PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEN- EN FAMILIERECHT"

Transcriptie

1 3 PERSONEN- EN FAMILIERECHT

2 92 3 PERSONEN- EN FAMILIERECHT Personenrecht Persoon en rechtspersoonlijkheid Fysieke personen - vermiste personen - antidiscriminatiewetten Juridische personen Feitelijke verenigingen Attributen van de rechtspersoonlijkheid rijksregister, identiteitskaart, identiteitscontrole en identiteitsfraude De naam familienaam, voornaam, schuilnaam, handelsnaam - verbetering en verandering van naam De woonplaats de privacy: huiszoeking, briefgeheim, privacywet, afluisteren, plaatsen van camera s, Street View, BOM en BIM, internet Europees verdrag rechten van de mens (EVRM) en de privacy De nationaliteit wetboek van Belgische nationaliteit - verlies en vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit - vreemdelingenrecht en asielrecht - uitlevering Bekwaamheid en onbekwamen De (on)bekwaamheid van de minderjarige - seksuele meerderjarigheid - hoorrecht van minderjarigen - de bankrekening van de minderjarige - voogdij en pleegvoogdij De (on)bekwaamheid van de geesteszieken verlengde minderjarigheid - gerechtelijke onbekwaamverklaring - bijstand van een gerechtelijk raadsman - observatie en opname - internering De onbekwaamheid van strafrechtelijke veroordeelden (On)bekwaamheid van rechtspersonen Bijzondere onbekwaamheden meerderjarige kan zelf bewindvoerder aanduiden 3.1bis De burgerlijke stand ambtenaar, akten en registers van de burgerlijke stand

3 3.2 Familierecht Belgisch en buitenlands familierecht Het huwelijk verschillend en gelijk geslacht -- biseksualiteit bestaat echt -- homo-huwelijk -- huwen in België als/met buitenlander - wijziging van geslacht transseksualiteit en het internationaal recht -- transgender - verloving Huwelijksvoorwaarden huwelijk in extremis - huwen in het buitenland - kerkelijk huwelijk Huwelijksverplichtingen diefstal tussen echtgenoten niet strafbaar Ontbinding van het huwelijk nietigverklaring (- putatief huwelijk - schijnhuwelijk) - overlijden - echtscheiding aantal echtscheidingen en eenoudergezinnen -- scheiden in het buitenland -- echtscheidingsbemiddeling -- de gevolgen van echtscheiding dienst alimentatievorderingen (DAVO) --- fiscale gevolgen echtscheiding --- kindergeld na echtscheiding --- omgangsrecht = bezoekrecht (grootouder, stiefouder, lesbische stiefmoeder, ieder ander persoon) Scheiding van tafel en bed bis Het huwelijksvermogensrecht Centraal Register van huwelijksovereenkomsten 3.2.1bis.1 Het wettelijk huwelijksvermogensrecht bis.2 Het contractueel huwelijksvermogensrecht schema: welk stelsel van huwelijksvermogensrecht kiezen? bis.3 De tussenkomst van de rechter bis.4 Wijziging van het huwelijksstelsel 3.2.1tris Ongehuwd samenwonen huwen of samenwonen? - de nalatenschap van ongehuwd samenwonenden 3.2.1tris.1 Feitelijke samenwoning tris.2 Tontinebeding en beding van aanwas beding van aanwas met optie 3.2.1tris.3 Wettelijke samenwoning 148

4 3.2.2 Afstamming vondelingschap - afstamming, ouderschap en homoseksualiteit Afstamming: algemene regel Afstamming van kinderen geboren binnen het huwelijk bezit van staat - bewijsvoering inzake vaderschap: bloedonderzoek, DNA-analyse Afstamming van kinderen geboren buiten elk huwelijksverband Afstamming ingeval van overspel van de ouder(s) Afstamming ingeval van bloedschande van de ouders Adoptieve afstamming eenouderadoptie, tweeouderadoptie, co-ouderadoptie, stiefouderadoptie - adoptie door homoseksuelen en het Europees hof voor de rechten van de mens Artificiële afstamming de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting (MBV) - kunstmatige inseminatie (KI) in-vitrofertilisatie (IVF), in-vivo-, intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI), in-vitromaturatie (IVM) embryotransfer Draagmoederschap onderschuiving en verkopen van een kind Onderhouds- en steunplicht studerende kinderen - kosten van het rusthuis - onderhoudsgeld niet betalen is strafbaar - fiscale aftrekbaarheid onderhoudsgeld 94

5 95 3 PERSONEN- EN FAMILIERECHT 3.1 Personenrecht Persoon en rechtspersoonlijkheid Elk wezen dat drager (= subject) is van rechten en plichten is, in juridische termen, een persoon, m.a.w. elke persoon heeft juridische persoonlijkheid. Men onderscheidt fysieke en juridische personen Fysieke personen Alle levende mensen zijn fysieke = natuurlijke personen. - Mensen, geen dieren. Een dier is geen drager = subject van recht(en), het ondergaat recht, lijdzaam, als rechtsobject (zoals ook bijv. een tafel of stoel een rechtsobject is). Een bepaalde strekking in de ecologie (de zgn. deep ecology) beschouwt dieren, net zo goed als mensen, als rechtssubjecten. De grondlegger van deep ecology is de Noor Arne Naess - zie en Het anti-humanisme van deze fundamentalistische ecologie wordt duidelijk blootgelegd in L. Ferry, Le nouvel ordre écologique, E. Vermeersch, De ogen van de panda (Vermeersch neemt een reformistisch ecologisch standpunt in) en Div., Rimpels in het water. - Levende mensen. De mens verwerft rechtspersoonlijkheid bij zijn geboorte en verliest die weer bij zijn overlijden. Maar in de volgende (en andere) gevallen wordt van deze regel afgeweken. Een menselijke vrucht wordt als reeds geboren beschouwd telkens die daar belang bij heeft ( infans conceptus pro nato habetur quoties de eius commodis agitur ), bijv. om te erven (art. 725 BWB) of een schenking te verkrijgen (art. 906 BWB). Men kan een verwekt nog niet geboren kind erkennen en ook een overleden kind dat afstammelingen achterlaat (art. 328 BWB). Een handelaar kan tot 6 maand na diens overlijden failliet worden verklaard (art. 437 wetboek van koophandel). Het burgerlijk wetboek (BWB) vind je het wetboek van koophandel op Over geboorte en overlijden in het buitenland zie > diensten in het buitenland > burgerlijke stand > geboorte/overlijden. - Alle levende mensen. Er bestaan naar Belgisch recht geen absoluut rechtelozen, bijv. slaven of horigen. Maar niet iedereen heeft evenveel rechten. Vreemdelingen bijv. genieten wel burgerlijke maar geen of beperkte politieke rechten (art.11 BWB zie ook verder: De nationaliteit). Aan bijv. onbekwamen zoals minderjarigen of geesteszieken kunnen, in hun eigen belang en/of ter bescherming van de samenleving, bepaalde rechten worden ontzegd (zie verder). Vermiste personen Jaarlijks telt België zowat 1000 vermiste personen, ongeveer 100 ervan blijven spoorloos. Info over de Cel vermisten van de Federale politie op In geval van juridische onzekerheid over het bestaan van een fysiek persoon = afwezigheid gelden sinds kort nieuwe wettelijke regels. Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden van (Staatsblad van , Numac ) - de wet werd opgenomen in het BWB art Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden van (Staatsblad van , Numac ). Zie Wanneer iemand langer dan 3 maand niet meer in zijn woning verschijnt kan de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van een belanghebbende of de procureur des konings, het vermoeden van afwezigheid vaststellen en zo nodig een gerechtelijk bewindvoerder aanstellen om de goederen van de afwezige te beheren (art BWB).

6 Als twijfel blijft bestaan over het overlijden van de vermiste kan na minstens 5 jaar te rekenen vanaf de vaststelling van het vermoeden van afwezigheid, of na minstens 7 jaar sinds men laatst nieuws van hem of haar ontving, een gerechtelijke verklaring van afwezigheid worden uitgesproken zodat de afwezige beschouwd wordt als overleden (art BWB). Zodra zeker is dat de vermiste overleden is, ook al werden er nog geen lichaamsresten gevonden, kan hij/zij in een (korte) gerechtelijke verklaring van overlijden officieel overleden worden verklaard (art BWB). Het burgerlijk wetboek (BWB) vind je Lees Geen administratieve post meer voor vermiste personen in De Standaard van p. 4. De antidiscriminatiewetten De 3 oorspronkelijke federale wetten tegen discriminatie, (1) de antiracismewet (ARW) van , (2) de genderwet van op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, (3) de (algemene) antidiscriminatiewet (ADW) van , werden vernieuwd, op elkaar afgestemd en in overeenstemming gebracht met de Europese regels (zie hieronder). De nieuwe federale wetten dateren van en werden gepubliceerd op : - wet tot wijziging van de wet van tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (numac ) - wet ter besrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen (numac ) - wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (numac ) - wet tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (numac ) Voor de wetteksten zie > (ingeven afkondigingsdatum: en publicatiedatum: ). Lees Antidiscriminatiewetten worden eenvormig gemaakt in De Juristenkrant nr. 131 van p. 7, Betere bescherming tegen discriminatie in De Standaard van p. 9. Blijft strafbaar de ongelijke behandeling van personen op grond van hun - nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming (ARW) - geslacht (zwangerschap, bevalling, moederschap, wijziging van geslacht) (genderwet) - geloof of levensbeschouwing, gezondheidstoestand of handicap of fysieke of genetische eigenschappen, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, taal, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, sociale afkomst, leeftijd (ADW) + syndicale overtuiging (arrest nr. 64/2009 van van het Grondwettelijk hof ). Grondwettelijk hof: > Hangende zaken & Rechtspraak. Misdrijven met racistische grondslag blijven zwaarder bestraft (verdubbeling). Ook het verspreiden van ideeën die berusten op superioriteit of rassenhaat wordt, als nieuw misdrijf, strafbaar. Lees Racisme in rusthuis bestraft in De Standaard van p. 9 en Feryn discrimineerde wel degelijk in De Juristenkrant nr. 194 van p. 2-3 (zie ook hieronder >). Lees over het criterium geloof Werkgever mag hoofddoek verbieden op basis van ongeschreven regels in De Juristenkrant nr. 210 van p Lees Leeftijdsdiscriminatie wordt zelden gemeld in De Standaard van p. 5. Lees ook Een verschil tussen gekozen en ongekozen discriminatie? in De Juristenkrant nr. 200 van p , over een onthaalmoeder die een baby weigerde omwille van de piercings van de vader van de baby, volgens het CGKR (zie hierna) terecht omdat de antidiscriminatiewet alleen ongekozen fysieke kenmerken zou beschermen, volgens de auteurs van het artikel ten onrechte omdat, in het algemeen, het onderscheid tussen gekozen en ongekozen discriminatierechtelijk irrelevant is. Naast de strafvervolging werd voorzien in een (nieuwe) korte burgerlijke procedure, met een forfaitaire schadevergoeding (van maximum! 1300 of 6 maand brutoloon in arbeidsrechtelijke zaken). De rechter zou nu bijv. Euro-Lock (zie kunnen veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan de sollicitant die afgewezen werd omwille van zijn Turkse afkomst. De bewijslast is voor de verdachte: als de instrumenterende rechter oordeelt, op grond van de feiten of omstandigheden die het slachtoffer aanbrengt, dat er een vermoeden bestaat van discriminatie moet de verdachte bewijzen dat hij niet discrimineerde. Dit bewijs kan geleverd worden d.m.v. objectieve en/of redelijke argumenten - er is ongelijke behandeling = discriminatie als bijv. een horeca-uitbater een homokoppel of een allochtoon of een gehandicapt persoon om niet objectieve redenen de toegang weigert, of wanneer een werkgever om niet objectieve redenen een sollicitant een job weigert. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) ziet toe op de naleving van de wetten. Art. 2 van de wet tot oprichting van het CGKR van wijst aan het CGKR als opdracht toe het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestijden van elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van 1 nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; 2 seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, politieke overtuiging, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Lees de volledige tekst van de oprichtingswet op > (numac ). Info over de oprichtingswet op 96

7 Op de website van het Centrum, is alle reglementering terug te vinden i.v.m. de bestrijding van discriminatie op Europees, federaal en Vlaams niveau (de 3 antidiscriminatiewetten, maar ook de wet tot bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie van de wet op de mensenhandel van ). Lees Bevoegdheid Centrum voor Gelijkheid van Kansen gedecimeerd? (over het arrest van het Hof van beroep van Luik van dat lijkt te impliceren dat het CGKR alleen bevoegd is voor directe discriminatie, niet voor indirecte discriminatie) in De Juristenkrant nr.225 van p Lees ook Kantelpoortenbedrijf Feryn discrimineert werknemers in De Standaard van p. 7 het arrest van het Hof van beroep van Brussel is te lezen op Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) ziet toe op de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, vooral inzake wervings- en arbeidsvoorwaarden. Zie Sinds 2005 berekent en vergelijkt het World Economic Forum, een onafhankelijke internationale denktank, jaarlijks de zgn. Gender Gap Index = de genderkloof, in de meeste landen van de wereld. Zie Lees ook Genderkloof ietsje kleiner geworden in De Standaard van p. E2-E3. Het Vlaams decreet gelijke kansen en gelijke behandeling van vult de federale wetgeving aan. Voor de volledige tekst van het decreet zie Zie ook In het Brussels gewest resp. de Franse gemeenschap kwamen de ordonnantie van tot bevordering van diversiteit en bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt en het decreet van van de Franse gemeenschap betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie tot stand. De Europese antidiscriminatierichtlijnen betreffen discriminatie op grond van - ras of etnische afkomst richtlijn 2000/43/EG: - arbeid en beroep richtlijn 2000/78/EG: - geslacht (arbeid mannen en vrouwen) richtlijn 2002/73/EG: - geslacht (goederen en diensten mannen en vrouwen) richtlijn 2004/113/EG: De Europese antidiscriminatierichtlijnen gaan minder ver dan de Belgische wetten: deze beschermen alle minderheden op gelijke wijze. De Europese Commsissie wil daar zo snel mogelijk verandering in brengen. Lees Lees ook EU wil discrminatie zo streng aanpakken als België in De Standaard van p. 2, Uitlatingen Feryn zijn directe discriminatie in De juristenkrant nr. 173 van p. 3 (over het arrest van van het Europese hof van justitie over de zaak Feryn zie ook hierboven <), EUrop of EUronder! België aan zet tegen discriminatie in ZIZO nr. 107 van september 2010 p

8 Juridische personen Een juridische persoon = rechtspersoon = moreel persoon is een groepering of samenwerkingsverband van fysieke personen, met dien verstande dat het samenwerkingsverband, net als elk van de samenwerkende leden, drager is van rechten en plichten, onafhankelijk van de rechten en plichten van die leden. Vanzelfsprekend worden rechtspersonen niet geboren, noch sterven ze: zij verwerven hun rechtspersoonlijkheid bij hun stichting of oprichting in de wettelijk bepaalde vorm en verliezen ze bij hun ontbinding. Bijv. een vennootschap ontstaat door de ondertekening door de stichters-vennoten van de soms onderhandse soms notariële stichtingsakte, gevolgd door de publicatie ervan in het staatsblad. Zoals een fysieke persoon heeft ook een juridische persoon een naam, een woonplaats en een nationaliteit en geniet hij vermogensrechten, zij het beperkt tot het specifieke doel waarvoor hij is opgericht - d.i. het zogeheten specialiteitsprincipe. Vanzelfsprekend geniet een juridische persoon geen familierechten. Er bestaan publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en gemengde rechtspersonen. Publiekrechtelijke rechtspersonen vervullen een openbare functie, bijv. de staat, de gemeenschappen en gewesten, de provincies en gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's), de zuivere intercommunales, de kerkfabrieken Privaatrechtelijke rechtspersonen komen voort uit het private initiatief. Mits te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden verwerven ook zij rechtspersoonlijkheid, bijv. de verenigingen zonder winstoogmerk, de vennootschappen Gemengde rechtspersonen hebben een publiek- én een privaatrechtelijk karakter, bijv. de gemengde intercommunales.

9 Feitelijke verenigingen Men spreekt van een feitelijke vereniging wanneer 2 of meer personen zich verenigen, met een gemeenschappelijke doelstelling, maar zonder daarvoor een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of een vennootschap op te richten. Deze doelstelling kan zowel commercieel als niet commercieel van aard zijn. a: Een feitelijke vereniging is geen drager van rechten en plichten, onafhankelijk van de rechten en plichten van de leden. M.a.w. zij heeft geen rechtspersoonlijkheid. Een vzw of vennootschap beschikt wel over rechtspersoonlijkheid - lees hierboven: Juridische personen. Lees, voor meer informatie over vzw s en (de verschillende vormen van) vennootschappen b: Dit gebrek aan rechtspersoonlijkheid betekent dat een feitelijke vereniging geen rechten kan verwerven (op bijv. roerende of onroerende goederen), noch overeenkomsten afsluiten, noch schulden aangaan. Het zijn de leden die de rechten en plichten van de vereniging dragen, ten persoonlijke titel. Wanneer bijv. de voorzitter van een plaatselijke sportvereniging zonder rechtspersoonlijkheid voor zijn vereniging een contract ondertekent is alleen hijzelf verbonden, de vereniging als zodanig kan geen juridische actie ondernemen, een juridische actie tégen de vereniging zal tegen alle leden persoonlijk moeten worden gevoerd. Wat betreft de bezittingen van de vereniging, nodig voor de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling, bevinden de leden zich in een staat van onverdeeldheid. Anders dan in geval van hoofdelijke aansprakelijkheid is elk individueel lid alleen aansprakelijk voor zijn deel van de schulden. Over hoofdelijkheid zie verder: Hoofdelijke verbintenissen. c: De leden van de feitelijke vereniging regelen vrij het bestuur van de vereniging. De regels worden contractueel vastgelegd (bijv. in statuten, een term die vooral bij niet commerciële verenigingen bruikbaar is). De wet legt geen specifieke verplichtingen op. Ook een minimum aantal bestuurders is niet vereist. Als het oprichtingscontract niets zegt over het bestuur gelden de regels van de lastgeving. Over de lastgeving zie verder: 6.1.1bis.9. Bron: Lees ook Goede afspraken maken goede vrienden (feitelijke vereniging of vzw?) in Budget&Recht nr. 194 van september/oktober 2007 p

10 Attributen van de rechtspersoonlijkheid Een persoon, met rechten en plichten, beweegt zich in de wereld, hij ageert en reageert. Hij speelt een sociale rol en bekleedt om wat hij doet en heeft een maatschappelijke positie. Huwelijk (of in zijn moderne vorm samenwonen, of alleen wonen) + afstamming bepalen de positie van de persoon in de familie (zie verder: 3.2). Staat en identiteit karakteriseren de positie van de persoon in de natie. - De staat van de persoon betreft het geheel van zijn juridische bekwaamheden en onbekwaamheden = de substantie of inhoud van zijn rechtspersoonlijkheid (zie 3.1.3). - De identiteit van de persoon betreft zijn uiterlijke kenmerken of attributen = de vorm van zijn rechtspersoonlijkheid: zijn naam, woonplaats, nationaliteit (zie hierna). Rijksregister, identiteitskaart, identiteitscontrole en identiteitsfraude De identiteitsgegevens van de Belgen en van de in België ingeschreven vreemdelingen worden opgeslagen in het rijksregister van de natuurlijke personen ingevoerd bij de wet van Het rijksregister is een systeem van informatieverwerking dat instaat voor de opneming, de memorisatie en de mededeling van informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen (art. 1). Iedereen krijgt bij zijn inschrijving in het register een nummer dat ook terug te vinden is op de identiteitskaart en op de zgn. SIS-kaart. Zie Men bewijst zijn identiteit aan de hand van de identiteitskaart (of enig ander dienstig document). Voor de volledige tekst van het koninklijk besluit van betreffende de identiteitskaarten zie ri=dd+as+rank&rech=1&numero=1. Maar weinig landen kennen de verplichting om de identiteitskaart bij te hebben, laat staan te tonen op verzoek van een agent van de openbare macht. In België bestaat deze verplichting wel, zij werd ingevoerd in Zij is ook opgenomen in de wegcode (art. 59.1): Lees ook, over de elektronische identiteitskaart, en Elektronische identiteitskaart: het gebruik neemt toe in Budget&Recht nr. 198 van mei/juni 2008 p. 5. Identiteitscontrole is toegelaten door de politie, ook door bijv. uitbaters van horecazaken en kassiers, maar overeenkomstig de wet van niét door bewakingsagenten (= ook portiers van horecazaken). Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van , publicatie : zie Lees Boete voor portier die identiteit controleert in De Standaard van p. 8. Lees over identiteitsfraude Identiteitskaart evenveel waard als dikke stapel geld in De Standaard van p. 12. Op kan men Belgische identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort, verblijfstitel met chip) verifiëren.

11 De naam De naam bestaat uit een aantal woorden die een persoon identificeren d.w.z. onderscheiden van een ander persoon. Een rechtspersoon draagt een naam zondermeer. Hij kan genoemd worden naar een of meerdere van de stichters of een volkomen fictieve naam dragen. Zie ook hieronder: De handelsnaam, en verder: 7 Intellectuele rechten. Een fysiek persoon draagt een familienaam en één of meer voornamen. De familienaam De familienaam geeft weer tot welke familie men behoort. Tot eind 12 de eeuw droeg een persoon alleen een voornaam. Lees hierover Achternamen pas in gebruik vanaf dertiende eeuw in De Standaard van p. 3. Door de opkomst van de steden werd een familienaam nuttig en nodig, maar pas sinds 1794, na de Franse revolutie, is de toekenning van de familienaam ook wettelijk geregeld. Het Belgisch burgerlijk recht past deze oude Franse regeling nog altijd (grotendeels) toe - zie hieronder. Er is een nieuwe regeling in de maak: die wil de ouders van een pasgeborene toelaten deze de familienaam van de vader of de moeder toe te kennen, zoals in een aantal andere Europese landen. Het burgerlijk wetboek (BWB) vind je op - Het kind waarvan de afstamming vaststaat langs vaderskant (+ ev. langs moederskant) krijgt bij de geboorte de familienaam van de vader (art BWB). Zie ook verder: laatste. - Het kind wiens afstamming alleen langs moederszijde vaststaat draagt de naam van de moeder (art BWB). - Als de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na deze van moederszijde blijft de familienaam van het kind ongewijzigd, tenzij de ouders samen of een van hen als de andere overleden is in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren resp. verklaart dat het kind de naam van de vader zal dragen (art BWB). Het akkoord van de echtgenote van de vader met deze naamswijziging is sinds niet meer nodig. - Een geadopteerd kind krijgt de naam van de adoptant of, bij adoptie door een heterokoppel, die van de man, bij adoptie door een homokoppel kiest het koppel. Bij een gewone adoptie kunnen partijen overeenkomen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, gevolgd door die van de adoptant of de adopterende man. Lees arrest 26/2012 van van het Grondwettelijk Hof, na een prejudiciële vraag van de Jeugdrechtbank van Dendermonde: - dat een adopterend homokoppel kan kiezen welke familienaam de geadopteerde zal dragen (de naam van de ene of van de andere partner) en een heterokoppel dat niet kan (in dit geval krijgt de geadopteerde de naam van de adopterende man) is niet ongrondwettelijk. - Het is de ambtenaar van de burgerlijke stand die een naam toekent aan de vondeling. Gewoonlijk kiest hij twee voornamen, waarvan er een dient als familienaam. (Art. 58 BWB.) Over vondelingschap zie verder: Gehuwde personen behouden hun familienaam. Het is toegestaan de familienaam van de echtgenoot te gebruiken, voor niet handelsdoeleinden zelfs zonder diens akkoord. (Art. 216 BWB.) Statistische gegevens omtrent (o.a.) de familienaam op de website van het Nationaal instituut voor de statistiek (NIS): Op vind je hoeveel personen jouw familienaam dragen. Idem en meer op > namen. Naamkeuze in het buitenland: > diensten in het buitenland > burgerlijke stand > naamgeving.

12 102 De voornaam Het burgerlijk wetboek (BWB) vind je op De voornaam onderscheidt de leden van dezelfde familie van elkaar. Het zijn de ouders die samen de voornaam kiezen en hem bij de aangifte van de geboorte mededelen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die hem noteert in de akte van geboorte (art ter BWB). De aangifte van de geboorte moet gebeuren binnen 15 dagen na de bevalling. Er is geen beperking wat betreft het aantal voornamen maar één voornaam volstaat. De keuze van de voornaam of voornamen is vrij, de ambtenaar kan slechts een voornaam weigeren als die aanleiding geeft tot verwarring of schade berokkent aan het kind zelf of aan derden. Op officiële documenten moeten steeds alle voornamen worden vermeld, in de volgorde van de akte van geboorte. In de dagelijkse omgang kan men zich vrij bedienen van zijn eerste of volgende voornaam, voluit of afgekort. In 2011 waren de meest populaire meisjes- /jongensnamen in Vlaanderen: Emma, Julie, Lotte, Marie, Elise / Lucas, Liam, Lars, Leon, Daan. Meer cijfers op > bevolking > andere aspecten van de bevolking > namen en voornamen. Zie ook (als je historische en andere informatie wil over je eigen voornaam). De schuilnaam De schuilnaam = pseudoniem = artiestennaam = auteursnaam is vooral in zwang in artistieke en/of commerciële milieus. Wie als eerste gebruik maakt van een schuilnaam verwerft er een exclusief recht op dat hij zonodig voor de rechtbank kan afdwingen: hij kan de stopzetting vragen van het gebruik van de schuilnaam door derden en/of een schadevergoeding. De handelsnaam Een handelsnaam is de naam van een handelszaak, welke net als een schuilnaam wettelijke bescherming geniet: wie als eerste een bepaalde handelsnaam gebruikt verwerft er een exclusief recht op. Zie ook verder: 7 Intellectuele rechten. Verbetering en verandering van naam Een materiële fout kan worden rechtgezet door middel van een gerechtelijke procedure tot verbetering van de naam, afgesloten met een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg (art gerechtelijk wetboek). Gerechtelijk wetboek: Lees Lalla krijgt haar (voor)naam terug in De Standaard van p. 6. Sinds de wet van (art. 3), opgenomen in het burgerlijk wetboek (art ), kan de Ambtenaar van de burgerlijke stand die op grond van andere authentieke akten of officiële attesten een materiële fout (tikfout, verkeerde datum...) vaststelt, na gunstig advies van de Procureur des konings, deze fout rechtzetten door toevoeging van een randmelding in de akte van de burgerlijke stand. Burgerlijk wetboek: Over de burgerlijke stand zie verder: 3.1bis.1. Een administratieve procedure tot verandering van de familienaam is alleen mogelijk omwille van gegronde redenen. Er is een gegronde reden als de familienaam belachelijk, hatelijk, storend, verwarrend of onuitspreekbaar is, ev. in combinatie met de voornaam. Belachelijke en/of storende familienamen zijn bijv. Orgie, Vanlul(le), De Pyper, Calle, Hitler, (Peter) Selie. Je naam kan hatelijk en/of storend worden door een of ander voorval, bijv. iemand met dezelfde naam als jij komt negatief in het nieuws als zware crimineel (Dutroux). Of een naam kan in een bepaalde combinatie verwarrend en/of lachwekkend overkomen, bijv. de familienaam Monsieur gedragen door een Franse mevrouw, madame Monsieur. Of een van oorsprong vreemde naam kan moeilijk uitspreekbaar zijn, bijv. Uckuyuïulu, Bouazzaouï.

13 103 Een verandering van voornaam kan via een vereenvoudigde administratieve procedure. Er moet een ernstige reden worden opgegeven (bijv. omwille van de integratie van een geadopteerd buitenlands kind wordt Abdel veranderd in Albert, Bokanga in Bob ) en er mogen geen ernstige nadelen uit voortvloeien voor de aanvrager zelf of voor derden. Voor meer informatie lees de brochure Veranderen van naam of voornaam van de FOD Justitie zij kan besteld worden (gratis) of gedownload op Het gemotiveerd verzoek tot naamsverandering wordt gericht aan het Ministerie van justitie, Dienst naamsveranderingen, Poelaertplein 3, 1000 Brussel. Er volgt een routineonderzoek door de politie die ondermeer de directe familieleden om hun mening vraagt. In welbepaalde gevallen wordt een aanvraag tot naamsverandering geweigerd: bijv. die van een zware crimineel, een voornaam van een ander geslacht. De toelating tot naamsverandering wordt meegedeeld d.m.v. een aangetekende brief en gepubliceerd in het Staatsblad. Bij gebreke van verzet binnen de 60 dagen na publicatie vordert de ontvanger van de registratie de betaling van de registratierechten: als er een gegronde reden bestaat tot verandering (voorwaarde sine quo non bij een verandering van familienaam) bedragen deze! 49, in het andere geval (hoe dan ook bij een verandering van vornaam)! 490. Na betaling van de registratierechten ontvangt men een officieel afschrift van de toelating tot naamsverandering. Men beschikt nu over 60 dagen om dit afschrift voor te leggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats. Deze schrijft het binnen de 15 dagen in in zijn registers. Na ontvangst van het bericht van inschrijving mag de nieuwe naam definitief worden gebruikt. De gemiddelde duur van de procedure voor verandering van de voornaam bedroeg in maand, van de achternaam (waarvoor een onderzoek door het parket nodig is) 12 à 18 maand. Gemiddeld genomen wordt in 65 à 70 procent van de gevallen de aanvraag tot verandering van de achternaam toegestaan, in 97 procent de aanvraag tot verandering van de voornaam. In 2010 ontving de federale overheidsdienst (FOD) justitie 1810 verzoeken tot naamsverandering (in 2009 waren dat er 1670, in ), 826 betroffen de voornaam, 767 de familienaam, 217 voornaam en familienaam. 200 verzoeken werden afgewezen. Van de aanvaarde wijzigingen betroffen er 672 de familienaam, 733 de voornaam en 120 de familienaam + voornaam. Lees ook Voornaamwijzigingen worden erg populair in De Standaard van p. 6, Hopen op werk met nieuwe naam in De Standaard van p. 1. In 2011 registreerde de Dienst naamsveranderingen 745 wijzigingen van voornamen, in

14 De woonplaats (art BWB) Burgerlijk wetboek (BWB): De wettelijke woonplaats van een persoon, voor de uitoefening van zijn rechten en de vervulling van zijn plichten, is daar waar hij zijn hoofdverblijf = domicilie gevestigd heeft. Dit gebeurt door een verklaring af te leggen op de gemeente, tengevolge waarvan men wordt ingeschreven in het bevolkingsregister (Belgen) of vreemdelingenregister (vreemdelingen). Een fictief domicilie is uit den boze, men moet op zijn opgegeven adres ook werkelijk wonen. De woonplaats kenmerkt zich door eenheid (men heeft er maar één) en (een zekere mate van) bestendigheid (maar men kan zo vaak men wil van woonplaats veranderen). Een verblijfplaats heeft, in tegenstelling tot een woonplaats, alleen een feitelijk geen wettelijk karakter: het is de plaats (of het zijn de plaatsen) waar men soms, ev. ook voor langere periodes, aanwezig is, bijvoorbeeld buitenverblijven, studentenkamers Lees Studente met hoofdverblijfplaats in Budget & Recht nr. 148 januari/februari 2000 p. 47. De vrijwillige en de verplichte woonplaats In de regel kiest men vrij zijn woonplaats, maar een aantal groepen van de bevolking wordt deze vrijheid ontzegd (art BWB): - niet ontvoogde minderjarigen hebben hun woonplaats verplicht bij hun ouders of wanneer deze niet samenleven bij de ouder die hun goederen beheert - wie onder voogdij staat heeft zijn woonplaats bij zijn voogd - meerderjarigen die gewoonlijk bij een ander dienen hebben dezelfde woonplaats als deze wanneer zij met hem in hetzelfde huis wonen De echtelijke woonplaats De echtelijke woonplaats is deze waar echtgenoten samenwonen. Meestal valt zij samen met de domicilies van beide echtgenoten. De echtelijke woonplaats wordt door de echtgenoten in onderlinge overeenstemming vastgesteld, bij gebreke van overeenstemming doet de Vrederechter uitspraak in het belang van het gezin (art. 214 BWB). De fictieve of gekozen woonplaats Wanneer partijen of een van hen met het oog op de uitvoering van een akte woonplaats kiezen resp. kiest in een andere dan de werkelijke woonplaats kunnen de betekeningen, rechtsvorderingen en -vervolgingen die op die akte betrekking hebben op deze fictieve woonplaats en voor de rechter van die woonplaats geschieden (art. 111 BWB).

15 105 De privacy: huiszoeking, briefgeheim, privacywet, afluisteren, plaatsen van camera s, Street Vieuw, BOM en BIM, internet De grondwet, art. 15, beschermt de woonplaats: De woning is onschendbaar. Geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die hij voorschrijft. - Grondwet: De wet staat een huiszoeking toe op voorlegging van een uitdrukkelijke toelating van de onderzoeksrechter = huiszoekingsbevel, en alleen overdag d.w.z. tussen 5 en 21u. Ook een huizoeking tot vaststelling van overspel is principieel verboden tussen 21 en 5u (zie verder: ). Een vóór 21u begonnen huiszoeking mag wel nà 21u worden verdergezet. M.b.t. op heterdaad ontdekte misdaden of wanbedrijven mag de Procureur des konings beslissen tot een onderzoek ter plaatse, zelfs bij nacht (art. 32 e.v. wetboek van strafvordering en de wet van ). - Wetboek van strafvordering: - Wet van : > (numac:) De grondwet laat zich over de privacy van de burger verder nog alleen uit in art. 29: Het briefgeheim is onschendbaar. De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het geheim der aan de post toevertrouwde brieven. De concrete toepassing van deze grondwettelijke bepaling liet de grondwetgever dus ook in dit geval over aan de wetgever. De wet op de bijzondere opsporingsmethodes (zie hierna) voorziet dat voor het openen van een brief de toestemming van een procureur vereist is. Aan het initiatief van de wetgever ontsproot (ook) de privacywet van betreffende de automatische verwerking van persoonsgegevens. De Privacycommissie controleert de toepassing ervan. Zie en Lees ook Minderjarigen plegen chantage met gsm-foto s in De Standaard van p. 11, Reclame op naam inbreuk op privacy in De Standaard van p. 13, Beperk uw digitale voetafdruk (over privacy op sociale netwerksites) in Budget&Recht nr. 209 van maart/april 2010 p Ook voor het afluisteren van telefoongesprekken gelden strikte wettelijke voorwaarden. Sinds maart 2003 is het afluisteren van telefoons en gsm s enigzins versoepeld. Daardoor verdrievoudigde het aantal gerechtelijke aanvragen bij de gsm-operatoren tot ruim per maand het gaat hier niet alleen om afluisteren stricto sensu maar ook om het lokaliseren van gsm s of het nakijken van bepaalde verbindingen. Hoe dan ook is voor het afluisteren van telefoongesprekken de toelating nodig van een onderzoeksrechter. Sinds april 2004 kan de federale politie ook communicatie via het internet onderscheppen, door providers af te tappen. Ook in dit geval is de toelating nodig van een onderzoeksrechter. Lees ook Afluisteren almaar populairder in De Standaard van p. 1. Vrij recent is de wettelijke regeling betreffende de algemene bewakingscamera s. Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s (de zgn. camerawet ) van , publicatie , en de wijzigingswet van , publicatie Voor de volledige tekst van deze wetten zie De wet laat de plaatsing van camera s slechts toe met voorafgaande toestemming van de gefilmde personen. Het betreden van een plaats waar een pictogram (zie verder) aangeeft dat er camerabewaking is geldt als voorafgaande toestemming. Bewakingscamera s mogen geen beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden, noch gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand. Elk gefilmd persoon heeft een recht van toegang tot de beelden. De wet onderscheidt 3 soorten plaatsen. 1- Op besloten plaatsen = plaatsen vrij toegankelijk voor het publiek en niet door een omsluiting afgebakend mag plaatsing van een bewakingscamera alleen na positief advies van de gemeenteraad en de korpschef van de politiezone en na mededeling van de beslissing tot plaatsing aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer = Privacycommissie. Over de Commissie zie De camerabewaking moet worden aangegeven d.m.v. een pictogram. Bijv. een camera in je tuin of aan je huisgevel om de straat in de gaten te houden behoort tot deze categorie. 2- Op voor het publiek toegankelijk besloten plaatsen = bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt moet de plaatsing van een bewakingscamera vooraf worden meegedeeld aan de Commissie + de korpschef van de politiezone. De camerabewaking moet worden aangegeven d.m.v. een pictogram. Bijv. een camera in een winkel behoort tot deze categorie. 3- Ook op niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen moet de plaatsing van een bewakingscamera vooraf worden meegedeeld aan de Commissie + de korpschef.

16 De camerabewaking moet worden aangegeven d.m.v. een pictogram. Bijv. camera s in gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw vallen onder deze categorie. Per uitzondering moet op niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen de beslissing tot plaatsing niet worden meegedeeld aan de Commissie noch aan de korpschef wanneer de camera wordt aangewend door een natuurlijk persoon voor persoonlijk of huiselijk gebruik. Lees ook Een op de drie sauna s filmt in kleedkamer in De Standaard van p Alle camera s, waar ook, moeten aangegeven zijn bij de Privacycommissie. Ze worden genoteerd in het openbaar register. Het openbaar register is te raadplegen op Lees ook Korpschef moet alle camera s kennen in De Standaard (DS) van p Camera s op de werkplaats vallen niet onder de wet van , voor hen geldt CAO nr. 68. Cfr. onze syllabus Inleiding Belgisch sociaal recht: Wordt een bewakingscamera dubbel gebruikt, op de werkplaats en daarbuiten, dan valt hij onder de toepassing van de wet van CAO nr In zijn arrest van legde het Hof van Cassatie (voor eens en altijd?) de onderzoeks- en bewijsmogelijkheden vast van camerabeelden, opgenomen overeenkomstig de camerawet. Volgens de camerawet worden bewakingscamera s geplaatst om misdrijven tegen personen en goederen of overlast te voorkomen en indien nodig te kunen bewijzen. Maar, stelt Cassatie, camerabeelden mogen gebruikt worden tot het bewijs van eender welk misdrijf of overlastfenomeen, zoals misdrijven tegen de veiligheid van de staat of tegen de openbare trouw. Voor de volledige tekst van het arrest (F ) zie: (datum ingeven). Lees ook Cassatie bevestigt geldigheid camerabeelden voor bewijsvoering in De Juristenkrant nr. 221 van p. 1 en Midden januari 2008 raakte, vroeger dan gewild, bekend dat Microsoft software heeft ontwikkeld die het mogelijk maakt de lichamelijke conditie en het gedrag van een werknemer te registreren via zijn of haar pc, d.m.v. sensoren en een camera geïntegreerd in de pc en/of het toetsenbord. In België is het gebruik hiervan wettelijk onmogelijk, want in strijd met (o.a.) de wet op de privacy (een werkgever mag zijn werknemer niet continu in de gaten houden) en de sociale wetgeving (alleen de arbeidsgeneesheer mag alle gezondheidsgegevens van een werknemer kennen, aan de werkgever mag hij alleen de relevante medische gegevens doorgeven betreffende zijn arbeidsgeschiktheid). Street view van Google neemt foto s om op het internet een min of meer globaal beeld van steden en gemeenten te kunnen aanbieden. Het gevaar voor schending van de privacy is reëel. Lees Controverse remt Street View niet af in De Standaard van p. E2-E3. De wet van , Staatsblad , van toepassing sinds , betreffende de bijzondere opsporingsmethodes (BOM) regelt (1) de observatie = het stelselmatig waarnemen door een politieambtenaar van één of meer personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen (2) de infiltratie = het onderhouden door een politieambtenaar, de infiltrant, onder een fictieve identiteit van een duurzaam contact met één of meer personen, in het kader van ernstige aanwijzingen dat die persoon/personen strafbare feiten pleegt/plegen of zou/zouden plegen (3) informantenwerking = het gebruik van informanten d.w.z. personen die in contact staan met het crimineel milieu en de speurders nuttige informatie bezorgen over de illegale praktijken die in dat milieu aan de gang zijn Meer info op Voor de volledige tekst van de BOM-wet zie > (Juridische aard) wet / (Woord(en): bijzondere opsporingsmethodes. De wet van riep nogal wat kritiek op zodat hij begin 2009 gerepareerd werd - cfr. art. 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het wetboek van strafvordering (staatsblad van ): elke feitenrechtbank + het Hof van cassatie kunnen nu een strafzaak in geval van wettigheidsincident terugverwijzen naar de Kamer van inbeschuldigingstelling (k.i.) (over de k.i. zie boven: ). Voor details over de kritiek op en de wijziging van de wet zie De Clerck wil reparatiewet bijzondere opsporingsmethodes op van , BOM-commotie had vermeden kunnen worden en BOM-reparatie in De Juristenkrant nr. 182 van p. 2. De wet betreffende de bijzondere inlichtingenmethodes (BIM) van , Staatsblad , van toepassing vanaf september 2010, regelt hoe de Staatsveiligheid en de Militaire inlichtingendienst (ADIV) mogen te werk gaan in hun strijd tegen terroristen, criminale organisaties en sekten, bedrijfsspionnen en buitenlandse intriganten. Staatsveiligheid: ADIV: Aan de gewone onderzoeksmethodes (informatie verzamelen in de gegevensbanken van de overheid en op publieke plaatsen, valse namen gebruiken, verkeersregels overtreden...) worden, ter bescherming van het algemeen belang en voor het geval de gewone methodes niet volstaan, een aantal methodes toegevoegd: bijzondere (identificeren van afzender en/of bestemmeling van brieven en s, observeren op een publieke plaats d.m.v. een telelens, doorzoeken van plaatsen waar verdachten verbleven) en uitzonderlijke (brieven en e- mails lezen, bankrekeningen controleren en kluizen openen, computers hacken, woningen observeren, camera s plaatsen ook in private ruimten, huiszoekingen, fictieve bedrijven oprichten om in misdrijven te infiltreren). 106

17 Voor de volledige tekst van de BIM-wet zie > (Juridische aard) wet / (Woord(en): inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Lees ook Afluisterwet voor staatsveiligheid in De Standaard van p. 10, Staatsveiligheid kijkt voortaan mee in De Morgen van p. 4, De glans van de nieuwe bijzondere inlichtingenbevoegdheden in De Juristenkrant nr. 206 van p. 1-2, BIM-wet onder vuur in De Standaard (DS) van p. 9, Liga voor Mensenrechten vecht BIM-wet aan in DS van p (eerder stapte ook de Orde van Vlaamse Balies naar het Grondwettelijk Hof), Staatsveiligheid gebruikt gretig nieuwe methodes in DS van p. 10, Grondwettelijk Hof ziet geen graten in BIM in De Juristenkrant nr. 235 van p. 1 en 3. Lees Big brother in Europa van Raf Jespers, uitgeverij Epo, 2010 (ook over BOM en BIM) - bespreking van Big brother in Europa in Hier vloekt men niet, Europa ziet U in De Standaard van p Lees ook Het einde van de privacy: we zijn gezien in Humo nr. 33/3650 van p Zie ook alle info over de bescherming van de privacy van jongeren, voor kinderen, jongeren, ouders en het onderwijs. Een Europese richtlijn verplicht België ertoe alle internetverkeer op te slaan (met wie jij of ik? op welke sites surf jij of ik? en wanneer en hoe lang gebeurt dit?). Deze richtlijn moet tegen uiterlijk september 2010 nationaal zijn ingevoerd, in de vorm van een federale wet. Lees van , Petitie tegen opslag onlineverkeer in De Standaard van p. 11. Lees ook Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en de privacy Het Europees verdrag voor de rechten van de mens (zie boven: 2.2.5), artikel 8, stipuleert: 1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Tekst EVRM op De meeste landen die het EVRM ondertekenden beschikken ook over eigen wetten die de privacy beschermen. Niet zo in Groot-Brittannië: de jongste jaren werd artikel 8 EVRM daar dan ook herhaaldelijk gebruikt om de schending van het privéleven, waar vooral bekende personen het slachtoffer van zijn, te veroordelen. Lees Autokeizer Mosley wint proces over sm-orgie in De Standaard van p

18 NATIONALITEIT Nationaliteitverbindteenburgermetzijnstaat,inprincipeinalleomstandigheden,bijv.ookalsdie burgernietresideertophetgrondgebiedvandiestaat. Dedagdagelijkserealiteitvandezejuridischeband,inonsgevaltussenBelgenBelgië,blijktuiteen langelijstvanwettelijkeregels.wesommenerhiereenaantalop. PolitiekerechtenzijnhoedanookvoorbehoudenaanBelgen.Belgenkunnenkiezenenverkozen worden(=actiefenpassiefkiesrecht)opallepolitiekeniveaus.vreemdelingenkunnenalleen deelnemenaangemeenteraadsverkiezingen,alszezichdaarvoorlatenregistreren.eu burgerskunen ookdeelnemenaandeeuropeseverkiezingen,naarkeuzeinbelgiëofinhuneigenland. Burgerlijkerechtenkunnenbijwetwordenontzegdaanvreemdelingen(art.7en11BWB). Burgerlijkwetboek(BWB):http://www.belgischrecht.be/codex.asp#civ BelgenhebbenonbeperktetoegangtothetBelgischegrondgebiedengenieteneronbeperkt verblijfsrecht.(geregulariseerde)vreemdelingenverliezenhunverblijfsrechtnaeenjaarafwezigheid, ofzijkunnenhetverliezenalszijveroordeeldwordenvoorzwaremisdrijven. Belgenkunnennietuitgewezennochuitgeleverdworden(!binnendeEU),vreemdelingenwel. Ziehetkaderhieronder:Uitlevering. Belgenhebbeneenmeeruitgebreidrechtopgezinshereniging:zijkunnenookhunmeerderjarige kinderen,kleinkinderen,oudersengrootoudersnaarbelgiëlatenoverkomen,vreemdelingenalleen hunpartnerenminderjarigekinderen(ensomshunouders). Overrechtopgezinsherenigingvanpolygamevreemdelingenmethunechtgenote(s)/kinderenen vanminderjarigealleenstaandeasielzoekersmethunouders:arrestnr Grondwettelijkhof :www.grondwettelijkhof.be>hangendezakenenrechtspraak>arresten. Leesook Kinderenpolygamemigrantenweerwelkom indestandaardvan p.7. BelgenenookEU burgerskunnenbenoemdwordenalsambtenaren.vreemdelingenkomenalleen inaanmerkingvoor(bepaalde)overheidsfunctiesincontractueelverband.vanoverheidsfunctiesdie hetopenbaargezagbetreffen(ministers,diplomaten,rechters,notarissen,deurwaarders, politieagenten,militairen )wordenzijhoedanookuitgesloten. Belgen(enookerkendevluchtelingen)hebbenrechtopvolledigesocialebijstand.Vreemdelingen hebbengeenrechtopgezinsbijslagen,wachtuitkeringen(indesectorwerkloosheid), minimumpensioenenentegemoetkomingenalsgehandicapten. VoormeerinformatieziedewebsitevanhetVlaamsMinderhedencentrum(VMC):www.vmc.be. Deregelsbetreffendedetoekenningvandenationaliteitverschillenvanstaattotstaat. Sommigelandenhuldigenhetafstammingsprincipe:denationaliteitvandevaderen/ofdemoeder bepaaltdenationaliteitvanhetkind.inanderegeldthetterritorialiteitsprincipe:eenkindverwerft denationaliteitvanhetlandwaarhetterwereldkomt.demeestemodernestaten,ookbelgië, kenneneengemengdsysteem. Demeestelandenpassenhetprincipetoevandeenkelenationaliteit:zijgaanervanuitdatmen maarkanverbondenzijnmetéénstaat.m.a.w.wieeennieuwenationaliteitverwerftverliestipso factodeoude.ookdebelgischenationaliteitswetgevingpastetraditioneeldezeregeltoe. OpaandringenvanvooraldeFranstaligepartijenkwamer,vrijrecent,eenwijziging:sindsdien behoudenbelgendieeenanderenationaliteitverwervenhunbelgischenationaliteit=dubbeleof meervoudigenationaliteit. Dezeaangepasteregelingisvervatinart.386vandewetvan (www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm>numac ) uitvoeringdoorhetkoninklijk

19 besluitvan ,vankrachtsinds ,zodatsindsdiedatumbelgendieeenandere nationaliteitverwervenhunbelgischenationaliteitbehouden=dubbeleofmeervoudigenationaliteit (www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm>numac ). WetboekvandeBelgischenationaliteit HetWetboekvandeBelgischenationaliteitvan ,pubicatie ,tradinwerkingop enwerddiversekerengewijzigd. Dezogenaamdesnel Belg wetvan1maart2000,waszeeromstreden.hijzettea.h.w.de landsgrenzenopenvooralleproblemenvandewereld.van2000toteind2011verwierven buitenlandersdebelgischenationaliteit. Voordetekstvande wettotwijzigingvaneenaantalbepalingenbetreffendedebelgische nationaliteit van1maart2000ziewww.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm >(Numac:) Dekritiekopdezewetwasfel,voorallangsVlaamsekant.UiteindelijkkondenookdeFranstalige partijenovertuigdwordenvandenoodzaakvaneennieuwe,veelstrengerenationaliteitswet.vanuit deoppositiezettemetnameden VAzichintensiefinvoorderedactieervan. Op25oktober2012keurdedeKamer,nalangeenfellediscussies,eennieuwewijziginggoed de nieuwenationaliteitswetverscheeninhetstaatsbladop14december2012entradinwerkingop1 januari2013. DeprocedureomdeBelgischenationaliteitteverwerveniseenstukvereenvoudigden verduidelijkt.erblijvenslechts4(vandevroeger12)mogelijkhedenoverombelgteworden:een korteprocedure,eenlangeprocedure,eenbijzondereprocedurevoorminderjarigen,de naturalisatie. WiedoormiddelvandekorteproceduredeBelgischenationaliteitwilverwervenmoet meerderjarigzijn 5jaarononderbrokenfysiekinBelgiëverblevenhebben 1vande3landstalenspreken(wieinVlaanderenwoontNederlands) hetbewijsleverenvanmaatschappelijkeintegratie,d.w.z.eendiplomahogersecundairkunnen voorleggenofeenattestvanberoepsopleidingvanminstens400uurofeenattestvaneen inburgeringscursus,ofminstens5jaarononderbrokengewerkthebben hetbewijsleverenvaneconomischeparticipatie,d.w.z.minstens312dagengewerkthebbeninde voorbije5jaar WiegehuwdismeteenBelgofdeouderisvaneenBelgischminderjarigkindmoet5jaar ononderbrokenfysiekverblijf,kennisvaneenlandstaalenzijn/haarmaatschappelijkeintegratie bewijzen(hij/zijisdusvrijgesteldvanhetbewijsvaneconomischeparticipatie). Bejaardenengehandicaptenmoetenalleen5jaarononderbrokenfysiekverblijfbewijzen. Komtinaanmerkingvoordelangeprocedurehij/zijdie 10jaarononderbrokenfysiekverbleefinBelgië eenvande3landstalenkent bewijstdathij/zijdeelneemtaan'hetlevenindeonthaalgemeenschap Voorminderjarigengeldteenbijzondereprocedure. Bijzijn/haargeboorteverwerfteenkinddeBelgischenationaliteitalseenvandeoudersBelgis. Alseenvandeouders(later)deBelgischenationaliteitverwerftkaneenkindmeeBelgworden,op voorwaardedathetophetogenblikvandeaanvraaginbelgiëverblijft. NaturalisatietotBelg,doordeKamervanVolksvertegenwoordigers,blijftmogelijkmaaralleenin bijzondereomstandigheden,alserbuitengewonedienstenkunnenbewezenwordenoferop wetenschappelijk,sociaal cultureelofsportiefvlakeenbijdragewerdgeleverdaandeinternationale uitstralingvanbelgië. Staatlozenkomeninaanmerkingvoornaturalisatiealszij2jaarinBelgiëverbljven. 109

20 110 WiezwaarveroordeeldwerdkandeBelgischenationaliteitnietverwerven. WiedeBelgischenationaliteitverwierfkandieweerafgenomenworden,ookdoordestrafrechtbank diehem/haarveroordeeltvoor(o.a.)terrorisme,oorlogsmisdaden,mensenhandel,mensensmokkel enschijnhuwelijk. Voordetekstvande'wettotwijzigingvanhetwetboekvandeBelgischenationaliteitteneindehet verkrijgenvandebelgischenationaliteitmigratieneutraaltemaken'van4december2012 ziewww.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm>(numac:) VoorhetwetboekvandeBelgischenationaliteitziewww.belgischrecht.be/codex.asp. OverdeverschillendemanierenomdeBelgischenationaliteitteverkrijgenzie Omtrentdevoorwaardenvoornaturalisatiezie VerliesenvervallenverklaringvandeBelgischenationaliteit MenkandeBelgischenationaliteit,nadeverwervingervan,weerverliezen,hetzijtengevolgevan eenbewustevrijwilligehandeling,hetzijvanrechtswegealsgevolgvaneenanderehandeling. ErissprakevanvrijwilligverliesalsmenafstanddoetvandeBelgischenationaliteit:elke meerderjarigebelgkaneenafstandsverklaringafleggenopdegemeente,zijhetalleenalshijreeds eenvreemdenationaliteitbezitofkanbekomenalsgevolgvandezeverklaring. InbepaaldegevallenkanmennadiendeBelgischenationaliteitopnieuwverkrijgen. Voormeerinformatieziewww.vmc.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=150. Verliesvannationaliteitisniethetzelfdealsvervallenverklaring.Vervallenverklaringis,in tegenstellingtotverlies,eenstraf.diekanwordenuitgesproken(o.a.)alsmen,nahetverkrijgenvan denationaliteit,ernstigtekortschietinhetnakomenvanzijnverplichtingenalsbelgischburger. Ziewww.vmc.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=151. Vervallenverklaringgebeurtzelden leesovereenrecentgeval: RechtbankpaktterroristBelgische nationaliteitaf indestandaardvan p.11: Vreemdelingenrechtenasielrecht Overhetvreemdelingenrechtinhetalgemeenziehttp://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/ Overhetasielrechtinhetbijzonderziehttp://www.vluchtelingenwerk.be/thema/index.php Uitlevering Dezogenaamdeuitleveringswetformuleertdebasisregelsbetreffendeuitlevering. Leesdevolledigetekstvandeuitleveringswetvan ,bijgewerkttot ,op: et. UitleveringdoorenaanBelgiëaanendooranderelandenisgeregeldbijbilateraleakkoorden,op basisvandeprincipesvanwederkerigheidendubbelestrafbaarheid. Eigenonderdanenwordennietuitgeleverd(maarziehieronder).Verdachtenvanmisdrijvendiein Belgiëalverjaardzijnwordeninprincipeooknietuitgeleverd. Landendiegeenuitleveringsakkoordafslotenwisseleninderegelnietuitaanelkaar. DeuitleveringtussenlidstatenvandeEuropeseUniewerdgeregeldinhetverdragvanDublinvan Belgiëondertekendeditverdragondervoorbehoud,wantweigerdeookinEuropees verbandeigenonderdanenuitteleveren.begin2002werdditvoorbehoudopgegeven:eigen

Geboorte en afstamming

Geboorte en afstamming Geboorte en afstamming De geboorte van een kind brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. Wanneer moet ik de aangifte doen? Hoe zal het kindje heten? Wat als u een kind wenst te erkennen?

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

Juridische gids. over ouderschap voor holebi s en transgenders

Juridische gids. over ouderschap voor holebi s en transgenders Juridische gids over ouderschap voor holebi s en transgenders Voorwoord Huisje, boompje, beestje Verliefd, verloofd, getrouwd en dan een kind: het traditionele verhaal is de droom van velen. In de praktijk

Nadere informatie

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht Samenvatting Recht Hoofdstuk 1: Het begrip recht = een geheel van regels dat uiterlijke menselijke gedragingen regelt, die in een bepaalde maatschappij door een daartoe bevoegd orgaan worden opgelegd en

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 MASTERPROEF van de opleiding Master in de rechten DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Promotor: Prof. Dr. BERNAUW Kris CARION Katrien 20020782

Nadere informatie

GS Personen- en Familierecht

GS Personen- en Familierecht GS Personen- en Familierecht Inhoudsopgave I. Afstamming... 2 II. Bijzondere onderhoudsplicht van ouders t.a.v. hun kinderen... 12 III. Adoptie... 18 IV. Geesteszieken: voorlopig bewind... 19 V. Minderjarigen...

Nadere informatie

Beste, De hervorming van de adoptie is op 1 september 2005 in werking getreden. Deze hervorming was nodig om België de mogelijkheid te bieden het

Beste, De hervorming van de adoptie is op 1 september 2005 in werking getreden. Deze hervorming was nodig om België de mogelijkheid te bieden het Beste, De hervorming van de adoptie is op 1 september 2005 in werking getreden. Deze hervorming was nodig om België de mogelijkheid te bieden het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale

Nadere informatie

NOTA S + PPT SOPHIE SCHIETTEKATTE

NOTA S + PPT SOPHIE SCHIETTEKATTE FAMILIERECHT 2013-2014 NOTA S + PPT SOPHIE SCHIETTEKATTE 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 15 DEEL I.VERTICALE RELATIES... 18 TITEL I. AFSTAMMING... 18 Hoofdstuk 1. ALGEMEEN... 18 AFDELING 1. BEGRIP... 18

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties Samenvatting Familierecht 2012-2013 Deel II Horizontale Relaties Jonathan Van Dooren Met lesnotities van Bram De Roo, Bart de Groote, Jonathan Van Dooren En Roxanne Willems Titel I: Huwelijk Deel II Horizontale

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers 1/114 Datum Versie Voorwerp 07/04/2014 1.0 Q1_2015 1.1 Adres Groep IT 001 Gemeente van Beheer Schrapping Burgers uit de EU, beslissing

Nadere informatie

6 VERBINTENISSENRECHT

6 VERBINTENISSENRECHT 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6.1 BRONNEN VAN VERBINTENISSEN 232 6.1.1 Contracten 233 6.1.1.1 6.1.1.2 Soorten contracten - eenzijdige en wederkerige contracten - vergeldende en kanscontracten

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot!

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot! Justitie in België Voorwoord In de ogen van burgers die interesse hebben voor de Belgische justitie maar geen juridische opleiding hebben genoten, kan de werking van justitie en van ons rechtsstelsel soms

Nadere informatie

Gids voor internetproviders

Gids voor internetproviders Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

9 de editie - Augustus 2007

9 de editie - Augustus 2007 E - 9 de editie - Augustus 2007 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat,

Nadere informatie