CURSUSSELECTIE 62A 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSSELECTIE 62A 2013/2014"

Transcriptie

1 Inleiding Omdat onze opleidingsbedrijven Bouwopleiding Zeeland, SPB Bergen op Zoom en SSPB Middelharnis hun krachten hebben gebundeld, beschikken wij over nog meer expertise en kunnen als collectief betere prijs/kwaliteitsverhoudingen bedingen bij inkoop van de opleidingsproducten. Vanuit dit collectief ontvangt u de eerste uitgave, themalijst ten behoeve van volwassenen educatie voor de bouwsector. Bouwmensen/Inframensen De bovengenoemde opleidingsbedrijven gaan dit voorjaar over naar Bouwmensen. Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-opleidingsbedrijven. Ze ontstond uit een initiatief van de vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend Nederland om de ontwikkelingen die het de sector moeilijk maken voor te blijven. We zorgen nu voor vakbekwaam personeel voor de toekomst. Dat doen we met effectieve en regionale opleidingen. Deze complexe taak kunnen wij niet alleen uitvoeren. We werken zowel landelijk als regionaal samen met ervaren en betrokken partners. Niets doen is geen optie. Dus we gaan samen aan de slag om ons gedeeld belang en een overstijgend eigenbelang zeker te stellen Het belang van scholing is groot in de bedrijfstak. Innovatieve technieken, nieuwe kennis en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat vakinhoudelijke bijscholing noodzakelijk blijft. Het Scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere werknemer die valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid heeft elk kalenderjaar recht op gemiddeld twee dagen scholing met behoud van loon. Ondanks dat de economische crisis hard heeft toegeslagen in de bedrijfstak doet het ons goed te zien dat er nog altijd veel bedrijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen personeel. Goed ondernemerschap noemt men dat: De economie zal weer aantrekken. En zodra dat het geval is, heeft de bedrijfstak weer mensen nodig. De vergrijzing zal de vraag naar nieuwe mensen zelfs vergroten. Er zullen dus nieuwe vakmensen moeten klaarstaan. Juist nu is het belang van scholing het grootst. Dat geldt voor oudere werknemers die door middel van kennisvergroting en - verbreding breder inzetbaar zijn. En voor jongere werknemers die zich hun vak nog helemaal eigen moeten maken. Beiden worden op de toekomst voorbereid. Wat hebben wij u te bieden: Onafhankelijk advies Wij zijn niet verbonden aan scholingsinstituten of andere bedrijven die opleidingsproducten aanbieden, hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren. Maatwerk Maatwerk gericht op uw specifieke opleidingsvraag. De opleidingsadviseur van het opleidingsbedrijf kent de markt, zodat uw specifieke vraag gekoppeld kan worden aan de juiste aanbieder, de opleidingsadviseur beschikt tevens over een breed netwerk van specialisten die ondernemingen kunnen ondersteunen in deze tijd van verandering. Cursusaanbod Voor deze themalijst van cursussen en trainingen kan worden ingetekend via open inschrijving. Deze cursustitels zijn zoveel mogelijk op de behoefte van de bouwbedrijven in onze regio afgestemd en worden door verschillende opleidingsinstituten verzorgd. Bij de selectie van een opleidingsinstituut is de prijs/kwaliteitsverhouding en flexibiliteit doorslaggevend voor ons geweest. Flexibiliteit In overleg is het mogelijk om de trainingen als middag-avond variant uit te voeren. (De scholingsvergoeding komt dan te vervallen!) Uitvoeringslocatie Het aantal inschrijving uit de regio bepaald de uitvoeringslocatie, bij voldoende inschrijving uit de regio zal de uitvoering in de regio plaats vinden. Wij verwachten dat we u op deze wijze kunnen ondersteunen met het invulling geven aan uw scholingsvraagstukken. 1 Cursusselectie B.V.

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 Inhoudsopgave 2 Overzicht trainingen en opleidingen 3 Algemene informatie 4 Vergoedingsregels 5,6 Productinformatie leermeesters 7 Productinformatie Arbo, veiligheid en gezondheid 8 Productinformatie vaktechnisch of Organisatie, planning en automatisering 9 Aanmeldingsformulier 43 Algemene voorwaarden 44 Aantekeningen 45 2 Cursusselectie B.V.

3 Blz. Trainingen en opleidingen CURSUSPRIJS 7 Competentie gericht leren voor leermeester /begeleidend vakman 364,00 8 Herhaling bedrijfshulpverlener herhaling BHV 192,00 9 Herhaling bedrijfshulpverlener incl. EHBO 334,00 10 (Herhaling) Basisveiligheid 195,00 11 (Herhaling) VOL VCA 205,00 12 Asbestherkenning 205,00 13 Keuring arbeidsmiddelen; draagbaar klimmaterieel of elektrisch handgereedschap 285,00 14 Bouwcirkel Opleidingsplan 2014 Duurzaam Bouwen! 273,00 15 Praktische Communicatie op de Werkvloer 299,00 16 Lading zekeren 245,00 17 Allround vakman Installatietechniek 2 daagse 620,00 18 Veilig werken op wegen 199,00 19 Duurzame inzetbaarheid 275,00 20 Waterdichte aansluitingen met bladlood en bladloodvervangers 309,00 21 Rijbewijs E achter B aanhangwagen (1 daagse) 525,00 22 Beginselen meten & Uitzetten en tekening lezen 290,00 23 Verwerken van kitten 295,00 24 isolatietechnieken 290,00 25 Digitale tachograaf 230,00 26 Herkennen en voorkomen van bouwfouten 275,00 27 Herkennen en oplossen van problemen bij tegelwerken 472,00 28 Praktijk voor renovatie en onderhoudsmedewerkers 620,00 29 Het nieuwe rijden 455,00 30 aanslaan van lasten 285,00 31 Werken in verontreinigde grond OPM 220,00 32 Kabels en leidingen lokaliseren, volgens de WION-wet 292,00 33 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk 285,00 34 Veilig werken met Heftruck, Reachtruck of Verreiker 275,00 35 Renovaid houtrotherstel 220,00 36 Veilig werken met de hoogwerker 285,00 37 Steigerinspecteur 250,00 38 Praktijktraining: Luchtdicht bouwen 277,00 39 Aanbrengen van bevestigingsmaterialen 285,00 40 Verplichte TCVT bijscholing (N121)* code A en B of code C en D 260,00 41 Restauratie in overleg met bedrijf 3 Cursusselectie B.V.

4 Algemene informatie artikel 62a In de CAO voor de Bouwnijverheid is een apart hoofdstuk (hoofdstuk 7) gewijd aan opleiding, scholing, loopbaanbeleid en arbeidsmarkt. Het recht op scholing voor bouwplaats werknemers vindt u onder artikel 62a. In de vorige CAO stond de scholingsparagraaf vermeld onder artikel 61a. Artikel 62a van de CAO voor de Bouwnijverheid stelt medewerkers die onder deze cao vallen, in de gelegenheid om per kalenderjaar gemiddeld twee dagen scholing, met behoud van loon, te volgen. Werkgevers die bovengenoemde CAO toepassen, krijgen voor de dagen waarop hun Bouw-CAO werknemers cursussen hebben gevolgd een vaste bijdrage in de verlet- en reiskosten en een vaste bijdrage in de cursuskosten, exclusief BTW. De 62a cursussen die het Scholingsfonds vergoedt, staan gepubliceerd in de catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf. Artikel 62a stelt werknemers in de gelegenheid om bijscholingscursussen te volgen: die verband houden met de huidige of toekomstige functie bij een werkgever die de CAO voor de Bouwnijverheid toepast èn; die door het bestuur van het Scholingsfonds zijn goedgekeurd en opgenomen in de catalogus opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf. Over het moment van opname van het scholingsverlof dient tussen werkgever en werknemer overeenstemming te bestaan. De regeling Werkgevers die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen en die hun (Bouw-CAO) werknemers cursussen laten volgen komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het Scholingsfonds voor: Verlet-, reis- en cursuskosten die verband houden met het volgen van een cursus uit de catalogus. De voorwaarden waaronder deze vergoedingen worden verstrekt, worden vastgesteld door het bestuur van het Scholingsfonds. De verletkosten bestaan uit het vast overeengekomen loon plus de daarbij behorende vakantietoeslag en de over dat loon door de werkgever verschuldigde premies en bijdragen. De vergoeding geldt per dag en per werknemer. UTA-personeel De vergoedingsregeling van het Scholingsfonds geldt niet voor uitvoerend, technisch en administratief personeel. 4 Cursusselectie B.V.

5 De Vergoeding De behoefte aan scholing verschilt per werknemer. Het aantal dagen per cursus is ook niet altijd gelijk. Daarom is het aantal scholingsdagen waar de werknemer per kalenderjaar recht op heeft met een zekere mate van flexibiliteit in de CAO voor de Bouwnijverheid vastgelegd. Het recht van elke werknemer op gemiddeld twee scholingsdagen per kalenderjaar kent de volgende beperkingen: 1. Per bouwplaats werknemer vergoedt het Scholingsfonds per kalenderjaar maximaal zes scholingsdagen, als wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder beperking twee. 2. Per onderneming wordt per kalenderjaar maximaal vergoed het aantal scholingsdagen dat overeenkomt met tweemaal het aantal bouwplaats werknemers dat valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid. Het bestuur van het Scholingsfonds kan toestemming geven om in bijzondere omstandigheden van deze regels af te wijken. De hoogte van de vergoedingen wordt door het bestuur van het Scholingsfonds bepaald. Het bestuur gebruikt de volgende thema-indeling voor de hoogte van de vergoedingen per cursusdag: Bedrag Thema indeling 113,00 Cursussen op het terrein van Vaktechniek * 113,00 Cursussen op het terrein van Organisatie, planning en automatisering 89,00 Cursussen op het terrein van Communicatie en samenwerking 74,00 Cursussen op het terrein van Kwaliteitszorg en milieu 100% De cursuskosten van de leermeestercursus worden op grond van CAO-afspraken 100% vergoed. * Er zijn vaktechnische cursussen op het terrein van: Afwerktechnieken, arbeidsmiddelen, betontechnieken Dakwerken, buisleidingen, grond- en kabelwerken Installatietechnieken, lassers, machinisten, monteurs Maatvoeren en uitzetten, metselen en voegen, onderhoud Renovatie, restauratie en slopen, bestraten, steigerbouw Timmeren en houtbewerken, transportmiddelen Verticaal transport, wegenbouw en werken op hoogte Vergoedingsstempels In de catalogus is op iedere cursuspagina een 'vergoedingsstempel' geplaatst. In deze stempel staat het bedrag of percentage dat per cursusdag wordt vergoed aan de werkgever. Er zijn vier vergoedingsstempels: 5 Cursusselectie B.V.

6 Vergoeding van verlet- en reiskosten Het bestuur van het Scholingsfonds heeft de vergoeding van de verlet en reiskosten vanaf 1 juli 2006 vastgesteld op maximaal 160,00 per cursusdag voor werknemers van 22 jaar en ouder. Dit bedrag wordt voor jeugdige werknemers per leeftijd gestaffeld. Zie hieronder. Leeftijd Staffel in procenten/% Vergoeding verlet- en reiskosten in euro's/ 22 en ouder , Het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf verstrekt geen aparte reiskostenvergoeding. 6 Cursusselectie B.V.

7 Competentie gericht leren voor leermeester / begeleidend vakman Leermeesters/begeleidend vaklieden vaardigheden bijbrengen in het kader van de overgang naar competentiegericht leren. Leermeesters, begeleidend vaklieden en instructeurs. Het opleiden in de bouw gaat veranderen. Het eigentijds leren in de bouw vraagt een vernieuwde competentiegerichte leeromgeving waarin de beroepspraktijk leidend is en de deelnemer centraal staat. De theorie en praktijk moeten beter op elkaar gaan aansluiten. Dit vraagt van de begeleiders ook andere en nieuwe kennis, vaardigheden, gedrag en houding. Leermeesters, begeleidend vaklieden en instructeurs zijn veelal doorkneed in hun vakgebied maar vragen om een specifieke aanpak waar het gaat om het omgaan met nieuwe didactische inzichten. Deze cursus, die door regionale samenwerkingsverbanden wordt geleverd, gaat in op het competentiegericht leren tegen de achtergrond van de praktijk van alle dag. Certificaat Herhalingscursus met thema's Kan zowel theorie als praktijk zijn Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis of regionaal. EUR 364,00 (excl. BTW) Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. deelnemers Inschrijfformulier of 7 Cursusselectie B.V.

8 Herhaling Bedrijfshulpverlener Medewerkers in het bezit van het certificaat Bedrijfshulpverlening, variant A of B, trainen om het BHV- certificaat in stand te houden. Alle medewerkers in het bezit van een BHV- certificaat, variant A of B. Belangrijke punten Eerste Hulp, benadering slachtoffer: bewustzijn/ademhaling, noodgreepmethode toepassen (o.a. stabiele zijligging, Heimlich), noodvervoersgreep, verbandtrommel, reanimeren, demonstratie en opleiding AED, bedrijfsnoodplan en ontruimen, afgesloten met de jaarlijkse aantekening van verlenging. Kleine blusmiddelen, ontruimen en melden, afgesloten met jaarlijkse aantekening van verlening. Verlenging Certificaat Bedrijfshulpverlener. Om het BHV- certificaat te behouden dient de cursus jaarlijks te worden gevolgd. theorie en praktijk Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 192,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW en CCV code 95, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 12 tot 16 deelnemers. Inschrijfformulier of 8 Cursusselectie B.V.

9 Herhaling Bedrijfshulpverlener incl. EHBO Om het certificaat Bedrijfshulpverlening en EHBO-diploma in stand te houden dient de cursist éénmaal per jaar een herhalingscursus van twee dagen te volgen of twee dagen in het ene jaar en één dag in het volgend jaar. Alle medewerkers die zijn of worden belast met de BHV en Eerste Hulp, in bezit van EHBO diploma. Belangrijke punten Eerste Hulp, benadering slachtoffer: bewustzijn/ademhaling, noodgreepmethode toepassen (o.a. stabiele zijligging, Heimlich), noodvervoersgreep, verbandtrommel, reanimeren, demonstratie en opleiding AED, bedrijfsnoodplan en ontruimen, afgesloten met de jaarlijkse aantekening van verlenging. Kleine blusmiddelen, ontruimen en melden, afgesloten met jaarlijkse aantekening van verlening. Na het met goed gevolg afronden van de herhalingstraining ontvangen de deelnemers een verlenging van het EHBO-diploma van het Oranje Kruis, incl. reanimatie aantekening, evenals een certificaat Bedrijfshulpverlening met een aantekening AED en kleine blusmiddelen. Om het EHBO-diploma te behouden dient de herhalingscursus jaarlijks te worden gevolgd. 1,5 dag per jaar, 3 dagen in 2 jaar. theorie en praktijk. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 334,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW en CCV code 95, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 12 tot 16 deelnemers. Inschrijfformulier of 9 Cursusselectie B.V.

10 Basisveiligheid VCA (VVA1) Behalen van het diploma Basisveiligheid. De deelnemers leren welke veiligheidseisen en voorschriften in acht genomen moeten worden bij uitvoering van de werkzaamheden. Alle die in kader van de VCA- certificering in het bezit dienen te zijn van het diploma Basisveiligheid VCA 1. Leidinggevende medewerkers die in het kader van de VCA certificering in het bezit dienen te zijn van Basisveiligheid en Veiligheid voor leidinggevende. Het VOL-VCA certificaat is een samenvoeging van VVA1 en VVA2. Arbeidsomstandighedenwet Voorkomen van risico s Veiligheidswetgeving Persoonlijke beschermingsmiddelen De invloed van de leidinggevende op de veiligheidssituatie Na behalen van het examen een diploma Basis, tevens levert deze cursus 7 uur scholing tbv herhaling cursus code 95 CCV. 1 uur examen, 40 vragen. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 195,00 (excl. BTW) Prijs is excl. BTW en CCV code 95, incl. lunch, accommodatie, examen, diploma, pasje en boek. 12 tot 20 deelnemers Inschrijfformulier of 10 Cursusselectie B.V.

11 Herhaling VOL VCA (VVA 1 en VVA2) Behalen van het diploma VOL-VCA. De deelnemers leren welke veiligheidseisen en voorschriften in acht genomen moeten worden bij uitvoering van de werkzaamheden Alle die in kader van de VCA- certificering in het bezit dienen te zijn van het diploma VOL- VCA. Leidinggevende medewerkers die in het kader van de VCA certificering in het bezit dienen te zijn van Basisveiligheid en Veiligheid voor leidinggevende. Het VOL-VCA certificaat is een samenvoeging van VVA1 en VVA2. Arbeidsomstandighedenwet Voorkomen van risico s Veiligheidswetgeving Persoonlijke beschermingsmiddelen De invloed van de leidinggevende op de veiligheidssituatie Na behalen van het examen een diploma VOL-VCA veiligheid, tevens levert deze cursus 7 uur scholing tbv herhaling cursus code 95 CCV. 1,75 uur examen, 70 vragen Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 205,00 (excl. BTW) Prijs is excl. BTW en CCV code 95, incl. lunch, accommodatie, examen, diploma, pasje en boek. 12 tot 20 deelnemers Inschrijfformulier of 11 Cursusselectie B.V.

12 Asbestherkenning Deze eendaagse cursus is om iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen asbestverdachte materialen te leren herkennen in hun specifieke toepassingen. Iedereen die beroepsmatig in aanraking kan komen met asbesthoudende materialen. Wetgeving Ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen Fabricage van asbesthoudende producten Toepassing van asbest Uiterlijke kenmerken van asbest Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten Maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal Certificaat Vervolg verdieping Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 205,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 10 tot max 15 personen Inschrijfformulier of 12 Cursusselectie B.V.

13 Keuring arbeidsmiddelen; draagbaar klimmaterieel/ladders en trappen NEN 2484 of Keuring arbeidsmiddelen; elektrisch handgereedschap NEN 3140 Na de training zijn de deelnemers voldoende deskundig om zelfstandig, arbeidsmiddelen in klasse 0 en 1, het hen bekende steiger-, klimmaterieel en leuningwerk te keuren. Personen die belast zijn of worden met de keuring van arbeidsmiddelen die behoren tot klasse 0 en 1. - Wet- en regelgeving - Noodzaak van keuren - Normen en richtlijnen - Systeem van keuren en het maken van een onderhoudsboek - Keuringsklassen - Motivatie voor afkeuren, wegen van disfuncties - Wanneer extern keuren? - Risico s bij keuren (fysieke belasting, veiligheid) - Efficiënt keuren - Uitvoeren van keuringen met behulp van keuringslijsten - Administratieve zaken ten aanzien van keuren Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers aantoonbaar deskundig geschoold. Combinatie van beide onderdelen bij voldoende deelname mogelijk. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 285,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie. Minimaal 5 en maximaal 10 personen. 13 Cursusselectie B.V.

14 Bouwcirkel Opleidingsplan 2014 Duurzaam Bouwen! Dit product sluit naadloos aan bij de vraag en ontwikkelingen in de markt. Om er zeker van te zijn dat de medewerkers de aansluiting niet zullen missen kunnen ze opgeleid worden middels het BouwCirkel opleidingsplan Het opleidingsplan werkt als volgt; Elk jaar worden er 10 modules ontwikkeld en aan elkaar gekoppeld die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen en laatste regelgeving. Deze modules bij elkaar kunnen 5 scholingsdagen vullen, echter er kan ook gekozen worden voor een veelvoud van 2 modules. Vanaf 4 modules (2 dagen) is het mogelijk een aangepaste training voor UTA medewerkers te laten organiseren in overleg in de avonduren. De bedrijven en medewerkers volgen zo de trends, ontwikkelingen en regelgeving. Als men het BouwCirkel opleidingsplan volgt is men steeds up to date! Medewerkers van bouwbedrijven die via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroeps opleidende leerweg (BOL) onlangs zijn ingestroomd of medewerkers met een vergelijkbaar denk- en werkniveau. Duurzame ontwikkeling/installatietechniek Duurzame ontwikkeling/vanuit vingerende regelgeving Duurzame ontwikkeling/faalkostenbeheersing Duurzame ontwikkeling/materiaalkennis en toepassing BBL3, Gevorderden en specialisten. Deelcertificaat van deelname. Bouwcirkel Opleidingsplan tot 5 dagen. Vanaf medio februari 2014 inzetbaar. tot maximaal vijf aaneengesloten dagen. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. Vanaf EUR 273,00 t/m EUR 1365,00 (excl. BTW). UTA medewerkers EUR 132,50 t/m EUR 265,00 (excl. BTW). Minimaal 6 deelnemers. 14 Cursusselectie B.V.

15 Praktische Communicatie op de Werkvloer Omdat de bouw onder grote druk staat als gevolg van de crisis is het van groot belang effectiever en efficiënter te werken en (faal)kosten te minimaliseren. Communicatie is een aspect waar vaak veel aan valt te verbeteren, want de meeste mensen in de bouw zijn van nature geen praters. Als echter de communicatie verbetert, zal de onderlinge samenwerking ook een boost krijgen en zullen er vanzelfsprekend minder fouten gemaakt worden. De wereld van vandaag is heel anders dan die van gisteren. Nu moeten alle bouwbedrijven alles uit de kast halen om het hoofd boven water te houden, en om voor de toekomst een steviger fundament neer te leggen. Communicatie is één van de pijlers waar uw bedrijf op rust. Het is een instrument dat u zeker harde euro s op kan leveren. Bouwplaats personeel werkzaam op de bouwplaats (B&U en Civiele betonbouw) zowel CAO als UTA! Door de TeamEngineer is deze cursus ontwikkeld om met praktische tips en trucs de communicatie op de werkvloer te verbeteren. De TeamEngineer is namelijk gespecialiseerd in de bouw (en daaraan gerelateerde bedrijven) en helpt teams beter te functioneren aan de hand van onder andere het thema Communicatie. De dag wordt gevuld met praktische handvatten om beter te communiceren. U krijgt inzichten, mede aan de hand van eigen ingebrachte voorbeelden. Ook worden deze inzichten omgezet in doen waardoor in een veilige omgeving nieuwe ervaringen opgedaan worden. Voor elk niveau Certificaat van deelname. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 299,00 (excl. BTW). UTA medewerkers EUR 325,00 (excl. BTW) deelnemers. 15 Cursusselectie B.V.

16 Lading zekeren Verschillende ladingen en retourvrachten verhogen de beladingsgraad. Daardoor moet de chauffeur meer zorg besteden aan het laden, stuwen en verankeren om de rit goed uit te voeren. Ladingzekering is belangrijk zodat de lading niet gaat schuiven en er veilig en schadevrij vervoerd kan worden. Vrachtwagenchauffeurs die verantwoordelijk zijn voor het vastzetten van de lading. - Consequenties van het niet goed laden - Europese richtlijnen - Verantwoordelijkheden van partijen - Krachten die spelen bij het vervoeren van lading - Methoden en principes van het lading zekeren - Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal - Vaststellen hoe de lading gezekerd dient te worden In het bezit van rijbewijs BE of C. Certificaat van deelname. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis of bij een rijschool in een van de CBR-examen plaatsen regionaal. EUR 245,00 (excl. BTW) personen. Lokaal Opleidingsbedrijf. 16 Cursusselectie B.V.

17 Allround vakman Installatietechniek 2 daagse Inhoud van de cursus: Het vergroten van technische kennis en vaardigheden op het gebied van sanitair- en installatietechnische zaken. Waardoor medewerkers breder inzetbaar zijn. Medewerkers die betrokken zijn bij onderhoud, renovatie en verbouwwerkzaamheden. Een greep uit de mogelijkheden CV en sanitair Diverse sanitaire aansluitingen (oa kraan, toilet, sifon en keuken) Douche, doucheput, kraan, garnituur, (douchekop en slang) Leidingen (koper-, staal-, kunststofleidingen) Verbindingen ( soldeer-, draad-,knel-, klemverbindingen) Aansluiting radiator, centrale verwarmingstoestel Radiatorkraan, voetventiel, overstortventiel, vulkraan, expancievat Koperverbindingen, stalenverbindingen, kunststofverbindingen Werking van appendages in centrale verwarming Aanvoer en retour leiding herkenning Legionella aanleg om te reduceren Certificaat van deelname. Rioolaansluitingen en Electra. 2 dagen (Bijvoorbeeld: 2 opeenvolgende dagen). Cursusdagen zijn van 8:30 tot 16:00. Locatie van de cursus: Aanmeldingen: Regionaal EUR 620,00 (excl. BTW). Prijs onder voorbehoud. Circa 6 tot 10 deelnemers. Lokaal Opleidingsbedrijf. 17 Cursusselectie B.V.

18 Veilig werken op wegen (N134)* Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Zo gebeuren er op rijkswegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werk in uitvoering verstoort het verwachtingspatroon van de weggebruiker en beïnvloedt zijn rijgedrag. Het is daarom belangrijk dat medewerkers de regels kennen om veilig op wegen te kunnen werken. Infra en Bouwmedewerkers In deze cursus staan deze regels centraal, conform de nieuwe richtlijnen werk in uitvoering van CROW. Deze cursus heeft het predicaat Getoetst door het Coördinerend Platform Veiligheid bij het werken op en langs wegen. Certificaat van deelname. Theorie Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. 199,00 excl. BTW per persoon personen 18 Cursusselectie B.V.

19 Duurzame inzetbaarheid MVO Medewerkers bewust maken van een leven lang ontwikkelen Alle medewerkers van bouw- en aanverwante bedrijven, CAO en UTA! Theorie: - Wat is leerbeleid? en welke invloed kan ik hierop zelf uitvoeren? - Waar rekening mee houden? - Wat is mobiliteit? en welke invloed kan ik hierop zelf uitvoeren? - Waar rekening mee houden? - Wat is vitaliteit? Welke invloed kan ik hierop zelf uitvoeren? Praktijk: - Praktische oefening met vertalingen naar de praktijk Certificaat van deelname Verantwoord ruggebruik Cursusdagen zijn van 8:30 tot 16:00 uur. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. CAO: EUR 275,00 (excl. BTW) UTA: EUR 245,00 (excl. BTW). Prijs onder voorbehoud Circa 6 tot 14 deelnemers Lokaal Opleidingsbedrijf. 19 Cursusselectie B.V.

20 Waterdichte aansluitingen met bladlood en bladloodvervangers Medewerkers op de hoogte brengen van de hedendaagse verwerkingstechnieken van bladlood en alternatieve materialen voor bladlood en het praktisch oefenen. Medewerkers van bouw- en aanverwante bedrijven. Theorie: - Wat is lood? en welke alternatieven zijn er? - Waar rekening mee houden? - Vocht in constructies - Materiaal eigenschappen van bladlood en bladloodvervangers - De (on)mogelijkheden van diverse materialen - toepassingen in de bouw en in specifieke details zoals waterdichte aansluitingen, opgaand werk, loketten en dakkapellen. Praktijk: - Het oefenen van de diverse basistechnieken van lood, en bladloodvervangers verwerking in specifieke situaties Certificaat van deelname. Cursusdagen zijn van 8:30 tot ± uur. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 309,00 (exclusief BTW) Prijs is excl. BTW en incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 8 tot 12 personen 20 Cursusselectie B.V.

21 Rijbewijs E achter B (aanhangwagen) () Deelnemers leren op de juiste wijze een voertuig met aanhangwagen te besturen. Medewerkers van bouw- en aanverwante bedrijven die met aanhangwagens moeten rijden waarvoor rijbewijs BE verplicht is. Theoretische en praktische opleiding rijden met een aanhangwagen. De cursus wordt afgesloten met een CBR-examen. In het bezit zijn van een B rijbewijs (auto). E / B Rijbewijs, na behalen van het examen. Eventueel herexamen opleiding. Theorie en praktijk Bij een rijschool in een van de CBR-examen plaatsen. 525,00, incl. voor CBR examengeld + gezondheidsverklaring + lesgeld. Prijzen, incl. lunch en examen. Individuele opleiding. 21 Cursusselectie B.V.

22 Beginselen meten & Uitzetten en tekening lezen Aanmelden via: Meten en uitzetten begint bij alle denkbare werkzaamheden in de Infra. Voor de aanleg van bijvoorbeeld een tunnel of snelweg zijn nauwkeurige meetwerkzaamheden noodzakelijk. Medewerkers van Infrabedrijven. Theorie en praktijk: De nauwkeurige werkzaamheden variëren van werken met een meetband en waterpastoestel, tot meten met moderne laserapparatuur. Verder geeft een tekening informatie over verschillende soorten gegevens. De tekening geeft bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over de ligging van kabels en leidingen. Ook maatvoering en hoogtematen maken onderdeel uit van de tekening. In deze cursus maakt de deelnemer kennis met de beginselen van meten en uitzetten en tekening lezen. Certificaat. theorie en praktijk Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 290,00 (exclusief BTW). Prijs is exclusief BTW en inclusief lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 6-8 personen. 22 Cursusselectie B.V.

23 Verwerken van kitten Kennis opdoen van de diverse kitten, hun eigenschappen, verwerkingsmethoden, voorschriften en keuzecriteria. Vaklieden, voorlieden en assistent-uitvoerders. Theoriegedeelte: - Vaststellen beginsituatie en verwachtingen cursisten - Waarom kitvoegen? - Toepassingsgebied - Eisen en voorwaarden die aan kit en kitverwerking gesteld dienen te worden - Materialen en hun eigenschappen - Benodigde gereedschappen - Applicatie (aanbrengen van kit bij diverse constructies) - Valkuilen Praktijk op het gebied van: - Sanitaire voegen - Aansluitingsvoegen - Kitvoegreparatie Een paar zaken die hierbij aan bod komen zijn: - Spuitmond afmeting - Werkrichting - Stoppen met werken en dan weer verder gaan - Veiligheid en gezondheidsaspecten - Werkkwaliteit - Opruimen/schoonmaken/morswerk - Afvalverwerking Certificaat van deelname. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 295,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. Circa 6 tot 12 deelnemers. 23 Cursusselectie B.V.

24 Isolatietechnieken Medewerkers op de hoogte brengen van de hedendaagse isolatietechnieken en materialen. Tevens worden gevolgen van isoleren en fouten bij isoleren aan de orde gesteld. Medewerkers van bouw- en aanverwante bedrijven die te maken hebben met het aanbrengen van isolatie of hierover beslissen. - Isolatienormen; - Vormen van isolatie; - Materialen; - Vochthuishouding; - Fouten en probleemsituaties. Certificaat. theorie Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 290,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 6 tot 10 deelnemers. 24 Cursusselectie B.V.

Versie voorjaar 2013 2

Versie voorjaar 2013 2 CURSUSAANBOD Vak Techniek... 4 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 5 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten... 6 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten voor de GWW... 7 Basiscursus Total Station...

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl HER Opleidingen & Advies 2015 CURSUSCATALOGUS Cursuscatalogus www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl 2 HER Opleidingen & Advies bv Voorwoord Met trots presenteren wij u de vernieuwde cursuscatalogus

Nadere informatie

Goede scholing tegen laag tarief!

Goede scholing tegen laag tarief! vorstverlet voordelen stilzitten hoeft niet deze winter Goede scholing tegen laag tarief! Vorstverlet gaat u dit seizoen nog veel opleveren! vorstverlet voordelen Lage kosten Beter opgeleide medewerkers

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u:

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u: Maatwerk in Opleidingen In Opleiden ARBO opleidingen 2014 PTC Opleidingen Page 1 P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als

Nadere informatie

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen? Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet

Nadere informatie

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen:

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen: CURSUSAANBOD INLEIDING Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers. SEIZOEN 2015-2016 Het aanbod van de SEVT-opleidingen

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

Securitas Safety-trainingen

Securitas Safety-trainingen Securitas Safety-trainingen Eerst luisteren, dan beveiligen 1. Algemene veiligheid 1.1 Bedrijfshulpverlening 7 1.2 Herhaling Bedrijfshulpverlening 7 1.3 Bedrijfshulpverlening -Brand en Ontruiming- 7 1.4

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen?

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen? OpleidingSCATALOGUS Kunnen wij u helpen met uw asfalt vragen? GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven,

Nadere informatie

Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid

Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid CINOP / Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Cursusgids. Groen Professioneel. AOC Friesland. Deze cursusgids wordt u aangeboden door AOC Friesland. www.aocfriesland.nl

Cursusgids. Groen Professioneel. AOC Friesland. Deze cursusgids wordt u aangeboden door AOC Friesland. www.aocfriesland.nl Cursusgids Groen Professioneel Deze cursusgids wordt u aangeboden door AOC Friesland. AOC Friesland www.aocfriesland.nl Het is ons een genoegen u de cursusgids 2009-2010 aan te bieden. Uitgangspunt van

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

Algemene informatie voor de leerling

Algemene informatie voor de leerling Leerlingen INFO > Algemene informatie voor de leerling ewerk Opleidingsbedrijf Installati nen leidt jouw talent in goede ba Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Beroepsgericht opleiden 4 3 Wat is precies een BOL-opleiding?

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 CAO voor de Bouwnijverheid De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen

Nadere informatie

Voor u ligt het opleidingsaanbod van; Rotterdam The Hague Airport Opleiding en Training Brandweer 2011-2012.

Voor u ligt het opleidingsaanbod van; Rotterdam The Hague Airport Opleiding en Training Brandweer 2011-2012. 1 Voor u ligt het opleidingsaanbod van; Rotterdam The Hague Airport Opleiding en Training Brandweer 2011-2012. Als erkend NIBHV opleidingsinstituut verzorgt Rotterdam The Hague Airport Opleiding en Training

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Persoonlijke Effectiviteit Assertiviteit op de werkplek In deze intensieve assertiviteitstraining leert u effectiever

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie