Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC"

Transcriptie

1 Bijlage G Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUM

2 Inhoudsopgave Lokaal Opleidingsplan 1. Inleiding 2. Regionale verdeling opleidingsjaren Heelkunde (Regio 3) 3. Regionaal overzicht Opleiding Heelkunde en Onderwijsplanning 4. Lokaal Opleidingsschema en stageindeling (voorbeeld) 5. Lokaal Overzicht leermiddelen, leerdoel en groei in de rol (voorbeeld) 6. Typisch Klinische Situaties (voorbeeld) 7. Instructie opleidersgroep over toepassen SHERP 8. Instructie opzetten Individueel OpleidingsPlan (IOP) 9. Lokaal Format stagebeschrijvingen 10. ompetenties 360 graden-feedback 11. Formats onderwijs Heelkunde 12. Stagebeschrijvingen Heelkunde LUM a) Algemene chirurgie en chirurgie bij kinderen b) Oncologische en Gastro-Enterologische hirurgie c) Transplantatiechirurgie d) Traumachirurgie e) Vaatchirurgie f) Stages buiten de afdeling Heelkunde i. SEH ii. I

3 1. Inleiding Het doel van het lokale opleidingsplan is dat een opleider inzichtelijk maakt hoe hij/zij de vertaling maakt van het landelijk opleidingsplan SHERP naar de lokale situatie en hoe dat uitgevoerd moet worden. In dit lokale plan moet de structuur van de opleiding zijn vastgelegd en koppelingen gemaakt tussen leerdoel-leermiddel-toets-bekwaamheidsniveau en plaats in de opleiding. e volgende onderdelen komen aan bod in deze beschrijving, maar zijn merendeels vastgelegd in het Opleidingsplan SHERP, dat als Specifiek Besluit wettelijk verankerd is: o structuur van de opleiding: opleidingsjaren zijn beschreven en stages zijn conform plan in duur vermeld. o de thema s zijn aan de bovengenoemde stages toebedeeld in de stagebeschrijving. Thema s of onderdelen van thema s kunnen aan meerdere stages zijn toebedeeld. In dat geval moet worden aangegeven (op hoofdlijnen) wat specifiek per stage wordt geleerd en tot welk niveau. o per thema is het beheersingsniveau benoemd in SHERP, gerelateerd aan de opleidingsfase o opleidingsactiviteiten (operaties, activiteiten op de verpleegafdeling, de overdracht, etc) die nodig zijn om de thema s te kunnen ontwikkelen worden benoemd. o de toetsinstrumenten waarmee bovenstaande wordt getoetst zijn vastgelegd in SHERP. o in een weekoverzicht worden de verschillende activiteiten vermeld. Het schema is flexibel: opleidingsactiviteiten zoals de overdracht en diensten lopen door alle modules heen. Ook polikliniek zal soms een specifiek onderdeel zijn en soms onderdeel uitmaken van een module afdeling. Bijvoorbeeld de gipspoli zal onderdeel uitmaken van de stage traumatologie. e basis voor de opleiding heelkunde is het opleidingsplan SHERP. eze wordt in hoofdlijnen vertaald naar de werkvloer in een Lokaal Opleidingsplan. aarnaast maakt de AIOS in overleg met de (lokale) opleider een Individueel Opleidingsplan (IOP). Structuur van de Opleiding in de Regio. Hierin staat de basis voor de indeling van het opleidingsschema vermeld: hoeveel jaren in welke kliniek in relatie met welke andere kliniek. Tevens specifieke onderdelen, zoals afwijkingen van het standaard schema. Tevens staat hier een Algemeen schema., waarin een globaal overzicht van de opleiding wordt gegeven met verplichte onderwijsonderdelen. Tevens kan hierin de groei tijdens de opleiding worden gezien. Opleidingsschema en stage-indeling: Hierin worden de stages (duur (3 of) 4 maanden) per jaar weergegeven en de daarin relevante thema s. eze kunnen gebruikt worden voor de stagebeschrijvingen, waarin dan de algemene bekwaamheidsniveaus gekoppeld kunnen worden, zoals die zijn afgeleid van medisch handelen in de thema s en een inschatting van de algemene competenties. it zijn dus afgeleiden en de niveaus zoals beschreven in de thema s en key procedures zijn leidend. J.F. Hamming en B.A. Bonsing, chirurgen LUM, Leiden

4 2. Regionale verdeling opleidingsjaren Heelkunde (Regio 3) In regio 3 is gekozen voor een standaard schema met 2 jaar Academisch (A) en 4 jaar Perifeer (P). eze keuze is gemaakt om AIOS voldoende exposure aan heelkundige klinische zorg te bieden, waarbij rekening is gehouden dat het volume perifeer groter is dan academisch. Het perifere deel wordt dan ook gekenmerkt door de nadruk op patiëntenzorg met veel directe patiëntencontacten en chirurgische verrichtingen. In de academische fase ligt de nadruk op conceptueel denken bij ingewikkelde problematiek, intensieve begeleiding van de AIOS en kennismaking met tertiaire zorg. Er zijn verschillende schema s mogelijk, die voor de individuele AIOS wordt vastgelegd in het individueel opleidingsplan (IOP): 4 jaar P, 2 jaar A 2 jaar A, 4 jaar P 2 jaar P, 2 jaar A, 2 jaar P it zijn voorbeelden van schema s. e laatste 2 jaar zijn differentiatiejaren in 1 van de aandachtsgebieden zoals benoemd in het Besluit Heelkunde. In individuele gevallen van AIOS kan afgeweken van dit schema. Bijvoorbeeld kan in de laatste 2 jaar gewisseld worden wanneer dit voor een optimale ontwikkeling in de differentiatiefase wenselijk is. In de differentiatiefase (laatste 2 jaar) kan ook gekozen worden voor 1 jaar perifeer en 1 jaar academisch. Ook kan in overleg besloten worden tot een langere academische fase bijvoorbeeld omdat de AIOS een specifieke universitaire chirurgische ambitie heeft. Al deze zaken worden besproken in de RO vergadering, waar besluitvorming in consensus plaatsvindt.

5 3. Regionaal overzicht Opleiding Heelkunde en Onderwijsplanning Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Verplichte SEH 1 IU 2 ifferentiatie ifferentiatie stage Rollen Jongste dienst Jongste dienst Jongste dienst Oudste dienst Oudste dienst Oudste dienst Skills 3 Anatomie Verplicht onderwijs 4 Landelijk onderwijs Basic surgical skills Laparoscopic basic Lies en buikwand Hand 1 en 2 Vascular access ATLS ommunicatie Professionaliteit Advanced laparoscopic Anus Enkel FS ommunicatie SEOHS (inter)regionale Anatomiecursus Stralings-cursus Osteo-synthese EBM Medische ethiek Keuze MO cursus onderwijs 5 uplexcursus (inter)regionale Anatomiecursus Endovasculaire technieken Vaathechtingen armnaden Osteosynthese (inter)regionale Anatomiecursus Specialisten-cursus differentiatie (inter)regionale Anatomiecursus Basiscursus Basiscursus Specialistencursus Specialistencursus Specialistencursus differentiatie Overige onderwijs Regionale refereeravond Aandachtsspecifieke regionale besprekingen (TOWN, Vascular Rounds etc) hirurgendagen en Najaarsbijeenkomst NVvH Lokaal ursorisch volgens schema 1 SEH stage in eerste half jaar 2 IU stage liefst voor einde jaar 2 3 Skills onderwijs differentiatie mag ook al in 4e jaar gevolgd worden 4 Onderwijs mag naar voren gehaald worden 5 Keuze onderwijs: wordt geadviseerd

6 4. Voorbeeld Opleidingsschema en stageindeling jaar periode module thema 1 1 SEH 9 chirurgische infecties 11 huidverplaatsing en -transplantatie 22 acute buik 33 primaire opvang en triage van traumapatiënten 34 polytrauma 35 extremiteitsletsel 37 brandwonden 2 afdeling 1 zwelling of defect buikwand (algemeen) 5 vastleggen en overdragen 6 opleiding 7 wetenschap 8 wondbehandeling 13 diepe veneuze trombose 3 polikliniek 1 zwelling of defect buikwand 8 wondbehandeling 10 chronische handafwijkingen 12 kleine niet-complexe chirurgie 16 galsteenlijden en icterus 2 1 afdeling 35 extremiteitsletsel (trauma) 36 het groeiende skelet en de oudere patiënt 8 wondbehandeling 2 IU 3 intensieve zorg 4 perioperatieve zorg en postoperatieve complicaties 3 afdeling 15 zwelling in de buik (GE) 16 galsteenlijden en icterus 17 chronische buikpijnklachten 18 (peri-)anale klachten 19 passageklachten bovenste tractus digestivus 20 passageklachten onderste tractus digestivus 21 bloedverlies tractus digestivus 3 1 afdeling 26 cerebrovasculaire pathologie (vaat) 27 vasculaire toegangsweg 28 chronische veneuze insufficiëntie 29 ischemisch been 30 ischemische arm 31 aneurysmatisch vaatlijden 32 vasculaire varia 2 afdeling 3 afdeling 4 1 planning 5 vastleggen en overdragen (en consulten) 2 afdeling 3 afdeling 5 1 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 2 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 3 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 6 1 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 2 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied 3 differentiatie zie schema verplicht aandachtsgebied

7 5. Voorbeeld leermiddelen, leerdoel en groei in de rol Leermiddel Jaar Leerdoel Rol groei Operatiekamer allen zie lijst keyprocedures A-E ienst 1 en 2 jongste A - 3,4 en 5 oudste - E eind 5 en 6 gedifferentieerd en E Overdracht 1 tot 3 jongste A- 4 tot 6 oudste -E Patiëntenbespreking 1 tot 3/4 jongste A- 5 en 6 gedifferentieerd,e Afdeling 1 tot 2 jongste A- 3 tot 4 jongste / oudste -E 5 tot 6 gedifferentieerd en E Polikliniek 1 tot 2 jongste A- 3 tot 4 jongste / oudste -E 5 tot 6 gedifferentieerd en E Planner 3 tot 5 organisatie / planning -

8 6. Typisch Klinische Situaties

9

10

11 7. Instructie opleidersgroep over toepassen SHERP Hoe ga je starten met een 1e jaars AIOS: het opleidingsschema? 1. Opleider en AIOS lezen SHERP 2. Bekijken samen het Lokale Opleidingsplan en bezien of het gevolgd kan worden. 3. Maak een stage indeling, zodat de niveaus in de verplichte thema s in ieder geval gehaald kunnen worden. eze systematiek leidt tot de ontwikkeling van een Individueel Opleidingsplan (IOP) met specifieke leerdoelen voor de AIOS. Hierbij dient rekening gehouden te worden met: 1. voorgeschiedenis van de AIOS: a. eerdere jaren van opleiding al elders gevolgd b. reeds wetenschappelijk werk verricht c. werk / opleidingservaring anders / elders 2. specifieke wensen / ambities AIOS 3. specifieke mogelijkheden opleidingsinrichting (expertise op bepaald gebied) Hoe weet je of de AIOS op schema ligt? 1. gebruik lijst met verplichte thema s 2. raadpleeg schema s in bijlagen a. Toetsing schema beoordelingen b. Wat zit wanneer minimaal in het portfolio Hoe zorg je dat de AIOS werkt aan de thema s? 1. geef aan dat de Typische Klinische Situaties gebruikt kunnen worden om getoetst te worden op competenties (KPB en OSATS) 2. gebruik schema s in bijlage om te bekijken welke competenties in welke situatie bekeken worden en welk instrument voor de toetsing geschikt is: a. Toetsingsschema en competentiematrix (bijlage toetsschema en matrix) b. Tabel toetsing competenties (bijlage tabel toetsing) c. Tabel opleidingsmomenten versus competenties (bijlage opleidingsmomenten) 3. Een bijlage is toegevoegd met een schema met aanwijzing van leerplekken waar bepaalde Typische Klinische Situaties (TKS) gebruikt kunnen worden om feedback te geven en te toetsen (Bijlage tks en leerplek). Vanzelfsprekend kun je dat ook op andere plaatsen doen, dit is slechts een aanwijzing. Wanneer en hoe vaak moet je feedback geven en toetsen? feedback en toetsen heeft tot doel groei in competenties te volgen en inzichtelijk te maken (we noemen dit formatief toetsen, dus: 1. het is geen examen / afrekening: AIOS krijgt spiegel voorgehouden waar hij/zij staat, wat goed gaat en waar wellicht extra aandacht nodig is. 2. dus de nadruk moet liggen op de feedback; invullen toetsformulier is slechts vastlegging besprokene. 3. hoe vaker hoe beter: hoe meer momenten van spiegeling, hoe korter en effectiever de contacten zijn 4. niet teveel aanwijzingen per keer: probeer te focussen op 1 of 2, maximaal 3 aspecten een moment van afrekening is het beoordelingsgesprek (dit noemen we summatief toetsen): hier wordt aan de hand van de toetsformulieren bepaald op de AIOS voldoende groeit in de competenties.

12 Hoe ga je feedback geven en toetsen? 1. probeer het aantal te toetsen competenties te beperken tot max 3 2. bepaal samen van tevoren welke competenties worden bekeken 3. zorg dat niet alleen medisch handelen, maar ook de algemene competenties voldoende aan bod komen. Bij welke opleidingsactiviteit welke thema s etc welke competenties bekeken kunnen worden staat in de bijlagen van SHERP: a. ompetentie matrix SHERP: welke competenties komen aan bod in welke thema s b. Tabel toetsing competenties: welke competenties kunnen getoetst worden met welke toetsingsinstrumenten c. Tabel opleidingsmomenten versus competenties: welke competenties kun je aan bod laten komen bij welke opleidingsmomenten 4. maak een keuze of er feedback mondeling gegeven wordt voor of tijdens het invullen van het toetsingsformulier Welke tips kunnen helpen bij feedback geven? 1. Laat de ontvangende partij eerst spreken; goed voor zelfkritiek en zelfrespect 2. Niet globaal, maar specifiek; "oncollegiaal is minder goed dan toen niet bereid om dienst over te nemen 3. Weeg positief met negatief: bij overwegend positief minder kans op verbetering, alleen negatief ontmoedigend 4. Geef alleen feedback op verbeterbare gedragingen 5. Geef feedback ook in aanwezigheid derde 6. Stop met feedback geven als het klaar is: bijv. als overdrachten goed lopen, is het goed en klaar Welke opleidingsmomenten zijn geschikt om te starten met feedback? 1. verrichtingen (operaties, POK, op SEH): OSATS 2. visite (grote visite bijv.): KPB klinisch 3. overdracht (ochtend): KPB niet klinischvoordracht 4. refereerbijeenkomst: KPB niet klinisch

13 8. Instructie opzetten Individueel OpleidingsPlan (IOP) e AIOS maakt voor aanvang van een stage een IOP en bespreekt dit met de stage begeleider. In het IOP dient de AIOS de volgende elementen te beschrijven: Samenvatting eerder behaalde bekwaamheidsniveau s Medisch Handelen Samenvatting behaalde niveau algemene competenties Schema vaardigheidsniveau Key Procedures en vooral die relevant voor betreffende stage, vergeleken met de niveau s van SHERP en een kolom met het te behalen niveau in de betreffende stage Beschrijving te behalen functioneringsniveau van opleidingsactiviteiten (bijv omtrent mate van zelfstandigheid van visitelopen) Beschrijving wensen bijzondere activiteiten / leerdoelen Onderstaande figuur geeft de globale structuur weer van hoe de AIOS en opleider tot een individuele IOP komen. (in blauw gesprekken met de opleider) Structuur IOP

14 Format IOP Heelkunde LUM Uitgangssituatie Welke stages in welk ziekenhuis zijn doorlopen? Zijn daar de leerdoelen gehaald? Wat is het niveau van de algemene competenties (communicatie, samenwerking, professionaliteit) Leerdoelen algemene competenties (welke bekwaamheidsniveau s wil de AIOS behalen op bv.) visite verpleegafdeling rol MO actieve houding tijdens indicatiebespreking en overdracht zelfstandigheid van verrichten van consulten bij andere specialismen rol als leermeester van bijvoorbeeld jongerejaars AIOS en coassistenten Key procedures ombinatie uitgangssituatie en leerdoelen: welke vaardigheidsniveau s zijn behaald bij de diverse procedures en welke niveau s wil de AIOS in de komende stage gaan bereiken Algemene gegevens Naam Aios Stage Reeds doorlopen stages Ziekenhuis Aandachtspunten voortkomend uit voorafgaande stage(s) en voortgangsgesprek Algemene competentie Leerdoel Medische competentie Leerdoel (zie tabel met Key-Procedures*) Specifieke aandachtspunten

15 *Key procedures Algemene hirurgie en Kinderchirurgie Hoofdgroep Subgroep Y 6 Exploratie lies/scrotum Liesbreuk Exploratie lies/scrotum Hydrocele Exploratie lies/scrotum Torsio testis Exploratie lies/scrotum Orchidopexie Exploratie lies/scrotum Lymfklierbioptie Exploratie lies/scrotum Vasculaire toegang Exploratie hals Laterale halsfistel Exploratie hals Mediane halscyste Exploratie hals Lymfklierbiopsie Exploratie hals Vasculaire toegang Expl. laparotomie / -scopie Appendicitis acuta Expl. laparotomie / -scopie Invaginatie Expl. laparotomie / -scopie Acute buik anders Expl. laparotomie / -scopie iagnostische laproscopie Uitwendige aandoeningen Peri-anale fistel / abces Uitwendige aandoeningen Gynaecomastie Uitwendige aandoeningen Zwellingen / huid-subcutis / dermoid Uitwendige aandoeningen Abces / infecties /paronychia Luxatie / fracturen Luxatie / fracturen Luxatie / fracturen Luxatie / fracturen Speciële kinderchirurgie Onbloedige repositie Immobilisatie fractuur/luxatie Osteosynthese schachtfracturen Osteosynthese intra-articulaire / metafysaire fracturen bij kinderen B A

16 Key procedures hirurgische Oncologie en Gastrointestinale hirurgie Hoofdgroep Subgroep Y 6 Abdomen algemeen iagnostiek laparotomie/laparoscopie Abdomen algemeen unne darmresectie Abdomen algemeen Aanleggen / opheffen stoma Abdomen algemeen Littekenbreuk Abdomen algemeen Endoscopische liesbreuk olorectaal Open (segmentele) colectomie of rectumresectie olorectaal Laparoscopische (segmentele) colectomie of rectumresectie Proctologie omplexe perianale problematiek (complexe fistelproblematiek, prolapschirurgie) Upper GI Milt / oesophagus / maag Upper GI Oesophagus Upper GI Maag HPB Galweg HPB Pancreas HPB Lever Bariatrie Flexibele Scopieën Mamma incl. okselklierdissectie Weke delen / Huid Huid-Melanoom complex Weke delen / Huis Sarcoomchirurgie Hoofdhals (Bij-)Schildklier Longen Thoraxwand Longen Mediastinum Longen Wigexcisie Longen Lobectomie Longen Pneumonectomie * Uiteraard dienen er een substantieel aantal ingrepen in de betreffende module te zijn verricht op het minimaal vereiste niveau.

17 Key Procedures Traumachirurgie Hoofdgroep Subgroep Y 6 Primaire opvang en behandeling (multi)trauma patiënt Veiligstellen ademweg Primaire opvang en behandeling (multi)trauma patiënt Beoordeling ventilatie en uitvoeren thoraxdrainage Primaire opvang en behandeling Beoordeling circulatie, initieele bloedingscontrole, E (multi)trauma patiënt creeeren toegangsweg Primaire opvang en behandeling (multi)trauma patiënt Uitwendige stabilisatie bekken (sluitlaken/bekkenband) Primaire opvang en behandeling (multi)trauma patiënt Beoordeling en immobilisatie wervelkolom Letsels van de romp Spoedthoracotomie Letsels van de romp Spoedlaparotomie trauma (o.a. packing, splenectomie, darmresectie) Letsels van de romp Aanbrengen fixateur externe bekken Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Onbloedige repositie en immobilisatie fractuur/luxatie Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Fasciotomie, debridement, split skin graft Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Primaire verzorging extern extremiteitsletsel Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Herstel achillespeesruptuur Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese distale radius fractuur Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese/prothese proximale femur fractuur Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese enkelfractuur Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese overige intra-articulaire/metafysaire fracturen Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Osteosynthese overige schachtfracturen Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Fracturen en luxaties bij kinderen

18 Key procedures Vaatchirurgie Hoofdgroep 1 Subgroep 1 Voorbeelden Y 6 Open Basic - Embolectomie / thrombectomie - One anastomosis or arterial exposure without further reconstruction E - Miscellaneous (ligatie, overhechting) Open Intermediate All arterial procedures not specified as class I of III, including: -Bypass (anatomic or extra-anatomic), endarterectomy (open or remote), patching, iliac, femoral or popliteal - Access surgery (e.g. cimino, gracz, or loop arterio-venous fistula) Open Advanced - Bypass (anatomic or extra-anatomic), endarterectomy, patching etc. - Aortic, arm, hand, thoracic aortic, juxta / suprarenal abdominal aortic, infrarenal aortic, tibial, or pedal arteries - artotid endarterectomy - Mesenteric or renal artery procedures - Overige complexe procedures Endovasculair Basic Zie pagina 4 logboek (is als bijlage bijgevoegd) E Endovasculair Intermediate Endovasculair Advanced 1 Voor toelichting zie ook pagina s 3 en 4 van het EBVS logboek

19 9. ompetenties 360 graden feedback HLK reëren van vertrouwen/ professionele relatie met patiënten Legt actief contact met de patiënt en toont daarbij interesse in de patiënt Luistert onbevooroordeeld naar de vraag of boodschap van de patiënt, laat de patiënt uitpraten, valt niet in de rede/stuurt op een respectvolle manier het gesprek; Toont tact en correctheid; laat de patiënt in zijn/ haar waarde Heeft oog, zorg en respect voor de gevoelens van de patiënt, geeft vertrouwen ommunicatieve vaardigheden Gebruikt begrijpelijke taal; vermijdt vaktaal of legt dit uit ontroleert bij de patiënt of er nog vragen of onduidelijkheden zijn en gaat daar op in Weet duidelijk en tactvol te communiceren, ook met patiënten van een heel ander niveau of (culturele) achtergrond dan dat hij/zij zelf heeft Herkent gevoelige situaties voor de patiënt en weet daarop in te spelen Teamwerk/ collegialiteit raagt bij aan een positief werkklimaat; respecteert collega s en stelt zich positief op in de samenwerking, geeft opbouwende feedback aan andere collega s. Houd zich aan gemaakte afspraken. Is bereid collega s te helpen als dat nodig is. Onderwijs op de werkvloer Is bereidwillig anderen dingen te leren. Geeft opbouwende feedback. Kan kennis en vaardigheden op begrijpelijke wijze overdragen. Alle aspecten worden apart beoordeeld met: 1.: opvallend positief, 2. geen aandachtspunt 3. klein aandachtspunt 4. groot aandachtspunt Indien klein aandachtspunt of groot aandachtspunt, dan graag toelichten.

20 10. Formats Onderwijs AIOS Heelkunde LUM e onderwijscarrousel: Opzet assistentenonderwijs Aanspreekpunt: de Heer oel onderwijssessie In 1 uur tijd de belangrijkste facetten van het toebedeelde SHERP onderwerp behandelen, waarbij vragen die in de kliniek zijn gerezen door middel van een critical appraisal van de betreffende literatuur worden besproken en zo mogelijk beantwoord. Achtergrond Onderwijsmoment is op maandag Op de 1e maandag van de maand is er een combinatie met de interne geneeskunde. e Interne/heelkunde bespreking mag 30 minuten duren ( ). e bedoeling is een casus te behandelen in het verlengde van het onderwerp dat die week besproken wordt in het assistentenonderwijs. Voorbereiding door assistent met supervisor Literatuurlijst samenstellen die in hoogstens anderhalf uur door alle assistenten gelezen kan worden, het liefst met relevante RT uidelijke vraagstelling die met behulp van opgegeven literatuur beantwoord kan worden. Literatuurlijst en basisvragen moeten minimaal 2 weken van tevoren naar alle assistenten doorgestuurd worden. Quiz vragen bedenken, opdat voorbereiding wordt getoetst en leerpunten worden behandeld. Powerpoint slides voorbereiden die de antwoorden op de 10 basisvragen en de quiz ondersteunen. Tevens moeten er slides zijn met casussen en achtergrondinformatie bij het onderwerp. Assistent en supervisor moeten voor het geven van het onderwijs overeenstemming bereiken over behandelen studies, de validiteit van de quizvragen en de te behandelen leerpunten. eze kennisquiz bevat zoveel mogelijk gevalideerde ondubbelzinnige vragen. Er moet geen discussie over de vraag zelf komen, wel over het antwoord. Invulling van 75 minuten assistenten onderwijs Elke onderwijssessie begint met een kennisquiz, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door willekeurig assistenten aan te wijzen. Voorkeur gaat uit naar 4 keuzen-multiple choice vragen, waarbij alle aanwezigen 4 kaartjes hebben die ze op kunnen steken (AB in kleur). Naar aanleiding van de quiz en casussen wordt het onderwerp in maximaal 75 minuten interactief behandeld. Aan het eind van de onderwijssessie wordt afgesloten met de leerpunten/ take home messages en zo mogelijk beleidswijziging/ wijziging protocol. Op de 1e maandag van de maand duurt het werkelijke assistentenonderwijs 45 minuten. Zorg dat de casus die met de interne wordt gegeven al een deel van de leerpunten behandelt. Vragen die in de kliniek zijn gerezen worden door aan het einde van de voordracht door middel van een critical appraisal van de betreffende literatuur besproken en zo mogelijk beantwoord.

21 Maandelijks terugkerende besprekingen Bijzondere besprekingen (Aanspreekpunt: dr. van Luijt) Op maandag worden wekelijks afwisselend de volgende besprekingen gehouden: 1e: heelkunde / interne bespreking (zie ook assistenten caroussel) 2e: pathologie/necrologie bespreking 3e: radiologiebespreking Wekelijks woensdag: afwisselend lesbespreking aan de hand van complicaties (zie complicatieregistratie) en een bespreking van een relevante klacht of uitspraak van het tuchtcollege. 2e woensdag wisselende presentaties van nieuwe trials/andere afdeling ect ect TOWN trauma onderwijs west Nederland in het Eden hotel in den Haag 4-6 x per jaar Vascular rounds vaatchirurgische bespreking in het Bel air hotel te den haag 4-6 x per jaar Klachtenbespreking (Aanspreekpunt: prof. Kievit) Op deze bespreking wordt een voor het specialisme heelkunde relevante klacht of uitspraak van het tuchtcollege besproken. e bespreking wordt voorbereid en gepresenteerd door een AIOS. e selectie van klacht en begeleiding van de bespreking gebeurd door de staf (van Bockel) en de betreffende AIOS neemt 2-3 weken even van tevoren contact op. e medische kant van de klacht wordt niet verder uitgediept dan noodzakelijk is voor een adequate bespreking. e nadruk ligt op juridische, medisch ethische en algemene professionele aspecten van de artspatiënt relatie. Regelmatig zullen gasten uit de juridisch / ethische hoek worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Ook hier neemt discussie (AIOS en Staf) een belangrijke plaats in. Leerdoel: het is de bedoeling dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan een nog professionelere omgang van (potentiële) klachten, conflicten en misverstanden in de artspatiënt relatie. Maandelijkse traumabespreking (Aanspreekpunt: dr. Bartlema) Iedere laatste donderdag van de maand, uitgezonderd juli en december. In de van Ronnenzaal van tot Multidisciplinair dwz. EH verpleging, ambulancedienst, heli MMT, orthopedie, radiologie, I, neurochirurgie, thoraxchirurgie etc. afhankelijk van de casus. Is een trauma opvang bespreking. Presentatie door assistent heelkunde die de opvang gedaan heeft. Supervisie door Bartlema. Onder auspiciën van het traumacentrum. Artikel refereren/at bespreking (Aanspreekpunt: dr. van Luijt) e artikelrefereeravonden worden in principe op dinsdag na de overdracht gehouden van 17:00 18:30 uur gehouden. Twee assistenten refereren artikelen obv een AT bespreking, de voorzitter is een oudere jaars assistent. Iedere assistent heeft een supervisor, met wie hij de AT bespreekt. e assistenten kunnen er voor kiezen de AT s qua thema op elkaar te laten aansluiten, dit is echter niet verplicht. Één week voor de refereeravond worden de te refereren artikelen (elektronisch) rondgestuurd door de secretaresse van de chef de clinique. e duur van de AT is ½ uur, gevolgd door 10 minuten discussie. e voorzitter dient ook de tijd te bewaken. e artikelrefereeravond wordt in de conferentiekamer Heelkunde gehouden. Aansluitend wordt feedback gegeven, dat geleid wordt door de voorzitter volgens de Pendleton rules. e superviserende stafleden doen hieraan mee.

22 Praktijk gericht onderwijs Traumatraining SEH Aanspreekpunt: prof. Schipper Elke vrijdag van 14:00 t/m 15:00 vindt er een traumatraining plaats op de traumakamer 1 van de SEH waarbij de opvang en resuscitatie van traumapatiënten worden besproken en geoefend. it onder leiding van de hoogleraar traumatologie of een staflid traumatologie. Het onderwijs is verplicht voor co-assistenten, ANIOS en jongere AIOS. Voor de in andere subspecialisaties differentiërende AIOS is het onderwijs optioneel. Skillslab Heelkunde Aanspreekpunt: dr. azander/van Baardewijk Maandelijks vindt er praktijkgericht onderwijs plaats op het skillslab van het LUM. it onderwijs is op wisselende vrijdagen, al naar gelang de beschikbaarheid van de te gebruiken materialen. it onderwijs vindt meestal aansluiting bij een eerder op het assistentenonderwijs besproken onderwerp. Geoefend kan er worden met materialen die vaak door de industrie worden aangeleverd (osteosynthesemarteriaal, oefenboxen laparoscopie, varkensdarmen voor anastomoses, inhechten vaatprotheses etc. etc.) Opmerkingen algemeen Het onderwijsrooster wordt 2 maanden van de voren rondgestuurd in samenspraak met dr. van Luijt en professor Hamming. e datums, tijden, locaties, sprekers, supervisoren en onderwerpen van het onderwijs worden hierop aangegeven. Bij de onderwijsmomenten zorgen de subafdelingen ervoor dat er minimaal 1 staflid van elke subafdeling aanwezig is.

23 11. Format stagebeschrijvingen In de stagebeschrijvingen dienen volgens bovenstaand format in ieder geval beschreven te staan: 1. de leermiddelen: bijv. operatiekamer, verpleegafdeling, polikliniek en verplichte besprekingen 2. opleidingsactiviteiten: bijv operaties, visite lopen, poliklinische consultatie, slecht nieuwsgesprek 3. de toetsing (zie voorbeeld stagebeschrijving) 4. de niveau s, die in algemene termen behaald moeten worden per thema 5. specifieke leerdoelen e volgende stages worden op vergelijkbare wijze beschreven: Algemene chirurgie en hirurgie bij kinderen o Jaar 1-3 o Jaar 4-6 Gastro-intestinale, endocriene/hoofd-hals en oncologische chirurgie (GEO) (verpleegafdeling en poli) o Jaar 1-2 o Jaar 3-4 o Jaar 5-6: ifferentiatie Transplantatiechirurgie o Jaar 1-2 o Jaar 3-4 o Jaar 5-6 Traumatologie (verpleegafdeling en gipspoli) o Jaar 1-2 o Jaar 3-4 o Jaar 5-6: ifferentiatie) Vaatchirurgie (verpleegafdeling en poli) o Jaar 1-2 o Jaar 3-4 o Jaar 5-6: ifferentiatie) SEH IU

24 12. Stagebeschrijvingen Heelkunde LUM

25 A. Stage Algemene chirurgie en chirurgie bij kinderen

26 Algemene gegevens Stage Algemene chirurgie en chirurgie bij kinderen Setting Jaar 1-2, soms ook 3-4 uur stage Vier maanden Supervisie rs. W.J. van der Made, rs. E. Krug, hirurg van de dag Inhoud van de stage Thema s Thema s SHERP (met voorbeeldoperaties): 1. zwelling of defect buikwand 8. wondbehandeling 9. chirurgische infecties 12. kleine niet-complexe chirurgie 16. galsteenlijden en icterus 18. (peri)-anale klachten 27. vasculaire toegansweg 41. zwelling lies/externe genitalia kind 42. perioperatieve zorg bij kinderen 43. zwellingen hoofd/halsgebied kind Leerdoelen Zie per Thema kant A: Medisch handelen door fase van opleiding Keyprocedures voor fase van opleiding Algemene competenties met aandacht voor specifieke competenties, die getoetst kunnen worden (zie kant B van Thema) Voorbeeldoperaties: Kleine verrichtingen (atheroom/lipoom/unguis incarnatus/hsf biopt/ arteria temporalis biopt/ Verwijderen centrale lijnen) Behandelen proctologie perianaal abces/haemorrhoiden/fissura ani Hernia inguinalis (volwassenen en kind) Hernia umbilicalis/epigastrica /eenvoudige hernia cicraticalis (volwassenen en kind) NIT (niet ingedaalde testikels) Toegangschirurgie kinderen: centraal veneuze lijnen en plaatsen AP (Laparoscopische) appendectomie/cholecystectomie Specifieke leerdoelen voor deze stage:wondbehandeling in samenwerking met wondverpleegkundige: - kennis maken met div wonden indeling stadium van wond - div wondbehandelingsprodukten leren kennen - specifieke wondverzorging (vaccuum therapie) - kennis van diabetische voet preventie van wonden/behandeling wonden/charcot voet - vooral de samenwerking en professioneel gedrag naar wondverpleegkundigen

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 Eindtermen ifferentiaties (SHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 1. Inleiding Het eindtermendocument geeft per differentiatierichting een overzicht van de ingrepen die een differentiant moet beheersen

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Competentie Matrix SCHERP

Competentie Matrix SCHERP Competentie Matrix SCHERP Thema Medisch Handelen Communicatie Kennis en wetenschap Competenties Samenwerking Organisatie Maatch. Handelen Professionaliteit Zwelling of defect buikwand Zwelling hoofd/halsgebied

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Versie 1.2 2013

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Versie 1.2 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Versie 1.2 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde 1 Lokaal opleidingsplan Heelkunde Bronovo ziekenhuis Versie 1.2 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek)

Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) typische klinische situatie no thema leermiddel 1 leermiddel 2 leermiddel 3 zwelling in de lies 1 zwelling of defect buikwand polikliniek

Nadere informatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie typische klinische situatie no zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie instabiele patiënt 3 open buik behandeling 3 ernstige

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 In dit document vind u de vereiste keyprocedures die behaald moeten worden aan het einde van jaar 6, de onderwijseisen en overige verplichtingen behorende bij

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 2

Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 2 Regionaal Opleidingsplan Urologie Cluster Maastricht Eindhoven Heerlen 1. Regionaal en lokaal opleidingsplan specialisme urologie cluster Maastricht-Eindhoven-Heerlen versie jan 2014 Uitgewerkt regionaal

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Versie november 2011 Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 85 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 87 2. Wettelijke kaders voor de opleiding Heelkunde blz 88 3. Opleiding Heelkunde Rijnland Ziekenhuis blz

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag Jaarverslag Opleiding Heelkunde Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag stagemeester: coördinerend stagemeester:

Nadere informatie

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN HEELKUNDE HAGAZIEKENHUIS DEN HAAG MEI 2014. Lokaal opleidingsplan HagaHeelkunde 2014 Pagina 1

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN HEELKUNDE HAGAZIEKENHUIS DEN HAAG MEI 2014. Lokaal opleidingsplan HagaHeelkunde 2014 Pagina 1 LOKAAL OPLIINGSPLAN HLKUN HAGAZIKNHUIS N HAAG MI 2014 Lokaal opleidingsplan HagaHeelkunde 2014 Pagina 1 INHOUSOPGAV 1. Voorwoord 2. Opleiding Heelkunde in het HagaZiekenhuis 3. Modules 4. Wettelijke kaders

Nadere informatie

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen Bijlagen bij Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen 2011 1 Bijlagen Inlegbladen Portofolio Zelftesten 2 Inlegbladen Portofolio: Voorbeeld CV Aandachtspunten introductiegesprek

Nadere informatie

MCHaaglanden. How we do it?

MCHaaglanden. How we do it? MCHaaglanden How we do it? implementatie De praktijk IOP s visitatie 1-7-11 Aanvraag en LOP Start voorbereiding ToetsMatrix Implementatie Voortgangstoets 1 Geschiktheidsbeoordeling 1 Kennistoets 4 360

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE Opleiden is veranderd Veilig klimaat, leren zwemmen, vlieguren

Nadere informatie

Minimaal in Máxima. Gerrit Slooter et al.

Minimaal in Máxima. Gerrit Slooter et al. Minimaal in Máxima Gerrit Slooter et al. Minimaal in Máxima Waarom laparoscopie Klassiek 21 e eeuw Waarom laparoscopie M. Crohn Vrouw 23 jaar galblaas Verkrijgbaar sinds 1990 Laparoscopie in de chirurgie

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

CASH. Curriculum 2011-2013

CASH. Curriculum 2011-2013 CASH Curriculum 2011-2013 Utrecht, maart 2012 2 Inhoud Voorwoord.... 4 1 Inleiding... 5 2 Verplicht onderwijs... 6 3 CASH cursus.... 7 3.1 CASH-1....9 3.1.1 Modules CASH-1...10 3.1.2 OrganisatieCASH-1...11

Nadere informatie

Maag-Darm-Leverziekten

Maag-Darm-Leverziekten Bijlage G Lokaal opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten Isala klinieken, Zwolle Auteurs: Dr. M.A.C. Meijssen, MDL-arts Isala klinieken Dr. I.M. Nijholt, Isala Academie Dr. J. Vecht, MDL-arts Isala klinieken

Nadere informatie

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ 1 Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ Inhoud Inleiding... 3 Inhoud en structuur van de opleiding... 3 Aandachtsgebieden neurologie GHZ... 3 Stagewerkplaatsen... 4 Kliniek... 4 Consulten/SEH... 4 TIA/CTS

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderartsen:

Kindergeneeskunde. Kinderartsen: Kindergeneeskunde De kinderafdeling omvat de volgende onderafdelingen: Isolatie (Boxen) Grote kinderen en Kleuters (Algemeen) Medium Care Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Dagbehandeling Poli Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Leerplan profileringstage NICU

Leerplan profileringstage NICU Leerplan profileringstage NICU Stage op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Inleiding De NICU van MMC is een van de 10 landelijk erkende centra voor neonatale intensive care behandeling voor zieke

Nadere informatie

Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals. Opleidingsplan Heelkunde

Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals. Opleidingsplan Heelkunde 08-22235_3 Scherp Structuur urriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals Opleidingsplan Heelkunde Inhoudsopgave en woord vooraf bij het plan 3 Inleiding 4 Profiel, missie en uitdagingen 6 lgemene

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Maag-Darm- Leverziekten. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Maag-Darm- Leverziekten. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Maag-Darm- Leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Maag-darm-leverziekten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Het

Nadere informatie

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen Kwaliteit in de behandeling van aandoeningen in het hoofd-halsgebied (n.a.v. de Hoofd-Hals enquête gehouden onder de Nederlandse chirurgen 2005)

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan urologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de opleidingsgroep

Nadere informatie

Cer$ficering van de opleiding

Cer$ficering van de opleiding Cer$ficering van de opleiding Sjoerd Bulstra Lex Boerboom Frits Hein Wapstra Gerthy van Wolde Orthopedie UMCG Wat nu?????? Wat moet de opleider nu doen??? Elke opleider moet aangeven hoe de kwaliteitscyclus

Nadere informatie

OPERATIES EN NOG VEEL MEER

OPERATIES EN NOG VEEL MEER OPERATIES EN NOG VEEL MEER Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet

Nadere informatie

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis 2 3 Video registratie KPB Programma 1/ Waarom videoregistratie 2/ Juridische aspecten 3/

Nadere informatie

acute blindedarmontsteking

acute blindedarmontsteking acute blindedarmontsteking De arts heeft vastgesteld dat u een acute blindedarmontsteking heeft. Een andere naam hiervoor is appendicitis acuta. Wat is een blindedarmontsteking? Hoe verloopt een operatie?

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING In het eerste gedeelte van dit proefschrift worden verschillende coagulatie instrumenten tijdens laparoscopische ingrepen geëvalueerd ter voorkoming van bloedingen en gerelateerde

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Uw uroloog heeft bij u een aandoening geconstateerd waarvoor het nodig is uw nier te verwijderen. In deze folder vindt u informatie om uzelf goed te kunnen

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Lokaal opleidingsplan tot Orthopedisch chirurg

Lokaal opleidingsplan tot Orthopedisch chirurg Versie 1.2 Juli 2014 Auteurs: Lokaal opleidingsplan tot Orthopedisch chirurg Dr. M.C. de Waal Malefijt, orthopedisch chirurg en opleider Dr. I.C.M. van der Geest, orthopedisch chirurg en waarnemend opleider

Nadere informatie

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Schildklieroperatie (thyreoidectomie)

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Schildklieroperatie (thyreoidectomie) Afdeling Heelkunde, locatie AZU Schildklieroperatie (thyreoidectomie) Inleiding Deze brochure geeft u informatie over operaties aan de schildklier. Informatie over aandoeningen waarvoor een schildklieroperatie

Nadere informatie

Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)

Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het verwijderen van een nier door middel van een kijkoperatie (laparoscopische

Nadere informatie

Levertransplantatie bij kinderen. 1- Evolutie LTx in Leuven (1989 2012) 2- Indicatie voor LTx in kinderen

Levertransplantatie bij kinderen. 1- Evolutie LTx in Leuven (1989 2012) 2- Indicatie voor LTx in kinderen Levertransplantatie bij kinderen Levertransplantatie (LTx) = voorkeursbehandeling voor acute en chronische end-stage leverziekte Pediatrische (Peds) LTx - Minder frequent en specifieke indicaties - Specifieke

Nadere informatie

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de differentiatie De differentiatie Nefrologie is het onderdeel van de Interne

Nadere informatie

Opleidingsplan Pathologie. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Pathologie. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Pathologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling pathologie. Het plan bestaat uit vier

Nadere informatie

Correctie afstaande oren. Poli Plastische Chirurgie

Correctie afstaande oren. Poli Plastische Chirurgie 00 Correctie afstaande oren Poli Plastische Chirurgie 1 Inleiding Deze folder bevat informatie over correctie van afstaande oren. De folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met uw

Nadere informatie

Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium

Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium Donderdag 15 en vrijdag 16 november 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de afdeling

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg Stomp buiktrauma 28 februari 2013 GAM Govaert, traumachirurg Inhoud Incidentie Anatomie Patroonherkenning Diagnostiek Behandeling Verdeling van abdominale letsels Adrenal Omentum Urethra Bladder Pancreas

Nadere informatie

Opleidingsplan Maag darm leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Augustus 2010

Opleidingsplan Maag darm leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Augustus 2010 Opleidingsplan Maag darm leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Augustus 2010 1 Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Maag darm leverziekten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting THE CUTTING EDGE Reconstructieve technieken in de oncologie Aukje Does-den Heijer APN mammachirurgie Diaconessenhuis Leiden Doel Reconstructie Herstel van functie Herstel van uiterlijk

Nadere informatie

Verwijsoverzicht Radiologie

Verwijsoverzicht Radiologie Verwijsoverzicht Radiologie Versie maart 2007 SKELET ALGEMEEN Trauma 2 e lijn CT-scan, MRI, isotopenscan Sinus Kaakkopjes OPG via de kaakchirurg Schüller opnamen (met open en gesloten mond) Osteomyelitis

Nadere informatie

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Bijnieroperatie (adrenalectomie)

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Bijnieroperatie (adrenalectomie) Afdeling Heelkunde, locatie AZU Bijnieroperatie (adrenalectomie) Inleiding Deze brochure geeft u informatie over een operatie aan de bijnier(en) (adrenalectomie). Informatie over aandoeningen waarvoor

Nadere informatie

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Beter voorbereid met ontslag Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Programma Inleiding ontslaggesprek relevantie moeder - evaluatieproject Beter voorbereid met ontslag : resultaten voormeting

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM Versie 3.0 Auteurs: Jeroen Lijmer, psychiater en plaatsvervangend opleider Tjeerd van Benthem, psychiater en opleider

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Dutch Audit Vascular Center [1.0; 20-11-2014] Registratie huidige criteria gestart: 1 januari 2013 (H&V groep arterieel vaatkeurmerk)

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Omschrijving 15A249 29499005 1055,2 88,71 Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 15A259 29499016 809,85 133,12 Operatie bij

Nadere informatie

Liesbreukoperatie bij volwassenen

Liesbreukoperatie bij volwassenen Liesbreukoperatie bij volwassenen Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten veroorzaakt door een liesbreuk. Ook worden de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden besproken.

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. In dienst per: Uit dienst per: Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. In dienst per: Uit dienst per: Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com

Nadere informatie

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld PATIENT EN NAASTE DEDICATION TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

Nadere informatie

Richtlijn multisource feedback voor de aios

Richtlijn multisource feedback voor de aios Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, april 2010 Vol. 29, nr. 2, Suppl. 1, p. 1-52 Richtlijn multisource feedback voor de aios M.A. Horsman, Th.J. ten Cate Voorwoord De opdracht tot het ontwerpen van een

Nadere informatie

Hamerteencorrectie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hamerteencorrectie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hamerteencorrectie Informatie voor patiënten F0766-0630 oktober 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Programmaboek. CASH Cursus 2.6 Chirurgie bij kinderen. 29 November 2012 Engels, Rotterdam

Programmaboek. CASH Cursus 2.6 Chirurgie bij kinderen. 29 November 2012 Engels, Rotterdam Programmaboek CASH Cursus 2.6 Chirurgie bij kinderen 29 November 2012 Engels, Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inhoud cursus 2 2. Algemene leerdoelen 2 3. Leerdoelen en Literatuur 3 4. Programma 5 5. Plattegrond

Nadere informatie

verwijderen van de milt

verwijderen van de milt verwijderen van de milt U krijgt binnenkort een operatie voor het verwijderen van de milt. Een ander woord voor miltverwijdering is splenectomie. Wat is de milt? Welke redenen zijn er om de milt te verwijderen?

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 De zorg in Nederland is goed. Het kan echter altijd beter. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) zoekt constant

Nadere informatie

Het specialistenteam. Chirurgie en Orthopedie. Chirurgie/Orthopedie in Ziekenhuis Zevenaar. Chirurgie/Orthopedie. in Kliniek Velp

Het specialistenteam. Chirurgie en Orthopedie. Chirurgie/Orthopedie in Ziekenhuis Zevenaar. Chirurgie/Orthopedie. in Kliniek Velp Chirurgie/Orthopedie in Ziekenhuis Zevenaar Hunneveldweg 14A 6903 ZN Zevenaar Telefoonnummers Polikliniek Chirurgie: 088-005 9726 Orthopedie: 088-005 9155 Chirurgie/Orthopedie in Kliniek Velp President

Nadere informatie

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal U bent onder behandeling bij het Oncologisch centrum Amsterdam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Sint Lucas Andreas ziekenhuis (SLAZ) of het BovenIJ

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Regionaal en Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Revalidatiegeneeskunde St. Antonius Ziekenhuis

Regionaal en Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Revalidatiegeneeskunde St. Antonius Ziekenhuis Regionaal en Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Revalidatiegeneeskunde Documentbeheer Voor de samenstelling van het regionale en lokale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: Het nationale

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting

Patiëntenvoorlichting Patiëntenvoorlichting Sterilisatie van de vrouw In het kort Een sterilisatie is een operatie om definitief (voor altijd) te voorkomen dat u zwanger wordt. De eileiders worden afgesloten. Zo kunnen zaadcellen

Nadere informatie

Perianaal abces. Centrum voor Algemene Heelkunde. Dr. Tom Feryn. www.dokterferyn.be

Perianaal abces. Centrum voor Algemene Heelkunde. Dr. Tom Feryn. www.dokterferyn.be Centrum voor Algemene Heelkunde Dr. Tom Feryn www.dokterferyn.be Perianaal abces www.proctologiekliniek.be www.facebook.com/doktertomferyn www.youtube.com/doktertomferyn Wat is een perianaal abces? Een

Nadere informatie

Passantentarieven 2014

Passantentarieven 2014 29399003 dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 611,86 517,19 94,67 29399019 Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 157,47 109,57 47,90

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE. MKA-chirurg-oncoloog. Definitieve versie, november 2014

VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE. MKA-chirurg-oncoloog. Definitieve versie, november 2014 VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE MKA-chirurg-oncoloog 1. INLEIDING De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) heeft in 2013 in samenwerking

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis In dit opleidingsplan Longziekten en Tuberculose

Nadere informatie

Chirurgie Oncologie HIPEC operatie

Chirurgie Oncologie HIPEC operatie Chirurgie Oncologie HIPEC operatie Verwarmde cytostaticaspoeling in de buik Chirurgie Oncologie Met uw arts heeft u gesproken over een HIPEC operatie. In deze folder vindt u meer informatie over de operatie

Nadere informatie