Gearresteerd in Argentinië. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gearresteerd in Argentinië. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach"

Transcriptie

1 Gearresteerd in Argentinië oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach

2 Gearresteerd in Argentinië

3

4 Gearresteerd in Argentinië Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 Nederlandse Instanties De Ambassade Buitenlandse Zaken Reclassering Nederland/ Bureau Buitenland Doel en Taken Rechtsbijstand Hulp van een tolk Particulier advocaat Pro Deo advocaat Het Strafproces Algemeen Arrestatie Ondervraging/Verhoor Voorlopige hechtenis Vrijlating op borgtocht Rechtszitting Vonnis Voorlichtingsrapport Reclassering Rechtsmiddelen Instellen hoger beroep Gevangenschap Algemeen Plaats van detentie Voorlichting en informatie Praktische tips Inkoop Bezoekmogelijkheden Bezoek van de ambassade Correspondentie Telefoneren

5 Geld ontvangen/ overmaken Financiële Ondersteuning Nederlandse lectuur Geestelijke verzorging Studiemogelijkheden Bijdrage reclassering Voorwaarden en werkwijze Sociale zorg Medische zorg Klachten over de behandeling Arbeidsmogelijkheden Sociale zekerheid Gevangenisklimaat Deportatie na het uitzitten van de straf Mogelijkheid tot straf ondergaan in Nederland (WOTS) 44 7 Bijlagen Bijlage 1 Adressenlijst Bijlage 2 Overige belangrijke adressen en telefoonnummers Bijlage 3 Adressen van detentie-centra Bijlage 4 Woordenlijst Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochu re worden zeer op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: H et ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling DCM/CA Reclassering Nederland Bureau Buitenland Nederlandse ambassade te Buenos Aires Adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure.

6 Gearresteerd in Argentinië Inleiding U bent gearresteerd in Argentinië. Nadat de ambassade is ingelicht over uw arrestatie, krijgt u zo spoedig mogelijk bezoek van een medewerker. Dit bezoek en eventuele verdere contacten zijn erop gericht u zo goed mogelijk te voorzien van informatie en om u bij te staan in deze moeilijke situatie. Houdt u er rekening mee dat het rechtssysteem en de gevangenissen in Argentinië anders zijn dan in Nederland. Deze brochure is geschreven om u en uw familie te informeren over zaken als rechtsbijstand, het strafproces, het Argentijnse gevangeniswezen en wat de Nederlandse overheid wel en niet voor u kan doen. In deze brochure vindt u eerst informatie over de taken en functies van de ambassade, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse reclassering. Daarna volgt informatie over de situatie waarin u zich bevindt. Op de laatste pagi na s van deze brochure zijn enkele Nederlandse woorden en zinnen opgenomen met een vertaling in de Spaanse taal. Een arrestatie in het buitenland roept ook voor uw familieleden of andere relaties vragen op. Indien uw familie in Nederland vragen heeft kan zij contact opnemen met de directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, afdeling Consulaire Aangelegenheden (DCM/CA) van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Familieleden op de Nederlandse Antillen kunnen contact opnemen met Bureau Buitenlandse Betrekkingen te Curaçao. Familieleden op Aruba kunnen voor vragen terecht bij Bureau Buitenlandse Betrekkingen Aruba. Adressen, adressen en telefoonnummers vindt u achterin deze brochure. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de ambassade. Deze brochure is opgesteld met medewerking van de h.t.l. verblijvende Nederlandse gedetineerden en zal indien noodzakelijk- jaarlijks worden aangepast. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 5

7 Gearresteerd in Argentinië 6 1 Nederlandse Instanties

8 Nederlandse Instanties De Ambassade De Nederlandse ambassade in Buenos Aires is in Argentinië de officiële vertegenwoordiging van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. De ambassade behartigt de belangen van alle Nederlanders in Argentinië en dus ook de belangen van Nederlandse gedetineerden. Verder zijn er in Argentinië een aantal consulaten. Deze consulaten worden geleid door een honoraire consul. Dit zijn over het algemeen zakenlieden die naast hun normale werkzaamheden de Nederlandse belangen behartigen in een bepaald gebied. De adressen en telefoonnummers van de ambassade en de consulaten vindt u achterin deze brochure. Argentinië heeft het Consulaire Verdrag van Wenen (1963) ondertekend. Hierin staat dat, indien de gearresteerde dat wenst, de autoriteiten verplicht zijn de consulaire vertegenwoordiging van een land te informeren over de arres tatie. Tot op heden is de ambassade steeds vrijwel direct- telefonisch of per fax op de hoogte gebracht van een arrestatie. De Ambassade mag zich volgens internationaal gebruik niet bemoeien met de rechtsgang, de schuldvraag, de be wijslast of de te bepalen strafmaat in Argentinië. In Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba wordt ook niet toegestaan dat buitenlandse vertegenwoordigingen zich mengen in de rechtsgang. Wél kan de ambassade toezien op een juiste toepassing van het vreemde recht. Zo kan de ambassade er dus in geen enkel opzicht voor zorgen dat iemand die gearresteerd is weer in vrijheid komt. De ambassade kan erop toezien dat de Argentijnse autoriteiten u menswaardig behandelen en dat zij u in ieder geval niet slechter behandelen dan Argentijnen in dezelfde omstandigheden. Wanneer zich hierbij problemen voordoen kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging. De ambassade zal proberen, door bemiddeling, het probleem met de Argentijnse autoriteiten op te lossen. 7

9 Gearresteerd in Argentinië Op uw verzoek licht het ministerie van Buitenlandse Zaken uw familieleden, vrienden, en partners in zodra uw arrestatie bij de ambassade bekend is. Mogelijk hebt u aan de Argentijnse autoriteiten laten weten geen contact te willen hebben met de Nederlandse vertegenwoordiging. Als u op een later moment uw mening op dit punt wenst te veranderen dan kunt u dit alsnog schriftelijk kenbaar maken. Buitenlandse Zaken 8 De ambassade geeft de arrestatie van Nederlanders in het buitenland door aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, afdeling DCM/CA (zie boven). Zij geven hierbij aan of u er prijs op stelt dat uw familieleden en/of relaties in Nederland over de arrestatie worden ingelicht. Familieleden op de Nederlandse Antillen of Aruba worden geïnformeerd door het Bureau Buitenlandse Betrekkingen op Curaçao of de directie Buitenlandse Betrekkingen op Aruba. Ouders of voogden van minderjarigen krijgen altijd bericht over de arrestatie. U kunt één contactpersoon in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba aanwijzen. Het ministerie houdt deze contactpersoon op de hoogte van het verloop van uw detentie en eventuele bijzonderheden. Alleen uw contactpersoon kan informatie krijgen over de detentie; overige familieleden en/of relaties niet. Uw contactpersoon kan zich met vragen tot het ministerie (Nederland), directie Buitenlandse Betrekkingen (Nederlandse Antillen), of directie Buitenlandse Betrekkingen (Aruba) wenden en niet rechtstreeks tot de ambassade. Dit is gezien het tijdsverschil met veel landen het meest praktisch en bespaart bovendien hoge internationale telefoonkosten.

10 Nederlandse Instanties Reclassering Nederland/ Bureau Buitenland De reclassering in Nederland bestaat uit drie landelijke reclasseringsinstellingen die nauw samenwerken: Reclassering Nederland, de afdeling reclassering van het Leger des Heils en de verslavingszorg van GGZ Nederland (Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland). Samen hebben ze ruim 100 vestigingen over het hele land, waar uitvoerend werk wordt ver richt. De coördinatie van de reclasseringshulp aan de Nederlandse gedetineerden in het buitenland is opgedragen aan een aparte unit, bureau Buitenland. Doel en Taken De reclassering spant zich in voor de maatschappelijke (her)inpassing van mensen die met het strafrecht in aanraking komen. Zij voert daarvoor een aantal taken uit, zoals voorlichting en begeleiding, voor mensen die in Nederland met het straf recht in aanraking komen. Sommige taken verricht de reclassering ook geheel of gedeeltelijk voor Nederlanders in het buitenland. Onder Neder landers worden hier ook niet-nederlanders verstaan met een geldige verblijfs titel in Nederland. Het geven van voorlichting betreft informatie over uw persoon en achtergrond waarover een voorlichtingsrapport kan worden opgesteld. Dit rapport kan een positieve invloed hebben bij de uiteindelijke strafbepaling. Bespreek met uw advocaat of een voorlichtingsrapport in uw zaak gewenst is. De begeleiding is direct gericht op uw maatschappelijke (her)inpassing. Hieronder vallen onder andere activiteiten die te maken hebben met de terugkeer en opvang van ex-gedetineerden in de Nederlandse samenleving. Zo is het (als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan) mogelijk om deel te nemen aan een studie om uw kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. De reclassering heeft bovendien in diverse landen contact met vrijwilligers die de gedetineerden kunnen bezoeken. Zo ook in Argentinië. 9

11 Gearresteerd in Argentinië De mogelijkheden om iets te doen voor landgenoten die in het buitenland vastzitten, worden uiteraard beperkt door de normen en regels die in het desbetreffende land gelden. Werkwijze Het bureau Buitenland van Reclassering Nederland wordt over het algemeen geïnformeerd over Nederlan ders die in het buitenland zijn aangehouden, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. De ambassade stuurt u namens de reclassering een brief, waarin staat wat de Nederland se reclassering is en eventueel voor u kan doen. U kunt door het formu lier in te vullen en terug te sturen laten weten of u gebruik wilt maken van de dien sten van Reclassering Nederland. De reclassering verzamelt praktische documentatie over de strafrechtpleging, gevangenissen en hulpverleningsmogelijkheden. Ze kan daardoor u en uw in Nederland wonende familie en relaties informatie en advies geven. 10 Familie en relaties De reclassering kan (soms) bemiddelen bij contacten met buitenlandse gevangenissen, advocaten en hulpverle ningsinstellingen. In de meeste gevallen wordt dit door de Ambassade gedaan. Familieleden van gedetineerden die op de Antillen en Aruba wonen, kunnen zich wenden tot de Stichting Reclassering Curaçao, Stichting Reclassering Bonaire en de Arubaanse Stichting voor Reclassering en Kinderbescherming De adressen daarvan vindt u achter in de brochure.

12 Nederlandse Instanties 11

13 Gearresteerd in Argentinië 12 2 Rechtsbijstand

14 Rechtsbijstand Wie in Argentinië is gearresteerd op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, heeft recht op rechtsbijstand. De rechter vraagt u tijdens een eerste verhoor of u een particulier advocaat wenst aan te stellen, die uzelf moet betalen, of dat u in aanmerking wilt komen voor gratis rechtsbijstand. De wet schrijft immers verplicht een advocaat voor die bij de balie is ingeschreven. Wanneer u over onvoldoende financiële middelen beschikt om zelf een advocaat aan te stellen komt u voor gratis bijstand in aanmerking en krijgt u een kosteloze (pro Deo) advocaat (Defensor Oficial) toegewezen. Het merendeel van de Nederlandse gedetineerden in Argentinië maakt gebruik van een pro Deo advocaat Vragen over uw rechtszaak moet u bespreken met uw advocaat. De ambassade kan en mag u hierover geen advies geven. Hulp van een tolk Iedere verdachte heeft recht op een tolk. Dat geldt vanaf het eerste verhoor bij de politie of de douane. In Buenos Aires leert de ervaring dat er voor tolken wordt gezorgd en dat er goede tolken aanwezig zijn. In de provincie kan dit nog wel eens tot problemen leiden, aangezien hier niet altijd over een Nederlands (of Engels) sprekende tolk wordt beschikt Tijdens de zittingen heeft u ook recht op de aanwezigheid van een tolk. Mocht u een tolk nodig hebben dan moet u dit kenbaar maken bij uw advocaat. Voor de diensten van deze tolk hoeft u niets te betalen. De autoriteiten zijn niet verplicht documenten schriftelijk te vertalen in de taal van een gearresteerde buitenlander. Indien u de inhoud van een verkla ring niet goed begrijpt, doet u er goed aan daarover eerst duidelijkheid te verkrijgen voordat u een verklaring ondertekent. U kunt bijvoorbeeld uw advocaat of de gevangenisautoriteiten vragen om een mondelinge vertaling. 13

15 Gearresteerd in Argentinië Particulier advocaat U kunt een eigen advocaat aantrekken. U moet in dit geval over zeer ruime financiële middelen beschikken of familie en/of vrienden hebben die bereid en in staat zijn de hoge kosten van deze advocaat te betalen. De ambassade draagt geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijk gekozen advocaat of de wijze waarop de advocaat de verdediging voert. Het honorarium van een advocaat bepaalt u, met de nodige zorgvuldigheid, in overleg met de advocaat. In Argentinië neemt de Nederlandse overheid de kosten van de verde diging niet voor haar rekening. Het is ook niet mogelijk bij de overheid een geldle ning aan te vragen voor het betalen van de kosten van een advocaat. 14 U kunt een Nederlandse advocaat (op eigen kosten) als adviseur van uw Argentijnse advocaat inschakelen. Daar een advocaat u alleen voor de rechtbank mag verdedigen als hij/zij geregistreerd is in de staat waarin u bent gearresteerd, kan een Nederlandse advocaat u in Argentinië niet voor de rechtbank verdedigen. Pro Deo advocaat Indien u niet over voldoende financiële middelen beschikt om een particulier advocaat aan te trekken, wijst de rechtbank een pro Deo advocaat aan. Voor deze advocaat hoeft u niets te betalen. De wijze waarop een pro Deo advocaat uw belangen behartigt is sterk afhankelijk van de persoon. U moet er rekening mee houden dat de meeste pro Deo advocaten zich zullen beperken tot het hoogst noodzakelijke. In de praktijk betekent dit dat zij u in de gevangenis niet vaak zullen bezoeken. Dit levert in geval van (vermeende) drugssmokkel geen probleem op, aangezien de strafmaat min of meer vastligt op 4 jaar en 6 (tot 9) maanden. Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw advocaat uw belangen behartigt, kunt u zich beklagen bij de Colegio de Abogados (Orde van Advocaten) en/of bij de behandelende rechter. U kunt tevens door tussenkomst van uw advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank om een andere pro Deo advocaat. Een rechter is niet verplicht een nieuwe advocaat toe te wijzen en kan uw verzoek afwijzen. Bovendien hoeft een nieuwe advocaat niet altijd beter te zijn.

16 Rechtsbijstand 15

17 Gearresteerd in Argentinië 16 3 Het Strafproces

18 Het Strafproces Algemeen Het Argentijnse strafproces verschilt van het Nederlandse strafproces. Gewoonlijk wordt de strafzaak behandeld in de staat waarbinnen het delict is gepleegd. Een bedrag van ARP 69,90 wordt in rekening gebracht voor de te maken kosten in verband met de rechtszaak. Dit bedrag wordt in rekening gebracht ongeacht de financiële middelen van de persoon. Tijdens rechtszittingen zijn de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig. Een rechtszitting kan in bepaalde gevallen ook zonder uw aanwezigheid plaatsvinden. Dit kan echter alleen als u vooraf uw toestemming geeft. Uw advocaat kan u hierover het beste informeren. In sommige gevallen wordt u naar de rechtbank gebracht, maar vindt er op die dag geen rechtszitting plaats. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Vaak komt het voor dat onderzoeksgegevens of procedures op dat moment niet compleet zijn en er een latere datum voor de rechtszitting wordt vastgesteld. Wanneer u veroordeeld bent en uw straf volledig in Argentinië uitzit, dan komt deze veroordeling niet op uw Nederlands strafblad te staan. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de diverse fasen van het strafproces: 1. Arrestatie 2. Ondervraging / Verhoor 3. Voorlopige Hechtenis 4. Vrijlating op Borgtocht 5. Rechtszitting 6. Voorlichtingsrapport 7. Vonnis 17

19 Gearresteerd in Argentinië Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade kunnen er slechts op toezien dat tijdens het proces door de autoriteiten de nationale regels worden gerespecteerd. De ambassade woont veelal alleen een proces bij ingeval er twijfels rijzen over de vraag of autoriteiten zich aan de regels hebben gehouden of zullen houden. Het ministerie en de ambassade kunnen besluiten een klacht in te dienen bij de autoriteiten ingeval er internationale of nationale regelgeving wordt overtreden. Het ministerie en de ambassade mogen zich echter niet bemoeien met het verloop van het strafproces. Ook hier geldt dat het ministerie en de ambassade terughoudend moeten zijn als het gaat om het indienen van klachten om zo de relevantie en het effect van klachten te waarborgen. Arrestatie 18 Op grond van het Verdrag van Wenen zijn de Argentijnse autoriteiten verplicht, indien zulks wordt verzocht door de gearresteerde, de ambassade in te lichten. Dit gebeurt over het algemeen, stipt. De ambassade kan voorts desgewenst ervoor zorgen, dat familie c.q. relaties worden ingelicht. Ouders van minderjarigen worden steeds ingelicht. De dag/nacht van de arrestatie wordt doorgebracht op het politiebureau van de wijk of het vliegveld waar u bent aangehouden. Op het politiebureau worden alle persoonlijke bezittingen alsook het paspoort en eventuele identiteitspapieren van de gearresteerde in beslag genomen tegen afgifte van een bewijs van ontvangst. De in beslag genomen bezittingen worden daarna gewoonlijk overgedragen aan de detentie inrichting waarnaar men wordt overgebracht. Bij vrijlating kan, indien het paspoort niet wordt teruggegeven, voor de terugreis naar Nederland een laissez passer (tijdelijk paspoort) worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade. Na terugkeer kan men dan in Nederland een aanvraag voor een nieuw paspoort indienen.

20 Het Strafproces De ambassade kan op uw schriftelijke verzoek assistentie verlenen bij het terugkrijgen en terugsturen van waardevolle spullen. Dit dient gedaan te worden via de (pro Deo)advocaat bij de rechtbank. De ambassade ondersteunt dit verzoek tot teruggave per fax/brief, maar dit is geen garantie dat u de spullen inderdaad terugkrijgt. Bespreek met uw (pro Deo)advocaat, of de rechtbank of het mogelijk is uw persoonlijke eigendommen terug te krijgen. Ondervraging/Verhoor De eerste werkdag volgend op uw aanhouding wordt u voor een eerste verhoor overgebracht naar de rechtbank (Juzgado). U wordt hier op de hoogte gebracht van hetgeen u ten laste wordt gelegd. Na afloop van het verhoor wordt u overgebracht naar een detentiecentrum. Dit overbrengen kan geruime tijd duren, aangezien alle gearresteerden die dag verhoord zijn, verzameld worden en gezamenlijk worden getransporteerd. Pas op het moment van transport wordt bekend naar welk detentiecentrum u wordt overgebracht. De ambassade ontvangt normaliter de volgende ochtend bericht in welke gevangenis u bent geplaatst. Het verhoor vindt veelal plaats in het bijzijn van de zelf aangetrokken dan wel de toegevoegde advocaat. De advocaat is er bij om erop te letten, dat de vereiste vormen bij het verhoor in acht worden genomen. Hij zal zich in het algemeen passief opstellen. Indien op heterdaad aangehouden zal de politie onmiddellijk de rechter-commissaris inlichten over de arrestatie en de omstandigheden, waaronder deze heeft plaatsgevonden. De rechtercommissaris beslist vervolgens, na persoonlijk verhoor van de gearresteerde, of er al of niet wettelijke gronden aanwezig zijn om tot strafvervolging over te gaan. De verdachte heeft het recht om niet op de gestelde vragen te antwoorden. Overigens zal de procedure ook bij zwijgen normaal doorgang vinden. Indien nodig zal een tolk bij de verhoren aanwezig zijn. De rechter-commissaris dient binnen uiterlijk tien dagen het onderzoek af te ronden en naar Justitie door te geleiden. 19

21 Gearresteerd in Argentinië Voorlopige hechtenis Als de rechter-commissaris niet de onmiddellijke invrijheidstelling heeft bevolen, zal hij voorlopige hechtenis gelasten wegens verdenking van een misdrijf. Indien men binnen een termijn van 180 dagen niet officieel in staat van beschuldiging is gesteld, dient de verdachte op vrije voeten te worden gesteld, mits de vertraging niet aan de verdediging van de verdachte te wijten is geweest (in de praktijk wordt aan deze termijn echter bijna nooit de hand gehouden). Zodra de rechter-commissaris zijn onderzoek heeft voltooid, zal hij het dossier overdragen aan de rechtbank van het arrondissement waar het misdrijf is gepleegd (Juzgado de Instrucción). 20 Een medewerker van de ambassade probeert een gearresteerde Nederlander zo snel mogelijk te bezoeken na zijn/haar plaatsing in de gevangenis om zich te informeren over de situatie van betrokkene en een pakket met basisbehoeften te overhandigen. Vrijlating op borgtocht In Argentinië is het niet mogelijk om tijdens de voorlopige hechtenis op borgtocht vrij te komen indien men verdacht wordt van internationale drugshandel. Rechtszitting Op de rechtszitting zal de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig moeten zijn. Indien men niet verschijnt op de rechtszitting kan men bij verstek worden veroordeeld, voortvluchtig worden verklaard.

22 Het Strafproces Vonnis De strafmaat is natuurlijk afhankelijk van het gepleegde delict. De criteria voor de vaststelling kunnen in Argentinië verschillend zijn van de in Nederland gebruikelijke maatstaven. Met name is dit van toepassing voor delicten betreffende verdovende middelen. Zo kunnen voor handel in verdovende middelden, zonder dat er rekening wordt gehouden met eventuele verzachtende omstandigheden, straffen worden opgelegd van 4 1/2 tot 9 jaar. Bij internationale drugshandel - en wanneer buitenlanders met drugs worden opgepakt wordt al snel aan internationale drugshandel gedacht. Na de veroordeling gaat u naar een gevangenis (over het algemeen dezelfde als waar u tijdens uw voorarrest verbleef ) waar u de rest van uw straf moet uitzitten. 21 De mannelijke gevangenen worden regelmatig overgeplaatst naar een zgn. Colonia nadat ze veroordeeld zijn en een aantal maanden in de gevangenis hebben doorgebracht. De Colonias liggen verspreid over het land. U kunt een overplaatsing naar een Colonia ook aanvragen, maar u heeft over het algemeen geen inspraak in de keuze van de Colonia en u wordt ook niet op de hoogte gesteld wanneer u wordt overgebracht en waarheen. De ambassade wordt hierover niet ingelicht door de autoriteiten. Neem contact op met de ambassade wanneer u bent veroordeeld en wanneer u wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis/ Colonia. De ambassade kan dan uw contactpersoon hierover informeren, u bezoeken en uw maandelijkse schenking van 30 Euro (zie onder Financiële ondersteuning ) naar de juiste gevangenis sturen.

23 Gearresteerd in Argentinië Voorlichtingsrapport Reclassering Zoals eerder aangegeven is het samenstellen van een rapport over uw sociale achtergrond één van de zaken die de Nederlandse Reclassering en de reclasseringsdiensten van Curaçao en Aruba voor uw rechtszaak kunnen doen. Taalproblemen en cultuurverschillen kunnen een goede communicatie tussen u, uw advocaat en de rechtbank in de weg staan. De beschikbaarheid van een sociaal rapport, opgesteld in de Spaanse taal en afgestemd op informatie die de rechtbank in Argentinië belangrijk acht, kan een positieve invloed hebben op de uiteindelijke strafbepaling. Het opstellen van een sociaal rapport is een kostbare en tijdrovende zaak. De beschikbaarheid van een sociaal rapport biedt echter geen garantie tot strafvermindering. 22 In Nederland is het gebruikelijk dat de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat rekening houdt met de bevindingen in het sociaal rapport. Het is vaak moeilijk om vanuit Nederland te bezien of het opstellen van zo n sociaal rapport in de Argentijnse situatie zinvol is. Het is doorgaans met name de advocaat die dat het beste kan beoordelen en het verdient daarom aanbeveling dat de gedetineerde hierover eerst met hem overleg pleegt. Komt men gezamenlijk tot de conclusie dat het een goede zaak is over een dergelijk rapport te beschikken, dan is het van belang, dat de gearresteerde tijdig aan het Bureau Buitenland laat weten dat hij/zij een dergelijk rapport op prijs stelt. In het rapport beschrijft een beëdigd reclasseringsmedewer ker de omstan digheden waarin u verkeerde vóór uw arrestatie. Bijvoorbeeld het al dan niet wonen in gezinsverband, het hebben van werk of het volgen van een opleiding. En ook, indien nodig, feiten over uw levensloop, uw opvoeding, ernstige ziekten, en in een aantal gevallen eerdere contacten met justitie. Deze inlichtingen worden - alleen met uw toestemming - verzameld bij personen die u goed kennen, zoals familieleden, partner, werkgever, huisarts of maatschappelijk werker. Soms bevat het rapport een plan voor eventuele hulp die de reclassering kan bieden tijdens gevangenschap of er na.

24 Het Strafproces Het uitbrengen van een rapport is niet altijd mogelijk of zinvol. Wanneer u onvoldoende referenten opgeeft en weinig inlichtingen over u te krijgen zijn, is het niet mogelijk een rapport te schrijven. Als u al een strafblad heeft wordt er meestal geen rapport opgemaakt. Uw advocaat ontvangt het rapport rechtstreeks van de Reclassering Nederland. Reclassering Nederland verzoekt de advocaat het rapport met u te bespreken. U kunt in overleg met uw advocaat beoordelen of u het rapport wilt gebruiken voor uw rechtszaak en wanneer dit het beste kan. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het maken en vertalen van uw rapport. Het is van belang dat u dit rapport in een zo vroeg mogelijk stadium aanvraagt, temeer omdat er veel tijd mee gemoeid is. Een rapport vraagt u aan door het invullen en ondertekenen van een formulier dat de ambassade u toestuurt na uw arrestatie. 23

25 Gearresteerd in Argentinië 24 4 Rechtsmiddelen

26 Rechtsmiddelen Instellen hoger beroep Beroep a. Zolang de uitspraak niet in kracht van gewijsde is getreden kan men, indien men niet wil berusten in het vonnis van de rechtbank (Tribunal Oral), beroep instellen bij het gerechtshof (Cámara de Casación). Dit beroep kan zowel de feiten als de vorm betreffen. Men moet rekening houden met de mogelijkheid dat behandeling in beroep kan leiden tot strafverzwaring. b. Voorts bestaat steeds de mogelijkheid om in een later stadium bij de Hoge Raad (Corte Suprema) beroep in te stellen tegen beslissingen van het gerechtshof, wanneer men van mening is dat de ter zake geldende wettelijke voorschriften (de z.g. vormvereisten) niet worden nageleefd. Het verdient de voorkeur om met de advocaat nauwgezet te overleggen of het instellen van hoger beroep zinvol is. Indien u niet akkoord gaat met de uitspraak van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. In dat geval vraagt u om een nieuwe beoordeling van de feiten en van het toegepaste recht. Een verzoek tot hoger beroep moet binnen 10 dagen na de veroordeling plaatsvinden. Een panel van rechters beoordeelt het verzoek. U bent hier niet bij aanwezig. Of het zinvol is in hoger beroep te gaan, kunt u bespreken met uw advocaat. De aanklager kan ook een verzoek tot hoger beroep indienen omdat hij/zij vindt dat de strafmaat te laag is vastgesteld. Wanneer de aanklager in hoger beroep gaat, kan uw straf uiteindelijk hoger uitvallen dan de oorspronkelijke straf. 25

27 Gearresteerd in Argentinië 26 5 Gevangenschap

28 Gevangenschap Algemeen In dit hoofdstuk leest u meer over het Argentijnse gevangeniswezen. Er bestaat een algemeen reglement geldend voor alle Federale detentie-inrichtingen in Argentinië dat bij de wet is vastgelegd (als bijlage bijgevoegd). De zgn. huisregels per gevangenis kunnen onderling sterk verschillen. U dient zich te houden aan de huisregels van de gevangenis die zijn vastgelegd in een reglement. Na arrestatie (drugskoeriers), in de meeste gevallen op luchthavens, wordt de gedetineerde overgebracht naar de burelen van de politie (federale politie, prefectura, gendarmerie, afhankelijk van de plaats waar u bent aangehouden). Daar, vaak in minder prettige verblijfsomstandigheden, brengt u de nacht door. De volgende ochtend wordt u voor een eerste verhoor (de zgn. tenlastelegging) overgebracht naar de rechtbank. Een ambassademedewerker zal u hier na afloop van het verhoor, trachten te bezoeken. Binnen de detentie bestaan wat de Argentijnse strafinrichtingen betreft de volgende categorieën: a zwaar beveiligde inrichting; b gesloten inrichting; c open regime (zogenaamde Colonias ). De buitenlandse gedetineerden komen voor zover mogelijk terecht in federale gevangenissen, waar zij met andere buitenlanders op een aparte afdeling verblijven. 27

29 Gearresteerd in Argentinië Plaats van detentie Na de veroordeling gaat u terug naar de gevangenis. Na verloop van tijd is het mogelijk dat u wordt overgebracht naar een Colonia, die verspreid over het gehele land te vinden zijn. Dit is detentiecentrum met een zgn. open regime. U kunt hier werken tegen een (geringe) betaling. U kunt een verzoek indienen om in de oorspronkelijke gevangenis te blijven of om naar een specifieke andere gevangenis te gaan. Dit verzoek moet u indienen bij uw advocaat die het voorlegt aan de rechter. U kunt de gevangenisautoriteiten vragen naar de mogelijkheden. Als uw verzoek wordt afgewezen kunt u na enige tijd opnieuw een verzoek indienen. U wordt niet gekend in de keuze van de Colonia en het tijdstip waarop de overbrenging zal plaatsvinden. 28 Overplaatsingen tussen strafinrichtingen worden om veiligheidsredenen niet door de autoriteiten gemeld aan derden. Het is belangrijk dat u zelf uw overplaatsingen aan de ambassade bekend maakt. De ambassade kan dan uw contactpersoon hierover informeren, u bezoeken en uw maandelijkse schenking van 30 (zie onder Financiële ondersteuning ) naar de juiste gevangenis sturen. Voorlichting en informatie U hebt er recht op om bij binnenkomst in de gevangenis op de hoog te te worden gebracht van alle rechten en plichten die binnen de strafinrichting gelden. Deze staan vermeld in het huishoudelijk reglement dat u bij binnenkomst behoort te ontvangen (een kopie van het reglement van de federale gevangenissen gaat hierbij). De Spaanse taal vormt doorgaans een groot probleem voor buitenlandse gedetineerden. Nagenoeg alle gevangenisfunctionarissen spreken alleen maar hun moedertaal.

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Duitsland Gearresteerd in... Duitsland Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Marokko Gearresteerd in... Marokko Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in...

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in... 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 Gearresteerd in... Noorwegen Gearresteerd in... Noorwegen 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 4 014 BW Noorwegen

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Spanje Gearresteerd in... Spanje Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

INFORMATIEMAP VOOR CLIENTEN DIE EEN UITKERING ONTVANGEN OP GROND VAN DE WWB / IOAW VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

INFORMATIEMAP VOOR CLIENTEN DIE EEN UITKERING ONTVANGEN OP GROND VAN DE WWB / IOAW VAN DE GEMEENTE MOERDIJK INFORMATIEMAP VOOR CLIENTEN DIE EEN UITKERING ONTVANGEN OP GROND VAN DE WWB / IOAW VAN DE GEMEENTE MOERDIJK INHOUD 1. ALGEMEEN 2. WERK 3. RECHTEN EN PLICHTEN 4. INKOMEN 5. ZORG / BIJZONDERE BIJSTAND /

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap 2014 Inhoud 0. INLEIDING... 3 0.1. Nuttige informatie over Sociale Zaken... 4 0.2. U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan?... 5 0.3. Wat

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Een kind adopteren Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Voorwoord < Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen een kind uit het buitenland te adopteren. Adopteren is

Nadere informatie

Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Sociale Zaken. Gemeente Katwijk Informatiemap Sociale Zaken Gemeente Katwijk 2012 uitgave: gemeente Katwijk vormgeving : HWR drukwerk B.V., Katwijk 1 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL gemeente Rotterdam 2 Geweldsprotocol gemeente Rotterdam Inhoudsopgave INLEIDING EN LEESWIJZER 5 1. HANDELEN NA HET INCIDENT 7 1.1 HANDELEN IN DE EERSTE 48 UUR 7 1.2 HANDELEN

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Juridische Opvang Slachtoffers seksueel geweld Het project in Rotterdam-Rijnmond

Juridische Opvang Slachtoffers seksueel geweld Het project in Rotterdam-Rijnmond Drs. M.J.H. Goderie Mr. L. Verkuyl Mr. A.M. Overgaag Juridische Opvang Slachtoffers seksueel geweld Het project in Rotterdam-Rijnmond Maart 2001 Eindrapportage Inhoudsopgave Voorwoord...5 Hoofdstuk 1

Nadere informatie