FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie"

Transcriptie

1 1. Definitie Een buitenlandse vennootschap heeft een bijkantoor in België wanneer zij er regelmatig de handelingen verricht die tot haar maatschappelijke activiteit behoren en ze vertegenwoordigd is door een lasthebber die bevoegd is om haar tegenover derden te verbinden. De bevoegdheden die zij aan de lasthebber verleent kunnen meer of minder uitgebreid zijn. Bovendien moet de vennootschap op Belgisch grondgebied een vertegenwoordiger hebben met wie derden rechtstreeks handelen en niet gewoon een tussenpersoon door wiens bemiddeling zij in het buitenland met de vennootschap zelf handelen. 2. Boekhoudkundige verplichtingen van de in België gevestigde bijkantoren 2.1. Toepassingsgebied FLASH De leden en stagiairs van het BIBF ontvingen via Pacioli nr. 219 een uitnodiging voor de seminaries die het BIBF in 2007 organiseert. U vindt deze tevens terug op Het aantal inschrijvingen is beperkt. Gelieve dan ook zo snel mogelijk in te schrijven overeenkomstig de instructies die vermeld worden op deze uitnodiging. Bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen gegevens in België moeten geschieden maar wel dat de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken van de bijkantoren in België rechtstreeks toegankelijk zijn en er dus worden bewaard hetzij in origineel hetzij in afschrift zoals de reglementering terzake het vereist (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, advies 1-2, Bulletin nr. 1, augustus 1977) Draagwijdte van de verplichting Als algemene regel moeten de ondernemingen, die niet zijn onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit, zich gedragen naar de bepalingen daarvan wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag (art Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen). P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli Buitenlandse ondernemingen zijn onderworpen enkel voor hun in België gevestigde bijkantoren aan de bepalingen van de Boekhoudwet. Hun gezamenlijke bijkantoren worden als één onderneming beschouwd. De boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken betreffende die bijkantoren worden in België bewaard (art. 1 tweede lid Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen). Deze laatste bepaling betekent niet dat de materiële verrichtingen voor het inschrijven en verwerken van de I N H O U D Flash 1 Bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen 1 In het buitenland gevestigde belastingplichtigen handelingen verricht in België heffing van de BTW 5 P A C I O L I N R B I B F - I P C F 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006

2 Hierdoor zijn de bijkantoren niet alleen onderworpen aan de Boekhoudwet maar ook aan het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit van 30 januari 2001 voor wat betreft de boekhouding van dat bijkantoor (art W. Venn.) (jaarverslag en neerlegging : zie verder). Concreet betekent dit dat de verantwoordelijken een inventaris opmaken volgens de waarderingsregels bepaald door het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 en een jaarrekening opmaken in de vorm en met de inhoud zoals bepaald door hetzelfde besluit. De inhoud en de omvang van de verplichtingen van de bijkantoren worden bepaald op basis van dezelfde criteria met betrekking tot personeel, omzet en balanstotaal als degene die gelden voor de ondernemingen (art. 15 W. Venn.). De criteria in verband met omzet en balanstotaal worden op geconsolideerde basis met de buitenlandse onderneming berekend. Het personeelsbestand wordt berekend door optelling van het jaarlijks gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld door het bijkantoor en de buitenlandse onderneming (art tweede lid wet van 17 juli 1975 op de boekhouding). De bepalingen die de bijkantoren onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen van de ondernemingen zijn echter niet van toepassing wanneer de bijkantoren geen eigen opbrengsten hebben door verkoop van goederen of dienstverlening aan derden of door geleverde goederen of verleende diensten aan de buitenlandse vennootschap waarvan zij afhangen en waarvan de werkingskosten volledig door de laatstgenoemde worden gedragen (art W. Venn.). Let wel! De jaarrekening opgesteld door het bijkantoor met betrekking tot zijn activiteit in België moet in geen enkel geval afzonderlijk worden openbaar gemaakt door neerlegging. Nochtans moet het bijkantoor een sociale balans opstellen en bezorgen aan de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze sociale balans heeft uitsluitend betrekking op de tewerkstelling in België van alle Belgische vestigingen samen. De Balanscentrale verwerkt de gegevens in haar statistieken maar de individuele gegevens worden niet ter beschikking gesteld van het publiek. Het bezorgen van de sociale balans is kosteloos. 3. Verplichtingen voortvloeiend uit het vennootschapsrecht Het openen van een bijkantoor in België vereist vooreerst de neerlegging van een reeks documenten op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar het bijkantoor gevestigd zal worden. Indien er meerdere bijkantoren worden gevestigd dan moet de neerlegging slechts eenmaal gebeuren op de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van een van de bijkantoren. De neer te leggen jaarrekeningen van de buitenlandse vennootschap zelf, daarin begrepen het resultaat van haar verrichtingen in België, (zie verder) moeten wel bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België worden neergelegd (art W. Venn.) De griffie zorgt voor de noodzakelijke registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de toekenning van het ondernemingsnummer. Na de oprichting van het bijkantoor in België zal de buitenlandse vennootschap jaarlijks een reeks documenten openbaar moeten maken Formaliteiten van openbaarmaking bij opening van een bijkantoor A. Bijkantoor van een vennootschap gevestigd in een lidstaat van de EU Elke buitenlandse vennootschap die valt onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie en een bijkantoor opricht in België, moet, vóór de opening van het bijkantoor, de in artikel 81 W. Venn. opgesomde gegevens en stukken neerleggen. Het betreft meerdere informaties over de identiteit van de buitenlandse vennootschap en van het in België gevestigde bijkantoor, de benoeming en de identiteit van de personen die de bevoegdheid hebben de vennootschap te verbinden en te vertegenwoordigen alsook de omvang van hun bevoegdheden en ten slotte de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap betreffende het laatst afgesloten boekjaar. B. Bijkantoren van een vennootschap gevestigd in een land buiten de EU Elke buitenlandse vennootschap die valt onder het recht van een andere Staat dan een lidstaat van de Europese Unie en een bijkantoor opricht in België, moet, vóór de opening van het bijkantoor, de in artikel 82 W. Venn. opgesomde gegevens en stukken neerleggen. Het betreft de informaties met betrekking tot de identiteit van de buitenlandse vennootschap en van het in België gevestigde bijkantoor, de benoeming en de identiteit van de personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden en te vertegenwoordigen alsook de omvang van hun bevoegdheden en ten slotte de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap betreffende het laatst afgesloten boekjaar. 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006 B I B F - I P C F P A C I O L I N R

3 3.2. Formaliteiten van openbaarmaking na de oprichting van een bijkantoor in België Elke buitenlandse vennootschap die in België een bijkantoor gevestigd heeft, is gehouden de stukken en gegevens opgesomd in artikel 83 W. Venn. openbaar te maken: 1. binnen dertig dagen na de beslissing of de gebeurtenis : a) elke wijziging van de stukken en gegevens neergelegd bij de vestiging van het bijkantoor; b) de ontbinding van de vennootschap, benoeming, identiteit en bevoegdheden van de vereffenaars, alsook de afsluiting van de vereffening; c) elk faillissement, gerechtelijk akkoord of elke andere soortgelijke procedure met betrekking tot de vennootschap; d) de sluiting van het bijkantoor; 2. jaarlijks, binnen een maand volgend op de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na datum van afsluiting van het boekjaar, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. De stukken en gegevens onder 1 worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel waar oorspronkelijk de stukken bij de vestiging van het bijkantoor werden neergelegd. De jaarrekeningen onder 2 worden neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België volgens de modaliteiten hierna besproken onder rubriek Verplichting tot openbaarmaking van de statutaire jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van de buitenlandse vennootschap 4.1. Rechtsgrond Elke buitenlandse vennootschap, die een bijkantoor heeft in België, is gehouden haar jaarrekening en in voorkomend geval haar geconsolideerde jaarrekening, betreffende het laatst afgesloten boekjaar neer te leggen bij de Nationale Bank van België en dit binnen de maand volgend op de goedkeuring ervan en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar (art en art W. Venn.) Verduidelijking van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen In haar advies nummer 110/10 preciseert de Commissie voor Boekhoudkundige Normen welke buitenlandse vennootschappen wel en welke niet hun jaarrekening in België moeten neerleggen. A. Zijn verplicht hun statutaire jaarrekening in België openbaar te maken : a) vennootschappen die, krachtens hun rechtsvorm, zowel in België als in hun land van herkomst, wettelijk verplicht zijn hun jaarrekening openbaar te maken : de kapitaalvennootschappen van de Europese Unie alsook de vennootschappen buiten de Europese Unie die zijn opgericht met een rechtsvorm op grond waarvan zij in België onderworpen zouden zijn aan de verplichting om hun jaarrekening openbaar te maken en die, krachtens de wetgeving van hun land van herkomst, een jaarrekening moeten opstellen en bekendmaken. b) vennootschappen opgericht in een rechtsvorm waarvoor in België een wettelijke verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening bestaat, terwijl dat niet het geval is in hun land van herkomst We onderscheiden twee soorten van vennootschappen : kapitaalvennootschappen buiten de Europese Unie; andere vormen van vennootschappen, binnen of buiten de EU onder andere personenvennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, wanneer zij «groot» zijn in de zin van artikel 15 van het W. Venn. en één of meer van hun aansprakelijke vennoten geen natuurlijke personen zijn. B. Zijn niet verplicht hun statutaire jaarrekening openbaar te maken in België : Buitenlandse vennootschappen die indien zij vennootschappen naar Belgisch recht zouden zijn niet verplicht zouden zijn hun jaarrekening openbaar te maken rekening houdend met hun rechtsvorm of hun geringe omvang. Let wel! Bedoelde vennootschappen zijn wel verplicht een sociale balans neer te leggen (zie rubriek 2.2). Zij zijn ook verplicht hun vennootschapsakten te publiceren. C. neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening a) Kapitaalvennootschappen uit een EU-staat De vennootschappen uit een lidstaat van de Europese Unie die door hun nationaal recht verplicht zijn hun geconsolideerde jaarrekening in hun land van herkomst openbaar te maken, moeten in België de geconsolideerde jaarrekening neerleggen of, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening opgesteld op een hoger niveau. b) Vennootschappen uit een Staat buiten de EU De vennootschappen uit een land buiten de Europese Unie die een rechtsvorm hebben die vergelijkbaar is met een kapitaalvennootschap naar Europees recht, die dochterondernemingen controleren en die aan de omvang beantwoorden gesteld door de criteria van de Zevende Richtlijn, moeten in België naast hun gewone jaarrekening ook hun geconsolideerde jaarrekening neerleggen. P A C I O L I N R B I B F - I P C F 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006

4 4.3. Waar en hoe neerleggen? De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening worden neergelegd in de vorm waarin zij volgens het recht van de Staat van de vennootschap is opgesteld, en in voorkomend geval gecontroleerd en openbaar gemaakt (art eerste lid W. Venn.) De vennootschap moet gebruik maken van het eerste blad (VOL 1) van het standaardformulier «Volledig schema». Voor de geconsolideerde jaarrekening moet dit duidelijk op dit eerste blad worden vermeld. De personen die belast zijn met het bestuur van de vestiging in België moeten hun handtekening plaatsen op het eerste blad van de jaarrekening. De jaarrekening kan niet op diskette worden neergelegd, enkel op papier. Onder voorbehoud van een «desk control» worden de controleformules van de Balanscentrale niet toegepast. De buitenlandse vennootschappen zijn verplicht de neer te leggen stukken op te stellen in de taal of één van de talen van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen het bijkantoor is gevestigd. De vormvereisten voor de neer te leggen stukken op papier zijn deze bepaald door artikel 11 2 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het W. Venn Gevolgen van niet- of laattijdige neerlegging De niet- of de laattijdige naleving van de verplichting tot neerlegging van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening door een buitenlandse vennootschap met bijkantoor in België heeft verschillende gevolgen : tarieftoeslag geïnd door de Nationale Bank van België gaande van 400 tot EUR naargelang de maanden vertraging; burgerlijke sanctie : de door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit het gebrek van neerlegging van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn (art. 98 derde lid W. Venn.) ; strafrechterlijke sanctie : geldboete of gevangenisstraf of beiden, in toepassing van artikel 128 W. Venn Moet door de buitenlandse vennootschap een jaarverslag en een controleverslag worden neergelegd? De buitenlandse vennootschap moet haar jaarverslag en het controleverslag over haar jaarrekening neerleggen in toepassing van artikel W. Venn. dat verwijst naar artikel 100 W. Venn. Voor vennootschappen gevestigd in de Europese Unie is dat geen probleem vermits ze volgens de Europese richtlijnen deze verslagen moeten opstellen of laten opstellen. Voor landen buiten de Europese Unie zou dit vereiste het opstellen van een bijkomend document tot gevolg kunnen hebben. 5. Belastingstelsel van de buitenlandse bijkantoren De bijkantoren van buitenlandse vennootschappen in België gevestigd, zijn onderworpen aan de belasting van de niet-inwoners (BNI). Het is niet de bedoeling in detail te treden van deze materie, maar hierna volgen de grote lijnen toepasselijk op de buitenlandse bijkantoren. De belasting wordt uitsluitend geheven voor in België verkregen inkomsten die, volgens hun aard, aan belasting zijn onderworpen. In die inkomsten zijn begrepen de winst opgebracht door bemiddeling van de Belgische inrichtingen met inbegrip van de vastgestelde of verwezenlijkte meerwaarden op zulke inrichtingen of op hun activabestanddelen (art en 2 3 WIB 1992). De uitdrukking «Belgische inrichting» betekent elke vaste inrichting met behulp waarvan de beroepswerkzaamheden van een buitenlandse onderneming geheel of gedeeltelijk in België worden uitgeoefend. Een vaste inrichting vormt in het bijzonder een filiaal (art eerste lid en tweede lid 2 ). Naast de winsten zijn de bijkantoren van buitenlandse ondernemingen ook belast op de inkomsten van in België gelegen onroerende goederen alsook op de inkomsten van roerende goederen en kapitalen wanneer ze in België worden verkregen. Er valt op te merken dat de dubbelbelastingverdragen de belasting van de niet-inwoners in grote mate beïnvloeden. Het nettobedrag van de belastbare inkomsten wordt bepaald volgens dezelfde regels als deze van toepassing op de vennootschapsbelasting (art WIB 1992). De belasting wordt gevestigd op het totale bedrag van de winst, opgebracht door bemiddeling van de Belgische inrichtingen. Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op de niet-verantwoordde kosten en op de verdoken meerwaarden (art. 233 WIB 1992). De aangifte voor de belasting van niet-inwoners wordt ingevuld op een formulier door koninklijk besluit bepaald en door de fiscale administratie opgestuurd. Deze aangifte moet ingediend worden een maand na goedkeuring van de jaarrekening van de buitenlandse vennootschap en ten laatste zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Michel VANDER LINDEN Erebedrijfsrevisor 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006 B I B F - I P C F P A C I O L I N R

5 In het buitenland gevestigde belastingplichtigen handelingen verricht in België heffing van de BTW 1. Probleemstelling In het voorgaande artikel bespraken we de verplichtingen op het gebied van de boekhouding, het vennootschapsrecht, de jaarrekening, enz. van bijkantoren van buitenlandse vennootschappen die geregeld in België activiteiten verrichten. Nu behandelen we de heffing van de Belgische BTW op in ons land verrichte handelingen. In kwestie is de hoedanigheid van belastingplichtige niet afhankelijk van de beschikking in België over een woonplaats, een verblijfplaats, een maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel : zodra iemand in België met BTW belastbare handelingen verricht, is hij aan onze wetgeving onderworpen. De problematiek heeft voornamelijk betrekking op : de schuldenaar van de Belgische BTW : de leverancier, de dienstverrichter of zijn klant-medecontractant? de identificatie voor BTW-doeleinden in België : verplicht, toegelaten of verboden? De hiernavolgende modaliteiten inzake de heffing van de BTW hebben betrekking op bijkantoren van buitenlandse vennootschappen die in België economische activiteiten uitoefenen. Ze zijn eveneens van toepassing op natuurlijke personen die onder dezelfde voorwaarden handelen. Waarschuwing We hebben onze uiteenzetting vrijwillig beperkt tot de meest voorkomende handelingen. Bijzondere situaties in verband met de invoer van goederen uit derdelanden, met de BTW-entrepotregeling, zendingen op zicht of consignatiezendingen, enz. worden buiten beschouwing gelaten. Voorts bespreken we enkel de situatie van belastingplichtigen die al in de Gemeenschap zijn gevestigd. Buiten de Unie gevestigde economische operatoren worden buiten beschouwing gelaten. 2. In het buitenland (EU-lidstaat) gevestigde belastingplichtigen met vaste inrichting in België 2.1. Begrippen Voor de toepassing van de BTW wordt aangenomen dat een belastingplichtige over een vaste inrichting hier te lande beschikt wanneer de volgende drie voorwaarden samen zijn vervuld : de inrichting (zie 2.2.); de verbintenis van de belastingplichtige (zie 2.3.); de verrichting van leveringen van goederen en/of diensten (zie 2.4.) Inrichting Een inrichting is een directiezetel, een filiaal, een fabriek, een werkplaats, een agentschap, een magazijn, een kantoor, een laboratorium, een inkoop- of verkoopkantoor, een opslagplaats of enige andere vaste inrichting, met uitsluiting van de bouwwerven Verbintenis van de belastingplichtige Deze inrichting moet worden beheerd door een persoon die bekwaam is om de belastingplichtige te verbinden tegenover de leveranciers en de klanten. De persoon die bekwaam is om de belastingplichtige te verbinden tegenover de leveranciers en de klanten is diegene die behoorlijk gemachtigd is door de belastingplichtige om in zijn naam alle handelingen, zowel inkomende als uitgaande, af te sluiten die zijn vereist voor de realisatie van de in het BTW-wetboek bedoelde handelingen Verrichting van leveringen van goederen en diensten De via de inrichting uitgeoefende activiteit moet bestaan in door het BTW-wetboek bedoelde handelingen, met name leveringen van goederen en/of diensten BTW-regeling De in het buitenland gevestigde belastingplichtige die in België over een vaste inrichting beschikt, wordt op dezelfde wijze behandeld als de in ons land gevestigde belastingplichtigen. Hij ressorteert onder het BTW-kantoor dat bevoegd is voor de plaats waar zijn vaste inrichting is gevestigd. Dergelijke belastingplichtigen vallen niet onder het «Centraal BTW-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen». Het aan deze belastingplichtigen toegekend BTW-identificatienummer is individueel en enig. Het nummer blijft enig, ongeacht het aantal vaste inrichtingen in België. Het stemt overeen met de plaats van de voornaamste vaste inrichting. Het is ook in deze voornaamste vaste inrichting dat de boekhouding voor alle in België gelegen vaste inrichtingen moet worden gecentraliseerd. P A C I O L I N R B I B F - I P C F 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006

6 3. In het buitenland gevestigde belastingplichtigen zonder vaste inrichting in België 3.1. Begrippen De belastingplichtige zonder vaste inrichting in België kan al dan niet voor de Belgische BTW zijn geïdentificeerd. De toekenning van een BTW-identificatienummer houdt niet noodzakelijk verband met het feit dat de houder ervan Belgische BTW is verschuldigd. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze belastingplichtigen immers over een BTW-identificatienummer beschikken, zonder in België BTW verschuldigd te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld, wanneer deze belastingplichtigen : zich als aannemer willen laten registreren voor het verrichten van bepaalde onroerende handelingen (waarop eventueel, overeenkomstig artikel 20 KB nr. 1, de verlegging van de heffing naar de medecontractant al van toepassing is); verkiezen om hun recht op aftrek uit te oefenen via periodieke aangiften, in de plaats van door middel van bijzondere verzoeken tot terugbetaling gericht aan het «Centraal BTW-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen» (desgevallend zonder dat BTW op uitgaande handelingen verschuldigd is, wanneer de heffing al naar de klant is verlegd) Veralgemeende verlegging van heffing Wanneer een niet in België gevestigde belastingplichtige uitgaande handelingen verricht die in ons land plaatsvinden, dient de wettelijke schuldenaar van de Belgische BTW te worden aangewezen. De BTW op uitgaande handelingen is in de regel verschuldigd door de leverancier of de dienstverrichter. Soms wordt de betaling van de BTW naar de klant verlegd. In dergelijk geval wordt de klant de wettelijke schuldenaar van de BTW en is de leverancier vrijgesteld. De veralgemeende verlegging van de heffing naar de medecontractant is van kracht telkens : deze klant een belastingplichtige is die periodieke aangiften indient; de leverancier of de dienstverrichter niet in België zijn gevestigd. Deze «veralgemeende» verlegging geldt voor alle leveringen en diensten. De klant wettelijke schuldenaar van de BTW voldoet de betaling via zijn periodieke aangifte In de gemeenschap gevestigde belastingplichtigen Wanneer de belastingplichtige in de Europese Gemeenschap is gevestigd, impliceert zulks dat hij reeds in een andere lidstaat is geïdentificeerd. Volgens onderstaande beschouwingen kan dergelijke belastingplichtige in België over een identificatienummer beschikken, zonder alhier een aansprakelijke vertegenwoordiger te laten erkennen. De erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger in België, blijft evenwel steeds mogelijk Identificatie in België Begrippen Het BTW-identificatienummer is een middel uitgewerkt met het oog op de heffing van de BTW op inkomende (intracommunautaire verwervingen) en/of uitgaande handelingen. De BTW-identificatie dient ook voor andere behoeften dan de heffing van de BTW : erkenning als geregistreerd aannemer, aftrek door middel van periodieke aangiften vanaf een bepaalde drempel, enz. (zie ). De toekenning van een BTW-nummer in België kan op volgende wijzen worden benaderd : verplichting tot identificatie (geen keuze voor de belastingplichtige zie ); vrijstelling van identificatie (absoluut verbod zie ); ontheffing van identificatie (geen identificatie tenzij mits voorwaarden en op uitdrukkelijk verzoek zie ); toelating tot identificatie (op uitdrukkelijk verzoek geen schuldenaar van de BTW zie ) Identificatieplicht De niet in België gevestigde belastingplichtige moet over een BTW-identificatienummer beschikken wanneer de volgende drie voorwaarden zijn vervuld : belastbare handelingen die in ons land plaatsvinden; handelingen met recht op aftrek; de niet in België gevestigde belastingplichtige is wettelijk schuldenaar van de BTW. Voor, onder meer, de volgende handelingen is de toekenning van een identificatienummer vereist : verkopen waarvoor de verkoper de BTW is verschuldigd (klanten die geen periodieke aangiften indienen : particulieren, niet-belastingplichtige rechtspersonen, vrijgestelde belastingplichtigen, belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling, landbouwers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling); diensten verleend aan dezelfde klanten. 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006 B I B F - I P C F P A C I O L I N R

7 Vrijstelling van de identificatieverplichting Begrippen In principe is vrijstelling van de identificatieplicht dwingend : de belastingplichtige kan zich onmogelijk voor BTW-doeleinden laten identificeren. De omstandigheden waarin de belastingplichtige ontslagen is van de identificatieverplichting hebben betrekking op : de aard van de handelingen; het bestaan van een gunstiger stelsel; het toevallig karakter van de handelingen. Geen enkel ontslag van BTW-identificatie is mogelijk voor de volgende handelingen : intracommunautaire leveringen vrijgesteld krachtens artikel 39bis; aan de BTW onderworpen intracommunautaire verwervingen; verkopen op afstand Vrijstelling ingevolge de aard van de handelingen Impliceren het verbod om houder te zijn van een BTWidentificatienummer : leveringen en diensten, vrijgesteld van de BTW op grond van de artikelen : 39 (hoofdzakelijk uitvoer buiten de Gemeenschap); 40 (inzonderheid opschortende douaneregelingen); 41 (waaronder bepaald internationaal vervoer); 42 (voornamelijk ambassades, consulaten, enz.); 44 (sommige verzekeringsverrichtingen met recht op aftrek); 44bis (beleggingsgoud) wanneer deze handelingen recht op aftrek van de voorbelasting doen ontstaan en wanneer de aftrekbare BTW minder bedraagt dan EUR per kalenderjaar. Wanneer de drempel van EUR wordt bereikt, kan een identificatienummer worden bekomen (zie en ). Deze gunstigere regeling verhindert de toekenning van een BTW-nummer. BTW te voldoen door de medecontractant Artiesten, ondernemers van schouwspelen, enz. De betaling wordt verlegd naar de in België gevestigde medecontractant (KB nr. 31, art. 5 1, 2 o ). Deze regeling sluit de identificatie voor BTW-doeleinden in België uit Vrijstelling ingevolge het toevallig karakter van de handelingen Uitgesloten «toevallige» handelingen Vallen niet onder de vrijstelling ingevolge toevallige handelingen : verplichtingen tot identificatie (zie ); ontslag van de verplichting ingevolge de aard van de verrichtingen (zie ); ontslag van de verplichting ingevolge een gunstigere regeling (zie ); ontheffingen van identificatie (zie ); onmogelijkheid tot identificatie (geen handelingen in België); toelating tot identificatie ondanks de afwezigheid van verschuldigde BTW (zie ). Niet geregeld terugkerende «toevallige» handelingen De eerste benadering staat voor de vervulling van de twee voorwaarden : beantwoorden aan ten minste één van de drie regelmatigheidscriteria; de drempel van de verschuldigde belasting, noch de drempel van de aftrekbare belasting bereiken. Ten minste één van de drie regelmatigheidscriteria eenmalige handeling; handelingen verricht met onregelmatige tussenpozen; handelingen verricht in een tijdspanne van minder dan vier maanden per kalenderjaar Vrijstelling ingevolgde een gunstigere regeling Wanneer er een gunstigere regeling voorhanden is, is de toekenning van een BTW-nummer uitgesloten. Deze gunstigere regelingen zijn drieërlei : Spontane aangifte : bezoldigd personenvervoer (autocars), taxibedrijven, enz. Voor het Belgische traject van de reis, is de spontane indiening van een aangifte gunstiger. Deze regeling moet worden toegepast. De toekenning van een BTW-identificatienummer is uitgesloten. Samenvattende aangifte : Organisatoren van schouwspelen Verkopers van accijnsproducten aan particulieren op handelsbeurzen. Samenvattende aangiften worden ingediend bij het «Centraal BTW-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen». Niet geregeld verrichte handelingen worden ook als «toevallig» aangemerkt, als de drempels van de verschuldigde belasting en de aftrekbare belasting, beide bepaald op EUR per jaar, niet worden bereikt. Drempel van de verschuldigde BTW en drempel van de aftrekbare BTW niet bereikt Beide drempels, per kalenderjaar, bedragen EUR. Wanneer de drempels worden bereikt, oordeelt het «Centraal BTW-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen» of de toekenning van een BTW-identificatienummer passend voorkomt. Het BTW-nummer wordt niet automatisch verleend. Geregeld terugkerende «toevallige» handelingen In tweede instantie worden handelingen ook als toevallig beschouwd als ze met regelmatige tussenpozen worden verricht en de volgende drempels per kalenderjaar niet worden bereikt : EUR verschuldigde BTW; EUR aftrekbare BTW. P A C I O L I N R B I B F - I P C F 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006

8 Ontheffing van identificatie of BTW-nummer op verzoek Ontheffing van de identificatieplicht wordt toegestaan voor handelingen die krachtens de artikelen 39, 40, 41, 42, 44 en 44bis W.BTW zijn vrijgesteld en die recht geven op aftrek, en de aftrekbare voorbelasting op geregelde wijze de drempel van EUR per kalenderjaar bereikt (vergelijk ). De belastingplichtige die geen ontheffing wenst, moet uitdrukkelijk om identificatie verzoeken Identificatie toegestaan : geen BTW verschuldigd In de twee volgende situaties kan de belastingplichtige een BTW-nummer aanvragen : registratie als aannemer; aftrekbare voorbelasting bereikt de drempel van EUR per jaar Registratie als aannemer De belastingplichtige die werken in onroerende staat uitvoert kan een identificatienummer aanvragen om een registratienummer als aannemer te bekomen (artikelen 400 tot 408 WIB 1992). Dat geldt zelfs wanneer de verlegging van heffing naar de medecontractant toepasselijk is Aftrekbare BTW drempel van EUR per jaar De belastingplichtige die zijn aftrek wil uitoefenen via zijn periodieke aangiften, kan een BTW-identificatienummer aanvragen wanneer zijn aftrekbare BTW regelmatig de drempel van EUR per kalenderjaarjaar bereikt. De omstandigheid dat dergelijke belastingplichtige geen BTW op inkomende noch uitgaande handelingen verschuldigd is, vormt geen beletsel voor het verkrijgen van een identificatienummer om via deze weg zijn aftrek uit te oefenen. 4. Mededeling van het identificatienummer 4.1. Verplichting Voor BTW-doeleinden geïdentificeerde personen zijn in de regel verplicht om hun leveranciers en klanten hun BEidentificatienummer mee te delen Vrijstelling De mededeling van het BE-identificatienummer is evenwel facultatief wanneer de houder ervan de volgende diensten ontvangt : een materieel werk of een expertise die betrekking hebben op een roerend goed; intracommunautair goederenvervoer; een activiteit die samenhangt met intracommunautair goederenvervoer; tussenkomst van een tussenpersoon bij intracommunautair goederenvervoer of activiteiten die samenhangen met intracommunautair goederenvervoer; tussenkomst van een tussenpersoon bij intracommunautaire verwervingen van goederen of leveringen en diensten die in de Europese Unie plaatsvinden. Aangezien de mededeling van een BE-nummer niet is verplicht, mag op geldige wijze een in een andere lidstaat toegekend BTW-nummer worden medegedeeld. Zo lokaliseert de belastingplichtige de voormelde diensten in een andere lidstaat dan België, met name in de lidstaat die het vermelde BTW-nummer aan de leverancier heeft toegekend. 5. Mededeling van de aansprakelijke vertegenwoordiger De belastingplichtigen moeten hun klanten en leveranciers de naam of benaming en het adres van hun aansprakelijke vertegenwoordiger mededelen. Deze verplichting maakt het onder meer mogelijk om belastingplichtigen met en zonder aansprakelijke vertegenwoordiger te onderscheiden. Belastingplichtigen zonder aansprakelijke vertegenwoordiger beheren het BE-nummer dat hun werd toegekend rechtstreeks en persoonlijk. Maar wanneer een aansprakelijke vertegenwoordiger tussenkomt, is het normaal deze persoon die voor de fiscale verplichtingen instaat. 6. Mededeling van een adres in België Belastingplichtigen die hier te lande geen aansprakelijke vertegenwoordiger hebben laten erkennen, moeten de Administratie een adres in België meedelen waar de boeken en stukken op enig verzoek van de fiscale ambtenaren zullen worden overgelegd. Elke wijziging van dit adres moet binnen de vijftien dagen worden gemeld. Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http : //www.bibf.be. Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. G e r e a l i s e e r d i n s a m e n w e r k i n g m e t k l u w e r w w w. k l u w e r. b e 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006 B I B F - I P C F P A C I O L I N R

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren FLASH Elektronische nieuwsbrief als aanvulling op Pacioli Geef uw e-mailadres door aan het BIBF! Als BIBF-lid of -stagiair ontvangt U tweewekelijks Pacioli. Daarnaast verzendt het Instituut veertiendaags

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw huishoudelijk reglement Op 6 september 2002 keurde de Nationale Raad van het BIBF het nieuwe huishoudelijke reglement

Nadere informatie

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten FLASH Vennootschapsbijdragen vanaf nu elk jaar geïndexeerd De vennootschappen moeten hun sociale bijdrage voor 2005 vóór 30 juni betalen. Een Koninklijk Besluit van 12 april 2005 (B.S. 26 april 2005) legt

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

Praktisch overzicht van de bewaring

Praktisch overzicht van de bewaring BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten p. 5/ Overname van een handelszaak of een vennootschap Te vermijden

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D FLASH Het BIBF zal gesloten zijn van donderdag 11 november tot dinsdag 16 november. We bedanken de op het seminarie aanwezige leden die de enquête over de door het BIBF aangeboden diensten ingevuld hebben.

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen als hulpmiddel voor de overdracht van ondernemingen

De commanditaire vennootschap op aandelen als hulpmiddel voor de overdracht van ondernemingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN - Bewijskracht ingescande belastingaangifte Een nieuw artikel 314bis, toegevoegd aan het WIB 1992, bepaalt dat ingediende aangiften

Nadere informatie

FLASH. Flash 1 Boekhoudkundige verwerking. investeringsreserve voor KMO s

FLASH. Flash 1 Boekhoudkundige verwerking. investeringsreserve voor KMO s B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Volgens informatie verstrekt door de FOD Financiën, is de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % voor de verloop

Nadere informatie

Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF Jaar Aantal aange- Schadelast geven schades

Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF Jaar Aantal aange- Schadelast geven schades BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Uw verzekering beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2011 p.4/ Overdracht handelszaak naar aanleiding van stopzetting : aandacht

Nadere informatie

Cursus fiscaliteit VZW

Cursus fiscaliteit VZW Cursus fiscaliteit VZW Inleiding België en dan nog meer bepaald Vlaanderen is een land met een bloeiend verenigingsleven. Naast de sociale en culturele sector, neemt de sportsector hier een belangrijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse tewerkstelling Wonen aan de ene kant van de grens en werken aan de andere kant van de grens heeft zowel implicaties

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

FLASH. Elektronische boekhouding vervangt «papieren boekhouding» I N H O U D

FLASH. Elektronische boekhouding vervangt «papieren boekhouding» I N H O U D FLASH Een BTW-beslissing (Beslissing nr. E.T.108.474 van 9 december 2004) bepaalt dat de beperking van de aftrekbaarheid van de BTW tot 50 % voor niet-bedrijfsvoertuigen niet meer van toepassing zal zijn

Nadere informatie

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten BIBF Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Kan de administratie roerende inkomsten tot beroepsinkomsten herkwalificeren? p.3/ Hoe moet de proratering van interesten op vastrentende

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie