Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Moties en adviezen wijkpilots Zorg & Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 21 maart jl. is de uitvoeringsnotitie over de wijkpilots Zorg & Welzijn behandeld in de gemeenteraad. Tijdens deze behandeling heeft de gemeenteraad 3 moties aangenomen. In bijgaande brief geven we aan op welke wijze wij invulling geven aan deze moties. Daarnaast geven we antwoord op 2 adviezen over de wijkpilots van de adviescommissies Allochtonen en Jeugd-, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Leonie Braks, 2480 Datum ambtelijk voorstel 11 april 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Bijgevoegde reacties aan de adviescommissies Allochtonen en Jeugd-, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid vast te stellen. 2. Bijgevoegde brief aan de raad in reactie op 3 moties over de wijkpilots Zorg & Welzijn vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Programmamanager E. van Aalzum Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 19 juni 2012 nummer: 3.10 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder

2 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Moties wijkpilots Zorg & Welzijn Datum uw brief -- Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, In deze brief geven wij aan op welke wijze wij onderstaande moties invullen die op 21 maart 2012 zijn ingediend bij de bespreking van het uitvoeringstraject van de wijkpilots Zorg & Welzijn in de raad. Korte lijnen In deze motie verzoekt u ons om het sociale wijkteam te mandateren beslissingen te nemen over individuele Wmo-voorzieningen en het keukentafelverslag te accepteren als een volledige aanvraag van waaruit de beschikking volgt. Wij nemen de motie over. Als het zogenaamde keukentafelverslag een advies bevat over toekenning van een individuele Wmo-voorziening, wordt deze in principe (ja, tenzij) door het gemeentelijke Wmo-bureau omgezet in een beschikking zonder extra onderzoek. In het sociale wijkteam is een medewerker van het Wmo-bureau gedetacheerd, waardoor juridische en medische deskundigheid in relatie tot de Wmo binnen het team benut kan worden. Zodoende kan voldaan worden aan de principes van de kanteling zonder dat dit ten koste gaat van zorgvuldigheid. Indien nodig kan het sociale wijkteam expertise inschakelen van een andere indicatiesteller (met bijvoorbeeld een ergotherapeutische achtergrond) van het Wmo-bureau. Op dit moment werken we dit werkproces nader uit, zodat het sociale wijkteam in Lindenholt op korte termijn deze werkwijze kan gaan hanteren. Second opinion in de wijkpilots In deze motie heeft u gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om binnen de wijkpilots een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen in te stellen die cliënten kunnen inschakelen voor een second opinion en advies aan het sociale wijkteam. Tevens verzocht u om hierbij cliëntorganisaties te betrekken. Daarom hebben we als eerste de motie op 19 april jl. besproken in het Wmo-uitvoeringsoverleg, waarin cliënten en cliëntvertegenwoordigers participeren. Dit overleg fungeert tevens als klankbordgroep voor de wijkpilots Zorg & Welzijn vanuit cliëntperspectief. Op grond van de bespreking met het Wmo-uitvoeringsoverleg opteren we niet voor een second opinion maar voor mediation. Brief aan de raad.doc

3 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 Het Wmo-uitvoeringsoverleg heeft op 19 april jl. aangegeven dat zij een klankbordgroep (per wijk) van ervaringsdeskundigen voor een second opinion bij afgewezen aanvragen voor ondersteuning geen gelukkige zaak vinden. Als belangrijkste argument voeren ze aan dat dit een extra schakel toevoegt, terwijl eenvoud wordt beoogd. Bovendien vinden zij de geldende van gemeente tot eventueel Centrale raad van Beroep reikende bezwarenprocedure niet alleen procedureel, maar primair een vorm van zorgvuldigheidstoetsing. Gezien de reactie van het Wmouitvoeringsoverleg concluderen wij dat een klankbordgroep ten behoeve van een second opinion niet wenselijk is en dat verder onderzoek naar een second opinion door ervaringsdeskundigen niet zinvol is. Cliënten kunnen ongeacht de uitkomst van een keukentafelgesprek altijd een aanvraag indienen bij de gemeente voor een individuele Wmo-voorziening en op grond van het besluit van de gemeente bezwaar indienen. Wij willen onderzoeken of als tegenhanger van de formele bezwarenprocedure in het traject van keukentafelgesprek aanvraag - beschikking - bezwaar de mogelijkheid tot mediation een toegevoegde waarde heeft. Mediation zou toegepast kunnen worden voorafgaand aan het indienen van een aanvraag (als er sprake is van een verschil van inzicht) of indien mensen na een afwijzing op een aanvraag een bezwaar indienen. Bij dit onderzoek betrekken we ook de vraag of ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen bij de mediation. Vrijwillig maar niet vrijblijvend! In deze motie verzoekt u aan het college vanaf de start van de wijkpilots een vertegenwoordiging van vrijwilligerswerk en mantelzorg te betrekken bij het ontwikkelen van de werkwijze van de sociale wijkteams en hun interactie met het wijknetwerk. Wij hebben hierover gesproken met de Vrijwilligerscentrale en de klankbordgroep Mantelzorg en Vrijwilligerswerk (met Humanitas, Mentorschap Gelderland, Zonnebloem Nijmegen, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Inter- Lokaal, Vrijwilligerscentrale, Hulpdienst, Sensoor, Centrum Ouderen en Levensvragen, Buddyzorg NIM, Swon het seniorennetwerk). De Vrijwilligerscentrale heeft een voorstel gedaan voor de instelling van zogenaamde zorgverkeersleiding, om een goede verbinding te leggen tussen het wijknetwerk, het sociale wijkteam en informele zorg. We gaan deze verbinding op een goede manier realiseren, maar we zijn nog in gesprek met de betrokken organisaties over de wijze waarop we deze het beste concreet kunnen vormgeven. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Brief aan de raad.doc

4 SP-fractie Nijmegen Postbus HG Nijmegen T Agendapunt 11: Uitvoeringsplan sociale wijkteams Raadsvoorstel: 29/2012 Eerste indiener: R. Helmer /] /\ MOTIE:" KORTE LIJNEN De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 21 maart 2012, overwegende dat:» Om tot een goede compensatie, volgens het compensatiebeginsel binnen de Wmo, van een o e beperking te komen: Het van belang is dat er zo min mogelijk bureaucratie is bij de aanvraag voor een Wmovoorziening; Het goed is dat in de toekomst een hulpverlener uit het Sociale Wijkteam het zogenaamde keukentafel gesprek voert;» Het keukentafeigesprek thuis face to face plaatsvindt waardoor de hulpverlener een duidelijk beeld krijgt van de woon- en leefomstandigheden; Uit dit keukentafeigesprek blijkt welke voorziening nodig is om de aanvrager in zijn ervaren gebrek te compenseren volgens het compensatiebeginsel; Het van belang is dat aanvragers van ondersteuning te maken hebben met korte lijnen en zo min mogelijk verschillende mensen. G o 0 Verzoekt het college: 1. De medewerker van het sociale wijkteam te mandateren beslissingen te nemen en daar waar nodig andere hulpverleners zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut in te schakelen om tot een goede voorziening te komen. 2. Het keukentafelverslag te accepteren als een volledige aanvraag van waaruit de beschikking volgt. Toelichting: Citaat uit collegestuk: " We bezien nog in hoeverre medewerkers van het sociale wijkteam gemandateerd worden om beslissingen te nemen over eenvoudige (standaard) indicaties voor individuele Wmovoorzieningen (indien aan de orde); een alternatief is dat het verslag van het keukentafeigesprek, indien aan de orde, geldt als aanvraag voor een individuele Wmovoorziening, waarbij het verslag de waarde heeft van een advies en er geen sprake mag zijn van herhaling van informatieverzameling." SP_ GroenLinks PvdA D66 VSP GN SNN

5 Motie Second opinion in de wijkpilots ^ Agendapunt 11 Uitvoeringsplan sociale wljkteams (raadsvoorstel 29/2012) loc>-j3v^ % (, o De raad van de gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 21 maart 2012, overwegende dat: de nieuwe werkwijze binnen de wijkpilots gericht is op zorg en welzijn op maat, waarbij uitgegaan wordt van samenredzaamheid van mensen en hun omgeving; er gewerkt wordt met minder regels en protocollen zodat er ruimte komt om ondersteuning op maat te leveren en een minder bureaucratische indicatiestelling te introduceren; «hierdoor een oordeel geveld moet worden over de noodzakelijke ondersteuning; kennis van de problemen waar mensen in de praktijk tegenaan lopen hierbij van grote waarde is; het van belang is dat mensen die het niet eens zijn met de toegekende ondersteuning, dit kunnen laten toetsen; we in Nijmegen alleen de formele bezwarenprocedure kennen, waarbij de gevolgde procedure beoordeeld wordt; ervaringsdeskundigen, onafhankelijk van het wijkteam, in de klankbordgroep een brugfunctie kunnen vervullen tussen client en professionals; er door de klankbordgroep gezocht kan worden naar voor iedereen acceptabele opiossingen, waarmee een juridische procedure kan worden voorkomen; de klankbordgroep signalen kan doorgeven en we daarmee in staat zijn de wijkpilots beter te evalueren en indien nodig beleid kunnen aanpassen; verzoekt het college te onderzoeken of het mogelijk is om in de wijkpilots mensen de mogelijkheid te bieden de toegekende ondersteuning voor een second opinion voor te leggen aan de klankbordgroep, die hierover dan vervolgens een advies uitbrengt aan het sociale wijkteam; bij dit onderzoek de clientenorganisaties te betrekken; e de raad binnen een maand te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek; en gaat over tot de orde van de dag. D66 Stadspartij Nijmegen Nu Gewoon Nijmegen "5DA WD

6 MOTIE: Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Raadsvergadering Beliorende bij agendapunt Naam agendapunt Uitvoering wijkpilots zorg & Welzijn De Raad van de Gemeente Nijmegen In vergadering bijeen op 21 maart 2012 Overwegende dat: Vrij willigers en mantelzorgers een zeer belangrijke taak krijgen bij het 'leveren van maatwerk' aan onze inwoners; vrij willigerswerk een uitstekend middel is om mensen een doel te geven in hun leven en eenzaamheid te voorkomen;. u het 'stimuleren van vrijwillige inzet' als doelstelling in uw Wmo beleidsplan heeft opgenomen;. er zonder vrijwilligers en mantelzorgers geen basis is in de wijk en in het sociale wijkteam; vrij willigers als geen ander zoveel signalen in de wijk kunnen oppakken (veel meer dan de professionals vanwege het simpele feit dat er vele ma en meer vrijwilligers zijn dan professionals); vrij willigers alleen gemotiveerd zijn en blijven als ze volledig betrokken worden bij het gehele proces als volwaardig onderdeel van het plan van aanpak en niet als ze worden 'ingevlogen' als sluitpost voor zaken waaraan de professionals niet toekomen; Roept het college op om: Door vanaf de start van de wijkpilots een vertegenwoordiger van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg te betrekken bij het ontwikkelen van de werkwijze van de sociale wijkteams en hun interactie met het wijknetwerk. Dit kan bijvoorbeeld worden vormgegeven door een vertegenwoordiger een plaats te geven in de intervisietrajecten. En gaat over tot de orde van de dag, SP WD VSP Gewoon Nijmegen GroenLinks PvdA

7 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Adviescommissie Allochtonen T.a.v. secretariaat/mevr. A. Voeten Postbus HG Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Ongevraagd advies 'Pilot sociale wijkteams' Datum uw brief 2 maart 2012 Doorkiesnummer (024) Geachte voorzitter, In deze brief reageren wij op uw ongevraagd advies 'Pilot sociale wijkteams'. Bij de vormgeving van de sociale wijkteams vormen mainstreaming en ruimte voor verschil uitgangspunten (uw tweede en derde opmerking). Het proces van mainstreaming wordt op diverse manieren ingevuld: - De sociale wijkteams zijn divers samengesteld, afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van een wijk. Zo is in het team van Lindenholt bijvoorbeeld gezorgd voor een medewerker met extra deskundigheid op het gebied van psychiatrie en voor medewerkers met interculturele expertise. - In het opleidingstraject van de sociale wijkteams, een speciaal door de HAN samengesteld actieleerprogramma, wordt expliciet aandacht besteed aan de toepassing van interculturele vaardigheden, om goed aan te kunnen sluiten bij mensen met verschillende achtergronden. - De sociale wijkteams maken gebruik van de leerervaringen van het interculturalisatieproject Dünya, waaronder het werken met sleutelfiguren uit (allochtone) gemeenschappen. De projectleider van Dünya in Lindenholt is tevens de teamleider van het sociale wijkteam in Lindenholt. - Het uitgangspunt 'maatwerk' is bij uitstek bedoeld om ruimte te maken voor verschil. Wij nemen uw advies over de relatie tussen de sociale wijkteams en wijkprofielen ter harte, zoals hiervoor is aangegeven. Inmiddels heeft u het concept-wijkprofiel van Lindenholt ontvangen en zien we uw reactie hierop graag tegemoet. Ten aanzien van de stedelijke klankbordgroep zouden wij net als u graag een meer gevarieerde samenstelling van het Wmo-uitvoeringsoverleg willen. Zo is aan de ACA eerder het verzoek gedaan om vertegenwoordigers vanuit de allochtone gemeenschap voor te dragen voor deelname aan het Wmo-uitvoeringsoverleg. Hopelijk lukt het u alsnog om mensen met een allochtone achtergrond hiertoe bereid te vinden. Wat betreft de rol van wijknetwerken is het zeker niet zo dat we alleen te rade gaan bij de bestaande bewonersgroepen. Wij gaan op allerlei manieren in gesprek, niet alleen via vaste

8 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 groepen, om zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken. Niet iedereen voelt zich aangetrokken tot overlegcircuits en dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Daarom zoeken we mensen ook op op vindplaatsen, zoals koffie-ochtenden in het wijkcentrum of een bijeenkomst in een moskee en zal interactie totstandkomen via digitale media waaronder wijkwebsites. Tevens zijn de signalen vanuit de individuele 'keukentafelgesprekken' essentieel voor de aanpassing van het activiteitenaanbod in de wijk. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg

9 / Adviescommissie Allochtonen Gemeente Nijmegen Aan T.a.v. Datum Kenmerk Betreft Extra afschrift: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nijmegen Wethouder de heer B. Frings 2 maart 2012 ACA/ Ongevraagd advies 'Pilot Sociale wijkteams' Raadsfracties, ACA-netwerk Geacht college, geachte heer Frings, De Adviescommissie Allochtonen wil u graag enkele suggesties doen ten aanzien van de sociale wijkteams die momenteel worden ontwikkeld. Daarnaast wil de commissie enkele opmerkingen maken over de concept-uitvoeringsnotitie wijkpilots zorg en welzijn Ongevraagd advies De commissie vindt het jammer dat u geen advies heeft gevraagd over dit belangrijke uitvoeringstraject van het Wmo-beleidsplan. Zeker omdat het uw ambitie is om een inclusieve samenleving te bereiken. 2. De driehoek in het veranderingsproces: bestuur/beleid - experts - beweging In ons advies over het Wmo-beleidsplan stelden wij het mainstreamingsproces aan de orde. Wij adviseerden u om gebruik te maken van de inmiddels aanwezige kennis over mainstreamingstrajecten. Cruciaal daarin is, naast de betrokkenheid van deskundigen, de betrokkenheid van de groepen die eerder doel van specifiek beleid waren.^ Juist deze betrokkenheid vormt het centrale punt van ons advies over de sociale wijkteams. 3. Ruimte voor verschil De derde opmerking betreft het niet benoemen van het verschijnsel migratie en van de culturele verschillen binnen de Nijmeegse bevolking. Het streven naar een inclusieve samenleving kan volgens de commissie alleen succesvol zijn wanneer er ruimte is voor verschillen. Die moeten dan wel be- en genoemd worden, om vervolgens te overdenken hoe die inclusieve samenleving vorm kan krijgen. 4. Advies over wijkprofielen De commissie vindt het van groot belang dat de samenstelling van de sociale wijkteams verband houdt met de wijkprofielen. De commissie zou met het oog daarop de wijkprofielen willen inzien en de gelegenheid krijgen daarop te reageren. 5. Meedoen vanaf het begin: inclusieve klankbordgroep De commissie vindt de inbreng van burgers via een combinatie van het KGO Zie het verslag van de workshop Mainstreaming van de werkconferentie seksuele diversiteit: 'Mainstreaming gaat om reorganisatie van beleidsprocessen. Maar degenen die de reorganisatie moeten uitvoeren - de blindiieid moeten wegwerl<en - zijn dezelfde personen die het roze voorheen niet zagen. Centrale vraag is hoe deze paradox op te heffen. Daarvoor is samenwerking tussen drie groepen actoren nodig: a. besluitvormers: bestuur en ambtenaren; b. experts zowel binnen als buiten de gemeente: diverse kennisinstltuten en de adviescommissie; c. activisten: de beweging. Van belang is dat besluitvormers gevoed en gecontroleerd worden door experts en activisten. De relatie tussen de groepen actoren in de driehoek moeten goed geregeld zijn en ieder moet zijn rol nemen.' 1

10 (klantgroepenoverleg) en Wmo-uitvoeringsoverleg te beperkt. De commissie is het met u eens dat er per wijk een advies- dan wel klankbordgroep in het leven moet worden geroepen. Maar uw voornemen om die functie neer te leggen bij de al bestaande wijknetwerken vindt bij de commissie geen steun. Zij raadt dat sterk af. Op grond van ervaringen met de wijknetwerken acht de commissie de bestaande wijknetwerken ongeschikt als klankbordgroep voor het sociale wijkteam. Zij vormen geen afspiegeling van de wijken en zijn daarmee geen geschikt instrument voor het bereiken van een inclusieve samenleving. De commissie adviseert u per wijk een nieuwe advies- dan wel klankbordgroep te vormen waarvan de samenstelling verband houdt met het wijkprofiel. Met vriendelijke groet, namens de Adviescommissie Allochtonen Voorzitter Ambtelijk secretaris Qader Shafiq 2

11 Adviescommissie Allochtonen Gemeente Nijmegen Datum Kenmerl< 2 maart 2012 ACA/ Ongevraagd advies 'Pilot Sociale wijkteams Samenvatting 1. Ongevraagd advies 2. De driehoek in het veranderingsproces: bestuur/beleid - experts - beweging 3. Ruimte voor verschil 4. Advies over wijkprofielen 5. Meedoen vanaf het begin: inclusieve klankbordgroep 3

12 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Adviescommissie JMG T.a.v. secretariaat/mevr. C. Jolink Postbus HG Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Ongevraagd advies Ervaringsdeskundigheid sociale wijkteams Datum uw brief 6 maart 2012 Doorkiesnummer (024) Geachte mevrouw Bongers, In deze brief reageren wij op uw ongevraagd advies "Ervaringsdeskundigheid sociale wijkteams". Wij hechten veel belang aan ervaringsdeskundigheid en zien de meerwaarde van samenwerking tussen sociale wijkteams en ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen kunnen ons inziens onder meer fungeren als kennispartner en als klankbord voor het sociale wijkteam. Omdat voorafgaand aan het keukentafelgesprek niet duidelijk is wat de situatie is, is het lastig te bepalen of het wenselijk om het eerste gesprek te laten voeren door een duo van een professional en ervaringsdeskundige. Bovendien is het de bedoeling dat tijdens de keukentafelgesprekken diverse methodieken worden ingezet, zoals de sociale netwerkstrategie. In het vervolg op het keukentafelgesprek, als onderdeel van het persoonlijk arrangement of actieplan, kunnen ervaringsdeskundigen echter wel degelijk een belangrijke rol vervullen, afhankelijk van de stappen die iemand wil zetten. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe we de samenwerking met ervaringsdeskundigen nader concreet kunnen vormgeven. In dit verband kan het voorstel van WIG e.a. om een zelfregiecentrum op te richten een essentiële bijdrage leveren. Wij onderzoeken op welke wijze wij de oprichting van dit centrum met behulp van cofinanciering door andere partijen kunnen ondersteunen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Antwoord ongevraagd advies cie JMG 6 maart 2012.doc

13 Adviescommissie JMG Gemeente Nijmegen L 120 Postbus HG Nijmegen Contact: (bij voorkeur ) Tel » ww.nijmegen.nl/adviesciejmg R D U I E S C 0 (Tl iti I S S I E J itl G Jeugd-, maatschappelijke opuang- en Gehandicaptenbeleid Aan het college van Burgemeester en Wethouders Postbus HG Nijmegen Nijmegen, 6 maart 2012 Kenmerk: JMG03/1.2./JK Betreft: Ongevraagd advies Ervaringsdeskundigheid sociale wijkteams Geacht college, Wij adviseren uw college om tijdens de pilot sociale wijkteams in een wijk of stadsdeel te experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen. Je zou ervaringsdeskundigheid kunnen opvatten als deskundigheid die uit gaat boven het eigen, individuele niveau, en te kenschetsen is als een mix van expertise en inlevingsvermogen ten aanzien van een specifieke doelgroep. De open vraagstelling van een dergeiijk experiment zou kunnen zijn: welke meerwaarde kan de inbreng van ervaringsdeskundigheid hebben in het sociaal wijkteam, voor leden van dat team en rechtstreeks voor clienten? Functies waaraan je zou kunnen denken: Kennisoverdracht aan leden sociaal wijkteam; Fungeren als klankbord voor leden sociaal wijkteam; Vervullen van een brugfunctie tussen klant en sociaal wijkteam (de weg bereiden); Als duo (professional en ervaringsdeskundige) het keukentafelgesprek aangaan. Je kunt vooraf kiezen hoe je de ervaringsdeskundigheid inzet. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen de helft van de keukentafelgesprekken met en de helft zonder ervaringsdeskundige te voeren. Wat levert dat aan resultaten op? Het doel van het experiment is om uit te vinden welke vormen van inzet van ervaringsdeskundigheid meerwaarde opieveren. En welke factoren die meerwaarde bepalen. Het lijkt aan te bevelen het experiment te beperken tot een groep, zoals bijvoorbeeld mensen met een psychische beperking. Afhankelijk van de resultaten, kan dat later worden uitgebreid.

14 Het is van belang te kijken naar gewenste vaardigheden van ervaringsdeskundigen, zodat je tot een soort profielschets kunt komen en tot een training of scholing. Er bestaat overigens reeds een opieiding tot Ervaringsdeskundige in de GGZ aan Fontys Hogeschool (zie bijlage). Hoogachtend, Bijlage Onderwijsprogramma voor Ervaringsdeskundige Fontys Hogeschool Ervaringsdeskundigheid mag zich verheugen in een toenemende populariteit. Met name binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en de Verslavingszorg worden steeds meer ervaringswerkers in dienst genomen zo blijkt uit het kaderdocument ervaringsdeskundigheid (2009). Op dit moment zijn er bij GGzinstellingen in Nederland ongeveer 250 betaalde ervaringsdeskundigen in dienst (Knooren en Haaster, 2008). In een aantal gevallen krijgen ervaringsdeskundigen als gevolg van gebrek aan scholing en opieiding geen of weinig erkenning en geen erkende status. Om ervaringswerk te verbeteren en om goede functiebeschrijvingen mogelijk te maken, zijn verschillende MBO- en HBO opieidingen bezig om speciale opieidingen voor ervaringsdeskundigen te ontwikkelen (Knooren en Haaster, 2008). Vanaf September 2009 is ook Fontys Sociale Studies gestart met een cohort van 21 studenten een HBO-opleiding nieuwe stijl. Hierin worden deeltijdcursisten opgeleid voor een diploma SPH (later mogelijk MWD). In deze opieiding zal de nadruk komen te liggen op een scholingstraject van opbouw van ervaringskennis en inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit ervaringsveld beperkt zich in de experimentele fase tot de domeinen GGZ en Verslavingszorg. Voor meer informatie over het hoe, wat en waarom van deze specifieke opieiding verwijzen wij graag naar de volgende artikelen en linken: Knooren, J (2009) Training Psychiatric Clients to become experts through experience and the Influence of this Practice on Mainstream Social Work Education, European Journal of Social Education (16/17), Haaster, H. van, Hidajatoellah, D., Knooren, 1, Wiiken, J.P., (2009) Kaderdocument ervaringsdeskundigheid. Landelijke Denktank Opieidingen Overleg Ervaringsdeskundigheid. Knooren, J en van Haaster, H. (2008), Onderwijsproqramma's voor ervaringsdeskundigen. I^Gv, (63)

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal Auditrapport De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 Het toeleidingstraject tot ondersteuning in de gemeente

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie