ECTS-fiche: Psychosociale hulpverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECTS-fiche: Psychosociale hulpverlening"

Transcriptie

1 ECTS-fiche: Psychsciale hulpverlening 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Mdule Psychsciale hulpverlening Cde Bc1 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale 110 studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100% 1 De ttale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de student. De ingeschatte ttale studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wrdt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het mvat de lesmmenten, de verwerkings- en vrbereidingstijd en de evaluatiemmenten. 1

2 2. Inhud De mdule is gericht p een bespreking van de ervaringsgerichte psychsciale therapie: een algemene basismethdiek binnen het maatschappelijk werk vr het plssen van prblemen waarmee maatschappelijk werkers vaak mee wrden gecnfrnteerd. De methdiek gaat uit van het berepsprfiel van het maatschappelijk werk, sluit aan bij de functie en delen van het maatschappelijk werk en is vral (maar niet uitsluitend) gericht p de hulpvragen en beheften van de lagere sciaalecnmische klasse. Verder is de methdiek atechnisch, persnlijk en ervaringsgericht, zdat de tepassing bij uiteenlpende srten van prblemen realiseerbaar is. Kenmerkend zijn k het geïntegreerde behandelen van materiële en immateriële prblemen, het cmbineren van prbleem- en persnsgericht werken en het samenvegen van individuele en gezinsbegeleiding. Na een theretische uitdieping van deze methdiek, wrdt uitgebreid ingegaan p de fasen in de hulpverlening. Daarnaast wrdt gevraagd m k een andere methdiek te bestuderen, bvb.: cntextuele hulpverlening, plssingsgericht werken, Families First, vrwaardelijke hulpverlening. 3. Draagt bij tt vlgende cmpetenties AC 1: denk- en redeneervaardigheid AC 3: vermgen tt kritische reflectie AC 5: creativiteit AC 7: het vermgen tt cmmuniceren van infrmatie, ideeën, prblemen en plssingen, zwel aan specialisten als aan leken. AC 8: een ingesteldheid tt levenslang leren. ABC 2: plssingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van cmplexe prbleemsituaties in de berepspraktijk en het kunnen ntwikkelen en tepassen van zinvlle plssingsstrategieën. ABC 3: het besef van maatschappelijke verantwrdelijkheid, samenhangend met de berepspraktijk. BSC 6: ethisch handelen. BSC 7: reflecteren p de eigen praktijk en samenwerkingsverbanden. 2

3 BSC 8: de eigen prfessinele ntwikkeling en deze van het berep bevrderen. BSC 9: de maatschappelijk werker fundeert zijn/haar prfessineel handelen ethisch vanuit een attitude van zrgvuldigheid. Hij/zij heeft inzicht in de ethische aspecten van het berep, kent de dentlgische cde ervan en hanteert de cde als richtlijn in cncrete situaties. Hij/zij is zich bewust van de dilemma s die kunnen ntstaan in het spanningsveld tussen pvattingen van cliënten, eisen van de hulpverlenende rganisaties, maatschappelijke waarden en nrmen en persnlijke pvattingen van de maatschappelijk werker. Hij/zij bepaalt hierin een eigen psitie en maakt gefundeerde en verantwrde keuzes. BSC 10: de maatschappelijk werker tnt in het bijznder aandacht en respect vr culturele diversiteit (in relatie tt afkmst, klasse, gender, etniciteit, religie, ) In het handelen hudt hij/zij rekening met deze factren en hij/zij speelt in p de culturele eigenheid van diverse grepen. BSC 11: de maatschappelijk werker heeft in het bijznder g vr en inzicht in de factren die allerlei vrmen van kansenngelijkheid en maatschappelijke deprivatie in de hand werken f in stand huden. BSC 12: de maatschappelijk werker gaat met het cliëntsysteem een prfessinele samenwerkingsrelatie aan. Hij/zij vindt in het werken met cliënten een evenwicht tussen aandacht vr het cliëntsysteem en zijn cntext enerzijds en de pdracht en de psitie van de dienst f rganisatie anderzijds. BSC 13: de maatschappelijk werker leeft zich in in de prblematiek en de situatie van cliëntsystemen vanuit een attitude van respect vr de persnen en hun situatie. Hij/zij gaat m met cliëntsystemen vanuit een attitude van empwerment en participatie. BSC 14: de maatschappelijk werker gaat creatief en vernieuwend met situaties m. Hij/zij evalueert zijn/haar prfessineel ptreden kritisch en stuurt dit handelen vrtdurend bij. Hij/zij benut supervisie, intervisie en andere werkvrmen ter ndersteuning van het prfessineel handelen. BSC 15: de maatschappelijk werker werkt naargelang de cntext en het belang, met verschillende cliëntsystemen: individuele cliënten, gezinnen, grepen, systemen en hun cntext. BSC 16: de maatschappelijk werk heeft inzicht in de belangrijkste mdellen van methdisch hulpverlenen en laat zich inspireren dr de prfessinele en wetenschappelijke discussie ver deze mdellen. Hij/zij maakt uit diverse 3

4 mdellen een verantwrde en gefundeerde keuze en gaat hiermee p een niet-dgmatische wijze m. Inspelend p cncrete situaties wendt hij/zij p een creatieve wijze inzichten en technieken uit methdische mdellen aan en verfijnt zijn/haar methdisch werken. BSC 17: de maatschappelijk werker werkt prcesmatig. Hij/zij zet vlgende stappen: vanuit een beginsituatie een crrecte analyse maken van de situatie, de gewenste delstellingen frmuleren, in verleg de meest adequate aanpak kiezen, het prces evalueren en bijsturen. Dit gebeurt samen met het cliëntsysteem, met aandacht vr de cntext en desgevallend in samenwerking met andere hulpverleners; hierbij heeft hij/zij uitdrukkelijk aandacht vr de participatie van het cliëntsysteem en vr persns-, systeem- en structuurgerichte aspecten. BSC 18: de maatschappelijk werker kent en hanteert de actuele sciale kaart. Hij/zij infrmeert en assisteert cliënten en delgrepen gericht bij het gebruik van vrzieningen. Hij/zij cnsulteert, interpreteert en past de (sciale) wetgeving situatiegericht te en riënteert f verwijst het cliëntsysteem p een gepaste wijze dr. Indien ndig f wenselijk en steeds in verleg, treedt hij/zij in plaats van de cliënt p en behartigt de belangen van de cliënt znder hem/haar te verafhankelijken. BSC 19: de maatschappelijk werker heeft inzicht in de basismechanismen van interactie en cmmunicatie, zwel interpersnlijk als in grepen, in en tussen rganisaties. Hij/zij neemt deel aan, verheldert en kan leiding geven aan cmmunicatieprcessen in cliëntsituaties, in teamverband, in rganisaties en netwerken. BSC 20: de maatschappelijk werker rapprteert p een deskundige manier, zwel mndeling als schriftelijk ver het cliëntsysteem, ver de gehanteerde methdiek en ver zijn/haar eigen aanpak. Hij/zij tnt de vaardigheid en de bereidheid m feedback te geven en te krijgen. BSC 21: de maatschappelijk werker heeft de vaardigheid en is bereid m frmeel en infrmeel samen te werken met cllega s, in teamverband, met andere hulpverleners en rganisaties en met vrijwilligers. 4. Delstellingen inzicht hebben in de interacties tussen persnen en hun mgeving kunnen illustreren he de kwaliteit van het persnlijke welzijn van mensen beïnvled en bepaald wrdt dr de interacties tussen 4

5 persnen, de primaire leefgemeenschap, het sciale en prfessinele netwerk, de maatschappelijke instanties en de verheid deze interacties kunnen in stand huden, ndersteunen, herstellen, verbeteren, bevrderen, ntwikkelen en herstructureren, in vrtdurende dialg met betrkkenen de wisselwerking tussen materiële en immateriële aspecten (h)erkennen kunnen interveniëren naar aanleiding van zwel de psychische beleving als de sciale situatie 5

6 5. Werkvrmen Instructievrmen: dceren, vertellen Interactievrmen: nderwijsgesprek, klassengesprek Opdrachtvrmen: huiswerk, casusanalyse 6. Leermiddelen Cursus en elektrnische leermgeving. Literatuurlijst (één van de vier handbeken verplicht) Cladder, H. (2010). Oplssingsgerichte krte psychtherapie. Amsterdam: Pearsn. Jagt, L. (2010). Onvrijwillige Hulpverlening: Met dat nu? Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Spanjaard, H., Haspels, M. (2005) Families First: Handleiding vr gezinsmedewerkers. Amsterdam: SWP / NIZW Jeugd. van den Eerembeert, E., van Heusden, A. (1983). Balans in beweging: Ivan Bszrmenyi-Nagy en zijn visie p individuele en gezinstherapie. Haarlem: De Trts. Literatuurlijst (aanbevlen) American Psychiatric Assciatin (2001). Beknpte handleiding bij de diagnstische criteria van de DSM-IV-TR.. Amsterdam: Harcurt. Arntz, A., Bögels, S. (2000). Schemagerichte cgnitieve therapie vr persnlijkheidsstrnissen. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Baart, A. (2006). Een therie van de presentie (3 e vermeerderde druk, 2 e plage). Den Haag: Lemma. Beck, J. S. (1999). Basisbek cgnitieve therapie. Baarn: HB. Bögels, S. M., van Oppen, P. (red) (1999). Cgnitieve therapie: Therie en praktijk. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Bnen, R. (2003). Irina, Js, Ali en Mies: Interculturaliteit in maatschappij en schl. Antwerpen / Apeldrn: Garant. Buwkamp, R. & de Vries, S. (1992). Handbek psychsciale therapie: Therie en praktijk. Utrecht: De Tijdstrm / NIZW. 6

7 Bszrmenyi-Nagy, I. (2000). Grndbeginselen van de cntextuele benadering. Haarlem: De Trts. Bszrmenyi-Nagy, I., Krasner, B. R. (1994). Tussen geven en nemen: Over cntextuele therapie. Haarlem: De Trts. Buverne-De Bie, M., ea. (2002). Handbek frensisch welzijnswerk. Gent: Academia Press. Cladder, J. M., Nijhff-Huijsse, M., Mulder, G. (2000). Gedragstherapie met kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Harcurt. Cullberg, J. (2003). Mderne psychiatrie: Een psychdynamische benadering. Amsterdam: Amb. De Hert, M., Magiels, G., Thys, E. (2000). Het geheim van de hersenchip: Zelfgids vr mensen met een psychse. Berchem: Ep. de Mönnink, H. (2004). De gereedschapskist van de maatschappelijk werker: Handbek multimethdisch maatschappelijk werk. Maarssen: Elsevier gezndheidszrg. de Vries, S. (2000). Psychsciale hulpverlening en vluchtelingen. Utrecht: Phars. de Vries, S. (2007). Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP. de Vries, S. (2010). Basismethdiek psychsciale hulpverlening: Oplssingsgericht, ervaringsgericht, systeemgericht. Huten: Bhn Stafleu Van Lghum. Delfs, M. F. (2005). Kinderen en gedragsprblemen: Angst, agressie, depressie en ADHD. Een bipsychlgisch mdel met richtlijnen vr diagnstiek en behandeling, aangevuld met psychsmatiekmdel. Amsterdam: Harcurt. Derksen, J. L. L. (1993). Handbek persnlijkheidsstrnissen: Diagnstiek en behandeling van de DSM-IV en ICD-10 persnlijkheidsstrnissen. Utrecht: De Tijdstrm. Dermaut, D., Mechnig, S., Mus, S. (red) (2007). Ik wn dus ik ben: Een reprtage van jngeren die begeleid zelfstandig wnen. Antwerpen / Apeldrn: Garant. Driessens, K., Van Regenmrtel, T. (2006). Bind-kracht in armede: Leefwereld en hulpverlening. Leuven: Lann. Egan, G. (2004). Deskundig hulpverlenen: Een mdel, methden en vaardigheden. Assen: Kninklijke Van Grcum. Eldering, L. (2006). Cultuur en pveding: Interculturele pedaggiek vanuit eclgische perspectief. Rtterdam: Lemniscaat. Fiddelaers-Jaspers, R., Fiddelaers, J (2000). De meest gestelde vragen ver kinderen en de dd. Heeze: In de Wlken (brchure). Glassman, W. E., Geluk, H. (1998). Strmingen in de psychlgie. Baarn: HB Uitgevers. Gethals, J. (2006). Een inleiding in de criminlgie. Leuven: Acc. 7

8 Greene, R. W. (2005). Het explsieve kind: Over het pveden en begrijpen van snel gefrustreerde en chrnisch inflexibele kinderen. Amsterdam: Nieuwezijds. Greene, R. W., Abln, J. S. (2007). Het behandelen van explsieve kinderen: De methde van het gezamenlijk prblemen plssen. Amsterdam: Nieuwezijds. Hargrave, T. D., Pfitzer, F. (2005). Ontwikkelingen in de cntextuele therapie: De kracht van geven en nemen in relaties. Leuven / Vrburg: Acc. Heylen, M., Janssens, K. (2001). Het cntextuele denken: Een methdiekntwikkeling vr het welzijnswerk. Leuven / Vrburg: Acc. Hermans, D., Eelen, P., Orlemans, H. (2007). Inleiding tt de gedragstherapie. Huten: Bhn Stafleu van Lghum. Hllander, J., Wijnberg, J. (2006). Prvcatief cachen: De basis. Scriptum. Jacbs, G. (1998). Ratineel-emtieve therapie: Een praktische gids vr hulpverleners. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Jagt, N., Jagt, L. (2004). Taakgerichte hulpverlening in scial wrk. Huten: Bhn Stafleu Van Lghum. Kinet, M. (2006). Freud & c in de psychiatrie: Klinisch-psychtherapeutisch perspectief. Antwerpen / Apeldrn: Garant. Lambrechts, G. (2003). De gestaltherapie: Tussen ten en straks. Berchem: Ep. Luyten, P., Van Haute, P., De Blck, A. (red) (2007). Psychanalyse, cgnitieve psychlgie en evidence-based medicine. Leuven: Lann Campus. Michielsen, M., Van Mulligen, W., Hermkens, L. (1998). Leren ver leven in lyaliteit: Over cntextuele hulpverlening. Leuven / Leusden: Acc. Nijenhuis, H. (2005). De lerende prfessie: Hfdlijnen van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP. O Cnner, J., Seymur, J. (1997). NLP-gids vr ptimaal functineren: Neurlinguïstisch prgrammeren vr beginners. Haarlem: De Trts. Onderwaater, A. (1995). De therie van Nagy: De nverbrekelijke band tussen uders en kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger. Bks. Onzia, Y. (2007). Luis: Het leven van een bedelaar. Antwerpen / Vianen: The Huse f Prins, P. J. M., Bsch, J. D. (red) (1998). Methden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Remmerswaal, J. (2003). Handbek grepsdynamica: Een inleiding p therie en praktijk. Sest: Nelissen. 8

9 Rigter, J. (2002). Ontwikkelingspsychpathlgie bij kinderen en jeugdigen. Bussum: Cutinh. Rigter, J. (2004). Psychlgie vr de praktijk. Bussum: Cutinh. Rigter, J. (2008). Het palet van de psychlgie: Strmingen en hun tepassingen in hulpverlening en pveding. Bussum: Cutinh. Rse, R. (2006). De bijzndere jeugdzrg als pveder. Gent: Academia Press. Rümke, A. (2004). Verkenningen in de psychiatrie: Een hlistische benadering. Zeist: Indig. Schalkwijk, F. (2006). Dit is psychanalyse: Een inleiding tt de geschiedenis, therie en praktijk van psychanalyse. Amsterdam: Bm. Sims, G. (2004). Cgnitieve gedragstherapie: Handleiding vr de praktijk. Baarn: HB. Slachtfferhulp (2003). Kinderen helpen na een schkkende gebeurtenis: Praktische gids na een misdrijf f een pltseling verlijden. Tielt: Lann. Snellen, A. (2007). Basismdel vr methdisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk. Bussum: Cutinh. Spiesschaert, F. (2005). Ervaringsdeskundige in armede en sciale uitsluiting: Een inleiding tt de methdiek. Leuven / Vrburg: Acc. Swildens, H. (red) (1991). Leerbek gesprekstherapie: De cliëntgerichte benadering. Utrecht: De Tijdstrm. Themanummer presentie in Sciale interventie, jaargang 12, nr.2, Uijtenbgaardt, B. C. (2002). Licht p hypntherapie. Utrecht: Servire. van Acker, J. (2001). Zrgenkinderen: mgaan met pvedingsprblemen. Amsterdam: Amb. Van Cillie, J. (2006). Bij de tekst: Schrijfbek vr sciaal werkers. Mechelen: Wlters Plantyn. van den Berg, H., Meijer, B. (2001). Zakwrdenbek van de psychiatrie. Arnhem: Elsevier. van den Eerembeert, E., van Heusden, A. (1983). Balans in beweging: Ivan Bszrmenyi-Nagy en zijn visie p individuele en gezinstherapie. Haarlem: De Trts. van der Pleg, J. D. (2005). Behandeling van gedragsprblemen: Initiatieven en inzichten. Rtterdam: Lemniscaat. van der Pleg, J. D. (2007). Gedragsprblemen: Ontwikkelingen en risic s. Rtterdam: Lemniscaat. Van Hudenhve, B. (1998). Ziek znder ziekte: Beter begrijpen van psychsmatische klachten. Tielt: Lann. 9

10 Van Lieshut, T. (2002). Pedaggische adviezen vr speciale kinderen: Een praktische handleiding vr prfessinele pveders, begeleiders en leerkrachten. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Van Regenmrtel, T. (2002). Empwerment en maatzrg: Een krachtgerichte psychlgische kijk p armede. Leuven / Leusden: Acc. Van Regenmrtel, T., Demeyer, B., Vandembempt, K., Van Damme, B. (2006). Znder (t)huis: Sciale bigrafieën van thuislzen getetst aan de institutinele en maatschappelijke realiteit. Leuven: Lann. Vandereycken, W., van Deth, R. (2004). Psychiatrie: Van diagnse tt behandeling. Huten: Bhn Stafleu Van Lghum. Vansteenwegen, A. (1995). Principes van systeem- en cmmunicatietherapie, relatie- en gezinstherapie. Leuven: Acc (cursus faculteit psychlgie, KUL) Venema, A. (2000). Schrijven vr welzijnswerkers. Bussum: Cutinh. Vereniging van Vlaamse Sciale Hgeschlen (2001). Leren en werken als maatschappelijk assistent: Maatschappelijk werk, sciaal-cultureel werk, persneelswerk, maatschappelijke advisering (berepsprfiel, pleidingsprfiel, basiscmpetenties). Leuven / Apeldrn: Garant. Verhulst, J. (2005). RET-jezelf: Verstandig mgaan met prblemen. Met de fficiële RET-test. Amsterdam: Harcurt. Vervrt, M., Weiland, M. (2003). Therapiewijzer: Therie en praktijk van 21 psychtherapieën. Amsterdam / Antwerpen: Archipel. Warmenbl, L., Gssens, L. (2006). Aandacht in t kwadraat: In prbleembuurten werken met prbleemjngeren. Leuven / Vrburg: Acc. Willsn, R., Branch, R. (2006). Cgnitieve gedragstherapie vr dummies. Benelux: Pearsn Educatin. Wijnberg, J. (2003). In het diepste van de ziel is niets te zien: Prvcatieve psychlgie. Reselare: Rularta. Wijnberg, J. (2004). Gekker dan gek: He prvcatieve therapie werkt. Scriptum. 10

11 7. Evaluatie Evaluatie vr deze mdule mvat vier huistaken. Vr details: zie evaluatiecntract. 8. Gecmbineerd nderwijs / zelfstudie pdrachten Minstens 25% van deze wrdt gegeven in gecmbineerd nderwijs, richtlijnen wrden vrzien p de elektrnische leermgeving. 9. Laatste wijziging 24 juni

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Communicatieve vaardigheden Code Ac1 Lestijden 40 Studiepunten nvt Ingeschatte totale 55 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Maritieme opleiding Dek

Maritieme opleiding Dek Leerplan OPLEIDING Maritieme pleiding Dek Mdulair Studiegebied Maritieme pleidingen Gedkeuringscde: 2013/910/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Nautische wiskunde 60 Zeevaartkunde 60 Astrnavigatie 60 Zeemanschap

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie