VDAB-Cahier Een kleurrijke werkvloer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VDAB-Cahier Een kleurrijke werkvloer"

Transcriptie

1 VDAB-Cahier Een kleurrijke werkvloer

2 Een kleurrijke werkvloer, wat doe je ermee? Het nieuwe VDAB-Cahier Het VDAB-Cahier is een driemaandelijkse publicatie voor personeels- verantwoordelijken. Elk nummer biedt structurele informatie over een specifiek arbeidsmarktgebonden thema. Het tweede nummer gaat over de tewerkstelling van allochtonen. Dit nummer tracht dit thema vanuit verschillende relevante invalshoeken te benaderen. Waarom kiezen voor allochtonen? 3 De voordelen van allochtonen in je organisatie op een rijtje gezet. Allochtonen in jouw organisatie: 6 van werving tot selectie Een overzicht van aandachtspunten en tips die je helpen bij het aanwerven en integreren van allochtonen in je bedrijf. Hoe omgaan met discriminerende 8 klachten van klanten? De klant is koning. Maar hoe ga je om met discriminerende klachten van deze koning-klant? Tips voor een geslaagde evenwichtsoefening. Twee inspirerende praktijkvoorbeelden 9 Ondernemers getuigen over hun divers personeelsbeleid. De mening van de allochtoon 11 Hoe staan allochtonen t.a.v. werkgevers, de arbeidsmarkt en hun integratie op deze arbeidsmarkt? Wat doet de VDAB? 12 Hoe de VDAB zijn steentje bijdraagt om allochtonen aan het werk te krijgen. Handig overzicht van enkele instrumenten 14 en wervingskanalen voor de werkgever Allochtonen aanwerven en integreren wordt gemakkelijker (en financieel) aantrekkelijker gemaakt.

3 Waarom kiezen voor allochtonen? 1. Vacatures sneller ingevuld Door niet alleen autochtonen in overweging te nemen, maar ook allochtonen, benut je een groter potentieel op de arbeidsmarkt. In de huidige war for talent is dit geen overbodige luxe. 2. Betere werksfeer Allochtonen op de werkvloer brengen een hogere tolerantiegraad met zich mee, waardoor minder spanningen ontstaan. Dit leidt tot een hogere werktevredenheid en dito efficiëntie. 3. Meer creativiteit In een heterogene groep komt men gemakkelijker tot verschillende invalshoeken en inzichten. Diversiteit gaat op die manier optreden als katalysator voor creativiteit en als bevorderlijk voor probleemoplossend denken. 4. Beter imago Diversiteit binnen de bedrijfsmuren helpt een sterker imago uit te bouwen. Zowel binnen, als buiten de bedrijfsmuren straalt dit positief af op zowel (potentiële) werknemers, klanten, vakbonden, aandeelhouders, pers, enz. 5. Nieuwe klanten Je boort nieuwe doelgroepen aan, want klanten uit kansengroepen komen gemakkelijker naar jou toe als je ook personeel uit deze kansengroepen tewerkstelt. 6. Vlotter omgaan met internationalisering De kennis van en openheid voor cultuurverschillen komt van pas wanneer een onderneming activiteiten buiten de landsgrenzen gaat verrichten. 7. Bijdrage aan maatschappelijke stabiliteit De systematische uitsluiting van bevolkingsgroepen uit het arbeidscircuit drijft onder meer de kosten van het sociale zekerheidsstelsel op. Door te bouwen aan diversiteit op de werkvloer, verkleint de maatschappelijke last. 8. Financieel duwtje in de rug Je krijgt toegang tot tal van tewerkstellingsmaatregelen en hebt eventueel recht op een subsidie van de Vlaamse overheid. Allochtonen in Vlaanderen In 2006 telde Vlaanderen vreemdelingen (niet-belgische nationaliteit). Dit is 5,2% van de totale Vlaamse (wettelijke) bevolking. Cijfers van de VDAB wijzen uit dat allochtonen (etnisch niet-eu) maar liefst 16,6% van de werkloze Vlaamse bevolking uitmaken. Wie is allochtoon? De VDAB telt iedereen met een nationaliteit van buiten de Europese Unie, of waarvan de afkomst gekend is als van buiten de EU, tot de kansengroep allochtonen. 3

4 Doorbreek de vicieuze cirkel De aansluiting naar de arbeidsmarkt verloopt een stuk moeilijker voor allochtone schoolverlaters dan voor Vlamingen en andere etnische E.U ers. In 2005 bedroeg de werkzaamheidsgraad van allochtonen (personen met een niet-eu nationaliteit) in Vlaanderen 41,9 procent, tegenover 65,4 procent voor Vlamingen met een Belgische nationaliteit. De werkloosheidsgraad lag voor allochtonen (personen met een niet-eu nationaliteit) in Vlaanderen op 24 procent, waar dit voor Vlamingen met een Belgische nationaliteit slechts 5,1 procent bedroeg. Nog altijd is er in Vlaanderen (en België) een enorm verschil tussen autochtonen en niet-eu burgers met betrekking tot de kansen op de arbeidsmarkt. Geen gelijke diploma s Minder dan 1 op 10 allochtone schoolverlaters verlaat de school met een diploma van het hoger onderwijs op zak, terwijl dit bij autochtonen (etnische EU ers) 4 op 10 is. Allochtonen kiezen massaal voor studieniveau s en ook studierichtingen die het niet zo goed doen op de arbeidsmarkt. Allochtone schoolverlaters zijn oververtegenwoordigd in deeltijds en voltijds beroepssecundair onderwijs, en ondervertegenwoordigd in het algemeen en technisch secundair onderwijs van de 3de graad. Deze laatste ondervertegenwoordiging belemmert in belangrijke mate de doorstroming naar het hoger onderwijs. Taalachterstand 38,5% van de allochtone werkzoekenden heeft een taalachterstand Nederlands. Bij Vlamingen en andere etnisch E.U. ers bedraagt dit percentage slechts 4,2%. Eind 2003 waren er in totaal werkzoekenden met een taalachterstand Nederlands. Meer dan 6 op 10 van deze werkzoekenden met een taalachterstand zijn allochtonen. Vicieuze cirkel Allochtonen bevinden zich in een negatieve vicieuze cirkel wat betreft het vinden van een job. Oorzaak en gevolg zijn moeilijk te identificeren, en mede daardoor blijkt de negatieve spiraal moeilijk te doorbreken. Vaak hebben werkgevers vooroordelen om allochtonen aan te werven. De werkloosheid onder jonge allochtonen blijft hoog. Dit werkt ontmoedigend op de motivatie van jonge allochtonen om te studeren, de Nederlandse taal te leren en de school af te maken. Falen in het onderwijs leidt op zijn beurt tot feitelijke tekorten in competenties. Daardoor wordt hun succes op de arbeidsmarkt ook los van vooroordelen belemmerd. Hierdoor wordt het gevoel dat werkgevers nooit allochtonen wensen aan te werven en dat er helemaal geen jobs zijn voor allochtonen opnieuw bevestigd. En zo draait de cirkel rond. 4

5 Meer allochtonen aan het werk: een economische noodzaak Meer mensen aan het werk krijgen, wordt één van de economische uitdagingen van de nabije toekomst. De vergrijzing van de bevolking weegt op de concurrentiepositie van ons land in de wereld. Het tewerkstellen van allochtonen en (economische) immigratie kunnen hierop een deel van het antwoord bieden, en op die manier de groeikansen van onze economie veilig stellen. De totale Belgische werkgelegenheidsgraad in het derde kwartaal van 2006 bedroeg 61,2% (61,1% in 2005). Het Verdrag van Lissabon, dat van de Europese Unie de meest competitieve en dynamische kenniseconomie ter wereld moet maken, stelt voor de totale bevolking 70% als doel tegen Willen we dit percentage halen, dan zal een actief tewerkstellingsbeleid moeten gevoerd worden dat meer mensen aan het werk zet. De werkloosheid bij allochtonen is vandaag hoger dan bij de autochtone bevolking. Allochtonen zullen dus een belangrijke groep zijn die geactiveerd moet worden op de arbeidsmarkt, willen we Lissabon halen. Ondernemers engageren zich Ondernemingen onderschrijven deze analyse. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) trekt volop de kaart van diversiteit. Voorzitter Jean-Claude Daoust heeft er één van de speerpunten van zijn beleidsoptreden van gemaakt. Het VBO roept bij monde van Daoust onder meer op om (potentiële) werknemers te beoordelen op hun competenties. Hij pleit ervoor mensen in dienst te nemen, op te Meer informatie? VBO leiden en promotie te geven op basis van kwalificaties, bekwaamheid, talenten, vaardigheden en hun intrinsieke waarde in het licht van de vereiste functie, zonder enige vorm van discriminatie. Het VBO probeert bedrijfsleiders te sensibiliseren inzake diversiteit door commercieel succesvolle bedrijven als rolmodel naar voor te schuiven, zoals Volvo, Besix TNT, Colruyt, Randstad en Janssen Pharmaceutica. Ook andere werkgeversorganisaties trekken de kaart van diversiteit. In Vlaanderen kwamen Voka, UNIZO en VKW vorig jaar met een verklaring waarin ze hun geloof in diversiteit bekennen. Dit mondde uit in het Ondernemersplatform Diversiteit. Dit platform wil bedrijven informeren en sensibiliseren rond de meerwaarde van een diversiteitsbeleid in de onderneming. Jobkanaal werd opgezet als wervingsinstrument. Goed werk heeft geen kleur, luidde de slogan van een grootschalige mediacampagne en tal van praktische tips worden gegeven op de website. Meer informatie? Ondernemersplatform Diversiteit: 5

6 Allochtonen in jouw organisatie: van werving tot integratie Werving en selectie 1. Opstellen van de vacature Focus op competenties Stel de vereiste competenties centraal in het functieprofiel. Focus niet alleen op kwalificaties (opleidingen, diploma s,...). De schrik om opnieuw afgewezen te worden, is groot, waardoor ze pas solliciteren als ze aan alle vereisten voldoen. Maak vooral het doel van de functie duidelijk, de activiteiten die de werknemer zal uitvoeren en de vereisten daarvoor. Relevante eisen m.b.t. kennis van het Nederlands Evalueer welk niveau van het Nederlands (schriftelijk en mondeling) nodig is voor de functie. In sommige functies is een basiskennis voldoende om aan de slag te kunnen. Vraag ook geen schriftelijke taalvaardigheid voor functies waarin ze nauwelijks of niet hoeven te schrijven. Contactpersoon Vermeld de naam, telefoon en van een contactpersoon. Dit verlaagt de drempel voor veel allochtone kandidaten. 2. Wervingskanalen Klassieke wervingskanalen De wervingskanalen die kunnen worden ingezet om autochtonen te bereiken, kunnen evengoed ingezet worden om allochtonen te bereiken: advertenties in kranten, weekbladen en op het internet, uitzendbureau s, wervings- en selectiekantoren,... Sommige van deze kanalen hebben zelfs specifieke diensten gericht op allochtone sollicitanten. VDAB, Jobkanaal, KifKif, Minderhedenforum Een aantal meer specifieke kanalen kunnen ook worden aangewend. Deze kanalen komen in dit cahier uitgebreider aan bod in het Instrumentarium. Eigen allochtone medewerkers Voor veel uitvoerende vacatures kunnen de eigen medewerkers een belangrijk wervingskanaal zijn. Door een soort member-gets-member -programma op te starten kun je heel snel nieuwe mensen vinden. Ontmoetingsplaatsen Bepaalde plaatsen krijgen heel wat allochtonen over de vloer. In de eerste plaats zijn scholen een heel rechtlijnig rekruteringskanaal, maar ook socio-culturele verenigingen, sportclubs, koffiehuizen, moskeeën, enz. 3. Sollicitatieformulier Standaardformulier Stel - indien mogelijk gestandaardiseerde sollicitatieformulieren ter beschikking. Een standaardformulier is beter als de schriftelijke taalvaardigheid van de kandidaat iets minder is. Schriftelijke taalvaardigheid zegt bovendien niks over de mondelinge taalvaardigheid. Bepaal vooraf de selectiecriteria Leg vooraf de criteria vast waarop je het sollicitatieformulier zult beoordelen. Dat verhoogt de objectiviteit. Vraag geen foto Een foto geeft allochtonen gemakkelijk het gevoel dat op het uiterlijk zal worden geselecteerd, en zij op basis daarvan niet zullen worden gekozen. Vraag dus geen foto, tenzij dit noodzakelijk is voor de functie. Referenties kunnen nadelig zijn Mensen met weinig werkervaring of een beperkt contactennetwerk kunnen meestal weinig betekenisvolle referenties voorleggen. Vraag er dan ook niet om als ze niet strikt noodzakelijk zijn. 4. Sollicitatiebrief Bekijk de brief als een aanvulling op het CV Ga voorzichtig om met sollicitatiebrieven. De eis om een sollicitatiebrief is nadelig voor allochtonen in functies die geen schriftelijke vaardigheid vereisen. Onderzoek toont aan dat allochtonen vaak niet door de preselectie komen omdat ze té formeel overkomen, terwijl rekruteerders eerder creativiteit verwachten. 6

7 5. Selectietests en examens Gebruik tests in combinatie met de rest van het selectieproces Onderzoek toont aan dat nagenoeg alle psychologische tests cultuur-, leeftijd- en/of geslachtsgebonden zijn. Allochtonen scoren gemiddeld lager op deze tests en dit is niet omdat ze minder intelligent zijn, wel door de culturele bias. Controleer tests en examens op ruis en neutraliteit. 6. Selectiegesprek Integratie 1. Een goede voorbereiding Ga na, voordat de allochtone werknemer bij jou start, of er op de werkvloer vooroordelen leven t.a.v. allochtonen. Indien dit het geval is, probeer dan samen met je werknemers een oplossing te vinden. 2. Een goed onthaal Laat de allochtone werknemer voelen dat hij of zij welkom is. Stel hem of haar voor aan alle collega s. Wees daarbij positief, benadruk zijn of haar kwalificaties en kwaliteiten. Leg eerst de nadruk op het positieve Tracht altijd eerst te benadrukken waarom je de kandidaat hebt uitgenodigd. Ook wanneer je kwesties aankaart die een eventueel probleem kunnen vormen voor de aanwerving. Hou rekening met cultuurverschillen Hou rekening met de culturele gewoontes en gebruiken van de sollicitant. Bij autochtonen is het bijvoorbeeld normaal om elkaar in de ogen te kijken bij een gesprek (de ogen neerslaan wordt beschouwd als ongeïnteresseerd en onoprecht ). Bij mensen van mediterrane oorsprong daarentegen is iemand niet aankijken een teken van respect. Structureer het interview en de beoordelingscriteria Hou een min of meer vaste structuur aan in het gesprek. Stel de te bespreken onderwerpen vooraf vast, en beoordeel op basis daarvan. De beoordeling moet gebeuren aan de hand van eenduidige criteria. Let op uw eigen taalgebruik Dit kan een vorm van respect zijn wanneer de allochtoon de Nederlandse taal minder goed beheerst. Eenvoudige zinsconstructies, korte zinnen, geen dialect, geen gezegden en uitdrukkingen kunnen bijdragen tot een beter begrip. 7. Aanwerving 3. Geef voldoende informatie Voorzie hiervoor voldoende tijd. Beperk je niet tot zakelijke mededelingen, maar vertel bijvoorbeeld ook dat zijn collega een fervent supporter is van de lokale voetbalploeg. 4. Stimuleer de opname in de groep In de eerste plaats door zelf in de beginfase regelmatig te informeren hoe het gaat. Spoor ook de verantwoordelijken van de afdeling aan regelmatig een babbeltje te slaan met de nieuweling. 5. Peterschap Gebruik een mentor of peter die zich gedurende enkele weken ontfermt over de nieuwe werknemer. Hij of zij zorgt voor de informele introductie bij andere collega s. 6. Weer elke vorm van discriminatie op de werkvloer Heb hiervoor oog. Praat met jouw medewerkers en maak hen duidelijk dat dit absoluut niet wordt getolereerd. Treed kordaat op als het moet. 7. Pragmatische probleemoplossing Wees pragmatisch met problemen die verschillen bloot leggen tussen autochtonen en allochtonen. Goede afspraken, duidelijke regels, een open communicatie en respect voor elkaar kunnen veel oplossen. Beslis niet alleen Stel een evenwichtig team samen dat uiteindelijk gezamenlijk de knoop doorhakt. Neem indien mogelijk werknemers van allochtone afkomst op in dit team. Dit kan je helpen met eventuele culturele en andere struikelblokken. Meer informatie? Ondernemersplatform Diversiteit (een samenwerkingsverband tussen VKW, VOKA & UNIZO) Surf naar en word gratis lid! 7

8 Hoe omgaan met discriminerende klachten van klanten? Discriminerende klachten van klanten kunnen vervelend zijn, zeker als een scène wordt gemaakt in het zicht of het gehoor van andere klanten. Beschouw het als een uitdaging om de klant te overtuigen van jouw professionaliteit, waardigheid en respect. Andere klanten brengen daar sympathie voor op. 1. Discriminerende klachten anticiperen en voorkomen Ñ Train je medewerkers in klachtenbehandeling: luisteren, ernstig nemen, exploreren, oplossingen zoeken. Ñ Investeer in taalopleidingen indien nodig. Klanten denken vaak dat de kwaliteit van het werk evenredig is met de kennis van het Nederlands. Ñ Communiceer jouw divers personeelsbestand. Deel bijvoorbeeld op voorhand mee welke werknemer het werk zal uitvoeren. Vermeld indien nodig de afkomst. Ñ Zorg voor een goede teamspirit op de werkvloer. Duld géén racistische of kwetsende uitspraken. Ñ Zeg expliciet aan jouw medewerkers dat je op de hoogte wilt gesteld worden van elk incident. Laat hen voelen dat je hen hierin serieus neemt. Ñ Een uniform van het bedrijf kan helpen om vertrouwen te wekken bij jouw klanten. 2. Omgaan met discriminerende klachten Ñ Steun jouw medewerker door dik en dun als hem of haar niks te verwijten valt. Geef hem of haar blijk van positieve waardering en respect. Ñ Sta de klant samen met de geviseerde medewerker te woord. Je toont hoe je binnen jouw onderneming professioneel en correct met elkaar omgaat. Ñ Werd er effectief een fout gemaakt, verontschuldig je dan en herstel of corrigeer de fout. 3. Nazorg en extreme situaties Ñ Neem contact op met de kritische klant. Is hij of zij tevreden? Een klein telefoontje kan wonderen doen. Ñ Bespreek incidenten in groep. Betrek al jouw medewerkers hierin, niet enkel diegenen die rechtstreeks slachtoffer zijn. Ñ Als het ongewenste gedrag niet stopt, ga dan over tot het duidelijk en expliciet bespreken ervan. Overweeg vanaf welk punt je dit type cliënteel liever kwijt dan rijk bent. Als het écht te grof wordt, kun je contact opnemen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het gratis telefoonnummer: Ñ Focus op de kern van het probleem, word niet emotioneel en zoek naar een voldoeninggevende oplossing. Ñ Hou tactvol rekening met de gevoelens van de klant. Geef het signaal dat je luistert, ook als de klant woedend is of roept. Ñ Wees alert voor schijnklachten die voortvloeien uit vooroordelen die de klant heeft. Wees zelfzeker en treed kordaat op. Meer informatie? UNIZO Jobkanaal Spastraat 8, 1000 Brussel tel:

9 Het is de normaalste zaak van de wereld dat ik allochtonen in dienst neem Somers nv Activiteit: Produceren, verpakken en verdelen van zaden voor hobbytuiniers Aantal werknemers: 34 Onze maatschappij bestaat steeds meer uit verschillende nationaliteiten en culturen. Onze werkvloer is niet meer dan een weerspiegeling van de maatschappij, stelt Kristof Somers van de gelijknamige Mechelse zadenproducent. Hij vindt het dan ook vanzelfsprekend om allochtonen in dienst te nemen en zich niet te beperken tot blanke Belgen. Geen positieve discriminatie Ik sta open voor iedereen, stelt Somers. Positief discrimineren doet hij echter niet. Zo gaat hij niet actief op zoek naar allochtonen. In Mechelen staat ons bedrijf wel bekend voor het aanwerven van allochtonen. Daardoor komen heel wat spontane sollicitaties binnen. Het gaat erom de juiste man of vrouw op de juiste plaats te zetten. Meer nog, allochtonen beschikken soms over andere kwaliteiten dan autochtonen en dat kan voordelig zijn, legt Somers uit. Zo was het bedrijf onlangs op zoek naar een geschikte kandidaat om contacten met Franstalige klanten te onderhouden. De keuze viel op een allochtoon omdat zijn kennis van het Frans beter was dan die van de andere kandidaten. Koudwatervrees overwinnen Er is één simpele regel op Somers werkvloer: géén discriminatie. Aanvankelijk was er echter sprake van enige koudwatervrees. Sommige autochtone werknemers stonden wat argwanend tegenover de nieuwelingen. Alle mislukkingen en problemen werden opgeblazen en alles was de schuld van de anderskleurigen, licht Somers toe. Door een diversiteitsplan op te stellen, in samenwerking met Resoc, losten de problemen zich snel op. Vandaag is diversiteit zodanig ingeburgerd in het bedrijf dat er geen nood meer is aan een dergelijk diversiteitsplan. Kwaliteit is geen kwestie van kleur Somers wordt nu en dan wel eens geconfronteerd met discriminerende opmerkingen of vooroordelen van klanten. Ik bied kwaliteitsproducten aan. Hoe die kwaliteit tot stand komt, is mijn zaak, meent Somers. De bedrijfsleider is hier vrij kordaat in, en stelt dat dit de enige juiste manier is om hiermee om te gaan: Ik zorg ervoor dat ik kwaliteitsproducten aflever. Ik zal nooit dulden dat klanten interfereren in ons personeelsbeleid. Indien de klant uitsluitend wil beleverd worden door blanke Belgen zal hij in de nabije toekomst nergens meer terecht kunnen. Gewapend voor de toekomst Volgens Somers is een diverse werkvloer de enige manier om zich als bedrijf te wapenen voor de toekomst. Somers heeft geen problemen om openstaande vacatures in te vullen, en door de diversiteit in het bedrijf worden problemen vanuit verschillende invalshoeken benaderd. 9

10 Je moet niet veel woorden vuil maken aan een divers personeelsbeleid, je moet het gewoon doen. Ardo nv Activiteit: Productie van vriesverse groenten, groentebereidingen, fruit, pasta en rijst Aantal werknemers: 420 (België) Antwoord op een krappe arbeidsmarkt Het bedrijf Ardo uit het West-Vlaamse Ardooie heeft in zijn regio te maken met een zeer lage werkloosheidsgraad. Dit zorgt ervoor dat een bedrijf als Ardo uit een kleine vijver van arbeiders en bedienden moet rekruteren, stellen Plant Director Luc Lievens en Group HR Manager Katrien Neyrinck. Ardo kiest al 15 à 20 jaar voor grensarbeiders van over de Franse grens. Daar bevinden zich wel eens allochtonen tussen. Ardo kiest er bewust voor om geen onderscheid te maken tussen allochtonen en autochtonen. Taalproblemen zijn het grootste probleem Wij hebben meer te maken met taalproblemen dan met cultuurproblemen, stelt Lievens. In een 7/7 ploegensysteem durft het wel eens voorvallen dat een bepaalde ploeg arbeiders uit een meerderheid van allochtonen bestaat. Wanneer zij dan samentroepen is de verleiding groot om Arabisch te praten. Dit kan soms gevoelig liggen bij de Vlaamse arbeiders, vooral als er gelachen wordt, en zij niet verstaan waarmee. Dit probleem is echter niet eigen aan allochtonen. Er kunnen evengoed taalproblemen ontstaan tussen Fransen en Vlamingen, meent Neyrinck. Om dit taalprobleem op te lossen, biedt Ardo zijn medewerkers taalopleidingen aan bij het opleidingscentrum Syntra West. Geen privileges Iedereen is bij ons gelijk voor de wet, stelt Lievens. Er waren vroeger wel eens incidenten rond religie bij Ardo. Lievens besloot toen om zich te verdiepen in de Koran om met zijn werknemers te kunnen meepraten over hun godsdienst. Als een autochtoon moet werken tijdens het paasweekend, dan krijgt hij ook geen pauze om naar de mis te gaan. Mijn verdieping in de Koran leerde me dat de Islam moslims hier evenmin toe verplicht. Wederzijds respect is de sleutel tot een divers personeelsbeleid bij Ardo. Als je elkaar probeert te begrijpen, kunnen allochtonen op de werkvloer een verrijking zijn voor beide kanten, aldus Neyrinck. Een pragmatische oplossing Structurele steunmaatregelen voor het aanwerven van allochtonen spelen op geen enkele manier een rol in de beslissing van Ardooie voor het aanwerven van allochtonen. Ik denk niet dat een racistische werkgever een allochtoon zal aanwerven omdat dit voordeliger uitdraait in zijn portemonnee, meent Lievens. Bij ons is het een puur pragmatische oplossing. Er niet te veel over praten en gewoon doen, is de boodschap. 10

11 De mening van de allochtoon Wat denkt de allochtoon in zoverre die bestaat over werkgevers, de arbeidsmarkt en zijn kansen daarop? Bilal Benyaich, verantwoordelijk voor de jobsite bij het intercultureel platform KifKif, probeert de mening van een generatie allochtonen te verwoorden. Vooraf merkt hij de paradoxale situatie op waarin hijzelf en KifKif zich bevinden. Wij pleiten voor gelijkheid, voor eersterangsburgerschap voor iedereen, wat het wegvallen van het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon impliceert. Om de bestaande ongelijkheid te bestrijden, worden we echter verplicht in deze overgangsfase onszelf als allochtoon te labelen. Werkgevers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid Werkgevers moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, meent Bilal. Zij opereren in een geglobaliseerde economie. s Ochtends eten we croissants uit Frankrijk, in de voormiddag fruit uit Turkije, s middags bij de Thai, en s avonds dansen we op Indische of Latijns-Amerikaanse muziek. Is het dan niet meer dan logisch dat werkgevers ook een globaal personeelsbeleid voeren?, vraagt Bilal zich af. Het bedrijf van de toekomst biedt meer aan dan werk alleen. Net zoals bedrijven vandaag meer en meer hun ecologische verantwoordelijkheid opnemen, zouden ze ook hun sociale verantwoordelijkheid moeten opnemen. Arbeid is hét middel tot integratie van élke mens in de samenleving, stelt Bilal. Ook hoger opgeleide allochtonen raken moeilijk aan een job. Nét diegenen die inspiratie en hoop zouden kunnen geven, zijn zo dun gezaaid dat ze er niet in slagen de rol van voorbeeldmodel te vervullen. Steeds toenemende socio-culturele en socio-economische drempels houden de structurele ondervertegenwoordiging van allochtonen in het hoger onderwijs in stand. Het is een vicieuze cirkel. Kenji of Kenza? Integratie is vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Veel allochtone jongeren liggen bijvoorbeeld wakker van de (voor)naam die ze hun kinderen zullen meegeven, weet Bilal. In het achterhoofd houden ze uiteraard de ettelijke keren dat zij gediscrimineerd werden puur op basis van hun vreemd klinkende naam. Maar waarom mogen Sam en Kelly Gooris hun zoon Kenji noemen, en moet een allochtoon twijfelen om zijn dochter Kenza te noemen, wat schat betekent in het Arabisch? Wanneer verloochen je je eigen identiteit? En waar zijn we dan nog mee bezig?, vraagt Bilal zich af. Verloren generatie Zo ver staan we echter nog niet. Nogal wat allochtone jongeren van vandaag zijn defaitistisch, zelfs fatalistisch geworden wat betreft het vinden van een job, ziet Bilal. De gevolgen van de hoge werkloosheid en de discriminatie die allochtonen ondervinden op de arbeidsmarkt drukt zeer sterk op deze jongeren. Er is een reëel gevaar van collectieve depressie. De allochtone jongeren in de grote steden wonen in wijken waar bijna niemand aan een job geraakt. Er spelen uiteraard meerdere factoren, maar in het Belgisch onderwijssysteem loopt er iets grondig fout, volgens Bilal. Allochtone jongeren hebben niet dezelfde socio-culturele achtergrond als hun autochtone klasgenoten, en het onderwijs blijkt niet in staat dit socio-culturele verschil te neutraliseren, het reproduceert m.a.w. ongelijkheid. 11

12 Wat doet de VDAB? De VDAB tracht allochtonen in die mate competenties bij te brengen, zodat zij tegemoet komen aan de vraag van werkgevers op de markt. Vooral het opleidingsniveau en de Nederlandse taalvaardigheid zijn de achillespees van de allochtone kansengroep. Trajectbegeleiding De VDAB biedt allochtone (en andere) werkzoekenden gratis trajectbegeleiding aan. Eerst wordt de persoon in kwestie gescreend tijdens één of meer gesprekken met de VDAB-consulent. Vervolgens wordt een actieplan of traject opgesteld. Mogelijke trajecten zijn: de Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) waarbij de werkzoekende een opleiding krijgt, gecombineerd met een stage; een opleiding Nederlands voor anderstaligen (NT2) of een sollicitatietraining. In 2006 heeft 43,3% van de allochtone werkzoekenden na een begeleidingstraject een loontrekkende job gevonden. Dat is minder dan hun niet-allochtone collega s (54,2%), maar toch een bemoedigend cijfer. In vergelijking met 2005 (39,6%) is de doorstroom van allochtonen naar werk met een tiende toegenomen. De eindmeet is echter nog niet gehaald. De VDAB streeft in zijn beheerscontract naar een oververtegenwoordiging (verhouding aandeel allochtonen in een trajectbegeleiding en het aandeel allochtonen in de werkloosheid) van 40% in de trajectwerking tegen Vandaag bedraagt die 34%. Meer informatie? VDAB Trajectbegeleiding 12

13 Diversiteitsplannen werpen vruchten af De diversiteitsplannen een door de Vlaamse overheid gesubsidieerd instrument om de instroom, retentie en doorstroom van kansengroepen te bevorderen kennen een relatief groot succes. In bedrijven loopt op dit moment een diversiteitsplan, of heeft er een gelopen. In 2006 bedroeg het aantal bedrijven waar diversiteitsplannen werden opgestart voor het eerst meer dan % van die diversiteitsplannen zijn gericht op allochtonen. De streefcijfers worden dus systematisch overschreden. In 2003 hoopte men met het instrument van de diversiteitsplannen 711 allochtonen aan het werk helpen. In werkelijkheid waren dit er Het systeem werpt dus haar vruchten af. Wat schrijft de wetgever voor? Een overzicht van de belangrijkste wetgeving rond raciale en andere discriminatie vindt u op de website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding NL/discrimination/legislation/ 13

14 Instrumentarium Overzicht van enkele instrumenten en wervingskanalen die je als werkgever helpen een meer divers personeelsbeleid te voeren. Diversiteitsplannen Doelstelling Ondernemingen een steuntje in de rug geven bij het voeren van een divers en kleurrijk personeelsbeleid. Voordelen De Vlaamse overheid voorziet een subsidie (tot euro) voor organisaties die een diversiteitsbeleid voeren aan de hand van een diversiteitsplan. De overheid betaalt niet de gehele kostprijs van het diversiteitsplan; de organisaties moeten in co-financiering voorzien. Wel kan de subsidie voor een diversiteitsplan gecombineerd worden met bepaalde andere maatregelen ter ondersteuning van het personeelsbeleid van een organisatie. Bevoegde instantie Vlaamse overheid Jobkanaal Doelstelling Een gericht wervingskanaal bieden voor het aanwerven van allochtone werknemers. Voordelen Jobkanaal is gratis en verplicht het bedrijf tot niets. Vacatures komen terecht op de gesloten website van Jobkanaal. Dit platform is toegankelijk voor een professioneel netwerk van 500 arbeidsbemiddelingsorganisaties. Deze bemiddelaars zullen op basis van jouw vacature een kandidaat voorstellen. Tegelijkertijd brengen ze een Jobkanaal-projectverantwoordelijke op de hoogte. De projectverantwoordelijke volgt het verdere verloop met jou op en kan je bijkomend adviseren rond subsidiemogelijkheden. Bevoegde instantie Initiatief van Voka, UNIZO en VCSPO met de steun van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met Gent Stad in Werking. Nederlands voor anderstaligen (NT2) Doelstelling Opleiding Nederlands op maat voor anderstalige werknemers die plaatsvindt tijdens de werkuren in het bedrijf. Voordelen Geen algemene cursus Nederlands, maar een taalprogramma op maat. Vertrekkende van reële situaties worden de verschillende taalelementen (woordenschat, grammaticale structuren enz.) geïntegreerd aangebracht en ingeoefend. Bevoegde instantie VDAB Jobcoaching Doelstelling Bedrijven helpen bij de selectie, het onthaal en de integratie van allochtone werknemers in de organisatie. Voordelen Deze gratis dienst van de VDAB helpt bedrijven bij de selectie en het onthaal van nieuwe werknemers. Gedurende 6 maanden worden de werknemers gecoacht zodat hun integratie naadloos verloopt. Bevoegde instantie VDAB 14

15 Individuele Beroepsopleiding in de onderneming (IBO) Doelstelling Werkzoekenden een bedrijfs- en functiespecifieke opleiding geven onder verantwoordelijkheid van het bedrijf, met als voorwaarde de opleiding te laten volgen door een vaste aanwerving voor onbepaalde duur. Voordelen Tijdens de opleidingsperiode betaalt het bedrijf geen loon, maar wel een productiviteitspremie aan de VDAB. Bevoegde instantie VDAB Minderhedenforum & VDAB Doelstelling Het Minderhedenforum, dat 15 landelijke allochtone federaties groepeert, en de VDAB werken samen om gerichte werving van allochtonen mogelijk te maken. Voordelen De vacatures van werkgevers die werk willen maken van diversiteit verschijnen gelijktijdig op de VDAB-website, de jobcomputers en de doelgroepensites. Bevoegde instanties Minderhedenforum VDAB Meer informatie over tewerkstellingsmaatregelen: Kif Kif & VDAB Doelstelling Samenwerking tussen het intercultureel platform KifKif en de VDAB om gerichte werving van allochtonen mogelijk te maken. Voordelen Bij het invoeren van de vacatures op de jobdatabank van de VDAB kunnen werkgevers een pop-up aanvinken waarin ze verklaren werk te willen maken van diversiteit. Al deze vacatures worden automatisch gebundeld op de jobsite van KifKif. Bevoegde instanties KifKif VDAB

16 v.u. : F. Leroy - Keizerslaan 11, 1000 Brussel - VDAB-Cahier 002/2007

CHECKLIST. Omgaan met discriminerende klachten van klanten

CHECKLIST. Omgaan met discriminerende klachten van klanten CHECKLIST Omgaan met discriminerende klachten van klanten CHECKLIST Omgaan met discriminerende klachten van klanten Veel ondernemers hebben een divers personeelsbestand. Je hebt bijvoorbeeld allochtonen,

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Jobkanaal kan je op maat ondersteunen: - in het verstrekken van (divers) personeelsadvies - bij de opmaak van vacatures (checklist leesbare

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Met de ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aantrekken voor vacatures. Daarom is

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Aanbeveling: non-discriminatie

Aanbeveling: non-discriminatie Aanbeveling: non-discriminatie Een non-discriminatie aanbeveling. VOORWOORD Onze samenleving krijgt steeds meer kleur. De wereld is ons dorp geworden en afstanden bestaan niet meer. Deze evolutie zal zich

Nadere informatie

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Diversiteit Taalbeleid een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Toelichting diversiteitsplan Diversiteitsplan Twee werkgroepen werkgroep onthaal en begeleiding - nieuwe onthaalbrochure - peter-

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait Voor drie kansengroepen: ouderen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap 1. Overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag?

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag? Onze vraag: De Vlaamse overheid maakt zijn voorbeeldfunctie betreffende tewerkstelling van kansengroepen waar, met een geactualiseerd streefcijfer van 10% personeelsleden uit etnisch-culturele minderheden

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE

REKRUTERING & SELECTIE REKRUTERING & SELECTIE als hefboom van het Diversiteitsbeleid Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Kernprocessen Instroom: aandacht voor rekrutering & selectie, jobprofiel, wervingsproces, personeelsplan

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers FOCUS OP TALENT BAROMETER Kansengroepen in cijfers Inleiding In de conceptnota Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname,

Nadere informatie

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Toolbox Deel 4: Methodieken Jobhunting en Verkocht Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Deze toolbox wordt u aangeboden door het team tewerkstelling van ISOM,

Nadere informatie

Groeiend potentieel voor laaggeschoolde jobs

Groeiend potentieel voor laaggeschoolde jobs Groeiend potentieel voor Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Meer en meer krijgen we te horen dat de technologische ontwikkeling en de toenemende concurrentie van lagelonenlanden de vraag naar

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: ADV/RC/17/00147 zaaknr.: Z/CGM/17/41609 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Anoniem Solliciteren Aard : Afdoening motie Portefeuillehouder : Mr. W.A.G. Hillenaar Datum college : 2 mei 2017 Openbaar

Nadere informatie

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Voorkeursbeleid Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Als een werkgever een diverse samenstelling van zijn personeelsbestand nastreeft, heeft hij daarvoor enkele instrumenten ter beschikking. Te denken

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Project doorstroom naar NEC

Project doorstroom naar NEC 1 Project doorstroom naar NEC Mei 2012- December 2013 Doel: realiseren van duurzame tewerkstelling voor ocmw cliënten Knelpunt: Kloof tussen reguliere werkgever enerzijds en trajectbegeleider die de doelgroep

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen.

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen. 5.6 Vaardigheden verzameld: slim solliciteren Deze Vaardigheden verzameld is opgevat als een (ietwat aangepaste) webquest. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig alle opdrachten doorlopen en gebruikmaken

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij STANDAARD CV VOOR GERICHTE SOLLICITATIE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vacaturegegevens

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL Dienst Rekrutering & Selectie Boudewijnlaan 30 bus 42 1000 Brussel E-mail: werkenvoor@vlaanderen.be //////////////////////////////////////////////////////////////////// Sollicitatieformulier

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

NON-DISCRIMINATIE. Intersectorale aanbeveling: Wat is discriminatie precies? Waarom inzetten op non-discriminatie? Hoe maak je er werk van?

NON-DISCRIMINATIE. Intersectorale aanbeveling: Wat is discriminatie precies? Waarom inzetten op non-discriminatie? Hoe maak je er werk van? Intersectorale : Wat is discriminatie precies? Waarom inzetten op non-discriminatie? Hoe maak je er werk van? voorgesteld door: Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens Sociaal Fonds voor de Handel

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment.

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. De VDAB je hele loopbaan lang. Je hele loopbaan bij één en dezelfde werkgever? Dat is verleden tijd. Vandaag verander je tijdens je loopbaan

Nadere informatie

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR [ TOOLS ] De DIVERSImeter is een analysevragenlijst gebaseerd op zelfevaluatie en toegespitst op strategie, leiderschap

Nadere informatie

DISCRIMINATIE TIJDENS SOLLICITATIE

DISCRIMINATIE TIJDENS SOLLICITATIE DISCRIMINATIE TIJDENS SOLLICITATIE Onbewust hebben we allemaal vooroordelen. Werkgevers net zo goed. Ontdek in dit document hoe je voorkomt dat ze het sollicitatieproces beïnvloeden. Stap ook over je vooroordelen

Nadere informatie

Je vormingsfonds in actie

Je vormingsfonds in actie Je vormingsfonds in actie Nieuwsflash PC 329 Februari 2015 Optimaliseer de opleidingen en tewerkstellingen in je organisatie. Verken het aanbod 2015 van het SFSCW en VIVO vzw. Midden december 2014 kreeg

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers 2016

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers 2016 FOCUS OP TALENT BAROMETER Kansengroepen in cijfers 2016 Inleiding In de conceptnota Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname,

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS CURRICULUM VITAE In dit lespakket maken jongeren hun cv. Vermits sommige jongeren al van bij het begin van het schooljaar op zoek gaan naar een job of stageplaats, maken ze zeer snel een eerste exemplaar

Nadere informatie

de juiste kandidaten selecteren én kansen bieden aan doelgroepen

de juiste kandidaten selecteren én kansen bieden aan doelgroepen de juiste kandidaten selecteren én kansen bieden aan doelgroepen inhoud inleiding: Jobpunt Vlaanderen evidence-based selecteren divers talent selecteren vakmanschap: concept vakmanschap: pilootproject

Nadere informatie

BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN

BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN Werkt het verbeteren van werknemerscompetenties tegen jeugdwerkloosheid? DECEMBER 2016 BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

Opstart Mozaiko - netwerk personen met migratieachtergrond

Opstart Mozaiko - netwerk personen met migratieachtergrond Opstart Mozaiko - netwerk personen met migratieachtergrond Welkom Alona Lyubayeva, Vlaams Diversiteitsambtenaar Internationale dag van de migrant Mozaiko: kleur is een meerwaarde = evidentie zelf Talent

Nadere informatie

Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk

Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk Introductie op Module 3 Cursus Selecteren zonder Vooroordelen Voor de beste match! Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen met

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS HOW TO: LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS Een handleiding vol met tips om te communiceren en leiding te geven aan jonge medewerkers voor een optimaal bedrijfsresulltaat. L1NDA 1 Introductie In de horeca

Nadere informatie

Onze vraag: Waarom deze vraag?

Onze vraag: Waarom deze vraag? Onze vraag: Elke overheidsaanbesteding bevat een non-discriminatieclausule. Diversiteits- en opleidingsclausules worden verplicht bij overheidsopdrachten vanaf een zekere omvang. Tegen 2020 moet 100% van

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing Lokale besturen, 27-11-2008 Gunter Bombaerts, expertisecentrum Leeftijd&Werk Dept Werk en Sociale Economie, Vlaamse Overheid Hoe oud zou

Nadere informatie