Psychologie voor managers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychologie voor managers"

Transcriptie

1 Psychologie voor managers Leidinggeven aan verschillende karakters MANON BONGERS

2 Psychologie voor managers Manon Bongers

3 Psychologie voor managers Leidinggeven aan verschillende karakters Het boek over het begrijpen van en omgaan met verschillende karakters en uiteenlopend gedrag van medewerkers, waarmee je jouw effectiviteit van leidinggeven kunt vergroten. Manon Bongers

4 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag tel.: Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Redactie en coördinatie: Annet Talsma, Rotterdam Omslag: Het Noorden Communiceert Zetwerk: Holland Graphics, Amsterdam Druk- en bindwerk: Drukkerij Wilco, Amersfoort ISBN NUR 801 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, pro). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

5 Inhoud Voorwoord 7 1 Doelgericht werken Doelgericht werken Probleemontkenning Contractmanagement Werken met een TA-contract Criteria voor haalbare doelen Niveaus van ontwikkeling Een vertrouwensrelatie Opdracht 29 2 Persoonlijkheidscategorieën Persoonlijkheidscategorieën De eerste persoonlijkheidscategorie: jezelf zijn De tweede persoonlijkheidscategorie: vluchten De derde persoonlijkheidscategorie: vechten De vierde persoonlijkheidscategorie: jezelf onder druk zetten Opdracht 58 3 Verschillende persoonlijkheidstrekken Verschillende persoonlijkheidstrekken herkennen De dwangmatige persoonlijkheid De manisch-depressieve persoonlijkheid De narcistische persoonlijkheid De theatrale persoonlijkheid De paranoïde persoonlijkheid De borderline persoonlijkheid De passief-agressieve persoonlijkheid De afhankelijke persoonlijkheid De ontwijkende persoonlijkheid De depressieve persoonlijkheid Opdracht 81

6 6 Psychologie voor managers 4 Gewoontepatronen Gewoontepatronen van denken, voelen en doen De gedragscyclus Werkstijlen De werkstijl Doe plezier De werkstijl Doe je best De werkstijl Wees perfect De werkstijl Schiet op De werkstijl Wees sterk De werkstijl Wees de beste Remmers Opdracht De bril van waaruit je leiding geeft Vier brillen Gedrag en effect Opdracht Managementstijlen Beïnvloeding Vijf managementstijlen Interactiepatronen Leidinggeven: een proces van volgen en leiden Opdracht Autonomiebevorderend leidinggeven Leidinggeven vanuit vertrouwen Afhankelijkheid en de persoonlijkheid Passief gedrag Een autonome werkrelatie opbouwen Spelmatig gedrag op de werkvloer Spelmatige patronen doorzien en doorbreken Opdracht Je eigen leiderschap Je eigen persoonlijkheid Zelfkennis en zelfbewustzijn Je vertrekpunten Opdracht 187 Geraadpleegde literatuur 189

7 Voorwoord Beste lezer, Voor je ligt het boek over het begrijpen van en omgaan met verschillende karakters en uiteenlopend gedrag van medewerkers, waarmee je jouw effectiviteit van leidinggeven kunt vergroten. Dit boek is bedoeld als theoretisch kader voor leidinggevenden en bevat vele concrete concepten en opdrachten om inzicht in je eigen en andermans denken, voelen en doen te verkrijgen. Vanuit inzicht en bewustzijn kun je gerichte interventies en opties toepassen om de ontwikkeling van je medewerkers optimaal te stimuleren. Al jaren speel ik met de gedachte om een boek te schrijven over mijn werk. Deze langgekoesterde droom ging in vervulling toen ik hiervoor werd gevraagd door Sdu Uitgevers. Zij hadden een van mijn trainingsprogramma s, Effectief samenwerken met verschillende karakters, onder ogen gekregen. Hierdoor was de interesse voor een boek, specifiek gericht op leidinggevenden, gewekt. Sinds 2005 verzorg ik voor deze doelgroep de vijfdaagse ervaringsgerichte leergang Psychologie voor managers. Dit boek is een waardevolle aanvulling op het managementprogramma en natuurlijk een geweldige gelegenheid om mijn kennis, kunde en ervaring met nog meer leidinggevenden te kunnen delen. Mijn ervaringen met de leidinggevenden die in de loop der jaren aan dit programma hebben deelgenomen, hebben mij geïnspireerd bij het schrijven van dit boek. Ik wil alle oud-deelnemers dan ook hartelijk danken voor hun vertrouwen en inbreng! Behalve uit mijn praktijkervaringen heb ik bij het schrijven van dit boek geput uit mijn eigen leerweg van de afgelopen 14 jaar. In de opleidingen die ik heb gevolgd, ben ik onder andere bekend geraakt met de psychologische theorieën: Transactionele Analyse (TA), Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Persoonlijkheidsstructuren (diagnostisch instrument). Het theoretische kader en de bron van dit boek zijn op deze theorieën gebaseerd. Het heeft mij persoonlijk geholpen in mijn ontwikkeling als mens en in mijn werk als psychosociaal trainer, coach en therapeut.

8 8 Psychologie voor managers Ik wil mijn dierbare collega Co tje Admiraal bedanken voor het meelezen van alle 8 hoofdstukken. Haar positief kritische feedback, de fijne sparmomenten en haar ondersteuning gedurende mijn schrijfproces hebben mij enorm geholpen. Mieke van Dalen wil ik bedanken voor haar technische en inhoudelijke input. De manier waarop zij haar input gaf, mild en toegankelijk, sprak mij enorm aan. Tevens wil ik de opleiders die mij hebben begeleid in mijn eigen leerproces, en waar inhoudelijk de basis van dit boek uit voortgekomen is, bedanken. Dit zijn: Piet Weisfelt, Wibe Veenbaas, Karien van Lohuizen (overleden), Sander Reinalda, Conny ten Klooster, Joost Levy en Bea Verzaal. Dit boek biedt je inzicht in de manier waarop je leidinggeeft aan jezelf. In feite is dat een weerspiegeling van hoe je je opstelt en gedraagt tegenover je medewerkers. Zelfkennis en zelfbewustzijn zijn een must om effectief leiding te kunnen geven aan je medewerkers. Dit boek ondersteunt je als leidinggevende bij het belangrijkste wat je bezit: jezelf! Ik wens je veel leesplezier en toepassingsmogelijkheden in je dagelijkse praktijk! Een warme groet, Manon Bongers

9 1 Doelgericht werken 1.1 Doelgericht werken 1.2 Probleemontkenning 1.3 Contractmanagement 1.4 Werken met een TA-contract 1.5 Criteria voor haalbare doelen 1.6 Niveaus van ontwikkeling 1.7 Een vertrouwensrelatie 1.8 Opdracht 1.1 Doelgericht werken Je wilt graag dat je medewerkers zich op persoonlijk en professioneel vlak ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om doelgericht te werken. Dat betekent dat je in onderling overleg met je medewerkers output- en inputgerelateerde doelen gaat formuleren. Outputgerichte doelen zijn harde doelen, bijvoorbeeld over de omzet. Outputgerichte doelen worden bijna altijd wel gesteld. Als er geen geld binnenkomt, kan een organisatie niet overleven. Daarom ligt de focus veelal op de output. Outputgerichte doelen geven aan welke resultaten de organisatie, het team en je medewerkers moeten behalen. De manier waarop je medewerkers deze resultaten bereiken, noem je de inputgerichte doelen, anders gezegd de zachte doelen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de medewerker met betrekking tot zijn persoonlijke profilering, persoonlijk leiderschap of communicatieve vaardigheden. Zachte doelen vloeien voort uit de competentieontwikkeling die een medewerker moet doormaken, gezien vanuit zijn functie met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Ze zijn richtinggevend voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het gaat hierbij om de manier waarop de medewerker zichzelf in zijn werk als instrument inzet en wat de effecten daarvan zijn. Zachte doelen worden lang niet altijd gesteld. Gemiddeld genomen vinden managers en medewerkers deze doelen lastiger te formuleren, doordat er

10 10 Psychologie voor managers veel bij komt kijken. Het vraagt onder meer inzicht in het competentieniveau, het interne en externe gedrag van je medewerkers en de effecten hiervan op de werkvloer. Bewust of onbewust heb je als leidinggevende en medewerker doelen die je wilt bereiken op je werk. Het komt nogal eens voor dat deze doelen niet uitgesproken en vastgelegd worden, waardoor doelloos werken kan ontstaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je de ontwikkeling van je medewerkers op hun beloop laat en denkt: Ik kijk wel hoe ze functioneren en wat er op mijn pad komt, ter plekke bedenk ik dan wel wat ik doe. Dit lijkt vrij en ruimtegevend, maar het tegendeel is waar. Je kunt de weg kwijtraken en grip verliezen wanneer je voor jezelf en je medewerkers geen zachte doelen stelt. Medewerkers voelen zich dan minder snel geïnspireerd om zelf in de spiegel te kijken, verantwoordelijkheid voor hun gedrag te nemen en stappen in hun ontwikkeling te zetten. Je doet dan maar wat, waardoor je de menselijke richting uit het oog kunt verliezen. Natuurlijk kun je ervaringen opdoen zonder doel. Je kunt daardoor dingen bereiken waar je nooit bij stil hebt gestaan. Het lijkt dan meer op toeval; iets komt onverwachts op je pad, zonder dat het gebaseerd is op het maken van bewuste keuzes. Gestelde doelen fungeren als richtingaanwijzers. Je kunt vanuit zachte doelen een constructieve bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers. Een doel is geen vaststaand gegeven, het is veranderbaar. Een doel geeft focus. Focus in de route die je met je medewerker gaat bewandelen. Op weg naar het doel kun je tijdens de wandeling het leerproces bijstellen en waar nodig bijsturen. Bij het stellen van zachte ofwel mensgerichte doelen help je de medewerker om van het huidige (ongewenste) functioneren naar het gewenste functioneren in de werksituatie te komen. Als voor zowel jou als je medewerkers helder is wat je wilt bereiken, geeft dit richting aan jullie werk. Je weet welke kant je met elkaar op wilt. Je kunt als leidinggevende en als medewerker je energie gericht inzetten, wat motiverend werkt. Op weg naar de gestelde doelen komen je medewerkers ook in contact met hun persoonlijke weerstand. Weerstand komt van binnenuit. Het is een interne kracht die zich door merkbare tegenwerking naar buiten richt. Deze tegenwerking komt tot uiting in verschillende afweermechanisme, zoals: Ontkennen Het miskennen of verdraaien van de werkelijkheid Rationaliseren Het goedpraten of rechtvaardigen van je eigen gedrag Intellectualiseren Het vermijden van je gevoelens door te praten over de inhoud

11 1 Doelgericht werken 11 In de aanval gaan Door verwijtende opmerkingen de schuld buiten jezelf neerleggen In de verdediging schieten Uit onzekerheid uitleg gaan geven Afweermechanismen zijn gedragsvormen waarmee (on)bewuste innerlijke weerstand naar buiten wordt gebracht. Dit afweermechanisme zet je in om (oude of huidige) pijn te vermijden of als verdediging bij stress. Weerstand van je medewerkers confronteert je met jezelf. Het is een teken van het verliezen of ontbreken van contact met je medewerker. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer je niet of onvoldoende stilstaat bij de onderliggende problematiek van de medewerker. Bart krijgt van zijn leidinggevende te horen dat er een nieuwe werkwijze wordt geïntroduceerd. Bart wil zich deze nieuwe werkwijze niet eigen maken, omdat dit betekent dat hij openheid van zaken moet geven aan zijn collega s over de manier waarop hij invulling geeft aan zijn werk. Hij is gewend om zijn werk zelfstandig uit te voeren en vanaf nu zal zijn werk door meerdere mensen uitgevoerd moeten worden om de flexibiliteit tegenover de interne en externe klanten te vergroten. Bart schiet in de verdediging: Ja maar, ik heb mijn werk altijd al alleen gedaan en ook goed! Bart moet leren om zich flexibeler op te stellen. Hier staat hij niet voor open. Hij moest altijd al doen wat hem werd opgelegd. Daar is hij nu nog boos over; hij brengt zijn innerlijke weerstand via afweermechanismen naar buiten. Medewerkers die werken zonder doelen, nemen geen verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun ontwikkeling en het bijbehorende leerproces. Hierdoor zijn zij niet aanspreekbaar op hun gedrag en kunnen ze de schuld buiten zichzelf neerleggen. Dit leidt tot Spelmatig gedrag (zie hoofdstuk 7), wat tot uiting kan komen via klachten. Stel, één van je medewerkers legt de schuld bij een collega neer wanneer je hem attentendeert op het niet halen van zijn deadline: Dat komt door Paul, die levert steeds zijn input onvolledig aan, waardoor ik mijn deadline niet haal. Door de schuld buiten zichzelf neer te leggen, hoeft de medewerker geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen aandeel te nemen. Of een medewerker zegt: Door de onduidelijkheid vanuit het management weet ik niet waar ik aan toe ben. Kortom, op het moment dat een medewerker de schuld op het bordje van een ander legt, ontstaan er klachten. Klachten zuigen energie uit je. Klachten kun je herkennen aan JIJ-boodschappen ( Doordat jij dit of dat... ). Wanneer je een JIJ-gerichte opmerking vertaalt naar een probleem, ontstaat er

12 12 Psychologie voor managers een IK-gerichte opmerking. Hiermee leert de medewerker zijn eigen verantwoordelijkheden op te pakken. Hij kiest dan de kant van de oorzaak in plaats van de kant van het gevolg. Voorbeeld van een klacht vertaald naar een probleem Klacht: Het eigenlijke probleem: Leerdoel: Jij geeft geen antwoord op mijn inhoudelijke vraag over hoe ik met mijn collega Esther moet omgaan. Ik vind het lastig om na te denken over mezelf en het effect van mijn gedrag op collega s. Ik wil mijn zelfbewustzijn vergroten door te ervaren wat het effect van mijn gedrag op mijn collega s is. Daarnaast wil ik zelf nadenken over de mogelijkheden die ik heb om de samenwerking te verbeteren. Een probleem daagt je uit tot persoonlijke en professionele groei. Als je problemen ervaart, is dit meestal de start van een leer- en groeiproces. Het is namelijk een teken van bewustwording van jezelf. In je werk kom je steeds voor nieuwe uitdagingen te staan die je confronteren met jezelf. Deze confrontatie aangaan betekent groeien in bewustwording. Als het probleem helder is, kun je het vertalen in een leerdoel, zodat je richting kunt geven aan de ontwikkeling van je medewerker. Er kan een contract of Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) gemaakt worden. Bij doelgericht werken is het van belang dat je jouw eigen verantwoordelijkheid oppakt. Verantwoordelijkheid voor je denken, voelen, handelen en het effect hiervan op anderen en je (werk)omgeving. Dit geldt zowel voor jezelf als voor je medewerkers. En je hebt ook beiden een verantwoordelijkheid bij het formuleren van zachte ontwikkelingsgerichte leerdoelen.

13 2 Persoonlijkheidscategorieën 2.1 Persoonlijkheidscategorieën 2.2 De eerste persoonlijkheidscategorie: jezelf zijn 2.3 De tweede persoonlijkheidscategorie: vluchten 2.4 De derde persoonlijkheidscategorie: vechten 2.5 De vierde persoonlijkheidscategorie: jezelf onder druk zetten 2.6 Opdracht 2.1 Persoonlijkheidscategorieën In je werk heb je te maken met verschillende typen of categorieën medewerkers. De één komt flexibel en meedenkend op je over, de ander star of betweterig. Er zijn medewerkers waarmee je makkelijk overweg kunt, en andere waarmee je iets meer moeite hebt in het leidinggeven. Of je merkt dat de interactie niet effectief blijkt te zijn. Het is menselijk dat je zelf of je medewerkers af en toe vreemd of onhandig reageren. Waar het om draait, is de mate waarin het lastige gedrag zich voordoet en wat de invloed ervan is op het functioneren van de medewerker en zijn werkomgeving. Inzicht in je eigen en andermans persoonlijkheidstype werkt verhelderend. Je begrijpt dan wat ervoor zorgt dat jijzelf en anderen doen wat ze doen. Het is mede richtinggevend voor de interventies die je het beste kunt toepassen, zodat je aansluiting kunt maken en behouden met verschillende typen medewerkers. Persoonlijkheid betekent het totaal aan interne en externe gedragingen van jezelf. Het gaat om de manier waarop je jezelf kenbaar maakt. Hoe ga je met jezelf om van binnen en van buiten? Je kunt een onderscheid maken tussen functioneel en disfunctioneel gedrag. Functioneel gedrag draagt bij aan de effectiviteit van het functioneren van mensen. Disfunctioneel gedrag belemmert dit. Ieder mens heeft func-

14 32 Psychologie voor managers tionele en disfunctionele delen in zijn persoonlijkheid ontwikkeld. Gemiddeld genomen zul je voornamelijk functioneel gedrag zien op de werkvloer. Als je disfunctioneel gedrag ziet, heeft dit te maken met een verschil in de binnen- en de buitenwereld. Iemand ervaart intern iets anders dan wat hij in zijn gedrag naar buiten laat zien. Bijvoorbeeld: Timo zegt tegen zichzelf: Dit werk moet vandaag af. Als ik niet klaar ben om uur, moet ik vanavond weer doorwerken en morgen eerder beginnen. Als zijn collega Bas vijf minuten later vraagt hoe het met hem gaat en of hij nog even naar een door hem geschreven artikel wil kijken, zegt Timo met een glimlach op zijn gezicht: Met mij gaat het uitstekend hoor. Ik kijk nog wel even naar je artikel. Of hij zegt geïrriteerd: Regel je eigen klussen! Beide reacties corresponderen niet met wat Timo intern ervaart. Hij ervaart van binnen druk, maar uit dit naar zijn collega Bas door zijn boosheid weg te lachen of door een extreem geïrriteerde reactie te geven. Timo geeft geen blijk van wat er aan de hand is. Dit draagt niet bij aan zijn eigen gemoedstoestand. Hij spaart zijn boosheid op in plaats van een authentieke reactie te geven. Voor zijn collega Bas is dit onduidelijk of verwarrend. Wanneer je signaleert dat medewerkers veelvuldig lastig, afwijkend of extreem reageren, is er meer aan de hand. Iemand heeft dan het disfunctionele stuk voor een groot deel in zijn persoonlijkheid ontwikkeld, wat zich uit in een ineffectief gedragsrepertoire. Andere signalen van disfunctioneel gedrag zijn: Je hebt regelmatig problemen, ruzie of onderlinge strubbelingen Je vermijdt conflictsituaties of situaties die aanleiding geven tot een mogelijk conflict Je maakt je onzichtbaar, trekt je terug door geen deel te nemen aan het sociale aspect in de samenwerking Je bent snel geïrriteerd, voelt je gauw aangevallen of schiet in de verdediging Je hebt moeite om je aan te passen aan nieuwe of veranderde werkomstandigheden Je vindt het lastig als er iets anders van je wordt verwacht dan wat je gewend bent om te doen Je raakt snel in de stress, wat tot uiting komt door een rebelse, aangepaste of juist teruggetrokken reactie In stressvolle werksituaties ben je soms even niet in staat om effectief te reageren. Op dit soort momenten van druk kom je in een disfunctioneel deel van jezelf terecht. Ieder mens heeft in zijn leven pijnlijke of teleurstellende

15 2 Persoonlijkheidscategorieën 33 ervaringen opgedaan, waardoor je deukjes hebt opgelopen in je ontwikkeling. Deze deukjes maken dat je reacties hebt ontwikkeld die op dat moment beschermend waren voor jezelf. Hierdoor heb je delen in jezelf ontwikkeld die vroeger functioneel waren als reactie en nu disfunctioneel zijn geworden. Bijvoorbeeld: als kind trok je jezelf terug wanneer je ouders ruzie maakten om iets wat jij had gedaan. Dit deed je om jezelf te beschermen. Wanneer je dat nu op je werk doet, is dat in situaties waarin je zelf onderdeel uitmaakt van het conflict, geen functionele reactie meer. Als de druk op je werk wordt opgevoerd of als je intern stress opbouwt, ben je er gevoelig voor om overlevingsgedrag in te zetten als afweer tegen de pijnlijke ervaring van vroeger. Dit is een proces dat zich buiten je bewustzijn afspeelt. Ieder mens heeft bepaalde trekken van een specifiek persoonlijkheidstype. Ontwikkelingspsychologisch gezien kan dat ook niet anders. In iedere fase van je ontwikkeling kan een bepaald persoonlijkheidstype zich (verder) ontwikkelen mede afhankelijk van wat je erfelijk hebt meegekregen en hoe je omgeving hiermee omgaat. Je kunt iets versterken of juist minimaliseren. Met name als je weet welke symptomen passen bij een specifiek persoonlijkheidstype. Wellicht hoor je een medewerker weleens zeggen: Zo ben ik nou eenmaal en je moet me maar nemen zoals ik ben. Dat is te makkelijk en klopt niet. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en zijn aandeel in de relatie met anderen. Daar mag je medewerkers op aanspreken. Het komt ook voor dat mensen niet weten of en hoe ze anders kunnen omgaan met de ongemakken waarvan ze last hebben. Om inzicht te krijgen in disfunctioneel gedrag, ofwel overlevingsstrategieën, kun je kijken naar de verschillende persoonlijkheidstypen. Je hebt je op verschillende manieren aangepast. Het gaat hierbij om typisch menselijke eigenschappen en persoonlijkheidstrekken en niet om stoornissen. Er zijn vier gradaties waarin een persoonlijkheidstype in je ontwikkeld kan zijn, namelijk: 1. Mechanisme Je functioneert goed en reageert af en toe in een geringe mate disfunctioneel. 2. Symptoom Je functioneert goed, waarbij er regelmatig sprake is van disfunctionele reacties naar aanleiding van specifieke aanleidingen.

16 34 Psychologie voor managers 3. Syndroom Het disfunctionele gedrag maakt deel uit van je persoonlijkheid. Hierdoor heb je er vaker en langer last van. Tegelijkertijd heb je nog wel een keuze en andere mogelijkheden tot je beschikking. 4. Structuur Je persoonlijkheid is doorspekt met disfunctionele reacties en je hebt geen andere opties meer tot je beschikking. Je zit erin vast. Je kunt ook naar een andere indeling van de gradatie kijken: eerste, tweede en derde graad. De eerste graad houdt in dat je soms disfunctioneel reageert. Bijvoorbeeld: je reageert af en toe fel als iemand je aanspreekt op je gedrag. De tweede graad betekent dat je regelmatig disfunctioneel reageert, wat ten koste gaat van je eigen en andermans functioneren. Bijvoorbeeld: je wordt veelvuldig driftig als iets in jouw ogen verkeerd gaat. Bij de derde graad ben je een gevaar voor jezelf, anderen en je omgeving. Bijvoorbeeld: je wordt gewelddadig als iemand iets doet wat jou niet zint. Het gaat hier over mechanismen en symptomen die je in je persoonlijkheid hebt ontwikkeld. Door de ervaringen die je hebt opgedaan in de loop van je leven, heb je een reactiepatroon op je omgeving ontwikkeld. Dit wordt ook wel een overlevingsstrategie of afweermechanisme genoemd. Dit mechanisme wordt zichtbaar door je non-verbale en verbale communicatie. De manier waarop jij je gedraagt: je houding, gebaren, gezichtsuitdrukking, wat je zegt en hoe je dat zegt. Je hebt bepaalde karaktereigenschappen, waarden en overtuigingen van waaruit je handelt, je gedachtepatronen, een manier van omgaan met je gevoelswereld. Dit alles maakt dat jij je op een specifieke manier manifesteert. Zoals je zult lezen in hoofdstuk 4 herhaal je steeds patronen van denken, voelen en handelen. Door deze patronen in kaart te brengen, kun je je een beeld vormen van jezelf en anderen. Een gezond mens heeft meestal van alles een beetje. Door jezelf en je medewerkers nog beter te leren kennen, kun je winst boeken wat betreft je effectiviteit in het leidinggeven. Inzicht in de basisaanpassing van jezelf en je medewerkers verbreedt je blik. Het geeft je de mogelijkheid om aansluiting te maken en te behouden met je medewerker en je interventies af te stemmen op zijn behoefte en mogelijkheden, wat stimulerend werkt in zijn ontwikkeling. Het onderscheid tussen functioneel en disfunctioneel gedrag bij mensen is betrekkelijk. Dit wordt mede bepaald door de omstandigheden waarin je werkt en leeft. Een kader geeft je richting bij het maken van een inschatting

17 2 Persoonlijkheidscategorieën 35 van de persoonlijkheid. Dit kader is niet bedoeld om je medewerkers in hokjes te plaatsen of te oordelen die neiging kan al snel ontstaan, met name als je hier net mee aan de slag gaat. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Je medewerker is dus verantwoordelijk voor zijn eigen disfunctionele gedrag. Dit gedrag kan je tegelijkertijd confronteren met je eigen schaduw, ofwel tekortkoming. Het is belangrijk om te weten wat je eigen tekortkomingen zijn, wie je als persoonlijkheid bent en de uitgangspunten van waaruit je leidinggeeft helder te hebben. Vanuit zelfinzicht en zelfbewustzijn kun je jouw leidinggevende capaciteiten vergroten (zie hoofdstuk 8). Je kunt een persoonlijkheidscategorie herkennen aan: Uiterlijk Lichamelijke verzorging Kleding Manifestatie Non-verbaal Lichaamshouding van het boven- en onderlijf, lichaamsbeweging, van het boven- en onderlijf, gebaren en gezichtsuitdrukking Verbaal Taalgebruik, taalpatroon, woordkeus, zinsbouw, spreektempo, intonatie en stemvolume Omgang met jezelf Energie Ademhaling Spierspanning (Verhaal van je) handen en voeten De manier waarop je de werkrelatie hanteert Actief of passief Meegaand of rebels Constructief of afbrekend De manier waarop je op stress reageert Vecht-,vlucht- of bevriesgedrag Aanjagergedrag Rollen en gedrag uit de dramadriehoek (zie hoofdstuk 7): Aanklager, Slachtoffer en Redder

18 36 Psychologie voor managers Wat kun je met de herkenning van een bepaald persoonlijkheidstype? Wees je ervan bewust dat je nooit volledig onbevangen bent in contact met je medewerkers. Je kunt niet anders waarnemen dan vanuit je eigen referentiekader, persoonlijkheid, associaties, waarden en uitgangspunten hoe je in je werk (en privéleven) staat. Je kunt je medewerkers niet zorgvuldig waarnemen wanneer je jezelf onvoldoende kent. Zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfreflecterend vermogen zijn daarbij essentieel. Cirkel over de persoonlijkheid Ervaar je wel eens een verschil tussen wat je van binnen beleeft en wat je aan je omgeving laat zien? Dan is er sprake van incongruent gedrag. Wat je naar buiten toe doet, komt niet overeen met wat er van binnen in je omgaat. Een ander voelt dat vaak feilloos aan. Om bij je kern te komen, moet je een ontdekkingstocht naar binnen maken. Vanuit je kern kun je gehoor geven aan datgene waar je werkelijk behoefte aan hebt en waar je uiting aan wilt geven. Op deze manier komen de kwaliteiten in je persoonlijkheid optimaal tot zijn recht. Persoonlijkheid Masker Strategieën Gevoelens Imago Leegte Authenticiteit Zijnskwaliteiten Eenzaamheid Gebaseerd op de cirkel van het superego van Almaas, A.H. (1996) Figuur 2.1 De buitenste laag, de eerste ring, is je omhulsel, je persoonlijkheidsstructuur, het gezicht van je ego. Aan de hand van de persoonlijkheidscategorieën en de persoonlijkheidstrekken kun je zien wat er in jouw persoonlijkheidsstructuur op de voorgrond staat.

19 2 Persoonlijkheidscategorieën 37 Wat je vanuit je persoonlijkheid naar buiten toe kenbaar maakt. Ook wel je masker naar de buitenwereld genoemd. Het imago dat je hebt. In de tweede ring bevinden zich jouw overlevingsstrategieën. De gewoontepatronen en de gedragscyclus, bestaande uit: je aanjager, vermijder, verwijter en pay off. In de middelste, derde ring zitten je gevoelens van pijn, verdriet, angst en boosheid. Deze onderdrukte gevoelens zijn gerelateerd aan jonge ervaringen en houd je in stand door je persoonlijkheidsstructuur, je masker naar buiten toe. Door de lagen van je persoonlijkheid af te pellen en je gevoelens door te werken, kom je uit bij de vierde ring. Dit is de laag van leegte en eenzaamheid, waar je doorheen moet om uit te komen bij de binnenste, vijfde ring, je kern, je ware zelf. Hierin bevinden zich jouw zijnskwaliteiten. Als je vanuit je kern functioneert, ben je authentiek. Robert is leidinggevende van een afdeling met 35 medewerkers. Zijn uitgangspunt in het leidinggeven is: openheid en eerlijkheid. Van het bestuur heeft hij te horen gekregen dat er een ingrijpende reorganisatie gaat plaatsvinden. Dit betekent voor zijn afdeling dat er vijf mensen ontslagen moeten worden. Robert heeft hier veel moeite mee. Hij heeft het gevoel in een spagaat te zitten. Hij moet iets gaan doen waar hij niet achter staat. Hij besluit de mededeling achter te houden, omdat hij zijn medewerkers niet wil teleurstellen en ze ook niet wil opzadelen met een onzekere situatie. Door informatie achter te houden, handelt hij in feite tegen zijn eigen uitgangspunten in. Bij stress zie je aan de buitenkant meestal iets anders dan wat je van binnen ervaart. Je hebt dan vaak de neiging om de binnen- en de buitenkant van elkaar te scheiden. Je functioneert vanuit een masker, omdat je je anders voordoet dan hoe je werkelijk denkt, voelt en ervaart. Het is een teken van blijven hangen in sociaal gedrag. In essentie gebeurt er dan niet zoveel, omdat je op dit soort momenten niet helemaal jezelf bent en ook niet helemaal eerlijk bent tegenover je medewerkers. Je schermt jezelf af. In grote lijnen zijn er vier persoonlijkheidscategorieën op basis waarvan je reageert op stresssituaties: 1. Jezelf zijn Je reageert authentiek vanuit je eigen autonomie. Met andere woorden: je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen denken, voelen en handelen in het hier en nu. Je bent bewust, open, spontaan en handelt oplossingsgericht. 2. Vluchten Je reageert door je terug te trekken en met je aandacht uit het hier en nu te vluchten. Je bent mentaal afwezig of verliest contact met wat je voelt. Hier-

20 38 Psychologie voor managers door ga je uit je volwassen bewustzijn, terwijl dit bewustzijn nu juist zo van belang is. 3. Vechten Je reageert door de strijd aan te gaan. Je gaat erop af en kiest ervoor te vechten. Je laat je niet raken door wat er gebeurt in de wisselwerking tussen jou en anderen. Je wilt winnen en kiest de aanval als de beste verdediging. Je legt het aandeel voor ontstane of toekomstige problemen bij de ander neer. 4. Jezelf onder druk zetten Je voert een innerlijke kritische dialoog met jezelf waarin je jezelf klein maakt. Je reageert naar anderen door je groter voor te doen dan je bent. Je neemt veel verantwoordelijkheid op je schouders. Je maakt jezelf probleemeigenaar door het probleem van de ander ongevraagd over te nemen. Je doet dit vanuit de angst om de ander teleur te stellen. Je wilt het vooral goed doen in de ogen van de ander en verontschuldigt je al snel. Je hebt als goed functionerend of gezond mens van alles wel een beetje. Op een autonome en authentieke manier functioneren is een proces, geen status. Er is een voortdurende beweging van jezelf gerelateerd aan: De omgeving waarin je werkt en leeft De invloed van de cultuur waaruit je komt en waarin werkt en leeft De tijd waarin je werkt en leeft In de volgende paragrafen worden de vier persoonlijkheidscategorieën verder uitgewerkt.

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Doorbreek uw bedrijfscultuur. Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden Rudy Snippe

Doorbreek uw bedrijfscultuur. Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden Rudy Snippe Doorbreek uw bedrijfscultuur Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden Rudy Snippe Rudy Snippe Doorbreek uw bedrijfscultuur Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden doorbreek uw bedrijfscultuur

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk Gids voor actieve sollicitanten Solliciteren is werken Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden

Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden Noordhoff Uitgevers bv Serie Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden Mirjam Groen Henk Jongman Adriënne van Meggelen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen SCRUM VOOR MANAGERS Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren Rini van Solingen Rob van Lanen Scrum voor managers Rini van Solingen Rob van Lanen Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Beter in gesprekstechnieken

Beter in gesprekstechnieken Beter in gesprekstechnieken Marike van den Berg, Yvette Molin + O N L I N E O E F E N I N G E N Beter in gesprekstechnieken Marike van den Berg, Yvette Molin Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

schaamteloos delegeren Taco oosterkamp GRATIS SNEAK PREVIEW De belangrijkste geheimen voor groei door je team te professionaliseren

schaamteloos delegeren Taco oosterkamp GRATIS SNEAK PREVIEW De belangrijkste geheimen voor groei door je team te professionaliseren Taco oosterkamp Taco Oosterkamp maakt het leven van elke moderne leider een stuk makkelijker. Dominique Haijtema, hoofdredacteur Management Team Met gratis online training schaamteloos delegeren De belangrijkste

Nadere informatie

Effectief en motiverend leidinggeven

Effectief en motiverend leidinggeven Noordhoff Uitgevers bv Effectief en motiverend leidinggeven Susanne Brakkee Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Leidinggeven.indd 4-04- 4:53 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: Welmoet

Nadere informatie

NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3

NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3 NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag Frank Muller, Nijmegen 2014 Noordhoff

Nadere informatie

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 STROOK P3 MAART 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding bij Strook - het counseling werkveld 5 Bea Verzaal De identiteit

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Gesprekken in organisaties

Gesprekken in organisaties Noordhoff Uitgevers bv Gesprekken in organisaties Yvonne Gramsbergen- Hoogland Henk van der Molen Vijfde druk Noordhoff Uitgevers Groningen /Houten Noordhoff Uitgevers bv Gesprekken in organisaties Yvonne

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie

Gesprekscommunicatie

Gesprekscommunicatie Gesprekscommunicatie Handboek voor leerkrachten in het primair onderwijs Extra hoofdstuk 1 Metaprogramma s Adri van den Brand uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Extra hoofdstuk 1 Metaprogramma s

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers Contact Voor meer informatie over Motivatie 3.0 en wat Oudstanding Loopbaanbegeleiding voor u kan betekenen m.b.t. coaching, outplacement

Nadere informatie

WERKBOEK VOOR COACHING

WERKBOEK VOOR COACHING WERKBOEK VOOR COACHING door Mieke Voogd 2013 Mieke Voogd (5e herziene versie, geringe inhoudelijke wijzigingen, digitale vorm) Omslag: Vormgeving: Uitgeverij: Frank Straatman (www.frankstraatman.nl) Mieke

Nadere informatie

Transactionele analyse als begeleidingsinstrument in de school Drs. Joost Levy

Transactionele analyse als begeleidingsinstrument in de school Drs. Joost Levy Transactionele analyse als begeleidingsinstrument in de school Drs. Joost Levy De auteur is onderwijskundige en geregistreerd psycholoog. Hij is opleider en supervisor in Transactionele Analyse. Hij was

Nadere informatie

Ik begrijp waarom ik. verkoop. Willem Verbeke & Maarten Colijn. Hoe succesvolle verkopers het gedrag van klanten begrijpen en beïnvloeden

Ik begrijp waarom ik. verkoop. Willem Verbeke & Maarten Colijn. Hoe succesvolle verkopers het gedrag van klanten begrijpen en beïnvloeden Ik begrijp waarom ik verkoop, Hoe succesvolle verkopers het gedrag van klanten begrijpen en beïnvloeden beter verkoop dus ik Willem Verbeke & Maarten Colijn Ik begrijp waarom ik verkoop, dus ik verkoop

Nadere informatie

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse Transactionele Analyse De Transactionele Analyse (TA) is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. De grondlegger Eric Berne (1910-1970) was psychiater.

Nadere informatie

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie