EAD VADEMECUM LIMBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EAD VADEMECUM LIMBURG"

Transcriptie

1 EAD VADEMECUM LIMBURG

2 Inhoudstafel EAD-vademecum Limburg [Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit] 1. Partners & instrumenten met EAD als core business Diversiteitsplannen Diversiteitsconsulenten vakbond Ervaringsfonds Invoegbedrijf (startcentrum sociale economie) Jobcoaching Jobkanaal Sector Tewerkstellingsmaatregelen 2. Sectorale EAD-invulling 2.1. CEVORA [opleidingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden] 2.2. COBOT [sectoraal vormingscentrum voor de textielnijverheid] 2.3. EDUCAM [opleidingscentrum van & voor de autosector en de metaalaanverwante sectoren] 2.4. Eduplus [sectorfonds voor werknemers uit de groene sectoren] 2.5. FCBO [Formation Car & Bus Opleiding] 2.6. FVB [Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid] 2.7. GRAFOC [Grafisch Opleidingscentrum] 2.8. Horeca Vorming Vlaanderen [Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector] 2.9. IPV [Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid] LOGOS [Vormingsfonds voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek] OCH [Opleidingscentrum Hout] Scheikundige industrie SFP [Sociaal Fonds Podiumkunsten] SFTL [Sociaal Fonds Transport en Logistiek] Sociaal Fonds Verhuizingen VIVO [Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit] Vooruitzenden [Vormingsfonds voor uitzendkrachten] VVSG [Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten] Vzw Montage [Sectorfonds voor de bedrijven van het PC van de montage en kraanverhuurbedrijven] VORMELEK [Vormingsfonds voor arbeiders uit de elektrotechnische sector]

3 3. Andere partners in het kader van EAD 3.1. Ondernemersplatform Diversiteit 3.2. POM [Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij] Limburg 3.3. Steunpunt Handicap & Arbeid 3.4. Derden (private opleidingsverstrekkers & tewerkstellingsinitiatieven) Centra voor Basiseducatie Groep Intro GTB [Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst - voorheen ATB] KOPA VOKANS 4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen 4.1. Arbeidskaart B 4.2. KMO - portefeuille 4.3. Doelgroepvermindering jonge werknemers tot 29 jaar 4.4. Doelgroepvermindering jonge werkzoekenden: startbaan 4.5. Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa 4.6. Doelgroepvermindering oudere werknemers ( 50 en 57 jaar) 4.7. Ervaringsbewijs 4.8. ESF [Europees Sociaal Fonds] 4.9. IBO [Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming] IBO-interim Instapopleiding, NODW [Nederlands Op De Werkvloer] Premies bij tewerkstelling van personen met een handicap VOP [Vlaamse Ondersteuningspremie] Tewerkstellingspremie 50+ Dit EAD- Vademecum werd aangepast vanuit het originele EAD- Vademecum West-Vlaanderen juni 2008 Met dank aan onze collega s van West-Vlaanderen voor hun prachtige werk!

4

5

6 Deel 1 Partners & instrumenten met EAD als core business

7 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.1. Diversiteitsplannen OMSCHRIJVING Een diversiteitsplan is een soepel toepasbaar instrument voor het ontwikkelen en voeren van een diversiteitsbeleid in een bedrijf of organisatie, waarin alle nodige initiatieven/acties binnen het HR- en organisatiebeleid genomen kunnen worden met het oog op de bevordering van de in- en doorstroom, opleiding en retentie van kansengroepen en dit via een planmatige en geïntegreerde maatwerkaanpak. In elk plan wordt aandacht besteed aan een combinatie van volgende drie punten: het aangeven van streefcijfers voor instroom, doorstroom, retentie of opleiding van kansengroepen. het waarderen van veranderende verschillen op de werkvloer met het oog op interne sensibilisering en het creëren van draagvlak voor het gevoerde of te voeren diversiteitsbeleid. het verankeren van de resultaten van het diversiteitsplan met het oog op het continueren en verbeteren van het ontwikkelde beleid. De prioritaire doelgroepen van de maatregel zijn allochtonen, ervaren werknemers (50+) en personen met een arbeidshandicap. WAT IS UW VOORDEEL Het diversiteitsplan is een Vlaamse subsidiemaatregel waarmee men tot maximum euro kan investeren in het personeelsbeleid van de onderneming. De subsidie kan aangewend worden om opleiding en consultancy in te huren en/of om loonkosten van medewerkers die een (interne of externe) opleiding volgen of die nieuwe instrumenten ontwikkelen ten behoeve van de onderneming. Bovendien kan men voor het opstellen en opvolgen van het diversiteitsplan rekenen op gratis begeleiding van een SERR-projectontwikkelaar Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit. Om een plan op maat van de organisatie te ontwikkelen, kan men kiezen tussen vier soorten diversiteitsplannen: instapdiversiteitsplan: subsidie van maximum 1/2 van de kosten van het plan, met een plafond van diversiteitsplan: subsidie van maximum 2/3 van de kosten van het plan, met een plafond van clusterdiversiteitsplan (minstens 4 bedrijven/entiteiten samen): subsidie van maximum 2/3 van de kosten van elke te subsidiëren deelnemende organisatie, met een plafond van / organisatie groeidiversiteitsplan: subsidie van maximum 1/2 van de kosten van het plan, met een plafond van WELKE WERKGEVERS Ondernemingen, organisaties in de profit- of social-profit sector, en lokale besturen. WELKE WERKZOEKENDEN Niet van toepassing

8 1.1 WELKE WERKNEMERS Een diversiteitsplan heeft niet alleen voordelen voor de organisatie zelf, maar komt direct en indirect ook en vooral alle werknemers ten goede. SPECIFIEKE VOORWAARDEN Men gaat het engagement aan om ook na de subsidieperiode het diversiteitsbeleid in de organisatie voort te zetten door aan te geven welke structurele effecten het plan in kwestie beoogt en hoe dat zal worden gerealiseerd. Men legt het plan voor advies voor aan de SERR van uw regio. Men voorziet in cofinanciering van de kosten. Loonkosten en werkingsmiddelen ter uitvoering van het plan komen in aanmerking voor financiering. Alleen de kosten die voortvloeien uit de voorbereiding en uitvoering van de specifieke acties in het plan en die gemaakt zijn in de loop van de subsidieperiode komen voor subsidie in aanmerking. Men heeft nog niet eerder een subsidie ontvangen voor een positieve actieplan allochtonen, een actieplan evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, een diversiteitsplan, een TRIVISI-leerproject of een Zilverpasplan. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Mogelijk op voorwaarde dat er geen dubbele financiering is. WAAR AANVRAGEN Aanvraag tot het opstarten van een plan dient voorgelegd te worden aan de SERR van de regio waar de betreffende organisatie gelegen is. Hiervoor kan men contact opnemen met de projectontwikkelaars EAD van de SERR. WIE KAN HELPEN De projectontwikkelaars EAD van de SERR MEER INFORMATIE POM - ERSV LIMBURG Kunstlaan Hasselt T F

9 1.1 MEER INFORMATIE Projectontwikkelaars POM - ERSV Limburg Regio Noord Limburg Ann Geukens T G Regio West Limburg Birgit Lachmann T G Regio Maasland Hanne Geusens T G Regio Limburg Inge Croes T G Algemeen Jan Huysman G

10 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.2. Diversiteitsconsulenten vakbond OMSCHRIJVING De 3 grote vakbonden, ABVV, ACV en ACLVB, hebben in Limburg diversiteitsconsulenten in dienst (1 ABVV, 1 ACV en 1 ACLVB). Zij ondersteunen in de eerste plaats de werknemers en hun afgevaardigden op de werkvloer. Daarnaast ondersteunen ze ook beroepssecretarissen en intern personeel van de vakbonden teneinde het streven naar diversiteit te veralgemenen in de eigen organisatie. Doelstelling is het creëren en vergroten van het draagvlak voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit op de werkvloer. Daartoe ondernemen zij volgende acties: Syndicale acties met afgevaardigden en militanten in ondernemingen of organisaties. Sectorgerichte acties op Vlaams niveau en op regionaal niveau en ondersteuning binnen de sectorconvenants. Ondersteuning van beroepssecretarissen, bijblijfconsulenten, loopbaanbegeleiders, interne personeelsdiensten, inzake gelijke kansen en diversiteit. Aanbieden van en/of mede organiseren van vormingsacties over diversiteit en personeelsbeleid aan vrijgestelden en militanten. Het ontwikkelen en verspreiden van communicatie-instrumenten en hulpmiddelen in uitvoering van de 2de lijnsfunctie van de consulenten Activiteiten in samenwerking met structurele projecten diversiteit, en in het bijzonder met de organisaties van kansengroepen. WAT IS UW VOORDEEL De diversiteitsconsulenten sensibiliseren, vormen en ondersteunen met het oog op een groter draagvlak voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit binnen de eigen structuren van de vakbond en binnen de bedrijven en sectoren. WELKE WERKGEVERS Bedrijven en organisaties met een syndicale vertegenwoordiging. WELKE WERKZOEKENDEN Niet van toepassing WELKE WERKNEMERS De diversiteitsconsulenten bieden ondersteuning aan de werknemersafgevaardigden, militanten, leden en in bredere zin aan werknemers in het algemeen. SPECIFIEKE VOORWAARDEN Niet van toepassing (Werknemersafgevaardigden worden gestimuleerd en ondersteund om het diversiteitsbeleid ten volle via het sociaal overleg van de onderneming te ontwikkelen en uit te voeren)

11 1.2 COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Niet van toepassing WAAR AANVRAGEN Voor het ABVV: zie Voor het ACV: zie Voor het ACLVB: zie MEER INFORMATIE ABVV Ben den Hollander Gouverneur Roppesingel Hasselt T. 0476/ ACV Hanan Nahas Mgr. Broeckxplein Hasselt T ACLVB Stijn De Cock Jan Stasstraat Leuven T. 016/

12 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.3. Ervaringsfonds OMSCHRIJVING Betoelaging van verbeteringen aan de arbeidsmogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsorganisatie met als doel ervaren werknemers (45+) langer aan de slag houden; o.a. ervaren werknemers de mogelijkheid geven nieuwe ervaringen op te doen of de vaardigheden die in een ander werk verworven werden, valoriseren; de overgang van beroepservaring van de ene op de andere generatie waarborgen; werkomgeving of organisatie aangenamer en dus aantrekkelijker maken voor oudere werknemers; de ondernemingen aanzetten tot een personeelsbeleid dat meer ervaren werknemers omvat. WAT IS UW VOORDEEL Ondernemingen kunnen een toelage krijgen voor: het in kaart brengen van de werkbaarheid en het analyseren van de arbeidsomstandigheden met goedgekeurde meetinstrumenten ( 12/betrokken werknemer, maximum 70% bewezen kosten) verbeteringsprojecten (50% bewezen kosten met maximum 500 /betrokken werknemer/maand) Indien het verbeteringsproject (B) gekoppeld wordt aan een meetinstrument of diagnosemethode (A) wordt de toelage verhoogd tot 70% bewezen kosten met een maximum van 750 /betrokken werknemer/maand) Ter informatie: Sectoren kunnen een toelage krijgen voor: het voeren van sensibilisatiecampagnes het ontwikkelen van meetinstrumenten voor het meten van werkbaarheid het financieren van een premie die de overgang van nachtploeg naar dagarbeid compenseert WELKE WERKGEVERS Elke werkgever die afhangt van een paritair comité (niet van toepassing op openbare diensten, centra voor beroepsopleiding en het vrij onderwijs wanneer het gaat om gesubsidieerde personeelsleden) WELKE WERKZOEKENDEN Niet van toepassing WELKE WERKNEMERS Alle 45+

13 1.3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren, geen gerechtelijk akkoord hebben verkregen; gedurende de laatste twee jaar voldaan hebben aan sociale en fiscale verplichtingen; de maatregelen moeten effectief worden uitgevoerd ten aanzien van de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen; de werknemers, waarvoor de actie werd ondernomen, moeten ten minste gedurende één jaar verder worden tewerkgesteld volgens de beschreven arbeidsomstandigheden, of arbeidsorganisatie. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Niet combineerbaar met andere voordelen voor hetzelfde doel en dezelfde werknemer. Wel met RSZ-verminderingen in het kader van bvb activa 45-plus WAAR AANVRAGEN Procedure en formulieren op (procedure voor het verkrijgen van een toelage) WIE KAN HELPEN de projectontwikkelaar van het ervaringsfonds, Mark Boulanger, 02/ MEER INFORMATIE Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Mark Boulanger Ernest Blerotstraat Brussel, Tel Fax

14 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.4. Invoegbedrijf (startcentrum sociale economie) OMSCHRIJVING Invoegbedrijven zijn ondernemingen die bereid zijn kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen met aandacht voor opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Door het Vlaams Gewest worden zij hiervoor ondersteund met een loonsubsidie voor de tewerkgestelde invoegwerknemer. WAT IS UW VOORDEEL De werkgever erkend als invoegbedrijf: ontvangt een loonpremie gedurende twee jaar per tewerkgestelde invoegwerknemer; kan in aanmerking komen voor de SINE-maatregel; heeft recht op ondersteuning door een startcentrum voor sociale economie; zie heeft recht op ondersteuning door een adviesbureau voor sociale economie; kan beroep doen op het Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie. De loonsubsidiëring wordt berekend op basis van een refertebedrag dat afhankelijk is van de totale loonkost (het loon inclusief de sociale bijdragen). De eigenlijke loonsubsidiëring bedraagt onderstaand percentage van het refertebedrag: Micro Klein Middelgroot Groot Jaar 1 50% 50% 42,5% 35% Jaar 2 30% 30% 22,5% 15% Het percentage is dus afhankelijk van het type onderneming: Micro Klein Middelgroot Groot Tewerkstelling > 249 Totale omzet 2 milj 10 milj 50 milj > 50 milj Balanstotaal 2 milj 10 milj 43 milj > 43 milj WELKE WERKGEVERS De werkgever is een onderneming in de vorm van een handelsvennootschap en behoort niet tot de steenkool-, de scheepsbouw- of de vervoersector.

15 1.4 WELKE WERKZOEKENDEN persoon met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs bij wie het stappenplan naar werk van de VDAB uitwijst dat hij niet dadelijk te plaatsen is op de gewone arbeidsmarkt. Bovendien beantwoordt deze persoon op de dag voor zijn aanwerving aan één van volgende kenmerken: o hij is jonger dan 50 jaar en minstens twaalf maanden inactief; o o hij is 50 jaar of ouder en minstens zes maanden inactief; hij is minstens zes maanden gerechtigd op leefloon of op financiële maatschappelijke hulp. persoon die minstens zes maanden inactief is en behoort tot de doelgroep van de arbeidsgehandicapten. de deeltijds werkzoekende leerling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs Onder inactiviteit wordt begrepen: niet in loondienst of op zelfstandige basis hebben gewerkt en geen individuele beroepsopleiding hebben gevolgd. WELKE WERKNEMERS Niet van toepassing SPECIFIEKE VOORWAARDEN De werkgever moet voldoen aan de volgende voorwaarden: de plaats van tewerkstelling is gevestigd op het grondgebied van het Vlaamse Gewest; de onderneming voldoet aan de criteria rond financiële rentabiliteit; de onderneming besteedt voldoende tijd en middelen aan de begeleiding en opleiding van de werknemers; de onderneming past de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toe. Zij tekent hiervoor een groeipad uit. de onderneming is bereid de inspraak van de werknemers in de onderneming te bevorderen. Zij doet dit door de bestaande overlegorganen te respecteren. Indien een overlegorgaan ontbreekt, neemt zij het initiatief om de inspraak van werknemers te bevorderen. de tewerkstelling via het invoegbedrijf is bijkomend in verhouding tot het aantal eigen personeelsleden. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN WAAR AANVRAGEN Combinatie met SINE mogelijk indien de werkgever over een attest sociale herinschakelingseconomie beschikt (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Bij de startcentra kunt u terecht voor een professionele ondersteuning bij de aanvraag om uw bestaande of nieuwe onderneming als invoegbedrijf te laten erkennen. Uw startcentrum helpt u bij uw aanvraagdossier en ondersteunt u bij het vinden van de geschikte werknemers. Bovendien maakt het startcentrum u wegwijs in de talrijke tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van werkgevers. Voor het startcentrum in uw buurt kan u contact opnemen met of op

16 1.4 WIE KAN HELPEN Gecofoon ( , ) VDAB: of plaatselijk VDAB-kantoor (aanwervingsvoorwaarden invoegwerknemers) MEER INFORMATIE Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie Ellipsgebouw Koning Albert II laan 35 bus Brussel Tel.: Fax: adres: Website: Vlaamse Startcentra voor sociale economie Zie website : Startcentrale CVBA Startcentrum Sociale Economie Limburg Marktplein 17 2 de verdiep ERC gebouw 3550 Heusden-Zolder F Directeur Karel Santemans G

17 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.5. Jobcoaching DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD Jobcoaching WELKE KANSENGROEPEN Allochtonen 50-plussers Personen met een arbeidshandicap Laaggeschoolden (geen diploma Hoger Secundair Onderwijs) AANBOD IN HET KADER VAN EAD Via jobcoaching willen men de afstand tussen werkgever en werknemer helpen overbruggen. De jobcoach biedt de ondernemer hulp bij het integreren van nieuwe medewerkers. Het gaat concreet om zowel arbeiders als bedienden uit de volgende groepen: 50-plussers, allochtonen, personen met een handicap, kortgeschoolden en langdurig werklozen. Vaak maken de heersende taboe's rond deze groepen van werknemers het de ondernemers moeilijk om de knoop door te hakken en wensen ondernemers een kwalitatieve begeleiding van deze werknemers. Een jobcoach is in dit geval de ideale oplossing. Het doel van jobcoaching is tweeledig: Ten eerste de integratie van de arbeider of bediende eenvoudiger maken voor de ondernemer. Ten tweede de weg naar het bedrijfsleven makkelijker maken voor zowel arbeiders als bedienden behorend tot de volgende groepen: 50-plussers, allochtonen, personen met een handicap, kortgeschoolden en langdurig werklozen. Waarvoor staat de jobcoach in? Een jobcoach is een neutraal en extern aanspreekpunt voor zowel de werknemer als de ondernemer. Een jobcoach maakt vragen bespreekbaar. Een jobcoach geeft de werknemer tips i.v.m. de werkhouding en de omgang met andere werknemers. Een jobcoach zorgt vanaf het begin voor een goede interactie tussen de nieuwkomer en de medewerkers. Dit heeft een positieve invloed op de werksfeer. Een jobcoach zoekt voor u uit van welke financiële voordelen u kunt genieten ten gevolge van de aanwerving. Waarvoor laat de jobcoach ruimte? De jobcoach vervangt de interne begeleiding niet. Hij wil deze begeleiding gemakkelijker maken voor de twee partijen en zo de integratie van de werknemer sneller doen verlopen. Hij laat de werknemer voldoende ruimte om zelf zijn weg te zoeken. Hij moet immers perfect individueel kunnen werken. De jobcoach laat de ondernemer eveneens voldoende ruimte om de werknemer op technisch vlak bij te scholen.

18 1.5 Samengevat: een jobcoach zorgt ervoor (in sommige gevallen volledig gratis) dat de geschikt bevonden arbeider of bediende binnen de kortste termijn rendeert met een minimum aan inspanning van de ondernemer. Dankzij de jobcoach heeft de ondernemer een geïntegreerde medewerker, een teamspeler en dus een beter rendement. Meer informatie is te vinden op de website WERKGEBIED IN LIMBURG CONTACTGEGEVENS Verantwoordelijke jobcoaching Limburg: Mevr. Ingrid Martens VDAB directie Competentiecentra Limburg Thonissenlaan Hasselt T. 011/

19 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.6. Jobkanaal OMSCHRIJVING Jobkanaal is een wervingsinstrument voor werkgevers om op een efficiënte wijze geschikte en gemotiveerde kandidaten uit de kansengroepen te vinden. Jobkanaal is een initiatief van Voka, UNIZO en Verso met de steun van de Vlaamse Overheid. WAT IS UW VOORDEEL Gratis wervingsinstrument Verruiming van de wervingskanalen: via Jobkanaal gaat het brede netwerk van arbeidsbemiddelaars op zoek naar geschikte kandidaten. Verbreding van de instroom: Jobkanaal bereikt gescreende werkzoekenden die ondernemingen via de klassieke zoekkanalen vaak mislopen. Kwalitatieve dienstverlening op maat: o Ondersteuning bij het opstellen van functieprofielen o o Warme overdracht naar arbeidsbemiddelaars Nazorg via VDAB-jobcoaches, infoverschaffing over subsidiemogelijkheden en management van diversiteit. Divers personeelsbestand: economische en maatschappelijke win - win; bedrijven komen tegemoet aan een maatschappelijke nood. WELKE WERKGEVERS Alle WELKE WERKZOEKENDEN 50- plussers, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap WELKE WERKNEMERS Niet van toepassing SPECIFIEKE VOORWAARDEN Niet van toepassing COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Niet van toepassing WAAR AANVRAGEN en

20 1.6 WIE KAN HELPEN Unizo Maartje Beckx Maastrichtersteenweg 254/ Hasselt T F Voka Cherly Fresson Hannelore Devos Gouverneur Roppesingel Hasselt T F Verso Silvia Van Cauter Regio Antwerpen Waasland Mechelen Kempen en Limburg Adolphe Lacomblélaan Brussel T F G MEER INFORMATIE UNIZO: Spastraat 8, 1000 Brussel, Tel Verso: Adolphe Lacomblélaan 59-61, 1030 Brussel, Tel Voka: Brouwersvliet 5 bus 4, 2000 Antwerpen, Tel

21 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.7. Sector OMSCHRIJVING Een sectorconvenant is een samenwerkingsovereenkomst rond actuele thema's die wordt afgesloten tussen een sector en de Vlaamse regering. Deze thema's zijn: het verhogen van diversiteit op de werkvloer een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt het bevorderen van levenslang leren De uitvoering van de opdrachten in de sectorconvenants gebeurt door sectorconsulenten, tewerkgesteld bij paritair aangestuurde sectororganisaties. WAT IS UW VOORDEEL Voor de uitvoering van afspraken uit het sectorconvenant krijgt elke sector een aantal sectorconsulenten toegewezen. Zij voeren de afspraken uit op het terrein en vormen dus een brugfunctie tussen het beleid, de sectoren en de bedrijven. Zij kunnen o.a. ondersteuning bieden bij de opmaak en uitvoering van een diversiteitsplan en diversiteitsacties. WELKE WERKGEVERS Controleer of uw bedrijf deel uitmaakt van een sector met sectorconvenant en contacteer uw sectorconsulent voor meer informatie betreffende enerzijds het convenant en anderzijds eventuele flankerende stimuli die uw sectorfonds aanbiedt in het kader van diversiteit. ANPCB - PC218: Artistieke of vermakelijkheidsbedrijf - PC304: Autosector - PC112, PSC149.02, PSC149.04: Bezoldigd personenvervoer - PSC140.01, PC140.02, PC140.03: Binnenscheepvaart - PC139 Bouw - PC124: Elektriciens - PSC149.01: Grafische - PC130: Groene sectoren - PC132, PC144, PC145: Horeca - PC302: of Hout - PC126, PSC125.01, PSC125.02, PSC125.03: Internationale handel - PC226:

22 1.7 Kappers, Fitness en schoonheidszorgen - PC314: of of Lokale besturen - Metaal arbeiders - PC111: of of of Metaal bedienden - PC209: of of of of Montage en kraanverhuur - PC111.3: Scheikundige nijverheid - PC116, PC207: of Social profit - PC PSC (en subcomités) + PC PC PC PC PC 'openbare sector' (= nace 85 + nace 92 uit PC 999) Textielsector - PC120, PC214: of Goederenvervoer - PCS140.04, PCS140.09: Uitzendsector - PC322: of Verhuizingen - PSC140.05: of Voeding - PC118, PC220: WIE KAN HELPEN Ondersteuning door sectorconsulenten kan u aanvragen bij uw sectorfonds. MEER INFORMATIE Departement Werk en Sociale Economie Team competentiebeleid, sectorconvenants Koning Albert II-laan 35, bus Brussel SERV Wetstraat Brussel Tel Fax Meer info over de sectorale EAD-invulling in Limburg kan u terugvinden in deel 2 van dit vademecum.

23 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.8. Tewerkstellingsmaatregelen OMSCHRIJVING Via de nieuwe voordelencalculator van kan de gebruiker het financiële voordeel van een bepaalde tewerkstellingsmaatregel berekenen. Hij kan daarop ook beperkte simulaties laten uitvoeren. Als resultaat krijgt de gebruiker drie soorten info: welke maatregelen zijn van toepassing, welke zijn de financiële voordelen (indicatief) ervan en welke gegevens ontbreken om een nauwkeuriger antwoord te bieden. WAT IS UW VOORDEEL Welke voordelen krijgt u als je een werknemer (al dan niet tot de kansengroepen behorend) tewerkstelt? Wilt u werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw onderneming? Wenst u een beroep te doen op buitenlandse werknemers? Wat moet u doen als uw werknemer zijn of haar loopbaan wil onderbreken? Via de wegwijs-pagina (www.werk.be/wg ) leidt men u naar alle nuttige informatie en aanvraagformulieren, of verwijst men u door naar specifieke websites. U kan o.m. info bekomen over: Premies en vergunningen o Tewerkstellingsmaatregelen, maatregelen in de Sociale Economie, tewerkstellingsprogramma s (Gesco, ) o Premies en subsidies: diversiteitsplannen, start- en stagebonus, subsidiewegwijzer o Erkenningen en vergunningen: arbeidskaarten en -vergunning voor tewerkstelling buitenlandse werknemers, bureaus private arbeidsbemiddeling Aanwerven o Een werknemer vinden o Een stagiair vinden o Een leerjongere vinden o Een vacature plaatsen Opleiding en begeleiding o Een opleiding vinden via VDAB, Syntra, de sector, o Bedrijfsadvies (BEA) o HR-begeleiding (regionale VDAB-accountmanagers) o Herstructureringen o Herplaatsingsfonds o Subsidieadvies (VLAO) o Loopbaanbegeleiding o Jobcoaching kansengroepen MEER INFORMATIE Deel 4 van dit vademecum biedt eveneens meer informatie ivm subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

24 Deel 2 Sectorale EAD-invulling

25 2. Sectorale EAD-invulling 2.1. CEVORA Opleidingscentrum van het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden WERKING CEVORA is opgericht door de sociale partners van de sector met als doel vorming en tewerkstelling te promoten. De acties worden gefinancierd dankzij een bijdrage van ieder bedrijf van de sector. Dit laat hen toe hun diensten kosteloos aan te bieden aan de ondernemingen en bedienden van de sector, evenals aan werkzoekenden. PARITAIR COMITE PC 218 ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT Als u beschikt over een opleidingplan in het kader van de sectorale CAO van 12 juli 2007, kunt u genieten van opleidingspremies. De Formstimul actie, laat u verder toe te genieten van prijsverminderingen in bepaalde opleidingscentra. Check-up 45+: is geen evaluatie, wel een valorisatie. Om te weten wat uw werknemer nu en in de toekomst nog (meer) voor u kan betekenen en wat hij/zij daarvoor eventueel extra nodig heeft, worden zijn/haar competenties en vaardigheden in kaart gebracht. Op basis van een zorgvuldige analyse volgt dan een opleidingsadvies. De check-up wordt uitgevoerd door onafhankelijke consulenten, opgeleid in de psychologie en vertrouwd met de arbeids- en opleidingsmarkt. Een complete check-up inclusief opzoekingswerk en advies neemt slechts enkele uren in beslag. Verhoogde opleidingspremies en Opleidingen voor 45-plussers / Outplacement voor 45-plussers Mogelijke opleidingen: o coachen & actief leiding geven voor meestergasten o coachen & leiden van directe medewerkers o leiden van een multicultureel team o leervormen en -stijlen op elkaar afstemmen o mentorship o Nederlands op de werkvloer o omgaan met werkdruk van 45+ o onthaal van nieuwe medewerkers o Link met het onderwijs: o stage van 4 à 6 weken in het kader van onze beroepsopleidingen voor werkzoekenden o jongerenstage volgens een systeem van alternerend leren/werken binnen het Industrieel Leerlingwezen o stage of vacature voor een knelpuntfunctie voor een laatstejaar bachelor (graduaatsstudent) MEER INFORMATIE Cevora E. Plaskeylaan Brussel T F

26 2. Sectorale EAD-invulling 2.2. COBOT Sectoraal vormingscentrum voor de textielnijverheid WERKING Het centrum is bedrijvig op verschillende werkterreinen. De hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren en verstrekken van opleidingen voor textielarbeiders (operatoren, regelaars en meestergasten) en -bedienden. Een tweede belangrijke activiteit is 'arbeidsmarktwerking', namelijk het mee toeleiden van geschikte medewerkers naar vacatures in textielbedrijven. PARITAIR COMITE PC 120 (arbeiders) en PC 214 (bedienden) ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT Opleidingen, bijvoorbeeld: gestructureerd opleiden/werkplekleren (opzetten van een methodiek op maat van het bedrijf, opleiden van peters/meters,...) leidinggeven en communicatie Nederlands op de werkvloer Quasi alle open opleidingen zijn gratis voor: werknemers uit de textielsector (PC 120 en 214) textielleerkrachten werkzoekenden, die in de textielnijverheid (opnieuw) een baan zoeken (beperkt tot textielopleidingen). MEER INFORMATIE Cobot Poortakkerstraat Sint-Denijs-Westrem Tel Fax

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN INHOUD 3 INHOUD SAMENVATTING A Methodologische nota... 6 B Resultaten

Nadere informatie

Goede praktijken van instroom kansengroepen

Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Administratie Werkgelegenheid De auteur is Marleen Velleman van het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) met medewerking

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf?

Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf? Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf? EEN LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLAN IN JOUW BEDRIJF? We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het. We verschillen van

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

VOORWOORD. werkt DIVERSITEIT

VOORWOORD. werkt DIVERSITEIT VOORWOORD Volgens Wikipedia is een remix een aangepaste versie van een origineel muzieknummer. Deze Diversity Remix bestaat dan ook uit origineel materiaal (van theoretische insteken tot concrete instrumenten

Nadere informatie

Interculturele diversiteit

Interculturele diversiteit Interculturele diversiteit Maatwerk voor bedrijven en organisaties Interculturele diversiteit Maatwerk voor bedrijven en organisaties Met het oog op de vergrijzing is het niet verstandig om kansengroepen

Nadere informatie

Het FVB in 2007-2008. Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008

Het FVB in 2007-2008. Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008 Het FVB in 2007-2008 Meer dan opleiding 1 september 2007 tot 31 augustus 2008 F o n d s v o o r V a k o p l e i d i n g i n d e B o u w n i j v e r h e i d Meer dan opleiding Het FVB in 2007-2008 Colofon

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG ACTIVITEITEN- VERSLAG Inhoud 1 Kennismaking 5 1.1. Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling 5 1.2. Missie 5 1.3. Activiteiten 6 advies & coaching opleiding subsidiëring 1.4. Werkingsmiddelen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 V o r m i n g s i n i t i a t i e f v o o r B e d i e n d e n v a n d e A n t w e r p s e M e t a a l n i j v e r h e i d 1 Kennismaking 2 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Sterk door overleg SERV. Leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector

Sterk door overleg SERV. Leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector Sterk door overleg SERV Leren op de werkplek Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen. RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.be 2 1 INHOUD 2 Voorwoord... 4 3 Missie... 5 4 Visie... 5 5 Strategie...

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

INHOUD. Auteur Katrien Vanfraussen Adjunct-directeur BWR. Verantwoordelijke uitgever Eric Verrept Leopold II-laan 204 bus 1 1080 Brussel

INHOUD. Auteur Katrien Vanfraussen Adjunct-directeur BWR. Verantwoordelijke uitgever Eric Verrept Leopold II-laan 204 bus 1 1080 Brussel INHOUD Inleiding... 2 BBB in een notendop... 2 Het ad-hocdossier... 3 Personeelskader... 3 Procedure... 3 Respondenten... 3 Vragenlijst... 3 Resultaten... 3 Statuten en subsidiekanalen... 3 Etnische origine

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie