Delegatierapport vrijwilligerswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delegatierapport 2012. vrijwilligerswerk"

Transcriptie

1 Delegatierapport 2012 vrijwilligerswerk

2 Voorwoord In het najaar van 2012, van 2 tot en met 9 november 2012, is een delegatie uit Tilburg naar de zusterstad Minamiashigara vertrokken om meer te weten te komen over vrijwilligerswerk. Eerder dat jaar was een delegatie uit de zusterstad in Tilburg over hetzelfde onderwerp. De 12 leden van de delegatie zijn bewust breed uitgenodigd. Er is gevraagd of er iemand van het nieuwe buurthuis In de Boomtak meekon, iemand van de Voedselbank en iemand van Ut Rooi Bietje. Organisaties die allemaal gedeeltelijk, of zelfs volledig, afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Ook zijn vertegenwoordigers van Contour en van De Twern (toen nog niet gefuseerd) uitgenodigd. Van de gemeente Tilburg is uiteindelijk na lang overleg iemand meegegaan die de strategie rondom civil society moet doorontwikkelen. Ook van het bestuur van de vereniging Tilburg-Minamiashigara zijn enkele leden in de delegatie mee geweest, behalve de voorzitter en een bestuurslid-tolk, ook een inhoudsdeskundig bestuurslid en twee leden die ook een economische agenda ter plaatse konden verwezenlijken. Voorafgaand aan de definitieve keuze voor het onderwerp van de delegatie en voor de delegatieleden is veel overleg gevoerd met de Afdeling Sociaal van de gemeente Tilburg. Er is uiteindelijk gekozen voor de volgende centrale doelstelling van de delegatie. Centraal staat het gegeven dat de overheid, dus ook de gemeente Tilburg, zich van bepaalde beleidsterreinen meer wil terugtrekken en meer wil overlaten aan de civil society, c.q. vrijwilligers in buurt, wijk of hele stad, al dan niet in georganiseerd verband. De vragen die veel beleidsmakers en politici nu bezighouden zijn: hoe ver kan/moet de overheid terugtreden en wat voor ondersteuning moet/kan je de civil society bieden om de taken die er liggen naar behoren uit te kunnen voeren. Mogelijk dat een delegatie in Japan inspiratie kan opdoen voor het gezamenlijk vinden van eerste antwoorden op deze vragen. We zouden kunnen kijken wat er in Japan anders is, wat de verschillen zijn met Nederland en of de manier waarop het daar gaat iets is om als inspiratiebron voor Tilburg te dienen. Wat moeten burgers in Japan zelf doen, wat doet de overheid, wat zijn de ontwikkelingen daarin (meer zelf, of meer overheid) en op welke terreinen is er vooral een ontwikkeling te zien. In Nederland is dat vooral op het terrein van zorg en welzijn. Het ligt voor de hand om een delegatie te vormen waarin behalve mensen van de gemeente, de vrijwilligerscentrale Contour en de welzijnsinstelling de Twern ook mensen zitten die breed verankerd zijn in de zorg- en welzijnsector en in vrijwilligersorganisaties op die terreinen in Tilburg.

3 Met de delegatieleden is vooraf een avond belegd waarin informatie werd gegeven over Japan en de civil society in het algemeen en vrijwilligerswerk in het bijzonder. Een van de bestuursleden van de Vereniging Tilburg Minamiashigara heeft eerder over dit onderwerp wetenschappelijk gepubliceerd. Ook kon worden geput uit recente bronnen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hierin werd een expliciete vergelijking gemaakt tussen Japan en Nederland. Samengevat kan worden gesteld dat Japan van andere industrielanden verschilt om er veel meer heel kleine, lokale groepen vrijwilligers actief zijn en dat er veel minder grote, landelijk werkende, professioneel bestuurde organisaties zijn. Er zijn veel buurtschoonmaakteams om lid van te worden en maar weinig Natuurmonumenten of Zonnebloems. Er zijn veel actieve groepen net als in Nederland en toch zeggen Japanners (nu ook weer in de correspondentie tussen Tilburg en Minamiashigara bij de voorbereiding van de delegatie) vaak dat ze nog onvolwassen zijn, nog niet zo ontwikkeld als in het Westen. Vaak bedoelen ze dan dat ze geen organisaties hebben die onafhankelijk van overheidsbemoeienis zelfstandig aan hun agenda en lobbywerk toekomen. Vaak hebben ze dan Amerikaanse voorbeeldorganisaties op het oog. Uit beschouwend onderzoek blijkt dat het ineffectief is om in Japan langs lijnen van confrontatie werkende lobby-organisaties te hebben. In Japan krijgen die weinig voor elkaar. Denk aan Greenpeace en soortgelijke clubs. In Japan en menig Europees land is er een indrukwekkende geschiedenis van vele kleinschalige groepen die sterk op elkaar zijn aangewezen en nauw samenwerken met elkaar en met overheden om publieke taken gedaan te krijgen. Net als in Nederland zijn er vele gemengde organisaties waarbij burgers, overheid en bedrijfsleven in een zekere onderlinge afhankelijkheid samenwerken. Japan is net als Nederland een activistische staat die veel zelf initieert en veel de samenwerking opzoekt. Het is geen passieve staat die veel aan de markt overlaat. Net als in Nederland is er geen puur van de overheid onafhankelijke civil society. Anders dan in Nederland is het in Japan moeilijk om een zelfstandige rechtspersoon (een stichting of vereniging) op te richten, om hiervoor een legale status te verwerven, zelfs om er een telefoonaansluiting voor aan te vragen, een bankrekening te openen of ruimte te huren. Tot voor kort waren er ook weinig mogelijkheden om geld te doneren aan organisaties, laat staan de giften van de belastingen af te trekken. De wel gelegaliseerde organisaties hebben vaak weinig personeel, weinig budget en weinig zeggenschap. Daarnaast zijn ze vaak politiek gemarginaliseerd. Soms is dat ook een keuze, een keuze die ook in Nederland valt waar te nemen. Er zijn genoeg clubs die niets met politiek, overheid of breder publieke vraagstukken te maken willen hebben. Hier en ook in Japan wordt vice versa ook veel voor elkaar gekregen zonder inbreng van maatschappelijke organisaties. Het bewust wegblijven van een publieke agenda heeft deels een culturele achtergrond. Politiek en publieke besluitvorming is iets dat je aan experts overlaat. Er wordt veel energie besteed aan het negeren van onderwerpen waarvoor je veel moet praten en aan het doen van zaken die men vooral graag apolitiek noemt. De groepen die politieke agenda s hebben, zoals migrantenbelangenclubs, alternatieve media, nieuwe vakbonden, etc., zijn vaak klein, veel aangejaagd door buitenlanders en werken in eigen niches (overigens vaak naar grote tevredenheid). Tot zover de context. In Japan is veel activisme met vaak weinig formele invloed op de politieke of publieke agenda, maar dat is dus vaak ook gewenst. Er is een beweging gaande naar het meer ondersteunen en erkennen van vrijwilligersorganisaties. Zo is het nu makkelijker geworden om geld te doneren, iets dat als een grote overwinning en als een grote erkenning van de betekenis van non-gouvermentele organisaties (NGO s) wordt gezien. Tot slot, als we inzoomen op de vergelijking Nederland en Japan wat betreft buurtgroepen, dan zien we in Japan veel meer actieve groepen, met veel meer leden en met veel meer activiteiten het hele jaar door. Dat zijn niet alleen leuke, recreatieve activiteiten, zoals een buurtbarbecue. Ook zien we een grote onafhankelijkheid van overheidsgeld. Waar in Nederland het lijkt of het doorgang vinden van de buurtbarbecue afhangt van de gemeentelijke subsidie, is in Japan met weinig en vaak zelfs geen geld erg veel activisme te bespeuren. Een ander aandachtspunt is de mate waarin vrijwilligerswerk in Japan ook echt vrijwillig te noemen is. Veel schoonmaakactiviteiten, buurtwachten, ouderhulpgroepen, etc., zijn vaak binnen

4 buurten op straatniveau georganiseerd en uiteindelijk wordt wel van iedereen verwacht een steentje bij te dragen aan een of meerdere van deze groepen. Het vrijwilligerswerk is niet altijd vrijwillig, zeker niet vrijblijvend en soms zelfs verplicht. De delegatie vrijwilligerswerk zou zich ook de delegatie maatschappelijke inzet kunnen noemen, zodat ook de meer verplichte vormen van inzet binnen het vizier komen. De centrale vraag is dan wat Japanners doen voor de publieke zaak, dichtbij in eigen straat of verder weg bijvoorbeeld voor organisaties op het niveau van stad en/of land. Bezien vanuit het bestuur van de Vereniging Tilburg-Minamiashigara verliep de delegatie zeer voorspoedig en was het duidelijk merkbaar dat de delegatieleden zeer onder de indruk waren van het volle en gevarieerde programma, en zeker ook van de tomeloze gastvrijheid van de Japanse gastgezinnen en leden van vrijwilligersorganisaties in onze zusterstad. Een zeer geslaagde delegatie met leden die zeer goed met elkaar overweg konden en elkaar waarschijnlijk in de stad zullen blijven vinden. Verder in dit rapport volgen de impressies van de meeste delegatieleden. Namens het bestuur van de Vereniging Tilburg-Minamiashigara Peter van Mierlo, voorzitter

5 Japan en in het bijzonder Minamiashigara: een belevenis Vooraf: In het najaar stelde onze directeur mij de vraag of ik naar Japan wilde. Ik geloofde het niet.keek om me heen op zoek naar camera s, keek in zijn ogen en zag toen een serieuze blik. Het was echt waar. Ik werd in de gelegenheid gesteld om Contour te vertegenwoordigen in Japan. Ik voelde me ongelooflijk vereerd, blij en opgewonden. Dit kon niet waar zijn..naar Japan! Met de opdracht op zak om te kijken hoe jongeren daar ingezet worden in het vrijwilligerswerk of via vrijwilligerswerk in hun kracht gezet worden vertrok ik naar Japan. Mijn gastgezin: Via de mail had ik al contact gehad met mijn gastgezin. Voor mij een geruststellend gevoel dat ze Engels spraken en ook al eens in Nederland waren geweest. De mailwisseling verliep formeel en had daarom niet al te hoge verwachtingen van mijn gastgezin: de familie Obinata. In de eerste vijf minuten voelde ik al dat het fijn zou worden in mijn gastgezin: ze heetten me een warm welkom en waren ontzettend aardig en gastvrij. De hele week ben ik verwend: een heerlijk bad, gelukkig een heerlijk bed, heerlijk eten, leuke uitstapjes, maar ze hebben me vooral veel warmte gegeven. Ik heb de familie Obinata dan ook in mijn hart gesloten en mede door hen is mijn week in Japan een week geweest die ik nooit meer zal vergeten. De foto hier onder illustreert dat zij ook wel wat van Nederland wisten

6 De omgeving van Miaminashigara: Veel tijd om de omgeving van Minamiashigara te bekijken was er niet, maar heb toch wel een indruk kunnen krijgen van de indrukwekkende omgeving. Op een middag ben ik samen met mijn gastgezin er op uit getrokken. We hebben veel moois gezien: een thee-ceremonie, Odawara-castle, een kleine tempel (incl. de bijbehorende rituelen), Lake Ashi en natuurlijk het meest mooie uit de hele omgeving: Mount Fuji (imposant, wat een sneeuw, ontroerend mooi). In een snel Japans tempo werd ik langs al deze attracties geleid. De gedreven uitleg van Yokiko Obinata daarbij was bijna ontroerend. De hele week was Mount Fuji aanwezig. Waar we ook waren of waar we ook reden.bijna altijd hadden we zicht op die indrukwekkende berg. Opvallend naast het toeristische schoon vond ik de smalle straatjes in Minamiashigara, de vele winkels die 24 uur per dag open waren en op de meeste onverwachte plekken die automaten met daarin blikjes fris en warme blikjes koffie. Opvallend aan de Japanse cultuur is de aandacht voor eten. Dit lijkt heel belangrijk te zijn voor Japanners. Ik heb bijna elke dag drie keer een warme maaltijd gekregen en elke keer was het weer heerlijk. Soms zag mijn bord er uit als een schilderijtje. Een superervaring die ik niet had willen missen.

7 Het vrijwilligerswerk in Minamiashigara: Op het gebied van vrijwilligerswerk hebben we een grote verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties gesproken. Het voert te ver om deze allemaal separaat te bespreken. Ik beperk me tot het benoemen van aspecten die me opvielen. De gemeente lijkt weinig geld te stoppen in vrijwilligersinitiatieven. Ze vertelden over de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie. Dit lijkt veel op hoe in Tilburg Verrijk je Wijk is geregeld. Men krijgt hier een kleine bijdrage voor een initiatief of evenement dat men organiseert om de wijk te versterken. Een organisatie zoals Contour kent men niet in Minamiashigara. Ondersteuning van maatschappelijke organisaties bij het inrichten van vrijwilligerswerk is onbekend. Ook de tak Informele Zorg zoals is ondergebracht bij Contour kent men daar niet. Opvallend was dat men het maar apart vond dat wij het faciliteren dat vrijwilligers vreemden in hun thuissituatie ondersteunen. Men kon niet begrijpen dat dit nodig is in Nederland. Het inzetten van jongeren als vrijwilliger is vrijwel onbekend in Minamiashigara. Opvallend is dat bij elke maatschappelijke organisatie waar wij mee in contact kwamen de gemiddelde leeftijd hoog was; in de meeste gevallen waren de vrijwilligers boven de 60 jaar. Een enkele keer zagen we wat jongere vrijwilligers. Met name in een huis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen zagen we wat vrouwen van middelbare leeftijd die hier als vrijwilliger actief waren bij het rolstoeldansen. Het ondersteunen van jongeren die extra aandacht nodig hebben (opvoedingsondersteuning) zijn we niet tegen gekomen. De mensen aan wie ik het gevraagd heb gaven ook aan dat zij deze vorm van vrijwilligerswerk niet kennen. Daarnaast viel me op bij bv. de gymles voor ouderen dat de activiteit meer is dan alleen maar bewegen. Na de les wordt er een voorlichting gegeven die gericht is op gezond en goed bewegen. Iets dat wij in Nederland niet of nauwelijks kennen. Alle vrijwilligersinitiatieven die ik gezien heb lijken min of meer burginitiatieven. De vrijwilligersgroepen zijn vaak klein en gericht op een activiteit. Er zijn veel van dit soort kleine initiatieven, zoals de vrijwillige brandweer, helpen bij rolstoeldansen, de vader-koks, de clini-clowns, etc.

8 En nu weer terug in Nederland: Vaak denk ik nog terug aan mijn tijd in Japan. Het blijft maar terugkomen in mijn gedachten. Mijn gedachten gaan naar de contacten die ik daar heb gelegd. Ik heb er niets van gemerkt dat Japanners afstandelijk zijn.integendeel. Mijn gedachten gaan ook naar de gezonde levensstijl van de Japanners en vind dat ik daar nog wel wat van kan leren. Ik denk na mijn bezoek wat vaker na over mijn eigen levensstijl en heb in ieder geval voornemens om wat bewuster met mijn gezondheid om te gaan. Ook denk ik terug aan hoe het vrijwilligerswerk daar geregeld is. Ik heb er van geleerd dat we in het Tilburgse wel veel georganiseerd vrijwilligerswerk door professionals hebben. Er moet meer ruimte komen voor individuele burgerinitiatieven. Dit sluit aan bij de ontwikkeling om burgers in hun eigen kracht te zetten en eerst te kijken wat de burger en het netwerk er om heen zelf kan. Een Contour is in Minamiashigara niet nodig, omdat het netwerk de burger ondersteunt: ik droom ervan dat we dit in Tilburg ook voor elkaar krijgen. Tot slot: Ik wil de Vereniging Tilburg Minamiashigara bedanken voor de gelegenheid die ze mij hebben geboden om kennis te maken met de Japanse Cultuur en in het bijzonder het Japanse vrijwilligerswerk. Daarnaast wil ik alle medereizigers bedanken; ook zij hebben er voor gezorgd dat ik een onvergetelijke tijd heb doorgemaakt in Minamiashigara. Grootste dank spreek ik uit naar de familie Obinata. Zij hebben mij een week lang in alle warmte en gezelligheid onderdak geboden. Dank, dank, dank! Dit smaakt naar meer! Tanja Pieters Clustercoördinator Jongeren en Gezin Contour

9 Uitwisseling Minamiashigara-Tilburg Thema: Vrijwilligerswerk. Als eerste wil ik een compliment geven aan de tot in de puntjes geregelde reis door VTM. Niets maar dan ook niets is mis gelopen. Dat heeft zeker bijgedragen aan het wel slagen van deze Japandelegatie. Opvallende zaken rond vrijwilligerswerk in Japan: de rol van de overheid en regels en subsidie. De overheid wil heel graag invloed uitoefenen op wat er wordt geregeld rond vrijwilligerswerk. De gemeente aldaar kent een zeer streng selectiebeleid om in aanmerking te komen voor een officiële subsidie. Een aanvraag moet aan vele criteria voldoen. Dus veel afvallers, maar wel projecten die mijns inziens een grote kans van slagen hebben. Naast opleidingen verzorgt de gemeente dan ook de verzekering rond deze activiteiten. Helaas is de subsidie die wordt verstrekt per activiteit mijns inziens erg laag. Vrijwilligersactiviteiten stimuleren is vooral gericht op het reactiveren en activeren van de grote groep van 65-plussers (20-25% is boven de 65 jaar). Gezien de grootte en vitaliteit van deze groep is het van groot belang ze betrokken te houden bij de samenleving. Taken die deze groep verrichten zijn vooral gericht op veiligheid en zorg voor elkaar en de omgeving. Zeer belangrijk omdat steeds minder mensen voor een steeds groter wordende groep oudere mensen het geld moeten verdienen. Daarnaast zie je ook dat veel jongeren naar de grote steden vertrekken en dat de achtergebleven vergrijzende groep zichzelf moet redden. Deze groep houdt de bestaande omgeving in stand. In de hoop dat de kinderen terugkomen. Ik ben benieuwd hoe over jaar het platteland er uit zal zien in Japan. Vrijwilligerswerk is veel dwangmatiger dan in Nederland. Het groepsgevoel is vele malen sterker ontwikkeld dan in Nederland. Dat begint al op zeer jonge leeftijd. Resultaten hebben we met eigen ogen mogen aanschouwen in een theater in Minamiashigara. Kleine kinderen van 4 tot 8 jaar zetten een show neer van hoge kwaliteit. In Nederland met onze kijk op ontwikkeling van een kind zouden wij dit niet voor elkaar krijgen. Zoals een van de reisgenoten opmerkte wordt hier de mentaliteit van Japanners al gemaakt. Door het vertrek van steeds meer jongeren wordt vernieuwing op het platteland een steeds groter probleem. Ouderen hebben vaak niet meer het vermogen om te vernieuwen.

10 In gesprek met diverse mensen in Japan voltrekt een misschien wel groter deel van het vrijwilligerswerk buiten het zichtveld van de overheid. Zanggroepen, burenhulp, een deel van de hulp n.a.v. de tsunami in 2011, etc. wordt door de mensen zelf geregeld. Ik kreeg het idee dat er een behoorlijk aantal niet-geregistreerde vrijwilligersnetwerken zijn. In Japan besteden de mensen veel tijd aan alle soorten en maten van vrijwilligerswerk die te bedenken zijn. Ook in Nederland zal vrijwilligerswerk een steeds grotere rol gaan spelen zeker met de vergrijzende bevolking. Verder heeft deze reis opgeleverd dat onder elkaar een bijzondere band is ontstaan tussen de deelnemers onderling. Dit gaat zeker bijdragen aan een betere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in Tilburg. Tot zover mijn korte verslag of The Trip to Japan. Vincent de Wolff Ut Rooie Bietje Tilburg Vincent de Wolff Projectleider Ut Rooie Bietje Koningshoeve AB Tilburg T M

11

12

13

14

15

16 Delegatieverslag Vrijwilligerswerk Allereerst wil ik de Tilburg Minimiashigara Association bedanken voor de uitnodiging mee te gaan naar Japan. Jullie als president en boardmembers wil ik persoonlijk dank zeggen voor de prettige en bijzondere dagen in jullie gezelschap. De Japan-reis was een happening van de eerste orde, mede door de inkijk en het verblijf bij de mensen zelf en de gemeente Minimiashigara. De vriendelijke en hartelijke bejegening door de Japanners heeft mij diep getroffen. Japan is een land met meerdere gezichten uit een rijk verleden en die in deze tijd onderhevig is aan grote veranderingen in cultuur en gezinsleven, zoals o.a. jongeren uithuis naar Tokyo en de vergrijzing. Het is een ervaring geweest die ik nu voor mezelf evalueer en daardoor genuanceerder kan benoemen wat ik heb ervaren. De eerste indruk en mijn verwachtingspatroon heb ik bijgesteld omdat na een week meerdere dingen in zijn verband gezien kunnen worden. Bijv. welvaart, middenstand, bouwstijlen en constructies, groep samen leven geënt om de werkgever, aardbeving dreiging. Jullie weten dit natuurlijk al gezien jullie belangstelling en eerder bezoek voor en aan Japan. Onze wens om een presentatie te houden is ingevuld en ik heb begrepen dat deze in het Japans vertaald wordt voor de ambtenaren en vrijwilligers betrokken bij de uitwisseling. Nogmaals hartelijk dank dat ik deze bijzondere ervaring met jullie kon delen en hoop jullie tijdens een reünie weer te zien. Groet Hans Geers. Stichting Tilburgse Voedselbank.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken?

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken? Carpe Diem! Afgelopen december vertrokken vijf Nederlandse dames naar het prachtige Zuid-Afrika om hier mee te werken aan een summerschool in een township in Hermanus. Dit is een project van People4Change,

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Impressies uit Apeldoorn

Impressies uit Apeldoorn Impressies uit Apeldoorn We beleefden afgelopen woensdag een avond met een ster. Twee mensen uit het Israëlische dorp Neve Shalom Wahat al-salam (oase van vrede) lieten ons in een adembenemende presentatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat ik dit in mijn volleybalcarrière nog mee zou maken had

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

Domestic workers steunen schoonmakers campagne 2008

Domestic workers steunen schoonmakers campagne 2008 Domestic workers steunen schoonmakers campagne 2008 Lisa Mendiola is een huishoudelijk werkster zonder verblijfspapieren. In 2006 richtte ze samen met een aantal collega s de organisatie United Migrant

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 1 MEI 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 1 MEI 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 13 1 MEI 2015 Beste ouders, Zo vlak voor de meivakantie nog even informatie over en uit het recent afgenomen onderzoek. De volgende onderwerpen komen in dit verhaal aan bod:

Nadere informatie

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag.

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Het Bronnetje 2013 is er ook voor de Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Somerense Op dinsdag is alles al anders, op woensdag kan het niemand

Nadere informatie

Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008

Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008 Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008 1. De Dutch Young Generation in 2008 en vooruitblik naar 2009 1 2. Toekomst DYG 3 3. Visie, Missie en Doelen DYG 4 4. Vooruitblik 2009 5 1. De Dutch Young Generation

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki?

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 7. Bijlage Resultaten enquête Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 1. Waarom ben je aan het project begonnen? (Για ποιό λόγο ξεκίνθςεσ να ςυμμετζχεισ

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen.

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. Kringgesprek Vanavond afscheid van Juf Nielza Wijks! op 20 december rond 18.30 uur Nummer 8 2012-2013 2013 Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. ruim

Nadere informatie

Opzet burgergesprek Open Data NEXT

Opzet burgergesprek Open Data NEXT Opzet burgergesprek Open Data NEXT Datum: 26 02 2013 Inleiding De overheid heeft veel informatie, informatie die verzameld wordt om de taak van de overheid goed uit te kunnen voeren. Deze informatie wordt

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O KORT 4-18 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERKORTE VERSIE VOOR OUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 4 T/M 18 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR:

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Stichting Bolleboos Nieuwsbrief

Stichting Bolleboos Nieuwsbrief Stichting Bolleboos Nieuwsbrief December 2011 Aktiviteiten Op 3 en 4 september stonden we met een stand op het corso in Eelde. Daar hebben we veel Keniaanse producten verkocht, producten die we mee hadden

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding

Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding PRAKTIJK VOOR VERLIESVERWERKING Wilma Luyke Doetinchem Ervaringen van deelnemers Individuele begeleiding "Ik kan U vertellen dat ik in zak en as zat voordat ik bij Wilma aanklopte. Mijn vrouw is plotseling

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

www.kindereninnood.nl

www.kindereninnood.nl www.kindereninnood.nl Goederen voor een ziekenhuis in Cluj-Napoca (Roemenië) Stichting Kinderen in Nood voerde actie om goederen te verzamelen voor een reumatologisch ziekenhuis in de Roemeense plaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales.

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales. Drijfveren Tool 1.0 Carolien van Herrikhuyzen www.cforcycling.nl www.cforcycling.com carolien@cforcycling.nl Om wat handvaten te hebben voor een gesprek met ons begeleidingsteam bij het formuleren van

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Staatssecretaris Van Rijn maakt kennis met Zelfhulp

Staatssecretaris Van Rijn maakt kennis met Zelfhulp KENNISMAKINGSBEZOEK STEUNPUNTEN ZELFHULP Eindhoven, pand informele zorg, maandag 30 november 2015 Staatssecretaris Van Rijn maakt kennis met Zelfhulp Verslag Gonny Koolen 1. Welkom Dagvoorzitter Pieter

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja,

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, We vonden dat het tijd werd dat we jullie, sponsors van ons project, op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Agenda. Mededelingen. Verjaardagen. 18 december 2015 - nummer 7 Jaargang 35

Agenda. Mededelingen. Verjaardagen. 18 december 2015 - nummer 7 Jaargang 35 18 december 2015 - nummer 7 Jaargang 35 Agenda 21-12-15 t/m 01-01-16 Kerstvakantie 04-01 Luizencontrole 06-01 Inloop van 08.15 uur 08.30 uur Mededelingen Onze Facebookpagina heeft inmiddels ruim 100 volgers.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

Op de Kaart, het congres

Op de Kaart, het congres Nieuwsbrief 3, oktober 2009 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 992 Op de Kaart, het congres Welkom op het congres Op de kaart. Op 10 september was het dan zo ver, het congres Op de kaart

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Dankwoord (Acknowledgements)

Dankwoord (Acknowledgements) Dankwoord (Acknowledgements) Dankwoord (Acknowledgements) 245 Het heeft even geduurd maar daar ligt hij dan eindelijk, de gedrukte versie van mijn proefschrift! Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #3

Ambassadors Club Nieuwsbrief #3 Ambassadors Club Nieuwsbrief #3 Beste leden, Allereerst excuses voor het wachten! Terwijl deze nieuwsbrief een mooie afsluiting van het nieuwe jaar had moeten zijn is dit door omstandigheden een nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Lieve mensen, Al weer bijna 2013, wat gaat de tijd toch snel. Dit jaar vierde onze stichting haar 5 jarig jubileum! We zijn erg trots op de structurele hulp die we tot nu toe

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan!

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan! NAAM BEDRIJF NIEUWSBRIEF 3 LA SONRISA NARANJA JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 Jaargang 2 nummer 1 Het kerstfeest komt er aan! janua- INHOUD 1. Kerstfeest komt er aan! 2. La Sonrisa Naranja op Facebook

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie