Domein Eindrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domein Eindrapportage"

Transcriptie

1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Alphen aan den Rijn

2

3 Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren van een vergelijkbaar niveau als in Wel werd het in de loop van het jaar 2010 steeds duidelijker in welke richting de externe ontwikkelingen gaan. Een aantal van deze zaken brengen wij in dit verslag onder de aandacht. Het vorige kabinet en het huidige kabinet hebben in 2010 een aantal maatregelen aangekondigd dat van grote invloed is op de activiteiten binnen het domein Educatie & Oriëntatie. Kort gezegd lopen de middelen die beschikbaar zijn voor volwasseneneducatie terug van 202 mln. over 2010 tot 115 mln. over Het ligt in de bedoeling om van deze 115 mln. 50% voor VAVO aan te wenden. De beschikbare middelen voor inburgering lopen terug van 439 mln. in 2010 tot nihil in Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor ROC ID College en dwingen ons maatregelen te nemen. Om die reden hebben wij in 2010 een start gemaakt met de reductie van de personeelsformatie van het domein Educatie & Oriëntatie teneinde onze organisatie aan te passen aan de teruglopende middelen. Dit proces wordt op organische wijze vorm gegeven en zal naar verwachting nog tot eind 2012 doorlopen. In dit kader wordt in nauw overleg met de opdrachtgevers van ROC ID College gestreefd naar het in stand houden van de infrastructuur aangezien het de verwachting is dat de fors gereduceerde budgetten die beschikbaar zijn voor Volwasseneneducatie over de jaren 2012 tot en met 2015 stabiel zullen blijven. ROC ID College heeft besloten de kernactiviteiten op het gebied van Educatie in stand te houden. Als gevolg van de teruglopende middelen overweegt de rijksoverheid momenteel de marktwerking verder uit te stellen naar 2015 en de aansturing en bekostiging van het VAVO vanaf 1 augustus 2014 naar het Rijk over te hevelen. Gemeenten hebben een forse bezuinigingsdoelstelling en zijn op zoek naar manieren om integraal participatiebeleid vorm te geven. De middelen voor volwasseneneducatie zullen naar verwachting gericht worden ingezet. Hierdoor kan een grotere groep laaggeletterden worden bereikt. De gemeenten zijn hierbij leidend. De Wet Participatiebudget was over 2010 onverminderd van kracht. ROC ID College heeft het aanbod, gericht op indeling conform de Participatieladder, gecontinueerd. Enkele opdrachtgevers werken strikt conform dit instrument. Anderen doen dit nog niet. De diensten worden aangeboden op basis van trajecten waarbij de producten regionaal nog altijd van elkaar kunnen verschillen op basis van de behoefte. De transformatie van aanbodgericht naar vraaggericht onderwijs is dan ook onverminderd van toepassing. De meeste trajecten worden in navolging van vorig jaar vorm gegeven op basis van Flex-ID, het onderwijsconcept van ROC ID College. Naast een onderwijsprogramma dat het fundament vormt, volgt een student onderwijsbouwstenen waarmee hij zijn opleiding kan verbreden en verdiepen. Op basis van individuele wensen bepalen we de onderwijsbouwstenen die een student nodig heeft. Hierdoor is het mogelijk op meerdere momenten in- en uit te stromen en is een trajectduur op maat mogelijk. De totale omzet van het domein Educatie & Oriëntatie over het kalenderjaar 2010 beloopt wederom ruim 10 mln. (2009: 10 mln.). Dit betreft de omzet WEB, WI, Wet Rutte, Contractmiddelen en Leerwerkcentrum Zoetermeer. De omzetverwachting over 2011 bedraagt circa 7 mln. Het College van Bestuur is zeer tevreden met de inzet en flexibiliteit van de medewerkers van het domein Educatie & Oriëntatie in deze onzekere tijden. Ondanks de forse fte-reductie waar we voor staan zien we de komende jaren, in afgeslankte vorm, met vertouwen tegemoet. Namens het College van Bestuur Oege de Jong Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

4 Inleiding Onderwijsteam Alphen aan den Rijn Deze eindrapportage geeft u inzicht in het opleidingsaanbod in 2010 van het onderwijsteam Educatie & Oriëntatie van ROC ID College Alphen aan den Rijn. Het onderwijsteam Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn is onderdeel van het domein Educatie & Oriëntatie van ROC ID College. Het domein kent tot schooljaar 2010/2011 zes onderwijsteams: vier teams Educatie & Oriëntatie (Lisse/Katwijk, Gouda, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn), één team Vavo (Gouda en Zoetermeer) en één team AKA. In deze teams wordt uitvoering gegeven aan trajecten op basis van de Productovereenkomst (POV) 2010 en inburgeringstrajecten in opdracht van de gemeenten Alphen aan den Rijn en ISDR. Voor de inburgering is in 2010 een nieuw contract Participatiebudget afgesloten met genoemde gemeenten. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 heeft het College van Bestuur besloten de AKA teams onder organisatorische aansturing te laten vallen van de verantwoordelijke onderwijsmanager van de teams Educatie & Oriëntatie. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de AKA-activiteiten is belegd bij de heer Vincent Montanus. In 2010 heeft ROC ID College een start gemaakt met het Toeleidings- en Oriëntatie Programma (TOP). Dit traject biedt alle (toekomstige) studenten van ROC ID College voor een niveau 2, 3 of 4 BOL-opleiding, de kans zich te oriënteren op een opleiding als zij: nog geen beeld hebben van de beroepsopleiding die zij willen volgen nog niet voldoende zijn toegerust om een beroepsopleiding met succes te kunnen starten de opleiding waarvoor ze gekozen hadden, niet kunnen afronden. Deze TOP trajecten vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsmanagers Educatie & Oriëntatie. Financiering In grote lijnen wordt bij Educatie & Oriëntatie gesproken over onderwijsactiviteiten gefinancierd vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) of uit de Wet Inburgering (WI). AKA en TOP trajecten worden gefinancierd respectievelijk vanuit het Ministerie van OCW en door VSV gelden. Een WEB activiteit wordt uitgevoerd als product. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Productenboek Educatie & Oriëntatie. Iedere locatie heeft een eigen productenboek. Trajecten kunnen vraaggericht worden samengesteld in overleg met een opdrachtgever en als product worden aangeboden en uitgevoerd. Met de intrede van het Participatiebudget in 2009 zijn trajecten ingedeeld volgens de zes treden van de Participatieladder. Deze ladder is een instrument dat is ontwikkeld door Regioplan in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met behulp van deze Participatieladder heeft ROC ID College de mogelijkheid haar opleidings- en cursusaanbod af te stemmen op dat van de gemeenten en houdt ze het perspectief MEEDOEN voor iedereen blijvend voor ogen. Ten behoeve van trajecten Inburgering wordt een programma uitgevoerd geheel gebaseerd op de mogelijkheid van flexibele instroom. Hiervoor is een bouwsteenprogramma inburgering ontwikkeld. Dit wordt sinds 2007 succesvol uitgevoerd bij ROC ID College door alle teams Educatie & Oriëntatie. In 2010 zijn gelden vanuit de Innovatiebox ingezet om de bouwstenen verder door te ontwikkelen en/of aan te passen. 2 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

5 Aanbod Het opleidingsaanbod wordt voor het grootste deel verzorgd op de locatie van ROC ID College aan de Ambonstraat. De activiteiten vinden ook plaats in de buurthuizen Castor & Pollux en Zahra. Daarnaast zijn in 2010 in toenemende mate activiteiten uitgevoerd op de werkvloeren van diverse in Alphen gevestigde bedrijven. Activiteiten die volledig vraaggericht worden samengesteld en uitgevoerd als maatwerk! Het belang van scholing voor werknemers wordt door werkgevers onderschreven. Blijvende ontwikkeling en relevante scholing vergroten de kansen van werknemers en werkgevers. ROC ID College is hierbij hun partner. Naast bedrijven vinden ook andere organisaties, zoals vrijwilligersnetwerken en organisaties voor opvoedingondersteuning de samenwerking met ROC ID College. Ook hiervoor worden trajecten op maat ontwikkeld. Trajecten binnen Educatie & Oriëntatie kenmerken zich door flexibele in en uitstroommomenten die parallel lopen aan de indeling in acht periodes in een schooljaar. Doelgroep Het onderwijs wordt uitgevoerd voor inwoners van Alphen aan den Rijn en voor de inwoners die vallen onder de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR), een samenwerkingsverband van sociale diensten van de gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijnwoude. Op inkoopbasis zijn ook voor andere gemeenten activiteiten uitgevoerd. Per 1 april 2010 is het Rijnstreekberaad opgegaan in het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Herkomst studenten naar woonplaats (incl. inburgeraars) totaal 1145 studenten 12% 7% 7% 4% Alphen aan den Rijn (799) Kaag en Braassem (87) Nieuwkoop (135) Rijnwoude (81) Overige gemeentes (43) 70% Grafiek 1: Herkomst studenten naar woonplaats 2010 (inclusief inburgeraars) Toelichting Grafiek 1 De educatieve activiteiten gefinancierd vanuit de WEB, worden afgestemd in de Sociale Agenda vanuit de aangesloten gemeenten en vastgelegd in de Productovereenkomst Educatie Alphen aan den Rijn en ISDR (POV 2010). Voor 2010 is het totaal aantal studenten bij Educatie & Oriëntatie bij het team Alphen vastgesteld op Dit aantal is inclusief studenten die een aanbod tot inburgering hebben ontvangen via de gemeenten. In 2010 waren er 1427 inschrijvingen naar cursussoort (zie grafiek 3). Ruim 100 studenten volgden in 2010 meer dan één kortlopende cursus of schreven zich in voor een vervolgtraject na het behalen van het inburgeringsdiploma. Studenten stroomden in op diverse treden van de participatieladder. Van het totaal aantal studenten hebben er 757 een traject gevolgd op basis van WEB financiering. Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

6 De herkomst van studenten uit de diverse woonplaatsen laat een gelijkelijke verdeling zien ten opzichte van Vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn ligt het aantal deelnemende inwoners ongeveer 30 hoger dan vorig jaar. Het WEB budget voor 2010 is afgenomen ten opzichte van Deze afname zal verder doorzetten in de komende jaren. Verhouding Nederlandse - Buitenlandse studenten totaal 1145 studenten 18% 10% 45% Buitenlandse vrouwen (518) Buitenlandse mannen (308) Nederlandse vrouwen (209) Nederlandse mannen (110) 27% Grafiek 2: Verhouding Nederlandse Buitenlandse studenten Voor 2010 is het in voorgaande jaren ingezette succesvolle inburgeringsbeleid van zowel de gemeente Alphen aan den Rijn als de ISDR, eveneens succesvol gebleken. Het aantal inburgeringsplichtigen c.q. -behoeftigen is opnieuw gestegen. De gemeenten hebben hiermee gehoor gegeven aan de uitnodiging vanuit het Ministerie om de ambitieregeling in te zetten. Meer diversiteit in het aanbod In 2010 zijn er nog diverse en uitgebreide mogelijkheden geweest om voor het Vrijwilligersnetwerk Participe trajecten te verzorgen anders dan trajecten digitale vaardigheden. Ook zijn in samenwerking met JSO, trajecten ontwikkeld voor opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid bij onderwijs. Westerse allochtonen hebben in 2010 kunnen profiteren van het Experimentele budget. Het is gebleken dat Engels voor volwassenen voorziet in een behoefte. In de Nederlandse samenleving wordt immers steeds meer gebruik gemaakt van Engelse woorden en termen. Tevens zijn vanuit ROC ID College 36 taalcoaches geschoold. De training werd gegeven door een docent in dienst van ROC ID College, die zelf het inburgeringstraject heeft doorlopen. Haar ervaringsdeskundigheid werd door deelnemers beleefd als een toegevoegde waarde. 4 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

7 Aantal studenten per cursussoort totaal 1262 inschrijvingen (percentages zijn afgerond) 3% 3% 3% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 8% 1% 1% 33% Nederlands als 2e taal (424) Alfabetisering NT2 (212) Digitale vaardigheden (172) Westerse allochtonen op experimenteel budget (92) Communicatie op de werkvloer (79) Cursus reanimatie (42) 14% 16% Taalcoaches Alphen aan den Rijn (36) Nederlands voor Nederlanders** (33) Engels (32) Opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid bij onderwijs (26) Ondersteuning taal en rekenen m.b.t. MBO (23) Communicatie op de werkvloer SWA (16) Toeleidingstraject (15) Signaleren huiselijk geweld en seksueel misbruik (13) Training Vinden en Binden van vrijwilligers (13) Communicatie op de werkvloer Duijvelaar Pompen (12) Cursus effectief vergaderen (12) Signaleren van eenzaamheid bij senioren (10) Grafiek 3: Aantal studenten per cursussoort 2010 Alphen aan den Rijn Land van herkomst Ten opzichte van 2009 zijn, qua aantal deelnemers, kleine verschuivingen te signaleren als het gaat om de top 10 Land van herkomst. Voor de landen van herkomst is er weinig verschil te constateren. Deze blijven ongeveer gelijk. Land van herkomst Top tien (938) / Totaal 1145 studenten (207 overige landen) 3% 3% 5% 5% 7% 2% 35% Nederland (333) Marokko (166) EU (excl. Nederland) (138) Somalië (65) 7% Irak (65) Turkije (52) 15% 18% Afghanistan (43) Thailand (27) China (26) Vietnam (23) Grafiek 4: Land van herkomst - top tien 2010 Alphen aan den Rijn Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

8 Reden van Uitstroom Tabel 5 geeft weer dat, ten opzichte van 2009 (308) een fors hoger aantal studenten (543) succesvol is uitgestroomd met als reden dat het traject beëindigd is met een bewijs van deelname. In 2010 is vanuit ROC ID College extra aandacht besteed aan verzuimbestrijding. Dagelijks vinden er verzuimmeldingen plaats en maandelijks worden presentieoverzichten verstuurd naar gemeenten. Dit heeft er mede toe geleid dat slechts 3% van het aantal studenten is uitgeschreven vanwege teveel verzuimde lessen. Voor studenten met zorgtaken en intensieve dagtrajecten blijft het moeilijk deze trajecten te combineren met passende kinderopvang en andere, vaak problematische gezinssituaties. Deze factoren werken belemmerend op een vlekkeloze instroom, ondanks dat er acht instroommomenten zijn in een schooljaar. In een aantal gevallen kan het leiden tot voortijdige uitval. Reden van uitstroom totaal 716 studenten 1% 1% 1% 3% 1% 3% 4% 11% 75% Cursus afgerond (543) Overig (77) Onbekend (31) Persoonlijke reden (20) Te veel verzuimd (19) Werk gevonden (6) Verhuisd buiten de regio (7) Medisch (10) Vervolgopleiding elders (3) Grafiek 5: Reden van uitstroom 6 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

9 Presentiegegevens Teneinde inzicht te krijgen in en controle te krijgen op de aan- en afwezigheid van studenten, noteren docenten dagelijks de reden van verzuim. Zoals reeds vermeld bij Reden van Uitstroom stelt dit ROC ID College in staat om effectiever te sturen op het terugdringen van het verzuim van onze studenten. De strakke sturing vanuit gemeenten op de inburgeraar heeft effect op de aanwezigheid. Deze ligt daardoor 4,2% hoger. Op te merken valt dat studenten die avondtrajecten volgen, de combinatie werken (in ploegendiensten) en leren vaak zwaar vinden. Aan-/afwezigheid WEB 1% 1% 2% 1% 2% 6% 3%2% 8% 74% Aanwezig (74,6%) Ziek (8,8%) Onbekend** (6,2%) Afspraken met instanties (2,8%) Vakantie (2,2%) Ontbreken kinderopvang (2%) Werk (2%) Verlengde uitstroom WEB (0,8%) Cultuur/godsdienst (0,5%) Zwangerschap (0,1%) Grafiek 6a: Aan-/afwezigheid Aan-/afwezigheid inburgeraars 1% 1% 2% 1% 2% 1% 7% 7% 78% Aanwezig (78,8%) Ziek (6,8%) Onbekend** (6,6%) Afspraken met instanties (2,5%) Vakantie (1,5%) Ontbreken kinderopvang (1,5%) Werk (1,4%) Cultuur/godsdienst (0,5%) Zwangerschap (0,4%) Grafiek 6b: Aan-/afwezigheid inburgeraars Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

10 De leeftijd van de Educatiestudent Het aantal jongeren tussen 18 en 23 jaar is ten opzichte van 2009 afgenomen. Het blijft een extra aandachtspunt. Temeer daar de mogelijkheden binnen het Participatiebudget ten aanzien van jongeren juist is verruimd. Uit grafiek 7a blijkt duidelijk dat het grootste aantal studenten tussen de 24 en 55 jaar is. Het aantal trajecten dat wordt aangeboden aan 56 jarigen en ouder is nagenoeg gelijk gebleven. Studenten naar leeftijd totaal 1145 studenten 26% 4% jaar (48) jaar (802) > 55 jaar (295) 70% Grafiek 7a: Studenten naar leeftijd Studenten naar leeftijd totaal 1145 studenten 18% 1% 18% < 21 jaar (12) jaar (200) jaar (309) 15% jaar (245) 27% jaar (174) > 60 jaar (205) 21% Grafiek 7b: Studenten naar leeftijd 8 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

11 Deelname inburgering 21% Gediplomeerd (96) Ongediplomeerd (26) 79% Grafiek 8: Deelname inburgering Studenten traject inburgering volgens de Nieuwe Wet Inburgering WI 5% 10% OGO (44) WERK (358) Staatsexamen (21) 85% Grafiek 9: Sudenten traject inburgering volgens de Nieuwe Wet Inburgering WI in 2010 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

12 Kwaliteitszorg voor Eindrapportage E&O 2010 In mei juni 2010 heeft het domein Educatie twee tevredenheidsonderzoeken laten uitvoeren: onder alle studenten die participeren in een van de verschillende korte of jaarcursussen; onder alle studenten die participeren in een van de cursussen voor anderstaligen (inburgering, NT2). Door middel van een digitale vragenlijst hebben de studenten antwoord gegeven op vragen over o.a. informatievoorziening, aanmelding en intake, inhoud van de lessen, docenten en faciliteiten. ROC ID College hecht zeer aan de mening van de student met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Belangrijk is om de resultaten van enquêtes níet te zien als doel, maar juist als beginpunt voor verbeteringen binnen het onderwijsproces. De resultaten van de studentenenquête vormen input voor de jaarlijkse teamevaluaties en het meerjarenplan van het team. Enquête Anderstaligen In totaal hebben 378 studenten uit de cursussen voor anderstaligen de vragenlijsten ingevuld, verdeeld over de locaties, Alphen a/d Rijn, Gouda, Zoetermeer en Duin & Bollenstreek. De vragen uit de enquête zijn geformuleerd als korte stellingen waarop de studenten ja of nee konden antwoorden. Uit de resultaten kwamen zowel goede scores, als aandachtspunten naar voren. Top 4 goede scores 1. Ik voel mij prettig in de groep 98% ja 2. De docenten geven goed les 97% ja 3. De docenten helpen mij als dat nodig is 96% ja 4. De lokalen zijn meestal schoon 96% ja Opvallend zijn de hoge tot zeer hoge scores op de vragen die te maken hebben met de docenten, zoals de docenten geven goed les, de docenten helpen mij als dat nodig is en de docenten behandelen mij respectvol. Top 4 minder goede scores 1. Als ik lessen heb gemist, kan ik met extra hulp lessen inhalen 58% ja 2. Ik zit op een cursus naar werk: ik krijg voldoende informatie over het werk dat ik kan krijgen na de cursus 64% ja 3. Lessen vallen vaak uit 66% nee 4. De school doet iets met klachten van studenten 70% ja Bij punt van 4 in bovenstaand overzicht van minder goede scores was al geen sprake meer van een minder goede score, maar was de 4-na-laagste-score. Dit zegt vooral wat over de algehele tevredenheid van de studenten. Enquête Cursussen In totaal hebben 490 studenten uit de korte cursussen de vragenlijsten ingevuld, verdeeld over de locaties, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Duin & Bollenstreek. De studenten konden de vragen beantwoorden op basis van een 5-puntsschaal. Uit de resultaten is een top 4 van hoogste scores en de minder goede scores naar voren gekomen. 10 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

13 Top 4 goede scores - 5 puntsschaal 1. De lessen beginnen op tijd Ik kon met mijn vragen bij de docent terecht De docent stimuleerde mij om actief mee te doen De docent was deskundig 4.6 Top 4 minder goede scores 5 puntsschaal 1. Door zeer beperkt aantal mensen (11) beoordeeld: Begeleiding op de stageplek Door zeer beperkt aantal mensen (11) beoordeeld: Stagebeoordeling Het aantal lessen was voldoende Aanmelding en de intake 3.9 De tevredenheid van de student met de cursus komt helder tot uiting in de vraag welk rapportcijfer de student aan de cursus zou geven. Het gemiddelde rapportcijfer van de studenten ligt op een 8.1. Rapportcijfer voor de cursus Totaal Onderstaande vraag en bijbehorende score bevestigen de tevredenheid van de studenten: Deze cursus is een aanrader voor anderen 100% 90% 80% 70% 60% 50% Totaal Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

14 HRM Als gevolg van de ontwikkelingen in het werkveld van het domein Educatie & Oriëntatie is op het gebied van personeelswerving de lijn van de afgelopen jaren voortgezet. Dat wil zeggen dat het inzetten van flexkrachten bij het domein het afgelopen jaar is toegenomen ten opzichte van het aanstellen van medewerkers met een vast dienstverband bij ROC ID College. In het voorjaar hebben alle onderwijsteam van het domein Educatie & Oriëntatie op succesvolle wijze het nieuwe werkverdelingsbeleid geïmplementeerd. Alle onderwijsteams behaalden de vereiste meerderheid van stemmen waarbij de teams zelf actief zijn geweest bij de verdeling van het werk voor het cursusjaar 2010/2011. In de tweede helft van 2010 is bij het domein Educatie & Oriëntatie een start gemaakt met een ingrijpende personeelsreductie die ook zal doorlopen in In totaal dient een krimp van circa 55 fte te worden gerealiseerd om de bezetting aan te passen aan de sterk teruglopende orderportefeuille. In een personeelsbrede bijeenkomst in november is de financiële situatie van het domein aan het personeel gepresenteerd. Door het inzetten van een natuurlijk proces streeft ROC ID College ernaar om alle personeelsleden een baangarantie te kunnen blijven bieden. Om dit te realiseren zullen medewerkers Educatie & Oriëntatie onder andere gestimuleerd en gefaciliteerd worden over te stappen naar het beroepsonderwijs en overige organisatie-onderdelen van ROC ID College. De ondersteuning hiertoe wordt vanuit de dienst HRM geleverd. In december 2010 en januari 2011 hebben alle medewerkers Educatie & Oriëntatie een individueel gesprek gehad in aanwezigheid van hun leidinggevende en een HRM adviseur. In deze gesprekken konden medewerkers vragen stellen en werd een toelichting gegeven op mobiliteit. In het laatste kwartaal van 2010 is het aantal onderwijsmanagers teruggebracht van zes naar drie, waarvan één specifiek voor de VAVO. Drie managers zijn overgeplaatst binnen ROC ID College en één onderwijsmanager heeft de organisatie verlaten. Vanaf december 2010 is een nieuwe tijdelijke onderwijsmanager aangesteld. Het domein Educatie & Oriëntatie wordt vanaf 1 september 2010 tijdelijk door een parttime externe directeur a.i. aangestuurd. Deze directeur geeft mede uitvoering geeft aan de fte-reductie. 12 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

15

16

Domein Eindrapportage

Domein Eindrapportage 2 0 1 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Alphen aan den Rijn Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Verslag educatieve trajecten en projecten op basis van productovereenkomsten met gemeenten. Elburg Ermelo Harderwijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

EFFECTEN VAN MARKTWERKING OP ARBEID Inburgeringscursussen. - eindrapport - drs. H.S. Dekker dr. J.W.M. Mevissen

EFFECTEN VAN MARKTWERKING OP ARBEID Inburgeringscursussen. - eindrapport - drs. H.S. Dekker dr. J.W.M. Mevissen EFFECTEN VAN MARKTWERKING OP ARBEID Inburgeringscursussen - eindrapport - drs. H.S. Dekker dr. J.W.M. Mevissen Amsterdam, 5 juni 2009 Regioplan publicatienr. 1829 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Monitor Laaggeletterdheid G52

Monitor Laaggeletterdheid G52 Monitor Laaggeletterdheid G52 Stand van zaken bij de aanpak van laaggeletterdheid in de G52 gemeenten CINOP, s Hertogenbosch Anna Geertsma met medewerking van Maarten Ooms, Ieteke Bos en Jan Jongeneelen

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE Opmaakdatum: 12 juni 2012 1 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 JAARVERSLAG 1 INLEIDING 7 2 BEDRIJFSVOERING 11 Personeel 11 Huisvesting en faciliteiten 12 Informatievoorziening

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen

Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen Gemeentelijke infrastructuur voor re-integratie in Amersfoort, Rotterdam en Utrecht Marjan de Gruijter Rob Lammerts December 2007 Inhoud

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Elke jongere een sterke start

Elke jongere een sterke start Jeugd, Onderwijs en Samenleving Elke jongere een sterke start VSV-CONVENANT 2012-2015 Analyse en activiteitenplan Regio 29: Rijnmond Inhoudsopgave 1. Samenvatting 5 1.1 Naar een nieuw convenant 5 1.1.1

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie