HoeksteeNieuws. HoeksteeNieuws. In deze uitgave: Terugblik Vrienden decembermaand. Vrijwilligersnieuws. In deze uitgave: Vrienden van de Hoekstee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HoeksteeNieuws. HoeksteeNieuws. In deze uitgave: Terugblik Vrienden decembermaand. Vrijwilligersnieuws. In deze uitgave: Vrienden van de Hoekstee"

Transcriptie

1 Jaargang 6 nummer 31 februari / maart 2015 Jaargang 6 nummer 31 februari / maart 2015 HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws In deze uitgave: Terugblik In deze uitgave: decembermaand Vrijwilligersnieuws Terugblik decembermaand In deze uitgave: Vrienden Vrijwilligersnieuws van de Hoekstee Terugblik Vrienden decembermaand van Hoekstee Vrijwilligersnieuws Vrienden van de Hoekstee

2 Inhoudsopgave Pagina Colofon Voorwoord 3 Waar je er als mens toe doet 6 Hoera geslaagd 7 5 december 8 6 e jaargang, nummer 31 HoeksteeNieuws is een uitgave voor cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum de Hoekstee in Ommen Kerstdiner 9 Gedachten bij het ouder worden 10 Nieuwjaarsreceptie 11 HoeksteeNieuws verschijnt tweemaandelijks in een oplage van 150 exemplaren Vrijwilligersnieuws 11 Even kennismaken: Anouk Mandemaker 13 Geheugenverlies 14 Vrienden van de Hoekstee 16 HoeksteeNieuws is ook te lezen op > Laatste nieuws Contactpersonen Chiela Seigers Wilma Buitenhuis Liane Ligthart (opmaak) Redactieadres Het Zonnehuis Wilma Buitenhuis, secretaresse Nijenhuislaan WB Zwolle Telefoon: (038) of via Inleveren kopij volgende uitgave voor 14 maart (maximaal 1 A4) Ommen, februari 2015

3 VOORWOORD Nieuwjaarstoespraak Raad van Bestuur Dames en heren bewoners, bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en collegamedewerkers, Na een jarenlange periode van alleen een nieuwjaarstoespraak op papier, hebben we nu besloten de nieuwjaarsreceptie weer echt vergezeld te doen gaan van een daadwerkelijk uitgesproken nieuwjaarsrede. Er waren wel redenen voor om de nieuwjaarsboodschap van de Raad van Bestuur op papier te zetten en daarna te verspreiden; we hebben namelijk zes locaties met bijna evenveel recepties, en je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Desondanks meenden we er toch goed aan te doen en met we bedoel ik het MT en de bestuurder terug te keren naar de eerdere traditie van het persoonlijk toespreken van zoveel mogelijk betrokkenen bij de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, tezamen de Zonnehuisgemeenschap genoemd. Daarom houden we de toespraak in de grootste locatie, en hebben we enkele betrokkenen van andere locaties nadrukkelijk ook hier uitgenodigd. Waar komt die traditie van de nieuwjaarsreceptie met een toespraak eigenlijk vandaan? Van oudsher was het natuurlijk een prachtige gelegenheid om terug te blikken op het voorbije jaar, vooruit te kijken naar het nieuwe jaar, en u en ons allen meteen de beste wensen mee te geven voor dat nieuwe jaar. Daar komt deze keer nog bij, dat we ook van de gelegenheid gebruik maken u allen een hart onder de riem te willen steken en dat lijkt nodig om twee redenen. In de eerste plaats zitten we in de ouderenzorg in een periode van transitie. Dat is de overgang van de ene naar een andere tijd. Vroeger gaven we de ouderenzorg vooral vorm door het bouwen van veel instellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen, waar een ieder kon worden opgenomen als de zorg te zwaar werd. De staat heeft in die tijd steeds meer verantwoordelijkheden naar zich toegetrokken, en zo werd de verzorgingsstaat geboren. Een verzorgingsstaat die veel beloofde, maar dat niet allemaal kon waarmaken. Een verzorgingsstaat ook, die door de dubbele vergrijzing een steeds groter deel van ons inkomen nodig had om de illusie van goede zorg voor iedereen in stand te houden. Dus er moest politiek gezien wel iets gebeuren, want zonder ingrijpen zou de zorg onbetaalbaar worden. De huidige regering besloot ruim twee jaar geleden dat het roer fundamenteel om moest. We moeten toe naar een tijd waarin ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven, en er moest vaker een beroep worden gedaan op mantelzorgers vooral familieleden en vrijwilligers, omdat er ook fors bezuinigd moest worden. De koning noemde dat in zijn troonrede de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving

4 En door de economische crisis moest die overgang ook nog eens snel gebeuren, zo moest er in vier jaar tijd 2,7 miljard euro bezuinigd worden op de 16 miljard die twee jaar geleden aan ouderenzorg werd uitgegeven. Iedereen snapte meteen dat er veel moest veranderen, in een korte tijd. Zo ook wij. In de loop van 2013 startten wij het grote project Zorgen voor Zorg, met een zeer brede participatie van alle geledingen in onze organisatie. Eind 2013 hebben wij een projectplan gepresenteerd onder de titel Zorgen voor Zorg waarin een ingrijpende herstructurering werd aangekondigd, een reorganisatie aan de hand van negen bewegingen, en wel in vier fasen. We hebben u telkens over de voortgang van die reorganisatie geïnformeerd, maar het is goed om aan te geven waar we nu staan. Welnu, fase 1 en 2, een ingreep in de topstructuur, staf en ondersteunende diensten, is volgens plan vrijwel afgerond, en heeft ondanks de noodzakelijke krimp geresulteerd in een klein plusje in de exploitatie van Deze reorganisatie heeft in het afgelopen jaar veel tijd, energie, geld en emoties gekost, maar we moeten ook stilstaan bij het gegeven dat het gewone werk gewoon is doorgegaan. Tijdens de verbouwing bleef de winkel dus open; zo hebben we de eerste fase van de renovatie van de Hoekstee afgerond, we hebben een veelbelovende samenwerking met de Imminkhoeve bereikt, en bij de Molenhof hebben we met Habion (de eigenaar van het gebouw) een experimentele status afgesproken, die de Molenhof een tweede jeugd moet geven. In 2014 hebben we ook weer het kwaliteitscertificaat behaald met slechts één gele kaart. Tegelijkertijd moeten we ook onderkennen, dat er nog veel dingen beter kunnen, ook volgens de inspectie, en daar wordt nu heel hard aan gewerkt. Tot zover de transitie, onze herstructurering en het afgelopen jaar. Er is ook nog een tweede reden, waarom het goed is om ons enige moed in te spreken, en dat is ons imago; ik bedoel dan met name het imago van de sector, waarvan wij ook last hebben. Dat imago van de sector staat al enige jaren onder druk, vooral veroorzaakt door incidenten in het westen van het land, gevolgd door overtrokken reacties van de politiek. Blijkbaar is de redenering ongeveer als volgt: als er wantoestanden zijn in enkele verpleeg- of verzorgingshuizen, dan zal het overal wel een bende zijn, behalve bij de koplopers, die toch minstens een 8,5 moeten scoren. Als je dan tussen een 7 en 8 scoort en in normale gevallen als voldoende tot goed wordt beoordeeld, dan heb je ineens een onvoldoende! Dat lijkt me zeer onredelijk, en gelukkig heb ik tijdens de stamppotmaaltijd met medewerkers van het Zonnehuis, op de avond van de kerstfair, mogen ervaren dat veel medewerkers nog steeds ruimschoots gemotiveerd zijn om dit moeilijke, maar mooie werk te doen! Maar het werk wordt wel steeds moeilijker, de bewoners hebben steeds complexere ziektebeelden en de zorgzwaarte wordt steeds hoger

5 En dat brengt mij bij onze plannen voor Zojuist vermeldde ik dat fase 1 en 2 van de reorganisatie vrijwel zijn afgerond, en waarvan medewerkers op de werkvloer en cliënten niet zo heel veel gemerkt hebben, maar nu volgen fase 3 en 4. In fase 3 wordt de midden-structuur opnieuw ingericht, en in fase 4 wordt de organisatie verder aangepast aan minder opnamecapaciteit. Om de zorg ook in de toekomst met ingewikkelder problematiek op niveau te houden, moeten we een nieuwe groep medewerkers aantrekken, HBOV-ers van niveau 5; dit ontlast in hoge mate de teammanagers, van wie de functie zal veranderen. Dat is de kerngedachte van fase 3, die we in de komende maanden gaan uitwerken en in de loop van 2015 gaan uitvoeren. we werken aan verschillende verbeterplannen. Ook wordt de verhuizing van de bewoners van Weteringbuurt voorbereid. Voorlopig is de reorganisatie nog niet afgerond, maar we verwachten wel over twee tot drie jaar een nieuw evenwicht bereikt te hebben! In dat vertrouwen wens ik u allen een gezegend en voorspoedig 2015 toe! Dank u wel, Jan Eefsting, bestuurder. De begroting van 2015 geeft een licht positief resultaat, maar daarvoor hebben we helaas wel weer diverse bezuinigingsmaatregelen moeten treffen, onder meer in het behandelcentrum, de dagbesteding en de thuiszorg, onder andere omdat de tarieven daarvoor fors gedaald zijn. Ook nu weer blijft de winkel gewoon open en gaat het gewone werk door; zo zijn we al begonnen met de tweede fase van de renovatie van de Hoekstee, we starten het project met Habion in de Molenhof met een inspiratiedag in februari, we hebben goede verwachtingen van de groei in zorgverlening aan cliënten van de Imminkhoeve en aan cliënten van het eerstelijns behandelcentrum; - 5 -

6 WAAR JE ER ALS MENS TOE DOET Domein mentaal welbevinden: identiteit en zin De zorg wordt wel verdeeld in vier domeinen: de woon- en leefomstandigheden, participatie, lichamelijk welbevinden en mentaal welbevinden. Het zijn aspecten van het menselijk bestaan die kunnen worden onderscheiden, maar feitelijk niet te scheiden zijn: de mens is immers een geheel. Daarom hangen deze aandachtsgebieden in de zorg ook nauw met elkaar samen. Identiteit en zin gaan voorop, vormen de kern van alle domeinen samen. Van daaruit worden doelen en acties voor het zorgleefplan geformuleerd; niet gericht op de problemen, maar op de cliënt. Van mentaal welbevinden is sprake als iemand goed in z n vel zit, het naar de zin heeft en tegen een stootje kan. Mentaal is geestelijk: psychisch en spiritueel. Als geestelijk verzorgers hebben we een specifieke deskundigheid op het gebied van mentaal welbevinden, maar het is zeker niet uitsluitend ons terrein. Ook de activiteitenbegeleider/ welzijnsmedewerker, psycholoog en andere medewerkers zijn hier op gericht. Kenniscentrum voor langdurige zorg Vilans bracht op originele wijze het domein mentaal welbevinden in kaart. De fictieve landkaart geeft het leven weer met z n belangrijkste aspecten, thema s en emoties en wil een middel zijn om cliënten beter te leren kennen. De vragen: wie bent u? en wie/wat is voor u belangrijk? staan daarbij voorop. Hoofdthema s zijn vreugde, verdriet, verhaal en verbondenheid, andere woorden helpen bij het gesprek. Hoe zat het in uw leven met vreugde en verdriet, en nu? Kunt u uw verhaal kwijt? Zijn er mensen met wie u zich verbonden weet? Sta eens stil bij andere woorden op de kaart, wat zeggen ze u: dansen, zingen, geuren, kleuren? En: gewoonten, hebt u bepaalde gewoonten? En geloof, hebt u daar wat mee misschien? Of werd dat anders gaandeweg. Familie en vriendschap, zijn die voor u belangrijk? Zie hier het woordje heimwee, herkent u dat? Had u wel eens heimwee, of nu nog? Teveel voor één ontmoeting, maar ook een enkele vraag kan al voldoende zijn om in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. Is met de cliënt zelf de kaart niet meer te verkennen, dan misschien wel met iemand die hem goed kent

7 Vanuit de invalshoek van de zorgethiek staat niet alleen de cliënt centraal, maar cliënt èn zorgverlener samen als een ellips met twee brandpunten, beiden doen er toe! Zorg is geen product of takenpakket, maar primair een relatie, een manier van doen en zijn, die beïnvloedt hoe de cliënt zich voelt en mede zijn gevoel van zin bepaalt. De cliënt leren kennen zó dat deze zich gekend weet, versterkt het vertrouwen, versterkt de zorgrelatie. Als geestelijk verzorgers leveren we graag een bijdrage aan zorg op deze basis. Vanuit de vakgroep geestelijke verzorging, Gerhard Kruizinga en Marry Schuurman. HOERA GESLAAGD Op donderdag 13 november hebben vijf vrijwilligers de workshop eten en drinken geven aan bewoners gevolgd. Deze workshop vond plaats in de Esdoorn in Zwolle en de vrijwilligers werden daar welkom geheten door Gerda Akkerman en Margreet Bouwhuis. Daarna begon de workshop die gegeven werd door logopediste Marjan Jager en ergotherapeut Margret Kosse. Bij deze willen wij Kees, Tiny, Wilma en Patricia feliciteren met hun behaalde resultaten en ze veel plezier wensen met hun vrijwilligerswerk in de Hoekstee

8 5 DECEMBER Op 5 december was Sinterklaas de Hoekstee niet vergeten en hij bracht hier samen met zijn Pieten een bezoek. De bewoners zaten al in de huiskamer te wachten toen de Sint en zijn Pieten arriveerden. Er werden liedjes gezongen en Sinterklaas sprak de bewoners persoonlijk toe. De Pieten deelden pepernoten uit en de bewoners lieten zich deze goed smaken bij de warme chocolademelk. Het was een leuke ochtend waarbij iedereen genoten heeft van een gezellig samenzijn

9 KERSTDINER Woensdagavond 17 december werd in de Hoekstee het kerstdiner georganiseerd. Alle bewoners met hun mantelzorger waren uitgenodigd om aan te schuiven. Tijdens het kerstdiner werden er kerstliederen gezongen en gedichten voorgedragen. Het was een heel gezellig kerstdiner en iedereen heeft genoten van het heerlijke eten. Het voelde goed om samen dit te kunnen doen en iedereen ging dan ook moe maar voldaan naar huis. KERSTMENU Romige mosterd soep Stokbrood met kruidenboter Gebraden kipfilet gevuld met eendenmousse met sinaasappelsaus Spruitjes met spekjes en uitjes Puree met koolraap en oude kaas Minitaartje van aardpeer-pastinaak Stoofpeertjes Kerst ijs - 9 -

10 GEDACHTEN BIJ HET OUDER WORDEN Met mij is totaal niets aan de hand Ik ben nog erg fit van lijf en verstand Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie En als ik buk is het of ik sterretjes zie Mijn pols iets te snel, mijn bloeddruk wat hoog Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op het oog Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik buiten langs 's Heren wegen kom ik in winkels en op het plein Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en om over vroeger te kunnen dromen Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was Ik ben nu weer vergeten, wat ik gisteren pas las Ook heb ik heel veel last van mijn ogen en mijn rug raakt langzamerhand steeds meer gebogen De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op het oog. Is het leven niet mooi? Het gaat zo snel voorbij! Als ik kijk naar foto's van vroeger dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren Wilde ik mooie schoentjes, dan moest ik daar heel lang voor sparen. Ik ging fietsen en wandelen, overal heen en kende geen moeheid, naar het scheen. Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw of zwart En loop ik heel langzaam, vanwege mijn hart "Doe het maar op uw gemak" zei de cardioloog "U bent nog fantastisch goed... zo op het oog". De ouderdom is goed, ja begrijp me wel Als ik niet slapen kan en dan tot honderd tel, dan twijfel ik of dat eigenlijk wel waar is en of dat beeld van 'goed' niet ietwat raar is. Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op de tafel, gehoorapparaten op de kast, mijn steunzolen naast het bed op de stoel. U ziet dus wat ik met die twijfel bedoel. "Trek niets in twijfel", zegt de neuroloog, "U bent nog fantastisch goed... zo op het oog". 's Morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan lees ik de nieuwtjes in de krant ik wil WEL bijblijven. En naderhand doe ik van alles en stof wat af. Ik heb tijd te kort! Ja nu staat u paf. Wel gaat alles heel erg traag, heb na het eten vaak last van mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want dat mag dat is heel gewoon op de oude dag. "Aanvaard het rustig", zei de psycholoog, "U bent nog fantastisch... zo op het oog"

11 NIEUWJAARSRECEPTIE Leden Vrijwilligersraad en bereikbaarheid Voorzitter Willem Richter De Hoekstee Margriet Bleekemolen Ans Poelarends Op maandag 5 januari was de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Hoekstee, alle bewoners, mantelzorgers en medewerkers waren hiervoor uitgenodigd. s Middags om 14:00 uur kwamen de eerste genodigden binnen en werden ze begroet met een welkomstdrankje. Door teammanager Wilma Woker werd de nieuwjaarswens uitgesproken en natuurlijk werd het glas geheven op het nieuwe jaar. PROOST op 2015, dat het een gelukkig jaar mag worden voor alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers. VRIJWILLIGERSNIEUWS De Vrijwilligersraad is er voor de vrijwilligers zoals de Ondernemingsraad er is voor de medewerkers. Geïnteresseerd in waar de Vrijwilligersraad zich mee bezighoudt? Vraag naar de folder op jouw locatie. De Vrijwilligersraad is bereikbaar via Secretariaat Vrijwilligersraad Wilma Buitenhuis Telefoon Vrijwilligerswerk Een warm hart voor ouderen? Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is voor haar bewoners op zoek naar mensen met een warm hart voor de ouder wordende mens. Vrijwilligers zijn onmisbaar om het persoonlijk welzijn van de bewoners te helpen verbeteren en het verblijf voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. Zij werken achter de schermen of midden in de organisatie; doen activiteiten met bewoners of verrichten allerlei werkzaamheden voor/met bewoners. Ook zorgen zij ervoor dat de samenleving 'in huis gehaald wordt', en dat bewoners daarvan deel kunnen blijven uitmaken. Dit maakt dat vrijwilligers voor ons van onschatbare waarde zijn

12 Samen op zoek naar passend vrijwilligerswerk Wij hebben een gevarieerd aanbod aan vrijwilligerstaken, zoals: Gastvrouw/heer dagvoorziening Spel/activiteitenbegeleider Bewegen met ouderen Begeleiding rondom de maaltijd Gastvrouw/heer zorgappartement of verpleeghuiswoning Ondersteuning restaurant/eetcafé Wandelliefhebber Interesse? In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag over de mogelijkheden. Samen zoeken we naar een vrijwilligerstaak die bij uw kwaliteiten en mogelijkheden past. Vervolgens kunt u in een introductieperiode nagaan of het gekozen vrijwilligerswerk ook werkelijk bij u past. Het uitgebreide vacatureaanbod kunt u bekijken op onze website Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Aukje van Essen (consulent vrijwilligerswerk) via of Vrijwilligers en BedrijfsHulpVerlening Omdat BedrijfsHulpVerlening (BHV) voor vrijwilligers niet wettelijk verplicht is, worden vrijwilligers van ZGIJV hierin niet specifiek getraind. Hieronder een aantal uitgangspunten dat u in geval van brand in acht kunt nemen. Basisuitgangspunten zijn: Stel u vooraf op de hoogte van de indeling van het gebouw en van de te volgen vluchtroute(s). Ga na waar de brandblusmiddelen zich bevinden. Bij brand: Blijf kalm. Begin, indien verantwoord, met blussen en volg altijd de instructies op van BHV-er en/of brandweer. Belangrijk voor alle vrijwilligers die met bewoners werken: Programmeer standaard de volgende telefoonnummers in uw mobiele telefoon: het bereikbaarheidsnummer van de afdeling, het algemene telefoonnummer van de locatie. Wat te doen bij nood: In elke huiskamer is een telefoonnummer en telefoon (soms noodknop) voor noodgevallen. In de meeste algemene ruimten is een noodknop of kunt u terecht bij de receptie of een (zorg)medewerker. Kijk waar de telefoon en/of knoppen zich bevinden

13 Wanneer u met een bewoner buiten een locatie bent: Ga niet zonder toestemming van een beroepskracht (van de afdeling/buurt) met een bewoner naar buiten. Bij acute nood - bel 112 en neem daarna contact op met de afdeling/ buurt of locatie. Bij problemen: bel de afdeling/buurt of locatie. EVEN KENNISMAKEN: ANOUK MANDEMAKER Mijn naam is Anouk Mandemaker en ik ben onlangs gestart als stagiaire communicatie binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Ik volg de opleiding communicatie, waarvoor ik mijn afstudeerstage binnen ZGIJV zal lopen. Ik ken de organisatie al goed, aangezien ik eerder al een langere periode als receptioniste in de Esdoorn en de Molenhof heb gewerkt. In mijn vrije tijd ben ik gek op koken en ga ik samen met mijn vriend minstens twee keer per jaar skiën in de Alpen. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de opleiding communicatie. Eind juni zal ik mijn afstudeerstage afronden en heb ik (naar verwachting) mijn diploma in handen. Voor nu kijk ik uit naar mijn tijd binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en ontmoet ik u graag op één van de locaties

14 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart

15 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart

16 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart 2015 VRIENDEN VAN DE HOEKSTEE De stichting Vrienden van de Hoekstee stelt zich ten doel morele ondersteuning te bieden aan cliënten van de Hoekstee. Zij doet dit door het welzijn van cliënten in ruime zin van het woord te bevorderen. U kunt daarbij denken aan het mede mogelijk maken van aanschaf van materialen die anders niet aangeschaft kunnen worden. De stichting wil zich juist daarvoor inzetten. Om haar doelen te verwezenlijken is de stichting Vrienden van de Hoekstee altijd op zoek naar nieuwe vrienden. Uw vriendschap wordt op prijs gesteld! U kunt de Vrienden steunen U kunt het werk van de stichting steunen met een bijdrage vanaf 10,- per jaar. Uw bijdrage is bijzonder welkom. Donateur worden is heel eenvoudig: u vult de machtigingskaart in en levert deze in bij de personeelspost van de Hoekstee. Machtigingskaart Donateurkaart Stichting Vrienden van de Hoekstee Naam en voorletters : Straat : Postcode en plaats : Datum : Handtekening : Optie 1, machtiging Ik wens donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Hoekstee en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de Stichting Vrienden van de Hoekstee om jaarlijks af te schrijven van rekeningnummer: Optie 2, eenmalige donatie Ik wens eenmalig over te maken op rekeningnummer NL09 RABO een bedrag van 16

EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. Wensboom Nieuwjaarstoespraak. In deze uitgave o.a.: Viering kerstavond verpleeghuiswoningen.

EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. Wensboom Nieuwjaarstoespraak. In deze uitgave o.a.: Viering kerstavond verpleeghuiswoningen. Jaargang 6 nummer 30 februari / maart 2015 EsdoornNieuws EsdoornNieuws EsdoornNieuws EsdoornNieuws In deze uitgave o.a.: Viering In deze kerstavond uitgave o.a.: verpleeghuiswoningen Wensboom Viering kerstavond

Nadere informatie

MolenhofNieuws MolenhofNieuws

MolenhofNieuws MolenhofNieuws Jaargang 6 nummer 30 februari / maart 2015 MolenhofNieuws MolenhofNieuws MolenhofNieuws In In deze uitgave o.a.: Terublik decembermaand Ongemerkte In deze uitgave kleding o.a.: Nieuwjaarstoespraak Terublik

Nadere informatie

Klaaglied voor als je oud bent

Klaaglied voor als je oud bent PCO NIEUWSBRIEF jaargang 1 Dagelijks bestuur: Voorziter: H. Smits Secretaris: B. van de Boom Penningmeester: R. van Velsen JAN VAN GERWEN 90 JAAR. Publicatie datum: 18 september 2015 adres website: http://www.petanquecluboisterwijk.nl

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

ZonnehuisNieuws. ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws. ZonnehuisNieuws. In deze uitgave o.a.: Terugblik van decembermaand. Zin in zingen?

ZonnehuisNieuws. ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws. ZonnehuisNieuws. In deze uitgave o.a.: Terugblik van decembermaand. Zin in zingen? Jaargang 7 nummer 36 februari / maart 2015 Jaargang 7 nummer 36 februari / maart 2015 ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws In deze uitgave o.a.: Terugblik In deze uitgave decembermaand

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws

HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws L A A T S T E E D I T I E Jaargang 6 nummer 36 december 2015 L A A T S T E E D I T I E Jaargang 6 nummer 36 december 2015 L A A T S T E E D I T I E HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws In deze

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

magazine t Smeedeshof Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7

magazine t Smeedeshof Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7 jaargang 7 - juni 2013 magazine het informatiemagazine voor armonea-bewoners t Smeedeshof Een gedicht: Ik ben nog fit van lijf en verstand» p 4 Zomerweetjes» p 6 Zomerpuzzel Einstein» p 7 En verder Ons

Nadere informatie

Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie

Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie Wie is Danstheater VOS Danstheater VOS is een groep professionele danseressen, die moderne dans toegankelijk wil maken. Voor een divers publiek. Sinds

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Ortelius. Dagorde... BINGOAVOND. Nummer 4. Maandelijkse Vergadering op 6 mei om 20.30 u zaal Kring Reuzenpoort te Borgerhout.

Ortelius. Dagorde... BINGOAVOND. Nummer 4. Maandelijkse Vergadering op 6 mei om 20.30 u zaal Kring Reuzenpoort te Borgerhout. wat ons een beeld zou kunnen geven van het leven en werken van de loodsen uit de tijd vóór de komst van de Fransen. Wat resteert, maakt wel duidelijk hoe belangrijk de loodsen in de Tachtigjarige Oorlog

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerst 2015 Dit is de feestkrant van 2015. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst. Deze krant is voor iedereen, zowel voor ouders/verzorgers

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2017 nummer 1 Datum: maart 2017

Nieuwsbrief 2017 nummer 1 Datum: maart 2017 Nieuwsbrief 2017 nummer 1 Datum: maart 2017 Beste klanten, De lange winter lijkt op zijn eind te komen en we kunnen weer vooruit kijken naar een nieuw jaar. Een jaar waarin we moeten accepteren dat we

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Waar staat onze woongroep voor?

Waar staat onze woongroep voor? Waar staat onze woongroep voor? Magnolia is een vooruitstrevende woongroep, gericht op de toekomst. Comfortabel wonen en leven met respect voor elkaar staat voorop. De bewoners bepalen door regelmatig

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Vrijwilligers Maart 2015 jaargang 1. Voorwoord

Nieuwsbrief voor Vrijwilligers Maart 2015 jaargang 1. Voorwoord Voorwoord Dit is de eerste uitgave van de nieuwsbrief voor vrijwilligers. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de onderwerpen die voor u als vrijwilliger van belang zijn. We hebben het plan

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

WONEN IN de Woonhaven Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn

WONEN IN de Woonhaven Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn WONEN IN de Woonhaven Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning blijven wonen. Maar ineens kan uw persoonlijke situatie veranderen waardoor

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

magazine Millegem Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7

magazine Millegem Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7 jaargang 7 - juni 2013 magazine het informatiemagazine voor armonea-bewoners Millegem Een gedicht: Ik ben nog fit van lijf en verstand» p 4 Zomerweetjes» p 6 Zomerpuzzel Einstein» p 7 En verder Ons wzc

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat Wilt u meer informatie, een rondleiding of kennismaking? Bel ons dan op: 088-97 20 200 (lokaal tarief) Of mail naar: zorgbemiddeling@amstelring.nl Website: www.amstelring.nl/vreugdehof Facebook: www.facebook.com/vreugdehof

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! De herkenning en glimlachen als je patiënten komt halen doen je goed. Wie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan,

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente.

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Wil jij ook iets extra s betekenen voor een ander? Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers voor de vacatures! Als vrijwilliger geef je kleur

Nadere informatie

Slaapproblemen, angst en onrust

Slaapproblemen, angst en onrust Slaapproblemen, angst en onrust WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WAT GEBEURT ER ALS U STOPT AUTORIJDEN INFORMATIE ADRESSEN HULPVERLENING VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL SLAAPPROBLEMEN,

Nadere informatie

Specialistische zorg bij het ouder worden Sterker in de samenleving.

Specialistische zorg bij het ouder worden Sterker in de samenleving. Specialistische zorg bij het ouder worden Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Janneke is een ouder wordende vrouw met een verstandelijke handicap. Haar lichamelijke klachten nemen toe met het

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 4-Noord. www.nwz.nl

Welkom op verpleegafdeling 4-Noord. www.nwz.nl Welkom op verpleegafdeling 4-Noord www.nwz.nl Inhoud Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 4 Elke dienst een vast gezicht 4 Wat mag u van ons verwachten

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn REVALIDATIE Zonnehuis Oostergast Zuidhorn Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Of u kunt een korte periode niet voor uzelf zorgen? U wilt na een operatie van bijvoorbeeld een nieuwe

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing Thuiszorg Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79 Iedere situatie heeft een eigen oplossing Heerlijk, die aandacht en die hulp! Thuis wonen Voor veel mensen geldt het gezegde: Oost

Nadere informatie

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Cardia Landscheiding Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Woonzorgcentrum Cardia Landscheiding is verbouwd. Er zijn nieuwe voorzieningen gekomen om bewoners en mensen in de wijk nog beter

Nadere informatie

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken?

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken? Carpe Diem! Afgelopen december vertrokken vijf Nederlandse dames naar het prachtige Zuid-Afrika om hier mee te werken aan een summerschool in een township in Hermanus. Dit is een project van People4Change,

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Welkom in De Laurenburg!

Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg is een eigentijdse woonvorm voor mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar met niet-aangeboren hersenletsel of een spierziekte. Je woont hier zoveel

Nadere informatie

Take a look at my life 50

Take a look at my life 50 Take a look at my life 50 Vorige week kwam er geen weekverslag online omdat het me niet lukte om hem te maken. Nu kan je dus van twee weken mee lezen. Al zal er vrij weinig extra foto,s zijn omdat ik een

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Geestelijke verzorging Aandacht voor de zin van het leven Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap.

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zorggemeenschap. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

Basisarrangement 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 2 Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 2 Dit basisarrangement is bestemd voor

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

REVALIDATIE OP TJAMSWEER. Zonnehuis Solwerd Appingedam

REVALIDATIE OP TJAMSWEER. Zonnehuis Solwerd Appingedam REVALIDATIE OP TJAMSWEER Zonnehuis Solwerd Appingedam Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Of u kunt een korte periode niet voor uzelf zorgen? U wilt na een operatie van bijvoorbeeld

Nadere informatie

Welkom in Drieën-Huysen!

Welkom in Drieën-Huysen! Drieën-Huysen Welkom in Drieën-Huysen! Drieën-Huysen is een middelgroot verpleeg- en verzorgingshuis in Vlaardingen. Ruim 140 appartementen worden langdurig bewoond door alleenstaande ouderen en echtparen.

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Sint Bernardus. Wonen Zorg Welzijn

Woonzorgcentrum. Sint Bernardus. Wonen Zorg Welzijn Woonzorgcentrum Sint Bernardus Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij woonzorgcentrum Sint Bernardus. Gelegen aan de markt van het sfeervolle boekenstadje Bredevoort. Sint Bernardus biedt een compleet

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2012

Nieuwsbrief December 2012 Nieuwsbrief December 2012 Speciaal Basisonderwijs Merlijn Paets van Troostwijkstraat 87, Tel: (070) 3993709 E-mail: info@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl Nieuwsbrief december 2012 t Heerlijk avondje is gekomen.

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau

Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Janshove (1955) in Baarle-Nassau is een zorginstelling waar u voor kortere of langere tijd verblijft. U kunt bij

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 7)

Luisteren: muziek (A2 nr. 7) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving met

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Sinterklaas en Zwarte Piet

Sinterklaas en Zwarte Piet nieuwsbrief@looijetomaten.nl 22/11/2013 Sinterklaas en Zwarte Piet Door Teddy Hriskova is aangekomen, mogen de kinderen een aantal keer per week hun schoen zetten. In december hebben we veel feestdagen.

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie