Menzis zorginkoopbeleid curatieve GGZ Bijlagen. Pagina 1/25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Menzis zorginkoopbeleid curatieve GGZ 2014. Bijlagen. Pagina 1/25"

Transcriptie

1 Bijlagen Pagina 1/25

2 INHOUDSOPGAVE BIJLAGE A: CONTRACTEERVOORWAARDEN EN INKOOPCRITERIA...3 Inleiding...3 Algemene voorwaarden...4 Voorwaarden Specialistische GGZ Instellingen...5 Voorwaarden Specialistische GGZ Vrijgevestigden...7 Voorwaarden Basis Generalistische GGZ Instellingen...9 Voorwaarden Basis Generalistische GGZ Vrijgevestigden...10 Voorwaarden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg...11 Inkoopcriteria Specialistische GGZ Instellingen...12 Inkoopcriteria Specialistische GGZ Vrijgevestigden...13 Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Instellingen...14 Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Vrijgevestigden...15 BIJLAGE B: WEL/ NIET GGZ-VERZEKERDE INDICATIEGEBIEDEN DSM-IV...16 BIJLAGE C: DYNAMISCH OVERZICHT VAN WEL-NIET GGZ INTERVENTIES...19 BIJLAGE D: E-HEALTH OVERZICHT...21 BIJLAGE E: VERBIJZONDERING GENEESMIDDELENGROEPEN PREFERENTIEBELEID...22 BIJLAGE F: BEROEPENLIJST UIT CONO GGZ BEROEPENTABEL...23 BIJLAGE G: DOSSIEROPBOUW...24 BIJLAGE H: CONTACTPERSONEN IN DE REGIO...25 Pagina 2/25

3 BIJLAGE A: CONTRACTEERVOORWAARDEN EN INKOOPCRITERIA Inleiding Deze inkoopprocedure is opgebouwd uit contracteervoorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Daarnaast hanteert Menzis inkoopcriteria op basis waarvan het tariefspercentage wordt vastgesteld. Het volume wordt bepaald aan de hand van ureninzet van hoofdbehandelaar plus inzet hulp van derden vermenigvuldigd met marktaandeel Menzis en/of het historisch budget. De zorgaanbieder dient zich gedurende de duur van de gesloten overeenkomst te houden aan deze contractvoorwaarden en inkoopcriteria. Om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een overeenkomst moet de zorgaanbieder voldoen aan een aantal minimale contracteervoorwaarden. Alle zorgaanbieders die voldoen aan de contracteervoorwaarden komen in aanmerking voor een overeenkomst, maar het tarief is afhankelijk van de mate waarin de zorgaanbieder voldoet aan de inkoopcriteria. De hoeveelheid zorg die we inkopen is afgestemd op de zorgbehoefte in de regio. Het contracteerproces verloopt digitaal en na inloggen (met de inlogcode die in de aanbiedingsmail is genoemd) kunt u aangeven voor welk te leveren zorgaanbod u wilt offreren. Dit kan BGGGZ, SGGZ en/of Dyslexiezorg zijn. De overeenkomst zal bestaan uit een basisdeel (inclusief de algemene inkoopvoorwaarden zorg 2014 en de Handleiding Declareren 2014 GGZ) en het door u ingevulde vragenformulier indien en voor zover door Menzis aanvaard. Door invulling van het vragenformulier geeft u aan in aanmerking te willen komen voor een overeenkomst BGGGZ, SGGZ en/of Dyslexie (of u daadwerkelijk voor het verlenen van deze zorg in aanmerking komt, is afhankelijk van de beoordeling van Menzis van het door u ingevulde vragenformulier). U kunt aangeven of u voor de verschillende domeinen een specifieke AGB code gebruikt om te kunnen declareren. De in de aanbiedingsbrief gebruikte AGB code wordt gebruikt voor het afsluiten van de overeenkomst De contracteervoorwaarden zijn hierbij onderverdeeld en gespecificeerd in: Algemene voorwaarden (voor elke zorgaanbieder GGZ) Voorwaarden Specialistische GGZ Instellingen Voorwaarden Specialistische GGZ Vrijgevestigde Voorwaarden Basisgeneralistische GGZ Instellingen Voorwaarden Basisgeneralistische GGZ Vrijgevestigde Voorwaarden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg Instellingen Voorwaarden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg Vrijgevestigde Afhankelijk in welke categorie u valt, dient u te voldoen aan de genoemde voorwaarden. Indien niet voldaan wordt aan deze minimumvoorwaarden zullen wij niet overgaan tot contractering. Ook de inkoopcriteria zijn gespecificeerd per type zorgaanbieder en er wordt gewerkt met gedifferentieerde vergoedingspercentages. Inkoopcriteria Specialistische GGZ Instellingen Inkoopcriteria Specialistische GGZ Vrijgevestigde Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Instellingen Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Vrijgevestigde Pagina 3/25

4 Algemene voorwaarden 1 U onthoudt zich van medische psychologische zorg. 2 U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor een gelijkmatige spreiding van het afgesproken budget over het kalenderjaar. 3 U stemt in met een meldplicht van u aan Menzis indien er op dit moment een maatregel door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) van kracht is of er een onderzoek van het IGZ bij u is ingesteld. Ook wanneer er in de toekomst een maatregel/onderzoek wordt opgelegd/aangezegd maakt u hier melding van. U kunt ons per vragen contact met u op te nemen. adres: 4 U houdt een gestructureerd en compleet dossier bij per cliënt zoals gesteld in bijlage 'dossieropbouw'. 5 Wanneer de declaraties het overeengekomen budget overschrijden, dan zal het afgesproken tariefpercentage voor in 2014 geopende DBC s dalen totdat niet langer sprake is van een budgetoverschrijding. Het totaalbedrag van de eventuele overschrijding wordt door middel van één lumpsum verrekend met de in te dienen declaraties dan wel wordt door de zorgaanbieder voor 1 april 2016 terugbetaald aan de zorgverzekeraar. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst wordt uitgegaan van een budget, berekend naar rato van het aantal maanden van de duur van de overeenkomst tot de einddatum. Eventuele overschrijding is direct opeisbaar. 6 U bent ermee akkoord dat hogere kosten per cliënt dan afgesproken, met andere woorden: zorgintensivering, gelijk wordt gesteld aan overproductie en net zoals overproductie teruggevorderd wordt. 7 U gaat ermee akkoord dat afspraken niet overdraagbaar zijn. 8 U gaat voldoen aan aanlevering van de productiemonitor per kwartaal vanaf april 2014 door middel van het sjabloon productiemonitor wanneer u verzocht wordt deze in te vullen. 9 U heeft conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector een klachtregeling. 10 U houdt uw gegevens up-to-date in Vektis. Dit is van belang voor: 1. Een goede vermelding op de website van Menzis (Zorgvinder). 2. Correcte contactgegevens. 3. Voorkomen afwijzingen declaraties. 11 Op uw eigen website publiceert u aan welke doelgroepen u zorg levert, de aanwezige specialisaties en de actuele wachtlijsten per hoofddiagnose groep en per locatie. 12 U gaat ermee akkoord dat Menzis informatie voortvloeiend uit de voorwaarden en inkoopcriteria, die niet uit openbare bronnen kan worden gehaald, bij u mag opvragen. U levert deze informatie dan binnen 3 weken bij Menzis aan. 13 U zult, indien tot verificatie van in deze vragenlijst ingevulde gegevens wordt overgegaan, daaraan uw onvoorwaardelijke medewerking verlenen. 14 U verklaart dat u uw declaraties indient via VECOZO conform de meest recente versie van het rapport Externe Integratie (EI) van Vektis. 15 U verklaart dat het verzekeringsrecht wordt gecontroleerd via de Centrale Opvraag Verzekerden (COV) module van VECOZO. 16 U gaat akkoord met de inhoud van de conceptovereenkomst, zoals gepubliceerd op de Menzis website. U bent bekend met het zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014, zoals gepubliceerd op de website van Menzis. De vragenlijst is naar waarheid ingevuld. Pagina 4/25

5 Voorwaarden Specialistische GGZ Instellingen 1 Het in zorg nemen en het declarabel zijn van de behandeling kan alleen wanneer er een verwijzing is van een huisarts naar SGGZ. 2 De instelling voldoet aan de kwaliteitborgingscriteria die Menzis stelt ten aanzien van de invulling van het hoofdbehandelaarschap voor de SGGZ (zie paragraaf 4.4. hoofdbehandelaarschap). 3 De instelling houdt een lijst bij van hoofdbehandelaars en medebehandelaars met hun BIG registratie en/of relevante beroepsgroeperkenning en verstrekt deze per via lijst 'hoofd en medebehandelaren' die op de website van Menzis is terug te vinden. 4 De instelling heeft een WTZi toelating als instelling voor medisch specialistische zorg. 5 De instelling publiceert haar jaarrekening op en stelt deze op conform het controleprotocol behorende bij de regeling jaarverantwoording zorginstellingen. 6 Rapportage m.b.t. de kernset-ggz-gegevens Zichtbare Zorg is onderdeel van het Maatschappelijke Verantwoordingsdocument van de instelling. (Zie 7 Desgevraagd levert de instelling in juli augustus 2014 aan Menzis een AO/IC verklaring die in overeenstemming met de NZa-regeling NR/CU -504 is opgesteld. 8 De instelling stemt ermee in dat het normatieve uurtarief niet het bedrag van 110,- zal overstijgen. Het normatieve uurtarief wordt bepaald door alle geopende DBC's te delen door de op de factuur aangegeven geleverde minuten. 9 De instelling heeft een overeenkomst met de Stichting Benchmark GGZ (SBG) voor het aanleveren van ROM gegevens. 10 De instelling zal van de DBC s die gestart zijn of worden gestart in 2013 of 2014 en afgesloten worden in 2014 de voor- en nameting van de ROM uitvoeren en aan de SBG aanleveren; dit conform de afspraken met de SBG. 11 De instelling stemt ermee in dat de SBG op afdelingsniveau over de ROM gegevens aan Menzis rapporteert. 12 De instelling onderschrijft het uitgangspunt dat de binnen het hoofdlijnenakkoord afgesproken verstrekking van gepseudomiseerde ZorgVraagZwaarte-gegevens aan Menzis op afdeling/locatie niveau plaats zal vinden. 13 De instelling biedt naast ambulante zorg ook verblijfszorg en is met betrekking tot die verblijfszorg aangesloten bij het landelijke Argus initiatief en zegt toe de jaarrapportages in deze op verzoek van Menzis te verstrekken. Of De instelling biedt enkel ambulante GGZ zorg en geen GGZ verblijfszorg. Zorg (organisatie) gerelateerde voorwaarden 14 Binnen de instelling wordt 60% van de productie geleverd vanuit een gestructureerd zorgprogrammatische aanpak, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen. 15 De instelling onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de SGGZ. Pagina 5/25

6 16 Het voorschrijfbeleid ten aanzien van medicatie binnen de instelling (ten minste ten aanzien van de Menzis-verzekerden) voldoet aan het preferentiebeleid van Menzis. Voor zover de behandelaars binnen de instelling gerechtigd zijn medicatie voor te schrijven worden geneesmiddelen op stofnaam voorgeschreven; dit tenzij sprake is van een medische noodzaak om hiervan af te wijken. 17 De instelling offreert en declareert geen DBC s voor indicatiegebieden die blijkens de duidingen van het CvZ niet tot de verzekerde zorg onder de Basisverzekering vallen (zie bijlage Dynamisch overzicht van wel-niet GGZ interventies ). 18 De instelling declareert binnen de DBC s geen zorgactiviteiten die geacht worden niet conform de stand van de wetenschap en praktijk te zijn ( i.e. niet-evidence based ) (zie bijlage Stand wetenschap en praktijk). 19 De instelling onderschrijft dat een DBC niet tussentijds gesloten dient te worden maar in principe open blijft gedurende 365 dagen; dit tenzij de behandeling eerder volledig is afgerond. 20 De instelling onderschrijft dat niet binnen de productieafspraak gecontracteerde DBC s niet declarabel zijn. 21 De instelling stuurt met de declaratie informatie mee met betrekking tot de werkelijke totale tijd en de werkelijk bestede directe tijd en informatie met betrekking tot (hoofd)behandelaarschap; dit conform de EI standaard. Specifieke DBC declaraties gerelateerde voorwaarden 22 De instelling beperkt het aantal te offreren en te declareren DBC s diagnostiek tot maximaal 10% van het totaal aantal DBC s. 23 De instelling onderschrijft het uitgangspunt dat chronische cliënten die voldoende gestabiliseerd zijn, terug verwezen worden naar de huisarts voor eventuele onderhoudsbehandeling en terugvalpreventie in de Basis GGZ zorg (HA-POH of BGGGZ) en/of eventuele begeleiding vanuit de AWBZ/WMO. Daarom beperkt de instelling zich in het aantal te declareren vervolgdbc s voor: a) De hoofddiagnose groepen aandachtstekort stoornissen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen tot maximaal 20% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groep. b) De hoofddiagnose groepen depressieve stoornissen en angststoornissen tot maximaal 30% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groepen. c) De hoofddiagnose groep persoonlijkheidsstoornissen tot maximaal 40% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groepen. Dit tenzij voor hierboven genoemde hoofddiagnose groepen schriftelijk anders overeengekomen met Menzis. 24 De instelling onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de SGGZ. In dit licht en de beoogde substitutie van GGZ zorg van tweede naar eerstelijn met de daarmee samenhangende budget verschuiving van SGGZ naar BGGGZ, beperkt de instelling het aantal te offreren en te declareren initiële DBC s kort tot maximaal 10% van de het totale aantal DBC s en, met betrekking tot specifieke hoofddiagnose groepen, de initiële DBC s < 800 minuten tot maximaal 20 % van het totale aantal DBC s. Dit tenzij (voor specifieke hoofddiagnose groepen) schriftelijk anders overeengekomen met Menzis. 25 De instelling offreert en declareert met betrekking tot de productieafspraak 2014 minimaal 5% minder verblijfsdagen in vergelijking met de productieafspraak Dit tenzij hieromtrent met Menzis andere afspraken zijn gemaakt. 26 De zorgaanbieder onderschrijft dat consultatie vanuit de huisarts of Basis GGZ niet bekostigd wordt vanuit de SGGZ en stemt er mede daarom mee in dat geen productieafspraak wordt gemaakt voor de Pagina 6/25

7 productgroep indirecte tijd en dat men dit soort DBC s ook niet zal declareren. Voorwaarden Specialistische GGZ Vrijgevestigden 1 Het in zorg nemen en het declarabel zijn van de behandeling kan alleen wanneer er een verwijzing is van een huisarts naar SGGZ. 2 U voldoet aan de kwaliteitsborgingscriteria die Menzis stelt ten aanzien van de invulling van het hoofdbehandelaarschap voor de SGGZ (zie hoofdstuk 4.4 hoofdbehandelaarschap) waarbij onder andere bepaald is dat maximaal 20% van de te offreren c.q. te declareren zorg geleverd mag worden door een medebehandelaar die ten minste volwaardig gekwalificeerd is als GGZ-beroepsbeoefenaar behorend tot de beroepen zoals die vanuit de CONO-GGZ-beroepenlijst geselecteerd zijn. Indien van toepassing: u houdt een lijst bij van eventuele medebehandelaars met daarop aangegeven de beroepsmatige kwalificaties van de medebehandelaars. 3 Uw praktijk en praktijkvoering voldoen aan de door de beroepsgroep(en) c.q. beroepsverenigingen (NVvP, NVVP, NVP) vastgestelde kwaliteitseisen en richtlijnen. 4 U onderschrijft het uitgangspunt zoals binnen het hoofdlijnenakkoord afgesproken inzake ZorgVraagZwaarte en de daarbij aangegeven verstrekking van gepseudomiseerde ZorgVraagZwaarte gegevens aan verzekeraars (in casu Menzis) op zorgaanbiederniveau. 5 U stemt ermee in dat het normatieve uurtarief niet het bedrag van 110,-- zal overstijgen. Het normatieve uurtarief wordt bepaald door alle geopende DBC's te delen door de op de factuur aangegeven geleverde minuten. 6 U past voor uw cliënten een gestructureerde ROM-effectmeting en klanttevredenheidsmeting en/of klantfeedback methode toe. 7 U heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Benchmark GGZ, Telepsy of met het NVVP- ROM-portaal en levert aan betreffende instelling effectiviteit c.q. ROM gegevens aan. Zorg (praktijk-organisatie) gerelateerde voorwaarden 8 U werkt minimaal 8 behandeluren in de eigen praktijk en werkt in totaal niet meer dan 40 behandelgerelateerde uren in de eigen praktijk en elders tezamen. 9 U onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de SGGZ. 10 U onderschrijft het uitgangspunt dat chronische cliënten die voldoende gestabiliseerd zijn, terug verwezen worden naar de huisarts voor eventuele onderhoudsbehandeling en terugvalpreventie in de Basis GGZ zorg (HA-POH of BGGGZ) en/of eventuele begeleiding vanuit de AWBZ/WMO. 11 Voor zover u gerechtigd bent medicijnen voor te schrijven zal de zorgverlener (ten minste ten aanzien van de Menzis-verzekerden) geneesmiddelen op stofnaam voorschrijven, tenzij sprake is van een medische noodzaak om hiervan af te wijken. 12 U declareert geen DBC s voor indicatiegebieden die blijkens de duidingen van het CvZ niet tot de verzekerde zorg onder de Basisverzekering vallen (zie bijlage Dynamisch overzicht van wel-niet GGZ interventies ). 13 U declareert binnen de DBC s geen zorgactiviteiten die geacht worden niet conform de stand van de wetenschap en praktijk te zijn ( i.e. niet-evidence based ) (zie bijlage 'stand van wetenschap en praktijk'). 14 U onderschrijft dat een DBC niet tussentijds gesloten dient te worden maar in principe open blijft gedurende 365 dagen; dit tenzij de behandeling eerder volledig is afgerond. 15 U onderschrijft dat binnen de productieafspraak niet gecontracteerde DBC s niet declarabel zijn. Pagina 7/25

8 16 U stuurt met de declaratie informatie mee met betrekking tot de werkelijke totale tijd en de werkelijk bestede directe tijd; dit conform de EI standaard. Specifieke-DBC declaraties gerelateerde voorwaarden 17 U beschikt over een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de DBC-validatie-module conform de landelijke specificaties is ingericht en naar behoren functioneert. 18 U beperkt het aantal te offreren en te declareren DBC s diagnostiek tot maximaal 10% van het totaal aantal DBC s. 19 U onderschrijft het uitgangspunt dat chronische cliënten die voldoende gestabiliseerd zijn, terug verwezen worden naar de huisarts voor eventuele onderhoudsbehandeling en terugvalpreventie in de Basis GGZ zorg (HA-POH of BGGGZ) en/of eventuele begeleiding vanuit de AWBZ/WMO. Daarom beperkt de zorgaanbieder zich in het aantal te declareren vervolgdbc s voor: a) De hoofddiagnose groepen aandachttekort stoornissen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen tot maximaal 25% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groep. b) De hoofddiagnose groepen depressieve stoornissen en angststoornissen tot maximaal 30% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groepen. c) De hoofddiagnose groep persoonlijkheidsstoornissen tot maximaal 40% van het totaal aantal DBC s in die hoofddiagnose groepen. 20 U onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terugverwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de SGGZ. In dit licht en de beoogde substitutie van GGZ zorg van tweede naar eerstelijn met de daarmee samenhangende budgetverschuiving van SGGZ naar BGGGZ, beperkt de zorgaanbieder het aantal te declareren initiële DBC s kort tot maximaal 10% van het totale aantal DBC s en, met betrekking tot specifieke hoofddiagnose groepen, de initiële DBC s < 800 minuten tot maximaal 20% van het totale aantal DBC s. 21 U onderschrijft dat consultatie vanuit de huisarts of BGGGZ niet bekostigd wordt vanuit de SGGZ en stemt er mede daarom mee in dat geen productieafspraak wordt gemaakt voor de productgroep indirecte tijd en dat men dit soort DBC s ook niet zal declareren. 22 Uw vrijgevestigde praktijk beschikt niet over een 24*7 crisisdienst en is daardoor krachtens deze overeenkomst niet gerechtigd crisis-dbc s in de productieafspraak op te nemen en te declareren. Pagina 8/25

9 Voorwaarden Basis Generalistische GGZ Instellingen 1 Het in zorg nemen en het declarabel zijn van de behandeling kan alleen wanneer er een verwijzing is van een huisarts naar de BGGGZ. 2 De zorgaanbieder voldoet aan de kwaliteitborgingscriteria die Menzis stelt ten aanzien van de invulling van het hoofdbehandelaarschap voor de BGGGZ (zie hoofdstuk 4.4 hoofdbehandelaarschap), waarbij onder andere bepaald is dat maximaal 20% van de te offreren c.q. te declareren zorg geleverd mag worden door een medebehandelaar, die ten minste volwaardig gekwalificeerd is als GGZberoepsbeoefenaar behorend tot de beroepen zoals die vanuit de CONO-GGZ-beroepenlijst geselecteerd zijn. Indien van toepassing, de zorgaanbieder houdt een lijst bij van eventuele medebehandelaars met daarop aangegeven de beroepsmatige kwalificaties van de medebehandelaars. 3 De zorgaanbieder verstrekt de lijst van hoofdbehandelaars en medebehandelaars met hun BIG registratie en/of relevante beroepsgroeperkenning en verstrekt deze per via bijlage 'hoofd en medebehandelaren' die op de website van Menzis is terug te vinden. 4 U stemt ermee in dat het normatieve uurtarief, voor de BGGGZ-producten BK, BM en BI, niet het bedrag van 96,-- zal overstijgen. Voor BGGGZ zorgproduct BC (chronisch) is dit 89,--. Het normatieve uurtarief wordt bepaald door alle geopende DBC's te delen door de op de factuur aangegeven geleverde minuten. Zorg (praktijk/organisatie) gerelateerde voorwaarden 5 Binnen de instelling wordt minimaal 60% van de productie geleverd vanuit een gestructureerd zorgprogrammatische aanpak die aansluit bij de productstructuur binnen de BGGGZ, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen. 6 De zorgaanbieder substitueert ten minste 5% van de face to face contacten door E-health en de zorgaanbieder zal dit desgevraagd schriftelijk onderbouwd aantonen. 7 De zorgaanbieder past bij haar cliënten een gestructureerde ROM-effectmeting toe en daarnaast klanttevredenheidsmeting en/of een klantfeedbackmethode. 8a De zorgaanbieder onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de BGGGZ. Specifieke DBC declaraties gerelateerde voorwaarden 8b De zorgaanbieder declareert in geval van 8a de NZa Transitieprestatie zoals omschreven in artikel 4.3 van de beleidsregel Generalistische basis GGZ met bijbehorend tarief. 9 De zorgaanbieder onderschrijft dat in geval een huisarts een min of meer stabiele chronische cliënt verwijst voor product 4 BGGGZ chronisch, een minder intensief zorgtraject ingezet dient te worden dan gemiddeld is voorzien voor product 4 BGGGZ chronisch en dat het tarief dat in rekening mag worden gebracht voor deze cliënten ten hoogste 50% mag zijn van het tarief dat met Menzis is afgesproken voor product 4 BGGGZ chronisch. 10 De zorgaanbieder offreert en declareert geen BGGGZ producten voor indicatiegebieden die blijkens de duidingen van het CvZ niet tot de verzekerde zorg onder de Basisverzekering vallen (zie bijlage Dynamisch overzicht van wel-niet GGZ interventies ). 11 De zorgaanbieder declareert ten behoeve van BGGGZ producten geen zorgactiviteiten die geacht worden niet conform de stand van de wetenschap en praktijk te zijn ( i.e. niet-evidence based ) (zie bijlage 'stand van de wetenschap en praktijk'). Pagina 9/25

10 Voorwaarden Basis Generalistische GGZ Vrijgevestigden 1 Het in zorg nemen en het declarabel zijn van de behandeling kan alleen wanneer er een verwijzing is van een huisarts naar BGGGZ. 2 U voldoet aan de kwaliteitsborgingscriteria die Menzis stelt ten aanzien van de invulling van het hoofdbehandelaarschap voor de BGGGZ (zie 4.4 hoofdbehandelaarschap) waarbij onder andere bepaald is dat maximaal 20% van de te offreren c.q. te declareren zorg geleverd mag worden door een medebehandelaar die ten minste volwaardig gekwalificeerd is als GGZ-beroepsbeoefenaar behorend tot de beroepen zoals die vanuit de CONO-GGZ-beroepenlijst geselecteerd zijn, indien van toepassing: u houdt een lijst bij van eventuele medebehandelaars met daarop aangegeven de beroepsmatige kwalificaties van de medebehandelaars. 3 U stemt ermee in dat het normatieve uurtarief, voor de BGGGZ-producten BK, BM en BI, niet het bedrag van 96,-- zal overstijgen. Voor BGGGZ zorgproduct BC (chronisch) is dit 89,--. Het normatieve uurtarief wordt bepaald door alle geopende DBC's te delen door de op de factuur aangegeven geleverde minuten. 4 Uw praktijk en praktijkvoering voldoet aan de door de beroepsgroep(en) c.q. beroepsverenigingen (NVVP, NVvP, NVP, LVE) vastgestelde kwaliteitseisen en richtlijnen. Zorg (praktijk/organisatie) gerelateerde voorwaarden 5 U werkt minimaal 16 behandeluren in de eigen praktijk en werkt in totaal niet meer dan 40 behandelgerelateerde uren in de eigen praktijk en elders tezamen. 6 Binnen uw praktijk wordt minimaal 60% van de productie geleverd vanuit een gestructureerd zorgprogrammatische aanpak die aansluit bij de productstructuur binnen de BGGGZ, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen. 7 U substitueert ten minste 5% van de face to face contacten door E-health en u zal dit desgevraagd schriftelijk onderbouwd aantonen. 8 U past voor uw cliënten een gestructureerde ROM-effectmeting en klanttevredenheidsmeting en/of klantfeedbackmethode toe. 9 U onderschrijft het uitgangspunt dat cliënten terug verwezen worden naar de huisarts indien bij de intake blijkt dat cliënt niet geïndiceerd is voor de BGGGZ. Specifieke declaratie gerelateerde voorwaarden 10 U declareert in geval van 9 de NZa Transitieprestatie zoals omschreven in artikel 4.3 van de beleidsregel Generalistische basis GGZ met bijbehorend tarief. 11 U onderschrijft dat in geval een huisarts een min of meer stabiele chronische cliënt instuurt voor product 4 BGGGZ chronisch, een minder intensief zorgtraject ingezet dient te worden dan gemiddeld is voorzien voor product 4 BGGGZ chronisch. Het tarief dat in rekening mag worden gebracht voor deze cliënten bedraagt ten hoogste 50% van het tarief dat met Menzis is afgesproken voor product 4 BGGGZ chronisch. 12 U declareert geen BGGGZ producten voor indicatiegebieden die blijkens de duidingen van het CvZ niet tot de verzekerde zorg onder de Basisverzekering vallen. (Zie bijlage Dynamisch overzicht van wel-niet GGZ interventies ) 13 U declareert binnen BGGGZ-producten geen zorgactiviteiten die geacht worden niet conform de stand van de wetenschap en praktijk te zijn (i.e. niet-evidence based ) (zie bijlage 'stand van de wetenschap en praktijk'). Pagina 10/25

11 Voorwaarden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zorg 1 U bent aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en/of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) en handelt in overeenstemming met de richtlijnen van een van deze organisaties. 2 De behandeling van de Dyslexie bestaat uit maximaal 15 uur diagnostiek en 60 uur behandeling conform het Protocol Blomert Van de afgesloten DBC' s in 2014 (startdatum DBC in 2013 en/of 2014) zult u minimaal 40% van deze DBC's zowel de voor- als de nameting inzake ROM aanleveren aan de SBG. 4 U gaat ermee akkoord dat het aantal te declareren DBC's diagnostiek beperkt blijft tot maximaal 10% ten opzichte van het totaal aantal DBC's. 5 U gaat ermee akkoord dat niet-gecontracteerde DBC's niet declarabel zijn. 6 U gaat ermee akkoord dat alleen de logopedist, pedagoog, orthopedagoog en de (basis)psycholoog medebehandelaren mogen zijn en dus tijd mogen schrijven in de DBC. 7 U onderschrijft dat de zorg alleen mag worden verleend op verwijzing van de school, waarbij de verwijzing voldoet aan de eisen gesteld in het protocol Blomert U draagt er zorg voor, dat uw praktijkinrichting en instrumentarium aan redelijke eisen voldoen. In het bijzonder betreft het de scheiding van de wacht- en behandelruimten, de mogelijkheid tot toegang voor rolstoelgebruikers en de aanwezigheid van een toilet en adequate geluidsisolering van de behandelruimte in verband met de waarborg van privacy. 9 U gaat ermee akkoord dat behandeling op een schoollocatie alleen is toegestaan indien behandeling plaatsvindt in een aparte ruimte op school die voldoet aan bovengenoemde eisen en er geen andere directe relatie bestaat tussen de zorgaanbieder en de school. 10 Voor vrijgevestigde aanbieders: U gaat ermee akkoord dat u maximaal 20% hulp van derden (medebehandelaren) mag inzetten. 11 U gaat ermee akkoord dat alleen de hieronder vermelde DBC producten 'Diagnostiek' en 'Overige kindertijd' in het kader van dyslexiezorg declarabel zijn. 12 U gaat akkoord met het af te spreken maximum budget en de af te spreken vergoedingspercentages: Diagnostiek, 0-99 minuten 100% Diagnostiek, minuten 100% Diagnostiek, minuten 100% Diagnostiek, minuten 100% Diagnostiek, minuten 85% Diagnostiek (alleen jeugd), minuten 85% Overige kindertijd, minuten 85% Overige kindertijd, minuten 85% Overige kindertijd, minuten 85% Overige kindertijd, minuten 72% Pagina 11/25

12 Inkoopcriteria Specialistische GGZ Instellingen 1 De instelling is HZK/NIAZ/ISO 9001/NEN-EN gecertificeerd. 2 Binnen de instelling heeft cliëntenparticipatie structureel een plek binnen het beleidsproces waarbij ten minste 1x per jaar een gestructureerd overleg tussen zorgaanbieder, cliënten- en/of familieraad en zorgverzekeraars plaatsvindt om te komen tot verbeterpunten op dit vlak. Desgevraagd verstrekt de instelling Menzis schriftelijke informatie over de wijze waarop de cliëntenparticipatie structureel binnen de organisatie is vormgegeven. 3 Binnen de instelling zijn de CQ-Index Prestatie-indicatoren over de afgelopen periode aantoonbaar geëvalueerd met de cliëntvertegenwoordiging binnen de instelling en op basis hiervan, voor zover wenselijk, is een verbeterplan gemaakt c.q. een verbetertraject ingezet. 4 De instelling heeft met Zorgbelang (RET), cliëntenraad en zorgverzekeraar vormgegeven aan een actieagenda en werkplan over de ontwikkeling en visie ten aanzien van thema's als ervaringsdeskundigheid, crisiskaart, zorgprogramma's of gezamenlijk anders vast te stellen thema's. Voor de regio s Twente, Groningen, Haaglanden en Gelderland Midden-Zuid en Oost zal Menzis in ieder geval betrokken zijn. Zorgbelang mag maximaal 0,02% van het instellingsbudget declareren ten behoeve van hun gewerkte uren. 5a 5b Van welk percentage van de in 2013 afgesloten DBC' s (met startdatum in 2012 en/of 2013) is zowel de voor- als de nameting van deze DBC's inzake ROM door de instelling minimaal aangeleverd aan de SBG? Van welk percentage van de in 2014 geopende DBC' s wordt de voormeting van deze DBC's inzake ROM door de instelling minimaal aangeleverd aan de SBG? 5c Welk percentage zal de instelling van de DBC s die gestart zijn of worden gestart in 2013 of 2014 en afgesloten worden in 2014 de voor- en nameting van de ROM aan de SBG aanleveren? 6 Voor algemene GGZ-instellingen: Binnen de instelling wordt voor ten minste 60% van de DBC-productie waarbij de hoofddiagnose behoort tot de indicatiegebieden van de depressieve stoornissen en angststoornissen, vanuit een gestructureerde zorgprogrammatische aanpak zorg geleverd, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen en waarbij de zorgprogramma s aantoonbaar zijn ingericht naar zorgvraagzwaarte en de voortgang van de behandeling aantoonbaar op geleide van ROM metingen wordt gemonitord. Of Voor categorale GGZ instellingen of instellingen met categorale afdelingen met betrekking tot de indicatiegebieden psychotische stoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen: Binnen de instelling wordt 60% procent van de categorale productie aantoonbaar geleverd vanuit een gestructureerd zorgprogrammatische aanpak, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen en zorgprogramma s aantoonbaar zijn ingericht naar zorgvraagzwaarte en de voortgang van de behandeling aantoonbaar op geleide van ROM metingen wordt gemonitord. 7 Binnen de instelling is/wordt ten minste 5% van de face to face contacten gesubstitueerd door E- health en de instelling kan/zal dit desgevraagd schriftelijk onderbouwd aantonen. 8 U bent een instelling met verblijfsfunctie en beschikt over een (F)ACT team. Pagina 12/25

13 Inkoopcriteria Specialistische GGZ Vrijgevestigden 1 U publiceert op een eigen website behandellocatie(s), contactmogelijkheden, eventuele specialisaties, behandelmogelijkheden c.q. behandelmethoden, gehanteerde tarieven e.d. met betrekking tot zowel het onder de Basisverzekering verzekerde zorgaanbod als het niet-verzekerde zorgaanbod. 2 Bij welk percentage van de in 2014 in behandeling genomen cliënten SGGZ zal een klantfeedbackmethode (bijvoorbeeld FIT/ORS/SRS) minimaal worden gebruikt. Indien Menzis hierom verzoekt zal op geaggregeerd niveau, schriftelijke informatie aan Menzis worden geleverd. 3a 3b Bij welk percentage van de in 2013 afgesloten DBC' s (met startdatum in 2012 en/of 2013) heeft zowel de voor- als de nameting van deze DBC's inzake ROM minimaal door de zorgaanbieder plaatsgevonden. Bij welk percentage van de DBC s die gestart zijn of worden gestart in 2013 of 2014 en afgesloten worden in 2014 zal minimaal een voor- en nameting van de ROM plaatsvinden en wanneer mogelijk aan de SBG of NVVP-ROM-portaal worden aangeleverd. 4 Binnen uw praktijk wordt voor ten minste 60% van de DBC-productie waarbij de hoofddiagnose behoort tot de indicatiegebieden van de depressieve stoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, vanuit een gestructureerde zorgprogrammatische aanpak zorg geleverd, waarbij de (eventuele modulair opgebouwde) zorgprogramma s zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroeprichtlijnen en waarbij de zorgprogramma s aantoonbaar zijn ingericht naar zorgvraagzwaarte en de voortgang van de behandeling aantoonbaar op geleide van ROM metingen wordt gemonitord. 5 U heeft binnen uw praktijk ten minste 5% van de face to face contacten gesubstitueerd door E-health en de zorgaanbieder kan/zal dit desgevraagd schriftelijk onderbouwd aantonen. Pagina 13/25

14 Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Instellingen 1 Fungeert een GZ-psycholoog, orthopedagoog generalist, kinder- en jeugdpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater als hoofdbehandelaar? 2 Fungeert een verpleegkundig specialist als hoofdbehandelaar? 3 De zorgaanbieder maakt gebruik van medebehandelaars (i.e. hulp van derden). 4 Hoeveel uur is elke locatie per week minimaal geopend? 5 Hoeveel dagdelen per week s avonds en/of in het weekend is elke locatie open? 6 Bij welk percentage van de in 2014 in behandeling genomen cliënten BGGGZ zal een klantfeedback methode (bijvoorbeeld FIT/ORS/SRS) minimaal worden gebruikt? Indien Menzis hierom verzoekt zal op geaggregeerd niveau, schriftelijke informatie aan Menzis worden geleverd. 7 Bij welk percentage van de in 2014 in behandeling genomen cliënten BGGGZ zal ROM voor- en nametingen worden uitgevoerd? Indien Menzis hierom verzoekt zal op geaggregeerd niveau, schriftelijke informatie aan Menzis worden geleverd. 8 De zorgaanbieder levert ROM en/of klantfeedbackgegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG), NVVP-ROM-portaal of LVE. 9 De zorgaanbieder heeft navolgende samenwerkingsafspraken gemaakt met Huisarts en/of SGGZ welke schriftelijk zijn vastgelegd: 1. Afspraken omtrent consultatie aan huisarts(en). 2. Afspraken met Huisartsen omtrent keten-integratie zorg-programmering c.q. aansluiting van de eigen zorgprogramma s aan de zorgprogramma s bij huisarts. 3. Afspraken met Huisartsen en SGGZ omtrent keten-integratie zorg-programmering c.q. aansluiting van de eigen zorgprogramma s aan de zorgprogramma s bij huisarts en SGGZ. 4. Afspraken met huisartsen over communicatie bij verwijzing, beëindiging behandeling of eventueel gewenste verlenging van een behandeling. 5. Afspraken met de SGGZ omtrent consultatie van de SGGZ. 6. Afspraken met SGGZ omtrent mogelijk noodzakelijke crisisopvang door SGGZ ten behoeve van cliënten van de zorgaanbieder. 7. Afspraken met SGGZ over eventuele crisisopvang. 8. Afspraken met SGGZ en/of RIBW over levering nazorg/ondersteuning. 9. Afspraken met huisartsen en SGGZ met betrekking tot de (eventuele) nazorg en ondersteuning na terugverwijzing vanuit SGGZ 10 De zorgaanbieder substitueert ten minste 10% of 20% van de face to face contacten door E-health en zal dit desgevraagd schriftelijk onderbouwd aantonen. Pagina 14/25

15 Inkoopcriteria Basisgeneralistische GGZ Vrijgevestigden 1 U bent een GZ-psycholoog, orthopedagoog generalist, kinder- en jeugdpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater? 2 U bent een verpleegkundig specialist? 3 U maakt gebruik van medebehandelaars (i.e. hulp van derden/cono lijst) 4 Hoeveel uur is de praktijk per week minimaal geopend? 5 Hoeveel dagdelen per week s avonds en/of in het weekend is de praktijk open? 6 Bij welk percentage van de in 2014 in behandeling genomen cliënten BGGGZ zal een klantfeedbackmethode (bijvoorbeeld FIT/ORS/SRS) minimaal worden gebruikt? Indien Menzis hierom verzoekt zal op geaggregeerd niveau, schriftelijke informatie aan Menzis worden geleverd. 7 Bij welk percentage van de in 2014 in behandeling genomen cliënten BGGGZ zal ROM voor- en nametingen worden uitgevoerd. Indien Menzis hierom verzoekt zal op geaggregeerd niveau, schriftelijke informatie aan Menzis worden geleverd. 8 U levert ROM en/of klantfeedbackgegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG), NVVP-ROMportaal of LVE. 9 U heeft navolgende samenwerkingsafspraken gemaakt met Huisarts en/of SGGZ die schriftelijk zijn vastgelegd: 1. Afspraken omtrent consultatie aan huisarts(en). 2. Afspraken met huisartsen omtrent ketenintegratie zorgprogrammering c.q. aansluiting van de eigen zorgprogramma s aan de zorgprogramma s bij de huisarts. 3. Afspraken met huisartsen en SGGZ omtrent ketenintegratie zorgprogrammering c.q. aansluiting van de eigen zorgprogramma s aan de zorgprogramma s bij huisarts en SGGZ. 4. Afspraken met huisartsen over communicatie bij verwijzing, beëindiging behandeling of eventueel gewenste verlenging van een behandeling. 5. Afspraken met de SGGZ omtrent consultatie van de SGGZ. 6. Afspraken met SGGZ omtrent mogelijk noodzakelijke crisisopvang door SGGZ ten behoeve van cliënten van de zorgaanbieder. 7. Afspraken met SGGZ over eventuele crisisopvang. 8. Afspraken met SGGZ en/of RIBW over levering nazorg/ondersteuning. 9. Afspraken met huisartsen en SGGZ met betrekking tot de (eventuele) nazorg en ondersteuning na terugverwijzing vanuit SGGZ. 10 U substitueert ten minste 10% of 20% van de face to face contacten door E-health en de zorgaanbieder zal dit desgevraagd schriftelijk onderbouwd aantonen. Pagina 15/25

16 Bijlage B: WEL/ NIET GGZ-verzekerde indicatiegebieden DSM-IV DSM-IV hoofdgroep Type stoornis G-GGZ Opmerkingen 1 Stoornissen in de zuigelingentijd tot adolescentie a. pervasieve ontwikkelingsstoornissen b. aandacht tekort- en gedragsstoornissen 1 c. tic stoornissen d. overig stoornissen zuigeling/kind/adolescent Allen: Primair huisartsenzorg, maar kan tijdelijk onderdeel zijn van G- GGZ tot medische stabilisatie; dan weer huisarts en/of begeleiding AWBZ a. stoornissen in de motorische vaardigheden b. communicatie stoornissen c. voedings- en eetstoornissen d. stoornissen in de zindelijkheid Allen: paramedische zorg/ medisch specialistische zorg). WMO; Jeugdzorg (opvoedingsondersteuning) a. leerstoornissen m.u.v. b. Onderwijs b. ernstige enkelvoudige dyslexie Zvw (G-GGZ) Stoornissen NAO Zvw: huisartsenzorg Pervasieve stoornissen NAO m.u.v. PDD NOS Primair huisartsenzorg, maar kan tijdelijk onderdeel zijn van G-GGZ tot medische stabilisatie; dan weer huisarts en/of begeleiding AWBZ. 2 Delirium, dementie, amnestische en andere cognitieve stoornissen a. dementie Deels medisch specialistische zorg/ G- GGZ). AWBZ (behandeling, verpleging en verzorging); WMO (huishoudelijke zorg) b. delirium / * medisch specialistische zorg/*g- GGZ: enkel PAAZ/PUK) c. amnestische stoornissen en andere cognitieve stoornissen / * medisch specialistische zorg)/ *G-GGZ: enkel PAAZ/PUK ; AWBZ (behandeling, verpleging en verzorging); WMO (huishoudelijke zorg) d. stoornissen NAO Zvw: Huisartsenzorg 1 Alleen daadwerkelijke psychiatrische gedragsstoornissen vallen onder de GGGZ (geneeskundige GGZ); overige gedragsstoornissen vallen onder de WMO en/of Jeugdzorg (opvoedingsondersteuning). Pagina 16/25

17 DSM-IV hoofdgroep Type stoornis G-GGZ Opmerkingen 3 Psychische stoornissen door een somatische aandoening diverse stoornissen (bv. effecten werking schildklierfunctie) / * medisch specialistische zorg /*G-GGZ: enkel PAAZ- PUK) 4 Aan een middel gebonden stoornissen a. psychotische-, stemmings-, angststoornis als gevolg van intoxicatie G-GGZ/medisch specialistische zorg b. misbruik van middelen Zvw (huisartsenzorg) 5 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 6 Stemmings stoornissen c. afhankelijkheid van middelen d. overige intoxicaties en overige aan een middel gebonden stoornissen e. stoornissen NAO 7 Angst stoornissen a. angststoornissen muv b. / * G-GGZ) medisch specialistische zorg/g- GGZ: enkel PAAZ-PUK) Inclusief NAO G-GGZ) G-GGZ) G-GGZ) b. specifieke fobieën Zvw (huisartsenzorg; zie toelichting CvZ) c. acute stress-stoornis G-GGZ) 8 Somatoforme stoornissen a. alle m.u.v. NAO b. stoornissen NAO G-GGZ) 9 Nagebootste stoornissen a. alle m.u.v. NAO b. stoornissen NAO G-GGZ) 10 Dissociatieve stoornissen a. alle m.u.v. NAO b. stoornissen NAO G-GGZ) 11 Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen a. exhibitionisme, fetisjisme, frotteurisme, pedofilie, seksueel masochisme, seksueel sadisme, fetisjistisch transvestitisme, voyeurisme, parafilie, hyperseksualiteit (Nb. Heeft geen G-GGZ) Pagina 17/25

18 DSM-IV hoofdgroep Type stoornis G-GGZ Opmerkingen eigen DSM-IV code maar wordt geclassificeerd als seksuele stoornis NAO) b. overige seksuele stoornissen c. genderidentiteits-stoornissen d. stoornissen NAO 12 Eet stoornissen a. anorexia nervosa en boulimia nervos b. stoornissen NAO) / * / * medisch specialistische zorg, *G-GGZ alleen bij seksueel misbruik) Medisch specialistische zorg/*g- GGZ: enkel bij transseksualiteit 2 ) G-GGZ) (n.b. obesitas is geen psychische stoornis) (nee) (psychische behandeling/ begeleiding eventueel onderdeel medisch specialistische zorg) 13 Slaap stoornissen medisch specialistische zorg) 14 Stoornissen in de impuls-beheersing, niet elders geclassificeerd a. alle m.u.v. NAO b. stoornissen NAO G-GGZ) 15 Aanpassings stoornissen Behandeling wettelijk uitgesloten 16 Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (o.a. V codes) Primair huisartsenzorg en/of WMO; Kan eventueel als nevendiagnose in G-GGZ of als onderdeel somatisch specialistische zorg, huisartsenzorg of WMO zorg 17 Persoonlijkheids stoornissen a. alle m.u.v. NAO b. stoornissen NAO G-GGZ) 18 Zwakzinnigheid AWBZ 2 Zie CvZ, Standpunt Zorg aan transseksuelen (onderdeel psychische zorg en psychosociale hulp), Diemen, 22 maart 2010, Pagina 18/25

19 Bijlage C: Dynamisch overzicht van wel-niet GGZ interventies DYNAMISCH OVERZICHT VAN INTERVENTIES BINNEN DE GGZ DIE WEL VOLDOEN AAN DE STAND DER WETENSCHAP EN PRAKTIJK (POSITIEVE LIJST) Algemeen (mogelijk bij meerdere stoornissen) Cognitieve gedragstherapie (CGT) Problem solving therapie (PST) Interpersoonlijke therapie (IPT) Kortdurende psychodynamische psychotherapie Motiverende gespreksvoering (MGV) Cue-exposure behandeling Gedragstherapeutische relatietherapie Groepspsychotherapie Exposure in vivo Psychologische paniekmanagement Cognitieve herstructurering Systeemtherapie Specifiek (i.e. voldoen enkel bij een bepaalde stoornis) Community reinforcement approach (CRA): verslaving Hypnotherapie: conversiestoornis Dialectische gedragstherapie: borderline persoonlijkheidsstoornis Systems training for emotionally predictability and problem solving (STEPPS): persoonlijkheidsstoornissen Mentalization based therapy (MBT): borderline persoonlijkheidsstoornis Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT): recidiverende depressie Relaxatietherapie: gegeneraliseerde angststoornis Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): post traumatisch stress-syndrome (PTSS) DYNAMISCH OVERZICHT VAN INTERVENTIES BINNEN DE GGZ DIE NIET VOLDOEN AAN DE STAND DER WETENSCHAP EN PRAKTIJK (NEGATIEVE LIJST) Neurofeedback Psychoanalyse Op inzicht gerichte psychotherapeutische interventies: bij alcoholafhankelijkheid Maudsley methode KIDD workshop Tomatis therapie QEEG geïntegreerde therapie: kwantitative Elektro EncefaloGrafie MET (mentaal-emotieve Training) Cogmed werkgeheugentraining Gestalttherapie Haptotherapie i-tof (Ingratieve therapie op formaat) Speyertherapie Mind-tuning Mindfulness Psychosynthese Rebirthing Regressietherapie Wat-Sji-Gong Neuro linguïstisch programmeren (NLP) Psycho-energetische psychotherapie Pagina 19/25

20 Emotional Freedom Technique Existentiële therapie Klankschaaltherapie Reiki Pagina 20/25

Perceelbeschrijving. Generalistische Basis GGZ Jeugd

Perceelbeschrijving. Generalistische Basis GGZ Jeugd Perceelbeschrijving Generalistische Basis GGZ Jeugd Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Dynamisch overzicht. Psychologische interventies GGZ. Dynamisch overzicht psychologische interventies GGZ 2016 Pagina 1

Dynamisch overzicht. Psychologische interventies GGZ. Dynamisch overzicht psychologische interventies GGZ 2016 Pagina 1 Dynamisch overzicht Psychologische interventies GGZ Dynamisch overzicht psychologische interventies GGZ 2016 Pagina 1 Dynamisch overzicht psychologische interventies GGZ U heeft een Basisverzekering bij

Nadere informatie

Dynamisch overzicht. Psychologische interventies GGZ. Dynamisch overzicht psychologische interventies GGZ 2016 Pagina 1

Dynamisch overzicht. Psychologische interventies GGZ. Dynamisch overzicht psychologische interventies GGZ 2016 Pagina 1 Dynamisch overzicht Psychologische interventies GGZ Dynamisch overzicht psychologische interventies GGZ 2016 Pagina 1 Dynamisch overzicht psychologische interventies GGZ PNOzorg 2016 Verzekerde GGZ 3 Behandelingen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Specialistische GGZ Jeugd

Perceelbeschrijving. Specialistische GGZ Jeugd Perceelbeschrijving Specialistische GGZ Jeugd Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

DSM-IV hoofdgroep Type stoornis Verzekerd

DSM-IV hoofdgroep Type stoornis Verzekerd DSM-IV hoofdgroep Type stoornis Verzekerd 1 Stoornissen in de zuigelingentijd tot adolescentie a. pervasieve ontwikkelings b. aandachtstekort- en gedrags 54 c. tic d. overig zuigeling/kind/adolescent a.

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlagen. Versie 1.1

Bijlagen. Bijlagen. Versie 1.1 Bijlagen Bijlagen Versie 1.1 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2015 Bijlage A Minimale contracteervoorwaarden en inkoopcriteria Minimale contracteervoorwaarden instellingen Uitsluitingsgronden 1. De zorgaanbieder

Nadere informatie

1. Bijlage A... 3. Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, contracteisen en inkoopcriteria...3. Uitsluitingsgronden...3. Geschiktheidseisen...

1. Bijlage A... 3. Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, contracteisen en inkoopcriteria...3. Uitsluitingsgronden...3. Geschiktheidseisen... Bijlagen Versie 1.0 Specificaties Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2016 13 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Bijlage A... 3 Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, contracteisen en inkoopcriteria...3 Uitsluitingsgronden...3

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Zorginkoop GGZ 2016 Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Perceel JGGZ 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ). De regio onderscheidt onder

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Specialistische GGZ. ja cliënttevredenh vragenlijst dient minimaal één keer per jaar afgenomen te worden bij tenminste 50% van de verzekerden

Specialistische GGZ. ja cliënttevredenh vragenlijst dient minimaal één keer per jaar afgenomen te worden bij tenminste 50% van de verzekerden Specialistische GGZ Dit betreft het overzicht van alle normen (N = 215) voor de Specialistische GGZ als gesteld door zes verzekeraars. Het betreffen algemene voorwaarden, contractvoorwaarden, tariefsbepalende

Nadere informatie

Bijlage 1 Inhoudelijke voorwaarden jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering H -10

Bijlage 1 Inhoudelijke voorwaarden jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering H -10 Bijlage 1 Inhoudelijke voorwaarden jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering H -10 1. VOORWAARDEN VOOR ALLE OPDRACHTNEMERS 1.1 Zorgbrede governancecode Opdrachtnemer zal zich houden aan de bepalingen

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2015 575.774.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement GGZ 2015... 3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De primaire diagnose op de factuur in de GGZ-sector: noodzakelijk en legitiem

De primaire diagnose op de factuur in de GGZ-sector: noodzakelijk en legitiem De primaire diagnose op de factuur in de GGZ-sector: noodzakelijk en legitiem 2/2 4 Management samenvatting Algemeen In dit document wordt toegelicht waarom verplichtstelling van vermelding van de primaire

Nadere informatie

samenvatting inkoopbeleid GGZ Samenvatting

samenvatting inkoopbeleid GGZ Samenvatting samenvatting inkoopbeleid GGZ Samenvatting Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2015 Zorginkoop GGZ 2015 Eén van de leidende thema s voor de toekomstige zorginkoop van Menzis is het voor onze klanten betaalbaar houden

Nadere informatie

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken.

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Dossiernummer: 2014.0073-vgv 9 oktober 2014 Achtergrond Op 26 september hebben de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Zorgpad Intake. Aanmelding. Eerste gesprek door behandelaar. Bespreking in team. Psychodiagnostische screening (tweede intake)

Zorgpad Intake. Aanmelding. Eerste gesprek door behandelaar. Bespreking in team. Psychodiagnostische screening (tweede intake) Zorgpad Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Aanmelding Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Financiële achtergronden

Financiële achtergronden Basis GGZ / DSM-5 prof. dr. Marc Verbraak, klinisch psycholoog bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie hoofdopleider GZ-psychologen inhoudelijk directeur HSK Groep november 2013 Basis GGZ 2000

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Conform actuele Vektis standaard via Vecozo

Conform actuele Vektis standaard via Vecozo Achmea Zilveren kruis Achmea (3311) OZF Achmea (3314) Interpolis (3313) FBTO (0211) Agis, incl Takecarenow (3337) Avero Achmea (3329) Nedasco/Caresco (8960) IAK Volmacht bv (8971) Aevitea (8958) Turien

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de

Nadere informatie

Ernstige enkelvoudige dyslexie. Algemene contracteervoorwaarden

Ernstige enkelvoudige dyslexie. Algemene contracteervoorwaarden Ernstige enkelvoudige dyslexie Algemene contracteervoorwaarden Vanaf 1 januari 2015 is de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie onderdeel van de jeugdhulp zoals door de gemeenten

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ

Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ Deze samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. De inhoud van de samenwerkingsafspraken tussen de huisartsenvoorziening, de GBGGZ- en SGGZzorgaanbieder

Nadere informatie

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons:

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons: Informatie over tarieven en vergoedingen in 2014 APG Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling (GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog, ZKM-consultant) sluit net als in vorige jaren - in 2014 geen contracten

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wat is Cognitieve Gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2013. Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V.

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2013. Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2013 Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. Versie 15 oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Landelijke ontwikkelingen...5

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

over tarieven en vergoedingen in 2015

over tarieven en vergoedingen in 2015 Informatie over type zorg en overige gegevens en over tarieven en vergoedingen in 2015 Naam organisatie: Samenwerkingsverband: APG, Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling Psycollectief Dichtbij Zorgactiviteit:

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland Programma 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee 20.00-20.20 uur Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland 20.20-20.40 uur 20.40-20.50 uur Toelichting

Nadere informatie

Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (2013)

Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (2013) Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (2013) Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog is het belangrijk

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van de intake gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst aan. Uw psycholoog is

Nadere informatie

Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg

Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg Contactpersoon Pascale Konings secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Toelichting maatregelen ggz

Toelichting maatregelen ggz Toelichting maatregelen ggz 15 november 2011 Inleiding Dit werkdocument is opgesteld door VWS. Het is bedoeld ter ondersteuning van de veldpartijen in de GGZ, zoals vertegenwoordigd in het periodiek overleg

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 1 januari 2011 21 december 2010 21 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ In april van dit jaar publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een concept-advies over het hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. Resultaten... Aanleiding... 3. Werkwijze... Leeswijzer... 4. Vraag 1... 5. Vraag 2... 7. Vraag 3... 10. Vraag 4...

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. Resultaten... Aanleiding... 3. Werkwijze... Leeswijzer... 4. Vraag 1... 5. Vraag 2... 7. Vraag 3... 10. Vraag 4... Rapportage Uitvraag contractering cggz 04 januari 04 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Werkwijze... 3 Leeswijzer.... 4 Resultaten... 5 Vraag... 5 Vraag... 7 Vraag 3... 0 Vraag 4... Vraag 5...

Nadere informatie

College voor zorgverzekeringen t.a.v. mevrouw mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH DIEMEN. Wormerveer, 3 juni 2013

College voor zorgverzekeringen t.a.v. mevrouw mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH DIEMEN. Wormerveer, 3 juni 2013 NVVS Secretariaat - Status Plus Postbus 94 1520 AB Wormerveer Tel.: 075-6476374 Fax: 075-6476371 Mail: info@nvvs.info Web: www.nvvs.info College voor zorgverzekeringen t.a.v. mevrouw mr. J.M. van Diggelen

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Reglement persoonsgebonden IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Voor welke

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Behandeling van ouderen in de eerste lijn

Behandeling van ouderen in de eerste lijn Behandeling van ouderen in de eerste lijn Lucinda Meihuizen, GZ psycholoog Bestuurslid sectie ouderenpsychologen NIP Zorgpartners Midden-Holland en Samenwerkende psychologen Alphen a/d Rijn Agenda workshop

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

Zorgpad Jeugd Intake

Zorgpad Jeugd Intake Zorgpad Jeugd Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor instellingen in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor instellingen in de curatieve GGZ 17-06-2015 Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische opmerkingen Positionering CZ Waar hebben wij mee te dealen?

Nadere informatie

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING Sectorrapport ggz 2013 Feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, december 2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ Veelgestelde vragen Generalistische Basis GGZ 26 maart 2015 1 In dit document worden veelgestelde vragen over de NZa regelgeving voor de Generalistische Basis GGZ beantwoord. De vragen en antwoorden zijn

Nadere informatie

Factsheet maatregelen curatieve GGZ

Factsheet maatregelen curatieve GGZ Factsheet maatregelen curatieve GGZ Op 10 juni 2011 heeft de minister van VWS een aantal maatregelen afgekondigd voor de curatieve GGZ. Deze maatregelen gaan in per 1 januari 2012. Deze factsheet is opgesteld

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2015. Versie 1.2. Op weg naar zinnige en zuinige zorg

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2015. Versie 1.2. Op weg naar zinnige en zuinige zorg Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2015 Versie 1.2 Op weg naar zinnige en zuinige zorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Van visie tot beleid (samenvatting) 6 1.1. De zorginkoop van Menzis 6 1.2. Klantgerichtheid 7

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Handleiding Contractmodule GGZ 2016 DSW Zorgverzekeraar / intwente Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar

Handleiding Contractmodule GGZ 2016 DSW Zorgverzekeraar / intwente Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar Handleiding Contractmodule GGZ 2016 DSW Zorgverzekeraar / intwente Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u via de digitale contractmodule van DSW Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep

Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep Advies Commissie HBS GGZ 18 mei 2015 De opdracht Formuleer toetsbare norm voor inhoud en invulling hoofdbehandelaarschap (HBS) in de gggz en sggz; Inclusief verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ

FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ In deze FAQ zijn alle vragen verzameld zoals wij deze de afgelopen tijd hebben ontvangen. We zullen de komende maanden indien er nieuwe vragen zijn het overzicht steeds aanpassen.

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2013

Informatie voor cliënten 2013 Informatie voor cliënten 2013 Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding is

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Beleid POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ.

Beleid POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ. Inhoudsopgave Q&A s Beleid POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ. Zie voorhangbrief http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/17/voorhangbriefpoh-ggz-en-generalistische-basis-ggz.html.

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

Protocol Eerstelijns psychologische zorg

Protocol Eerstelijns psychologische zorg Protocol Eerstelijns psychologische zorg Dit Protocol is een uitwerking van de in de polisvoorwaarden van de Zorgverzekering Flexibel verzekerde eerstelijns psychologische zorg, artikel 7. Tevens is dit

Nadere informatie

Kosten De kosten voor de registratie voor een periode van 5 jaar bedragen 175,- voor NVP leden en 250,- voor niet NVP leden.

Kosten De kosten voor de registratie voor een periode van 5 jaar bedragen 175,- voor NVP leden en 250,- voor niet NVP leden. Aanvraagformulier Register Supervisoren Psychotherapie Procedure De aanmeldingsprocedure verloopt in vier stappen: 1. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier met alle bijbehorende bijlagen en bewijsstukken

Nadere informatie

Informatiebrochure voor cliënten

Informatiebrochure voor cliënten Informatiebrochure voor cliënten Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding

Nadere informatie