FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL STAGEHANDLEIDING!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL STAGEHANDLEIDING!!"

Transcriptie

1 FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL Vakgroep Communicatiewetenschappen STAGEHANDLEIDING MasterofScienceinde Communicatiewetenschappen Stagebegeleider dr.dorienbaelden Pleinlaan9 1050Brussel tel:02/ VERSIE:' juni'2015' AUTEUR:' dr.'katty'elias'

2 Inhoud' DOELSTELLINGEN'STAGE'COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN'...'1 STAGE'TIJDENS'DE'MASTER'COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN'...'2 PRAKTISCH...2 INHOUDELIJK...4 QUICKSTARTER...6 DESTAGEPROCEDURE...7 Voorbereidingopdestage...7 Tijdensdestage...9 Nadestage...10 BEOORDELING:PROCESMENPRODUCTEVALUATIE...12 HET'COMPETENTIEONTWIKKELEND'STAGEMODEL'...'13 HETCOM...13 COMMNIVEAUS...14 COMMFASES...15 COMMVRAGENLIJST...16 Logboek...16 Zelfreflectie...16 Portfolio...17 Loopbaanplan...18 GERAADPLEEGDE'LITERATUUR'...'19 STAGEREGLEMENT'...'20 BIJLAGE'...'23 VUBINTERNSHIPAGREEMENTFORM(COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN)...1 COMMVRAGENLIJST...1

3 Doelstellingen*stage*Communicatiewetenschappen* Volgensdedoelstellingenvanhetopleidingsonderdeel stage,dat12studiepuntenomvat,kaneen student: tijdensdestagedomeinspecifiekekennis&vaardighedenoperationalisereneninrelatietot hetwerkveldvertalendoormiddelvaneenhandelingsonderzoek; deverworveninzichtendeskundigtoepassenineenmediabedrijfof instelling,ineencomm municatieafdelingvaneeninstelling,bedrijfoforganisatie,ofineenbureaudatgespecialim seerdecommunicatiedienstentoelevertaanhogervermeldebedrijvenofinstellingentijdens destage; zich vertrouwd maken met praktische, cognitieve en sociomaffectieve vaardigheden op het vlak van het management, beleid, productie, distributie of promotie van de verschillende mediavormen,communicatiemeninformatieproducten,msystemen,en/ofprocessentijdens destage,teneindedeloopbaancompetentiesteontwikkelen; doordecombinatievantheorie,wetenschapenpraktijkeenkritische,constructieveentegem lijkertijdeenwerkzameattitudeaandedagleggentijdensdestagemethetoogophetbem nuttenvandemogelijkhedenopdearbeidsmarkt. Academiejaar2015M2016 1

4 Praktisch Stage*tijdens*de*Master*Communicatiewetenschappen* Wanneerjevoorstagekiest,dankiesjeindeeersteplaatsvoorhetopdoenvanpraktijkervaringin hetkadervanjeopleiding. Hoezo? Inhetacademiejaar kanjeindemasteropleidingkiezentusseneenstage(12studieM punten)oftweeàdriekeuzevakkenmeteentotaalvan12studiepunten. StageiseenjaaropleidingsonderdeelenkandusdoorlopenwordeninheteersteofhettweedeseM mester;deeindbeoordelingvindtplaatsindejunimzittijd.inschrijvenvoorditkeuzevakaanhetbem ginvanhetacademiejaarisevenweleennoodzakelijkevoorwaarde. JedientvoorallevakkenvandeBacheloropleiding,hetvoorbereidingsprogrammaofhetschakelM programmatezijngeslaagdalvorensjejevoorhetopleidingsonderdeelstagecommunicatiewetenm schappenkaninschrijven.voegdaarvanbewijstoeaanjestageplan,tergoedkeuringvanjestagem plaats.uitzonderingenkunnenslechtsinoverlegenmetpositiefadviesdoordetrajectbegeleider, mevrouwromydemolwordentoegestaan. Wanneer? Jekanmetjestagevanstartgaantijdensdezomervakantie2015voorafgaandaanhetacademieM jaarwaarindemasterwordtdoorlopenendienttenlaatsteop10april2016afgelopentezijn. Hoelang? Deduurvandestagebedraagttijdenshetacademiejaarminimaal'zeven'weken maximaalnegen aaneensluitendeweken. Tijdensdelesvrijewekenenvakantieperiodeskentdestageperiodeeenminimumvan'7'weken.De maximumduurkanvariëren. Tijdensdeleswekenloopjestagemeteenritmevan4'werkdagen'per'week,zodatjeinstaatbent aljelessenaandeuniversiteitbijtewonen.onder lessen wordenenkeldekernvakkenverstaan ennietdekeuzevakken. " Inheteerstesemesterwordteenvastelesdag dinsdag'vingelast, " Erwordtgewerktaaneenvastelesdagtijdenshettweedesemester. Tijdensdelesvrije'weken'en'vakantieperiodesloopjestageaaneenritmevan5'werkdagenper week. Watmeer? Wanneerjekiestvooreenstagedansporenwijjeaanomzelfeenstageplaatstezoeken.Uiteraard houden de stageactiviteiten rechtstreeks verband met de communicatiesector en de universitaire opleidingcommunicatiewetenschappen. Academiejaar2015M2016 2

5 DestagebegeleiderhoudtjeopdehoogtevandeverschillendestageaanbiedingenviahetVUBCaM reercenter BekijkhetstageJaanbod Destagebegeleiderlegtgeenstagebezoekenaf,maarnodigtjeuitomproactiefcontactoptenemen metdestagebegeleideromvoortgang,succesverhalenofproblementedelenofomadviestevram gen.eenpersoonlijkonderhoudkanook,naafspraak. PointCarré De stagebegeleider maakt gebruik van het leerplatform voor verschillende zaken. Het is daarom belangrijk je meteen in te schrijven voor deze cursus, zodat je toegang hebt tot de verschillende documentenenbelangrijkemededelingen. Benjenogniet'officieel'ingeschrevenvoorditkeuzevak,maarwiljetochalop'de'hoogte'blijV ven?plaatsdaneenbladwijzeropjeleerplatform.hoe? # Ganaardetab Cursussen bovenaanenselecteer Curriculuminformatie # Kieslinksvoor Opleidingsonderdelen # VoerindezoekbalkrechtsbovenstagecommunicatiewetenschappeninenklikophetzoekM icoontje # Kiesvoor Stagecommunicatiewetenschappen PAUWELSCaroline 7208 # Klikopdehoofdpagina Maakeenbladwijzervoordezecursusruimte # Jekannumakkelijkalleinformatieconsulterenendeaankondigingenzelfopvolgen. Onderdehoofding documenten stagedocumenten vindjeallenodigeinformatie,invulformuliev ren,contracten,e.d.diejevoorjestagenodighebt. Bij documenten COMJdocumenten vind je meer achtergrondinformatie bij het CompetentieM OntwikkelendstageModel(COM). Stageplan) indienen) ) Ten*laatste*5* weken*voor* aanvang*stage* Goedkeuring) stage)door) begeleider) ) In*de*daarop* volgende* *weken* Afspraken*en*deadlines* Ondertekenen) contract)door) student)en) statgeplaats) ) Ten*laatste*2* weken*voor* aanvang*stage* Stage)lopen) ) 7*tot*9* weken* Indienen) por6olio) ) 2*weken*na* afloop*stage* HetnietnalevenzonderkennisgevingvanvooropgesteldedeadlinesofafsprakenwordtgesanctioM neerd. Academiejaar2015M2016 3

6 Inhoudelijk StagebiedtjeenerzijdsdemogelijkheidomwatjetijdensjemasteropleidingCommunicatiewetenM schappengeleerdhebtteoperationaliseren.anderzijdskrijgjedekansomtijdensjestageverschilm lendecompetentiesteontwikkelenenjeteoriënterenopdearbeidsmarkt. Omditterealiseren,hanterenwezevenCOMVmaatstaven 1. 1.'Domeinspecifieke'kennis'en'vaardigheden( Watkenik,watweetik? ) Je kennis over de communicatiesector wordt voornamelijk gevoed door je opleiding CommunicaM tiewetenschappen. Het niveau van je kennis wordt grotendeels bepaald door je Masteropleiding. Vooraleerjeopstagegaatishetbelangrijkteweteninwelkematejealbepaaldedomeinspecifieke leerresultaten behaald hebt, zodat je weet welke kennis en vaardigheden je tijdens je stage kan aansprekeneninzetten. '' Handelingsonderzoek'(Hoepasikmijnacademischevaardighedenenkennistoe? ) Doelvanhethandelingsonderzoekisdatjedoorpraktijklerenbruikbare,situatiegebondeninzichM tenverwerftdiejehelpenteprofessionaliserenenjeteprofilerenopdewerkvloer.ditonderzoek heefttotdoeljedomeinspecifiekekennisenvaardighedenaantescherpenenjewetenschappelijke inzichtenencompetentiesteverbeteren. 2.'Generieke'kwaliteiten( Watkanik? ) Dezemaatstafgaatoverhetonderzoekenwaarjegoedinbentenmindergoedinbent.Alsjeweet waarjegoedinbentenwatjekwaliteitenzijn, dangajenadenkenoverhoejedezekwaliteiten kuntinzettenomjedoelentijdensjestagetebehalen. 3.'Motieven( Watwilikenwaaromwilikdat? ) Motievenreflectiegaatoverdewensenendewaardendievanbelangzijntijdensjestageenvoorje loopbaan. Bij motievenreflectie onderzoek je wat werkelijk belangrijk is voor jou in het leven. Je denktnaoverwatjevoldoeninggeeftenhoejedezevoldoeningookinjewerkkanbereiken. 4.'Werkexploratie( Waarvindikwerk/stagedatbijmepast? ) Werkexploratiegaatoverhetonderzoekenvanwerkmogelijkhedenenoverwaardekansenopde arbeidsmarktzijn.bijdezemaatstafgajeontdekkenwatbepaaldwerkvanjevraagt,welkekennis envaardighedenjehiervoornodighebt.maarookwelkewaardeninditwerkvanbelangzijn;kom mendezeovereenmetjouwwaarden? Werkexploratiegaatookoverhoejegeschiktwerkkuntzoeken.BijvoorbeeldhoejeeensollicitaM tiebriefschrijft,informatiekuntverzameleneneengesprekkuntvoeren. 5.'Netwerken( Wiekanmehelpen? ) De maatstaf netwerken gaat over contacten opbouwen en onderhouden die je helpen in je toem komstigeloopbaan.dezecontactengebruikjebijvoorbeeldomopdehoogteteblijvenvanontwikm kelingen op de arbeidsmarkt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Je kunt je contacten uit je netwerkgebruikenomdaadwerkelijkeeneerste/nieuwebaantevinden.hetblijktdatjedemeeste kanshebtomeeneerste/nieuwebaantevinden,wanneerjecontactenuitjenetwerkjehierbijhelm pen. 1 De COM-maatstaven maken integraal onderdeel uit van het CompetentieOntwikkelend stagemodel (COM). Academiejaar2015M2016 4

7 6.'Zelfprofilering( Hoegedraagikmeentoonikwaarikgoedinben? ) Jeprofileertjezelfdoorjepersoonlijkekennis,kwaliteiten,motievenenwerkcompetenties,diereM levantzijntijdensjestagetepresenterenenerovertecommuniceren.doorerovertepratenmet relevantepersonenverhoogjejekansendiekunnenbijdragentothetsuccesvanjestageenbreidje jeprofessioneelnetwerkuit. 7.'Loopbaanplanning( Hoeoriënteerikmeopdearbeidsmarkt? ) Loopbaanplanningheefttemakenmetkeuzesmakenenhetonderzoekenvandegevolgenvandie keuzes.bijloopbaanplanningmaakjeeenplanningopomjetoekomstigeloopbaantesturen.bijm voorbeelddooreenbepaalde(bij)opleidingtevolgenwaarmeejeeenbepaaldberoepofbepaalde functiekuntuitoefenendiebijjepast.ofdoormetanderentegaanpratenoverwatjewiltenkunt. Je plant de activiteiten die je wilt ondernemen. Je organiseert de hulp die je hierbij nodig hebt. Loopbaanplanningheefttemakenmethetheftineigenhandennemen. DezeCOMMmaatstavenvormendebasisvandeCOMVvragenlijst. 1 1 In bijlage Academiejaar2015M2016 5

8 Quickstarter Quick&starter& Stageplan) indienen) ) Ten&laatste&5& weken&voor& aanvang&stage& Goedkeuring) stage)door) begeleider) ) In&de&daarop& volgende&weken& Ondertekenen) contract)door) student)en) statgeplaats) ) Ten&laatste&2& weken&voor& aanvang&stage& Stage)lopen) LOGBOEK) ) 7&tot&9&weken& Indienen) PORTFOLIO) ) 2&weken&na& afloop&stage& COM%zelfanalyse% (1,%2,%3,%4)% Inhoudelijke%info% Internship% agreement% request% Bewijs% geslaagd % Stage begeleider%geei% goedkeuring%en% informaje%door% aan%student%en% aan%vub%career% Center%(CC)%% VUB%CC%stuurt% contract%door% naar%student% Student%en% stageplaats% tekenen% contract%en% student%bezorgt% dit%aan%vub%cc% Decaan%tekent% contract% Student%komt% contracten% ophalen%bij%vub% CC%en%geeI%1% exemplaar%aan% stageplaats% Handelings onderzoek% COM%zelf% analyse%5%en%6% TussenJjdse% feedback% Stage% acjviteiten% Eindbeoordeling% Eindconclusie% SWOT%analyse% =>%COM%zelf%analyse%%%% %%%%%7% Stageplan% Logboek% Eindbeoordeling% stagementor% =>%Eindbeoordeling% Academiejaar2015M2016 6

9 Destageprocedure Voorbereiding op de stage Devolgende4elementenvormendebasisvoorjestageplan: 1) De voorbereidingsfase' wordt ingezet met een algemene COMMzelfanalyse aan de hand van de COMMvragenlijstmetCOMMmaatstaven1,2,3en4: jedomeinspecifiekekennis&vaardigheden Watkenik,watweetik? jemotieven Watwilikenwaarom? jegeneriekekwaliteiten Watkanik? jewerkexploratie Waarvindikeenstagediebijmepast? # Beantwoord,reflecteerenbeschrijfconcreet. 2) Verantwoorddekeuzevanjestageplaats,beschrijfdesector,jestagebedrijfendedienstofafM delingwaarjezalstagelopenengeefeenomschrijvingvanjestagetakenenverwachtingen. 3) VUBInternshipAgreementRequestForm(Communicatiewetenschappen):verzameldenodige administratieveenpraktischeinformatie.envulhetdaarvoorbestemdesjabloonin. 4) Je moet geslaagd zijn voor je bacheloropleiding/voorbereidingsprogramma/schakeljaar alvom rens je kan kiezen voor het opleidingsonderdeel stage. Je voegt daarvoor een bewijs van gem slaagd toeaanjestageplan. Jedientjestageplanviamailtergoedkeuringinuiterlijkvijfwekenvoordeaanvangvanjestagebij destagebegeleider. ' Academiejaar2015M2016 7

10 Stagecontract' Nagoedkeuringvanjestageplandoordestagebegeleider,steltdestagebegeleiderhetVUBCareer Centerhiervanopdehoogte.HetCareerCentersteltopbasisvanjestageplaneenstagecontractop enstuurtditnaarjedoor.jelaatditcontractindrieversiesondertekenendoorjestageplaatsenje ondertekentookzelf.deondertekendeversievanhetstagecontractbezorgtenlaatstetweeweken voordeaanvangvanjestagejeterugaanhetvubcareercenter.zijzorgenvoorondertekening doordedecaan. HetCareerCenterverwittigtjepermailwanneerjecontractendoordedecaanondertekendzijn, zodatjezeweerkanophalen. # eenexemplaarisvoorjezelf. # eenexemplaarbezorgjeaandeverantwoordelijkeopjestageplek. HetVUBCareerCenterkangevondenwordeningebouwB,lokaalB.0.11 openingsurenvan maandagtotdonderdagvan13.00tot18.00enopvrijdagvan13.00tot Het belang van een volledig ondertekend stagecontract is zeer groot: het betekent immers dat je dooronzeuniversiteitverzekerdbentopjestageplaats,zowelalsopdewegvanennaarjestagem plaats. Academiejaar2015M2016 8

11 Tijdensdestage Logboek'''$'''7'V'9'weken'stage' 1) handelingsonderzoek 2) COMMzelfanalyse5,6 3) tussentijdsefeedback 4) stageactiviteiten 5) eindbeoordelingsformulier Devolgende5activiteitenhoudenjebezigopdewerkvloerenverwerkjeinjelogboek 1 : 1) Aan het begin van je stage maak je een keuze uit een van de acht domeinspecifieke kennis& vaardigheden(ziecommvragenlijst)diejeindepraktijkwiltoepassenviaeenhandelingsonderm zoek(maatstaf1): Hoe pas ik mijn academische vaardigheden en kennis toe? Welke kennis en/of vaardigheid kanjerechtstreeksimplementerenofvertalennaarconcretestagegerelateerdeactiviteiten op de werkvloer? Deze vertaalslag kan gebeuren via actieve participatie of onrechtstreeks vialiteratuurstudieenobservatie. # Presenteerhetresultaatvanjetransfervantheorienaarpraktijkaanjestagementor. # Beschrijfconcreetjeactiviteiten,jeresultaten,jepresentatieenreflecteerhierover. 2) TijdensdestagewordtdealgemeneCOMMzelfanalyseaandehandvandeCOMMvragenlijstverder gezetmetdecommmaatstaven5,6: netwerken Wiekanmehelpen? zelfprofilering Hoegedraagikmeentoonikwaarikgoedinben? # Beantwoord,reflecteer,beschrijfénpasconcreettoe 3) Halverwegejestagevraagjetussentijdsefeedbackaanjestagementor,jecollega s,medestagiaim resoverjeprestaties,maarookoverjewerkcompetentiesenjeprofilering.jewordtookaanm gemoedigdomtijdigenopeenproactievemaniersuccesverhalenofproblementedelenmetde stagebegeleiderenomadviestevragenaandestagebegeleiderindiennodig.ditkanperemmail telefoon ( ), of via een gesprek (op afspraak Pleinlaan9,2 e verdieping). # Beschrijfconcreetmetvoorbeeldenenreflecteeroverjetussentijdsefeedback. # Rapporteerditinjeportfolio. 1 meer informatie over het gebruik van het logboek en zelfreflectie vind je verder in de richtlijnen. Academiejaar2015M2016 9

12 4) Gedurendejestagemonitorjejestageactiviteiteninrelatietot: % JebesprekingenvanCOMMmaatstaven1=>6 % Jevorderingen,resultatenenpresentatievanjehandelingsonderzoek % Detussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega s % Devoorbereidingopdeeindbeoordelingdoorjestagementor ' # Beschrijfconcreetmetvoorbeeldenenreflecteerhierover. ' 5) Opheteindevanjestageperiodevraagjejestagementoromheteindbeoordelingsformulierin tevullenenmetjoutebespreken.vraagzoveelalsmogelijkfeedback. # Becommentarieerenreflecteerhierover. Logboek'''$'''einde'stage' 6) Eindconclusie =>SWOTManalyse =>COMMzelfanalyse7 Portfolio'''$'''2'weken'na' Nadestage Devolgende2activiteitensluitenjestageperiodeinjeeindconclusieaf: 1) OmdelaatsteCOMMmaatstaf7grondigtekunnenbeantwoordenverwerkjevolgendeelemenM tenineenswotmanalyse: % jebesprekingenvancommmaatstaven1=>6 % jeresultatenvanjehandelingsonderzoek % detussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega s % deeindbeoordelingvanjestagementor # Beschrijfconcreetmetvoorbeeldenenreflecteerhierover. 2) DealgemeneCOMMzelfanalyseaandehandvandeCOMMvragenlijstafgerondmetCOMMmaatstaf 7: loopbaanplanning Hoeoriënteerikmeopdearbeidsmarkt? # PasdeSWOTManalyseconcreettoe. Academiejaar2015M

13 Portfolio' Jebundeltjestageplan(nietjestagecontract),jelogboekendeeindbeoordelingdoorjestageM mentorineenportfolio.dezeportfolioisjouwpersoonlijkevisitekaartje:hijgeefteenlogischgem structureerdbeeld,ineenverzorgdelaymoutenmeteenpersoonlijkeschrijfstijl,méteencorrect taalgebruikvanjouwstagemervaringen. Lengtenochopbouwzijnvanbelang,volledigheidenduidelijkheidwel. Hetindienenvandeportfoliogebeurtopdemaandagdievolgtop14'dagennahetafrondenvan de stage en ten laatste één week voor het sluiten van de junimzittijd op het SCOMM vakgroepsecretariaatbijmevrouwchristelvaeremans,pleinlaan9,4 de verdieping.'destagebegem leiderbevestigtdeontvangstvandeportfolio.deeindresultatenwordenbekendgemaaktnadelim beratievandejunimzittijd. ' ' Voorbeeld: Jebeëindigtjestageopvrijdag5januari.Danleverjejeportfolioeneindbeoordelingsformuliertenlaatsteop22januari in:14dagennahetbeëindigenvanjestageis20/1=>demaandagdiedaaropvolgtis22/1. ' ' Academiejaar2015M

14 Beoordeling:procesMenproductevaluatie Volgendecriteriawordeninaanmerkinggenomenbijdeevaluatievanditopleidingsonderdeelen heteindcijferwordtalsvolgtbepaald: COMMzelfanalyse1,2,3,4 Stageplan:10% Portfolio:*50%* Logboek:40% * Eindbeoordeling*stagementor:*50%* Inhoudelijke&praktischeinformatie Handelingsonderzoek COMMzelfanalyse5,6 Stageactiviteiten Tussentijdsefeedback&enproactiefmelM denvanproblemenofvragenvanadvies Eindconclusie(SWOTManalyse&loopM baanplan) " Jedientvoorelkvandeonderdelenportfolioeneindbeoordelingstagementorafzonderlijkte slagen.zonietwordthettekort,omgerekendnaar20,toegekend. " Indetotalebeoordelingwordtrekeninggehoudenmetdealdannietnagekomenafsprakenen deadlines,enmetdezorgdieaandeportfoliobesteedwerd. * ' Academiejaar2015M

15 het*competentieontwikkelend*stagemodel* HetCOM 1 Overkoepelendschematischoverzicht: Deontwikkelingvanjecompetentiesendeoriëntatieopdearbeidsmarktverloopt: enerzijdsconsecutiefvolgensviercommniveaus:knows knowshow showshow doesendit langstweetrajecten,hetreflectievetrajectenhetprofessioneletraject,meteentransitzonedaar waarbeidetrajectensamenvallen,en anderzijdssuccessiefvolgensdriecommfases:voordeaanvangvandestage tijdensdestage nadestage. DeCOMMvragenlijstisdeleidraad:hijisopgebouwdvolgensdeverschillendemaatstaven. HetsluitstukisdeportfoliodezebrengtjegansestagetrajectinkaartenzorgtvoordecementtusM sendeverschillendebouwstenenvanhetcommmodel. LatenweeerstdeCOMJniveausenvervolgensdeCOMJfasesonderdeloepnemen=> 1ELIAS,K Academiejaar2015M

16 COMMniveaus De transfer van de Masteropleiding' Communicatiewetenschappen naar de arbeidsmarkt brengthetontwikkelingsprocesvandeloopbaancompetenties,dedomeinspecifiekekennis&vaarm dighedenendewerkcompetentiesopgang. DitontwikkelingsprocesverlooptconsecutiefvolgensvierCOMMniveaus: Knows(begrijpen) Knowshow(operationaliseren) Showshow(presteren) Does(professioM naliseren); enlangstweetrajecten,hetreflectievetrajectenhetprofessioneletrajectmeteentransitzone daarwaarbeidetrajectensamenvallen. DeCOMVvragenlijstbegeleidjeopalleniveausenlangsheenbeidetrajecten: tijdenshetreflectievetrajectvoorzelfanalyseenreflectie; indetransitzonebijdeovergangnaarenbijcontactenenfeedbackmomentenmethetwerkveld; inhetprofessioneletrajectbijhetdeterminerenenoperationaliserenvandedomeinspecifieke kennis&vaardigheden. DeportfoliobrengtdevierCOMMontwikkelingsniveauslangsbeidetrajectensamenopheteinde vanditopleidingsonderdeel. SchematischevoorstellingvandeCOMJniveaus Academiejaar2015M

17 COMMfases De transfer van de Masteropleiding' Communicatiewetenschappen naar de arbeidsmarkt bem gintophetmomentdatjebeslistomhetopleidingsonderdeelstagetevolgen.vanafdatogenblik wordtdeontwikkelingvanjeverschillendeloopbaancompetentiesinganggezetonderimpulsvan decomvvragenlijst. Vooraanvangvandestagetrachtjejedomeinspecifiekekennis&vaardigheden,generiekekwaliM teiten en motieven te begrijpen. Het operationaliseren van deze inzichten gebeurt via gerichte werkexploratie.dezewerkexploratieleidtjenaareengeschiktestageplaats. Tijdensdestagegajedaadwerkelijkovertotpresterendoorjehandelingsonderzoekuittevoeren en je werkcompetenties te cultiveren. Dit maakt het eveneens mogelijk jezelf te profileren en je netwerk uit te breiden. Je gaat op jacht naar tussentijdse feedback van collega s en van je stagem mentorenjemeldtproactiefproblemenaanjestagebegeleiderofjevraagtdezeindiennodigom advies. Nadestagekanjejeverderprofessionaliserendoordebalansvanjestageprocesdoormiddelvan eenswotmanalyseoptemakenenjeloopbaanplanuittetekenen.metdeportfoliorondjeditopm leidingsonderdeelaf. SchematischevoorstellingCOMJfases Academiejaar2015M

18 COMMvragenlijst Dezevragenlijstwerdzoalsreedsgezegd,ontwikkeldomontwikkelingvanjeloopbaancompetenM ties,jedomeinspecifiekekennis&vaardighedenenjewerkcompetentiestestimuleren. TentweedefungeertdeCOMMvragenlijstalsfeedbackMinstrumentomeen360 inzichtteverwerven injeontwikkelingopdeverschillendecommniveaus. TenderdegeeftdevolledigingevuldeCOMMvragenlijstjeindeafrondingsfaseeenduidelijkbeeld vanjeeindsituatie. Logboek HetbijhoudenvaneenlogboektijdensjestagegeeftjedemogelijkheidomviareflectiedeontwikM kelingvanjekennis,vaardighedenenkwaliteiteninrelatietotjemotievenenjewerkcompetenties bijtehouden.jelogboekstartdaarwaarjestageplaneindigde:nadeeerstezelfanalyse,volgteen keuzeuiteenvandedomeinspecifiekekennis&vaardighedenomteoperationaliserenviajehanm delingsonderzoekendeverdereanalyseentoepassingvanjenetwerkenenzelfprofilering.jepolst naartussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega senbentproactiefinhetmeldenvanprom blemenofhetvragenvanadviesaandestagebegeleider.jereflecteertenbeschrijftjevoornaamste stageactiviteitenenontwikkelingen,jevorderingen,jetegenslagen.deuitbouwvanjenetwerk,je prestaties en je zelfprofilering krijgen hier bijzondere aandacht. Je sluit je logboek af met de bem sprekingvandeeindevaluatiediejestagementorjeopheteindevandestageperiodemeegeeft. Zelfreflectie Waarom'reflecteren?' HetlogboekendeportfoliozijninstrumentendatjetoelatensystematischtereflecterenentekunM nenlerenuitjepraktijkervaringen.ervarenenreflecterenwisselenelkaarcontinuaf:doorterem flecterenoverjepraktijkervaringenverwerfjeinzichtendiejekanaftoetsenindiezelfdepraktijk, waardoorjenieuweervaringenopdoet.reflectieishetvermogengestructureerdterugteblikken opeenervaringteneindedaarconclusiesuittetrekkenvoortoekomstighandelen(korthagenand Vasalos,2002). Academiejaar2015M

19 Academiejaar2015M Hoe'reflecteren?' SpiraalmodelvoorreflectievanKorthagen. 1.Omtereflecterenvertrekjevanuitdeervaringofdehandeling. 2.Jeblikthieropterugdoorvolgendevragentebeantwoorden: M Watdeedik? M Watdachtik? M Watvoeldeik? M Watwildeik? M Watwashetresultaat? M Hoereageerdemijnomgeving? 3.DangajenaofjeookgeslaagdbentinwatjewildebereikendoorjebewusttewordenvanesM sentiëlezaken: M welkekwaliteitensprakjeaan? M welkekenniszettejein? M watwasjemotivatieomdittebereiken? M Watzoujeverbeterenenwaarom? M Wathebjenodigomhetbeoogderesultaattebehalen? 4.Vervolgensbedenkjealternatievenomtothetbeoogderesultaattebekomen: M hoekanjehetbeoogderesultaatbehalen? 5.Totslotkiesjeeenvanjemogelijkeoplossingenenprobeerjedezeuitindepraktijk. Portfolio DeportfolioiseenverzamelingvanaljeervaringenenreflectiesdieresultereninleeropportuniteiM tenendietoelatenomverschillendecompetentiesteontwikkelenofaantescherpen.hijgeefteen extradimensieaanganshetstageproces.

20 Hetstageplanenhetlogboekwordengebundeldenmetelkaarinverbandgebrachtinjeportfolio, maar het resultaat is meer dan de som der delen: niet alleen worden alle opgesomde elementen opgenomen,zewordenookaanelkaarverbonden;erwordenknoopjesgelegd.deopbouw,strucm tuur,laymout,dekeuzevanhetmedium,deschrijfstijl,allefactoreneigenaaniemandsleerstijl,mam kenhetwerktoteencompleetgeheel. & Eenportfolioisdusgeenanderebenamingvooreenstageverslag:deportfolioscheptinzicht indetotalestagemervaringvoorzoweldestagebegeleideralsvoorjezelf. De complete portfolio kan gezien worden als een eindproduct van dit opleidingsonderdeel. Het geefteendiepgaandenbreedbeeldvandekennis,vaardigheden,evolutie,(beroepsm)houdingen ervaringvandestudent(e)voor,tijdensennadestage. Hetprocesishierbijvancruciaalbelang:deportfoliobiedtinzichtinjepersoonlijke,socialeencogM nitieveevolutiegedurendedestageenbrengtaanheteindedeviercomjniveausinrelatiemetde driecomjfasesineenoverkoepelendeeindconclusie. Loopbaanplan Hoebereikikdat? Loopbaanplanningheefttemakenmetkeuzesmakenenhetonderzoekenvandegevolgenvandie keuzes.bijloopbaanplanningmaakjeeenplanningopomjetoekomstigeloopbaantesturen.bijm voorbeelddooreenbepaalde(bij)opleidingtevolgenwaarmeejeeenbepaaldberoepofbepaalde functiekuntuitoefenendiebijjepast.ofdoormetanderentegaanpratenoverwatjewiltenkunt. Je plant de activiteiten die je wilt ondernemen. Je organiseert de hulp die je hierbij nodig hebt. Loopbaanplanningheefttemakenmethetheftineigenhandennemen. ReflecteerovertervoorbereidingvanjeloopbaanplanmeteenSWOTManalyse: ' Hebikbijdeopbouwvanhetplanrekeninggehoudenhetmijnindividuelemotieven,mijn opgedanekennisenmijnontwikkeldekwaliteitenencompetenties?(commzelfanalyse1=> 6) ' Jevorderingen,resultatenenpresentatievanjehandelingsonderzoek ' Detussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega s ' Deeindbeoordelingdoorjestagementor VoorhetopmakenvanjeloopbaanplanisjeSWOTManalysehetuitgangspunt.Tijdensjestagehebje hetmaximumindeontwikkelingvandezeenanderecompetentiesgeïnvesteerd.voorhetopstellen vanjeloopbaanplanlaatjejeleidendoordemaatstaf Loopbaanplanning vandecommvragenlijst: ' formuleerconcretewerkpunten,onderbouwdmetde360 feedbackenjeprestatiesenrem flectiesuitjelogboek. ' InwelkecommunicatiesectorwiliknahetbehalenvanmijndiplomaMasterindeCommuM nicatiewetenschappenstarten? ' waarinwilikmijverderontwikkelen? ' Ismijnplanhaalbaarintijd,middelenenmogelijkheden? Hetisbestmogelijkdatjenadezereflectiejeinitieelplanmoetaanpassen. Academiejaar2015M

21 Geraadpleegde*literatuur* Akkermans, J., Brenninkmeijer, V., Huibers, M.,& Blonk, R. W.(2012). Competencies for the ConM temporarycareer:developmentandpreliminaryvalidationofthecareercompetenciesquestionm naire.journalofcareerdevelopment,40(3),245m267. Boog,B.(2007).Handelingsonderzoekofactionresearch.KWALON.TijdschriftvoorKwalitatiefOnJ derzoek.,12(1),13m20. De Maeseneer, J. (2008). CompetentieMontwikkelend onderwijs: reflecties rond implementatie. In Vlaamse Onderwijsraad, CompetentieJontwikkelend onderwijs. Een verkenning.(pp. 135M150). AntM werpenmapeldoorn:garant. Elias,K.R.M.(2014).HetCompetentieOntwikkelendstageModel(COM).Hoedebrugslaantussende masteropleidingenhetwerkveld?stagealsbouwsteenvaneencompetentiegerichteacademischeopj leidingcommunicatiewetenschappen.phd,vrijeuniversiteitbrussel,communicatiewetenschappen, Brussel(onuitgegeven). Elias,K.(2015).Stagealsbouwsteenvancompetentiegerichthogeronderwijs.Vandomeinspecifieke leerresultatennaarloopbaancompetenties.antwerpen:garant(inpress). Grieves,J.,McMillan,J.,&Wilding,P.(2006).Barrierstolearning:conflictsthatoccurbetweenand withinorganisationalsystems.internationaljournaloflearningandintellectualcapital,3(1),86m 103. Kolb,A.Y.,&Kolb,D.A.(2005).Learningstylesandlearningspaces:EnhancingexperientiallearM ninginhighereducation.academyofmanagementlearning&education.,4(2),193m212. Kuijpers,M.(2003).Loopbaanontwikkeling.Onderzoeknaar'competenties'.Nederland:University oftwente. McNiff,J.(2010).ActionResearchforProfessionalDevelopment.UK:SeptemberBooks. McNiff,J.,&Whitehead,J.(2002).Actionresearch:PrinciplesandPractice.London,UK:Routledge. Meijers,F.,Kuijpers,M.,&Bakker,J.(2006).Overleerloopbanenenloopbaanleren:loopbaancompeJ tentiesinhet(v)mbo.hetplatformberoepsonderwijs. Tisani, N. (2008). Challenges in producing a portfolio for assessment: in search of underpinning educationaltherories.teachinginhighereducation,13(5),549m557. VLIR M VLHORA. (2012, 03 26). Handleiding. Uitschrijven Domeinspecifieke Leerresultatenkaders. Retrieved 01 16, 2014 from VLUHR: VLIR.(2010).BachelorJmasterstructuurenuitbreidingvandestudieomvang:VLIRJstandpuntt.a.v.de sociale & umane wetenschappen. Retrieved 02 06, 2014 from VLIR: * Academiejaar2015M

22 Artikel1 Stagereglement* Inditreglementwordtverstaanonder: STAGE:'' Werkplekleren m.b.t. een communicatiewetenschappelijk zinvolle praktijksituatie verricht in een publiekeofprivaatrechtelijkeinstelling,bedrijf,dienstofdienstverlenendeorganisatie.destages kunnenintern(d.w.z.inhetkadervanlopendonderzoekbinnendecentraverbondenaandesectie ofbinnendesectiecommunicatiewetenschappenzelf)ofextern(d.w.z.buitendecentra,desectie en/ofdevub)gedaanworden. Destageskunnenen/ofmogenbetrekkinghebbenopdedoordestagiair(e)temakenmasterproef. STAGEBEGELEIDER:' DitiseenwetenschappelijkpersoneelsliddatbelastismetdepraktischeeninhoudelijkebegeleiM dingvanstages,zowelalsdeevaluatieervan(assistentverbondenaandevakgroep). STAGEMENTOR:' Ditiseenpersoneelslidvanhetpubliekeofprivaatrechtelijkeinstelling,bedrijf,dienstofdienstverM lenende organisatie waar de stage wordt volbracht, dat instaat voor de praktischebegeleiding en beoordelingvandestudent(e)(en)opdestageplaatszelf. STAGECOMMISSIE:' Ditzijndestagebegeleiderendestagementor. PORTFOLIO: Dit is de eindrapportering over het verrichte veldwerk. De inleverdatum: de maandag die volgt veertiendagennahetbeëindigenvandestageophetvakgroepsecretariaatscom. STAGEOVEREENKOMST: De overeenkomst wordt gesloten tussen de student(e), de verantwoordelijke op de stageplaats (stagementor)endeuniversiteit(vertegenwoordigddoordedecaanvandefaculteiteconomische ensocialewetenschappen&solvaybusinessschool).dezeovereenkomstwordtuiterlijktweewem kenvooraanvangvandestageterondertekeningaangebodenophetvubcareercenter. STAGEPLAN: Ditishetdossierdattervoorbereidingvandestageingediendwordtbijdestagebegeleider5weM kenvooraanvangvandestage. Academiejaar2015M

23 Artikel2 DeSTAGEPERIODE:erkanstagegelopenwordenineersteoftweedesemester: Dezekanaanvangentijdensdezomervakantievoorafgaandaanhetacademiejaarwaarindemaster wordtdoorlopenendienttenlaatsteopheteindevandelentevakantieafgelopentezijn. Deduurvandestagebedraagtminimaal'zeven'weken maximaalnegenweken,meteenritme van4'werkdagenperweek(tijdenshetacademiejaar). Tijdens het eerste semester wordt een vaste' lesdag dinsdag, ingelast, zodat de stum dent(e)(e)/stagiair(e)instaatisalzijn/haarlessenaandeuniversiteitbijtewonen.devastelesdag tijdenshettweedesemesterisnognadertebepalen. Artikel3 DeSTAGEPLAATSwordtdoordestudent(e)gekozenenmoetwordengoedgekeurddoordestageM begeleider. De aanvraag tot goedkeuring van de stageplaats gebeurt via het stageplan en wordt vervolledigd met het bewijs van geslaagd voor de Bacheloropleiding, het voorbereidingsprogramma of het schakelprogramma Communicatiewetenschappen. Deze aanvraag wordt 5 weken voor de aanm vangsdatumovergemaakt. DeSTAGEOVEREENKOMSTdientvolledigondertekend(doorallepartijen)tezijnbijaanvangvan destage. Artikel4 De STAGIAIR(E) verbindt zich ertoe geen stage te lopen in een dienst waar naaste familieleden werkzaam zijn, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden en met uitzonderlijke toestemming vandestagebegeleider.evenminishetdestagiair(e)toegestaanstagetelopenbijzijneigenwerkm geverbehoudensinuitzonderlijkeomstandighedenenmetuitzonderlijketoestemmingvandestam gebegeleider. Artikel5 DeSTAGIAIRheeftdevolgendeverplichtingen: - voor alle vakken van de Bacheloropleiding, het voorbereidingsprogramma of het schakelprom grammatezijngeslaagdalvorenshetopleidingsonderdeelstageaantevatten; - zichsteedsgebondenwetendoorderegelsvanhetberoepsgeheim; - hethuishoudelijkreglementrespecterenvanhetorganismewaardestagewordtvolbracht; - zich indachtig zijn dat hij als een vertegenwoordiger van de VUB optreedt en aldus mede het imagovandevubuitdraagt; - zichaandevooropgesteldedeadlinesenafsprakentehouden; - destagemagaansluitenbijdemasterproef,maardeportfoliomaggeenonderdeelvormenvan demasterproef; Artikel6 DeSTAGEBEGELEIDERheeftalsverplichtingen: - eenalgemenevoorlichtingtegevenoverwateenstageinhoudt; Academiejaar2015M

FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL STAGEHANDLEIDING. Stagecoördinatoren.

FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL STAGEHANDLEIDING. Stagecoördinatoren. FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL Vakgroep Communicatiewetenschappen STAGEHANDLEIDING Master of Science In de Communicatiewetenschappen In Communication studies Stagecoördinatoren

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2013-2014 art. 1 Algemene bepalingen 1 Het Stagereglement

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2014-2015 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Infosessie stage Communicatiewetenschappen. Prof. dr. An-Sofie Claeys

Infosessie stage Communicatiewetenschappen. Prof. dr. An-Sofie Claeys Infosessie stage Communicatiewetenschappen Prof. dr. An-Sofie Claeys ansofie.claeys@soc.kuleuven.be Master Communicatiewetenschappen 2 Overzicht 1. Introductie 2. Voorwaarden 3. Verloop 4. Leerdoelen 5.

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie ONDERZOEKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Research Internship onderzoeks-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit reglement is van toepassing op alle stages die na 31 augustus 2005 zijn goedgekeurd of aangevangen. lid 2 Dit stagereglement

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde Department of Family Medicine Gebouw K, 1 e verdieping Laarbeeklaan 103 1090 Brussels (Belgium) Tel: Fax: Mail: Web: +32-2-477 43 11 +32-2-477

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Doel stage. Clinical Masters Internship. Wat voor soort plekken zijn er? Masters BUL + Wanneer begin je aan een stage?

Doel stage. Clinical Masters Internship. Wat voor soort plekken zijn er? Masters BUL + Wanneer begin je aan een stage? Clinical Masters Internship STAGES BIJ KLINISCHE-PSCHOLOGIE WAT & HOE? 15 maart 2006 Marc Cleiren Stagecoordinator Klinische Psychologie Doel stage Kennismaken praktijk GGZ en-of Kennismaken praktijk onderzoek

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

DAE. 0. Inhoud

DAE. 0. Inhoud Stages @ DAE 0. Inhoud 0. Inhoud... 1 1. Algemene informatie... 2 2. Doelstellingen... 2 3. Communicatie... 2 4. Stagebegeleiding... 2 5. Overzicht stage-evaluatie... 3 5.1. Doelstelling... 3 5.2. Quotering

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Prof dr Evert Zinzen dr Wouter Cools Daan Vaesen Ariane Caplin 1-10-2013 1 Stageconcept Legende L&I II VGOS L&I II:

Nadere informatie

STAGE ALS KEUZEVAK. Infosessie april 2017

STAGE ALS KEUZEVAK. Infosessie april 2017 STAGE ALS KEUZEVAK Infosessie april 2017 INHOUD 1. Intro 2. Stage in het curriculum 3. Praktisch 4. Meer info 3 INTRO 4 WAAROM STAGE LOPEN? Kans om kennis te maken met het werkveld Werkervaring opdoen

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten Een praktisch werkboek te gebruiken voor, tijdens en na de stage.

Stagehandleiding voor studenten Een praktisch werkboek te gebruiken voor, tijdens en na de stage. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Departement Communicatiewetenschappen Departement Politieke Wetenschappen Stages Media en Communicatie: Doen! Stagehandleiding voor studenten Een praktisch

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Gebruik van portfolio in een onderzoeksstage voor werkstudenten

Gebruik van portfolio in een onderzoeksstage voor werkstudenten Gebruik van portfolio in een onderzoeksstage voor werkstudenten Stefan Hardonk Doelstellingen Onderzoeksstage academische onderzoekscompetenties + metacognitieve competenties Behoeften van samenleving

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie PRAKTIJKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Practice Internship praktijk-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg Department of Family Medicine and Chronic Care Gebouw K, 2 e verdieping Laarbeeklaan 103 B-1090 Brussel Tel: Fax: Mail:

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding De stageovereenkomst wordt vóór 1 november 2008 afgesloten.

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015 Brochure voor stageverlenende organisaties Maart 2015 Voorwoord Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kiezen studenten eerst voor een bacheloropleiding en gebruikelijk aansluitend voor een masteropleiding.

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design STAGEPLAN 2013-2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN STAGEPLAN 2013-2014 Je stageplan bestaat uit drie opbouwende delen en twee formulieren voor de bedrijfsfeedback (voortgangsgesprek en eindadvies).

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING MODULE 2

STAGEHANDLEIDING MODULE 2 STAGEHANDLEIDING MODULE 2 Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding Flankerende leerlijn Omkadering en partners Verloop van de stage Stageovereenkomst Aanwezigheid Specifiek

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale studie of stage,

Nadere informatie

Stageovereenkomst Master of Laws in het notariaat Stage binnen het opleidingsonderdeel Masterproef met inbegrip van de studiestage 1

Stageovereenkomst Master of Laws in het notariaat Stage binnen het opleidingsonderdeel Masterproef met inbegrip van de studiestage 1 Stageovereenkomst Master of Laws in het notariaat Stage binnen het opleidingsonderdeel Masterproef met inbegrip van de studiestage 1 Tussen Naam en adres notaris of notariskantoor vertegenwoordigd door

Nadere informatie

VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD)

VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD) VRIJWILLIGE STAGEOVEREENKOMST (ONBEZOLDIGD) Voor personen die ingeschreven zijn als student aan de Universiteit Gent en die in het kader van hun universitaire studies bij een bedrijf of andere overheidsinstelling

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Een lijst van voorbeeldbedrijven kan geraadpleegd worden op de vakgroepwebsite (http://geoweb.ugent.be/student).

Een lijst van voorbeeldbedrijven kan geraadpleegd worden op de vakgroepwebsite (http://geoweb.ugent.be/student). Richtlijnen Stage Master Geografie Master Geomatica en Landmeetkunde Academiejaar 2016-2017 1 INLEIDING De stage geeft aan de studenten de gelegenheid om tijdens de opleiding reeds kennis te maken met

Nadere informatie

OPENINGSUREN CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar Openingsuren van 18/09/2017 tot 22/09/2017

OPENINGSUREN CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar Openingsuren van 18/09/2017 tot 22/09/2017 OPENINGSUREN CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2017-2018 Openingsuren van 18/09/2017 tot 22/09/2017 maandag 18/09/17 van 10u tot 16u van 16u tot 18u 1 ste en 2

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE

STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE STAGEPORTFOLIO POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE Met de stage politieke wetenschappen willen we je in de eerste plaats een boeiend en leerrijk (eerste) contact

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Internship LEAD COLLOQUIUM. Wat houdt deze LEAD COLLOQUIUM precies in?

Internship LEAD COLLOQUIUM. Wat houdt deze LEAD COLLOQUIUM precies in? Bestemming: The Washington Center Academiejaar: 2016-2017 Eerste semester Het Washington Project bestaat uit drie onderdelen: Internship (20 ECTS), Leadership Forum (5 ECTS) en Academic Course (5 ECTS)

Nadere informatie

Stage Communicatiewetenschappen

Stage Communicatiewetenschappen FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Stage Communicatiewetenschappen 1. Introductie 2. Voorwaarden 3. Begeleiding 4. Verloop 4.1

Nadere informatie

Stage Communicatiewetenschappen (2014 2015)

Stage Communicatiewetenschappen (2014 2015) FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Stage Communicatiewetenschappen (2014 2015) 1. Introductie 2. Voorwaarden 3. Begeleiding

Nadere informatie

Dinsdag 5 september 09:00-13:00 uur. 13:00-15:00 uur Geertsemazaal, Academiegebouw Donderdag 7 september 09:00-10:00 uur, Kouwerzaal ( M161)

Dinsdag 5 september 09:00-13:00 uur. 13:00-15:00 uur Geertsemazaal, Academiegebouw Donderdag 7 september 09:00-10:00 uur, Kouwerzaal ( M161) Informatie over de studiestartweek: www.rug.nl/gmw/start-up-info Bachelor Psychologie Nederlands Welkom en informatie studieprogramma en regelingen 1 e jaars NL Introductiebijeenkomst 1 e jaars NL: Introductie

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Doelgroep Het Postgraduaat Conferentietolken aan de HUB staat open voor houders van het diploma Master in het Tolken of een ander

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam appellant], appellant tegen de Examencommissie Master Political Sciences, verweerder

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde Stagehandleiding Bachelor Bedrijfskunde 2014 2015 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Waarom een onderzoeksstage?...3 3. Het stageproject en de studieplanning...4 4. Eisen aan een stageplaats...4 4.1 De organisatie...4

Nadere informatie

Website MPC. Stef Segers Ellen Verresen Tine Van Nunen Veerle Van Rossom. Master in de Meertalige Professionele Communicatie

Website MPC. Stef Segers Ellen Verresen Tine Van Nunen Veerle Van Rossom. Master in de Meertalige Professionele Communicatie Website MPC Stef Segers Ellen Verresen Tine Van Nunen Veerle Van Rossom Master in de Meertalige Professionele Communicatie 1.Concurrentieanalyse Lessius Hogeschool Hogeschool Universiteit Brussel Universiteit

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing in de praktijk : van planning tot evaluatie. Prof. Dr. Apr. Bart ROMBAUT. Dag van de Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing in de praktijk : van planning tot evaluatie. Prof. Dr. Apr. Bart ROMBAUT. Dag van de Onderwijsvernieuwing Onderwijsvernieuwing in de praktijk : van planning tot evaluatie Prof. Dr. Apr. Bart ROMBAUT 4 juni 2008 pag. 1 INLEIDING Geen onderwijsdeskundige, maar uit de praktijk Voorzitter van het Farmaceutisch

Nadere informatie

STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK

STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK Stagegids STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK 2016-2017 Dit document biedt een beknopt overzicht van alle aspecten verbonden aan de stage. De stage is een verplicht opleidingsonderdeel (9 studiepunten) in

Nadere informatie