Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Moties en adviezen wijkpilots Zorg & Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 21 maart jl. is de uitvoeringsnotitie over de wijkpilots Zorg & Welzijn behandeld in de gemeenteraad. Tijdens deze behandeling heeft de gemeenteraad 3 moties aangenomen. In bijgaande brief geven we aan op welke wijze wij invulling geven aan deze moties. Daarnaast geven we antwoord op 2 adviezen over de wijkpilots van de adviescommissies Allochtonen en Jeugd-, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Leonie Braks, 2480 Datum ambtelijk voorstel 11 april 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Bijgevoegde reacties aan de adviescommissies Allochtonen en Jeugd-, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid vast te stellen. 2. Bijgevoegde brief aan de raad in reactie op 3 moties over de wijkpilots Zorg & Welzijn vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Programmamanager E. van Aalzum Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 19 juni 2012 nummer: 3.10 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder

2 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Moties wijkpilots Zorg & Welzijn Datum uw brief -- Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, In deze brief geven wij aan op welke wijze wij onderstaande moties invullen die op 21 maart 2012 zijn ingediend bij de bespreking van het uitvoeringstraject van de wijkpilots Zorg & Welzijn in de raad. Korte lijnen In deze motie verzoekt u ons om het sociale wijkteam te mandateren beslissingen te nemen over individuele Wmo-voorzieningen en het keukentafelverslag te accepteren als een volledige aanvraag van waaruit de beschikking volgt. Wij nemen de motie over. Als het zogenaamde keukentafelverslag een advies bevat over toekenning van een individuele Wmo-voorziening, wordt deze in principe (ja, tenzij) door het gemeentelijke Wmo-bureau omgezet in een beschikking zonder extra onderzoek. In het sociale wijkteam is een medewerker van het Wmo-bureau gedetacheerd, waardoor juridische en medische deskundigheid in relatie tot de Wmo binnen het team benut kan worden. Zodoende kan voldaan worden aan de principes van de kanteling zonder dat dit ten koste gaat van zorgvuldigheid. Indien nodig kan het sociale wijkteam expertise inschakelen van een andere indicatiesteller (met bijvoorbeeld een ergotherapeutische achtergrond) van het Wmo-bureau. Op dit moment werken we dit werkproces nader uit, zodat het sociale wijkteam in Lindenholt op korte termijn deze werkwijze kan gaan hanteren. Second opinion in de wijkpilots In deze motie heeft u gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om binnen de wijkpilots een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen in te stellen die cliënten kunnen inschakelen voor een second opinion en advies aan het sociale wijkteam. Tevens verzocht u om hierbij cliëntorganisaties te betrekken. Daarom hebben we als eerste de motie op 19 april jl. besproken in het Wmo-uitvoeringsoverleg, waarin cliënten en cliëntvertegenwoordigers participeren. Dit overleg fungeert tevens als klankbordgroep voor de wijkpilots Zorg & Welzijn vanuit cliëntperspectief. Op grond van de bespreking met het Wmo-uitvoeringsoverleg opteren we niet voor een second opinion maar voor mediation. Brief aan de raad.doc

3 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 Het Wmo-uitvoeringsoverleg heeft op 19 april jl. aangegeven dat zij een klankbordgroep (per wijk) van ervaringsdeskundigen voor een second opinion bij afgewezen aanvragen voor ondersteuning geen gelukkige zaak vinden. Als belangrijkste argument voeren ze aan dat dit een extra schakel toevoegt, terwijl eenvoud wordt beoogd. Bovendien vinden zij de geldende van gemeente tot eventueel Centrale raad van Beroep reikende bezwarenprocedure niet alleen procedureel, maar primair een vorm van zorgvuldigheidstoetsing. Gezien de reactie van het Wmouitvoeringsoverleg concluderen wij dat een klankbordgroep ten behoeve van een second opinion niet wenselijk is en dat verder onderzoek naar een second opinion door ervaringsdeskundigen niet zinvol is. Cliënten kunnen ongeacht de uitkomst van een keukentafelgesprek altijd een aanvraag indienen bij de gemeente voor een individuele Wmo-voorziening en op grond van het besluit van de gemeente bezwaar indienen. Wij willen onderzoeken of als tegenhanger van de formele bezwarenprocedure in het traject van keukentafelgesprek aanvraag - beschikking - bezwaar de mogelijkheid tot mediation een toegevoegde waarde heeft. Mediation zou toegepast kunnen worden voorafgaand aan het indienen van een aanvraag (als er sprake is van een verschil van inzicht) of indien mensen na een afwijzing op een aanvraag een bezwaar indienen. Bij dit onderzoek betrekken we ook de vraag of ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen bij de mediation. Vrijwillig maar niet vrijblijvend! In deze motie verzoekt u aan het college vanaf de start van de wijkpilots een vertegenwoordiging van vrijwilligerswerk en mantelzorg te betrekken bij het ontwikkelen van de werkwijze van de sociale wijkteams en hun interactie met het wijknetwerk. Wij hebben hierover gesproken met de Vrijwilligerscentrale en de klankbordgroep Mantelzorg en Vrijwilligerswerk (met Humanitas, Mentorschap Gelderland, Zonnebloem Nijmegen, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Inter- Lokaal, Vrijwilligerscentrale, Hulpdienst, Sensoor, Centrum Ouderen en Levensvragen, Buddyzorg NIM, Swon het seniorennetwerk). De Vrijwilligerscentrale heeft een voorstel gedaan voor de instelling van zogenaamde zorgverkeersleiding, om een goede verbinding te leggen tussen het wijknetwerk, het sociale wijkteam en informele zorg. We gaan deze verbinding op een goede manier realiseren, maar we zijn nog in gesprek met de betrokken organisaties over de wijze waarop we deze het beste concreet kunnen vormgeven. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Brief aan de raad.doc

4 SP-fractie Nijmegen Postbus HG Nijmegen T Agendapunt 11: Uitvoeringsplan sociale wijkteams Raadsvoorstel: 29/2012 Eerste indiener: R. Helmer /] /\ MOTIE:" KORTE LIJNEN De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 21 maart 2012, overwegende dat:» Om tot een goede compensatie, volgens het compensatiebeginsel binnen de Wmo, van een o e beperking te komen: Het van belang is dat er zo min mogelijk bureaucratie is bij de aanvraag voor een Wmovoorziening; Het goed is dat in de toekomst een hulpverlener uit het Sociale Wijkteam het zogenaamde keukentafel gesprek voert;» Het keukentafeigesprek thuis face to face plaatsvindt waardoor de hulpverlener een duidelijk beeld krijgt van de woon- en leefomstandigheden; Uit dit keukentafeigesprek blijkt welke voorziening nodig is om de aanvrager in zijn ervaren gebrek te compenseren volgens het compensatiebeginsel; Het van belang is dat aanvragers van ondersteuning te maken hebben met korte lijnen en zo min mogelijk verschillende mensen. G o 0 Verzoekt het college: 1. De medewerker van het sociale wijkteam te mandateren beslissingen te nemen en daar waar nodig andere hulpverleners zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut in te schakelen om tot een goede voorziening te komen. 2. Het keukentafelverslag te accepteren als een volledige aanvraag van waaruit de beschikking volgt. Toelichting: Citaat uit collegestuk: " We bezien nog in hoeverre medewerkers van het sociale wijkteam gemandateerd worden om beslissingen te nemen over eenvoudige (standaard) indicaties voor individuele Wmovoorzieningen (indien aan de orde); een alternatief is dat het verslag van het keukentafeigesprek, indien aan de orde, geldt als aanvraag voor een individuele Wmovoorziening, waarbij het verslag de waarde heeft van een advies en er geen sprake mag zijn van herhaling van informatieverzameling." SP_ GroenLinks PvdA D66 VSP GN SNN

5 Motie Second opinion in de wijkpilots ^ Agendapunt 11 Uitvoeringsplan sociale wljkteams (raadsvoorstel 29/2012) loc>-j3v^ % (, o De raad van de gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 21 maart 2012, overwegende dat: de nieuwe werkwijze binnen de wijkpilots gericht is op zorg en welzijn op maat, waarbij uitgegaan wordt van samenredzaamheid van mensen en hun omgeving; er gewerkt wordt met minder regels en protocollen zodat er ruimte komt om ondersteuning op maat te leveren en een minder bureaucratische indicatiestelling te introduceren; «hierdoor een oordeel geveld moet worden over de noodzakelijke ondersteuning; kennis van de problemen waar mensen in de praktijk tegenaan lopen hierbij van grote waarde is; het van belang is dat mensen die het niet eens zijn met de toegekende ondersteuning, dit kunnen laten toetsen; we in Nijmegen alleen de formele bezwarenprocedure kennen, waarbij de gevolgde procedure beoordeeld wordt; ervaringsdeskundigen, onafhankelijk van het wijkteam, in de klankbordgroep een brugfunctie kunnen vervullen tussen client en professionals; er door de klankbordgroep gezocht kan worden naar voor iedereen acceptabele opiossingen, waarmee een juridische procedure kan worden voorkomen; de klankbordgroep signalen kan doorgeven en we daarmee in staat zijn de wijkpilots beter te evalueren en indien nodig beleid kunnen aanpassen; verzoekt het college te onderzoeken of het mogelijk is om in de wijkpilots mensen de mogelijkheid te bieden de toegekende ondersteuning voor een second opinion voor te leggen aan de klankbordgroep, die hierover dan vervolgens een advies uitbrengt aan het sociale wijkteam; bij dit onderzoek de clientenorganisaties te betrekken; e de raad binnen een maand te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek; en gaat over tot de orde van de dag. D66 Stadspartij Nijmegen Nu Gewoon Nijmegen "5DA WD

6 MOTIE: Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Raadsvergadering Beliorende bij agendapunt Naam agendapunt Uitvoering wijkpilots zorg & Welzijn De Raad van de Gemeente Nijmegen In vergadering bijeen op 21 maart 2012 Overwegende dat: Vrij willigers en mantelzorgers een zeer belangrijke taak krijgen bij het 'leveren van maatwerk' aan onze inwoners; vrij willigerswerk een uitstekend middel is om mensen een doel te geven in hun leven en eenzaamheid te voorkomen;. u het 'stimuleren van vrijwillige inzet' als doelstelling in uw Wmo beleidsplan heeft opgenomen;. er zonder vrijwilligers en mantelzorgers geen basis is in de wijk en in het sociale wijkteam; vrij willigers als geen ander zoveel signalen in de wijk kunnen oppakken (veel meer dan de professionals vanwege het simpele feit dat er vele ma en meer vrijwilligers zijn dan professionals); vrij willigers alleen gemotiveerd zijn en blijven als ze volledig betrokken worden bij het gehele proces als volwaardig onderdeel van het plan van aanpak en niet als ze worden 'ingevlogen' als sluitpost voor zaken waaraan de professionals niet toekomen; Roept het college op om: Door vanaf de start van de wijkpilots een vertegenwoordiger van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg te betrekken bij het ontwikkelen van de werkwijze van de sociale wijkteams en hun interactie met het wijknetwerk. Dit kan bijvoorbeeld worden vormgegeven door een vertegenwoordiger een plaats te geven in de intervisietrajecten. En gaat over tot de orde van de dag, SP WD VSP Gewoon Nijmegen GroenLinks PvdA

7 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Adviescommissie Allochtonen T.a.v. secretariaat/mevr. A. Voeten Postbus HG Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Ongevraagd advies 'Pilot sociale wijkteams' Datum uw brief 2 maart 2012 Doorkiesnummer (024) Geachte voorzitter, In deze brief reageren wij op uw ongevraagd advies 'Pilot sociale wijkteams'. Bij de vormgeving van de sociale wijkteams vormen mainstreaming en ruimte voor verschil uitgangspunten (uw tweede en derde opmerking). Het proces van mainstreaming wordt op diverse manieren ingevuld: - De sociale wijkteams zijn divers samengesteld, afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van een wijk. Zo is in het team van Lindenholt bijvoorbeeld gezorgd voor een medewerker met extra deskundigheid op het gebied van psychiatrie en voor medewerkers met interculturele expertise. - In het opleidingstraject van de sociale wijkteams, een speciaal door de HAN samengesteld actieleerprogramma, wordt expliciet aandacht besteed aan de toepassing van interculturele vaardigheden, om goed aan te kunnen sluiten bij mensen met verschillende achtergronden. - De sociale wijkteams maken gebruik van de leerervaringen van het interculturalisatieproject Dünya, waaronder het werken met sleutelfiguren uit (allochtone) gemeenschappen. De projectleider van Dünya in Lindenholt is tevens de teamleider van het sociale wijkteam in Lindenholt. - Het uitgangspunt 'maatwerk' is bij uitstek bedoeld om ruimte te maken voor verschil. Wij nemen uw advies over de relatie tussen de sociale wijkteams en wijkprofielen ter harte, zoals hiervoor is aangegeven. Inmiddels heeft u het concept-wijkprofiel van Lindenholt ontvangen en zien we uw reactie hierop graag tegemoet. Ten aanzien van de stedelijke klankbordgroep zouden wij net als u graag een meer gevarieerde samenstelling van het Wmo-uitvoeringsoverleg willen. Zo is aan de ACA eerder het verzoek gedaan om vertegenwoordigers vanuit de allochtone gemeenschap voor te dragen voor deelname aan het Wmo-uitvoeringsoverleg. Hopelijk lukt het u alsnog om mensen met een allochtone achtergrond hiertoe bereid te vinden. Wat betreft de rol van wijknetwerken is het zeker niet zo dat we alleen te rade gaan bij de bestaande bewonersgroepen. Wij gaan op allerlei manieren in gesprek, niet alleen via vaste

8 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 groepen, om zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken. Niet iedereen voelt zich aangetrokken tot overlegcircuits en dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Daarom zoeken we mensen ook op op vindplaatsen, zoals koffie-ochtenden in het wijkcentrum of een bijeenkomst in een moskee en zal interactie totstandkomen via digitale media waaronder wijkwebsites. Tevens zijn de signalen vanuit de individuele 'keukentafelgesprekken' essentieel voor de aanpassing van het activiteitenaanbod in de wijk. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg

9 / Adviescommissie Allochtonen Gemeente Nijmegen Aan T.a.v. Datum Kenmerk Betreft Extra afschrift: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nijmegen Wethouder de heer B. Frings 2 maart 2012 ACA/ Ongevraagd advies 'Pilot Sociale wijkteams' Raadsfracties, ACA-netwerk Geacht college, geachte heer Frings, De Adviescommissie Allochtonen wil u graag enkele suggesties doen ten aanzien van de sociale wijkteams die momenteel worden ontwikkeld. Daarnaast wil de commissie enkele opmerkingen maken over de concept-uitvoeringsnotitie wijkpilots zorg en welzijn Ongevraagd advies De commissie vindt het jammer dat u geen advies heeft gevraagd over dit belangrijke uitvoeringstraject van het Wmo-beleidsplan. Zeker omdat het uw ambitie is om een inclusieve samenleving te bereiken. 2. De driehoek in het veranderingsproces: bestuur/beleid - experts - beweging In ons advies over het Wmo-beleidsplan stelden wij het mainstreamingsproces aan de orde. Wij adviseerden u om gebruik te maken van de inmiddels aanwezige kennis over mainstreamingstrajecten. Cruciaal daarin is, naast de betrokkenheid van deskundigen, de betrokkenheid van de groepen die eerder doel van specifiek beleid waren.^ Juist deze betrokkenheid vormt het centrale punt van ons advies over de sociale wijkteams. 3. Ruimte voor verschil De derde opmerking betreft het niet benoemen van het verschijnsel migratie en van de culturele verschillen binnen de Nijmeegse bevolking. Het streven naar een inclusieve samenleving kan volgens de commissie alleen succesvol zijn wanneer er ruimte is voor verschillen. Die moeten dan wel be- en genoemd worden, om vervolgens te overdenken hoe die inclusieve samenleving vorm kan krijgen. 4. Advies over wijkprofielen De commissie vindt het van groot belang dat de samenstelling van de sociale wijkteams verband houdt met de wijkprofielen. De commissie zou met het oog daarop de wijkprofielen willen inzien en de gelegenheid krijgen daarop te reageren. 5. Meedoen vanaf het begin: inclusieve klankbordgroep De commissie vindt de inbreng van burgers via een combinatie van het KGO Zie het verslag van de workshop Mainstreaming van de werkconferentie seksuele diversiteit: 'Mainstreaming gaat om reorganisatie van beleidsprocessen. Maar degenen die de reorganisatie moeten uitvoeren - de blindiieid moeten wegwerl<en - zijn dezelfde personen die het roze voorheen niet zagen. Centrale vraag is hoe deze paradox op te heffen. Daarvoor is samenwerking tussen drie groepen actoren nodig: a. besluitvormers: bestuur en ambtenaren; b. experts zowel binnen als buiten de gemeente: diverse kennisinstltuten en de adviescommissie; c. activisten: de beweging. Van belang is dat besluitvormers gevoed en gecontroleerd worden door experts en activisten. De relatie tussen de groepen actoren in de driehoek moeten goed geregeld zijn en ieder moet zijn rol nemen.' 1

10 (klantgroepenoverleg) en Wmo-uitvoeringsoverleg te beperkt. De commissie is het met u eens dat er per wijk een advies- dan wel klankbordgroep in het leven moet worden geroepen. Maar uw voornemen om die functie neer te leggen bij de al bestaande wijknetwerken vindt bij de commissie geen steun. Zij raadt dat sterk af. Op grond van ervaringen met de wijknetwerken acht de commissie de bestaande wijknetwerken ongeschikt als klankbordgroep voor het sociale wijkteam. Zij vormen geen afspiegeling van de wijken en zijn daarmee geen geschikt instrument voor het bereiken van een inclusieve samenleving. De commissie adviseert u per wijk een nieuwe advies- dan wel klankbordgroep te vormen waarvan de samenstelling verband houdt met het wijkprofiel. Met vriendelijke groet, namens de Adviescommissie Allochtonen Voorzitter Ambtelijk secretaris Qader Shafiq 2

11 Adviescommissie Allochtonen Gemeente Nijmegen Datum Kenmerl< 2 maart 2012 ACA/ Ongevraagd advies 'Pilot Sociale wijkteams Samenvatting 1. Ongevraagd advies 2. De driehoek in het veranderingsproces: bestuur/beleid - experts - beweging 3. Ruimte voor verschil 4. Advies over wijkprofielen 5. Meedoen vanaf het begin: inclusieve klankbordgroep 3

12 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Adviescommissie JMG T.a.v. secretariaat/mevr. C. Jolink Postbus HG Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Ongevraagd advies Ervaringsdeskundigheid sociale wijkteams Datum uw brief 6 maart 2012 Doorkiesnummer (024) Geachte mevrouw Bongers, In deze brief reageren wij op uw ongevraagd advies "Ervaringsdeskundigheid sociale wijkteams". Wij hechten veel belang aan ervaringsdeskundigheid en zien de meerwaarde van samenwerking tussen sociale wijkteams en ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen kunnen ons inziens onder meer fungeren als kennispartner en als klankbord voor het sociale wijkteam. Omdat voorafgaand aan het keukentafelgesprek niet duidelijk is wat de situatie is, is het lastig te bepalen of het wenselijk om het eerste gesprek te laten voeren door een duo van een professional en ervaringsdeskundige. Bovendien is het de bedoeling dat tijdens de keukentafelgesprekken diverse methodieken worden ingezet, zoals de sociale netwerkstrategie. In het vervolg op het keukentafelgesprek, als onderdeel van het persoonlijk arrangement of actieplan, kunnen ervaringsdeskundigen echter wel degelijk een belangrijke rol vervullen, afhankelijk van de stappen die iemand wil zetten. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe we de samenwerking met ervaringsdeskundigen nader concreet kunnen vormgeven. In dit verband kan het voorstel van WIG e.a. om een zelfregiecentrum op te richten een essentiële bijdrage leveren. Wij onderzoeken op welke wijze wij de oprichting van dit centrum met behulp van cofinanciering door andere partijen kunnen ondersteunen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Antwoord ongevraagd advies cie JMG 6 maart 2012.doc

13 Adviescommissie JMG Gemeente Nijmegen L 120 Postbus HG Nijmegen Contact: (bij voorkeur ) Tel » ww.nijmegen.nl/adviesciejmg R D U I E S C 0 (Tl iti I S S I E J itl G Jeugd-, maatschappelijke opuang- en Gehandicaptenbeleid Aan het college van Burgemeester en Wethouders Postbus HG Nijmegen Nijmegen, 6 maart 2012 Kenmerk: JMG03/1.2./JK Betreft: Ongevraagd advies Ervaringsdeskundigheid sociale wijkteams Geacht college, Wij adviseren uw college om tijdens de pilot sociale wijkteams in een wijk of stadsdeel te experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen. Je zou ervaringsdeskundigheid kunnen opvatten als deskundigheid die uit gaat boven het eigen, individuele niveau, en te kenschetsen is als een mix van expertise en inlevingsvermogen ten aanzien van een specifieke doelgroep. De open vraagstelling van een dergeiijk experiment zou kunnen zijn: welke meerwaarde kan de inbreng van ervaringsdeskundigheid hebben in het sociaal wijkteam, voor leden van dat team en rechtstreeks voor clienten? Functies waaraan je zou kunnen denken: Kennisoverdracht aan leden sociaal wijkteam; Fungeren als klankbord voor leden sociaal wijkteam; Vervullen van een brugfunctie tussen klant en sociaal wijkteam (de weg bereiden); Als duo (professional en ervaringsdeskundige) het keukentafelgesprek aangaan. Je kunt vooraf kiezen hoe je de ervaringsdeskundigheid inzet. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen de helft van de keukentafelgesprekken met en de helft zonder ervaringsdeskundige te voeren. Wat levert dat aan resultaten op? Het doel van het experiment is om uit te vinden welke vormen van inzet van ervaringsdeskundigheid meerwaarde opieveren. En welke factoren die meerwaarde bepalen. Het lijkt aan te bevelen het experiment te beperken tot een groep, zoals bijvoorbeeld mensen met een psychische beperking. Afhankelijk van de resultaten, kan dat later worden uitgebreid.

14 Het is van belang te kijken naar gewenste vaardigheden van ervaringsdeskundigen, zodat je tot een soort profielschets kunt komen en tot een training of scholing. Er bestaat overigens reeds een opieiding tot Ervaringsdeskundige in de GGZ aan Fontys Hogeschool (zie bijlage). Hoogachtend, Bijlage Onderwijsprogramma voor Ervaringsdeskundige Fontys Hogeschool Ervaringsdeskundigheid mag zich verheugen in een toenemende populariteit. Met name binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en de Verslavingszorg worden steeds meer ervaringswerkers in dienst genomen zo blijkt uit het kaderdocument ervaringsdeskundigheid (2009). Op dit moment zijn er bij GGzinstellingen in Nederland ongeveer 250 betaalde ervaringsdeskundigen in dienst (Knooren en Haaster, 2008). In een aantal gevallen krijgen ervaringsdeskundigen als gevolg van gebrek aan scholing en opieiding geen of weinig erkenning en geen erkende status. Om ervaringswerk te verbeteren en om goede functiebeschrijvingen mogelijk te maken, zijn verschillende MBO- en HBO opieidingen bezig om speciale opieidingen voor ervaringsdeskundigen te ontwikkelen (Knooren en Haaster, 2008). Vanaf September 2009 is ook Fontys Sociale Studies gestart met een cohort van 21 studenten een HBO-opleiding nieuwe stijl. Hierin worden deeltijdcursisten opgeleid voor een diploma SPH (later mogelijk MWD). In deze opieiding zal de nadruk komen te liggen op een scholingstraject van opbouw van ervaringskennis en inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit ervaringsveld beperkt zich in de experimentele fase tot de domeinen GGZ en Verslavingszorg. Voor meer informatie over het hoe, wat en waarom van deze specifieke opieiding verwijzen wij graag naar de volgende artikelen en linken: Knooren, J (2009) Training Psychiatric Clients to become experts through experience and the Influence of this Practice on Mainstream Social Work Education, European Journal of Social Education (16/17), Haaster, H. van, Hidajatoellah, D., Knooren, 1, Wiiken, J.P., (2009) Kaderdocument ervaringsdeskundigheid. Landelijke Denktank Opieidingen Overleg Ervaringsdeskundigheid. Knooren, J en van Haaster, H. (2008), Onderwijsproqramma's voor ervaringsdeskundigen. I^Gv, (63)

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Collegevoorstel Openbaar Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de brief van april 2014 dient de Adviescommissie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De adviescommissie LHBT-beleid

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Ongevraagd advies 'Safe house' voor vluchtelingen

Ongevraagd advies 'Safe house' voor vluchtelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ongevraagd advies 'Safe house' voor vluchtelingen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings, H. Bruls Samenvatting Op 8 december jl. heeft het college

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatie over voortgang zelfbeheer wijkaccommodaties Programma / Programmanummer Wijken / 1063 Facilitaire diensten 1043 Portefeuillehouder H. Bruls, T. Tankir en H.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering NASB 2012 Programma / Programmanummer Sport / 1052 / Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 1 april 2009 heeft de raad

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / H. Bruls Samenvatting Op 7 mei jl.

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014)

Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsbrief Toezegging uit de Kamerronde van 11 juni 2014 (Voorjaarsnota 2014) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg

Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Duurzame exploitatie zwembad Dukenburg Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In deze coalitieperiode zetten we ons in voor

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Inrichtingsplan Stips

Inrichtingsplan Stips Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inrichtingsplan Stips Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met het Inrichtingsplan Stips geeft Stichting Het Inter-lokaal

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanbesteding hulpmiddelen Wmo

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanbesteding hulpmiddelen Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanbesteding hulpmiddelen Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De huidige overeenkomst met Welzorg voor de

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen (art. 39 RVO) SP fractie Nijmegen inzake vervoer gevaarlijke stoffen per trein Programma / Programmanummer Leefomgevingskwaliteit / 6210

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren.

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D31 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Vervolgvragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vervolgvragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vervolgvragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen, 1042 BW-nummer Portefeuillehouder J. van

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen;

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen; Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen fractie Gewoon Nijmegen over de DAR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gewoon

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Onderwerp Verzoek ex Wet openbaarheid van bestuur Elsevier Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1011 Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GL Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De fractie van Groen Links heeft het college

Nadere informatie

Openbaar. Vragen ex artikel 39 van de SP over eigen bijdrage Wmo. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Vragen ex artikel 39 van de SP over eigen bijdrage Wmo. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van de SP over eigen bijdrage Wmo Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van de SP heeft vragen

Nadere informatie

Garantstelling hockeyvereniging Union

Garantstelling hockeyvereniging Union Openbaar Onderwerp Garantstelling hockeyvereniging Union Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings/B. Jeene Samenvatting Hockeyvereniging Union heeft vanwege haar

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale

Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan De Nijmeegse Fractie inzake ontwikkeling in elektriciteitscentrale Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

2003.0997 Voorgesteld wordt deze aanvraag af te wijzen. 2004.0824

2003.0997 Voorgesteld wordt deze aanvraag af te wijzen. 2004.0824 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp subsidieverzoek Stg. Jumbo - Run Nederland Programma / Programmanummer Ouderen en mensen met functiebeperking / 7330 IBW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over de Stichting Ar Rayaan Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie / 9430 BW-nummer Portefeuillehouder F.

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Stichting Huis voor de Binnenstad realisatie gratis WiFi in de binnenstad

Onderwerp Subsidieverlening Stichting Huis voor de Binnenstad realisatie gratis WiFi in de binnenstad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Stichting Huis voor de Binnenstad realisatie gratis WiFi in de binnenstad Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties

Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Openbaar. Aanpassing AGN: salarisaanpassing landelijke CAO 2013-2016. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Aanpassing AGN: salarisaanpassing landelijke CAO 2013-2016. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN: salarisaanpassing landelijke CAO 2013-2016 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/140011800. Datum uw brief 21 oktober 2014

Ons kenmerk MO10/140011800. Datum uw brief 21 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen SP-fractie over Workfast Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie van de SP van

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17 april 2013) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17 april 2013) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanbesteding huishoudelijke hulp Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Middels bijgaande brief informeren

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

3. De brief aan het Pro College vast te stellen, waarmee de bestuurder wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen.

3. De brief aan het Pro College vast te stellen, waarmee de bestuurder wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Garantstelling Pro College Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert, H. Tiemens Samenvatting Aan de Dennenstraat wordt momenteel de nieuwbouw van het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland.

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland. Directie Inwoners Aan de fractie SP T.a.v. Mevr. M. Piepers Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 april 2011) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 april 2011) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Twitterrichtlijnen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Doordat er geen richtlijnen zijn dreigt

Nadere informatie

Uitvoering subsidieverlening "Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen"

Uitvoering subsidieverlening Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen Openbaar Onderwerp Uitvoering subsidieverlening "Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen" Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J.

Nadere informatie