HoeksteeNieuws. HoeksteeNieuws. In deze uitgave: Terugblik Vrienden decembermaand. Vrijwilligersnieuws. In deze uitgave: Vrienden van de Hoekstee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HoeksteeNieuws. HoeksteeNieuws. In deze uitgave: Terugblik Vrienden decembermaand. Vrijwilligersnieuws. In deze uitgave: Vrienden van de Hoekstee"

Transcriptie

1 Jaargang 6 nummer 31 februari / maart 2015 Jaargang 6 nummer 31 februari / maart 2015 HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws In deze uitgave: Terugblik In deze uitgave: decembermaand Vrijwilligersnieuws Terugblik decembermaand In deze uitgave: Vrienden Vrijwilligersnieuws van de Hoekstee Terugblik Vrienden decembermaand van Hoekstee Vrijwilligersnieuws Vrienden van de Hoekstee

2 Inhoudsopgave Pagina Colofon Voorwoord 3 Waar je er als mens toe doet 6 Hoera geslaagd 7 5 december 8 6 e jaargang, nummer 31 HoeksteeNieuws is een uitgave voor cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum de Hoekstee in Ommen Kerstdiner 9 Gedachten bij het ouder worden 10 Nieuwjaarsreceptie 11 HoeksteeNieuws verschijnt tweemaandelijks in een oplage van 150 exemplaren Vrijwilligersnieuws 11 Even kennismaken: Anouk Mandemaker 13 Geheugenverlies 14 Vrienden van de Hoekstee 16 HoeksteeNieuws is ook te lezen op > Laatste nieuws Contactpersonen Chiela Seigers Wilma Buitenhuis Liane Ligthart (opmaak) Redactieadres Het Zonnehuis Wilma Buitenhuis, secretaresse Nijenhuislaan WB Zwolle Telefoon: (038) of via Inleveren kopij volgende uitgave voor 14 maart (maximaal 1 A4) Ommen, februari 2015

3 VOORWOORD Nieuwjaarstoespraak Raad van Bestuur Dames en heren bewoners, bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en collegamedewerkers, Na een jarenlange periode van alleen een nieuwjaarstoespraak op papier, hebben we nu besloten de nieuwjaarsreceptie weer echt vergezeld te doen gaan van een daadwerkelijk uitgesproken nieuwjaarsrede. Er waren wel redenen voor om de nieuwjaarsboodschap van de Raad van Bestuur op papier te zetten en daarna te verspreiden; we hebben namelijk zes locaties met bijna evenveel recepties, en je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Desondanks meenden we er toch goed aan te doen en met we bedoel ik het MT en de bestuurder terug te keren naar de eerdere traditie van het persoonlijk toespreken van zoveel mogelijk betrokkenen bij de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, tezamen de Zonnehuisgemeenschap genoemd. Daarom houden we de toespraak in de grootste locatie, en hebben we enkele betrokkenen van andere locaties nadrukkelijk ook hier uitgenodigd. Waar komt die traditie van de nieuwjaarsreceptie met een toespraak eigenlijk vandaan? Van oudsher was het natuurlijk een prachtige gelegenheid om terug te blikken op het voorbije jaar, vooruit te kijken naar het nieuwe jaar, en u en ons allen meteen de beste wensen mee te geven voor dat nieuwe jaar. Daar komt deze keer nog bij, dat we ook van de gelegenheid gebruik maken u allen een hart onder de riem te willen steken en dat lijkt nodig om twee redenen. In de eerste plaats zitten we in de ouderenzorg in een periode van transitie. Dat is de overgang van de ene naar een andere tijd. Vroeger gaven we de ouderenzorg vooral vorm door het bouwen van veel instellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen, waar een ieder kon worden opgenomen als de zorg te zwaar werd. De staat heeft in die tijd steeds meer verantwoordelijkheden naar zich toegetrokken, en zo werd de verzorgingsstaat geboren. Een verzorgingsstaat die veel beloofde, maar dat niet allemaal kon waarmaken. Een verzorgingsstaat ook, die door de dubbele vergrijzing een steeds groter deel van ons inkomen nodig had om de illusie van goede zorg voor iedereen in stand te houden. Dus er moest politiek gezien wel iets gebeuren, want zonder ingrijpen zou de zorg onbetaalbaar worden. De huidige regering besloot ruim twee jaar geleden dat het roer fundamenteel om moest. We moeten toe naar een tijd waarin ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven, en er moest vaker een beroep worden gedaan op mantelzorgers vooral familieleden en vrijwilligers, omdat er ook fors bezuinigd moest worden. De koning noemde dat in zijn troonrede de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving

4 En door de economische crisis moest die overgang ook nog eens snel gebeuren, zo moest er in vier jaar tijd 2,7 miljard euro bezuinigd worden op de 16 miljard die twee jaar geleden aan ouderenzorg werd uitgegeven. Iedereen snapte meteen dat er veel moest veranderen, in een korte tijd. Zo ook wij. In de loop van 2013 startten wij het grote project Zorgen voor Zorg, met een zeer brede participatie van alle geledingen in onze organisatie. Eind 2013 hebben wij een projectplan gepresenteerd onder de titel Zorgen voor Zorg waarin een ingrijpende herstructurering werd aangekondigd, een reorganisatie aan de hand van negen bewegingen, en wel in vier fasen. We hebben u telkens over de voortgang van die reorganisatie geïnformeerd, maar het is goed om aan te geven waar we nu staan. Welnu, fase 1 en 2, een ingreep in de topstructuur, staf en ondersteunende diensten, is volgens plan vrijwel afgerond, en heeft ondanks de noodzakelijke krimp geresulteerd in een klein plusje in de exploitatie van Deze reorganisatie heeft in het afgelopen jaar veel tijd, energie, geld en emoties gekost, maar we moeten ook stilstaan bij het gegeven dat het gewone werk gewoon is doorgegaan. Tijdens de verbouwing bleef de winkel dus open; zo hebben we de eerste fase van de renovatie van de Hoekstee afgerond, we hebben een veelbelovende samenwerking met de Imminkhoeve bereikt, en bij de Molenhof hebben we met Habion (de eigenaar van het gebouw) een experimentele status afgesproken, die de Molenhof een tweede jeugd moet geven. In 2014 hebben we ook weer het kwaliteitscertificaat behaald met slechts één gele kaart. Tegelijkertijd moeten we ook onderkennen, dat er nog veel dingen beter kunnen, ook volgens de inspectie, en daar wordt nu heel hard aan gewerkt. Tot zover de transitie, onze herstructurering en het afgelopen jaar. Er is ook nog een tweede reden, waarom het goed is om ons enige moed in te spreken, en dat is ons imago; ik bedoel dan met name het imago van de sector, waarvan wij ook last hebben. Dat imago van de sector staat al enige jaren onder druk, vooral veroorzaakt door incidenten in het westen van het land, gevolgd door overtrokken reacties van de politiek. Blijkbaar is de redenering ongeveer als volgt: als er wantoestanden zijn in enkele verpleeg- of verzorgingshuizen, dan zal het overal wel een bende zijn, behalve bij de koplopers, die toch minstens een 8,5 moeten scoren. Als je dan tussen een 7 en 8 scoort en in normale gevallen als voldoende tot goed wordt beoordeeld, dan heb je ineens een onvoldoende! Dat lijkt me zeer onredelijk, en gelukkig heb ik tijdens de stamppotmaaltijd met medewerkers van het Zonnehuis, op de avond van de kerstfair, mogen ervaren dat veel medewerkers nog steeds ruimschoots gemotiveerd zijn om dit moeilijke, maar mooie werk te doen! Maar het werk wordt wel steeds moeilijker, de bewoners hebben steeds complexere ziektebeelden en de zorgzwaarte wordt steeds hoger

5 En dat brengt mij bij onze plannen voor Zojuist vermeldde ik dat fase 1 en 2 van de reorganisatie vrijwel zijn afgerond, en waarvan medewerkers op de werkvloer en cliënten niet zo heel veel gemerkt hebben, maar nu volgen fase 3 en 4. In fase 3 wordt de midden-structuur opnieuw ingericht, en in fase 4 wordt de organisatie verder aangepast aan minder opnamecapaciteit. Om de zorg ook in de toekomst met ingewikkelder problematiek op niveau te houden, moeten we een nieuwe groep medewerkers aantrekken, HBOV-ers van niveau 5; dit ontlast in hoge mate de teammanagers, van wie de functie zal veranderen. Dat is de kerngedachte van fase 3, die we in de komende maanden gaan uitwerken en in de loop van 2015 gaan uitvoeren. we werken aan verschillende verbeterplannen. Ook wordt de verhuizing van de bewoners van Weteringbuurt voorbereid. Voorlopig is de reorganisatie nog niet afgerond, maar we verwachten wel over twee tot drie jaar een nieuw evenwicht bereikt te hebben! In dat vertrouwen wens ik u allen een gezegend en voorspoedig 2015 toe! Dank u wel, Jan Eefsting, bestuurder. De begroting van 2015 geeft een licht positief resultaat, maar daarvoor hebben we helaas wel weer diverse bezuinigingsmaatregelen moeten treffen, onder meer in het behandelcentrum, de dagbesteding en de thuiszorg, onder andere omdat de tarieven daarvoor fors gedaald zijn. Ook nu weer blijft de winkel gewoon open en gaat het gewone werk door; zo zijn we al begonnen met de tweede fase van de renovatie van de Hoekstee, we starten het project met Habion in de Molenhof met een inspiratiedag in februari, we hebben goede verwachtingen van de groei in zorgverlening aan cliënten van de Imminkhoeve en aan cliënten van het eerstelijns behandelcentrum; - 5 -

6 WAAR JE ER ALS MENS TOE DOET Domein mentaal welbevinden: identiteit en zin De zorg wordt wel verdeeld in vier domeinen: de woon- en leefomstandigheden, participatie, lichamelijk welbevinden en mentaal welbevinden. Het zijn aspecten van het menselijk bestaan die kunnen worden onderscheiden, maar feitelijk niet te scheiden zijn: de mens is immers een geheel. Daarom hangen deze aandachtsgebieden in de zorg ook nauw met elkaar samen. Identiteit en zin gaan voorop, vormen de kern van alle domeinen samen. Van daaruit worden doelen en acties voor het zorgleefplan geformuleerd; niet gericht op de problemen, maar op de cliënt. Van mentaal welbevinden is sprake als iemand goed in z n vel zit, het naar de zin heeft en tegen een stootje kan. Mentaal is geestelijk: psychisch en spiritueel. Als geestelijk verzorgers hebben we een specifieke deskundigheid op het gebied van mentaal welbevinden, maar het is zeker niet uitsluitend ons terrein. Ook de activiteitenbegeleider/ welzijnsmedewerker, psycholoog en andere medewerkers zijn hier op gericht. Kenniscentrum voor langdurige zorg Vilans bracht op originele wijze het domein mentaal welbevinden in kaart. De fictieve landkaart geeft het leven weer met z n belangrijkste aspecten, thema s en emoties en wil een middel zijn om cliënten beter te leren kennen. De vragen: wie bent u? en wie/wat is voor u belangrijk? staan daarbij voorop. Hoofdthema s zijn vreugde, verdriet, verhaal en verbondenheid, andere woorden helpen bij het gesprek. Hoe zat het in uw leven met vreugde en verdriet, en nu? Kunt u uw verhaal kwijt? Zijn er mensen met wie u zich verbonden weet? Sta eens stil bij andere woorden op de kaart, wat zeggen ze u: dansen, zingen, geuren, kleuren? En: gewoonten, hebt u bepaalde gewoonten? En geloof, hebt u daar wat mee misschien? Of werd dat anders gaandeweg. Familie en vriendschap, zijn die voor u belangrijk? Zie hier het woordje heimwee, herkent u dat? Had u wel eens heimwee, of nu nog? Teveel voor één ontmoeting, maar ook een enkele vraag kan al voldoende zijn om in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. Is met de cliënt zelf de kaart niet meer te verkennen, dan misschien wel met iemand die hem goed kent

7 Vanuit de invalshoek van de zorgethiek staat niet alleen de cliënt centraal, maar cliënt èn zorgverlener samen als een ellips met twee brandpunten, beiden doen er toe! Zorg is geen product of takenpakket, maar primair een relatie, een manier van doen en zijn, die beïnvloedt hoe de cliënt zich voelt en mede zijn gevoel van zin bepaalt. De cliënt leren kennen zó dat deze zich gekend weet, versterkt het vertrouwen, versterkt de zorgrelatie. Als geestelijk verzorgers leveren we graag een bijdrage aan zorg op deze basis. Vanuit de vakgroep geestelijke verzorging, Gerhard Kruizinga en Marry Schuurman. HOERA GESLAAGD Op donderdag 13 november hebben vijf vrijwilligers de workshop eten en drinken geven aan bewoners gevolgd. Deze workshop vond plaats in de Esdoorn in Zwolle en de vrijwilligers werden daar welkom geheten door Gerda Akkerman en Margreet Bouwhuis. Daarna begon de workshop die gegeven werd door logopediste Marjan Jager en ergotherapeut Margret Kosse. Bij deze willen wij Kees, Tiny, Wilma en Patricia feliciteren met hun behaalde resultaten en ze veel plezier wensen met hun vrijwilligerswerk in de Hoekstee

8 5 DECEMBER Op 5 december was Sinterklaas de Hoekstee niet vergeten en hij bracht hier samen met zijn Pieten een bezoek. De bewoners zaten al in de huiskamer te wachten toen de Sint en zijn Pieten arriveerden. Er werden liedjes gezongen en Sinterklaas sprak de bewoners persoonlijk toe. De Pieten deelden pepernoten uit en de bewoners lieten zich deze goed smaken bij de warme chocolademelk. Het was een leuke ochtend waarbij iedereen genoten heeft van een gezellig samenzijn

9 KERSTDINER Woensdagavond 17 december werd in de Hoekstee het kerstdiner georganiseerd. Alle bewoners met hun mantelzorger waren uitgenodigd om aan te schuiven. Tijdens het kerstdiner werden er kerstliederen gezongen en gedichten voorgedragen. Het was een heel gezellig kerstdiner en iedereen heeft genoten van het heerlijke eten. Het voelde goed om samen dit te kunnen doen en iedereen ging dan ook moe maar voldaan naar huis. KERSTMENU Romige mosterd soep Stokbrood met kruidenboter Gebraden kipfilet gevuld met eendenmousse met sinaasappelsaus Spruitjes met spekjes en uitjes Puree met koolraap en oude kaas Minitaartje van aardpeer-pastinaak Stoofpeertjes Kerst ijs - 9 -

10 GEDACHTEN BIJ HET OUDER WORDEN Met mij is totaal niets aan de hand Ik ben nog erg fit van lijf en verstand Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie En als ik buk is het of ik sterretjes zie Mijn pols iets te snel, mijn bloeddruk wat hoog Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op het oog Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik buiten langs 's Heren wegen kom ik in winkels en op het plein Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en om over vroeger te kunnen dromen Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was Ik ben nu weer vergeten, wat ik gisteren pas las Ook heb ik heel veel last van mijn ogen en mijn rug raakt langzamerhand steeds meer gebogen De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op het oog. Is het leven niet mooi? Het gaat zo snel voorbij! Als ik kijk naar foto's van vroeger dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren Wilde ik mooie schoentjes, dan moest ik daar heel lang voor sparen. Ik ging fietsen en wandelen, overal heen en kende geen moeheid, naar het scheen. Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw of zwart En loop ik heel langzaam, vanwege mijn hart "Doe het maar op uw gemak" zei de cardioloog "U bent nog fantastisch goed... zo op het oog". De ouderdom is goed, ja begrijp me wel Als ik niet slapen kan en dan tot honderd tel, dan twijfel ik of dat eigenlijk wel waar is en of dat beeld van 'goed' niet ietwat raar is. Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op de tafel, gehoorapparaten op de kast, mijn steunzolen naast het bed op de stoel. U ziet dus wat ik met die twijfel bedoel. "Trek niets in twijfel", zegt de neuroloog, "U bent nog fantastisch goed... zo op het oog". 's Morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan lees ik de nieuwtjes in de krant ik wil WEL bijblijven. En naderhand doe ik van alles en stof wat af. Ik heb tijd te kort! Ja nu staat u paf. Wel gaat alles heel erg traag, heb na het eten vaak last van mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want dat mag dat is heel gewoon op de oude dag. "Aanvaard het rustig", zei de psycholoog, "U bent nog fantastisch... zo op het oog"

11 NIEUWJAARSRECEPTIE Leden Vrijwilligersraad en bereikbaarheid Voorzitter Willem Richter De Hoekstee Margriet Bleekemolen Ans Poelarends Op maandag 5 januari was de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Hoekstee, alle bewoners, mantelzorgers en medewerkers waren hiervoor uitgenodigd. s Middags om 14:00 uur kwamen de eerste genodigden binnen en werden ze begroet met een welkomstdrankje. Door teammanager Wilma Woker werd de nieuwjaarswens uitgesproken en natuurlijk werd het glas geheven op het nieuwe jaar. PROOST op 2015, dat het een gelukkig jaar mag worden voor alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers. VRIJWILLIGERSNIEUWS De Vrijwilligersraad is er voor de vrijwilligers zoals de Ondernemingsraad er is voor de medewerkers. Geïnteresseerd in waar de Vrijwilligersraad zich mee bezighoudt? Vraag naar de folder op jouw locatie. De Vrijwilligersraad is bereikbaar via Secretariaat Vrijwilligersraad Wilma Buitenhuis Telefoon Vrijwilligerswerk Een warm hart voor ouderen? Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is voor haar bewoners op zoek naar mensen met een warm hart voor de ouder wordende mens. Vrijwilligers zijn onmisbaar om het persoonlijk welzijn van de bewoners te helpen verbeteren en het verblijf voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. Zij werken achter de schermen of midden in de organisatie; doen activiteiten met bewoners of verrichten allerlei werkzaamheden voor/met bewoners. Ook zorgen zij ervoor dat de samenleving 'in huis gehaald wordt', en dat bewoners daarvan deel kunnen blijven uitmaken. Dit maakt dat vrijwilligers voor ons van onschatbare waarde zijn

12 Samen op zoek naar passend vrijwilligerswerk Wij hebben een gevarieerd aanbod aan vrijwilligerstaken, zoals: Gastvrouw/heer dagvoorziening Spel/activiteitenbegeleider Bewegen met ouderen Begeleiding rondom de maaltijd Gastvrouw/heer zorgappartement of verpleeghuiswoning Ondersteuning restaurant/eetcafé Wandelliefhebber Interesse? In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag over de mogelijkheden. Samen zoeken we naar een vrijwilligerstaak die bij uw kwaliteiten en mogelijkheden past. Vervolgens kunt u in een introductieperiode nagaan of het gekozen vrijwilligerswerk ook werkelijk bij u past. Het uitgebreide vacatureaanbod kunt u bekijken op onze website Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Aukje van Essen (consulent vrijwilligerswerk) via of Vrijwilligers en BedrijfsHulpVerlening Omdat BedrijfsHulpVerlening (BHV) voor vrijwilligers niet wettelijk verplicht is, worden vrijwilligers van ZGIJV hierin niet specifiek getraind. Hieronder een aantal uitgangspunten dat u in geval van brand in acht kunt nemen. Basisuitgangspunten zijn: Stel u vooraf op de hoogte van de indeling van het gebouw en van de te volgen vluchtroute(s). Ga na waar de brandblusmiddelen zich bevinden. Bij brand: Blijf kalm. Begin, indien verantwoord, met blussen en volg altijd de instructies op van BHV-er en/of brandweer. Belangrijk voor alle vrijwilligers die met bewoners werken: Programmeer standaard de volgende telefoonnummers in uw mobiele telefoon: het bereikbaarheidsnummer van de afdeling, het algemene telefoonnummer van de locatie. Wat te doen bij nood: In elke huiskamer is een telefoonnummer en telefoon (soms noodknop) voor noodgevallen. In de meeste algemene ruimten is een noodknop of kunt u terecht bij de receptie of een (zorg)medewerker. Kijk waar de telefoon en/of knoppen zich bevinden

13 Wanneer u met een bewoner buiten een locatie bent: Ga niet zonder toestemming van een beroepskracht (van de afdeling/buurt) met een bewoner naar buiten. Bij acute nood - bel 112 en neem daarna contact op met de afdeling/ buurt of locatie. Bij problemen: bel de afdeling/buurt of locatie. EVEN KENNISMAKEN: ANOUK MANDEMAKER Mijn naam is Anouk Mandemaker en ik ben onlangs gestart als stagiaire communicatie binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Ik volg de opleiding communicatie, waarvoor ik mijn afstudeerstage binnen ZGIJV zal lopen. Ik ken de organisatie al goed, aangezien ik eerder al een langere periode als receptioniste in de Esdoorn en de Molenhof heb gewerkt. In mijn vrije tijd ben ik gek op koken en ga ik samen met mijn vriend minstens twee keer per jaar skiën in de Alpen. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de opleiding communicatie. Eind juni zal ik mijn afstudeerstage afronden en heb ik (naar verwachting) mijn diploma in handen. Voor nu kijk ik uit naar mijn tijd binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en ontmoet ik u graag op één van de locaties

14 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart

15 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart

16 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart 2015 VRIENDEN VAN DE HOEKSTEE De stichting Vrienden van de Hoekstee stelt zich ten doel morele ondersteuning te bieden aan cliënten van de Hoekstee. Zij doet dit door het welzijn van cliënten in ruime zin van het woord te bevorderen. U kunt daarbij denken aan het mede mogelijk maken van aanschaf van materialen die anders niet aangeschaft kunnen worden. De stichting wil zich juist daarvoor inzetten. Om haar doelen te verwezenlijken is de stichting Vrienden van de Hoekstee altijd op zoek naar nieuwe vrienden. Uw vriendschap wordt op prijs gesteld! U kunt de Vrienden steunen U kunt het werk van de stichting steunen met een bijdrage vanaf 10,- per jaar. Uw bijdrage is bijzonder welkom. Donateur worden is heel eenvoudig: u vult de machtigingskaart in en levert deze in bij de personeelspost van de Hoekstee. Machtigingskaart Donateurkaart Stichting Vrienden van de Hoekstee Naam en voorletters : Straat : Postcode en plaats : Datum : Handtekening : Optie 1, machtiging Ik wens donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Hoekstee en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de Stichting Vrienden van de Hoekstee om jaarlijks af te schrijven van rekeningnummer: Optie 2, eenmalige donatie Ik wens eenmalig over te maken op rekeningnummer NL09 RABO een bedrag van 16

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag. 10-11 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC. 2012 NR. 4 16 De ontwikkelboog van

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

SamSam. het gevoel van samen

SamSam. het gevoel van samen SamSam MEI 2015 Huisblad van en voor de cliënten en bewoners van Archipel Dommelhoef en Landrijt IN DEZE UITGAVE Overhandiging cheque stilteruimte Landrijt Revalidatie Dommelhoef 'Jij maakt het verschil'

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

de Brug Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20124

de Brug Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20124 over de brug 1 VER de Brug Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20124 De stilte der natuur heeft vele geluiden 2 over de brug 3 Contactinformatie cliëntenraden

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

"Voor iemand zorgen vind ik heel mooi"

Voor iemand zorgen vind ik heel mooi INFOMAGAZINE lente 2013 Dhr. de Wildt "Voor iemand zorgen vind ik heel mooi" Echtpaar Huisman- van Kooten "Dankbaar voor plek in d'amandelhof" Beth-San opent fysioruimte VOORWOORD MEDITATIE Ziet, de Mens

Nadere informatie

Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot. Een waardevol afscheid

Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot. Een waardevol afscheid JAARGANG 8 n o MRT 15 1 3 8 11 15 IN DIT NUMMER De Stelling: Mantelzorg verplicht Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot Een waardevol afscheid < Voorpagina: Hellen Sievers en Anja Portegijs

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

BooghGoed verspreidt zich door

BooghGoed verspreidt zich door BooghGoed verspreidt zich door Midden-Nederland! -Margreet Takken Jaargang 7, nummer 3, december 2013 Opening BooghGoed webwinkel Column Steeds dichter bij elkaar Activiteit uitgelicht Productmatig werken

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar u!

Wij zijn op zoek naar u! De Zijlen nummer1:layout 1 16-03-2011 10:53 Pagina 2 JAARGANG 6 NUMMER 1 MAART 2011 ZIJLNIEUWS... VOOR VERWANTEN EN RELATIES Wij zijn op zoek naar u! Tien jaar lang hebben zij zich met veel plezier ingezet

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011 Nieuwsbrief nr. 4, winter 2011 Nieuwjaarswens Sinds begin dit jaar is het Centrum Mantelzorg in de vorm van een alliantie met MEE, Welsaen en SMD in gemeente Zaanstad gestart. In de gemeente Purmerend

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie