2 e herziening multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Verwerking commentaar d.d verbeteringen Paul en Ton met opm.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 e herziening multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Verwerking commentaar d.d. 21-12-2010 verbeteringen Paul en Ton met opm."

Transcriptie

1 2 e herziening multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Verwerking commentaar d.d verbeteringen Paul en Ton met opm. Irene Gegeneraliseerde Angststoornis Reactie (naam, vereniging/organisatie, bijlage) Algemeen Algemeen Angst Dwang en Fobie Stichting en het Athena Instituut van de VU Amsterdam Commentaar Een mooi product waar veel werk in is gestoken. Ik geef eerst antwoord op de vragen en heb dan per pagina nog wat tips en vragen. 1. Is de onderbouwing volledig; is er belangrijk wetenschappelijk bewijs onvermeld verbleven? A: ik ben onvoldoende van alle literatuur op de hoogte om dat te beoordelen. Maar het oogt goed volledig 2. Zijn de fasen van zorg en de afzonderlijke interventies in hun onderlinge samenhang voldoende beschreven/uitgewerkt; ontbreken er stappen of interventies? A: naar mijn idee is dat goed gedaan en ontbreken geen zaken 3. Is de richtlijntekst afdoende concreet; is deze herkenbaar? A: de tekst is zeker herkenbaar. In zijn algemeenheid pleit is voor een strakker taalgebruik en een meer samenvattende wijze van beschrijven, behalve bij studies die op zich iets te melden hebben. Ook mag de tekst wat mij betreft wat stelliger: ik geef daarvoor tips hieronder 4. Is de richtlijn bruikbaar in de praktijk? A: naar mijn idee zeker: zie echter wel mijn opmerkingen De volgende suggesties voor aanvullingen op de richtlijntekst gegeneraliseerde angststoornis zijn tot stand gekomen doormiddel van een éénmalige bijeenkomst met vijf ervaringsdeskundigen, allen verbonden aan de ADF. De aanwezigen hebben ter voorbereiding de richtlijntekst gegeneraliseerde angststoornis doorgenomen. Vervolgens werd met behulp van een gestructureerde discussie, gefaciliteerd door het Athena Instituut, het commentaar van de verschillende ervaringsdeskundigen samengevat in tien gezamenlijke standpunten en overige opmerkingen. In de volgende tekst worden Besluit wat ermee te doen In dank aanvaard. De Richtlijncommissie heeft het commentaar deels wel en deels niet overgenomen, zoals hierna aangegeven. Voorts verwijst de Richtlijnwerkgroep naar Hoofdstuk 8 Aanbevelingen vanuit het patiëntenperspectief. pagina 1

2 deze standpunten en suggesties weergegeven en toegelicht. 1. Medicatie plus cognitieve gedragstherapie In het algoritme dient naast farmacotherapie tegelijkertijd psychologische behandeling aangeraden te worden. In het algoritme wordt in overleg met de patiënt een keuze gemaakt uit psychologische behandeling of farmacotherapie. Farmacotherapie alleen wordt door de ervaringsdeskundigen echter niet als een optie gezien; dit zou altijd in combinatie met psychologische behandeling aangeboden moeten worden. Dit zou tegelijkertijd ingezet moeten worden. Volgens de beslisboom kan in het geval van farmacotherapie de psychologische behandeling (in het uiterste geval) pas na 26 weken ( ) in combinatie met farmacotherapie aangeboden worden. De ervaringsdeskundigen geven aan dat therapeutische behandeling altijd een optie zou moeten zijn. Combinatiebehandeling wordt alleen opgenomen in de richtlijn als wetenschappelijk is aangetoond dat de combinatiebehandeling beter is dan medicatie alleen of psychotherapie alleen. Dit is onjuist. Uit het algoritme blijkt dat na iedere vorm van medicatie psychotherapie kan worden gestart. 2. Bejegening/ rekening houden met patiënt als individu In de tekst en aanbevelingen zou meer nadruk moeten liggen op de patiënt als individu De ervaringsdeskundigen benadrukken het belang van het eerste contact tussen behandelaar en patiënt. De behandelaar dient rekening te houden met bijkomende heftige gevoelens van schaamte en begrip hiervoor te tonen. Hierdoor kan een (noodzakelijke) vertrouwensband opgebouwd worden. Verder zou moeten worden geprobeerd om wisselingen van behandelaars te voorkomen, omdat hiermee het opgebouwde vertrouwen teniet wordt gedaan. Behandelaars zouden zich er te allen tijde bewust van moeten zijn dat protocollen niet zaligmakend zijn. De behandeling moet altijd afgestemd worden op de individuele patiënt; zijn voorkeuren, karakter, mogelijkheden etc. Deze nadruk zou onder andere terug moeten komen in de aanbeveling betreffende het in eerste instantie overwegen van groepstherapie vanwege kosteneffectiviteit (zie blz 19). Aangeraden wordt deze aanbeveling aan te passen, zodat duidelijk wordt dat deze keuze in overleg met de patiënt gemaakt dient te worden. Niet de kosteneffectiviteit De richtlijncommissie is het overigens wel eens met deze visie. Iedere behandelaar moet in alle contacten (dus niet alleen in de eerste contacten) rekening houden met bijkomende problemen, zoals schaamte. Deze visie hoort bij de algemene aspecten waaraan iedere behandeling moet voldoen, en dus ook de behandeling van GAS. Algemene aspecten worden nooit opgenomen in een richtlijn, omdat de tekst dan veel te uitgebreid zou worden. Deze visie wordt gedeeld door de richtlijncommissie. Dit is overgenomen pagina 2

3 maar de patiënt en de aard van de klachten dienen de doorslag te geven bij de keuze van de behandelvorm. (pag. 19) Tekst geschrapt. 3. Lotgenotencontact Lotgenotencontact zou in het algoritme geïntegreerd moeten worden. Lotgenotencontact kan de behandeling ondersteunen. De ervaringsdeskundigen geven aan dat de toegevoegde waarde van lotgenotencontact ligt in sociaal contact, het besef niet de enige te zijn, herkenning, erkenning, gestimuleerd worden door anderen, relativeren, tips uitwisselen en humor. Lotgenotencontact kan zowel voor tijdens of na de behandeling nuttig zijn. De behandelaar zou de patiënt niet alleen moeten attenderen op de mogelijkheid tot lotgenotencontact (blz. 24, punt 4), maar hem ook moeten wijzen op het belang hiervan. Idealiter wordt het lotgenotencontact in het algoritme geïntegreerd op een wijze waaruit blijkt dat dit ten alle tijden een toegevoegde waarde kan hebben. De richtlijncommissie ziet positieve aspect van lotgenoten contacten in voor tenminste een deel van de patiënten en is het eens met de visie dat deze contacten belangrijk kunnen zijn ter ondersteuning van de patiënt. Aan gezien de lotgenotencontacten niet evidence-based zijn, zijn ze niet in de richtlijn opgenomen. 4. Aanknopingspunten voor psychoeducatie In de richtlijn zouden aanknopingspunten voor psychoeducatie gegeven moeten worden Dit is overgenomen (pag. 14 en 23) Patiënten moeten soms lang wachten voordat een behandeling start of verbetering optreedt. In het algoritme lijkt psychologische behandeling of farmacotherapie de enige oplossingen zijn, terwijl een patiënt ook in het dagelijkse leven dingen kan veranderen. Het gaat hier om zelfmanagement en het zoeken naar daginvulling, structuur en afleiding. Dit kan bijvoorbeeld door middel van sport, hobby s of sociale contacten; afgestemd op de voorkeuren en karakteristieken van de persoon. Dit om te voorkomen dat mensen passief wachten op verbetering. Uiteraard vormt dit een aanvulling en niet een vervanging van psychologische behandeling of farmacotherapie. Aan het begin van het algoritme wordt gewezen op psychoeducatie; de ervaringsdeskundigen missen echter concrete aanknopingspunten of handvatten voor de invulling hiervoor in de richtlijntekst. 5. Aanbeveling begeleiding opbouw pagina 3

4 medicatie De begeleiding bij het opbouwen van medicatie zou in de aanbevelingen opgenomen moeten worden. Bij de overige overwegingen betreft farmacotherapie wordt aangegeven dat het belangrijk is patiënten te begeleiden bij het opbouwen van de medicatie (blz. 4). De ervaringsdeskundigen vinden deze begeleiding dusdanig belangrijk dat zij aanraden dit op te nemen in de aanbeveling. Daarbij is het erg belangrijk dat goede uitleg wordt gegeven over mogelijke bijwerkingen. Patiënten moeten regelmatig terug gezien worden. Met name voor erg angstige mensen voor wie bijwerkingen de angst kunnen versterken kan het nodig zijn de dosering aan te passen naar beneden. Eventueel kunnen benzodiadepinen tijdelijk een oplossing bieden als de angst te sterk wordt. Bovendien merkten de ervaringsdeskundigen op dat (zoals te zien in het algoritme) het afkappunt voor effectiviteit op 6 weken ligt. Soms is dit echter te kort en kan het langer duren voordat een middel effectief blijkt. De richtlijncommissie vindt begeleiding en behandeling van medicamenteuze behandeling belangrijk. Iedere behandelaar moet in alle behandelcontacten bij een medicamenteuze behandeling de bedoelde begeleiding geven. Hierbij hoort ook uitleg over werking, bijwerkingen. Deze visie hoort bij de algemene aspecten waaraan iedere behandeling moet voldoen, en dus ook de behandeling van GAS. Algemene aspecten worden nooit opgenomen in een richtlijn, omdat de tekst dan veel te uitgebreid zou worden. 6. Keuze therapie niet aan de hand van ervaring therapeut De keuze voor meer gedragsmatige of cognitieve aanpak zou in overleg met de patiënt gemaakt moeten worden en niet moeten afhangen van de ervaring van de therapeut. Dit is overgenomen (pag ) Tekst is geschrapt. Op blz. 19 (reg ) staat dat afhankelijk van de ervaring van de therapeut een keuze wordt gemaakt voor een meer gedragsmatige of meer cognitieve aanpak. De ervaringsdeskundigen zijn echter van mening dat de klachten en behoeftes van de patiënt hier belangrijker zijn dan de ervaring van de therapeut. Indien de therapeut de ervaring met de therapie die de voorkeur krijgt niet heeft, kan (i.o.m. de patiënt) een andere therapeut gezocht worden. 7. Regelmatig contact met huisarts/ behandelaar De richtlijn zou moeten benadrukken dat er regelmatig contact moet zijn tussen de patiënt en de huisarts/behandelaar Dit is overgenomen (pag. 14) Wanneer patiënten langdurig met medicatie worden behandeld is aan te raden pagina 4

5 Regelmatig contact met de huisarts of behandelaar kan voorkomen dan patiënten jarenlang geparkeerd worden op bepaalde medicijnen. Dit geldt met name voor de benzodiazepinen. Er zou minimaal 1 keer per 3 maanden contact moeten zijn om de effectiviteit te evalueren. 8. Omschrijvingen cognitieve therapie, gedragtherapie en exposure Het gebruik van de begrippen cognitieve therapie, gedragstherapie en exposure is niet consequent en er is behoefte aan verheldering van deze termen in de tekst. werking en bijwerking van de medicatie eenmaal per 3 maanden te evalueren. Dit is overgenomen (pag ) Overal is de term C(G)T vervangen door CGT. De ervaringsdeskundigen merkten op dat de termen cognitieve therapie, gedragstherapie en exposure niet consequent gebruikt worden wat verwarring schept bij het lezen van de passage op bladzijde 16 en 18 betreffende deze onderwerpen. Er wordt aangeraden deze passages na te gaan op consequent gebruik van deze termen en de definities indien nodig verder te verhelderen. 9. Nieuw onderzoek De ervaringsdeskundigen willen graag wijzen op nieuw onderzoek, zodat dit eventueel meegenomen kan worden. m.b.t. blz 15: Op het Jubileumcongres Overwaal, Centrum voor angststoornissen is onderzoek gepresenteerd over nieuwe ontwikkelingen in de behandelingen van angststoornissen. Het betreft hier onder andere onderzoek van Prof. Paul Salkowskis. m.b.t. blz. 18: Aangeraden wordt om onderzoek over mindfullness mee te nemen. Mindfullness kan ondersteuning beiden naast de behandeling en voor terugvalpreventie. Hierbij wordt door de ervaringsdeskundigen verwezen naar het boek: mindfullness en bevrijding van depressie (Mark Williams, John Teasdale en Zindel Segal, 2007). De zoekstrategie staat helaas niet toe dat niet gevonden onderzoek wordt toegevoegd. 10. Gebruik grafieken De ervaringsdeskundigen raden aan om met behulp van grafieken op basis van onderzoek de effectiviteit van de verschillende behandelvormen inzichtelijker te maken. De algehele lay-out van de richtlijnen angst en depressie zijn uniform. Grafieken passen daar niet in. De ervaringsdeskundigen raden het gebruik pagina 5

6 van grafieken aan voor de richtlijn (en patiëntenversie) om een duidelijker overzicht te geven van effectiviteit, lange termijn effecten en bijwerkingen van verschillende behandelingen. 11. Wat als het niet overgaat? Aangeraden wordt om aandacht te besteden aan patiënten bij wie geen verbetering optreedt. Hiermee willen de ervaringsdeskundigen benadrukken dat mensen niet als uitbehandeld beschouwd moeten worden. Uit lotgenotengroepen en zelfhulp blijkt dat mensen met het etiket uitbehandeld toch een leefbaarder leven kunnen krijgen. Uitbehandeld kan ook betekenen dat de therapeuten of behandeling niet geschikt waren. Door middel van een second opinion kan worden nagegaan of iemand ook daadwerkelijk is uitbehandeld of er nog wel degelijk behandelmogelijkheden zijn. Daarbij wordt ook verwezen naar het boek Angststoornissen: behandeling en therapieresistentie van Hendriks en Klompenhouwer (2004), waarin handvaten worden aangereikt voor de behandeling van klachten die niet behandelbaar lijken (zie bijvoorbeeld blz van dit boek). De richtlijncommissie vindt deze opmerking erg belangrijk en is het er mee eens. Aan rehabilitatie en second opinions bij nonrespons wordt in het algoritme en in de tekst die het algoritme begeleid aandacht besteed. Overige opmerkingen Algemeen FVB Algemeen Jos Delimon Algemeen Onderaan het algoritme staat een boxje met een verwijssterretje. In het algoritme wordt echter nergens naar dit boxje verwezen. Onderaan in de beslisboom wordt de keuze voor een second opinion gemaakt. Volgens de ervaringsdeskundigen is deze overweging tijdens de gehele behandeling relevant. Bij elke stap in het algoritme zou een behandelaar de afweging moeten maken of een second opinion nodig is. Bij deze kan ik u mededelen dat ik vanuit de FVB klankbordgroep Angststoornissen geen commentaar heb ontvangen in het kader van de commentaarronde Gegeneraliseerde Angststoornis. Prima hoofdstuk en goed bruikbaar. Commentaar van het bestuur van de sectie Angststoornissen van de op de Concept Richtlijn Gegeneraliseerde Angststoornis ter beoordeling aan de Is gecorrigeerd Zie hierboven N.v.t. N.v.t. pagina 6

7 toegestuurd d.d. 28 juni Het bestuur van de sectie is ter zake bijgestaan door de heer drs. Colin van der Heiden, GZpsycholoog&psychotherapeut, Cognitief Gedragstherapeut, Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek PsyQ Rijnmond. Colin van der Heiden heeft verschillende publicaties in (inter)nationale vaktijdschriften op zijn naam, de laatste jaren voor al over gegeneraliseerde angststoornis, en de behandeling daarvan. Momenteel is hij bezig met de afronding van zijn proefschrift over de behandeling van GAS, die dit jaar (2010) moet uitmonden in een promotie. Ingestuurd door drs. Hubert vd Kleij, directeur p.1,regel 5 p.1,regel 9 - het stuk is niet altijd even helder geschreven - m.n. het wat ons betreft belangrijkste stuk (par 1.40) is lastig te volgen en kent veel dubbelingen in de opsommingen. Dat maakt het zeker voor de praktijk lastig bruikbaar. Beantwoording vragen Kerngroep: 1. De onderbouwing lijkt volledig, maar het besproken WO zou hier en daar best van een kritischer kanttekening voorzien mogen worden (m.n. v.w.b. gebruikte uitkomstmaten). Er worden tenslotte aan deze onderzoeken belangwekkende conclusies verbonden. 2. en 3. Zoals boven al vermeld vinden wij de samenhang hier en daar ontbreken. Ook is het stuk op sommige onderdelen weinig concreet en daardoor lastig te volgen (b.v. de laatste paragraaf met al die dubbelingen, maakt het stuk niet echt begrijpelijk). Ook vinden wij niet alle conclusies goed aansluiten op de beschreven wetenschappelijke bevindingen (zie bijvoorbeeld de voorkeur voor groepstherapie, waar individuele therapie sneller resultaat geeft en minder uitval kent). 3. Aansluitend bij het voorgaande vinden wij de Richtlijn zoals hij nu voorligt onvoldoende bruikbaar voor de praktijk, omdat 1) hij nog te moeilijk te volgen is, en 2) omdat hij inhoudelijk nog niet volledig is. wat is een handmatige selectie: wat doe je dan? moet die keuze nog worden toegelicht? Getracht is de gehele tekst en ook paragraaf 1.4 te verduidelijken en dubbelingen te verwijderen Om de tekst niet te omvangrijk te maken is deze opmerking niet verwerkt. Getracht is de gehele tekst en ook paragraaf 1.4 te verduidelijken en dubbelingen te verwijderen. Het format is zoals de overige richtlijnen angststoornissen en depressie die de VGCT reeds heeft geautoriseerd. Is aangepast. De richtlijncommissie hoopt dat de VGCT na deze grondige revisie daar anders over denkt. Deze tekst is verwijderd. Opmerking is vervallen omdat bovenstaande tekst is geschrapt. pagina 7

8 p.1,regel 13 p.1,regel 17 p.1,regel 34 p.2 p.2,regel 7 p.2,regel 21 p.2,regel 27 verwijzing naar paragraven is altijd handig vrijwel geen is vaag: is het er wel, of niet en wat doe je ermee? wat mij betreft de betablokkers en antipsychotica even onder een apart kopje: niet besproken middelen. Op blz 2 worden verschillende effectstudies voor psychofarmaca besproken. De in die onderzoeken gehanteerde criteria voor verbetering zijn niet zo sterk (b.v. wel/geen diagnose). We missen daar een kritische reflectie op. De uitkomsten lijken nu beter dan ze mogelijk zijn. wat bedoel je met apart geselecteerd as je resultaten noemt: nieuwe regel Ik zou zeggen: 35 % komt in remissie en nog eens 25 % verbetert klinisch relevant (wat is daar overigens de definitie van?) De verwijzing naar paragrafen is toegevoegd. Vrijwel is geschrapt. Deze opmerking geldt voor de hele richtlijn, ook voor het psychotherapeutische onderzoek. Om de tekst van de richtlijn beperkt te houden heeft de richtlijncommissie besloten deze opmerking nergens in de richtlijn door te voeren. Tekst is veranderd in: Separaat geïncludeerd p.2,regel 27 en 28 p.2,regel 29 p.2,regel 29 welke criteria gehanteerd voor klinisch relevant herstel? Na zes weken behandelen met een antidepressivum verbeteren. waarom na zes weken te evalueren. Is er dan meestal een effect van de pillen? Zoals het er nu staat zegt het weinig. p.2,regel 32 wat is voortijdig: noem weken Deze definitie van klinisch relevant verbeterd is niet overgenomen. Deze opmerking geldt voor de hele richtlijn, ook voor het psychotherapeutische onderzoek. Om de tekst van de richtlijn beperkt te houden heeft de richtlijncommissie besloten deze opmerking nergens in de richtlijn door te voeren. Deze definitie van klinisch relevant verbeterd is niet overgenomen. Deze opmerking geldt voor de hele richtlijn, ook voor het psychotherapeutische onderzoek. Om de tekst van de richtlijn beperkt te houden heeft de richtlijncommissie besloten deze opmerking nergens in de richtlijn door te voeren. Na 6 weken werken antidepressiva, als ze effectief zijn. Net als bij depressie is deze termijn 6 weken. Voor andere angststoornissen gelden vaak andere termijnen. Deze termijnen zijn verkregen uit onderzoek. Dit wordt verder niet toegelicht. pagina 8

9 p.2,regel 33 p.2,regel 37 p.2,regel 40 p.2,regel 45 p.3,regel 1-3 p.3,regel 8 p.3,2 e conclusie p.3,3 e conclusie p.3,4 e conclusie p.3,conclusie.niveau 2.3 e regel is bekend in welke periode deze optreden en of er gewenning is? over welke studies hebben we het vanaf hier? Graag eerst een witregel wel of geen verschillen, geen vrijwel gebruiken: als ze er zijn, dan vermelden, zijn ze er niet, dan niks over zeggen. wat is langere termijn: noem weken waren de genoemde verschillen wel/niet significant? Verder snappen we niet dat er 4 50% terugval op placebo is: waren ze dan wel hersteld door die placebo? En hoeveel % dan? zeker op korte termijn: vaag. Scheidt op korte en lange termijn hier: zo laat je te vaag wat er op lange termijn wel of niet evident is. lijken vind ik vaag: wel of niet uitval over welke periode de thans bekende streefdoseringen zijn.. imipramione moet zijn imipramine Bedoeld werd: dropout voordat de evaluatie termijn van 6 weken bereikt is. Zin herschreven: Ongeveer 10% van de patiënten stopt de medicatie vanwege bijwerkingen. Tekst aangevuld en herschreven: Frequent (tot 30%) voorkomende voorbijgaande bijwerkingen in de eerste weken zijn: misselijkheid, constipatie, hoofdpijn, slaperigheid. Deze bijwerkingen verbeteren in het algemeen.., regel wit is doorgevoerd. De tekst is afkomstig uit de in de eerste alinea na de witregel genoemde referenties. Toegevoegd is; Tot 6 maanden. Wel significant, zie eerder in deze tekst. Tekst is als volgt herschreven en verduidelijkt. De patiënten die met de SSRI s werden doorbehandeld gedurende 6 maanden hadden significant minder kans op terugval dan de patiënten die in plaats van een antidepressivum dubbelblind werden doorbehandeld met placebo (SSRI: 11% terugval op paroxetine; 19% terugval op escitalopram; 40% resp. 50% terugval op placebo). Jos Delimon p.3,regel 9-11 ik vind dit te vaag voor een richtlijntekst pagina 9

10 p.3,regel 9-11 p.3,regel 16 p.4,regel 5 p.4,regel 14 p.6,regel 11 p.6,regel 12 p.6,regel 12 p.6,regel p.6,regel 27 die aanname vinden we wat kort door de bocht; iets meer onderbouwing kan geen kwaad (want omdat een pil bij paniekstoornis werkt wil niet meteen zeggen dat het bij GAS ook zal werken). als bijwerkingen zijn onderzocht bij GAS dan zou ik er over schrijven; anders melden dat het niet is onderzocht en verwijzen naar farmacotherapeutisch compas voor mogelijke bijwerkingen: hoeven hier niet allemaal te worden genoemd. lijkt zinvol: vage tekst: wordt het aangeraden of niet en als het zinvol is, dan is het dat wel of niet. is afbouw SSRI onderzocht bij GAD? Zo niet, dan duidelijk zijn. maat voor effectiviteit niet de sterkste. Alleen angst met de HAM-A (overweging: voluit noemen; zeker praktici kennen niet alle lijsten; verderop wordt b.v. de HAS wel voluit geschreven), terwijl piekeren toch minstens even belangrijk is in de diagnostische criteria voor de GAS. Kritische noot zou mooi zijn. bij resultaten: nieuwe regel noem bij korte termijn aantal weken vreemde en ongebruikelijke formulering; bedoeld wordt dat er geen verschil in effectiviteit werd gevonden? Maar dan nog: waren ze allebei even effectief, of even ineffectief? HAM op zelfde wijze in de tekst noemen (zie regel 12) Dit is niet expliciet bij GAS onderzocht, maar wordt wel genoemd door de richtlijncommissie onder overige overwegingen (die ook consensus-based kunnen zijn), omdat deze verschijnseleen in de klinische praktijk belangrijk zijn. Afkortingen zijn voluit geschreven Kritische noot niet overgenomen Zoals boven reeds geschreven: deze kritische noten worden ook niet gekraakt bij psychotherapeutisch onderzoek vanwege de lengte van de richtlijntekst. 4-9 weken Beide middelen waren even effectief en effectiever dan placebo. De tekst luidt nu: De meta-analyse laat zien dat behandeling met een azapirone of benzodiazepine effectiever is dan placebo in het reduceren van zowel angstsymptomen (effect size overall Hedges g=0.31; 95% BI ) als depressieve symptomen (effect size overall g=0.31; 95% BI ). Er werd in deze meta-analyse geen significant verschil in effectiviteit tussen de azapirones en benzodiazepines aangetoond. pagina 10

11 p.6,regel 29 en 30 p.6,regel 38 e.v. p.6,regel 42 p.6,regel 44 p.6, iha p.7,regel 7 p.7,regel 10 p.7,onderaan p.7,1 e conclusie p.7,3 e conclusie p.7,laatste zin p.8,regel 3 p.8,aanbeveling p.8,aanbeveling p.8,regel 35 hoe zijn de depressieve symptomen gemeten? En: wederom geen piekeren als uitkomstmaat! niet duidelijk is obv welk onderzoek deze uitspraken gedaan worden. is dat omdat ze ernstiger zijn, of omdat ze benzo s hebben gebruikt; als dat niet bekend is: weglaten voor doseringen en bijwerkingen: verwijzen naar farmcotherapeutisch compas: een richtlijn is geen protocol dit stuk is een beetje los zand. Er worden steeds opsommingen gedaan, die weinig verband met elkaar lijken te hebben. In elk geval worden er weinig verbindingen tussen de verschillend paragrafen gemaakt. de beide verwijzingen zijn erg oud; het onderzoek gaat dus wsch. over de diagnose cf. de DSM-III resp. de DSM-III-R. dat is wel het vermelden waard, omdat de criteria sindsdien best behoorlijk gewijzigd zijn korte termijn: noem weken de overige overwegingen mogen wat mij betreft wel weg, met uitzondering van een jaar doorbehandelen dat effectiviteit na 6 weken te beoordelen is, wordt op blz. 6 nergens onderbouwd. Daar staat slechts dat het effect na 2-3 weken optreedt. waarom wordt kava nu niet genoemd; wordt wel op blz 6 besproken. even effectief komt niet overeen met het gepresenteerde bewijs op blz. 6; bv Chessick ea (2006) vonden verschil ten gunste van benzo s plots wordt klinische ervaring geïntroduceerd; van wie dan? Liever schrijven: ervaringen van de samenstellers of de werkgroep oid; in elk geval is dan duidelijker van wie dit inzicht afkomstig is. Aanbeveling ik vind dit vage tekst bij onvoldoende effect verhoog je de dosering en dat doe je niet zo nodig. Als je deze verhoogt is de vraag hoe lang. De regel: De dagdosering kan zo nodig worden verlaagd.. zal horen bij de verhoging tot 60mg de verhoging tot max. 60 mg p.d. is niet eerder genoemd (en dus niet onderbouwd). aan veilig in gebruik toevoegen dat dat alleen bij kortdurend gebruik is. De Toegevoegd: Met de HAM-D Tekst hier verwijderd en onder overige overwegingen aangebracht. Tekst verwijderd De richtlijncommissie vindt het belangrijk dat doseringen en bijwerkingen genoemd worden. Dit is overigens conform de andere (reeds geautoriseerde) richtlijnteksten angst en depressie en de oude richtlijntekst. De tekst is herschreven en hopelijk beter begrijpelijk gemaakt. Net als hiervoor: de richtlijntekst is al erg uitgebreid. De richtlijncommissie wil de tekst niet nodeloos uitbreiden. De tekst is wel herschreven Kava is geschrapt De tekst is geschrapt De tekst is geschrapt Zie pagina 7 conclusie 1 Tevens is de tekst onder overige overwegingen aangepast. De tekst is geschrapt pagina 11

12 bijwerkingen bij langer gebruik, die 2 regels verder beschreven worden, zijn toch niet zo veilig p.8,regel 35 dat veilig zou ik wel even toelichten: wat bedoel je? De rest van de alinea relativeert die veiligheid nogal. p.9,regel 5-10 deze tekst is herhalend t.o.v. boven De tekst is geschrapt De tekst is geschrapt p.9,regel 11 p.9,regel 14 p.9,regel 17 p.10,2 e conclusie p.10,regel 18 p.11,regel 35 p.11,regel 42 p.12 P.12,regel p.12,1 e conclusie p.13, conclusies p.13,bovenste conclusie p.13,3 e conclusie op welke termijn? de euforiserende effecten: welke zijn dat? De impliceert dat ze al bekend/beschreven zijn; dat is niet het geval. is deze review alleen over GAD: in zijn algemeenheid is mij niet geheel helder of alle tekst over benzo s steeds gaat over onderzoek over GAD of dat er algemenere kennis in wordt verdisconteerd. aan effectief op LT wel toevoegen dat er dan wel behoorlijke bijwerkingen kunnen optreden (zie blz. 8 onderaan). dat onthoudingsverschijnselen onderscheiden dienen te worden van recidief GAS klopt wel; alleen: hoe doe je dat? Want de op r.14 genoemde onthoudingsverschijnselen (geprikkeldheid, slaapproblemen, dysforie) zijn GAS symptomen. Dus het zou prettig zijn als dit advies met enige richtlijnen gepaard zou kunnen gaan. weer alleen angst als uitkomstmaat, en niet piekeren dat er geen significant verschil werd gevonden tussen pregabaline en placebo betekent niet automatisch dat pregabaline goed verdragen werd; misschien werden ze allebei wel slecht of matig verdragen en was er daarom gen significant verschil. Dit graag toelichten dus. kunnen de doseringsstudies op p 12 niet wat globaler worden samengevat: ik vind dit te veel detail voor een richtlijntekst waren de verschillen in percentages significant? dat effectiviteit na 1 week begint en na 4 weken te beoordelen is slaat niet terug op de tekst. de eerste conclusies in het eerste blokje zijn in tegenspraak met die op p.12.. de tweede conclusie in dat blokje: daar nmoet nog even bij dat de vergelijking Pregabaline betrof. geen verschil in effectiviteit tussen pregabaline en placebo? Dat staat toch haaks op de conclusies onderaan blz. 12? als er veel terugvallers zijn (42%) dan is pregabaline toch juist niet zo effectief bij 6 weken De tekst is geschrapt Ja, alleen over GAS Staat al in conclusie 1 Het betreft hier algemene kennis die, zoals andere algemene kennis niet opgenomen wordt in de richtlijn. Er staat al dat pregabaline goed verdragen werd Het gaat de commissie om aan te tonen dat langer gebruik gepaard kan gaan met een hoge kans op terugval. Op pag 11 is dit wel gemeld Tekst luidt nu: pagina 12

13 p.13,laatste niveau 3 conclusie p.13, overige overwegingen p.13,regel 10 Jos Delimon p.14,regel 27 p.14,regel 31 p.14,regel 32 p.14,regel 34 p.14,regel 37 p.14,regel 39 en 40 p.14,regel 43 p.14,regel 49 p.15,regel 21 p.15,par doorbehandeling, itt wat in de zin daarvoor gesteld wordt? In r. 12 wordt dit vervolgens ook gesteld. Het daaropvolgende advies (r.13 en in het blokje aanbeveling ) om minimaal een jaar door te behandelen is dan ook curieus: waarom zo lang doorgaan als de effectiviteit niet erg hoog lijkt? laatste niveau 3 conclusie: beetje vreemd geformuleerd, dosering klopt niet met tekst daarboven. overige overwegingen: beetje vage tekst; het feit dat een middel in Nederland niet veel wordt voorgeschreven lijkt me weinig relevant. Waar het advies een jaar door te behandelen nu precies op gebaseerd is, wordt mij niet duidelijk. komma verwijderen voor Omdat. deze conclusie is lastig; ik kom geen onderzoek tegen waarin pregabaline tete a tete goed is vegeleken met deze middelen: mis ik iets, of is het niet onderzocht; dan voorzichtiger zijn met deze conclusie hier wordt het risico van verslaving van benzo s opgevoerd als reden om deze als laatste stap te doen; eerder werden benzo s als veilig omschreven. ook op deze plaats: onhelder argument comorbiditeit en comedicatie is eerder niet besproken of uitgewerkt toevoegen: en bij onvoldoende effect of te veel bijwerkingen. dit staat al in r.31 vermeld hier verschijnt vrij plots een opmerking over sequentiële behandeling met CGT: dat verdient precieser te worden besproken, op verschillende stappen nivo en niet louter t.a.v. de benzo s. antidepressivum i.p.v. antidepressiva graag nadere definitie van klinische response (idem blz 16, r.10) geregeld spreektaal (meegenomen, bekeken, e.d.). Pregabaline blijft voor meer dan de helft van de patiënten bij doorbehandeling effectief in een dosering van 450 mg. Er zijn echter veel terugvallers ondanks pregabaline gebruik (42%). Zie hierboven Dit advies is een consensus uitspraak, gelijk aan de consensusuitspraken voor andere psychofarmaca bij angststoornissen. Er is beperkte vergelijking gedaan. Daarom de term mogelijk toegevoegd. Tekst geschrapt Tekst geschrapt Het is duidelijk dat dit een consensusuitspraak is, in overeenkomst met andere richtlijnen waarin benzodiazepinen worden geadviseerd, bijvoorbeeld de reeds geautoriseerde paniekstoornis richlijntekst. Klinisch significante verbetering pagina 13

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva Een knelpuntenanalyse Peter Groot Jan van Ingen Schenau 1 2 ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS DE DIAGNOSE POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS

UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS DE DIAGNOSE POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS In deze tekst worden deze verschillende behandelmogelijkheden voor posttraumatische stressstoornis op een rij gezet. De informatie is bedoeld

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS Rapport Behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten: kortdurende conservatieve interventies complementaire en alternatieve interventies injectie- en denervatietechnieken Op 25 maart 2011 vastgesteld

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

14 mei 2013 SCRIPTIE. Mediation in de psychiatrie. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Door: Marcel Oskam

14 mei 2013 SCRIPTIE. Mediation in de psychiatrie. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Door: Marcel Oskam SCRIPTIE 2013 Mediation in de psychiatrie An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Door: Marcel Oskam Studentnummer: 4981917 Opleiding: HBO-Rechten Deeltijd Scriptiebegeleider: Caroline

Nadere informatie

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 1 Opgelucht dat ik ben gegaan Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 Colofon Auteur: drs. Anneke Dorrestein Zij is als senior onderzoeker en adviseur

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase

Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase Multidisciplinaire Richtlijn Opiaatverslaving Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase 1 Redactie Wim van den Brink Geurt van de Glind Gerard Schippers 2 1 Colofon 1 2 Financiering en Opdrachtgevers

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking

Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deelrichtlijn Refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking Deel 2: Achtergrond, doel

Nadere informatie

EE FIJ PLA. De praktijk van behandelplannen en begeleidingsplannen in de ogen van bewoners die met beide te maken hebben

EE FIJ PLA. De praktijk van behandelplannen en begeleidingsplannen in de ogen van bewoners die met beide te maken hebben EE FIJ PLA De praktijk van behandelplannen en begeleidingsplannen in de ogen van bewoners die met beide te maken hebben Een onderzoek in opdracht van: Centrale Cliëntenraad De Meren en Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie S. Zwijsen, J. de Lange, & A.M. Pot, Trimbos-instituut Postbus 725 3500

Nadere informatie

Emotionele problemen: kerk of psychotherapeut?

Emotionele problemen: kerk of psychotherapeut? Toegepast artikel Emotionele problemen: kerk of psychotherapeut? Mieke de Boer Sonnenschein Samenva tting Bij psychische problematiek wordt zowel vanuit de GGZ als vanuit de kerk hulp geboden. Soms lijken

Nadere informatie

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA Helder Schrijven Een introductiecursus voor het schrijven van verslagen behorende bij de module Mens, Maatschappij en ICT Robbert-Jan Beun 2013 U N I V E R S I

Nadere informatie

EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR. Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem

EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR. Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem ANGSTSTOORNISSEN & GEBRUIK VAN MIDDELEN EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem Inhoudsopgave Inleiding 4 Deel I - Angst en middelengebruik 6 Achtergronden 6 Klinisch-epidemiologische

Nadere informatie

Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE (030) 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is adviseur

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Advies Basis GGZ december 2011

Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Adviesvraag 11 1.2 Afbakening 11 1.3 Begrippenkader 13 1.4 Leeswijzer 14 2. Knelpunten en

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Uitvoering van de Globale fase ing. D.S. (David) Campbell Auteurs: ing. R.P. (Robin) van t Wout P.J. (Paul) van Vlaanderen, BICT Plaats: Nijmegen

Nadere informatie

Reactie op Consultatiedocument Verslavingszorg in beeld (CVZ/ZIN)

Reactie op Consultatiedocument Verslavingszorg in beeld (CVZ/ZIN) Reactie op Consultatiedocument Verslavingszorg in beeld (CVZ/ZIN) In deze brief reageert de verslavingszorgsector 1 op het consultatiedocument Verslavingszorg in beeld (30-4-14, CVZ/ Zorginstituut Nederland)

Nadere informatie