HoeksteeNieuws. HoeksteeNieuws. In deze uitgave: Terugblik Vrienden decembermaand. Vrijwilligersnieuws. In deze uitgave: Vrienden van de Hoekstee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HoeksteeNieuws. HoeksteeNieuws. In deze uitgave: Terugblik Vrienden decembermaand. Vrijwilligersnieuws. In deze uitgave: Vrienden van de Hoekstee"

Transcriptie

1 Jaargang 6 nummer 31 februari / maart 2015 Jaargang 6 nummer 31 februari / maart 2015 HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws In deze uitgave: Terugblik In deze uitgave: decembermaand Vrijwilligersnieuws Terugblik decembermaand In deze uitgave: Vrienden Vrijwilligersnieuws van de Hoekstee Terugblik Vrienden decembermaand van Hoekstee Vrijwilligersnieuws Vrienden van de Hoekstee

2 Inhoudsopgave Pagina Colofon Voorwoord 3 Waar je er als mens toe doet 6 Hoera geslaagd 7 5 december 8 6 e jaargang, nummer 31 HoeksteeNieuws is een uitgave voor cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum de Hoekstee in Ommen Kerstdiner 9 Gedachten bij het ouder worden 10 Nieuwjaarsreceptie 11 HoeksteeNieuws verschijnt tweemaandelijks in een oplage van 150 exemplaren Vrijwilligersnieuws 11 Even kennismaken: Anouk Mandemaker 13 Geheugenverlies 14 Vrienden van de Hoekstee 16 HoeksteeNieuws is ook te lezen op > Laatste nieuws Contactpersonen Chiela Seigers Wilma Buitenhuis Liane Ligthart (opmaak) Redactieadres Het Zonnehuis Wilma Buitenhuis, secretaresse Nijenhuislaan WB Zwolle Telefoon: (038) of via Inleveren kopij volgende uitgave voor 14 maart (maximaal 1 A4) Ommen, februari 2015

3 VOORWOORD Nieuwjaarstoespraak Raad van Bestuur Dames en heren bewoners, bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en collegamedewerkers, Na een jarenlange periode van alleen een nieuwjaarstoespraak op papier, hebben we nu besloten de nieuwjaarsreceptie weer echt vergezeld te doen gaan van een daadwerkelijk uitgesproken nieuwjaarsrede. Er waren wel redenen voor om de nieuwjaarsboodschap van de Raad van Bestuur op papier te zetten en daarna te verspreiden; we hebben namelijk zes locaties met bijna evenveel recepties, en je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Desondanks meenden we er toch goed aan te doen en met we bedoel ik het MT en de bestuurder terug te keren naar de eerdere traditie van het persoonlijk toespreken van zoveel mogelijk betrokkenen bij de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, tezamen de Zonnehuisgemeenschap genoemd. Daarom houden we de toespraak in de grootste locatie, en hebben we enkele betrokkenen van andere locaties nadrukkelijk ook hier uitgenodigd. Waar komt die traditie van de nieuwjaarsreceptie met een toespraak eigenlijk vandaan? Van oudsher was het natuurlijk een prachtige gelegenheid om terug te blikken op het voorbije jaar, vooruit te kijken naar het nieuwe jaar, en u en ons allen meteen de beste wensen mee te geven voor dat nieuwe jaar. Daar komt deze keer nog bij, dat we ook van de gelegenheid gebruik maken u allen een hart onder de riem te willen steken en dat lijkt nodig om twee redenen. In de eerste plaats zitten we in de ouderenzorg in een periode van transitie. Dat is de overgang van de ene naar een andere tijd. Vroeger gaven we de ouderenzorg vooral vorm door het bouwen van veel instellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen, waar een ieder kon worden opgenomen als de zorg te zwaar werd. De staat heeft in die tijd steeds meer verantwoordelijkheden naar zich toegetrokken, en zo werd de verzorgingsstaat geboren. Een verzorgingsstaat die veel beloofde, maar dat niet allemaal kon waarmaken. Een verzorgingsstaat ook, die door de dubbele vergrijzing een steeds groter deel van ons inkomen nodig had om de illusie van goede zorg voor iedereen in stand te houden. Dus er moest politiek gezien wel iets gebeuren, want zonder ingrijpen zou de zorg onbetaalbaar worden. De huidige regering besloot ruim twee jaar geleden dat het roer fundamenteel om moest. We moeten toe naar een tijd waarin ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven, en er moest vaker een beroep worden gedaan op mantelzorgers vooral familieleden en vrijwilligers, omdat er ook fors bezuinigd moest worden. De koning noemde dat in zijn troonrede de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving

4 En door de economische crisis moest die overgang ook nog eens snel gebeuren, zo moest er in vier jaar tijd 2,7 miljard euro bezuinigd worden op de 16 miljard die twee jaar geleden aan ouderenzorg werd uitgegeven. Iedereen snapte meteen dat er veel moest veranderen, in een korte tijd. Zo ook wij. In de loop van 2013 startten wij het grote project Zorgen voor Zorg, met een zeer brede participatie van alle geledingen in onze organisatie. Eind 2013 hebben wij een projectplan gepresenteerd onder de titel Zorgen voor Zorg waarin een ingrijpende herstructurering werd aangekondigd, een reorganisatie aan de hand van negen bewegingen, en wel in vier fasen. We hebben u telkens over de voortgang van die reorganisatie geïnformeerd, maar het is goed om aan te geven waar we nu staan. Welnu, fase 1 en 2, een ingreep in de topstructuur, staf en ondersteunende diensten, is volgens plan vrijwel afgerond, en heeft ondanks de noodzakelijke krimp geresulteerd in een klein plusje in de exploitatie van Deze reorganisatie heeft in het afgelopen jaar veel tijd, energie, geld en emoties gekost, maar we moeten ook stilstaan bij het gegeven dat het gewone werk gewoon is doorgegaan. Tijdens de verbouwing bleef de winkel dus open; zo hebben we de eerste fase van de renovatie van de Hoekstee afgerond, we hebben een veelbelovende samenwerking met de Imminkhoeve bereikt, en bij de Molenhof hebben we met Habion (de eigenaar van het gebouw) een experimentele status afgesproken, die de Molenhof een tweede jeugd moet geven. In 2014 hebben we ook weer het kwaliteitscertificaat behaald met slechts één gele kaart. Tegelijkertijd moeten we ook onderkennen, dat er nog veel dingen beter kunnen, ook volgens de inspectie, en daar wordt nu heel hard aan gewerkt. Tot zover de transitie, onze herstructurering en het afgelopen jaar. Er is ook nog een tweede reden, waarom het goed is om ons enige moed in te spreken, en dat is ons imago; ik bedoel dan met name het imago van de sector, waarvan wij ook last hebben. Dat imago van de sector staat al enige jaren onder druk, vooral veroorzaakt door incidenten in het westen van het land, gevolgd door overtrokken reacties van de politiek. Blijkbaar is de redenering ongeveer als volgt: als er wantoestanden zijn in enkele verpleeg- of verzorgingshuizen, dan zal het overal wel een bende zijn, behalve bij de koplopers, die toch minstens een 8,5 moeten scoren. Als je dan tussen een 7 en 8 scoort en in normale gevallen als voldoende tot goed wordt beoordeeld, dan heb je ineens een onvoldoende! Dat lijkt me zeer onredelijk, en gelukkig heb ik tijdens de stamppotmaaltijd met medewerkers van het Zonnehuis, op de avond van de kerstfair, mogen ervaren dat veel medewerkers nog steeds ruimschoots gemotiveerd zijn om dit moeilijke, maar mooie werk te doen! Maar het werk wordt wel steeds moeilijker, de bewoners hebben steeds complexere ziektebeelden en de zorgzwaarte wordt steeds hoger

5 En dat brengt mij bij onze plannen voor Zojuist vermeldde ik dat fase 1 en 2 van de reorganisatie vrijwel zijn afgerond, en waarvan medewerkers op de werkvloer en cliënten niet zo heel veel gemerkt hebben, maar nu volgen fase 3 en 4. In fase 3 wordt de midden-structuur opnieuw ingericht, en in fase 4 wordt de organisatie verder aangepast aan minder opnamecapaciteit. Om de zorg ook in de toekomst met ingewikkelder problematiek op niveau te houden, moeten we een nieuwe groep medewerkers aantrekken, HBOV-ers van niveau 5; dit ontlast in hoge mate de teammanagers, van wie de functie zal veranderen. Dat is de kerngedachte van fase 3, die we in de komende maanden gaan uitwerken en in de loop van 2015 gaan uitvoeren. we werken aan verschillende verbeterplannen. Ook wordt de verhuizing van de bewoners van Weteringbuurt voorbereid. Voorlopig is de reorganisatie nog niet afgerond, maar we verwachten wel over twee tot drie jaar een nieuw evenwicht bereikt te hebben! In dat vertrouwen wens ik u allen een gezegend en voorspoedig 2015 toe! Dank u wel, Jan Eefsting, bestuurder. De begroting van 2015 geeft een licht positief resultaat, maar daarvoor hebben we helaas wel weer diverse bezuinigingsmaatregelen moeten treffen, onder meer in het behandelcentrum, de dagbesteding en de thuiszorg, onder andere omdat de tarieven daarvoor fors gedaald zijn. Ook nu weer blijft de winkel gewoon open en gaat het gewone werk door; zo zijn we al begonnen met de tweede fase van de renovatie van de Hoekstee, we starten het project met Habion in de Molenhof met een inspiratiedag in februari, we hebben goede verwachtingen van de groei in zorgverlening aan cliënten van de Imminkhoeve en aan cliënten van het eerstelijns behandelcentrum; - 5 -

6 WAAR JE ER ALS MENS TOE DOET Domein mentaal welbevinden: identiteit en zin De zorg wordt wel verdeeld in vier domeinen: de woon- en leefomstandigheden, participatie, lichamelijk welbevinden en mentaal welbevinden. Het zijn aspecten van het menselijk bestaan die kunnen worden onderscheiden, maar feitelijk niet te scheiden zijn: de mens is immers een geheel. Daarom hangen deze aandachtsgebieden in de zorg ook nauw met elkaar samen. Identiteit en zin gaan voorop, vormen de kern van alle domeinen samen. Van daaruit worden doelen en acties voor het zorgleefplan geformuleerd; niet gericht op de problemen, maar op de cliënt. Van mentaal welbevinden is sprake als iemand goed in z n vel zit, het naar de zin heeft en tegen een stootje kan. Mentaal is geestelijk: psychisch en spiritueel. Als geestelijk verzorgers hebben we een specifieke deskundigheid op het gebied van mentaal welbevinden, maar het is zeker niet uitsluitend ons terrein. Ook de activiteitenbegeleider/ welzijnsmedewerker, psycholoog en andere medewerkers zijn hier op gericht. Kenniscentrum voor langdurige zorg Vilans bracht op originele wijze het domein mentaal welbevinden in kaart. De fictieve landkaart geeft het leven weer met z n belangrijkste aspecten, thema s en emoties en wil een middel zijn om cliënten beter te leren kennen. De vragen: wie bent u? en wie/wat is voor u belangrijk? staan daarbij voorop. Hoofdthema s zijn vreugde, verdriet, verhaal en verbondenheid, andere woorden helpen bij het gesprek. Hoe zat het in uw leven met vreugde en verdriet, en nu? Kunt u uw verhaal kwijt? Zijn er mensen met wie u zich verbonden weet? Sta eens stil bij andere woorden op de kaart, wat zeggen ze u: dansen, zingen, geuren, kleuren? En: gewoonten, hebt u bepaalde gewoonten? En geloof, hebt u daar wat mee misschien? Of werd dat anders gaandeweg. Familie en vriendschap, zijn die voor u belangrijk? Zie hier het woordje heimwee, herkent u dat? Had u wel eens heimwee, of nu nog? Teveel voor één ontmoeting, maar ook een enkele vraag kan al voldoende zijn om in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. Is met de cliënt zelf de kaart niet meer te verkennen, dan misschien wel met iemand die hem goed kent

7 Vanuit de invalshoek van de zorgethiek staat niet alleen de cliënt centraal, maar cliënt èn zorgverlener samen als een ellips met twee brandpunten, beiden doen er toe! Zorg is geen product of takenpakket, maar primair een relatie, een manier van doen en zijn, die beïnvloedt hoe de cliënt zich voelt en mede zijn gevoel van zin bepaalt. De cliënt leren kennen zó dat deze zich gekend weet, versterkt het vertrouwen, versterkt de zorgrelatie. Als geestelijk verzorgers leveren we graag een bijdrage aan zorg op deze basis. Vanuit de vakgroep geestelijke verzorging, Gerhard Kruizinga en Marry Schuurman. HOERA GESLAAGD Op donderdag 13 november hebben vijf vrijwilligers de workshop eten en drinken geven aan bewoners gevolgd. Deze workshop vond plaats in de Esdoorn in Zwolle en de vrijwilligers werden daar welkom geheten door Gerda Akkerman en Margreet Bouwhuis. Daarna begon de workshop die gegeven werd door logopediste Marjan Jager en ergotherapeut Margret Kosse. Bij deze willen wij Kees, Tiny, Wilma en Patricia feliciteren met hun behaalde resultaten en ze veel plezier wensen met hun vrijwilligerswerk in de Hoekstee

8 5 DECEMBER Op 5 december was Sinterklaas de Hoekstee niet vergeten en hij bracht hier samen met zijn Pieten een bezoek. De bewoners zaten al in de huiskamer te wachten toen de Sint en zijn Pieten arriveerden. Er werden liedjes gezongen en Sinterklaas sprak de bewoners persoonlijk toe. De Pieten deelden pepernoten uit en de bewoners lieten zich deze goed smaken bij de warme chocolademelk. Het was een leuke ochtend waarbij iedereen genoten heeft van een gezellig samenzijn

9 KERSTDINER Woensdagavond 17 december werd in de Hoekstee het kerstdiner georganiseerd. Alle bewoners met hun mantelzorger waren uitgenodigd om aan te schuiven. Tijdens het kerstdiner werden er kerstliederen gezongen en gedichten voorgedragen. Het was een heel gezellig kerstdiner en iedereen heeft genoten van het heerlijke eten. Het voelde goed om samen dit te kunnen doen en iedereen ging dan ook moe maar voldaan naar huis. KERSTMENU Romige mosterd soep Stokbrood met kruidenboter Gebraden kipfilet gevuld met eendenmousse met sinaasappelsaus Spruitjes met spekjes en uitjes Puree met koolraap en oude kaas Minitaartje van aardpeer-pastinaak Stoofpeertjes Kerst ijs - 9 -

10 GEDACHTEN BIJ HET OUDER WORDEN Met mij is totaal niets aan de hand Ik ben nog erg fit van lijf en verstand Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie En als ik buk is het of ik sterretjes zie Mijn pols iets te snel, mijn bloeddruk wat hoog Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op het oog Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik buiten langs 's Heren wegen kom ik in winkels en op het plein Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en om over vroeger te kunnen dromen Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was Ik ben nu weer vergeten, wat ik gisteren pas las Ook heb ik heel veel last van mijn ogen en mijn rug raakt langzamerhand steeds meer gebogen De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op het oog. Is het leven niet mooi? Het gaat zo snel voorbij! Als ik kijk naar foto's van vroeger dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren Wilde ik mooie schoentjes, dan moest ik daar heel lang voor sparen. Ik ging fietsen en wandelen, overal heen en kende geen moeheid, naar het scheen. Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw of zwart En loop ik heel langzaam, vanwege mijn hart "Doe het maar op uw gemak" zei de cardioloog "U bent nog fantastisch goed... zo op het oog". De ouderdom is goed, ja begrijp me wel Als ik niet slapen kan en dan tot honderd tel, dan twijfel ik of dat eigenlijk wel waar is en of dat beeld van 'goed' niet ietwat raar is. Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op de tafel, gehoorapparaten op de kast, mijn steunzolen naast het bed op de stoel. U ziet dus wat ik met die twijfel bedoel. "Trek niets in twijfel", zegt de neuroloog, "U bent nog fantastisch goed... zo op het oog". 's Morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan lees ik de nieuwtjes in de krant ik wil WEL bijblijven. En naderhand doe ik van alles en stof wat af. Ik heb tijd te kort! Ja nu staat u paf. Wel gaat alles heel erg traag, heb na het eten vaak last van mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want dat mag dat is heel gewoon op de oude dag. "Aanvaard het rustig", zei de psycholoog, "U bent nog fantastisch... zo op het oog"

11 NIEUWJAARSRECEPTIE Leden Vrijwilligersraad en bereikbaarheid Voorzitter Willem Richter De Hoekstee Margriet Bleekemolen Ans Poelarends Op maandag 5 januari was de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Hoekstee, alle bewoners, mantelzorgers en medewerkers waren hiervoor uitgenodigd. s Middags om 14:00 uur kwamen de eerste genodigden binnen en werden ze begroet met een welkomstdrankje. Door teammanager Wilma Woker werd de nieuwjaarswens uitgesproken en natuurlijk werd het glas geheven op het nieuwe jaar. PROOST op 2015, dat het een gelukkig jaar mag worden voor alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers. VRIJWILLIGERSNIEUWS De Vrijwilligersraad is er voor de vrijwilligers zoals de Ondernemingsraad er is voor de medewerkers. Geïnteresseerd in waar de Vrijwilligersraad zich mee bezighoudt? Vraag naar de folder op jouw locatie. De Vrijwilligersraad is bereikbaar via Secretariaat Vrijwilligersraad Wilma Buitenhuis Telefoon Vrijwilligerswerk Een warm hart voor ouderen? Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is voor haar bewoners op zoek naar mensen met een warm hart voor de ouder wordende mens. Vrijwilligers zijn onmisbaar om het persoonlijk welzijn van de bewoners te helpen verbeteren en het verblijf voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. Zij werken achter de schermen of midden in de organisatie; doen activiteiten met bewoners of verrichten allerlei werkzaamheden voor/met bewoners. Ook zorgen zij ervoor dat de samenleving 'in huis gehaald wordt', en dat bewoners daarvan deel kunnen blijven uitmaken. Dit maakt dat vrijwilligers voor ons van onschatbare waarde zijn

12 Samen op zoek naar passend vrijwilligerswerk Wij hebben een gevarieerd aanbod aan vrijwilligerstaken, zoals: Gastvrouw/heer dagvoorziening Spel/activiteitenbegeleider Bewegen met ouderen Begeleiding rondom de maaltijd Gastvrouw/heer zorgappartement of verpleeghuiswoning Ondersteuning restaurant/eetcafé Wandelliefhebber Interesse? In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag over de mogelijkheden. Samen zoeken we naar een vrijwilligerstaak die bij uw kwaliteiten en mogelijkheden past. Vervolgens kunt u in een introductieperiode nagaan of het gekozen vrijwilligerswerk ook werkelijk bij u past. Het uitgebreide vacatureaanbod kunt u bekijken op onze website Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Aukje van Essen (consulent vrijwilligerswerk) via of Vrijwilligers en BedrijfsHulpVerlening Omdat BedrijfsHulpVerlening (BHV) voor vrijwilligers niet wettelijk verplicht is, worden vrijwilligers van ZGIJV hierin niet specifiek getraind. Hieronder een aantal uitgangspunten dat u in geval van brand in acht kunt nemen. Basisuitgangspunten zijn: Stel u vooraf op de hoogte van de indeling van het gebouw en van de te volgen vluchtroute(s). Ga na waar de brandblusmiddelen zich bevinden. Bij brand: Blijf kalm. Begin, indien verantwoord, met blussen en volg altijd de instructies op van BHV-er en/of brandweer. Belangrijk voor alle vrijwilligers die met bewoners werken: Programmeer standaard de volgende telefoonnummers in uw mobiele telefoon: het bereikbaarheidsnummer van de afdeling, het algemene telefoonnummer van de locatie. Wat te doen bij nood: In elke huiskamer is een telefoonnummer en telefoon (soms noodknop) voor noodgevallen. In de meeste algemene ruimten is een noodknop of kunt u terecht bij de receptie of een (zorg)medewerker. Kijk waar de telefoon en/of knoppen zich bevinden

13 Wanneer u met een bewoner buiten een locatie bent: Ga niet zonder toestemming van een beroepskracht (van de afdeling/buurt) met een bewoner naar buiten. Bij acute nood - bel 112 en neem daarna contact op met de afdeling/ buurt of locatie. Bij problemen: bel de afdeling/buurt of locatie. EVEN KENNISMAKEN: ANOUK MANDEMAKER Mijn naam is Anouk Mandemaker en ik ben onlangs gestart als stagiaire communicatie binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Ik volg de opleiding communicatie, waarvoor ik mijn afstudeerstage binnen ZGIJV zal lopen. Ik ken de organisatie al goed, aangezien ik eerder al een langere periode als receptioniste in de Esdoorn en de Molenhof heb gewerkt. In mijn vrije tijd ben ik gek op koken en ga ik samen met mijn vriend minstens twee keer per jaar skiën in de Alpen. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de opleiding communicatie. Eind juni zal ik mijn afstudeerstage afronden en heb ik (naar verwachting) mijn diploma in handen. Voor nu kijk ik uit naar mijn tijd binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en ontmoet ik u graag op één van de locaties

14 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart

15 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart

16 HoeksteeNieuws, jaargang 6, nummer 30, februari / maart 2015 VRIENDEN VAN DE HOEKSTEE De stichting Vrienden van de Hoekstee stelt zich ten doel morele ondersteuning te bieden aan cliënten van de Hoekstee. Zij doet dit door het welzijn van cliënten in ruime zin van het woord te bevorderen. U kunt daarbij denken aan het mede mogelijk maken van aanschaf van materialen die anders niet aangeschaft kunnen worden. De stichting wil zich juist daarvoor inzetten. Om haar doelen te verwezenlijken is de stichting Vrienden van de Hoekstee altijd op zoek naar nieuwe vrienden. Uw vriendschap wordt op prijs gesteld! U kunt de Vrienden steunen U kunt het werk van de stichting steunen met een bijdrage vanaf 10,- per jaar. Uw bijdrage is bijzonder welkom. Donateur worden is heel eenvoudig: u vult de machtigingskaart in en levert deze in bij de personeelspost van de Hoekstee. Machtigingskaart Donateurkaart Stichting Vrienden van de Hoekstee Naam en voorletters : Straat : Postcode en plaats : Datum : Handtekening : Optie 1, machtiging Ik wens donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Hoekstee en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de Stichting Vrienden van de Hoekstee om jaarlijks af te schrijven van rekeningnummer: Optie 2, eenmalige donatie Ik wens eenmalig over te maken op rekeningnummer NL09 RABO een bedrag van 16

EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. Wensboom Nieuwjaarstoespraak. In deze uitgave o.a.: Viering kerstavond verpleeghuiswoningen.

EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. EsdoornNieuws. Wensboom Nieuwjaarstoespraak. In deze uitgave o.a.: Viering kerstavond verpleeghuiswoningen. Jaargang 6 nummer 30 februari / maart 2015 EsdoornNieuws EsdoornNieuws EsdoornNieuws EsdoornNieuws In deze uitgave o.a.: Viering In deze kerstavond uitgave o.a.: verpleeghuiswoningen Wensboom Viering kerstavond

Nadere informatie

MolenhofNieuws MolenhofNieuws

MolenhofNieuws MolenhofNieuws Jaargang 6 nummer 30 februari / maart 2015 MolenhofNieuws MolenhofNieuws MolenhofNieuws In In deze uitgave o.a.: Terublik decembermaand Ongemerkte In deze uitgave kleding o.a.: Nieuwjaarstoespraak Terublik

Nadere informatie

Klaaglied voor als je oud bent

Klaaglied voor als je oud bent PCO NIEUWSBRIEF jaargang 1 Dagelijks bestuur: Voorziter: H. Smits Secretaris: B. van de Boom Penningmeester: R. van Velsen JAN VAN GERWEN 90 JAAR. Publicatie datum: 18 september 2015 adres website: http://www.petanquecluboisterwijk.nl

Nadere informatie

ZonnehuisNieuws. ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws. ZonnehuisNieuws. In deze uitgave o.a.: Terugblik van decembermaand. Zin in zingen?

ZonnehuisNieuws. ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws. ZonnehuisNieuws. In deze uitgave o.a.: Terugblik van decembermaand. Zin in zingen? Jaargang 7 nummer 36 februari / maart 2015 Jaargang 7 nummer 36 februari / maart 2015 ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws ZonnehuisNieuws In deze uitgave o.a.: Terugblik In deze uitgave decembermaand

Nadere informatie

HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws

HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws L A A T S T E E D I T I E Jaargang 6 nummer 36 december 2015 L A A T S T E E D I T I E Jaargang 6 nummer 36 december 2015 L A A T S T E E D I T I E HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws HoeksteeNieuws In deze

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Ortelius. Dagorde... BINGOAVOND. Nummer 4. Maandelijkse Vergadering op 6 mei om 20.30 u zaal Kring Reuzenpoort te Borgerhout.

Ortelius. Dagorde... BINGOAVOND. Nummer 4. Maandelijkse Vergadering op 6 mei om 20.30 u zaal Kring Reuzenpoort te Borgerhout. wat ons een beeld zou kunnen geven van het leven en werken van de loodsen uit de tijd vóór de komst van de Fransen. Wat resteert, maakt wel duidelijk hoe belangrijk de loodsen in de Tachtigjarige Oorlog

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie

Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie Wie is Danstheater VOS Danstheater VOS is een groep professionele danseressen, die moderne dans toegankelijk wil maken. Voor een divers publiek. Sinds

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

magazine t Smeedeshof Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7

magazine t Smeedeshof Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7 jaargang 7 - juni 2013 magazine het informatiemagazine voor armonea-bewoners t Smeedeshof Een gedicht: Ik ben nog fit van lijf en verstand» p 4 Zomerweetjes» p 6 Zomerpuzzel Einstein» p 7 En verder Ons

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Vrijwilligers Maart 2015 jaargang 1. Voorwoord

Nieuwsbrief voor Vrijwilligers Maart 2015 jaargang 1. Voorwoord Voorwoord Dit is de eerste uitgave van de nieuwsbrief voor vrijwilligers. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de onderwerpen die voor u als vrijwilliger van belang zijn. We hebben het plan

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerst 2015 Dit is de feestkrant van 2015. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst. Deze krant is voor iedereen, zowel voor ouders/verzorgers

Nadere informatie

Slaapproblemen, angst en onrust

Slaapproblemen, angst en onrust Slaapproblemen, angst en onrust WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WAT GEBEURT ER ALS U STOPT AUTORIJDEN INFORMATIE ADRESSEN HULPVERLENING VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL SLAAPPROBLEMEN,

Nadere informatie

magazine Millegem Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7

magazine Millegem Zomerweetjes Zomerpuzzel Einstein Een gedicht: www.armonea.be En verder Ik ben nog fit van lijf en verstand » p 4 » p 6 » p 7 jaargang 7 - juni 2013 magazine het informatiemagazine voor armonea-bewoners Millegem Een gedicht: Ik ben nog fit van lijf en verstand» p 4 Zomerweetjes» p 6 Zomerpuzzel Einstein» p 7 En verder Ons wzc

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

REVALIDATIE OP TJAMSWEER. Zonnehuis Solwerd Appingedam

REVALIDATIE OP TJAMSWEER. Zonnehuis Solwerd Appingedam REVALIDATIE OP TJAMSWEER Zonnehuis Solwerd Appingedam Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Of u kunt een korte periode niet voor uzelf zorgen? U wilt na een operatie van bijvoorbeeld

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

WONEN IN de Woonhaven Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn

WONEN IN de Woonhaven Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn WONEN IN de Woonhaven Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning blijven wonen. Maar ineens kan uw persoonlijke situatie veranderen waardoor

Nadere informatie

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Cardia Landscheiding Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Woonzorgcentrum Cardia Landscheiding is verbouwd. Er zijn nieuwe voorzieningen gekomen om bewoners en mensen in de wijk nog beter

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn REVALIDATIE Zonnehuis Oostergast Zuidhorn Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Of u kunt een korte periode niet voor uzelf zorgen? U wilt na een operatie van bijvoorbeeld een nieuwe

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Waar staat onze woongroep voor?

Waar staat onze woongroep voor? Waar staat onze woongroep voor? Magnolia is een vooruitstrevende woongroep, gericht op de toekomst. Comfortabel wonen en leven met respect voor elkaar staat voorop. De bewoners bepalen door regelmatig

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! De herkenning en glimlachen als je patiënten komt halen doen je goed. Wie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan,

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Geestelijke verzorging Aandacht voor de zin van het leven Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Basisarrangement 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 2 Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 2 Dit basisarrangement is bestemd voor

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie vind. Informatie over: Dementie Uw manier van leven met dementie. Wanneer u dementie vermoedt bij uzelf of bij uw familie, dan komt er veel op u af. Laurens helpt. In deze folder leest u over dementie

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 4-Noord. www.nwz.nl

Welkom op verpleegafdeling 4-Noord. www.nwz.nl Welkom op verpleegafdeling 4-Noord www.nwz.nl Inhoud Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 4 Elke dienst een vast gezicht 4 Wat mag u van ons verwachten

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Wonen. Wonen bij Zorgstroom. Kleinschalig wonen in Nieuw- en Sint Joosland. Zorgstroom.nl

Wonen. Wonen bij Zorgstroom. Kleinschalig wonen in Nieuw- en Sint Joosland. Zorgstroom.nl Wonen bij Zorgstroom Wonen Kleinschalig wonen in Nieuw- en Sint Joosland Zorgstroom.nl Kleinschalig wonen in Nieuw- en Sint Joosland Aan de Kraayerthavenstraat in Nieuw- en Sint Joosland bouwt Zorgstroom

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2012

Nieuwsbrief December 2012 Nieuwsbrief December 2012 Speciaal Basisonderwijs Merlijn Paets van Troostwijkstraat 87, Tel: (070) 3993709 E-mail: info@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl Nieuwsbrief december 2012 t Heerlijk avondje is gekomen.

Nadere informatie

Specialistische zorg bij het ouder worden Sterker in de samenleving.

Specialistische zorg bij het ouder worden Sterker in de samenleving. Specialistische zorg bij het ouder worden Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Janneke is een ouder wordende vrouw met een verstandelijke handicap. Haar lichamelijke klachten nemen toe met het

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl Ervaar onze gastvrijheid Welkom! www.arienszorgpalet.nl Van harte welkom bij AriënsZorgpalet Iedereen vindt het heerlijk om gastvrij te worden ontvangen. Weten dat u welkom bent en dat men er alles aan

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Basisarrangement 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 5 Dit basisarrangement is bestemd voor

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

foto s Reinout van den Bergh Wonen

foto s Reinout van den Bergh Wonen foto s Reinout van den Bergh Wonen 400 Missie De Leystroom is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis waar de kwaliteit van uw leven voorop staat. Naastenliefde, wederkerigheid en veiligheid staan

Nadere informatie

Take a look at my life 50

Take a look at my life 50 Take a look at my life 50 Vorige week kwam er geen weekverslag online omdat het me niet lukte om hem te maken. Nu kan je dus van twee weken mee lezen. Al zal er vrij weinig extra foto,s zijn omdat ik een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. Zo beleven zij samen

Nadere informatie

Welkom in Drieën-Huysen!

Welkom in Drieën-Huysen! Drieën-Huysen Welkom in Drieën-Huysen! Drieën-Huysen is een middelgroot verpleeg- en verzorgingshuis in Vlaardingen. Ruim 140 appartementen worden langdurig bewoond door alleenstaande ouderen en echtparen.

Nadere informatie

Informatiebrochure. De Riethorst De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. De Riethorst De Riethorst Stromenland Informatiebrochure De Riethorst De Riethorst Stromenland Warm welkom Met deze folder geven we u een eerste indruk van verpleeghuis De Riethorst in het hartje van de stad Geertruidenberg. Een verpleeghuis

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

ons Onder Vrijwilligers zijn goud waard Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 In beeld 3 Op de koffie bij Ineke Fehling

ons Onder Vrijwilligers zijn goud waard Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 In beeld 3 Op de koffie bij Ineke Fehling De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 3 - mei/juni 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 3 Inhoud: 2 In beeld 3 Op de koffie bij Ineke Fehling 4 Van de Cliëntenraad 4

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Sint Bernardus. Wonen Zorg Welzijn

Woonzorgcentrum. Sint Bernardus. Wonen Zorg Welzijn Woonzorgcentrum Sint Bernardus Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij woonzorgcentrum Sint Bernardus. Gelegen aan de markt van het sfeervolle boekenstadje Bredevoort. Sint Bernardus biedt een compleet

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau

Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Janshove (1955) in Baarle-Nassau is een zorginstelling waar u voor kortere of langere tijd verblijft. U kunt bij

Nadere informatie

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Dignis De Kombuis Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Zo lang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is de wens van veel mensen. Soms lukt dat niet

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Maart 2011 1 Nieuws Nieuws De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Heb je informatie voor de nieuwsbrief? Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving met

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding... 1 Beter naar huis... 1 Tips... 2 Familieparticipatie... 9 Vragen... 9 Inleiding Ouderen lopen

Nadere informatie

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. Azora Advies- en behandelcentrum Industrieweg 115, 7061 AP Terborg T (0315) 33 81 11 E behandelcentrum@azora.nl I www.azora.nl Meer weten? Wanneer maak ik een afspraak? Het Azora Advies- en behandelcentrum

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing Thuiszorg Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79 Iedere situatie heeft een eigen oplossing Heerlijk, die aandacht en die hulp! Thuis wonen Voor veel mensen geldt het gezegde: Oost

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Waarom deze informatie? 2 Gebruiksaanwijzing 3 Cartoon 1 bereid uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd thuis

Veilig en vertrouwd thuis Het Zorgnet Veilig en vertrouwd thuis Ouder worden willen we het liefst allemaal. Tegelijkertijd willen we gezond blijven en op ons geheugen kunnen vertrouwen. We willen blijven wonen in onze vertrouwde

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Wat kunt u zelf doen? mca.nl Inhoudsopgave Patiëntveiligheidskaart 3 Gebruiksaanwijzing 3 Bereid uw ziekenhuisopname voor 4 Laat u ook uw naasten de brochure

Nadere informatie

Opnamegesprek palliatieve zorg

Opnamegesprek palliatieve zorg Opnamegesprek palliatieve zorg Op de eerste dag door de EVV. Bereid je voor op het gesprek. Bekijk het indicatiebesluit of de overdracht en probeer op basis daarvan al een paar vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Intensieve zorg in huiselijke sfeer Voelt beter Intensieve zorg in huiselijke sfeer Het eigentijdse Madeleine in Boxmeer biedt als expertisecentrum uitgebreide faciliteiten

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Weekbrief. Vrijdag 11 november Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) Nieuws uit de school

Weekbrief. Vrijdag 11 november Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) Nieuws uit de school Vrijdag 11 november 2016 Weekbrief Activiteitenoverzicht 16 november Kinderraad (2 leerlingen groep 7/8) 23 en 29 november Oudergesprekken 5 december Sinterklaas Aanwezigheid directie / Meerschools Intern

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie