Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC"

Transcriptie

1 Bijlage G Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUM

2 Inhoudsopgave Lokaal Opleidingsplan 1. Inleiding 2. Regionale verdeling opleidingsjaren Heelkunde (Regio 3) 3. Regionaal overzicht Opleiding Heelkunde en Onderwijsplanning 4. Lokaal Opleidingsschema en stageindeling (voorbeeld) 5. Lokaal Overzicht leermiddelen, leerdoel en groei in de rol (voorbeeld) 6. Typisch Klinische Situaties (voorbeeld) 7. Instructie opleidersgroep over toepassen SHERP 8. Instructie opzetten Individueel OpleidingsPlan (IOP) 9. Lokaal Format stagebeschrijvingen 10. ompetenties 360 graden-feedback 11. Formats onderwijs Heelkunde 12. Stagebeschrijvingen Heelkunde LUM a) Algemene chirurgie en chirurgie bij kinderen b) Oncologische en Gastro-Enterologische hirurgie c) Transplantatiechirurgie d) Traumachirurgie e) Vaatchirurgie f) Stages buiten de afdeling Heelkunde i. SEH ii. I

3 1. Inleiding Het doel van het lokale opleidingsplan is dat een opleider inzichtelijk maakt hoe hij/zij de vertaling maakt van het landelijk opleidingsplan SHERP naar de lokale situatie en hoe dat uitgevoerd moet worden. In dit lokale plan moet de structuur van de opleiding zijn vastgelegd en koppelingen gemaakt tussen leerdoel-leermiddel-toets-bekwaamheidsniveau en plaats in de opleiding. e volgende onderdelen komen aan bod in deze beschrijving, maar zijn merendeels vastgelegd in het Opleidingsplan SHERP, dat als Specifiek Besluit wettelijk verankerd is: o structuur van de opleiding: opleidingsjaren zijn beschreven en stages zijn conform plan in duur vermeld. o de thema s zijn aan de bovengenoemde stages toebedeeld in de stagebeschrijving. Thema s of onderdelen van thema s kunnen aan meerdere stages zijn toebedeeld. In dat geval moet worden aangegeven (op hoofdlijnen) wat specifiek per stage wordt geleerd en tot welk niveau. o per thema is het beheersingsniveau benoemd in SHERP, gerelateerd aan de opleidingsfase o opleidingsactiviteiten (operaties, activiteiten op de verpleegafdeling, de overdracht, etc) die nodig zijn om de thema s te kunnen ontwikkelen worden benoemd. o de toetsinstrumenten waarmee bovenstaande wordt getoetst zijn vastgelegd in SHERP. o in een weekoverzicht worden de verschillende activiteiten vermeld. Het schema is flexibel: opleidingsactiviteiten zoals de overdracht en diensten lopen door alle modules heen. Ook polikliniek zal soms een specifiek onderdeel zijn en soms onderdeel uitmaken van een module afdeling. Bijvoorbeeld de gipspoli zal onderdeel uitmaken van de stage traumatologie. e basis voor de opleiding heelkunde is het opleidingsplan SHERP. eze wordt in hoofdlijnen vertaald naar de werkvloer in een Lokaal Opleidingsplan. aarnaast maakt de AIOS in overleg met de (lokale) opleider een Individueel Opleidingsplan (IOP). Structuur van de Opleiding in de Regio. Hierin staat de basis voor de indeling van het opleidingsschema vermeld: hoeveel jaren in welke kliniek in relatie met welke andere kliniek. Tevens specifieke onderdelen, zoals afwijkingen van het standaard schema. Tevens staat hier een Algemeen schema., waarin een globaal overzicht van de opleiding wordt gegeven met verplichte onderwijsonderdelen. Tevens kan hierin de groei tijdens de opleiding worden gezien. Opleidingsschema en stage-indeling: Hierin worden de stages (duur (3 of) 4 maanden) per jaar weergegeven en de daarin relevante thema s. eze kunnen gebruikt worden voor de stagebeschrijvingen, waarin dan de algemene bekwaamheidsniveaus gekoppeld kunnen worden, zoals die zijn afgeleid van medisch handelen in de thema s en een inschatting van de algemene competenties. it zijn dus afgeleiden en de niveaus zoals beschreven in de thema s en key procedures zijn leidend. J.F. Hamming en B.A. Bonsing, chirurgen LUM, Leiden

4 2. Regionale verdeling opleidingsjaren Heelkunde (Regio 3) In regio 3 is gekozen voor een standaard schema met 2 jaar Academisch (A) en 4 jaar Perifeer (P). eze keuze is gemaakt om AIOS voldoende exposure aan heelkundige klinische zorg te bieden, waarbij rekening is gehouden dat het volume perifeer groter is dan academisch. Het perifere deel wordt dan ook gekenmerkt door de nadruk op patiëntenzorg met veel directe patiëntencontacten en chirurgische verrichtingen. In de academische fase ligt de nadruk op conceptueel denken bij ingewikkelde problematiek, intensieve begeleiding van de AIOS en kennismaking met tertiaire zorg. Er zijn verschillende schema s mogelijk, die voor de individuele AIOS wordt vastgelegd in het individueel opleidingsplan (IOP): 4 jaar P, 2 jaar A 2 jaar A, 4 jaar P 2 jaar P, 2 jaar A, 2 jaar P it zijn voorbeelden van schema s. e laatste 2 jaar zijn differentiatiejaren in 1 van de aandachtsgebieden zoals benoemd in het Besluit Heelkunde. In individuele gevallen van AIOS kan afgeweken van dit schema. Bijvoorbeeld kan in de laatste 2 jaar gewisseld worden wanneer dit voor een optimale ontwikkeling in de differentiatiefase wenselijk is. In de differentiatiefase (laatste 2 jaar) kan ook gekozen worden voor 1 jaar perifeer en 1 jaar academisch. Ook kan in overleg besloten worden tot een langere academische fase bijvoorbeeld omdat de AIOS een specifieke universitaire chirurgische ambitie heeft. Al deze zaken worden besproken in de RO vergadering, waar besluitvorming in consensus plaatsvindt.

5 3. Regionaal overzicht Opleiding Heelkunde en Onderwijsplanning Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Verplichte SEH 1 IU 2 ifferentiatie ifferentiatie stage Rollen Jongste dienst Jongste dienst Jongste dienst Oudste dienst Oudste dienst Oudste dienst Skills 3 Anatomie Verplicht onderwijs 4 Landelijk onderwijs Basic surgical skills Laparoscopic basic Lies en buikwand Hand 1 en 2 Vascular access ATLS ommunicatie Professionaliteit Advanced laparoscopic Anus Enkel FS ommunicatie SEOHS (inter)regionale Anatomiecursus Stralings-cursus Osteo-synthese EBM Medische ethiek Keuze MO cursus onderwijs 5 uplexcursus (inter)regionale Anatomiecursus Endovasculaire technieken Vaathechtingen armnaden Osteosynthese (inter)regionale Anatomiecursus Specialisten-cursus differentiatie (inter)regionale Anatomiecursus Basiscursus Basiscursus Specialistencursus Specialistencursus Specialistencursus differentiatie Overige onderwijs Regionale refereeravond Aandachtsspecifieke regionale besprekingen (TOWN, Vascular Rounds etc) hirurgendagen en Najaarsbijeenkomst NVvH Lokaal ursorisch volgens schema 1 SEH stage in eerste half jaar 2 IU stage liefst voor einde jaar 2 3 Skills onderwijs differentiatie mag ook al in 4e jaar gevolgd worden 4 Onderwijs mag naar voren gehaald worden 5 Keuze onderwijs: wordt geadviseerd

6 4. Voorbeeld Opleidingsschema en stageindeling jaar periode module thema 1 1 SEH 9 chirurgische infecties 11 huidverplaatsing en -transplantatie 22 acute buik 33 primaire opvang en triage van traumapatiënten 34 polytrauma 35 extremiteitsletsel 37 brandwonden 2 afdeling 1 zwelling of defect buikwand (algemeen) 5 vastleggen en overdragen 6 opleiding 7 wetenschap 8 wondbehandeling 13 diepe veneuze trombose 3 polikliniek 1 zwelling of defect buikwand 8 wondbehandeling 10 chronische handafwijkingen 12 kleine niet-complexe chirurgie 16 galsteenlijden en icterus 2 1 afdeling 35 extremiteitsletsel (trauma) 36 het groeiende skelet en de oudere patiënt 8 wondbehandeling 2 IU 3 intensieve zorg 4 perioperatieve zorg en postoperatieve complicaties 3 afdeling 15 zwelling in de buik (GE) 16 galsteenlijden en icterus 17 chronische buikpijnklachten 18 (peri-)anale klachten 19 passageklachten bovenste tractus digestivus 20 passageklachten onderste tractus digestivus 21 bloedverlies tractus digestivus 3 1 afdeling 26 cerebrovasculaire pathologie (vaat) 27 vasculaire toegangsweg 28 chronische veneuze insufficiëntie 29 ischemisch been 30 ischemische arm 31 aneurysmatisch vaatlijden 32 vasculaire varia 2 afdeling 3 afdeling 4 1 planning 5 vastleggen en overdragen (en consulten) 2 afdeling 3 afdeling 5 1 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 2 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 3 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 6 1 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 2 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 3 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied

7 5. Voorbeeld leermiddelen, leerdoel en groei in de rol Leermiddel Jaar Leerdoel Rol groei Operatiekamer allen zie lijst keyprocedures A-E ienst 1 en 2 jongste A - 3,4 en 5 oudste - E eind 5 en 6 gedifferentieerd en E Overdracht 1 tot 3 jongste A- 4 tot 6 oudste -E Patiëntenbespreking 1 tot 3/4 jongste A- 5 en 6 gedifferentieerd,e Afdeling 1 tot 2 jongste A- 3 tot 4 jongste / oudste -E 5 tot 6 gedifferentieerd en E Polikliniek 1 tot 2 jongste A- 3 tot 4 jongste / oudste -E 5 tot 6 gedifferentieerd en E Planner 3 tot 5 organisatie / planning -

8 6. Typisch Klinische Situaties

9

10

11 7. Instructie opleidersgroep over toepassen SHERP Hoe ga je starten met een 1e jaars AIOS: het opleidingsschema? 1. Opleider en AIOS lezen SHERP 2. Bekijken samen het Lokale Opleidingsplan en bezien of het gevolgd kan worden. 3. Maak een stage indeling, zodat de niveaus in de verplichte thema s in ieder geval gehaald kunnen worden. eze systematiek leidt tot de ontwikkeling van een Individueel Opleidingsplan (IOP) met specifieke leerdoelen voor de AIOS. Hierbij dient rekening gehouden te worden met: 1. voorgeschiedenis van de AIOS: a. eerdere jaren van opleiding al elders gevolgd b. reeds wetenschappelijk werk verricht c. werk / opleidingservaring anders / elders 2. specifieke wensen / ambities AIOS 3. specifieke mogelijkheden opleidingsinrichting (expertise op bepaald gebied) Hoe weet je of de AIOS op schema ligt? 1. gebruik lijst met verplichte thema s 2. raadpleeg schema s in bijlagen a. Toetsing schema beoordelingen b. Wat zit wanneer minimaal in het portfolio Hoe zorg je dat de AIOS werkt aan de thema s? 1. geef aan dat de Typische Klinische Situaties gebruikt kunnen worden om getoetst te worden op competenties (KPB en OSATS) 2. gebruik schema s in bijlage om te bekijken welke competenties in welke situatie bekeken worden en welk instrument voor de toetsing geschikt is: a. Toetsingsschema en competentiematrix (bijlage toetsschema en matrix) b. Tabel toetsing competenties (bijlage tabel toetsing) c. Tabel opleidingsmomenten versus competenties (bijlage opleidingsmomenten) 3. Een bijlage is toegevoegd met een schema met aanwijzing van leerplekken waar bepaalde Typische Klinische Situaties (TKS) gebruikt kunnen worden om feedback te geven en te toetsen (Bijlage tks en leerplek). Vanzelfsprekend kun je dat ook op andere plaatsen doen, dit is slechts een aanwijzing. Wanneer en hoe vaak moet je feedback geven en toetsen? feedback en toetsen heeft tot doel groei in competenties te volgen en inzichtelijk te maken (we noemen dit formatief toetsen, dus: 1. het is geen examen / afrekening: AIOS krijgt spiegel voorgehouden waar hij/zij staat, wat goed gaat en waar wellicht extra aandacht nodig is. 2. dus de nadruk moet liggen op de feedback; invullen toetsformulier is slechts vastlegging besprokene. 3. hoe vaker hoe beter: hoe meer momenten van spiegeling, hoe korter en effectiever de contacten zijn 4. niet teveel aanwijzingen per keer: probeer te focussen op 1 of 2, maximaal 3 aspecten een moment van afrekening is het beoordelingsgesprek (dit noemen we summatief toetsen): hier wordt aan de hand van de toetsformulieren bepaald op de AIOS voldoende groeit in de competenties.

12 Hoe ga je feedback geven en toetsen? 1. probeer het aantal te toetsen competenties te beperken tot max 3 2. bepaal samen van tevoren welke competenties worden bekeken 3. zorg dat niet alleen medisch handelen, maar ook de algemene competenties voldoende aan bod komen. Bij welke opleidingsactiviteit welke thema s etc welke competenties bekeken kunnen worden staat in de bijlagen van SHERP: a. ompetentie matrix SHERP: welke competenties komen aan bod in welke thema s b. Tabel toetsing competenties: welke competenties kunnen getoetst worden met welke toetsingsinstrumenten c. Tabel opleidingsmomenten versus competenties: welke competenties kun je aan bod laten komen bij welke opleidingsmomenten 4. maak een keuze of er feedback mondeling gegeven wordt voor of tijdens het invullen van het toetsingsformulier Welke tips kunnen helpen bij feedback geven? 1. Laat de ontvangende partij eerst spreken; goed voor zelfkritiek en zelfrespect 2. Niet globaal, maar specifiek; "oncollegiaal is minder goed dan toen niet bereid om dienst over te nemen 3. Weeg positief met negatief: bij overwegend positief minder kans op verbetering, alleen negatief ontmoedigend 4. Geef alleen feedback op verbeterbare gedragingen 5. Geef feedback ook in aanwezigheid derde 6. Stop met feedback geven als het klaar is: bijv. als overdrachten goed lopen, is het goed en klaar Welke opleidingsmomenten zijn geschikt om te starten met feedback? 1. verrichtingen (operaties, POK, op SEH): OSATS 2. visite (grote visite bijv.): KPB klinisch 3. overdracht (ochtend): KPB niet klinischvoordracht 4. refereerbijeenkomst: KPB niet klinisch

13 8. Instructie opzetten Individueel OpleidingsPlan (IOP) e AIOS maakt voor aanvang van een stage een IOP en bespreekt dit met de stage begeleider. In het IOP dient de AIOS de volgende elementen te beschrijven: Samenvatting eerder behaalde bekwaamheidsniveau s Medisch Handelen Samenvatting behaalde niveau algemene competenties Schema vaardigheidsniveau Key Procedures en vooral die relevant voor betreffende stage, vergeleken met de niveau s van SHERP en een kolom met het te behalen niveau in de betreffende stage Beschrijving te behalen functioneringsniveau van opleidingsactiviteiten (bijv omtrent mate van zelfstandigheid van visitelopen) Beschrijving wensen bijzondere activiteiten / leerdoelen Onderstaande figuur geeft de globale structuur weer van hoe de AIOS en opleider tot een individuele IOP komen. (in blauw gesprekken met de opleider) Structuur IOP

14 Format IOP Heelkunde LUM Uitgangssituatie Welke stages in welk ziekenhuis zijn doorlopen? Zijn daar de leerdoelen gehaald? Wat is het niveau van de algemene competenties (communicatie, samenwerking, professionaliteit) Leerdoelen algemene competenties (welke bekwaamheidsniveau s wil de AIOS behalen op bv.) visite verpleegafdeling rol MO actieve houding tijdens indicatiebespreking en overdracht zelfstandigheid van verrichten van consulten bij andere specialismen rol als leermeester van bijvoorbeeld jongerejaars AIOS en coassistenten Key procedures ombinatie uitgangssituatie en leerdoelen: welke vaardigheidsniveau s zijn behaald bij de diverse procedures en welke niveau s wil de AIOS in de komende stage gaan bereiken Algemene gegevens Naam Aios Stage Reeds doorlopen stages Ziekenhuis Aandachtspunten voortkomend uit voorafgaande stage(s) en voortgangsgesprek Algemene competentie Leerdoel Medische competentie Leerdoel (zie tabel met Key-Procedures*) Specifieke aandachtspunten

15 *Key procedures Algemene hirurgie en Kinderchirurgie Hoofdgroep Subgroep Y 6 Exploratie lies/scrotum Liesbreuk Exploratie lies/scrotum Hydrocele Exploratie lies/scrotum Torsio testis Exploratie lies/scrotum Orchidopexie Exploratie lies/scrotum Lymfklierbioptie Exploratie lies/scrotum Vasculaire toegang Exploratie hals Laterale halsfistel Exploratie hals Mediane halscyste Exploratie hals Lymfklierbiopsie Exploratie hals Vasculaire toegang Expl. laparotomie / -scopie Appendicitis acuta Expl. laparotomie / -scopie Invaginatie Expl. laparotomie / -scopie Acute buik anders Expl. laparotomie / -scopie iagnostische laproscopie Uitwendige aandoeningen Peri-anale fistel / abces Uitwendige aandoeningen Gynaecomastie Uitwendige aandoeningen Zwellingen / huid-subcutis / dermoid Uitwendige aandoeningen Abces / infecties /paronychia Luxatie / fracturen Luxatie / fracturen Luxatie / fracturen Luxatie / fracturen Speciële kinderchirurgie Onbloedige repositie Immobilisatie fractuur/luxatie Osteosynthese schachtfracturen Osteosynthese intra-articulaire / metafysaire fracturen bij kinderen B A

16 Key procedures hirurgische Oncologie en Gastrointestinale hirurgie Hoofdgroep Subgroep Y 6 Abdomen algemeen iagnostiek laparotomie/laparoscopie Abdomen algemeen unne darmresectie Abdomen algemeen Aanleggen / opheffen stoma Abdomen algemeen Littekenbreuk Abdomen algemeen Endoscopische liesbreuk olorectaal Open (segmentele) colectomie of rectumresectie olorectaal Laparoscopische (segmentele) colectomie of rectumresectie Proctologie omplexe perianale problematiek (complexe fistelproblematiek, prolapschirurgie) Upper GI Milt / oesophagus / maag Upper GI Oesophagus Upper GI Maag HPB Galweg HPB Pancreas HPB Lever Bariatrie Flexibele Scopieën Mamma incl. okselklierdissectie Weke delen / Huid Huid-Melanoom complex Weke delen / Huis Sarcoomchirurgie Hoofdhals (Bij-)Schildklier Longen Thoraxwand Longen Mediastinum Longen Wigexcisie Longen Lobectomie Longen Pneumonectomie * Uiteraard dienen er een substantieel aantal ingrepen in de betreffende module te zijn verricht op het minimaal vereiste niveau.

17 Key Procedures Traumachirurgie Hoofdgroep Subgroep Y 6 Primaire opvang en behandeling (multi)trauma patiënt Veiligstellen ademweg Primaire opvang en behandeling (multi)trauma patiënt Beoordeling ventilatie en uitvoeren thoraxdrainage Primaire opvang en behandeling Beoordeling circulatie, initieele bloedingscontrole, E (multi)trauma patiënt creeeren toegangsweg Primaire opvang en behandeling (multi)trauma patiënt Uitwendige stabilisatie bekken (sluitlaken/bekkenband) Primaire opvang en behandeling (multi)trauma patiënt Beoordeling en immobilisatie wervelkolom Letsels van de romp Spoedthoracotomie Letsels van de romp Spoedlaparotomie trauma (o.a. packing, splenectomie, darmresectie) Letsels van de romp Aanbrengen fixateur externe bekken Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Onbloedige repositie en immobilisatie fractuur/luxatie Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Fasciotomie, debridement, split skin graft Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Primaire verzorging extern extremiteitsletsel Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Herstel achillespeesruptuur Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese distale radius fractuur Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese/prothese proximale femur fractuur Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese enkelfractuur Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese overige intra-articulaire/metafysaire fracturen Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese overige schachtfracturen Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Fracturen en luxaties bij kinderen

18 Key procedures Vaatchirurgie Hoofdgroep 1 Subgroep 1 Voorbeelden Y 6 Open Basic - Embolectomie / thrombectomie - One anastomosis or arterial exposure without further reconstruction E - Miscellaneous (ligatie, overhechting) Open Intermediate All arterial procedures not specified as class I of III, including: -Bypass (anatomic or extra-anatomic), endarterectomy (open or remote), patching, iliac, femoral or popliteal - Access surgery (e.g. cimino, gracz, or loop arterio-venous fistula) Open Advanced - Bypass (anatomic or extra-anatomic), endarterectomy, patching etc. - Aortic, arm, hand, thoracic aortic, juxta / suprarenal abdominal aortic, infrarenal aortic, tibial, or pedal arteries - artotid endarterectomy - Mesenteric or renal artery procedures - Overige complexe procedures Endovasculair Basic Zie pagina 4 logboek (is als bijlage bijgevoegd) E Endovasculair Intermediate Endovasculair Advanced 1 Voor toelichting zie ook pagina s 3 en 4 van het EBVS logboek

19 9. ompetenties 360 graden feedback HLK reëren van vertrouwen/ professionele relatie met patiënten Legt actief contact met de patiënt en toont daarbij interesse in de patiënt Luistert onbevooroordeeld naar de vraag of boodschap van de patiënt, laat de patiënt uitpraten, valt niet in de rede/stuurt op een respectvolle manier het gesprek; Toont tact en correctheid; laat de patiënt in zijn/ haar waarde Heeft oog, zorg en respect voor de gevoelens van de patiënt, geeft vertrouwen ommunicatieve vaardigheden Gebruikt begrijpelijke taal; vermijdt vaktaal of legt dit uit ontroleert bij de patiënt of er nog vragen of onduidelijkheden zijn en gaat daar op in Weet duidelijk en tactvol te communiceren, ook met patiënten van een heel ander niveau of (culturele) achtergrond dan dat hij/zij zelf heeft Herkent gevoelige situaties voor de patiënt en weet daarop in te spelen Teamwerk/ collegialiteit raagt bij aan een positief werkklimaat; respecteert collega s en stelt zich positief op in de samenwerking, geeft opbouwende feedback aan andere collega s. Houd zich aan gemaakte afspraken. Is bereid collega s te helpen als dat nodig is. Onderwijs op de werkvloer Is bereidwillig anderen dingen te leren. Geeft opbouwende feedback. Kan kennis en vaardigheden op begrijpelijke wijze overdragen. Alle aspecten worden apart beoordeeld met: 1.: opvallend positief, 2. geen aandachtspunt 3. klein aandachtspunt 4. groot aandachtspunt Indien klein aandachtspunt of groot aandachtspunt, dan graag toelichten.

20 10. Formats Onderwijs AIOS Heelkunde LUM e onderwijscarrousel: Opzet assistentenonderwijs Aanspreekpunt: de Heer oel onderwijssessie In 1 uur tijd de belangrijkste facetten van het toebedeelde SHERP onderwerp behandelen, waarbij vragen die in de kliniek zijn gerezen door middel van een critical appraisal van de betreffende literatuur worden besproken en zo mogelijk beantwoord. Achtergrond Onderwijsmoment is op maandag Op de 1e maandag van de maand is er een combinatie met de interne geneeskunde. e Interne/heelkunde bespreking mag 30 minuten duren ( ). e bedoeling is een casus te behandelen in het verlengde van het onderwerp dat die week besproken wordt in het assistentenonderwijs. Voorbereiding door assistent met supervisor Literatuurlijst samenstellen die in hoogstens anderhalf uur door alle assistenten gelezen kan worden, het liefst met relevante RT uidelijke vraagstelling die met behulp van opgegeven literatuur beantwoord kan worden. Literatuurlijst en basisvragen moeten minimaal 2 weken van tevoren naar alle assistenten doorgestuurd worden. Quiz vragen bedenken, opdat voorbereiding wordt getoetst en leerpunten worden behandeld. Powerpoint slides voorbereiden die de antwoorden op de 10 basisvragen en de quiz ondersteunen. Tevens moeten er slides zijn met casussen en achtergrondinformatie bij het onderwerp. Assistent en supervisor moeten voor het geven van het onderwijs overeenstemming bereiken over behandelen studies, de validiteit van de quizvragen en de te behandelen leerpunten. eze kennisquiz bevat zoveel mogelijk gevalideerde ondubbelzinnige vragen. Er moet geen discussie over de vraag zelf komen, wel over het antwoord. Invulling van 75 minuten assistenten onderwijs Elke onderwijssessie begint met een kennisquiz, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door willekeurig assistenten aan te wijzen. Voorkeur gaat uit naar 4 keuzen-multiple choice vragen, waarbij alle aanwezigen 4 kaartjes hebben die ze op kunnen steken (AB in kleur). Naar aanleiding van de quiz en casussen wordt het onderwerp in maximaal 75 minuten interactief behandeld. Aan het eind van de onderwijssessie wordt afgesloten met de leerpunten/ take home messages en zo mogelijk beleidswijziging/ wijziging protocol. Op de 1e maandag van de maand duurt het werkelijke assistentenonderwijs 45 minuten. Zorg dat de casus die met de interne wordt gegeven al een deel van de leerpunten behandelt. Vragen die in de kliniek zijn gerezen worden door aan het einde van de voordracht door middel van een critical appraisal van de betreffende literatuur besproken en zo mogelijk beantwoord.

21 Maandelijks terugkerende besprekingen Bijzondere besprekingen (Aanspreekpunt: dr. van Luijt) Op maandag worden wekelijks afwisselend de volgende besprekingen gehouden: 1e: heelkunde / interne bespreking (zie ook assistenten caroussel) 2e: pathologie/necrologie bespreking 3e: radiologiebespreking Wekelijks woensdag: afwisselend lesbespreking aan de hand van complicaties (zie complicatieregistratie) en een bespreking van een relevante klacht of uitspraak van het tuchtcollege. 2e woensdag wisselende presentaties van nieuwe trials/andere afdeling ect ect TOWN trauma onderwijs west Nederland in het Eden hotel in den Haag 4-6 x per jaar Vascular rounds vaatchirurgische bespreking in het Bel air hotel te den haag 4-6 x per jaar Klachtenbespreking (Aanspreekpunt: prof. Kievit) Op deze bespreking wordt een voor het specialisme heelkunde relevante klacht of uitspraak van het tuchtcollege besproken. e bespreking wordt voorbereid en gepresenteerd door een AIOS. e selectie van klacht en begeleiding van de bespreking gebeurd door de staf (van Bockel) en de betreffende AIOS neemt 2-3 weken even van tevoren contact op. e medische kant van de klacht wordt niet verder uitgediept dan noodzakelijk is voor een adequate bespreking. e nadruk ligt op juridische, medisch ethische en algemene professionele aspecten van de artspatiënt relatie. Regelmatig zullen gasten uit de juridisch / ethische hoek worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Ook hier neemt discussie (AIOS en Staf) een belangrijke plaats in. Leerdoel: het is de bedoeling dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan een nog professionelere omgang van (potentiële) klachten, conflicten en misverstanden in de artspatiënt relatie. Maandelijkse traumabespreking (Aanspreekpunt: dr. Bartlema) Iedere laatste donderdag van de maand, uitgezonderd juli en december. In de van Ronnenzaal van tot Multidisciplinair dwz. EH verpleging, ambulancedienst, heli MMT, orthopedie, radiologie, I, neurochirurgie, thoraxchirurgie etc. afhankelijk van de casus. Is een trauma opvang bespreking. Presentatie door assistent heelkunde die de opvang gedaan heeft. Supervisie door Bartlema. Onder auspiciën van het traumacentrum. Artikel refereren/at bespreking (Aanspreekpunt: dr. van Luijt) e artikelrefereeravonden worden in principe op dinsdag na de overdracht gehouden van 17:00 18:30 uur gehouden. Twee assistenten refereren artikelen obv een AT bespreking, de voorzitter is een oudere jaars assistent. Iedere assistent heeft een supervisor, met wie hij de AT bespreekt. e assistenten kunnen er voor kiezen de AT s qua thema op elkaar te laten aansluiten, dit is echter niet verplicht. Één week voor de refereeravond worden de te refereren artikelen (elektronisch) rondgestuurd door de secretaresse van de chef de clinique. e duur van de AT is ½ uur, gevolgd door 10 minuten discussie. e voorzitter dient ook de tijd te bewaken. e artikelrefereeravond wordt in de conferentiekamer Heelkunde gehouden. Aansluitend wordt feedback gegeven, dat geleid wordt door de voorzitter volgens de Pendleton rules. e superviserende stafleden doen hieraan mee.

22 Praktijk gericht onderwijs Traumatraining SEH Aanspreekpunt: prof. Schipper Elke vrijdag van 14:00 t/m 15:00 vindt er een traumatraining plaats op de traumakamer 1 van de SEH waarbij de opvang en resuscitatie van traumapatiënten worden besproken en geoefend. it onder leiding van de hoogleraar traumatologie of een staflid traumatologie. Het onderwijs is verplicht voor co-assistenten, ANIOS en jongere AIOS. Voor de in andere subspecialisaties differentiërende AIOS is het onderwijs optioneel. Skillslab Heelkunde Aanspreekpunt: dr. azander/van Baardewijk Maandelijks vindt er praktijkgericht onderwijs plaats op het skillslab van het LUM. it onderwijs is op wisselende vrijdagen, al naar gelang de beschikbaarheid van de te gebruiken materialen. it onderwijs vindt meestal aansluiting bij een eerder op het assistentenonderwijs besproken onderwerp. Geoefend kan er worden met materialen die vaak door de industrie worden aangeleverd (osteosynthesemarteriaal, oefenboxen laparoscopie, varkensdarmen voor anastomoses, inhechten vaatprotheses etc. etc.) Opmerkingen algemeen Het onderwijsrooster wordt 2 maanden van de voren rondgestuurd in samenspraak met dr. van Luijt en professor Hamming. e datums, tijden, locaties, sprekers, supervisoren en onderwerpen van het onderwijs worden hierop aangegeven. Bij de onderwijsmomenten zorgen de subafdelingen ervoor dat er minimaal 1 staflid van elke subafdeling aanwezig is.

23 11. Format stagebeschrijvingen In de stagebeschrijvingen dienen volgens bovenstaand format in ieder geval beschreven te staan: 1. de leermiddelen: bijv. operatiekamer, verpleegafdeling, polikliniek en verplichte besprekingen 2. opleidingsactiviteiten: bijv operaties, visite lopen, poliklinische consultatie, slecht nieuwsgesprek 3. de toetsing (zie voorbeeld stagebeschrijving) 4. de niveau s, die in algemene termen behaald moeten worden per thema 5. specifieke leerdoelen e volgende stages worden op vergelijkbare wijze beschreven: Algemene chirurgie en hirurgie bij kinderen o Jaar 1-3 o Jaar 4-6 Gastro-intestinale, endocriene/hoofd-hals en oncologische chirurgie (GEO) (verpleegafdeling en poli) o Jaar 1-2 o Jaar 3-4 o Jaar 5-6: ifferentiatie Transplantatiechirurgie o Jaar 1-2 o Jaar 3-4 o Jaar 5-6 Traumatologie (verpleegafdeling en gipspoli) o Jaar 1-2 o Jaar 3-4 o Jaar 5-6: ifferentiatie) Vaatchirurgie (verpleegafdeling en poli) o Jaar 1-2 o Jaar 3-4 o Jaar 5-6: ifferentiatie) SEH IU

24 12. Stagebeschrijvingen Heelkunde LUM

25 A. Stage Algemene chirurgie en chirurgie bij kinderen

26 Algemene gegevens Stage Algemene chirurgie en chirurgie bij kinderen Setting Jaar 1-2, soms ook 3-4 uur stage Vier maanden Supervisie rs. W.J. van der Made, rs. E. Krug, hirurg van de dag Inhoud van de stage Thema s Thema s SHERP (met voorbeeldoperaties): 1. zwelling of defect buikwand 8. wondbehandeling 9. chirurgische infecties 12. kleine niet-complexe chirurgie 16. galsteenlijden en icterus 18. (peri)-anale klachten 27. vasculaire toegansweg 41. zwelling lies/externe genitalia kind 42. perioperatieve zorg bij kinderen 43. zwellingen hoofd/halsgebied kind Leerdoelen Zie per Thema kant A: Medisch handelen door fase van opleiding Keyprocedures voor fase van opleiding Algemene competenties met aandacht voor specifieke competenties, die getoetst kunnen worden (zie kant B van Thema) Voorbeeldoperaties: Kleine verrichtingen (atheroom/lipoom/unguis incarnatus/hsf biopt/ arteria temporalis biopt/ Verwijderen centrale lijnen) Behandelen proctologie perianaal abces/haemorrhoiden/fissura ani Hernia inguinalis (volwassenen en kind) Hernia umbilicalis/epigastrica /eenvoudige hernia cicraticalis (volwassenen en kind) NIT (niet ingedaalde testikels) Toegangschirurgie kinderen: centraal veneuze lijnen en plaatsen AP (Laparoscopische) appendectomie/cholecystectomie Specifieke leerdoelen voor deze stage:wondbehandeling in samenwerking met wondverpleegkundige: - kennis maken met div wonden indeling stadium van wond - div wondbehandelingsprodukten leren kennen - specifieke wondverzorging (vaccuum therapie) - kennis van diabetische voet preventie van wonden/behandeling wonden/charcot voet - vooral de samenwerking en professioneel gedrag naar wondverpleegkundigen

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Competentie Matrix SCHERP

Competentie Matrix SCHERP Competentie Matrix SCHERP Thema Medisch Handelen Communicatie Kennis en wetenschap Competenties Samenwerking Organisatie Maatch. Handelen Professionaliteit Zwelling of defect buikwand Zwelling hoofd/halsgebied

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne Geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 2 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan van het Jeroen

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Opleiding Gynaecologie Verloskunde

Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleider:Prof. dr. F. Scheele Algemeen In samenwerking met VUmc en met AMC worden gynaecologen opgeleid. Naast een drukke algemene praktijk met veel 2 e lijn verloskunde

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

CASH. Curriculum 2011-2013

CASH. Curriculum 2011-2013 CASH Curriculum 2011-2013 Utrecht, maart 2012 2 Inhoud Voorwoord.... 4 1 Inleiding... 5 2 Verplicht onderwijs... 6 3 CASH cursus.... 7 3.1 CASH-1....9 3.1.1 Modules CASH-1...10 3.1.2 OrganisatieCASH-1...11

Nadere informatie

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 2 VOORWOORD De

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ]

[ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ] [ PARELS van de OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE ] Parels van de opleiding Revalidatiegeneeskunde Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: Colofon Parels

Nadere informatie

De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel

De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel Psychiatrie Opleider: Dr. A.C.M. Vergouwen Algemeen De A opleiding Psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis leidt psychiaters op conform de daarvoor geldende opleidingseisen. Daarnaast echter

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde. Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsplan opleiding revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Opleidingsbeleid Tolbrug Lokaal Opleidingsplan revalidatiegeneeskunde Revalidatiecentrum Tolbrug Colofon

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam In het kader van het project Modernisering Medisch Specialistische Opleidingen Doc: Locaal

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen

= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen Voor de samenstelling van dit regionale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: producten

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/19473

Nadere informatie

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers Jaargang 11 Nummer 3 juli 2012 SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers In deze uitgave: Redactioneel Tilburgse chirurgen zeer blij met samenwerking in één maatschap Over opleiden in een fusiemaatschap nu

Nadere informatie

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen)

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Ziekenhuis Initiatief Contact adres Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam Peer to Peer t.k.klooker@amc.uva.nl

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE. Versie: mei 2008

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE. Versie: mei 2008 OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE Versie: mei 2008 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 DEEL I ST RUCTUUR, INHOUD EN VORMGEVING VAN DE OPLEIDING TOT LONGARTS... 7 1. Beschrijving van

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

Semester 1-2014/15 INLEIDING

Semester 1-2014/15 INLEIDING BACHELOR 1 Semester 1-2014/15 INLEIDING Semestercoördinator: Dr. M. van Egmond Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam WAT IS EEN IBOOK? Een ibook is een interactief studieboek voor de ipad maar kan

Nadere informatie

Taakherschikking in het hart van de zorg

Taakherschikking in het hart van de zorg Taakherschikking in het hart van de zorg Consensusdocument allied professionals binnen de cardiologie Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Taakherschikking in het hart van de zorg NVVC, Werkgroep Allied

Nadere informatie

nederlands tijdschrift voor heelkunde

nederlands tijdschrift voor heelkunde jaargang 20 - nummer 4 - mei 2011 nederlands tijdschrift voor heelkunde in dit nummer 123 Hoofdredactioneel 124 Van de bestuurstafel 125 Bestuurlijk nieuws 127 Beroepsbelangen 130 Column 131 Chirurgendagen

Nadere informatie

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG december 2010 Inhoud Inleiding 5 Aandachtspunt 1: Besluitvorming over deelname aan de masteropleiding PA:

Nadere informatie