Overzicht verbeterinitiatieven Schaduwgroep Stimulab. 11 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht verbeterinitiatieven Schaduwgroep Stimulab. 11 mei"

Transcriptie

1 Overzicht verbeterinitiatieven Schaduwgroep Stimulab 11 mei

2 Overzicht verbeterinitiatieven per thema Thema 1: verbeteren van kwaliteit en continuïteit van de begeleiding voor chronische GGZ cliënten in de wijk 1. BED-project 2. Woodstock woonvoorziening 3. Lokaal dienstencentrum 4. Wijkschakelteams 5. Module Opname 6. Straathoekwerk 7. Gebiedsgerichte GGZ-consulent 8. Welzijn op recept Thema 2: versterking van de 1e lijn 9. Betrekken GGZ-medewerker bij 0 e lijn overleg 10. Populatiegerelateerde bekostiging 11. Gebruikersplatform ervaringsdeskundigen 12. Lokale organisatieoverstijgende casuïstiek-overleggen Maatschappelijk Steunsystemen (MASS) 13. Kernteam GGZ op één locatie Thema 3: voorkomen zorgwekkende zorgmijders 14. Kwijtschelden Eigen Bijdrage 15. Grenspaal De Halte 17. Klaverblad 18. Crisiskaart 19. Laagdrempelige voorzieningen 20. Tupperware-project 1

3 Initiatieven thema 1: verbeteren van kwaliteit en continuïteit van de begeleiding voor chronische GGZ cliënten in de wijk 1. BED-project (Bureau Ervarings Deskundigen) nadere informatie over dit initiatief) 2. Woodstock woonvoorziening Ervaringsdeskundigen gaan om de tafel zitten met cliënten: wat heb je nodig om terug te keren naar werk? Wat is jouw droom? Het BED levert begeleiding en ondersteuning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid van de BEDmedewerkers. Belangrijk is dat de cliënt eigenaar blijft van de droom. Woodstock is een woonvoorziening voor chronisch verslaafde dak- en thuislozen van 45 jaar en ouder. Deze personen hebben te maken met problematiek op verschillende levensgebieden. De bewoners van Woodstock helpen als dagbesteding buurtbewoners en krijgen daar een vergoeding voor (bijvoorbeeld aantal avonden in de week maaltijden of strijken). De buurt is enthousiast over de aanwezigheid van Woodstock: middels een handtekeningenactie heeft buurt zich ingezet voor het behoud van Woodstock. Cliënt wordt in zijn/haar kracht gezet om terug te keren naar werk Cliënt verlaagt hiermee de kans op terugval Vermindering van dak- en thuislozen Zinvolle besteding voor de Woodstockbewoners middelen voor begeleiding Eigenaarschap van de droom blijft bij de cliënt. Hierdoor staat de cliënt in zijn/haar eigen kracht en houdt hij/zij eigen regie middelen voor woonruimte Woodstock Bereidheid dak- en thuislozen om te voldoen aan huisregels Woodstock contactperso on Cor Bras, Gebruikersplatform GGZ Drenthe Matt Schillings, Menzis (Den Haag) 2

4 Initiatieven thema 1: verbeteren van kwaliteit en continuïteit van de begeleiding voor chronische GGZ cliënten in de wijk 3. Lokaal dienstencentrum 4. Wijkschakelteams nadere informatie over dit initiatief) Het lokaal dienstencentrum is een multidisciplinair samenwerkingsverband waarin verschillende partijen vanuit één locatie hun diensten verlenen. Het gaat onder meer om organisaties voor dagbesteding, schuldhulpverlening, arbeidsintegratie, woonbegeleiding, verslavingszorg (bijv. methadon-verstrekking) en de huisartsenpost. Dit initiatief is 2 jaar geleden gestopt door de bezuinigingen, maar wordt naar verwachting binnenkort weer opgestart. Het dienstencentrum kan mogelijk een rol spelen bij de integrale indicatiestelling die nodig is wanneer bijvoorbeeld de begeleiding van de AWBZ over gaat naar de WMO. Het wijkschakelteam heeft als doel om zorg en welzijn aan elkaar te verbinden. Het team bestaat uit een medewerkers van het wijkservicepunt, een wijkverpleegkundige (zorg) en een medewerkers van welzijn. Deze teamleden zijn aanspreekbaar voor zorgverleners, welzijnwerkers, bewonersgroepen, mantelzorgers en werkers op het gebied van huishoudelijke hulp en verzorging. Laagdrempeligheid en goede bereikbaarheid zijn kernwoorden voor het wijkschakelteam Professionals leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden Betere onderlinge communicatie tussen verschillende organisaties en hierdoor kwalitatief betere zorg- en dienstverlening aan cliënt Cliënt hoeft maar naar één plek te gaan voor zijn/haar hulp Betere communicatie tussen alle zorg- en welzijnverleners in de wijk Professionals leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden Wijkgerichte samenwerking tussen verschillende thuiszorgorganisaties Vast aanspreekpunt voor vragen van uiteenlopende aard middelen voor decentrale plaatsing van medewerkers middelen in de vorm van een geschikte locatie middelen om capaciteit aan wijkschakelteam te geven Masha Wight, REAKT Marianne Bramson, 1 ste lijn Amsterdam 3

5 Initiatieven thema 1: verbeteren van kwaliteit en continuïteit van de begeleiding voor chronische GGZ cliënten in de wijk 5. Module opname Met de module opname wordt na een (crisis)opname van de cliënt de ochtend na de opname direct gekeken of de cliënt weer terug naar huis kan en wat hij/zij daarvoor aan ondersteuning nodig heeft. Dit betreft vaak intensieve zorgverlening, waarbij gekeken moet worden wie deze intensieve zorg het beste kan leveren. Op dit moment is deze module opname in ontwikkeling waarbij bijvoorbeeld het bovenstaande punt nader uitgewerkt wordt. Het doel van de module opname is ambulantisering. 6. Straathoekwerk Het doel van het straathoekwerk is mensen met meervoudige problematiek naar de juiste zorgen hulpverlening te begeleiden. Dit gaat bijvoorbeeld om zorgwekkende zorgmijders. Straathoekmedewerkers werken onafhankelijk en outreachend: dit wil zeggen dat zij de ontstane problematiek niet op zichzelf bekijken, maar in een groter verband tussen de verschillende leefgebieden. Voor een zo passend mogelijke oplossing zoeken zij hierbij de samenwerking met verschillende relevante instanties. Straathoekmedewerkers zijn GGZ-medewerkers, maar hebben geen rol in de behandeling van de cliënt. Vermindering klinische opnames Beter herstel van de cliënt doordat hij/zij zo snel mogelijk weer terug in de eigen omgeving wordt geplaatst Begeleiding van mensen met meervoudige problematiek naar zorg- en hulpverlening Bevordering van de samenwerking tussen verschillende partijen Goede beoordeling van de situatie van de cliënt Mogelijkheid tot intensieve dienstverlening in de thuissituatie van de cliënt middelen voor straathoekmedewerkers Frans Martens, GGZ Breburg Masha Wight, REAKT 4

6 Initiatieven thema 1: verbeteren van kwaliteit en continuïteit van de begeleiding voor chronische GGZ cliënten in de wijk 7. Gebiedsgerichte GGZ-consulent nadere informatie over dit initiatief) 8. Welzijn op recept nadere informatie over dit initiatief) De GGZ-consulent ondersteunt meerdere zorgen dienstverleners uit de 0 e en 1 e lijn. Het gaat bijvoorbeeld om huisartsen, maatschappelijk werk, welzijn, POH-GGZ, thuiszorg en woningbouwcorporaties. De GGz consulent is een ervaren sociaal psychiatrische verpleegkundige van de GGZ-instelling. De taken van de GGZ-consulent zijn signaleren van psychiatrische problematiek, ondersteunen bij omgang met cliënten en advisering bij doorverwijzing. Dit recept is bedoeld voor mensen die zich ongezond en ongelukkig voelen. Het doel van dit initiatief is het gevoel van welbevinden verbeteren, een lager zorggebruik en een betere kwaliteit van leven bereiken in de wijk. Dit wordt bereikt door een passend welzijnsarrangement bij de psychosociale vragen van wijkbewoners te vinden. Het gezondheidscentrum, welzijnsorganisatie MOvactor en het Trimbosinstituut ontwikkelden dit recept. Professionals van verschillende organisaties leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden Kennisdeling over omgang met cliënten met psychiatrische problematiek Betere zorg- en hulpverlening voor cliënten Verhogen gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven bij personen met psychosociale problematiek Verlagen zorggebruik middelen voor een gebiedsgerichte GGZconsulent Bekendheid bestaan GGZ-consulent bij andere partijen middelen om te investeren in samenwerking tussen gezondheidscentrum en welzijnsorganisatie Frans Martens, GGZ Breburg Jeannette Smiesing, MOvactor 5

7 Initiatieven thema 2: versterking van de 1e lijn 9. Betrekken GGZmedewerker bij 0 e lijn overleg 10. Populatiegerelateerde bekostiging Een GGZ medewerker is1x in de 6 weken aanwezig bij een overleg van maatschappelijk werk. In dit overleg wordt de dienstverlening aan cliënten besproken en kan de GGZmedewerker expertise inbrengen bij de cliënten met psychosociale- en/of psychiatrische hulpvraag. Bij populatiegerichte bekostiging wordt een regiobudget aan bijvoorbeeld een zorggroep ter beschikking gesteld om alle zorg uit die regio uit te financieren. In deze zorggroep zitten zowel organisaties uit de 1 e als uit de 2 e lijn, zodat dit onderscheid wat betreft de financiering niet meer bestaat. De zorggroep heeft er belang bij de totale zorgkosten beperkt te houden. Professionals leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden Bevorderen van de deskundigheid Minder onderscheid tussen 1 e en 2 e lijn Een verwachte daling in totale zorgkosten GGZmedewerker voor aanschuiven bij overleg Wat betreft mededinging: dat organisaties wel in een zorggroep met elkaar samen mogen werken Onderlinge samenwerking tussen de organisaties middelen om een goede samenwerking tot stand te brengen Trees Holla, RMC Land van Cuijk Janneke Manders, VGZ Op middellange termijn gaat er in Eindhoven en Maastricht een pilot populatiegerichte bekostiging van start. Bij positieve evaluatieresultaten kan deze pilot naar andere regio s worden verspreid. 6

8 Initiatieven thema 2: versterking van de 1e lijn 11. Gebruikersplatform ervaringsdeskundigen 12. Lokale organisatieoverstijgend e casuïstiek-overleggen Maatschappelijk Steunsystemen (MASS) nadere informatie over dit initiatief) Ervaringsdeskundigen inzetten bij onder andere FACT-teams, het Leger des Heils, maatschappelijk steunsystemen van cliënten, etc. Het gebruikersplatform GGZ begeleidt en traint de ervaringsdeskundige. Hierbij wordt uitgegaan van de wensen en capaciteiten van de ervaringsdeskundigen. Daarnaast biedt het gebruikersplatform ondersteuning door mee te gaan met de ervaringsdeskundigen bij hun activiteiten. Het MASS is een overleg waaraan verschillende organisaties deelnemen om de complexe problematiek van cliënten te bespreken en de hulp aan deze cliënt onderling af te stemmen. Het doel van het MASS is het signaleren van complexe problematiek en het voorzien in adequate hulpverlening. De complexe problematiek van cliënten bevindt zich bijvoorbeeld op het gebied van vereenzaming, psychiatrische problematiek, verslaving, schulden of dreigende uithuiszetting. Deelnemende organisaties zijn onder meer de GGD, verslavingszorg, thuiszorg, Gemeente, GGZinstelling, woningbouwcorporatie en maatschappelijk werk. Meer begrip voor de GGZ-cliënten door inbreng ervaringsdeskundigheid Ervaringsdeskundige ervaart zingeving door hulp te bieden aan GGZcliënten en andere hulpbehoevenden. Hierdoor verkleint de kans op terugval Professionals leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden Kennisdeling vanuit verschillende disciplines Beter afgestemde en kwalitatief betere hulpverlening voor de cliënten en burgers Goede begeleiding / empowerment ervaringsdeskundige Openheid bij organisaties om ervaringsdeskundige te betrekken bij dienstverlening middelen om deel te nemen aan deze MASSoverleggen Cor Bras, Gebruikersplatform GGZ Drenthe Frans Martens, GGZ Breburg 7

9 Initiatieven thema 2: versterking van de 1e lijn 13. Kernteam GGZ op één locatie nadere informatie over dit initiatief) Op 9 verschillende locaties wordt door kernteams GGZ samengewerkt. Deze teams bestaan uit de volgende organisaties: 1 e lijn psychologische zorg, huisartsen, POH-GGZ, maatschappelijk werk, welzijnsorganisatie en de gemeente. Doordat de verschillende partijen op één locatie samenwerken wordt de verbinding tussen zorg & welzijn op natuurlijke wijze gelegd. Middels overleggen worden de hulp- en zorgverleningsplannen van cliënten besproken die dreigen te vereenzamen of te verloederen. Professionals leren elkaar kennen en weten elkaar te vinden Beter afgestemde en kwalitatief betere hulpverlening voor de cliënten en burgers Cliënt hoeft maar naar één plek te gaan voor een groot deel van zijn/haar hulp middelen van de verschillende organisaties om te investeren in gezamenlijke bespreking van cliënten middelen in de vorm van een geschikte locatie Matt Schillings, Menzis (Den Haag) 8

10 Initiatieven thema 3: Voorkomen zorgwekkende zorgmijders 14. Kwijtschelden Eigen Bijdrage Menzis scheldt de Eigen Bijdrage kwijt voor haar cliënten. Het doel hiervan is voorkomen dat de Eigen Bijdrage een drempel voor zorg opwerpt. 15. Grenspaal 37 Middels dit initiatief worden personen opgeleid tot begeleider van ervaringsdeskundigen. Dit gebeurt op ROC- en hogescholen. De achtergrond hiervoor is de stijgende vraag naar ervaringsdeskundigheid bij FACT-teams, gemeenten, scholen, UWV, etc. 16. De Halte De Halte is een huis waar mensen in crisis door ervaringsdeskundigen geholpen worden. Het doel is een verergering van de crisis te voorkomen en mensen weer terug naar huis te leiden. Dit gebeurt vanuit herstelondersteunende zorg. De maximale verblijfsduur in De Halte is 5 dagen. Wanneer de crisis niet verminderd wordt de persoon overgedragen aan een GGZ-instelling. De Halte wordt voor een groot deel gefinancierd uit WMO-gelden. 17. Klaverblad Hetzelfde concept als De Halte (zie boven). De doelgroep voor het Klaverblad zijn suïcidale mensen. Ook in het Klaverblad wordt door ervaringsdeskundigen gewerkt volgens herstelondersteunende zorg. De maximale verblijfsduur in het Klaverblad is één jaar. Geen zorguitvallers door enkel financiële redenen Kwalitatief goede begeleiding voor inbreng ervaringsdeskundigheid bij verschillende partijen Minder mensen in de crisisopvang van GGZinstellingen Minder suïcide onder GGZ-cliënten (2 van de 40 bewoners hebben suïcide gepleegd) Bereidheid verzekeraar om Eigen Bijdrage van cliënten voor eigen rekening te nemen middelen om opleiding aan te bieden middelen voor deze opvangplek. ervaringsdeskundigen voor zorgverlening aan bewoners middelen voor deze opvangplek. ervaringsdeskundigen voor zorgverlening aan bewoners Matt Schilling, Menzis Christ Wesenbeek, cliëntenbelangenbureau GGzE. Christ Wesenbeek, cliëntenbelangenbureau GGzE. Christ Wesenbeek, cliëntenbelangenbureau GGzE. 9

11 Initiatieven thema 3: Voorkomen zorgwekkende zorgmijders 18. Laagdrempelige voorzieningen Ronde tafel gesprekken met diverse hulp- en zorginstanties hoe zorgmijders geholpen kunnen worden. 19. Crisiskaart De crisiskaart biedt mensen in crisis de informatie die ze nodig hebben voor het regelen van praktische zaken als waar ze worden opgenomen, welke instantie voor familie / huisdieren zorgt, etc. Door deze crisiskaart met de mensen die in crisis raken te bespreken, wordt al een deel van de crisis weggenomen. 20. Tupperwareproject nadere informatie over dit initiatief) Ervaringsdeskundigen praten in klein verband met elkaar over de ervaren problemen in de dagelijkse praktijk (cf tupperware-concept). Het doel hiervan is het versterken van de eigen regie en de eigen kracht van de cliënten. De ervaringsdeskundigen organiseren dit zelf zodat zij eigenaar zijn en er geen zorgverlener aan te pas hoeft te komen. Hierdoor is er veel veiligheid om te spreken over de ervaren problemen. De cliënten / zorgmijders die nooit zullen betalen toch middels een voorziening in beeld blijven houden Minder mensen in crisis. Betere begeleiding van de mensen in crisis Cliënt kan in vertrouwde kring spreken over de ervaren problemen en krijgt hier mogelijke ondersteuning bij Cliënten buiten zorgverleningscircuit krijgen middels deze bijeenkomsten toch hulp Laagdrempelige voorzieningen Bekendheid bestaan crisiskaart Up-to-date gegevens op de crisiskaart Bereidheid ervaringsdekundigen om tupperwarebijeenkomsten te organiseren Akeem Elmin, Leger des Heils Christ Wesenbeek, cliëntenbelangenbureau GGzE. Cor Bras, Gebruikersplatform GGZ Drenthe 10

12 Contactgegevens deelnemers Schaduwgroep bijeenkomst Organisatie Guido van Kempen Stichting Neos Marianne Bramson 1ste Lijn Amsterdam Pepijn van den Hoogenband Yulius Peter Kruithof Min. VWS Frans Martens GGZ Breburg Christ Wesenbeek Cliëntenbelangenbureau Cor Bras Gebruikersplatform GGZ Matt schilling Menzis Tijs van Hoek CZ Masha Wight REAKT Trees Holla RMC Land van Cuijk Chris Kuijper Leger des Heils Akeem Elmin Leger des Heils Jeannette Smiesing MOvactor 11

13 Contactgegevens deelnemers Schaduwgroep bijeenkomst Organisatie Andre Groenen Vivaan Therese Greidanus Aanzet Hans van Uden GGZ OB Ger Jan Bömer Door & Voor Hendrik Hoeksema Gemeente Oss Oscar Dekker GGZ OB Wim Welbers OGGZ Robert Peters Gemeente Oss Jos van Mulken GGZ OB Marijke Becht Huisarts Miranda van Beek Rose Phoenix Sanne Peters Verdihuis Janneke Manders VGZ Kitty de Laat Vivaan 12

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek. multi. morbiditeit

Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek. multi. morbiditeit Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek multi morbiditeit Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek Chronisch zieken met meerdere

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar

Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar Adviezen mede gebaseerd op de samenwerking gemeente Nijmegen en VGZ Marc Soeters Gerrold Verhoeks Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Opzetten samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Christien Muusse, Anneke van Wamel, Sonja van Rooijen Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Handreiking Christien Muusse Anneke van Wamel Sonja van Rooijen Het vormgeven

Nadere informatie

Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning... 5 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers... 8 3. Vrijwilligersdiensten... 15 4. Samenlevingsopbouw dicht

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

Werk en wijkenaanpak

Werk en wijkenaanpak Werk en wijkenaanpak Inhoud Voorwoord 4 1. Samenvatting 6 2. Ontwikkelde samenwerkings- verbanden 8 2.1 De geconcentreerde aanpak 9 2.2 De outreachende aanpak 11 2.3 De semigeïntegreerde aanpak 13 3. Borging/verbinding

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Een regionale visie op preventie en maatschappelijk herstel voor inwoners in multiproblemsituaties (maatschappelijke zorg en OGGZ)

Iedereen doet mee. Een regionale visie op preventie en maatschappelijk herstel voor inwoners in multiproblemsituaties (maatschappelijke zorg en OGGZ) Iedereen doet mee Een regionale visie op preventie en maatschappelijk herstel voor inwoners in multiproblemsituaties (maatschappelijke zorg en OGGZ) Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Arnhem, 6 november

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie