FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL STAGEHANDLEIDING!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL STAGEHANDLEIDING!!"

Transcriptie

1 FACULTEIT ECONOMISCHE en SOCIALE WETENSCHAPPEN & SOLVAY BUSINESS SCHOOL Vakgroep Communicatiewetenschappen STAGEHANDLEIDING MasterofScienceinde Communicatiewetenschappen Stagebegeleider dr.dorienbaelden Pleinlaan9 1050Brussel tel:02/ VERSIE:' juni'2015' AUTEUR:' dr.'katty'elias'

2 Inhoud' DOELSTELLINGEN'STAGE'COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN'...'1 STAGE'TIJDENS'DE'MASTER'COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN'...'2 PRAKTISCH...2 INHOUDELIJK...4 QUICKSTARTER...6 DESTAGEPROCEDURE...7 Voorbereidingopdestage...7 Tijdensdestage...9 Nadestage...10 BEOORDELING:PROCESMENPRODUCTEVALUATIE...12 HET'COMPETENTIEONTWIKKELEND'STAGEMODEL'...'13 HETCOM...13 COMMNIVEAUS...14 COMMFASES...15 COMMVRAGENLIJST...16 Logboek...16 Zelfreflectie...16 Portfolio...17 Loopbaanplan...18 GERAADPLEEGDE'LITERATUUR'...'19 STAGEREGLEMENT'...'20 BIJLAGE'...'23 VUBINTERNSHIPAGREEMENTFORM(COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN)...1 COMMVRAGENLIJST...1

3 Doelstellingen*stage*Communicatiewetenschappen* Volgensdedoelstellingenvanhetopleidingsonderdeel stage,dat12studiepuntenomvat,kaneen student: tijdensdestagedomeinspecifiekekennis&vaardighedenoperationalisereneninrelatietot hetwerkveldvertalendoormiddelvaneenhandelingsonderzoek; deverworveninzichtendeskundigtoepassenineenmediabedrijfof instelling,ineencomm municatieafdelingvaneeninstelling,bedrijfoforganisatie,ofineenbureaudatgespecialim seerdecommunicatiedienstentoelevertaanhogervermeldebedrijvenofinstellingentijdens destage; zich vertrouwd maken met praktische, cognitieve en sociomaffectieve vaardigheden op het vlak van het management, beleid, productie, distributie of promotie van de verschillende mediavormen,communicatiemeninformatieproducten,msystemen,en/ofprocessentijdens destage,teneindedeloopbaancompetentiesteontwikkelen; doordecombinatievantheorie,wetenschapenpraktijkeenkritische,constructieveentegem lijkertijdeenwerkzameattitudeaandedagleggentijdensdestagemethetoogophetbem nuttenvandemogelijkhedenopdearbeidsmarkt. Academiejaar2015M2016 1

4 Praktisch Stage*tijdens*de*Master*Communicatiewetenschappen* Wanneerjevoorstagekiest,dankiesjeindeeersteplaatsvoorhetopdoenvanpraktijkervaringin hetkadervanjeopleiding. Hoezo? Inhetacademiejaar kanjeindemasteropleidingkiezentusseneenstage(12studieM punten)oftweeàdriekeuzevakkenmeteentotaalvan12studiepunten. StageiseenjaaropleidingsonderdeelenkandusdoorlopenwordeninheteersteofhettweedeseM mester;deeindbeoordelingvindtplaatsindejunimzittijd.inschrijvenvoorditkeuzevakaanhetbem ginvanhetacademiejaarisevenweleennoodzakelijkevoorwaarde. JedientvoorallevakkenvandeBacheloropleiding,hetvoorbereidingsprogrammaofhetschakelM programmatezijngeslaagdalvorensjejevoorhetopleidingsonderdeelstagecommunicatiewetenm schappenkaninschrijven.voegdaarvanbewijstoeaanjestageplan,tergoedkeuringvanjestagem plaats.uitzonderingenkunnenslechtsinoverlegenmetpositiefadviesdoordetrajectbegeleider, mevrouwromydemolwordentoegestaan. Wanneer? Jekanmetjestagevanstartgaantijdensdezomervakantie2015voorafgaandaanhetacademieM jaarwaarindemasterwordtdoorlopenendienttenlaatsteop10april2016afgelopentezijn. Hoelang? Deduurvandestagebedraagttijdenshetacademiejaarminimaal'zeven'weken maximaalnegen aaneensluitendeweken. Tijdensdelesvrijewekenenvakantieperiodeskentdestageperiodeeenminimumvan'7'weken.De maximumduurkanvariëren. Tijdensdeleswekenloopjestagemeteenritmevan4'werkdagen'per'week,zodatjeinstaatbent aljelessenaandeuniversiteitbijtewonen.onder lessen wordenenkeldekernvakkenverstaan ennietdekeuzevakken. " Inheteerstesemesterwordteenvastelesdag dinsdag'vingelast, " Erwordtgewerktaaneenvastelesdagtijdenshettweedesemester. Tijdensdelesvrije'weken'en'vakantieperiodesloopjestageaaneenritmevan5'werkdagenper week. Watmeer? Wanneerjekiestvooreenstagedansporenwijjeaanomzelfeenstageplaatstezoeken.Uiteraard houden de stageactiviteiten rechtstreeks verband met de communicatiesector en de universitaire opleidingcommunicatiewetenschappen. Academiejaar2015M2016 2

5 DestagebegeleiderhoudtjeopdehoogtevandeverschillendestageaanbiedingenviahetVUBCaM reercenter BekijkhetstageJaanbod Destagebegeleiderlegtgeenstagebezoekenaf,maarnodigtjeuitomproactiefcontactoptenemen metdestagebegeleideromvoortgang,succesverhalenofproblementedelenofomadviestevram gen.eenpersoonlijkonderhoudkanook,naafspraak. PointCarré De stagebegeleider maakt gebruik van het leerplatform voor verschillende zaken. Het is daarom belangrijk je meteen in te schrijven voor deze cursus, zodat je toegang hebt tot de verschillende documentenenbelangrijkemededelingen. Benjenogniet'officieel'ingeschrevenvoorditkeuzevak,maarwiljetochalop'de'hoogte'blijV ven?plaatsdaneenbladwijzeropjeleerplatform.hoe? # Ganaardetab Cursussen bovenaanenselecteer Curriculuminformatie # Kieslinksvoor Opleidingsonderdelen # VoerindezoekbalkrechtsbovenstagecommunicatiewetenschappeninenklikophetzoekM icoontje # Kiesvoor Stagecommunicatiewetenschappen PAUWELSCaroline 7208 # Klikopdehoofdpagina Maakeenbladwijzervoordezecursusruimte # Jekannumakkelijkalleinformatieconsulterenendeaankondigingenzelfopvolgen. Onderdehoofding documenten stagedocumenten vindjeallenodigeinformatie,invulformuliev ren,contracten,e.d.diejevoorjestagenodighebt. Bij documenten COMJdocumenten vind je meer achtergrondinformatie bij het CompetentieM OntwikkelendstageModel(COM). Stageplan) indienen) ) Ten*laatste*5* weken*voor* aanvang*stage* Goedkeuring) stage)door) begeleider) ) In*de*daarop* volgende* *weken* Afspraken*en*deadlines* Ondertekenen) contract)door) student)en) statgeplaats) ) Ten*laatste*2* weken*voor* aanvang*stage* Stage)lopen) ) 7*tot*9* weken* Indienen) por6olio) ) 2*weken*na* afloop*stage* HetnietnalevenzonderkennisgevingvanvooropgesteldedeadlinesofafsprakenwordtgesanctioM neerd. Academiejaar2015M2016 3

6 Inhoudelijk StagebiedtjeenerzijdsdemogelijkheidomwatjetijdensjemasteropleidingCommunicatiewetenM schappengeleerdhebtteoperationaliseren.anderzijdskrijgjedekansomtijdensjestageverschilm lendecompetentiesteontwikkelenenjeteoriënterenopdearbeidsmarkt. Omditterealiseren,hanterenwezevenCOMVmaatstaven 1. 1.'Domeinspecifieke'kennis'en'vaardigheden( Watkenik,watweetik? ) Je kennis over de communicatiesector wordt voornamelijk gevoed door je opleiding CommunicaM tiewetenschappen. Het niveau van je kennis wordt grotendeels bepaald door je Masteropleiding. Vooraleerjeopstagegaatishetbelangrijkteweteninwelkematejealbepaaldedomeinspecifieke leerresultaten behaald hebt, zodat je weet welke kennis en vaardigheden je tijdens je stage kan aansprekeneninzetten. '' Handelingsonderzoek'(Hoepasikmijnacademischevaardighedenenkennistoe? ) Doelvanhethandelingsonderzoekisdatjedoorpraktijklerenbruikbare,situatiegebondeninzichM tenverwerftdiejehelpenteprofessionaliserenenjeteprofilerenopdewerkvloer.ditonderzoek heefttotdoeljedomeinspecifiekekennisenvaardighedenaantescherpenenjewetenschappelijke inzichtenencompetentiesteverbeteren. 2.'Generieke'kwaliteiten( Watkanik? ) Dezemaatstafgaatoverhetonderzoekenwaarjegoedinbentenmindergoedinbent.Alsjeweet waarjegoedinbentenwatjekwaliteitenzijn, dangajenadenkenoverhoejedezekwaliteiten kuntinzettenomjedoelentijdensjestagetebehalen. 3.'Motieven( Watwilikenwaaromwilikdat? ) Motievenreflectiegaatoverdewensenendewaardendievanbelangzijntijdensjestageenvoorje loopbaan. Bij motievenreflectie onderzoek je wat werkelijk belangrijk is voor jou in het leven. Je denktnaoverwatjevoldoeninggeeftenhoejedezevoldoeningookinjewerkkanbereiken. 4.'Werkexploratie( Waarvindikwerk/stagedatbijmepast? ) Werkexploratiegaatoverhetonderzoekenvanwerkmogelijkhedenenoverwaardekansenopde arbeidsmarktzijn.bijdezemaatstafgajeontdekkenwatbepaaldwerkvanjevraagt,welkekennis envaardighedenjehiervoornodighebt.maarookwelkewaardeninditwerkvanbelangzijn;kom mendezeovereenmetjouwwaarden? Werkexploratiegaatookoverhoejegeschiktwerkkuntzoeken.BijvoorbeeldhoejeeensollicitaM tiebriefschrijft,informatiekuntverzameleneneengesprekkuntvoeren. 5.'Netwerken( Wiekanmehelpen? ) De maatstaf netwerken gaat over contacten opbouwen en onderhouden die je helpen in je toem komstigeloopbaan.dezecontactengebruikjebijvoorbeeldomopdehoogteteblijvenvanontwikm kelingen op de arbeidsmarkt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Je kunt je contacten uit je netwerkgebruikenomdaadwerkelijkeeneerste/nieuwebaantevinden.hetblijktdatjedemeeste kanshebtomeeneerste/nieuwebaantevinden,wanneerjecontactenuitjenetwerkjehierbijhelm pen. 1 De COM-maatstaven maken integraal onderdeel uit van het CompetentieOntwikkelend stagemodel (COM). Academiejaar2015M2016 4

7 6.'Zelfprofilering( Hoegedraagikmeentoonikwaarikgoedinben? ) Jeprofileertjezelfdoorjepersoonlijkekennis,kwaliteiten,motievenenwerkcompetenties,diereM levantzijntijdensjestagetepresenterenenerovertecommuniceren.doorerovertepratenmet relevantepersonenverhoogjejekansendiekunnenbijdragentothetsuccesvanjestageenbreidje jeprofessioneelnetwerkuit. 7.'Loopbaanplanning( Hoeoriënteerikmeopdearbeidsmarkt? ) Loopbaanplanningheefttemakenmetkeuzesmakenenhetonderzoekenvandegevolgenvandie keuzes.bijloopbaanplanningmaakjeeenplanningopomjetoekomstigeloopbaantesturen.bijm voorbeelddooreenbepaalde(bij)opleidingtevolgenwaarmeejeeenbepaaldberoepofbepaalde functiekuntuitoefenendiebijjepast.ofdoormetanderentegaanpratenoverwatjewiltenkunt. Je plant de activiteiten die je wilt ondernemen. Je organiseert de hulp die je hierbij nodig hebt. Loopbaanplanningheefttemakenmethetheftineigenhandennemen. DezeCOMMmaatstavenvormendebasisvandeCOMVvragenlijst. 1 1 In bijlage Academiejaar2015M2016 5

8 Quickstarter Quick&starter& Stageplan) indienen) ) Ten&laatste&5& weken&voor& aanvang&stage& Goedkeuring) stage)door) begeleider) ) In&de&daarop& volgende&weken& Ondertekenen) contract)door) student)en) statgeplaats) ) Ten&laatste&2& weken&voor& aanvang&stage& Stage)lopen) LOGBOEK) ) 7&tot&9&weken& Indienen) PORTFOLIO) ) 2&weken&na& afloop&stage& COM%zelfanalyse% (1,%2,%3,%4)% Inhoudelijke%info% Internship% agreement% request% Bewijs% geslaagd % Stage begeleider%geei% goedkeuring%en% informaje%door% aan%student%en% aan%vub%career% Center%(CC)%% VUB%CC%stuurt% contract%door% naar%student% Student%en% stageplaats% tekenen% contract%en% student%bezorgt% dit%aan%vub%cc% Decaan%tekent% contract% Student%komt% contracten% ophalen%bij%vub% CC%en%geeI%1% exemplaar%aan% stageplaats% Handelings onderzoek% COM%zelf% analyse%5%en%6% TussenJjdse% feedback% Stage% acjviteiten% Eindbeoordeling% Eindconclusie% SWOT%analyse% =>%COM%zelf%analyse%%%% %%%%%7% Stageplan% Logboek% Eindbeoordeling% stagementor% =>%Eindbeoordeling% Academiejaar2015M2016 6

9 Destageprocedure Voorbereiding op de stage Devolgende4elementenvormendebasisvoorjestageplan: 1) De voorbereidingsfase' wordt ingezet met een algemene COMMzelfanalyse aan de hand van de COMMvragenlijstmetCOMMmaatstaven1,2,3en4: jedomeinspecifiekekennis&vaardigheden Watkenik,watweetik? jemotieven Watwilikenwaarom? jegeneriekekwaliteiten Watkanik? jewerkexploratie Waarvindikeenstagediebijmepast? # Beantwoord,reflecteerenbeschrijfconcreet. 2) Verantwoorddekeuzevanjestageplaats,beschrijfdesector,jestagebedrijfendedienstofafM delingwaarjezalstagelopenengeefeenomschrijvingvanjestagetakenenverwachtingen. 3) VUBInternshipAgreementRequestForm(Communicatiewetenschappen):verzameldenodige administratieveenpraktischeinformatie.envulhetdaarvoorbestemdesjabloonin. 4) Je moet geslaagd zijn voor je bacheloropleiding/voorbereidingsprogramma/schakeljaar alvom rens je kan kiezen voor het opleidingsonderdeel stage. Je voegt daarvoor een bewijs van gem slaagd toeaanjestageplan. Jedientjestageplanviamailtergoedkeuringinuiterlijkvijfwekenvoordeaanvangvanjestagebij destagebegeleider. ' Academiejaar2015M2016 7

10 Stagecontract' Nagoedkeuringvanjestageplandoordestagebegeleider,steltdestagebegeleiderhetVUBCareer Centerhiervanopdehoogte.HetCareerCentersteltopbasisvanjestageplaneenstagecontractop enstuurtditnaarjedoor.jelaatditcontractindrieversiesondertekenendoorjestageplaatsenje ondertekentookzelf.deondertekendeversievanhetstagecontractbezorgtenlaatstetweeweken voordeaanvangvanjestagejeterugaanhetvubcareercenter.zijzorgenvoorondertekening doordedecaan. HetCareerCenterverwittigtjepermailwanneerjecontractendoordedecaanondertekendzijn, zodatjezeweerkanophalen. # eenexemplaarisvoorjezelf. # eenexemplaarbezorgjeaandeverantwoordelijkeopjestageplek. HetVUBCareerCenterkangevondenwordeningebouwB,lokaalB.0.11 openingsurenvan maandagtotdonderdagvan13.00tot18.00enopvrijdagvan13.00tot Het belang van een volledig ondertekend stagecontract is zeer groot: het betekent immers dat je dooronzeuniversiteitverzekerdbentopjestageplaats,zowelalsopdewegvanennaarjestagem plaats. Academiejaar2015M2016 8

11 Tijdensdestage Logboek'''$'''7'V'9'weken'stage' 1) handelingsonderzoek 2) COMMzelfanalyse5,6 3) tussentijdsefeedback 4) stageactiviteiten 5) eindbeoordelingsformulier Devolgende5activiteitenhoudenjebezigopdewerkvloerenverwerkjeinjelogboek 1 : 1) Aan het begin van je stage maak je een keuze uit een van de acht domeinspecifieke kennis& vaardigheden(ziecommvragenlijst)diejeindepraktijkwiltoepassenviaeenhandelingsonderm zoek(maatstaf1): Hoe pas ik mijn academische vaardigheden en kennis toe? Welke kennis en/of vaardigheid kanjerechtstreeksimplementerenofvertalennaarconcretestagegerelateerdeactiviteiten op de werkvloer? Deze vertaalslag kan gebeuren via actieve participatie of onrechtstreeks vialiteratuurstudieenobservatie. # Presenteerhetresultaatvanjetransfervantheorienaarpraktijkaanjestagementor. # Beschrijfconcreetjeactiviteiten,jeresultaten,jepresentatieenreflecteerhierover. 2) TijdensdestagewordtdealgemeneCOMMzelfanalyseaandehandvandeCOMMvragenlijstverder gezetmetdecommmaatstaven5,6: netwerken Wiekanmehelpen? zelfprofilering Hoegedraagikmeentoonikwaarikgoedinben? # Beantwoord,reflecteer,beschrijfénpasconcreettoe 3) Halverwegejestagevraagjetussentijdsefeedbackaanjestagementor,jecollega s,medestagiaim resoverjeprestaties,maarookoverjewerkcompetentiesenjeprofilering.jewordtookaanm gemoedigdomtijdigenopeenproactievemaniersuccesverhalenofproblementedelenmetde stagebegeleiderenomadviestevragenaandestagebegeleiderindiennodig.ditkanperemmail telefoon ( ), of via een gesprek (op afspraak Pleinlaan9,2 e verdieping). # Beschrijfconcreetmetvoorbeeldenenreflecteeroverjetussentijdsefeedback. # Rapporteerditinjeportfolio. 1 meer informatie over het gebruik van het logboek en zelfreflectie vind je verder in de richtlijnen. Academiejaar2015M2016 9

12 4) Gedurendejestagemonitorjejestageactiviteiteninrelatietot: % JebesprekingenvanCOMMmaatstaven1=>6 % Jevorderingen,resultatenenpresentatievanjehandelingsonderzoek % Detussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega s % Devoorbereidingopdeeindbeoordelingdoorjestagementor ' # Beschrijfconcreetmetvoorbeeldenenreflecteerhierover. ' 5) Opheteindevanjestageperiodevraagjejestagementoromheteindbeoordelingsformulierin tevullenenmetjoutebespreken.vraagzoveelalsmogelijkfeedback. # Becommentarieerenreflecteerhierover. Logboek'''$'''einde'stage' 6) Eindconclusie =>SWOTManalyse =>COMMzelfanalyse7 Portfolio'''$'''2'weken'na' Nadestage Devolgende2activiteitensluitenjestageperiodeinjeeindconclusieaf: 1) OmdelaatsteCOMMmaatstaf7grondigtekunnenbeantwoordenverwerkjevolgendeelemenM tenineenswotmanalyse: % jebesprekingenvancommmaatstaven1=>6 % jeresultatenvanjehandelingsonderzoek % detussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega s % deeindbeoordelingvanjestagementor # Beschrijfconcreetmetvoorbeeldenenreflecteerhierover. 2) DealgemeneCOMMzelfanalyseaandehandvandeCOMMvragenlijstafgerondmetCOMMmaatstaf 7: loopbaanplanning Hoeoriënteerikmeopdearbeidsmarkt? # PasdeSWOTManalyseconcreettoe. Academiejaar2015M

13 Portfolio' Jebundeltjestageplan(nietjestagecontract),jelogboekendeeindbeoordelingdoorjestageM mentorineenportfolio.dezeportfolioisjouwpersoonlijkevisitekaartje:hijgeefteenlogischgem structureerdbeeld,ineenverzorgdelaymoutenmeteenpersoonlijkeschrijfstijl,méteencorrect taalgebruikvanjouwstagemervaringen. Lengtenochopbouwzijnvanbelang,volledigheidenduidelijkheidwel. Hetindienenvandeportfoliogebeurtopdemaandagdievolgtop14'dagennahetafrondenvan de stage en ten laatste één week voor het sluiten van de junimzittijd op het SCOMM vakgroepsecretariaatbijmevrouwchristelvaeremans,pleinlaan9,4 de verdieping.'destagebegem leiderbevestigtdeontvangstvandeportfolio.deeindresultatenwordenbekendgemaaktnadelim beratievandejunimzittijd. ' ' Voorbeeld: Jebeëindigtjestageopvrijdag5januari.Danleverjejeportfolioeneindbeoordelingsformuliertenlaatsteop22januari in:14dagennahetbeëindigenvanjestageis20/1=>demaandagdiedaaropvolgtis22/1. ' ' Academiejaar2015M

14 Beoordeling:procesMenproductevaluatie Volgendecriteriawordeninaanmerkinggenomenbijdeevaluatievanditopleidingsonderdeelen heteindcijferwordtalsvolgtbepaald: COMMzelfanalyse1,2,3,4 Stageplan:10% Portfolio:*50%* Logboek:40% * Eindbeoordeling*stagementor:*50%* Inhoudelijke&praktischeinformatie Handelingsonderzoek COMMzelfanalyse5,6 Stageactiviteiten Tussentijdsefeedback&enproactiefmelM denvanproblemenofvragenvanadvies Eindconclusie(SWOTManalyse&loopM baanplan) " Jedientvoorelkvandeonderdelenportfolioeneindbeoordelingstagementorafzonderlijkte slagen.zonietwordthettekort,omgerekendnaar20,toegekend. " Indetotalebeoordelingwordtrekeninggehoudenmetdealdannietnagekomenafsprakenen deadlines,enmetdezorgdieaandeportfoliobesteedwerd. * ' Academiejaar2015M

15 het*competentieontwikkelend*stagemodel* HetCOM 1 Overkoepelendschematischoverzicht: Deontwikkelingvanjecompetentiesendeoriëntatieopdearbeidsmarktverloopt: enerzijdsconsecutiefvolgensviercommniveaus:knows knowshow showshow doesendit langstweetrajecten,hetreflectievetrajectenhetprofessioneletraject,meteentransitzonedaar waarbeidetrajectensamenvallen,en anderzijdssuccessiefvolgensdriecommfases:voordeaanvangvandestage tijdensdestage nadestage. DeCOMMvragenlijstisdeleidraad:hijisopgebouwdvolgensdeverschillendemaatstaven. HetsluitstukisdeportfoliodezebrengtjegansestagetrajectinkaartenzorgtvoordecementtusM sendeverschillendebouwstenenvanhetcommmodel. LatenweeerstdeCOMJniveausenvervolgensdeCOMJfasesonderdeloepnemen=> 1ELIAS,K Academiejaar2015M

16 COMMniveaus De transfer van de Masteropleiding' Communicatiewetenschappen naar de arbeidsmarkt brengthetontwikkelingsprocesvandeloopbaancompetenties,dedomeinspecifiekekennis&vaarm dighedenendewerkcompetentiesopgang. DitontwikkelingsprocesverlooptconsecutiefvolgensvierCOMMniveaus: Knows(begrijpen) Knowshow(operationaliseren) Showshow(presteren) Does(professioM naliseren); enlangstweetrajecten,hetreflectievetrajectenhetprofessioneletrajectmeteentransitzone daarwaarbeidetrajectensamenvallen. DeCOMVvragenlijstbegeleidjeopalleniveausenlangsheenbeidetrajecten: tijdenshetreflectievetrajectvoorzelfanalyseenreflectie; indetransitzonebijdeovergangnaarenbijcontactenenfeedbackmomentenmethetwerkveld; inhetprofessioneletrajectbijhetdeterminerenenoperationaliserenvandedomeinspecifieke kennis&vaardigheden. DeportfoliobrengtdevierCOMMontwikkelingsniveauslangsbeidetrajectensamenopheteinde vanditopleidingsonderdeel. SchematischevoorstellingvandeCOMJniveaus Academiejaar2015M

17 COMMfases De transfer van de Masteropleiding' Communicatiewetenschappen naar de arbeidsmarkt bem gintophetmomentdatjebeslistomhetopleidingsonderdeelstagetevolgen.vanafdatogenblik wordtdeontwikkelingvanjeverschillendeloopbaancompetentiesinganggezetonderimpulsvan decomvvragenlijst. Vooraanvangvandestagetrachtjejedomeinspecifiekekennis&vaardigheden,generiekekwaliM teiten en motieven te begrijpen. Het operationaliseren van deze inzichten gebeurt via gerichte werkexploratie.dezewerkexploratieleidtjenaareengeschiktestageplaats. Tijdensdestagegajedaadwerkelijkovertotpresterendoorjehandelingsonderzoekuittevoeren en je werkcompetenties te cultiveren. Dit maakt het eveneens mogelijk jezelf te profileren en je netwerk uit te breiden. Je gaat op jacht naar tussentijdse feedback van collega s en van je stagem mentorenjemeldtproactiefproblemenaanjestagebegeleiderofjevraagtdezeindiennodigom advies. Nadestagekanjejeverderprofessionaliserendoordebalansvanjestageprocesdoormiddelvan eenswotmanalyseoptemakenenjeloopbaanplanuittetekenen.metdeportfoliorondjeditopm leidingsonderdeelaf. SchematischevoorstellingCOMJfases Academiejaar2015M

18 COMMvragenlijst Dezevragenlijstwerdzoalsreedsgezegd,ontwikkeldomontwikkelingvanjeloopbaancompetenM ties,jedomeinspecifiekekennis&vaardighedenenjewerkcompetentiestestimuleren. TentweedefungeertdeCOMMvragenlijstalsfeedbackMinstrumentomeen360 inzichtteverwerven injeontwikkelingopdeverschillendecommniveaus. TenderdegeeftdevolledigingevuldeCOMMvragenlijstjeindeafrondingsfaseeenduidelijkbeeld vanjeeindsituatie. Logboek HetbijhoudenvaneenlogboektijdensjestagegeeftjedemogelijkheidomviareflectiedeontwikM kelingvanjekennis,vaardighedenenkwaliteiteninrelatietotjemotievenenjewerkcompetenties bijtehouden.jelogboekstartdaarwaarjestageplaneindigde:nadeeerstezelfanalyse,volgteen keuzeuiteenvandedomeinspecifiekekennis&vaardighedenomteoperationaliserenviajehanm delingsonderzoekendeverdereanalyseentoepassingvanjenetwerkenenzelfprofilering.jepolst naartussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega senbentproactiefinhetmeldenvanprom blemenofhetvragenvanadviesaandestagebegeleider.jereflecteertenbeschrijftjevoornaamste stageactiviteitenenontwikkelingen,jevorderingen,jetegenslagen.deuitbouwvanjenetwerk,je prestaties en je zelfprofilering krijgen hier bijzondere aandacht. Je sluit je logboek af met de bem sprekingvandeeindevaluatiediejestagementorjeopheteindevandestageperiodemeegeeft. Zelfreflectie Waarom'reflecteren?' HetlogboekendeportfoliozijninstrumentendatjetoelatensystematischtereflecterenentekunM nenlerenuitjepraktijkervaringen.ervarenenreflecterenwisselenelkaarcontinuaf:doorterem flecterenoverjepraktijkervaringenverwerfjeinzichtendiejekanaftoetsenindiezelfdepraktijk, waardoorjenieuweervaringenopdoet.reflectieishetvermogengestructureerdterugteblikken opeenervaringteneindedaarconclusiesuittetrekkenvoortoekomstighandelen(korthagenand Vasalos,2002). Academiejaar2015M

19 Academiejaar2015M Hoe'reflecteren?' SpiraalmodelvoorreflectievanKorthagen. 1.Omtereflecterenvertrekjevanuitdeervaringofdehandeling. 2.Jeblikthieropterugdoorvolgendevragentebeantwoorden: M Watdeedik? M Watdachtik? M Watvoeldeik? M Watwildeik? M Watwashetresultaat? M Hoereageerdemijnomgeving? 3.DangajenaofjeookgeslaagdbentinwatjewildebereikendoorjebewusttewordenvanesM sentiëlezaken: M welkekwaliteitensprakjeaan? M welkekenniszettejein? M watwasjemotivatieomdittebereiken? M Watzoujeverbeterenenwaarom? M Wathebjenodigomhetbeoogderesultaattebehalen? 4.Vervolgensbedenkjealternatievenomtothetbeoogderesultaattebekomen: M hoekanjehetbeoogderesultaatbehalen? 5.Totslotkiesjeeenvanjemogelijkeoplossingenenprobeerjedezeuitindepraktijk. Portfolio DeportfolioiseenverzamelingvanaljeervaringenenreflectiesdieresultereninleeropportuniteiM tenendietoelatenomverschillendecompetentiesteontwikkelenofaantescherpen.hijgeefteen extradimensieaanganshetstageproces.

20 Hetstageplanenhetlogboekwordengebundeldenmetelkaarinverbandgebrachtinjeportfolio, maar het resultaat is meer dan de som der delen: niet alleen worden alle opgesomde elementen opgenomen,zewordenookaanelkaarverbonden;erwordenknoopjesgelegd.deopbouw,strucm tuur,laymout,dekeuzevanhetmedium,deschrijfstijl,allefactoreneigenaaniemandsleerstijl,mam kenhetwerktoteencompleetgeheel. & Eenportfolioisdusgeenanderebenamingvooreenstageverslag:deportfolioscheptinzicht indetotalestagemervaringvoorzoweldestagebegeleideralsvoorjezelf. De complete portfolio kan gezien worden als een eindproduct van dit opleidingsonderdeel. Het geefteendiepgaandenbreedbeeldvandekennis,vaardigheden,evolutie,(beroepsm)houdingen ervaringvandestudent(e)voor,tijdensennadestage. Hetprocesishierbijvancruciaalbelang:deportfoliobiedtinzichtinjepersoonlijke,socialeencogM nitieveevolutiegedurendedestageenbrengtaanheteindedeviercomjniveausinrelatiemetde driecomjfasesineenoverkoepelendeeindconclusie. Loopbaanplan Hoebereikikdat? Loopbaanplanningheefttemakenmetkeuzesmakenenhetonderzoekenvandegevolgenvandie keuzes.bijloopbaanplanningmaakjeeenplanningopomjetoekomstigeloopbaantesturen.bijm voorbeelddooreenbepaalde(bij)opleidingtevolgenwaarmeejeeenbepaaldberoepofbepaalde functiekuntuitoefenendiebijjepast.ofdoormetanderentegaanpratenoverwatjewiltenkunt. Je plant de activiteiten die je wilt ondernemen. Je organiseert de hulp die je hierbij nodig hebt. Loopbaanplanningheefttemakenmethetheftineigenhandennemen. ReflecteerovertervoorbereidingvanjeloopbaanplanmeteenSWOTManalyse: ' Hebikbijdeopbouwvanhetplanrekeninggehoudenhetmijnindividuelemotieven,mijn opgedanekennisenmijnontwikkeldekwaliteitenencompetenties?(commzelfanalyse1=> 6) ' Jevorderingen,resultatenenpresentatievanjehandelingsonderzoek ' Detussentijdsefeedbackvanjestagementorencollega s ' Deeindbeoordelingdoorjestagementor VoorhetopmakenvanjeloopbaanplanisjeSWOTManalysehetuitgangspunt.Tijdensjestagehebje hetmaximumindeontwikkelingvandezeenanderecompetentiesgeïnvesteerd.voorhetopstellen vanjeloopbaanplanlaatjejeleidendoordemaatstaf Loopbaanplanning vandecommvragenlijst: ' formuleerconcretewerkpunten,onderbouwdmetde360 feedbackenjeprestatiesenrem flectiesuitjelogboek. ' InwelkecommunicatiesectorwiliknahetbehalenvanmijndiplomaMasterindeCommuM nicatiewetenschappenstarten? ' waarinwilikmijverderontwikkelen? ' Ismijnplanhaalbaarintijd,middelenenmogelijkheden? Hetisbestmogelijkdatjenadezereflectiejeinitieelplanmoetaanpassen. Academiejaar2015M

21 Geraadpleegde*literatuur* Akkermans, J., Brenninkmeijer, V., Huibers, M.,& Blonk, R. W.(2012). Competencies for the ConM temporarycareer:developmentandpreliminaryvalidationofthecareercompetenciesquestionm naire.journalofcareerdevelopment,40(3),245m267. Boog,B.(2007).Handelingsonderzoekofactionresearch.KWALON.TijdschriftvoorKwalitatiefOnJ derzoek.,12(1),13m20. De Maeseneer, J. (2008). CompetentieMontwikkelend onderwijs: reflecties rond implementatie. In Vlaamse Onderwijsraad, CompetentieJontwikkelend onderwijs. Een verkenning.(pp. 135M150). AntM werpenmapeldoorn:garant. Elias,K.R.M.(2014).HetCompetentieOntwikkelendstageModel(COM).Hoedebrugslaantussende masteropleidingenhetwerkveld?stagealsbouwsteenvaneencompetentiegerichteacademischeopj leidingcommunicatiewetenschappen.phd,vrijeuniversiteitbrussel,communicatiewetenschappen, Brussel(onuitgegeven). Elias,K.(2015).Stagealsbouwsteenvancompetentiegerichthogeronderwijs.Vandomeinspecifieke leerresultatennaarloopbaancompetenties.antwerpen:garant(inpress). Grieves,J.,McMillan,J.,&Wilding,P.(2006).Barrierstolearning:conflictsthatoccurbetweenand withinorganisationalsystems.internationaljournaloflearningandintellectualcapital,3(1),86m 103. Kolb,A.Y.,&Kolb,D.A.(2005).Learningstylesandlearningspaces:EnhancingexperientiallearM ninginhighereducation.academyofmanagementlearning&education.,4(2),193m212. Kuijpers,M.(2003).Loopbaanontwikkeling.Onderzoeknaar'competenties'.Nederland:University oftwente. McNiff,J.(2010).ActionResearchforProfessionalDevelopment.UK:SeptemberBooks. McNiff,J.,&Whitehead,J.(2002).Actionresearch:PrinciplesandPractice.London,UK:Routledge. Meijers,F.,Kuijpers,M.,&Bakker,J.(2006).Overleerloopbanenenloopbaanleren:loopbaancompeJ tentiesinhet(v)mbo.hetplatformberoepsonderwijs. Tisani, N. (2008). Challenges in producing a portfolio for assessment: in search of underpinning educationaltherories.teachinginhighereducation,13(5),549m557. VLIR M VLHORA. (2012, 03 26). Handleiding. Uitschrijven Domeinspecifieke Leerresultatenkaders. Retrieved 01 16, 2014 from VLUHR: VLIR.(2010).BachelorJmasterstructuurenuitbreidingvandestudieomvang:VLIRJstandpuntt.a.v.de sociale & umane wetenschappen. Retrieved 02 06, 2014 from VLIR: * Academiejaar2015M

22 Artikel1 Stagereglement* Inditreglementwordtverstaanonder: STAGE:'' Werkplekleren m.b.t. een communicatiewetenschappelijk zinvolle praktijksituatie verricht in een publiekeofprivaatrechtelijkeinstelling,bedrijf,dienstofdienstverlenendeorganisatie.destages kunnenintern(d.w.z.inhetkadervanlopendonderzoekbinnendecentraverbondenaandesectie ofbinnendesectiecommunicatiewetenschappenzelf)ofextern(d.w.z.buitendecentra,desectie en/ofdevub)gedaanworden. Destageskunnenen/ofmogenbetrekkinghebbenopdedoordestagiair(e)temakenmasterproef. STAGEBEGELEIDER:' DitiseenwetenschappelijkpersoneelsliddatbelastismetdepraktischeeninhoudelijkebegeleiM dingvanstages,zowelalsdeevaluatieervan(assistentverbondenaandevakgroep). STAGEMENTOR:' Ditiseenpersoneelslidvanhetpubliekeofprivaatrechtelijkeinstelling,bedrijf,dienstofdienstverM lenende organisatie waar de stage wordt volbracht, dat instaat voor de praktischebegeleiding en beoordelingvandestudent(e)(en)opdestageplaatszelf. STAGECOMMISSIE:' Ditzijndestagebegeleiderendestagementor. PORTFOLIO: Dit is de eindrapportering over het verrichte veldwerk. De inleverdatum: de maandag die volgt veertiendagennahetbeëindigenvandestageophetvakgroepsecretariaatscom. STAGEOVEREENKOMST: De overeenkomst wordt gesloten tussen de student(e), de verantwoordelijke op de stageplaats (stagementor)endeuniversiteit(vertegenwoordigddoordedecaanvandefaculteiteconomische ensocialewetenschappen&solvaybusinessschool).dezeovereenkomstwordtuiterlijktweewem kenvooraanvangvandestageterondertekeningaangebodenophetvubcareercenter. STAGEPLAN: Ditishetdossierdattervoorbereidingvandestageingediendwordtbijdestagebegeleider5weM kenvooraanvangvandestage. Academiejaar2015M

23 Artikel2 DeSTAGEPERIODE:erkanstagegelopenwordenineersteoftweedesemester: Dezekanaanvangentijdensdezomervakantievoorafgaandaanhetacademiejaarwaarindemaster wordtdoorlopenendienttenlaatsteopheteindevandelentevakantieafgelopentezijn. Deduurvandestagebedraagtminimaal'zeven'weken maximaalnegenweken,meteenritme van4'werkdagenperweek(tijdenshetacademiejaar). Tijdens het eerste semester wordt een vaste' lesdag dinsdag, ingelast, zodat de stum dent(e)(e)/stagiair(e)instaatisalzijn/haarlessenaandeuniversiteitbijtewonen.devastelesdag tijdenshettweedesemesterisnognadertebepalen. Artikel3 DeSTAGEPLAATSwordtdoordestudent(e)gekozenenmoetwordengoedgekeurddoordestageM begeleider. De aanvraag tot goedkeuring van de stageplaats gebeurt via het stageplan en wordt vervolledigd met het bewijs van geslaagd voor de Bacheloropleiding, het voorbereidingsprogramma of het schakelprogramma Communicatiewetenschappen. Deze aanvraag wordt 5 weken voor de aanm vangsdatumovergemaakt. DeSTAGEOVEREENKOMSTdientvolledigondertekend(doorallepartijen)tezijnbijaanvangvan destage. Artikel4 De STAGIAIR(E) verbindt zich ertoe geen stage te lopen in een dienst waar naaste familieleden werkzaam zijn, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden en met uitzonderlijke toestemming vandestagebegeleider.evenminishetdestagiair(e)toegestaanstagetelopenbijzijneigenwerkm geverbehoudensinuitzonderlijkeomstandighedenenmetuitzonderlijketoestemmingvandestam gebegeleider. Artikel5 DeSTAGIAIRheeftdevolgendeverplichtingen: - voor alle vakken van de Bacheloropleiding, het voorbereidingsprogramma of het schakelprom grammatezijngeslaagdalvorenshetopleidingsonderdeelstageaantevatten; - zichsteedsgebondenwetendoorderegelsvanhetberoepsgeheim; - hethuishoudelijkreglementrespecterenvanhetorganismewaardestagewordtvolbracht; - zich indachtig zijn dat hij als een vertegenwoordiger van de VUB optreedt en aldus mede het imagovandevubuitdraagt; - zichaandevooropgesteldedeadlinesenafsprakentehouden; - destagemagaansluitenbijdemasterproef,maardeportfoliomaggeenonderdeelvormenvan demasterproef; Artikel6 DeSTAGEBEGELEIDERheeftalsverplichtingen: - eenalgemenevoorlichtingtegevenoverwateenstageinhoudt; Academiejaar2015M

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde Department of Family Medicine Gebouw K, 1 e verdieping Laarbeeklaan 103 1090 Brussels (Belgium) Tel: Fax: Mail: Web: +32-2-477 43 11 +32-2-477

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Stageovereenkomst Master of Laws in het notariaat Stage binnen het opleidingsonderdeel Masterproef met inbegrip van de studiestage 1

Stageovereenkomst Master of Laws in het notariaat Stage binnen het opleidingsonderdeel Masterproef met inbegrip van de studiestage 1 Stageovereenkomst Master of Laws in het notariaat Stage binnen het opleidingsonderdeel Masterproef met inbegrip van de studiestage 1 Tussen Naam en adres notaris of notariskantoor vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten Een praktisch werkboek te gebruiken voor, tijdens en na de stage.

Stagehandleiding voor studenten Een praktisch werkboek te gebruiken voor, tijdens en na de stage. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Departement Communicatiewetenschappen Departement Politieke Wetenschappen Stages Media en Communicatie: Doen! Stagehandleiding voor studenten Een praktisch

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015 Brochure voor stageverlenende organisaties Maart 2015 Voorwoord Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kiezen studenten eerst voor een bacheloropleiding en gebruikelijk aansluitend voor een masteropleiding.

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Doelgroep Het Postgraduaat Conferentietolken aan de HUB staat open voor houders van het diploma Master in het Tolken of een ander

Nadere informatie

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde Stagehandleiding Bachelor Bedrijfskunde 2014 2015 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Waarom een onderzoeksstage?...3 3. Het stageproject en de studieplanning...4 4. Eisen aan een stageplaats...4 4.1 De organisatie...4

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Gebruik van portfolio in een onderzoeksstage voor werkstudenten

Gebruik van portfolio in een onderzoeksstage voor werkstudenten Gebruik van portfolio in een onderzoeksstage voor werkstudenten Stefan Hardonk Doelstellingen Onderzoeksstage academische onderzoekscompetenties + metacognitieve competenties Behoeften van samenleving

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Stage Communicatiewetenschappen (2014 2015)

Stage Communicatiewetenschappen (2014 2015) FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Stage Communicatiewetenschappen (2014 2015) 1. Introductie 2. Voorwaarden 3. Begeleiding

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam appellant], appellant tegen de Examencommissie Master Political Sciences, verweerder

Nadere informatie

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Je kunt het contract ook digitaal invullen. Vervolgens kun je het printen om te (laten) tekenen. Partijen Leraar

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - oefening 20 Extra Schrijfoefeningen

Hoofdstuk 4 - oefening 20 Extra Schrijfoefeningen Hoofdstuk 4 - oefening 20 Extra Schrijfoefeningen Instructie U maakt 12 opdrachten waarbij u iets moet schrijven. Bij de opdracht staat precies wat u moet doen. Lees de opdracht goed door voordat u gaat

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Stagehandleiding. Bachelor Economie en Bedrijfseconomie

Stagehandleiding. Bachelor Economie en Bedrijfseconomie Stagehandleiding Bachelor Economie en Bedrijfseconomie 2014 2015 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Waarom een stage?...3 3. Het stageproject en de studieplanning...4 4. Eisen aan een stageplaats...4 4.1 De organisatie...4

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

Opleidingsschool Noord

Opleidingsschool Noord Praktijkgids werkplekleren voltijd en dag-avond Opleidingsschool Noord Eenheid in verscheidenheid 2011-2012 obsbuikslotermeer.obsdorusrijkers.obsvierwindstreken.obsijplein.obsijdoorn.obsoverhoeks. obstwiske.obsweidevogel.sbouniversum

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen BACHELOR OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 2012-2013 Wijzigingen 2013-2014 OPO Titel Stp Uren Opmerkingen

Nadere informatie

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2014-2015 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 FACULTEIT RECHT EN CRIMINOLOGIE PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 Door de herstructurering en de flexibilisering van het hoger onderwijs, zijn nieuwe programma s met studieduurverkorting

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Advies over de wijziging van het accreditatieverdrag

Advies over de wijziging van het accreditatieverdrag Raad Hoger Onderwijs IDR / 16 april 2013 RHO-RHO-ADV-005 Advies over de wijziging van het accreditatieverdrag Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

In deze folder vind je meer informatie over

In deze folder vind je meer informatie over WERKPLEKLEREN In deze folder vind je meer informatie over 1 Waarom werkplekleren? 2 Wie zijn de partners? 3 Doelpubliek 4 Hoe ziet de opleiding eruit? 5 Verschillen met de reguliere leerroute 6 Les binnen

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

STAGE. Handig om te weten als je gaat stage lopen

STAGE. Handig om te weten als je gaat stage lopen STAGE Handig om te weten als je gaat stage lopen Je hebt het assessment gedaan. De school, jijzelf en je ouder(s)/verzorger(s) vinden dat je stagegeschikt bent. Je mag dus gaan stage lopen. Daar komt heel

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Bedrijfsstages in de praktijk. 23 oktober 2014

Bedrijfsstages in de praktijk. 23 oktober 2014 Bedrijfsstages in de praktijk 23 oktober 2014 De FOD Financiën als organisatie FOD Financiën De grootste FOD met meer dan 23.000 personeelsleden. Eén van de grootste werkgevers binnen de Federale Overheid.

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016

INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2015-2016 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologie / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

Stagefinanciering Erasmus+ stage na afstuderen

Stagefinanciering Erasmus+ stage na afstuderen Stagefinanciering Erasmus+ stage na afstuderen Via www.reconfirm.eu/nl kan men online kandideren voor stagefinanciering vanuit het Europese Erasmus+ programma. Onderstaande tekst geeft inzicht in de procedure

Nadere informatie

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf

De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld. Stagebrochure voor het stagebedrijf De stage: het raakvlak tussen onderwijs en werkveld Stagebrochure voor het stagebedrijf WOORD VOORAF Geachte mevrouw, heer Voor een professioneel gerichte opleiding in het hoger onderwijs is het contact

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren EDP2

Voortgangsverslag werkend leren EDP2 Voortgangsverslag werkend leren EDP2 G.M. Brouwer 5 Voortgangsverslag werkend leren EPD2 G.M. Brouwer Delft 17-05 2013 De Haagse Hogeschool 6 Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

Rapport centraal en individueel marktonderzoek

Rapport centraal en individueel marktonderzoek Rapport centraal en individueel marktonderzoek Docent Rita vos 2014-2015 Inleiding In het tweede semester van het eete jaar hebben we voor het vak marktonderzoek een opdracht gekregen. Bij deze opdracht

Nadere informatie

Stagesyllabus 2014-2015

Stagesyllabus 2014-2015 Business IT & Management DMCI Stagesyllabus 2014-2015 Studielast : 30 ects (20 weken) Datum van uitgave : 1 september 2014 Cursusjaar : 2013-2014 Studierichting(en) : Business IT & Management Studiejaar

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Stage- en bachelorproefovereenkomst

Stage- en bachelorproefovereenkomst Departement: Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding: Industriële Wetenschappen: Bouwkunde Stage- en bachelorproefovereenkomst overeenkomst version 23-06-2011 pages 5 Tussen hen die tekenen:

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING

STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING STAGEOVEREENKOMST STUDENTEN IN HET KADER VAN HUN OPLEIDING Tussen: 1. (naam + evt. rechtsvorm van de stageplaats), met maatschappelijke zetel te. rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. hierna genoemd " de

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie