Scholing op de Participatie ladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholing op de Participatie ladder"

Transcriptie

1 Scholing op de Participatie ladder November 2009 Scholing op de Participatieladder

2 Colofon Titel Scholing op de Participatieladder Tekst Henny Ketelaar, Mee & Ander, s-hertogenbosch Ontwerp en druk Drukkerij Libertas, Bunnik Traffic en Productie MBO Raad, De Bilt In opdracht van Mieke de Haan, MBO Raad, De Bilt Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van teksten alleen met bronvermelding. MBO Raad, november 2009

3 De participatieladder Gemeenten hebben als taak om de participatie van hun inwoners te bevorderen. Met de Wet Werk en Bestand (WWB), de Wet Inburgering (WI), de Wet Participatiebudget, de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten de wettelijke kaders én budgetten om mensen in de samenleving mee te laten doen, in het bijzonder mensen in een kwetsbare positie. Maar in hoeverre lukt dat hen ook? In opdracht van twaalf gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Regioplan de participatieladder ontwikkeld (http://www.participatieladder.nl/pages/content.php?page=8). Met deze ladder kunnen gemeenten de mate van participatie van hun inwoners in beeld brengen en de effectiviteit van hun participatiebeleid meten. De participatieladder bestaat uit zes treden, van een teruggetrokken, geïsoleerd bestaan (trede 1) tot participatie door middel van betaald werk (trede 6). Veel gemeenten zullen deze participatieladder of een variant daarop als leidraad voor hun participatiebeleid gebruiken. Gemeenten zullen diensten en producten inkopen aan de hand van de participatieladder. Met deze digitale brochure Scholing op de Participatieladder wil de MBO Raad aan roc s een handreiking bieden om hun opleiding- en cursusaanbod af te stemmen op de participatieladder. 3 Scholing op de Participatieladder

4 Scholing als participatie-instrument Gemeenten zullen in toenemende mate de participatieladder gebruiken als instrument om de participatie van mensen te bevorderen. Het doel hierbij is om mensen maximaal te laten participeren: op de voor hen hoogst haalbare trede van de ladder. Scholing is een belangrijk instrument om de participatie van mensen te bevorderen. Met scholing en opleiding kunnen mensen op de participatieladder stijgen of ze kunnen steviger op hun sport van de ladder komen te staan. Scholing staat daarbij niet op zichzelf: het is een participatie-instrument dat verbonden moet worden met andere participatievormen zoals werk, vrijwilligerswerk of activiteiten in een wijk. Daarom zullen roc s steeds meer samen moeten werken met andere partijen, zoals welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en sociale werkvoorziening. In deze handreiking worden per trede van de participatieladder voorbeelden gegeven van opleidingen/cursussen die een roc aan de gemeente en andere lokale partijen kan aanbieden. Als het doel is om mensen steviger op hun trede van de ladder te laten staan (zonder terug te vallen op lagere tredes), kan een roc scholing aanbieden die bij de desbetreffende trede wordt genoemd, eventueel aangevuld met scholing uit traptreden daaronder. Als het doel is om mensen op de participatieladder te laten stijgen, kan een roc scholing aanbieden die bij hogere traptreden is opgenomen, eventueel aangevuld met scholing uit lagere traptreden. Want ook voor iemand met een betaalde baan kan het zinvol zijn zijn/haar basisvaardigheden te versterken en ook iemand met een betaalde baan kan vrijwilliger worden. Tot slot zijn in de laatste tabel aanvullende instrumenten/activiteiten opgenomen die roc s kunnen inzetten om bijvoorbeeld de potentie van mensen in kaart te brengen en professionals te ondersteunen. Bij alle voorbeelden van scholing is aangegeven welke partijen als opdrachtgever en/of samenwerkingspartner kunnen optreden. Denk aan de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente, een woningbouwcorporatie of een welzijnsinstelling. De route Om de participatie van mensen daadwerkelijk te bevorderen, is maatwerk nodig: inzetten van participatie-instrumenten die aansluiten bij de mogelijkheden en het perspectief van mensen. Bij elke individuele deelnemer of groep deelnemers zal een roc dus een passend scholingstraject moeten ontwikkelen. Welk traject dat is, kan via de volgende stappen worden vastgesteld: 1. Bepalen doelgroep (individuele deelnemer of groep deelnemers) in samenspraak met de samenwerkingspartner/ opdrachtgever: welke doelgroep is dit en op welke trede van de ladder bevinden deze mensen zich? 2. Bepalen vraag en potentie van de doelgroep (in overleg met de doelgroep): welke competenties hebben deze mensen, wat is voor hen haalbaar, naar welk perspectief (traptrede) willen ze toewerken en welke competenties horen daarbij? 3. Bepalen randvoorwaarden: wanneer heeft de doelgroep tijd om te leren, wat is hun belastbaarheid, is kinderopvang nodig,? 4. Bepalen opleidingsprogramma: hoeveel uur duurt de cursus, welke methodiek hanteren we, waar voeren we de cursus uit, passen we EVC toe,? 5. Bepalen opleidingskosten, voor zowel deelnemer als opdrachtgever. 6. Bepalen bekostigingsmogelijkheden (afhankelijk van opdrachtgever en samenwerkingspartners). 7. Bepalen vergoedingen en tegemoetkomingen van de opleidingskosten: a. voor opdrachtgever; b. voor de deelnemer. De opdrachtgever zal vaak de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een welzijnsorganisatie, UWV WERKbedrijf of woningbouwcorporatie zijn. Voor de bepaling van de bekostigingsmogelijkheden en vergoedingen (stappen 6 en 7) kan de Routekaart naar een (start)kwalificatie worden benut, zie 4 Scholing op de Participatieladder

5 Treden van de ladder 5 Scholing op de Participatieladder

6 Treden van de Doelgroepen Voorbeelden van opleidingen/cursussen Mogelijke opdrachtgevers ladder of samenwerkingspartners Trede 6 Betaald werk Mensen met betaald werk zonder ondersteuning (dus zonder aanvullende uitkering of zonder Scholing in combinatie met betaald werk 1. Werkgerelateerde scholing in aansluiting op een betaalde baan, zoals een training Werk en Werkgevers, O&O-fondsen. 2 inzet van een gemeentelijk Communicatie of Assertiviteit op het Werk. participatie-instrument) 2. Scholing van basisvaardigheden, zoals Mensen met een arbeidscontract. computervaardigheden en de Nederlandse Werkgevers, O&O-fondsen. Mensen met een arbeidscontract taal. 1 die met ontslag worden bedreigd. 3. Leren op de werkvloer: reflectie, praktijk- Zzp ers. opdrachten, feedback, vaktaal NT2, etc. Werkgevers, O&O-fondsen. Ondernemers. 4. Arbeidsmarktgerichte scholing voor een Stagiairs met stagevergoeding eventuele toekomstige functie. UWV, O&O-fondsen. zonder aanvullende uitkering. 5. Scholing in aansluiting op ondernemerschap, Mantelzorgers die worden betaald zoals een cursus Ondernemersvaardigheden Zzp er/ondernemer, UWV. via het PRB. of Vraaggericht werken. Trede 5 Betaald werk met ondersteuning Mensen met betaald werk met ondersteuning (dus met een aanvullende uitkering of met inzet van een gemeentelijk participatieinstrument, educatie, jobcoach, Scholing in combinatie met betaald werk met ondersteuning 1. Werkgerelateerde scholing in aansluiting op een betaalde baan met ondersteuning: communicatie, vakvaardigheden, vaktaal NT2, SW, W&I, UWV, werkgevers. etc.) etc. Mensen met een wsw-indicatie 2. Leren op de werkvloer: reflectie, praktijk- SW, W&I, UWV, werkgevers. (intern, gedetacheerd, begeleid opdrachten, feedback, vaktaal NT2, etc. werken). 3. Scholing algemene competenties/basisvaar- SW, W&I, UWV, werkgevers. Werknemers die worden begeleid digheden in combinatie met een betaalde door een jobcoach of andere baan: deeltijd VAVO, lezen/schrijven, rekenen, externe ondersteuner. computervaardigheden, etc. Werknemers voor wie de werk- 4. Arbeidsmarktgerichte scholing voor een even- UWV, werkgevers, W&I. gever een loonkostensubsidie tuele toekomstige functie voor werknemers ontvangt. die met werkloosheid worden bedreigd. Werknemers die een educatie- 5. Scholing in aansluiting op ondernemerschap. UWV, W&I. aanbod volgen. 6. Bbl-opleiding in combinatie met een betaalde SW, werkgevers, W&I, UWV. Parttime werknemers met een baan. aanvullende uitkering. 7. Inburgerings- of NT2-traject in combinatie met W&I, SW, werkgevers. Zzp ers/ondernemers met een betaalde baan. aanvullende uitkering. Stagiairs met stagevergoeding en aanvullende uitkering. Inburgeraars met een betaalde baan. 1 Een werknemer die zijn/haar basisvaardigheden versterkt via een educatie-aanbod dat door de gemeente wordt gefinancierd, staat automatisch op trede 5 van de ladder. Een laaggeletterde werknemer die leert lezen en schrijven, staat daardoor lager op de ladder dan een laaggeletterde werknemer die dit niet leert. 2 W&I = gemeentelijke afdeling voor Werk en Inkomen, SW = Sociale Werkvoorziening, WonCor = Woningbouwcorporatie, ZorgOrg = AWBZ-gefinancierde instellingen, WelzOrg = Welzijnsorganisatie, VrijwOrg = Vrijwilligersorganisatie. 6 Scholing op de Participatieladder

7 Treden van de ladder Trede 4 Onbetaald werk Doelgroepen Voorbeelden van opleidingen/cursussen Mogelijke opdrachtgevers of samenwerkingspartners Mensen met onbetaald werk Mensen die werken met behoud van uitkering. Inburgeraars die een duaal inburgeringstraject (met werkcomponent) volgen. Werkzoekenden die werkervaring opdoen/stage volgen. Vrijwilligers die minimaal 1x per week contact hebben. Mensen die een voltijd opleiding of geïntegreerd traject volgen met stage. Scholing in combinatie met onbetaald werk 1. Arbeidsmarktgerichte/werkgerelateerde scholing in aansluiting op stage/werkervaringsplek/participatiebaan: communicatie, vakvaardigheden, vaktaal NT2, etc. 2. Leren op de werkvloer (bij onbetaald werk): reflectie, praktijkopdrachten, feedback, vaktaal NT2, etc. 3. Scholing algemene competenties in combinatie met stage/werkervaring/participatiebaan/vrijwilligerswerk: deeltijd VAVO, lezen/ schrijven, rekenen, computervaardigheden, etc. 4. Bbl-opleiding met onbetaald werk. 5. Toeleidingstraject/voorschakeltraject naar een bbl-opleiding op niveau 2 of hoger. 6. Voltijds mbo-opleiding (bol) met stage 7. Intensieve (vak)opleiding met stage, ter voorbereiding op betaald werk. Inburgeringscursus of NT2-traject richting staatsexamen in aansluiting op onbetaald werk/(taal)stage. NT2 op werkvloer in aansluiting op onbetaald werk. 10. Algemene scholing ter verkrijgen van een betaalde baan: arbeidsoriëntatie, sollicitatietraining, communicatie, etc. 11. Trainingen/cursussen voor vrijwilligers: W&I, SW, UWV. W&I, SW, UWV, VrijwOrg. W&I, SW, UWV, VrijwOrg. W&I, SW, UWV, VrijwOrg. W&I, SW, UWV. W&I, SW. W&I, UWV. W&I. W&I, SW, UWV, VrijwOrg. W&I, UWV. W&I, VrijwOrg. gastheer/gastvrouw, ouderenadviseurs, taalcoaches, ambassadeurs alfabetisering, etc. 12. Leerwerkplekken in de wijk (buurtrestaurant, W&I, SW, WonCor, UWV. wijkzorg, klussendienst, wijkhotel, buurtcafé, buurtconciërges, ). 7 Scholing op de Participatieladder

8 Treden van de ladder Trede 3 Deelname aan georganiseerde activiteiten Doelgroepen Voorbeelden van opleidingen/cursussen Mogelijke opdrachtgevers of samenwerkingspartners Mensen die deelnemen aan Scholing als georganiseerde groepsactiviteit georganiseerde activiteiten 1. Langerdurende scholing algemene W&I, SW. Vrijwilligers die minder dan 1x per week contact hebben. Aankomend vrijwilligers. Werkzoekenden die (nog) geen 2. competenties/basisvaardigheden: VAVO, lezen/schrijven, rekenen, computervaardigheden, etc. Toeleidingstraject/voorschakeltraject naar W&I, SW. werkervaring opdoen. Inburgeraars met een traject 3. een bbl-opleiding op niveau 1. Inburgeringscursus of NT2-traject richting W&I. zonder werk/stage. Mensen met een handicap of 4. staatsexamen. Algemene scholing ter verkrijgen van een W&I, UWV. chronische ziekte zonder werk, die meedoen aan georganiseerde activiteiten. Mensen/wijkbewoners zonder 5. betaalde baan: arbeidsoriëntatie, sollicitatietraining, communicatie, styling & presentatie, etc. Trainingen/cursussen voor (aankomend) W&I, VrijwOrg. werk (waaronder gepensioneerden, WAO ers en nuggers), die wel meedoen aan georganiseerde activiteiten. 6. vrijwilligers: oriëntatie op vrijwilligerswerk of cursussen voor specifieke functies (gastheer/ gastvrouw, ouderenadviseurs, taalcoaches, ambassadeurs alfabetisering, etc.). Trainingen/cursussen voor (aankomend) W&I, WelzOrg, WonCor, vrijwilligers: oriëntatie op vrijwilligerswerk in wijk of dorp of cursussen voor specifieke functies (activiteitenbegeleiders, leden bewonersvereniging, buurtvaders, wijkbewoners die een wijkkrant willen VrijwOrg. 7. uitbrengen, etc.). Scholing basisvaardigheden gekoppeld aan dagbesteding voor mensen met een handicap. ZorgOrg. 8 Scholing op de Participatieladder

9 Treden van de ladder Trede 2 Sociale contacten buiten de deur Doelgroepen Voorbeelden van opleidingen/cursussen Mogelijke opdrachtgevers of samenwerkingspartners Mensen met sociale contacten buiten de deur Mensen met een handicap of (chronische) ziekte zonder werk, die zelfstandig of in een woonvoorziening wonen, en die activiteiten buitenshuis ondernemen (sport, dagbesteding, bezoek vrienden, etc.). Mensen/wijkbewoners zonder werk, die wel activiteiten buitenshuis ondernemen (sport, kerkbezoek, volkstuin, etc.), waaronder gepensioneerden, WAO ers en nuggers. Mantelzorgers voor anderen dan familie of huisgenoten. Scholing ter bevordering van sociale contacten buiten de deur 1. Kortdurende scholing algemene competenties/basisvaardigheden: computervaardigheden, communicatie, omgaan met geld, omgaan met instanties, etc. 2. Korte cursussen specifieke basisvaardigheden in een wijk/dorp: opvoeding, leggen sociale contacten, budgetteren, uw kind op internet, ouderparticipatie, papieren en formulieren, etc. gekoppeld aan activiteit van andere organisatie (welzijnsinstelling, woningbouwcorporatie, basisschool). 3. Vrijblijvende scholingsvormen in de wijk: computerinloop, inlooplessen Nederlands, begeleid proathuus, etc. 4. Scholing als trekker (lokkertje) voor mensen om actiever te worden: naailessen, kooklessen, klussen in huis, etc. 5. Korte cursussen voor mensen met een handicap. W&I, WelzOrg. Diverse. W&I, WMO, WelzOrg, WonCor. WMO, WelzOrg, WonCor. WMO, WelzOrg, ZorgOrg. handicap, zoals een cursus Omgaan met digitale apparaten of een mobiliteitstraining. Korte cursussen voor senioren, zoals een WMO, WelzOrg, ZorgOrg. geheugentraining of een cursus rondom digitale apparaten of gezondheid. Scholing basisvaardigheden gekoppeld aan ZorgOrg. dagbesteding voor mensen met een Trede 1 Geïsoleerd Mensen in een geïsoleerde positie Mensen met een handicap of (chronische) ziekte zonder werk en Scholing voor mensen in een geïsoleerde positie 3 1. E-learning: cursussen/opleidingen via W&I, WMO. zonder sociale contacten. internet, leren op afstand. Mensen/wijkbewoners zonder 2. Educatieve televisie: leren via de TV en Overheden, omroepen, werk (waaronder gepensioneer- werkboeken thuis. WMO. den, WAO ers en nuggers) en 3. Les aan huis (taalmaatje, individueel les, W&I, WonCor, WelzOrg, zonder sociale contacten. Taal aan Huis). WMO. Mantelzorgers voor familie of huisgenoten, zonder sociale contacten. 3 Om mensen te verleiden om uit hun geïsoleerde positie te komen, kunnen de scholingsinstrumenten uit trede 2 worden ingezet, eventueel voorafgegaan door bijvoorbeeld een keukentafelgesprek over wensen en behoeften (zie hierna bij de Ondersteunende activiteiten ). Bij trede 1 zijn alleen de scholingsmogelijkheden genoemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn zich onder de mensen te begeven, maar wel iets willen leren. 9 Scholing op de Participatieladder

10 Treden van de ladder Doelgroepen Voorbeelden van opleidingen/cursussen Mogelijke opdrachtgevers of samenwerkingspartners Ondersteunende De verschillende doelgroepen Aanvullende activiteiten, in aansluiting op activiteiten zoals genoemd bij de traptreden scholing of als opstap voor scholing 1. Intake: vaststellen competenties, leervermo- W&I, UWV, werkgevers. gen/groeipotentieel, bepalen ontbrekende competenties en/of vaststellen eventuele randvoorwaarden. 2. Ontwikkelgesprekken met werknemers of W&I, UWV, werkgevers. werkzoekenden, begeleiding bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen. 3. Individuele of groepsgewijze vraagverhel- W&I, UWV, WonCor, VrijwOrg, dering (wat wilt u leren?): keukentafel- ZorgOrg. gesprekken, weer leren loket, themabijeenkomsten, interviews, wijkavonden, etc. 4. Begeleiding bij samenstelling portfolio. W&I, UWV. 5. Uitvoeren procedure voor Ervaringsprofiel W&I, UWV. of Ervaringscertificaat. 6. Afnemen van een talentenscan, interesses- Diverse. test, etc. 7. Stagebegeleiding. W&I, UWV. 8. Nazorgactiviteiten: coaching, begeleiding Diverse. bij toepassing kennis in de praktijk, terugkombijeenkomsten. 9. Ontwikkeling taalbeleid in het mbo. Roc mbo. Activiteiten voor Professionals die rechtstreeks Activiteiten voor professionals die professionals contact hebben met de (potenti- (potentiële) cursisten begeleiden ële) cursisten (frontliners) 1. Workshop herkenning laaggeletterdheid en W&I, WelzOrg, WonCor, Werk-, praktijk- en stagebegelei- bespreekbaar maken. werkgevers. ders. 2. Workshop in aansluiting op een bepaalde Diverse. Consulenten van de afdeling Werk cursus, speciaal voor de begeleiders van de & Inkomen. cursisten. Werkcoaches van UWV WERK 3. Training voor werkgevers rondom stage- Werkgevers, SW. bedrijf. begeleiding, leren op de werkvloer, taal op Consulenten van re-integratie- de werkvloer, o.i.d. bedrijven. 4. Training voor professionals rondom Diverse. Wijkbeheerders/woonconsulenten omgaan met de doelgroep : empowerment, van een woningbouwcorporatie communicatie, anderstaligen, etc. Welzijnswerkers, maatschappelijk werkers en hulpverleners. Begeleiders van mensen met een handicap of (chronische) ziekte. Inburgeringsconsulenten. Begeleiders/coördinatoren van vrijwilligers. 10 Scholing op de Participatieladder

11 Treden van de ladder Doelgroepen Voorbeelden van opleidingen/cursussen Mogelijke opdrachtgevers of samenwerkingspartners Wervingsacties De verschillende doelgroepen Activiteiten om cursisten te werven zoals genoemd bij de traptreden 1. Wervingsacties in samenwerking met de Diverse. professionals/vrijwilligers die in direct contact staan met de potentiële cursisten. 2. Algemene PR via lokale/regionale media: Lokale/regionale media. TV, radio, kabelkrant, weekbladen, kranten, wijkkrantjes. 3. Gerichte PR op plaatsen waar de potentiële Afhankelijk van doelgroep. cursisten veel komen. 4. Wervingsacties onder huidige cursisten: Roc educatie/inburgering. stimuleren doorstroom naar nieuwe cursus en werving nieuwe cursisten door huidige cursisten. 11 Scholing op de Participatieladder

12 Achtergrondinformatie 12 Scholing op de Participatieladder

13 Re-integratie naar betaald werk Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering (WWB, Anw, IOAW en IOAZ), jongeren met een leerwerkplicht en niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers). UWV WERKbedrijf is verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een WW-, WIA- of Wajonguitkering. Voor de re-integratie van hun cliënten kopen UWV en gemeenten re-integratiediensten in bij re-integratiebedrijven, waaronder roc s. Voor de uitvoering van de re-integratie ontvangen gemeente van het Rijk een Participatiebudget. Naast deze werkzoekenden zijn er mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking, die niet op een reguliere arbeidsplek kunnen werken, maar wel op een aangepaste werkplek. Deze mensen komen in aanmerking voor een indicatie in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een passende arbeidsplaats voor mensen met een wsw-indicatie. Vaak komen deze mensen in dienst van een SW-bedrijf, waar zij in een beschermde omgeving kunnen werken of van waaruit ze worden gedetacheerd (individueel of als groep) bij een andere organisatie. Het hoogste doel is dat wsw ers met extra begeleiding bij een reguliere werkgever aan de slag gaan (begeleid werken), waarbij de werkgever in aanmerking komt voor een loonkostensubsidie. Voor de uitvoering van de Wsw ontvangen gemeenten een budget van het Rijk op grond van het aantal wsw ers. Daarnaast ontvangen de gemeenten extra geld voor elke wsw er die bij een reguliere werkgever werkt. Een deel van de werkzoekenden komt voor hun eigen re-integratie in aanmerking voor een eigen budget: een persoonlijk/persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB), voor WWB-cliënten; een individuele re-integratieovereenkomst (IRO), voor cliënten van UWV WERKbedrijf; persoongebonden budget (PGB), voor begeleid werken van wsw ers; In dat geval zijn zij zelf de opdrachtgever van hun eigen traject. Meestal worden deze mensen hierbij begeleid door een re-integratiebedrijf. Inburgering De kern van de Wet Inburgering (WI) is de inburgeringsplicht, die geldt voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Inburgeraars hebben pas aan hun inburgeringsplicht voldaan als zij het inburgeringsexamen (of staatsexamen NT2 dan wel minimaal een mbo2-opleiding) hebben gehaald. Volgens de WI zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun eigen inburgering: inburgeringsplichtigen moeten zelf bepalen hoe zij zich op het inburgeringsexamen voorbereiden. Aan bepaalde groepen inburgeringsplichtigen biedt de gemeente een inburgeringsvoorziening aan, die zij op de vrije markt inkoopt, onder andere bij roc s. Gemeenten moeten zo n inburgeringsvoorziening minimaal aanbieden aan vluchtelingen en geestelijk bedienaren, maar doen dit veelal ook aan andere inburgeringsplichtigen en in toenemende mate ook aan inburgeringsbehoeftigen: anderstaligen die niet verplicht zijn in te inburgeren, maar hiertoe wel de behoefte hebben. Sommige inburgeraars komen in aanmerking voor een persoonlijk inburgeringsbudget (PIB), waarmee zij zelf hun zelfgekozen inburgeringstraject kunnen bekostigen. Gemeenten kopen steeds meer duale inburgeringstrajecten in, waarbij de inburgering wordt gecombineerd met een ander participatie-instrument, zoals taalstages, een beroepsopleiding, vrijwilligerswerk of gesubsidieerd werk. Voor scholing in het kader van de duale inburgering kunnen roc s samenwerking zoeken met mbo-opleidingen, een vrijwilligerssteunpunt, welzijnsorganisaties en de sociale werkvoorziening. 13 Scholing op de Participatieladder

14 Maatschappelijke ondersteuning Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en sociaal redzaam blijven/worden. De Wmo is een kaderwet : gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale invulling en uitvoering van de Wmo. Zij leggen hun beleid vast in een gemeentelijk beleidsplan en werken dat verder uit in een lokale verordening. In de Wmo zijn negen prestatievelden opgenomen waaraan de gemeenten moeten werken. Op vijf van deze negen prestatievelden kan scholing een rol spelen: Prestatieveld 1: het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Prestatieveld 2: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. Prestatieveld 3: het geven informatie, advies en cliëntondersteuning. Prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Prestatieveld 5: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, met een chronisch psychisch probleem en/of met een psychosociaal probleem. Voor de uitvoering van de Wmo ontvangen de gemeenten geld van het Rijk via het Gemeentefonds. Hiervan kunnen gemeenten wmo-diensten bij organisaties inkopen, zoals maatschappelijk werk, huishoudelijke zorg, opbouwwerk en scholing. Voor de aanvraag van individuele wmo-voorzieningen (bijvoorbeeld huishoudelijke zorg of een rolstoel) kunnen mensen in hun gemeente bij een wmo-loket terecht. Voor scholing in het kader van de Wmo kunnen roc s samenwerking zoeken met: welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden werk, een vrijwilligerssteunpunt en zelforganisaties. Zorg en ondersteuning De Wmo sluit aan bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt zware geneeskundige risico s die niet onder de zorgverzekering vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand zijn op te brengen, zoals opname in een instelling voor gehandicapten, een opname in een psychiatrische inrichting of langdurige zorg thuis. Vanuit de AWBZ worden niet alleen de verblijf- en verzorgingskosten van iemand bekostigd, maar ook begeleidingskosten en dagactiviteiten buitenshuis (zoals scholing). Om voor de zorg/begeleiding vanuit de AWBZ in aanmerking te komen, moeten mensen geïndiceerd worden. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld sociale redzaamheid, probleem gedrag en psychisch functioneren. Mensen kunnen ook in aanmerking komen voor een persoongebonden budget (PGB) van waaruit zij hun zorg en begeleiding kunnen bekostigen. Voor scholing aan AWBZ-cliënten kunnen roc s samenwerking zoeken met: instellingen voor mensen met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap, MEE, instellingen voor verslavingszorg, verzorgingstehuizen en regionale instellingen voor beschermd wonen. 14 Scholing op de Participatieladder

15 Leefbaarheid Veel gemeenten kiezen voor een wijk- of dorpsgerichte aanpak van de leefbaarheid (één van de prestatievelden in de Wmo), onder andere in de veertig krachtwijken. Gemeenten werken daarbij vaak met wijkambtenaren of coördinatoren en/of wijkgebonden subsidieregelingen. Sommigen provincies investeren ook in de bevordering van de leefbaarheid in wijken of dorpen. In toenemende mate investeren ook woningbouwcorporaties in de leefbaarheid in een buurt door het verrichten van werkzaamheden die ten goede komen aan het woongenot in een buurt of wijk (artikel 12a van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)). Een (klein) deel van de woningbouwcorporaties vat hieronder ook scholing en opleiding, bijvoorbeeld van risicojongeren of laaggeschoolde volwassenen. Woningbouwcorporaties komen in specifieke gevallen in aanmerking voor projectsubsidies door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), onder andere voor projecten in de veertig krachtwijken. Gemeenten en woningbouwcorporaties maken gezamenlijke afspraken over de woningbouw en leefbaarheid, die zij vastleggen in meerjarige prestatieovereenkomsten. Aandachtsgebieden als scholing, leren/werken en integratie worden vooralsnog niet vaak expliciet genoemd. Voor scholing ter bevordering van de leefbaarheid kunnen roc s samenwerking zoeken met woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, gemeentelijk wijkwerk, maatschappelijk werk, politie en bewonersorganisaties/buurtverenigingen. 15 Scholing op de Participatieladder

16 Relevante websites Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Kernkaart WWB met kerncijfers over de Wet Werk en Bijstand per gemeente Participatieladder Participatiebudget Routekaart naar een (start)kwalificatie Werk & Inkomen Wet Inburgering: informatie van de VNG een handreiking voor gemeenten en informatie over inburgering Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): informatie van de VNG en handreikingen voor gemeenten Wet sociale werkvoorziening (Wsw): informatie van het ministerie en handreikingen voor gemeenten Woningbouwcorporaties: informatie van het ministerie en informatie van de brancheorganisatie 16 Scholing op de Participatieladder

17

Nieuwe versie! 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl

Nieuwe versie! 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Nieuwe versie! 2009 Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Routekaart naar een (start)kwalificatie werkend werkzoekend inburgeraar Huidig niveau en gewenst Huidig niveau en gewenst Huidige

Nadere informatie

Juli 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl

Juli 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Juli 2009 Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Routekaart naar een (start)kwalificatie werkend werkzoekend inburgeraar Huidig niveau en gewenst Huidig niveau en gewenst Huidige taalvaardigheid

Nadere informatie

'Goirle aan de slag' Keuzenota re-integratie en participatie

'Goirle aan de slag' Keuzenota re-integratie en participatie 'Goirle aan de slag' Keuzenota re-integratie en participatie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.1.1 De Participatiewet 3 1.1.2 Omgevingsfactoren 4 Hoofdstuk 2 Visie en ambitie 5 2.1

Nadere informatie

DE PARTICIPATIELADDER. Meetlat voor het participatiebudget. - eindadvies - drs. M.J. van Gent drs. C. van Horssen drs. L. Mallee drs. S.

DE PARTICIPATIELADDER. Meetlat voor het participatiebudget. - eindadvies - drs. M.J. van Gent drs. C. van Horssen drs. L. Mallee drs. S. DE PARTICIPATIELADDER Meetlat voor het participatiebudget - eindadvies - drs. M.J. van Gent drs. C. van Horssen drs. L. Mallee drs. S. Slotboom Amsterdam, november 2008 Regioplan publicatienr. 1776 Regioplan

Nadere informatie

Beleidsplan Participatie 2013

Beleidsplan Participatie 2013 Beleidsplan Participatie 2013 Re-integratie (WWB) & Inburgering (WI) Gemeente Katwijk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 ACHTERGROND... 3 1.2 DE GELDENDE WETTEN: WEB, WWB EN WI.... 4 2. MISSIE, VISIE

Nadere informatie

Beleidsplan WerkSaam Westfriesland

Beleidsplan WerkSaam Westfriesland Beleidsplan WerkSaam Westfriesland Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 4 1.1 Participatiewet... 4 1.2 Participatiewet als onderdeel Sociaal Domein... 5 1.3 Toegang tot WerkSaam... 6

Nadere informatie

Kadernota Participatiebudget Westland

Kadernota Participatiebudget Westland Kadernota Participatiebudget Westland Westland, 28 januari 2009 Kadernota Participatiebudget Westland Kadernota Participatiebudget Westland Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Participatiebudget 1 1.2 Aanpak

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief. Beleidsplan voor het sociaal domein 2015-2017

Drie transities, één perspectief. Beleidsplan voor het sociaal domein 2015-2017 Drie transities, één perspectief Beleidsplan voor het sociaal domein 2015-2017 Gemeente Waterland Oktober 2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan sociaal domein Drie transities, één perspectief. In

Nadere informatie

Notitie Participatiebudget. Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving

Notitie Participatiebudget. Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving Notitie Participatiebudget Ondersteuning van burgers voor deelname aan de samenleving Augustus 2010 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Hoofdstuk 1 Participatie en de nieuwe Wet participatiebudget 4 1.1 De Wet

Nadere informatie

BELEIDSPLAN RE-INTEGRATIE 2010-2013

BELEIDSPLAN RE-INTEGRATIE 2010-2013 GEMEENTE ROOSENDAAL BELEIDSPLAN RE-INTEGRATIE 2010-2013 GROEIEN DOOR VERBINDEN DEFINITIEVE VERSIE Versie: 1 juli 2010 MANAGEMENTSAMENVATTING Het Re-integratiebeleidsplan 2010-2013 biedt, samen met de Re-integratieverordening,

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Verfijning beleidsnota Re-integratie en Participatie gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf 2015-2018

Verfijning beleidsnota Re-integratie en Participatie gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf 2015-2018 Verfijning beleidsnota Re-integratie en Participatie gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf 2015-2018 11 mei 2015 1 Hoofdstuk 1. Inleiding Vorig jaar in december is de beleidsnota Re-integratie

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN

BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN 2015 t/m 2018 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude September 2014 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan sociaal domein. Ik kan u direct zeggen, lees dit plan zorgvuldig en

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet 2015-2016. Gemeente Winterswijk

Beleidsplan Participatiewet 2015-2016. Gemeente Winterswijk bezoekadres Stationsstraat 25 afdeling//team Mens&Omgeving telefoon (0543) 545 543 fax (0545) 543 065 e-mail gemeente@winterswijk.nl internet www.winterswijk.nl Beleidsplan Participatiewet 2015-2016 Gemeente

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor mensen met een verstandelijke beperking

Nieuwe kansen voor mensen met een verstandelijke beperking Nieuwe kansen voor mensen met een verstandelijke beperking Een verkenning op het snijvlak van begeleiding en werk Gemeenten zijn aan zet Drie systeemwijzigingen Regisseurs gezocht! Aan het werk! Wet werken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PARTICIPATIEWET 2015-2018

BELEIDSPLAN PARTICIPATIEWET 2015-2018 BELEIDSPLAN PARTICIPATIEWET 2015-2018 Samenvatting Met dit beleidsplan Participatiewet geeft de gemeente Oost Gelre de ambities en meerjarige beleidslijnen aan voor de invulling van de Participatiewet,

Nadere informatie

Werken het doel, participeren de norm

Werken het doel, participeren de norm Gemeente Amsterdam Werken het doel, participeren de norm Beleid re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering 2011-2014 Uitwerking Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014 Gemeente Amsterdam Samenvatting

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Participatiewet 2015 2017

Uitvoeringsplan Participatiewet 2015 2017 Uitvoeringsplan Participatiewet 2015 2017 Lingewaard maakt er werk van M. Huberts concept 03 1 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 16 juni 2015 Team Werk en Inkomen Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

voor sociale activering en toeleiding naar werk

voor sociale activering en toeleiding naar werk voor sociale activering en toeleiding naar werk Re-integratieladder SoZaWe Rotterdam Inhoud Ondersteunende instrumenten...4 Arbeidsmedische dienstverlening...4 Consult...6 Dress for Succes...7 Inburgering

Nadere informatie

B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014 B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014 Onderwerp Concept Beleidsplan Participatiewet vaststellen voor de inspraak Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaand concept Beleidsplan Participatiewet vast

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Beleidsnota Werk en Inkomen Gemeente Best 2011

Beleidsnota Werk en Inkomen Gemeente Best 2011 Beleidsnota Werk en Inkomen Gemeente Best 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Proces... 5 1.3 Specifieke aandachtspunten werk en inkomen... 6 1.3.1 Nieuwe wetgeving... 6 1.3.2 Bezuinigingen

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405471. Beleidskader Participatiewet 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405471. Beleidskader Participatiewet 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405471 Beleidskader Participatiewet 2015-2018 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 De Participatiewet

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1. participatie

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo. Versie voor de besluitvorming 4 november 2014

Beleidsplan Wmo. Versie voor de besluitvorming 4 november 2014 Beleidsplan Wmo 2015 2017 Versie voor de besluitvorming 4 november 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Leeswijzer... 6 Hoofdstuk 1... 7 Beleidskader Wmo in de Peelregio... 7 1.1. Inleiding... 7 1.2. Doelen

Nadere informatie