FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Bijkantoren in België van buitenlandse. vennootschappen 1 I N H O U D. 1. Definitie"

Transcriptie

1 1. Definitie Een buitenlandse vennootschap heeft een bijkantoor in België wanneer zij er regelmatig de handelingen verricht die tot haar maatschappelijke activiteit behoren en ze vertegenwoordigd is door een lasthebber die bevoegd is om haar tegenover derden te verbinden. De bevoegdheden die zij aan de lasthebber verleent kunnen meer of minder uitgebreid zijn. Bovendien moet de vennootschap op Belgisch grondgebied een vertegenwoordiger hebben met wie derden rechtstreeks handelen en niet gewoon een tussenpersoon door wiens bemiddeling zij in het buitenland met de vennootschap zelf handelen. 2. Boekhoudkundige verplichtingen van de in België gevestigde bijkantoren 2.1. Toepassingsgebied FLASH De leden en stagiairs van het BIBF ontvingen via Pacioli nr. 219 een uitnodiging voor de seminaries die het BIBF in 2007 organiseert. U vindt deze tevens terug op Het aantal inschrijvingen is beperkt. Gelieve dan ook zo snel mogelijk in te schrijven overeenkomstig de instructies die vermeld worden op deze uitnodiging. Bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen gegevens in België moeten geschieden maar wel dat de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken van de bijkantoren in België rechtstreeks toegankelijk zijn en er dus worden bewaard hetzij in origineel hetzij in afschrift zoals de reglementering terzake het vereist (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, advies 1-2, Bulletin nr. 1, augustus 1977) Draagwijdte van de verplichting Als algemene regel moeten de ondernemingen, die niet zijn onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit, zich gedragen naar de bepalingen daarvan wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag (art Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen). P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli Buitenlandse ondernemingen zijn onderworpen enkel voor hun in België gevestigde bijkantoren aan de bepalingen van de Boekhoudwet. Hun gezamenlijke bijkantoren worden als één onderneming beschouwd. De boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken betreffende die bijkantoren worden in België bewaard (art. 1 tweede lid Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen). Deze laatste bepaling betekent niet dat de materiële verrichtingen voor het inschrijven en verwerken van de I N H O U D Flash 1 Bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen 1 In het buitenland gevestigde belastingplichtigen handelingen verricht in België heffing van de BTW 5 P A C I O L I N R B I B F - I P C F 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006

2 Hierdoor zijn de bijkantoren niet alleen onderworpen aan de Boekhoudwet maar ook aan het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit van 30 januari 2001 voor wat betreft de boekhouding van dat bijkantoor (art W. Venn.) (jaarverslag en neerlegging : zie verder). Concreet betekent dit dat de verantwoordelijken een inventaris opmaken volgens de waarderingsregels bepaald door het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 en een jaarrekening opmaken in de vorm en met de inhoud zoals bepaald door hetzelfde besluit. De inhoud en de omvang van de verplichtingen van de bijkantoren worden bepaald op basis van dezelfde criteria met betrekking tot personeel, omzet en balanstotaal als degene die gelden voor de ondernemingen (art. 15 W. Venn.). De criteria in verband met omzet en balanstotaal worden op geconsolideerde basis met de buitenlandse onderneming berekend. Het personeelsbestand wordt berekend door optelling van het jaarlijks gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld door het bijkantoor en de buitenlandse onderneming (art tweede lid wet van 17 juli 1975 op de boekhouding). De bepalingen die de bijkantoren onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen van de ondernemingen zijn echter niet van toepassing wanneer de bijkantoren geen eigen opbrengsten hebben door verkoop van goederen of dienstverlening aan derden of door geleverde goederen of verleende diensten aan de buitenlandse vennootschap waarvan zij afhangen en waarvan de werkingskosten volledig door de laatstgenoemde worden gedragen (art W. Venn.). Let wel! De jaarrekening opgesteld door het bijkantoor met betrekking tot zijn activiteit in België moet in geen enkel geval afzonderlijk worden openbaar gemaakt door neerlegging. Nochtans moet het bijkantoor een sociale balans opstellen en bezorgen aan de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze sociale balans heeft uitsluitend betrekking op de tewerkstelling in België van alle Belgische vestigingen samen. De Balanscentrale verwerkt de gegevens in haar statistieken maar de individuele gegevens worden niet ter beschikking gesteld van het publiek. Het bezorgen van de sociale balans is kosteloos. 3. Verplichtingen voortvloeiend uit het vennootschapsrecht Het openen van een bijkantoor in België vereist vooreerst de neerlegging van een reeks documenten op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar het bijkantoor gevestigd zal worden. Indien er meerdere bijkantoren worden gevestigd dan moet de neerlegging slechts eenmaal gebeuren op de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van een van de bijkantoren. De neer te leggen jaarrekeningen van de buitenlandse vennootschap zelf, daarin begrepen het resultaat van haar verrichtingen in België, (zie verder) moeten wel bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België worden neergelegd (art W. Venn.) De griffie zorgt voor de noodzakelijke registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de toekenning van het ondernemingsnummer. Na de oprichting van het bijkantoor in België zal de buitenlandse vennootschap jaarlijks een reeks documenten openbaar moeten maken Formaliteiten van openbaarmaking bij opening van een bijkantoor A. Bijkantoor van een vennootschap gevestigd in een lidstaat van de EU Elke buitenlandse vennootschap die valt onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie en een bijkantoor opricht in België, moet, vóór de opening van het bijkantoor, de in artikel 81 W. Venn. opgesomde gegevens en stukken neerleggen. Het betreft meerdere informaties over de identiteit van de buitenlandse vennootschap en van het in België gevestigde bijkantoor, de benoeming en de identiteit van de personen die de bevoegdheid hebben de vennootschap te verbinden en te vertegenwoordigen alsook de omvang van hun bevoegdheden en ten slotte de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap betreffende het laatst afgesloten boekjaar. B. Bijkantoren van een vennootschap gevestigd in een land buiten de EU Elke buitenlandse vennootschap die valt onder het recht van een andere Staat dan een lidstaat van de Europese Unie en een bijkantoor opricht in België, moet, vóór de opening van het bijkantoor, de in artikel 82 W. Venn. opgesomde gegevens en stukken neerleggen. Het betreft de informaties met betrekking tot de identiteit van de buitenlandse vennootschap en van het in België gevestigde bijkantoor, de benoeming en de identiteit van de personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden en te vertegenwoordigen alsook de omvang van hun bevoegdheden en ten slotte de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap betreffende het laatst afgesloten boekjaar. 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006 B I B F - I P C F P A C I O L I N R

3 3.2. Formaliteiten van openbaarmaking na de oprichting van een bijkantoor in België Elke buitenlandse vennootschap die in België een bijkantoor gevestigd heeft, is gehouden de stukken en gegevens opgesomd in artikel 83 W. Venn. openbaar te maken: 1. binnen dertig dagen na de beslissing of de gebeurtenis : a) elke wijziging van de stukken en gegevens neergelegd bij de vestiging van het bijkantoor; b) de ontbinding van de vennootschap, benoeming, identiteit en bevoegdheden van de vereffenaars, alsook de afsluiting van de vereffening; c) elk faillissement, gerechtelijk akkoord of elke andere soortgelijke procedure met betrekking tot de vennootschap; d) de sluiting van het bijkantoor; 2. jaarlijks, binnen een maand volgend op de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na datum van afsluiting van het boekjaar, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. De stukken en gegevens onder 1 worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel waar oorspronkelijk de stukken bij de vestiging van het bijkantoor werden neergelegd. De jaarrekeningen onder 2 worden neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België volgens de modaliteiten hierna besproken onder rubriek Verplichting tot openbaarmaking van de statutaire jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van de buitenlandse vennootschap 4.1. Rechtsgrond Elke buitenlandse vennootschap, die een bijkantoor heeft in België, is gehouden haar jaarrekening en in voorkomend geval haar geconsolideerde jaarrekening, betreffende het laatst afgesloten boekjaar neer te leggen bij de Nationale Bank van België en dit binnen de maand volgend op de goedkeuring ervan en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar (art en art W. Venn.) Verduidelijking van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen In haar advies nummer 110/10 preciseert de Commissie voor Boekhoudkundige Normen welke buitenlandse vennootschappen wel en welke niet hun jaarrekening in België moeten neerleggen. A. Zijn verplicht hun statutaire jaarrekening in België openbaar te maken : a) vennootschappen die, krachtens hun rechtsvorm, zowel in België als in hun land van herkomst, wettelijk verplicht zijn hun jaarrekening openbaar te maken : de kapitaalvennootschappen van de Europese Unie alsook de vennootschappen buiten de Europese Unie die zijn opgericht met een rechtsvorm op grond waarvan zij in België onderworpen zouden zijn aan de verplichting om hun jaarrekening openbaar te maken en die, krachtens de wetgeving van hun land van herkomst, een jaarrekening moeten opstellen en bekendmaken. b) vennootschappen opgericht in een rechtsvorm waarvoor in België een wettelijke verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening bestaat, terwijl dat niet het geval is in hun land van herkomst We onderscheiden twee soorten van vennootschappen : kapitaalvennootschappen buiten de Europese Unie; andere vormen van vennootschappen, binnen of buiten de EU onder andere personenvennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, wanneer zij «groot» zijn in de zin van artikel 15 van het W. Venn. en één of meer van hun aansprakelijke vennoten geen natuurlijke personen zijn. B. Zijn niet verplicht hun statutaire jaarrekening openbaar te maken in België : Buitenlandse vennootschappen die indien zij vennootschappen naar Belgisch recht zouden zijn niet verplicht zouden zijn hun jaarrekening openbaar te maken rekening houdend met hun rechtsvorm of hun geringe omvang. Let wel! Bedoelde vennootschappen zijn wel verplicht een sociale balans neer te leggen (zie rubriek 2.2). Zij zijn ook verplicht hun vennootschapsakten te publiceren. C. neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening a) Kapitaalvennootschappen uit een EU-staat De vennootschappen uit een lidstaat van de Europese Unie die door hun nationaal recht verplicht zijn hun geconsolideerde jaarrekening in hun land van herkomst openbaar te maken, moeten in België de geconsolideerde jaarrekening neerleggen of, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening opgesteld op een hoger niveau. b) Vennootschappen uit een Staat buiten de EU De vennootschappen uit een land buiten de Europese Unie die een rechtsvorm hebben die vergelijkbaar is met een kapitaalvennootschap naar Europees recht, die dochterondernemingen controleren en die aan de omvang beantwoorden gesteld door de criteria van de Zevende Richtlijn, moeten in België naast hun gewone jaarrekening ook hun geconsolideerde jaarrekening neerleggen. P A C I O L I N R B I B F - I P C F 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006

4 4.3. Waar en hoe neerleggen? De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening worden neergelegd in de vorm waarin zij volgens het recht van de Staat van de vennootschap is opgesteld, en in voorkomend geval gecontroleerd en openbaar gemaakt (art eerste lid W. Venn.) De vennootschap moet gebruik maken van het eerste blad (VOL 1) van het standaardformulier «Volledig schema». Voor de geconsolideerde jaarrekening moet dit duidelijk op dit eerste blad worden vermeld. De personen die belast zijn met het bestuur van de vestiging in België moeten hun handtekening plaatsen op het eerste blad van de jaarrekening. De jaarrekening kan niet op diskette worden neergelegd, enkel op papier. Onder voorbehoud van een «desk control» worden de controleformules van de Balanscentrale niet toegepast. De buitenlandse vennootschappen zijn verplicht de neer te leggen stukken op te stellen in de taal of één van de talen van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen het bijkantoor is gevestigd. De vormvereisten voor de neer te leggen stukken op papier zijn deze bepaald door artikel 11 2 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het W. Venn Gevolgen van niet- of laattijdige neerlegging De niet- of de laattijdige naleving van de verplichting tot neerlegging van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening door een buitenlandse vennootschap met bijkantoor in België heeft verschillende gevolgen : tarieftoeslag geïnd door de Nationale Bank van België gaande van 400 tot EUR naargelang de maanden vertraging; burgerlijke sanctie : de door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit het gebrek van neerlegging van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn (art. 98 derde lid W. Venn.) ; strafrechterlijke sanctie : geldboete of gevangenisstraf of beiden, in toepassing van artikel 128 W. Venn Moet door de buitenlandse vennootschap een jaarverslag en een controleverslag worden neergelegd? De buitenlandse vennootschap moet haar jaarverslag en het controleverslag over haar jaarrekening neerleggen in toepassing van artikel W. Venn. dat verwijst naar artikel 100 W. Venn. Voor vennootschappen gevestigd in de Europese Unie is dat geen probleem vermits ze volgens de Europese richtlijnen deze verslagen moeten opstellen of laten opstellen. Voor landen buiten de Europese Unie zou dit vereiste het opstellen van een bijkomend document tot gevolg kunnen hebben. 5. Belastingstelsel van de buitenlandse bijkantoren De bijkantoren van buitenlandse vennootschappen in België gevestigd, zijn onderworpen aan de belasting van de niet-inwoners (BNI). Het is niet de bedoeling in detail te treden van deze materie, maar hierna volgen de grote lijnen toepasselijk op de buitenlandse bijkantoren. De belasting wordt uitsluitend geheven voor in België verkregen inkomsten die, volgens hun aard, aan belasting zijn onderworpen. In die inkomsten zijn begrepen de winst opgebracht door bemiddeling van de Belgische inrichtingen met inbegrip van de vastgestelde of verwezenlijkte meerwaarden op zulke inrichtingen of op hun activabestanddelen (art en 2 3 WIB 1992). De uitdrukking «Belgische inrichting» betekent elke vaste inrichting met behulp waarvan de beroepswerkzaamheden van een buitenlandse onderneming geheel of gedeeltelijk in België worden uitgeoefend. Een vaste inrichting vormt in het bijzonder een filiaal (art eerste lid en tweede lid 2 ). Naast de winsten zijn de bijkantoren van buitenlandse ondernemingen ook belast op de inkomsten van in België gelegen onroerende goederen alsook op de inkomsten van roerende goederen en kapitalen wanneer ze in België worden verkregen. Er valt op te merken dat de dubbelbelastingverdragen de belasting van de niet-inwoners in grote mate beïnvloeden. Het nettobedrag van de belastbare inkomsten wordt bepaald volgens dezelfde regels als deze van toepassing op de vennootschapsbelasting (art WIB 1992). De belasting wordt gevestigd op het totale bedrag van de winst, opgebracht door bemiddeling van de Belgische inrichtingen. Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op de niet-verantwoordde kosten en op de verdoken meerwaarden (art. 233 WIB 1992). De aangifte voor de belasting van niet-inwoners wordt ingevuld op een formulier door koninklijk besluit bepaald en door de fiscale administratie opgestuurd. Deze aangifte moet ingediend worden een maand na goedkeuring van de jaarrekening van de buitenlandse vennootschap en ten laatste zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Michel VANDER LINDEN Erebedrijfsrevisor 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006 B I B F - I P C F P A C I O L I N R

5 In het buitenland gevestigde belastingplichtigen handelingen verricht in België heffing van de BTW 1. Probleemstelling In het voorgaande artikel bespraken we de verplichtingen op het gebied van de boekhouding, het vennootschapsrecht, de jaarrekening, enz. van bijkantoren van buitenlandse vennootschappen die geregeld in België activiteiten verrichten. Nu behandelen we de heffing van de Belgische BTW op in ons land verrichte handelingen. In kwestie is de hoedanigheid van belastingplichtige niet afhankelijk van de beschikking in België over een woonplaats, een verblijfplaats, een maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel : zodra iemand in België met BTW belastbare handelingen verricht, is hij aan onze wetgeving onderworpen. De problematiek heeft voornamelijk betrekking op : de schuldenaar van de Belgische BTW : de leverancier, de dienstverrichter of zijn klant-medecontractant? de identificatie voor BTW-doeleinden in België : verplicht, toegelaten of verboden? De hiernavolgende modaliteiten inzake de heffing van de BTW hebben betrekking op bijkantoren van buitenlandse vennootschappen die in België economische activiteiten uitoefenen. Ze zijn eveneens van toepassing op natuurlijke personen die onder dezelfde voorwaarden handelen. Waarschuwing We hebben onze uiteenzetting vrijwillig beperkt tot de meest voorkomende handelingen. Bijzondere situaties in verband met de invoer van goederen uit derdelanden, met de BTW-entrepotregeling, zendingen op zicht of consignatiezendingen, enz. worden buiten beschouwing gelaten. Voorts bespreken we enkel de situatie van belastingplichtigen die al in de Gemeenschap zijn gevestigd. Buiten de Unie gevestigde economische operatoren worden buiten beschouwing gelaten. 2. In het buitenland (EU-lidstaat) gevestigde belastingplichtigen met vaste inrichting in België 2.1. Begrippen Voor de toepassing van de BTW wordt aangenomen dat een belastingplichtige over een vaste inrichting hier te lande beschikt wanneer de volgende drie voorwaarden samen zijn vervuld : de inrichting (zie 2.2.); de verbintenis van de belastingplichtige (zie 2.3.); de verrichting van leveringen van goederen en/of diensten (zie 2.4.) Inrichting Een inrichting is een directiezetel, een filiaal, een fabriek, een werkplaats, een agentschap, een magazijn, een kantoor, een laboratorium, een inkoop- of verkoopkantoor, een opslagplaats of enige andere vaste inrichting, met uitsluiting van de bouwwerven Verbintenis van de belastingplichtige Deze inrichting moet worden beheerd door een persoon die bekwaam is om de belastingplichtige te verbinden tegenover de leveranciers en de klanten. De persoon die bekwaam is om de belastingplichtige te verbinden tegenover de leveranciers en de klanten is diegene die behoorlijk gemachtigd is door de belastingplichtige om in zijn naam alle handelingen, zowel inkomende als uitgaande, af te sluiten die zijn vereist voor de realisatie van de in het BTW-wetboek bedoelde handelingen Verrichting van leveringen van goederen en diensten De via de inrichting uitgeoefende activiteit moet bestaan in door het BTW-wetboek bedoelde handelingen, met name leveringen van goederen en/of diensten BTW-regeling De in het buitenland gevestigde belastingplichtige die in België over een vaste inrichting beschikt, wordt op dezelfde wijze behandeld als de in ons land gevestigde belastingplichtigen. Hij ressorteert onder het BTW-kantoor dat bevoegd is voor de plaats waar zijn vaste inrichting is gevestigd. Dergelijke belastingplichtigen vallen niet onder het «Centraal BTW-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen». Het aan deze belastingplichtigen toegekend BTW-identificatienummer is individueel en enig. Het nummer blijft enig, ongeacht het aantal vaste inrichtingen in België. Het stemt overeen met de plaats van de voornaamste vaste inrichting. Het is ook in deze voornaamste vaste inrichting dat de boekhouding voor alle in België gelegen vaste inrichtingen moet worden gecentraliseerd. P A C I O L I N R B I B F - I P C F 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006

6 3. In het buitenland gevestigde belastingplichtigen zonder vaste inrichting in België 3.1. Begrippen De belastingplichtige zonder vaste inrichting in België kan al dan niet voor de Belgische BTW zijn geïdentificeerd. De toekenning van een BTW-identificatienummer houdt niet noodzakelijk verband met het feit dat de houder ervan Belgische BTW is verschuldigd. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze belastingplichtigen immers over een BTW-identificatienummer beschikken, zonder in België BTW verschuldigd te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld, wanneer deze belastingplichtigen : zich als aannemer willen laten registreren voor het verrichten van bepaalde onroerende handelingen (waarop eventueel, overeenkomstig artikel 20 KB nr. 1, de verlegging van de heffing naar de medecontractant al van toepassing is); verkiezen om hun recht op aftrek uit te oefenen via periodieke aangiften, in de plaats van door middel van bijzondere verzoeken tot terugbetaling gericht aan het «Centraal BTW-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen» (desgevallend zonder dat BTW op uitgaande handelingen verschuldigd is, wanneer de heffing al naar de klant is verlegd) Veralgemeende verlegging van heffing Wanneer een niet in België gevestigde belastingplichtige uitgaande handelingen verricht die in ons land plaatsvinden, dient de wettelijke schuldenaar van de Belgische BTW te worden aangewezen. De BTW op uitgaande handelingen is in de regel verschuldigd door de leverancier of de dienstverrichter. Soms wordt de betaling van de BTW naar de klant verlegd. In dergelijk geval wordt de klant de wettelijke schuldenaar van de BTW en is de leverancier vrijgesteld. De veralgemeende verlegging van de heffing naar de medecontractant is van kracht telkens : deze klant een belastingplichtige is die periodieke aangiften indient; de leverancier of de dienstverrichter niet in België zijn gevestigd. Deze «veralgemeende» verlegging geldt voor alle leveringen en diensten. De klant wettelijke schuldenaar van de BTW voldoet de betaling via zijn periodieke aangifte In de gemeenschap gevestigde belastingplichtigen Wanneer de belastingplichtige in de Europese Gemeenschap is gevestigd, impliceert zulks dat hij reeds in een andere lidstaat is geïdentificeerd. Volgens onderstaande beschouwingen kan dergelijke belastingplichtige in België over een identificatienummer beschikken, zonder alhier een aansprakelijke vertegenwoordiger te laten erkennen. De erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger in België, blijft evenwel steeds mogelijk Identificatie in België Begrippen Het BTW-identificatienummer is een middel uitgewerkt met het oog op de heffing van de BTW op inkomende (intracommunautaire verwervingen) en/of uitgaande handelingen. De BTW-identificatie dient ook voor andere behoeften dan de heffing van de BTW : erkenning als geregistreerd aannemer, aftrek door middel van periodieke aangiften vanaf een bepaalde drempel, enz. (zie ). De toekenning van een BTW-nummer in België kan op volgende wijzen worden benaderd : verplichting tot identificatie (geen keuze voor de belastingplichtige zie ); vrijstelling van identificatie (absoluut verbod zie ); ontheffing van identificatie (geen identificatie tenzij mits voorwaarden en op uitdrukkelijk verzoek zie ); toelating tot identificatie (op uitdrukkelijk verzoek geen schuldenaar van de BTW zie ) Identificatieplicht De niet in België gevestigde belastingplichtige moet over een BTW-identificatienummer beschikken wanneer de volgende drie voorwaarden zijn vervuld : belastbare handelingen die in ons land plaatsvinden; handelingen met recht op aftrek; de niet in België gevestigde belastingplichtige is wettelijk schuldenaar van de BTW. Voor, onder meer, de volgende handelingen is de toekenning van een identificatienummer vereist : verkopen waarvoor de verkoper de BTW is verschuldigd (klanten die geen periodieke aangiften indienen : particulieren, niet-belastingplichtige rechtspersonen, vrijgestelde belastingplichtigen, belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling, landbouwers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling); diensten verleend aan dezelfde klanten. 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006 B I B F - I P C F P A C I O L I N R

7 Vrijstelling van de identificatieverplichting Begrippen In principe is vrijstelling van de identificatieplicht dwingend : de belastingplichtige kan zich onmogelijk voor BTW-doeleinden laten identificeren. De omstandigheden waarin de belastingplichtige ontslagen is van de identificatieverplichting hebben betrekking op : de aard van de handelingen; het bestaan van een gunstiger stelsel; het toevallig karakter van de handelingen. Geen enkel ontslag van BTW-identificatie is mogelijk voor de volgende handelingen : intracommunautaire leveringen vrijgesteld krachtens artikel 39bis; aan de BTW onderworpen intracommunautaire verwervingen; verkopen op afstand Vrijstelling ingevolge de aard van de handelingen Impliceren het verbod om houder te zijn van een BTWidentificatienummer : leveringen en diensten, vrijgesteld van de BTW op grond van de artikelen : 39 (hoofdzakelijk uitvoer buiten de Gemeenschap); 40 (inzonderheid opschortende douaneregelingen); 41 (waaronder bepaald internationaal vervoer); 42 (voornamelijk ambassades, consulaten, enz.); 44 (sommige verzekeringsverrichtingen met recht op aftrek); 44bis (beleggingsgoud) wanneer deze handelingen recht op aftrek van de voorbelasting doen ontstaan en wanneer de aftrekbare BTW minder bedraagt dan EUR per kalenderjaar. Wanneer de drempel van EUR wordt bereikt, kan een identificatienummer worden bekomen (zie en ). Deze gunstigere regeling verhindert de toekenning van een BTW-nummer. BTW te voldoen door de medecontractant Artiesten, ondernemers van schouwspelen, enz. De betaling wordt verlegd naar de in België gevestigde medecontractant (KB nr. 31, art. 5 1, 2 o ). Deze regeling sluit de identificatie voor BTW-doeleinden in België uit Vrijstelling ingevolge het toevallig karakter van de handelingen Uitgesloten «toevallige» handelingen Vallen niet onder de vrijstelling ingevolge toevallige handelingen : verplichtingen tot identificatie (zie ); ontslag van de verplichting ingevolge de aard van de verrichtingen (zie ); ontslag van de verplichting ingevolge een gunstigere regeling (zie ); ontheffingen van identificatie (zie ); onmogelijkheid tot identificatie (geen handelingen in België); toelating tot identificatie ondanks de afwezigheid van verschuldigde BTW (zie ). Niet geregeld terugkerende «toevallige» handelingen De eerste benadering staat voor de vervulling van de twee voorwaarden : beantwoorden aan ten minste één van de drie regelmatigheidscriteria; de drempel van de verschuldigde belasting, noch de drempel van de aftrekbare belasting bereiken. Ten minste één van de drie regelmatigheidscriteria eenmalige handeling; handelingen verricht met onregelmatige tussenpozen; handelingen verricht in een tijdspanne van minder dan vier maanden per kalenderjaar Vrijstelling ingevolgde een gunstigere regeling Wanneer er een gunstigere regeling voorhanden is, is de toekenning van een BTW-nummer uitgesloten. Deze gunstigere regelingen zijn drieërlei : Spontane aangifte : bezoldigd personenvervoer (autocars), taxibedrijven, enz. Voor het Belgische traject van de reis, is de spontane indiening van een aangifte gunstiger. Deze regeling moet worden toegepast. De toekenning van een BTW-identificatienummer is uitgesloten. Samenvattende aangifte : Organisatoren van schouwspelen Verkopers van accijnsproducten aan particulieren op handelsbeurzen. Samenvattende aangiften worden ingediend bij het «Centraal BTW-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen». Niet geregeld verrichte handelingen worden ook als «toevallig» aangemerkt, als de drempels van de verschuldigde belasting en de aftrekbare belasting, beide bepaald op EUR per jaar, niet worden bereikt. Drempel van de verschuldigde BTW en drempel van de aftrekbare BTW niet bereikt Beide drempels, per kalenderjaar, bedragen EUR. Wanneer de drempels worden bereikt, oordeelt het «Centraal BTW-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen» of de toekenning van een BTW-identificatienummer passend voorkomt. Het BTW-nummer wordt niet automatisch verleend. Geregeld terugkerende «toevallige» handelingen In tweede instantie worden handelingen ook als toevallig beschouwd als ze met regelmatige tussenpozen worden verricht en de volgende drempels per kalenderjaar niet worden bereikt : EUR verschuldigde BTW; EUR aftrekbare BTW. P A C I O L I N R B I B F - I P C F 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006

8 Ontheffing van identificatie of BTW-nummer op verzoek Ontheffing van de identificatieplicht wordt toegestaan voor handelingen die krachtens de artikelen 39, 40, 41, 42, 44 en 44bis W.BTW zijn vrijgesteld en die recht geven op aftrek, en de aftrekbare voorbelasting op geregelde wijze de drempel van EUR per kalenderjaar bereikt (vergelijk ). De belastingplichtige die geen ontheffing wenst, moet uitdrukkelijk om identificatie verzoeken Identificatie toegestaan : geen BTW verschuldigd In de twee volgende situaties kan de belastingplichtige een BTW-nummer aanvragen : registratie als aannemer; aftrekbare voorbelasting bereikt de drempel van EUR per jaar Registratie als aannemer De belastingplichtige die werken in onroerende staat uitvoert kan een identificatienummer aanvragen om een registratienummer als aannemer te bekomen (artikelen 400 tot 408 WIB 1992). Dat geldt zelfs wanneer de verlegging van heffing naar de medecontractant toepasselijk is Aftrekbare BTW drempel van EUR per jaar De belastingplichtige die zijn aftrek wil uitoefenen via zijn periodieke aangiften, kan een BTW-identificatienummer aanvragen wanneer zijn aftrekbare BTW regelmatig de drempel van EUR per kalenderjaarjaar bereikt. De omstandigheid dat dergelijke belastingplichtige geen BTW op inkomende noch uitgaande handelingen verschuldigd is, vormt geen beletsel voor het verkrijgen van een identificatienummer om via deze weg zijn aftrek uit te oefenen. 4. Mededeling van het identificatienummer 4.1. Verplichting Voor BTW-doeleinden geïdentificeerde personen zijn in de regel verplicht om hun leveranciers en klanten hun BEidentificatienummer mee te delen Vrijstelling De mededeling van het BE-identificatienummer is evenwel facultatief wanneer de houder ervan de volgende diensten ontvangt : een materieel werk of een expertise die betrekking hebben op een roerend goed; intracommunautair goederenvervoer; een activiteit die samenhangt met intracommunautair goederenvervoer; tussenkomst van een tussenpersoon bij intracommunautair goederenvervoer of activiteiten die samenhangen met intracommunautair goederenvervoer; tussenkomst van een tussenpersoon bij intracommunautaire verwervingen van goederen of leveringen en diensten die in de Europese Unie plaatsvinden. Aangezien de mededeling van een BE-nummer niet is verplicht, mag op geldige wijze een in een andere lidstaat toegekend BTW-nummer worden medegedeeld. Zo lokaliseert de belastingplichtige de voormelde diensten in een andere lidstaat dan België, met name in de lidstaat die het vermelde BTW-nummer aan de leverancier heeft toegekend. 5. Mededeling van de aansprakelijke vertegenwoordiger De belastingplichtigen moeten hun klanten en leveranciers de naam of benaming en het adres van hun aansprakelijke vertegenwoordiger mededelen. Deze verplichting maakt het onder meer mogelijk om belastingplichtigen met en zonder aansprakelijke vertegenwoordiger te onderscheiden. Belastingplichtigen zonder aansprakelijke vertegenwoordiger beheren het BE-nummer dat hun werd toegekend rechtstreeks en persoonlijk. Maar wanneer een aansprakelijke vertegenwoordiger tussenkomt, is het normaal deze persoon die voor de fiscale verplichtingen instaat. 6. Mededeling van een adres in België Belastingplichtigen die hier te lande geen aansprakelijke vertegenwoordiger hebben laten erkennen, moeten de Administratie een adres in België meedelen waar de boeken en stukken op enig verzoek van de fiscale ambtenaren zullen worden overgelegd. Elke wijziging van dit adres moet binnen de vijftien dagen worden gemeld. Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http : //www.bibf.be. Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. G e r e a l i s e e r d i n s a m e n w e r k i n g m e t k l u w e r w w w. k l u w e r. b e 27 NOVEMBER 10 DECEMBER 2006 B I B F - I P C F P A C I O L I N R

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

Btw nieuwigheden 2010

Btw nieuwigheden 2010 Btw nieuwigheden 2010 Plaats van de dienst periodieke aangifte opgave van de intracommunautaire diensten 1. Probleemstelling Met ingang van 1 januari 2010 ondergaat de toepassing van de btw belangrijke

Nadere informatie

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN Dit document werd opgesteld om gemakkelijk de wetsartikelen te kunnen terugvinden die nodig

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw. Formulier 604 B (Elektronische versie E-604 B) VERKLARENDE NOTA

Aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw. Formulier 604 B (Elektronische versie E-604 B) VERKLARENDE NOTA FOD FINANCIEN Sector btw Aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw Formulier 604 B (Elektronische versie E-604 B) VERKLARENDE NOTA Nr. 604 B Verklarende nota - 2009 INHOUDSTAFEL INLEIDING

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING

Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING BESLISSING ET 116547 Beslissing nr. ET 116547 dd. 9 juni 2009 Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING 1. Inleiding Deze regeling voorziet voor de niet in België gevestigde organisatoren

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht AANGIFTEN BTW Fiscale topics AANGIFTEN BTW Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht Volledig geactualiseerd tot 1 maart 2014 Vijfde herziene uitgave 2014 Antwerpen Cambridge Eerste uitgave: 1999 Tweede

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A)

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) FOD FINANCIEN Sector btw AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) BELANGRIJK U bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en u moet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 14 januari 2009 (Ter vervanging van oud advies 110-10)

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 14 januari 2009 (Ter vervanging van oud advies 110-10) COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/2 - In België gevestigde vennootschappen naar buitenlands recht: toepassingsgebied van artikelen 81, 82, 83 en 107 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten.

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten. belangrijk bericht voor BUITENLANDSE EXPOSANTEN IN eeg land BTW-recuperatie Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie