EAD VADEMECUM LIMBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EAD VADEMECUM LIMBURG"

Transcriptie

1 EAD VADEMECUM LIMBURG

2 Inhoudstafel EAD-vademecum Limburg [Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit] 1. Partners & instrumenten met EAD als core business Diversiteitsplannen Diversiteitsconsulenten vakbond Ervaringsfonds Invoegbedrijf (startcentrum sociale economie) Jobcoaching Jobkanaal Sector Tewerkstellingsmaatregelen 2. Sectorale EAD-invulling 2.1. CEVORA [opleidingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden] 2.2. COBOT [sectoraal vormingscentrum voor de textielnijverheid] 2.3. EDUCAM [opleidingscentrum van & voor de autosector en de metaalaanverwante sectoren] 2.4. Eduplus [sectorfonds voor werknemers uit de groene sectoren] 2.5. FCBO [Formation Car & Bus Opleiding] 2.6. FVB [Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid] 2.7. GRAFOC [Grafisch Opleidingscentrum] 2.8. Horeca Vorming Vlaanderen [Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector] 2.9. IPV [Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid] LOGOS [Vormingsfonds voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek] OCH [Opleidingscentrum Hout] Scheikundige industrie SFP [Sociaal Fonds Podiumkunsten] SFTL [Sociaal Fonds Transport en Logistiek] Sociaal Fonds Verhuizingen VIVO [Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit] Vooruitzenden [Vormingsfonds voor uitzendkrachten] VVSG [Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten] Vzw Montage [Sectorfonds voor de bedrijven van het PC van de montage en kraanverhuurbedrijven] VORMELEK [Vormingsfonds voor arbeiders uit de elektrotechnische sector]

3 3. Andere partners in het kader van EAD 3.1. Ondernemersplatform Diversiteit 3.2. POM [Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij] Limburg 3.3. Steunpunt Handicap & Arbeid 3.4. Derden (private opleidingsverstrekkers & tewerkstellingsinitiatieven) Centra voor Basiseducatie Groep Intro GTB [Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst - voorheen ATB] KOPA VOKANS 4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen 4.1. Arbeidskaart B 4.2. KMO - portefeuille 4.3. Doelgroepvermindering jonge werknemers tot 29 jaar 4.4. Doelgroepvermindering jonge werkzoekenden: startbaan 4.5. Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa 4.6. Doelgroepvermindering oudere werknemers ( 50 en 57 jaar) 4.7. Ervaringsbewijs 4.8. ESF [Europees Sociaal Fonds] 4.9. IBO [Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming] IBO-interim Instapopleiding, NODW [Nederlands Op De Werkvloer] Premies bij tewerkstelling van personen met een handicap VOP [Vlaamse Ondersteuningspremie] Tewerkstellingspremie 50+ Dit EAD- Vademecum werd aangepast vanuit het originele EAD- Vademecum West-Vlaanderen juni 2008 Met dank aan onze collega s van West-Vlaanderen voor hun prachtige werk!

4

5

6 Deel 1 Partners & instrumenten met EAD als core business

7 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.1. Diversiteitsplannen OMSCHRIJVING Een diversiteitsplan is een soepel toepasbaar instrument voor het ontwikkelen en voeren van een diversiteitsbeleid in een bedrijf of organisatie, waarin alle nodige initiatieven/acties binnen het HR- en organisatiebeleid genomen kunnen worden met het oog op de bevordering van de in- en doorstroom, opleiding en retentie van kansengroepen en dit via een planmatige en geïntegreerde maatwerkaanpak. In elk plan wordt aandacht besteed aan een combinatie van volgende drie punten: het aangeven van streefcijfers voor instroom, doorstroom, retentie of opleiding van kansengroepen. het waarderen van veranderende verschillen op de werkvloer met het oog op interne sensibilisering en het creëren van draagvlak voor het gevoerde of te voeren diversiteitsbeleid. het verankeren van de resultaten van het diversiteitsplan met het oog op het continueren en verbeteren van het ontwikkelde beleid. De prioritaire doelgroepen van de maatregel zijn allochtonen, ervaren werknemers (50+) en personen met een arbeidshandicap. WAT IS UW VOORDEEL Het diversiteitsplan is een Vlaamse subsidiemaatregel waarmee men tot maximum euro kan investeren in het personeelsbeleid van de onderneming. De subsidie kan aangewend worden om opleiding en consultancy in te huren en/of om loonkosten van medewerkers die een (interne of externe) opleiding volgen of die nieuwe instrumenten ontwikkelen ten behoeve van de onderneming. Bovendien kan men voor het opstellen en opvolgen van het diversiteitsplan rekenen op gratis begeleiding van een SERR-projectontwikkelaar Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit. Om een plan op maat van de organisatie te ontwikkelen, kan men kiezen tussen vier soorten diversiteitsplannen: instapdiversiteitsplan: subsidie van maximum 1/2 van de kosten van het plan, met een plafond van diversiteitsplan: subsidie van maximum 2/3 van de kosten van het plan, met een plafond van clusterdiversiteitsplan (minstens 4 bedrijven/entiteiten samen): subsidie van maximum 2/3 van de kosten van elke te subsidiëren deelnemende organisatie, met een plafond van / organisatie groeidiversiteitsplan: subsidie van maximum 1/2 van de kosten van het plan, met een plafond van WELKE WERKGEVERS Ondernemingen, organisaties in de profit- of social-profit sector, en lokale besturen. WELKE WERKZOEKENDEN Niet van toepassing

8 1.1 WELKE WERKNEMERS Een diversiteitsplan heeft niet alleen voordelen voor de organisatie zelf, maar komt direct en indirect ook en vooral alle werknemers ten goede. SPECIFIEKE VOORWAARDEN Men gaat het engagement aan om ook na de subsidieperiode het diversiteitsbeleid in de organisatie voort te zetten door aan te geven welke structurele effecten het plan in kwestie beoogt en hoe dat zal worden gerealiseerd. Men legt het plan voor advies voor aan de SERR van uw regio. Men voorziet in cofinanciering van de kosten. Loonkosten en werkingsmiddelen ter uitvoering van het plan komen in aanmerking voor financiering. Alleen de kosten die voortvloeien uit de voorbereiding en uitvoering van de specifieke acties in het plan en die gemaakt zijn in de loop van de subsidieperiode komen voor subsidie in aanmerking. Men heeft nog niet eerder een subsidie ontvangen voor een positieve actieplan allochtonen, een actieplan evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, een diversiteitsplan, een TRIVISI-leerproject of een Zilverpasplan. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Mogelijk op voorwaarde dat er geen dubbele financiering is. WAAR AANVRAGEN Aanvraag tot het opstarten van een plan dient voorgelegd te worden aan de SERR van de regio waar de betreffende organisatie gelegen is. Hiervoor kan men contact opnemen met de projectontwikkelaars EAD van de SERR. WIE KAN HELPEN De projectontwikkelaars EAD van de SERR MEER INFORMATIE POM - ERSV LIMBURG Kunstlaan Hasselt T F

9 1.1 MEER INFORMATIE Projectontwikkelaars POM - ERSV Limburg Regio Noord Limburg Ann Geukens T G Regio West Limburg Birgit Lachmann T G Regio Maasland Hanne Geusens T G Regio Limburg Inge Croes T G Algemeen Jan Huysman G

10 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.2. Diversiteitsconsulenten vakbond OMSCHRIJVING De 3 grote vakbonden, ABVV, ACV en ACLVB, hebben in Limburg diversiteitsconsulenten in dienst (1 ABVV, 1 ACV en 1 ACLVB). Zij ondersteunen in de eerste plaats de werknemers en hun afgevaardigden op de werkvloer. Daarnaast ondersteunen ze ook beroepssecretarissen en intern personeel van de vakbonden teneinde het streven naar diversiteit te veralgemenen in de eigen organisatie. Doelstelling is het creëren en vergroten van het draagvlak voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit op de werkvloer. Daartoe ondernemen zij volgende acties: Syndicale acties met afgevaardigden en militanten in ondernemingen of organisaties. Sectorgerichte acties op Vlaams niveau en op regionaal niveau en ondersteuning binnen de sectorconvenants. Ondersteuning van beroepssecretarissen, bijblijfconsulenten, loopbaanbegeleiders, interne personeelsdiensten, inzake gelijke kansen en diversiteit. Aanbieden van en/of mede organiseren van vormingsacties over diversiteit en personeelsbeleid aan vrijgestelden en militanten. Het ontwikkelen en verspreiden van communicatie-instrumenten en hulpmiddelen in uitvoering van de 2de lijnsfunctie van de consulenten Activiteiten in samenwerking met structurele projecten diversiteit, en in het bijzonder met de organisaties van kansengroepen. WAT IS UW VOORDEEL De diversiteitsconsulenten sensibiliseren, vormen en ondersteunen met het oog op een groter draagvlak voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit binnen de eigen structuren van de vakbond en binnen de bedrijven en sectoren. WELKE WERKGEVERS Bedrijven en organisaties met een syndicale vertegenwoordiging. WELKE WERKZOEKENDEN Niet van toepassing WELKE WERKNEMERS De diversiteitsconsulenten bieden ondersteuning aan de werknemersafgevaardigden, militanten, leden en in bredere zin aan werknemers in het algemeen. SPECIFIEKE VOORWAARDEN Niet van toepassing (Werknemersafgevaardigden worden gestimuleerd en ondersteund om het diversiteitsbeleid ten volle via het sociaal overleg van de onderneming te ontwikkelen en uit te voeren)

11 1.2 COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Niet van toepassing WAAR AANVRAGEN Voor het ABVV: zie Voor het ACV: zie Voor het ACLVB: zie MEER INFORMATIE ABVV Ben den Hollander Gouverneur Roppesingel Hasselt T. 0476/ ACV Hanan Nahas Mgr. Broeckxplein Hasselt T ACLVB Stijn De Cock Jan Stasstraat Leuven T. 016/

12 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.3. Ervaringsfonds OMSCHRIJVING Betoelaging van verbeteringen aan de arbeidsmogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsorganisatie met als doel ervaren werknemers (45+) langer aan de slag houden; o.a. ervaren werknemers de mogelijkheid geven nieuwe ervaringen op te doen of de vaardigheden die in een ander werk verworven werden, valoriseren; de overgang van beroepservaring van de ene op de andere generatie waarborgen; werkomgeving of organisatie aangenamer en dus aantrekkelijker maken voor oudere werknemers; de ondernemingen aanzetten tot een personeelsbeleid dat meer ervaren werknemers omvat. WAT IS UW VOORDEEL Ondernemingen kunnen een toelage krijgen voor: het in kaart brengen van de werkbaarheid en het analyseren van de arbeidsomstandigheden met goedgekeurde meetinstrumenten ( 12/betrokken werknemer, maximum 70% bewezen kosten) verbeteringsprojecten (50% bewezen kosten met maximum 500 /betrokken werknemer/maand) Indien het verbeteringsproject (B) gekoppeld wordt aan een meetinstrument of diagnosemethode (A) wordt de toelage verhoogd tot 70% bewezen kosten met een maximum van 750 /betrokken werknemer/maand) Ter informatie: Sectoren kunnen een toelage krijgen voor: het voeren van sensibilisatiecampagnes het ontwikkelen van meetinstrumenten voor het meten van werkbaarheid het financieren van een premie die de overgang van nachtploeg naar dagarbeid compenseert WELKE WERKGEVERS Elke werkgever die afhangt van een paritair comité (niet van toepassing op openbare diensten, centra voor beroepsopleiding en het vrij onderwijs wanneer het gaat om gesubsidieerde personeelsleden) WELKE WERKZOEKENDEN Niet van toepassing WELKE WERKNEMERS Alle 45+

13 1.3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren, geen gerechtelijk akkoord hebben verkregen; gedurende de laatste twee jaar voldaan hebben aan sociale en fiscale verplichtingen; de maatregelen moeten effectief worden uitgevoerd ten aanzien van de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen; de werknemers, waarvoor de actie werd ondernomen, moeten ten minste gedurende één jaar verder worden tewerkgesteld volgens de beschreven arbeidsomstandigheden, of arbeidsorganisatie. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Niet combineerbaar met andere voordelen voor hetzelfde doel en dezelfde werknemer. Wel met RSZ-verminderingen in het kader van bvb activa 45-plus WAAR AANVRAGEN Procedure en formulieren op (procedure voor het verkrijgen van een toelage) WIE KAN HELPEN de projectontwikkelaar van het ervaringsfonds, Mark Boulanger, 02/ MEER INFORMATIE Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Mark Boulanger Ernest Blerotstraat Brussel, Tel Fax

14 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.4. Invoegbedrijf (startcentrum sociale economie) OMSCHRIJVING Invoegbedrijven zijn ondernemingen die bereid zijn kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen met aandacht voor opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Door het Vlaams Gewest worden zij hiervoor ondersteund met een loonsubsidie voor de tewerkgestelde invoegwerknemer. WAT IS UW VOORDEEL De werkgever erkend als invoegbedrijf: ontvangt een loonpremie gedurende twee jaar per tewerkgestelde invoegwerknemer; kan in aanmerking komen voor de SINE-maatregel; heeft recht op ondersteuning door een startcentrum voor sociale economie; zie heeft recht op ondersteuning door een adviesbureau voor sociale economie; kan beroep doen op het Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie. De loonsubsidiëring wordt berekend op basis van een refertebedrag dat afhankelijk is van de totale loonkost (het loon inclusief de sociale bijdragen). De eigenlijke loonsubsidiëring bedraagt onderstaand percentage van het refertebedrag: Micro Klein Middelgroot Groot Jaar 1 50% 50% 42,5% 35% Jaar 2 30% 30% 22,5% 15% Het percentage is dus afhankelijk van het type onderneming: Micro Klein Middelgroot Groot Tewerkstelling > 249 Totale omzet 2 milj 10 milj 50 milj > 50 milj Balanstotaal 2 milj 10 milj 43 milj > 43 milj WELKE WERKGEVERS De werkgever is een onderneming in de vorm van een handelsvennootschap en behoort niet tot de steenkool-, de scheepsbouw- of de vervoersector.

15 1.4 WELKE WERKZOEKENDEN persoon met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs bij wie het stappenplan naar werk van de VDAB uitwijst dat hij niet dadelijk te plaatsen is op de gewone arbeidsmarkt. Bovendien beantwoordt deze persoon op de dag voor zijn aanwerving aan één van volgende kenmerken: o hij is jonger dan 50 jaar en minstens twaalf maanden inactief; o o hij is 50 jaar of ouder en minstens zes maanden inactief; hij is minstens zes maanden gerechtigd op leefloon of op financiële maatschappelijke hulp. persoon die minstens zes maanden inactief is en behoort tot de doelgroep van de arbeidsgehandicapten. de deeltijds werkzoekende leerling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs Onder inactiviteit wordt begrepen: niet in loondienst of op zelfstandige basis hebben gewerkt en geen individuele beroepsopleiding hebben gevolgd. WELKE WERKNEMERS Niet van toepassing SPECIFIEKE VOORWAARDEN De werkgever moet voldoen aan de volgende voorwaarden: de plaats van tewerkstelling is gevestigd op het grondgebied van het Vlaamse Gewest; de onderneming voldoet aan de criteria rond financiële rentabiliteit; de onderneming besteedt voldoende tijd en middelen aan de begeleiding en opleiding van de werknemers; de onderneming past de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toe. Zij tekent hiervoor een groeipad uit. de onderneming is bereid de inspraak van de werknemers in de onderneming te bevorderen. Zij doet dit door de bestaande overlegorganen te respecteren. Indien een overlegorgaan ontbreekt, neemt zij het initiatief om de inspraak van werknemers te bevorderen. de tewerkstelling via het invoegbedrijf is bijkomend in verhouding tot het aantal eigen personeelsleden. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN WAAR AANVRAGEN Combinatie met SINE mogelijk indien de werkgever over een attest sociale herinschakelingseconomie beschikt (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Bij de startcentra kunt u terecht voor een professionele ondersteuning bij de aanvraag om uw bestaande of nieuwe onderneming als invoegbedrijf te laten erkennen. Uw startcentrum helpt u bij uw aanvraagdossier en ondersteunt u bij het vinden van de geschikte werknemers. Bovendien maakt het startcentrum u wegwijs in de talrijke tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van werkgevers. Voor het startcentrum in uw buurt kan u contact opnemen met of op

16 1.4 WIE KAN HELPEN Gecofoon ( , ) VDAB: of plaatselijk VDAB-kantoor (aanwervingsvoorwaarden invoegwerknemers) MEER INFORMATIE Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie Ellipsgebouw Koning Albert II laan 35 bus Brussel Tel.: Fax: adres: Website: Vlaamse Startcentra voor sociale economie Zie website : Startcentrale CVBA Startcentrum Sociale Economie Limburg Marktplein 17 2 de verdiep ERC gebouw 3550 Heusden-Zolder F Directeur Karel Santemans G

17 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.5. Jobcoaching DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD Jobcoaching WELKE KANSENGROEPEN Allochtonen 50-plussers Personen met een arbeidshandicap Laaggeschoolden (geen diploma Hoger Secundair Onderwijs) AANBOD IN HET KADER VAN EAD Via jobcoaching willen men de afstand tussen werkgever en werknemer helpen overbruggen. De jobcoach biedt de ondernemer hulp bij het integreren van nieuwe medewerkers. Het gaat concreet om zowel arbeiders als bedienden uit de volgende groepen: 50-plussers, allochtonen, personen met een handicap, kortgeschoolden en langdurig werklozen. Vaak maken de heersende taboe's rond deze groepen van werknemers het de ondernemers moeilijk om de knoop door te hakken en wensen ondernemers een kwalitatieve begeleiding van deze werknemers. Een jobcoach is in dit geval de ideale oplossing. Het doel van jobcoaching is tweeledig: Ten eerste de integratie van de arbeider of bediende eenvoudiger maken voor de ondernemer. Ten tweede de weg naar het bedrijfsleven makkelijker maken voor zowel arbeiders als bedienden behorend tot de volgende groepen: 50-plussers, allochtonen, personen met een handicap, kortgeschoolden en langdurig werklozen. Waarvoor staat de jobcoach in? Een jobcoach is een neutraal en extern aanspreekpunt voor zowel de werknemer als de ondernemer. Een jobcoach maakt vragen bespreekbaar. Een jobcoach geeft de werknemer tips i.v.m. de werkhouding en de omgang met andere werknemers. Een jobcoach zorgt vanaf het begin voor een goede interactie tussen de nieuwkomer en de medewerkers. Dit heeft een positieve invloed op de werksfeer. Een jobcoach zoekt voor u uit van welke financiële voordelen u kunt genieten ten gevolge van de aanwerving. Waarvoor laat de jobcoach ruimte? De jobcoach vervangt de interne begeleiding niet. Hij wil deze begeleiding gemakkelijker maken voor de twee partijen en zo de integratie van de werknemer sneller doen verlopen. Hij laat de werknemer voldoende ruimte om zelf zijn weg te zoeken. Hij moet immers perfect individueel kunnen werken. De jobcoach laat de ondernemer eveneens voldoende ruimte om de werknemer op technisch vlak bij te scholen.

18 1.5 Samengevat: een jobcoach zorgt ervoor (in sommige gevallen volledig gratis) dat de geschikt bevonden arbeider of bediende binnen de kortste termijn rendeert met een minimum aan inspanning van de ondernemer. Dankzij de jobcoach heeft de ondernemer een geïntegreerde medewerker, een teamspeler en dus een beter rendement. Meer informatie is te vinden op de website WERKGEBIED IN LIMBURG CONTACTGEGEVENS Verantwoordelijke jobcoaching Limburg: Mevr. Ingrid Martens VDAB directie Competentiecentra Limburg Thonissenlaan Hasselt T. 011/

19 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.6. Jobkanaal OMSCHRIJVING Jobkanaal is een wervingsinstrument voor werkgevers om op een efficiënte wijze geschikte en gemotiveerde kandidaten uit de kansengroepen te vinden. Jobkanaal is een initiatief van Voka, UNIZO en Verso met de steun van de Vlaamse Overheid. WAT IS UW VOORDEEL Gratis wervingsinstrument Verruiming van de wervingskanalen: via Jobkanaal gaat het brede netwerk van arbeidsbemiddelaars op zoek naar geschikte kandidaten. Verbreding van de instroom: Jobkanaal bereikt gescreende werkzoekenden die ondernemingen via de klassieke zoekkanalen vaak mislopen. Kwalitatieve dienstverlening op maat: o Ondersteuning bij het opstellen van functieprofielen o o Warme overdracht naar arbeidsbemiddelaars Nazorg via VDAB-jobcoaches, infoverschaffing over subsidiemogelijkheden en management van diversiteit. Divers personeelsbestand: economische en maatschappelijke win - win; bedrijven komen tegemoet aan een maatschappelijke nood. WELKE WERKGEVERS Alle WELKE WERKZOEKENDEN 50- plussers, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap WELKE WERKNEMERS Niet van toepassing SPECIFIEKE VOORWAARDEN Niet van toepassing COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Niet van toepassing WAAR AANVRAGEN en

20 1.6 WIE KAN HELPEN Unizo Maartje Beckx Maastrichtersteenweg 254/ Hasselt T F Voka Cherly Fresson Hannelore Devos Gouverneur Roppesingel Hasselt T F Verso Silvia Van Cauter Regio Antwerpen Waasland Mechelen Kempen en Limburg Adolphe Lacomblélaan Brussel T F G MEER INFORMATIE UNIZO: Spastraat 8, 1000 Brussel, Tel Verso: Adolphe Lacomblélaan 59-61, 1030 Brussel, Tel Voka: Brouwersvliet 5 bus 4, 2000 Antwerpen, Tel

21 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.7. Sector OMSCHRIJVING Een sectorconvenant is een samenwerkingsovereenkomst rond actuele thema's die wordt afgesloten tussen een sector en de Vlaamse regering. Deze thema's zijn: het verhogen van diversiteit op de werkvloer een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt het bevorderen van levenslang leren De uitvoering van de opdrachten in de sectorconvenants gebeurt door sectorconsulenten, tewerkgesteld bij paritair aangestuurde sectororganisaties. WAT IS UW VOORDEEL Voor de uitvoering van afspraken uit het sectorconvenant krijgt elke sector een aantal sectorconsulenten toegewezen. Zij voeren de afspraken uit op het terrein en vormen dus een brugfunctie tussen het beleid, de sectoren en de bedrijven. Zij kunnen o.a. ondersteuning bieden bij de opmaak en uitvoering van een diversiteitsplan en diversiteitsacties. WELKE WERKGEVERS Controleer of uw bedrijf deel uitmaakt van een sector met sectorconvenant en contacteer uw sectorconsulent voor meer informatie betreffende enerzijds het convenant en anderzijds eventuele flankerende stimuli die uw sectorfonds aanbiedt in het kader van diversiteit. ANPCB - PC218: Artistieke of vermakelijkheidsbedrijf - PC304: Autosector - PC112, PSC149.02, PSC149.04: Bezoldigd personenvervoer - PSC140.01, PC140.02, PC140.03: Binnenscheepvaart - PC139 Bouw - PC124: Elektriciens - PSC149.01: Grafische - PC130: Groene sectoren - PC132, PC144, PC145: Horeca - PC302: of Hout - PC126, PSC125.01, PSC125.02, PSC125.03: Internationale handel - PC226:

22 1.7 Kappers, Fitness en schoonheidszorgen - PC314: of of Lokale besturen - Metaal arbeiders - PC111: of of of Metaal bedienden - PC209: of of of of Montage en kraanverhuur - PC111.3: Scheikundige nijverheid - PC116, PC207: of Social profit - PC PSC (en subcomités) + PC PC PC PC PC 'openbare sector' (= nace 85 + nace 92 uit PC 999) Textielsector - PC120, PC214: of Goederenvervoer - PCS140.04, PCS140.09: Uitzendsector - PC322: of Verhuizingen - PSC140.05: of Voeding - PC118, PC220: WIE KAN HELPEN Ondersteuning door sectorconsulenten kan u aanvragen bij uw sectorfonds. MEER INFORMATIE Departement Werk en Sociale Economie Team competentiebeleid, sectorconvenants Koning Albert II-laan 35, bus Brussel SERV Wetstraat Brussel Tel Fax Meer info over de sectorale EAD-invulling in Limburg kan u terugvinden in deel 2 van dit vademecum.

23 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.8. Tewerkstellingsmaatregelen OMSCHRIJVING Via de nieuwe voordelencalculator van kan de gebruiker het financiële voordeel van een bepaalde tewerkstellingsmaatregel berekenen. Hij kan daarop ook beperkte simulaties laten uitvoeren. Als resultaat krijgt de gebruiker drie soorten info: welke maatregelen zijn van toepassing, welke zijn de financiële voordelen (indicatief) ervan en welke gegevens ontbreken om een nauwkeuriger antwoord te bieden. WAT IS UW VOORDEEL Welke voordelen krijgt u als je een werknemer (al dan niet tot de kansengroepen behorend) tewerkstelt? Wilt u werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw onderneming? Wenst u een beroep te doen op buitenlandse werknemers? Wat moet u doen als uw werknemer zijn of haar loopbaan wil onderbreken? Via de wegwijs-pagina (www.werk.be/wg ) leidt men u naar alle nuttige informatie en aanvraagformulieren, of verwijst men u door naar specifieke websites. U kan o.m. info bekomen over: Premies en vergunningen o Tewerkstellingsmaatregelen, maatregelen in de Sociale Economie, tewerkstellingsprogramma s (Gesco, ) o Premies en subsidies: diversiteitsplannen, start- en stagebonus, subsidiewegwijzer o Erkenningen en vergunningen: arbeidskaarten en -vergunning voor tewerkstelling buitenlandse werknemers, bureaus private arbeidsbemiddeling Aanwerven o Een werknemer vinden o Een stagiair vinden o Een leerjongere vinden o Een vacature plaatsen Opleiding en begeleiding o Een opleiding vinden via VDAB, Syntra, de sector, o Bedrijfsadvies (BEA) o HR-begeleiding (regionale VDAB-accountmanagers) o Herstructureringen o Herplaatsingsfonds o Subsidieadvies (VLAO) o Loopbaanbegeleiding o Jobcoaching kansengroepen MEER INFORMATIE Deel 4 van dit vademecum biedt eveneens meer informatie ivm subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

24 Deel 2 Sectorale EAD-invulling

25 2. Sectorale EAD-invulling 2.1. CEVORA Opleidingscentrum van het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden WERKING CEVORA is opgericht door de sociale partners van de sector met als doel vorming en tewerkstelling te promoten. De acties worden gefinancierd dankzij een bijdrage van ieder bedrijf van de sector. Dit laat hen toe hun diensten kosteloos aan te bieden aan de ondernemingen en bedienden van de sector, evenals aan werkzoekenden. PARITAIR COMITE PC 218 ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT Als u beschikt over een opleidingplan in het kader van de sectorale CAO van 12 juli 2007, kunt u genieten van opleidingspremies. De Formstimul actie, laat u verder toe te genieten van prijsverminderingen in bepaalde opleidingscentra. Check-up 45+: is geen evaluatie, wel een valorisatie. Om te weten wat uw werknemer nu en in de toekomst nog (meer) voor u kan betekenen en wat hij/zij daarvoor eventueel extra nodig heeft, worden zijn/haar competenties en vaardigheden in kaart gebracht. Op basis van een zorgvuldige analyse volgt dan een opleidingsadvies. De check-up wordt uitgevoerd door onafhankelijke consulenten, opgeleid in de psychologie en vertrouwd met de arbeids- en opleidingsmarkt. Een complete check-up inclusief opzoekingswerk en advies neemt slechts enkele uren in beslag. Verhoogde opleidingspremies en Opleidingen voor 45-plussers / Outplacement voor 45-plussers Mogelijke opleidingen: o coachen & actief leiding geven voor meestergasten o coachen & leiden van directe medewerkers o leiden van een multicultureel team o leervormen en -stijlen op elkaar afstemmen o mentorship o Nederlands op de werkvloer o omgaan met werkdruk van 45+ o onthaal van nieuwe medewerkers o Link met het onderwijs: o stage van 4 à 6 weken in het kader van onze beroepsopleidingen voor werkzoekenden o jongerenstage volgens een systeem van alternerend leren/werken binnen het Industrieel Leerlingwezen o stage of vacature voor een knelpuntfunctie voor een laatstejaar bachelor (graduaatsstudent) MEER INFORMATIE Cevora E. Plaskeylaan Brussel T F

26 2. Sectorale EAD-invulling 2.2. COBOT Sectoraal vormingscentrum voor de textielnijverheid WERKING Het centrum is bedrijvig op verschillende werkterreinen. De hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren en verstrekken van opleidingen voor textielarbeiders (operatoren, regelaars en meestergasten) en -bedienden. Een tweede belangrijke activiteit is 'arbeidsmarktwerking', namelijk het mee toeleiden van geschikte medewerkers naar vacatures in textielbedrijven. PARITAIR COMITE PC 120 (arbeiders) en PC 214 (bedienden) ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT Opleidingen, bijvoorbeeld: gestructureerd opleiden/werkplekleren (opzetten van een methodiek op maat van het bedrijf, opleiden van peters/meters,...) leidinggeven en communicatie Nederlands op de werkvloer Quasi alle open opleidingen zijn gratis voor: werknemers uit de textielsector (PC 120 en 214) textielleerkrachten werkzoekenden, die in de textielnijverheid (opnieuw) een baan zoeken (beperkt tot textielopleidingen). MEER INFORMATIE Cobot Poortakkerstraat Sint-Denijs-Westrem Tel Fax

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Agenda Luik 1: Jobkanaal Luik 2: Tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN 1.3. HET DIVERSITEITSPLA Diversiteit is het enige wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben nze arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling. Denken we maar aan de vergrijzing, de vervrouwelijking, de inkleuring

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Agenda Wat is Constructiv? Wat doet fvb-ffc Constructiv Waarvoor ons contacteren? Samenwerking onderwijs Werk zoeken werk vinden Levenslang evolueren opleiding

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

Flexibel werken toegepast in de praktijk. Vrijdag 17 oktober 2014

Flexibel werken toegepast in de praktijk. Vrijdag 17 oktober 2014 Flexibel werken toegepast in de praktijk Vrijdag 17 oktober 2014 Shareholders & companies Glacio Beerse 2004 Glacio Japan 2005 Glacio France 2011 Glacio Hongkong 2012 CEO CFO Peter Janssen since 1987 Werner

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Ondersteund drie projecten (combineerbaar)

Ondersteund drie projecten (combineerbaar) Ervaringsfonds Ondersteund werkgevers bij acties die de kwaliteit van de arbeid van de 45-plusser verbetert, teneinde deze langer aan het werk te houden Ervaringsfonds Ondersteund drie projecten (combineerbaar)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be Nieuwsbrief 02 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Dienstenchequewerknemers worden in de dagelijkse uitoefening van hun taak geconfronteerd met verschillende producten, materialen, vragen

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 1000 BRUSSEL. Ondernemingsnummer: 0454.818.

VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 1000 BRUSSEL. Ondernemingsnummer: 0454.818. VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 Ondernemingsnummer: 0454.818.350 Ledenlijst. Datum in Naam, rechtsvorm Adres Datum uit 26/10/1994

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

FVB: opleidingen Lever veilig. Herentals 25 april 2014

FVB: opleidingen Lever veilig. Herentals 25 april 2014 FVB: opleidingen Lever veilig Herentals 25 april 2014 Paritaire bouworganisaties (31-12-2010) Paritair Comité Werklieden Bouwsector Commission paritaire des Ouvriers Construction (PC - CP 124) fbz-fse

Nadere informatie

[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID]

[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID] Portfolio sector lokale besturen [SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID] Onder dit motto werken de sectorconsulenten aan instrumenten om gemeenten, OCMW s en intercommunales

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 1 Huidig EAD-beleid Vesoc (1998) - positieve actieplannen: categoriaal Vesoc (2002) - diversiteitsplannen: geïntegreerd en inclusief + Pact van Vilvoorde:

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Systemen van alternerend leren. Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) alternerend leren en werken

Systemen van alternerend leren. Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) alternerend leren en werken Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) alternerend leren en werken In het Centrum Deeltijds Onderwijs, ook gekend onder de naam Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs (DBSO), volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf?

Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf? Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf? EEN LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLAN IN JOUW BEDRIJF? We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het. We verschillen van

Nadere informatie

Wedstrijdformulier Jobkanaalprijs 2013

Wedstrijdformulier Jobkanaalprijs 2013 Wedstrijdformulier Jobkanaalprijs 2013 Beste Gelieve aandachtig het wedstrijdreglement door te nemen alvorens deze vragenlijst in te vullen. U vindt er alle nodige informatie over de criteria waaraan uw

Nadere informatie

Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ACTIVITEITENVERSLAG VOOR DE PERIODE

Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ACTIVITEITENVERSLAG VOOR DE PERIODE Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ACTIVITEITENVERSLAG VOOR DE PERIODE VAN 01/01/2010 TOT 31/12/2010 Metrologielaan 8 1130 Brussel 1.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

OPLEIDING. Een fonds voor de voedingssector

OPLEIDING. Een fonds voor de voedingssector OPLEIDING 7 Het secretariaat sprak met Henk Dejonckheere, directeur van IPV sinds 2000 en met Laurent Gall, opleidingscoördinator voor Wallonië en Brussel, om meer te weten te komen over de manier waarop

Nadere informatie

Jaar- en evaluatierapport sectorconvenants 2005-2006

Jaar- en evaluatierapport sectorconvenants 2005-2006 Jaar- en evaluatierapport sectorconvenants 2005-2006 Eindrapport In opdracht van: Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie VIONA Uitgevoerd door: IDEA Consult: Dr. Anneleen Peeters Katrien Rommens

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR OUDERENZORG DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds Ouderenzorg FONDS

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

Studiebezoek sector Voeding. Donderdag 18 april 2013

Studiebezoek sector Voeding. Donderdag 18 april 2013 Studiebezoek sector Voeding Donderdag 18 april 2013 Brigitte Smessaert Coördinator RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen Welkom! Programma Prof. Dr. Xavier Gellynck, UGent Afresh Brigitte Smessaert, RESOC-SERR

Nadere informatie

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Jobkanaal kan je op maat ondersteunen: - in het verstrekken van (divers) personeelsadvies - bij de opmaak van vacatures (checklist leesbare

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Samenstelling - 8 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties - 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

Samenstelling - 8 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties - 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties De Sociaal Economische Raad van de Regio (SERR) is een paritair samengesteld overlegplatform en heeft primair als opdracht om adviezen te formuleren en overleg te voeren met betrekking tot de socio economische

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen VIII DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Hoofdstuk 1. De ondernemingen die gehouden zijn een vakbondsafvaardiging in te stellen 9 Afdeling 1. De betrokken ondernemingen 9

Nadere informatie

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 8 okt - Gent 13 okt - Mechelen Trefdag voor arbeidsbemiddelaars Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 Vacatures ouderenzorg voor Vlaanderen van januari t.e.m. mei 2015 Ontvangen Vervuld Kinesitherapeut

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700 De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader Werkloosheid daalt Evolutie aantal NWWZ in Vlaanderen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 dec '04 jun '05 dec'05 jun '06 dec '06 Werkaanbod

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS Synthese De sector van de elektriciens telde in het tweede kwartaal van 2010 15.171 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Build Up Skills Belgium. Opstellen van een stappenplan naar de Europese 20-20-20 doelstellingen

Build Up Skills Belgium. Opstellen van een stappenplan naar de Europese 20-20-20 doelstellingen Build Up Skills Belgium Opstellen van een stappenplan naar de Europese 20-20-20 doelstellingen Europese achtergrond 20-20-20 Doelstellingen: Tegen 2020 20% minder broeikasgassen Aandeel van 20% energie

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Vzw FE.BI. Sociale Fondsen in de social profit op federaal en bicommunautair niveau. Luc Van Waes, directeur

Vzw FE.BI. Sociale Fondsen in de social profit op federaal en bicommunautair niveau. Luc Van Waes, directeur Vzw FE.BI Sociale Fondsen in de social profit op federaal en bicommunautair niveau Luc Van Waes, directeur 'Wegwijs op de arbeidsmarkt in de zorgsector - POM 1 Welke sectoren? zorgsector - POM 2 Welke

Nadere informatie