Project MER voor zandwinning in de Schaar van Ouden Doel en de diepe zone tussen de Van Cauwelaertsluis en Kallosluis PRMER0347

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project MER voor zandwinning in de Schaar van Ouden Doel en de diepe zone tussen de Van Cauwelaertsluis en Kallosluis PRMER0347"

Transcriptie

1 Imagine the result Project MER voor zandwinning in de Schaar van Ouden Doel en de diepe zone tussen de Van Cauwelaertsluis en Kallosluis PRMER0347 Departement Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Maritieme Toegang Niet-technische samenvatting Projectnummer 11/ Versie D

2 2/26 11/ OPDRACHTGEVER Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare werken Afdeling Maritieme Toegang Tavernierkaai Antwerpen Dhr. T. Gregoir & Y. Meersschaut Tel 03/ Fax 03/ Project MER voor zandwinning in de Schaar van Ouden Doel en de diepe zone tussen de Van Cauwelaertsluis en Kallosluis PRMER0347 Niet-technische samenvatting OPDRACHTNEMER ARCADIS Belgium nv Kortrijksesteenweg Gent BTW BE RPR BRUSSEL ING IBAN BE BIC BBRUBEBB Contactpersoon Telefoon Telefax Website Mieke Deconinck

3 3/26 11/ NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 1 Inleiding Zandwinning in de Zeeschelde is een mer-plichtige activiteit overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. In Bijlage II van dit besluit is namelijk volgende activiteit opgenomen onder Artikel 2c Winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem met een volume van m³ per jaar of meer of die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied. Voor alle projecten die opgenomen zijn in Bijlage II van dit besluit kan er een verzoek tot ontheffing aan de plicht voor het opmaken van een milieueffectrapport bij de Dienst MER ingediend worden. De initiatiefnemer verkiest echter om onmiddellijk een milieueffectrapport op te maken en bijgevolg geen verzoek tot ontheffing aan te vragen. Zoals hierna wordt besproken hangen de zandwinningsactiviteiten nauw samen met de stortactiviteiten die in het kader van de onderhoudsbaggerwerken van de vaargeul van de Schelde jaarlijks worden uitgevoerd. Het milieueffectrapport behandelt echter enkel de effecten als gevolg van zandwinning en niet van het baggeren en storten. Deze laatste effecten zijn behandeld in het MER voor de verruiming van de Schelde. Belangrijk is wel dat de verruimingswerken in de Zeeschelde en Westerschelde ondertussen reeds zijn afgerond en er dus enkel met het onderhoud van de Schelde nà verruiming wordt rekening gehouden en niet met de verruimingswerken als dusdanig. In het kader van het MER proces is er voor alle burgers één inspraakmoment voorzien, nl. de terinzagelegging van de kennisgeving bij de betrokken gemeenten die heeft plaatsgevonden eind Eens het MER goedgekeurd is, kan het gevoegd worden bij de milieuvergunningsaanvraag die in openbaar onderzoek gaat. Tijdens het openbaar onderzoek is er een tweede inspraakmoment. 2 Situering van het project 2.1 Ruimtelijke situering De zandwinning zal plaatsvinden op twee locaties: De Schaar van Ouden Doel; De diepe zone tussen de Van Cauwelaertsluis Kallosluis. Voor een situering van het projectgebied wordt verwezen naar onderstaande kaart.

4 4/26 11/004080

5 5/26 11/ Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden De belangrijkste juridische en beleidsmatige randvoorwaarden zijn de volgende: Het Natuurdecreet. In het kader van Artikel 36ter van het Natuurdecreet zal er in het MER een passende beoordeling worden opgesteld. Het project vindt namelijk plaats binnen enkele speciale beschermingszones en kan hierdoor een effect hebben op de beschermde habitats en soorten binnen deze speciale beschermingszones (zie onderstaande kaart) Decreet betreffende de landschapszorg & decreet tot bescherming van monumenten, stadsen dorpsgezichten en de Landschapsatlas (2001). Enkele schorren die langsheen de Schelde gesitueerd zijn en in de nabijheid van het projectgebied gelegen zijn, zijn als landschap beschermd (zie onderstaande kaart).

6 6/26 11/004080

7 7/26 11/004080

8 8/26 11/ Beschrijving van het project Het project omvat de activiteit van zandwinning in twee afgebakende zones binnen de Zeeschelde, zijnde de Schaar van Ouden Doel en de zone Van Cauwelaertsluis Kallosluis. De verschillende projectingrepen waarvan de milieueffecten zullen bepaald en beoordeeld worden, zijn: Het varen van een zandwinningsschip naar de zandwinningszone; Het zandwinnen op zich; Het varen van de zandwinningszone naar de losplaats. Het zand dat in de Schaar van Ouden Doel en de diepe zone Van Cauwelaertsluis - Kallosluis gestort is, zal hoofdzakelijk afkomstig zijn van onderhoudsbaggerwerken. De aanlegbaggerspecie die vrijgekomen is bij de verdiepings- en verruimingswerken is ondertussen reeds verwerkt, aangezien deze werken zowel in de Zeeschelde als Westerschelde reeds afgerond zijn. De hoeveelheid zandige onderhoudsbaggerspecie die zal vrijkomen voor zandwinning wordt ingeschat op ca. 2,1 miljoen m³/jaar. Aangezien er nog geen concrete gegevens voorhanden zijn van hoeveel waar zal gestort en ontgonnen worden, worden er in het MER drie scenario s in beschouwing genomen: Nulscenario = huidige situatie + autonome ontwikkeling (gestuurd en niet gestuurd) 2 zandwinningsscenario s: - Scenario 1: zandwinning van 1,7 miljoen m³/jaar in de Schaar van Ouden Doel (80%) zandwinning van 0,4 miljoen m³/jaar in de diepere zone Van Cauwelaertsluis - Kallosluis (20%) - Scenario 2 zandwinning van 2,1 miljoen m³/jaar in de Schaar van Ouden Doel (100%) geen storting en winning in de diepere zone Van Cauwelaertsluis - Kallosluis Na het ontvangen van een goedgekeurd MER zal er een milieuvergunningsaanvraag ingediend worden voor de zandwinningsactiviteiten voor een periode van 10 jaar ( ). In het MER worden verschillende alternatieven in beschouwing genomen aangaande het type zandwinningsschepen: cutterzuiger, sleephopperzuiger en steekhopperzuiger. Afhankelijk van de locatie in de waterweg kunnen verschillende types van schepen gebruikt worden. In of dicht bij de vaarweg, waar de zone Van Cauwelaertsluis Kallosluis gesitueerd is, kunnen enkel omwille van veiligheidsredenen niet-stationaire schepen, nl. de sleephopperzuiger, ingezet worden. In de Schaar van Ouden Doel kunnen naast sleephopperzuigers ook steekhopperzuigers (al dan niet in combinatie met een extra beunschip) en cutterzuigers ingezet worden. In het MER werden ook verschillende soorten van milieukoppen opgelijst die kunnen gebruikt worden op een cutterzuiger.

9 9/26 11/ Sleephopperzuiger: Steekhopperzuiger:

10 10/26 11/ Cutterzuiger: 4 Alternatieven 4.1 Nulalternatief Het nulscenario (= nulalternatief) bestaat uit de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen die voor de toekomst te verwachten zijn. In het nulalternatief worden de zandwinningsactiviteiten uitgevoerd zoals ze in de huidige situatie worden uitgevoerd. Wat de autonome ontwikkelingen betreffen, wordt er in het nulalternatief rekening gehouden met de gestuurde en niet-gestuurde autonome ontwikkelingen. De gestuurde ontwikkelingen zijn die beleidsontwikkelingen of geplande projecten waarvan met voldoende zekerheid vaststaat dat ze ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De belangrijkste hierbij zijn: Vernieuwde Sigmaplan en Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder. Niet-gestuurde autonome ontwikkelingen zijn het gevolg van natuurlijke veranderingen of zijn normale maatschappelijke ontwikkelingen. Een belangrijke niet-gestuurde autonome ontwikkeling is de verandering van het klimaat met onder andere zeespiegelrijzing als gevolg. Daarnaast wordt er, net zoals in de huidige situatie, vanuit gegaan dat er een instandhouding is van de Schaar van Ouden Doel en dat ook de andere instandhoudingen in de vaargeul aangehouden worden. Dit komt erop neer dat de onderhoudsbaggerwerken zoals zij nu jaarlijks uitgevoerd worden op dezelfde manier worden uitgevoerd. In het nulscenario wordt er een jaarlijkse zandwinning van 1 miljoen m³ in de Schaar van Ouden Doel voorzien. De extra onderhoudsspecie die gestort zal worden na de verruiming blijft in het nulscenario liggen en wordt niet gewonnen. 4.2 Projectalternatieven Voor een beschrijving van de projectalternatieven wordt verwezen naar de twee projectscenario s die hiervoor reeds zijn aangehaald. Er dient hierbij wel opgemerkt dat de projectscenario s eerder als mogelijke ontwikkelingsscenario s dienen beschouwd te worden, in plaats van als volwaardige alternatieven. Indien echter blijkt dat vanuit milieuoogpunt de

11 11/26 11/ voorkeur uitgaat naar één van de twee projectscenario s, zal dit wel aangegeven worden en meegenomen worden in de finale beoordeling van het project op vlak van milieu Uitvoeringsalternatieven Type schepen Zoals hiervoor reeds is beschreven, kan zandwinning plaatsvinden door gebruik van een sleephopperzuiger of door gebruik van stationaire zandwinningsschepen (steekhopperzuiger of cutterzuiger). Enkel voor de Schaar van Ouden Doel, die niet in de vaargeul gelegen is, is het relevant om in het MER het verschil in zandwinningsschepen te onderzoeken. Voor de zone Van Cauwelaertsluis Kallosluismoet er uit veiligheidsoverwegingen gebruikt gemaakt worden van een niet-stationair zandwinningsschip (sleephopperzuiger) Spreiding van winning in de tijd Momenteel is er nog niets gekend aangaande de verdeling van de zandwinningsactiviteiten in de tijd. M.a.w. eens de onderhoudsbaggerspecie gestort is, staat het momenteel nog niet vast of deze specie dan op korte termijn (bijvoorbeeld 1 of 2 jaar na het storten) of geleidelijk aan gespreid over enkele jaren zal gewonnen worden. In de projectscenario s wordt er wel vanuit gegaan dat al het gestort materiaal effectief terug zal ontgonnen worden. Dit kan als een worst-case-situatie beschouwd worden, aangezien er altijd een natuurlijke verplaatsing van gestort materiaal zal gebeuren. 5 Effectbeschrijving en beoordeling Hierna wordt per discipline een synthese gegeven van de te verwachten milieueffecten en de voorgestelde milderende en compenserende maatregelen. 5.1 Bodem en water Referentiesituatie Voor de beschrijving van de referentiesituatie is in belangrijke mate gesteund op het MER en basisdocumenten die opgemaakt zijn in het kader van de verruiming van de Zeeschelde. Beide zandwinningslocaties liggen in de Beneden-Zeeschelde. Ter hoogte van de Schaar van Ouden Doel gaat het meergeulenstelsel kenmerkend voor de Westerschelde over in een ééngeulig meanderend riviersysteem. Zowel de Schaar van Ouden Doel als de diepe zone tussen de Van Cauwelaert- en Kallosluis zijn gesitueerd in morfologisch weinig interessante gebieden. Voor de Schaar van Ouden Doel is dit deels het gevolg van de aanleg van de leidam van Doel eind de jaren 60. Door de aanleg van deze leidam werd het uitschuringseffect ter hoogte van de vaargeul vergroot om een grotere natuurlijke diepte te bekomen. De Schaar van Ouden Doel zelf vormt hierdoor een kom die deels afgeschermd ligt met een diepte variërend van 4 tot 12 m GLLWS 1. De diepe zone tussen de Van Cauwelaert- en Kallosluis is van nature ontstaan waarbij de diepte momenteel nog varieert tot meer dan 16 m GLLWS en waar nog nooit baggerspecie gestort en gewonnen werd. 1 Gemiddelde Laag Laagwater spring: het gemiddelde laagste laagwater bij springtij

12 12/26 11/ Gezien de aard van de exploitatie, winnen van zand, is voornamelijk de impact op turbiditeit, troebelheid van het water, belangrijk. De Beneden-Zeeschelde wordt van nature door een hoge troebelheid gekenmerkt. Dit volgt uit het feit dat het turbiditeitsmaximum zich over een vrij grote zone uitstrekt, nl. van Sint-Amands tot de zone Prosperpolder-Bath. Dit betekent dat zowel de Schaar van Ouden Doel als de diepe zone tussen de Van Cauwelaert- en Kallosluis zich in deze zone situeren. Deze zone wordt gekenmerkt door sterke variaties in turbiditeit die in de grooteorde van 200 mg/l liggen Effectbeschrijving en beoordeling Tengevolge van de berging enerzijds en de winning anderzijds zal er een continu streven zijn naar het ontstaan van een dynamisch evenwicht. In de diepe zone tussen de Van Cauwelaerten Kallosluis bestaat nog een natuurlijk hydrodynamisch evenwicht aangezien er in deze diepe zone nog geen stort- of winactiviteiten hebben plaatsgevonden. Het hydrodynamisch evenwicht dat op deze plaats heerst, zal bij start van de bergingswerkzaamheden verbroken worden en resulteren in veranderingen op vlak van bathymetrie, sedimentologie en morfologie. Wat de Schaar van Ouden Doel betreft en in de toekomt geldt dit ook voor de diepe zone Van Cauwelaertsluis - Kallosluis, wordt er als randvoorwaarde en uitgangspunt van de bergings- en zandwinningsactiviteiten gesteld dat er moet gestreefd worden naar dit dynamisch evenwicht. Dit komt erop neer dat er enkel zand kan gewonnen worden indien er specie aanwezig is. De capaciteit van de zandwinning wordt bijgevolg bepaald door de aanwezige hoeveelheid geborgen zandige specie. Er wordt nooit meer gewonnen dan dat er gestort is. Deze uitgangspunten zijn tevens van groot belang voor het behoud van de stabiliteit van de leidam enerzijds en van de kwaliteit en stabiliteit van de aangrenzende slikken en schorren. Inzake hydrodynamische veranderingen kan besloten worden dat er locaal een impact te verwachten is die echter als neutraal te beoordelen is t.o.v. de overige processen die de stromingssnelheden, getijwerking, waterstanden, stromingsrichting, in de Schelde beïnvloeden. Momenteel is er tussen scenario 1 en 2 een onderscheid te maken die uitsluitend gebaseerd is op het nog niet gestart zijn van de berging van specie in de diepe zone tussen de Van Cauwelaert- en Kallosluis. Wat de morfologische en sedimentologische wijzigingen betreffen, kan besloten worden dat er als gevolg van de zandwinning nagenoeg geen impact verwacht wordt op de morfologische diversiteit rekening houdend met de autonome processen en de voorafgaande berging. Voor wat de zandwinning betreft is er geen onderscheid te maken tussen scenario 1 en 2, eens de berging van specie in de diepe zone gestart is. Onder kwaliteitswijzigingen werd vooral stilgestaan bij de turbiditeit naast ook de potentiële impact op de water- en waterbodem. Gezien de hoge natuurlijke turbiditeit ligt de stijging in slibconcentraties t.g.v. de zandwinningsactiviteiten binnen de al voorkomende vastgestelde variaties en is geen bijkomend effect vast te stellen. Ook hier is geen onderscheid te maken tussen scenario 1 en 2. Tot een gelijkaardige conclusie wordt gekomen met betrekking tot de beïnvloeding van de water- en de waterbodemkwaliteit. Algemeen kan besloten worden dat er nagenoeg geen effecten te verwachten zijn als er geen grote wijzigingen in de bodemligging optreden wat betekent dat de zandwinning en de berging van zandige specie op elkaar afgestemd dienen te blijven Milderende maatregelen Gezien de resultaten van de effectbespreking wordt het niet noodzakelijk geacht om de technieken die als milieuvriendelijke alternatieven voor de snijkopzuiger zijn opgenomen, toe te

13 13/26 11/ passen. Het tijdig stoppen met laden om de effecten van de overvloeiverliezen naar de waterkolom te beperken wordt wel als een minimumvereiste aanzien. 5.2 Lucht Referentiesituatie In de huidige situatie wordt er ter hoogte van de zone tussen de Van Cauwelaertsluis en de Kallosluis een overschrijding vastgesteld van de jaargemiddelde NO 2 concentratie. In de Schaar van Ouden Doel wordt de jaargrenswaarde net gerespecteerd. Wat betreft fijn stof (PM10) kan gesteld worden dat in de huidige situatie in beide zones aan de jaargrenswaarden wordt voldaan. De immissiebijdragen van zandwinningsschepen is in de huidige situatie niet significant ten opzichte van de huidige achtergrondconcentraties. Ook voor de referentiesituatie zijn de immissiebijdragen van de zandwinningsschepen niet significant ten opzichte van de bijdragen van de in het studiegebied aanwezige industrie en andere schepen Effectbeschrijving en beoordeling Net zoals in de huidige toestand en de referentiesituatie is de bijdrage van de zandwinningsschepen niet significant ten opzichte van de aanwezige achtergrondconcentratie. Doordat de achtergrondconcentratie daalt ten opzichte van de huidige achtergrondconcentratie binnen het studiegebied, worden geen overschrijdingen van de jaargrenswaarden meer vastgesteld. Het verschil in type zandwinningsschip of type zuiger (snijkop of cutterzuiger) maakt geen verschil uit voor de discipline lucht Milderende maatregelen Aangezien er voor geen van de voorgestelde scenario s een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen verwacht wordt, worden er geen milderende maatregelen voorgesteld vanuit de discipline lucht. 5.3 Geluid en trillingen Referentiesituatie Geluid boven water Voor de beschrijving van de referentiesituatie of het huidige omgevingsgeluid werd beroep gedaan op enerzijds meetgegevens uit andere MER s en anderzijds ambulante omgevingsmetingen. De ambulante omgevingsmetingen worden uitgevoerd op 10 relevante meetlocaties. Voor de beschrijving van het huidige omgevingsgeluid wordt ter hoogte van de meetpunten en evaluatiepunten nabij woningen (t.a.v. impactbeoordeling naar mens in mpt 10, evpt 11 en evpt 12) en ter hoogte van de meetpunten in de natuurgebieden (tav impactbeoordeling naar fauna en flora in mpt 1 t.e.m. mpt 9) een toetsing uitgevoerd t.o.v. de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II. In onderstaande figuren wordt de ligging van de meetpunten en evaluatiepunten per deelzone weergegeven.

14 14/26 11/ Meetpunten t.h.v. de Schaar van Ouden Doel Meetpunten t.h.v. de diepe zone tussen de Van Cauwelaertsluis en Kallosluis Uit de Vlarem beoordeling ter hoogte van de meetpunten en evaluatiepunten nabij woningen volgde dat de milieukwaliteitsnormen in meetpunt 10 (gelegen in agrarisch gebied), en in meetpunt 11 (<500 m van industriegebied) voor de avond- en de nachtperiode niet gehaald werden. In evaluatiepunt 12 werden de milieukwaliteitsnormen voor alle beoordelingsperiodes gehaald. Uit de Vlarem beoordeling ter hoogte van de meetpunten in de natuurgebieden (tav impactbeoordeling naar fauna en flora in mpt 1 t.e.m. mpt 9) wordt de milieukwaliteitsnorm in van de meeste meetpunten voor de dagperiode gehaald. In de meetpunten 3 en 9 wordt de

15 15/26 11/ milieukwaliteitsnorm voor de dag niet gehaald. Het geluidsklimaat in meetpunt 9 wordt in belangrijke mate bepaald door de bedrijfsactiviteiten afkomstig van nabijgelegen industriegebieden. Ter hoogte van meetpunt 3 word de milieukwaliteitsnorm voor de dagperiode met 0,2 db(a) overschreden. Deze overschrijding mag binnen de nauwkeurigheidsmarge van de metingen gerekend worden Geluid onder water Het huidige onderwatergeluid in de Schelde is niet juist gekend. Wel kan aangenomen worden dat continue geluidsniveaus tussen 90 en 100 db (re 1µPa) in het frequentiegebied 100 Hz tot enkele khz niet ongewoon zijn. Deze niveaus worden sterk beïnvloed (verhoogd) door vaartuigen, vliegverkeer, weersomstandigheden (wind en regen), waterturbulentie, stromingen en biologische activiteit. Voorbijvarende schepen bijvoorbeeld veroorzaken belangrijke verhogingen van het geluidsdrukniveau tot 110 à 120 db (re 1µPa) ) in hetzelfde frequentiegebied. Metingen op 1 m afstand van vrachtschepen en veerboten in diep water tonen zelfs waarden aan tussen 150 db(re 1µPa) bij 100 Hz en 115 db(re 1µPa) bij 5 khz. Door de grote densiteit van het scheepvaartverkeer op de Schelde is het onderwatergeluid in de Schelde aanzienlijk groot Effectbeschrijving en beoordeling Geluidsimpact boven water t.a.v. mens Uit de Vlarem beoordeling ter hoogte van de woningen volgt dat het specifieke geluid afkomstig van de zandwinningsschepen in alle evaluatiepunten aan de Vlarem grenswaarden voldoet, zelfs wanneer er 2 zandwinningsschepen op slechts 100 m afstand van elkaar in werking zijn. Er dient opgemerkt te worden dat deze meetpunten strikt genomen geen Vlarembeoordelingspunten zijn daar deze punten op een grotere afstand liggen dan 200 m van de terreingrens of van het industriegebied. Uit de vergelijking van het toekomstig omgevingsgeluid (huidig omgevingsgeluid (LA95,T) + berekend specifieke geluid (Lsp)) met het huidige omgevingsgeluid (de impact) volgt dat de impact ter hoogte van de evaluatiepunten 10, 11 en 12 verwaarloosbaar is ( 1 db). Volgens het significantiekader is het effect in de dag-, avond- en nachtperiode verwaarloosbaar (eindbeoordeling 01), zelfs wanneer er 2 zandwinningsschepen op slechts 100 m van elkaar in werking zijn Geluidsimpact boven water t.a.v. fauna en flora Uit de impactbeoordeling ten aanzien van fauna en flora volgt dat er in het Galgeschoor en het Groot Buitenschoor een verwaarloosbaar effect is. De verhoging van het omgevingsgeluid t.g.v. de zandwinningsactiviteiten blijft beperkt tot maximaal 0,5 db(a). Ter hoogte van de overige natuurgebieden (Schor van Ouden Doel, Paardenschor, Ketenisseschor, natuurgebied ter hoogte van mpt 1 en natuurgebied ter hoogte van mpt 2) kan het omgevingsgeluid maximaal (bij minimale afstand) met ca. 1 tot ca. 3 db(a) toenemen t.g.v. het geluid van de zandwinningsactiviteiten. Voor de effectbeoordeling ten aanzien van de aanwezige avifauna wordt verwezen naar fauna en flora, die hierna verder beschreven is. Opmerking Er dient wel opgemerkt te worden dat de berekeningen voor een matig belastende situatie zijn uitgevoerd. Gedurende een zeer korte tijd kan het geluidsklimaat hoger zijn wanneer de baggerschepen zich dichter bij een respectievelijk natuurgebied of woning bevinden. In de meeste gevallen zullen echter de baggerschepen zich verder bevinden dan in de voorgestelde matig belastende situatie (het midden van de baggerzone loodrecht op het evaluatiepunt).

16 16/26 11/ Geluid onder water Volgens literatuursgegevens kan een sleephopperzuiger een piekgeluidsniveau veroorzaken van 164 tot 177 db (re 1 µpa) tussen 80 en 200 Hz of een totaal geluidsdrukniveau van 170 tot 185 db tussen 10 en 500 Hz op 1 m afstand. Op ca. 200 m afstand zou het geluidsdrukniveau 133 tot 140 db bedragen tussen 20 en 1000 Hz. Gedragsreacties van de onderwaterfauna worden enkel op korte afstand van de bron verwacht wanneer het geluidsdrukniveau van het ontginningsvaartuig fel boven het omgevingsgeluid onder water is. Volgens een studie (Richardson et al., 1995) zouden walvisachtigen (Balaena mysticetus) een ontginningsvaartuig omzeilen wanneer het geluidsniveau onder water 20 tot 30 db hoger ligt dan het achtergrondniveau. Aangezien het aantal walvisachtigen dat ter hoogte van de Schaar van Ouden Doel voorkomen te verwaarlozen is en het aandeel van het onderwatergeluid als gevolg van de zandwinning t.o.v. het geproduceerde onderwatergeluid heel gering is, wordt de impact op het onderwatergeluid resulterend op de onderwaterfauna als gering negatief beoordeeld Milderende maatregelen Milderende maatregelen zijn minder dwingend tenzij de onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen. Rekening houdende met het feit dat een baggercyclus en bijgevolg een worst case situatie slechts 3 uur duurt, zal de geluidsimpact gering zijn en worden er geen milderende maatregelen voorgesteld. Er dient wel opgemerkt te worden dat de berekeningen uitgevoerd werden op basis van het geluidsvermogenniveau van een gemeten zandwinningsschip (de Nicole ) op de Schelde in het kader van voorliggend project. De besluiten zijn bijgevolg enkel geldig wanneer de zandwinningsactiviteiten uitgevoerd worden met gelijkaardige zandwinningsschepen met hetzelfde geluidsvermogen (of een lager). 5.4 Fauna en flora Referentiesituatie Het studiegebied maakt deel uit van het brakke of mesohaliene gedeelte van het Scheldeestuarium. Meest typerend aan estuaria zijn dynamiek en overgangen (de longitudinale zoetzout gradiënt en de verticale overstromingsgradiënt). Hiermee samenhangend bestaan er talrijke natuurlijke overgangen (van droog naar nat, van zoet naar zout, van een stabiele naar een instabiele bodem), die op elke plaats in het estuarium bepalen welke levensgemeenschappen er zich ontwikkelen en die ervoor zorgen dat er een grote diversiteit aan habitats en organismen (flora en fauna) aanwezig is. In het studiegebied liggen enkele erkende natuurreservaten, speciale beschermingszones, VEN-gebieden en Ramsar-gebieden. Het betreft het Verdronken Land van Saeftinghe (op Nederlands grondgebied), Groot Buitenschoor, het geplande (inter)getijdengebied in de Hedwige- en Prosperpolder, Schor Ouden Doel, Paardenschor, Galgenschoor en Ketenisseschor. Ook de Schelde zelf, de zogenaamde waterweg, maakt deel uit van een speciale beschermingszone. Op Nederlands grondgebied ligt de SBZ Westerschelde en Saeftinghe. Alle bovenvermelde gebieden betreffen brakwaterslikken en schorren die naast een belangrijke waarde voor vegetatie en flora ook belangrijk zijn als rust- broed- en foerageergebied voor allerlei water- en rietvogels. Vooral gedurende de trekperiode en in de winter zijn grote aantallen steltlopers en andere watervogels voor hun overleving afhankelijk van deze gebieden. De belangrijkste soorten voor de Zeeschelde zijn Grauwe gans, Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Pijlstaart, Tafeleend, Scholekster, Kluut, Kievit,

17 17/26 11/ Bonte strandloper, Wulp en Tureluur. Een groot deel van de steltlopers en eenden zijn afhankelijk van de bentische organismen die in de slikken en schorren voorkomen. Ook voor visfauna is de Schelde van groot belang. Het Schelde-esturium speelt namelijk een belangrijke rol als kraam- en kinderkamer voor heel wat mariene vissoorten (bijv. Tong, Zeebaars) en garnalen. Ook herbergt het estuarium een aantal residente vissoorten (bijv. Brakwatergordel) en dienen zij als doortrekroute tussen de zee en de zoetwatergebieden voor trekvissen zoals Rivierprik, Paling en Fint Effectbeschrijving en beoordeling Aantasting van habitat voor benthos De zandwinning zal lokaal een negatieve invloed hebben op de aanwezige benthosgemeenschappen. Omwille van de reeds aanwezige dynamiek in het gebied, de grote herstelcapaciteit van benthos, het feit dat wordt verwacht dat de voorgestelde zandwinningszones soortenarmer zijn dan de slikzones die deel uitmaken van beschermde gebieden zoals het Groot Buitenschoor en Ketenisseschor, en rekening houdend met de aanname dat jaarlijks slechts de helft van de projectoppervlakte nodig is voor een zandwinning van 2,1 miljoen m³ wordt het effect van biotoopverlies voor benthos als matig negatief beoordeeld. Verstoring door geluid (boven water) De natuurbeschermingsgebieden Groot Buitenschoor, Galgenschoor, Saeftinghe en Paardenschor liggen volledig buiten de invloedzone (45-50 db(a) contour) voor rustverstoring. Voor het Schor van Ouden Doel en het Ketenisseschor zal er enkel wanneer het schip zich aan de westelijke rand van de zandwinningszone bevindt, een geringe geluidsverstoring optreden in de slikzone. Deze slikzone is vooral van belang als foerageergebied voor steltlopers; de broedvogels bevinden zich op het schor. Aangezien er in de omgeving voldoende uitwijkmogelijkheden zijn voor het foerageren en aangezien het geproduceerde geluid continue van aard is, wordt de impact op de slikzone als gering negatief beoordeeld. Verstoring door geluid (onder water) Er worden geen significante effecten verwacht op de vissen en zeezoogdieren met betrekking tot onderwatergeluid omwille van volgende argumenten: De beïnvloede zone is procentueel gezien heel gering; Vissen en zeezoogdieren zijn mobiele soorten die de projectsites makkelijk kunnen mijden. De meest kwetsbare gebieden waar de meeste zeehonden voorkomen bevinden zich in de Westerschelde, dus niet in de onmiddellijke nabijheid van de zandwinningszones Milderende maatregelen Vanuit de discipline fauna en flora worden geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht. Voor de stabiliteit van het slik- en schorareaal is het wel van groot belang dat er een evenwicht is tussen het storten en winnen van het zand. Bijkomend mag er niet meer gewonnen worden dan er gestort wordt. Dit vormt echter reeds een uitgangspunt van het project en wordt bijgevolg niet als een milderende maatregel aangezien.

18 18/26 11/ Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Referentiesituatie Het project zal voornamelijk een invloed hebben op de landschappelijke waarden binnen het studiegebied. De zandwinningsactiviteiten vinden plaats ter hoogte van de waterweg, enerzijds in de vaargeul (zone Van Cauwelaertsluis Kallosluis) en anderzijds ter hoogte van de Schaar van Ouden Doel, een eerder afgesloten zone binnen de vaarweg. Als gevolg hiervan worden er geen effecten verwacht op de bouwkundige erfgoedwaarden die langsheen de Schelde gelegen zijn. Ook op de archeologische erfgoedwaarden (wrakken) worden geen effecten verwacht aangezien de zandwinning zal gebeuren in zones waar voorheen baggerspecie gestort is. Het Schor van Ouden Doel en het Paardenschor worden binnen het studiegebied rond de Schaar van Ouden Doel aangeduid als aandachtsgebieden voor hun landschappelijke waarden. Het Schor van Ouden Doel, Groot Buitenschoor en Galgenschoor zijn beschermd als landschap. Het Ketenisseschor vormt het enige aandachtsgebied in het studiegebied rond de zone Van Cauwelaertsluis Kallosluis. Daarnaast zijn binnen beide studiegebieden de slikken en schorren langs de Schelde aangeduid als relictzone en ankerplaats. De Schelde zelf vormt een belangrijk landschappelijk lijnelement in beide studiegebieden Effectbeschrijving en beoordeling De zandwinning vindt plaats in twee zones waar onderhoudsbaggerspecie gestort is en die door middel van zandwinning er terug uitgehaald wordt. Er zullen geen morfologisch waardevolle relicten vergraven worden, aangezien de zandwinning plaatsvindt in zones waar reeds stortactiviteiten hebben plaatsgevonden. Het voor het estuarium karakteristieke meergeulensysteem blijft bij beide scenario s gehandhaafd. Waardoor beide scenario s voor het aspect landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie niet onderscheidend zijn. Er is geen impact te verwachten op de slik- en schorgebieden ter hoogte van beide projectgebieden. Door het project zal er ook geen directe of indirecte inname van deze slikken of schorren plaatsvinden. Er zullen tevens geen wijziging van de waterstanden optreden, die een invloed zouden kunnen hebben op de slik- en schorgebieden. Er zal eveneens geen invloed zijn op de landschappelijke kenmerken van de slik- en schorgebieden. Voor de beschermde landschappen die binnen het studiegebied gelegen zijn (Schor van Ouden Doel, Groot Buitenschoor, Galgenschoor) worden er bijgevolg geen negatieve effecten verwacht. De zandwinning vindt plaats onder water en heeft daarmee geen direct visueel ruimtelijke effecten. Bovendien dragen de dynamiek van het systeem en de aanwezigheid van een haven te Antwerpen bij tot een voortdurend veranderend landschapsbeeld, wat voor de Schelde niet onmiddellijk als negatief wordt beoordeeld Milderende maatregelen Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie dringen er zich geen milderende of compenserende maatregelen op. Voor de stabiliteit van het slik- en schorareaal is het wel van groot belang dat er een evenwicht is tussen het storten en winnen van het zand. Bijkomend mag er niet meer gewonnen worden dan er gestort wordt. Dit vormt echter reeds een uitgangspunt van het project en wordt bijgevolg niet als een milderende maatregel aangezien.

19 19/26 11/ Mens Referentiesituatie Binnen het studiegebied van de discipline mens wordt onderscheid gemaakt tussen woonzones en zones voor recreatie. De woonzones van Zandvliet, Berendrecht, Lillo, Doel en Kallo bevinden zich binnen een straal van 5 km rondom één van beide zandwinningsolocaties. Het open landschap van de Schelde is een trekpleister voor fietsers en wandelaars en is een aangenaam gebied voor de pleziervaart. Uit de studie van de huidige luchtkwaliteit binnen het gebied blijkt dat de jaargrenswaarden voor NO 2 worden overschreden. Dit kan nadelige effecten hebben op de gezondheid van de mens. Uit de studie van de huidige geluidshinder binnen het studiegebied blijkt dat er in twee van de drie geselecteerde referentiepunten een overschrijding van de milieukwaliteitsnormen wordt vastgesteld. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door de aanwezige industrie Effectbeschrijving en beoordeling Het sociaal economisch belang van de zandwinningsactiviteiten is eerder beperkt. De activiteiten van het zandwinnen worden enkel uitgevoerd om de bergingscapaciteit voor zandige baggerspecie te garanderen en daarbij geen impact te veroorzaken aan de aangrenzende sliken schorgebieden. Er zal nooit meer zand uit de zones gehaald worden dan dat er in gestort wordt. Met betrekking tot gezondheidseffecten wordt onderscheid gemaakt tussen de impact van emissies naar lucht en de impact van geluid. De bijdrage van de emissies naar lucht en geluid is verwaarloosbaar. De visuele hinder zal beperkt zijn, aangezien er enkel schepen in de vaarweg en op de zandwinningszones zullen aanwezig zijn, wat heel typisch is in een havenlandschap met een grote vaarweg. Met betrekking tot verenigbaarheid met andere activiteiten worden er geen effecten verwacht. Momenteel vormen er zich geen problemen naar combinatie van beide activiteiten in de Schaar van Ouden Doel. Ook naar de toekomst toe worden er geen problemen verwacht. Aangezien er verder geen andere activiteiten plaatsvinden in de Schaar van Ouden Doel, worden er geen problemen verwacht naar verenigbaarheid Milderende maatregelen Vanuit de discipline mens dringen er zich geen milderende of compenserende maatregelen op.

20 20/26 11/ Passende beoordeling Artikel 36ter van het Vlaamse Natuurdecreet stelt dat een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, onderworpen dient te worden aan een passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone (SBZ). In het MER werd op die manier een passende beoordeling opgemaakt. In de passende beoordeling zijn alle effecten op de beschermde habitats en soorten van de speciale beschermingszones die binnen het studiegebied van de zandwinningszones gelegen zijn, onderzocht. De speciale beschermingszones die binnen deze perimeter gelegen zijn, zijn de volgende: Nederland - SBZ-H en SBZ-V Westerschelde & Saeftinghe België - SBZ-H Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent. Dit SBZ-H omvat naast de slik- en schorgebieden, ook gans de Schelde als rivier. - SBZ-V Schorren en Polders van de Beneden-Schelde. Omwille van de relatief grote afstand tot de zandwinningszones, worden er geen effecten verwacht ter hoogte van het Groot Buitenschoor en het Galgenschoor. De gebieden waar er wel effecten te verwachten zijn, zijn het Schor van Ouden Doel, Paardenschor en Ketenisseschor. De milieueffecten die onderzocht werden in de passende beoordeling kunnen als volgt samengevat worden: Met betrekking tot geluidsverstoring komen er in voormelde gebieden enkele kwetsbare Bijlage I broedvogelsoorten voor. Het betreft Blauwborst, Bruine kiekendief en Kluut. Voor geen enkel van deze soorten wordt een significante rustverstoring verwacht. Blauwborst en Bruine kiekendief broeden namelijk op de hoger gelegen schorzones die volledig buiten de invloedzone voor geluid vallen. Kluut werd de laatste jaren niet meer waargenomen als broedvogel in de beïnvloede natuurbeschermingsgebieden. Bovendien is de geluidsverstoring er enorm beperkt in oppervlakte en zal enkel optreden als het schip zich aan de uiterste rand van de zandwinningszone bevindt. De zandwinning zal bijgevolg geen significant negatief effect hebben op de voorkomende Bijlage I soorten. Door de zandwinningsactiviteiten zal er een wijziging van het habitattype estuaria optreden ter hoogte van de zandwinningsactiviteiten. In de passende beoordeling werd het verlies aan biomassa van benthos berekend. Procentueel gezien zal er een aantasting optreden van 3,22%, indien er vanuit gegaan wordt dat er jaarlijks slechts in de helft van de zandwinningszone zal gewonnen worden. Hierbij dienen wel enkele kanttekeningen gemaakt te worden. Eerst en vooral kan er aangenomen worden dat de Schaar van Ouden Doel reeds jaren verstoord is door de jarenlange stort- en winactiviteiten in deze zone. Daarnaast kan er gesteld worden dat de natuurlijke schommelingen in de benthosgemeenschappen o.a. mede door het feit dat de Schelde een sterk dynamisch systeem, reeds groot zijn. Veel benthossoorten zijn ook kortlevende soorten. Omwille van de relatief beperkte oppervlakte die beïnvloed zal worden door de zandwinningsactiviteiten, wordt het effect op het habitattype estuaria en op de benthosgemeenschappen als niet significant negatief beoordeeld.

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel is een natuurgebied op de linkerscheldeoever tegen de scheldedijk. Aan de grens met Nederland sluit het

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) Lidstaat: België - Vlaams gewest Datum: Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van artikel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

planmer N74 04005746 Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren

planmer N74 04005746 Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren Deel 3:Algemene principes INHOUDSTAFEL DEEL 3 3 Algemene principes...1 3.1 Afstemming planuitwerking op het doel van het mer...1 3.2 Receptorgerichte effectgroepenbenadering...2 3.2.1 Receptoren...2 3.2.2

Nadere informatie

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst Toelichting plan-mer Overzicht van de presentatie Opbouw MER Alternatieven Aanpak per discipline en resultaten 2 Opbouw MER Het plan Doelstelling

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

Advies betreffende de inplanting van 10 windturbines in de haven van Antwerpen

Advies betreffende de inplanting van 10 windturbines in de haven van Antwerpen Advies betreffende de inplanting van 10 windturbines in de haven van Antwerpen Nummer: INBO.A.2014.24 Datum advisering: 26 februari 2014 Auteur(s): Contact: Kenmerk aanvraag: Joris Everaert Niko Boone

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

WINDENERGIEPROJECT Zulte - Leiekanaal

WINDENERGIEPROJECT Zulte - Leiekanaal WINDENERGIEPROJECT Zulte - Leiekanaal Wat en waar? - Windpark van 4 windturbines - Maximaal vermogen van 2.3 MW elk (9,2 MW) - Alle windturbines zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Zulte -

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Verdieping en lokale verbredingen van de Leie, de Grensleie en het Afleidingskanaal (Vervolgstudie Seine Schelde, deel 4)

Verdieping en lokale verbredingen van de Leie, de Grensleie en het Afleidingskanaal (Vervolgstudie Seine Schelde, deel 4) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Project-MER

Nadere informatie

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten MEMO datum 18-3-211 van Ir Yves Plancke yves.plancke@mow.vlaanderen.be Ir. Marco Schrijver marco.schrijver@rws.nl titel Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97 Memorandum 1 gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling KCC dhr. K. Mohammadi Per e-mail: K.Mohammadi@leidschendam-voorburg.nl Vlissingen, 10-06-2013 Betreft:

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

Sediment en morfologisch beheer van estuaria

Sediment en morfologisch beheer van estuaria Sediment en morfologisch beheer van estuaria Jean Jacques Peters Raadgevend ingenieur - rivierenspecialist V.U. Brussel - Vakgroep Waterbouwkunde en Hydrologie Sediment en morfologisch beheer van estuaria

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

1 Imagine the result

1 Imagine the result 1 Imagine the result Motiveringsnota zorgplicht definitief aangeduide ankerplaats Vijveren heidegebied rond de bovenbeek van de Laambeek, Roosterbeek en de Slangebeek ten behoeve van de realisatie van

Nadere informatie

Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen

Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen Adviesnummer: INBO.A.3410 Datum advisering: 15 maart

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 april 2013 / rapportnummer 2762 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Terneuzen stelt

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 1 of 5 Geluidsoverlast is een belangrijke vorm van hinder: in Vlaanderen wordt 27% van de bevolking in enige mate gehinderd door geluid (bron: SLO 2008, zie artikel 'Beleving van geluidshinder in Vlaanderen').

Nadere informatie

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving WOORD VOORAF: Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de mer-procedure. Tevens

Nadere informatie

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG?

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? KNOKKE Blokkersdijk Sint-Annabos E34 Charles de Costerlaan Vlietbos Middenvijver R1 Zwijndrecht Blancefloerlaan P. Coplaan Galgenweel Burchtse Weel E17 GENT Burcht Schelde WAT

Nadere informatie

Zeeschelde - Scheldemeander Gent-Wetteren

Zeeschelde - Scheldemeander Gent-Wetteren Zeeschelde - Scheldemeander Gent-Wetteren Jenny Walrygesprek - Overleg Buren van de Abdij 11 september 2015 Wim Dauwe, Michaël De Beukelaer-Dossche Overleg Buren van de Abdij Inhoud presentatie Historiek

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda Natuurtoets Permanente openstelling A12 Woerden Gouda 1. Wet- en regelgeving Flora- en faunawet (Ffw) De Ffw is gericht op de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied.

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER Rijkswaterstaat Noord-Holland juli 2012 Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER dossier : BA1469-101-100 registratienummer : LW-AF20121545

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur. Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman

PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur. Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman Korte historie 2009: Nationale Waterplan! 2 windenergiegebieden aangewezen! Borssele en IJmuiden

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL Om een goede afspiegeling te geven van de hele omgeving van de BBV waar mogelijk verslechtering van luchtkwaliteit is te verwachten, zijn door de regiopartijen voor de Saldo 0 benadering speciale referentiepunten

Nadere informatie

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS MOD 78 WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM FLANDERS HYDRAULICS RESEARCH VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS SPRINGTIJ WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM EN HYDROLOGISCH ONDERZOEK Mod. 78 STROOMATLAS BENEDEN - ZEESCHELDE

Nadere informatie

Goedkeuring plan-milieueffectrapport Verbreding (modernisering) Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen nv De Scheepvaart

Goedkeuring plan-milieueffectrapport Verbreding (modernisering) Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen nv De Scheepvaart Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring plan-milieueffectrapport

Nadere informatie

Erika Vanden Bergh (erika.vandenbergh@inbo.be) Agentschap voor Natuur en Bos Provinciale dienst Oost-Vlaanderen Gebr. Van Eyckstraat 2-6 B-9000 Gent

Erika Vanden Bergh (erika.vandenbergh@inbo.be) Agentschap voor Natuur en Bos Provinciale dienst Oost-Vlaanderen Gebr. Van Eyckstraat 2-6 B-9000 Gent Advies betreffende een studie wat betreft de effecten op de groenknolorchissen bij de ophoging fase 3 van het Logistiek Park Waaslandhaven met overschotgronden van de Liefkenshoekspoortunnel Nummer: INBO.A.2010.233

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof PAS dienst milieuvergunningen 1 Wat? Programmatische Aanpak Stikstof Deze programmatische aanpak beoogt het stelselmatig terugdringen van stikstofdeposities, voornamelijk via de lucht, zodat de habitattypes

Nadere informatie

3. Aanbevelingen mbt alternatieven bij het opstellen van een kennisgevingsdossier

3. Aanbevelingen mbt alternatieven bij het opstellen van een kennisgevingsdossier 3. Aanbevelingen mbt alternatieven bij het opstellen van een kennisgevingsdossier MER-forum 10 juni 2004 Overzicht Decreet Types alternatieven Stellingendebat Knelpunten Aanbevelingen Wat zegt het decreet

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

AMINAL-richtlijn betreffende milieurisicoanalyse in veiligheidsrapporten

AMINAL-richtlijn betreffende milieurisicoanalyse in veiligheidsrapporten AMINAL-richtlijn betreffende milieurisicoanalyse in veiligheidsrapporten Inleiding In het eindrapport van de onderzoeksopdracht Milieurisicoanalyse in veiligheidsrapporten (januari 2005) wordt voor het

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. Elsendorpseweg 99, Elsendorp

Onderzoek luchtkwaliteit. Elsendorpseweg 99, Elsendorp Onderzoek luchtkwaliteit Elsendorpseweg 99, Elsendorp Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T 013-519 9458 Postel 8 5711 ET Someren T 0493 745 015 E info@vandunadvies.nl I www.vandunadvies.nl

Nadere informatie

Effecten provinciale ruimtelijke structuurvisie op natuur Provincie Utrecht

Effecten provinciale ruimtelijke structuurvisie op natuur Provincie Utrecht Bijlage: Toevoeging aan bijlage planmer Effecten provinciale ruimtelijke structuurvisie 2013-2028 op natuur Provincie Utrecht Inleiding In september 2012 is door ecologisch advies- en projectbureau het

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

Emissie en luchtkwaliteit van NO 2 en fijn stof tengevolge van het scheepvaartverkeer bij Nijmegen

Emissie en luchtkwaliteit van NO 2 en fijn stof tengevolge van het scheepvaartverkeer bij Nijmegen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/533

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde EXCURSIEPUNT DE SCHELDEVALLEI Hoogte = Ter hoogte van het voormalige jachtpaviljoen, De Notelaar, gelegen aan de Schelde te Hingene (fig. 1 en 2), treffen we een vrij groot slikke- en schorregebied aan,

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In 2012 is de motie West krijgt een

Nadere informatie

Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International.

Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International. ./, ",,! / /' ir.j. Claessens, ir. J.M. Marain, TOEGANGSGEUL KALLOSLUIS ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVE BAGGERMETHODEN BIJVOEGSEL Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International.

Nadere informatie

Meetresultaten verzuring 1 HET MEETNET VERZURING

Meetresultaten verzuring 1 HET MEETNET VERZURING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Meetresultaten verzuring //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

Uitgangspunten depositieberekeningen

Uitgangspunten depositieberekeningen Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december 2013 Bijlage E. Uitgangspunten depositieberekeningen 177 van 181 Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Wat is buitengewoon onderhoud? Het buitengewoon onderhoud omvat het op de juiste afmetingen (breedte, diepte en helling van taluds) houden van een watergang.

Nadere informatie

Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen

Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen Sinds eind december worden de grondwaterpeilen geregistreerd in 22 peilputten in de Zwinomgeving. Door het continu opvolgen van de schommelingen

Nadere informatie

Conform uw opdracht hebben wij een veldonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de weilanden en kassen gelegen achter Zwaagdijk-Oost 189.

Conform uw opdracht hebben wij een veldonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de weilanden en kassen gelegen achter Zwaagdijk-Oost 189. NatuurBeleven bv Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen HB Adviesbureau bv T.a.v.: Peter Aalders Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Datum: 30 oktober 2009 uw brief van 23 oktober 2009 en 27 oktober 2009 uw kenmerk

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied.

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied. sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Datum : 4 mei 2010 Onze ref. : 10025A.B20100504 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen WATERPROEF Naar een klimaatbestendig Antwerpen Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien ir. Hans De Preter Waterwegen & Zeekanaal NV afdeling Zeeschelde Celhoofd Investeringen 1. De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLWV/09-17/ES/JDN VAN 6 AUGUSTUS 2009 VAN DE DEPUTATIE

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota BOS IN SINT-TRUIDEN Nota Ir. Koenraad Van Meerbeek 12/03/2012 1. Wat is bos? Wanneer we over bos spreken, is er een duidelijke definitie nodig van een bos. Iedereen moet immers over hetzelfde praten. Een

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten

Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten BIJLAGE 5 Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten Hollands Diep Habitattypen SVI Landelijk Opp.vl. Kwal. H6430B Ruigten en zomen (harig - = = wilgenroosje)

Nadere informatie

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit d.d. 22 december 2015 Initiatiefnemer Maatschap H. en E. Brink Halerweg 1 9433 TE ZWIGGELTE In lucht zitten, hoe schoon ook, altijd kleine, vaste en vloeibare

Nadere informatie

PlanMER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren

PlanMER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren PlanMER ZO en O omleidingsweg te Tongeren Kaartenbundel Definitief Grontmij Belgium V Mechelen, 24 juni 2014 Verantwoording Titel : PlanMER ZO en O omleidingsweg te Tongeren Subtitel : Kaartenbundel Projectnummer

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Uitbreiding Westgolf Middelkerke

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Uitbreiding Westgolf Middelkerke Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXIV: BE2100016 Klein en Groot Schietveld

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXIV: BE2100016 Klein en Groot Schietveld Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XXIV: BE2100016 Klein en Groot Schietveld Wouter Lefebvre, Felix Deutsch Opmaak + aanmaak kaarten en rapporten: Wouter

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

TU Delft. lodellering morfodynamisch adrag van de Drempel van answeert. C-13809 712 (bijlage) Aanvuliende berekeningen. M.D. Groenewoud.

TU Delft. lodellering morfodynamisch adrag van de Drempel van answeert. C-13809 712 (bijlage) Aanvuliende berekeningen. M.D. Groenewoud. Bibliotheek C-13809 712 (bijlage) lodellering morfodynamisch adrag van de Drempel van answeert Aanvuliende berekeningen Januari 1998 M.D. Groenewoud 1 Uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888 Aan E. Douma Van P. van der Sande & T. Breugel Projectnummer RM000888 Kenmerk EGD-190613 Onderwerp impact inpassing herontw. prov. weg 24 vwbt lucht en geluid Datum 1 oktober 2013 Inleiding In onderhavige

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XVII: BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden

PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XVII: BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden Verspreiding: Beperkt Eindrapport PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XVII: BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden Wouter Lefebvre, Felix Deutsch

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Natuurwaardenkaart Voor het inventariseren van de natuurwaarden van Heemstede zijn in het rapport Natuurwaardenkaart van Heemstede Waardering van

Nadere informatie

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES Definitieve versie Opdrachtgever: LNE, afd. AMNE, dienst Mer COLOFON Opdracht: Handleiding participatie in het m.e.r.-proces Definitieve versie Opdrachtgever:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN LOCATIE, DRAFBAAN

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN LOCATIE, DRAFBAAN dbcare is een gezamenlijk product van, Zo Simpel event support en Geluidsadvies Nederland Opdrachtgever: Gemeente Groningen Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Contactpersoon K. van der Helm Gedempte

Nadere informatie

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS)

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Vergewisplicht: vormvrije m.e.r.-beoordeling Decathlon op de Harga Noord

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

MIRA 2011 VERSPREIDING VAN ZWARE METALEN. Emissie van zware metalen naar lucht.

MIRA 2011 VERSPREIDING VAN ZWARE METALEN. Emissie van zware metalen naar lucht. MIRA 211 VERPREIDING VAN ZWARE METALEN Emissie van zware metalen naar lucht P index emissie lucht (1995=1) 12 1 8 6 4 2 1995 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21* doel 21 * voorlopige cijfers Doel (niet) gehaald

Nadere informatie

Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid

Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid O P W E G N A A R E E N N A T U U R L I J K E S T A A T V A N O N T W I K K E L I N G V A N D E W E S T E R S C H E L D E N O O D Z A K

Nadere informatie

De aangroeiende zandbank te Heist: juridisch drijfzand? An Cliquet

De aangroeiende zandbank te Heist: juridisch drijfzand? An Cliquet De Zandbank te Heist, een boeiend fenomeen Seminarie Vrijdag 19 oktober 2007 De aangroeiende zandbank te Heist: juridisch drijfzand? An Cliquet De juridische aspecten van de aangroeiende zandbank voor

Nadere informatie

Verzilting van zoete wateren: Verlies of winst voor de aquatische natuur?

Verzilting van zoete wateren: Verlies of winst voor de aquatische natuur? Verzilting van zoete wateren: Verlies of winst voor de aquatische natuur? Ralf Verdonschot 26 juni 2014 ralf.verdonschot@wur.nl Inhoud 1. Wat maakt de levensgemeenschap van brakke wateren waardevol? 2.

Nadere informatie