SIRIUS cluster ouderenpsychiatrie informatiebrochure voor verwijzers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIRIUS cluster ouderenpsychiatrie informatiebrochure voor verwijzers"

Transcriptie

1 SIRIUS cluster ouderenpsychiatrie informatiebrochure voor verwijzers versie oktober 2013

2 welkom Het clusterteam van SIRIUS wil je, via deze brochure, informatie aanbieden over de doelgroepen, de doelstellingen en het therapeutisch aanbod van de cluster OUDERENPSYCHIATRIE. Deze brochure is een eerste kennismaking. Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen hebt of meer informatie wenst, kan je altijd terecht bij één van onze medewerkers. Aarzel niet om dit te doen. We zien het als één van onze taken om bruggen te slaan met andere zorgverstrekkers in de zorgnetwerken rond de ouderen met psychische zorgen. We wensen je alvast veel leesgenot.

3 inhoudstafel I. één van de zorgclusters van ASSTER II. een cluster met twee behandeltrajecten de doelgroepen de doelstellingen behandeltrajecten traject cognitieve stoornissen traject functionele stoornissen III. opnamecriteria en opnameprocedure IV. het algemeen zorgpad van opname tot observatiebespreking van evolutie naar volgende evolutiebespreking V. de algemene zorgvisie de behandeling is geïndividualiseerd de behandeling is gebaseerd op de consensus tussen de verschillende betrokken partijen ( partnerschap ) de behandeling is wetenschappelijk onderbouwd gecombineerd met de bestaande expertise. de behandeling streeft stepped care na binnen een zorgketen elke medewerker is ons visitekaartje elke medewerker is lerende VI. het therapeutisch denkkader systeemtheorie verbredingen naar contextuele en oplossingsgerichte IV. contactname

4 één van de zorgclusters van asster psychiatrisch ziekenhuis psychiatrisch verzorgings tehuis KINDEREN JONGEREN VOLWASSENEN OUDEREN

5 SIRIUS: een clusters met twee behandeltrajecten nakijken de doelgroep De cluster ouderenzorg richt zich naar mannen en vrouwen vanaf 65 jaar met psychische en psychiatrische problemen. Het kan zowel gaan om stemmingsstoornissen, aanpassingsproblemen, verslaving, als om cognitieve en psycho organische problemen. Het complexe karakter van de problemen op hogere leeftijd maken een observatie en begeleiding, behandeling of revalidatie door een gespecialiseerde ouderenpsychiatrische kliniek noodzakelijk.

6 Voorbeelden van deze complexiteit zijn: - vaak is er sprake van een multiple pathologie - een aantal ziektebeelden zijn typisch voor de leeftijd (vb. dementie, acute verwardheid) of presenteren zich anders op hoge leeftijd (vb. depressie) - combinatie van een klassiek psychiatrisch beeld met een cogniitief beeld - de partners waarmee je samenwerkt zijn anders (vb. kinderen hebben een eigen gezin, rustoordsector) - bejaarden tonen hun psychisch lijden vaak anders - de levensgeschiedenis is ruimer Er worden zowel ouderen in een acute crisissituatie behandeld als ouderen waarbij een psychotherapeutische behandeling noodzakelijk is, als hervalpreventie of om zich te herintegreren in de maatschappij. de doelstellingen indicatiestelling behandeling en begeleiding resocialisatie In een eerste fase een observatieperiode van 3 à 4 weken ligt de nadruk op een diepere verkenning van de zorgvraag. Op basis van (klinisch en psychodiagnostisch) onderzoek, een continue gedragsobservatie door de verschillende disciplines en overleg met de familie, wordt tijdens een interdisciplinair teamoverleg op basis van deze gegevens een indicatie gesteld. (= hoofdzorgfunctie: indicatiestelling ) Na overleg met de oudere (en de familie) worden de doelstellingen vastgelegd voor de verdere behandeling. Ook de invulling van het concrete behandelplan wordt samen overlegd. Elke behandeling is een combinatie van het aanbieden van een aangepast en ondersteunend leefklimaat, individuele begeleiding, individuele en groepstherapie, psychotherapie en familiebegeleiding. We zoeken ook mee naar een gepast antwoord op de vragen van mantelzorgers en professionelen in de thuissituatie. In overleg met alle betrokkenen wordt het toekomstperspectief vastgelegd. Deze herintegratie of deze overgang naar een nieuwe woonvorm, wordt samen met de patiënt en de betrokkenen voorbereid. (= hoofdzorgfunctie: begeleiding en behandeling ) Binnen de hoofdzorgfunctie resocialisatie richt men zich op het versterken van de mogelijkheden en het netwerk van de oudere zodat hij zijn sociale rol terug kan opnemen. Samen met de patiënt, de mantelzorgers en externe hulpverleners wordt gezocht naar alternatieve ambulante begeleiding en dagbezigheid zodat een snelle integratie in de (nieuwe) thuissituatie mogelijk is. Na een ontslag kan zo nodig kortstondig een vorm van nazorg aangeboden worden.

7 twee behandeltrajecten cognitieve stoornissen functionele stoornissen het traject cognitieve stoornissen doelgroep Het traject cognitieve stoornissen richt zich vooral naar ouderen met een vorm van dementie en een bepaald gedrag dat door de oudere zelf of door zijn omgeving als (tijdelijk) erg moeilijk te hanteren ervaren wordt. Ook ouderen met (vermoedelijk) cognitieve problemen waarbij de diagnose in een ambulante zorgverlening (of in een thuissituatie) moeilijk vast te leggen is, zijn een doelgroep van dit traject. Een schematische voorstelling van moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie vind je op de volgende bladzijde. organisatie van het traject Dit traject situeert zich volledig op de residentiële afdeling SIRIUS 1.

8

9 het traject functionele stoornissen doelgroep Dit traject richt zich naar ouderen met psychiatrische zorgnoden, met functionele stoornissen. Dit zijn ouderen met o.a. stemming of angststoornissen relatieproblemen aanpassingsstoornissen afhankelijkheid aan alcohol en medicatie rouwproblemen persoonlijkheidsproblemen verstoorde realiteitsbeleving vereenzaming en beperkte deelname aan het sociale leven organisatie van het traject Dit traject situeert zich op 2 residentiële afdelingen (SIRIUS 2 & 3) en op een dagkliniek (SIRIUS 4). Voor de differentiatie tussen deze afdelingen, verwijzen we naar de opnameprocedure.

10 opnamecriteria en opnameprocedure opnamecriteria Elke oudere (vanaf 60 à 65 jaar) met psychische en psychiatrische problemen. We kunnen geen kwalitatieve zorg aanbieden aan: o ouderen waarbij de somatische problematiek overweegt op de psychische o ouderen met een NAH problematiek (niet aangeboren hersenproblematiek) Er is voorafgaandelijk een intake nodig voor o een opname van een persoon jonger dan 60 jaar o een rechtstreekse opname in de dagkliniek doelstellingen van het opnamegebeuren De patiënt (en de familie / mantelzorgers) ervaart tijdens het opnamemoment een oprechte en deskundige bekommernis is voor hem/haar (hen). Omdat familie ervaart dat ze hun familielid bij bekommerde en deskundige medewerkers achterlaten, gaan ze na het opnamemoment naar huis met een overtuiging dat de keuze voor deze opname in de omstandigheden toch de betere keuze was. Om dit te realiseren willen we dat de medewerkers een actieve steen bijdragen tot deze belevenis. o creatie van een sfeer waarbij de opname verwacht is (bvb opgeruimd gesprekslokaal met drank) o gedoseerde overdracht van informatie o opname gebeurt bij voorkeur door de toekomstige persoonlijk begeleider o trachten verbinding te maken met pt en familie in deze moeilijke levensloopgebeurtenis De verwijzer weet dat de opname plaats vond. o Daarom informeren we elek verwijzer van elke opname via een opnamebrief.

11 De mening van de verwijzer wordt actief meegenomen in de opstart van een psychiatrische behandeling. o Daarom appreciëren we het ontvangen van een omstandige verwijsbrief of nemen we zelf contact mits akkoord van de patiënt om meer genuanceerde informatie te ontvangen. nakijken procedures We bezitten interne procedures opdat elke vraag tot opname binnen dezelfde werkdag een antwoord krijgt. We bevragen de verwijzer op zo n manier opdat we kunnen inschatten: o welk traject het meest aangewezen is voor de patiënt o welke nood aan beveiliging er is We hebben interen afspraken opdat een gekende patiënt kan toegewezen worden aan zijn / haar vertrouwde psychiater. regio het traject cognitieve stoornissen focust zich vooral op het zuidelijk deel van de zorgregio Reling Zuid en op de naburige gemeentes van Vlaams- Brabant de regio Hasselt kan voor deze doelgroep ook beroep doen op de afdeling SP gerontpsychiatrie van het AZ JESSA. het traject functionele stoornissen focust zich vooral op de zorgregio Reling Zuid en op de naburige gemeentes van Vlaams-Brabant

12 opmerking: asster heeft het plan om 24 bedden en 6 stoelen te delokaliseren naar Heusden-Zolder (St. Franciscusziekenhuis)

13 concreet bij een vraag tot opname van een oudere. Telefoneer (bij voorkeur) tijdens de kantooruren naar onze opnamecoördinator op xxx Of naar één van de contacten op de laatste pagina van deze bundel.

14 het algemeen zorgpad De cluster ouderenpsychiatrie biedt twee intramurale trajecten aan die ingebed zijn in een intra en extramuraal zorgcircuit. Af en toe doen zorgverleners uit de thuissituatie beroep op onze expertise. een zorgpad opgebouwd rond sleutelmomenten Elke zorgvrager doorloopt een bepaald proces, afgestemd op zijn noden. Vanuit organisatorisch standpunt leggen we zelf het sleutelmoment observatiebespreking vast na ca 4 weken. Alle andere sleutelmomenten zijn i.f.v. de vragen / noden / doelstellingen van de zorgvrager en zijn netwerk. Bijvoorbeeld i.f.v. de met de zorgvrager overeengekomen doelstelling, wordt bepaald wanneer de volgende evolutiebespreking plaats vindt. Af en toe zijn er ook sleutelmomenten die minder lang vooraf zijn georganiseerd. Bijvoorbeeld door een crisis bij de zorgvrager. van opname tot observatiebespreking Bij elke nieuwe zorgvrager (bij heropnames wordt dit in functie van de casus vastgelegd) wordt gedurende 3 à 4 weken een aantal acties ondernomen, teneinde een duidelijk en genuanceerd beeld te kunnen schetsen van de zorgvraag. Dit is de diagnostische fase die leidt tot medische en tot zorgdiagnostiek. Op de volgende bladzijde vind je een overzicht van de gegevens die geïnventariseerd worden. Elk team heeft onderlinge afspraken over deze gegevensverzameling en de wijze van rapporteren ervan op de observatiebespreking. Binnen REGAS zijn hiervoor de nodige formulieren ontwikkeld.

15

16 de algemene zorgvisie de behandeling is geïndividualiseerd We willen onze zorgvragers benaderen als een unieke mens en dit vanuit het bio-psycho-sociaal en existentieel denkkader. We willen zorg bieden voor de gehele mens (integraal) in relatie tot zijn omgeving (geïntegreerd) (o.a. zijn familie). Onze zorgvragers zijn meer dan een psychiatrische patiënt, veel meer dan een psychiatrisch probleem en nog veel meer dan een psychiatrische diagnose. We willen de zorgvrager benaderen als een unieke mens. Iemand met een eigen levensgeschiedenis, met zijn (familie)relaties, met zijn coping strategieën, met rollen, De oudere die wordt opgenomen is ook lid van een (familiaal) systeem. Geïntegreerde zorg aanbieden is zorg aanbieden in relatie met zijn omgeving, familie of andere naasten. Diegene die de zorgvraag letterlijk stelt kan de oudere zelf zijn, doch is ook heel vaak een familielid of een ander mantelzorger of een professioneel zorgverlener die in de thuiszorg (in huis of in een woonzorgcentrum) staat. Hierbij durven we stellen dat niet enkel de patiënt centraal staat, maar wel de patiënt in relatie tot zijn familie of zijn steunfiguren. het is veel belangrijker om te weten welke persoon de ziekte heeft, dan welke ziekte de persoon heeft (Hippocrates) Pagina 16 van 27

17 We willen investeren in het verzamelen van informatie over die unieke persoon opdat we hem kunnen pogen te begrijpen (dit is anders dan oordelen). Hierbij denken we o.a. aan: de reden van opname volgens de verschillende betrokkenen: hulpvraag en verwachtingen naar de behandeling het levensverhaal (auto en heteroanamnese; waarvan ziektegeschiedenis een onderdeel is) iemands competenties (resources) het uittekenen van een genogram om de familierelaties te begrijpen de copingmechanismes diagnostiek op indicatie (psycho, logo, kiné, ergo) ; Omwille van dat unieke, willen we een geïndividualiseerde zorg aanbieden. In een volgend stuk wordt verder ingegaan op de afstemming van deze zorg. Naar organisatie van zorg betekent dit niet louter individuele contacten. Geïndividualiseerde zorg kan ook via groepscontacten worden aangeboden. de behandeling is gebaseerd op de consensus tussen de verschillende betrokken partijen ( partnerschap ) Tussen het interdisciplinair team en de zorgvrager wordt de zorg afgestemd. Deze afstemming gebeurt via een dialoog tussen gelijkwaardige partners (enerzijds de patiënt en zijn systeem (familie) als ervaringsdeskundige en anderzijds het interdisciplinaire team als inhoudelijk deskundige). Deze afstemming gebeurt tijdens de formele ankerpunten binnen het zorgproces. Deze keuze merken we evenwel vooral in alle contacten met patiënt en zijn familie, deze partnerschapsgedachte moet een attitude zijn. We benaderen hen op een wijze waarbij we veel rekening houden met autonomie, zelfbeschikking, eigen verantwoordelijkheid. Ook het streven naar een consensus (o.a. over het behandelplan) binnen het team vinden we belangrijk. Daarom kiezen we expliciet voor een interdisciplinaire samenwerking. Elke discipline heeft disciplinegebonden én gemeenschappelijke taken. Elk teamlid heeft én een gezamenlijke verantwoordelijkheid én een persoonlijke verantwoordelijkheid. Deze consensus vinden we terug op 2 niveaus: tussen team en zorgvrager (vraaggerichte zorg) binnen het team (interdisciplinaire samenwerking) Deze consensus (overeenstemming) hoeven we niet terug te vinden op het niveau van de zorgvrager (meningsverschil). Pagina 17 van 27

18 De consensus tussen het team en de zorgvrager: vraaggerichte zorg. Tussen het interdisciplinair team en de zorgvrager wordt de zorg afgestemd Deze afstemming gebeurt via een dialoog tussen gelijkwaardige partners: enerzijds de patiënt en zijn systeem als ervaringsdeskundige en anderzijds het interdisciplinaire team als inhoudelijk deskundige. Tijdens de ankerpunten van het zorgproces is er een formeel overleg tussen het interdisciplinair team en de patiënt en zijn systeem. Tijdens dit overleg wordt een consensus nagestreefd tussen de zorgvraag (al dan niet expliciet geformuleerd) en de aangereikte deskundigheid. deze consensus levert ook een behandelingsmandaat op op deze ankerpunten durven we ook geformuleerde hypotheses bijsturen mogelijke ankerpunten of sleutelmomenten tijdens een zorgproces zijn meestal die momenten waarop interdisciplinair teamoverleg nodig is o aanmelding o opname o observatiebespreking o evolutiebesprekingen o ontslagvoorbereiding o ontslag o (eventueel) nazorg o ook plotse veranderingen bij een zorgvrager kunnen aanleiding vormen tot zo n ankerpunt We willen op termijn vorming aanbieden om deze omslag naar permanente dialoog te maken. De zorgvraag is een combinatie van zorgbehoefte en zorgpreferentie: omvat meer dan een (vraag naar) (medische) diagnose kan geformuleerd worden door patiënt en familie (zorgpreferentie) + kan tevens gevraagd worden door andere externe betrokkenen (zorgverleners, mantelzorgers, ) wordt ook opgemerkt door de hulpverleners (via gericht observeren of andere methodieken worden de competenties en de zorgnoden in kaart gebracht) o het gedrag van de patiënt en van zijn familie beschouwen we als communicatie o integrale zorg (biologisch psychisch sociaal existentieel) is inherent aan ouderenpsychiatrische zorgverlening Vraaggerichte zorg gaat uit van een mensbeeld dat beter strookt met de huidige opvatting over hoe het leven er idealiter uitziet, namelijk de mens als een autonoom wezen. Binnen vraaggerichte zorg stelt men de cliënt als persoon centraal. Vroeger was dit vaak niet zo. Mensen werden meer als een groep gezien en benaderd. Er werd gekeken hoe het met hun klachten, beperkingen en handicaps stond. In het woonzorgcentrum bijvoorbeeld werden de mensen in groepen ingedeeld naargelang de zwaarte van de problematiek. Bij zorg die vraaggericht wordt verleend, kantelen de verhoudingen tussen de drie partijen. De hulpverlener en de patiënt komen op een gelijk niveau te staan en de organisatie heeft een ondersteunende rol.. De hulpverlener en de patiënt worden op deze manier een soort partners. Dit veronderstelt dat ze met elkaar in overleg gaan, dat ze samen vastleggen wat de belangrijkste aandachtspunten binnen de verzorging zijn. In onderstaand schema valt de gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en patiënt op en de ondersteunende rol van de organisatie. patiënt interdisciplinair (+ systeem) team Pagina 18 van 27

19 Organisatie Het Trimbosinstituut omschrijft 1 een vraaggerichte zorgproces binnen GGZ met volgende kenmerken: gelijkwaardigheid: de hulpverlener gaat een gelijkwaardige en respectvolle hulpverleningsrelatie aan met de cliënt, waarbij hij de cliënt ruimte geeft om zijn ervaringskennis in te brengen. behandelingsovereenkomst: de hulpverlener stelt samen met de cliënt een behandelovereenkomst op waarin alle afspraken zijn vastgelegd. De hulpverlener en de cliënt houden zich aan deze overeenkomst. De behandelovereenkomst kan op elk gewenst moment worden aangepast, mits beide partijen daarmee akkoord gaan. voorlichting op maat: de hulpverlener zorgt ervoor dat de cliënt in alle stadia van het primaire proces beschikt over objectieve informatie over de ervaren klachten van de cliënt, het zorgaanbod van de instelling, de inhoud van de zorg en andere zorgmogelijkheden binnen en buiten de instelling. integrale probleemverkenning: de hulpverlener exploreert de hulpvraag vanuit het referentiekader van de cliënt, waarbij wordt aangesloten bij diens sociaal-culturele context, cognitieve vaardigheden, mogelijkheden, verwachtingen en behoeften. individueel zorgaanbod: de hulpverlener zorgt ervoor dat de gerealiseerde hulp aansluit bij de vraag van de cliënt. Indien de cliënt van mening is dat de geboden zorg niet (meer) passend is, is de hulpverlener verantwoordelijk voor de realisering van andere zorg binnen of buiten de instelling. Cliënten hebben vrije keuze in behandelaar en behandellocatie. wilsbeschikking: de mogelijkheid tot het aangaan van een zelfbeschikkingscontract of crisiskaart en het vastleggen van een wilsverklaring is een vast onderdeel van het hulpverleningsproces De consensus binnen het team: interdisciplinaire samenwerking. Binnen het interdisciplinaire samenwerken (IDSW) worden de taken van elke discipline verdeeld tussen eigen en gemeenschappelijke taken. Er zijn een aantal taken die zo fundamenteel zijn voor een goede psychiatrische zorgverlening, dat het onontbeerlijk is dat alle zorgverstrekkers de vaardigheden hebben om deze taken uit te oefenen. Een belangrijke gemeenschappelijke taak is het communiceren en het scheppen van een goed zorg- en leefklimaat om de groei en de ontwikkeling van patiënten te bevorderen. Maar er zijn ook een aantal taken die een zo grote professionele deskundigheid vereisen, dat alleen wie deze beroepsopleiding genoten heeft over voldoende vaardigheden beschikt om deze taken uit te voeren. Sommige taken veronderstellen een specifiek medische, paramedische of verpleegkundige vakbekwaamheid. Er is een hele gradatie mogelijk in de verdeling van de taken van de disciplines tussen eigen en gemeenschappelijke taken. 1 H. van Diest, B. van Wijngaarden, J Wijngaarden, De vraag ontleed. Criteria voor vraaggerichte geestelijke gezondheidszorg. (Trimbosreeks ) Pagina 19 van 27

20 Deze verdeling van taken doet recht aan de specificiteit van de verschillende disciplines. Elke beroepsgroep kan vanuit zijn specifieke deskundigheid een eigen bijdrage leveren. Deze verdeling wijst ook op de complementariteit van de disciplines. De verschillende beroepsgroepen vullen elkaar aan tot een verscheiden aanbod van psychiatrische zorgverlening. Specificiteit en complementariteit van de disciplines vormen de kern van het interdisciplinair samenwerken. IDSW is geen doel op zich, maar een middel om kwaliteitsvolle psychiatrische zorg te verstrekken aan een groep patiënten. Hiervoor draagt het ID team een gezamenlijke verantwoordelijkheid (een collectieve en een persoonlijke). Het ID team hanteert een collectief beroepsgeheim. Dit betekent dat alle informatie over een patiënt die noodzakelijk is voor een goede zorgverlening kan gedeeld worden onder de zorgverstrekkers die verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening voor die patiënt. Omdat de meeste patiënten zich niet bewust zijn van het collectief karakter van het beroepsgeheim wordt hen in een informatiebrochure, bij de intake of zodra dit met hen bespreekbaar is, meegedeeld dat de informatie over patiënten kan gedeeld worden onder de zorgverstrekkers van het team. Gezien de situatie van onze doelgroep steeds complex is, moeten de verschillende perspectieven van de verschillende zorgverstrekkers aan bod kunnen komen. Een ID teamoverleg is nodig. Het ID team zorgt per patiënt voor een geactualiseerd individueel behandelplan.. o De zorgverstrekkers worden uitgedaagd om door overleg te zoeken naar overeenstemming (= consensus). Consensus betekent dat de zorgverstrekkers kunnen overeenstemmen in hun aanvoelen en hun opvattingen. Het interdisciplinaire team kan alleen zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, indien de teamleden hun persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen. het meningsverschil binnen het systeem van de patiënt Tijdens de behandeling is het belangrijk dat we zicht krijgen op eventuele meningsverschillen binnen een familie. Uit voorgaande is al duidelijk dat we de oudere patiënt ook beschouwen als een evenwaardige betekenisverlener. Klassiek is het meningsverschil over het toekomstperspectief van de patiënt. Overkoepelend is er vaak een streven naar goede zorg. Het naast elkaar zetten van de verschillende perspectieven (waarheden) is vaak verhelderend. Investeren in een consensus binnen de familie van de zorgvrager, kan een ontslagperspectief ondersteunen. Pagina 20 van 27

21 de behandeling is wetenschappelijk onderbouwd gecombineerd met de bestaande expertise. In de ontwikkeling van de zorgpaden willen we methodisch werken. Een zorgpad zien we als een combinatie van enerzijds wetenschappelijk onderbouwde zorg en anderzijds de bestaande expertise. Deze eigen expertise bestaat uit competenties, kennis, interne richtlijnen en therapeutische vaardigheden. Als cluster wensen we ook een standaard zorgproces uit te werken, Pagina 21 van 27 dat opgebouwd is rond sleutelmomenten. Net als de overheid (audit) vinden we wetenschappelijk onderbouwde zorg erg belangrijk. We willen weet hebben van effectieve interventies en deze kennis up to date houden. Daarnaast moet dit vanzelfsprekend ook geïntegreerd worden in het

22 concreet zorgproces. We willen deze protocollen / richtlijnen beschouwen als handvaten. Naast de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, is er op beide campussen ook een rugzak aan opgebouwde competenties, zowel kennis, interne richtlijnen als therapeutische vaardigheden. We vinden het belangrijk dat deze aangewend wordt. In het hoofdstuk algemeen zorgplan vind je een beschrijving van het standaard zorgplan en van de gehanteerde protocollen. Daar vind je tevens een beschrijving van het therapeutisch denkkader. Pagina 22 van 27

23 de behandeling streeft stepped care na binnen een zorgketen We willen meewerken aan de vermaatschappelijking van psychiatrische zorg. Daarom investeren we in de draagkracht van de familie of in deze van het woonzorgcentrum. Daarnaast willen we zoeken naar alternatieve ambulante doorverwijsmogelijkheden of via daghospitalisatie aanbieden. Vanuit een onderschrijven van de basisgedachten omtrent vermaatschappelijking van psychiatrische zorg, streven we naar getrapte zorg. Hieronder begrijpen we groeien naar een situatie waarbij we niet meer en niet minder behandelingsmogelijkheden bieden dan noodzakelijk is voor de behandeling van de zorgvraag. Slaat de behandeling niet voldoende aan, dan wordt de zorg intensiever. Het is ook mogelijk dat de klachten zo ernstig zijn dat direct via een intensiever programma behandeld wordt. Op deze wijze streven we zorg op maat na. De getrapte zorg verloopt niet alleen van algemene zorg naar zeer specialistische zorg, maar ook de omgekeerde richting is mogelijk. Op dit moment kunnen we een deeltijdbehandeling of een residentiele behandeling aanbieden. Wanneer een zorgvrager niet voor deze vormen in aanmerking komt, kunnen we verder verwijzen. In de toekomst wordt ook een afdeling ouderenpsychiatrie gedelokaliseerd naar het St.-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder. We werken ook samen met de afdeling SP PSYCHOGERIATRIE in het Jessaziekenhuis.. Daarnaast dringen ook andere organisatievormen zich op. Bijvoorbeeld: o o o o o o Poliklinische activiteiten (psychiater & psycholoog) Casuïstische outreaching ingebed in de nazorg Coaching van teams werkzaam in wzc (zie project Limburg) Coaching van huisartsen Aanbieden van vorming Vermaatschappelijking van zorg impliceert ook dat we binnen de grenzen van onze mogelijkheden de mantel van de patiënt moeten steunen. Dit kan op 2 manieren: familiebegeleiding opdat de draagkracht in de thuissituatie verhoogt afstemming met een woonzorgcentrum (of een andere residentiële voorziening): zowel casuïstisch als coachend (zie hoger) Pagina 23 van 27

24 elke medewerker is ons visitekaartje De attitude waarin de zorg wordt aangeboden vinden we cruciaal. Medewerkers zijn bewust van het eigen aandeel in de communicatie met patiënten, families en collega s. Psychiatrische zorg beschouwen we als meer dan dienstverlening. Het volstaat niet om de zorg in mooie processen uit te tekenen of om volgens richtlijnen te werken. De attitude waarin de diensten worden aangeboden beschouwen we als cruciaal. De patiënten krijgen niet alleen zorg (dienstverlening), ze beleven ook zorg. de belevenis is van een nog hogere kwaliteit dan de dienst op zich (zit samen met bejegening, respect, ) medewerkers moeten dus gedenkwaardige gebeurtenissen creëren die een plaats hebben binnen de evolutie die gemaakt wil worden. Hiervoor is de eigen persoon het instrument. Ter illustratie: Tijdens het opnamegesprek moet de patiënt ervaren dat er échte inspanningen gemaakt worden om hem te begrijpen, dat er oprechte belangstelling is. Tijdens een opnamegesprek moet een familie aanvoelen dat ze hun familielid met een zekere gerustheid kunnen achterlaten. Tijdens een intiem toilet laat de zorgkundige aan de patiënt weten dat dit geen vanzelfsprekende actie is. elke medewerker is lerende De uitdagingen van de toekomst zijn dermate complex dat we creatieve zelfstandig denkende medewerkers nodig hebben. Daarom willen we investeren in een werkplek Pagina 24 van 27 als leerplek (met ruimte voor feedback) en in een coachende leiderschapsstijl. Vanzelfsprekend is iedereen individueel

25 Om in te kunnen spelen op nieuwe en complexe zorgsituaties hebben we creatieve zelfstandig denkende medewerkers nodig, die hun (up to date) kennis kunnen toepassen. De werkplek is dus een leerplek. De werkplek wordt zo georganiseerd dat medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Er is bij alle medewerkers een bepaalde (vastgelegde) basiskennis. Kennis wordt interdisciplinair gedeeld. Een medewerker wordt niet afgerekend op fouten. Een kritische houding naar zichzelf en de werkcontext mag wel verwacht worden. Leren berust ook op die individuele verantwoordelijkheid. Elke medewerker moet zelf kennis, kunde, vaardigheden, willen verwerven om deze te gaan gebruiken. Dit is een cruciaal evaluatiecriterium. Elke medewerker kan een collega aanspreken (feedback geven). o dit vraagt veiligheid en betrokkenheid in een team o elkaar kunnen aanspreken, dwars doorheen alle hiërarchie o zeker de vraag zijn we nog binnen de fundamentele principes bezig moet binnen het interdisciplinaire team gesteld kunnen worden Elke medewerker stelt zich ook aantrekkelijk ( open ) op om feedback aan te geven. Daarom willen we investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers. We investeren in een lerende organisatie. eigen vormingsbeleid (zowel extern als intern) (ook afspraken nodig op clusterniveau) suggesties tegenover de invulling van het vormingsplan zijn welkom, bvb o permanente dialoog met patiënt o Pagina 25 van 27

26 het therapeutisch denkkader nakijken : invoegen in vorige Pagina 26 van 27

27 contactname Voor een opname, neem je best telefonisch contact met xxx Of bij één van de maatschappelijk werkers: Ooms Willy Naveau Chris Frederix Ingrid Heeren Astrid De psychiaters zijn bereikbaar op: dr. Hannes Jos dr. Adriaensen Jan dr. Einfinger Geraldine Informatie over een afdeling, kan je verkrijgen via cognitieve stoornissen = sirius 1 afdelingshoofd Leynen Benny psycholoog Punga Christophe functionele stoornissen sirius 2 afdelingshoofd Merken Vicky psycholoog Pauwels Evelyn sirius 3 afdelingshoofd Vandereyt Vanessa psycholoog Stefani Smits sirius 4 = dagkliniek afdelingshoofd Schoubs Bea psycholoog Anckaert Katleen Algemene informatie over de cluster, kan je verkrijgen via beleidspsychiater dr. Hannes Jos zorgmanager Beyen Franky Pagina 27 van 27

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZAGOOG Beroepscompetentieprofiel COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZagoog 1 Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL Klinieken voor Intensieve Behandeling In PROFIEL In profiel: Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) Colofon Projectleiding S. van Rooijen Redactie S. van Rooijen en L. Neijmeijer Productiebegeleiding

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass

LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass LLA Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ass locatie nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen GZvaktherapeut Beroepscompetentieprofiel Federatie Vaktherapeutische Beroepen 1 GZvaktherapeut Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut 3 Psychomotorische therapie

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid?

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid? Blik op het behandelplan - Het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt in het proces van het behandelplan Theoretisch kader voor het onderzoek op de afdelingen Auteur: Mariecken Groeneveld Versie

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 In opdracht van het bestuur V&VN-SPV: J. Boon J. Derks HVA 5-11-2013

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Postbus 9921 1006 AP Amsterdam telefoon (020) 410 62 22 info@psynip.nl Vormgeving Link Design, Amsterdam Druk en productie

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie

GGZ- VERPLEEG- KUNDIGE

GGZ- VERPLEEG- KUNDIGE GGZ- VERPLEEG- KUNDIGE Beroepscompetentieprofiel GGZ- VERPLEEG- KUNDIGE Beroepscompetentieprofiel 1 Hoofdstuk titel MBO Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Intreerede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Inleiding wijkverpleging 7 3 Inhoudelijke beleidsdoelstellingen 8 3.1 Afbakening aanspraak wijkverpleging 8 3.2

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling:

Inleiding. Vraagstelling Als onderwerp voor mijn scriptie ben ik gekomen tot de vraagstelling: Kees van Streepen Avans Hogeschool MGZ-GGZ Mei 2006 Voorwoord Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan de Avans Hogeschool

Nadere informatie