ECTS-fiche: Psychosociale hulpverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECTS-fiche: Psychosociale hulpverlening"

Transcriptie

1 ECTS-fiche: Psychsciale hulpverlening 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Mdule Psychsciale hulpverlening Cde Bc1 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale 110 studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100% 1 De ttale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de student. De ingeschatte ttale studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wrdt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het mvat de lesmmenten, de verwerkings- en vrbereidingstijd en de evaluatiemmenten. 1

2 2. Inhud De mdule is gericht p een bespreking van de ervaringsgerichte psychsciale therapie: een algemene basismethdiek binnen het maatschappelijk werk vr het plssen van prblemen waarmee maatschappelijk werkers vaak mee wrden gecnfrnteerd. De methdiek gaat uit van het berepsprfiel van het maatschappelijk werk, sluit aan bij de functie en delen van het maatschappelijk werk en is vral (maar niet uitsluitend) gericht p de hulpvragen en beheften van de lagere sciaalecnmische klasse. Verder is de methdiek atechnisch, persnlijk en ervaringsgericht, zdat de tepassing bij uiteenlpende srten van prblemen realiseerbaar is. Kenmerkend zijn k het geïntegreerde behandelen van materiële en immateriële prblemen, het cmbineren van prbleem- en persnsgericht werken en het samenvegen van individuele en gezinsbegeleiding. Na een theretische uitdieping van deze methdiek, wrdt uitgebreid ingegaan p de fasen in de hulpverlening. Daarnaast wrdt gevraagd m k een andere methdiek te bestuderen, bvb.: cntextuele hulpverlening, plssingsgericht werken, Families First, vrwaardelijke hulpverlening. 3. Draagt bij tt vlgende cmpetenties AC 1: denk- en redeneervaardigheid AC 3: vermgen tt kritische reflectie AC 5: creativiteit AC 7: het vermgen tt cmmuniceren van infrmatie, ideeën, prblemen en plssingen, zwel aan specialisten als aan leken. AC 8: een ingesteldheid tt levenslang leren. ABC 2: plssingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van cmplexe prbleemsituaties in de berepspraktijk en het kunnen ntwikkelen en tepassen van zinvlle plssingsstrategieën. ABC 3: het besef van maatschappelijke verantwrdelijkheid, samenhangend met de berepspraktijk. BSC 6: ethisch handelen. BSC 7: reflecteren p de eigen praktijk en samenwerkingsverbanden. 2

3 BSC 8: de eigen prfessinele ntwikkeling en deze van het berep bevrderen. BSC 9: de maatschappelijk werker fundeert zijn/haar prfessineel handelen ethisch vanuit een attitude van zrgvuldigheid. Hij/zij heeft inzicht in de ethische aspecten van het berep, kent de dentlgische cde ervan en hanteert de cde als richtlijn in cncrete situaties. Hij/zij is zich bewust van de dilemma s die kunnen ntstaan in het spanningsveld tussen pvattingen van cliënten, eisen van de hulpverlenende rganisaties, maatschappelijke waarden en nrmen en persnlijke pvattingen van de maatschappelijk werker. Hij/zij bepaalt hierin een eigen psitie en maakt gefundeerde en verantwrde keuzes. BSC 10: de maatschappelijk werker tnt in het bijznder aandacht en respect vr culturele diversiteit (in relatie tt afkmst, klasse, gender, etniciteit, religie, ) In het handelen hudt hij/zij rekening met deze factren en hij/zij speelt in p de culturele eigenheid van diverse grepen. BSC 11: de maatschappelijk werker heeft in het bijznder g vr en inzicht in de factren die allerlei vrmen van kansenngelijkheid en maatschappelijke deprivatie in de hand werken f in stand huden. BSC 12: de maatschappelijk werker gaat met het cliëntsysteem een prfessinele samenwerkingsrelatie aan. Hij/zij vindt in het werken met cliënten een evenwicht tussen aandacht vr het cliëntsysteem en zijn cntext enerzijds en de pdracht en de psitie van de dienst f rganisatie anderzijds. BSC 13: de maatschappelijk werker leeft zich in in de prblematiek en de situatie van cliëntsystemen vanuit een attitude van respect vr de persnen en hun situatie. Hij/zij gaat m met cliëntsystemen vanuit een attitude van empwerment en participatie. BSC 14: de maatschappelijk werker gaat creatief en vernieuwend met situaties m. Hij/zij evalueert zijn/haar prfessineel ptreden kritisch en stuurt dit handelen vrtdurend bij. Hij/zij benut supervisie, intervisie en andere werkvrmen ter ndersteuning van het prfessineel handelen. BSC 15: de maatschappelijk werker werkt naargelang de cntext en het belang, met verschillende cliëntsystemen: individuele cliënten, gezinnen, grepen, systemen en hun cntext. BSC 16: de maatschappelijk werk heeft inzicht in de belangrijkste mdellen van methdisch hulpverlenen en laat zich inspireren dr de prfessinele en wetenschappelijke discussie ver deze mdellen. Hij/zij maakt uit diverse 3

4 mdellen een verantwrde en gefundeerde keuze en gaat hiermee p een niet-dgmatische wijze m. Inspelend p cncrete situaties wendt hij/zij p een creatieve wijze inzichten en technieken uit methdische mdellen aan en verfijnt zijn/haar methdisch werken. BSC 17: de maatschappelijk werker werkt prcesmatig. Hij/zij zet vlgende stappen: vanuit een beginsituatie een crrecte analyse maken van de situatie, de gewenste delstellingen frmuleren, in verleg de meest adequate aanpak kiezen, het prces evalueren en bijsturen. Dit gebeurt samen met het cliëntsysteem, met aandacht vr de cntext en desgevallend in samenwerking met andere hulpverleners; hierbij heeft hij/zij uitdrukkelijk aandacht vr de participatie van het cliëntsysteem en vr persns-, systeem- en structuurgerichte aspecten. BSC 18: de maatschappelijk werker kent en hanteert de actuele sciale kaart. Hij/zij infrmeert en assisteert cliënten en delgrepen gericht bij het gebruik van vrzieningen. Hij/zij cnsulteert, interpreteert en past de (sciale) wetgeving situatiegericht te en riënteert f verwijst het cliëntsysteem p een gepaste wijze dr. Indien ndig f wenselijk en steeds in verleg, treedt hij/zij in plaats van de cliënt p en behartigt de belangen van de cliënt znder hem/haar te verafhankelijken. BSC 19: de maatschappelijk werker heeft inzicht in de basismechanismen van interactie en cmmunicatie, zwel interpersnlijk als in grepen, in en tussen rganisaties. Hij/zij neemt deel aan, verheldert en kan leiding geven aan cmmunicatieprcessen in cliëntsituaties, in teamverband, in rganisaties en netwerken. BSC 20: de maatschappelijk werker rapprteert p een deskundige manier, zwel mndeling als schriftelijk ver het cliëntsysteem, ver de gehanteerde methdiek en ver zijn/haar eigen aanpak. Hij/zij tnt de vaardigheid en de bereidheid m feedback te geven en te krijgen. BSC 21: de maatschappelijk werker heeft de vaardigheid en is bereid m frmeel en infrmeel samen te werken met cllega s, in teamverband, met andere hulpverleners en rganisaties en met vrijwilligers. 4. Delstellingen inzicht hebben in de interacties tussen persnen en hun mgeving kunnen illustreren he de kwaliteit van het persnlijke welzijn van mensen beïnvled en bepaald wrdt dr de interacties tussen 4

5 persnen, de primaire leefgemeenschap, het sciale en prfessinele netwerk, de maatschappelijke instanties en de verheid deze interacties kunnen in stand huden, ndersteunen, herstellen, verbeteren, bevrderen, ntwikkelen en herstructureren, in vrtdurende dialg met betrkkenen de wisselwerking tussen materiële en immateriële aspecten (h)erkennen kunnen interveniëren naar aanleiding van zwel de psychische beleving als de sciale situatie 5

6 5. Werkvrmen Instructievrmen: dceren, vertellen Interactievrmen: nderwijsgesprek, klassengesprek Opdrachtvrmen: huiswerk, casusanalyse 6. Leermiddelen Cursus en elektrnische leermgeving. Literatuurlijst (één van de vier handbeken verplicht) Cladder, H. (2010). Oplssingsgerichte krte psychtherapie. Amsterdam: Pearsn. Jagt, L. (2010). Onvrijwillige Hulpverlening: Met dat nu? Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Spanjaard, H., Haspels, M. (2005) Families First: Handleiding vr gezinsmedewerkers. Amsterdam: SWP / NIZW Jeugd. van den Eerembeert, E., van Heusden, A. (1983). Balans in beweging: Ivan Bszrmenyi-Nagy en zijn visie p individuele en gezinstherapie. Haarlem: De Trts. Literatuurlijst (aanbevlen) American Psychiatric Assciatin (2001). Beknpte handleiding bij de diagnstische criteria van de DSM-IV-TR.. Amsterdam: Harcurt. Arntz, A., Bögels, S. (2000). Schemagerichte cgnitieve therapie vr persnlijkheidsstrnissen. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Baart, A. (2006). Een therie van de presentie (3 e vermeerderde druk, 2 e plage). Den Haag: Lemma. Beck, J. S. (1999). Basisbek cgnitieve therapie. Baarn: HB. Bögels, S. M., van Oppen, P. (red) (1999). Cgnitieve therapie: Therie en praktijk. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Bnen, R. (2003). Irina, Js, Ali en Mies: Interculturaliteit in maatschappij en schl. Antwerpen / Apeldrn: Garant. Buwkamp, R. & de Vries, S. (1992). Handbek psychsciale therapie: Therie en praktijk. Utrecht: De Tijdstrm / NIZW. 6

7 Bszrmenyi-Nagy, I. (2000). Grndbeginselen van de cntextuele benadering. Haarlem: De Trts. Bszrmenyi-Nagy, I., Krasner, B. R. (1994). Tussen geven en nemen: Over cntextuele therapie. Haarlem: De Trts. Buverne-De Bie, M., ea. (2002). Handbek frensisch welzijnswerk. Gent: Academia Press. Cladder, J. M., Nijhff-Huijsse, M., Mulder, G. (2000). Gedragstherapie met kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Harcurt. Cullberg, J. (2003). Mderne psychiatrie: Een psychdynamische benadering. Amsterdam: Amb. De Hert, M., Magiels, G., Thys, E. (2000). Het geheim van de hersenchip: Zelfgids vr mensen met een psychse. Berchem: Ep. de Mönnink, H. (2004). De gereedschapskist van de maatschappelijk werker: Handbek multimethdisch maatschappelijk werk. Maarssen: Elsevier gezndheidszrg. de Vries, S. (2000). Psychsciale hulpverlening en vluchtelingen. Utrecht: Phars. de Vries, S. (2007). Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP. de Vries, S. (2010). Basismethdiek psychsciale hulpverlening: Oplssingsgericht, ervaringsgericht, systeemgericht. Huten: Bhn Stafleu Van Lghum. Delfs, M. F. (2005). Kinderen en gedragsprblemen: Angst, agressie, depressie en ADHD. Een bipsychlgisch mdel met richtlijnen vr diagnstiek en behandeling, aangevuld met psychsmatiekmdel. Amsterdam: Harcurt. Derksen, J. L. L. (1993). Handbek persnlijkheidsstrnissen: Diagnstiek en behandeling van de DSM-IV en ICD-10 persnlijkheidsstrnissen. Utrecht: De Tijdstrm. Dermaut, D., Mechnig, S., Mus, S. (red) (2007). Ik wn dus ik ben: Een reprtage van jngeren die begeleid zelfstandig wnen. Antwerpen / Apeldrn: Garant. Driessens, K., Van Regenmrtel, T. (2006). Bind-kracht in armede: Leefwereld en hulpverlening. Leuven: Lann. Egan, G. (2004). Deskundig hulpverlenen: Een mdel, methden en vaardigheden. Assen: Kninklijke Van Grcum. Eldering, L. (2006). Cultuur en pveding: Interculturele pedaggiek vanuit eclgische perspectief. Rtterdam: Lemniscaat. Fiddelaers-Jaspers, R., Fiddelaers, J (2000). De meest gestelde vragen ver kinderen en de dd. Heeze: In de Wlken (brchure). Glassman, W. E., Geluk, H. (1998). Strmingen in de psychlgie. Baarn: HB Uitgevers. Gethals, J. (2006). Een inleiding in de criminlgie. Leuven: Acc. 7

8 Greene, R. W. (2005). Het explsieve kind: Over het pveden en begrijpen van snel gefrustreerde en chrnisch inflexibele kinderen. Amsterdam: Nieuwezijds. Greene, R. W., Abln, J. S. (2007). Het behandelen van explsieve kinderen: De methde van het gezamenlijk prblemen plssen. Amsterdam: Nieuwezijds. Hargrave, T. D., Pfitzer, F. (2005). Ontwikkelingen in de cntextuele therapie: De kracht van geven en nemen in relaties. Leuven / Vrburg: Acc. Heylen, M., Janssens, K. (2001). Het cntextuele denken: Een methdiekntwikkeling vr het welzijnswerk. Leuven / Vrburg: Acc. Hermans, D., Eelen, P., Orlemans, H. (2007). Inleiding tt de gedragstherapie. Huten: Bhn Stafleu van Lghum. Hllander, J., Wijnberg, J. (2006). Prvcatief cachen: De basis. Scriptum. Jacbs, G. (1998). Ratineel-emtieve therapie: Een praktische gids vr hulpverleners. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Jagt, N., Jagt, L. (2004). Taakgerichte hulpverlening in scial wrk. Huten: Bhn Stafleu Van Lghum. Kinet, M. (2006). Freud & c in de psychiatrie: Klinisch-psychtherapeutisch perspectief. Antwerpen / Apeldrn: Garant. Lambrechts, G. (2003). De gestaltherapie: Tussen ten en straks. Berchem: Ep. Luyten, P., Van Haute, P., De Blck, A. (red) (2007). Psychanalyse, cgnitieve psychlgie en evidence-based medicine. Leuven: Lann Campus. Michielsen, M., Van Mulligen, W., Hermkens, L. (1998). Leren ver leven in lyaliteit: Over cntextuele hulpverlening. Leuven / Leusden: Acc. Nijenhuis, H. (2005). De lerende prfessie: Hfdlijnen van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP. O Cnner, J., Seymur, J. (1997). NLP-gids vr ptimaal functineren: Neurlinguïstisch prgrammeren vr beginners. Haarlem: De Trts. Onderwaater, A. (1995). De therie van Nagy: De nverbrekelijke band tussen uders en kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger. Bks. Onzia, Y. (2007). Luis: Het leven van een bedelaar. Antwerpen / Vianen: The Huse f Prins, P. J. M., Bsch, J. D. (red) (1998). Methden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Remmerswaal, J. (2003). Handbek grepsdynamica: Een inleiding p therie en praktijk. Sest: Nelissen. 8

9 Rigter, J. (2002). Ontwikkelingspsychpathlgie bij kinderen en jeugdigen. Bussum: Cutinh. Rigter, J. (2004). Psychlgie vr de praktijk. Bussum: Cutinh. Rigter, J. (2008). Het palet van de psychlgie: Strmingen en hun tepassingen in hulpverlening en pveding. Bussum: Cutinh. Rse, R. (2006). De bijzndere jeugdzrg als pveder. Gent: Academia Press. Rümke, A. (2004). Verkenningen in de psychiatrie: Een hlistische benadering. Zeist: Indig. Schalkwijk, F. (2006). Dit is psychanalyse: Een inleiding tt de geschiedenis, therie en praktijk van psychanalyse. Amsterdam: Bm. Sims, G. (2004). Cgnitieve gedragstherapie: Handleiding vr de praktijk. Baarn: HB. Slachtfferhulp (2003). Kinderen helpen na een schkkende gebeurtenis: Praktische gids na een misdrijf f een pltseling verlijden. Tielt: Lann. Snellen, A. (2007). Basismdel vr methdisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk. Bussum: Cutinh. Spiesschaert, F. (2005). Ervaringsdeskundige in armede en sciale uitsluiting: Een inleiding tt de methdiek. Leuven / Vrburg: Acc. Swildens, H. (red) (1991). Leerbek gesprekstherapie: De cliëntgerichte benadering. Utrecht: De Tijdstrm. Themanummer presentie in Sciale interventie, jaargang 12, nr.2, Uijtenbgaardt, B. C. (2002). Licht p hypntherapie. Utrecht: Servire. van Acker, J. (2001). Zrgenkinderen: mgaan met pvedingsprblemen. Amsterdam: Amb. Van Cillie, J. (2006). Bij de tekst: Schrijfbek vr sciaal werkers. Mechelen: Wlters Plantyn. van den Berg, H., Meijer, B. (2001). Zakwrdenbek van de psychiatrie. Arnhem: Elsevier. van den Eerembeert, E., van Heusden, A. (1983). Balans in beweging: Ivan Bszrmenyi-Nagy en zijn visie p individuele en gezinstherapie. Haarlem: De Trts. van der Pleg, J. D. (2005). Behandeling van gedragsprblemen: Initiatieven en inzichten. Rtterdam: Lemniscaat. van der Pleg, J. D. (2007). Gedragsprblemen: Ontwikkelingen en risic s. Rtterdam: Lemniscaat. Van Hudenhve, B. (1998). Ziek znder ziekte: Beter begrijpen van psychsmatische klachten. Tielt: Lann. 9

10 Van Lieshut, T. (2002). Pedaggische adviezen vr speciale kinderen: Een praktische handleiding vr prfessinele pveders, begeleiders en leerkrachten. Huten / Diegem: Bhn Stafleu Van Lghum. Van Regenmrtel, T. (2002). Empwerment en maatzrg: Een krachtgerichte psychlgische kijk p armede. Leuven / Leusden: Acc. Van Regenmrtel, T., Demeyer, B., Vandembempt, K., Van Damme, B. (2006). Znder (t)huis: Sciale bigrafieën van thuislzen getetst aan de institutinele en maatschappelijke realiteit. Leuven: Lann. Vandereycken, W., van Deth, R. (2004). Psychiatrie: Van diagnse tt behandeling. Huten: Bhn Stafleu Van Lghum. Vansteenwegen, A. (1995). Principes van systeem- en cmmunicatietherapie, relatie- en gezinstherapie. Leuven: Acc (cursus faculteit psychlgie, KUL) Venema, A. (2000). Schrijven vr welzijnswerkers. Bussum: Cutinh. Vereniging van Vlaamse Sciale Hgeschlen (2001). Leren en werken als maatschappelijk assistent: Maatschappelijk werk, sciaal-cultureel werk, persneelswerk, maatschappelijke advisering (berepsprfiel, pleidingsprfiel, basiscmpetenties). Leuven / Apeldrn: Garant. Verhulst, J. (2005). RET-jezelf: Verstandig mgaan met prblemen. Met de fficiële RET-test. Amsterdam: Harcurt. Vervrt, M., Weiland, M. (2003). Therapiewijzer: Therie en praktijk van 21 psychtherapieën. Amsterdam / Antwerpen: Archipel. Warmenbl, L., Gssens, L. (2006). Aandacht in t kwadraat: In prbleembuurten werken met prbleemjngeren. Leuven / Vrburg: Acc. Willsn, R., Branch, R. (2006). Cgnitieve gedragstherapie vr dummies. Benelux: Pearsn Educatin. Wijnberg, J. (2003). In het diepste van de ziel is niets te zien: Prvcatieve psychlgie. Reselare: Rularta. Wijnberg, J. (2004). Gekker dan gek: He prvcatieve therapie werkt. Scriptum. 10

11 7. Evaluatie Evaluatie vr deze mdule mvat vier huistaken. Vr details: zie evaluatiecntract. 8. Gecmbineerd nderwijs / zelfstudie pdrachten Minstens 25% van deze wrdt gegeven in gecmbineerd nderwijs, richtlijnen wrden vrzien p de elektrnische leermgeving. 9. Laatste wijziging 24 juni

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

ECTS-fiche: Aa1 Sociologische vraagstukken

ECTS-fiche: Aa1 Sociologische vraagstukken ECTS-fiche: Aa1 Scilgische vraagstukken 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Mdule Scilgische vraagstukken Cde Aa1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale 30 studiebelasting

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche: H3 Categoriaal werken 3

ECTS-fiche: H3 Categoriaal werken 3 ECTS-fiche: H3 Categriaal werken 3 1. Identificatie Opleiding Graduaat Orthpedaggie Mdule Categriaal werken 3 Cde H3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding SLO Mdule Prfessineel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Agogisch handelen in de onderwijspraktijk AHLIO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Agogisch handelen in de onderwijspraktijk AHLIO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

ECTS-fiche: D1 Zelfhantering 1

ECTS-fiche: D1 Zelfhantering 1 ECTS-fiche: D1 Zelfhantering 1 1. Identificatie Opleiding Graduaat Orthopedagogie Module Zelfhantering 1 Code D1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Communicatieve vaardigheden Code Ac1 Lestijden 40 Studiepunten nvt Ingeschatte totale 55 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-cultureel werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-cultureel werk. Lestijden 40 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau)

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau) Berepsniveau B Fndsenwerver (Hb werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De fndsenwerver die functineert p het berepsniveau B is in staat zelfstandig te werken aan fndsenwervingsprjecten f nderdelen daarvan.

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

ECTS-fiche. n.v.t. Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. n.v.t. Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GSCW Organisatierecht Bb1 40 n.v.t. 50 JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids. visietekst preventie en mgang agressief gedrag KIDS Brggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.be visie Agressie maakt nlsmakelijk deel uit van het menselijk bestaan

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG Als betrkken en vruitstrevende verpleegkundige, werkzaam in de palliatieve zrg, wilt u zich specialiseren p uw vakgebied. Palliatieve zrg is integrale zrg aan mensen

Nadere informatie

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! Opleiding Excellent Cach Een unieke cmbinatie van prfessineel cachen en het inzetten van Paard als Spiegel! DE WERKWIJZE Waarm u als excellent cach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Master f Science in het sciaal werk en sciaal beleid Infsessie schakelprgramma Academiejaar 2014-2015 Opleiding Schakelprgramma: master f science in het sciaal werk en sciaal beleid Omschakeling prfessinele

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Blended Learning Jos Fransen

Blended Learning Jos Fransen Blended Learning Js Fransen Inleiding Over het begrip 'blended learning' is al veel geschreven, maar altijd vanuit een specifieke invalshek. Dat leidt tt verschillende definities van het begrip 'blended

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren Samenwerken ver de sectren heen. Dilemma's en he ermee m te gaan Carline Vermeiren Netwerken Steeds meer bewustwrding mtrent (kinder)armede Vertaalt zich in tename van de beschikbare middelen m hierp in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

CONFLICT MANAGEMENT TOOLKIT

CONFLICT MANAGEMENT TOOLKIT CONFLICT MANAGEMENT TOOLKIT Verneem p deze beide dagen he u als leidinggevende uw verantwrdelijkheid kan pnemen bij cnflicten zwel als betrkken partij f als bemiddelaar en z cnflicten mturnt tt kansen

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 95-studiepuntenprogramma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 95-studiepuntenprogramma (2014-2015) Bachelr Sciaal Werk met een -studiepuntenprgramma (201-201) Als je in het bezit bent van een: Prfessinele bachelr gezinswetenschappen Prfessinele bachelr maatschappelijke veiligheid Prfessinele bachelr

Nadere informatie

PROJECT JONGEREN MET ASS EN TEWERKSTELLING. Algemene informatie project autisme en tewerkstelling Algemene informatie.

PROJECT JONGEREN MET ASS EN TEWERKSTELLING. Algemene informatie project autisme en tewerkstelling Algemene informatie. PROJECT JONGEREN MET ASS EN TEWERKSTELLING Algemene infrmatie prject autisme en tewerkstelling Algemene infrmatie Het prject 'autisme en tewerkstelling' wrdt dr de 3 nderwijskepels van Vlaanderen uitgeverd.

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 95- studiepuntenprogramma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 95- studiepuntenprogramma (2014-2015) Bachelr Sciaal Werk met een 9- studiepuntenprgramma (201-201) Als je in het bezit bent van een: Prfessinele bachelr gezinswetenschappen Prfessinele bachelr maatschappelijke veiligheid Prfessinele bachelr

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie