Domein Eindrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domein Eindrapportage"

Transcriptie

1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Alphen aan den Rijn

2

3 Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren van een vergelijkbaar niveau als in Wel werd het in de loop van het jaar 2010 steeds duidelijker in welke richting de externe ontwikkelingen gaan. Een aantal van deze zaken brengen wij in dit verslag onder de aandacht. Het vorige kabinet en het huidige kabinet hebben in 2010 een aantal maatregelen aangekondigd dat van grote invloed is op de activiteiten binnen het domein Educatie & Oriëntatie. Kort gezegd lopen de middelen die beschikbaar zijn voor volwasseneneducatie terug van 202 mln. over 2010 tot 115 mln. over Het ligt in de bedoeling om van deze 115 mln. 50% voor VAVO aan te wenden. De beschikbare middelen voor inburgering lopen terug van 439 mln. in 2010 tot nihil in Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor ROC ID College en dwingen ons maatregelen te nemen. Om die reden hebben wij in 2010 een start gemaakt met de reductie van de personeelsformatie van het domein Educatie & Oriëntatie teneinde onze organisatie aan te passen aan de teruglopende middelen. Dit proces wordt op organische wijze vorm gegeven en zal naar verwachting nog tot eind 2012 doorlopen. In dit kader wordt in nauw overleg met de opdrachtgevers van ROC ID College gestreefd naar het in stand houden van de infrastructuur aangezien het de verwachting is dat de fors gereduceerde budgetten die beschikbaar zijn voor Volwasseneneducatie over de jaren 2012 tot en met 2015 stabiel zullen blijven. ROC ID College heeft besloten de kernactiviteiten op het gebied van Educatie in stand te houden. Als gevolg van de teruglopende middelen overweegt de rijksoverheid momenteel de marktwerking verder uit te stellen naar 2015 en de aansturing en bekostiging van het VAVO vanaf 1 augustus 2014 naar het Rijk over te hevelen. Gemeenten hebben een forse bezuinigingsdoelstelling en zijn op zoek naar manieren om integraal participatiebeleid vorm te geven. De middelen voor volwasseneneducatie zullen naar verwachting gericht worden ingezet. Hierdoor kan een grotere groep laaggeletterden worden bereikt. De gemeenten zijn hierbij leidend. De Wet Participatiebudget was over 2010 onverminderd van kracht. ROC ID College heeft het aanbod, gericht op indeling conform de Participatieladder, gecontinueerd. Enkele opdrachtgevers werken strikt conform dit instrument. Anderen doen dit nog niet. De diensten worden aangeboden op basis van trajecten waarbij de producten regionaal nog altijd van elkaar kunnen verschillen op basis van de behoefte. De transformatie van aanbodgericht naar vraaggericht onderwijs is dan ook onverminderd van toepassing. De meeste trajecten worden in navolging van vorig jaar vorm gegeven op basis van Flex-ID, het onderwijsconcept van ROC ID College. Naast een onderwijsprogramma dat het fundament vormt, volgt een student onderwijsbouwstenen waarmee hij zijn opleiding kan verbreden en verdiepen. Op basis van individuele wensen bepalen we de onderwijsbouwstenen die een student nodig heeft. Hierdoor is het mogelijk op meerdere momenten in- en uit te stromen en is een trajectduur op maat mogelijk. De totale omzet van het domein Educatie & Oriëntatie over het kalenderjaar 2010 beloopt wederom ruim 10 mln. (2009: 10 mln.). Dit betreft de omzet WEB, WI, Wet Rutte, Contractmiddelen en Leerwerkcentrum Zoetermeer. De omzetverwachting over 2011 bedraagt circa 7 mln. Het College van Bestuur is zeer tevreden met de inzet en flexibiliteit van de medewerkers van het domein Educatie & Oriëntatie in deze onzekere tijden. Ondanks de forse fte-reductie waar we voor staan zien we de komende jaren, in afgeslankte vorm, met vertouwen tegemoet. Namens het College van Bestuur Oege de Jong Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

4 Inleiding Onderwijsteam Alphen aan den Rijn Deze eindrapportage geeft u inzicht in het opleidingsaanbod in 2010 van het onderwijsteam Educatie & Oriëntatie van ROC ID College Alphen aan den Rijn. Het onderwijsteam Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn is onderdeel van het domein Educatie & Oriëntatie van ROC ID College. Het domein kent tot schooljaar 2010/2011 zes onderwijsteams: vier teams Educatie & Oriëntatie (Lisse/Katwijk, Gouda, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn), één team Vavo (Gouda en Zoetermeer) en één team AKA. In deze teams wordt uitvoering gegeven aan trajecten op basis van de Productovereenkomst (POV) 2010 en inburgeringstrajecten in opdracht van de gemeenten Alphen aan den Rijn en ISDR. Voor de inburgering is in 2010 een nieuw contract Participatiebudget afgesloten met genoemde gemeenten. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 heeft het College van Bestuur besloten de AKA teams onder organisatorische aansturing te laten vallen van de verantwoordelijke onderwijsmanager van de teams Educatie & Oriëntatie. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de AKA-activiteiten is belegd bij de heer Vincent Montanus. In 2010 heeft ROC ID College een start gemaakt met het Toeleidings- en Oriëntatie Programma (TOP). Dit traject biedt alle (toekomstige) studenten van ROC ID College voor een niveau 2, 3 of 4 BOL-opleiding, de kans zich te oriënteren op een opleiding als zij: nog geen beeld hebben van de beroepsopleiding die zij willen volgen nog niet voldoende zijn toegerust om een beroepsopleiding met succes te kunnen starten de opleiding waarvoor ze gekozen hadden, niet kunnen afronden. Deze TOP trajecten vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsmanagers Educatie & Oriëntatie. Financiering In grote lijnen wordt bij Educatie & Oriëntatie gesproken over onderwijsactiviteiten gefinancierd vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) of uit de Wet Inburgering (WI). AKA en TOP trajecten worden gefinancierd respectievelijk vanuit het Ministerie van OCW en door VSV gelden. Een WEB activiteit wordt uitgevoerd als product. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Productenboek Educatie & Oriëntatie. Iedere locatie heeft een eigen productenboek. Trajecten kunnen vraaggericht worden samengesteld in overleg met een opdrachtgever en als product worden aangeboden en uitgevoerd. Met de intrede van het Participatiebudget in 2009 zijn trajecten ingedeeld volgens de zes treden van de Participatieladder. Deze ladder is een instrument dat is ontwikkeld door Regioplan in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met behulp van deze Participatieladder heeft ROC ID College de mogelijkheid haar opleidings- en cursusaanbod af te stemmen op dat van de gemeenten en houdt ze het perspectief MEEDOEN voor iedereen blijvend voor ogen. Ten behoeve van trajecten Inburgering wordt een programma uitgevoerd geheel gebaseerd op de mogelijkheid van flexibele instroom. Hiervoor is een bouwsteenprogramma inburgering ontwikkeld. Dit wordt sinds 2007 succesvol uitgevoerd bij ROC ID College door alle teams Educatie & Oriëntatie. In 2010 zijn gelden vanuit de Innovatiebox ingezet om de bouwstenen verder door te ontwikkelen en/of aan te passen. 2 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

5 Aanbod Het opleidingsaanbod wordt voor het grootste deel verzorgd op de locatie van ROC ID College aan de Ambonstraat. De activiteiten vinden ook plaats in de buurthuizen Castor & Pollux en Zahra. Daarnaast zijn in 2010 in toenemende mate activiteiten uitgevoerd op de werkvloeren van diverse in Alphen gevestigde bedrijven. Activiteiten die volledig vraaggericht worden samengesteld en uitgevoerd als maatwerk! Het belang van scholing voor werknemers wordt door werkgevers onderschreven. Blijvende ontwikkeling en relevante scholing vergroten de kansen van werknemers en werkgevers. ROC ID College is hierbij hun partner. Naast bedrijven vinden ook andere organisaties, zoals vrijwilligersnetwerken en organisaties voor opvoedingondersteuning de samenwerking met ROC ID College. Ook hiervoor worden trajecten op maat ontwikkeld. Trajecten binnen Educatie & Oriëntatie kenmerken zich door flexibele in en uitstroommomenten die parallel lopen aan de indeling in acht periodes in een schooljaar. Doelgroep Het onderwijs wordt uitgevoerd voor inwoners van Alphen aan den Rijn en voor de inwoners die vallen onder de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR), een samenwerkingsverband van sociale diensten van de gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijnwoude. Op inkoopbasis zijn ook voor andere gemeenten activiteiten uitgevoerd. Per 1 april 2010 is het Rijnstreekberaad opgegaan in het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Herkomst studenten naar woonplaats (incl. inburgeraars) totaal 1145 studenten 12% 7% 7% 4% Alphen aan den Rijn (799) Kaag en Braassem (87) Nieuwkoop (135) Rijnwoude (81) Overige gemeentes (43) 70% Grafiek 1: Herkomst studenten naar woonplaats 2010 (inclusief inburgeraars) Toelichting Grafiek 1 De educatieve activiteiten gefinancierd vanuit de WEB, worden afgestemd in de Sociale Agenda vanuit de aangesloten gemeenten en vastgelegd in de Productovereenkomst Educatie Alphen aan den Rijn en ISDR (POV 2010). Voor 2010 is het totaal aantal studenten bij Educatie & Oriëntatie bij het team Alphen vastgesteld op Dit aantal is inclusief studenten die een aanbod tot inburgering hebben ontvangen via de gemeenten. In 2010 waren er 1427 inschrijvingen naar cursussoort (zie grafiek 3). Ruim 100 studenten volgden in 2010 meer dan één kortlopende cursus of schreven zich in voor een vervolgtraject na het behalen van het inburgeringsdiploma. Studenten stroomden in op diverse treden van de participatieladder. Van het totaal aantal studenten hebben er 757 een traject gevolgd op basis van WEB financiering. Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

6 De herkomst van studenten uit de diverse woonplaatsen laat een gelijkelijke verdeling zien ten opzichte van Vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn ligt het aantal deelnemende inwoners ongeveer 30 hoger dan vorig jaar. Het WEB budget voor 2010 is afgenomen ten opzichte van Deze afname zal verder doorzetten in de komende jaren. Verhouding Nederlandse - Buitenlandse studenten totaal 1145 studenten 18% 10% 45% Buitenlandse vrouwen (518) Buitenlandse mannen (308) Nederlandse vrouwen (209) Nederlandse mannen (110) 27% Grafiek 2: Verhouding Nederlandse Buitenlandse studenten Voor 2010 is het in voorgaande jaren ingezette succesvolle inburgeringsbeleid van zowel de gemeente Alphen aan den Rijn als de ISDR, eveneens succesvol gebleken. Het aantal inburgeringsplichtigen c.q. -behoeftigen is opnieuw gestegen. De gemeenten hebben hiermee gehoor gegeven aan de uitnodiging vanuit het Ministerie om de ambitieregeling in te zetten. Meer diversiteit in het aanbod In 2010 zijn er nog diverse en uitgebreide mogelijkheden geweest om voor het Vrijwilligersnetwerk Participe trajecten te verzorgen anders dan trajecten digitale vaardigheden. Ook zijn in samenwerking met JSO, trajecten ontwikkeld voor opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid bij onderwijs. Westerse allochtonen hebben in 2010 kunnen profiteren van het Experimentele budget. Het is gebleken dat Engels voor volwassenen voorziet in een behoefte. In de Nederlandse samenleving wordt immers steeds meer gebruik gemaakt van Engelse woorden en termen. Tevens zijn vanuit ROC ID College 36 taalcoaches geschoold. De training werd gegeven door een docent in dienst van ROC ID College, die zelf het inburgeringstraject heeft doorlopen. Haar ervaringsdeskundigheid werd door deelnemers beleefd als een toegevoegde waarde. 4 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

7 Aantal studenten per cursussoort totaal 1262 inschrijvingen (percentages zijn afgerond) 3% 3% 3% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 8% 1% 1% 33% Nederlands als 2e taal (424) Alfabetisering NT2 (212) Digitale vaardigheden (172) Westerse allochtonen op experimenteel budget (92) Communicatie op de werkvloer (79) Cursus reanimatie (42) 14% 16% Taalcoaches Alphen aan den Rijn (36) Nederlands voor Nederlanders** (33) Engels (32) Opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid bij onderwijs (26) Ondersteuning taal en rekenen m.b.t. MBO (23) Communicatie op de werkvloer SWA (16) Toeleidingstraject (15) Signaleren huiselijk geweld en seksueel misbruik (13) Training Vinden en Binden van vrijwilligers (13) Communicatie op de werkvloer Duijvelaar Pompen (12) Cursus effectief vergaderen (12) Signaleren van eenzaamheid bij senioren (10) Grafiek 3: Aantal studenten per cursussoort 2010 Alphen aan den Rijn Land van herkomst Ten opzichte van 2009 zijn, qua aantal deelnemers, kleine verschuivingen te signaleren als het gaat om de top 10 Land van herkomst. Voor de landen van herkomst is er weinig verschil te constateren. Deze blijven ongeveer gelijk. Land van herkomst Top tien (938) / Totaal 1145 studenten (207 overige landen) 3% 3% 5% 5% 7% 2% 35% Nederland (333) Marokko (166) EU (excl. Nederland) (138) Somalië (65) 7% Irak (65) Turkije (52) 15% 18% Afghanistan (43) Thailand (27) China (26) Vietnam (23) Grafiek 4: Land van herkomst - top tien 2010 Alphen aan den Rijn Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

8 Reden van Uitstroom Tabel 5 geeft weer dat, ten opzichte van 2009 (308) een fors hoger aantal studenten (543) succesvol is uitgestroomd met als reden dat het traject beëindigd is met een bewijs van deelname. In 2010 is vanuit ROC ID College extra aandacht besteed aan verzuimbestrijding. Dagelijks vinden er verzuimmeldingen plaats en maandelijks worden presentieoverzichten verstuurd naar gemeenten. Dit heeft er mede toe geleid dat slechts 3% van het aantal studenten is uitgeschreven vanwege teveel verzuimde lessen. Voor studenten met zorgtaken en intensieve dagtrajecten blijft het moeilijk deze trajecten te combineren met passende kinderopvang en andere, vaak problematische gezinssituaties. Deze factoren werken belemmerend op een vlekkeloze instroom, ondanks dat er acht instroommomenten zijn in een schooljaar. In een aantal gevallen kan het leiden tot voortijdige uitval. Reden van uitstroom totaal 716 studenten 1% 1% 1% 3% 1% 3% 4% 11% 75% Cursus afgerond (543) Overig (77) Onbekend (31) Persoonlijke reden (20) Te veel verzuimd (19) Werk gevonden (6) Verhuisd buiten de regio (7) Medisch (10) Vervolgopleiding elders (3) Grafiek 5: Reden van uitstroom 6 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

9 Presentiegegevens Teneinde inzicht te krijgen in en controle te krijgen op de aan- en afwezigheid van studenten, noteren docenten dagelijks de reden van verzuim. Zoals reeds vermeld bij Reden van Uitstroom stelt dit ROC ID College in staat om effectiever te sturen op het terugdringen van het verzuim van onze studenten. De strakke sturing vanuit gemeenten op de inburgeraar heeft effect op de aanwezigheid. Deze ligt daardoor 4,2% hoger. Op te merken valt dat studenten die avondtrajecten volgen, de combinatie werken (in ploegendiensten) en leren vaak zwaar vinden. Aan-/afwezigheid WEB 1% 1% 2% 1% 2% 6% 3%2% 8% 74% Aanwezig (74,6%) Ziek (8,8%) Onbekend** (6,2%) Afspraken met instanties (2,8%) Vakantie (2,2%) Ontbreken kinderopvang (2%) Werk (2%) Verlengde uitstroom WEB (0,8%) Cultuur/godsdienst (0,5%) Zwangerschap (0,1%) Grafiek 6a: Aan-/afwezigheid Aan-/afwezigheid inburgeraars 1% 1% 2% 1% 2% 1% 7% 7% 78% Aanwezig (78,8%) Ziek (6,8%) Onbekend** (6,6%) Afspraken met instanties (2,5%) Vakantie (1,5%) Ontbreken kinderopvang (1,5%) Werk (1,4%) Cultuur/godsdienst (0,5%) Zwangerschap (0,4%) Grafiek 6b: Aan-/afwezigheid inburgeraars Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

10 De leeftijd van de Educatiestudent Het aantal jongeren tussen 18 en 23 jaar is ten opzichte van 2009 afgenomen. Het blijft een extra aandachtspunt. Temeer daar de mogelijkheden binnen het Participatiebudget ten aanzien van jongeren juist is verruimd. Uit grafiek 7a blijkt duidelijk dat het grootste aantal studenten tussen de 24 en 55 jaar is. Het aantal trajecten dat wordt aangeboden aan 56 jarigen en ouder is nagenoeg gelijk gebleven. Studenten naar leeftijd totaal 1145 studenten 26% 4% jaar (48) jaar (802) > 55 jaar (295) 70% Grafiek 7a: Studenten naar leeftijd Studenten naar leeftijd totaal 1145 studenten 18% 1% 18% < 21 jaar (12) jaar (200) jaar (309) 15% jaar (245) 27% jaar (174) > 60 jaar (205) 21% Grafiek 7b: Studenten naar leeftijd 8 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

11 Deelname inburgering 21% Gediplomeerd (96) Ongediplomeerd (26) 79% Grafiek 8: Deelname inburgering Studenten traject inburgering volgens de Nieuwe Wet Inburgering WI 5% 10% OGO (44) WERK (358) Staatsexamen (21) 85% Grafiek 9: Sudenten traject inburgering volgens de Nieuwe Wet Inburgering WI in 2010 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

12 Kwaliteitszorg voor Eindrapportage E&O 2010 In mei juni 2010 heeft het domein Educatie twee tevredenheidsonderzoeken laten uitvoeren: onder alle studenten die participeren in een van de verschillende korte of jaarcursussen; onder alle studenten die participeren in een van de cursussen voor anderstaligen (inburgering, NT2). Door middel van een digitale vragenlijst hebben de studenten antwoord gegeven op vragen over o.a. informatievoorziening, aanmelding en intake, inhoud van de lessen, docenten en faciliteiten. ROC ID College hecht zeer aan de mening van de student met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Belangrijk is om de resultaten van enquêtes níet te zien als doel, maar juist als beginpunt voor verbeteringen binnen het onderwijsproces. De resultaten van de studentenenquête vormen input voor de jaarlijkse teamevaluaties en het meerjarenplan van het team. Enquête Anderstaligen In totaal hebben 378 studenten uit de cursussen voor anderstaligen de vragenlijsten ingevuld, verdeeld over de locaties, Alphen a/d Rijn, Gouda, Zoetermeer en Duin & Bollenstreek. De vragen uit de enquête zijn geformuleerd als korte stellingen waarop de studenten ja of nee konden antwoorden. Uit de resultaten kwamen zowel goede scores, als aandachtspunten naar voren. Top 4 goede scores 1. Ik voel mij prettig in de groep 98% ja 2. De docenten geven goed les 97% ja 3. De docenten helpen mij als dat nodig is 96% ja 4. De lokalen zijn meestal schoon 96% ja Opvallend zijn de hoge tot zeer hoge scores op de vragen die te maken hebben met de docenten, zoals de docenten geven goed les, de docenten helpen mij als dat nodig is en de docenten behandelen mij respectvol. Top 4 minder goede scores 1. Als ik lessen heb gemist, kan ik met extra hulp lessen inhalen 58% ja 2. Ik zit op een cursus naar werk: ik krijg voldoende informatie over het werk dat ik kan krijgen na de cursus 64% ja 3. Lessen vallen vaak uit 66% nee 4. De school doet iets met klachten van studenten 70% ja Bij punt van 4 in bovenstaand overzicht van minder goede scores was al geen sprake meer van een minder goede score, maar was de 4-na-laagste-score. Dit zegt vooral wat over de algehele tevredenheid van de studenten. Enquête Cursussen In totaal hebben 490 studenten uit de korte cursussen de vragenlijsten ingevuld, verdeeld over de locaties, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Duin & Bollenstreek. De studenten konden de vragen beantwoorden op basis van een 5-puntsschaal. Uit de resultaten is een top 4 van hoogste scores en de minder goede scores naar voren gekomen. 10 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

13 Top 4 goede scores - 5 puntsschaal 1. De lessen beginnen op tijd Ik kon met mijn vragen bij de docent terecht De docent stimuleerde mij om actief mee te doen De docent was deskundig 4.6 Top 4 minder goede scores 5 puntsschaal 1. Door zeer beperkt aantal mensen (11) beoordeeld: Begeleiding op de stageplek Door zeer beperkt aantal mensen (11) beoordeeld: Stagebeoordeling Het aantal lessen was voldoende Aanmelding en de intake 3.9 De tevredenheid van de student met de cursus komt helder tot uiting in de vraag welk rapportcijfer de student aan de cursus zou geven. Het gemiddelde rapportcijfer van de studenten ligt op een 8.1. Rapportcijfer voor de cursus Totaal Onderstaande vraag en bijbehorende score bevestigen de tevredenheid van de studenten: Deze cursus is een aanrader voor anderen 100% 90% 80% 70% 60% 50% Totaal Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

14 HRM Als gevolg van de ontwikkelingen in het werkveld van het domein Educatie & Oriëntatie is op het gebied van personeelswerving de lijn van de afgelopen jaren voortgezet. Dat wil zeggen dat het inzetten van flexkrachten bij het domein het afgelopen jaar is toegenomen ten opzichte van het aanstellen van medewerkers met een vast dienstverband bij ROC ID College. In het voorjaar hebben alle onderwijsteam van het domein Educatie & Oriëntatie op succesvolle wijze het nieuwe werkverdelingsbeleid geïmplementeerd. Alle onderwijsteams behaalden de vereiste meerderheid van stemmen waarbij de teams zelf actief zijn geweest bij de verdeling van het werk voor het cursusjaar 2010/2011. In de tweede helft van 2010 is bij het domein Educatie & Oriëntatie een start gemaakt met een ingrijpende personeelsreductie die ook zal doorlopen in In totaal dient een krimp van circa 55 fte te worden gerealiseerd om de bezetting aan te passen aan de sterk teruglopende orderportefeuille. In een personeelsbrede bijeenkomst in november is de financiële situatie van het domein aan het personeel gepresenteerd. Door het inzetten van een natuurlijk proces streeft ROC ID College ernaar om alle personeelsleden een baangarantie te kunnen blijven bieden. Om dit te realiseren zullen medewerkers Educatie & Oriëntatie onder andere gestimuleerd en gefaciliteerd worden over te stappen naar het beroepsonderwijs en overige organisatie-onderdelen van ROC ID College. De ondersteuning hiertoe wordt vanuit de dienst HRM geleverd. In december 2010 en januari 2011 hebben alle medewerkers Educatie & Oriëntatie een individueel gesprek gehad in aanwezigheid van hun leidinggevende en een HRM adviseur. In deze gesprekken konden medewerkers vragen stellen en werd een toelichting gegeven op mobiliteit. In het laatste kwartaal van 2010 is het aantal onderwijsmanagers teruggebracht van zes naar drie, waarvan één specifiek voor de VAVO. Drie managers zijn overgeplaatst binnen ROC ID College en één onderwijsmanager heeft de organisatie verlaten. Vanaf december 2010 is een nieuwe tijdelijke onderwijsmanager aangesteld. Het domein Educatie & Oriëntatie wordt vanaf 1 september 2010 tijdelijk door een parttime externe directeur a.i. aangestuurd. Deze directeur geeft mede uitvoering geeft aan de fte-reductie. 12 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2010

15

16

Domein Educatie & Oriëntatie Zoetermeer 10

Domein Educatie & Oriëntatie Zoetermeer 10 2 0 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Zoetermeer 0 Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar 2010. Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren

Nadere informatie

Domein Eindrapportage

Domein Eindrapportage 2 0 1 0 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Gouda Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar 2010. Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren van

Nadere informatie

Domein Eindrapportage Lisse/Katwijk

Domein Eindrapportage Lisse/Katwijk 2 0 1 0 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Lisse/Katwijk Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar 2010. Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren

Nadere informatie

Domein Eindrapportage

Domein Eindrapportage 2 0 1 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Alphen aan den Rijn Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten,

Nadere informatie

Domein Eindrapportage

Domein Eindrapportage 2 0 1 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Gouda Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten, van

Nadere informatie

Domein Eindrapportage

Domein Eindrapportage 2 0 1 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Zoetermeer Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten,

Nadere informatie

onderwijs & begeleiding

onderwijs & begeleiding onderwijs & begeleiding Beroepsonderwijs: naar een centrale aanpak van de onderwijsontwikkeling 14 De inspanningen op het gebied van onderwijsontwikkeling van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat

Nadere informatie

. Alphen aan den Rijn en ~ ISDR-gemeenten

. Alphen aan den Rijn en ~ ISDR-gemeenten Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 20 1. Inkomende documenten - 1794 : :-:.::: ~: ::: ~: :::.~ ~.: : :=.::-: c:.:-: :-:: ~:.: ~:: ~~ : ~.: ::~. ::.::::.:::..:.".=:=::: _:: : : :.:: :.: -:.::~ : :::-..:

Nadere informatie

Domein Eindrapportage VAVO

Domein Eindrapportage VAVO 2 0 1 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage VAVO Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten, van het

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Alphen aan den Rijn en ISDR-gemeenten

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Alphen aan den Rijn en ISDR-gemeenten Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Alphen aan den Rijn en ISDR-gemeenten Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Alphen aan den Rijn en ISDR-gemeenten Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Domein Eindrapportage VAVO

Domein Eindrapportage VAVO 2 0 1 0 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage VAVO Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar 2010. Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren van

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Gouda en ISMH

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Gouda en ISMH Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Gouda en ISMH Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Gouda en ISMH Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Gouda en ISMH 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Lisse en Katwijk

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Lisse en Katwijk Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Lisse en Katwijk Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Lisse en Katwijk Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Lisse/Katwijk 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie VAVO

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie VAVO Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 VAVO Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 VAVO Eindrapportage Educatie & Oriëntatie VAVO 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Educatie als opmaat

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn Deelnemers Stage Nieuwe Stijl Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn 'SNS heeft me uit de uitkering gehouden en heeft een einde gemaakt aan het deprimerende bankzitten. Dat het uiteindelijk ook heeft geleid

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang!

Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang! De Nederlandse taal verbindt ons allemaal Heeft u werknemers

Nadere informatie

Voorstel programma educatie

Voorstel programma educatie Voorstel programma educatie 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 3. Regio Rivierenland 4. Opdracht ROC Rivor 5. Opleidingsbehoefte per gemeente 6. Voorwaarden cursusaanbod 2013

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

onderwijs & begeleiding

onderwijs & begeleiding onderwijs & begeleiding 1 Beroepsonderwijs, onderwijsmodel Flex-ID in een stroomversnelling 16 Ook in 211 zijn er weer belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van Flex-ID, het onderwijsmodel van ROC

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Rappel. Reg.no. Bijgaand zend ik u twee ondertekende exemplaren van de Productovereenkomst Educatie 2014.

Rappel. Reg.no. Bijgaand zend ik u twee ondertekende exemplaren van de Productovereenkomst Educatie 2014. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Rappel Ai 2 0 DEC. 2013 Reg.no Cl.no Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. Mw. M. Noë Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Rotterdam, 16 december 2013 Ref:

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN Welk aanbod is er voor inburgeraars en doorburgeraars? Een greep uit het aanbod Voor niet-inburgeringsplichtigen (autochtoon en allochtoon) Alfabetisering

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie Collegevoorstel Inleiding: De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie. Deze middelen moeten ingezet worden bij het regionaal opleidingscentrum (roc). Onze gemeente zet deze middelen

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Zoetermeer

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Zoetermeer Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Zoetermeer Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Zoetermeer Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Inleiding

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Inleiding Raadsvoorstel nr. : 2001/116 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 16 oktober 2001 Agendapunt : 7 Steenwijk, 2 oktober 2001. Onderwerp: Volwassenen educatie Voorstel besluit 1. in te stemmen met de raamovereenkomsten

Nadere informatie

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgeren in Inburgering Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Veldschets Taalniveaus, hoe burger je in? Inburgering tot 1 januari 2013 Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Memo. Aan u wordt gevraagd:

Memo. Aan u wordt gevraagd: Memo Aan : PHO Economie en Werkgelegenheid FoodValley Van : ambtelijke werkgroep volwasseneneducatie Datum : 24 november 2014 Onderwerp : Regionale inzet Volwasseneneducatie 2015 Aanleiding Rond de zomer

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Door dr. Maurice de Greef

Door dr. Maurice de Greef Educatietrajecten van ROC ID College zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt onder inwoners in de regio Holland-Rijnland Door dr. Maurice de Greef In de regio Holland-Rijnland

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud Let op! Omdat het praktijkonderwijs beleidsmatig

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999 Datum 8 november 2016 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Onderwerp Taaleis RIS294999 De raadsleden mevrouw Van der Gaag en de heer Kapteijns hebben op 9 september 2016 een brief met daarin dertien vragen

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar

Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar Bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2012-2013 December 2013 Samenstelling: Opdrachtgever: Janny Lupgens Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll Illllllllllllllilllllllllllllllllllll 09.0004909 Vereniging van Hedertandse Semeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief inburgering

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Raamovereenkomst Basiseducatie 2011-2014 Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen,

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet?

Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet? Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet? Margriet Snellen Beleidsadviseur Opleidingen ActiZ 6 november 2014 Welkom Wie ben ik? Wie bent u? De workshop? Wanneer ben je een bedrijfsopleider? Doelgroep:

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Beschrijving van de methodiek Nederlands op de boulevard Inleiding In het

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Jaarverslag Educatie (WEB)2014. Regio Noordoost Brabant

Jaarverslag Educatie (WEB)2014. Regio Noordoost Brabant Jaarverslag Educatie (WEB)2014 Regio Noordoost Brabant HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN ONTWIKKELING EDUCATIE IN DE REGIO Educatiemiddelen zijn bedoeld om volwassen inwoners van de gemeenten onderwijs te bieden

Nadere informatie

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Intake en start Inburgering Intake Informatievoorziening geïntegreerde opleiding Leerroute Start inburgering Verlengde

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

b. Educatie: onderwijs met het doel als omschreven in artikel 1.2.1, eerste lid van de WEB;

b. Educatie: onderwijs met het doel als omschreven in artikel 1.2.1, eerste lid van de WEB; OVEREENKOMST Educatie 2005 Ondergetekenden: De gemeente Hengelo (O), gevestigd te Burgemeester Jansenplein 1, 7550 AN Hengelo, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester van Hengelo, de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 205 206 33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie)

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie) Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 18 december 2012 Opsteller : N. Weigergangs Registratienummer : 734124 Onderwerp : Wijzigingen

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 824 Integratiebeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 RIS144488B_14-MRT-2007 Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 Inhoudsopgave bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 blz. Inleiding.2 1. Beleidsontwikkelingen...2 1.1 Het Grote Stedenbeleid (GSB) en Brede

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie