Warmtenet Hengelo. Maakt het verschil met duurzame energie! Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Warmtenet Hengelo. Maakt het verschil met duurzame energie! Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Warmtenet Hengelo Maakt het verschil met duurzame energie! Jaarverslag 2013

2 1. Inleiding Belangrijke ontwikkelingen Kansen en bedreigingen Status Warmtenet Hengelo Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie Ontwikkelingen Warmtenet Hengelo Duurzaamheidsdoelen Omgeving, Personeel en organisatie Organisatie per Strategisch niveau Personeel per Alternatief Ziekteverzuimcijfers Verhouding productieve/indirecte uren Huisvesting Bedrijfsvoering Debiteurenadministratie Facturatie consumenten en jaarafrekening Automatisch bemeteren en factureren van zakelijk klanten Betaalgedrag klanten Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Uitkomst KTO Vervolg KTO en actieplan Communicatie Communicatieplan Website en huisstijl Beheer en onderhoud Schrijven van monitoringsplan, calamiteitenplan en onderhoudsplan Warmtewet Wat houdt de Warmtewet in? Waarom is de Warmtewet nodig Acties Warmtenet Hengelo in kader van de Warmtewet moet doen Relatie tussen geleverde energie, inkoop brandstof en CO2 reductie Kantooraangelegenheden Postbehandeling Speerpunten I Projecten II. Overige Stavaza staatssteunmelding Aanzoek participant voor de op te richten BV Plan uitrol regio Aantrekken vreemd vermogen Acquisitie Bowen-subsidie Financiën Financieel resultaat Balans Stand reserve WNH Subsidies Bijlage a: Overzicht aangesloten en aan te sluiten woningen en bedrijfsgebouwen Bijlage b. Projectenoverzicht Fysieke projecten Bijlage c: Jaarrekening Bijlage d: Balans Toelichting balans

3 1. Inleiding Het jaarverslag 2013 is het derde jaarverslag van Warmtenet Hengelo. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen bij Warmtenet Hengelo in De grondslag voor dit jaarverslag is het jaarplan 2013 en het Warmtenet Hengelo bedrijfsplan Daarin is zeer uitgebreid beschreven wat Warmtenet Hengelo is, deed en doet. Het Bedrijfsplan is op 24 april 2012 vastgesteld door de gemeenteraad Belangrijke ontwikkelingen 2013 Voor Warmtenet Hengelo was het jaar 2013 een spannend jaar. Om te komen tot een sluitende business case stond de voortgang voor het sluiten van contracten met enkele grote zakelijke klanten centraal. Enerzijds met AkzoNobel als leverancier van industriële restwarmte. En anderzijds met Stork Thermeq, CTT, Thales, Siemens Stork City als afnemers van duurzame warmte. De gemeenteraad heeft in 2012 toegezegd krediet te verstrekken aan Warmtenet Hengelo zodra hier contracten aan ten grondslag liggen. Nadere besluitvorming hierover vindt plaats in de raadvergadering op 4 maart In de aanloop naar het tekenen van de contracten zijn het college en de gemeenteraad voortdurend meegenomen, onder andere door een 3-tal IBR n. Op deze wijze is de verbinding met het college en de raad geborgd en is er gebouwd aan vertrouwen in het bestaansrecht van het bedrijf. Warmtenet Hengelo maakt zich als klantvriendelijk en betrouwbaar bedrijf waar, zoals is gebleken uit het klanttevredenheidonderzoek van mei Als lokale energieleverancier staat WNH dicht bij haar klanten en maakt daarmee het verschil. Dit sluit aan bij de bedoeling van WNH, namelijk het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van duurzame energievoorzieningen en daarmee bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Hengelo Kansen en bedreigingen Er zijn bedreigingen die warmtenetten raken, maar die tegelijkertijd kansen bieden vanwege focus in de samenleving op duurzaamheid en zelfredzaamheid dan wel lokale energievoorziening. Door de aanhoudende crisis is er ook in 2013 minder gebouwd dan destijds meerjarig voorzien. Dit heeft direct gevolgen voor het aantal aansluitingen op het warmtenet. De discussie over schaliegas en de aardbevingen in Groningen, maken mensen bewust van de risico s van het gebruik van fossiele brandstoffen Status Warmtenet Hengelo Warmtenet Hengelo maakt als bedrijf nog deel uit van de gemeente Hengelo, maar is op weg naar de verzelfstandiging in de vorm van een besloten vennootschap ( BV1 ). In eerste instantie met de gemeente als 100 % aandeelhouder. Het besluit van burgemeester en wethouders hierover van 28 oktober 2008 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel in maart De gemeente Hengelo en de provincie Overijssel hebben afgesproken om gezamenlijk aandeelhouder te worden in een nieuwe BV ( BV2 ). Afspraak is om met de feitelijke oprichting te wachten tot de Europese Commissie groen licht heeft gegeven op de staatssteunmelding. Warmtenet Hengelo is een goed voorbeeld van hoe een gemeentelijk initiatief bijdraagt aan duurzaamheid. Daarvoor is een Europese subsidie verkregen, binnen het programma Intelligent Energy-Europe (IEE). Deze subsidie is bedoeld om een lokale energie infrastructuur op te zetten. De Europese Commissie ziet Warmtenet Hengelo als shining example. 2

4 2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie Warmtenet Hengelo (WNH) heeft als doelstelling om de komende 30 jaren in Hengelo tenminste woningen en m 2 utiliteitsbouw aan te sluiten op het warmtenet. Nieuwbouw en bestaande bouw. Door het net stroomt warm water waarmee woningen en gebouwen van ruimteverwarming worden voorzien en waarmee tevens tapwater wordt verwarmd. Het water wordt opgewarmd met behulp van duurzame energiebronnen. Het gevolg is een uiteindelijke reductie van ton CO 2 op jaarbasis. Daarmee levert WNH een substantiële bijdrage aan de gemeentelijke (en provinciale) klimaatdoelen. Naast het realiseren van aansluitingen in Hengelo staat WNH voor de opgaaf om te komen tot regionale uitrol van het net. Dat alles, met als missie: Wij staan voor een actieve bijdrage aan het klimaatbeleid : - met een zo hoog mogelijke milieuprestatie - tegen zo laag mogelijke kosten - en een goede service Wat WNH verder in petto heeft, doet en wat de plannen zijn? Dat is te vinden in de publieksversie van het bedrijfsplan WNH Ontwikkelingen Warmtenet Hengelo Het jaar 2013 stond in het teken van de verdere voorbereiding van het verduurzamen van enkele groot zakelijke klanten in Hengelo Zuid en op de Westermaat. Het bedrijf is volop aan de slag om contracten af te sluiten als voorbereiding voor aansluitingen op het warmtenet. Daar vloeien forse investeringen uit voort, met name voor het leggen van de primaire leiding vanuit AkzoNobel, naar gebouwen van Siemens en Stork in Hart van Zuid, CTT en Thales in de zuidelijke Kanaalzone. En ook voor de verdere verduurzaming van het ROC, Metropool en de al aangesloten woningen in Berflo Es, Veldwijk Zuid en het Brouwerijterrein. Economische crisis De economische situatie en de daaraan gerelateerde stagnatie in de bouw heeft ook in 2013 aangehouden. Mede daardoor zijn de aansluitingen beperkt. Eind 2012 waren er 496 woningen aangesloten. In 2013 heeft WNH drie projecten gestart voor het aansluiten van 26 woningen in Veldwijk Zuid aan de Jasmijnstraat, 12 woningen in Hart van Zuid aan de Stelplaats. Ook is er begonnen met de verkoop van vrije kavels in het Hart van Zuid, waarvan er één inmiddels is verkocht. Eind 2013 waren er 534 woningen aangesloten en m 2 aan bedrijfsgebouwen. De uitbreiding van de bedrijfsgebouwen was in 2013 gering. Het beperkte zich tot het aansluiten van een praktijk voor manuele geneeskunde. Daarentegen is de energievoorziening op het Gezondheidspark voor Trivium verkocht aan de TriviumMeulenbeltGroep. In bijlage a. wordt een overzicht gegeven van aangesloten en aan te sluiten woningen en bedrijfsgebouwen. 2.2 Duurzaamheidsdoelen De CO 2 -reductie die WNH in 2013 heeft bereikt: - hout gestookte ketel Twentebad 480 ton CO 2 -reductie - warmtepompsystemen Gezondheidspark 85 ton CO 2 -reductie - gasabsorptie-warmtepompen Berflo Es 34 ton CO 2 -reductie Verschillende aangesloten projecten worden in de aanvangsfase verwarmd met behulp van centraal opgestelde gasketels. Fasegewijs vindt verduurzaming plaats. Onder andere door het plaatsen van warmtepompen en te zijner tijd door een aansluiting op het primaire net waar water door stroomt dat wordt opgewarmd met restwarmte van AkzoNobel. In hoofdstuk 4 onder 7 wordt hier verder op ingegaan. 3

5 3. Omgeving, Personeel en organisatie 3.1 Organisatie per WNH is verbonden met diverse partijen: 1. Op strategisch niveau met de participanten gemeente Hengelo en de provincie Overijssel. Landelijke met de stichting warmtenetwerk. 2. Op uitvoeringsniveau binnen de gemeente Hengelo met vooral die sectoren die zijn belast met communicatie, duurzaamheid, civieltechnische, financiële en juridische zaken. En buiten de gemeente met verschillende private bedrijven, zoals Unica, Dura Vermeer, Welbions, Deloitte, Lesscher Saasveld, Kamstrup, Danfoss, Deerns, SOP, DOZ energieregie, Mooij projectbegeleiding, Samen Energie BV, Subsidia, Grontmij, Roos & Bijl, Innoforte en nog vele andere. 3. Afnemers: woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, aannemersbedrijven en particulieren. 4. En als laatste vooral niet te vergeten: de klanten of consumenten ofwel directe afnemers van warmte, bestaande uit eigenaren en huurders van woningen en gebouwen. 3.2 Strategisch niveau Op dit moment is WNH nog een entiteit binnen de gemeente Hengelo en valt als zodanig onder de verantwoordelijkheid van directie en gemeentebestuur. Bij de Kamer van Koophandel staat het bedrijf ingeschreven als een BV in oprichting. In mei 2009 hebben de besturen van de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel ingestemd met het voornemen om gezamenlijk een BV op te richten. Zie ook hoofdstuk 1. Vooruitlopend op de feitelijke oprichting van de BV fungeerde de stuurgroep ook in 2013 als primair aanspreekpunt voor belangrijke beslissingen binnen het bedrijf. Daarnaast is er een projectgroep, bestaande uit medewerkers van de twee participanten van WNH. De projectdirecteur bereidt de vergaderingen voor. Verder zijn er binnen het bedrijf enkele afstemmingsoverleggen actief, specifiek gericht op de thema s financiën, juridische zaken, en techniek. Het doel van deze overleggen is om de beoogde participanten deelgenoot te laten zijn van de ontwikkelingen van het bedrijf. Er zijn twee werkgroepen actief voor techniek en communicatie, promotie en acquisitie en een projectgroep voor de realisatie van de backbone (primaire leiding van AkzoNobel naar Stork City en eventueel Thales) De hierboven beschreven structuur is weergegeven in het volgend organigram. 4

6 3.3 Personeel per De formatie bestond in 2013 uit 5,7 fte. De bezetting bestond uit 4 medewerkers in vaste dienst, bestaande uit Wim Goosen als projectdirecteur, Raymond Frank als algemene projectleider techniek en duurzame energie, Ruud Schuite in de functie van projectuitvoerder en Ineke Nijhuis als medewerker bedrijfsvoering. Per 15 februari is er een interim directeur/adviseur aangetrokken voor 16 uur per week voor het verwerven van contracten met een aantal grootzakelijke klanten ten behoeve van de realisatie van de backbone. In 2013 is de project assistent ingevuld door Dinie Kettelerij. Deze functie wordt voor een deel gefinancierd uit het subsidieprogramma BOWEN. De termijn van deze plaatsing sluit aan bij de looptijd van het subsidieprogramma. Daarnaast werkt WNH met een externe projectuitvoerder in de persoon van Peter Mooij voor 18 uur per week voor specialistische technische werkzaamheden. Marco Lode van de afdeling Projecten en Subsidies is op uur basis projectleider voor de realisatie van de backbone en het project verduurzaming Eaton. 5

7 Met dit model en de formatie kon WNH in 2013 uit de voeten. Naarmate het bedrijf gaat groeien, zal ook het model en het aantal fte s navenant mee moeten groeien. Voor het overige maakt het bedrijf gebruik van de expertise van Hengelose ambtenaren en externe adviseurs en bureaus, waarvan de kosten voornamelijk op uurbasis worden doorberekend. De bemensing in 2013 zag er volgt uit: Projectdirecteur, vast dienstverband 1,0 fte Projectdirecteur/adviseur, interim extern 0,4 fte Projectleider techniek en duurzame energie, vast dienstverband 1,0 fte Projectuitvoerder, vast dienstverband 1,0 fte Projectuitvoerder, extern 0,5 fte Medewerker bedrijfsvoering, vast dienstverband 1,0 fte Project assistent 0,8 fte 5,7 fte Verder wordt WNH ondersteund door de gemeente op het gebied van ICT, P&O, financiën, juridische zaken en bedrijfsondersteuning. Ook is af en toe gebruik gemaakt van de klussenkraam van de gemeente. Tot voor kort was WNH vooral een bedrijf in de opstartfase. Innovatie en ontwikkeling blijven wezenlijk onderdeel van het bedrijf uitmaken, onder meer door de voortgaande vernieuwing van technieken op het terrein van duurzame energievoorzieningen en de geambieerde expansie van het warmtenet. Dat alles vraagt om een professionele organisatie die daarop is ingericht en toegerust. BOWEN, de door Europa verstrekte subsidie tot professionalisering, onderstreept dit en maakt het financieel mogelijk om de gewenste professionalisering en zekerstelling van de investeringen verder ter hand te nemen. Uitgangspunt bij de opbouw van de organisatie zal zijn: eigen mensen waar mogelijk, inzet van externen waar nodig. De organisatie zal flexibel meegroeien met de uitbreiding van het net. Zeker in de beginfase zal het inschakelen van externe deskundigen gemeengoed zijn, onder meer omdat de benodigde expertise voortdurend sterk wisselt. Naarmate het bedrijf meer vaste voet aan de grond krijgt en het aandeel beheer en exploitatie toeneemt zal ook het eigen apparaat verder worden uitgebreid. 3.4 Alternatief Het alternatief voor de verdere uitbouw van de eigen organisatie is om een partnerschap aan te gaan met gerenommeerde en geïnteresseerde marktpartijen, bij voorkeur uit de energiebranche. Verondersteld mag worden dat ervaring, kwaliteit en continuïteit dan goed 6

8 zijn geborgd. Op dit moment lopen er in het kader van TwenteWarmte gesprekken met potentieel belangstellende partijen. De oriëntatie op samenwerking vindt plaats samen met de gemeente Enschede en de provincie. 3.5 Ziekteverzuimcijfers Warmtenet Hengelo heeft een laag ziekteverzuim percentage. In het onderstaande overzicht ziet u het overzicht van de ziekteverzuimcijfers. In deze cijfers worden alleen medewerkers met een vast dienstverband meegerekend. Naam organisatie-eenheid Gemiddelde personeels sterkte Beschikbare dagen Verzuim dagen Aantal meldingen Ziekte percentage Warmtenet Hengelo B.V. i.o ,68% Dit overzicht heeft alleen betrekking op van medewerkers met een vast dienstverband in totaal 4 FTE Bron: afdeling P&O, gemeente Hengelo. 3.6 Verhouding productieve/indirecte uren Voor het jaar 2013 zijn er voor de medewerkers van WNH uren begroot. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen productieve uren die een directe relatie hebben met projecten of exploitatie en indirecte uren die worden toegeschreven aan de overhead van de organisatie. De gemeente Hengelo hanteert een verdeling van 65% productieve uren en 35% voor overhead. In onderstaande tabel waarin deze verhouding in 2013 is weergegeven wijken de uren van de medewerkers van WNH nauwelijks af van deze verdeling. Wel zijn de begrote productieve uren hoger dan de werkelijke productieve uren. De redenen hiervan zijn: - de formatie is niet volledig ingevuld zoals begroot - uren voor externe inhuur zijn begroot personeel maar geboekt op de projecten - realisatie projecten backbone is niet gestart terwijl de uren besteed aan de acquisitie deels zijn geboekt op indirecte uren. Deze zijn begroot als productieve uren Naam organisatieeenheid Gemiddelde personeels sterkte Geschreven uren Indirecte uren Productieve uren Productieve uren begroot Percentage overhead Warmtenet Hengelo B.V. i.o. 4 fte % Dit overzicht heeft alleen betrekking op van medewerkers met een vast dienstverband in totaal 4 FTE 3.7 Huisvesting WNH is sinds januari 2013 gehuisvest in het stadskantoor op de derde etage, A-vleugel. 7

9 4. Bedrijfsvoering De gestage groei van WNH en het stijgend aantal consumenten maakt het noodzakelijk om een stevige basis neer te zetten voor het bedrijf. Dat maakt dat de professionalisering van de bedrijfsvoering van WNH ook doorgang vindt. In 2013 zijn de onderstaande onderdelen verder ontwikkeld: 4.1 Debiteurenadministratie De facturatie van particuliere klanten wordt sinds 2012 in eigen huis uitgevoerd. Voor de facturatie van een aantal zakelijke klanten op het Gezondheidspark liep er nog een contract met de firma Lesscher. Het aanleveren van gegevens en het afrekenen van de geleverde diensten nam echter meer tijd in beslag dan wanneer WNH de facturatie in eigen beheer uitvoert. Daarom is de facturatie volledig in eigen beheer genomen. De debiteurenadministratie en facturatie wordt uitgevoerd door WNH. Het invorderingsproces is ondergebracht bij de afdeling Financiën van de gemeente Facturatie consumenten en jaarafrekening Voor de facturatie wordt de applicatie Chainwise gebruikt. In februari 2013 is de eerste jaarafrekening met deze applicatie opgesteld die tot januari is doorontwikkeld. De databestanden zijn uitgebreid en opnieuw gerangschikt. WNH is bij dit proces prima ondersteund door de afdelingen Bedrijfsondersteuning en Financiën. De jaarafrekeningen konden zonder noemenswaardige problemen worden verzonden. WNH heeft naar aanleiding van de jaarafrekening als service een aantal klanten gebeld met een hoog verbruik en laag verbruik. Op basis van de reacties is een aantal adressen bezocht om te monitoren of er technische problemen waren. Klanten hebben ook zelf contact met WNH opgenomen naar aanleiding van de jaarafrekening. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van deze reacties. Verstuurde jaarafrekeningen door Warmetenet Hengelo Aantal reacties op de jarafrekening Vragen om uitleg Aanpassen voorschot bedrag Vragen technische aard Als service Technische controle Reactie precentage Particulier % Zakelijk % Het proces om de jaarafrekening op te stellen is geëvalueerd en er is een verbeterplan opgesteld. De acties in het verbeterplan zijn in 2013 uitgevoerd Automatisch bemeteren en factureren van zakelijk klanten De panden van grootzakelijke klanten worden automatische bemeterd. Dit is een service die WNH biedt zodat de klant gegevens op afstand kan uitlezen. Daarnaast is er een koppeling gemaakt met I-real (software voor uitlezing) en de applicatie Chainwise (software voor klantadministratie) die het mogelijk maakt om meterstanden automatisch in te lezen voor de facturatie. Deze koppeling maakt het mogelijk om het werkelijke verbruik af te reken in plaats van facturatie op basis van voorschotten, zoals dit bij particuliere en klein zakelijke klanten gebruikelijk is. Door de samenwerking van I-real en Chainwise zijn de mogelijkheden van de applicatie verbreed. In april 2013 is er gestart met het automatisch factureren van het ROC en Twentebad. 8

10 4.1.4 Betaalgedrag klanten Sinds 2012 incasseert de gemeente Hengelo de facturen die WNH aan de klanten heeft verstuurd. In het eerste jaar was de aandacht vooral gericht op het optimaliseren van de verbinding tussen de applicatie Chainwise en het financiële pakket Enterprise 1 van de gemeente Hengelo In 2013 zijn de procedures voor incasseren aangescherpt. In 2013 zijn er managementindicatoren benoemd, om meer te sturen op het betaalgedrag. In onderstaand schema staan de resultaten 2013: Naam organisatie eenheid Aantal klanten Aantal nota s Totaal gefact. in euro s Doorloo p-tijd nota s Aantal 1e her. Aantal 2e her. Niet inbaar in euro s Niet inbaar begroot in euro s Naar deurwaarder Aantal afsluitingen Warmtenet Hengelo B.V. i.o ,75 dagen % van totaal % van 1e her Nb. 1 klant kan meerdere aansluitingen hebben. 4.2 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) In 2013 zette WNH voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek uit. Belangrijke overweging was dat bewoners van woning met een aansluiting op het warmtenet, geen keuze hebben om op een andere manier de woning te verwarmen. In die woningen is namelijk geen gas voorhanden. Het verliezen van de huidige klanten is hierdoor niet waarschijnlijk, ook al zouden ze ontevreden zijn. Uiteraard is het voor WNH belangrijk om tevreden klanten te hebben, onder andere opdat zij als ambassadeurs kunnen fungeren. Voorts geven de uitkomsten van het onderzoek Welbions en andere projectontwikkelaars inzicht in de tevredenheid van klanten. De uitkomsten wegen mee in de keuze om nieuw te bouwen woningen of bestaande woningen aan te sluiten op WNH Uitkomst KTO Voor een eerste KTO zijn de resultaten redelijk tot goed. Hieronder staat een samenvatting van de uitkomsten. Vrij veel respondenten (48%) geven aan dat ze WNH zeer waarschijnlijk zouden aanbevelen aan een vriend, of collega (9 of 10). Deze groep wordt de promoters genoemd. De tegenpool van de promoters zijn de critici. Zij bevelen WNH waarschijnlijk niet aan (0 t/m 6). Deze groep is aanzienlijk kleiner (23%), Zo n 29% zit in de middengroep, de passief tevredenen (7 of 8). Verdeling promoters, passief tevredenen en criticasters Huurders Welbions (n = 76) Overige huurders Eigenaar/ Totaal ( n = 9) bewoners (n = 29) (n = 114) Promoters 48% 56% 43% 48% Passief tevredenen 29% 44% 25% 29% Critici 23% 0% 32% 23% Totaal 100% 100% 100% 100% NPS-score Noot: De verschillen tussen de onderscheiden groepen (Huurders Welbions, overige huurders en eigenaar/bewoners) zijn statistisch niet significant. Noot: De verschillen tussen de onderscheiden groepen (Huurders Welbions, overige huurders en eigenaar/bewoners) zijn statistisch niet significant. Tevredenheid over het systeem 9

11 De tevredenheid over het systeem voor warm tapwater en ruimteverwarming geeft een zelfde beeld. Gebruiksgemak, veiligheid en comfort staan bovenaan. Onderaan staan ook hier storingsgevoeligheid (van afleverset en binneninstallatie) en kosten. Gebruiksgemak 27% 59% 8% Veiligheid 25% 61% 9% 2% Comfort 27% 56% 8% 3% 4% Onderhoudsgemak 18% 46% 18% 3% 15% Leveringszekerheid 13% 47% 18% 4% 3% 15% Storingsgevoeligheid binneninstallatie 14% 45% 18% 4% 18% Storingsgevoeligheid afleverset 12% 39% 23% 4% 4% 18% De kosten 3% 30% 34% 17% 5% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet / niet van toepassing Ruime meerderheid vindt jaarrekening overzichtelijk Eén op de drie respondenten (32%) vindt de jaarrekening zeer overzichtelijk, nog eens 46% zegt enigszins overzichtelijk. Eén op de vijf (20%) vond de jaarrekening niet overzichtelijk. Klantvriendelijkheid medewerkers goed gewaardeerd Bijna de helft (47%) van de respondenten heeft in de voorgaande 12 maanden contact opgenomen met Warmtenet. Meestal (42%) ging het om een storing, of een vraag over een nota/afrekening (28%). Nog eens 8% had een vraag over een brief of van Warmtenet of over iets anders (22%). Ik vind het belangrijk om milieubewust met energie om te gaan. 32% 53% 10% 4% Ik vind het prettig dat ik niet meer de zorgen van een eigen ketel heb. 30% 40% 12% 4% 5% 8% Warmtenet draagt bij aan een beter milieu. 20% 43% 20% 4% 13% Warmtenet heeft de toekomst, gelet op de stijgende gasprijzen. 19% 31% 21% 8% 6% 15% Ik vind het een nadeel dat ik geen eigen leverancier van warmte kan kiezen. 25% 29% 24% 11% 4% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening 10

12 4.2.2 Vervolg KTO en actieplan Naar aanleiding van de uitkomsten van het KTO is er een actieplan opgesteld waarin de verbeterpunten worden benoemd. In het actieplan worden drie onderwerpen benoemd waar de komende jaren op gestuurd zal worden. Dit betreft communicatie met de klant, het verbeteren van de jaarafrekening en de storingsgevoeligheid. 4.3 Communicatie Er is in 2012 een eerste communicatieplan opgesteld. Hierin staan acties beschreven om het bedrijf WNH naamsbekendheid te geven en te promoten. Het communicatieplan geeft richting aan de wijze waarop WNH naar buiten treedt. Op termijn moet er een acquisitieplan worden opgesteld die meer sturing geeft aan de commerciële activiteiten Communicatieplan In het communicatieplan zijn verschillende acties opgenomen behorende tot het reguliere communicatietraject. Verder zijn de acties opgenomen die voorvloeien uit de subsidievoorwaarden van BOWEN Website en huisstijl Website WNH heeft een nieuwe website met een frisse uitstraling en veel informatie. De sfeer die de nieuwe website moet oproepen is van een comfortabel huis en kantoor, terwijl tegelijk rekening wordt gehouden met het milieu en de kosten. Onderdeel van de website is Mijn Warmtenet, die begin 2014 in de lucht gaat. Dit is een instrument dat klanten inzicht geeft in hun energieverbruik. Mijn Warmtenet draagt bij aan het bewust worden en uitdragen van duurzaamheid. Klanten kunnen hiermee hun eigen energiezaken regelen; verbruik, jaarafrekening en betalingsoverzicht bekijken of het voorschot wijzigen. De nieuwe website geeft klanten van WNH de mogelijkheid om aanmeldingen, wijzigingen en verhuizingen door te geven. Deze extra service heeft de dienstverlening vergroot en klanten maken veel gebruik van deze functionaliteit. Ongeveer 85 % van de meldingen gaat via de website. Er is een pagina opgenomen in de website met een projectenkaart, waarin de projecten van WNH zijn gesitueerd. Huisstijl Met de nieuwe website is de huisstijl van WNH ook aangepast. Alle communicatie-uitingen worden opgemaakt in Look en Feel van de website. De volgende producten zijn hiervoor ontwikkeld: a. Nieuwsbrief b. Projectblad c. Informatie boekje 4.4 Beheer en onderhoud De warmtelevering gaat via diverse installaties, geplaatst in warmteoverdrachtstations of tijdelijke voorzieningen. Daarvoor heeft WNH een storings- en onderhoudscontract dat loopt tot september Een nieuw contract moet aanbesteed worden. De planning voor de opzet en aanbesteding van het storings-, onderhouds- - en monteringplan is hierop afgestemd Schrijven van monitoringsplan, calamiteitenplan en onderhoudsplan De storing, monitoring, onderhoud en beheer is nu bij meerdere partijen ondergebracht. WNH wil dit bij één partij onderbrengen. Daarvoor dient een aanbestedingstraject opgezet te worden en dienen de aanbestedingsdocumenten geschreven te worden. Het aanbestedingstraject bestaat uit drie onderdelen: a) Meldcentrale b) Besturingssysteem c) Storing, Monitoring, Onderhoud en Beheer In 2013 is er met een meervoudige onderhandse aanbesteding een adviesbureau geselecteerd om WNH te ondersteunen bij de Europese aanbesteding. Het bureau stelt 1

13 aanbestedingsdocumenten op, schrijft de aanbesteding uit en begeleidt de Europese aanbesteding. Hierbij worden de acties uit het KTO-actieplan opgenomen. 4.5 Warmtewet De Eerste Kamer heeft op 11 juni 2013 de Warmtewet aangenomen. Per 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking. Consumenten met een aansluiting op een warmtenet krijgen door de wet extra bescherming. Zo kunnen deze klanten er op rekenen dat de levering van warmte is geborgd, tegen een redelijke prijs en goede service. In de wet is geregeld dat Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht houdt op de levering van warmte Wat houdt de Warmtewet in? De Warmtewet is er gekomen om klanten met een aansluiting op een warmtenet extra te beschermen. Deze klanten krijgen warmte uit een lokale bron bijvoorbeeld via industriële restwarmte en via een lokaal netwerk en hebben geen gasaansluiting. Zomaar van leverancier veranderen kan daardoor niet. De Warmtewet is dan ook van toepassing op WNH. De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een aansluiting op het warmtenet en maximaal 100 kilowatt afnemen. Dat zijn bijna alle huishoudens en daarnaast een groot aantal klein zakelijke afnemers Waarom is de Warmtewet nodig Warmte is net als elektriciteit of gas een basisbehoefte. Klanten met warmte verdienen daarom bescherming van de overheid, zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen. Leveranciers van warmte mogen een redelijke maar beperkte winst maken op hun warmtenetten. De Warmtewet beschrijft hoe consumenten met een aansluiting op een warmtenet extra beschermd worden en zekerheid krijgen Acties Warmtenet Hengelo in kader van de Warmtewet moet doen - Aanmelden als warmteleverancier bij ACM - Aanpassen Algemene Voorwaarden en Aansluit Voorwaarden - Voldoen aan maximale tarieven van ACM - Binnen twee jaar vergunning aanvragen bij ACM voor het leveren van warmte - Energieplan opstellen en op basis daarvan overeenkomsten met afnemers afsluiten 4.6 Relatie tussen geleverde energie, inkoop brandstof en CO2 reductie Door WNH is in 2013 totaal GJ warmte en 754 GJ koude geleverd. Grotendeels is deze warmte opgewekt met aardgas in afwachting van het gebruik van restwarmte van AkzoNobel. Duurzaam geleverde energie Een deel van de geleverde GJ s zijn in de Berflo Es opgewekt met gaswarmtepompen. Deze hebben een efficiency waarmee ca. 34 ton CO2 is bespaard. Daarnaast wordt voor het Twentebad warmte geproduceerd met een houtgestookte ketel. Daarmee wordt circa 480 ton CO2 bespaard. In het Gezondheidspark is door toepassing van warmtepompsystemen circa 50 ton CO2 op warmtelevering en 35 ton CO2 op koudelevering bespaard. Geleverde GJ s voor warmte Geleverde GJ s voor koude CO2 besparing warmte CO2 besparing op koude Percentage CO2 reductie op warmte Door WNH B.V. i.o ton 35 ton 16,1% 12

14 4.7 Kantooraangelegenheden Postbehandeling Binnen Hengelo geldt de doelstelling dat 80% van alle post op tijd moet zijn afgehandeld. Tot het tweede kwartaal 2013 is de postbehandeling verwerkt in de applicatie. De hieronder vermelde gegevens bevatten alle categorieën inkomende post van 2013, met uitzondering van de categorieën "nagezonden stukken" en "brieven ter kennisneming" verwerkt in de applicatie Corsa. Deze vallen binnen de genoemde doelstelling. Poststukken verwerkt in Corsa Warmtenet Hengelo Categorie # Op tijd % Op tijd # Openst. # Te laat Totaal Burgerbrieven Postbehandeling Raadsvragen Tot./Gemidd Begin tweede kwartaal is binnen de gemeente Hengelo Zaakgericht werken ingevoerd. Daarvoor is de applicatie Iris in gebruik genomen. Iris kent externe zaken die zijn opgestart voor binnen gekomen poststukken en externe zaken die door medewerkers van WNH zelf worden opgestart. Medewerkers van WNH die met Iris werken hebben deel genomen aan de aangeboden trainingen. De invoering van Iris heeft geleid tot vertraging van het tijdig afhandelen van de poststukken. Hieronder staan de resultaten vermeld. Poststukken verwerkt in Iris Warmtenet Hengelo Extere zaken Sector Zaaksoort Zaaktype Op % Op Openstaand % Te % Te Totaal Tijd Tijd Openstaand Laat Laat WNH Informatie, vragen en Klacht tegen ambtelijk klachten optreden Vraag aan gemeente Vraag van Raad Overig Overig Inkomend document Totaal Interne zaken Sector Zaaksoort Zaaktype Op % Op Openstaand % Te % Te Totaal Tijd Tijd Openstaand Laat Laat WNH Beleid Beleid Bestuurlijke opdracht Inkoop Inkoop Contract Inkoop Eenmalig Overig Overig Initiatief vanuit gemeente Totaal Bron: afdeling ICT, gemeente Hengelo Telefoonbehandeling Binnen Hengelo geldt de doelstelling om 80% van telefonische oproepen binnen 20 seconden te beantwoorden. De binnenkomende oproepen bij WNH vallen binnen deze doelstelling. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het aantal oproepen en de reactietijden in

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belangrijke ontwikkelingen 2014... 3 1.2 Status Warmtenet Hengelo... 3 2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belangrijke ontwikkelingen 2014... 3 1.2 Status Warmtenet Hengelo... 3 2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belangrijke ontwikkelingen 2014... 3 1.2 Status Warmtenet Hengelo... 3 2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie... 4 2.2 Duurzaamheidsdoelen... 4 3. Omgeving,

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Belangrijke ontwikkelingen Status Warmtenet Hengelo

1. Inleiding. 1.1 Belangrijke ontwikkelingen Status Warmtenet Hengelo Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Belangrijke ontwikkelingen 2015... 2 1.2 Status Warmtenet Hengelo... 2 2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie... 3 2.2 Duurzaamheidsdoelen... 3 3. Omgeving,

Nadere informatie

Bijlage 2: beschrijving overige projecten. Projecten 1: in offertefase. Project 1a: OSG t Genseler (Veldwijk Zuid)

Bijlage 2: beschrijving overige projecten. Projecten 1: in offertefase. Project 1a: OSG t Genseler (Veldwijk Zuid) Bijlage 2: beschrijving overige projecten Projecten 1: in offertefase Project 1a: OSG t Genseler (Veldwijk Zuid) Projectnummer: 0021202 Naam project: Aansluiten school OSG Veldwijk Zuid Jasmijnstraat 15

Nadere informatie

Behandeling in de raadscommissie

Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G200956 PORT.HOUD: Oude Alink ONDERWERP: Variantkeuze aanleg warmteleiding Boortorenweg. Griffie-advies voor behandeling in commissie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Bio energiecentrales Eindhoven

Bio energiecentrales Eindhoven Bio energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Projectmanager Gemeente Eindhoven Maart 2009 Inhoudsopgave 1. Duurzame energie op lokaal niveau 2 Activiteiten op lokaal niveau 3. Bio energiecentrales in

Nadere informatie

Warmtewet als aanjager voor verduurzaming sociaal vastgoed corporaties. Jan-Maarten Elias Unica Ecopower

Warmtewet als aanjager voor verduurzaming sociaal vastgoed corporaties. Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Warmtewet als aanjager voor verduurzaming sociaal vastgoed corporaties Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Over Unica Technische dienstverlener 14 vestigingen door heel Nederland 11 gespecialiseerde bedrijven

Nadere informatie

Themabijeenkomst Warmtewet

Themabijeenkomst Warmtewet Themabijeenkomst Warmtewet Bas de Zwart Even voorstellen: Adviseur bij IF Technology Adviesbureau op het gebied van hernieuwbare warmte en koude en marktleider advies bodemenergie 60 mensen in Arnhem Beleid

Nadere informatie

Bio-energiecentrales Eindhoven

Bio-energiecentrales Eindhoven Bio-energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Programmamanager Energie Gemeente Eindhoven December 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Duurzame energie en activiteiten op lokaal niveau 3. Bio-energie centrales

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Warmtewet vervolg. implementatie proces

Warmtewet vervolg. implementatie proces Warmtewet vervolg implementatie proces Indien Verhuurder ook Warmte-leverancier is, verandert de structuur /afwikkeling van de gemaakte kosten naar de huurder! => Advies- e/o Instemmings-plichtig! Landelijke

Nadere informatie

I.T. Melisie / R. Frank SB Lievers

I.T. Melisie / R. Frank SB Lievers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G200284 342438 / 342438 ONDERWERP Duurzaam verwarmen Twentebad. I.T. Melisie / R. Frank SB Lievers AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014 Warmtewet Wat houd dit nu in? Maart 2014 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Vanaf deze datum is de invulling van het Niet Meer Dan Anders beginsel (NMDA) gereguleerd door de overheid.

Nadere informatie

Warmtelevering Dordtse Kil. Kyck over den Dyck. 1 juli 2010

Warmtelevering Dordtse Kil. Kyck over den Dyck. 1 juli 2010 Warmtelevering Dordtse Kil Kyck over den Dyck 1 juli 2010 Agenda 15:30 Welkom door Roosmarijn Sweers (gemeente Dordrecht) 15:35 Stand van zaken waar staan we nu? (Marc van der Steen Provincie Zuid-Holland)

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015 Regiobijeenkomst Warmtewet 29 januari 2015 Inhoud Doel Warmtewet Wat en wie vallen onder de Warmtewet Gevolgen Praktisch Risico s Grootste uitdagingen Wat kan Hellemans Consultancy voor u doen? Doel Warmtewet

Nadere informatie

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet Uw woning wordt duurzaam verwarmd door een collectief warmtenet van Cogas. Wij brengen hiervoor kosten in rekening,

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie

Teken overeenkomst voor lagere kosten

Teken overeenkomst voor lagere kosten Tekst website Ennatuurlijk Onenigheid opgelost: vaste kosten warmte gaan in Tilburg flink omlaag Teken overeenkomst voor lagere kosten Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte hebben samen een oplossing

Nadere informatie

Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw Aardgasvrije nieuwbouw Het kan, nu alleen nog doen Peter-Paul Smoor/Wienand van Dijk 02-10-2017 Doel van vandaag Komen tot commitment voor een gezamenlijke aanpak om z.s.m. aardgasvrije nieuwbouw te realiseren

Nadere informatie

13 feb 2013 Dag van de biomassa uit het landschap

13 feb 2013 Dag van de biomassa uit het landschap 13 feb 2013 Dag van de biomassa uit het landschap 1 » Local for Local: gebruik lokaal beschikbare biomassa om lokale warmtevragen te dekken. Dit creëert draagvlak en betrokkenheid bij de burgers.» Dit

Nadere informatie

Kansen voor warmte. Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014

Kansen voor warmte. Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014 Kansen voor warmte Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014 Centrale boodschap Er is een groot potentieel aan duurzame warmte en warmtebesparing in Nederland beschikbaar. Per situatie

Nadere informatie

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 1 Presentatie Warmtewet Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 Beschermingsinstrumenten Warmtewet 2 Maximumprijs Leveringsovereenkomst Verplichting tot zo nauwkeurig mogelijk

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel B

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel B 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel B Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Aanleidingen voor dit bedrijfsplan 5 2. Strategie 7 2.1 Smart Grid 7

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

uitbreiding warmtenet Alkmaar Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen Datum: 6 november 2015

uitbreiding warmtenet Alkmaar Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen Datum: 6 november 2015 6. Uitbreiding warmtenet Alkmaar Aan: Van: Betreft: Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen uitbreiding warmtenet Alkmaar Datum: 6 november 2015 Bijlage: toelichting investeringsvoorstel

Nadere informatie

MEMO. Warmtenet Hengelo pag. 1 van 12

MEMO. Warmtenet Hengelo pag. 1 van 12 MEMO Van R. Frank / R. Zwart Onderwerp Technische vragen Raad nav Raadbesluit 1010579 Datum 18 februari 2014 Aan Commissie Fysiek Kopie aan Postbus 18 7550 AA Hengelo Toelichting voor het college Op dinsdag

Nadere informatie

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Utrecht heeft Eneco diverse vragen ontvangen en zijn er onduidelijkheden ontstaan over de

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven.

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Gevolgen Warmtewet Waarvoor dient de Warmtewet? De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Voor wie geldt de Warmtewet? Voor iedereen

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Zuid-Holland De onderstaande informatie is ook geldig voor klanten in Amstelveen Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Zuid-Holland heeft

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i.

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Toelichting Inleiding Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om 750.000,- in te zetten voor de reductie van CO 2

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Frank Kersloot & Alex Kaat 21 april 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte in Nieuwegein 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) 3. Tarieven voor klanten 4. Afsluitkosten

Nadere informatie

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Warmteopwekking in de Muziekwijk Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Artikelen 2 Muziekwijk Wijk met 333 woningen Gefaseerde bouw Duurzaam verwarmen Opdrachtgever: SWZ Opdracht

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Wonen zonder gasaansluiting

Wonen zonder gasaansluiting Wonen zonder gasaansluiting Het kan straks in Munster Winsum Een nieuwe woonwijk aan de rand van Winsum. In een waterrijke en groene omgeving. www.woneninmunster.nl Over Winsum Winsum. Dat is een heerlijke

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

IS F. Buijserd burgemeester

IS F. Buijserd burgemeester iiiiiiiiin G16.0492 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen (zwembad Aarweide) T. Veninga (Schoterhoek II) Opgesteld door:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Steller : Joh. Werkman Telefoonnummer: 0343-565710 E-mailadres : johan.werkman@heuvelrug.nl Onderwerp : nieuwbouw gemeentekantoor Geachte leden van

Nadere informatie

Presentatie Pioneering 27 september 2011

Presentatie Pioneering 27 september 2011 Presentatie Pioneering 27 september 2011 1 Contactgegevens Dinkelborgh energie (DBE) Presentatie voor Pioneering Hans Visser (DBE) 06 53 87 86 79 Dinkelborgh Energie Wilhelminastraat 8 7591 TN Denekamp

Nadere informatie

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster?

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? Drs ing Teus van Eck Biomassabijeenkomst Bodegraven, 7 mei 2009 Warmte is de grootste post in de

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 254520 T. Nijkamp SB Weber ONDERWERP Herstructurering Sportvelden fase 2 AGENDANUMMER D5 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018)

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018) Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman De Warmtewet: wat u moet weten Iman Brinkman Doel van de Warmtewet Bescherming van kleine, gebonden eindverbruikers (consumenten, kleinzakelijk) tegen de afhankelijkheid van een warmteleverancier De Warmtewet

Nadere informatie

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 oktober 2016 Registratienummer: TB16.5971763 Agendapunt: 7 Onderwerp: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd Voorstel: I. kennisnemen van het Bedrijfsplan

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 31075 Onderzoeksnummer : 4148024 Datum onderzoek : 2 juli 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Aanleiding. Waarom de Warmtewet

Aanleiding. Waarom de Warmtewet Warmtewet Inhoud Aanleiding Algemeen Status Leverancier, toezicht, systeem Tarief Bemetering Leveringsovereenkomst, geschillen Storingen Handhaving Inventarisatie en dilemma s Aanleiding Waarom de Warmtewet

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Renovatie De Vereeniging fase 3

Renovatie De Vereeniging fase 3 Openbaar Onderwerp Renovatie De Vereeniging fase 3 Programma Sport & Accommodaties / Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert / B. Velthuis Samenvatting In 2012

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

West-Friesland: warmte in transitie. Cor Leguijt, VVRE, 6 april 2017

West-Friesland: warmte in transitie. Cor Leguijt, VVRE, 6 april 2017 West-Friesland: warmte in transitie Cor Leguijt, VVRE, 6 april 2017 Inhoud Warmtetransitie, van het aardgas af, hoezo???? Aanpak in het project Uitkomsten regio West-Friesland Eindbeeld (welke oplossing

Nadere informatie

DWEILEN MET DE (GAS)KRAAN DICHT. Naar een aanpak en uitvoer in de provincie Flevoland

DWEILEN MET DE (GAS)KRAAN DICHT. Naar een aanpak en uitvoer in de provincie Flevoland DWEILEN MET DE (GAS)KRAAN DICHT Naar een aanpak en uitvoer in de provincie Flevoland INTRODUCTIE Anja de Graaff EVEN VOORSTELLEN Daniël Tomas Ingrid TRAJECT Doel: aardgasvrije nieuwbouw in heel Flevoland

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

1 juni 2011 Minisymposium Groen Gas W. Deddens

1 juni 2011 Minisymposium Groen Gas W. Deddens 1 juni 2011 Minisymposium Groen Gas W. Deddens Agenda. Wie is RENDO Duurzaam? Voorbeeld project Toekomst duurzame energie projecten icm groen gas 2 RENDO Duurzaam. Aantal medewerkers : RENDO totaal ca.

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie