MARLOES POSTEL, ELKE TER HUURNE, HEIN DE HAAN & COR DE JONG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARLOES POSTEL, ELKE TER HUURNE, HEIN DE HAAN & COR DE JONG"

Transcriptie

1 2009 J 5 MGv MARLOES POSTEL, ELKE TER HUURNE, HEIN DE HAAN & COR DE JONG Alcoholdebaas.n1 Drie jaar online hulpverlening voor probleemdrinkers Een speciale website met gestructureerde behandelmodules voor mensen met alcoholproblemen levert goede resultaten: er worden meer mensen bereikt, het alcoholgebruik daalt en de klachten nemen af. Online hulpverlening voor alcoholproblemen bereikt doelgroepen die niet eerder werden bereikt met de reguliere hulpverlening. Daarmee levert online hulpverlening een belangrijke bijdrage aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Anonimiteit lijkt de sleutel tot dit succes. Problematisch drinken gaat nog steeds gepaard met gevoelens van schaamte en taboe. Dat weerhoudt een grote groep probleemdrinkers ervan hulp te zoeken bij de reguliere verslavingszorg. Sinds zoos biedt de internetbehandeling Alcoholdebaas.nllaagdrempelige toegang tot professionele hulp. De afgelopen jaren was dat anoniem. Sinds i januari zoo8 is de identieke maar niet-anonieme versie beschikbaar, die volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Dit artikel beschrijft de behandeling, de ervaringen en de resultaten van drie jaar online hulpverlenen. Online hulp bij alcoholproblemen De internetbehandeling Alcoholdebaas.n1 omvat een gestructureerd behandelprogramma waarbij de cliënt via het internet persoonlijke één op één begeleiding krijgt van een professionele hulpverlener. De interactie verloopt asynchroom hulpverlener en cliënt zitten niet gelijktijdig achter de computer. Alle communicatie vindt plaats via een beveiligde website. Cliënten hebben via een inlognaam en wachtwoord toegang tot hun eigen portal, waarin alle

2 POSTEL TER HUURNE E.A. communicatie plaatsvindt en huiswerkopdrachten kunnen worden verstuurd en gelezen. De hulpverleningsrelatie tussen professionele hulpverlener en clitnt onderscheidt de internetbehandeling Alcoholdebaas.n1 van online zelfhulpprogramma's op het gebied van probleemdrinken (al dan niet ondersteund met chat- of contacten). Persoonlijk contact met een hulpverlener heeft voor veel cliënten een meerwaarde. Uit de programmeringsstudie E-mental Health (Riper e.a., 2007) blijkt dat de effecten van online interventies met therapeutisch contact groter zijn dan de effecten van online zelfhulp. Uit het evaluatieonderzoek van het online zelfhulpprogramma van de Jellinek blijkt ook dat veel cliënten behoefte hebben aan persoonlijk contact: 44% van de deelnemers noemt het gebrek aan interactie en persoonlijke feedback als kritiekpunt (Blankers e.a., 2007). Het voordeel van zelfhulpprogramma's is echter dat de kosten van de interventie veel lager liggen. Reden voor Ruwaard en Lange (2007) om, in hun reactie op de programmeringsstudie, te pleiten voor een plek in de zorgketen voor zowel zelfhulp als online behandeling. De verschillende vormen van online hulpverlening vormen samen een breed aanbod waarbij de cliënt kan kiezen wat het beste bij hem past. Riper e.a. (2007) schetsen een overzicht van de internationale onderzoeksliteratuur op het gebied van depressie, angst- en alcoholgerelateerde stoornissen. De effecten van internetinterventies bij alcoholgebruik bleken, in tegenstelling tot depressie en angst, nauwelijks onderzocht. Wereldwijd bleken er slechts vier gerandomiseerde studies beschikbaar. Alle vier studies betroffen zelfhulpinterventies, waarvan bij slechts één interventie sprake was van minimale persoonlijke feedback. Over online behandeling bij alcoholproblematiek zijn tot op heden geen onderzoeksresultaten gepubliceerd in de internationale literatuur. Twee van de vier beschreven studies bleken van Nederlandse bodem: een studie naar de zelftest en een studie naar het zelfhulpprogramma De oorspronkelijke drinktest leidde, ten opzichte van de controlegroep die een digitale folder kreeg, bij vrouwelijke deelnemers tot een significante risicoreductie. Na verbetering van de drinktest bleek dat de aangepaste versie ook bij 42,2% van de mannelijke bezoekers ertoe leidde dat zij na een maand niet meer te veel dronken, een significant verschil ten opzichte van de controlegroep (Boon & Huiberts, in voorbereiding; Boon e.a., in voorbereiding). Het zelfhulpprogramma Minder Drinken leidde bij significant meer deelnemers tot het met succes nuttigen van alcohol binnen de richtlijnen van verantwoord gebruik dan bij de controlegroep die een digitale psycho-educatieve brochure ontving. Ook liet de experimentele groep een significant grotere reductie in alcoholgebruik zien (Riper e.a., 2008).

3 ALCOH OLDEBAAS.N L Jellinek Verslavingszorg biedt via ook een online zelfhulpmodule aan voor alcoholproblemen. Onder de respondenten die de vragenlijst invulden (ao%) bleek het alcoholgebruik bij nameting significant te zijn afgenomen, van 6,7 glazen naar vijf glazen per dag (Blankers e.a., 2008). Momenteel wordt de zelfhulpmodule in een gerandomiseerde trial vergeleken met een controlegroep en met een nieuw ontwikkelde online therapie waarbij chatcontacten plaatsvinden. Anonimiteit De populariteit van internetinterventies is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de anonimiteit. Omdat mensen weten dat ze online meer anoniem zijn, gedragen ze zich anders dan in direct contact. Het gevoel van anonimiteit vermindert het ongemak bij het tonen van gevoelens en gedragingen. Cliënten zijn hierdoor in staat diepe en persoonlijke onderwerpen sneller online te bespreken dan face-to-face (Manhal-Baugus, zool). De perceptie van anonimiteit betekent niet dat een cliënt ook volledig anoniem is; een inlognaam en i p-adres zijn in ieder geval bekend en soms ook een adres of telefoonnummer. Maar ondanks het feit dat er van echte anonimiteit niet altijd sprake is, ervaren cliënten toch een sterk gevoel van anoniem zijn. Dit voorkomt dat cliënten onnodig de hulpverlening vermijden uit schaamte of angst voor stigmatisering. De cliënten van Alcoholdebaas.n1 benoemen de meerwaarde van anonimiteit vaak in hun reacties: `Als het niet anoniem was geweest had ik niet durven vertellen hoe ik me voelde."ik had noolt naar een instelling durven stappen om te zeggen dat ik vind dat ik een drankprobleem heb. En als ik het wel zou doen, zou ik niet eerlijk durven te zeggen hoeveel ik drink (zeker niet als het een keer fout gaat). Nu durf ik dat wel toe te geven."juist de laagdrempeligheid van deze behandeling maakte voor mij de stap om dit te doen heel makkelijk.' Alcoholdebaas.n1 Alcoholdebaas.n1 is ontwikkeld door Tactus Verslavingszorg en Tactive l en omvat een behandelaanbod bestaande uit vijf elementen: een informatieve website, een online lotgenotencontact via het forum, een internetbehandeling, parallel lopend wetenschappelijke onderzoek en een (nazorg) chatmodule. De opzet, opbouw en inhoud sluit aan bij de verschillende motivatiestadia waarin een cliënt zich kan bevinden volgens het Stages of Change Model (Prochaska & Diclemente, 1983). Dit model benadrukt dat gedragsverandering een proces

4 POSTEL, TER HUURNE E.A. is waarin vijf fasen te onderscheiden zijn: voorbeschouwin g, overpeinzing, voorbereiding, actie, en consolidatie. In iedere fase van gedragsverandering spelen andere determinanten een rol. De website, het forum en deel a van de internetbehandeling zijn vooral gericht op mensen in de voorbeschouwin g- en overpeinzingfase. Deel 2 omvat de fase van gedragsverandering en vanaf het einde van deel z bevindt de cliënt zich in de consolidatiefase (behoud van gedrag). De behandelmethode is gebaseerd op uitgangspunten uit de cognitieve gedragstherapie (Rietdijk, z000). Zowel op de website als in de internetbehandeling wordt gebruik gemaakt van de twee basisprincipes van motiverende gespreksvoering. Enerzijds onvoorwaardelijke acceptatie: niet moraliseren, cliënt zelf laten beslissen en diens besluit respecteren, en anderzijds constructieve confrontatie: bewustmaking en versterking, feitelijke informatie en objectief advies bieden. Deze motiverende gesprekstechnieken sluiten aan bij het motivatieproces en het proces van het bewerkstelligen van gedragsverandering. Informatieve website Op de informatieve website is uitgebreide en toegankelijke informatie te vinden over overmatig alcoholgebruik. De informatie is niet veroordelend, maar ondersteunend en motiverend geschreven. Het informatieve gedeelte is voor iedere websitebezoeker toegankelijk. De informatie op de website speelt ook een rol tijdens de behandeling. Cliënten ontvangen regelmatig een link naar informatie op de website die op hen van toepassing is. De website telt gemiddeld 5000 unieke bezoekers per maand. Forum Op het forum kunnen bezoekers berichten uitwisselen en ervaringen delen: een lotgenotencontact zonder tussenkomst van een hulpverlener. Het is bedoeld voor iedereen: zowel deelnemers aan de internetbehandelin g als mensen die niet deelnemen. Elk forumlid bepaalt zelf of hij alleen berichten leest of ook zelf berichten schrijft. Het forum staat onder supervisie van een moderator die ingrijpt als deelnemers zich niet aan de regels houden. De 700 leden van het forum reageren positief en ondersteunend op elkaar. Dagelijks worden zo'n 300 nieuwe berichten geplaatst. De intensieve online contacten hebben zelfs, op eigen initiatief van de leden, geleid tot een aantal real-life ontmoetingen voor de forumbezoekers en tot het schrijven van een boek over hun ervaringen, dat medio zoog zal worden uitgegeven.

5 ALCOHOLDEBAAS.NL Internetbehandeling De internetbehandeling omvat een gestructureercl behandelprogramma waarbij de cliënt persoonlijke begeleiding krijgt van een professionele hulpverlener via het internet. De interactie verloopt asynchroon, waardoor zowel de cliënt als de hulpverlener de mogelijkheid heeft goed na te denken over een reactie of antwoord. Het doel is het minderen van of stoppen met overmatig alcoholgebruik. De behandeling bestaat uft twee delen. Deel i is gericht op diagnostiek, het onderzoeken van de functie van het alcoholgebruik en educatie. Deelnemers krijgen de kans om eerst hun alcoholgebruik nader te bekijken, zonder het direct te veranderen. De nadruk ligt op inzicht in eigen gebruik en het motiveren van de cliënt voor verandering van drinkgedrag en voor behandeling. Na een intake vragenlijst, bestaat het contact met de hulpverlener uit vier huiswerkopdrachten met tussentijdse contacten. In de opdracht `Voordelen, nadelen' kan de cliënt aanvinken welke stellingen over drankgebruik op hem van toepassing zijn, bijvoorbeeld: 9.k kan me beter ontspannen' of `ik heb problemen thuis door drank'. Deze opdracht geeft zowel de cant als de hulpverlener inzicht in de functie van het alcoholgebruik. Bij de opdracht `Alcoholschrift krijgt de cliënt uitleg over het registreren van zijn alcoholgebruik in het alcoholschrift. Gedurende de hele internetbehandeling houdt de cliënt dagelijks zijn alcoholschrift bij. De opdracht `Beschrijf het momene is onderdeel van het invullen van het alcoholschrift. De cant wordt gevraagd een aantal van de geregistreerde momenten meer in detail toe te lichten aan de hand van zijn gedachten, gevoelens en gedrag. Bij de opdracht 'Drink Wijzer' krijgt de cliënt 44 situaties, gedachten en gevoelens voorgelegd, waarbij hij per item aangeeft in welke mate hij trek heeft en hoe vaak hij drinkt. Deel i wordt afgesloten met een persoonlijk advies. In principe gelden er geen exclusiecriteria voor deelname aan het eerste deel van de internetbehandeling, maar er wordt direct doorverwezen naar een arts indien zich alarmerende situaties voordoen of indien er psychiatrische of medische zorg nodig is, zoals in geval van risico op een alcoholinsult of delirium, suïcidaliteit of psychose. Ook als de cliënt veel drinkt in combinatie met slecht eten of maag- en darmklachten wordt een bezoek aan de huisarts geadviseerd. Na deel i kan de cliënt doorstromen naar deel 2. Er zijn een aantal redenen om cliënten de toegang tot deel z te weigeren: Als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek met kans op decompensatie bij minderen of stoppen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van risico op suïcidaliteit of psychosen.

6 POSTEL, TER HUURNE E.A. Als er kans is op ernstige lichamelijke problematiek bij minderen of stoppen, zoals een delirium of insult. Als tijdens deel i is gebleken dat de cliënt de huiswerkopdrachten niet begrepen heeft of zelf onvoldoende informatie geeft. Als de cliënt geen verantwoorde veranderdoelen kan of wil stellen. Als er sprake is van één van de twee eerstgenoemde redenen wordt de cliënt doorverwezen naar face-to-facebehandeling, omdat die vorm beter aansluit bij de ernst van de problematiek. Als er sprake is van één van de twee laatste redenen en de cliënt niet bereid is te veranderen, dan stopt de behandeling op initiatief van de hulpverlener. In deel z werkt de cliënt door middel van vijf huiswerkopdrachten aan gedragsverandering. Bij de opdracht `Doel stellen' bepaalt hij zelf, in overleg met de hulpverlener, het uiteindelijke doel: stoppen met drinken of minder drinken. Vervolgens formuleert hij bij de opdracht 'Anders denken' helpende en niet-helpende gedachten. Bij de opdracht "Anders doen' bedenkt de cliënt wat hij het beste kan doen op momenten dat hij trek in alcohol heeft. Daarna volgt de leesopdracht 'Beslissingen', bestaande uit een beschrijving van de zeven beslismomenten die iemand doorloopt voordat hij gaat drinken. De educatieve teksten geven de cliënt inzicht in de beslissingsmomenten en bieden handvatten om hier mee om te gaan. De laatste opdracht van deel 2 is 'Actieplan maken', waarbij de cliënt een samenvatting schrijft van wat hij geleerd heeft tijdens de behandeling. Het actieplan kan worden ingezet op momenten van trek. De looptijd van het behandelprogramma varieert, afhankelijk van het tempo waarin de cliënt werkt. De gemiddelde duur van de behandeling is drie maanden Chatmodule De zelfhulp-chatgroep wordt ingezet als nazorgtraject voor deelnemers die Alcoholdebaas hebben afgerond. Er is een `live' online berichtenuitwisseling tussen de groepsleden. Zij komen op een vast tijdstip bij elkaar in een chatbox en wisselen ervaringen uit onder leiding van een gespreksleider. Deze is een vrijwilliger en ervaringsdeskundige die voor coaching kan terugvallen op een medewerker van Alcoholdebaas.nl. De reacties van de eerste zelfhulp chatgroep zijn positief. Deelnemers zien het als een aangename toevoeging of mooi vervolg op de behandeling. De chatsessies werken ondersteunend; deelnemers vinden het prettig om te praten met mensen die hetzelfde probleem hebben. Een paar quotes ter illustratie:

7 ALCOHOLDEBAAS.NL Ik denk dat deze chatsessies een toevoeging vormen aan de behandeling. Ik sta steviger in mijn schoenen wat betreft het niet drinken en denk dat de chat daaraan heeft bijgedragen. Voor mij is het makkelijker op deze manier aan een groepsgesprek deel te nemen, danface to face. Wetenschappelijk onderzoek Parallel aan de internetbehandeling loopt een wetenschappelijk onderzoek. Er zijn zes meetmomenten voor het onderzoek ingebouwd (voormeting, twee maal tussenmeting, nameting en follow-up meting zes weken en zes maanden na afronding) als vast onderdeel van de internetbehandeling. Er is dus voortdurend sprake van dataverzameling en het meten van resultaten. De resultaten van de afgelopen drie jaren hebben veel informatie opgeleverd over gebruiksvriendelijkheid, mening van deelnemers, bereikte doelgroep en een indicatie van de effectiviteit (Postel geaccepteerd). Het onderzoek heeft per i oktober zoo8 een vervolg gekregen in de vorm van een gerandomiseerde klinische trial. Hierin wordt een groep deelnemers aan de internetbehandeling vergeleken met een wachtlijstcontrolegroep die gedurende drie maanden wachttijd tweewekelijks een algemene ondersteunende `no-replf ontvangt. Hierbij zal naast (kosten)effectiviteit ook worden gekeken naar de voorspellers van een succesvolle internetbehandeling. Pilotstudie Sinds de start van Alcoholdebaas.n1 op 21 maart 2005 zijn gegevens verzameld over de doelgroep die wordt bereikt met Alcoholdebaas.nl, de drop-out cijfers, de behandeleffecten en de mening van de deelnemers. Gedurende de eerste twee jaren zijn in totaal 903 deelnemers gestart met de internetbehandeling; de bevindingen van deze groep beschrijven we hieronder. Doelgroep Alcoholdebaas.nl Uit de resultaten blijkt dat Alcoholdebaas.n1 een nieuw deel van de populatie probleemdrinkers bereikt (Postel e.a., zoos). Vooral de tot nu toe zeer moeilijk bereikbare drinkers worden bereikt: werkenden, vrouwen en goed opgeleiden. Figuur i toont dat het percentage cliënten dat werk heeft met 80%, beduldend hoger ligt dan de 33% werkenden onder de face-to-face cliënten bij Tactus Verslavingszorg.

8 POSTEL, TER HUURNE E.A. Figuur 1 Werksituatie (in 80 werk geen werk anders face-to-face behandeling internetbehandeling Van de cliënten die zich bij de reguliere behandeling van Tactus Verslavingszorg melden is 15% hoog opgeleid, terwij1 rulm 5o% van de deelnemers aan Alcoholdebaas.n1 een opleiding op hbo-niveau of hoger heeft (zie figuur z). Figuur 3 laat zien dat het percentage vrouwen bij de internetbehandeling met 55% beduidend hoger ligt dan landelijk het geval is bij de face-to-facebehandeling, namelijk z5% (Ouwehand e.a., 2007). Figuur Opleidingsniveau (in basisschool/geen lbo/mavo havo/vwo/mbo hbo/wo face-to-face behandeling internetbehandeling

9 ALCOHOLDEBAAS.N1 Figuur 3 Geslacht (in %) I 25 man vrouw face-to-face behandeling internetbehandeling Opvallend is verder de grote groep nieuwkomers bij de internetbehandeling. Landelijke cijfers van het LAD I s (Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem) laten zien dat, van de cliënten die zich meldden bij de (ambulante) verslavingszorg met een primair alcoholprobleem, 20% niet eerder in behandeling is geweest (Ouwehand e.a., 2008). Slechts één op de vijf alcoholcliënten is dus nieuwkomer. Bij Alcoholdebaas.n1 is sprake van een bijna omgekeerde situatie: 74% van de cliënten is niet eerder in behandeling geweest voor hun alcoholprobleem. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 45,7 jaar. Drop-out Figuur 4 geeft een flowdiagram weer: van de 903 deelnemers rondde 36% de behandeling volledig af (n=326). Daarnaast waren 46 deelnemers (5%) voldoende gebaat bij slechts een deel van de internetbehandeling en zijn 46 deelnemers (5%) doorgestroomd naar andere vormen van hulp, veelal face-tofacebehandeling. De grootste groep deelnemers valt ult aan het begin van deel 1, vlak voor of na het maken van de eerste hulswerkopdracht `Voordelen en nadelen'. De reden voor het vroegtijdig uitvallen wordt door de meeste deelnemers niet gegeven. Hoewel een enkeling aangeeft te stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden (bv. ernstig zieke vrouw, wereldreis), de vereiste tijdsinvestering of omdat de behandeling niet bij hem past (bv. door zichzelf moeilijk te kunnen uiten op papier). Helaas zijn geen eencluidige gegevens bekend over de drop-out cijfers van reguliere face-to-face

10 POSTEL, TER HUURNE E.A. Figuur 4 Flowdiagram van de internetbehandeling Start deel diagnostiek, functieanalyse en educatie (n=9o3, l00%) Drop-out (n =274, 30.3%) Doorgestroomd naar andere vorm van hulp (n=27, 3.0%) Votdoende baat bij deel van programma (n=23, 2.5%) Andere reden (n=26, 2.9%) Start deel 2: Behandeling en gedragsverandering (n=553, 61.2%) Drop-out (n=266; 18.4%) Doorgestroomd naar andere vorm van hulp (n=19, 2.1%) Voldoende baat bij deet van programma (n=23, 2.5%) Andere reden (n=29, 2.2%) Internetbehandeling afgerond Vragentijst nameting ingevuld (n=3o1,. 33.3%) (n=326,36.1%) Vragenlijst niet ingevuld (n=25, 2.8%) FolIow-up 6 weken (n=221, 24.5%) Follow-up 6 maanden (n= 137, 15.2%) alcoholbehandelingen, waardoor we geen uitspraak kunnen doen over het verschil of de overeenkomst in drop-out cijfers tussen Alcoholdebaas. n1 en face-to-facebehandeling. Wel is onderzoek gedaan naar de drop-out gegevens van de online zelfhulpmodule van Jellinek (Blankers e.a., 2007). Hieruit bleek dat 61% van de bezoekers na het aanmaken van de inlognaam niet meer terugkeert naar de zelfhulpmodule (n=zozl). Van de deelnemers die na het inloggen nog minimaal één keer de Jellinek zelfhulpmodule bezochten (n=99 ij, rondde circa 14% de module ook daadwerkelijk af (n=14z). Het drop-out percentage van de internetbehandeling ligt lager dan bij de zelfhulpinterventie. Deze bevinding ligt in lijn der verwachting, omdat de internetbehandeling intensiever is en er daarbij sprake is van regelmatig contact met een hulpverlener. Blijkbaar leidt dat tot minder uitval.

11 ALCOHOLDEBAAS.NL Alcoholgebruik en alcoholgerelateerde klachten De beoogde effecten van de internetbehandeling zijn een afname van het alcoholgebruik en van de gerelateerde klachten. Deze effecten zijn onderzocht op basis van de gegevens van 301 deelnemers die de behandeling hebben afgerond en de vragenlijst direct na afloop van de behandeling hebben ingevuld. Van deze groep zijn ook follow-up gegevens beschikbaar van zes weken (n=zzl) en zes maanden (n=137) na afloop van de behandeling. Uit de resultaten blijkt dat het alcoholgebruik fors is gedaald en de alcoholgerelateerde klachten flink zijn afgenomen (zie figuur 5). Er is een significante afname van wekelijkse alcoholconsumptie tussen voor- en nameting, F(1,2.8o) = , p <.00l, r = 1,22. Het gemiddelde aantal standaardglazen per week daalt van 36,7 bij aanvang naar 11,4 standaardglazen na afloop van de behandeling. Uit de follow-up meting een half jaar na afronding blijkt dat de wekelijkse alcoholconsumptie van de vrouwelijke deelnemers weer licht is gestegen ten opzichte van de narneting, F(1,128) = 7,32, p <.oi. Figuur 5 toont dat vrouwen bij aanvang gemiddeld 35.7 standaardglazen per week dronken (11=467), bij afronding gerniddeld lo,6 glazen (n=177) en een half jaar na afronding 13,5 glazen (11=89). Bij de mannen blijft de afname in alcoholgebruik ook een half jaar na afronding van de internetbehandeling gehandhaafd. Zij dronken bij aanvang gemiddeld 51,6 standaardglazen per week (11=383), na afronding 14,1 glazen (11=94) en een half jaar na afronding nog 13,4 glazen (n=39). Figuur 5 Afname alcoholgebruik bij mannen en vrouwen in aantal glazen 60 so 40 vrouwen voormeting nameting follow-up 6 mnd

12 POSTEL, TER HUURNE E.A. Uit de resultaten van de nameting blijkt een significante afname op tien van de twaalf alcoholgerelateerde klachten (zie tabel 1). Deze afname blijft ook een half jaar na afronding van de internetbehandeling gehandhaafd; transpiratieklachten blijken zelfs nog verder te zijn afgenomen. Voor hoofdpijn en epileptische insulten werden geen significante effecten gevonden. Tabel Effect sizes alcoholgerelateerde klachten Klacht Depressieve klachten 0.95 Transpireren 0.48 Geheugenproblemen 0.45 Trillen 0.39 Hartkloppingen 0.39 Vermoeidheid 0.38 Diarree 0.33 Maagklachten 0.32 Seksuele problemen 0.27 Hyperventilatie 0.21 Tevredenheid internetbehandeling De deelnemers zijn tevreden en positief over de online behandeling. Het contact met de behandelaar wordt beoordeeld als prettig (96%), veilig (98%) en persoonlijk (88%). Slechts een enkeling ervaart online contact als onprettig (2%), onveilig (1%) of onpersoonlijk (6%). De overige respondenten waren neutraal. Van de cliënten geeft 73% aan andere vormen van contact met hun hulpverlener niet te hebben gemist, ten opzichte van 15% die deze mogelijkheid wel heeft gemist. Vooral het persoonlijke element en de feedback van de hulpverlener worden erg gewaardeerd. Een citaat: `Het is anoniem, maar toch is er een soort van vertrouwensband alsof je tegenover iemand zit. je voelt je vrijer omdat je rustig alles kan neertypen en er over na kan denken wat je kwijt wilt...' Ook de registratie in het alcoholschrift wordt door cliënten genoemd als zeer waardevol. De cliënten geven aan dat van het schrift een motiverende werking uitgaat en dat de registratie veel inzicht geeft in hun eigen alcoholgebruik: `De beschrijfmomenten in het alcoholschrift dwingen je tot nadenken.' Internetbehandelin g wordt door 94% van de deelnemers die hebben afgerond gezien als een effectieve methode. Cliënten beoordelen de

13 ALCOHOLD EBAAS. N L verschillende huiswerkopdrachten met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. De vragenlijstopdracht `Trek- en drinklijse wordt met een 7,1 als laagste beoordeeld en de leesopdracht `Beslissingen' met een 8,2 als hoogste (Zwart, 2006). Cliënten stellen dat ze na de internetbehandeling beter om kunnen gaan met risicosituaties, dat ze risicogedachten beter om kunnen zetten in helpende gedachten en dat ze meer controle hebben over hun gebruik. Een citaat: 'Ik ben bewuster geworden van alle stapjes die leiden tot de "slok" en dat je daar in dus steeds kan kiezen of je gedachten/gedrag wijzigen: Een regelmatig genoemd punt van kritiek is de `abrupte afsluiting' van de behandeling. Cliënten vinden de afsluiting te snel gaan en willen daar graag beter op worden voorbereid. Een citaat: 'Het afsluitende gedeelte vond ik erg abrupt. Daar zal ik het nog moeilijk mee krijgen. Ik zal de hulpverlener heel erg gaan missen.' Slotoverwegingen De verzamelde resultaten geven een indicatie van de effectiviteit van internetbehandeling bij alcoholproblematiek. De drempel om hulp te zoeken bij een verslavingsprobleem wordt verlaagd, waardoor nieuwe groepen cliënten nu wel de stap naar de hulpverlening zetten. Een mogelijke verklaring voor het grote aandeel vrouwelijke cliënten is de grote schaamte die vrouwen hebben bij het erkennen van hun alcoholprobleem, waardoor het bespreekbaar maken bij de huisarts voor hen nog lastiger is dan voor mannen Door de lagere prevalentie van alcoholproblemen bij vrouwen, zal een huisarts ook minder snel vragen naar het alcoholgebruik van vrouwelijke patiënten. Cliënten die de behandeling afronden laten een forse afname in het alcoholgebruik zien, net als een afname van de alcoholgerelateerde klachten. Cliënten zijn daarnaast enthousiast en positief over de mogelijkheden van een behandeling via internet. We beseffen echter goed dat we geen harde conclusies kunnen trekken op basis van deze onderzoeksgegevens, enerzijds vanwege het ontbreken van een controlegroep en anderzijds vanwege het hoge aantal drop-outs en het feit dat zij niet meer bereikt konden worden. We weten niet waarom cliënten uitgevallen zijn en we kunnen slechts gissen naar de redenen voor de minder duurzame effecten bij vrouwelijke deelnemers. Vanwege de anonimiteit was het niet mogelijk om na afioop in contact te komen met cliënten voor meer informatie. De interpretatie van de resultaten, vooral een half jaar na afronding van de behandeling, dient daarom met enige voorzichtigheid te gebeuren. Het nader onderzoeken van de drop-outs is een aanbeveling voor vervolgonderzoek.

14 POSTEL, TER HUURNE E.A. Op basis van de bevindingen uit de pilot studie is besloten het onderzoek naar Alcoholdebaas ail een vervolg te geven in de vorm van een gerandomiseerde trial (RcT). Hierin wordt de internetbehandeling vergeleken met een wachtlijst controlegroep die tweewekeli j ks een ondersteunend bericht ontvangt. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat het ( adres en telefoonnummer) voorwaarde verstrekken van contactgegevens is voor deelname aan de RCT, zodat er in geval van drop-out contact kan worden gezocht. We hopen met het vervolgonderzo ek een bijdrage te kunnen leveren aan het tot op heden helaas nog zeer beperkte bewijs van effectiviteit van internetinterventies bij alcoholproblematiek. Het richt zich op het beantwoorden van de volgende vragen: Worden de eerder gevonden effecten, van afname in de alcoholconsumptie en de verbeterde gezondheid, bevestigd in de RcT? Hoe is de therapeutische relatie in de internetbehandeling? Wat zijn de redenen voor drop-out? Hoe kosteneffectief is Alcoholdebaas.nl? Hebben patiëntkenmerken zoals demografische gegevens, ernst van de klachten en motivatie een voorspellende wanrde wat betreft effectiviteit van de behandeling? Waarom zijn de behandeleffecten bij vrouwelijke deelnemers minder duurzaam? De gegevens van de pilotstudie hebben in ieder geval geleid tot een aantal en van de internetbehandeling. Er zijn aanpassingen belangrijke verbetering doorgevoerd ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid van de behandeling voor zowel cliënt als hulpverlener. Daarnaast is de afsluiting aangepast en verbeterd. Als cliënten behoefte hebben aan een verlenging van de behandeling, dan kan het behandeltraject worden uitgebreid met een 'vinger aan de pols' traject. De hulpverlener onderhoudt dan nog een minimale vorm van contact met de cliënt gedurende zes weken, waardoor de afsluiting minder abrupt is. Tot slot willen we nog even stilstaan bij het belang van anonimiteit. Voor zorgverzekeraars zijn persoonsgegevens een vereiste om een (online) behandeling te financieren. Voor cliënten kan het verstrekken van een hoge drempel betekenen, zo hoog zelfs dat zij dan maar persoonsgegevens liever geen hulp ontvangen zo blijkt uit de praktijk van Alcoholdebaas.nl. In zoo8 kwam er meer behandelcapaciteit beschikbaar door de betaalversie van Alcoholdebaas.nl, die volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraars als verstrekken. Er werd een mailing verstuurd cliënten hun persoonsgegevens naar mensen die hun adres hadden achtergelaten op een interesselijst,

15 ALCOHOLDEBAAS.NL waarop 2.81 mensen reageerden dat zij nog steeds geïnteresseerd waren in de behandeling. Slechts 23 personen (8,2%) bleken echter persoonsgegevens te willen verstrekken om zo direct de behandeling te kunnen volgen. Het alternatief om anoniem te blijven en de behandeling zelf te betalen werd door vier personen (1,4%) verkozen. De grootste groep, 254 personen (90,4%), koos echter voor optie drie: wachten tot de anonieme, gratis behandeling ooit 371 mogelijk wordt. Volgens ons zijn dit zorgwekkende cljfers. De angst voor gezichtsverlies is kennelijk zo groot dat 'clan maar geen hulp' wordt verkozen boven het uit de schaduw stappen. De manier waarop het gezondheidssysteem in Nederland wordt gefinancierd vormt een belemmering voor de toegankelijkheld. Van de Nederlanders met een alcoholprobleem zoekt slechts 17% enige vorm van hulp, en daarvan komt maar 3% daadwerkelijk terecht bij de verslavingszorg. Online behandeling heeft aangetoond een oplossing te kunnen zijn, maar dan moet anonieme deelname mogelijk worden gemaakt. Een overheid die het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik tot prioriteit bestempelt, dient te investeren in de toegankelijkheid van de zorg. Deze investering zal zichzelf terugverdienen in de vorm van gezondheidswinst voor cliënten en vermindering van maatschappelijke en economische kosten. Noot Een onderneming die internetbehandelingen ontwikkelt op het gebied van verslaving en psychische problemen. literatuur Blankers, M., Kerssemakers, R., Schramade, M., & Schippers, G. (2007). Eerste ervaringen met internet-zelfhulp voor probleemdrinkers. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62, 12, Boon, B., & Huiberts, A. (in voorbereiding). Drinking less on fewer drinking days. The effect of computer tailored education on alcohol consumption in a randomized controlled triai. Boon, B., Risselada, A., Huiberts, A., & Smit, F. (in voorbereiding). Reduced alcohoi consumption in male adults due to a one time computer tailored advice: a randomised controlled trial. Manhal-Baugus, M. (2001). E-therapy: Practical, ethical, and legal issues. Cyberpsychology & Behavior, 4, 5, Ouwehand, A.W., Kuijpers, W.G.T., Wisselink, & Delden, EB. van (2007). Kerncijfers Verslavingszorg Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Houten: Stichting Informatie Voorziening Zorg. Ouwehand, A.W., Kuijpers, W.G.T., Wisselink, D.J., & van Delden, E13. (2008). Kerncijfers Verslavingszorg 2007 (voorpublicatie). Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Houten: Stichting Informatie Voorziening Zorg. Postel, M.G., Haan, H.A. de, & Jong, C.A.J. de (geaccepteerd). Evaluation of an e-therapy program for problem drinkers:a pilot study. Substance Use

16 POSTEL, TER HUURNE E.A. and Misuse. Postel, M.G., Jong, C.A.J. de, & Haan, H.A. de (2005). Does e-therapy for problem drinking reach hidden populations? The American Journal of Psychiatry, 162, 12, Prochaska, J.0., & Diclemente, CC. (2983). Stages and Processes of Self-Change of Smoking - Toward an Integrative ModeI of Change..lournal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 3, Rietdijk, E.(2000). Effectiviteit van Cognitieve Gedragstherapie bij verslaving: een review van de empirische evidentie. Amsterdam: Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR). Riper, H., Kramer, J., Smit, F., Conijn, B., Schippers, G., & Cuijpers, P. (2008). Web-based self-help for problem drinkers: a pragmatic randomized trial. Addiction,103, 2, Riper, H., Smit, F., Zanden, R. v. d., Conijn, B., Kramer, J., & Mutsaers, K. (2007). E-Mental Health: High Tech, High Touch, High Trust. Utrecht: Trimbosinstituut. Ruwaard, J., & Lange, A.(2007). [Bespreking van:] H. Riper, F. Smit, R. van der Zanden, 'B. Conijn, J. Kramer & K. Mutsaers, Programmeringsstudie E- mental Health: High Tech, High Touch, High Trust, Maandblad Geesteljke volksgezondheid, 62, 12, Zwart, D. (2006). Met internet alcohol de baas. Ervaringen van hulpverleners en cliënten. Saxion Hogeschool Enschede, Enschede. Samenvatting Marloes Postel, Elke ter Huurne, Hein de Haan & Cor nieuw deel van de populatie probleemdrinkers wordt bereikt, dat het alcoholgebruik fors daalt en dat de alcoholgerelateerde klachten afnemen. Deelnemers zijn positief over de online behandeling. De pilotstudie heeft eind 2008 een vervolg gekregen in de vorm van een gerandomiseerde trial, waarin o.a. meer zicht zai worden verkregen op de redenen voor uitval tijdens de internetbehandeling. Personalia Drs M.G. Postel (1977), psycholoog, is werkzaam bij Tactus Verslavingszorg en Tactive en als onderzoeker verbonden aan het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NisFA). Institutenweg 7521 PH Enschede, of E.D. ter Huurne, MSc. (1982) is communicatiewetenschapper en onderzoeker bij Tactus Verslavingszorg en Tactive H.A. de Haan (1956), psychiater NIFP, is eerste geneeskundige/psychiater bij Tactus Verslavingszorg. Prof. dr C.A.J. de Jong (1950) is hoogleraar Verslaving en Verslavingszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk directeur van het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA). de Jong 'Alcoholdebaas.nl. Drie jaar online hulpverlening voor probleemdrinkers' De internetbehandeling Alcoholdebaas.nlomvat een gestructureerd behandelprogramma waarbij de cliént via het internet persoonlijke één op één begeleiding krijgt van een professionele hulpverlener. De resultaten van de pilotstudie laten zien dat een

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

Ergotherapeutische internetinterventie voor alcohol- en drugsproblemen Bachelor thesis

Ergotherapeutische internetinterventie voor alcohol- en drugsproblemen Bachelor thesis Ergotherapeutische internetinterventie voor alcohol- en drugsproblemen Bachelor thesis Naam: Yvet Welman Studentnummer: 500646560 Plaats, datum: Amsterdam, 17 maart 2014 Opleiding: Ergotherapie, Hogeschool

Nadere informatie

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170 Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Opdrachtgever Stichting Maatschappelijk Werk Noord West

Nadere informatie

Wat Wil Jij Met Wiet?

Wat Wil Jij Met Wiet? Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie Nynke Horstman Bacheloronderzoeksrapport SPH, Saxion Hogeschool Enschede Academie Mens en Maatschappij Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie De mening van

Nadere informatie

Wat is online hulpverlening?

Wat is online hulpverlening? 3 1 Wat is online hulpverlening? Drs. Frank Schalken 1.1 Inleiding 5 1.2 Definitie 5 1.3 Gebruik internet 6 1.3.1 Gebruik mobiel internet 7 1.4 Opkomst online hulpverlening 7 1.4.1 Instellingen met verschillende

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Online hulp verdient nog veel aandacht

Online hulp verdient nog veel aandacht Online hulp verdient nog veel aandacht Een verkenning naar het hulpaanbod voor jeugdigen in Nederland Dr. Peter Nikken Nederlands Jeugdinstituut / NJi Afdeling jeugd en Opvoeding Catharijnesingel 47 Postbus

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

DATUM: 07 SEPTEMBER 2010 / TIJD: 11:11 UUR. ontmoeten. Tactus Boek 2009-2010. Locatie Keulenstraat 3, Deventer

DATUM: 07 SEPTEMBER 2010 / TIJD: 11:11 UUR. ontmoeten. Tactus Boek 2009-2010. Locatie Keulenstraat 3, Deventer DATUM: 07 SEPTEMBER 2010 / TIJD: 11:11 UUR ontmoeten Tactus Boek 2009-2010 Locatie Keulenstraat 3, Deventer ontmoeten Tactus Boek 2009-2010 DATUM: 07 MEI 2010 / TIJD: 10:13 UUR Het is zwaar werk, maar

Nadere informatie

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013

Opgelucht dat ik ben gegaan. Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 1 Opgelucht dat ik ben gegaan Kinderen en ouders over de kwaliteit en keuze van therapie bij VIT-kindertherapeuten in 2013 Colofon Auteur: drs. Anneke Dorrestein Zij is als senior onderzoeker en adviseur

Nadere informatie

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Tilburg University Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/beschrijven of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling Contact NJi Contact

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Bibliotherapie bij depressieve klachten

Bibliotherapie bij depressieve klachten Godelief Willemse Ineke Voordouw Pim Cuijpers Bibliotherapie bij depressieve klachten Gebaseerd op de cursus Omgaan met depressie Een handreiking voor begeleiders Trimbos-instituut, Utrecht, 2004 Colofon

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

Bijlage 4. Pilot training Mindfulness in de Jeugdzorg Januari november 2012 Verslag en aanbevelingen op basis van het evaluatie onderzoek

Bijlage 4. Pilot training Mindfulness in de Jeugdzorg Januari november 2012 Verslag en aanbevelingen op basis van het evaluatie onderzoek Pilot training Mindfulness in de Jeugdzorg Januari november 2012 Verslag en aanbevelingen op basis van het evaluatie onderzoek November 2012 Chris Grijns Louis Rutten 1 Inhoudsopgave 1 Pilot training Mindfulness

Nadere informatie

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Evaluatie Stop it Now! NL

Evaluatie Stop it Now! NL Evaluatie Stop it Now! NL Eindrapport J. Mulder J.E. van Horn M. J. Eisenberg J. Stam Copyright mei 2014, de Waag Oudlaan 9 3515 GA Utrecht info@dewaagnederland.nl www.dewaagnederland.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS Eindrapport Auteurs: Drs. S.E. Lagerveld Dr. F.T.C. Bennenbroek April 2015 Dit onderzoek is gerealiseerd met

Nadere informatie

Basiszorg Triple P voor ouders van tieners

Basiszorg Triple P voor ouders van tieners Ireen de Graaf, Ingrid Schulten, Jacqueline Verdurmen Basiszorg Triple P voor ouders van tieners Evaluatie van de implementatie en eerste effecten van Basiszorg Triple P Onderdeel van het project Roken,

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Dubbele Diagnose: leren door monitoring Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verslaving de baas bij Tactus verslavingszorg. Marielle Brenninkmeijer

Verslaving de baas bij Tactus verslavingszorg. Marielle Brenninkmeijer Verslaving de baas bij Tactus verslavingszorg Marielle Brenninkmeijer Inhoud workshop Online alcoholdebaas.nl Onderzoek en resultaten Verslaving de baas Oefening Online Wat is www.alcoholdebaas.nl? Website

Nadere informatie

Informatie Interapy preventie en behandeling burnout

Informatie Interapy preventie en behandeling burnout Interapy Tekst alleen bestemd voor gebruik binnen Interapy Holding Info:schrieken@interapy.nl Informatie Interapy preventie en behandeling burnout 1.1 Geschiedenis burn-out Midden jaren vijftig begonnen

Nadere informatie

Grip op ontwikkelingen in ehealth

Grip op ontwikkelingen in ehealth Project Grip op ontwikkelingen in ehealth Rapportage deskresearch Auteur: Mw. Serge Metselaar, MSc. Organisatie: Projectgroep ehealth; ehonad - ehealth Onderzoek & Advies Datum: september 2013 Versie:

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie