Thema 1: Emancipatie en integratie. Begeleider: Saskia Lekkerkerker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema 1: Emancipatie en integratie. Begeleider: Saskia Lekkerkerker"

Transcriptie

1 Thema 1: Emancipatie en integratie Begeleider: Saskia Lekkerkerker Mensen moeten in staat zijn hun talenten te ontwikkelen en deze voor zichzelf en anderen in te zetten. Zijn er binnen onze gemeente (groepen) mensen die belemmerd worden? In hoeverre heeft de gemeente hier een verantwoordelijkheid? Ons emancipatiebeleid is erop gericht om gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid en eerlijkere maatschappelijke verhoudingen tot stand te brengen. Bij integratie hebben we het over elkaar wederzijds respecteren en een plek vinden/krijgen binnen de samenleving. Zijn deze algemene doelstellingen concreter te maken? Welke doelstellingen en thema s hebben prioriteit? Vragen Ronde 2: De afgelopen jaren heeft het integratie- emancipatiebeleid zich langs twee lijnen ontwikkeld: We gaan, net als veel andere gemeenten, steeds meer uit van diversiteitbeleid en niet meer van apart doelgroepenbeleid. Daarnaast subsidiëren we geen instellingen maar activiteiten. Sluiten deze ontwikkelingen aan op de ontwikkelingen in de maatschappij? Missen we kansen of problemen? Hoe kunnen we hier wel op inspelen? Wat betekent uitgaan van de kracht van mensen bij emancipatie en integratie? Zijn er goede voorbeelden? Gemeente Faciliteren Samen Wat kan je wel Openheid Individu Doel/concreter Vraag Beleid vertalen Op kracht aanspreken Wat kan je wel Laten informeren 1

2 Thema 2: Inclusieve samenleving Begeleider: Astrid van Leeuwen Een Inclusieve samenleving betekent niet alleen het stimuleren van zelfredzaamheid bij mensen met een beperking ( Iedereen doet mee ) maar ook een andere houding van de samenleving, van alle individuen en groepen in de samenleving. Fysieke en sociale toegankelijkheid zijn van belang om mensen met beperkingen deel te laten nemen aan (culturele) activiteiten en zich écht thuis te laten voelen in Leiden. Met sociaal bedoelen wij maatschappelijke openheid, alle betrokkenen samen maken het gevoel dat iemand zich ergens echt welkom voelt. Wat hebben mensen met beperkingen nodig voor volwaardige deelname aan de samenleving? Hoe kan de gemeente dit stimuleren? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Waar zitten de verbeterpunten? Zijn er do s en don ts? Waar is op de korte termijn de meeste winst te behalen. Vragen Ronde 2: Een inclusieve samenleving vraagt inzet van de gemeente, haar inwoners, ondernemers, organisaties en aanbieders. Hoe kun je vanuit een inclusieve samenleving werken aan de kracht van mensen met beperkingen? Hoe kan je werken aan een sociaal toegankelijke samenleving? Gemeente Maatwerk Aansluiten Luisteren Algemeen: toegang bereikbaarheid Verleiden Stimuleren samenwerken Innovatie stimuleren Kiezen Drempels wegnemen Verleiden Mix inform. profess. Samenwerking Innovatie oppakken Combineren Geen project Samenwerken aan inclusieve samenleving ICT inzetten voor contact Stimuleren participatie Wederkerigheid, helpen is leuk Niet focussen op ellende > kansen pakken Niet op productie sturen Wel outcome Niet in doelgroepen denken Schiet niet door, behoud wat goed is. Niet alleen in geld denken 2

3 Thema 3: Kwetsbare groepen Begeleider: Marian Weevers Sociaal kwetsbare mensen zijn mensen die: - niet of niet voldoende in staat zijn om zonder hulp in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (zorg, inkomen, sociale contacten); - meervoudige problematiek hebben. Bij de OGGZ groep gaat het vaak om complexere problematiek waarbij problemen op het gebied van wonen, verslaving, geweld, justitie een rol kunnen spelen. Voor hen geldt vaak ook dat ze: - vanuit het perspectief van professionele hulpverleners niet de zorg krijgen die zij nodig hebben om zich in de samenleving te handhaven; - geen hulpvraag stellen waar de reguliere hulpverlening een antwoord op heeft. Familie, buren en omstanders vragen meestal om hulp, waardoor vaak sprake is van ongevraagde bemoeienis of hulpverlening. Wat hebben kwetsbare groepen nodig om uit te gaan van eigen kracht. Hoe kun je zorg en ondersteuning nog meer geïntegreerd leveren? Welke levensgebieden (b.v. wonen, dagbesteding, zorg, veiligheid) sluiten nu nog onvoldoende op elkaar aan of worden gemist bij de samenhangende aanpak? En wordt er voldoende gekeken naar het hele (gezins)systeem? Wat vraagt dat van de gemeente, inwoners en instellingen? Zijn er do s en don ts? Vragen Ronde 2: Welke activiteiten/inzet winnen aan kwaliteit als we het wijkgericht aanpakken, wat niet? Wie (welke disciplines) zouden er in wijken moeten werken? En waarom? Hoe zorgen we voor een goede aansluiting tussen stedelijke en wijkgerichte aanpak? Gemeente Subsidiëren op behoefte Flexibiliteit Regie! Integraal contracteren Faciliteren contacten op buurtniveau Coachen, flexibiliteit Cliënt centraal Nazorg Netwerk cliënt betrekken Basale ondersteuning bieden Uitgaan van wederkerigheid Eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk voor buurt en leefomgeving Interactie > mantelplan <> sociale marktplaats Subsidiëren op aanbod Marktwerking Rigide opstelling Overnemen verantwoordelijkheid Instellingsbelang voorop stellen Werken naar algemene protocollen 3

4 Thema 4: Mens centraal bij zorg en ondersteuning Begeleider: Enna Bongers Hoe stel je de kracht van de cliënt centraal? Zijn er goede voorbeelden, in Leiden of daar buiten? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de intake (het keukentafelgesprek), het organiseren van zorg en ondersteuning, het bieden van zorg of ondersteuning? Kennis oproepen Faciliteren hulpverlener zodat cliënt keuzes kan maken Alle typen problemen > maatwerk Vragen Ronde 2 In hoeverre heeft de omslag van probleemgericht naar krachtgericht werken invloed op de relatie tussen gemeente en instellingen? Wat heeft degene die helpt nodig om kracht gericht te werken? - Wijkteams, cliënten, o.a. veegploeg - Cliënt en cliënt 1g1p, binnen instelling - Vertrouwen - Professional in z n kracht - Wat kun je zelf, waar ben je goed in? - Ontwikkeling instrumenten die kracht ontwikkelen - Centrale kenniscentra > alle geg, gesch cliënt - Goed gesprek - Maatwerk > ken en benut omgeving cliënt - Zelf ontdekken - Zelf inzicht in beperking - resultaat gericht werken - Gemeente stimuleert samenwerken lazzangementen - Geen overleg op afstand vd cliënt - Admin lasten profers - Geen grote structuren - Geen hulpverlener = regisseur - Niet overschatten kracht - Verzanden in afstemming > goede oplossingen mogelijk > één coördinator/verantw/regisseur 4

5 Gemeente Weghalen fin. blokkades ontwikkelen kracht vd cliënt Diversiteit/maatwerk Capabele medewerkers > goed gesprek Sociale wint bij aanbesteden andere werkgevers Perspectief bieden Meer zicht op cliënten Capabele medewerkers > goed gesprek Samenwerken overlap, integraliteit Overdeb? Gebruik wijk Mentaliteitsverandering (lange termijn) > buurtactiviteiten/vouchers Let op je buurvrouw en praten Matching Ruimte eigen regie Geen overdreven papierwerk Niet stigmatiseren Elke wet zijn eigen loket Geen ov? papierwerk Niet stigmatiseren 5

6 Thema 5: Wijkgerichte samenwerking Begeleider: Nanda van Beest Welke activiteiten/inzet winnen aan kwaliteit als we het wijkgericht aanpakken, wat niet? Kunnen we d.m.v. een wijkgerichte benadering de verkokering in de uitvoering opheffen en in samenhang sociale problemen aanpakken? Wat is daar voor nodig aan samenwerking? Hoe kan de gemeente dit stimuleren? Welke rol(len) vervult ze zelf? Vragen Ronde 2 Hoe kun je vanuit een wijkgerichte benadering werken aan de kracht van mensen? Kun je vanuit een wijkgericht werken beter sturen op maatschappelijke effecten? Pilot Groenoord <> Zuid Zo werkt dat Eerst kennen > dan pas helpen Gemeente G.C. tt Fysiek plek Problematiek verschilt per wijk. Stimuleren ken je buurman 1 aanspreekpunt achter de hand Verbinding kwetsbaar niet kwetsbaar Ketenaanpak faciliteren Integraal (wijkbeheer, opvang, etc) Team max. aantal 90% generalist Kwaliteit zichtbaar Elkaar aanspreken op Menselijke maat Straatniveau Actieve bewoners Ruilhandel: waardeer talent Erken de grens Overal blik verdwijnt versnipperinggevaar Vergaderen zonder mandaat Verzanden binnen gem apparaat Geen verkokering budget Coördinatie erop zetten Verantwoordelijk uitschrijven Dubbelingen eruit Concurrentie Niet op kantoor Niet verplichten 6

7 Thema 6: Informele inzet Begeleider: Frank Plate Een belangrijke schakel van de kracht van de stad vormen de Leidse vrijwilligers. In 2025 willen wij de kracht van de stad versterken door aanzienlijk meer vrijwilligers te hebben. Er is praktisch geen beleidsterrein denkbaar waar de inzet van de burgers gemakkelijk gemist kan worden. Hoe kunnen we meer of beter gebruik maken van vrijwillige inzet? Zijn er specifieke onderwerpen/vraagstukken in de samenleving waar we onvoldoende gebruik maken van vrijwillige inzet? Zijn er bepaalde sectoren waar we extra inzet op willen plegen als het gaat om het werven van vrijwilligers of die prioriteit hebben als we moeten kiezen? Wat zijn de consequenties hiervan? Wij zouden graag meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen/lotgenoten. Hebben jullie suggesties over de manier waarop dit zou kunnen gebeuren? Vragen Ronde 2 Als we de kracht van mensen als uitgangspunt nemen en eerst kijken wat mensen zelf kunnen, evt. ondersteund door hun (informele) netwerk, zijn professionals dan ondersteunend ipv leidend? Wat betekent dit voor de manier waarop zij hun werk doen? En zijn de huidige professionals wel bereid/in staat om hun leidende rol af te staan? Vraagt dit ook andere ondersteuning van vrijwillige inzet? Wie heeft hier een rol in? Gemeente? Mantelzorgondersteuning? Vrijwilligersondersteuning? 7

8 Gemeente Aanspreken groep ipv individu (uitkeringsgerechtigden) (granieten bestand) Via subsidieverordening/uvok sturen op hoe organisaties met vrijwilligerswerk omgaan Zoek andere vorm van verantwoording (bijv. filmverslag) Netwerkversterking Begeleiding/training Ervaringsdeskundigen Goede match Internet Maak reclame voor vrijwilligerswerk, wat levert het je op? Opbouwen en dan loslaten Hulpvraag boven tafel krijgen Internet > netwerk Studenten LED-systeem Belangrijk dat belemmeringen worden weggenomen: - verplichting - tijdslimiet Regels/belemmeringen Verantwoordingscultuur Eigen werk in stand houden 8

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat is er nodig om inclusief beleid in de praktijk te versterken? Uitwerking dialoogtafels Participatiedebat 2014

Wat is er nodig om inclusief beleid in de praktijk te versterken? Uitwerking dialoogtafels Participatiedebat 2014 Wat is er nodig om inclusief beleid in de praktijk te versterken? Uitwerking dialoogtafels Participatiedebat 2014 Wat gaat goed en waarom werkt dat? - Goede voorbeelden om sociale uitsluiting tegen te

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenvatting Aanleiding In de kadernota sociaal domein Doen wat nodig is wordt de toon gezet voor het lokaal sociaal beleid in de komende jaren.

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Spacelab 4 3824 MR Amersfoort POSTADRES Postbus 490 3800 AL Amersfoort TELEFOON 033-496 52 00 Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Vernieuwingsmogelijkheden in het kader van de decentralisatie

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken. Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding

Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken. Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken 1 Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliƫntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

EROPAF. De Leeuwarder frontlijnaanpak

EROPAF. De Leeuwarder frontlijnaanpak EROPAF De Leeuwarder frontlijnaanpak Aanbellen bij mensen en vragen om een gesprek? En daarin ongevraagd hulp bij allerlei zaken aanbieden? Bij heel wat professionals roept deze werkwijze lacherige associaties

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Spoorboekje voor. Goud Waark

Spoorboekje voor. Goud Waark Spoorboekje voor Goud Waark 1 Inhoud Inleiding 4 Uitgangspunten 6 Stappen om te komen tot Goud Waark 7 Stap 1: inventariseren en consensus 8 Stap 2: eigenaarschap en verbinden 9 Stap 3: in actie 9 Stap

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Inleiding In de maand november 2011 heeft Rike van Oosterhoudt, tijdelijk procesmanager voor de 3 decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie