Gearresteerd in Argentinië. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gearresteerd in Argentinië. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach"

Transcriptie

1 Gearresteerd in Argentinië oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach

2 Gearresteerd in Argentinië

3

4 Gearresteerd in Argentinië Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 Nederlandse Instanties De Ambassade Buitenlandse Zaken Reclassering Nederland/ Bureau Buitenland Doel en Taken Rechtsbijstand Hulp van een tolk Particulier advocaat Pro Deo advocaat Het Strafproces Algemeen Arrestatie Ondervraging/Verhoor Voorlopige hechtenis Vrijlating op borgtocht Rechtszitting Vonnis Voorlichtingsrapport Reclassering Rechtsmiddelen Instellen hoger beroep Gevangenschap Algemeen Plaats van detentie Voorlichting en informatie Praktische tips Inkoop Bezoekmogelijkheden Bezoek van de ambassade Correspondentie Telefoneren

5 Geld ontvangen/ overmaken Financiële Ondersteuning Nederlandse lectuur Geestelijke verzorging Studiemogelijkheden Bijdrage reclassering Voorwaarden en werkwijze Sociale zorg Medische zorg Klachten over de behandeling Arbeidsmogelijkheden Sociale zekerheid Gevangenisklimaat Deportatie na het uitzitten van de straf Mogelijkheid tot straf ondergaan in Nederland (WOTS) 44 7 Bijlagen Bijlage 1 Adressenlijst Bijlage 2 Overige belangrijke adressen en telefoonnummers Bijlage 3 Adressen van detentie-centra Bijlage 4 Woordenlijst Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochu re worden zeer op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: H et ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling DCM/CA Reclassering Nederland Bureau Buitenland Nederlandse ambassade te Buenos Aires Adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure.

6 Gearresteerd in Argentinië Inleiding U bent gearresteerd in Argentinië. Nadat de ambassade is ingelicht over uw arrestatie, krijgt u zo spoedig mogelijk bezoek van een medewerker. Dit bezoek en eventuele verdere contacten zijn erop gericht u zo goed mogelijk te voorzien van informatie en om u bij te staan in deze moeilijke situatie. Houdt u er rekening mee dat het rechtssysteem en de gevangenissen in Argentinië anders zijn dan in Nederland. Deze brochure is geschreven om u en uw familie te informeren over zaken als rechtsbijstand, het strafproces, het Argentijnse gevangeniswezen en wat de Nederlandse overheid wel en niet voor u kan doen. In deze brochure vindt u eerst informatie over de taken en functies van de ambassade, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse reclassering. Daarna volgt informatie over de situatie waarin u zich bevindt. Op de laatste pagi na s van deze brochure zijn enkele Nederlandse woorden en zinnen opgenomen met een vertaling in de Spaanse taal. Een arrestatie in het buitenland roept ook voor uw familieleden of andere relaties vragen op. Indien uw familie in Nederland vragen heeft kan zij contact opnemen met de directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, afdeling Consulaire Aangelegenheden (DCM/CA) van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Familieleden op de Nederlandse Antillen kunnen contact opnemen met Bureau Buitenlandse Betrekkingen te Curaçao. Familieleden op Aruba kunnen voor vragen terecht bij Bureau Buitenlandse Betrekkingen Aruba. Adressen, adressen en telefoonnummers vindt u achterin deze brochure. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de ambassade. Deze brochure is opgesteld met medewerking van de h.t.l. verblijvende Nederlandse gedetineerden en zal indien noodzakelijk- jaarlijks worden aangepast. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 5

7 Gearresteerd in Argentinië 6 1 Nederlandse Instanties

8 Nederlandse Instanties De Ambassade De Nederlandse ambassade in Buenos Aires is in Argentinië de officiële vertegenwoordiging van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. De ambassade behartigt de belangen van alle Nederlanders in Argentinië en dus ook de belangen van Nederlandse gedetineerden. Verder zijn er in Argentinië een aantal consulaten. Deze consulaten worden geleid door een honoraire consul. Dit zijn over het algemeen zakenlieden die naast hun normale werkzaamheden de Nederlandse belangen behartigen in een bepaald gebied. De adressen en telefoonnummers van de ambassade en de consulaten vindt u achterin deze brochure. Argentinië heeft het Consulaire Verdrag van Wenen (1963) ondertekend. Hierin staat dat, indien de gearresteerde dat wenst, de autoriteiten verplicht zijn de consulaire vertegenwoordiging van een land te informeren over de arres tatie. Tot op heden is de ambassade steeds vrijwel direct- telefonisch of per fax op de hoogte gebracht van een arrestatie. De Ambassade mag zich volgens internationaal gebruik niet bemoeien met de rechtsgang, de schuldvraag, de be wijslast of de te bepalen strafmaat in Argentinië. In Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba wordt ook niet toegestaan dat buitenlandse vertegenwoordigingen zich mengen in de rechtsgang. Wél kan de ambassade toezien op een juiste toepassing van het vreemde recht. Zo kan de ambassade er dus in geen enkel opzicht voor zorgen dat iemand die gearresteerd is weer in vrijheid komt. De ambassade kan erop toezien dat de Argentijnse autoriteiten u menswaardig behandelen en dat zij u in ieder geval niet slechter behandelen dan Argentijnen in dezelfde omstandigheden. Wanneer zich hierbij problemen voordoen kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging. De ambassade zal proberen, door bemiddeling, het probleem met de Argentijnse autoriteiten op te lossen. 7

9 Gearresteerd in Argentinië Op uw verzoek licht het ministerie van Buitenlandse Zaken uw familieleden, vrienden, en partners in zodra uw arrestatie bij de ambassade bekend is. Mogelijk hebt u aan de Argentijnse autoriteiten laten weten geen contact te willen hebben met de Nederlandse vertegenwoordiging. Als u op een later moment uw mening op dit punt wenst te veranderen dan kunt u dit alsnog schriftelijk kenbaar maken. Buitenlandse Zaken 8 De ambassade geeft de arrestatie van Nederlanders in het buitenland door aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, afdeling DCM/CA (zie boven). Zij geven hierbij aan of u er prijs op stelt dat uw familieleden en/of relaties in Nederland over de arrestatie worden ingelicht. Familieleden op de Nederlandse Antillen of Aruba worden geïnformeerd door het Bureau Buitenlandse Betrekkingen op Curaçao of de directie Buitenlandse Betrekkingen op Aruba. Ouders of voogden van minderjarigen krijgen altijd bericht over de arrestatie. U kunt één contactpersoon in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba aanwijzen. Het ministerie houdt deze contactpersoon op de hoogte van het verloop van uw detentie en eventuele bijzonderheden. Alleen uw contactpersoon kan informatie krijgen over de detentie; overige familieleden en/of relaties niet. Uw contactpersoon kan zich met vragen tot het ministerie (Nederland), directie Buitenlandse Betrekkingen (Nederlandse Antillen), of directie Buitenlandse Betrekkingen (Aruba) wenden en niet rechtstreeks tot de ambassade. Dit is gezien het tijdsverschil met veel landen het meest praktisch en bespaart bovendien hoge internationale telefoonkosten.

10 Nederlandse Instanties Reclassering Nederland/ Bureau Buitenland De reclassering in Nederland bestaat uit drie landelijke reclasseringsinstellingen die nauw samenwerken: Reclassering Nederland, de afdeling reclassering van het Leger des Heils en de verslavingszorg van GGZ Nederland (Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland). Samen hebben ze ruim 100 vestigingen over het hele land, waar uitvoerend werk wordt ver richt. De coördinatie van de reclasseringshulp aan de Nederlandse gedetineerden in het buitenland is opgedragen aan een aparte unit, bureau Buitenland. Doel en Taken De reclassering spant zich in voor de maatschappelijke (her)inpassing van mensen die met het strafrecht in aanraking komen. Zij voert daarvoor een aantal taken uit, zoals voorlichting en begeleiding, voor mensen die in Nederland met het straf recht in aanraking komen. Sommige taken verricht de reclassering ook geheel of gedeeltelijk voor Nederlanders in het buitenland. Onder Neder landers worden hier ook niet-nederlanders verstaan met een geldige verblijfs titel in Nederland. Het geven van voorlichting betreft informatie over uw persoon en achtergrond waarover een voorlichtingsrapport kan worden opgesteld. Dit rapport kan een positieve invloed hebben bij de uiteindelijke strafbepaling. Bespreek met uw advocaat of een voorlichtingsrapport in uw zaak gewenst is. De begeleiding is direct gericht op uw maatschappelijke (her)inpassing. Hieronder vallen onder andere activiteiten die te maken hebben met de terugkeer en opvang van ex-gedetineerden in de Nederlandse samenleving. Zo is het (als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan) mogelijk om deel te nemen aan een studie om uw kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. De reclassering heeft bovendien in diverse landen contact met vrijwilligers die de gedetineerden kunnen bezoeken. Zo ook in Argentinië. 9

11 Gearresteerd in Argentinië De mogelijkheden om iets te doen voor landgenoten die in het buitenland vastzitten, worden uiteraard beperkt door de normen en regels die in het desbetreffende land gelden. Werkwijze Het bureau Buitenland van Reclassering Nederland wordt over het algemeen geïnformeerd over Nederlan ders die in het buitenland zijn aangehouden, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. De ambassade stuurt u namens de reclassering een brief, waarin staat wat de Nederland se reclassering is en eventueel voor u kan doen. U kunt door het formu lier in te vullen en terug te sturen laten weten of u gebruik wilt maken van de dien sten van Reclassering Nederland. De reclassering verzamelt praktische documentatie over de strafrechtpleging, gevangenissen en hulpverleningsmogelijkheden. Ze kan daardoor u en uw in Nederland wonende familie en relaties informatie en advies geven. 10 Familie en relaties De reclassering kan (soms) bemiddelen bij contacten met buitenlandse gevangenissen, advocaten en hulpverle ningsinstellingen. In de meeste gevallen wordt dit door de Ambassade gedaan. Familieleden van gedetineerden die op de Antillen en Aruba wonen, kunnen zich wenden tot de Stichting Reclassering Curaçao, Stichting Reclassering Bonaire en de Arubaanse Stichting voor Reclassering en Kinderbescherming De adressen daarvan vindt u achter in de brochure.

12 Nederlandse Instanties 11

13 Gearresteerd in Argentinië 12 2 Rechtsbijstand

14 Rechtsbijstand Wie in Argentinië is gearresteerd op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, heeft recht op rechtsbijstand. De rechter vraagt u tijdens een eerste verhoor of u een particulier advocaat wenst aan te stellen, die uzelf moet betalen, of dat u in aanmerking wilt komen voor gratis rechtsbijstand. De wet schrijft immers verplicht een advocaat voor die bij de balie is ingeschreven. Wanneer u over onvoldoende financiële middelen beschikt om zelf een advocaat aan te stellen komt u voor gratis bijstand in aanmerking en krijgt u een kosteloze (pro Deo) advocaat (Defensor Oficial) toegewezen. Het merendeel van de Nederlandse gedetineerden in Argentinië maakt gebruik van een pro Deo advocaat Vragen over uw rechtszaak moet u bespreken met uw advocaat. De ambassade kan en mag u hierover geen advies geven. Hulp van een tolk Iedere verdachte heeft recht op een tolk. Dat geldt vanaf het eerste verhoor bij de politie of de douane. In Buenos Aires leert de ervaring dat er voor tolken wordt gezorgd en dat er goede tolken aanwezig zijn. In de provincie kan dit nog wel eens tot problemen leiden, aangezien hier niet altijd over een Nederlands (of Engels) sprekende tolk wordt beschikt Tijdens de zittingen heeft u ook recht op de aanwezigheid van een tolk. Mocht u een tolk nodig hebben dan moet u dit kenbaar maken bij uw advocaat. Voor de diensten van deze tolk hoeft u niets te betalen. De autoriteiten zijn niet verplicht documenten schriftelijk te vertalen in de taal van een gearresteerde buitenlander. Indien u de inhoud van een verkla ring niet goed begrijpt, doet u er goed aan daarover eerst duidelijkheid te verkrijgen voordat u een verklaring ondertekent. U kunt bijvoorbeeld uw advocaat of de gevangenisautoriteiten vragen om een mondelinge vertaling. 13

15 Gearresteerd in Argentinië Particulier advocaat U kunt een eigen advocaat aantrekken. U moet in dit geval over zeer ruime financiële middelen beschikken of familie en/of vrienden hebben die bereid en in staat zijn de hoge kosten van deze advocaat te betalen. De ambassade draagt geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijk gekozen advocaat of de wijze waarop de advocaat de verdediging voert. Het honorarium van een advocaat bepaalt u, met de nodige zorgvuldigheid, in overleg met de advocaat. In Argentinië neemt de Nederlandse overheid de kosten van de verde diging niet voor haar rekening. Het is ook niet mogelijk bij de overheid een geldle ning aan te vragen voor het betalen van de kosten van een advocaat. 14 U kunt een Nederlandse advocaat (op eigen kosten) als adviseur van uw Argentijnse advocaat inschakelen. Daar een advocaat u alleen voor de rechtbank mag verdedigen als hij/zij geregistreerd is in de staat waarin u bent gearresteerd, kan een Nederlandse advocaat u in Argentinië niet voor de rechtbank verdedigen. Pro Deo advocaat Indien u niet over voldoende financiële middelen beschikt om een particulier advocaat aan te trekken, wijst de rechtbank een pro Deo advocaat aan. Voor deze advocaat hoeft u niets te betalen. De wijze waarop een pro Deo advocaat uw belangen behartigt is sterk afhankelijk van de persoon. U moet er rekening mee houden dat de meeste pro Deo advocaten zich zullen beperken tot het hoogst noodzakelijke. In de praktijk betekent dit dat zij u in de gevangenis niet vaak zullen bezoeken. Dit levert in geval van (vermeende) drugssmokkel geen probleem op, aangezien de strafmaat min of meer vastligt op 4 jaar en 6 (tot 9) maanden. Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw advocaat uw belangen behartigt, kunt u zich beklagen bij de Colegio de Abogados (Orde van Advocaten) en/of bij de behandelende rechter. U kunt tevens door tussenkomst van uw advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank om een andere pro Deo advocaat. Een rechter is niet verplicht een nieuwe advocaat toe te wijzen en kan uw verzoek afwijzen. Bovendien hoeft een nieuwe advocaat niet altijd beter te zijn.

16 Rechtsbijstand 15

17 Gearresteerd in Argentinië 16 3 Het Strafproces

18 Het Strafproces Algemeen Het Argentijnse strafproces verschilt van het Nederlandse strafproces. Gewoonlijk wordt de strafzaak behandeld in de staat waarbinnen het delict is gepleegd. Een bedrag van ARP 69,90 wordt in rekening gebracht voor de te maken kosten in verband met de rechtszaak. Dit bedrag wordt in rekening gebracht ongeacht de financiële middelen van de persoon. Tijdens rechtszittingen zijn de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig. Een rechtszitting kan in bepaalde gevallen ook zonder uw aanwezigheid plaatsvinden. Dit kan echter alleen als u vooraf uw toestemming geeft. Uw advocaat kan u hierover het beste informeren. In sommige gevallen wordt u naar de rechtbank gebracht, maar vindt er op die dag geen rechtszitting plaats. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Vaak komt het voor dat onderzoeksgegevens of procedures op dat moment niet compleet zijn en er een latere datum voor de rechtszitting wordt vastgesteld. Wanneer u veroordeeld bent en uw straf volledig in Argentinië uitzit, dan komt deze veroordeling niet op uw Nederlands strafblad te staan. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de diverse fasen van het strafproces: 1. Arrestatie 2. Ondervraging / Verhoor 3. Voorlopige Hechtenis 4. Vrijlating op Borgtocht 5. Rechtszitting 6. Voorlichtingsrapport 7. Vonnis 17

19 Gearresteerd in Argentinië Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade kunnen er slechts op toezien dat tijdens het proces door de autoriteiten de nationale regels worden gerespecteerd. De ambassade woont veelal alleen een proces bij ingeval er twijfels rijzen over de vraag of autoriteiten zich aan de regels hebben gehouden of zullen houden. Het ministerie en de ambassade kunnen besluiten een klacht in te dienen bij de autoriteiten ingeval er internationale of nationale regelgeving wordt overtreden. Het ministerie en de ambassade mogen zich echter niet bemoeien met het verloop van het strafproces. Ook hier geldt dat het ministerie en de ambassade terughoudend moeten zijn als het gaat om het indienen van klachten om zo de relevantie en het effect van klachten te waarborgen. Arrestatie 18 Op grond van het Verdrag van Wenen zijn de Argentijnse autoriteiten verplicht, indien zulks wordt verzocht door de gearresteerde, de ambassade in te lichten. Dit gebeurt over het algemeen, stipt. De ambassade kan voorts desgewenst ervoor zorgen, dat familie c.q. relaties worden ingelicht. Ouders van minderjarigen worden steeds ingelicht. De dag/nacht van de arrestatie wordt doorgebracht op het politiebureau van de wijk of het vliegveld waar u bent aangehouden. Op het politiebureau worden alle persoonlijke bezittingen alsook het paspoort en eventuele identiteitspapieren van de gearresteerde in beslag genomen tegen afgifte van een bewijs van ontvangst. De in beslag genomen bezittingen worden daarna gewoonlijk overgedragen aan de detentie inrichting waarnaar men wordt overgebracht. Bij vrijlating kan, indien het paspoort niet wordt teruggegeven, voor de terugreis naar Nederland een laissez passer (tijdelijk paspoort) worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade. Na terugkeer kan men dan in Nederland een aanvraag voor een nieuw paspoort indienen.

20 Het Strafproces De ambassade kan op uw schriftelijke verzoek assistentie verlenen bij het terugkrijgen en terugsturen van waardevolle spullen. Dit dient gedaan te worden via de (pro Deo)advocaat bij de rechtbank. De ambassade ondersteunt dit verzoek tot teruggave per fax/brief, maar dit is geen garantie dat u de spullen inderdaad terugkrijgt. Bespreek met uw (pro Deo)advocaat, of de rechtbank of het mogelijk is uw persoonlijke eigendommen terug te krijgen. Ondervraging/Verhoor De eerste werkdag volgend op uw aanhouding wordt u voor een eerste verhoor overgebracht naar de rechtbank (Juzgado). U wordt hier op de hoogte gebracht van hetgeen u ten laste wordt gelegd. Na afloop van het verhoor wordt u overgebracht naar een detentiecentrum. Dit overbrengen kan geruime tijd duren, aangezien alle gearresteerden die dag verhoord zijn, verzameld worden en gezamenlijk worden getransporteerd. Pas op het moment van transport wordt bekend naar welk detentiecentrum u wordt overgebracht. De ambassade ontvangt normaliter de volgende ochtend bericht in welke gevangenis u bent geplaatst. Het verhoor vindt veelal plaats in het bijzijn van de zelf aangetrokken dan wel de toegevoegde advocaat. De advocaat is er bij om erop te letten, dat de vereiste vormen bij het verhoor in acht worden genomen. Hij zal zich in het algemeen passief opstellen. Indien op heterdaad aangehouden zal de politie onmiddellijk de rechter-commissaris inlichten over de arrestatie en de omstandigheden, waaronder deze heeft plaatsgevonden. De rechtercommissaris beslist vervolgens, na persoonlijk verhoor van de gearresteerde, of er al of niet wettelijke gronden aanwezig zijn om tot strafvervolging over te gaan. De verdachte heeft het recht om niet op de gestelde vragen te antwoorden. Overigens zal de procedure ook bij zwijgen normaal doorgang vinden. Indien nodig zal een tolk bij de verhoren aanwezig zijn. De rechter-commissaris dient binnen uiterlijk tien dagen het onderzoek af te ronden en naar Justitie door te geleiden. 19

21 Gearresteerd in Argentinië Voorlopige hechtenis Als de rechter-commissaris niet de onmiddellijke invrijheidstelling heeft bevolen, zal hij voorlopige hechtenis gelasten wegens verdenking van een misdrijf. Indien men binnen een termijn van 180 dagen niet officieel in staat van beschuldiging is gesteld, dient de verdachte op vrije voeten te worden gesteld, mits de vertraging niet aan de verdediging van de verdachte te wijten is geweest (in de praktijk wordt aan deze termijn echter bijna nooit de hand gehouden). Zodra de rechter-commissaris zijn onderzoek heeft voltooid, zal hij het dossier overdragen aan de rechtbank van het arrondissement waar het misdrijf is gepleegd (Juzgado de Instrucción). 20 Een medewerker van de ambassade probeert een gearresteerde Nederlander zo snel mogelijk te bezoeken na zijn/haar plaatsing in de gevangenis om zich te informeren over de situatie van betrokkene en een pakket met basisbehoeften te overhandigen. Vrijlating op borgtocht In Argentinië is het niet mogelijk om tijdens de voorlopige hechtenis op borgtocht vrij te komen indien men verdacht wordt van internationale drugshandel. Rechtszitting Op de rechtszitting zal de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig moeten zijn. Indien men niet verschijnt op de rechtszitting kan men bij verstek worden veroordeeld, voortvluchtig worden verklaard.

22 Het Strafproces Vonnis De strafmaat is natuurlijk afhankelijk van het gepleegde delict. De criteria voor de vaststelling kunnen in Argentinië verschillend zijn van de in Nederland gebruikelijke maatstaven. Met name is dit van toepassing voor delicten betreffende verdovende middelen. Zo kunnen voor handel in verdovende middelden, zonder dat er rekening wordt gehouden met eventuele verzachtende omstandigheden, straffen worden opgelegd van 4 1/2 tot 9 jaar. Bij internationale drugshandel - en wanneer buitenlanders met drugs worden opgepakt wordt al snel aan internationale drugshandel gedacht. Na de veroordeling gaat u naar een gevangenis (over het algemeen dezelfde als waar u tijdens uw voorarrest verbleef ) waar u de rest van uw straf moet uitzitten. 21 De mannelijke gevangenen worden regelmatig overgeplaatst naar een zgn. Colonia nadat ze veroordeeld zijn en een aantal maanden in de gevangenis hebben doorgebracht. De Colonias liggen verspreid over het land. U kunt een overplaatsing naar een Colonia ook aanvragen, maar u heeft over het algemeen geen inspraak in de keuze van de Colonia en u wordt ook niet op de hoogte gesteld wanneer u wordt overgebracht en waarheen. De ambassade wordt hierover niet ingelicht door de autoriteiten. Neem contact op met de ambassade wanneer u bent veroordeeld en wanneer u wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis/ Colonia. De ambassade kan dan uw contactpersoon hierover informeren, u bezoeken en uw maandelijkse schenking van 30 Euro (zie onder Financiële ondersteuning ) naar de juiste gevangenis sturen.

23 Gearresteerd in Argentinië Voorlichtingsrapport Reclassering Zoals eerder aangegeven is het samenstellen van een rapport over uw sociale achtergrond één van de zaken die de Nederlandse Reclassering en de reclasseringsdiensten van Curaçao en Aruba voor uw rechtszaak kunnen doen. Taalproblemen en cultuurverschillen kunnen een goede communicatie tussen u, uw advocaat en de rechtbank in de weg staan. De beschikbaarheid van een sociaal rapport, opgesteld in de Spaanse taal en afgestemd op informatie die de rechtbank in Argentinië belangrijk acht, kan een positieve invloed hebben op de uiteindelijke strafbepaling. Het opstellen van een sociaal rapport is een kostbare en tijdrovende zaak. De beschikbaarheid van een sociaal rapport biedt echter geen garantie tot strafvermindering. 22 In Nederland is het gebruikelijk dat de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat rekening houdt met de bevindingen in het sociaal rapport. Het is vaak moeilijk om vanuit Nederland te bezien of het opstellen van zo n sociaal rapport in de Argentijnse situatie zinvol is. Het is doorgaans met name de advocaat die dat het beste kan beoordelen en het verdient daarom aanbeveling dat de gedetineerde hierover eerst met hem overleg pleegt. Komt men gezamenlijk tot de conclusie dat het een goede zaak is over een dergelijk rapport te beschikken, dan is het van belang, dat de gearresteerde tijdig aan het Bureau Buitenland laat weten dat hij/zij een dergelijk rapport op prijs stelt. In het rapport beschrijft een beëdigd reclasseringsmedewer ker de omstan digheden waarin u verkeerde vóór uw arrestatie. Bijvoorbeeld het al dan niet wonen in gezinsverband, het hebben van werk of het volgen van een opleiding. En ook, indien nodig, feiten over uw levensloop, uw opvoeding, ernstige ziekten, en in een aantal gevallen eerdere contacten met justitie. Deze inlichtingen worden - alleen met uw toestemming - verzameld bij personen die u goed kennen, zoals familieleden, partner, werkgever, huisarts of maatschappelijk werker. Soms bevat het rapport een plan voor eventuele hulp die de reclassering kan bieden tijdens gevangenschap of er na.

24 Het Strafproces Het uitbrengen van een rapport is niet altijd mogelijk of zinvol. Wanneer u onvoldoende referenten opgeeft en weinig inlichtingen over u te krijgen zijn, is het niet mogelijk een rapport te schrijven. Als u al een strafblad heeft wordt er meestal geen rapport opgemaakt. Uw advocaat ontvangt het rapport rechtstreeks van de Reclassering Nederland. Reclassering Nederland verzoekt de advocaat het rapport met u te bespreken. U kunt in overleg met uw advocaat beoordelen of u het rapport wilt gebruiken voor uw rechtszaak en wanneer dit het beste kan. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het maken en vertalen van uw rapport. Het is van belang dat u dit rapport in een zo vroeg mogelijk stadium aanvraagt, temeer omdat er veel tijd mee gemoeid is. Een rapport vraagt u aan door het invullen en ondertekenen van een formulier dat de ambassade u toestuurt na uw arrestatie. 23

25 Gearresteerd in Argentinië 24 4 Rechtsmiddelen

26 Rechtsmiddelen Instellen hoger beroep Beroep a. Zolang de uitspraak niet in kracht van gewijsde is getreden kan men, indien men niet wil berusten in het vonnis van de rechtbank (Tribunal Oral), beroep instellen bij het gerechtshof (Cámara de Casación). Dit beroep kan zowel de feiten als de vorm betreffen. Men moet rekening houden met de mogelijkheid dat behandeling in beroep kan leiden tot strafverzwaring. b. Voorts bestaat steeds de mogelijkheid om in een later stadium bij de Hoge Raad (Corte Suprema) beroep in te stellen tegen beslissingen van het gerechtshof, wanneer men van mening is dat de ter zake geldende wettelijke voorschriften (de z.g. vormvereisten) niet worden nageleefd. Het verdient de voorkeur om met de advocaat nauwgezet te overleggen of het instellen van hoger beroep zinvol is. Indien u niet akkoord gaat met de uitspraak van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. In dat geval vraagt u om een nieuwe beoordeling van de feiten en van het toegepaste recht. Een verzoek tot hoger beroep moet binnen 10 dagen na de veroordeling plaatsvinden. Een panel van rechters beoordeelt het verzoek. U bent hier niet bij aanwezig. Of het zinvol is in hoger beroep te gaan, kunt u bespreken met uw advocaat. De aanklager kan ook een verzoek tot hoger beroep indienen omdat hij/zij vindt dat de strafmaat te laag is vastgesteld. Wanneer de aanklager in hoger beroep gaat, kan uw straf uiteindelijk hoger uitvallen dan de oorspronkelijke straf. 25

27 Gearresteerd in Argentinië 26 5 Gevangenschap

28 Gevangenschap Algemeen In dit hoofdstuk leest u meer over het Argentijnse gevangeniswezen. Er bestaat een algemeen reglement geldend voor alle Federale detentie-inrichtingen in Argentinië dat bij de wet is vastgelegd (als bijlage bijgevoegd). De zgn. huisregels per gevangenis kunnen onderling sterk verschillen. U dient zich te houden aan de huisregels van de gevangenis die zijn vastgelegd in een reglement. Na arrestatie (drugskoeriers), in de meeste gevallen op luchthavens, wordt de gedetineerde overgebracht naar de burelen van de politie (federale politie, prefectura, gendarmerie, afhankelijk van de plaats waar u bent aangehouden). Daar, vaak in minder prettige verblijfsomstandigheden, brengt u de nacht door. De volgende ochtend wordt u voor een eerste verhoor (de zgn. tenlastelegging) overgebracht naar de rechtbank. Een ambassademedewerker zal u hier na afloop van het verhoor, trachten te bezoeken. Binnen de detentie bestaan wat de Argentijnse strafinrichtingen betreft de volgende categorieën: a zwaar beveiligde inrichting; b gesloten inrichting; c open regime (zogenaamde Colonias ). De buitenlandse gedetineerden komen voor zover mogelijk terecht in federale gevangenissen, waar zij met andere buitenlanders op een aparte afdeling verblijven. 27

29 Gearresteerd in Argentinië Plaats van detentie Na de veroordeling gaat u terug naar de gevangenis. Na verloop van tijd is het mogelijk dat u wordt overgebracht naar een Colonia, die verspreid over het gehele land te vinden zijn. Dit is detentiecentrum met een zgn. open regime. U kunt hier werken tegen een (geringe) betaling. U kunt een verzoek indienen om in de oorspronkelijke gevangenis te blijven of om naar een specifieke andere gevangenis te gaan. Dit verzoek moet u indienen bij uw advocaat die het voorlegt aan de rechter. U kunt de gevangenisautoriteiten vragen naar de mogelijkheden. Als uw verzoek wordt afgewezen kunt u na enige tijd opnieuw een verzoek indienen. U wordt niet gekend in de keuze van de Colonia en het tijdstip waarop de overbrenging zal plaatsvinden. 28 Overplaatsingen tussen strafinrichtingen worden om veiligheidsredenen niet door de autoriteiten gemeld aan derden. Het is belangrijk dat u zelf uw overplaatsingen aan de ambassade bekend maakt. De ambassade kan dan uw contactpersoon hierover informeren, u bezoeken en uw maandelijkse schenking van 30 (zie onder Financiële ondersteuning ) naar de juiste gevangenis sturen. Voorlichting en informatie U hebt er recht op om bij binnenkomst in de gevangenis op de hoog te te worden gebracht van alle rechten en plichten die binnen de strafinrichting gelden. Deze staan vermeld in het huishoudelijk reglement dat u bij binnenkomst behoort te ontvangen (een kopie van het reglement van de federale gevangenissen gaat hierbij). De Spaanse taal vormt doorgaans een groot probleem voor buitenlandse gedetineerden. Nagenoeg alle gevangenisfunctionarissen spreken alleen maar hun moedertaal.

004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. Colombia. Colombia. Gearresteerd in... Gearresteerd in...

004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. Colombia. Colombia. Gearresteerd in... Gearresteerd in... 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3 Gearresteerd in... Colombia Gearresteerd in... Colombia 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 4 004 BW Colombia 09-01-2006

Nadere informatie

Gearresteerd in het buitenland

Gearresteerd in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.4.6 Gearresteerd in het buitenland brochure bronnen uitgave van het ministerie van Buitenlandse Zaken maart 2011; www.rijksoverheid.nl In de brochure Gearresteerd in

Nadere informatie

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in...

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in... 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 Gearresteerd in... Noorwegen Gearresteerd in... Noorwegen 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 4 014 BW Noorwegen

Nadere informatie

Denemarken. Denemarken. Gearresteerd in... Gearresteerd in Brochure BW DK :30 Pagina 3

Denemarken. Denemarken. Gearresteerd in... Gearresteerd in Brochure BW DK :30 Pagina 3 273386 Brochure BW DK 16-08-2007 14:30 Pagina 3 273386 Brochure BW DK 16-08-2007 14:30 Pagina 3 Gearresteerd in... Gearresteerd in... Denemarken Denemarken 273386 Brochure BW DK 16-08-2007 14:30 Pagina

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Verenigde Staten Gearresteerd in... Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Zweden Gearresteerd in... Zweden Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Turkije Gearresteerd in... Turkije Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Australië Gearresteerd in... Australië Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Thailand Gearresteerd in... Thailand Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken Dutch Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken U mag dit informatieblad bij u houden gedurende uw detentie Als uw vrijheid is ontnomen door de politie omdat u verdacht wordt van het

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan:

Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Binnen Gearresteerd Italie 12-08-2005 13:48 Pagina 2 G Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

Gearresteerd in België. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach

Gearresteerd in België. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Nederlandse instanties 6 De Nederlandse ambassade/consulaten-generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Marokko Gearresteerd in... Marokko Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Frankrijk Gearresteerd in... Frankrijk Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Duitsland Gearresteerd in... Duitsland Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl het Verenigd Koninkrijk Gearresteerd in... Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Oostenrijk Gearresteerd in... Oostenrijk Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Datum 27 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Knops over de zaak R. van der D. (vervolgvragen)

Datum 27 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Knops over de zaak R. van der D. (vervolgvragen) Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z14411 Datum 27 augustus

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Opgenomen in het buitenland

Opgenomen in het buitenland Opgenomen in het buitenland Opgenomen in het buitenland Uitgave Ministerie van Buitenlandse Zaken Beleidsafdeling DCZ/CM Redactie Linda van Hoek, Journalistieke producties, Etceter@ Lay-out Eindeloos

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Inhoud 4 > Gezag en voogdij 5 > Voogdijregeling 5 > Tijdelijke voogdij 7 > Vereisten voorafgaand aan

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Suriname Gearresteerd in... Suriname Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen

Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Directie Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 2741 CW Waddinxveen Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Inleiding Een uniforme regeling voor (wensen,

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

LBIO Kinderalimentatie

LBIO Kinderalimentatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO Kinderalimentatie Kinderalimentatie Het LBIO is de specialist voor het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers garanderen een effectieve uitvoering

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

Verklaring van rechten

Verklaring van rechten Verklaring van rechten Deze folder geeft u belangrijke informatie over uw rechten als u op het politiebureau bent. Met rechten bedoelen wij belangrijke vrijheden en ondersteuningen die volgens de wet iedereen

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door of namens een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Ken uw rechten: 1. Zeg tegen de politie dat u een advocaat wilt die u tijdens uw verblijf op het politiebureau kan helpen. Het is gratis.

Ken uw rechten: 1. Zeg tegen de politie dat u een advocaat wilt die u tijdens uw verblijf op het politiebureau kan helpen. Het is gratis. Hieronder volgen de door de wetgeving in Engeland en Wales gewaarborgde rechten en aanspraken die overeenstemmen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ken uw rechten: 1. Zeg tegen de politie

Nadere informatie

Terrorism Act 2000. [Wet Terrorisme 2000]

Terrorism Act 2000. [Wet Terrorisme 2000] Terrorism Act 2000 [Wet Terrorisme 2000] Denk aan uw rechten als u in detentie gehouden wordt De rechten in deze kennisgeving zijn voor u gewaarborgd op grond van de wetgeving in Engeland en Wales en zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over?

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over? Het huisbezoek Gemeente Amsterdam Inhoudsopgave 3 Waar gaat deze brochure over? 4 Wat doet de Dienst Werk en Inkomen? 4 Uitkering aanvragen bij de Dienst Werk en Inkomen 4 Wanneer heeft u recht op een

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Leidraad politieverhoor Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Artikel 1: Consultatierecht en recht op rechtsbijstand tijdens de (politie)verhoren 1. De verdachte wordt de

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl België Gearresteerd in... België Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van

Nadere informatie

Gastouderbureau Barbamama

Gastouderbureau Barbamama Toestemmingsformulier continue screening Kinderopvang voor (huisgenoten van) Gastouders Ingeval van een melding in het kader van de continue controle als bedoeld in artikel 9b van het Besluit registers

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP De Koraal Groep biedt geïntegreerde zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding, observatie, KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP Documentcode : 0900.682 Vastgesteld door

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie