Evaluatie van de Cliëntenraad gemeente Doetinchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie van de Cliëntenraad gemeente Doetinchem"

Transcriptie

1 Evaluatie van de Cliëntenraad gemeente Doetinchem Datum : vrijdag 6 februari 2009 van uur Plaats : gemeentehuis, raadzaal rechts 2 e verdieping Adviseur : de heer drs. H. Born, senioradviseur BMC Aanwezig : Dhr. H. ter Horst, dhr. H. Hoksbergen, dhr. H.W.J. Nagels, dhr. B.J. Bakker Mevr. C. Masselink, mevr. S. Roelofs, mevr. W. Botteram, mevr. W. Maas Verslag : Mevr. I.Witte (van de afdeling Werk en inkomen) ===================================================== 1. Opening De heer Hiddo Born, senioradviseur bij BMC, opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de aanwezige Cliëntenraadleden. Twee leden, t.w. de voorzitter mevrouw Hendriksen en de heer Schuringa, zijn wegens ziekte afwezig (de vragenlijst is wel aan hen toegezonden). De reden voor de zelfevaluatie is dat het college de drie adviesraden (Ouderenraad, Tijdelijke sociale raad en de Cliëntenraad) heeft verzocht ieder een evaluatie te laten uitvoeren over de afgelopen twee jaar en het college te adviseren over de toekomst. Ter voorbereiding op deze zelfevaluatie is door de heer Born een vragenlijst opgesteld met het verzoek aan de cliëntenraadleden om in eigen woorden een antwoord op de vragen te geven. De antwoorden en informatie zijn gebruikt ter voorbereiding op deze bijeenkomst. 2. Bespreking vragenlijst Wat vindt u van de wijze waarop de vergaderingen van de Cliëntenraad wordt voorgezeten? De leden zijn tevreden over de wijze van voorzitten. De huidige voorzitter mevrouw Hendriksen beschikt over veel kennis, zij is het gezicht van de Cliëntenraad, zij wordt door haar partners serieus genomen, is in staat goed te lobbyen en is bereid zich waar nodig in te spannen. Welk element is belangrijk voor een voorzitter? Het bindende element. Voor een raad als deze is dit zeer belangrijk, vooral omdat de leden buiten de vergadering weinig contact met elkaar hebben. De voorzitter heeft ook buiten de vergaderingen om contacten met een aantal leden. De heer Ter Horst merkt op dat de voorzitter diverse malen bij hem heeft aangegeven dat zij zichzelf soms te zwak vindt overkomen. Wat vindt u van de wijze waarop de plaatsvervangend voorzitter de vergaderingen voorzit? Opgemerkt wordt dat de plaatsvervangende voorzitter, in tegenstelling tot de voorzitter, de vergaderingen heel strak leidt. Mevrouw Botteram geeft aan de laatste vergaderingen die werden voorgezeten door de plaatsvervanger als zeer rommelig te hebben ervaren. Zij is van mening dat hij slecht luistert en veel interrumpeert. De leden praten regelmatig door elkaar. 1

2 De plaatsvervangende voorzitter merkt op dat hij niet had verwacht de vergaderingen gedurende langere tijd te moeten voorzitten. Ook zijn ervaring als vakbondsman is bepalend voor de wijze waarop hij de vergaderingen voorzit. Mevrouw Roelofs is van mening dat door de uitval van de voorzitter de Cliëntenraad niet is verzwakt. De raad beschikt over veel knowhow echter er wordt te weinig gebruikt van gemaakt. Wat ontbreekt is voldoende ruimte voor discussie. Ook zou de Cliëntenraad zich beter en krachtiger moeten presenteren. Dit is niet alleen een taak van de voorzitter maar voor alle leden. De voorzitter kan naar buiten toe de Cliëntenraad promoten. Er ontspint zich een discussie over de vraag of de leden de voorzitter, ondanks het verzoek van de plaatsvervangend voorzitter om dit niet te doen, tijdens haar herstel, telefonisch of persoonlijk mogen benaderen. De heer Born merkt op dat het beeld dat de discussie opwerpt er een is van een verdeelde Cliëntenraad. De toonzetting is wij zij. Eenheid is bepalend voor de Cliëntenraad. Mevrouw Masselink geeft als reden aan dat de agenda s vaak te vol zijn zodat er geen tijd wordt ingeruimd om te werken aan de eenheid van de raad. Mevrouw Roelofs is van mening dat sinds het in het leven roepen van de Tijdelijke sociale raad, de Cliëntenraad eigenlijk een beetje de weg is kwijtgeraakt en nu op zoek is naar duidelijkheid, structuur en eenheid. Wat vindt u van de wijze waarop de Cliëntenraad ambtelijk wordt ondersteund? De leden geven unaniem te kennen tevreden te zijn door de ondersteuning van het secretariaat W&I. Opgemerkt wordt dat de betrokkenheid van de heer Van de Leur (secretaris) in de afgelopen twee jaar is veranderd. Sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke sociale raad, wordt zijn betrokkenheid anders ervaren c.q. is verminderd. Als reden wordt geopperd dat het voor hem misschien niet helder is wat zijn positie met betrekking tot de Cliëntenraad/Tijdelijke zou moeten zijn. Wat vindt u van de duur van de vergaderingen van de Cliëntenraad? De tijd van vergaderen is beperkt waardoor het dilemma ontstaat of een discussie moet worden voortgezet of worden beëindigd. Wat vindt u van de frequentie van de vergaderingen van de Cliëntenraad? De heer Hoksbergen stelt voor iedere maand te vergaderen, 1x een officiële vergadering en de maand daarop een werkvergadering. De uitwerking hiervan kan zijn dat er beter een vinger aan de pols kan worden gehouden, de eenheid wordt bevorderd en er kwalitatief goede adviezen worden geproduceerd! Zijn er zaken met betrekking tot de manier waarop de Cliëntenraad vergadert die volgens u anders moeten/kunnen? Zo ja, wat stelt u voor? De plaatsvervangend voorzitter vindt het van belang dat de leden van de subcommissies (agenda-, plannings-, WMO-, en re-integratiecommissie) vaker vergaderen en hierdoor productiever worden. Voorts wordt opgemerkt er vorig jaar geen contacten met partijen als het CWI en WEDEO zijn geweest. Dit wordt als een aderlating ervaren vooral omdat de klanten van deze instellingen ook door de Cliëntenraad worden vertegenwoordigd! De leden zijn het erover eens dat de Cliëntenraad pro-actiever bezig moet zijn. De wijze van vergaderen is hiervoor bepalend en belangrijk om serieus te worden genomen. 2

3 Het is eveneens van belang dat de Cliëntenraad zich een weg weet te vinden tussen zichzelf en de Tijdelijke sociale raad! Het feit dat de planning van de vergaderingen zijn afgestemd op de vergaderingen van de Tijdelijke sociale raad wordt als onjuist ervaren. - Vindt u dat de beoogde samenstelling van de cliëntenraad zoals omschreven in artikel 3 van de verordening een goede afvaardiging is van de doelgroepen in de gemeente? - Mist u in de huidige samenstelling een groep burgers/belanghebbenden? Zo ja, welke groep? - Vindt u dat bepaalde groepen burgers of belanghebbenden oververtegenwoordigd zijn? Zo ja, welke groepen of belanghebbenden zijn dat? Het feit dat de groep allochtonen niet vertegenwoordigd zijn, wordt als een gemis ervaren. Hierdoor mist de Cliëntenraad veel informatie. Mevrouw Botteram wijst erop dat vragen die allochtonen hebben daardoor niet kunnen worden beantwoord. Mevrouw Roelofs merkt op dat bijstandsgerechtigden onvoldoende zijn vertegenwoordigd. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze doelgroep onvoldoende zo niet, helemaal niet op de hoogte is van het bestaan van een Cliëntenraad. Dit zou kunnen veranderen door als Cliëntenraad meer de publiciteit te zoeken. De vraag of de vakbonden zijn oververtegenwoordigd, wordt door de leden ontkennend beantwoord. De vakbondsleden zijn breed georiënteerd. Ook is het moeilijk om jonge, gemotiveerde mensen te vinden om zitting te nemen in een cliëntenraad. Mevrouw Roelofs merkt op dat op papier er een scheve verhouding bestaat maar niet in de praktijk. - Namens welke organisatie /groep burgers/belanghebbenden zit u in de Cliëntenraad? - Op welke wijze vertegenwoordigt u deze organisatie/groep burgers/belanghebbenden? Vertegenwoordigd zijn de vakbonden CNV en FNV, de WVG (nu WMO) en de bijstand. De leden lezen zich in, maar geven te kennen weinig tot geen terugkoppeling te doen naar hun achterban. Zij zijn in beperkte mate bezig met de achterban. De leden zijn o.a. actief als vrijwilligers/werkzaam bij buurthuizen, een WAO-club, Waterrijk, wijkraad van gehandicapten, de vakbonden en de ledenservice, verslavingszorg, gehandicaptenorganisaties, jongerenwerk, ouderenwerk (invulling belastingformulieren enz.) Erkend wordt dat het belangrijk is bovengenoemde informatie met elkaar te delen. Dit gebeurt te weinig. Ook het informeren van de achterban wordt benadrukt. De heer Born merkt op dat in zijn evaluatiegesprek met het afdelingshoofd W&I werd aangegeven dat de Cliëntenraad haar achterban niet zichtbaar vertegenwoordigd! Wat is in uw ogen de taak en functie van de Cliëntenraad? Gemeentelijke taken rond Werk en Inkomen toetsen en bewaken. Eventueel ombuigen/beïnvloeden naar de mening van de Cliëntenraad. 3

4 Vervult de Cliëntenraad naar uw mening daadwerkelijk die functie? De leden zijn er het unaniem over eens dat dit momenteel niet het geval is. Een belangrijke reden is het ontbreken van de eenheid. Ook is er teveel geleund op een voorzitter die kennis van zaken heeft. Hierdoor voelen een aantal leden zich geremd in hun bijdrage tijdens de vergaderingen. - Wat vindt u van de huidige samenwerking met de Tijdelijke sociale raad en de Ouderenraad? - Zijn er nog andere samenwerkingsrelaties met andere overleggen/organisaties van belang voor het functioneren van de Cliëntenraad. Er zijn contacten met de Tijdelijke sociale raad en de Ouderenraad. De vergaderingen van deze raden worden door een afvaardiging van de Cliëntenraad bezocht. Met Wedeo en het CWI zijn er in 2008 geen contacten geweest, terwijl dit wel degelijk van belang is. Zoals eerder is aangegeven wordt dit als een aderlating ervaren. P A U Z E ( UUR) Na de pauze worden de sterke/zwakke punten en de toekomst van de Cliëntenraad besproken. STERKE PUNTEN CR ZWAKKE PUNTEN CR - Ervaring kennis wetgeving - intern gericht - geen onderscheid in onderwerpen (open agenda) - zichtbaarheid richting het gemeentebestuur - samenstelling (gemis bijstandsgerechtigden en allochtonen) - onzichtbaarheid in media t.b.v. de doelgroepen - toegankelijk voor raadsleden - vacatures niet ingevuld - coöperatief - gebrek aan duidelijkheid, structuur - vergaderdiscipline Afwachtend in lobbyen (missen vaardigheid) Toekomst Op de vraag wat de Cliëntenraad adviseert met betrekking tot de bestaande adviesraden, geven de leden te kennen niets te voelen voor diverse adviesraden. Geïntegreerd gemeentelijk beleid, vraagt om een geïntegreerde adviesraad. De voorkeur gaat derhalve uit naar één raad met een duidelijke positie en een adviserende rol richting het gemeentebestuur. Die adviesraad zou vanaf de nieuwe gemeenteraadsperiode aan de slag moeten. Om toe te werken naar één raad, zullen er een aantal randvoorwaarden gesteld moeten worden. Deze worden als volgt geformuleerd: - het behandelen van alle beleidslijnen werk, inkomen en zorg 4

5 - een evenwichtige samenstelling (Zorg en welzijn zijn oververtegenwoordigd in de Tijdelijke sociale raad en in de Clientenraad) - ondersteuning vanuit de gemeente bij het ophalen van informatie uit de achterban (en het terugkoppelen): informatiepunt voor vragen, scholing - geen geïnstitutionaliseerde vertegenwoordiging maar een mix in de samenstelling van de adviesraad door o.a.: o ervaringsdeskundigen: o mensen die verbinding kunnen maken tussen de verschillende beleidsterreinen - Voorzitter: onafhankelijk/betrokken/geen voorkeuren hebbend - waardering voelen vanuit de gemeente Overgangsperiode ( ) De leden zijn het erover eens dat tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 de Cliëntenraad proactief bezig moet gaan om zich goed in te bedden in de Sociale Raad. Dit kan worden gedaan door: - duidelijke adviezen uit te brengen, gevraagd of ongevraagd (de Clientenraad focust zich hierbij op een beperkt aantal, strategische onderwerpen) - de adviezen onder de aandacht te brengen van de raadsleden - een proactieve houding ten aanzien van de formele adviesrol richting het college en de Tijdelijke sociale raad - een proactieve houding ten aanzien van de informatie adviesrol - Werk en inkomen benaderen voor het bereiken van de doelgroep WWB. - Wijziging van de samenstelling van de Tijdelijke sociale raad - De externe contacten op te pakken - Informatie op te eisen 3. Rondvraag De uitwerking van het advies, zal door de heer Hoksbergen nader worden opgepakt en in routing worden gebracht richting het college. Routing evaluatieverslag: Uitwerken verslag in week 7 (11 februari 2009) Verzenden conceptverslag in week 8 (18 februari) In week 9 reacties leden verwerken In week 9 (25 of 26 februari) verslag plus advies naar college De heer Nagels zal het verslag en advies van de evaluatie van de Ouderenraad aan alle leden toesturen. 5

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Auteur(s) Datum Movisie Marjoke Verschelling en Karin Sok Utrecht, 17 september 2014 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014

INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014 INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014 1. Aanleiding In mei 2011 heeft de gemeenteraad het rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient vastgesteld. Dit rapport is een oriëntatie op het

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

De stem van de cliënt

De stem van de cliënt De stem van de cliënt Onderzoek naar klachtrecht, medezeggenschap en de vertrouwenspersoon bij drie Noord-Brabantse jeugdzorginstellingen Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Vereniging Hogescholen T.a.v. het bestuur Prinsessegracht 21 2514 AP Den Haag Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Geachte bestuursleden van de

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

De raad in stelling HET SPOORBOEKJE. Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties?

De raad in stelling HET SPOORBOEKJE. Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties? De raad in stelling HET SPOORBOEKJE Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties? Het spoorboekje is de opbrengst van het congres De raad in stelling d.d. 27

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie