HoeksteeNieuws. HoeksteeNieuws. In deze uitgave: Terugblik Vrienden decembermaand. Vrijwilligersnieuws. In deze uitgave: Vrienden van de Hoekstee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HoeksteeNieuws. HoeksteeNieuws. In deze uitgave: Terugblik Vrienden decembermaand. Vrijwilligersnieuws. In deze uitgave: Vrienden van de Hoekstee"

Transcriptie

1 Jaargang 6 nummer 31 februari / maart 2015 Jaargang 6 nummer 31 februari / maart 2015 HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws In deze uitgave: Terugblik In deze uitgave: decembermaand Vrijwilligersnieuws Terugblik decembermaand In deze uitgave: Vrienden Vrijwilligersnieuws van de Hoekstee Terugblik Vrienden decembermaand van Hoekstee Vrijwilligersnieuws Vrienden van de Hoekstee

2 Inhoudsopgave Pagina Colofon Voorwoord 3 Waar je er als mens toe doet 6 Hoera geslaagd 7 5 december 8 6 e jaargang, nummer 31 HoeksteeNieuws is een uitgave voor cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum de Hoekstee in Ommen Kerstdiner 9 Gedachten bij het ouder worden 10 Nieuwjaarsreceptie 11 HoeksteeNieuws verschijnt tweemaandelijks in een oplage van 150 exemplaren Vrijwilligersnieuws 11 Even kennismaken: Anouk Mandemaker 13 Geheugenverlies 14 Vrienden van de Hoekstee 16 HoeksteeNieuws is ook te lezen op > Laatste nieuws Contactpersonen Chiela Seigers Wilma Buitenhuis Liane Ligthart (opmaak) Redactieadres Het Zonnehuis Wilma Buitenhuis, secretaresse Nijenhuislaan WB Zwolle Telefoon: (038) of via Inleveren kopij volgende uitgave voor 14 maart (maximaal 1 A4) Ommen, februari 2015

3 VOORWOORD Nieuwjaarstoespraak Raad van Bestuur Dames en heren bewoners, bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en collegamedewerkers, Na een jarenlange periode van alleen een nieuwjaarstoespraak op papier, hebben we nu besloten de nieuwjaarsreceptie weer echt vergezeld te doen gaan van een daadwerkelijk uitgesproken nieuwjaarsrede. Er waren wel redenen voor om de nieuwjaarsboodschap van de Raad van Bestuur op papier te zetten en daarna te verspreiden; we hebben namelijk zes locaties met bijna evenveel recepties, en je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Desondanks meenden we er toch goed aan te doen en met we bedoel ik het MT en de bestuurder terug te keren naar de eerdere traditie van het persoonlijk toespreken van zoveel mogelijk betrokkenen bij de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, tezamen de Zonnehuisgemeenschap genoemd. Daarom houden we de toespraak in de grootste locatie, en hebben we enkele betrokkenen van andere locaties nadrukkelijk ook hier uitgenodigd. Waar komt die traditie van de nieuwjaarsreceptie met een toespraak eigenlijk vandaan? Van oudsher was het natuurlijk een prachtige gelegenheid om terug te blikken op het voorbije jaar, vooruit te kijken naar het nieuwe jaar, en u en ons allen meteen de beste wensen mee te geven voor dat nieuwe jaar. Daar komt deze keer nog bij, dat we ook van de gelegenheid gebruik maken u allen een hart onder de riem te willen steken en dat lijkt nodig om twee redenen. In de eerste plaats zitten we in de ouderenzorg in een periode van transitie. Dat is de overgang van de ene naar een andere tijd. Vroeger gaven we de ouderenzorg vooral vorm door het bouwen van veel instellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen, waar een ieder kon worden opgenomen als de zorg te zwaar werd. De staat heeft in die tijd steeds meer verantwoordelijkheden naar zich toegetrokken, en zo werd de verzorgingsstaat geboren. Een verzorgingsstaat die veel beloofde, maar dat niet allemaal kon waarmaken. Een verzorgingsstaat ook, die door de dubbele vergrijzing een steeds groter deel van ons inkomen nodig had om de illusie van goede zorg voor iedereen in stand te houden. Dus er moest politiek gezien wel iets gebeuren, want zonder ingrijpen zou de zorg onbetaalbaar worden. De huidige regering besloot ruim twee jaar geleden dat het roer fundamenteel om moest. We moeten toe naar een tijd waarin ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven, en er moest vaker een beroep worden gedaan op mantelzorgers vooral familieleden en vrijwilligers, omdat er ook fors bezuinigd moest worden. De koning noemde dat in zijn troonrede de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving

4 En door de economische crisis moest die overgang ook nog eens snel gebeuren, zo moest er in vier jaar tijd 2,7 miljard euro bezuinigd worden op de 16 miljard die twee jaar geleden aan ouderenzorg werd uitgegeven. Iedereen snapte meteen dat er veel moest veranderen, in een korte tijd. Zo ook wij. In de loop van 2013 startten wij het grote project Zorgen voor Zorg, met een zeer brede participatie van alle geledingen in onze organisatie. Eind 2013 hebben wij een projectplan gepresenteerd onder de titel Zorgen voor Zorg waarin een ingrijpende herstructurering werd aangekondigd, een reorganisatie aan de hand van negen bewegingen, en wel in vier fasen. We hebben u telkens over de voortgang van die reorganisatie geïnformeerd, maar het is goed om aan te geven waar we nu staan. Welnu, fase 1 en 2, een ingreep in de topstructuur, staf en ondersteunende diensten, is volgens plan vrijwel afgerond, en heeft ondanks de noodzakelijke krimp geresulteerd in een klein plusje in de exploitatie van Deze reorganisatie heeft in het afgelopen jaar veel tijd, energie, geld en emoties gekost, maar we moeten ook stilstaan bij het gegeven dat het gewone werk gewoon is doorgegaan. Tijdens de verbouwing bleef de winkel dus open; zo hebben we de eerste fase van de renovatie van de Hoekstee afgerond, we hebben een veelbelovende samenwerking met de Imminkhoeve bereikt, en bij de Molenhof hebben we met Habion (de eigenaar van het gebouw) een experimentele status afgesproken, die de Molenhof een tweede jeugd moet geven. In 2014 hebben we ook weer het kwaliteitscertificaat behaald met slechts één gele kaart. Tegelijkertijd moeten we ook onderkennen, dat er nog veel dingen beter kunnen, ook volgens de inspectie, en daar wordt nu heel hard aan gewerkt. Tot zover de transitie, onze herstructurering en het afgelopen jaar. Er is ook nog een tweede reden, waarom het goed is om ons enige moed in te spreken, en dat is ons imago; ik bedoel dan met name het imago van de sector, waarvan wij ook last hebben. Dat imago van de sector staat al enige jaren onder druk, vooral veroorzaakt door incidenten in het westen van het land, gevolgd door overtrokken reacties van de politiek. Blijkbaar is de redenering ongeveer als volgt: als er wantoestanden zijn in enkele verpleeg- of verzorgingshuizen, dan zal het overal wel een bende zijn, behalve bij de koplopers, die toch minstens een 8,5 moeten scoren. Als je dan tussen een 7 en 8 scoort en in normale gevallen als voldoende tot goed wordt beoordeeld, dan heb je ineens een onvoldoende! Dat lijkt me zeer onredelijk, en gelukkig heb ik tijdens de stamppotmaaltijd met medewerkers van het Zonnehuis, op de avond van de kerstfair, mogen ervaren dat veel medewerkers nog steeds ruimschoots gemotiveerd zijn om dit moeilijke, maar mooie werk te doen! Maar het werk wordt wel steeds moeilijker, de bewoners hebben steeds complexere ziektebeelden en de zorgzwaarte wordt steeds hoger

5 En dat brengt mij bij onze plannen voor Zojuist vermeldde ik dat fase 1 en 2 van de reorganisatie vrijwel zijn afgerond, en waarvan medewerkers op de werkvloer en cliënten niet zo heel veel gemerkt hebben, maar nu volgen fase 3 en 4. In fase 3 wordt de midden-structuur opnieuw ingericht, en in fase 4 wordt de organisatie verder aangepast aan minder opnamecapaciteit. Om de zorg ook in de toekomst met ingewikkelder problematiek op niveau te houden, moeten we een nieuwe groep medewerkers aantrekken, HBOV-ers van niveau 5; dit ontlast in hoge mate de teammanagers, van wie de functie zal veranderen. Dat is de kerngedachte van fase 3, die we in de komende maanden gaan uitwerken en in de loop van 2015 gaan uitvoeren. we werken aan verschillende verbeterplannen. Ook wordt de verhuizing van de bewoners van Weteringbuurt voorbereid. Voorlopig is de reorganisatie nog niet afgerond, maar we verwachten wel over twee tot drie jaar een nieuw evenwicht bereikt te hebben! In dat vertrouwen wens ik u allen een gezegend en voorspoedig 2015 toe! Dank u wel, Jan Eefsting, bestuurder. De begroting van 2015 geeft een licht positief resultaat, maar daarvoor hebben we helaas wel weer diverse bezuinigingsmaatregelen moeten treffen, onder meer in het behandelcentrum, de dagbesteding en de thuiszorg, onder andere omdat de tarieven daarvoor fors gedaald zijn. Ook nu weer blijft de winkel gewoon open en gaat het gewone werk door; zo zijn we al begonnen met de tweede fase van de renovatie van de Hoekstee, we starten het project met Habion in de Molenhof met een inspiratiedag in februari, we hebben goede verwachtingen van de groei in zorgverlening aan cliënten van de Imminkhoeve en aan cliënten van het eerstelijns behandelcentrum; - 5 -

6 WAAR JE ER ALS MENS TOE DOET Domein mentaal welbevinden: identiteit en zin De zorg wordt wel verdeeld in vier domeinen: de woon- en leefomstandigheden, participatie, lichamelijk welbevinden en mentaal welbevinden. Het zijn aspecten van het menselijk bestaan die kunnen worden onderscheiden, maar feitelijk niet te scheiden zijn: de mens is immers een geheel. Daarom hangen deze aandachtsgebieden in de zorg ook nauw met elkaar samen. Identiteit en zin gaan voorop, vormen de kern van alle domeinen samen. Van daaruit worden doelen en acties voor het zorgleefplan geformuleerd; niet gericht op de problemen, maar op de cliënt. Van mentaal welbevinden is sprake als iemand goed in z n vel zit, het naar de zin heeft en tegen een stootje kan. Mentaal is geestelijk: psychisch en spiritueel. Als geestelijk verzorgers hebben we een specifieke deskundigheid op het gebied van mentaal welbevinden, maar het is zeker niet uitsluitend ons terrein. Ook de activiteitenbegeleider/ welzijnsmedewerker, psycholoog en andere medewerkers zijn hier op gericht. Kenniscentrum voor langdurige zorg Vilans bracht op originele wijze het domein mentaal welbevinden in kaart. De fictieve landkaart geeft het leven weer met z n belangrijkste aspecten, thema s en emoties en wil een middel zijn om cliënten beter te leren kennen. De vragen: wie bent u? en wie/wat is voor u belangrijk? staan daarbij voorop. Hoofdthema s zijn vreugde, verdriet, verhaal en verbondenheid, andere woorden helpen bij het gesprek. Hoe zat het in uw leven met vreugde en verdriet, en nu? Kunt u uw verhaal kwijt? Zijn er mensen met wie u zich verbonden weet? Sta eens stil bij andere woorden op de kaart, wat zeggen ze u: dansen, zingen, geuren, kleuren? En: gewoonten, hebt u bepaalde gewoonten? En geloof, hebt u daar wat mee misschien? Of werd dat anders gaandeweg. Familie en vriendschap, zijn die voor u belangrijk? Zie hier het woordje heimwee, herkent u dat? Had u wel eens heimwee, of nu nog? Teveel voor één ontmoeting, maar ook een enkele vraag kan al voldoende zijn om in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. Is met de cliënt zelf de kaart niet meer te verkennen, dan misschien wel met iemand die hem goed kent

7 Vanuit de invalshoek van de zorgethiek staat niet alleen de cliënt centraal, maar cliënt èn zorgverlener samen als een ellips met twee brandpunten, beiden doen er toe! Zorg is geen product of takenpakket, maar primair een relatie, een manier van doen en zijn, die beïnvloedt hoe de cliënt zich voelt en mede zijn gevoel van zin bepaalt. De cliënt leren kennen zó dat deze zich gekend weet, versterkt het vertrouwen, versterkt de zorgrelatie. Als geestelijk verzorgers leveren we graag een bijdrage aan zorg op deze basis. Vanuit de vakgroep geestelijke verzorging, Gerhard Kruizinga en Marry Schuurman. HOERA GESLAAGD Op donderdag 13 november hebben vijf vrijwilligers de workshop eten en drinken geven aan bewoners gevolgd. Deze workshop vond plaats in de Esdoorn in Zwolle en de vrijwilligers werden daar welkom geheten door Gerda Akkerman en Margreet Bouwhuis. Daarna begon de workshop die gegeven werd door logopediste Marjan Jager en ergotherapeut Margret Kosse. Bij deze willen wij Kees, Tiny, Wilma en Patricia feliciteren met hun behaalde resultaten en ze veel plezier wensen met hun vrijwilligerswerk in de Hoekstee

8 5 DECEMBER Op 5 december was Sinterklaas de Hoekstee niet vergeten en hij bracht hier samen met zijn Pieten een bezoek. De bewoners zaten al in de huiskamer te wachten toen de Sint en zijn Pieten arriveerden. Er werden liedjes gezongen en Sinterklaas sprak de bewoners persoonlijk toe. De Pieten deelden pepernoten uit en de bewoners lieten zich deze goed smaken bij de warme chocolademelk. Het was een leuke ochtend waarbij iedereen genoten heeft van een gezellig samenzijn

9 KERSTDINER Woensdagavond 17 december werd in de Hoekstee het kerstdiner georganiseerd. Alle bewoners met hun mantelzorger waren uitgenodigd om aan te schuiven. Tijdens het kerstdiner werden er kerstliederen gezongen en gedichten voorgedragen. Het was een heel gezellig kerstdiner en iedereen heeft genoten van het heerlijke eten. Het voelde goed om samen dit te kunnen doen en iedereen ging dan ook moe maar voldaan naar huis. KERSTMENU Romige mosterd soep Stokbrood met kruidenboter Gebraden kipfilet gevuld met eendenmousse met sinaasappelsaus Spruitjes met spekjes en uitjes Puree met koolraap en oude kaas Minitaartje van aardpeer-pastinaak Stoofpeertjes Kerst ijs - 9 -

10 GEDACHTEN BIJ HET OUDER WORDEN Met mij is totaal niets aan de hand Ik ben nog erg fit van lijf en verstand Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie En als ik buk is het of ik sterretjes zie Mijn pols iets te snel, mijn bloeddruk wat hoog Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op het oog Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik buiten langs 's Heren wegen kom ik in winkels en op het plein Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en om over vroeger te kunnen dromen Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was Ik ben nu weer vergeten, wat ik gisteren pas las Ook heb ik heel veel last van mijn ogen en mijn rug raakt langzamerhand steeds meer gebogen De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op het oog. Is het leven niet mooi? Het gaat zo snel voorbij! Als ik kijk naar foto's van vroeger dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren Wilde ik mooie schoentjes, dan moest ik daar heel lang voor sparen. Ik ging fietsen en wandelen, overal heen en kende geen moeheid, naar het scheen. Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw of zwart En loop ik heel langzaam, vanwege mijn hart "Doe het maar op uw gemak" zei de cardioloog "U bent nog fantastisch goed... zo op het oog". De ouderdom is goed, ja begrijp me wel Als ik niet slapen kan en dan tot honderd tel, dan twijfel ik of dat eigenlijk wel waar is en of dat beeld van 'goed' niet ietwat raar is. Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op de tafel, gehoorapparaten op de kast, mijn steunzolen naast het bed op de stoel. U ziet dus wat ik met die twijfel bedoel. "Trek niets in twijfel", zegt de neuroloog, "U bent nog fantastisch goed... zo op het oog". 's Morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan lees ik de nieuwtjes in de krant ik wil WEL bijblijven. En naderhand doe ik van alles en stof wat af. Ik heb tijd te kort! Ja nu staat u paf. Wel gaat alles heel erg traag, heb na het eten vaak last van mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want dat mag dat is heel gewoon op de oude dag. "Aanvaard het rustig", zei de psycholoog, "U bent nog fantastisch... zo op het oog"

11 NIEUWJAARSRECEPTIE Leden Vrijwilligersraad en bereikbaarheid Voorzitter Willem Richter De Hoekstee Margriet Bleekemolen Ans Poelarends Op maandag 5 januari was de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Hoekstee, alle bewoners, mantelzorgers en medewerkers waren hiervoor uitgenodigd. s Middags om 14:00 uur kwamen de eerste genodigden binnen en werden ze begroet met een welkomstdrankje. Door teammanager Wilma Woker werd de nieuwjaarswens uitgesproken en natuurlijk werd het glas geheven op het nieuwe jaar. PROOST op 2015, dat het een gelukkig jaar mag worden voor alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers. VRIJWILLIGERSNIEUWS De Vrijwilligersraad is er voor de vrijwilligers zoals de Ondernemingsraad er is voor de medewerkers. Geïnteresseerd in waar de Vrijwilligersraad zich mee bezighoudt? Vraag naar de folder op jouw locatie. De Vrijwilligersraad is bereikbaar via Secretariaat Vrijwilligersraad Wilma Buitenhuis Telefoon Vrijwilligerswerk Een warm hart voor ouderen? Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is voor haar bewoners op zoek naar mensen met een warm hart voor de ouder wordende mens. Vrijwilligers zijn onmisbaar om het persoonlijk welzijn van de bewoners te helpen verbeteren en het verblijf voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. Zij werken achter de schermen of midden in de organisatie; doen activiteiten met bewoners of verrichten allerlei werkzaamheden voor/met bewoners. Ook zorgen zij ervoor dat de samenleving 'in huis gehaald wordt', en dat bewoners daarvan deel kunnen blijven uitmaken. Dit maakt dat vrijwilligers voor ons van onschatbare waarde zijn

12 Samen op zoek naar passend vrijwilligerswerk Wij hebben een gevarieerd aanbod aan vrijwilligerstaken, zoals: Gastvrouw/heer dagvoorziening Spel/activiteitenbegeleider Bewegen met ouderen Begeleiding rondom de maaltijd Gastvrouw/heer zorgappartement of verpleeghuiswoning Ondersteuning restaurant/eetcafé Wandelliefhebber Interesse? In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag over de mogelijkheden. Samen zoeken we naar een vrijwilligerstaak die bij uw kwaliteiten en mogelijkheden past. Vervolgens kunt u in een introductieperiode nagaan of het gekozen vrijwilligerswerk ook werkelijk bij u past. Het uitgebreide vacatureaanbod kunt u bekijken op onze website Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Aukje van Essen (consulent vrijwilligerswerk) via of Vrijwilligers en BedrijfsHulpVerlening Omdat BedrijfsHulpVerlening (BHV) voor vrijwilligers niet wettelijk verplicht is, worden vrijwilligers van ZGIJV hierin niet specifiek getraind. Hieronder een aantal uitgangspunten dat u in geval van brand in acht kunt nemen. Basisuitgangspunten zijn: Stel u vooraf op de hoogte van de indeling van het gebouw en van de te volgen vluchtroute(s). Ga na waar de brandblusmiddelen zich bevinden. Bij brand: Blijf kalm. Begin, indien verantwoord, met blussen en volg altijd de instructies op van BHV-er en/of brandweer. Belangrijk voor alle vrijwilligers die met bewoners werken: Programmeer standaard de volgende telefoonnummers in uw mobiele telefoon: het bereikbaarheidsnummer van de afdeling, het algemene telefoonnummer van de locatie. Wat te doen bij nood: In elke huiskamer is een telefoonnummer en telefoon (soms noodknop) voor noodgevallen. In de meeste algemene ruimten is een noodknop of kunt u terecht bij de receptie of een (zorg)medewerker. Kijk waar de telefoon en/of knoppen zich bevinden

13 Wanneer u met een bewoner buiten een locatie bent: Ga niet zonder toestemming van een beroepskracht (van de afdeling/buurt) met een bewoner naar buiten. Bij acute nood - bel 112 en neem daarna contact op met de afdeling/ buurt of locatie. Bij problemen: bel de afdeling/buurt of locatie. EVEN KENNISMAKEN: ANOUK MANDEMAKER Mijn naam is Anouk Mandemaker en ik ben onlangs gestart als stagiaire communicatie binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Ik volg de opleiding communicatie, waarvoor ik mijn afstudeerstage binnen ZGIJV zal lopen. Ik ken de organisatie al goed, aangezien ik eerder al een langere periode als receptioniste in de Esdoorn en de Molenhof heb gewerkt. In mijn vrije tijd ben ik gek op koken en ga ik samen met mijn vriend minstens twee keer per jaar skiën in de Alpen. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de opleiding communicatie. Eind juni zal ik mijn afstudeerstage afronden en heb ik (naar verwachting) mijn diploma in handen. Voor nu kijk ik uit naar mijn tijd binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en ontmoet ik u graag op één van de locaties

14 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart

15 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart

16 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart 2015 VRIENDEN VAN DE HOEKSTEE De stichting Vrienden van de Hoekstee stelt zich ten doel morele ondersteuning te bieden aan cliënten van de Hoekstee. Zij doet dit door het welzijn van cliënten in ruime zin van het woord te bevorderen. U kunt daarbij denken aan het mede mogelijk maken van aanschaf van materialen die anders niet aangeschaft kunnen worden. De stichting wil zich juist daarvoor inzetten. Om haar doelen te verwezenlijken is de stichting Vrienden van de Hoekstee altijd op zoek naar nieuwe vrienden. Uw vriendschap wordt op prijs gesteld! U kunt de Vrienden steunen U kunt het werk van de stichting steunen met een bijdrage vanaf 10,- per jaar. Uw bijdrage is bijzonder welkom. Donateur worden is heel eenvoudig: u vult de machtigingskaart in en levert deze in bij de personeelspost van de Hoekstee. Machtigingskaart Donateurkaart Stichting Vrienden van de Hoekstee Naam en voorletters : Straat : Postcode en plaats : Datum : Handtekening : Optie 1, machtiging Ik wens donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Hoekstee en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de Stichting Vrienden van de Hoekstee om jaarlijks af te schrijven van rekeningnummer: Optie 2, eenmalige donatie Ik wens eenmalig over te maken op rekeningnummer NL09 RABO een bedrag van 16

EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. Wensboom Nieuwjaarstoespraak. In deze uitgave o.a.: Viering kerstavond verpleeghuiswoningen.

EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. Wensboom Nieuwjaarstoespraak. In deze uitgave o.a.: Viering kerstavond verpleeghuiswoningen. Jaargang 6 nummer 30 februari / maart 2015 EsdoornNieuws EsdoornNieuws EsdoornNieuws EsdoornNieuws In deze uitgave o.a.: Viering In deze kerstavond uitgave o.a.: verpleeghuiswoningen Wensboom Viering kerstavond

Nadere informatie

MolenhofNieuws MolenhofNieuws

MolenhofNieuws MolenhofNieuws Jaargang 6 nummer 30 februari / maart 2015 MolenhofNieuws MolenhofNieuws MolenhofNieuws In In deze uitgave o.a.: Terublik decembermaand Ongemerkte In deze uitgave kleding o.a.: Nieuwjaarstoespraak Terublik

Nadere informatie

HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws

HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws L A A T S T E E D I T I E Jaargang 6 nummer 36 december 2015 L A A T S T E E D I T I E Jaargang 6 nummer 36 december 2015 L A A T S T E E D I T I E HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws In deze

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

magazine t Smeedeshof Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7

magazine t Smeedeshof Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7 jaargang 7 - juni 2013 magazine het informatiemagazine voor armonea-bewoners t Smeedeshof Een gedicht: Ik ben nog fit van lijf en verstand» p 4 Zomerweetjes» p 6 Zomerpuzzel Einstein» p 7 En verder Ons

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Ortelius. Dagorde... BINGOAVOND. Nummer 4. Maandelijkse Vergadering op 6 mei om 20.30 u zaal Kring Reuzenpoort te Borgerhout.

Ortelius. Dagorde... BINGOAVOND. Nummer 4. Maandelijkse Vergadering op 6 mei om 20.30 u zaal Kring Reuzenpoort te Borgerhout. wat ons een beeld zou kunnen geven van het leven en werken van de loodsen uit de tijd vóór de komst van de Fransen. Wat resteert, maakt wel duidelijk hoe belangrijk de loodsen in de Tachtigjarige Oorlog

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Vrijwilligers Maart 2015 jaargang 1. Voorwoord

Nieuwsbrief voor Vrijwilligers Maart 2015 jaargang 1. Voorwoord Voorwoord Dit is de eerste uitgave van de nieuwsbrief voor vrijwilligers. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de onderwerpen die voor u als vrijwilliger van belang zijn. We hebben het plan

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerst 2015 Dit is de feestkrant van 2015. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst. Deze krant is voor iedereen, zowel voor ouders/verzorgers

Nadere informatie

magazine Millegem Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7

magazine Millegem Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7 jaargang 7 - juni 2013 magazine het informatiemagazine voor armonea-bewoners Millegem Een gedicht: Ik ben nog fit van lijf en verstand» p 4 Zomerweetjes» p 6 Zomerpuzzel Einstein» p 7 En verder Ons wzc

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. Zo beleven zij samen

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Slaapproblemen, angst en onrust

Slaapproblemen, angst en onrust Slaapproblemen, angst en onrust WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WAT GEBEURT ER ALS U STOPT AUTORIJDEN INFORMATIE ADRESSEN HULPVERLENING VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL SLAAPPROBLEMEN,

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! De herkenning en glimlachen als je patiënten komt halen doen je goed. Wie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan,

Nadere informatie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie vind. Informatie over: Dementie Uw manier van leven met dementie. Wanneer u dementie vermoedt bij uzelf of bij uw familie, dan komt er veel op u af. Laurens helpt. In deze folder leest u over dementie

Nadere informatie

Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie

Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie Wie is Danstheater VOS Danstheater VOS is een groep professionele danseressen, die moderne dans toegankelijk wil maken. Voor een divers publiek. Sinds

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen?

Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen? Mentaal Welbevinden Informatie & Ideeën Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen? In de zorg staat het welbevinden van de cliënt centraal. Als cliënt mag u verwachten dat zorgmedewerkers u ondersteunen om

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. Azora Advies- en behandelcentrum Industrieweg 115, 7061 AP Terborg T (0315) 33 81 11 E behandelcentrum@azora.nl I www.azora.nl Meer weten? Wanneer maak ik een afspraak? Het Azora Advies- en behandelcentrum

Nadere informatie

Specialistische zorg bij het ouder worden Sterker in de samenleving.

Specialistische zorg bij het ouder worden Sterker in de samenleving. Specialistische zorg bij het ouder worden Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Janneke is een ouder wordende vrouw met een verstandelijke handicap. Haar lichamelijke klachten nemen toe met het

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl Ervaar onze gastvrijheid Welkom! www.arienszorgpalet.nl Van harte welkom bij AriënsZorgpalet Iedereen vindt het heerlijk om gastvrij te worden ontvangen. Weten dat u welkom bent en dat men er alles aan

Nadere informatie

De Lindeboom Ammerzoden

De Lindeboom Ammerzoden De Lindeboom Ammerzoden BrabantZorg Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam

Nadere informatie

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing Thuiszorg Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79 Iedere situatie heeft een eigen oplossing Heerlijk, die aandacht en die hulp! Thuis wonen Voor veel mensen geldt het gezegde: Oost

Nadere informatie

foto s Reinout van den Bergh Wonen

foto s Reinout van den Bergh Wonen foto s Reinout van den Bergh Wonen 400 Missie De Leystroom is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis waar de kwaliteit van uw leven voorop staat. Naastenliefde, wederkerigheid en veiligheid staan

Nadere informatie

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015 Careyn editie Rozenhof, nummer 130, 2015 Beste bewoner, Mijn naam is Marjo Farenhout, ik ben 62 jaar en moeder Van 2 volwassen dochters Cantal en Joycee. Ook ben ik een trotse oma van Jim, Liz, Ben en

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Leg vrijheidsbeperking aan banden Zorg voor leven in vrijheid

Leg vrijheidsbeperking aan banden Zorg voor leven in vrijheid Leg vrijheidsbeperking aan banden Zorg voor leven in vrijheid Wat kunt u zelf doen om vrijheidsbeperkende maatregelen bij uw familielid te verminderen? Waarom deze brochure? Leven zonder risico s bestaat

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

NIEUWS. Het schoolfonds/de ouderbijdrage 2015-2016. De foto s. Oud Papier

NIEUWS. Het schoolfonds/de ouderbijdrage 2015-2016. De foto s. Oud Papier NIEUWS 30-11- 2015 Jaa rgang 6, nummer 4 Het schoolfonds/de ouderbijdrage 2015-2016 Het basisonderwijs wordt, zoals u ongetwijfeld weet, door het rijk gesubsidieerd. Waarom dan een schoolfonds? Op vrijwel

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus, uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus Laurens Huize Sint Petrus is een woonzorgcentrum voor ouderen in Berkel en Rodenrijs. De locatie kent een lange traditie

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard nr. 8 december 2015

Vrijwilligers-krant Midgard nr. 8 december 2015 Vrijwilligers-krant Midgard nr. 8 december 2015 Beste allen, We staan aan de vooravond van het Nieuwe jaar. Traditiegetrouw blikken we kort terug op het afgelopen en vooruit naar het nieuwe jaar. Er is

Nadere informatie

Kunt u zich nu goed voortbewegen? Hoe komt u uit de stoel en naar het toilet? Is er in het gebouw een lift aanwezig? Is uw woning gelijkvloers?

Kunt u zich nu goed voortbewegen? Hoe komt u uit de stoel en naar het toilet? Is er in het gebouw een lift aanwezig? Is uw woning gelijkvloers? Opnamegesprek revalidatie Bereid je altijd voor op het gesprek. Bekijk het indicatiebesluit (let op: hoeveelheid uren te besteden aan PV, VP, BG, BH en Dagbesteding) of de overdracht en probeer op basis

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Informatiebrochure. De Riethorst De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. De Riethorst De Riethorst Stromenland Informatiebrochure De Riethorst De Riethorst Stromenland Warm welkom Met deze folder geven we u een eerste indruk van verpleeghuis De Riethorst in het hartje van de stad Geertruidenberg. Een verpleeghuis

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

2 Functies in de zorg

2 Functies in de zorg THEMA 2Functies in de zorg 1 Inleiding In de zorg werken heel veel mensen. Mensen zoals jij, zorghulpen, maar ook mensen met andere functies. In dit thema leer je welke andere functies je in de zorg tegenkomt.

Nadere informatie

LIONS ZONNEBLOEM VAKANTIE 2015 DE VRIJE VOGEL IN ELSLOO

LIONS ZONNEBLOEM VAKANTIE 2015 DE VRIJE VOGEL IN ELSLOO LIONS ZONNEBLOEM VAKANTIE 2015 DE VRIJE VOGEL IN ELSLOO MAANDAG 20 APRIL T/M ZATERDAG 25 APRIL MAANDAG 20 APRIL VERTREK NAAR ELSLOO Aan de rand van het Nationaal Park het Drens Friese Wold, vlakbij Appelscha,

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed-

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- VOORKOM ONNODIGE ACHTERUITGANG IN HET ZIEKENHUIS -KOM UIT BED- INLEIDING U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ONDERSTEUNING THUIS Juli 2015

NIEUWSBRIEF ONDERSTEUNING THUIS Juli 2015 NIEUWSBRIEF ONDERSTEUNING THUIS Juli 2015 Geachte heer/mevrouw, De vakantieperiode staat weer voor de deur! Tijd om u weer op de hoogte te stellen van de meest actuele zaken. Zoals gebruikelijk algemeen

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurige zorg. De rol van de familie

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurige zorg. De rol van de familie Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.2.8 Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurige zorg. De rol van de familie brochure bronnen www.loc.nl, juni 2012 www.vilans.nl Vilans (kenniscentrum voor de

Nadere informatie

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding... 1 Beter naar huis... 1 Tips... 2 Familieparticipatie... 9 Vragen... 9 Inleiding Ouderen lopen

Nadere informatie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie Lamoraal V1_2011 Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie 'Zorg en wonen voor psychogeriatrische bewoners benadert zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De bewoner

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4 Zorg in vrijheid Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie Versie 4 Inleiding Vrijheid is voor de meeste mensen in Nederland een gegeven. Toch komt het in zorginstellingen

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons Kennismaken met Valkenhof Inhoud Zorg met 'n zachte g Korte kennismaking Vergoeding Zorg bij u thuis Dagcentra Gezondheidscentrum Valkenhof

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

EsdoornNieuws. EsdoornNieuws EsdoornNieuws. In deze uitgave o.a.: o.a.: museumboerderij Kampereiland. 200 jaar Koninkrijk. Diverse Bezoek optredens

EsdoornNieuws. EsdoornNieuws EsdoornNieuws. In deze uitgave o.a.: o.a.: museumboerderij Kampereiland. 200 jaar Koninkrijk. Diverse Bezoek optredens Jaargang 6 nummer 32 juni / juli 2015 EsdoornNieuws EsdoornNieuws EsdoornNieuws In deze uitgave o.a.: o.a.: Bezoek museumboerderij museumboerderij Kampereiland Kampereiland 200 200 jaar Koninkrijk In deze

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Advies- en behandelcentrum. Logopedie. Communiceren op maat

Advies- en behandelcentrum. Logopedie. Communiceren op maat Advies- en behandelcentrum Logopedie Communiceren op maat Wat is logopedie? Logopedie binnen het Advies- en behan del centrum houdt zich bezig met advisering, onderzoek en behandeling van stoornissen en

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis Verpleeg- en Gasthuis St Elisabeth Het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis staat in het centrum van Amersfoort en is een echt stadsverpleeghuis. Het fraaie, moderne gebouw met uitzicht op de levendige winkelstraat,

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie