FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL STAGEHANDLEIDING!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL STAGEHANDLEIDING!!"

Transcriptie

1 FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL Vakgroep Communicatiewetenschappen STAGEHANDLEIDING MasterofScienceinde Communicatiewetenschappen Stagebegeleider dr.dorienbaelden Pleinlaan9 1050Brussel tel:02/ VERSIE:' juni'2015' AUTEUR:' dr.'katty'elias'

2 Inhoud' DOELSTELLINGEN'STAGE'COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN'...'1 STAGE'TIJDENS'DE'MASTER'COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN'...'2 PRAKTISCH...2 INHOUDELIJK...4 QUICKSTARTER...6 DESTAGEPROCEDURE...7 Voorbereidingopdestage...7 Tijdensdestage...9 Nadestage...10 BEOORDELING:PROCESMENPRODUCTEVALUATIE...12 HET'COMPETENTIEONTWIKKELEND'STAGEMODEL'...'13 HETCOM...13 COMMNIVEAUS...14 COMMFASES...15 COMMVRAGENLIJST...16 Logboek...16 Zelfreflectie...16 Portfolio...17 Loopbaanplan...18 GERAADPLEEGDE'LITERATUUR'...'19 STAGEREGLEMENT'...'20 BIJLAGE'...'23 VUBINTERNSHIPAGREEMENTFORM(COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN)...1 COMMVRAGENLIJST...1

3 Doelstellingen*stage*Communicatiewetenschappen* Volgensdedoelstellingenvanhetopleidingsonderdeel stage,dat12studiepuntenomvat,kaneen student: tijdensdestagedomeinspecifiekekennis&vaardighedenoperationalisereneninrelatietot hetwerkveldvertalendoormiddelvaneenhandelingsonderzoek; deverworveninzichtendeskundigtoepassenineenmediabedrijfof instelling,ineencomm municatieafdelingvaneeninstelling,bedrijfoforganisatie,ofineenbureaudatgespecialim seerdecommunicatiedienstentoelevertaanhogervermeldebedrijvenofinstellingentijdens destage; zich vertrouwd maken met praktische, cognitieve en sociomaffectieve vaardigheden op het vlak van het management, beleid, productie, distributie of promotie van de verschillende mediavormen,communicatiemeninformatieproducten,msystemen,en/ofprocessentijdens destage,teneindedeloopbaancompetentiesteontwikkelen; doordecombinatievantheorie,wetenschapenpraktijkeenkritische,constructieveentegem lijkertijdeenwerkzameattitudeaandedagleggentijdensdestagemethetoogophetbem nuttenvandemogelijkhedenopdearbeidsmarkt. Academiejaar2015M2016 1

4 Praktisch Stage*tijdens*de*Master*Communicatiewetenschappen* Wanneerjevoorstagekiest,dankiesjeindeeersteplaatsvoorhetopdoenvanpraktijkervaringin hetkadervanjeopleiding. Hoezo? Inhetacademiejaar kanjeindemasteropleidingkiezentusseneenstage(12studieM punten)oftweeàdriekeuzevakkenmeteentotaalvan12studiepunten. StageiseenjaaropleidingsonderdeelenkandusdoorlopenwordeninheteersteofhettweedeseM mester;deeindbeoordelingvindtplaatsindejunimzittijd.inschrijvenvoorditkeuzevakaanhetbem ginvanhetacademiejaarisevenweleennoodzakelijkevoorwaarde. JedientvoorallevakkenvandeBacheloropleiding,hetvoorbereidingsprogrammaofhetschakelM programmatezijngeslaagdalvorensjejevoorhetopleidingsonderdeelstagecommunicatiewetenm schappenkaninschrijven.voegdaarvanbewijstoeaanjestageplan,tergoedkeuringvanjestagem plaats.uitzonderingenkunnenslechtsinoverlegenmetpositiefadviesdoordetrajectbegeleider, mevrouwromydemolwordentoegestaan. Wanneer? Jekanmetjestagevanstartgaantijdensdezomervakantie2015voorafgaandaanhetacademieM jaarwaarindemasterwordtdoorlopenendienttenlaatsteop10april2016afgelopentezijn. Hoelang? Deduurvandestagebedraagttijdenshetacademiejaarminimaal'zeven'weken maximaalnegen aaneensluitendeweken. Tijdensdelesvrijewekenenvakantieperiodeskentdestageperiodeeenminimumvan'7'weken.De maximumduurkanvariëren. Tijdensdeleswekenloopjestagemeteenritmevan4'werkdagen'per'week,zodatjeinstaatbent aljelessenaandeuniversiteitbijtewonen.onder lessen wordenenkeldekernvakkenverstaan ennietdekeuzevakken. " Inheteerstesemesterwordteenvastelesdag dinsdag'vingelast, " Erwordtgewerktaaneenvastelesdagtijdenshettweedesemester. Tijdensdelesvrije'weken'en'vakantieperiodesloopjestageaaneenritmevan5'werkdagenper week. Watmeer? Wanneerjekiestvooreenstagedansporenwijjeaanomzelfeenstageplaatstezoeken.Uiteraard houden de stageactiviteiten rechtstreeks verband met de communicatiesector en de universitaire opleidingcommunicatiewetenschappen. Academiejaar2015M2016 2

5 DestagebegeleiderhoudtjeopdehoogtevandeverschillendestageaanbiedingenviahetVUBCaM reercenter BekijkhetstageJaanbod Destagebegeleiderlegtgeenstagebezoekenaf,maarnodigtjeuitomproactiefcontactoptenemen metdestagebegeleideromvoortgang,succesverhalenofproblementedelenofomadviestevram gen.eenpersoonlijkonderhoudkanook,naafspraak. PointCarré De stagebegeleider maakt gebruik van het leerplatform voor verschillende zaken. Het is daarom belangrijk je meteen in te schrijven voor deze cursus, zodat je toegang hebt tot de verschillende documentenenbelangrijkemededelingen. Benjenogniet'officieel'ingeschrevenvoorditkeuzevak,maarwiljetochalop'de'hoogte'blijV ven?plaatsdaneenbladwijzeropjeleerplatform.hoe? # Ganaardetab Cursussen bovenaanenselecteer Curriculuminformatie # Kieslinksvoor Opleidingsonderdelen # VoerindezoekbalkrechtsbovenstagecommunicatiewetenschappeninenklikophetzoekM icoontje # Kiesvoor Stagecommunicatiewetenschappen PAUWELSCaroline 7208 # Klikopdehoofdpagina Maakeenbladwijzervoordezecursusruimte # Jekannumakkelijkalleinformatieconsulterenendeaankondigingenzelfopvolgen. Onderdehoofding documenten stagedocumenten vindjeallenodigeinformatie,invulformuliev ren,contracten,e.d.diejevoorjestagenodighebt. Bij documenten COMJdocumenten vind je meer achtergrondinformatie bij het CompetentieM OntwikkelendstageModel(COM). Stageplan) indienen) ) Ten*laatste*5* weken*voor* aanvang*stage* Goedkeuring) stage)door) begeleider) ) In*de*daarop* volgende* *weken* Afspraken*en*deadlines* Ondertekenen) contract)door) student)en) statgeplaats) ) Ten*laatste*2* weken*voor* aanvang*stage* Stage)lopen) ) 7*tot*9* weken* Indienen) por6olio) ) 2*weken*na* afloop*stage* HetnietnalevenzonderkennisgevingvanvooropgesteldedeadlinesofafsprakenwordtgesanctioM neerd. Academiejaar2015M2016 3

6 Inhoudelijk StagebiedtjeenerzijdsdemogelijkheidomwatjetijdensjemasteropleidingCommunicatiewetenM schappengeleerdhebtteoperationaliseren.anderzijdskrijgjedekansomtijdensjestageverschilm lendecompetentiesteontwikkelenenjeteoriënterenopdearbeidsmarkt. Omditterealiseren,hanterenwezevenCOMVmaatstaven 1. 1.'Domeinspecifieke'kennis'en'vaardigheden( Watkenik,watweetik? ) Je kennis over de communicatiesector wordt voornamelijk gevoed door je opleiding CommunicaM tiewetenschappen. Het niveau van je kennis wordt grotendeels bepaald door je Masteropleiding. Vooraleerjeopstagegaatishetbelangrijkteweteninwelkematejealbepaaldedomeinspecifieke leerresultaten behaald hebt, zodat je weet welke kennis en vaardigheden je tijdens je stage kan aansprekeneninzetten. '' Handelingsonderzoek'(Hoepasikmijnacademischevaardighedenenkennistoe? ) Doelvanhethandelingsonderzoekisdatjedoorpraktijklerenbruikbare,situatiegebondeninzichM tenverwerftdiejehelpenteprofessionaliserenenjeteprofilerenopdewerkvloer.ditonderzoek heefttotdoeljedomeinspecifiekekennisenvaardighedenaantescherpenenjewetenschappelijke inzichtenencompetentiesteverbeteren. 2.'Generieke'kwaliteiten( Watkanik? ) Dezemaatstafgaatoverhetonderzoekenwaarjegoedinbentenmindergoedinbent.Alsjeweet waarjegoedinbentenwatjekwaliteitenzijn, dangajenadenkenoverhoejedezekwaliteiten kuntinzettenomjedoelentijdensjestagetebehalen. 3.'Motieven( Watwilikenwaaromwilikdat? ) Motievenreflectiegaatoverdewensenendewaardendievanbelangzijntijdensjestageenvoorje loopbaan. Bij motievenreflectie onderzoek je wat werkelijk belangrijk is voor jou in het leven. Je denktnaoverwatjevoldoeninggeeftenhoejedezevoldoeningookinjewerkkanbereiken. 4.'Werkexploratie( Waarvindikwerk/stagedatbijmepast? ) Werkexploratiegaatoverhetonderzoekenvanwerkmogelijkhedenenoverwaardekansenopde arbeidsmarktzijn.bijdezemaatstafgajeontdekkenwatbepaaldwerkvanjevraagt,welkekennis envaardighedenjehiervoornodighebt.maarookwelkewaardeninditwerkvanbelangzijn;kom mendezeovereenmetjouwwaarden? Werkexploratiegaatookoverhoejegeschiktwerkkuntzoeken.BijvoorbeeldhoejeeensollicitaM tiebriefschrijft,informatiekuntverzameleneneengesprekkuntvoeren. 5.'Netwerken( Wiekanmehelpen? ) De maatstaf netwerken gaat over contacten opbouwen en onderhouden die je helpen in je toem komstigeloopbaan.dezecontactengebruikjebijvoorbeeldomopdehoogteteblijvenvanontwikm kelingen op de arbeidsmarkt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Je kunt je contacten uit je netwerkgebruikenomdaadwerkelijkeeneerste/nieuwebaantevinden.hetblijktdatjedemeeste kanshebtomeeneerste/nieuwebaantevinden,wanneerjecontactenuitjenetwerkjehierbijhelm pen. 1 De COM-maatstaven maken integraal onderdeel uit van het CompetentieOntwikkelend stagemodel (COM). Academiejaar2015M2016 4

7 6.'Zelfprofilering( Hoegedraagikmeentoonikwaarikgoedinben? ) Jeprofileertjezelfdoorjepersoonlijkekennis,kwaliteiten,motievenenwerkcompetenties,diereM levantzijntijdensjestagetepresenterenenerovertecommuniceren.doorerovertepratenmet relevantepersonenverhoogjejekansendiekunnenbijdragentothetsuccesvanjestageenbreidje jeprofessioneelnetwerkuit. 7.'Loopbaanplanning( Hoeoriënteerikmeopdearbeidsmarkt? ) Loopbaanplanningheefttemakenmetkeuzesmakenenhetonderzoekenvandegevolgenvandie keuzes.bijloopbaanplanningmaakjeeenplanningopomjetoekomstigeloopbaantesturen.bijm voorbeelddooreenbepaalde(bij)opleidingtevolgenwaarmeejeeenbepaaldberoepofbepaalde functiekuntuitoefenendiebijjepast.ofdoormetanderentegaanpratenoverwatjewiltenkunt. Je plant de activiteiten die je wilt ondernemen. Je organiseert de hulp die je hierbij nodig hebt. Loopbaanplanningheefttemakenmethetheftineigenhandennemen. DezeCOMMmaatstavenvormendebasisvandeCOMVvragenlijst. 1 1 In bijlage Academiejaar2015M2016 5

8 Quickstarter Quick&starter& Stageplan) indienen) ) Ten&laatste&5& weken&voor& aanvang&stage& Goedkeuring) stage)door) begeleider) ) In&de&daarop& volgende&weken& Ondertekenen) contract)door) student)en) statgeplaats) ) Ten&laatste&2& weken&voor& aanvang&stage& Stage)lopen) LOGBOEK) ) 7&tot&9&weken& Indienen) PORTFOLIO) ) 2&weken&na& afloop&stage& COM%zelfanalyse% (1,%2,%3,%4)% Inhoudelijke%info% Internship% agreement% request% Bewijs% geslaagd % Stage begeleider%geei% goedkeuring%en% informaje%door% aan%student%en% aan%vub%career% Center%(CC)%% VUB%CC%stuurt% contract%door% naar%student% Student%en% stageplaats% tekenen% contract%en% student%bezorgt% dit%aan%vub%cc% Decaan%tekent% contract% Student%komt% contracten% ophalen%bij%vub% CC%en%geeI%1% exemplaar%aan% stageplaats% Handelings onderzoek% COM%zelf% analyse%5%en%6% TussenJjdse% feedback% Stage% acjviteiten% Eindbeoordeling% Eindconclusie% SWOT%analyse% =>%COM%zelf%analyse%%%% %%%%%7% Stageplan% Logboek% Eindbeoordeling% stagementor% =>%Eindbeoordeling% Academiejaar2015M2016 6

9 Destageprocedure Voorbereiding op de stage Devolgende4elementenvormendebasisvoorjestageplan: 1) De voorbereidingsfase' wordt ingezet met een algemene COMMzelfanalyse aan de hand van de COMMvragenlijstmetCOMMmaatstaven1,2,3en4: jedomeinspecifiekekennis&vaardigheden Watkenik,watweetik? jemotieven Watwilikenwaarom? jegeneriekekwaliteiten Watkanik? jewerkexploratie Waarvindikeenstagediebijmepast? # Beantwoord,reflecteerenbeschrijfconcreet. 2) Verantwoorddekeuzevanjestageplaats,beschrijfdesector,jestagebedrijfendedienstofafM delingwaarjezalstagelopenengeefeenomschrijvingvanjestagetakenenverwachtingen. 3) VUBInternshipAgreementRequestForm(Communicatiewetenschappen):verzameldenodige administratieveenpraktischeinformatie.envulhetdaarvoorbestemdesjabloonin. 4) Je moet geslaagd zijn voor je bacheloropleiding/voorbereidingsprogramma/schakeljaar alvom rens je kan kiezen voor het opleidingsonderdeel stage. Je voegt daarvoor een bewijs van gem slaagd toeaanjestageplan. Jedientjestageplanviamailtergoedkeuringinuiterlijkvijfwekenvoordeaanvangvanjestagebij destagebegeleider. ' Academiejaar2015M2016 7

10 Stagecontract' Nagoedkeuringvanjestageplandoordestagebegeleider,steltdestagebegeleiderhetVUBCareer Centerhiervanopdehoogte.HetCareerCentersteltopbasisvanjestageplaneenstagecontractop enstuurtditnaarjedoor.jelaatditcontractindrieversiesondertekenendoorjestageplaatsenje ondertekentookzelf.deondertekendeversievanhetstagecontractbezorgtenlaatstetweeweken voordeaanvangvanjestagejeterugaanhetvubcareercenter.zijzorgenvoorondertekening doordedecaan. HetCareerCenterverwittigtjepermailwanneerjecontractendoordedecaanondertekendzijn, zodatjezeweerkanophalen. # eenexemplaarisvoorjezelf. # eenexemplaarbezorgjeaandeverantwoordelijkeopjestageplek. HetVUBCareerCenterkangevondenwordeningebouwB,lokaalB.0.11 openingsurenvan maandagtotdonderdagvan13.00tot18.00enopvrijdagvan13.00tot Het belang van een volledig ondertekend stagecontract is zeer groot: het betekent immers dat je dooronzeuniversiteitverzekerdbentopjestageplaats,zowelalsopdewegvanennaarjestagem plaats. Academiejaar2015M2016 8

11 Tijdensdestage Logboek'''$'''7'V'9'weken'stage' 1) handelingsonderzoek 2) COMMzelfanalyse5,6 3) tussentijdsefeedback 4) stageactiviteiten 5) eindbeoordelingsformulier Devolgende5activiteitenhoudenjebezigopdewerkvloerenverwerkjeinjelogboek 1 : 1) Aan het begin van je stage maak je een keuze uit een van de acht domeinspecifieke kennis& vaardigheden(ziecommvragenlijst)diejeindepraktijkwiltoepassenviaeenhandelingsonderm zoek(maatstaf1): Hoe pas ik mijn academische vaardigheden en kennis toe? Welke kennis en/of vaardigheid kanjerechtstreeksimplementerenofvertalennaarconcretestagegerelateerdeactiviteiten op de werkvloer? Deze vertaalslag kan gebeuren via actieve participatie of onrechtstreeks vialiteratuurstudieenobservatie. # Presenteerhetresultaatvanjetransfervantheorienaarpraktijkaanjestagementor. # Beschrijfconcreetjeactiviteiten,jeresultaten,jepresentatieenreflecteerhierover. 2) TijdensdestagewordtdealgemeneCOMMzelfanalyseaandehandvandeCOMMvragenlijstverder gezetmetdecommmaatstaven5,6: netwerken Wiekanmehelpen? zelfprofilering Hoegedraagikmeentoonikwaarikgoedinben? # Beantwoord,reflecteer,beschrijfénpasconcreettoe 3) Halverwegejestagevraagjetussentijdsefeedbackaanjestagementor,jecollega s,medestagiaim resoverjeprestaties,maarookoverjewerkcompetentiesenjeprofilering.jewordtookaanm gemoedigdomtijdigenopeenproactievemaniersuccesverhalenofproblementedelenmetde stagebegeleiderenomadviestevragenaandestagebegeleiderindiennodig.ditkanperemmail telefoon ( ), of via een gesprek (op afspraak Pleinlaan9,2 e verdieping). # Beschrijfconcreetmetvoorbeeldenenreflecteeroverjetussentijdsefeedback. # Rapporteerditinjeportfolio. 1 meer informatie over het gebruik van het logboek en zelfreflectie vind je verder in de richtlijnen. Academiejaar2015M2016 9

12 4) Gedurendejestagemonitorjejestageactiviteiteninrelatietot: % JebesprekingenvanCOMMmaatstaven1=>6 % Jevorderingen,resultatenenpresentatievanjehandelingsonderzoek % Detussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega s % Devoorbereidingopdeeindbeoordelingdoorjestagementor ' # Beschrijfconcreetmetvoorbeeldenenreflecteerhierover. ' 5) Opheteindevanjestageperiodevraagjejestagementoromheteindbeoordelingsformulierin tevullenenmetjoutebespreken.vraagzoveelalsmogelijkfeedback. # Becommentarieerenreflecteerhierover. Logboek'''$'''einde'stage' 6) Eindconclusie =>SWOTManalyse =>COMMzelfanalyse7 Portfolio'''$'''2'weken'na' Nadestage Devolgende2activiteitensluitenjestageperiodeinjeeindconclusieaf: 1) OmdelaatsteCOMMmaatstaf7grondigtekunnenbeantwoordenverwerkjevolgendeelemenM tenineenswotmanalyse: % jebesprekingenvancommmaatstaven1=>6 % jeresultatenvanjehandelingsonderzoek % detussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega s % deeindbeoordelingvanjestagementor # Beschrijfconcreetmetvoorbeeldenenreflecteerhierover. 2) DealgemeneCOMMzelfanalyseaandehandvandeCOMMvragenlijstafgerondmetCOMMmaatstaf 7: loopbaanplanning Hoeoriënteerikmeopdearbeidsmarkt? # PasdeSWOTManalyseconcreettoe. Academiejaar2015M

13 Portfolio' Jebundeltjestageplan(nietjestagecontract),jelogboekendeeindbeoordelingdoorjestageM mentorineenportfolio.dezeportfolioisjouwpersoonlijkevisitekaartje:hijgeefteenlogischgem structureerdbeeld,ineenverzorgdelaymoutenmeteenpersoonlijkeschrijfstijl,méteencorrect taalgebruikvanjouwstagemervaringen. Lengtenochopbouwzijnvanbelang,volledigheidenduidelijkheidwel. Hetindienenvandeportfoliogebeurtopdemaandagdievolgtop14'dagennahetafrondenvan de stage en ten laatste één week voor het sluiten van de junimzittijd op het SCOMM vakgroepsecretariaatbijmevrouwchristelvaeremans,pleinlaan9,4 de verdieping.'destagebegem leiderbevestigtdeontvangstvandeportfolio.deeindresultatenwordenbekendgemaaktnadelim beratievandejunimzittijd. ' ' Voorbeeld: Jebeëindigtjestageopvrijdag5januari.Danleverjejeportfolioeneindbeoordelingsformuliertenlaatsteop22januari in:14dagennahetbeëindigenvanjestageis20/1=>demaandagdiedaaropvolgtis22/1. ' ' Academiejaar2015M

14 Beoordeling:procesMenproductevaluatie Volgendecriteriawordeninaanmerkinggenomenbijdeevaluatievanditopleidingsonderdeelen heteindcijferwordtalsvolgtbepaald: COMMzelfanalyse1,2,3,4 Stageplan:10% Portfolio:*50%* Logboek:40% * Eindbeoordeling*stagementor:*50%* Inhoudelijke&praktischeinformatie Handelingsonderzoek COMMzelfanalyse5,6 Stageactiviteiten Tussentijdsefeedback&enproactiefmelM denvanproblemenofvragenvanadvies Eindconclusie(SWOTManalyse&loopM baanplan) " Jedientvoorelkvandeonderdelenportfolioeneindbeoordelingstagementorafzonderlijkte slagen.zonietwordthettekort,omgerekendnaar20,toegekend. " Indetotalebeoordelingwordtrekeninggehoudenmetdealdannietnagekomenafsprakenen deadlines,enmetdezorgdieaandeportfoliobesteedwerd. * ' Academiejaar2015M

15 het*competentieontwikkelend*stagemodel* HetCOM 1 Overkoepelendschematischoverzicht: Deontwikkelingvanjecompetentiesendeoriëntatieopdearbeidsmarktverloopt: enerzijdsconsecutiefvolgensviercommniveaus:knows knowshow showshow doesendit langstweetrajecten,hetreflectievetrajectenhetprofessioneletraject,meteentransitzonedaar waarbeidetrajectensamenvallen,en anderzijdssuccessiefvolgensdriecommfases:voordeaanvangvandestage tijdensdestage nadestage. DeCOMMvragenlijstisdeleidraad:hijisopgebouwdvolgensdeverschillendemaatstaven. HetsluitstukisdeportfoliodezebrengtjegansestagetrajectinkaartenzorgtvoordecementtusM sendeverschillendebouwstenenvanhetcommmodel. LatenweeerstdeCOMJniveausenvervolgensdeCOMJfasesonderdeloepnemen=> 1ELIAS,K Academiejaar2015M

16 COMMniveaus De transfer van de Masteropleiding' Communicatiewetenschappen naar de arbeidsmarkt brengthetontwikkelingsprocesvandeloopbaancompetenties,dedomeinspecifiekekennis&vaarm dighedenendewerkcompetentiesopgang. DitontwikkelingsprocesverlooptconsecutiefvolgensvierCOMMniveaus: Knows(begrijpen) Knowshow(operationaliseren) Showshow(presteren) Does(professioM naliseren); enlangstweetrajecten,hetreflectievetrajectenhetprofessioneletrajectmeteentransitzone daarwaarbeidetrajectensamenvallen. DeCOMVvragenlijstbegeleidjeopalleniveausenlangsheenbeidetrajecten: tijdenshetreflectievetrajectvoorzelfanalyseenreflectie; indetransitzonebijdeovergangnaarenbijcontactenenfeedbackmomentenmethetwerkveld; inhetprofessioneletrajectbijhetdeterminerenenoperationaliserenvandedomeinspecifieke kennis&vaardigheden. DeportfoliobrengtdevierCOMMontwikkelingsniveauslangsbeidetrajectensamenopheteinde vanditopleidingsonderdeel. SchematischevoorstellingvandeCOMJniveaus Academiejaar2015M

17 COMMfases De transfer van de Masteropleiding' Communicatiewetenschappen naar de arbeidsmarkt bem gintophetmomentdatjebeslistomhetopleidingsonderdeelstagetevolgen.vanafdatogenblik wordtdeontwikkelingvanjeverschillendeloopbaancompetentiesinganggezetonderimpulsvan decomvvragenlijst. Vooraanvangvandestagetrachtjejedomeinspecifiekekennis&vaardigheden,generiekekwaliM teiten en motieven te begrijpen. Het operationaliseren van deze inzichten gebeurt via gerichte werkexploratie.dezewerkexploratieleidtjenaareengeschiktestageplaats. Tijdensdestagegajedaadwerkelijkovertotpresterendoorjehandelingsonderzoekuittevoeren en je werkcompetenties te cultiveren. Dit maakt het eveneens mogelijk jezelf te profileren en je netwerk uit te breiden. Je gaat op jacht naar tussentijdse feedback van collega s en van je stagem mentorenjemeldtproactiefproblemenaanjestagebegeleiderofjevraagtdezeindiennodigom advies. Nadestagekanjejeverderprofessionaliserendoordebalansvanjestageprocesdoormiddelvan eenswotmanalyseoptemakenenjeloopbaanplanuittetekenen.metdeportfoliorondjeditopm leidingsonderdeelaf. SchematischevoorstellingCOMJfases Academiejaar2015M

18 COMMvragenlijst Dezevragenlijstwerdzoalsreedsgezegd,ontwikkeldomontwikkelingvanjeloopbaancompetenM ties,jedomeinspecifiekekennis&vaardighedenenjewerkcompetentiestestimuleren. TentweedefungeertdeCOMMvragenlijstalsfeedbackMinstrumentomeen360 inzichtteverwerven injeontwikkelingopdeverschillendecommniveaus. TenderdegeeftdevolledigingevuldeCOMMvragenlijstjeindeafrondingsfaseeenduidelijkbeeld vanjeeindsituatie. Logboek HetbijhoudenvaneenlogboektijdensjestagegeeftjedemogelijkheidomviareflectiedeontwikM kelingvanjekennis,vaardighedenenkwaliteiteninrelatietotjemotievenenjewerkcompetenties bijtehouden.jelogboekstartdaarwaarjestageplaneindigde:nadeeerstezelfanalyse,volgteen keuzeuiteenvandedomeinspecifiekekennis&vaardighedenomteoperationaliserenviajehanm delingsonderzoekendeverdereanalyseentoepassingvanjenetwerkenenzelfprofilering.jepolst naartussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega senbentproactiefinhetmeldenvanprom blemenofhetvragenvanadviesaandestagebegeleider.jereflecteertenbeschrijftjevoornaamste stageactiviteitenenontwikkelingen,jevorderingen,jetegenslagen.deuitbouwvanjenetwerk,je prestaties en je zelfprofilering krijgen hier bijzondere aandacht. Je sluit je logboek af met de bem sprekingvandeeindevaluatiediejestagementorjeopheteindevandestageperiodemeegeeft. Zelfreflectie Waarom'reflecteren?' HetlogboekendeportfoliozijninstrumentendatjetoelatensystematischtereflecterenentekunM nenlerenuitjepraktijkervaringen.ervarenenreflecterenwisselenelkaarcontinuaf:doorterem flecterenoverjepraktijkervaringenverwerfjeinzichtendiejekanaftoetsenindiezelfdepraktijk, waardoorjenieuweervaringenopdoet.reflectieishetvermogengestructureerdterugteblikken opeenervaringteneindedaarconclusiesuittetrekkenvoortoekomstighandelen(korthagenand Vasalos,2002). Academiejaar2015M

19 Academiejaar2015M Hoe'reflecteren?' SpiraalmodelvoorreflectievanKorthagen. 1.Omtereflecterenvertrekjevanuitdeervaringofdehandeling. 2.Jeblikthieropterugdoorvolgendevragentebeantwoorden: M Watdeedik? M Watdachtik? M Watvoeldeik? M Watwildeik? M Watwashetresultaat? M Hoereageerdemijnomgeving? 3.DangajenaofjeookgeslaagdbentinwatjewildebereikendoorjebewusttewordenvanesM sentiëlezaken: M welkekwaliteitensprakjeaan? M welkekenniszettejein? M watwasjemotivatieomdittebereiken? M Watzoujeverbeterenenwaarom? M Wathebjenodigomhetbeoogderesultaattebehalen? 4.Vervolgensbedenkjealternatievenomtothetbeoogderesultaattebekomen: M hoekanjehetbeoogderesultaatbehalen? 5.Totslotkiesjeeenvanjemogelijkeoplossingenenprobeerjedezeuitindepraktijk. Portfolio DeportfolioiseenverzamelingvanaljeervaringenenreflectiesdieresultereninleeropportuniteiM tenendietoelatenomverschillendecompetentiesteontwikkelenofaantescherpen.hijgeefteen extradimensieaanganshetstageproces.

20 Hetstageplanenhetlogboekwordengebundeldenmetelkaarinverbandgebrachtinjeportfolio, maar het resultaat is meer dan de som der delen: niet alleen worden alle opgesomde elementen opgenomen,zewordenookaanelkaarverbonden;erwordenknoopjesgelegd.deopbouw,strucm tuur,laymout,dekeuzevanhetmedium,deschrijfstijl,allefactoreneigenaaniemandsleerstijl,mam kenhetwerktoteencompleetgeheel. & Eenportfolioisdusgeenanderebenamingvooreenstageverslag:deportfolioscheptinzicht indetotalestagemervaringvoorzoweldestagebegeleideralsvoorjezelf. De complete portfolio kan gezien worden als een eindproduct van dit opleidingsonderdeel. Het geefteendiepgaandenbreedbeeldvandekennis,vaardigheden,evolutie,(beroepsm)houdingen ervaringvandestudent(e)voor,tijdensennadestage. Hetprocesishierbijvancruciaalbelang:deportfoliobiedtinzichtinjepersoonlijke,socialeencogM nitieveevolutiegedurendedestageenbrengtaanheteindedeviercomjniveausinrelatiemetde driecomjfasesineenoverkoepelendeeindconclusie. Loopbaanplan Hoebereikikdat? Loopbaanplanningheefttemakenmetkeuzesmakenenhetonderzoekenvandegevolgenvandie keuzes.bijloopbaanplanningmaakjeeenplanningopomjetoekomstigeloopbaantesturen.bijm voorbeelddooreenbepaalde(bij)opleidingtevolgenwaarmeejeeenbepaaldberoepofbepaalde functiekuntuitoefenendiebijjepast.ofdoormetanderentegaanpratenoverwatjewiltenkunt. Je plant de activiteiten die je wilt ondernemen. Je organiseert de hulp die je hierbij nodig hebt. Loopbaanplanningheefttemakenmethetheftineigenhandennemen. ReflecteerovertervoorbereidingvanjeloopbaanplanmeteenSWOTManalyse: ' Hebikbijdeopbouwvanhetplanrekeninggehoudenhetmijnindividuelemotieven,mijn opgedanekennisenmijnontwikkeldekwaliteitenencompetenties?(commzelfanalyse1=> 6) ' Jevorderingen,resultatenenpresentatievanjehandelingsonderzoek ' Detussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega s ' Deeindbeoordelingdoorjestagementor VoorhetopmakenvanjeloopbaanplanisjeSWOTManalysehetuitgangspunt.Tijdensjestagehebje hetmaximumindeontwikkelingvandezeenanderecompetentiesgeïnvesteerd.voorhetopstellen vanjeloopbaanplanlaatjejeleidendoordemaatstaf Loopbaanplanning vandecommvragenlijst: ' formuleerconcretewerkpunten,onderbouwdmetde360 feedbackenjeprestatiesenrem flectiesuitjelogboek. ' InwelkecommunicatiesectorwiliknahetbehalenvanmijndiplomaMasterindeCommuM nicatiewetenschappenstarten? ' waarinwilikmijverderontwikkelen? ' Ismijnplanhaalbaarintijd,middelenenmogelijkheden? Hetisbestmogelijkdatjenadezereflectiejeinitieelplanmoetaanpassen. Academiejaar2015M

21 Geraadpleegde*literatuur* Akkermans, J., Brenninkmeijer, V., Huibers, M.,& Blonk, R. W.(2012). Competencies for the ConM temporarycareer:developmentandpreliminaryvalidationofthecareercompetenciesquestionm naire.journalofcareerdevelopment,40(3),245m267. Boog,B.(2007).Handelingsonderzoekofactionresearch.KWALON.TijdschriftvoorKwalitatiefOnJ derzoek.,12(1),13m20. De Maeseneer, J. (2008). CompetentieMontwikkelend onderwijs: reflecties rond implementatie. In Vlaamse Onderwijsraad, CompetentieJontwikkelend onderwijs. Een verkenning.(pp. 135M150). AntM werpenmapeldoorn:garant. Elias,K.R.M.(2014).HetCompetentieOntwikkelendstageModel(COM).Hoedebrugslaantussende masteropleidingenhetwerkveld?stagealsbouwsteenvaneencompetentiegerichteacademischeopj leidingcommunicatiewetenschappen.phd,vrijeuniversiteitbrussel,communicatiewetenschappen, Brussel(onuitgegeven). Elias,K.(2015).Stagealsbouwsteenvancompetentiegerichthogeronderwijs.Vandomeinspecifieke leerresultatennaarloopbaancompetenties.antwerpen:garant(inpress). Grieves,J.,McMillan,J.,&Wilding,P.(2006).Barrierstolearning:conflictsthatoccurbetweenand withinorganisationalsystems.internationaljournaloflearningandintellectualcapital,3(1),86m 103. Kolb,A.Y.,&Kolb,D.A.(2005).Learningstylesandlearningspaces:EnhancingexperientiallearM ninginhighereducation.academyofmanagementlearning&education.,4(2),193m212. Kuijpers,M.(2003).Loopbaanontwikkeling.Onderzoeknaar'competenties'.Nederland:University oftwente. McNiff,J.(2010).ActionResearchforProfessionalDevelopment.UK:SeptemberBooks. McNiff,J.,&Whitehead,J.(2002).Actionresearch:PrinciplesandPractice.London,UK:Routledge. Meijers,F.,Kuijpers,M.,&Bakker,J.(2006).Overleerloopbanenenloopbaanleren:loopbaancompeJ tentiesinhet(v)mbo.hetplatformberoepsonderwijs. Tisani, N. (2008). Challenges in producing a portfolio for assessment: in search of underpinning educationaltherories.teachinginhighereducation,13(5),549m557. VLIR M VLHORA. (2012, 03 26). Handleiding. Uitschrijven Domeinspecifieke Leerresultatenkaders. Retrieved 01 16, 2014 from VLUHR: VLIR.(2010).BachelorJmasterstructuurenuitbreidingvandestudieomvang:VLIRJstandpuntt.a.v.de sociale & umane wetenschappen. Retrieved 02 06, 2014 from VLIR: * Academiejaar2015M

22 Artikel1 Stagereglement* Inditreglementwordtverstaanonder: STAGE:'' Werkplekleren m.b.t. een communicatiewetenschappelijk zinvolle praktijksituatie verricht in een publiekeofprivaatrechtelijkeinstelling,bedrijf,dienstofdienstverlenendeorganisatie.destages kunnenintern(d.w.z.inhetkadervanlopendonderzoekbinnendecentraverbondenaandesectie ofbinnendesectiecommunicatiewetenschappenzelf)ofextern(d.w.z.buitendecentra,desectie en/ofdevub)gedaanworden. Destageskunnenen/ofmogenbetrekkinghebbenopdedoordestagiair(e)temakenmasterproef. STAGEBEGELEIDER:' DitiseenwetenschappelijkpersoneelsliddatbelastismetdepraktischeeninhoudelijkebegeleiM dingvanstages,zowelalsdeevaluatieervan(assistentverbondenaandevakgroep). STAGEMENTOR:' Ditiseenpersoneelslidvanhetpubliekeofprivaatrechtelijkeinstelling,bedrijf,dienstofdienstverM lenende organisatie waar de stage wordt volbracht, dat instaat voor de praktischebegeleiding en beoordelingvandestudent(e)(en)opdestageplaatszelf. STAGECOMMISSIE:' Ditzijndestagebegeleiderendestagementor. PORTFOLIO: Dit is de eindrapportering over het verrichte veldwerk. De inleverdatum: de maandag die volgt veertiendagennahetbeëindigenvandestageophetvakgroepsecretariaatscom. STAGEOVEREENKOMST: De overeenkomst wordt gesloten tussen de student(e), de verantwoordelijke op de stageplaats (stagementor)endeuniversiteit(vertegenwoordigddoordedecaanvandefaculteiteconomische ensocialewetenschappen&solvaybusinessschool).dezeovereenkomstwordtuiterlijktweewem kenvooraanvangvandestageterondertekeningaangebodenophetvubcareercenter. STAGEPLAN: Ditishetdossierdattervoorbereidingvandestageingediendwordtbijdestagebegeleider5weM kenvooraanvangvandestage. Academiejaar2015M

23 Artikel2 DeSTAGEPERIODE:erkanstagegelopenwordenineersteoftweedesemester: Dezekanaanvangentijdensdezomervakantievoorafgaandaanhetacademiejaarwaarindemaster wordtdoorlopenendienttenlaatsteopheteindevandelentevakantieafgelopentezijn. Deduurvandestagebedraagtminimaal'zeven'weken maximaalnegenweken,meteenritme van4'werkdagenperweek(tijdenshetacademiejaar). Tijdens het eerste semester wordt een vaste' lesdag dinsdag, ingelast, zodat de stum dent(e)(e)/stagiair(e)instaatisalzijn/haarlessenaandeuniversiteitbijtewonen.devastelesdag tijdenshettweedesemesterisnognadertebepalen. Artikel3 DeSTAGEPLAATSwordtdoordestudent(e)gekozenenmoetwordengoedgekeurddoordestageM begeleider. De aanvraag tot goedkeuring van de stageplaats gebeurt via het stageplan en wordt vervolledigd met het bewijs van geslaagd voor de Bacheloropleiding, het voorbereidingsprogramma of het schakelprogramma Communicatiewetenschappen. Deze aanvraag wordt 5 weken voor de aanm vangsdatumovergemaakt. DeSTAGEOVEREENKOMSTdientvolledigondertekend(doorallepartijen)tezijnbijaanvangvan destage. Artikel4 De STAGIAIR(E) verbindt zich ertoe geen stage te lopen in een dienst waar naaste familieleden werkzaam zijn, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden en met uitzonderlijke toestemming vandestagebegeleider.evenminishetdestagiair(e)toegestaanstagetelopenbijzijneigenwerkm geverbehoudensinuitzonderlijkeomstandighedenenmetuitzonderlijketoestemmingvandestam gebegeleider. Artikel5 DeSTAGIAIRheeftdevolgendeverplichtingen: - voor alle vakken van de Bacheloropleiding, het voorbereidingsprogramma of het schakelprom grammatezijngeslaagdalvorenshetopleidingsonderdeelstageaantevatten; - zichsteedsgebondenwetendoorderegelsvanhetberoepsgeheim; - hethuishoudelijkreglementrespecterenvanhetorganismewaardestagewordtvolbracht; - zich indachtig zijn dat hij als een vertegenwoordiger van de VUB optreedt en aldus mede het imagovandevubuitdraagt; - zichaandevooropgesteldedeadlinesenafsprakentehouden; - destagemagaansluitenbijdemasterproef,maardeportfoliomaggeenonderdeelvormenvan demasterproef; Artikel6 DeSTAGEBEGELEIDERheeftalsverplichtingen: - eenalgemenevoorlichtingtegevenoverwateenstageinhoudt; Academiejaar2015M

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2014-2015 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015 Brochure voor stageverlenende organisaties Maart 2015 Voorwoord Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kiezen studenten eerst voor een bacheloropleiding en gebruikelijk aansluitend voor een masteropleiding.

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2015-2016 MaS je mee? Versie 2015-2016 week 40 en 16 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag.

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

STUDIEGIDS FASE 2 EN 3

STUDIEGIDS FASE 2 EN 3 AUDIOVISUEEL VORMGEVER STUDIEGIDS FASE 2 EN 3 KWALIFICATIEDOSSIER MEDIAVORMGEVER ANIMATIE/AUDIOVISUELE VORMGEVING Cohort 2010 Cohort 2011 Cohort 2012 2013-2014 COLOFON Uitgever: SintLucas Telefoon: 040

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid Masters faculteit Rechtsgeleerdheid 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Regeling Opleiding en Ontwikkeling

Regeling Opleiding en Ontwikkeling Regeling Opleiding en Ontwikkeling vastgesteld: 13 juli 2004 datum inwerkingtreding: 1 oktober 2004 2 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina O. Inleiding... 4 Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS PODIUM & RIGGING NIV 4 (CREBO 95716) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS LICHT NIV 4 (CREBO 95715) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS

Nadere informatie

Maak werk van je studie

Maak werk van je studie Faculteit der letteren Career Service Letteren Studiejaar 2015-2016 September 2015 Stageminor Handleiding voor student en docent Maak werk van je studie Evelyne Vos-Fruit Cécile Reulen Inhoudsogave De

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs. S T U D I E G I D S T O E R I S M E 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.be

Nadere informatie