SIRIUS cluster ouderenpsychiatrie informatiebrochure voor verwijzers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIRIUS cluster ouderenpsychiatrie informatiebrochure voor verwijzers"

Transcriptie

1 SIRIUS cluster ouderenpsychiatrie informatiebrochure voor verwijzers versie oktober 2013

2 welkom Het clusterteam van SIRIUS wil je, via deze brochure, informatie aanbieden over de doelgroepen, de doelstellingen en het therapeutisch aanbod van de cluster OUDERENPSYCHIATRIE. Deze brochure is een eerste kennismaking. Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen hebt of meer informatie wenst, kan je altijd terecht bij één van onze medewerkers. Aarzel niet om dit te doen. We zien het als één van onze taken om bruggen te slaan met andere zorgverstrekkers in de zorgnetwerken rond de ouderen met psychische zorgen. We wensen je alvast veel leesgenot.

3 inhoudstafel I. één van de zorgclusters van ASSTER II. een cluster met twee behandeltrajecten de doelgroepen de doelstellingen behandeltrajecten traject cognitieve stoornissen traject functionele stoornissen III. opnamecriteria en opnameprocedure IV. het algemeen zorgpad van opname tot observatiebespreking van evolutie naar volgende evolutiebespreking V. de algemene zorgvisie de behandeling is geïndividualiseerd de behandeling is gebaseerd op de consensus tussen de verschillende betrokken partijen ( partnerschap ) de behandeling is wetenschappelijk onderbouwd gecombineerd met de bestaande expertise. de behandeling streeft stepped care na binnen een zorgketen elke medewerker is ons visitekaartje elke medewerker is lerende VI. het therapeutisch denkkader systeemtheorie verbredingen naar contextuele en oplossingsgerichte IV. contactname

4 één van de zorgclusters van asster psychiatrisch ziekenhuis psychiatrisch verzorgings tehuis KINDEREN JONGEREN VOLWASSENEN OUDEREN

5 SIRIUS: een clusters met twee behandeltrajecten nakijken de doelgroep De cluster ouderenzorg richt zich naar mannen en vrouwen vanaf 65 jaar met psychische en psychiatrische problemen. Het kan zowel gaan om stemmingsstoornissen, aanpassingsproblemen, verslaving, als om cognitieve en psycho organische problemen. Het complexe karakter van de problemen op hogere leeftijd maken een observatie en begeleiding, behandeling of revalidatie door een gespecialiseerde ouderenpsychiatrische kliniek noodzakelijk.

6 Voorbeelden van deze complexiteit zijn: - vaak is er sprake van een multiple pathologie - een aantal ziektebeelden zijn typisch voor de leeftijd (vb. dementie, acute verwardheid) of presenteren zich anders op hoge leeftijd (vb. depressie) - combinatie van een klassiek psychiatrisch beeld met een cogniitief beeld - de partners waarmee je samenwerkt zijn anders (vb. kinderen hebben een eigen gezin, rustoordsector) - bejaarden tonen hun psychisch lijden vaak anders - de levensgeschiedenis is ruimer Er worden zowel ouderen in een acute crisissituatie behandeld als ouderen waarbij een psychotherapeutische behandeling noodzakelijk is, als hervalpreventie of om zich te herintegreren in de maatschappij. de doelstellingen indicatiestelling behandeling en begeleiding resocialisatie In een eerste fase een observatieperiode van 3 à 4 weken ligt de nadruk op een diepere verkenning van de zorgvraag. Op basis van (klinisch en psychodiagnostisch) onderzoek, een continue gedragsobservatie door de verschillende disciplines en overleg met de familie, wordt tijdens een interdisciplinair teamoverleg op basis van deze gegevens een indicatie gesteld. (= hoofdzorgfunctie: indicatiestelling ) Na overleg met de oudere (en de familie) worden de doelstellingen vastgelegd voor de verdere behandeling. Ook de invulling van het concrete behandelplan wordt samen overlegd. Elke behandeling is een combinatie van het aanbieden van een aangepast en ondersteunend leefklimaat, individuele begeleiding, individuele en groepstherapie, psychotherapie en familiebegeleiding. We zoeken ook mee naar een gepast antwoord op de vragen van mantelzorgers en professionelen in de thuissituatie. In overleg met alle betrokkenen wordt het toekomstperspectief vastgelegd. Deze herintegratie of deze overgang naar een nieuwe woonvorm, wordt samen met de patiënt en de betrokkenen voorbereid. (= hoofdzorgfunctie: begeleiding en behandeling ) Binnen de hoofdzorgfunctie resocialisatie richt men zich op het versterken van de mogelijkheden en het netwerk van de oudere zodat hij zijn sociale rol terug kan opnemen. Samen met de patiënt, de mantelzorgers en externe hulpverleners wordt gezocht naar alternatieve ambulante begeleiding en dagbezigheid zodat een snelle integratie in de (nieuwe) thuissituatie mogelijk is. Na een ontslag kan zo nodig kortstondig een vorm van nazorg aangeboden worden.

7 twee behandeltrajecten cognitieve stoornissen functionele stoornissen het traject cognitieve stoornissen doelgroep Het traject cognitieve stoornissen richt zich vooral naar ouderen met een vorm van dementie en een bepaald gedrag dat door de oudere zelf of door zijn omgeving als (tijdelijk) erg moeilijk te hanteren ervaren wordt. Ook ouderen met (vermoedelijk) cognitieve problemen waarbij de diagnose in een ambulante zorgverlening (of in een thuissituatie) moeilijk vast te leggen is, zijn een doelgroep van dit traject. Een schematische voorstelling van moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie vind je op de volgende bladzijde. organisatie van het traject Dit traject situeert zich volledig op de residentiële afdeling SIRIUS 1.

8

9 het traject functionele stoornissen doelgroep Dit traject richt zich naar ouderen met psychiatrische zorgnoden, met functionele stoornissen. Dit zijn ouderen met o.a. stemming of angststoornissen relatieproblemen aanpassingsstoornissen afhankelijkheid aan alcohol en medicatie rouwproblemen persoonlijkheidsproblemen verstoorde realiteitsbeleving vereenzaming en beperkte deelname aan het sociale leven organisatie van het traject Dit traject situeert zich op 2 residentiële afdelingen (SIRIUS 2 & 3) en op een dagkliniek (SIRIUS 4). Voor de differentiatie tussen deze afdelingen, verwijzen we naar de opnameprocedure.

10 opnamecriteria en opnameprocedure opnamecriteria Elke oudere (vanaf 60 à 65 jaar) met psychische en psychiatrische problemen. We kunnen geen kwalitatieve zorg aanbieden aan: o ouderen waarbij de somatische problematiek overweegt op de psychische o ouderen met een NAH problematiek (niet aangeboren hersenproblematiek) Er is voorafgaandelijk een intake nodig voor o een opname van een persoon jonger dan 60 jaar o een rechtstreekse opname in de dagkliniek doelstellingen van het opnamegebeuren De patiënt (en de familie / mantelzorgers) ervaart tijdens het opnamemoment een oprechte en deskundige bekommernis is voor hem/haar (hen). Omdat familie ervaart dat ze hun familielid bij bekommerde en deskundige medewerkers achterlaten, gaan ze na het opnamemoment naar huis met een overtuiging dat de keuze voor deze opname in de omstandigheden toch de betere keuze was. Om dit te realiseren willen we dat de medewerkers een actieve steen bijdragen tot deze belevenis. o creatie van een sfeer waarbij de opname verwacht is (bvb opgeruimd gesprekslokaal met drank) o gedoseerde overdracht van informatie o opname gebeurt bij voorkeur door de toekomstige persoonlijk begeleider o trachten verbinding te maken met pt en familie in deze moeilijke levensloopgebeurtenis De verwijzer weet dat de opname plaats vond. o Daarom informeren we elek verwijzer van elke opname via een opnamebrief.

11 De mening van de verwijzer wordt actief meegenomen in de opstart van een psychiatrische behandeling. o Daarom appreciëren we het ontvangen van een omstandige verwijsbrief of nemen we zelf contact mits akkoord van de patiënt om meer genuanceerde informatie te ontvangen. nakijken procedures We bezitten interne procedures opdat elke vraag tot opname binnen dezelfde werkdag een antwoord krijgt. We bevragen de verwijzer op zo n manier opdat we kunnen inschatten: o welk traject het meest aangewezen is voor de patiënt o welke nood aan beveiliging er is We hebben interen afspraken opdat een gekende patiënt kan toegewezen worden aan zijn / haar vertrouwde psychiater. regio het traject cognitieve stoornissen focust zich vooral op het zuidelijk deel van de zorgregio Reling Zuid en op de naburige gemeentes van Vlaams- Brabant de regio Hasselt kan voor deze doelgroep ook beroep doen op de afdeling SP gerontpsychiatrie van het AZ JESSA. het traject functionele stoornissen focust zich vooral op de zorgregio Reling Zuid en op de naburige gemeentes van Vlaams-Brabant

12 opmerking: asster heeft het plan om 24 bedden en 6 stoelen te delokaliseren naar Heusden-Zolder (St. Franciscusziekenhuis)

13 concreet bij een vraag tot opname van een oudere. Telefoneer (bij voorkeur) tijdens de kantooruren naar onze opnamecoördinator op xxx Of naar één van de contacten op de laatste pagina van deze bundel.

14 het algemeen zorgpad De cluster ouderenpsychiatrie biedt twee intramurale trajecten aan die ingebed zijn in een intra en extramuraal zorgcircuit. Af en toe doen zorgverleners uit de thuissituatie beroep op onze expertise. een zorgpad opgebouwd rond sleutelmomenten Elke zorgvrager doorloopt een bepaald proces, afgestemd op zijn noden. Vanuit organisatorisch standpunt leggen we zelf het sleutelmoment observatiebespreking vast na ca 4 weken. Alle andere sleutelmomenten zijn i.f.v. de vragen / noden / doelstellingen van de zorgvrager en zijn netwerk. Bijvoorbeeld i.f.v. de met de zorgvrager overeengekomen doelstelling, wordt bepaald wanneer de volgende evolutiebespreking plaats vindt. Af en toe zijn er ook sleutelmomenten die minder lang vooraf zijn georganiseerd. Bijvoorbeeld door een crisis bij de zorgvrager. van opname tot observatiebespreking Bij elke nieuwe zorgvrager (bij heropnames wordt dit in functie van de casus vastgelegd) wordt gedurende 3 à 4 weken een aantal acties ondernomen, teneinde een duidelijk en genuanceerd beeld te kunnen schetsen van de zorgvraag. Dit is de diagnostische fase die leidt tot medische en tot zorgdiagnostiek. Op de volgende bladzijde vind je een overzicht van de gegevens die geïnventariseerd worden. Elk team heeft onderlinge afspraken over deze gegevensverzameling en de wijze van rapporteren ervan op de observatiebespreking. Binnen REGAS zijn hiervoor de nodige formulieren ontwikkeld.

15

16 de algemene zorgvisie de behandeling is geïndividualiseerd We willen onze zorgvragers benaderen als een unieke mens en dit vanuit het bio-psycho-sociaal en existentieel denkkader. We willen zorg bieden voor de gehele mens (integraal) in relatie tot zijn omgeving (geïntegreerd) (o.a. zijn familie). Onze zorgvragers zijn meer dan een psychiatrische patiënt, veel meer dan een psychiatrisch probleem en nog veel meer dan een psychiatrische diagnose. We willen de zorgvrager benaderen als een unieke mens. Iemand met een eigen levensgeschiedenis, met zijn (familie)relaties, met zijn coping strategieën, met rollen, De oudere die wordt opgenomen is ook lid van een (familiaal) systeem. Geïntegreerde zorg aanbieden is zorg aanbieden in relatie met zijn omgeving, familie of andere naasten. Diegene die de zorgvraag letterlijk stelt kan de oudere zelf zijn, doch is ook heel vaak een familielid of een ander mantelzorger of een professioneel zorgverlener die in de thuiszorg (in huis of in een woonzorgcentrum) staat. Hierbij durven we stellen dat niet enkel de patiënt centraal staat, maar wel de patiënt in relatie tot zijn familie of zijn steunfiguren. het is veel belangrijker om te weten welke persoon de ziekte heeft, dan welke ziekte de persoon heeft (Hippocrates) Pagina 16 van 27

17 We willen investeren in het verzamelen van informatie over die unieke persoon opdat we hem kunnen pogen te begrijpen (dit is anders dan oordelen). Hierbij denken we o.a. aan: de reden van opname volgens de verschillende betrokkenen: hulpvraag en verwachtingen naar de behandeling het levensverhaal (auto en heteroanamnese; waarvan ziektegeschiedenis een onderdeel is) iemands competenties (resources) het uittekenen van een genogram om de familierelaties te begrijpen de copingmechanismes diagnostiek op indicatie (psycho, logo, kiné, ergo) ; Omwille van dat unieke, willen we een geïndividualiseerde zorg aanbieden. In een volgend stuk wordt verder ingegaan op de afstemming van deze zorg. Naar organisatie van zorg betekent dit niet louter individuele contacten. Geïndividualiseerde zorg kan ook via groepscontacten worden aangeboden. de behandeling is gebaseerd op de consensus tussen de verschillende betrokken partijen ( partnerschap ) Tussen het interdisciplinair team en de zorgvrager wordt de zorg afgestemd. Deze afstemming gebeurt via een dialoog tussen gelijkwaardige partners (enerzijds de patiënt en zijn systeem (familie) als ervaringsdeskundige en anderzijds het interdisciplinaire team als inhoudelijk deskundige). Deze afstemming gebeurt tijdens de formele ankerpunten binnen het zorgproces. Deze keuze merken we evenwel vooral in alle contacten met patiënt en zijn familie, deze partnerschapsgedachte moet een attitude zijn. We benaderen hen op een wijze waarbij we veel rekening houden met autonomie, zelfbeschikking, eigen verantwoordelijkheid. Ook het streven naar een consensus (o.a. over het behandelplan) binnen het team vinden we belangrijk. Daarom kiezen we expliciet voor een interdisciplinaire samenwerking. Elke discipline heeft disciplinegebonden én gemeenschappelijke taken. Elk teamlid heeft én een gezamenlijke verantwoordelijkheid én een persoonlijke verantwoordelijkheid. Deze consensus vinden we terug op 2 niveaus: tussen team en zorgvrager (vraaggerichte zorg) binnen het team (interdisciplinaire samenwerking) Deze consensus (overeenstemming) hoeven we niet terug te vinden op het niveau van de zorgvrager (meningsverschil). Pagina 17 van 27

18 De consensus tussen het team en de zorgvrager: vraaggerichte zorg. Tussen het interdisciplinair team en de zorgvrager wordt de zorg afgestemd Deze afstemming gebeurt via een dialoog tussen gelijkwaardige partners: enerzijds de patiënt en zijn systeem als ervaringsdeskundige en anderzijds het interdisciplinaire team als inhoudelijk deskundige. Tijdens de ankerpunten van het zorgproces is er een formeel overleg tussen het interdisciplinair team en de patiënt en zijn systeem. Tijdens dit overleg wordt een consensus nagestreefd tussen de zorgvraag (al dan niet expliciet geformuleerd) en de aangereikte deskundigheid. deze consensus levert ook een behandelingsmandaat op op deze ankerpunten durven we ook geformuleerde hypotheses bijsturen mogelijke ankerpunten of sleutelmomenten tijdens een zorgproces zijn meestal die momenten waarop interdisciplinair teamoverleg nodig is o aanmelding o opname o observatiebespreking o evolutiebesprekingen o ontslagvoorbereiding o ontslag o (eventueel) nazorg o ook plotse veranderingen bij een zorgvrager kunnen aanleiding vormen tot zo n ankerpunt We willen op termijn vorming aanbieden om deze omslag naar permanente dialoog te maken. De zorgvraag is een combinatie van zorgbehoefte en zorgpreferentie: omvat meer dan een (vraag naar) (medische) diagnose kan geformuleerd worden door patiënt en familie (zorgpreferentie) + kan tevens gevraagd worden door andere externe betrokkenen (zorgverleners, mantelzorgers, ) wordt ook opgemerkt door de hulpverleners (via gericht observeren of andere methodieken worden de competenties en de zorgnoden in kaart gebracht) o het gedrag van de patiënt en van zijn familie beschouwen we als communicatie o integrale zorg (biologisch psychisch sociaal existentieel) is inherent aan ouderenpsychiatrische zorgverlening Vraaggerichte zorg gaat uit van een mensbeeld dat beter strookt met de huidige opvatting over hoe het leven er idealiter uitziet, namelijk de mens als een autonoom wezen. Binnen vraaggerichte zorg stelt men de cliënt als persoon centraal. Vroeger was dit vaak niet zo. Mensen werden meer als een groep gezien en benaderd. Er werd gekeken hoe het met hun klachten, beperkingen en handicaps stond. In het woonzorgcentrum bijvoorbeeld werden de mensen in groepen ingedeeld naargelang de zwaarte van de problematiek. Bij zorg die vraaggericht wordt verleend, kantelen de verhoudingen tussen de drie partijen. De hulpverlener en de patiënt komen op een gelijk niveau te staan en de organisatie heeft een ondersteunende rol.. De hulpverlener en de patiënt worden op deze manier een soort partners. Dit veronderstelt dat ze met elkaar in overleg gaan, dat ze samen vastleggen wat de belangrijkste aandachtspunten binnen de verzorging zijn. In onderstaand schema valt de gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en patiënt op en de ondersteunende rol van de organisatie. patiënt interdisciplinair (+ systeem) team Pagina 18 van 27

19 Organisatie Het Trimbosinstituut omschrijft 1 een vraaggerichte zorgproces binnen GGZ met volgende kenmerken: gelijkwaardigheid: de hulpverlener gaat een gelijkwaardige en respectvolle hulpverleningsrelatie aan met de cliënt, waarbij hij de cliënt ruimte geeft om zijn ervaringskennis in te brengen. behandelingsovereenkomst: de hulpverlener stelt samen met de cliënt een behandelovereenkomst op waarin alle afspraken zijn vastgelegd. De hulpverlener en de cliënt houden zich aan deze overeenkomst. De behandelovereenkomst kan op elk gewenst moment worden aangepast, mits beide partijen daarmee akkoord gaan. voorlichting op maat: de hulpverlener zorgt ervoor dat de cliënt in alle stadia van het primaire proces beschikt over objectieve informatie over de ervaren klachten van de cliënt, het zorgaanbod van de instelling, de inhoud van de zorg en andere zorgmogelijkheden binnen en buiten de instelling. integrale probleemverkenning: de hulpverlener exploreert de hulpvraag vanuit het referentiekader van de cliënt, waarbij wordt aangesloten bij diens sociaal-culturele context, cognitieve vaardigheden, mogelijkheden, verwachtingen en behoeften. individueel zorgaanbod: de hulpverlener zorgt ervoor dat de gerealiseerde hulp aansluit bij de vraag van de cliënt. Indien de cliënt van mening is dat de geboden zorg niet (meer) passend is, is de hulpverlener verantwoordelijk voor de realisering van andere zorg binnen of buiten de instelling. Cliënten hebben vrije keuze in behandelaar en behandellocatie. wilsbeschikking: de mogelijkheid tot het aangaan van een zelfbeschikkingscontract of crisiskaart en het vastleggen van een wilsverklaring is een vast onderdeel van het hulpverleningsproces De consensus binnen het team: interdisciplinaire samenwerking. Binnen het interdisciplinaire samenwerken (IDSW) worden de taken van elke discipline verdeeld tussen eigen en gemeenschappelijke taken. Er zijn een aantal taken die zo fundamenteel zijn voor een goede psychiatrische zorgverlening, dat het onontbeerlijk is dat alle zorgverstrekkers de vaardigheden hebben om deze taken uit te oefenen. Een belangrijke gemeenschappelijke taak is het communiceren en het scheppen van een goed zorg- en leefklimaat om de groei en de ontwikkeling van patiënten te bevorderen. Maar er zijn ook een aantal taken die een zo grote professionele deskundigheid vereisen, dat alleen wie deze beroepsopleiding genoten heeft over voldoende vaardigheden beschikt om deze taken uit te voeren. Sommige taken veronderstellen een specifiek medische, paramedische of verpleegkundige vakbekwaamheid. Er is een hele gradatie mogelijk in de verdeling van de taken van de disciplines tussen eigen en gemeenschappelijke taken. 1 H. van Diest, B. van Wijngaarden, J Wijngaarden, De vraag ontleed. Criteria voor vraaggerichte geestelijke gezondheidszorg. (Trimbosreeks ) Pagina 19 van 27

20 Deze verdeling van taken doet recht aan de specificiteit van de verschillende disciplines. Elke beroepsgroep kan vanuit zijn specifieke deskundigheid een eigen bijdrage leveren. Deze verdeling wijst ook op de complementariteit van de disciplines. De verschillende beroepsgroepen vullen elkaar aan tot een verscheiden aanbod van psychiatrische zorgverlening. Specificiteit en complementariteit van de disciplines vormen de kern van het interdisciplinair samenwerken. IDSW is geen doel op zich, maar een middel om kwaliteitsvolle psychiatrische zorg te verstrekken aan een groep patiënten. Hiervoor draagt het ID team een gezamenlijke verantwoordelijkheid (een collectieve en een persoonlijke). Het ID team hanteert een collectief beroepsgeheim. Dit betekent dat alle informatie over een patiënt die noodzakelijk is voor een goede zorgverlening kan gedeeld worden onder de zorgverstrekkers die verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening voor die patiënt. Omdat de meeste patiënten zich niet bewust zijn van het collectief karakter van het beroepsgeheim wordt hen in een informatiebrochure, bij de intake of zodra dit met hen bespreekbaar is, meegedeeld dat de informatie over patiënten kan gedeeld worden onder de zorgverstrekkers van het team. Gezien de situatie van onze doelgroep steeds complex is, moeten de verschillende perspectieven van de verschillende zorgverstrekkers aan bod kunnen komen. Een ID teamoverleg is nodig. Het ID team zorgt per patiënt voor een geactualiseerd individueel behandelplan.. o De zorgverstrekkers worden uitgedaagd om door overleg te zoeken naar overeenstemming (= consensus). Consensus betekent dat de zorgverstrekkers kunnen overeenstemmen in hun aanvoelen en hun opvattingen. Het interdisciplinaire team kan alleen zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, indien de teamleden hun persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen. het meningsverschil binnen het systeem van de patiënt Tijdens de behandeling is het belangrijk dat we zicht krijgen op eventuele meningsverschillen binnen een familie. Uit voorgaande is al duidelijk dat we de oudere patiënt ook beschouwen als een evenwaardige betekenisverlener. Klassiek is het meningsverschil over het toekomstperspectief van de patiënt. Overkoepelend is er vaak een streven naar goede zorg. Het naast elkaar zetten van de verschillende perspectieven (waarheden) is vaak verhelderend. Investeren in een consensus binnen de familie van de zorgvrager, kan een ontslagperspectief ondersteunen. Pagina 20 van 27

21 de behandeling is wetenschappelijk onderbouwd gecombineerd met de bestaande expertise. In de ontwikkeling van de zorgpaden willen we methodisch werken. Een zorgpad zien we als een combinatie van enerzijds wetenschappelijk onderbouwde zorg en anderzijds de bestaande expertise. Deze eigen expertise bestaat uit competenties, kennis, interne richtlijnen en therapeutische vaardigheden. Als cluster wensen we ook een standaard zorgproces uit te werken, Pagina 21 van 27 dat opgebouwd is rond sleutelmomenten. Net als de overheid (audit) vinden we wetenschappelijk onderbouwde zorg erg belangrijk. We willen weet hebben van effectieve interventies en deze kennis up to date houden. Daarnaast moet dit vanzelfsprekend ook geïntegreerd worden in het

22 concreet zorgproces. We willen deze protocollen / richtlijnen beschouwen als handvaten. Naast de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, is er op beide campussen ook een rugzak aan opgebouwde competenties, zowel kennis, interne richtlijnen als therapeutische vaardigheden. We vinden het belangrijk dat deze aangewend wordt. In het hoofdstuk algemeen zorgplan vind je een beschrijving van het standaard zorgplan en van de gehanteerde protocollen. Daar vind je tevens een beschrijving van het therapeutisch denkkader. Pagina 22 van 27

23 de behandeling streeft stepped care na binnen een zorgketen We willen meewerken aan de vermaatschappelijking van psychiatrische zorg. Daarom investeren we in de draagkracht van de familie of in deze van het woonzorgcentrum. Daarnaast willen we zoeken naar alternatieve ambulante doorverwijsmogelijkheden of via daghospitalisatie aanbieden. Vanuit een onderschrijven van de basisgedachten omtrent vermaatschappelijking van psychiatrische zorg, streven we naar getrapte zorg. Hieronder begrijpen we groeien naar een situatie waarbij we niet meer en niet minder behandelingsmogelijkheden bieden dan noodzakelijk is voor de behandeling van de zorgvraag. Slaat de behandeling niet voldoende aan, dan wordt de zorg intensiever. Het is ook mogelijk dat de klachten zo ernstig zijn dat direct via een intensiever programma behandeld wordt. Op deze wijze streven we zorg op maat na. De getrapte zorg verloopt niet alleen van algemene zorg naar zeer specialistische zorg, maar ook de omgekeerde richting is mogelijk. Op dit moment kunnen we een deeltijdbehandeling of een residentiele behandeling aanbieden. Wanneer een zorgvrager niet voor deze vormen in aanmerking komt, kunnen we verder verwijzen. In de toekomst wordt ook een afdeling ouderenpsychiatrie gedelokaliseerd naar het St.-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder. We werken ook samen met de afdeling SP PSYCHOGERIATRIE in het Jessaziekenhuis.. Daarnaast dringen ook andere organisatievormen zich op. Bijvoorbeeld: o o o o o o Poliklinische activiteiten (psychiater & psycholoog) Casuïstische outreaching ingebed in de nazorg Coaching van teams werkzaam in wzc (zie project Limburg) Coaching van huisartsen Aanbieden van vorming Vermaatschappelijking van zorg impliceert ook dat we binnen de grenzen van onze mogelijkheden de mantel van de patiënt moeten steunen. Dit kan op 2 manieren: familiebegeleiding opdat de draagkracht in de thuissituatie verhoogt afstemming met een woonzorgcentrum (of een andere residentiële voorziening): zowel casuïstisch als coachend (zie hoger) Pagina 23 van 27

24 elke medewerker is ons visitekaartje De attitude waarin de zorg wordt aangeboden vinden we cruciaal. Medewerkers zijn bewust van het eigen aandeel in de communicatie met patiënten, families en collega s. Psychiatrische zorg beschouwen we als meer dan dienstverlening. Het volstaat niet om de zorg in mooie processen uit te tekenen of om volgens richtlijnen te werken. De attitude waarin de diensten worden aangeboden beschouwen we als cruciaal. De patiënten krijgen niet alleen zorg (dienstverlening), ze beleven ook zorg. de belevenis is van een nog hogere kwaliteit dan de dienst op zich (zit samen met bejegening, respect, ) medewerkers moeten dus gedenkwaardige gebeurtenissen creëren die een plaats hebben binnen de evolutie die gemaakt wil worden. Hiervoor is de eigen persoon het instrument. Ter illustratie: Tijdens het opnamegesprek moet de patiënt ervaren dat er échte inspanningen gemaakt worden om hem te begrijpen, dat er oprechte belangstelling is. Tijdens een opnamegesprek moet een familie aanvoelen dat ze hun familielid met een zekere gerustheid kunnen achterlaten. Tijdens een intiem toilet laat de zorgkundige aan de patiënt weten dat dit geen vanzelfsprekende actie is. elke medewerker is lerende De uitdagingen van de toekomst zijn dermate complex dat we creatieve zelfstandig denkende medewerkers nodig hebben. Daarom willen we investeren in een werkplek Pagina 24 van 27 als leerplek (met ruimte voor feedback) en in een coachende leiderschapsstijl. Vanzelfsprekend is iedereen individueel

25 Om in te kunnen spelen op nieuwe en complexe zorgsituaties hebben we creatieve zelfstandig denkende medewerkers nodig, die hun (up to date) kennis kunnen toepassen. De werkplek is dus een leerplek. De werkplek wordt zo georganiseerd dat medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Er is bij alle medewerkers een bepaalde (vastgelegde) basiskennis. Kennis wordt interdisciplinair gedeeld. Een medewerker wordt niet afgerekend op fouten. Een kritische houding naar zichzelf en de werkcontext mag wel verwacht worden. Leren berust ook op die individuele verantwoordelijkheid. Elke medewerker moet zelf kennis, kunde, vaardigheden, willen verwerven om deze te gaan gebruiken. Dit is een cruciaal evaluatiecriterium. Elke medewerker kan een collega aanspreken (feedback geven). o dit vraagt veiligheid en betrokkenheid in een team o elkaar kunnen aanspreken, dwars doorheen alle hiërarchie o zeker de vraag zijn we nog binnen de fundamentele principes bezig moet binnen het interdisciplinaire team gesteld kunnen worden Elke medewerker stelt zich ook aantrekkelijk ( open ) op om feedback aan te geven. Daarom willen we investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers. We investeren in een lerende organisatie. eigen vormingsbeleid (zowel extern als intern) (ook afspraken nodig op clusterniveau) suggesties tegenover de invulling van het vormingsplan zijn welkom, bvb o permanente dialoog met patiënt o Pagina 25 van 27

26 het therapeutisch denkkader nakijken : invoegen in vorige Pagina 26 van 27

27 contactname Voor een opname, neem je best telefonisch contact met xxx Of bij één van de maatschappelijk werkers: Ooms Willy Naveau Chris Frederix Ingrid Heeren Astrid De psychiaters zijn bereikbaar op: dr. Hannes Jos dr. Adriaensen Jan dr. Einfinger Geraldine Informatie over een afdeling, kan je verkrijgen via cognitieve stoornissen = sirius 1 afdelingshoofd Leynen Benny psycholoog Punga Christophe functionele stoornissen sirius 2 afdelingshoofd Merken Vicky psycholoog Pauwels Evelyn sirius 3 afdelingshoofd Vandereyt Vanessa psycholoog Stefani Smits sirius 4 = dagkliniek afdelingshoofd Schoubs Bea psycholoog Anckaert Katleen Algemene informatie over de cluster, kan je verkrijgen via beleidspsychiater dr. Hannes Jos zorgmanager Beyen Franky Pagina 27 van 27

informatiebrochure voor (nieuwe) medewerkers en studenten van de cluster ouderenpsychiatrie.

informatiebrochure voor (nieuwe) medewerkers en studenten van de cluster ouderenpsychiatrie. informatiebrochure voor (nieuwe) medewerkers en studenten van de cluster ouderenpsychiatrie. versie juni 2013 Pagina 1 van 43 Pagina 2 van 43 welkom Het clusterteam van OUDERENPSYCHIATRIE, en in het bijzonder

Nadere informatie

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 1 Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 Verwelkoming en inleiding Clustermanager Kevin Pesout Programma 20.00 uur Ontvangst 20.15 uur Welkom en inleiding 20.25 uur Voorstelling van de zorgeenheden, visie,

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ambulante Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Als deze problemen langer duren is het heel begrijpelijk dat u

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? Habex Anneke Jessa ziekenhuis 2007 Geriatrie à 2012 opstart psychogeriatrie

1. Wie zijn wij? Habex Anneke Jessa ziekenhuis 2007 Geriatrie à 2012 opstart psychogeriatrie Blij dat jij er bent! Gastvrije zorg en ergotherapie Uitdagingen voor de ergotherapeut bij ouderen in een ziekenhuis Anneke Habex Tiziana Lenaers 1 1. Wie zijn wij? Habex Anneke Jessa ziekenhuis 2007 Geriatrie

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Oorspronkelijk project Vroegdetectie en ondersteuning van ouderen met cognitieve problemen o o o o o o Cognitieve screening aan huis en verder opvolgen

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >>

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >> GGzE Centrum Bipolair Centrum Bipolair Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis cliënten >> De bipolaire stoornis komt voor bij ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking. Het

Nadere informatie

GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie

GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie Centrum voor diagnostiek en behandeling van ouderen met psychiatrische problemen Algemene informatie >> 1 Het centrum betrekt vanaf het begin

Nadere informatie

Informatie & Beroepsgeheim

Informatie & Beroepsgeheim Informatie & Beroepsgeheim Duffel 1 december 2009 Axel Liégeois, Waarden in dialoog, hoofdstuk 7, p. 147-181. Inleiding Afbakening onderwerp Alle gegevens over zorgvrager in zijn of haar leefwereld Mondeling

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

1.2 Nederlandstalige functiebeschrijving van ontslagmanagement in de psychiatrische ziekenhuizen 1

1.2 Nederlandstalige functiebeschrijving van ontslagmanagement in de psychiatrische ziekenhuizen 1 1.2 Nederlandstalige functiebeschrijving van ontslagmanagement in de psychiatrische ziekenhuizen 1 Ontslagmanagement omvat de voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis bij patiënten met een risico

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Het Geriatrisch Dagziekenhuis - Campus Sint-Jan - Informatiebrochure

Het Geriatrisch Dagziekenhuis - Campus Sint-Jan - Informatiebrochure Het Geriatrisch Dagziekenhuis - Campus Sint-Jan - Informatiebrochure 1 inhoud Wat is het Geriatrisch dagziekenhuis? 03 Wat zijn de doelstellingen? 03 Wat is het aanbod? diagnostiek behandeling - revalidatie

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige diagnostiek een brede aanpak of een focus op de werkrelatie?

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige diagnostiek een brede aanpak of een focus op de werkrelatie? Sociaal psychiatrisch verpleegkundige diagnostiek een brede aanpak of een focus op de werkrelatie? Studiemiddag 2004-16 juni - Arnhem/Nijmegen Stepped Care en Stepped diagnostiek Over de diagnostiek van

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Creatie van een leernetwerk tussen een woon en zorgcentrum en zorgverleners van een psychiatrisch ziekenhuis.

Creatie van een leernetwerk tussen een woon en zorgcentrum en zorgverleners van een psychiatrisch ziekenhuis. Creatie van een leernetwerk tussen een woon en zorgcentrum en zorgverleners van een psychiatrisch ziekenhuis. OVERZICHT 1. Samenvatting doel 2. Participanten aan het leernetwerk 3. Beschrijving van de

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie

Belgische Federatie van Psychologen. Consensusnota klinische psychologie. 1. Inleiding. 2. Definitie van de klinische psychologie Belgische Federatie van Psychologen 26 juni 2002 Consensusnota klinische psychologie 26 juni 2002 Consensusnota van de Belgische klinische psychologen betreffende de uitoefening van de klinische psychologie,

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

VERANDERINGEN BINNEN HET

VERANDERINGEN BINNEN HET VERANDERINGEN BINNEN HET VERPLEEGKUNDIG LANDSCHAP Verpleegkunde en Geestelijke Gezondheidszorg Trends Vermaatschappelijking van zorg Individualisering van zorg, patiënt wordt mondiger GGZ-problemen komen

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder A. PROCEDURE 1. Aanmelding De kandidaat patiënt of een verwijzer kan zichzelf of een andere persoon aanmelden zowel telefonisch, per mail/brief of

Nadere informatie

Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie

Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie 1. Korte omschrijving Het Zorgpad Dementie staat voor een gestructureerde, multidisciplinaire, transmurale samenwerking voor betere afstemming van vraaggestuurde

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams CrEM AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV MCT Noord-West-Vlaanderen Samenwerking CrEM-MCT Samenwerking

Nadere informatie

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Missie Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Inleiding p. 3 Baseline p. 4 Onze missie p. 5 Onze visie p. 7 Onze waarden p. 11 Onze strategie p. 15 Charter voor

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Antwoorden stellingen. Afstemmen van zorg. NU ZORG Editie 2014. Pagina 1

Antwoorden stellingen. Afstemmen van zorg. NU ZORG Editie 2014. Pagina 1 Antwoorden stellingen Afstemmen van zorg NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Coördinatie van zorg 1. Als verzorgende ben je niet verantwoordelijk voor de totale zorg rondom een zorgvrager. 2. Je

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Cliëntoverleg binnen de thuiszorg

Cliëntoverleg binnen de thuiszorg = een overleg waarbij alle hulpverleners worden samengebracht die op een bepaald moment betrokken zijn bij een bepaalde zorgsituatie. * alle professionele hulpverleners (HA, TVP, GBH, PD, Kine, DVC,.)

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 1 Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 Inleiding De NVRG maakt een onderscheid tussen de systeemtherapeut (ST) en de systeemtherapeutisch werker (STW). Beide profielen

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Feedback in een behandeling: meer dan klantenbinding!?

Feedback in een behandeling: meer dan klantenbinding!? Feedback in een behandeling: meer dan klantenbinding!? Jan Callens Klinisch psycholoog/gedragtherapeut Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie Sint Jozef Pittem Plaats, 24 september 2014 1 Perso presentatie

Nadere informatie

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers Zonneheuvel Informatie voor verwijzers Zonneheuvel is een afdeling voor voortgezette behandeling met verblijf voor mensen vanaf 50 jaar met blijvende beperkingen voortvloeiend uit psychiatrische en levensfase

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Ellen Beets 18 juni 2013 Inhoudstabel 1. Korte voorstelling AZ Vesalius 2. Psychologische dienst 3. Huidige zorgen en bestaande

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

PARALLELSESSIE ZORGCOÖRDINATIE EN CASE MANAGEMENT

PARALLELSESSIE ZORGCOÖRDINATIE EN CASE MANAGEMENT PARALLELSESSIE ZORGCOÖRDINATIE EN CASE MANAGEMENT ZORGCOÖRDINATIE DOOR PERSOON MET ZORGNOOD ALS UITGANGSPUNT 20.02.17 Agentschap Zorg en Gezondheid 2 ZORGCOÖRDINATIE DOOR ZORGAANBIEDER 20.02.17 Agentschap

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

Samenvatting. Welk type zorg is PDL?

Samenvatting. Welk type zorg is PDL? Samenvatting In dit proefschrift is de zorgverlening volgens Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) beschreven. PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse ouderenzorg en men ervaart

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Bedoeling van dit werkcollege:

Bedoeling van dit werkcollege: PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK Veld Klinische en Gezondheidspsychologie Oktober 2005 Cécile Vandeputte- v.d. Vijver Bedoeling van dit werkcollege: Bespreking van de stappen van het psychodiagnostisch proces

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 4 Afdeling voor mensen met depressie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Wie kan bij ons terecht? 3 Behandelmodel

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Vaststelling bij Sociale dienst van Sociale huisvestingmaatschappijen (SHM) Belangrijke groep bewoners kampen met ernstige psychische problemen. Of er is een

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Introductiebrochure voor nieuwe medewerkers en studenten

Introductiebrochure voor nieuwe medewerkers en studenten Introductiebrochure voor nieuwe medewerkers en studenten Patiëntenbegeleiding Psychologen 2 Voorwoord Welkom in de groep van Psychologen. Het is vanzelfsprekend dat je je als nieuwe collega of als student

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen INFORMATIE VOOR CLIËNTEN, NAASTEN EN VERWIJZERS Onderdeel van Arkin Wie zijn wij Het proces van ouder worden verloopt bij iedereen anders. Klachten die kunnen ontstaan

Nadere informatie

deeltijdbehandeling Amares

deeltijdbehandeling Amares Amares deeltijdbehandeling Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die een deeltijdbehandeling gaan krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) die binnenkort met

Nadere informatie

BelRAI in praktijk VRIJDAG 12 MEI Implementatie in het zorgproces BART ONSELAERE DIRECTEUR KWALITEIT-INNOVATIE ZORGNETWERK TRENTO.

BelRAI in praktijk VRIJDAG 12 MEI Implementatie in het zorgproces BART ONSELAERE DIRECTEUR KWALITEIT-INNOVATIE ZORGNETWERK TRENTO. Haalbaarheid Bruikbaarheid BelRAI in praktijk Implementatie in het zorgproces BART ONSELAERE DIRECTEUR KWALITEIT-INNOVATIE ZORGNETWERK TRENTO VRIJDAG 12 MEI 2017 102 bedden vastverblijf 125 medewerkers

Nadere informatie