PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEN- EN FAMILIERECHT"

Transcriptie

1 3 PERSONEN- EN FAMILIERECHT

2 92 3 PERSONEN- EN FAMILIERECHT Personenrecht Persoon en rechtspersoonlijkheid Fysieke personen - vermiste personen - antidiscriminatiewetten Juridische personen Feitelijke verenigingen Attributen van de rechtspersoonlijkheid rijksregister, identiteitskaart, identiteitscontrole en identiteitsfraude De naam familienaam, voornaam, schuilnaam, handelsnaam - verbetering en verandering van naam De woonplaats de privacy: huiszoeking, briefgeheim, privacywet, afluisteren, plaatsen van camera s, Street View, BOM en BIM, internet Europees verdrag rechten van de mens (EVRM) en de privacy De nationaliteit wetboek van Belgische nationaliteit - verlies en vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit - vreemdelingenrecht en asielrecht - uitlevering Bekwaamheid en onbekwamen De (on)bekwaamheid van de minderjarige - seksuele meerderjarigheid - hoorrecht van minderjarigen - de bankrekening van de minderjarige - voogdij en pleegvoogdij De (on)bekwaamheid van de geesteszieken verlengde minderjarigheid - gerechtelijke onbekwaamverklaring - bijstand van een gerechtelijk raadsman - observatie en opname - internering De onbekwaamheid van strafrechtelijke veroordeelden (On)bekwaamheid van rechtspersonen Bijzondere onbekwaamheden meerderjarige kan zelf bewindvoerder aanduiden 3.1bis De burgerlijke stand ambtenaar, akten en registers van de burgerlijke stand

3 3.2 Familierecht Belgisch en buitenlands familierecht Het huwelijk verschillend en gelijk geslacht -- biseksualiteit bestaat echt -- homo-huwelijk -- huwen in België als/met buitenlander - wijziging van geslacht transseksualiteit en het internationaal recht -- transgender - verloving Huwelijksvoorwaarden huwelijk in extremis - huwen in het buitenland - kerkelijk huwelijk Huwelijksverplichtingen diefstal tussen echtgenoten niet strafbaar Ontbinding van het huwelijk nietigverklaring (- putatief huwelijk - schijnhuwelijk) - overlijden - echtscheiding aantal echtscheidingen en eenoudergezinnen -- scheiden in het buitenland -- echtscheidingsbemiddeling -- de gevolgen van echtscheiding dienst alimentatievorderingen (DAVO) --- fiscale gevolgen echtscheiding --- kindergeld na echtscheiding --- omgangsrecht = bezoekrecht (grootouder, stiefouder, lesbische stiefmoeder, ieder ander persoon) Scheiding van tafel en bed bis Het huwelijksvermogensrecht Centraal Register van huwelijksovereenkomsten 3.2.1bis.1 Het wettelijk huwelijksvermogensrecht bis.2 Het contractueel huwelijksvermogensrecht schema: welk stelsel van huwelijksvermogensrecht kiezen? bis.3 De tussenkomst van de rechter bis.4 Wijziging van het huwelijksstelsel 3.2.1tris Ongehuwd samenwonen huwen of samenwonen? - de nalatenschap van ongehuwd samenwonenden 3.2.1tris.1 Feitelijke samenwoning tris.2 Tontinebeding en beding van aanwas beding van aanwas met optie 3.2.1tris.3 Wettelijke samenwoning 148

4 3.2.2 Afstamming vondelingschap - afstamming, ouderschap en homoseksualiteit Afstamming: algemene regel Afstamming van kinderen geboren binnen het huwelijk bezit van staat - bewijsvoering inzake vaderschap: bloedonderzoek, DNA-analyse Afstamming van kinderen geboren buiten elk huwelijksverband Afstamming ingeval van overspel van de ouder(s) Afstamming ingeval van bloedschande van de ouders Adoptieve afstamming eenouderadoptie, tweeouderadoptie, co-ouderadoptie, stiefouderadoptie - adoptie door homoseksuelen en het Europees hof voor de rechten van de mens Artificiële afstamming de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting (MBV) - kunstmatige inseminatie (KI) in-vitrofertilisatie (IVF), in-vivo-, intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI), in-vitromaturatie (IVM) embryotransfer Draagmoederschap onderschuiving en verkopen van een kind Onderhouds- en steunplicht studerende kinderen - kosten van het rusthuis - onderhoudsgeld niet betalen is strafbaar - fiscale aftrekbaarheid onderhoudsgeld 94

5 95 3 PERSONEN- EN FAMILIERECHT 3.1 Personenrecht Persoon en rechtspersoonlijkheid Elk wezen dat drager (= subject) is van rechten en plichten is, in juridische termen, een persoon, m.a.w. elke persoon heeft juridische persoonlijkheid. Men onderscheidt fysieke en juridische personen Fysieke personen Alle levende mensen zijn fysieke = natuurlijke personen. - Mensen, geen dieren. Een dier is geen drager = subject van recht(en), het ondergaat recht, lijdzaam, als rechtsobject (zoals ook bijv. een tafel of stoel een rechtsobject is). Een bepaalde strekking in de ecologie (de zgn. deep ecology) beschouwt dieren, net zo goed als mensen, als rechtssubjecten. De grondlegger van deep ecology is de Noor Arne Naess - zie en Het anti-humanisme van deze fundamentalistische ecologie wordt duidelijk blootgelegd in L. Ferry, Le nouvel ordre écologique, E. Vermeersch, De ogen van de panda (Vermeersch neemt een reformistisch ecologisch standpunt in) en Div., Rimpels in het water. - Levende mensen. De mens verwerft rechtspersoonlijkheid bij zijn geboorte en verliest die weer bij zijn overlijden. Maar in de volgende (en andere) gevallen wordt van deze regel afgeweken. Een menselijke vrucht wordt als reeds geboren beschouwd telkens die daar belang bij heeft ( infans conceptus pro nato habetur quoties de eius commodis agitur ), bijv. om te erven (art. 725 BWB) of een schenking te verkrijgen (art. 906 BWB). Men kan een verwekt nog niet geboren kind erkennen en ook een overleden kind dat afstammelingen achterlaat (art. 328 BWB). Een handelaar kan tot 6 maand na diens overlijden failliet worden verklaard (art. 437 wetboek van koophandel). Het burgerlijk wetboek (BWB) vind je het wetboek van koophandel op Over geboorte en overlijden in het buitenland zie > diensten in het buitenland > burgerlijke stand > geboorte/overlijden. - Alle levende mensen. Er bestaan naar Belgisch recht geen absoluut rechtelozen, bijv. slaven of horigen. Maar niet iedereen heeft evenveel rechten. Vreemdelingen bijv. genieten wel burgerlijke maar geen of beperkte politieke rechten (art.11 BWB zie ook verder: De nationaliteit). Aan bijv. onbekwamen zoals minderjarigen of geesteszieken kunnen, in hun eigen belang en/of ter bescherming van de samenleving, bepaalde rechten worden ontzegd (zie verder). Vermiste personen Jaarlijks telt België zowat 1000 vermiste personen, ongeveer 100 ervan blijven spoorloos. Info over de Cel vermisten van de Federale politie op In geval van juridische onzekerheid over het bestaan van een fysiek persoon = afwezigheid gelden sinds kort nieuwe wettelijke regels. Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden van (Staatsblad van , Numac ) - de wet werd opgenomen in het BWB art Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden van (Staatsblad van , Numac ). Zie Wanneer iemand langer dan 3 maand niet meer in zijn woning verschijnt kan de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van een belanghebbende of de procureur des konings, het vermoeden van afwezigheid vaststellen en zo nodig een gerechtelijk bewindvoerder aanstellen om de goederen van de afwezige te beheren (art BWB).

6 Als twijfel blijft bestaan over het overlijden van de vermiste kan na minstens 5 jaar te rekenen vanaf de vaststelling van het vermoeden van afwezigheid, of na minstens 7 jaar sinds men laatst nieuws van hem of haar ontving, een gerechtelijke verklaring van afwezigheid worden uitgesproken zodat de afwezige beschouwd wordt als overleden (art BWB). Zodra zeker is dat de vermiste overleden is, ook al werden er nog geen lichaamsresten gevonden, kan hij/zij in een (korte) gerechtelijke verklaring van overlijden officieel overleden worden verklaard (art BWB). Het burgerlijk wetboek (BWB) vind je Lees Geen administratieve post meer voor vermiste personen in De Standaard van p. 4. De antidiscriminatiewetten De 3 oorspronkelijke federale wetten tegen discriminatie, (1) de antiracismewet (ARW) van , (2) de genderwet van op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, (3) de (algemene) antidiscriminatiewet (ADW) van , werden vernieuwd, op elkaar afgestemd en in overeenstemming gebracht met de Europese regels (zie hieronder). De nieuwe federale wetten dateren van en werden gepubliceerd op : - wet tot wijziging van de wet van tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (numac ) - wet ter besrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen (numac ) - wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (numac ) - wet tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (numac ) Voor de wetteksten zie > (ingeven afkondigingsdatum: en publicatiedatum: ). Lees Antidiscriminatiewetten worden eenvormig gemaakt in De Juristenkrant nr. 131 van p. 7, Betere bescherming tegen discriminatie in De Standaard van p. 9. Blijft strafbaar de ongelijke behandeling van personen op grond van hun - nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming (ARW) - geslacht (zwangerschap, bevalling, moederschap, wijziging van geslacht) (genderwet) - geloof of levensbeschouwing, gezondheidstoestand of handicap of fysieke of genetische eigenschappen, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, taal, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, sociale afkomst, leeftijd (ADW) + syndicale overtuiging (arrest nr. 64/2009 van van het Grondwettelijk hof ). Grondwettelijk hof: > Hangende zaken & Rechtspraak. Misdrijven met racistische grondslag blijven zwaarder bestraft (verdubbeling). Ook het verspreiden van ideeën die berusten op superioriteit of rassenhaat wordt, als nieuw misdrijf, strafbaar. Lees Racisme in rusthuis bestraft in De Standaard van p. 9 en Feryn discrimineerde wel degelijk in De Juristenkrant nr. 194 van p. 2-3 (zie ook hieronder >). Lees over het criterium geloof Werkgever mag hoofddoek verbieden op basis van ongeschreven regels in De Juristenkrant nr. 210 van p Lees Leeftijdsdiscriminatie wordt zelden gemeld in De Standaard van p. 5. Lees ook Een verschil tussen gekozen en ongekozen discriminatie? in De Juristenkrant nr. 200 van p , over een onthaalmoeder die een baby weigerde omwille van de piercings van de vader van de baby, volgens het CGKR (zie hierna) terecht omdat de antidiscriminatiewet alleen ongekozen fysieke kenmerken zou beschermen, volgens de auteurs van het artikel ten onrechte omdat, in het algemeen, het onderscheid tussen gekozen en ongekozen discriminatierechtelijk irrelevant is. Naast de strafvervolging werd voorzien in een (nieuwe) korte burgerlijke procedure, met een forfaitaire schadevergoeding (van maximum! 1300 of 6 maand brutoloon in arbeidsrechtelijke zaken). De rechter zou nu bijv. Euro-Lock (zie kunnen veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan de sollicitant die afgewezen werd omwille van zijn Turkse afkomst. De bewijslast is voor de verdachte: als de instrumenterende rechter oordeelt, op grond van de feiten of omstandigheden die het slachtoffer aanbrengt, dat er een vermoeden bestaat van discriminatie moet de verdachte bewijzen dat hij niet discrimineerde. Dit bewijs kan geleverd worden d.m.v. objectieve en/of redelijke argumenten - er is ongelijke behandeling = discriminatie als bijv. een horeca-uitbater een homokoppel of een allochtoon of een gehandicapt persoon om niet objectieve redenen de toegang weigert, of wanneer een werkgever om niet objectieve redenen een sollicitant een job weigert. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) ziet toe op de naleving van de wetten. Art. 2 van de wet tot oprichting van het CGKR van wijst aan het CGKR als opdracht toe het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestijden van elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van 1 nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; 2 seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, politieke overtuiging, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Lees de volledige tekst van de oprichtingswet op > (numac ). Info over de oprichtingswet op 96

7 Op de website van het Centrum, is alle reglementering terug te vinden i.v.m. de bestrijding van discriminatie op Europees, federaal en Vlaams niveau (de 3 antidiscriminatiewetten, maar ook de wet tot bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie van de wet op de mensenhandel van ). Lees Bevoegdheid Centrum voor Gelijkheid van Kansen gedecimeerd? (over het arrest van het Hof van beroep van Luik van dat lijkt te impliceren dat het CGKR alleen bevoegd is voor directe discriminatie, niet voor indirecte discriminatie) in De Juristenkrant nr.225 van p Lees ook Kantelpoortenbedrijf Feryn discrimineert werknemers in De Standaard van p. 7 het arrest van het Hof van beroep van Brussel is te lezen op Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) ziet toe op de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, vooral inzake wervings- en arbeidsvoorwaarden. Zie Sinds 2005 berekent en vergelijkt het World Economic Forum, een onafhankelijke internationale denktank, jaarlijks de zgn. Gender Gap Index = de genderkloof, in de meeste landen van de wereld. Zie Lees ook Genderkloof ietsje kleiner geworden in De Standaard van p. E2-E3. Het Vlaams decreet gelijke kansen en gelijke behandeling van vult de federale wetgeving aan. Voor de volledige tekst van het decreet zie Zie ook In het Brussels gewest resp. de Franse gemeenschap kwamen de ordonnantie van tot bevordering van diversiteit en bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt en het decreet van van de Franse gemeenschap betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie tot stand. De Europese antidiscriminatierichtlijnen betreffen discriminatie op grond van - ras of etnische afkomst richtlijn 2000/43/EG: - arbeid en beroep richtlijn 2000/78/EG: - geslacht (arbeid mannen en vrouwen) richtlijn 2002/73/EG: - geslacht (goederen en diensten mannen en vrouwen) richtlijn 2004/113/EG: De Europese antidiscriminatierichtlijnen gaan minder ver dan de Belgische wetten: deze beschermen alle minderheden op gelijke wijze. De Europese Commsissie wil daar zo snel mogelijk verandering in brengen. Lees Lees ook EU wil discrminatie zo streng aanpakken als België in De Standaard van p. 2, Uitlatingen Feryn zijn directe discriminatie in De juristenkrant nr. 173 van p. 3 (over het arrest van van het Europese hof van justitie over de zaak Feryn zie ook hierboven <), EUrop of EUronder! België aan zet tegen discriminatie in ZIZO nr. 107 van september 2010 p

8 Juridische personen Een juridische persoon = rechtspersoon = moreel persoon is een groepering of samenwerkingsverband van fysieke personen, met dien verstande dat het samenwerkingsverband, net als elk van de samenwerkende leden, drager is van rechten en plichten, onafhankelijk van de rechten en plichten van die leden. Vanzelfsprekend worden rechtspersonen niet geboren, noch sterven ze: zij verwerven hun rechtspersoonlijkheid bij hun stichting of oprichting in de wettelijk bepaalde vorm en verliezen ze bij hun ontbinding. Bijv. een vennootschap ontstaat door de ondertekening door de stichters-vennoten van de soms onderhandse soms notariële stichtingsakte, gevolgd door de publicatie ervan in het staatsblad. Zoals een fysieke persoon heeft ook een juridische persoon een naam, een woonplaats en een nationaliteit en geniet hij vermogensrechten, zij het beperkt tot het specifieke doel waarvoor hij is opgericht - d.i. het zogeheten specialiteitsprincipe. Vanzelfsprekend geniet een juridische persoon geen familierechten. Er bestaan publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en gemengde rechtspersonen. Publiekrechtelijke rechtspersonen vervullen een openbare functie, bijv. de staat, de gemeenschappen en gewesten, de provincies en gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's), de zuivere intercommunales, de kerkfabrieken Privaatrechtelijke rechtspersonen komen voort uit het private initiatief. Mits te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden verwerven ook zij rechtspersoonlijkheid, bijv. de verenigingen zonder winstoogmerk, de vennootschappen Gemengde rechtspersonen hebben een publiek- én een privaatrechtelijk karakter, bijv. de gemengde intercommunales.

9 Feitelijke verenigingen Men spreekt van een feitelijke vereniging wanneer 2 of meer personen zich verenigen, met een gemeenschappelijke doelstelling, maar zonder daarvoor een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of een vennootschap op te richten. Deze doelstelling kan zowel commercieel als niet commercieel van aard zijn. a: Een feitelijke vereniging is geen drager van rechten en plichten, onafhankelijk van de rechten en plichten van de leden. M.a.w. zij heeft geen rechtspersoonlijkheid. Een vzw of vennootschap beschikt wel over rechtspersoonlijkheid - lees hierboven: Juridische personen. Lees, voor meer informatie over vzw s en (de verschillende vormen van) vennootschappen b: Dit gebrek aan rechtspersoonlijkheid betekent dat een feitelijke vereniging geen rechten kan verwerven (op bijv. roerende of onroerende goederen), noch overeenkomsten afsluiten, noch schulden aangaan. Het zijn de leden die de rechten en plichten van de vereniging dragen, ten persoonlijke titel. Wanneer bijv. de voorzitter van een plaatselijke sportvereniging zonder rechtspersoonlijkheid voor zijn vereniging een contract ondertekent is alleen hijzelf verbonden, de vereniging als zodanig kan geen juridische actie ondernemen, een juridische actie tégen de vereniging zal tegen alle leden persoonlijk moeten worden gevoerd. Wat betreft de bezittingen van de vereniging, nodig voor de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling, bevinden de leden zich in een staat van onverdeeldheid. Anders dan in geval van hoofdelijke aansprakelijkheid is elk individueel lid alleen aansprakelijk voor zijn deel van de schulden. Over hoofdelijkheid zie verder: Hoofdelijke verbintenissen. c: De leden van de feitelijke vereniging regelen vrij het bestuur van de vereniging. De regels worden contractueel vastgelegd (bijv. in statuten, een term die vooral bij niet commerciële verenigingen bruikbaar is). De wet legt geen specifieke verplichtingen op. Ook een minimum aantal bestuurders is niet vereist. Als het oprichtingscontract niets zegt over het bestuur gelden de regels van de lastgeving. Over de lastgeving zie verder: 6.1.1bis.9. Bron: Lees ook Goede afspraken maken goede vrienden (feitelijke vereniging of vzw?) in Budget&Recht nr. 194 van september/oktober 2007 p

10 Attributen van de rechtspersoonlijkheid Een persoon, met rechten en plichten, beweegt zich in de wereld, hij ageert en reageert. Hij speelt een sociale rol en bekleedt om wat hij doet en heeft een maatschappelijke positie. Huwelijk (of in zijn moderne vorm samenwonen, of alleen wonen) + afstamming bepalen de positie van de persoon in de familie (zie verder: 3.2). Staat en identiteit karakteriseren de positie van de persoon in de natie. - De staat van de persoon betreft het geheel van zijn juridische bekwaamheden en onbekwaamheden = de substantie of inhoud van zijn rechtspersoonlijkheid (zie 3.1.3). - De identiteit van de persoon betreft zijn uiterlijke kenmerken of attributen = de vorm van zijn rechtspersoonlijkheid: zijn naam, woonplaats, nationaliteit (zie hierna). Rijksregister, identiteitskaart, identiteitscontrole en identiteitsfraude De identiteitsgegevens van de Belgen en van de in België ingeschreven vreemdelingen worden opgeslagen in het rijksregister van de natuurlijke personen ingevoerd bij de wet van Het rijksregister is een systeem van informatieverwerking dat instaat voor de opneming, de memorisatie en de mededeling van informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen (art. 1). Iedereen krijgt bij zijn inschrijving in het register een nummer dat ook terug te vinden is op de identiteitskaart en op de zgn. SIS-kaart. Zie Men bewijst zijn identiteit aan de hand van de identiteitskaart (of enig ander dienstig document). Voor de volledige tekst van het koninklijk besluit van betreffende de identiteitskaarten zie ri=dd+as+rank&rech=1&numero=1. Maar weinig landen kennen de verplichting om de identiteitskaart bij te hebben, laat staan te tonen op verzoek van een agent van de openbare macht. In België bestaat deze verplichting wel, zij werd ingevoerd in Zij is ook opgenomen in de wegcode (art. 59.1): Lees ook, over de elektronische identiteitskaart, en Elektronische identiteitskaart: het gebruik neemt toe in Budget&Recht nr. 198 van mei/juni 2008 p. 5. Identiteitscontrole is toegelaten door de politie, ook door bijv. uitbaters van horecazaken en kassiers, maar overeenkomstig de wet van niét door bewakingsagenten (= ook portiers van horecazaken). Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van , publicatie : zie Lees Boete voor portier die identiteit controleert in De Standaard van p. 8. Lees over identiteitsfraude Identiteitskaart evenveel waard als dikke stapel geld in De Standaard van p. 12. Op kan men Belgische identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort, verblijfstitel met chip) verifiëren.

11 De naam De naam bestaat uit een aantal woorden die een persoon identificeren d.w.z. onderscheiden van een ander persoon. Een rechtspersoon draagt een naam zondermeer. Hij kan genoemd worden naar een of meerdere van de stichters of een volkomen fictieve naam dragen. Zie ook hieronder: De handelsnaam, en verder: 7 Intellectuele rechten. Een fysiek persoon draagt een familienaam en één of meer voornamen. De familienaam De familienaam geeft weer tot welke familie men behoort. Tot eind 12 de eeuw droeg een persoon alleen een voornaam. Lees hierover Achternamen pas in gebruik vanaf dertiende eeuw in De Standaard van p. 3. Door de opkomst van de steden werd een familienaam nuttig en nodig, maar pas sinds 1794, na de Franse revolutie, is de toekenning van de familienaam ook wettelijk geregeld. Het Belgisch burgerlijk recht past deze oude Franse regeling nog altijd (grotendeels) toe - zie hieronder. Er is een nieuwe regeling in de maak: die wil de ouders van een pasgeborene toelaten deze de familienaam van de vader of de moeder toe te kennen, zoals in een aantal andere Europese landen. Het burgerlijk wetboek (BWB) vind je op - Het kind waarvan de afstamming vaststaat langs vaderskant (+ ev. langs moederskant) krijgt bij de geboorte de familienaam van de vader (art BWB). Zie ook verder: laatste. - Het kind wiens afstamming alleen langs moederszijde vaststaat draagt de naam van de moeder (art BWB). - Als de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na deze van moederszijde blijft de familienaam van het kind ongewijzigd, tenzij de ouders samen of een van hen als de andere overleden is in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren resp. verklaart dat het kind de naam van de vader zal dragen (art BWB). Het akkoord van de echtgenote van de vader met deze naamswijziging is sinds niet meer nodig. - Een geadopteerd kind krijgt de naam van de adoptant of, bij adoptie door een heterokoppel, die van de man, bij adoptie door een homokoppel kiest het koppel. Bij een gewone adoptie kunnen partijen overeenkomen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, gevolgd door die van de adoptant of de adopterende man. Lees arrest 26/2012 van van het Grondwettelijk Hof, na een prejudiciële vraag van de Jeugdrechtbank van Dendermonde: - dat een adopterend homokoppel kan kiezen welke familienaam de geadopteerde zal dragen (de naam van de ene of van de andere partner) en een heterokoppel dat niet kan (in dit geval krijgt de geadopteerde de naam van de adopterende man) is niet ongrondwettelijk. - Het is de ambtenaar van de burgerlijke stand die een naam toekent aan de vondeling. Gewoonlijk kiest hij twee voornamen, waarvan er een dient als familienaam. (Art. 58 BWB.) Over vondelingschap zie verder: Gehuwde personen behouden hun familienaam. Het is toegestaan de familienaam van de echtgenoot te gebruiken, voor niet handelsdoeleinden zelfs zonder diens akkoord. (Art. 216 BWB.) Statistische gegevens omtrent (o.a.) de familienaam op de website van het Nationaal instituut voor de statistiek (NIS): Op vind je hoeveel personen jouw familienaam dragen. Idem en meer op > namen. Naamkeuze in het buitenland: > diensten in het buitenland > burgerlijke stand > naamgeving.

12 102 De voornaam Het burgerlijk wetboek (BWB) vind je op De voornaam onderscheidt de leden van dezelfde familie van elkaar. Het zijn de ouders die samen de voornaam kiezen en hem bij de aangifte van de geboorte mededelen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die hem noteert in de akte van geboorte (art ter BWB). De aangifte van de geboorte moet gebeuren binnen 15 dagen na de bevalling. Er is geen beperking wat betreft het aantal voornamen maar één voornaam volstaat. De keuze van de voornaam of voornamen is vrij, de ambtenaar kan slechts een voornaam weigeren als die aanleiding geeft tot verwarring of schade berokkent aan het kind zelf of aan derden. Op officiële documenten moeten steeds alle voornamen worden vermeld, in de volgorde van de akte van geboorte. In de dagelijkse omgang kan men zich vrij bedienen van zijn eerste of volgende voornaam, voluit of afgekort. In 2011 waren de meest populaire meisjes- /jongensnamen in Vlaanderen: Emma, Julie, Lotte, Marie, Elise / Lucas, Liam, Lars, Leon, Daan. Meer cijfers op > bevolking > andere aspecten van de bevolking > namen en voornamen. Zie ook (als je historische en andere informatie wil over je eigen voornaam). De schuilnaam De schuilnaam = pseudoniem = artiestennaam = auteursnaam is vooral in zwang in artistieke en/of commerciële milieus. Wie als eerste gebruik maakt van een schuilnaam verwerft er een exclusief recht op dat hij zonodig voor de rechtbank kan afdwingen: hij kan de stopzetting vragen van het gebruik van de schuilnaam door derden en/of een schadevergoeding. De handelsnaam Een handelsnaam is de naam van een handelszaak, welke net als een schuilnaam wettelijke bescherming geniet: wie als eerste een bepaalde handelsnaam gebruikt verwerft er een exclusief recht op. Zie ook verder: 7 Intellectuele rechten. Verbetering en verandering van naam Een materiële fout kan worden rechtgezet door middel van een gerechtelijke procedure tot verbetering van de naam, afgesloten met een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg (art gerechtelijk wetboek). Gerechtelijk wetboek: Lees Lalla krijgt haar (voor)naam terug in De Standaard van p. 6. Sinds de wet van (art. 3), opgenomen in het burgerlijk wetboek (art ), kan de Ambtenaar van de burgerlijke stand die op grond van andere authentieke akten of officiële attesten een materiële fout (tikfout, verkeerde datum...) vaststelt, na gunstig advies van de Procureur des konings, deze fout rechtzetten door toevoeging van een randmelding in de akte van de burgerlijke stand. Burgerlijk wetboek: Over de burgerlijke stand zie verder: 3.1bis.1. Een administratieve procedure tot verandering van de familienaam is alleen mogelijk omwille van gegronde redenen. Er is een gegronde reden als de familienaam belachelijk, hatelijk, storend, verwarrend of onuitspreekbaar is, ev. in combinatie met de voornaam. Belachelijke en/of storende familienamen zijn bijv. Orgie, Vanlul(le), De Pyper, Calle, Hitler, (Peter) Selie. Je naam kan hatelijk en/of storend worden door een of ander voorval, bijv. iemand met dezelfde naam als jij komt negatief in het nieuws als zware crimineel (Dutroux). Of een naam kan in een bepaalde combinatie verwarrend en/of lachwekkend overkomen, bijv. de familienaam Monsieur gedragen door een Franse mevrouw, madame Monsieur. Of een van oorsprong vreemde naam kan moeilijk uitspreekbaar zijn, bijv. Uckuyuïulu, Bouazzaouï.

13 103 Een verandering van voornaam kan via een vereenvoudigde administratieve procedure. Er moet een ernstige reden worden opgegeven (bijv. omwille van de integratie van een geadopteerd buitenlands kind wordt Abdel veranderd in Albert, Bokanga in Bob ) en er mogen geen ernstige nadelen uit voortvloeien voor de aanvrager zelf of voor derden. Voor meer informatie lees de brochure Veranderen van naam of voornaam van de FOD Justitie zij kan besteld worden (gratis) of gedownload op Het gemotiveerd verzoek tot naamsverandering wordt gericht aan het Ministerie van justitie, Dienst naamsveranderingen, Poelaertplein 3, 1000 Brussel. Er volgt een routineonderzoek door de politie die ondermeer de directe familieleden om hun mening vraagt. In welbepaalde gevallen wordt een aanvraag tot naamsverandering geweigerd: bijv. die van een zware crimineel, een voornaam van een ander geslacht. De toelating tot naamsverandering wordt meegedeeld d.m.v. een aangetekende brief en gepubliceerd in het Staatsblad. Bij gebreke van verzet binnen de 60 dagen na publicatie vordert de ontvanger van de registratie de betaling van de registratierechten: als er een gegronde reden bestaat tot verandering (voorwaarde sine quo non bij een verandering van familienaam) bedragen deze! 49, in het andere geval (hoe dan ook bij een verandering van vornaam)! 490. Na betaling van de registratierechten ontvangt men een officieel afschrift van de toelating tot naamsverandering. Men beschikt nu over 60 dagen om dit afschrift voor te leggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats. Deze schrijft het binnen de 15 dagen in in zijn registers. Na ontvangst van het bericht van inschrijving mag de nieuwe naam definitief worden gebruikt. De gemiddelde duur van de procedure voor verandering van de voornaam bedroeg in maand, van de achternaam (waarvoor een onderzoek door het parket nodig is) 12 à 18 maand. Gemiddeld genomen wordt in 65 à 70 procent van de gevallen de aanvraag tot verandering van de achternaam toegestaan, in 97 procent de aanvraag tot verandering van de voornaam. In 2010 ontving de federale overheidsdienst (FOD) justitie 1810 verzoeken tot naamsverandering (in 2009 waren dat er 1670, in ), 826 betroffen de voornaam, 767 de familienaam, 217 voornaam en familienaam. 200 verzoeken werden afgewezen. Van de aanvaarde wijzigingen betroffen er 672 de familienaam, 733 de voornaam en 120 de familienaam + voornaam. Lees ook Voornaamwijzigingen worden erg populair in De Standaard van p. 6, Hopen op werk met nieuwe naam in De Standaard van p. 1. In 2011 registreerde de Dienst naamsveranderingen 745 wijzigingen van voornamen, in

14 De woonplaats (art BWB) Burgerlijk wetboek (BWB): De wettelijke woonplaats van een persoon, voor de uitoefening van zijn rechten en de vervulling van zijn plichten, is daar waar hij zijn hoofdverblijf = domicilie gevestigd heeft. Dit gebeurt door een verklaring af te leggen op de gemeente, tengevolge waarvan men wordt ingeschreven in het bevolkingsregister (Belgen) of vreemdelingenregister (vreemdelingen). Een fictief domicilie is uit den boze, men moet op zijn opgegeven adres ook werkelijk wonen. De woonplaats kenmerkt zich door eenheid (men heeft er maar één) en (een zekere mate van) bestendigheid (maar men kan zo vaak men wil van woonplaats veranderen). Een verblijfplaats heeft, in tegenstelling tot een woonplaats, alleen een feitelijk geen wettelijk karakter: het is de plaats (of het zijn de plaatsen) waar men soms, ev. ook voor langere periodes, aanwezig is, bijvoorbeeld buitenverblijven, studentenkamers Lees Studente met hoofdverblijfplaats in Budget & Recht nr. 148 januari/februari 2000 p. 47. De vrijwillige en de verplichte woonplaats In de regel kiest men vrij zijn woonplaats, maar een aantal groepen van de bevolking wordt deze vrijheid ontzegd (art BWB): - niet ontvoogde minderjarigen hebben hun woonplaats verplicht bij hun ouders of wanneer deze niet samenleven bij de ouder die hun goederen beheert - wie onder voogdij staat heeft zijn woonplaats bij zijn voogd - meerderjarigen die gewoonlijk bij een ander dienen hebben dezelfde woonplaats als deze wanneer zij met hem in hetzelfde huis wonen De echtelijke woonplaats De echtelijke woonplaats is deze waar echtgenoten samenwonen. Meestal valt zij samen met de domicilies van beide echtgenoten. De echtelijke woonplaats wordt door de echtgenoten in onderlinge overeenstemming vastgesteld, bij gebreke van overeenstemming doet de Vrederechter uitspraak in het belang van het gezin (art. 214 BWB). De fictieve of gekozen woonplaats Wanneer partijen of een van hen met het oog op de uitvoering van een akte woonplaats kiezen resp. kiest in een andere dan de werkelijke woonplaats kunnen de betekeningen, rechtsvorderingen en -vervolgingen die op die akte betrekking hebben op deze fictieve woonplaats en voor de rechter van die woonplaats geschieden (art. 111 BWB).

15 105 De privacy: huiszoeking, briefgeheim, privacywet, afluisteren, plaatsen van camera s, Street Vieuw, BOM en BIM, internet De grondwet, art. 15, beschermt de woonplaats: De woning is onschendbaar. Geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die hij voorschrijft. - Grondwet: De wet staat een huiszoeking toe op voorlegging van een uitdrukkelijke toelating van de onderzoeksrechter = huiszoekingsbevel, en alleen overdag d.w.z. tussen 5 en 21u. Ook een huizoeking tot vaststelling van overspel is principieel verboden tussen 21 en 5u (zie verder: ). Een vóór 21u begonnen huiszoeking mag wel nà 21u worden verdergezet. M.b.t. op heterdaad ontdekte misdaden of wanbedrijven mag de Procureur des konings beslissen tot een onderzoek ter plaatse, zelfs bij nacht (art. 32 e.v. wetboek van strafvordering en de wet van ). - Wetboek van strafvordering: - Wet van : > (numac:) De grondwet laat zich over de privacy van de burger verder nog alleen uit in art. 29: Het briefgeheim is onschendbaar. De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het geheim der aan de post toevertrouwde brieven. De concrete toepassing van deze grondwettelijke bepaling liet de grondwetgever dus ook in dit geval over aan de wetgever. De wet op de bijzondere opsporingsmethodes (zie hierna) voorziet dat voor het openen van een brief de toestemming van een procureur vereist is. Aan het initiatief van de wetgever ontsproot (ook) de privacywet van betreffende de automatische verwerking van persoonsgegevens. De Privacycommissie controleert de toepassing ervan. Zie en Lees ook Minderjarigen plegen chantage met gsm-foto s in De Standaard van p. 11, Reclame op naam inbreuk op privacy in De Standaard van p. 13, Beperk uw digitale voetafdruk (over privacy op sociale netwerksites) in Budget&Recht nr. 209 van maart/april 2010 p Ook voor het afluisteren van telefoongesprekken gelden strikte wettelijke voorwaarden. Sinds maart 2003 is het afluisteren van telefoons en gsm s enigzins versoepeld. Daardoor verdrievoudigde het aantal gerechtelijke aanvragen bij de gsm-operatoren tot ruim per maand het gaat hier niet alleen om afluisteren stricto sensu maar ook om het lokaliseren van gsm s of het nakijken van bepaalde verbindingen. Hoe dan ook is voor het afluisteren van telefoongesprekken de toelating nodig van een onderzoeksrechter. Sinds april 2004 kan de federale politie ook communicatie via het internet onderscheppen, door providers af te tappen. Ook in dit geval is de toelating nodig van een onderzoeksrechter. Lees ook Afluisteren almaar populairder in De Standaard van p. 1. Vrij recent is de wettelijke regeling betreffende de algemene bewakingscamera s. Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s (de zgn. camerawet ) van , publicatie , en de wijzigingswet van , publicatie Voor de volledige tekst van deze wetten zie De wet laat de plaatsing van camera s slechts toe met voorafgaande toestemming van de gefilmde personen. Het betreden van een plaats waar een pictogram (zie verder) aangeeft dat er camerabewaking is geldt als voorafgaande toestemming. Bewakingscamera s mogen geen beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden, noch gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand. Elk gefilmd persoon heeft een recht van toegang tot de beelden. De wet onderscheidt 3 soorten plaatsen. 1- Op besloten plaatsen = plaatsen vrij toegankelijk voor het publiek en niet door een omsluiting afgebakend mag plaatsing van een bewakingscamera alleen na positief advies van de gemeenteraad en de korpschef van de politiezone en na mededeling van de beslissing tot plaatsing aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer = Privacycommissie. Over de Commissie zie De camerabewaking moet worden aangegeven d.m.v. een pictogram. Bijv. een camera in je tuin of aan je huisgevel om de straat in de gaten te houden behoort tot deze categorie. 2- Op voor het publiek toegankelijk besloten plaatsen = bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt moet de plaatsing van een bewakingscamera vooraf worden meegedeeld aan de Commissie + de korpschef van de politiezone. De camerabewaking moet worden aangegeven d.m.v. een pictogram. Bijv. een camera in een winkel behoort tot deze categorie. 3- Ook op niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen moet de plaatsing van een bewakingscamera vooraf worden meegedeeld aan de Commissie + de korpschef.

16 De camerabewaking moet worden aangegeven d.m.v. een pictogram. Bijv. camera s in gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw vallen onder deze categorie. Per uitzondering moet op niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen de beslissing tot plaatsing niet worden meegedeeld aan de Commissie noch aan de korpschef wanneer de camera wordt aangewend door een natuurlijk persoon voor persoonlijk of huiselijk gebruik. Lees ook Een op de drie sauna s filmt in kleedkamer in De Standaard van p Alle camera s, waar ook, moeten aangegeven zijn bij de Privacycommissie. Ze worden genoteerd in het openbaar register. Het openbaar register is te raadplegen op Lees ook Korpschef moet alle camera s kennen in De Standaard (DS) van p Camera s op de werkplaats vallen niet onder de wet van , voor hen geldt CAO nr. 68. Cfr. onze syllabus Inleiding Belgisch sociaal recht: Wordt een bewakingscamera dubbel gebruikt, op de werkplaats en daarbuiten, dan valt hij onder de toepassing van de wet van CAO nr In zijn arrest van legde het Hof van Cassatie (voor eens en altijd?) de onderzoeks- en bewijsmogelijkheden vast van camerabeelden, opgenomen overeenkomstig de camerawet. Volgens de camerawet worden bewakingscamera s geplaatst om misdrijven tegen personen en goederen of overlast te voorkomen en indien nodig te kunen bewijzen. Maar, stelt Cassatie, camerabeelden mogen gebruikt worden tot het bewijs van eender welk misdrijf of overlastfenomeen, zoals misdrijven tegen de veiligheid van de staat of tegen de openbare trouw. Voor de volledige tekst van het arrest (F ) zie: (datum ingeven). Lees ook Cassatie bevestigt geldigheid camerabeelden voor bewijsvoering in De Juristenkrant nr. 221 van p. 1 en Midden januari 2008 raakte, vroeger dan gewild, bekend dat Microsoft software heeft ontwikkeld die het mogelijk maakt de lichamelijke conditie en het gedrag van een werknemer te registreren via zijn of haar pc, d.m.v. sensoren en een camera geïntegreerd in de pc en/of het toetsenbord. In België is het gebruik hiervan wettelijk onmogelijk, want in strijd met (o.a.) de wet op de privacy (een werkgever mag zijn werknemer niet continu in de gaten houden) en de sociale wetgeving (alleen de arbeidsgeneesheer mag alle gezondheidsgegevens van een werknemer kennen, aan de werkgever mag hij alleen de relevante medische gegevens doorgeven betreffende zijn arbeidsgeschiktheid). Street view van Google neemt foto s om op het internet een min of meer globaal beeld van steden en gemeenten te kunnen aanbieden. Het gevaar voor schending van de privacy is reëel. Lees Controverse remt Street View niet af in De Standaard van p. E2-E3. De wet van , Staatsblad , van toepassing sinds , betreffende de bijzondere opsporingsmethodes (BOM) regelt (1) de observatie = het stelselmatig waarnemen door een politieambtenaar van één of meer personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen (2) de infiltratie = het onderhouden door een politieambtenaar, de infiltrant, onder een fictieve identiteit van een duurzaam contact met één of meer personen, in het kader van ernstige aanwijzingen dat die persoon/personen strafbare feiten pleegt/plegen of zou/zouden plegen (3) informantenwerking = het gebruik van informanten d.w.z. personen die in contact staan met het crimineel milieu en de speurders nuttige informatie bezorgen over de illegale praktijken die in dat milieu aan de gang zijn Meer info op Voor de volledige tekst van de BOM-wet zie > (Juridische aard) wet / (Woord(en): bijzondere opsporingsmethodes. De wet van riep nogal wat kritiek op zodat hij begin 2009 gerepareerd werd - cfr. art. 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het wetboek van strafvordering (staatsblad van ): elke feitenrechtbank + het Hof van cassatie kunnen nu een strafzaak in geval van wettigheidsincident terugverwijzen naar de Kamer van inbeschuldigingstelling (k.i.) (over de k.i. zie boven: ). Voor details over de kritiek op en de wijziging van de wet zie De Clerck wil reparatiewet bijzondere opsporingsmethodes op van , BOM-commotie had vermeden kunnen worden en BOM-reparatie in De Juristenkrant nr. 182 van p. 2. De wet betreffende de bijzondere inlichtingenmethodes (BIM) van , Staatsblad , van toepassing vanaf september 2010, regelt hoe de Staatsveiligheid en de Militaire inlichtingendienst (ADIV) mogen te werk gaan in hun strijd tegen terroristen, criminale organisaties en sekten, bedrijfsspionnen en buitenlandse intriganten. Staatsveiligheid: ADIV: Aan de gewone onderzoeksmethodes (informatie verzamelen in de gegevensbanken van de overheid en op publieke plaatsen, valse namen gebruiken, verkeersregels overtreden...) worden, ter bescherming van het algemeen belang en voor het geval de gewone methodes niet volstaan, een aantal methodes toegevoegd: bijzondere (identificeren van afzender en/of bestemmeling van brieven en s, observeren op een publieke plaats d.m.v. een telelens, doorzoeken van plaatsen waar verdachten verbleven) en uitzonderlijke (brieven en e- mails lezen, bankrekeningen controleren en kluizen openen, computers hacken, woningen observeren, camera s plaatsen ook in private ruimten, huiszoekingen, fictieve bedrijven oprichten om in misdrijven te infiltreren). 106

17 Voor de volledige tekst van de BIM-wet zie > (Juridische aard) wet / (Woord(en): inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Lees ook Afluisterwet voor staatsveiligheid in De Standaard van p. 10, Staatsveiligheid kijkt voortaan mee in De Morgen van p. 4, De glans van de nieuwe bijzondere inlichtingenbevoegdheden in De Juristenkrant nr. 206 van p. 1-2, BIM-wet onder vuur in De Standaard (DS) van p. 9, Liga voor Mensenrechten vecht BIM-wet aan in DS van p (eerder stapte ook de Orde van Vlaamse Balies naar het Grondwettelijk Hof), Staatsveiligheid gebruikt gretig nieuwe methodes in DS van p. 10, Grondwettelijk Hof ziet geen graten in BIM in De Juristenkrant nr. 235 van p. 1 en 3. Lees Big brother in Europa van Raf Jespers, uitgeverij Epo, 2010 (ook over BOM en BIM) - bespreking van Big brother in Europa in Hier vloekt men niet, Europa ziet U in De Standaard van p Lees ook Het einde van de privacy: we zijn gezien in Humo nr. 33/3650 van p Zie ook alle info over de bescherming van de privacy van jongeren, voor kinderen, jongeren, ouders en het onderwijs. Een Europese richtlijn verplicht België ertoe alle internetverkeer op te slaan (met wie jij of ik? op welke sites surf jij of ik? en wanneer en hoe lang gebeurt dit?). Deze richtlijn moet tegen uiterlijk september 2010 nationaal zijn ingevoerd, in de vorm van een federale wet. Lees van , Petitie tegen opslag onlineverkeer in De Standaard van p. 11. Lees ook Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en de privacy Het Europees verdrag voor de rechten van de mens (zie boven: 2.2.5), artikel 8, stipuleert: 1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Tekst EVRM op De meeste landen die het EVRM ondertekenden beschikken ook over eigen wetten die de privacy beschermen. Niet zo in Groot-Brittannië: de jongste jaren werd artikel 8 EVRM daar dan ook herhaaldelijk gebruikt om de schending van het privéleven, waar vooral bekende personen het slachtoffer van zijn, te veroordelen. Lees Autokeizer Mosley wint proces over sm-orgie in De Standaard van p

18 NATIONALITEIT Nationaliteitverbindteenburgermetzijnstaat,inprincipeinalleomstandigheden,bijv.ookalsdie burgernietresideertophetgrondgebiedvandiestaat. Dedagdagelijkserealiteitvandezejuridischeband,inonsgevaltussenBelgenBelgië,blijktuiteen langelijstvanwettelijkeregels.wesommenerhiereenaantalop. PolitiekerechtenzijnhoedanookvoorbehoudenaanBelgen.Belgenkunnenkiezenenverkozen worden(=actiefenpassiefkiesrecht)opallepolitiekeniveaus.vreemdelingenkunnenalleen deelnemenaangemeenteraadsverkiezingen,alszezichdaarvoorlatenregistreren.eu burgerskunen ookdeelnemenaandeeuropeseverkiezingen,naarkeuzeinbelgiëofinhuneigenland. Burgerlijkerechtenkunnenbijwetwordenontzegdaanvreemdelingen(art.7en11BWB). Burgerlijkwetboek(BWB):http://www.belgischrecht.be/codex.asp#civ BelgenhebbenonbeperktetoegangtothetBelgischegrondgebiedengenieteneronbeperkt verblijfsrecht.(geregulariseerde)vreemdelingenverliezenhunverblijfsrechtnaeenjaarafwezigheid, ofzijkunnenhetverliezenalszijveroordeeldwordenvoorzwaremisdrijven. Belgenkunnennietuitgewezennochuitgeleverdworden(!binnendeEU),vreemdelingenwel. Ziehetkaderhieronder:Uitlevering. Belgenhebbeneenmeeruitgebreidrechtopgezinshereniging:zijkunnenookhunmeerderjarige kinderen,kleinkinderen,oudersengrootoudersnaarbelgiëlatenoverkomen,vreemdelingenalleen hunpartnerenminderjarigekinderen(ensomshunouders). Overrechtopgezinsherenigingvanpolygamevreemdelingenmethunechtgenote(s)/kinderenen vanminderjarigealleenstaandeasielzoekersmethunouders:arrestnr Grondwettelijkhof :www.grondwettelijkhof.be>hangendezakenenrechtspraak>arresten. Leesook Kinderenpolygamemigrantenweerwelkom indestandaardvan p.7. BelgenenookEU burgerskunnenbenoemdwordenalsambtenaren.vreemdelingenkomenalleen inaanmerkingvoor(bepaalde)overheidsfunctiesincontractueelverband.vanoverheidsfunctiesdie hetopenbaargezagbetreffen(ministers,diplomaten,rechters,notarissen,deurwaarders, politieagenten,militairen )wordenzijhoedanookuitgesloten. Belgen(enookerkendevluchtelingen)hebbenrechtopvolledigesocialebijstand.Vreemdelingen hebbengeenrechtopgezinsbijslagen,wachtuitkeringen(indesectorwerkloosheid), minimumpensioenenentegemoetkomingenalsgehandicapten. VoormeerinformatieziedewebsitevanhetVlaamsMinderhedencentrum(VMC):www.vmc.be. Deregelsbetreffendedetoekenningvandenationaliteitverschillenvanstaattotstaat. Sommigelandenhuldigenhetafstammingsprincipe:denationaliteitvandevaderen/ofdemoeder bepaaltdenationaliteitvanhetkind.inanderegeldthetterritorialiteitsprincipe:eenkindverwerft denationaliteitvanhetlandwaarhetterwereldkomt.demeestemodernestaten,ookbelgië, kenneneengemengdsysteem. Demeestelandenpassenhetprincipetoevandeenkelenationaliteit:zijgaanervanuitdatmen maarkanverbondenzijnmetéénstaat.m.a.w.wieeennieuwenationaliteitverwerftverliestipso factodeoude.ookdebelgischenationaliteitswetgevingpastetraditioneeldezeregeltoe. OpaandringenvanvooraldeFranstaligepartijenkwamer,vrijrecent,eenwijziging:sindsdien behoudenbelgendieeenanderenationaliteitverwervenhunbelgischenationaliteit=dubbeleof meervoudigenationaliteit. Dezeaangepasteregelingisvervatinart.386vandewetvan (www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm>numac ) uitvoeringdoorhetkoninklijk

19 besluitvan ,vankrachtsinds ,zodatsindsdiedatumbelgendieeenandere nationaliteitverwervenhunbelgischenationaliteitbehouden=dubbeleofmeervoudigenationaliteit (www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm>numac ). WetboekvandeBelgischenationaliteit HetWetboekvandeBelgischenationaliteitvan ,pubicatie ,tradinwerkingop enwerddiversekerengewijzigd. Dezogenaamdesnel Belg wetvan1maart2000,waszeeromstreden.hijzettea.h.w.de landsgrenzenopenvooralleproblemenvandewereld.van2000toteind2011verwierven buitenlandersdebelgischenationaliteit. Voordetekstvande wettotwijzigingvaneenaantalbepalingenbetreffendedebelgische nationaliteit van1maart2000ziewww.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm >(Numac:) Dekritiekopdezewetwasfel,voorallangsVlaamsekant.UiteindelijkkondenookdeFranstalige partijenovertuigdwordenvandenoodzaakvaneennieuwe,veelstrengerenationaliteitswet.vanuit deoppositiezettemetnameden VAzichintensiefinvoorderedactieervan. Op25oktober2012keurdedeKamer,nalangeenfellediscussies,eennieuwewijziginggoed de nieuwenationaliteitswetverscheeninhetstaatsbladop14december2012entradinwerkingop1 januari2013. DeprocedureomdeBelgischenationaliteitteverwerveniseenstukvereenvoudigden verduidelijkt.erblijvenslechts4(vandevroeger12)mogelijkhedenoverombelgteworden:een korteprocedure,eenlangeprocedure,eenbijzondereprocedurevoorminderjarigen,de naturalisatie. WiedoormiddelvandekorteproceduredeBelgischenationaliteitwilverwervenmoet meerderjarigzijn 5jaarononderbrokenfysiekinBelgiëverblevenhebben 1vande3landstalenspreken(wieinVlaanderenwoontNederlands) hetbewijsleverenvanmaatschappelijkeintegratie,d.w.z.eendiplomahogersecundairkunnen voorleggenofeenattestvanberoepsopleidingvanminstens400uurofeenattestvaneen inburgeringscursus,ofminstens5jaarononderbrokengewerkthebben hetbewijsleverenvaneconomischeparticipatie,d.w.z.minstens312dagengewerkthebbeninde voorbije5jaar WiegehuwdismeteenBelgofdeouderisvaneenBelgischminderjarigkindmoet5jaar ononderbrokenfysiekverblijf,kennisvaneenlandstaalenzijn/haarmaatschappelijkeintegratie bewijzen(hij/zijisdusvrijgesteldvanhetbewijsvaneconomischeparticipatie). Bejaardenengehandicaptenmoetenalleen5jaarononderbrokenfysiekverblijfbewijzen. Komtinaanmerkingvoordelangeprocedurehij/zijdie 10jaarononderbrokenfysiekverbleefinBelgië eenvande3landstalenkent bewijstdathij/zijdeelneemtaan'hetlevenindeonthaalgemeenschap Voorminderjarigengeldteenbijzondereprocedure. Bijzijn/haargeboorteverwerfteenkinddeBelgischenationaliteitalseenvandeoudersBelgis. Alseenvandeouders(later)deBelgischenationaliteitverwerftkaneenkindmeeBelgworden,op voorwaardedathetophetogenblikvandeaanvraaginbelgiëverblijft. NaturalisatietotBelg,doordeKamervanVolksvertegenwoordigers,blijftmogelijkmaaralleenin bijzondereomstandigheden,alserbuitengewonedienstenkunnenbewezenwordenoferop wetenschappelijk,sociaal cultureelofsportiefvlakeenbijdragewerdgeleverdaandeinternationale uitstralingvanbelgië. Staatlozenkomeninaanmerkingvoornaturalisatiealszij2jaarinBelgiëverbljven. 109

20 110 WiezwaarveroordeeldwerdkandeBelgischenationaliteitnietverwerven. WiedeBelgischenationaliteitverwierfkandieweerafgenomenworden,ookdoordestrafrechtbank diehem/haarveroordeeltvoor(o.a.)terrorisme,oorlogsmisdaden,mensenhandel,mensensmokkel enschijnhuwelijk. Voordetekstvande'wettotwijzigingvanhetwetboekvandeBelgischenationaliteitteneindehet verkrijgenvandebelgischenationaliteitmigratieneutraaltemaken'van4december2012 ziewww.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm>(numac:) VoorhetwetboekvandeBelgischenationaliteitziewww.belgischrecht.be/codex.asp. OverdeverschillendemanierenomdeBelgischenationaliteitteverkrijgenzie Omtrentdevoorwaardenvoornaturalisatiezie VerliesenvervallenverklaringvandeBelgischenationaliteit MenkandeBelgischenationaliteit,nadeverwervingervan,weerverliezen,hetzijtengevolgevan eenbewustevrijwilligehandeling,hetzijvanrechtswegealsgevolgvaneenanderehandeling. ErissprakevanvrijwilligverliesalsmenafstanddoetvandeBelgischenationaliteit:elke meerderjarigebelgkaneenafstandsverklaringafleggenopdegemeente,zijhetalleenalshijreeds eenvreemdenationaliteitbezitofkanbekomenalsgevolgvandezeverklaring. InbepaaldegevallenkanmennadiendeBelgischenationaliteitopnieuwverkrijgen. Voormeerinformatieziewww.vmc.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=150. Verliesvannationaliteitisniethetzelfdealsvervallenverklaring.Vervallenverklaringis,in tegenstellingtotverlies,eenstraf.diekanwordenuitgesproken(o.a.)alsmen,nahetverkrijgenvan denationaliteit,ernstigtekortschietinhetnakomenvanzijnverplichtingenalsbelgischburger. Ziewww.vmc.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=151. Vervallenverklaringgebeurtzelden leesovereenrecentgeval: RechtbankpaktterroristBelgische nationaliteitaf indestandaardvan p.11: Vreemdelingenrechtenasielrecht Overhetvreemdelingenrechtinhetalgemeenziehttp://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/ Overhetasielrechtinhetbijzonderziehttp://www.vluchtelingenwerk.be/thema/index.php Uitlevering Dezogenaamdeuitleveringswetformuleertdebasisregelsbetreffendeuitlevering. Leesdevolledigetekstvandeuitleveringswetvan ,bijgewerkttot ,op: et. UitleveringdoorenaanBelgiëaanendooranderelandenisgeregeldbijbilateraleakkoorden,op basisvandeprincipesvanwederkerigheidendubbelestrafbaarheid. Eigenonderdanenwordennietuitgeleverd(maarziehieronder).Verdachtenvanmisdrijvendiein Belgiëalverjaardzijnwordeninprincipeooknietuitgeleverd. Landendiegeenuitleveringsakkoordafslotenwisseleninderegelnietuitaanelkaar. DeuitleveringtussenlidstatenvandeEuropeseUniewerdgeregeldinhetverdragvanDublinvan Belgiëondertekendeditverdragondervoorbehoud,wantweigerdeookinEuropees verbandeigenonderdanenuitteleveren.begin2002werdditvoorbehoudopgegeven:eigen

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de plaats waar ik een bewakingscamera wil hangen?

Wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de plaats waar ik een bewakingscamera wil hangen? WAT MOET IK WETEN OVER HET PLAATSEN VAN CAMERA S? Bewakingscamera s zijn nu al een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan de ene kant veiliger door maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen en

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

1 Tijdstip verwekking

1 Tijdstip verwekking Afstammingsrecht Geboorteakte Internationaal Privaatrecht Eddy Meulders Maurice Goffart 1 Tijdstip verwekking Minimum duur zwangerchap Maximum duur zwangerchap -300-299 -181-180 -179-2 -1 Verwekking 1

Nadere informatie

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug:

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug: 1 HET NIEUWE BELGISCHE NAAMRECHT I. Krachtlijnen van de nieuwe wetgeving Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Nadere informatie

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en Met je familie Met je familie Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en heb je hen niet zelf gekozen,

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING Algemeenheden De wet van 23 november 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999, heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door de invoering van de wettelijke

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 april 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder Overzicht afstamming Moeder Vader Meemoeder Artikel 312 1 burgerlijk wetboek: Artikel 315 tot 317 burgerlijk wetboek: Artikel 325/2, 316 tot 317 burgerlijk wetboek Vermoeden vaderschap Vermoeden De persoon

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt U bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)... 1 I. Wat is het recht?... 3 A. Oorsprong en noodzaak van het recht... 3 B.

Nadere informatie

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader.

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader. Naam van een kind Regels voor juni 04 Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk / erkend kind met betwisting moederschap

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders Voorgenomen besluit CvB : 1 november 2016 Bespreking CMO : 15 september 2016 Instemming GMR : 6 april 2017 Vastgesteld besluit CvB : 11 april 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 )

BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 ) Nr. 923 Brussel, 23 maart 2010 BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 ) 1. Waarom deze nieuwe nota? 1. Wijziging van de camerawet van 21 maart 2007 door de

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Aan de vrederechter van het kanton.. persoon duurzaam verblijft) (kanton van de plaats waar de te

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Inhoudsopgave Deze brochure 2 Naamskeuze voor kinderen door de ouders 3 Kiezen van de voornaam 3 Kiezen van de achternaam 3 Wie krijgt in Nederland met naamskeuze te maken 3

Nadere informatie

De Camerawet (volgens het staatsblad)

De Camerawet (volgens het staatsblad) De Camerawet (volgens het staatsblad) De camerawet moet de bestaande rechtsonzekerheid over bewakingscamera's wegwerken. De wet voorziet enkele eenvoudige regels voor wie bewakingscamera's wil gebruiken.

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG NIEUWSFLASH 6 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG Het nieuw rechterlijk beschermingsstatuut wilsonbekwamen 1 jaar later De teneur is vertrek van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Soms moet je als leraar/directeur/opvoeder/leerlingenbegeleider bepaalde maatregelen nemen tegenover leerlingen.

Soms moet je als leraar/directeur/opvoeder/leerlingenbegeleider bepaalde maatregelen nemen tegenover leerlingen. Workshop Privacy op school...... Lockers controleren, gsm s afnemen,...... Hoe ver mag / kan ik gaan? Inleiding Soms moet je als leraar/directeur/opvoeder/leerlingenbegeleider bepaalde maatregelen nemen

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

belg worden Nationaliteitsverklaring

belg worden Nationaliteitsverklaring Belg worden Elk jaar krijgen enkele tienduizenden niet-belgen de Belgische nationaliteit. Wie Belg kan worden en welke procedure je daarvoor moet volgen, is vastgelegd in de wet. De plaats van geboorte,

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Voornoemde wet van 8 mei 2014 is van toepassing op kinderen geboren of geadopteerd na de inwerkingtreding ervan, te weten vanaf 1 juni 2014.

Voornoemde wet van 8 mei 2014 is van toepassing op kinderen geboren of geadopteerd na de inwerkingtreding ervan, te weten vanaf 1 juni 2014. Omzendbrief van 30 mei 2014 betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

IT 010 FAMILIENAAM EN VOORNAMEN

IT 010 FAMILIENAAM EN VOORNAMEN IT 010 FAMILIENAAM EN VOORNAMEN De familienaam en de voornamen behoren tot dezelfde informatie ; zij worden opgenomen in het I.T. 010. Voor het invoeren in de computer wordt elke familienaam en voornaam,

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING. h a b i l. Nationaal NAVO EU Andere:

BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING. h a b i l. Nationaal NAVO EU Andere: Ref. aanvrager: Datum: Nr: (Identificatie van de eenheid, firma of van het organisme + Tel Nr) BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING A. IN TE VULLEN DOOR DE VEILIGHEIDSOFFICIER 1. ONDERWERP Aanvraag:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 SEPTEMBER 2011 C.10.0619.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0619.F 1. O. P., 2. S. P., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. B., 2. F. B., in tegenwoordigheid

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

ANTI-SEKSISME GEBRUIKSAANWIJZING. «Wat een mietje! Het is de taak van de vrouw om zich met de kinderen bezig te houden, niet van de man!

ANTI-SEKSISME GEBRUIKSAANWIJZING. «Wat een mietje! Het is de taak van de vrouw om zich met de kinderen bezig te houden, niet van de man! «Een Raad van Bestuur is geen Tupperware-bijeenkomst!» sinds 3 augustus 2014 bestaat er een nieuwe wet ANTI-SEKSISME GEBRUIKSAANWIJZING «Wat een mietje! Het is de taak van de vrouw om zich met de kinderen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v INHOUDSTAFEL VOORWOORD... v DEEL I GRONDBEGINSELEN VAN EEN EUROPEES PERSONEN- EN FAMILIERECHT GEFORMULEERD VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE MENSENRECHTEN...1 INLEIDING...3 HOOFDSTUK I. SITUERING VAN HET ONDERZOEK...4

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr maart 2014 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 2413 (2013-2014) Nr. 3 19 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE

WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE WETTELIJKE SAMENWONING INFOBROCHURE Sinds 1 januari 2000 trad de wet op de wettelijke samenwoning in voege. Hierdoor kunnen samenwonenden een juridische zekerheid bekomen die vergelijkbaar is met deze

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Bron: Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen 29 april 2001 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965 Afstammingswet,

Nadere informatie

Sociale media en recht. Een studie van recente rechtspraak

Sociale media en recht. Een studie van recente rechtspraak Sociale media en recht Een studie van recente rechtspraak Arbeidsrecht (1) Het bewijs dat door de werkgever ter rechtvaardiging van een dringende reden voorgelegd wordt, is rechtmatig in het geval waarin

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

Directie operaties operationeel team. De camerawetgeving. Hoofdinspecteur Peter Rogiest Politiezone Deinze-Zulte

Directie operaties operationeel team. De camerawetgeving. Hoofdinspecteur Peter Rogiest Politiezone Deinze-Zulte Directie operaties operationeel team De camerawetgeving Hoofdinspecteur Peter Rogiest Politiezone Deinze-Zulte Wettelijk kader Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Ieder mens heeft een voornaam en een achternaam. Die krijgen we bij de geboorte, meestal van onze ouders. Namen zijn belangrijk. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 15 16 INHOUD BW VW 3 Inhoud BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Belang van het onderscheid

Belang van het onderscheid privaatrecht publiekrecht Horizontale relaties in het recht = relaties tussen particuliere personen Verticale relaties in het recht = relaties tussen overheid en privé-personen Belang van het onderscheid

Nadere informatie

Rolnummer 2525. Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T

Rolnummer 2525. Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T Rolnummer 2525 Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 371 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON:

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON: VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid.

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. Veranderen van naam of voornaam

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. Veranderen van naam of voornaam Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Veranderen van naam of voornaam VERANDEREN VAN NAAM OF VOORNAAM Een persoon mag van naam en/of voornaam

Nadere informatie

Belg worden. Nieuw Wetboek van de Belgische Nationaliteit. Derde editie, januari 2013 ~ 1 ~

Belg worden. Nieuw Wetboek van de Belgische Nationaliteit. Derde editie, januari 2013 ~ 1 ~ Belg worden Nieuw Wetboek van de Belgische Nationaliteit Derde editie, januari 2013 ~ 1 ~ INLEIDING... 3 1 WELKE PROCEDURE KIEZEN?... 4 2 VERKRIJGINGSSCHEMA'S... 5 2.1 JONGER DAN 18 JAAR... 5 2.1.1 Kinderen

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap Geregistreerd partnerschap Pleidooi voor de institutionalisering van de homoseksuele tweerelatie P. SENAEVE en E. COENE Ten geleide van R. Burggraeve MAKLU Antwerpen-Apeldoorn Inhoud Woord vooraf 13 Lijst

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING

SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING Inleiding SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING Tijdens ons werk als gezinsbegeleidster bij Oikonde merken we dat mensen vaak met

Nadere informatie

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIE. Zaal 058/ KAMER Kamer V1 BEVOEGDHEID FAMILIE- EN JEUGDSECTIE 1. vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk 2. vorderingen tot echtscheiding, definitieve maatregelen bij de echtscheiding en de vereffening

Nadere informatie

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek,

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek, Recht is alomtegenwoordig. Of het nu gaat om een verbod iets te doen (door het rood licht rijden), een verplichting iets te doen (deelnemen aan verkiezingen), een werkwijze die men dient na te leven (procesrecht)

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER INFOMOMENT 24/5/2014 Paul BORGHS WERKGROEP POLITIEK ÇAVARIA EUROPEAN COMMISSION ON SEXUAL ORIENTATION LAW JURIST GESPECIALISEERD IN HOLEBI-

Nadere informatie

Beleidsaanbeveling van het. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. met betrekking tot de uitvoering van het arrest nr.

Beleidsaanbeveling van het. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. met betrekking tot de uitvoering van het arrest nr. Beleidsaanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen met betrekking tot de uitvoering van het arrest nr. 2/2016 van het Grondwettelijk Hof over de naamsoverdracht 1 INHOUD I. Context...

Nadere informatie

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD Inhoud I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD... 1 Inleiding... 2 IT 113 De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 Bekendgemaakt op 27 april 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie