Delegatierapport vrijwilligerswerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delegatierapport 2012. vrijwilligerswerk"

Transcriptie

1 Delegatierapport 2012 vrijwilligerswerk

2 Voorwoord In het najaar van 2012, van 2 tot en met 9 november 2012, is een delegatie uit Tilburg naar de zusterstad Minamiashigara vertrokken om meer te weten te komen over vrijwilligerswerk. Eerder dat jaar was een delegatie uit de zusterstad in Tilburg over hetzelfde onderwerp. De 12 leden van de delegatie zijn bewust breed uitgenodigd. Er is gevraagd of er iemand van het nieuwe buurthuis In de Boomtak meekon, iemand van de Voedselbank en iemand van Ut Rooi Bietje. Organisaties die allemaal gedeeltelijk, of zelfs volledig, afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Ook zijn vertegenwoordigers van Contour en van De Twern (toen nog niet gefuseerd) uitgenodigd. Van de gemeente Tilburg is uiteindelijk na lang overleg iemand meegegaan die de strategie rondom civil society moet doorontwikkelen. Ook van het bestuur van de vereniging Tilburg-Minamiashigara zijn enkele leden in de delegatie mee geweest, behalve de voorzitter en een bestuurslid-tolk, ook een inhoudsdeskundig bestuurslid en twee leden die ook een economische agenda ter plaatse konden verwezenlijken. Voorafgaand aan de definitieve keuze voor het onderwerp van de delegatie en voor de delegatieleden is veel overleg gevoerd met de Afdeling Sociaal van de gemeente Tilburg. Er is uiteindelijk gekozen voor de volgende centrale doelstelling van de delegatie. Centraal staat het gegeven dat de overheid, dus ook de gemeente Tilburg, zich van bepaalde beleidsterreinen meer wil terugtrekken en meer wil overlaten aan de civil society, c.q. vrijwilligers in buurt, wijk of hele stad, al dan niet in georganiseerd verband. De vragen die veel beleidsmakers en politici nu bezighouden zijn: hoe ver kan/moet de overheid terugtreden en wat voor ondersteuning moet/kan je de civil society bieden om de taken die er liggen naar behoren uit te kunnen voeren. Mogelijk dat een delegatie in Japan inspiratie kan opdoen voor het gezamenlijk vinden van eerste antwoorden op deze vragen. We zouden kunnen kijken wat er in Japan anders is, wat de verschillen zijn met Nederland en of de manier waarop het daar gaat iets is om als inspiratiebron voor Tilburg te dienen. Wat moeten burgers in Japan zelf doen, wat doet de overheid, wat zijn de ontwikkelingen daarin (meer zelf, of meer overheid) en op welke terreinen is er vooral een ontwikkeling te zien. In Nederland is dat vooral op het terrein van zorg en welzijn. Het ligt voor de hand om een delegatie te vormen waarin behalve mensen van de gemeente, de vrijwilligerscentrale Contour en de welzijnsinstelling de Twern ook mensen zitten die breed verankerd zijn in de zorg- en welzijnsector en in vrijwilligersorganisaties op die terreinen in Tilburg.

3 Met de delegatieleden is vooraf een avond belegd waarin informatie werd gegeven over Japan en de civil society in het algemeen en vrijwilligerswerk in het bijzonder. Een van de bestuursleden van de Vereniging Tilburg Minamiashigara heeft eerder over dit onderwerp wetenschappelijk gepubliceerd. Ook kon worden geput uit recente bronnen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hierin werd een expliciete vergelijking gemaakt tussen Japan en Nederland. Samengevat kan worden gesteld dat Japan van andere industrielanden verschilt om er veel meer heel kleine, lokale groepen vrijwilligers actief zijn en dat er veel minder grote, landelijk werkende, professioneel bestuurde organisaties zijn. Er zijn veel buurtschoonmaakteams om lid van te worden en maar weinig Natuurmonumenten of Zonnebloems. Er zijn veel actieve groepen net als in Nederland en toch zeggen Japanners (nu ook weer in de correspondentie tussen Tilburg en Minamiashigara bij de voorbereiding van de delegatie) vaak dat ze nog onvolwassen zijn, nog niet zo ontwikkeld als in het Westen. Vaak bedoelen ze dan dat ze geen organisaties hebben die onafhankelijk van overheidsbemoeienis zelfstandig aan hun agenda en lobbywerk toekomen. Vaak hebben ze dan Amerikaanse voorbeeldorganisaties op het oog. Uit beschouwend onderzoek blijkt dat het ineffectief is om in Japan langs lijnen van confrontatie werkende lobby-organisaties te hebben. In Japan krijgen die weinig voor elkaar. Denk aan Greenpeace en soortgelijke clubs. In Japan en menig Europees land is er een indrukwekkende geschiedenis van vele kleinschalige groepen die sterk op elkaar zijn aangewezen en nauw samenwerken met elkaar en met overheden om publieke taken gedaan te krijgen. Net als in Nederland zijn er vele gemengde organisaties waarbij burgers, overheid en bedrijfsleven in een zekere onderlinge afhankelijkheid samenwerken. Japan is net als Nederland een activistische staat die veel zelf initieert en veel de samenwerking opzoekt. Het is geen passieve staat die veel aan de markt overlaat. Net als in Nederland is er geen puur van de overheid onafhankelijke civil society. Anders dan in Nederland is het in Japan moeilijk om een zelfstandige rechtspersoon (een stichting of vereniging) op te richten, om hiervoor een legale status te verwerven, zelfs om er een telefoonaansluiting voor aan te vragen, een bankrekening te openen of ruimte te huren. Tot voor kort waren er ook weinig mogelijkheden om geld te doneren aan organisaties, laat staan de giften van de belastingen af te trekken. De wel gelegaliseerde organisaties hebben vaak weinig personeel, weinig budget en weinig zeggenschap. Daarnaast zijn ze vaak politiek gemarginaliseerd. Soms is dat ook een keuze, een keuze die ook in Nederland valt waar te nemen. Er zijn genoeg clubs die niets met politiek, overheid of breder publieke vraagstukken te maken willen hebben. Hier en ook in Japan wordt vice versa ook veel voor elkaar gekregen zonder inbreng van maatschappelijke organisaties. Het bewust wegblijven van een publieke agenda heeft deels een culturele achtergrond. Politiek en publieke besluitvorming is iets dat je aan experts overlaat. Er wordt veel energie besteed aan het negeren van onderwerpen waarvoor je veel moet praten en aan het doen van zaken die men vooral graag apolitiek noemt. De groepen die politieke agenda s hebben, zoals migrantenbelangenclubs, alternatieve media, nieuwe vakbonden, etc., zijn vaak klein, veel aangejaagd door buitenlanders en werken in eigen niches (overigens vaak naar grote tevredenheid). Tot zover de context. In Japan is veel activisme met vaak weinig formele invloed op de politieke of publieke agenda, maar dat is dus vaak ook gewenst. Er is een beweging gaande naar het meer ondersteunen en erkennen van vrijwilligersorganisaties. Zo is het nu makkelijker geworden om geld te doneren, iets dat als een grote overwinning en als een grote erkenning van de betekenis van non-gouvermentele organisaties (NGO s) wordt gezien. Tot slot, als we inzoomen op de vergelijking Nederland en Japan wat betreft buurtgroepen, dan zien we in Japan veel meer actieve groepen, met veel meer leden en met veel meer activiteiten het hele jaar door. Dat zijn niet alleen leuke, recreatieve activiteiten, zoals een buurtbarbecue. Ook zien we een grote onafhankelijkheid van overheidsgeld. Waar in Nederland het lijkt of het doorgang vinden van de buurtbarbecue afhangt van de gemeentelijke subsidie, is in Japan met weinig en vaak zelfs geen geld erg veel activisme te bespeuren. Een ander aandachtspunt is de mate waarin vrijwilligerswerk in Japan ook echt vrijwillig te noemen is. Veel schoonmaakactiviteiten, buurtwachten, ouderhulpgroepen, etc., zijn vaak binnen

4 buurten op straatniveau georganiseerd en uiteindelijk wordt wel van iedereen verwacht een steentje bij te dragen aan een of meerdere van deze groepen. Het vrijwilligerswerk is niet altijd vrijwillig, zeker niet vrijblijvend en soms zelfs verplicht. De delegatie vrijwilligerswerk zou zich ook de delegatie maatschappelijke inzet kunnen noemen, zodat ook de meer verplichte vormen van inzet binnen het vizier komen. De centrale vraag is dan wat Japanners doen voor de publieke zaak, dichtbij in eigen straat of verder weg bijvoorbeeld voor organisaties op het niveau van stad en/of land. Bezien vanuit het bestuur van de Vereniging Tilburg-Minamiashigara verliep de delegatie zeer voorspoedig en was het duidelijk merkbaar dat de delegatieleden zeer onder de indruk waren van het volle en gevarieerde programma, en zeker ook van de tomeloze gastvrijheid van de Japanse gastgezinnen en leden van vrijwilligersorganisaties in onze zusterstad. Een zeer geslaagde delegatie met leden die zeer goed met elkaar overweg konden en elkaar waarschijnlijk in de stad zullen blijven vinden. Verder in dit rapport volgen de impressies van de meeste delegatieleden. Namens het bestuur van de Vereniging Tilburg-Minamiashigara Peter van Mierlo, voorzitter

5 Japan en in het bijzonder Minamiashigara: een belevenis Vooraf: In het najaar stelde onze directeur mij de vraag of ik naar Japan wilde. Ik geloofde het niet.keek om me heen op zoek naar camera s, keek in zijn ogen en zag toen een serieuze blik. Het was echt waar. Ik werd in de gelegenheid gesteld om Contour te vertegenwoordigen in Japan. Ik voelde me ongelooflijk vereerd, blij en opgewonden. Dit kon niet waar zijn..naar Japan! Met de opdracht op zak om te kijken hoe jongeren daar ingezet worden in het vrijwilligerswerk of via vrijwilligerswerk in hun kracht gezet worden vertrok ik naar Japan. Mijn gastgezin: Via de mail had ik al contact gehad met mijn gastgezin. Voor mij een geruststellend gevoel dat ze Engels spraken en ook al eens in Nederland waren geweest. De mailwisseling verliep formeel en had daarom niet al te hoge verwachtingen van mijn gastgezin: de familie Obinata. In de eerste vijf minuten voelde ik al dat het fijn zou worden in mijn gastgezin: ze heetten me een warm welkom en waren ontzettend aardig en gastvrij. De hele week ben ik verwend: een heerlijk bad, gelukkig een heerlijk bed, heerlijk eten, leuke uitstapjes, maar ze hebben me vooral veel warmte gegeven. Ik heb de familie Obinata dan ook in mijn hart gesloten en mede door hen is mijn week in Japan een week geweest die ik nooit meer zal vergeten. De foto hier onder illustreert dat zij ook wel wat van Nederland wisten

6 De omgeving van Miaminashigara: Veel tijd om de omgeving van Minamiashigara te bekijken was er niet, maar heb toch wel een indruk kunnen krijgen van de indrukwekkende omgeving. Op een middag ben ik samen met mijn gastgezin er op uit getrokken. We hebben veel moois gezien: een thee-ceremonie, Odawara-castle, een kleine tempel (incl. de bijbehorende rituelen), Lake Ashi en natuurlijk het meest mooie uit de hele omgeving: Mount Fuji (imposant, wat een sneeuw, ontroerend mooi). In een snel Japans tempo werd ik langs al deze attracties geleid. De gedreven uitleg van Yokiko Obinata daarbij was bijna ontroerend. De hele week was Mount Fuji aanwezig. Waar we ook waren of waar we ook reden.bijna altijd hadden we zicht op die indrukwekkende berg. Opvallend naast het toeristische schoon vond ik de smalle straatjes in Minamiashigara, de vele winkels die 24 uur per dag open waren en op de meeste onverwachte plekken die automaten met daarin blikjes fris en warme blikjes koffie. Opvallend aan de Japanse cultuur is de aandacht voor eten. Dit lijkt heel belangrijk te zijn voor Japanners. Ik heb bijna elke dag drie keer een warme maaltijd gekregen en elke keer was het weer heerlijk. Soms zag mijn bord er uit als een schilderijtje. Een superervaring die ik niet had willen missen.

7 Het vrijwilligerswerk in Minamiashigara: Op het gebied van vrijwilligerswerk hebben we een grote verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties gesproken. Het voert te ver om deze allemaal separaat te bespreken. Ik beperk me tot het benoemen van aspecten die me opvielen. De gemeente lijkt weinig geld te stoppen in vrijwilligersinitiatieven. Ze vertelden over de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie. Dit lijkt veel op hoe in Tilburg Verrijk je Wijk is geregeld. Men krijgt hier een kleine bijdrage voor een initiatief of evenement dat men organiseert om de wijk te versterken. Een organisatie zoals Contour kent men niet in Minamiashigara. Ondersteuning van maatschappelijke organisaties bij het inrichten van vrijwilligerswerk is onbekend. Ook de tak Informele Zorg zoals is ondergebracht bij Contour kent men daar niet. Opvallend was dat men het maar apart vond dat wij het faciliteren dat vrijwilligers vreemden in hun thuissituatie ondersteunen. Men kon niet begrijpen dat dit nodig is in Nederland. Het inzetten van jongeren als vrijwilliger is vrijwel onbekend in Minamiashigara. Opvallend is dat bij elke maatschappelijke organisatie waar wij mee in contact kwamen de gemiddelde leeftijd hoog was; in de meeste gevallen waren de vrijwilligers boven de 60 jaar. Een enkele keer zagen we wat jongere vrijwilligers. Met name in een huis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen zagen we wat vrouwen van middelbare leeftijd die hier als vrijwilliger actief waren bij het rolstoeldansen. Het ondersteunen van jongeren die extra aandacht nodig hebben (opvoedingsondersteuning) zijn we niet tegen gekomen. De mensen aan wie ik het gevraagd heb gaven ook aan dat zij deze vorm van vrijwilligerswerk niet kennen. Daarnaast viel me op bij bv. de gymles voor ouderen dat de activiteit meer is dan alleen maar bewegen. Na de les wordt er een voorlichting gegeven die gericht is op gezond en goed bewegen. Iets dat wij in Nederland niet of nauwelijks kennen. Alle vrijwilligersinitiatieven die ik gezien heb lijken min of meer burginitiatieven. De vrijwilligersgroepen zijn vaak klein en gericht op een activiteit. Er zijn veel van dit soort kleine initiatieven, zoals de vrijwillige brandweer, helpen bij rolstoeldansen, de vader-koks, de clini-clowns, etc.

8 En nu weer terug in Nederland: Vaak denk ik nog terug aan mijn tijd in Japan. Het blijft maar terugkomen in mijn gedachten. Mijn gedachten gaan naar de contacten die ik daar heb gelegd. Ik heb er niets van gemerkt dat Japanners afstandelijk zijn.integendeel. Mijn gedachten gaan ook naar de gezonde levensstijl van de Japanners en vind dat ik daar nog wel wat van kan leren. Ik denk na mijn bezoek wat vaker na over mijn eigen levensstijl en heb in ieder geval voornemens om wat bewuster met mijn gezondheid om te gaan. Ook denk ik terug aan hoe het vrijwilligerswerk daar geregeld is. Ik heb er van geleerd dat we in het Tilburgse wel veel georganiseerd vrijwilligerswerk door professionals hebben. Er moet meer ruimte komen voor individuele burgerinitiatieven. Dit sluit aan bij de ontwikkeling om burgers in hun eigen kracht te zetten en eerst te kijken wat de burger en het netwerk er om heen zelf kan. Een Contour is in Minamiashigara niet nodig, omdat het netwerk de burger ondersteunt: ik droom ervan dat we dit in Tilburg ook voor elkaar krijgen. Tot slot: Ik wil de Vereniging Tilburg Minamiashigara bedanken voor de gelegenheid die ze mij hebben geboden om kennis te maken met de Japanse Cultuur en in het bijzonder het Japanse vrijwilligerswerk. Daarnaast wil ik alle medereizigers bedanken; ook zij hebben er voor gezorgd dat ik een onvergetelijke tijd heb doorgemaakt in Minamiashigara. Grootste dank spreek ik uit naar de familie Obinata. Zij hebben mij een week lang in alle warmte en gezelligheid onderdak geboden. Dank, dank, dank! Dit smaakt naar meer! Tanja Pieters Clustercoördinator Jongeren en Gezin Contour

9 Uitwisseling Minamiashigara-Tilburg Thema: Vrijwilligerswerk. Als eerste wil ik een compliment geven aan de tot in de puntjes geregelde reis door VTM. Niets maar dan ook niets is mis gelopen. Dat heeft zeker bijgedragen aan het wel slagen van deze Japandelegatie. Opvallende zaken rond vrijwilligerswerk in Japan: de rol van de overheid en regels en subsidie. De overheid wil heel graag invloed uitoefenen op wat er wordt geregeld rond vrijwilligerswerk. De gemeente aldaar kent een zeer streng selectiebeleid om in aanmerking te komen voor een officiële subsidie. Een aanvraag moet aan vele criteria voldoen. Dus veel afvallers, maar wel projecten die mijns inziens een grote kans van slagen hebben. Naast opleidingen verzorgt de gemeente dan ook de verzekering rond deze activiteiten. Helaas is de subsidie die wordt verstrekt per activiteit mijns inziens erg laag. Vrijwilligersactiviteiten stimuleren is vooral gericht op het reactiveren en activeren van de grote groep van 65-plussers (20-25% is boven de 65 jaar). Gezien de grootte en vitaliteit van deze groep is het van groot belang ze betrokken te houden bij de samenleving. Taken die deze groep verrichten zijn vooral gericht op veiligheid en zorg voor elkaar en de omgeving. Zeer belangrijk omdat steeds minder mensen voor een steeds groter wordende groep oudere mensen het geld moeten verdienen. Daarnaast zie je ook dat veel jongeren naar de grote steden vertrekken en dat de achtergebleven vergrijzende groep zichzelf moet redden. Deze groep houdt de bestaande omgeving in stand. In de hoop dat de kinderen terugkomen. Ik ben benieuwd hoe over jaar het platteland er uit zal zien in Japan. Vrijwilligerswerk is veel dwangmatiger dan in Nederland. Het groepsgevoel is vele malen sterker ontwikkeld dan in Nederland. Dat begint al op zeer jonge leeftijd. Resultaten hebben we met eigen ogen mogen aanschouwen in een theater in Minamiashigara. Kleine kinderen van 4 tot 8 jaar zetten een show neer van hoge kwaliteit. In Nederland met onze kijk op ontwikkeling van een kind zouden wij dit niet voor elkaar krijgen. Zoals een van de reisgenoten opmerkte wordt hier de mentaliteit van Japanners al gemaakt. Door het vertrek van steeds meer jongeren wordt vernieuwing op het platteland een steeds groter probleem. Ouderen hebben vaak niet meer het vermogen om te vernieuwen.

10 In gesprek met diverse mensen in Japan voltrekt een misschien wel groter deel van het vrijwilligerswerk buiten het zichtveld van de overheid. Zanggroepen, burenhulp, een deel van de hulp n.a.v. de tsunami in 2011, etc. wordt door de mensen zelf geregeld. Ik kreeg het idee dat er een behoorlijk aantal niet-geregistreerde vrijwilligersnetwerken zijn. In Japan besteden de mensen veel tijd aan alle soorten en maten van vrijwilligerswerk die te bedenken zijn. Ook in Nederland zal vrijwilligerswerk een steeds grotere rol gaan spelen zeker met de vergrijzende bevolking. Verder heeft deze reis opgeleverd dat onder elkaar een bijzondere band is ontstaan tussen de deelnemers onderling. Dit gaat zeker bijdragen aan een betere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in Tilburg. Tot zover mijn korte verslag of The Trip to Japan. Vincent de Wolff Ut Rooie Bietje Tilburg Vincent de Wolff Projectleider Ut Rooie Bietje Koningshoeve AB Tilburg T M

11

12

13

14

15

16 Delegatieverslag Vrijwilligerswerk Allereerst wil ik de Tilburg Minimiashigara Association bedanken voor de uitnodiging mee te gaan naar Japan. Jullie als president en boardmembers wil ik persoonlijk dank zeggen voor de prettige en bijzondere dagen in jullie gezelschap. De Japan-reis was een happening van de eerste orde, mede door de inkijk en het verblijf bij de mensen zelf en de gemeente Minimiashigara. De vriendelijke en hartelijke bejegening door de Japanners heeft mij diep getroffen. Japan is een land met meerdere gezichten uit een rijk verleden en die in deze tijd onderhevig is aan grote veranderingen in cultuur en gezinsleven, zoals o.a. jongeren uithuis naar Tokyo en de vergrijzing. Het is een ervaring geweest die ik nu voor mezelf evalueer en daardoor genuanceerder kan benoemen wat ik heb ervaren. De eerste indruk en mijn verwachtingspatroon heb ik bijgesteld omdat na een week meerdere dingen in zijn verband gezien kunnen worden. Bijv. welvaart, middenstand, bouwstijlen en constructies, groep samen leven geënt om de werkgever, aardbeving dreiging. Jullie weten dit natuurlijk al gezien jullie belangstelling en eerder bezoek voor en aan Japan. Onze wens om een presentatie te houden is ingevuld en ik heb begrepen dat deze in het Japans vertaald wordt voor de ambtenaren en vrijwilligers betrokken bij de uitwisseling. Nogmaals hartelijk dank dat ik deze bijzondere ervaring met jullie kon delen en hoop jullie tijdens een reünie weer te zien. Groet Hans Geers. Stichting Tilburgse Voedselbank.

Opzet burgergesprek Open Data NEXT

Opzet burgergesprek Open Data NEXT Opzet burgergesprek Open Data NEXT Datum: 26 02 2013 Inleiding De overheid heeft veel informatie, informatie die verzameld wordt om de taak van de overheid goed uit te kunnen voeren. Deze informatie wordt

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag.

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Het Bronnetje 2013 is er ook voor de Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Somerense Op dinsdag is alles al anders, op woensdag kan het niemand

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken?

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken? Carpe Diem! Afgelopen december vertrokken vijf Nederlandse dames naar het prachtige Zuid-Afrika om hier mee te werken aan een summerschool in een township in Hermanus. Dit is een project van People4Change,

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

In actie voor je naaste met Way of Life

In actie voor je naaste met Way of Life In actie voor je naaste met Way of Life www.wayoflife.nl Inleiding Wil jij je graag inzetten voor anderen? Vind jij het leuk om zelf actief aan de slag te gaan? Lees dan gauw verder. Way of Life wil namelijk

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Rapport gebaseerd op de resultaten van een documentanalyse en enquête binnen de pedagogische civil society Hoe te verwijzen

Nadere informatie

Stichting De Plus van Surplus

Stichting De Plus van Surplus Stichting De Plus van Surplus STICHTING DE PLUS VAN SURPLUS HOOFDLIJNEN VAN ONS BELEID 2013 2016 Beleidsplan 2013-2013 1 INHOUD Pagina De stichting de Plus van Surplus..3 Inleiding. 4 1. Vergezicht: de

Nadere informatie

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat ik dit in mijn volleybalcarrière nog mee zou maken had

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Impressies uit Apeldoorn

Impressies uit Apeldoorn Impressies uit Apeldoorn We beleefden afgelopen woensdag een avond met een ster. Twee mensen uit het Israëlische dorp Neve Shalom Wahat al-salam (oase van vrede) lieten ons in een adembenemende presentatie

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

DENIEUWEBATEN DENIEUWEBATEN 85. Inhoudelijk. DENIEUWEBATEN 85divers% DENIEUWEBATEN 85

DENIEUWEBATEN DENIEUWEBATEN 85. Inhoudelijk. DENIEUWEBATEN 85divers% DENIEUWEBATEN 85 2010 Inhoudelijk J DENIEUWEBATEN JAAR AARverslag 85divers% DENIEUWEBATEN 85 J StichtingDe Baten DENIEUWEBATEN 85divers% DENIEUWEBATEN 85 Inleiding In is de bouw van de Nieuwe Baten in hoog tempo verder

Nadere informatie

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015 Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo GGD Flevoland 21mei 2015 Inhoud Sociale netwerkversterking/strategie Zelforganisatie van burgers Combinatie met Wmo Sociaal netwerk en strategie

Nadere informatie

De stad, het land, de cultuur, de accommodatie en de mensen

De stad, het land, de cultuur, de accommodatie en de mensen Van 6 oktober tot en met 31 oktober heb ik stage gelopen in het kinderziekenhuis (hospital del niňo) in Panama City. Tijdens mijn verblijf daar woonde ik bij een Panamese familie. De doelen die ik mezelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Met deze nieuwsbrief wil de stichting Sport en Beweeg belangstellenden informeren en enthousiasmeren voor de stichting Sport en Beweeg. Voorwoord Het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018. Stichting Fundatie De la Fonteijne

Beleidsplan 2014-2018. Stichting Fundatie De la Fonteijne Beleidsplan 2014-2018 Stichting Fundatie De la Fonteijne Inhoud 1. Inleiding 2. Stichting fundatie De la Fonteijne 3. Doel 4. Activiteiten bij De Rijnhoven 5. De inzet van de Fundatie 6. Werkwijze 7. Planning

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #3

Ambassadors Club Nieuwsbrief #3 Ambassadors Club Nieuwsbrief #3 Beste leden, Allereerst excuses voor het wachten! Terwijl deze nieuwsbrief een mooie afsluiting van het nieuwe jaar had moeten zijn is dit door omstandigheden een nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Beste Sponsors en andere geïnteresseerden, Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Moz Kids met daarin veel informatie over wat er de afgelopen tijd in Mozambique en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Domestic workers steunen schoonmakers campagne 2008

Domestic workers steunen schoonmakers campagne 2008 Domestic workers steunen schoonmakers campagne 2008 Lisa Mendiola is een huishoudelijk werkster zonder verblijfspapieren. In 2006 richtte ze samen met een aantal collega s de organisatie United Migrant

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Welkom!

HART4DOORNENBURG. Welkom! HART4DOORNENBURG Welkom! Een initiatief van zes doornenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Het trotse Hart van Doornenburg Wij doornenburgers Door gezamenlijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

BUURKRACHT ALANDSBEEK LEUSDEN ACTIEPLAN 2014 FEBRUARI 2014.

BUURKRACHT ALANDSBEEK LEUSDEN ACTIEPLAN 2014 FEBRUARI 2014. BUURKRACHT ALANDSBEEK LEUSDEN ACTIEPLAN 2014 FEBRUARI 2014. 1 INHOUDSOPGAVE. Actieplan Buurkracht Alandsbeek, februari 2014. Bijlagen: Bijlage A: Uitkomsten Behoefteonderzoek en Brainstorming d.d. 23 januari

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Maatschappelijke oriëntatie

Maatschappelijke oriëntatie Maatschappelijke oriëntatie De maatschappelijke oriëntatie is er om je een beeld te geven wat er allemaal in de maatschappij is. Om erachter te komen waarom er bepaalde winkels, diensten of zorg zijn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Theorie en praktijk in de Nederlandse pedagogische civil society. Marian van der Klein, 15 januari 2015, Brussel

Theorie en praktijk in de Nederlandse pedagogische civil society. Marian van der Klein, 15 januari 2015, Brussel Theorie en praktijk in de Nederlandse pedagogische civil society Marian van der Klein, 15 januari 2015, Brussel Een pedagogische civil society: de theorie - 2011 Micha de Winter: Verbeter de wereld, begin

Nadere informatie

Test: carrière-ankers

Test: carrière-ankers Test: carrière-ankers Wat is de reden dat je werkt? Wat motiveert je in je werk? Welke elementen moeten je werk bevatten om het je echt naar de zin te maken zodat je met plezier en productief kunt functioneren?

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 3, 19-02-2015 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 3, 19-02-2015 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de derde TTO nieuwsbrief. Hartelijk dank voor de positieve reacties. Helaas is gebleken dat de nieuwsbrief niet bij alle ouders aankomt. Mocht u horen dat een ouder deze niet heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 13 december 2014

Nieuwsbrief nr. 13 december 2014 Nieuwsbrief nr. 13 december 2014 Beste vriendinnen en vrienden van KiBaHome, Graag willen we u, zoals gebruikelijk, aan het einde van het jaar bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het St. Kizito

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2010 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2010 van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang. Er is in 2010 weer veel werk verzet

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

DE KIBBELHOF Aangepast Vakantieverblijf

DE KIBBELHOF Aangepast Vakantieverblijf Klanten enquete Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen, uw beoordelingen worden anoniem verwerkt. Met u antwoorden kunnen wij onze dienstverlening aan u nog verbeteren.

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl De terugkomdagen Najaar 2014 van de Nationale Opleiding MediaCoach werden als goed en zelfs uitstekend beoordeeld,

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint Mezzo is de landelijke vereniging van en voor mantelzorgers en anderen die op vrijwillige basis zorg verlenen aan hun naasten. Dat het belangrijk is dat wij bestaan in 2014 is nog eens extra onderstreept

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Waarderen en Belonen van vrijwilligers

Waarderen en Belonen van vrijwilligers Waarderen en Belonen van vrijwilligers Sandy dos Reis en Jeanette Buitelaar Versie: December 2014 PAGINA 2/5 Vrijwilligerswerk Rotterdam is dé centrale ingang voor al het vrijwilligerswerk in Rotterdam.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5 Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1 8251 AB Dronten www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Telefoon 0321-767085 Jaarverslag 2014 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Bestuursverslag:

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Dit jaar op Merlijn. 2014-2015 We kijken. Knikkertijd in. afscheid van groep 8! We werken aan 21st Century Skills

JAARVERSLAG. Dit jaar op Merlijn. 2014-2015 We kijken. Knikkertijd in. afscheid van groep 8! We werken aan 21st Century Skills 2014-2015 We kijken terug Knikkertijd in april afscheid van groep 8! JAARVERSLAG Dit jaar op Merlijn Dit schooljaar hebben we samen weer geleerd, feesten gevierd en uitstapjes gemaakt. In het najaar zijn

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Vereniging. Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk

Vereniging. Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk Vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk HVO Beleidsplan 2014-2020 Vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk Pagina 1 Inhoudsopgave Titel Pagina Inleiding 2 Doelstellingen 3 Beleid inrichting van

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Waarom doe je dat? dr. Cees van den Bos Programma-manager Participatie & Vrijwillige Inzet, Rijnstad Arnhem c.vdbos@via-arnhem.nl Nederland Wereldkampioen Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Wonen en leven zoals u dat wenst

Wonen en leven zoals u dat wenst Wonen en leven zoals u dat wenst Veilig oud worden in uw nieuwe thuis, omringd door liefdevolle mensen Uw levensgeluk: onze missie Wij vinden dat zorg voor ouderen met een dementie anders moet en kan.

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Juli 2011 Nieuwsbrief Hermes Project Jaargang 2 Nummer: 5 Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Het was even slikken: na onze enthousiaste aankondiging dat het Hermes Huis op 2 september geopend

Nadere informatie

Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9

Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9 Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9 Extra materiaal na de Taalsituaties, Vervolgmodule OGO Algemeen In Extra materiaal na de Taalsituaties wordt de leerstof uit drie voorgaande

Nadere informatie

Iedereen krijgt zijn eigen uitdagingen. De manier waarop we er mee omgaan, maakt het verschil.

Iedereen krijgt zijn eigen uitdagingen. De manier waarop we er mee omgaan, maakt het verschil. Agenda komende weken Ma 16-11 Infobrief 6 Vr 04-12 Sinterklaasviering Di 17-11 Uitnodiging oudergesprekken Ma 14-12 Infobrief 8 Di 24-11 Oudergesprekken groep 1-7 Do 17-12 Les tot 12.30 uur, leerlingen

Nadere informatie

Op weg naar een dementievriendelijke wijk. Iedereen kan een steentje bijdragen. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland

Op weg naar een dementievriendelijke wijk. Iedereen kan een steentje bijdragen. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Op weg naar een dementievriendelijke wijk Iedereen kan een steentje bijdragen Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Programma dementievrienden

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 20 No. 13. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar. 1. Vanuit de directie. 2. Informatie uit de groepen. 3.

Korenpraatjes. Jaargang 20 No. 13. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar. 1. Vanuit de directie. 2. Informatie uit de groepen. 3. Korenpraatjes Jaargang 20 No. 13 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender 7. Buitenschoolse

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Vakantie Onur Frankrijk september 2010

Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Inleiding Midden juni begon ons als team op te vallen dat Onur zich erg begon terug te trekken. Hij wilde vaak alleen op zijn kamer blijven terwijl heel Nederland

Nadere informatie

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 Vereniging Maarlandbewoners Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 1/36 Waarom een enquête? In de algemene ledenvergadering van 2009 is het bestuur gevraagd naar een toekomstvisie. 2/36 Huidigige visie

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

www.kindereninnood.nl

www.kindereninnood.nl www.kindereninnood.nl Goederen voor een ziekenhuis in Cluj-Napoca (Roemenië) Stichting Kinderen in Nood voerde actie om goederen te verzamelen voor een reumatologisch ziekenhuis in de Roemeense plaats

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

BUURKRACHT ALANDSBEEK LEUSDEN ACTIEPLAN 2014 FEBRUARI 2014.

BUURKRACHT ALANDSBEEK LEUSDEN ACTIEPLAN 2014 FEBRUARI 2014. BUURKRACHT ALANDSBEEK LEUSDEN ACTIEPLAN 2014 FEBRUARI 2014. 1 INHOUDSOPGAVE. ( Als alles er in staat ga ik deze inhoudsopgave invullen) 2 INLEIDING. Graag willen we beginnen met te beschrijven op welke

Nadere informatie

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses Reacties van ouders en scholen op de masterclasses De leerlingen zijn nog steeds erg enthousiast. Ik heb ze allemaal even geïnterviewd. Ze vinden het ook erg leuk om andere kinderen te leren kennen, en

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie