Menzis zorginkoopbeleid curatieve GGZ Bijlagen. Pagina 1/25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Menzis zorginkoopbeleid curatieve GGZ 2014. Bijlagen. Pagina 1/25"

Transcriptie

1 Bijlagen Pagina 1/25

2 INHOUDSOPGAVE BIJLAGE A: CONTRACTEERVOORWAARDEN EN INKOOPCRITERIA...3 Inleiding...3 Algemene voorwaarden...4 Voorwaarden Specialistische GGZ Instellingen...5 Voorwaarden Specialistische GGZ Vrijgevestigden...7 Voorwaarden Basis Generalistische GGZ Instellingen...9 Voorwaarden Basis Generalistische GGZ Vrijgevestigden...10 Voorwaarden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg...11 Inkoopcriteria Specialistische GGZ Instellingen...12 Inkoopcriteria Specialistische GGZ Vrijgevestigden...13 Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Instellingen...14 Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Vrijgevestigden...15 BIJLAGE B: WEL/ NIET GGZ-VERZEKERDE INDICATIEGEBIEDEN DSM-IV...16 BIJLAGE C: DYNAMISCH OVERZICHT VAN WEL-NIET GGZ INTERVENTIES...19 BIJLAGE D: E-HEALTH OVERZICHT...21 BIJLAGE E: VERBIJZONDERING GENEESMIDDELENGROEPEN PREFERENTIEBELEID...22 BIJLAGE F: BEROEPENLIJST UIT CONO GGZ BEROEPENTABEL...23 BIJLAGE G: DOSSIEROPBOUW...24 BIJLAGE H: CONTACTPERSONEN IN DE REGIO...25 Pagina 2/25

3 BIJLAGE A: CONTRACTEERVOORWAARDEN EN INKOOPCRITERIA Inleiding Deze inkoopprocedure is opgebouwd uit contracteervoorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Daarnaast hanteert Menzis inkoopcriteria op basis waarvan het tariefspercentage wordt vastgesteld. Het volume wordt bepaald aan de hand van ureninzet van hoofdbehandelaar plus inzet hulp van derden vermenigvuldigd met marktaandeel Menzis en/of het historisch budget. De zorgaanbieder dient zich gedurende de duur van de gesloten overeenkomst te houden aan deze contractvoorwaarden en inkoopcriteria. Om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een overeenkomst moet de zorgaanbieder voldoen aan een aantal minimale contracteervoorwaarden. Alle zorgaanbieders die voldoen aan de contracteervoorwaarden komen in aanmerking voor een overeenkomst, maar het tarief is afhankelijk van de mate waarin de zorgaanbieder voldoet aan de inkoopcriteria. De hoeveelheid zorg die we inkopen is afgestemd op de zorgbehoefte in de regio. Het contracteerproces verloopt digitaal en na inloggen (met de inlogcode die in de aanbiedingsmail is genoemd) kunt u aangeven voor welk te leveren zorgaanbod u wilt offreren. Dit kan BGGGZ, SGGZ en/of Dyslexiezorg zijn. De overeenkomst zal bestaan uit een basisdeel (inclusief de algemene inkoopvoorwaarden zorg 2014 en de Handleiding Declareren 2014 GGZ) en het door u ingevulde vragenformulier indien en voor zover door Menzis aanvaard. Door invulling van het vragenformulier geeft u aan in aanmerking te willen komen voor een overeenkomst BGGGZ, SGGZ en/of Dyslexie (of u daadwerkelijk voor het verlenen van deze zorg in aanmerking komt, is afhankelijk van de beoordeling van Menzis van het door u ingevulde vragenformulier). U kunt aangeven of u voor de verschillende domeinen een specifieke AGB code gebruikt om te kunnen declareren. De in de aanbiedingsbrief gebruikte AGB code wordt gebruikt voor het afsluiten van de overeenkomst De contracteervoorwaarden zijn hierbij onderverdeeld en gespecificeerd in: Algemene voorwaarden (voor elke zorgaanbieder GGZ) Voorwaarden Specialistische GGZ Instellingen Voorwaarden Specialistische GGZ Vrijgevestigde Voorwaarden Basisgeneralistische GGZ Instellingen Voorwaarden Basisgeneralistische GGZ Vrijgevestigde Voorwaarden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg Instellingen Voorwaarden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg Vrijgevestigde Afhankelijk in welke categorie u valt, dient u te voldoen aan de genoemde voorwaarden. Indien niet voldaan wordt aan deze minimumvoorwaarden zullen wij niet overgaan tot contractering. Ook de inkoopcriteria zijn gespecificeerd per type zorgaanbieder en er wordt gewerkt met gedifferentieerde vergoedingspercentages. Inkoopcriteria Specialistische GGZ Instellingen Inkoopcriteria Specialistische GGZ Vrijgevestigde Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Instellingen Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Vrijgevestigde Pagina 3/25

4 Algemene voorwaarden 1 U onthoudt zich van medische psychologische zorg. 2 U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor een gelijkmatige spreiding van het afgesproken budget over het kalenderjaar. 3 U stemt in met een meldplicht van u aan Menzis indien er op dit moment een maatregel door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) van kracht is of er een onderzoek van het IGZ bij u is ingesteld. Ook wanneer er in de toekomst een maatregel/onderzoek wordt opgelegd/aangezegd maakt u hier melding van. U kunt ons per vragen contact met u op te nemen. adres: 4 U houdt een gestructureerd en compleet dossier bij per cliënt zoals gesteld in bijlage 'dossieropbouw'. 5 Wanneer de declaraties het overeengekomen budget overschrijden, dan zal het afgesproken tariefpercentage voor in 2014 geopende DBC s dalen totdat niet langer sprake is van een budgetoverschrijding. Het totaalbedrag van de eventuele overschrijding wordt door middel van één lumpsum verrekend met de in te dienen declaraties dan wel wordt door de zorgaanbieder voor 1 april 2016 terugbetaald aan de zorgverzekeraar. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst wordt uitgegaan van een budget, berekend naar rato van het aantal maanden van de duur van de overeenkomst tot de einddatum. Eventuele overschrijding is direct opeisbaar. 6 U bent ermee akkoord dat hogere kosten per cliënt dan afgesproken, met andere woorden: zorgintensivering, gelijk wordt gesteld aan overproductie en net zoals overproductie teruggevorderd wordt. 7 U gaat ermee akkoord dat afspraken niet overdraagbaar zijn. 8 U gaat voldoen aan aanlevering van de productiemonitor per kwartaal vanaf april 2014 door middel van het sjabloon productiemonitor wanneer u verzocht wordt deze in te vullen. 9 U heeft conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector een klachtregeling. 10 U houdt uw gegevens up-to-date in Vektis. Dit is van belang voor: 1. Een goede vermelding op de website van Menzis (Zorgvinder). 2. Correcte contactgegevens. 3. Voorkomen afwijzingen declaraties. 11 Op uw eigen website publiceert u aan welke doelgroepen u zorg levert, de aanwezige specialisaties en de actuele wachtlijsten per hoofddiagnose groep en per locatie. 12 U gaat ermee akkoord dat Menzis informatie voortvloeiend uit de voorwaarden en inkoopcriteria, die niet uit openbare bronnen kan worden gehaald, bij u mag opvragen. U levert deze informatie dan binnen 3 weken bij Menzis aan. 13 U zult, indien tot verificatie van in deze vragenlijst ingevulde gegevens wordt overgegaan, daaraan uw onvoorwaardelijke medewerking verlenen. 14 U verklaart dat u uw declaraties indient via VECOZO conform de meest recente versie van het rapport Externe Integratie (EI) van Vektis. 15 U verklaart dat het verzekeringsrecht wordt gecontroleerd via de Centrale Opvraag Verzekerden (COV) module van VECOZO. 16 U gaat akkoord met de inhoud van de conceptovereenkomst, zoals gepubliceerd op de Menzis website. U bent bekend met het zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014, zoals gepubliceerd op de website van Menzis. De vragenlijst is naar waarheid ingevuld. Pagina 4/25

5 Voorwaarden Specialistische GGZ Instellingen 1 Het in zorg nemen en het declarabel zijn van de behandeling kan alleen wanneer er een verwijzing is van een huisarts naar SGGZ. 2 De instelling voldoet aan de kwaliteitborgingscriteria die Menzis stelt ten aanzien van de invulling van het hoofdbehandelaarschap voor de SGGZ (zie paragraaf 4.4. hoofdbehandelaarschap). 3 De instelling houdt een lijst bij van hoofdbehandelaars en medebehandelaars met hun BIG registratie en/of relevante beroepsgroeperkenning en verstrekt deze per via lijst 'hoofd en medebehandelaren' die op de website van Menzis is terug te vinden. 4 De instelling heeft een WTZi toelating als instelling voor medisch specialistische zorg. 5 De instelling publiceert haar jaarrekening op en stelt deze op conform het controleprotocol behorende bij de regeling jaarverantwoording zorginstellingen. 6 Rapportage m.b.t. de kernset-ggz-gegevens Zichtbare Zorg is onderdeel van het Maatschappelijke Verantwoordingsdocument van de instelling. (Zie 7 Desgevraagd levert de instelling in juli augustus 2014 aan Menzis een AO/IC verklaring die in overeenstemming met de NZa-regeling NR/CU -504 is opgesteld. 8 De instelling stemt ermee in dat het normatieve uurtarief niet het bedrag van 110,- zal overstijgen. Het normatieve uurtarief wordt bepaald door alle geopende DBC's te delen door de op de factuur aangegeven geleverde minuten. 9 De instelling heeft een overeenkomst met de Stichting Benchmark GGZ (SBG) voor het aanleveren van ROM gegevens. 10 De instelling zal van de DBC s die gestart zijn of worden gestart in 2013 of 2014 en afgesloten worden in 2014 de voor- en nameting van de ROM uitvoeren en aan de SBG aanleveren; dit conform de afspraken met de SBG. 11 De instelling stemt ermee in dat de SBG op afdelingsniveau over de ROM gegevens aan Menzis rapporteert. 12 De instelling onderschrijft het uitgangspunt dat de binnen het hoofdlijnenakkoord afgesproken verstrekking van gepseudomiseerde ZorgVraagZwaarte-gegevens aan Menzis op afdeling/locatie niveau plaats zal vinden. 13 De instelling biedt naast ambulante zorg ook verblijfszorg en is met betrekking tot die verblijfszorg aangesloten bij het landelijke Argus initiatief en zegt toe de jaarrapportages in deze op verzoek van Menzis te verstrekken. Of De instelling biedt enkel ambulante GGZ zorg en geen GGZ verblijfszorg. Zorg (organisatie) gerelateerde voorwaarden 14 Binnen de instelling wordt 60% van de productie geleverd vanuit een gestructureerd zorgprogrammatische aanpak, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen. 15 De instelling onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de SGGZ. Pagina 5/25

6 16 Het voorschrijfbeleid ten aanzien van medicatie binnen de instelling (ten minste ten aanzien van de Menzis-verzekerden) voldoet aan het preferentiebeleid van Menzis. Voor zover de behandelaars binnen de instelling gerechtigd zijn medicatie voor te schrijven worden geneesmiddelen op stofnaam voorgeschreven; dit tenzij sprake is van een medische noodzaak om hiervan af te wijken. 17 De instelling offreert en declareert geen DBC s voor indicatiegebieden die blijkens de duidingen van het CvZ niet tot de verzekerde zorg onder de Basisverzekering vallen (zie bijlage Dynamisch overzicht van wel-niet GGZ interventies ). 18 De instelling declareert binnen de DBC s geen zorgactiviteiten die geacht worden niet conform de stand van de wetenschap en praktijk te zijn ( i.e. niet-evidence based ) (zie bijlage Stand wetenschap en praktijk). 19 De instelling onderschrijft dat een DBC niet tussentijds gesloten dient te worden maar in principe open blijft gedurende 365 dagen; dit tenzij de behandeling eerder volledig is afgerond. 20 De instelling onderschrijft dat niet binnen de productieafspraak gecontracteerde DBC s niet declarabel zijn. 21 De instelling stuurt met de declaratie informatie mee met betrekking tot de werkelijke totale tijd en de werkelijk bestede directe tijd en informatie met betrekking tot (hoofd)behandelaarschap; dit conform de EI standaard. Specifieke DBC declaraties gerelateerde voorwaarden 22 De instelling beperkt het aantal te offreren en te declareren DBC s diagnostiek tot maximaal 10% van het totaal aantal DBC s. 23 De instelling onderschrijft het uitgangspunt dat chronische cliënten die voldoende gestabiliseerd zijn, terug verwezen worden naar de huisarts voor eventuele onderhoudsbehandeling en terugvalpreventie in de Basis GGZ zorg (HA-POH of BGGGZ) en/of eventuele begeleiding vanuit de AWBZ/WMO. Daarom beperkt de instelling zich in het aantal te declareren vervolgdbc s voor: a) De hoofddiagnose groepen aandachtstekort stoornissen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen tot maximaal 20% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groep. b) De hoofddiagnose groepen depressieve stoornissen en angststoornissen tot maximaal 30% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groepen. c) De hoofddiagnose groep persoonlijkheidsstoornissen tot maximaal 40% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groepen. Dit tenzij voor hierboven genoemde hoofddiagnose groepen schriftelijk anders overeengekomen met Menzis. 24 De instelling onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de SGGZ. In dit licht en de beoogde substitutie van GGZ zorg van tweede naar eerstelijn met de daarmee samenhangende budget verschuiving van SGGZ naar BGGGZ, beperkt de instelling het aantal te offreren en te declareren initiële DBC s kort tot maximaal 10% van de het totale aantal DBC s en, met betrekking tot specifieke hoofddiagnose groepen, de initiële DBC s < 800 minuten tot maximaal 20 % van het totale aantal DBC s. Dit tenzij (voor specifieke hoofddiagnose groepen) schriftelijk anders overeengekomen met Menzis. 25 De instelling offreert en declareert met betrekking tot de productieafspraak 2014 minimaal 5% minder verblijfsdagen in vergelijking met de productieafspraak Dit tenzij hieromtrent met Menzis andere afspraken zijn gemaakt. 26 De zorgaanbieder onderschrijft dat consultatie vanuit de huisarts of Basis GGZ niet bekostigd wordt vanuit de SGGZ en stemt er mede daarom mee in dat geen productieafspraak wordt gemaakt voor de Pagina 6/25

7 productgroep indirecte tijd en dat men dit soort DBC s ook niet zal declareren. Voorwaarden Specialistische GGZ Vrijgevestigden 1 Het in zorg nemen en het declarabel zijn van de behandeling kan alleen wanneer er een verwijzing is van een huisarts naar SGGZ. 2 U voldoet aan de kwaliteitsborgingscriteria die Menzis stelt ten aanzien van de invulling van het hoofdbehandelaarschap voor de SGGZ (zie hoofdstuk 4.4 hoofdbehandelaarschap) waarbij onder andere bepaald is dat maximaal 20% van de te offreren c.q. te declareren zorg geleverd mag worden door een medebehandelaar die ten minste volwaardig gekwalificeerd is als GGZ-beroepsbeoefenaar behorend tot de beroepen zoals die vanuit de CONO-GGZ-beroepenlijst geselecteerd zijn. Indien van toepassing: u houdt een lijst bij van eventuele medebehandelaars met daarop aangegeven de beroepsmatige kwalificaties van de medebehandelaars. 3 Uw praktijk en praktijkvoering voldoen aan de door de beroepsgroep(en) c.q. beroepsverenigingen (NVvP, NVVP, NVP) vastgestelde kwaliteitseisen en richtlijnen. 4 U onderschrijft het uitgangspunt zoals binnen het hoofdlijnenakkoord afgesproken inzake ZorgVraagZwaarte en de daarbij aangegeven verstrekking van gepseudomiseerde ZorgVraagZwaarte gegevens aan verzekeraars (in casu Menzis) op zorgaanbiederniveau. 5 U stemt ermee in dat het normatieve uurtarief niet het bedrag van 110,-- zal overstijgen. Het normatieve uurtarief wordt bepaald door alle geopende DBC's te delen door de op de factuur aangegeven geleverde minuten. 6 U past voor uw cliënten een gestructureerde ROM-effectmeting en klanttevredenheidsmeting en/of klantfeedback methode toe. 7 U heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Benchmark GGZ, Telepsy of met het NVVP- ROM-portaal en levert aan betreffende instelling effectiviteit c.q. ROM gegevens aan. Zorg (praktijk-organisatie) gerelateerde voorwaarden 8 U werkt minimaal 8 behandeluren in de eigen praktijk en werkt in totaal niet meer dan 40 behandelgerelateerde uren in de eigen praktijk en elders tezamen. 9 U onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de SGGZ. 10 U onderschrijft het uitgangspunt dat chronische cliënten die voldoende gestabiliseerd zijn, terug verwezen worden naar de huisarts voor eventuele onderhoudsbehandeling en terugvalpreventie in de Basis GGZ zorg (HA-POH of BGGGZ) en/of eventuele begeleiding vanuit de AWBZ/WMO. 11 Voor zover u gerechtigd bent medicijnen voor te schrijven zal de zorgverlener (ten minste ten aanzien van de Menzis-verzekerden) geneesmiddelen op stofnaam voorschrijven, tenzij sprake is van een medische noodzaak om hiervan af te wijken. 12 U declareert geen DBC s voor indicatiegebieden die blijkens de duidingen van het CvZ niet tot de verzekerde zorg onder de Basisverzekering vallen (zie bijlage Dynamisch overzicht van wel-niet GGZ interventies ). 13 U declareert binnen de DBC s geen zorgactiviteiten die geacht worden niet conform de stand van de wetenschap en praktijk te zijn ( i.e. niet-evidence based ) (zie bijlage 'stand van wetenschap en praktijk'). 14 U onderschrijft dat een DBC niet tussentijds gesloten dient te worden maar in principe open blijft gedurende 365 dagen; dit tenzij de behandeling eerder volledig is afgerond. 15 U onderschrijft dat binnen de productieafspraak niet gecontracteerde DBC s niet declarabel zijn. Pagina 7/25

8 16 U stuurt met de declaratie informatie mee met betrekking tot de werkelijke totale tijd en de werkelijk bestede directe tijd; dit conform de EI standaard. Specifieke-DBC declaraties gerelateerde voorwaarden 17 U beschikt over een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de DBC-validatie-module conform de landelijke specificaties is ingericht en naar behoren functioneert. 18 U beperkt het aantal te offreren en te declareren DBC s diagnostiek tot maximaal 10% van het totaal aantal DBC s. 19 U onderschrijft het uitgangspunt dat chronische cliënten die voldoende gestabiliseerd zijn, terug verwezen worden naar de huisarts voor eventuele onderhoudsbehandeling en terugvalpreventie in de Basis GGZ zorg (HA-POH of BGGGZ) en/of eventuele begeleiding vanuit de AWBZ/WMO. Daarom beperkt de zorgaanbieder zich in het aantal te declareren vervolgdbc s voor: a) De hoofddiagnose groepen aandachttekort stoornissen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen tot maximaal 25% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groep. b) De hoofddiagnose groepen depressieve stoornissen en angststoornissen tot maximaal 30% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groepen. c) De hoofddiagnose groep persoonlijkheidsstoornissen tot maximaal 40% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groepen. 20 U onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terugverwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de SGGZ. In dit licht en de beoogde substitutie van GGZ zorg van tweede naar eerstelijn met de daarmee samenhangende budgetverschuiving van SGGZ naar BGGGZ, beperkt de zorgaanbieder het aantal te declareren initiële DBC s kort tot maximaal 10% van het totale aantal DBC s en, met betrekking tot specifieke hoofddiagnose groepen, de initiële DBC s < 800 minuten tot maximaal 20% van het totale aantal DBC s. 21 U onderschrijft dat consultatie vanuit de huisarts of BGGGZ niet bekostigd wordt vanuit de SGGZ en stemt er mede daarom mee in dat geen productieafspraak wordt gemaakt voor de productgroep indirecte tijd en dat men dit soort DBC s ook niet zal declareren. 22 Uw vrijgevestigde praktijk beschikt niet over een 24*7 crisisdienst en is daardoor krachtens deze overeenkomst niet gerechtigd crisis-dbc s in de productieafspraak op te nemen en te declareren. Pagina 8/25

9 Voorwaarden Basis Generalistische GGZ Instellingen 1 Het in zorg nemen en het declarabel zijn van de behandeling kan alleen wanneer er een verwijzing is van een huisarts naar de BGGGZ. 2 De zorgaanbieder voldoet aan de kwaliteitborgingscriteria die Menzis stelt ten aanzien van de invulling van het hoofdbehandelaarschap voor de BGGGZ (zie hoofdstuk 4.4 hoofdbehandelaarschap), waarbij onder andere bepaald is dat maximaal 20% van de te offreren c.q. te declareren zorg geleverd mag worden door een medebehandelaar, die ten minste volwaardig gekwalificeerd is als GGZberoepsbeoefenaar behorend tot de beroepen zoals die vanuit de CONO-GGZ-beroepenlijst geselecteerd zijn. Indien van toepassing, de zorgaanbieder houdt een lijst bij van eventuele medebehandelaars met daarop aangegeven de beroepsmatige kwalificaties van de medebehandelaars. 3 De zorgaanbieder verstrekt de lijst van hoofdbehandelaars en medebehandelaars met hun BIG registratie en/of relevante beroepsgroeperkenning en verstrekt deze per via bijlage 'hoofd en medebehandelaren' die op de website van Menzis is terug te vinden. 4 U stemt ermee in dat het normatieve uurtarief, voor de BGGGZ-producten BK, BM en BI, niet het bedrag van 96,-- zal overstijgen. Voor BGGGZ zorgproduct BC (chronisch) is dit 89,--. Het normatieve uurtarief wordt bepaald door alle geopende DBC's te delen door de op de factuur aangegeven geleverde minuten. Zorg (praktijk/organisatie) gerelateerde voorwaarden 5 Binnen de instelling wordt minimaal 60% van de productie geleverd vanuit een gestructureerd zorgprogrammatische aanpak die aansluit bij de productstructuur binnen de BGGGZ, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen. 6 De zorgaanbieder substitueert ten minste 5% van de face to face contacten door E-health en de zorgaanbieder zal dit desgevraagd schriftelijk onderbouwd aantonen. 7 De zorgaanbieder past bij haar cliënten een gestructureerde ROM-effectmeting toe en daarnaast klanttevredenheidsmeting en/of een klantfeedbackmethode. 8a De zorgaanbieder onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de BGGGZ. Specifieke DBC declaraties gerelateerde voorwaarden 8b De zorgaanbieder declareert in geval van 8a de NZa Transitieprestatie zoals omschreven in artikel 4.3 van de beleidsregel Generalistische basis GGZ met bijbehorend tarief. 9 De zorgaanbieder onderschrijft dat in geval een huisarts een min of meer stabiele chronische cliënt verwijst voor product 4 BGGGZ chronisch, een minder intensief zorgtraject ingezet dient te worden dan gemiddeld is voorzien voor product 4 BGGGZ chronisch en dat het tarief dat in rekening mag worden gebracht voor deze cliënten ten hoogste 50% mag zijn van het tarief dat met Menzis is afgesproken voor product 4 BGGGZ chronisch. 10 De zorgaanbieder offreert en declareert geen BGGGZ producten voor indicatiegebieden die blijkens de duidingen van het CvZ niet tot de verzekerde zorg onder de Basisverzekering vallen (zie bijlage Dynamisch overzicht van wel-niet GGZ interventies ). 11 De zorgaanbieder declareert ten behoeve van BGGGZ producten geen zorgactiviteiten die geacht worden niet conform de stand van de wetenschap en praktijk te zijn ( i.e. niet-evidence based ) (zie bijlage 'stand van de wetenschap en praktijk'). Pagina 9/25

10 Voorwaarden Basis Generalistische GGZ Vrijgevestigden 1 Het in zorg nemen en het declarabel zijn van de behandeling kan alleen wanneer er een verwijzing is van een huisarts naar BGGGZ. 2 U voldoet aan de kwaliteitsborgingscriteria die Menzis stelt ten aanzien van de invulling van het hoofdbehandelaarschap voor de BGGGZ (zie 4.4 hoofdbehandelaarschap) waarbij onder andere bepaald is dat maximaal 20% van de te offreren c.q. te declareren zorg geleverd mag worden door een medebehandelaar die ten minste volwaardig gekwalificeerd is als GGZ-beroepsbeoefenaar behorend tot de beroepen zoals die vanuit de CONO-GGZ-beroepenlijst geselecteerd zijn, indien van toepassing: u houdt een lijst bij van eventuele medebehandelaars met daarop aangegeven de beroepsmatige kwalificaties van de medebehandelaars. 3 U stemt ermee in dat het normatieve uurtarief, voor de BGGGZ-producten BK, BM en BI, niet het bedrag van 96,-- zal overstijgen. Voor BGGGZ zorgproduct BC (chronisch) is dit 89,--. Het normatieve uurtarief wordt bepaald door alle geopende DBC's te delen door de op de factuur aangegeven geleverde minuten. 4 Uw praktijk en praktijkvoering voldoet aan de door de beroepsgroep(en) c.q. beroepsverenigingen (NVVP, NVvP, NVP, LVE) vastgestelde kwaliteitseisen en richtlijnen. Zorg (praktijk/organisatie) gerelateerde voorwaarden 5 U werkt minimaal 16 behandeluren in de eigen praktijk en werkt in totaal niet meer dan 40 behandelgerelateerde uren in de eigen praktijk en elders tezamen. 6 Binnen uw praktijk wordt minimaal 60% van de productie geleverd vanuit een gestructureerd zorgprogrammatische aanpak die aansluit bij de productstructuur binnen de BGGGZ, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen. 7 U substitueert ten minste 5% van de face to face contacten door E-health en u zal dit desgevraagd schriftelijk onderbouwd aantonen. 8 U past voor uw cliënten een gestructureerde ROM-effectmeting en klanttevredenheidsmeting en/of klantfeedbackmethode toe. 9 U onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de BGGGZ. Specifieke declaratie gerelateerde voorwaarden 10 U declareert in geval van 9 de NZa Transitieprestatie zoals omschreven in artikel 4.3 van de beleidsregel Generalistische basis GGZ met bijbehorend tarief. 11 U onderschrijft dat in geval een huisarts een min of meer stabiele chronische cliënt instuurt voor product 4 BGGGZ chronisch, een minder intensief zorgtraject ingezet dient te worden dan gemiddeld is voorzien voor product 4 BGGGZ chronisch. Het tarief dat in rekening mag worden gebracht voor deze cliënten bedraagt ten hoogste 50% van het tarief dat met Menzis is afgesproken voor product 4 BGGGZ chronisch. 12 U declareert geen BGGGZ producten voor indicatiegebieden die blijkens de duidingen van het CvZ niet tot de verzekerde zorg onder de Basisverzekering vallen. (Zie bijlage Dynamisch overzicht van wel-niet GGZ interventies ) 13 U declareert binnen BGGGZ-producten geen zorgactiviteiten die geacht worden niet conform de stand van de wetenschap en praktijk te zijn (i.e. niet-evidence based ) (zie bijlage 'stand van de wetenschap en praktijk'). Pagina 10/25

11 Voorwaarden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg 1 U bent aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en/of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) en handelt in overeenstemming met de richtlijnen van een van deze organisaties. 2 De behandeling van de Dyslexie bestaat uit maximaal 15 uur diagnostiek en 60 uur behandeling conform het Protocol Blomert Van de afgesloten DBC' s in 2014 (startdatum DBC in 2013 en/of 2014) zult u minimaal 40% van deze DBC's zowel de voor- als de nameting inzake ROM aanleveren aan de SBG. 4 U gaat ermee akkoord dat het aantal te declareren DBC's diagnostiek beperkt blijft tot maximaal 10% ten opzichte van het totaal aantal DBC's. 5 U gaat ermee akkoord dat niet-gecontracteerde DBC's niet declarabel zijn. 6 U gaat ermee akkoord dat alleen de logopedist, pedagoog, orthopedagoog en de (basis)psycholoog medebehandelaren mogen zijn en dus tijd mogen schrijven in de DBC. 7 U onderschrijft dat de zorg alleen mag worden verleend op verwijzing van de school, waarbij de verwijzing voldoet aan de eisen gesteld in het protocol Blomert U draagt er zorg voor, dat uw praktijkinrichting en instrumentarium aan redelijke eisen voldoen. In het bijzonder betreft het de scheiding van de wacht- en behandelruimten, de mogelijkheid tot toegang voor rolstoelgebruikers en de aanwezigheid van een toilet en adequate geluidsisolering van de behandelruimte in verband met de waarborg van privacy. 9 U gaat ermee akkoord dat behandeling op een schoollocatie alleen is toegestaan indien behandeling plaatsvindt in een aparte ruimte op school die voldoet aan bovengenoemde eisen en er geen andere directe relatie bestaat tussen de zorgaanbieder en de school. 10 Voor vrijgevestigde aanbieders: U gaat ermee akkoord dat u maximaal 20% hulp van derden (medebehandelaren) mag inzetten. 11 U gaat ermee akkoord dat alleen de hieronder vermelde DBC producten 'Diagnostiek' en 'Overige kindertijd' in het kader van dyslexiezorg declarabel zijn. 12 U gaat akkoord met het af te spreken maximum budget en de af te spreken vergoedingspercentages: Diagnostiek, 0-99 minuten 100% Diagnostiek, minuten 100% Diagnostiek, minuten 100% Diagnostiek, minuten 100% Diagnostiek, minuten 85% Diagnostiek (alleen jeugd), minuten 85% Overige kindertijd, minuten 85% Overige kindertijd, minuten 85% Overige kindertijd, minuten 85% Overige kindertijd, minuten 72% Pagina 11/25

12 Inkoopcriteria Specialistische GGZ Instellingen 1 De instelling is HZK/NIAZ/ISO 9001/NEN-EN gecertificeerd. 2 Binnen de instelling heeft cliëntenparticipatie structureel een plek binnen het beleidsproces waarbij ten minste 1x per jaar een gestructureerd overleg tussen zorgaanbieder, cliënten- en/of familieraad en zorgverzekeraars plaatsvindt om te komen tot verbeterpunten op dit vlak. Desgevraagd verstrekt de instelling Menzis schriftelijke informatie over de wijze waarop de cliëntenparticipatie structureel binnen de organisatie is vormgegeven. 3 Binnen de instelling zijn de CQ-Index Prestatie-indicatoren over de afgelopen periode aantoonbaar geëvalueerd met de cliëntvertegenwoordiging binnen de instelling en op basis hiervan, voor zover wenselijk, is een verbeterplan gemaakt c.q. een verbetertraject ingezet. 4 De instelling heeft met Zorgbelang (RET), cliëntenraad en zorgverzekeraar vormgegeven aan een actieagenda en werkplan over de ontwikkeling en visie ten aanzien van thema's als ervaringsdeskundigheid, crisiskaart, zorgprogramma's of gezamenlijk anders vast te stellen thema's. Voor de regio s Twente, Groningen, Haaglanden en Gelderland Midden-Zuid en Oost zal Menzis in ieder geval betrokken zijn. Zorgbelang mag maximaal 0,02% van het instellingsbudget declareren ten behoeve van hun gewerkte uren. 5a 5b Van welk percentage van de in 2013 afgesloten DBC' s (met startdatum in 2012 en/of 2013) is zowel de voor- als de nameting van deze DBC's inzake ROM door de instelling minimaal aangeleverd aan de SBG? Van welk percentage van de in 2014 geopende DBC' s wordt de voormeting van deze DBC's inzake ROM door de instelling minimaal aangeleverd aan de SBG? 5c Welk percentage zal de instelling van de DBC s die gestart zijn of worden gestart in 2013 of 2014 en afgesloten worden in 2014 de voor- en nameting van de ROM aan de SBG aanleveren? 6 Voor algemene GGZ-instellingen: Binnen de instelling wordt voor ten minste 60% van de DBC-productie waarbij de hoofddiagnose behoort tot de indicatiegebieden van de depressieve stoornissen en angststoornissen, vanuit een gestructureerde zorgprogrammatische aanpak zorg geleverd, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen en waarbij de zorgprogramma s aantoonbaar zijn ingericht naar zorgvraagzwaarte en de voortgang van de behandeling aantoonbaar op geleide van ROM metingen wordt gemonitord. Of Voor categorale GGZ instellingen of instellingen met categorale afdelingen met betrekking tot de indicatiegebieden psychotische stoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen: Binnen de instelling wordt 60% procent van de categorale productie aantoonbaar geleverd vanuit een gestructureerd zorgprogrammatische aanpak, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen en zorgprogramma s aantoonbaar zijn ingericht naar zorgvraagzwaarte en de voortgang van de behandeling aantoonbaar op geleide van ROM metingen wordt gemonitord. 7 Binnen de instelling is/wordt ten minste 5% van de face to face contacten gesubstitueerd door E- health en de instelling kan/zal dit desgevraagd schriftelijk onderbouwd aantonen. 8 U bent een instelling met verblijfsfunctie en beschikt over een (F)ACT team. Pagina 12/25

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Generalistische Basis GGZ Jeugd

Perceelbeschrijving. Generalistische Basis GGZ Jeugd Perceelbeschrijving Generalistische Basis GGZ Jeugd Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland.

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland. <naam Opdrachtnemer> OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen Holland Rijnland en Betreffende perceel GGZ en EED-zorg vrijgevestigden Contractnummer: Contractdatum:

Nadere informatie

Financiële achtergronden

Financiële achtergronden Basis GGZ / DSM-5 prof. dr. Marc Verbraak, klinisch psycholoog bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie hoofdopleider GZ-psychologen inhoudelijk directeur HSK Groep november 2013 Basis GGZ 2000

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles Kostenstijging GGZ De gestegen zorgkosten in de verslavingszorg zijn er de reden van dat DSW Zorgverzekeraar (DSW) heeft besloten in deze sector nadere controles uit te voeren. Deze controles hebben zich

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Deel I Zorgaanbiedergebonden deel I De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende GGZ en EED-zorg Vrijgevestigden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg DEEL I ZORGAANBIEDERGEBONDEN DEEL A. De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en kantoorhoudend: In deze mede

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en productbeschrijvingen Enschede, 30 januari 2013 PJ/13/0160/baggz drs. Peter Bakker dr. Patrick Jansen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Algemeen... 4 2. Aanpak...

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Zorgkantoor Friesland Juni 2010 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Beleid praktijkondersteuning ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015. Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015

Beleid praktijkondersteuning ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015. Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015 DE FRIESLAND Beleid praktijkondersteuning ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015 Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015 INLEIDING De Friesland hecht grote waarde aan de

Nadere informatie