Beoordelingsformulier Eindassessment Instituut Theo Thijssen 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelingsformulier Eindassessment Instituut Theo Thijssen 2013/2014"

Transcriptie

1 Beoordelingsformulier Eindassessment Instituut Theo Thijssen 2013/2014 [AFS03/13/33/53] 15 ec Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam Leerkracht Basisonderwijs (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview (CGI)) Student: Anoek Spijkerman Instituutsassessor: Helma de Rooij Studentnummer: Praktijkassessor: Jos van Duist Datum : VOORWAARDEN VOOR BEOORDELING A. De student voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het Eindassessment. (aangetoond middels ingevuld en door SLB er ondertekend statusformulier; onderliggende documenten zijn aanwezig in het dossier) B. In het assessment (portfolio en/of presentatie en/of interview) zijn per competentie minimaal 2 evidente bewijsstukken getoond (authentiek*, actueel, relevant). C. De bewijsstukken zijn gevarieerd (tenminste uit de volgende vak en vormingsgebieden: taal + rekenen + WO of Kunstvakken + één van de volgende vakken: handschriftontwikkeling/engels/ levensbeschouwelijk onderwijs / bewegingsonderwijs. In minimaal één bewijs is ICT op startbekwaam niveau aanwezig. D. De student heeft aantoonbaar de ontvangen feedback verwerkt in de startbekwame bewijzen. E. De verantwoording van het startbekwame niveau van de student is per competentie onderbouwd met relevante theorie. F. Het portfolio voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de Checklist goed geschreven zoals opgenomen in de schrijfwijzer ITT. * check Ephorus ja ja ja ja ja ja ja/nee toelichting: Paraaf assessoren:

2 BEOORDELING REFLECTIE OP EIGEN ONTWIKKELING EN PROFESSIONEEL WERKCONCEPT 0 / 1 / 2 toelichting: 1. De student beschrijft zijn eigen professionele ontwikkeling (tijdens studie en 2 In de presentatie en in de verslaglegging liet de student goed zien hoe zij is inductiefase) aan de hand van een analyse van zijn POP, Scorionrapportages en begonnen als eerste jaars en op welke manier zij zich verder ontwikkeld heeft. praktijkverslag. (metafoor boom) 2. De student beschrijft zijn visie op onderwijs (generiek) en op (tenminste vier) leergebieden en kan dit onderbouwen vanuit relevante bronnen. De student beschrijft zijn professioneel werkconcept door een expliciete relatie te leggen tussen zijn visie op onderwijs, de beroepsrollen en (voor Amersfoort) zijn normatieve professionaliteit. 1 De onderbouwing vanuit beroepsrollen en normatieve professionaliteit lijkt meer op herhaling dan wezenlijke toevoeging vanuit normen en waarden die algemeen geldend zijn. Visie is verwoord vanuit bekende begrippen. Verbanden worden niet expliciet gelegd. BEOORDELING COMPETENTIES STARTBEKWAAM 1 1. Interpersoonlijk competent De student geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer, brengt een open communicatie tot stand en kan dit beargumenteren. Het gaat erom dat de student op basis van kennis, vaardigheden en attitude: Leidinggeven S de eigen verantwoordelijkheden en het vertrouwen in de groep in balans brengt bij het leiding geven S Indicatoren aanwijst die bepalend zijn voor de sfeer van de groep S communicatievaardigheden gericht inzet om negatieve communicatiepatronen om te buigen in positieve, zoals een actieve luisterhouding, en regulerende gespreksvaardigheden daarbij o.a. gebruikmakend van digitale mogelijkheden Communiceren met anderen S congruentie laat zien tussen zijn handelen en waarden S in dialoog treedt met anderen met als doel wederzijds begrip S heterogeniteit binnen de schoolcontext waardeert en divers gedrag dat hieruit voortvloeit begrijpt S professioneel omgaat met diverse gedragsuitingen van anderen, daarbij voor balans zorgt en, waar nodig, gerichte hulp aan derden vraagt S anderen betrekt bij het creëren van een sfeer waarin men rekening houdt met elkaar Beoordeling: 0 / 1 / 2 2 x x x Onderbouwing: In zowel haar presentatie (waarden en normen) als in haar portfolio (RWD/Werkconcept veiligheid en feedbackvragen) en in haar kritiek op het curriculum van de HU kwam deze competentie goed naar voren. doorgroeiadvies: Zorg dat je open blijft staan voor normen en waarden van anderen en daarin ruimte kunt geven in je eigen handelen en in het handelen van anderen. Paraaf assessoren: 1 Voor niveaucriteria Startbekwaam, zie deze Handleiding, bijlage 3

3 2. Pedagogisch competent De student creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en zijn lessen en kan dit beargumenteren. Het gaat erom dat de student op basis van kennis, vaardigheden en attitude: Pedagogisch handelen S in zijn onderwijs structureel tegemoet komt aan de basisbehoeften van individuele kinderen S structureel opvoedingsmiddelen,opvoedings-vaardigheden en communicatievaardigheden inzet om kinderen sociaal-emotioneel en moreel te ondersteunen S gedragingen van kinderen en hun leerprocessen op planmatige wijze in kaart brengt, begeleidt en positief beïnvloedt: o o o kinderen de mogelijkheid biedt zelfstandig samen te werken en te leren kinderen begeleidt bij het stellen en beantwoorden van hun eigen leervragen kinderen uitdaagt en helpt om hun verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en elkaar o kinderen ondersteunt en bewust maakt van de betekenis van hun eigen handelen in sociaal-emotionele en morele situaties S Indicatoren aanwijst die bepalend zijn voor de sfeer van de groep S de groep benadert als een samenleving in het klein waarbij de kinderen verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, de groep en de omgeving Pedagogisch volgen S verschillen in ontwikkelingsniveau s tussen kinderen signaleert, systematisch observeert, analyseert en dit vastlegt. S op basis van observaties en plannen passende sociaal-emotionele en morele ondersteuning biedt. x x x 2 Beoordeling: 0 / 1 / 2 doorgroeiadvies: Onderbouwing: Portfolio video en kijkwijzer. Vooral in het gesprek kwam naar voren wat de minor BWO en haar onderzoek van kanjertraining haar inzichten heeft gegeven over veiligheid (pedagogisch klimaat) en het echt zien en waarderen van kinderen. Andere vormen van differentiëren theoretisch verder uitdiepen en voor zichzelf verder toetsen op werkbaarheid zoals differentieren op intereese, op tempo of op sociale vaardigheden. Paraaf assessoren:

4 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent De student ontwerpt met inachtneming van het eigene van het schoolvak een krachtige leeromgeving, waar mogelijk ondersteund door digitale mogelijkheden en kan dit beargumenteren.. Het gaat erom dat de student op basis van kennis, vaardigheden en attitude: Adaptief werken met kinderen S leerarrangementen gericht op de beginsituatie van kinderen, concrete lesdoelen, vakdoelen en de behoeften van individuele kinderen ontwerpt, voorbereidt, uitvoert en evalueert. S een periode- en jaarplanning maakt en deze op adaptieve wijze inzet binnen de groep. S een effectieve instructie geeft waarbij hij structureel uitgaat van verschillen tussen kinderen op het gebied van niveau, tempo, leerstijl en interesse. S de evaluatie gebruikt om de planning, leerroutes en leeractiviteiten voor individuele kinderen aan te passen S de ontwikkeling van individuele kinderen begeleidt vanuit de kennis van de diverse leerlijnen en daarbij rekening houdt met de cruciale momenten binnen de leerlijn. De student kan hierbij individuele leerresultaten van de kinderen beargumenteerd plaatsen op de leer- en ontwikkelingslijnen S aan de hand van een systematische en nauwkeurige observatie op planmatige wijze rekening houdt met verschillen tussen kinderen in tempo, niveau en interesse en hierbij werkt met een zelfgemaakt groepsoverzicht en een groepsplan Creëren van een leeromgeving die tot leren uitlokt S voor het bereiken van lesdoelen en het bevorderen van de betrokkenheid van kinderen, verschillende didactische werkvormen en middelen inzet (waaronder ICT) die uitgaan van individuele verschillen in je groepsplan S bij de keuze van de leerstof structureel uitgaat van de belevingswereld, de leefomgeving, de sociale, culturele en levensbeschouwelijke context van de kinderen en de actualiteit en kinderen uitnodigt vanuit hun eigen achtergrond inbreng te hebben S betekenisvolle activiteiten ontwerpt door vanuit verschillende vakken en leergebieden leerinhouden te kiezen en deze geïntegreerd te laten verwerken S structureel het taalgebruik afstemt op individuele kinderen Kinderen leren leren S op positieve en planmatige wijze individuele kinderen motiveert en de taakgerichtheid van individuele kinderen stimuleert zodat de betrokkenheid verhoogt S in zijn onderwijs samenwerken en zelfstandig leren structureel mogelijk maakt en helder is met betrekking tot afspraken, de inhoud van de taak en de te verwachten ondersteuning S uitgaat van verschillende leerstijlen van kinderen en deze integreert in de leeractiviteiten S met kinderen reflecteert op leer- en oplossingsstrategieën en hen bewust maakt van keuzes binnen het eigen leerproces x x x 2 Beoordeling: 0 / 1 / 2 doorgroeiadvies: Onderbouwing: Zeer sterk bij BWO, maar ook haar creativiteit biedt haar mogelijkheden om lessen te verzinnen of vanuit verschillende ervaringen samen te stellen zodat zij adequaat kan reageren op nieuwe situaties. Ze is geen methodeslaaf (meer). Gevraagd over taal/wo combinatie. Transformatie van werkwijze binnen RWD en BWO. Haar sterkste competentie en we hopen dat ze anderen daarvan mee laat genieten. Paraaf assessoren

5

6 1 4. Organisatorisch competent Zorgdragen voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in de klas en de lessen en dit beargumenteren. Het gaat erom dat de student op basis van kennis, vaardigheden en attitude: Zorgdragen voor aspecten van klassenmanagement in de eigen groep S kinderen bij het opstellen en hanteren van regels betrekt en helderheid creëert over wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden S leermiddelen en -materialen inzet en ordent en een inrichting vormgeeft die leidt tot een krachtige leeromgeving S een overzichtelijke en veilige leeromgeving schept en hierbij inspeelt op het verschil in structuurbehoefte van individuele kinderen S de leeractiviteiten met kinderen plant en kritisch evalueert in relatie tot periodedoelen en hierbij een kindvolgsysteem doelmatig inzet Zorgdragen voor organisatorische aspecten op schoolniveau S zorg draagt voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer op school S adequaat handelt op basis van de totale zorgstructuur (IB, RT) binnen zijn school Beoordeling: 0 / 1 / 2 x x x Onderbouwing: Student laat zien dat zij zich thuis voelt in haar omgeving en dat zij durft te spelen samen met de kinderen. Daarmee nodigt ze door vragen de kinderen uit om te leren en over eigen grenzen te gaan. Slogan in de presentatie was treffend voor haar eigen denken en handelen: eerst ervaren (in een veilige omgeving) voordat je zelfvertrouwen opbouwt doorgroeiadvies: De tweede component van deze competentie kwam minder uit de verf. Paraaf assessoren:

7 5. Competent in het samenwerken met collega s De student levert zijn bijdrage aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk/didactisch klimaat op zijn school, aan goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie en kan dit beargumenteren. Het gaat erom dat de student op basis van kennis, vaardigheden en attitude: Open communiceren met collega s in school S de visie en werkwijze van de school kritisch bekijkt en hierbinnen op constructieve wijze zijn eigen werkconcept hanteert S op constructieve wijze zijn bijdrage levert aan overleg over: o o o -een goed pedagogisch en didactisch klimaat -een goede onderlinge samenwerking -heldere werkafspraken o -samenwerken op het gebied van zorg S gebruik maakt van collegiale consultatie en daarbij gebruik maakt van digitale netwerken Leveren van een constructieve bijdrage aan schoolontwikkeling S de waarden en de gemeenschapszin van de school bespreekt en deze samen met collega s uitdraagt S inzicht heeft in het taakbeleid en de schoolorganisatie en daarbinnen verantwoordelijkheid neemt voor activiteiten die buiten de les plaatsvinden S op constructieve, productieve wijze een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de school Beoordeling: 0 /1/2 1 Doorgroeiadvies: x Onderbouwing: Het laaste onderdeel komt alleen bij onderzoek sterk naar voren. Dit komt vast wel in orde met meer ervaringen die de student de aankomende tijd vast zal opdoen. x Paraaf assessoren:

8

9 6. Competent in het samenwerken met de omgeving De student levert in het belang van de kinderen zijn bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van de school en kan zijn bijdrage beargumenteren. Het gaat erom dat de student op basis van kennis, vaardigheden en attitude: Professionele contacten onderhouden met opvoeders S proactief deelneemt aan contacten die de school met opvoeders onderhoudt. S zijn eigen opvattingen en werkwijzen formuleert en toepast op het gebied van samenwerken met opvoeders als educatieve partners S inzicht heeft in de ontwikkeling van de individuele kinderen en een gepland gesprek voert met de opvoeders van een kind met specifieke onderwijsbehoeften Professionele contacten onderhouden met zorginstellingen en andere partners S professioneel handelt in de informatie-uitwisseling met zorginstellingen en de informatie die hieruit voortkomt, toepassen in zijn handelen S In gesprek gaat met een partner buiten de school x x 1 Beoordeling: 0 / 1 / 2 doorgroeiadvies: Onderbouwing: Is over doorgevraagd tijdens het gesprek, waaruit bleek dat de student wel zaken heeft ervaringen, maar daarin de theoretisch onderbouwing minder goed kan aantonen. Is zeker ruimte voor ontwikkeling, maar heeft ook te maken met ervaringen die nog komen moeten.

10 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De student toont zijn professionele ontwikkeling aan en kan deze beargumenteren weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn leraarschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat. Het gaat erom dat de student op basis van kennis, vaardigheden en attitude: Reflectie Registratie Navigatie S zijn handelen onderzoekt door het systematisch doorlopen van een eigen gekozen reflectiemodel S Zelfstandig zijn handelen verantwoordt vanuit (vak-)concepten en zijn visie op zorg en afwegingen maakt tussen verschillende concepten en visies S systematisch zijn gedrag bespreekt in intervisie en de inzichten daaruit gebruikt voor het reflecteren op zijn beroepsidentiteit S systematisch de feedback van verschillende personen vraagt en gebruikt waar hij als professional mee te maken krijgt S het bewijsmateriaal in zijn digitale portfolio gebruikt om zich te profileren ten overstaan van anderen S zijn eigen leerroute kiest voor verdergaande professionalisering S op basis van zijn sterkte-/ zwakteanalyse zijn professionaliseringsbehoefte bepaalt en korte- en lange termijnplannen opstelt voor zijn eigen professionele ontwikkeling S zijn eigen ontwikkeling stuurt op alle competentiegebieden door te werken via POP s en verantwoordt op welke wijze hij transfer van kennis heeft toegepast in het WPL Beoordeling: 0 / 1 / 2 2 x Onderbouwing: Student geeft en vraagt om feedback en kan dit ook goed verwerken. Laat zien dat zij haar ontwikkeling goed kan overzien en kan haar ontwikkeling ook plannen. x 2 doorgroeiadvies: Paraaf assessoren:

11 EINDBEOORDELING* Cesuur: Bij één 0 score is het cijfer een 5 Bij 9 11 punten: 6 Bij punten: 7 Bij punten: 8 Bij punten: 9 Bij 18 punten : 10 Beoordeling in cijfer (5, 6, 7, 8, 9 of 10) Eindoordeel Assessor 1 14 Eindcijfer voor de student: 8 Eindoordeel Assessor 2 14 De assessoren zijn tot dit oordeel gekomen op basis van de volgende constateringen: Competenties zijn voldoende bewezen, theoretische onderbouwing is op niveau en het gesprek was een gelijkwaardig gesprek. Verbanden ziet de student in sommige zaken wel en andere zaken minder sterk. * Bij meer dan één punt verschil in beoordeling tussen de assessoren, of wanneer één van de twee assessoren een onvoldoende geeft wordt overlegd en zo nodig wordt er een derde beoordelaar ingeschakeld. In voorkomend geval wordt het cijfer niet direct na het assessement aan de student bekendgemaakt. Commentaar student: Prettig gesprek, eigen ding vertellen, gezonde spanning. Samenvatting Vragen stellen heel prettig omdat soms verduidelijkingen gevraagd werden die hielpen om verder te denken. Naam + Handtekening opleidingsassessor: Naam + Handtekening veldassessor:zie ander formulier Naam + Handtekening student:zie ander formulier

12 Bijlage 3 Beoordelingskaders eindassessment Criterium Visie op onderwijs/ Professioneel werkconcept 1. De student beschrijft zijn eigen professionele ontwikkeling (tijdens studie en inductiefase) aan de hand van een analyse van zijn POP, Scorionrapportages en praktijkverslag. 2. De student beschrijft zijn professioneel werkconcept, waaronder: zijn visie op goed onderwijs, visie op onderwijs binnen tenminste vier leergebieden, de beroepsrollen en (voor Amersfoort) zijn normatieve professionaliteit en kan dit onderbouwen vanuit relevante bronnen. De student legt geen verband tussen ontvangen feedback en zijn professionele ontwikkeling. Of: De student evalueert de leerdoelen opgesteld voor de afstudeerstage niet. Of: De student geeft geen reflectie op kritische situaties in zijn professionele ontwikkeling. Of: De student kan geen ontwikkelpunten formuleren voor zichzelf als startende leerkracht. De student maakt zijn professioneel werkconcept niet zichtbaar en maakt geen/weinig gebruik van relevante bronnen. De student legt verbanden tussen ontvangen feedback en zijn professionele ontwikkeling. De student evalueert de leerdoelen opgesteld voor de afstudeerstage. De student geeft reflecties op kritische situaties in zijn professionele ontwikkeling De student kan op basis van het voorgaande nieuwe doelen formuleren voor zichzelf als startende leerkracht. De student maakt zijn professioneel werkconcept zichtbaar door een beschrijving te geven van zijn visie op onderwijs, de beroepsrollen en (voor Amersfoort) zijn normatieve professionaliteit. De student laat zien dat zijn professioneel werkconcept tot stand is gekomen uit eigen ervaringen en inzichten, opgedaan in de praktijk en theoretische bronnen die een relevante, actuele waarde hebben. De student licht toe hoe zijn visie op goed onderwijs en zijn visie op de leergebieden vorm krijgen in zijn handelen aan de hand van bewijzen. De visie op goed onderwijs en de visie op de leergebieden zijn over het algemeen consistent met elkaar. Naast voorgaande eisen gesteld onder 1 punt : De student legt verbanden tussen ontvangen feedback en zijn professionele ontwikkeling en kan dit koppelen aan zijn professioneel werkconcept. Naast voorgaande eisen gesteld onder 1 punt : De student licht expliciet de samenhang tussen zijn visie op onderwijs, de beroepsrollen en (voor Amersfoort) zijn normatieve professionaliteit toe. De student licht toe hoe de beroepsrollen en (voor Amersfoort) de normatieve professionaliteit concreet vorm krijgen in zijn handelen aan de hand van bewijzen.

13 Criterium Compentiekernen op startbekwaamniveau LEERKRACHTCOMPETENTIES OP STARTBEKWAAMNIVEAU Als een competentie onvoldoende is aangetoond, noteert de assessor concreet onderaan op het beoordelingsformulier bij desbetr effende competentie wat er ontbreekt of verbeterd moet worden. Wil je iets positiefs opmerken over het werken aan de competenties hoeft dat niet per competentie aangegeven te worden, maar kun je dat in algemene zin ook onderaan noteren. De ontwikkelde bekwaamheden worden aangetoond vanuit gebeurtenissen, situaties, processen, ervaringen. In het eindassessment moeten alle competenties minimaal op niveau 3 worden afgerond Niveau 1 = 0 punten Beschrijven De student verwoordt de gebeurtenis, situatie, ervaring of het proces helder en duidelijk omlijnd. Niveau 2 = 0 punten Verklaren De student geeft aan op grond waarvan hij heeft gehandeld in de beschreven gebeurtenis, situatie, ervaring of in het beschreven proces. Niveau 3 = 1 punt Evalueren De student waardeert of beoordeelt het effect van zijn handelen in de gebeurtenis, situatie, ervaring of het proces in relatie tot de competentie-indicatoren. Niveau 4 = 2 punten Concluderen De student trekt uit het bewijs voor het beheersen van de competentie op startbekwaam niveau conclusies en generaliseert deze in relatie tot zijn handelen en functioneren in de toekomst. Dit is precies, systematisch en selectief In deze argumentatie wordt relevante literatuur Relevante literatuur wordt gekoppeld aan de door de Beargumenteerd wordt hoe het geleerde, gebaseerd aangegeven. betrokken. student gestelde doelen en evaluatie. op literatuur, toegepast wordt in een nieuwe situatie. Voorbeeld uitwerken Voorbeeld uitwerken Voorbeeld uitwerken Voorbeeld uitwerken

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Eindassessment. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014

Eindassessment. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 INSTITUUT THEO THIJSSEN Eindassessment DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTC-B-DGAFS03-13 OTF-B-DGAFS53-13 OTA-B-DVAFS13-13

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Kerntaak 1 Pedagogisch adequaat handelen 1. Kennis hebben van hoe kinderen kunnen leren, zich

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015 Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2014-2015 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen 1 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om.

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om. Reflectie op de deeltaken; start bekwaam INTERPERSOONLIJK COMPETENT Je zorgt ervoor dat er in de groep een prettig leef- en werkklimaat is. Je geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Beoordelingsformulier 3.1.2 Verslag Vakprofilering Geschiedenis 2015-2016 Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Studentnaam: Klas: Beoordelaar Studentnummer: Datum: KERN- EN DEELTAKEN DIE HOREN BIJ DEZE TOETS: 2.1,

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad In dit document beschrijf je zo concreet mogelijk jouw ontwikkeling op de vijf kerntaken gedurende de stage in het buitenland. Elke kerntaak onderbouw je met

Nadere informatie

Eindassessment. DAG 4 / DAV 4 / VO 2 Studiejaar

Eindassessment. DAG 4 / DAV 4 / VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Eindassessment DAG 4 / DAV 4 / VO 2 Studiejaar 2015-2016 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTR4- AFS03-14 OTR4- AFS03-14 OTR4- AFS03-14

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraren

Bekwaamheidseisen leraren Concept eindversie december 2003 Bekwaamheidseisen leraren Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel 2 Inleiding Wat goed onderwijs is, wordt bepaald door de samenleving. Die stelt

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics)

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beschrijving van het beoordelingsinstrument Niveaus Er worden in dit beoordelingsinstrument vier niveaus onderscheiden

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

MASTER LGL COMPETENTIES

MASTER LGL COMPETENTIES MASTER LGL COMPETENTIES Preambule De master opleiding FHTL veronderstelt dat de studenten hun bachelor behaald hebben en dus startbekwaam zijn. Deze bekwaamheid vertaalt zich door naar de onderstaande

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Studie en Werk 3 & 4 (de LIO-fase) bouwt voort op het eerste half jaar (Studie en Werk 1 & 2). De beoordeling wordt met een

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

!"#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$"/-'0/1&)2&34""51&'$))!678$+/&#-&#

!#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$/-'0/1&)2&3451&'$))!678$+/&#-&# !"#$%&'$'#( *+,-.+%'+$'$"/-'0/1&2&34""51&'$!678$+/&#-&# voorjaar 2010 9#1+:$0+;("

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum:

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: Titel Subtitel FHTL COMPETENTIES MA GPW Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging Aan dit document werkten mee: Chr. t Mannetje Hans Jonker Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: vastgesteld

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen 2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen (vertrouwelijk) Beoordeling ten aanzien van Naam: Geboortedatum: Betreft De beoordeling

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen Hogescholen Zeven competenties Een leraar is competent in belangrijke beroepsituaties als hij de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Maak talenten van leerkrachten bespreekbaar november 2010 Verantwoording In het kader van de functiemix is ons gevraagd om een instrument te zoeken waarmee

Nadere informatie

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar

Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2. Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Planning en verantwoording Afstudeerstage DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2015-2016 Osiriscodes: DAG ITT-UTRECHT/ DAG ITT-AMERSFOORT DAV ITT-UTRECHT VO ITT-UTRECHT OTR4-AFS01-14 OTC-B-VOAFS31-14

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s

Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s 1 Competenties en bekwaamheidseisen geoperationaliseerd naar drie niveaus Fontys Pabo s In onderstaande tabellen zijn steeds de letterlijke teksten van competenties en bekwaamheidseisen opgenomen zoals

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Observatie-instrument Basisbekwaam handelen Zicht op de vaardigheden van leerkrachten in de ontwikkeling van start- naar basisbekwaam

Observatie-instrument Basisbekwaam handelen Zicht op de vaardigheden van leerkrachten in de ontwikkeling van start- naar basisbekwaam Observatie-instrument Basisbekwaam handelen Zicht op de vaardigheden van leerkrachten in de ontwikkeling van start- naar basisbekwaam Samengesteld door Marie-Louise van Lieshout in opdracht van Brigit

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Zeven competenties Een leraar is competent als hij in belangrijke beroepsituaties de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Beroepsstandaarden docent Nederlands

Beroepsstandaarden docent Nederlands De Beroepsstandaarden en Registratie in het Talenonderwijs (BiT) zijn ontwikkeld in opdracht van Levende Talen en in afstemming met het SBL. De beroepsstandaarden in dit document zijn uitgewerkt door een

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

O 1 Inter-persoonlijk competent

O 1 Inter-persoonlijk competent V O 1 Inter-persoonlijk competent hij maakt contact met de leerlingen/deelnemers en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen hij biedt een kader waarbinnen de leerlingen/deelnemers

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties.

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties. Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015 Passend Onderwijs betekent thuis nabij onderwijs voor bijna elk kind uit de buurt. De diversiteit in de school zal hierdoor toenemen.

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING Versie 4.0 (07-11-2017) DOELSTELLINGEN De startersblokken van Xpect Primair zijn speciaal ontwikkeld voor jou als leerkracht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo De indeling is gebaseerd op de SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) 1. Interpersoonlijk competent 1.1 Een goede leraar is interpersoonlijk

Nadere informatie

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen Hogescholen Zeven competenties Een docent is competent wanneer hij in kenmerkende situaties (beroepscontexten) voor zichzelf de juiste taken (doelstellingen)

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

De competenties van een docent MBO

De competenties van een docent MBO De competenties van een docent MBO Door de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift worden de cursisten in staat gesteld om competenties te verwerven, waarmee zij kunnen voldoen aan de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Scholingsaanbod Onderwijsassistent. Versie:

Scholingsaanbod Onderwijsassistent. Versie: Scholingsaanbod Onderwijsassistent. Versie: 16-10-2014 De basis van dit scholingsaanbod wordt gevormd door de vormen van onderwijs handelen en het competentieprofiel van de onderwijsassistent De vijf vormen

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment

Beoordelingsprocedure Eindassessment Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2015-2016 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen Wijzigingen t.o.v. versie 2014-2015

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie