Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Moties en adviezen wijkpilots Zorg & Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 21 maart jl. is de uitvoeringsnotitie over de wijkpilots Zorg & Welzijn behandeld in de gemeenteraad. Tijdens deze behandeling heeft de gemeenteraad 3 moties aangenomen. In bijgaande brief geven we aan op welke wijze wij invulling geven aan deze moties. Daarnaast geven we antwoord op 2 adviezen over de wijkpilots van de adviescommissies Allochtonen en Jeugd-, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Leonie Braks, 2480 Datum ambtelijk voorstel 11 april 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Bijgevoegde reacties aan de adviescommissies Allochtonen en Jeugd-, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid vast te stellen. 2. Bijgevoegde brief aan de raad in reactie op 3 moties over de wijkpilots Zorg & Welzijn vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Programmamanager E. van Aalzum Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 19 juni 2012 nummer: 3.10 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder

2 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Moties wijkpilots Zorg & Welzijn Datum uw brief -- Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, In deze brief geven wij aan op welke wijze wij onderstaande moties invullen die op 21 maart 2012 zijn ingediend bij de bespreking van het uitvoeringstraject van de wijkpilots Zorg & Welzijn in de raad. Korte lijnen In deze motie verzoekt u ons om het sociale wijkteam te mandateren beslissingen te nemen over individuele Wmo-voorzieningen en het keukentafelverslag te accepteren als een volledige aanvraag van waaruit de beschikking volgt. Wij nemen de motie over. Als het zogenaamde keukentafelverslag een advies bevat over toekenning van een individuele Wmo-voorziening, wordt deze in principe (ja, tenzij) door het gemeentelijke Wmo-bureau omgezet in een beschikking zonder extra onderzoek. In het sociale wijkteam is een medewerker van het Wmo-bureau gedetacheerd, waardoor juridische en medische deskundigheid in relatie tot de Wmo binnen het team benut kan worden. Zodoende kan voldaan worden aan de principes van de kanteling zonder dat dit ten koste gaat van zorgvuldigheid. Indien nodig kan het sociale wijkteam expertise inschakelen van een andere indicatiesteller (met bijvoorbeeld een ergotherapeutische achtergrond) van het Wmo-bureau. Op dit moment werken we dit werkproces nader uit, zodat het sociale wijkteam in Lindenholt op korte termijn deze werkwijze kan gaan hanteren. Second opinion in de wijkpilots In deze motie heeft u gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om binnen de wijkpilots een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen in te stellen die cliënten kunnen inschakelen voor een second opinion en advies aan het sociale wijkteam. Tevens verzocht u om hierbij cliëntorganisaties te betrekken. Daarom hebben we als eerste de motie op 19 april jl. besproken in het Wmo-uitvoeringsoverleg, waarin cliënten en cliëntvertegenwoordigers participeren. Dit overleg fungeert tevens als klankbordgroep voor de wijkpilots Zorg & Welzijn vanuit cliëntperspectief. Op grond van de bespreking met het Wmo-uitvoeringsoverleg opteren we niet voor een second opinion maar voor mediation. Brief aan de raad.doc

3 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 Het Wmo-uitvoeringsoverleg heeft op 19 april jl. aangegeven dat zij een klankbordgroep (per wijk) van ervaringsdeskundigen voor een second opinion bij afgewezen aanvragen voor ondersteuning geen gelukkige zaak vinden. Als belangrijkste argument voeren ze aan dat dit een extra schakel toevoegt, terwijl eenvoud wordt beoogd. Bovendien vinden zij de geldende van gemeente tot eventueel Centrale raad van Beroep reikende bezwarenprocedure niet alleen procedureel, maar primair een vorm van zorgvuldigheidstoetsing. Gezien de reactie van het Wmouitvoeringsoverleg concluderen wij dat een klankbordgroep ten behoeve van een second opinion niet wenselijk is en dat verder onderzoek naar een second opinion door ervaringsdeskundigen niet zinvol is. Cliënten kunnen ongeacht de uitkomst van een keukentafelgesprek altijd een aanvraag indienen bij de gemeente voor een individuele Wmo-voorziening en op grond van het besluit van de gemeente bezwaar indienen. Wij willen onderzoeken of als tegenhanger van de formele bezwarenprocedure in het traject van keukentafelgesprek aanvraag - beschikking - bezwaar de mogelijkheid tot mediation een toegevoegde waarde heeft. Mediation zou toegepast kunnen worden voorafgaand aan het indienen van een aanvraag (als er sprake is van een verschil van inzicht) of indien mensen na een afwijzing op een aanvraag een bezwaar indienen. Bij dit onderzoek betrekken we ook de vraag of ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen bij de mediation. Vrijwillig maar niet vrijblijvend! In deze motie verzoekt u aan het college vanaf de start van de wijkpilots een vertegenwoordiging van vrijwilligerswerk en mantelzorg te betrekken bij het ontwikkelen van de werkwijze van de sociale wijkteams en hun interactie met het wijknetwerk. Wij hebben hierover gesproken met de Vrijwilligerscentrale en de klankbordgroep Mantelzorg en Vrijwilligerswerk (met Humanitas, Mentorschap Gelderland, Zonnebloem Nijmegen, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Inter- Lokaal, Vrijwilligerscentrale, Hulpdienst, Sensoor, Centrum Ouderen en Levensvragen, Buddyzorg NIM, Swon het seniorennetwerk). De Vrijwilligerscentrale heeft een voorstel gedaan voor de instelling van zogenaamde zorgverkeersleiding, om een goede verbinding te leggen tussen het wijknetwerk, het sociale wijkteam en informele zorg. We gaan deze verbinding op een goede manier realiseren, maar we zijn nog in gesprek met de betrokken organisaties over de wijze waarop we deze het beste concreet kunnen vormgeven. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Brief aan de raad.doc

4 SP-fractie Nijmegen Postbus HG Nijmegen T Agendapunt 11: Uitvoeringsplan sociale wijkteams Raadsvoorstel: 29/2012 Eerste indiener: R. Helmer /] /\ MOTIE:" KORTE LIJNEN De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 21 maart 2012, overwegende dat:» Om tot een goede compensatie, volgens het compensatiebeginsel binnen de Wmo, van een o e beperking te komen: Het van belang is dat er zo min mogelijk bureaucratie is bij de aanvraag voor een Wmovoorziening; Het goed is dat in de toekomst een hulpverlener uit het Sociale Wijkteam het zogenaamde keukentafel gesprek voert;» Het keukentafeigesprek thuis face to face plaatsvindt waardoor de hulpverlener een duidelijk beeld krijgt van de woon- en leefomstandigheden; Uit dit keukentafeigesprek blijkt welke voorziening nodig is om de aanvrager in zijn ervaren gebrek te compenseren volgens het compensatiebeginsel; Het van belang is dat aanvragers van ondersteuning te maken hebben met korte lijnen en zo min mogelijk verschillende mensen. G o 0 Verzoekt het college: 1. De medewerker van het sociale wijkteam te mandateren beslissingen te nemen en daar waar nodig andere hulpverleners zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut in te schakelen om tot een goede voorziening te komen. 2. Het keukentafelverslag te accepteren als een volledige aanvraag van waaruit de beschikking volgt. Toelichting: Citaat uit collegestuk: " We bezien nog in hoeverre medewerkers van het sociale wijkteam gemandateerd worden om beslissingen te nemen over eenvoudige (standaard) indicaties voor individuele Wmovoorzieningen (indien aan de orde); een alternatief is dat het verslag van het keukentafeigesprek, indien aan de orde, geldt als aanvraag voor een individuele Wmovoorziening, waarbij het verslag de waarde heeft van een advies en er geen sprake mag zijn van herhaling van informatieverzameling." SP_ GroenLinks PvdA D66 VSP GN SNN

5 Motie Second opinion in de wijkpilots ^ Agendapunt 11 Uitvoeringsplan sociale wljkteams (raadsvoorstel 29/2012) loc>-j3v^ % (, o De raad van de gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 21 maart 2012, overwegende dat: de nieuwe werkwijze binnen de wijkpilots gericht is op zorg en welzijn op maat, waarbij uitgegaan wordt van samenredzaamheid van mensen en hun omgeving; er gewerkt wordt met minder regels en protocollen zodat er ruimte komt om ondersteuning op maat te leveren en een minder bureaucratische indicatiestelling te introduceren; «hierdoor een oordeel geveld moet worden over de noodzakelijke ondersteuning; kennis van de problemen waar mensen in de praktijk tegenaan lopen hierbij van grote waarde is; het van belang is dat mensen die het niet eens zijn met de toegekende ondersteuning, dit kunnen laten toetsen; we in Nijmegen alleen de formele bezwarenprocedure kennen, waarbij de gevolgde procedure beoordeeld wordt; ervaringsdeskundigen, onafhankelijk van het wijkteam, in de klankbordgroep een brugfunctie kunnen vervullen tussen client en professionals; er door de klankbordgroep gezocht kan worden naar voor iedereen acceptabele opiossingen, waarmee een juridische procedure kan worden voorkomen; de klankbordgroep signalen kan doorgeven en we daarmee in staat zijn de wijkpilots beter te evalueren en indien nodig beleid kunnen aanpassen; verzoekt het college te onderzoeken of het mogelijk is om in de wijkpilots mensen de mogelijkheid te bieden de toegekende ondersteuning voor een second opinion voor te leggen aan de klankbordgroep, die hierover dan vervolgens een advies uitbrengt aan het sociale wijkteam; bij dit onderzoek de clientenorganisaties te betrekken; e de raad binnen een maand te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek; en gaat over tot de orde van de dag. D66 Stadspartij Nijmegen Nu Gewoon Nijmegen "5DA WD

6 MOTIE: Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Raadsvergadering Beliorende bij agendapunt Naam agendapunt Uitvoering wijkpilots zorg & Welzijn De Raad van de Gemeente Nijmegen In vergadering bijeen op 21 maart 2012 Overwegende dat: Vrij willigers en mantelzorgers een zeer belangrijke taak krijgen bij het 'leveren van maatwerk' aan onze inwoners; vrij willigerswerk een uitstekend middel is om mensen een doel te geven in hun leven en eenzaamheid te voorkomen;. u het 'stimuleren van vrijwillige inzet' als doelstelling in uw Wmo beleidsplan heeft opgenomen;. er zonder vrijwilligers en mantelzorgers geen basis is in de wijk en in het sociale wijkteam; vrij willigers als geen ander zoveel signalen in de wijk kunnen oppakken (veel meer dan de professionals vanwege het simpele feit dat er vele ma en meer vrijwilligers zijn dan professionals); vrij willigers alleen gemotiveerd zijn en blijven als ze volledig betrokken worden bij het gehele proces als volwaardig onderdeel van het plan van aanpak en niet als ze worden 'ingevlogen' als sluitpost voor zaken waaraan de professionals niet toekomen; Roept het college op om: Door vanaf de start van de wijkpilots een vertegenwoordiger van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg te betrekken bij het ontwikkelen van de werkwijze van de sociale wijkteams en hun interactie met het wijknetwerk. Dit kan bijvoorbeeld worden vormgegeven door een vertegenwoordiger een plaats te geven in de intervisietrajecten. En gaat over tot de orde van de dag, SP WD VSP Gewoon Nijmegen GroenLinks PvdA

7 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Adviescommissie Allochtonen T.a.v. secretariaat/mevr. A. Voeten Postbus HG Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Ongevraagd advies 'Pilot sociale wijkteams' Datum uw brief 2 maart 2012 Doorkiesnummer (024) Geachte voorzitter, In deze brief reageren wij op uw ongevraagd advies 'Pilot sociale wijkteams'. Bij de vormgeving van de sociale wijkteams vormen mainstreaming en ruimte voor verschil uitgangspunten (uw tweede en derde opmerking). Het proces van mainstreaming wordt op diverse manieren ingevuld: - De sociale wijkteams zijn divers samengesteld, afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van een wijk. Zo is in het team van Lindenholt bijvoorbeeld gezorgd voor een medewerker met extra deskundigheid op het gebied van psychiatrie en voor medewerkers met interculturele expertise. - In het opleidingstraject van de sociale wijkteams, een speciaal door de HAN samengesteld actieleerprogramma, wordt expliciet aandacht besteed aan de toepassing van interculturele vaardigheden, om goed aan te kunnen sluiten bij mensen met verschillende achtergronden. - De sociale wijkteams maken gebruik van de leerervaringen van het interculturalisatieproject Dünya, waaronder het werken met sleutelfiguren uit (allochtone) gemeenschappen. De projectleider van Dünya in Lindenholt is tevens de teamleider van het sociale wijkteam in Lindenholt. - Het uitgangspunt 'maatwerk' is bij uitstek bedoeld om ruimte te maken voor verschil. Wij nemen uw advies over de relatie tussen de sociale wijkteams en wijkprofielen ter harte, zoals hiervoor is aangegeven. Inmiddels heeft u het concept-wijkprofiel van Lindenholt ontvangen en zien we uw reactie hierop graag tegemoet. Ten aanzien van de stedelijke klankbordgroep zouden wij net als u graag een meer gevarieerde samenstelling van het Wmo-uitvoeringsoverleg willen. Zo is aan de ACA eerder het verzoek gedaan om vertegenwoordigers vanuit de allochtone gemeenschap voor te dragen voor deelname aan het Wmo-uitvoeringsoverleg. Hopelijk lukt het u alsnog om mensen met een allochtone achtergrond hiertoe bereid te vinden. Wat betreft de rol van wijknetwerken is het zeker niet zo dat we alleen te rade gaan bij de bestaande bewonersgroepen. Wij gaan op allerlei manieren in gesprek, niet alleen via vaste

8 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 groepen, om zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken. Niet iedereen voelt zich aangetrokken tot overlegcircuits en dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Daarom zoeken we mensen ook op op vindplaatsen, zoals koffie-ochtenden in het wijkcentrum of een bijeenkomst in een moskee en zal interactie totstandkomen via digitale media waaronder wijkwebsites. Tevens zijn de signalen vanuit de individuele 'keukentafelgesprekken' essentieel voor de aanpassing van het activiteitenaanbod in de wijk. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg

9 / Adviescommissie Allochtonen Gemeente Nijmegen Aan T.a.v. Datum Kenmerk Betreft Extra afschrift: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nijmegen Wethouder de heer B. Frings 2 maart 2012 ACA/ Ongevraagd advies 'Pilot Sociale wijkteams' Raadsfracties, ACA-netwerk Geacht college, geachte heer Frings, De Adviescommissie Allochtonen wil u graag enkele suggesties doen ten aanzien van de sociale wijkteams die momenteel worden ontwikkeld. Daarnaast wil de commissie enkele opmerkingen maken over de concept-uitvoeringsnotitie wijkpilots zorg en welzijn Ongevraagd advies De commissie vindt het jammer dat u geen advies heeft gevraagd over dit belangrijke uitvoeringstraject van het Wmo-beleidsplan. Zeker omdat het uw ambitie is om een inclusieve samenleving te bereiken. 2. De driehoek in het veranderingsproces: bestuur/beleid - experts - beweging In ons advies over het Wmo-beleidsplan stelden wij het mainstreamingsproces aan de orde. Wij adviseerden u om gebruik te maken van de inmiddels aanwezige kennis over mainstreamingstrajecten. Cruciaal daarin is, naast de betrokkenheid van deskundigen, de betrokkenheid van de groepen die eerder doel van specifiek beleid waren.^ Juist deze betrokkenheid vormt het centrale punt van ons advies over de sociale wijkteams. 3. Ruimte voor verschil De derde opmerking betreft het niet benoemen van het verschijnsel migratie en van de culturele verschillen binnen de Nijmeegse bevolking. Het streven naar een inclusieve samenleving kan volgens de commissie alleen succesvol zijn wanneer er ruimte is voor verschillen. Die moeten dan wel be- en genoemd worden, om vervolgens te overdenken hoe die inclusieve samenleving vorm kan krijgen. 4. Advies over wijkprofielen De commissie vindt het van groot belang dat de samenstelling van de sociale wijkteams verband houdt met de wijkprofielen. De commissie zou met het oog daarop de wijkprofielen willen inzien en de gelegenheid krijgen daarop te reageren. 5. Meedoen vanaf het begin: inclusieve klankbordgroep De commissie vindt de inbreng van burgers via een combinatie van het KGO Zie het verslag van de workshop Mainstreaming van de werkconferentie seksuele diversiteit: 'Mainstreaming gaat om reorganisatie van beleidsprocessen. Maar degenen die de reorganisatie moeten uitvoeren - de blindiieid moeten wegwerl<en - zijn dezelfde personen die het roze voorheen niet zagen. Centrale vraag is hoe deze paradox op te heffen. Daarvoor is samenwerking tussen drie groepen actoren nodig: a. besluitvormers: bestuur en ambtenaren; b. experts zowel binnen als buiten de gemeente: diverse kennisinstltuten en de adviescommissie; c. activisten: de beweging. Van belang is dat besluitvormers gevoed en gecontroleerd worden door experts en activisten. De relatie tussen de groepen actoren in de driehoek moeten goed geregeld zijn en ieder moet zijn rol nemen.' 1

10 (klantgroepenoverleg) en Wmo-uitvoeringsoverleg te beperkt. De commissie is het met u eens dat er per wijk een advies- dan wel klankbordgroep in het leven moet worden geroepen. Maar uw voornemen om die functie neer te leggen bij de al bestaande wijknetwerken vindt bij de commissie geen steun. Zij raadt dat sterk af. Op grond van ervaringen met de wijknetwerken acht de commissie de bestaande wijknetwerken ongeschikt als klankbordgroep voor het sociale wijkteam. Zij vormen geen afspiegeling van de wijken en zijn daarmee geen geschikt instrument voor het bereiken van een inclusieve samenleving. De commissie adviseert u per wijk een nieuwe advies- dan wel klankbordgroep te vormen waarvan de samenstelling verband houdt met het wijkprofiel. Met vriendelijke groet, namens de Adviescommissie Allochtonen Voorzitter Ambtelijk secretaris Qader Shafiq 2

11 Adviescommissie Allochtonen Gemeente Nijmegen Datum Kenmerl< 2 maart 2012 ACA/ Ongevraagd advies 'Pilot Sociale wijkteams Samenvatting 1. Ongevraagd advies 2. De driehoek in het veranderingsproces: bestuur/beleid - experts - beweging 3. Ruimte voor verschil 4. Advies over wijkprofielen 5. Meedoen vanaf het begin: inclusieve klankbordgroep 3

12 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Adviescommissie JMG T.a.v. secretariaat/mevr. C. Jolink Postbus HG Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Ongevraagd advies Ervaringsdeskundigheid sociale wijkteams Datum uw brief 6 maart 2012 Doorkiesnummer (024) Geachte mevrouw Bongers, In deze brief reageren wij op uw ongevraagd advies "Ervaringsdeskundigheid sociale wijkteams". Wij hechten veel belang aan ervaringsdeskundigheid en zien de meerwaarde van samenwerking tussen sociale wijkteams en ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen kunnen ons inziens onder meer fungeren als kennispartner en als klankbord voor het sociale wijkteam. Omdat voorafgaand aan het keukentafelgesprek niet duidelijk is wat de situatie is, is het lastig te bepalen of het wenselijk om het eerste gesprek te laten voeren door een duo van een professional en ervaringsdeskundige. Bovendien is het de bedoeling dat tijdens de keukentafelgesprekken diverse methodieken worden ingezet, zoals de sociale netwerkstrategie. In het vervolg op het keukentafelgesprek, als onderdeel van het persoonlijk arrangement of actieplan, kunnen ervaringsdeskundigen echter wel degelijk een belangrijke rol vervullen, afhankelijk van de stappen die iemand wil zetten. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe we de samenwerking met ervaringsdeskundigen nader concreet kunnen vormgeven. In dit verband kan het voorstel van WIG e.a. om een zelfregiecentrum op te richten een essentiële bijdrage leveren. Wij onderzoeken op welke wijze wij de oprichting van dit centrum met behulp van cofinanciering door andere partijen kunnen ondersteunen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Antwoord ongevraagd advies cie JMG 6 maart 2012.doc

13 Adviescommissie JMG Gemeente Nijmegen L 120 Postbus HG Nijmegen Contact: (bij voorkeur ) Tel » ww.nijmegen.nl/adviesciejmg R D U I E S C 0 (Tl iti I S S I E J itl G Jeugd-, maatschappelijke opuang- en Gehandicaptenbeleid Aan het college van Burgemeester en Wethouders Postbus HG Nijmegen Nijmegen, 6 maart 2012 Kenmerk: JMG03/1.2./JK Betreft: Ongevraagd advies Ervaringsdeskundigheid sociale wijkteams Geacht college, Wij adviseren uw college om tijdens de pilot sociale wijkteams in een wijk of stadsdeel te experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen. Je zou ervaringsdeskundigheid kunnen opvatten als deskundigheid die uit gaat boven het eigen, individuele niveau, en te kenschetsen is als een mix van expertise en inlevingsvermogen ten aanzien van een specifieke doelgroep. De open vraagstelling van een dergeiijk experiment zou kunnen zijn: welke meerwaarde kan de inbreng van ervaringsdeskundigheid hebben in het sociaal wijkteam, voor leden van dat team en rechtstreeks voor clienten? Functies waaraan je zou kunnen denken: Kennisoverdracht aan leden sociaal wijkteam; Fungeren als klankbord voor leden sociaal wijkteam; Vervullen van een brugfunctie tussen klant en sociaal wijkteam (de weg bereiden); Als duo (professional en ervaringsdeskundige) het keukentafelgesprek aangaan. Je kunt vooraf kiezen hoe je de ervaringsdeskundigheid inzet. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen de helft van de keukentafelgesprekken met en de helft zonder ervaringsdeskundige te voeren. Wat levert dat aan resultaten op? Het doel van het experiment is om uit te vinden welke vormen van inzet van ervaringsdeskundigheid meerwaarde opieveren. En welke factoren die meerwaarde bepalen. Het lijkt aan te bevelen het experiment te beperken tot een groep, zoals bijvoorbeeld mensen met een psychische beperking. Afhankelijk van de resultaten, kan dat later worden uitgebreid.

14 Het is van belang te kijken naar gewenste vaardigheden van ervaringsdeskundigen, zodat je tot een soort profielschets kunt komen en tot een training of scholing. Er bestaat overigens reeds een opieiding tot Ervaringsdeskundige in de GGZ aan Fontys Hogeschool (zie bijlage). Hoogachtend, Bijlage Onderwijsprogramma voor Ervaringsdeskundige Fontys Hogeschool Ervaringsdeskundigheid mag zich verheugen in een toenemende populariteit. Met name binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en de Verslavingszorg worden steeds meer ervaringswerkers in dienst genomen zo blijkt uit het kaderdocument ervaringsdeskundigheid (2009). Op dit moment zijn er bij GGzinstellingen in Nederland ongeveer 250 betaalde ervaringsdeskundigen in dienst (Knooren en Haaster, 2008). In een aantal gevallen krijgen ervaringsdeskundigen als gevolg van gebrek aan scholing en opieiding geen of weinig erkenning en geen erkende status. Om ervaringswerk te verbeteren en om goede functiebeschrijvingen mogelijk te maken, zijn verschillende MBO- en HBO opieidingen bezig om speciale opieidingen voor ervaringsdeskundigen te ontwikkelen (Knooren en Haaster, 2008). Vanaf September 2009 is ook Fontys Sociale Studies gestart met een cohort van 21 studenten een HBO-opleiding nieuwe stijl. Hierin worden deeltijdcursisten opgeleid voor een diploma SPH (later mogelijk MWD). In deze opieiding zal de nadruk komen te liggen op een scholingstraject van opbouw van ervaringskennis en inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit ervaringsveld beperkt zich in de experimentele fase tot de domeinen GGZ en Verslavingszorg. Voor meer informatie over het hoe, wat en waarom van deze specifieke opieiding verwijzen wij graag naar de volgende artikelen en linken: Knooren, J (2009) Training Psychiatric Clients to become experts through experience and the Influence of this Practice on Mainstream Social Work Education, European Journal of Social Education (16/17), Haaster, H. van, Hidajatoellah, D., Knooren, 1, Wiiken, J.P., (2009) Kaderdocument ervaringsdeskundigheid. Landelijke Denktank Opieidingen Overleg Ervaringsdeskundigheid. Knooren, J en van Haaster, H. (2008), Onderwijsproqramma's voor ervaringsdeskundigen. I^Gv, (63)

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Collegevoorstel Openbaar Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de brief van april 2014 dient de Adviescommissie

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen GroenLinks over leerwerkplekken bij bedrijven Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen D66 over dagopvang ouderen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van D66

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Openbaar Onderwerp Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met bijgaande raadsinformatiebrief informeren

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording SP-vragen HH tijdens vakantie. BW-nummer N.v.t.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording SP-vragen HH tijdens vakantie. BW-nummer N.v.t. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording SP-vragen HH tijdens vakantie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op de gemeentelijke

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Zwemdiploma A-B-C. Alleen ter besluitvorming door het College. X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar.

Zwemdiploma A-B-C. Alleen ter besluitvorming door het College. X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zwemdiploma A-B-C Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met deze brief reageren we op de brief van de Adviescommissie

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 15 december jl.

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen antwoordbrief raadsvragen ex art 39 betreffende ontwikkelingen WMO uit regeerakkoord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Openbaar Onderwerp Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij benoemen conform artikel 2.4 van het Besluit

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 29 mei over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Van:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen.

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Kinderen zijn de Toekomst Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 27 mei

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie

Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De adviescommissie LHBT-beleid

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over het functioneren van de vijvers in het Westerpark Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Openbaar. Antwoordbrief schriftelijke vragen illegale pesticiden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Antwoordbrief schriftelijke vragen illegale pesticiden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen illegale pesticiden Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art 39 RvO over de uitschrijving van achtergelaten vrouwen en kinderen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer

Nadere informatie

Openbaar. Reactie advies JMG en KGO Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten. Alleen ter besluitvorming door het College

Openbaar. Reactie advies JMG en KGO Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten. Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie advies JMG en KGO Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Ongevraagd advies 'Safe house' voor vluchtelingen

Ongevraagd advies 'Safe house' voor vluchtelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ongevraagd advies 'Safe house' voor vluchtelingen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings, H. Bruls Samenvatting Op 8 december jl. heeft het college

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 9 oktober

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Mw. Teunissen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer BW-01194 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de politieke avond van 8 juni 2011

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen.

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 m.b.t. stages MBO scholieren Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding Openbaar Onderwerp Brief aan Kamer over BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorstel is om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, om Kamerleden

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raad heeft twee moties aangenomen, om te experimenteren

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Door de

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 29 mei 2014 heeft de fractie

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD cf art. 39 reglement van orde inzake detailhandelactiviteiten in wijkcentrum De Schakel

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD cf art. 39 reglement van orde inzake detailhandelactiviteiten in wijkcentrum De Schakel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD cf art. 39 reglement van orde inzake detailhandelactiviteiten in wijkcentrum De Schakel Programma / Programmanummer Facilitaire

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie