CARREFOUR TREFPUNT ECONOMIE DE L ECONOMIE. Energieprijs en energiearmoede. Le SEC 95 Une exploration de la comptabilité nationale.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CARREFOUR TREFPUNT ECONOMIE DE L ECONOMIE. Energieprijs en energiearmoede. Le SEC 95 Une exploration de la comptabilité nationale."

Transcriptie

1 A LA UNE IN DE KIJKER Energieprijs en energiearmoede EGALEMENT DANS CE NUMÉRO CARREFOUR DE L ECONOMIE TREFPUNT ECONOMIE OOK IN DIT NUMMER Le SEC 95 Une exploration de la comptabilité nationale Studie export Hoe kan het buitenland bijdragen tot Belgische economische groei Indicatoren als wegwijzers voor evidence-based kmo-beleid Focus sur l économie belge : Indicateurs clés Secteur du textile technique

2 ENERGIEPRIJS EN ENERGIEARMOEDE 1 OVERZICHT Tussen 2005 en 2013 kenden de consumptieprijzen voor energieproducten in België een forse stijging van niet minder dan 44,2 %. Deze stijging verzwaart de energiefactuur van de gezinnen en verergert het probleem van de energiearmoede. Een gezin bevindt zich in energiearmoede als het meer dan 10 % van zijn inkomen gebruikt om zich te verwarmen, of, algemeen gesteld, als het problemen ondervindt om zich te verwarmen. De energiearmoede blijkt een armoede-indicator te zijn die dieper graaft dan de gewone berekening van de armoededrempel, waarbij achterliggende aspecten van ontzegging en zelfs sociale uitsluiting, zoals op het vlak van gezondheid en scholing, verborgen blijven. De analyses hebben aangetoond dat de armste gezinnen (die van het eerste inkomensdeciel 2 ) bij een stijging van de energiefactuur als gevolg van weersomstandigheden of prijsverhogingen niet in staat zijn om, ter compensatie, hun energieverbruik verder naar beneden te brengen. In België werden daarom verschillende initiatieven genomen. Deze hebben de energiearmoede weliswaar niet kunnen terugdringen, maar ze hebben niettemin kunnen verhinderen dat voor arme gezinnen de situatie nog dramatischer werd. Wij pleiten voor een grotere erkenning van het probleem van de energiearmoede. Wij stellen voor dat van het probleem een politieke prioriteit gemaakt wordt, met doorlichting en een rationalisatie van de genomen maatregelen en de invoering van gerichte maatregelen. Auteurs: S. Bonnard, C. Bruynoghe, J-M. Delporte, M. Deprez en B. Kestemont LUCKAS - Fotolia.com INLEIDING Terwijl het energieverbruik als levensnoodzakelijk beschouwd wordt, vertegenwoordigt het toch een financiële last die voor een groeiend deel van de bevolking problematisch wordt. Die financiële last lijkt des te zwaarder te wegen naarmate het gezin over een lager inkomen beschouwt, en hij kan naargelang het inkomensdeciel tot het viervoudige oplopen (de energie-uitga-

3 ven vertegenwoordigen bijna een vijfde van het inkomen voor het eerste deciel). Deze resultaten hangen weliswaar samen met verwachte schaaleffecten en met de definitie zelf van wat levensnoodzakelijke goederen zijn (geringe prijselasticiteit), maar het feit blijft dat steeds meer gezinnen problemen hebben om hun energiefactuur te betalen. Dit is met name te verklaren door de kwaliteit van de woning, de aanwezige toestellen en het lage inkomen. Wij zullen deze verschillende factoren in het artikel trachten toe te lichten. Het eerste deel toont de evolutie van het verbruik en de uitgaven van de gezinnen volgens energiebehoefte en in % van het budget. De klemtoon ligt op de verdeling van de energie-uitgaven per geharmoniseerd inkomensdeciel volgens de gemodificeerde consumptie-eenheden (GCE). De GCE is een equivalentieschaal die wordt toegepast om de consumptie-uitgaven aan te passen op basis van de grootte en de samenstelling van het gezin en zo rekening te houden met de schaalvoordelen. Een coëfficiënt 1 wordt toegekend aan de eerste volwassene, 0,5 aan alle andere personen ouder dan 13 jaar en 0,3 aan kinderen van 13 jaar en jonger (gemodificeerde OESO-schaal). Alle verwijzingen in de studie wordt met de woorden «geharmoniseerd», «gestandaardiseerd», «equivalent» en «gewogen» van deze weging uitgegaan. We zullen het dus hebben over het geharmoniseerde inkomen, geharmoniseerde uitgaven en geharmoniseerde consumptie-eenheden om aan te geven dat de betrokken resultaten gebaseerd zijn op deze weging. Het tweede deel geeft een definitie van het concept van energiearmoede (meer dan 10 % van het inkomen om zich te verwarmen) en legt de talrijke oorzaken, facetten en verbanden bloot. Het gaat daarbij met name om de prijsstijgingen voor energieproducten, de kwaliteit van de woningen en de toestellen, gekoppeld aan het lage inkomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de evolutie van de energieprijzen in de voorbije jaren en naar de verdeling daarvan. Het laatste deel, tot slot, spitst zich toe op de diverse maatregelen die in België genomen zijn om de consumenten op de energiemarkt beter te beschermen en om de energiearmoede te bestrijden. Gina Sanders - Fotolia.com

4 1. EVOLUTIE VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN DE ENERGIE-UITGAVEN VAN DE HUISHOUDENS 1.1. GESCHATTE HOEVEELHEID VERBRUIKTE ENERGIE PER INKOMENSDECIEL EN PER ENERGIEDRAGER Het rechtstreekse energieverbruik van de Belgische huishoudens bedroeg ongeveer kwh per huishouden in 2010, of kwh per GCE en kwh per persoon 3. 23% van die energie bestaat uit brandstoffen voor individuele voertuigen 4. De rest betreft de energie voor de woning: 30% voor de vloeibare brandstoffen (stookolie), 27% voor aardgas, 13% voor elektriciteit, 5% voor hout en 2% voor steenkool. Bij dit rechtstreekse verbruik worden nog het onrechtstreekse verbruik in het openbaar vervoer (trein, tram, bus, vliegtuig) en de voordelen in natura in de vorm van brandstof (bedrijfswagen) toegevoegd. De hoeveelheden worden verdeeld tussen de gestandaardiseerde-inko- Grafiek 1. Schatting van het energieverbruik per geharmoniseerde-inkomensdeciel in 2010 (kwh per GCE) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Woning Individuele vervoer Openbaar vervoer Bron: Auteurs volgens verschillende bronnen

5 mensdecielen 5 volgens het niveau van de uitgaven, mits er licht wordt gecorrigeerd, aangezien de vaste component van de prijs (abonnement) de kostprijs per kwh van de meest spaarzame huishoudens verhoogt 6. Grafiek 1 toont dat het energieverbruik van het tiende deciel (D10, het rijkste deciel) slechts 1,5 keer hoger is dan dat van de GCE uit het eerste deciel. Voor huishoudens met een identieke samenstelling betekent deze verhouding dat het energieverbruik een lage inkomenselasticiteit kent. De verhouding schommelt tussen 1 en 1,3 voor het energieverbruik van de woning, tussen 1 en 2,6 voor het individuele vervoer (buiten de voordelen in natura) en tussen 1 en 2,9 voor het openbaar vervoer ENERGIE-UITGAVEN PER INKOMENSDECIEL (IN, PER ENERGIEBEHOEFTE EN IN % VAN HET BUDGET) De 10% van de (geharmoniseerde) bevolking die proportioneel over het rontstik - Fotolia.com hoogste inkomen beschikt ( het tiende deciel van het geharmoniseerde inkomen, D10 in de grafieken), verdient ongeveer 6,5 keer zoveel als de armste 10% 8 (Statistics Belgium, Huishoudbudgetonderzoek). Ze geven 1,7 keer meer uit voor hun energieverbruik (cf. grafiek 2) 9. Die uitgave maakt echter slechts een klein gedeelte van hun inkomen uit: ongeveer 5% tegenover ongeveer 19% van het jaarlijkse inkomen van de armste huishoudens (cfr. grafiek 3). Het verschil in uitgaven tussen de geharmoniseerde-inkomensdecielen is duidelijk kleiner voor huishoudelijke energie (verwarming, koken, warm water) dan voor individuele en collectieve vervoermiddelen. Er kan worden verondersteld dat de armste huishoudens eerst op deze post (vervoer) besparen, met het risico dat hun sociaal en professioneel isolement nog groter wordt. In het vervolg van dit artikel beperken we ons tot het grootste gedeelte van de uitgaven, namelijk de huishoudelijke energie. De zeer grote schommelingen van de energieprijzen in België (cf. grafiek 4) hebben een aanzienlijke impact op het budget van de armste huishoudens.

6 De toename van de gezondheidsindex ( welke berekend wordt zoals de globale index met uitzondering van alcoholhoudende dranken, tabak en brandstoffen, maar wel inclusief LPG) is echter gecorreleerd 10 met de stijging van deze prijzen (zonder benzine en diesel), die zijn terugslag heeft in de lonen via het mechanisme van automatische indexering. Ondanks een relatief laag gewicht in de gezondheidsindex (6,3%), levert de energiecomponent een grote gecumuleerde bijdrage tot de groei van deze index (+16,8%) over de periode De energiecomponent is verantwoordelijk voor meer dan een vijfde van deze stijging. Het aandeel van het budget dat aan de totale energie-uitgaven (inclusief brandstoffen) wordt besteed, blijft echter vrij stabiel (cf. grafiek 4). De duidelijkste schommelingen worden in de armste decielen vastgesteld. Dat lijkt te wijzen op een lager weerstandsvermogen tegen prijs- en klimaatschommelingen in vergelijking met de rijkste huishoudens. In 2008, het jaar met de hoogste energieprijzen, behield het eerste deciel zijn aandeel van uitgaven, terwijl de huishoudens van het laatste deciel dat aandeel verminderden. Dat vertaalt zich in beide gevallen in een daling van het verbruikte volume. Wat het comfort betreft, verbergen deze evoluties zeer uiteenlopende omstandigheden voor de twee decielen. Deze kwestie wordt onderzocht onder punt 2.3. De reactie die in 2010 na een bijzonder strenge winter werd vastgesteld, wijst erop dat de armste personen hun verbruik niet verder kunnen beperken bij ongunstige weersomstandigheden en relatief hoge prijzen. Grafiek 2. Jaarlijkse energie-uitgaven per geharmoniseerd-inkomensdeciel in 2010 (in euro, per gebruik) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Woning Individuele vervoer Openbaar vervoer Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek)

7 Grafiek 3. Aandeel van het inkomen besteed aan energie-uitgaven per geharmoniseerd-inkomensdeciel in 2010 (in %, per gebruik) 25% 20% 15% 10% 5% 0% D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Woning Individuele vervoer Openbaar vervoer Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek)

8 Grafiek 4. Aandeel van het inkomen besteed aan energie-uitgaven per geharmoniseerd-inkomensdeciel (linkerschaal) en evolutie van de contextuele factoren (rechterschaal): index van de energieprijzen, gezondheidsindex, index van het mediaan inkomen en aantal vriesdagen (in %, aantal dagen en indexen 2000=100) 25% 20% 15% % 5% 0% Eerste deciel Tiende deciel Aantal vriesdagen (min < 0 C) Energieprijzen (2000=100) Mediaan inkomen (2000=100) Gezondheidsindex (2000=100) Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek), FOD Economie en Koninklijk Meteorologisch Instituut.

9 2. ENERGIEARMOEDE: EEN REALITEIT VOOR STEEDS MEER GEZINNEN 2.1. BESTAANDE DEFINITIES underdogstudios - Fotolia.com Het begrip energiearmoede («fuel poverty») werd voor het eerst omschreven in het Verenigd Koninkrijk: Een energiearm gezin kan zich niet veroorloven zijn woning tegen een redelijke kostprijs behoorlijk te verwarmen. De definitie van een energiearm gezin die doorgaans gehanteerd wordt, is een gezin dat meer dan 10% van het inkomen moet uitgeven om alle nuttige brandstoffen aan te schaffen en om zijn huis tot een behoorlijke standaardwarmte te verwarmen. Die wordt in het algemeen bepaald op 21 C in het hoofdvertrek en op 18 C in de andere gebruikte vertrekken - temperaturen aanbevolen door de Wereld Gezondheidsorganisatie 11. Dit is dus een kwantitatieve definitie (inkomenspercentage en standaardtemperaturen). Deze benadering via de uitgaven stoot op veel kritiek, onder meer omdat op die manier geen rekening wordt gehouden met de aspecten ontbering en sociale uitsluiting die gepaard gaan met energiearmoede en evenmin met het verschil tussen uitgaven en behoeften (een persoon in energiearmoede kan minder uitgeven dan zijn behoeften) 12. Bovendien kunnen de resultaten die volgens deze definitie gepubliceerd zijn niet vergeleken worden met andere landen bij gebrek aan gegevens of wegens verschillende concepten in de teller en de noemer (netto versus bruto inkomen, inclusief of exclusief bepaalde huisvestingskosten, intermitterende of permanente moeilijkheden) 13. Wegens deze kritiek wordt steeds meer gebruik gemaakt van subjectieve indicatoren voor factoren die het grote publiek beschouwt als basisbehoeften, zoals de mogelijkheid om het gehele jaar door in de woning een aanvaardbare warmte in stand te houden, in staat zijn de rekeningen te betalen of in een gezond huis te wonen 14.

10 bramgino - Fotolia.com Tot op heden heeft de Europese Unie nog geen gemeenschappelijke omschrijving van dat begrip opgesteld waardoor de Lidstaten de keuze hebben al dan niet ter zake regels op te stellen en hun eigen definities te bepalen. Traditioneel hanteert men de drempel van 10% van het inkomen die aan energie wordt besteed (vaak wordt daarbij geen rekening gehouden met de kosten voor vervoer). Hoewel deze meting om de hoger genoemde redenen gebrekkig is, gaan wij deze toch gebruiken aangevuld met de energiebehoeften en, in de mate van het mogelijke, met onderzoeksgegevens. Zo bestuderen wij in deze analyse alle energiebehoeften die rechtsreeks verband houden met de woning (andere behoeften dan verwarming inbegrepen) en met het individueel vervoer (brandstof) alsook het energiegebruik dat onrechtstreeks verband houdt met het collectief vervoer. Dit meetgebied is gegrond omdat er geen gedetailleerde gegevens voorhanden zijn en omdat verschillende energiedragers voor verschillende behoeften kunnen worden aangewend (verwarming, warm water, keuken, verlichting, elektrische huishoudtoestellen, verplaatsingen). Wij geven ook vergelijkbare subjectieve gegevens (Europese enquête SILC) wanneer die beschikbaar zijn VASTSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE ENER- GIEARMOEDE IN BELGIË ,9% van de personen die dreigen tot armoede te vervallen behoren tot een gezin dat het moeilijk heeft zijn woning behoorlijk te verwarmen; dat percentage bedraagt 4,6% voor de personen die niet dreigen tot armoede te vervallen tegenover 5,6% gemiddeld. Het zijn vooral de eenoudergezinnen en de grote gezinnen die met deze verwarmingsproblemen geconfronteerd worden 17. In 2013 waren er in het Vlaams Gewest budgetmeters voor elektriciteit actief tegenover voor aardgas. In hetzelfde jaar beschikten in het Waals Gewest gezinnen over een actieve budgetmeter voor elektriciteit tegenover voor gas. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest telde in 2013 ongeveer actieve vermogenbegrenzers. In 2013 zijn 8,18% van de Belgische gezinnen beschermde afnemer van elektriciteit. Dat waren

11 gezinnen in het Vlaams Gewest, gezinnen in het Waals Gewest en gezinnen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Voor gas zijn 8,46% van de Belgische gezinnen beschermde afnemer waarvan gezinnen in het Vlaams Gewest, gezinnen in het Waals gewest en gezinnen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In 2013 zijn afnemers (elektriciteit) en afnemers (gas) door hun commerciële leverancier gedropt wegens niet-betaling. In 2012 zijn in het Vlaamse Gewest (elektriciteit) en (gas) aansluitingspunten afgesloten ingevolge een beslissing van de LAC 18. In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bedroeg dat aantal 295 (elektriciteit) en 328 (gas) ingevolge een beslissing van de vrederechter. In het Waals Gewest ging het respectievelijk over (elektriciteit) en (gas) aansluitingspunten. Huiselijke energiearmoede (verwarming en elektriciteit) komt 4 maal meer voor bij huurders dan bij eigenaars. Dankzij de automatisering van de sociale tarieven (Soctar) is het aantal begunstigden van die tarieven gestegen van in 2009 (vóór de automatisering) tot in 2013 (na de automatisering); dit is een stijging met 150% OORZAKEN VAN ENERGIEARMOEDE Energiearmoede vloeit voort uit een combinatie van drie factoren 19 : hoge energieprijzen, middelmatige kwaliteit van woning en toestellen, en een laag inkomen DE STIJGING VAN DE ENERGIEPRIJZEN De stijging van de prijzen kan toegeschreven worden aan: exogene factoren zoals de sterke vraag van opkomende landen, meer bepaald China en India, de onstabiele geopolitieke situatie, met name in het Midden-Oosten, het schaarser worden van hupbronnen en grondstoffen, de pic-unique - Fotolia.com kosten voor exploratie en ontginning van nieuwe bronnen, de gestegen kosten van het maritiem transport. Bepaalde factoren die in de energiefactuur opgenomen worden, zoals de kosten van de openbare dienstverplichtingen (van ecologische of sociale aard) die aan de leveranciers en aan de netwerkbeheerders werden opgelegd naar aanleiding van de vrijmaking van de sector, de kosten voor het uitbreiden en vernieuwen van de (transmissie- en distributie-) netten, het uitbreiden van de koppelverbindingen, het balanceren van de netten, het aanhouden van (verplichte) reserves. Van 2005 tot 2013 zijn de consumptieprijzen 20 voor energieproducten (gas, elektriciteit, motorbrandstoffen en

12 Wanja Jacob - Fotolia.com huisbrandolie) sterk gestegen in België, namelijk met bijna 44,2 % tegenover +19,6 % voor het indexcijfer van het gemiddelde peil van de consumptieprijzen. Deze stijging van de energieprijs stelt men voor alle energieproducten vast: in 8 jaar tijd stegen de motorbrandstoffen met 33,5 %, elektriciteit met 40,9 %, gas met 51,8 % en vloeibare brandstoffen met 71,3 %. Beschouwd over een recentere periode, waren de consumptieprijzen voor energie lager, met een jaarlijks inflatiecijfer van 6 % in 2012, na 17 % in Deze vertraging stelt men voor alle energieproducten vast: de prijsverhogingen voor motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen vertraagden sterk in 2012, tot respectievelijk 6,5 % en 10,1 %, terwijl dit nog 15,6 % en 27,8 % was in In 2012 bleven de consumptieprijzen voor elektriciteit groeien, maar duidelijk trager dan het jaar voordien, namelijk met 1,9 % (tegenover 11,8 % in 2011). Zo stegen ook de consumptieprijzen voor gas in 2012 met gemiddeld 8 %, een geringere stijging dus vergeleken met het jaar ervoor (19,1 %). In 2013 bereikte de inflatie van de energieproducten zelfs een negatief cijfer, met gemiddeld -4,6 %. De prijzen voor motorbrandstoffen en vloeibare huisbrandstoffen daalden op jaarbasis gemiddeld met respectievelijk 4,6 % en 5,9 %. Daarnaast vertoonden gas en elektriciteit tijdens deze periode een negatieve inflatie van 0,9 % en 8,5 %. Meer bepaald worden de consumptieprijzen voor gas en elektriciteit voornamelijk bepaald door de kosten van de energiecomponent en door de distributietarieven van de netwerkbeheerders 21. Andere factoren, zoals de transmissietarieven en de diverse belastingen en taksen, oefenen eveneens een niet te verwaarlozen invloed uit op de evolutie van deze prijzen. Vergeleken met het jaar ervoor vertraagde in 2012 de groei van de energiecomponent voor de gasfactuur (gemiddeld 8,2 %, tegenover 26,4 % in 2011) en was er zelfs een daling van de elektriciteitsfactuur (-2,6 % tegenover meer dan 10,4 % in 2011). De door de regering ingevoerde bevriezing van de energieprijs, de marktdynamiek en de prijsdalingen bij een aantal vaste contracten in 2012 verklaren hoofdzakelijk de dalende trend van de kosten van deze component. Zo bleek op basis van de door het Prijsobservatorium uitgewerkte indicatoren «gemiddelde gas- en elektriciteitsfactuur» dat de regeringsmaatregelen tot een daling van de inflatie hebben geleid met 0,8 procentpunt voor elektriciteit en met 2,7 procentpunt voor gas. Het substitutie-effect had een minder opvallende invloed op de prijs van elektriciteit (-0,3 procentpunt) en van gas (-1,2 procentpunt) 22. In 2013 kende deze energiecomponent een forse daling: 9,5 % voor elektriciteit en 12,3 % voor gas ten opzichte van Deze dalende trend is grotendeels te wijten aan de wijzigingen in het aanbod van contracten sinds januari, de neerwaartse indexering van de meeste variabele contracten tijdens de eerste drie kwartalen, de

13 gemiddelde daling van de vaste tarieven tijdens deze periode. De marktdynamiek (het aantal gezinnen dat van energieleverancier veranderde) speelde ook een zekere rol in de daling van deze kosten, voornamelijk voor elektriciteit. Grafiek 5. Consumptieprijzen voor energieproducten (indexcijfer 2005=100) De netwerktarieven voor gas en elektriciteit 23 stegen in 2012 voornamelijk door de indexering 24 die sinds januari werd toegepast voor de distributietarieven en door de nieuwe meerjarentarieven voor de transmissietarieven. Bron: EC, FOD Economie, ADSEI. Niettemin vertraagde de groei ervan vergeleken met het jaar ervoor. Men noteerde voor elektriciteit 8,3 % in 2012 tegenover 15,4 % het jaar ervoor. De stijging van de netwerktarieven was meer uitgesproken voor gas 25 : +8,9 % in 2012 tegenover +5,2 % in Deze nieuwe stijging van de netwerktarieven verklaart ongeveer 20 % van de prijsstijging van het gas vergeleken met het jaar ervoor. In 2013 zette de stijging van de netwerktarieven voor elektriciteit zich verder door (+ 5,5 % op jaarbasis). Dit evolutieprofiel vloeit voornamelijk voort uit de sterke stijging van de transmissietarieven, namelijk gemiddeld 53,7 %. Deze stijging hangt nauw samen met de sterke stijging van deze tarieven in het Waals Gewest aan het begin van het jaar, doordat Elia de financiële last van de zonnepanelen doorrekende in de elektriciteitsfactuur van de Waalse verbruikers 26 en doordat op federaal niveau de nieuwe transmissietarieven werden toegepast (per 1 juni bijgesteld na de beslissing van de CREG van 16 mei 2013). De netwerktarieven voor gas bleven in 2013 vrij stabiel (+0,7 %).

14 Gina Sanders - Fotolia.com De wijzigingen van de consumptieprijzen van de verschillende energieproducten worden grotendeels bepaald door de evolutie van de aardoliekoers op de internationale markten 27. De prijzen van motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen reageren zo goed als onmiddellijk op de schommelingen van de aardoliekoers. De gas- en elektriciteitsprijzen reageerden in 2012 nog met enige vertraging op de aardolienoteringen. De verkoopprijs van de energiecomponent wordt sinds de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt op 1 januari 2007 vrij bepaald door de leveranciers. In 2012 waren sommige indexparameters nog gekoppeld aan de prijs van de aardolie, die derhalve met enige vertraging de kost van de energiecomponent van bepaalde energieleveranciers beïnvloedde. Deze koppeling is sinds januari 2013 evenwel sterk afgezwakt. Daar deze aan de aardolie gekoppelde indexparameters tegenwoordig niet meer representatief zijn voor de reële kosten van de energieleveranciers, heeft de CREG een lijst met criteria opgesteld die de nieuwe parameters zullen moeten volgen om voor een ontkoppeling te zorgen tussen de gas- en elektriciteitsprijzen enerzijds en de aardolieprijzen anderzijds 28. Zo werd de aardolie-index nog verwerkt in de tariefformules van sommige gascontracten van de eerste drie kwartalen van Sinds 1 oktober echter worden alle variabele gascontracten voortaan enkel geïndexeerd op basis van de gasprijs op de Europese groothandelsmarkten KWALITEIT VAN DE WONING EN VAN DE TOESTELLEN Als gevolg van de woningcrisis (stijgende verkoopprijzen en huurprijzen) gekoppeld aan de financiële crisis (strengere voorwaarden voor hypothecaire leningen vanaf het derde kwartaal van 2012, daling van de spaarrente) en de economische crisis (banenverlies, toename van het aantal onzekere betrekkingen, stijging jongerenwerkloosheid en structurele werkloosheid en ermee gepaard gaand verlies van koopkracht) is het voor jonge gezinnen of gezinnen met een bescheiden inkomen moeilijker geworden om een eigen woning te kopen en zijn de gezinnen kwetsbaarder geworden tegenover het onzekere economische klimaat. Over het algemeen zijn het inkomenspeil en de woonkwaliteit nauw met elkaar

15 verbonden 29. Bij gebrek aan voldoende inkomen wonen burgers in belabberde woningen 30 (geen isolatie, geen isolerende beglazing, verouderde of ontoereikende verwarmingstoestellen, zwakke energieprestaties, vocht,...) die moeilijker en duurder zijn om te verwarmen. Deze situatie heeft rechtstreekse gevolgen voor de energiefactuur en dus op het comfortpeil van het gezin (sommige kamers zijn niet of zeer onvoldoende verwarmd, ze zijn tochtig en er zijn chronische vochtproblemen en slecht werkende verwarmingstoestellen, die ongezond en onveilig zijn,...). Het gemiddelde Belgische energieverbruik per vierkante meter woning per jaar ligt meer dan 70 % hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie 31. Vooral in de grote steden van het land bestaat er nog een historisch bestand van gebouwen met zwakke energieprestaties ten opzichte van de huidige normen. Er zijn in België ook nog heel wat verouderde sociale woningen met vaak zeer lage energieprestaties (rechtstreekse verwarming of oude accumulatiekachels). Ook vele bestaande stookketels, gasconvectoren of mazoutkachels zijn verouderd. De mensen houden hun stookketels «zo lang mogelijk» en denken niet aan de besparing op de energiefactuur die ze kunnen realiseren als ze hun oude toestellen vervangen door moderne en energiezuinige toestellen. Het verschil in energieverbruik tussen een zuinig toestel en een energievreter kan ook van grote invloed zijn op de levensduur van het toestel, vooral als het dagelijks wordt gebruikt. Zo verbruikt een wasmachine A+++ bijvoorbeeld +/- 50 % minder elektriciteit (en 2/3 minder water) dan een machine van 15 jaar oud, hetgeen een jaarlijkse besparing oplevert van ongeveer 62 euro aan elektriciteit en 64 euro aan water. Dit geldt voor de meeste huishoudelijke toestellen die in bijna elk gezin te vinden zijn (microgolf, TV, koelkast, vaatwasser, droogkast, ) 32. Voor gezinnen met een laag inkomen, die hun woning meestal huren, is het gewoonlijk niet haalbaar om WavebreakMediaMicro - Fotolia.com te investeren in nieuwe en efficiënte verwarmingstoestellen of in ramen met dubbel glas als de eigenaar niet bereid is om deze investering op zich te nemen LAGE INKOMENS De elektriciteits-, aardgas- en stookolieprijzen getuigen van de hoge energiefactuur. De elektriciteitsfactuur voor een gezin met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van kwh (gemiddeld gezinsverbruik waarvan in België gewoonlijk uitgegaan wordt en dat overeenstemt met de definities van de standaardklanten van Eurostat 33 ) bedroeg in juni 2013 gemiddeld 781,02

16 euro/jaar (586,60 euro/jaar voor het sociaal tarief), de gasfactuur bedroeg gemiddeld 1.519,50 euro/jaar (1.7,88 euro/jaar voor het sociaal tarief) 34. De gemiddelde maandelijkse uitgave voor gas en elektriciteit bedroeg voor dit gezin dus 191,71 euro (135,50 euro als het onder het specifiek sociaal tarief valt). Het betreft een gemiddelde factuur voor een gezin van 4 personen 35. Naast de beperkingen eigen aan het gebruik van gemiddelden (enige gegevens die beschikbaar zijn) dient er ook op gewezen te worden dat het reele bedrag van de facturen van talrijke factoren zal afhangen, zoals onder meer de keuze van de leverancier en het type overeenkomst. Bij afwezigheid van andere gegevens, zoals het energieverbruik per geharmoniseerde gezinseenheid, maken wij een schatting door toepassing van de gebruikelijke conversieschaal 36. De maandelijkse factuur bedraagt in dat geval dan niet meer 191,71 euro per maand, maar 100,65 euro per maand voor een geharmoniseerd gezin van 4 personen (of 71,07 euro/maand voor het sociaal tarief). Op basis van het gekozen concept van energiearmoede, namelijk dat een gezin onder energiearmoede valt wanneer het meer dan 10 % van zijn inkomen aan de energiefactuur besteedt, zouden we er dus kunnen van uitgaan dat een gezin met een inkomen van minder dan 1.006,5 euro per maand (of van 710,7 euro/maand voor het sociaal tarief) zich in een situatie van energiearmoede bevindt. Als men dit bedrag vervolgens vergelijkt met het overeenstemmende bedrag van de armoededrempel 37 van euro per maand, kunnen we besluiten dat energiearmoede een armoedefactor is. Men mag energiearmoede echter niet gaan terugbrengen tot een simpele automatische berekening. Afgezien van de beperkingen van de gevolgde methode, met name een schatting, is energiearmoede een complex gegeven dat met andere factoren gecombineerd dient te worden, zoals de kwaliteit van de woningen en van de aanwezige toestellen (zie hoger). Hamik - Fotolia.com We kunnen een gezin van 4 personen kiezen (om bij hetzelfde voorbeeld te blijven) met een factuur van meer dan kwh/jaar, met een oude woning

17 alphaspirit - Fotolia.com en verouderde en dus energieverslindende toestellen. De totale factuur zou in dat geval hoger liggen om andere redenen dan vrije keuze (zoals bijvoorbeeld zelf kiezen voor de aanleg van een verwarmd zwembad) 38. Dit gezin zou onder de categorie energiearmoede kunnen vallen zonder tot de officiële armoedecategorie in België te behoren (inkomen hoger dan euro per maand). In geval van betalingsproblemen (meestal vanaf drie maanden achterstal, de wettelijke voorschriften verschillen van gewest tot gewest) wordt het leveringscontract tussen de klant en de leverancier opgeschort. De klant moet dan overgenomen worden door een andere leverancier of door de distributienetbeheerder (DNB). Er wordt daarbij een vermogensbegrenzer of een budgetmeter geïnstalleerd in een poging de commerciële schuld van de betrokken klant te verminderen zodat hij zo snel mogelijk terug in het normale commerciële circuit kan terugkeren. Uit de laatste gegevens van de gewestelijke regulatoren blijkt dat zowel het aantal beschermde klanten als het aantal klanten dat door een alternatieve leverancier of door de distributienetbeheerder bediend wordt alsook het aantal vermogensbegrenzers en budgetmeters constant blijft toenemen. In de drie gewesten vertonen alle indicatoren een stijgende trend sinds 2007, dat is sinds het begin van de liberalisering van de markt voor huishoudelijke klanten en kmo s. Opvallend is daarbij de stijgende trend, zowel op federaal als op gewestelijk niveau, van het aantal budgetmeters in het Vlaams Gewest en het Waals Gewest, het aantal vermogensbegrenzers in het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest, het aantal afbetalingsplannen opgelegd door leveranciers of distributienetbeheerders, het aantal niet nageleefde afbetalingsplannen, het volume achterstallige betalingen in de drie gewesten, en het aantal afsluitingen in de drie gewesten, zowel voor elektriciteit als voor aardgas 39. Als we de energiearmoede in kaart willen brengen, moeten we oppassen dat we niet te sterk vereenvoudigen, want het gaat om een economisch en sociaal gegeven. Om een beter beeld te krijgen van de talrijke aspecten van deze problematiek, zouden we deze studie moeten aanvullen met de analyse van bijkomende relevante indicatoren.

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN DERDE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN DERDE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN DERDE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Energiearmoede in België

Energiearmoede in België Energiearmoede in België Finaal rapport December 2011 Frédéric Huybrechs Sandrine Meyer Jan Vranken m.m.v. Geert Campaert Hélène Moureau (IBAM) Elias Storms Université libre de Bruxelles Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Energiearmoede in België

Energiearmoede in België Energiearmoede in België Finaal rapport December 2011 Frédéric Huybrechs Sandrine Meyer Jan Vranken m.m.v. Geert Campaert Hélène Moureau (IBAM) Elias Storms Université libre de Bruxelles Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen

Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Conventie uitgevoerd in opdracht van de Programmatorische Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen Finaal Rapport Cédric Dumortier en Sandrine

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie STUDIE-20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie

Nadere informatie

VZW Pour la Solidarité, september 2009. ISBN : 978-2-930530-03-1 Wettelijk Depot : D/2009/11.262/5

VZW Pour la Solidarité, september 2009. ISBN : 978-2-930530-03-1 Wettelijk Depot : D/2009/11.262/5 De sociale economie, actor in de strijd tegen energieonzekerheid VZW Pour la Solidarité, september 2009 ISBN : 978-2-930530-03-1 Wettelijk Depot : D/2009/11.262/5 De Europese think tank Pour la Solidarité

Nadere informatie

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET Studie uitgevoerd op vraag van de ACLVB / CGSLB November 2011 Stichting van openbaar nut Paapsemlaan 20 1070 Brussel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING...

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in BElgië Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België carine

Nadere informatie

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Mechanisme ingevoerd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007 Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie Situatie op 1 december 2007 De volgende tekst is bedoeld als een beschrijving van de huidige

Nadere informatie

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen J. Langohr (*) Inleiding Zoals om de acht jaar het geval is, wordt de nationale consumptieprijsindex (NCPI), waarop de gezondheidsindex gebaseerd

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN

ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM 2 INLEIDING Met dit document publiceert het INR voor

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014 Nationaal Hervormingsprogramma 2014 25 april 2014 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Macro-economisch scenario... 6 3. Landenspecifieke aanbevelingen... 7 3.1. Kosten vergrijzing en financiële houdbaarheid (Aanbeveling

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 www.samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw: samen met kwetsbare groepen werken aan structurele verandering België

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie