magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012"

Transcriptie

1 magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012

2 COLUMN Geen natuurlijk lijderschap In dit Agressie en geweld tegen publieke dienstverleners krijgt de laatste jaren terecht veel aandacht. Met het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van BZK en ons eigen programma Agressie en Geweld zijn de laatste jaren forse stappen gezet in de ontwikkeling van kennis en instrumenten en de verspreiding daarvan. Een recent voorbeeld daarvan is de MeldAgressie app die voor het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem is ontwikkeld. Ondanks de toename van de mogelijkheden blijven twee met elkaar samenhangende situaties ervoor zorgen dat de aanpak minder succesvol is dan hij kan zijn. Allereerst zijn dat de normen die de groep dienstverleners zichzelf stelt. Als de gestelde norm onduidelijk is, dan vermindert dat sterk het effect richting de burger/cliënt. En accepteer jij veel in termen van (non-)verbaal geweld dan heeft dat impact op de collega die een andere norm stelt. Dit moet je dus goed met elkaar afstemmen. En te vaak bepaalt daarbij de stoerste medewerker de norm en komen anderen te weinig aan bod. Met als resultaat dat er een hoge acceptatiegraad van agressie en geweld is en niet iedereen even stoer is om dat op te vangen. Daarnaast is het de vraag of het management weet wat er speelt op de werkvloer en of dat management consequent staat voor de gemaakte keuzes op het vlak van agressie en geweld. Uit de laatste meting van VPT blijkt dat minder dan 1% van de gemeentesecretarissen weet hoeveel meldingen er zijn van agressie en geweld. Dat geeft te denken. Daders aanpakken vergt daadkracht: gaan veel meldingen over cliënt X dan moet je daartegen optreden. Het achterwege laten van consequenties of het te weinig gevolg geven aan grensoverschrijdend gedrag heeft een direct effect op de eerder genoemde normstelling. De conclusie is dan al snel: als het niet belangrijk wordt gemaakt, is het ook niet belangrijk. Cruciaal voor beide zaken is leiderschap. Bij het tweede punt natuurlijk het leiderschap van het management. Practise what you preach, Talk the walk and walk the talk ; wij kennen het uit de boekjes: nu de praktijk nog. Het eerste punt gaat over leiderschap van iedereen die agressie ervaart. Natuurlijk is en blijft de dader verantwoordelijk voor agressie en geweld. Die constatering helpt echter niet als het gebeurt. Als jouw grenzen worden overschreden, moet jij handelen. Moet jij daarvoor je collega s op een lijn krijgen, dan moet je dat regelen. Om aanpak van agressie en geweld tegen te gaan, is dus leiderschap nodig. Dat vraagt een transformatie van ieder voor zich naar samen sterk en van natuurlijk lijderschap naar professioneel leiderschap. Jeroen Pepers Directeur A+O fonds Gemeenten 4 CAO van de toekomst Werkgevers en werknemers gaan samen werken aan flexibiliteit binnen moderne arbeidsverhoudingen: het individuele keuzebudget, een flexibele dagspiegel, maar ook in de opzet van de cao zelf. Bert de Haas (ABVAKABO FNV) en Sietske Pijpstra (College voor Arbeidszaken, VNG) over het traject, inspiratiebronnen en de uitkomst. 2 A+O Magazine 40

3 magazine Arbo-verantwoord invoeren van Het Nieuwe Werken Gemeenten worstelen flink met keuzes die zij moeten maken om thuiswerken op een arbo-verantwoorde manier mogelijk te maken. Een vernieuwde brochure van het A+O fonds Gemeenten biedt daarbij ondersteuning Train je collega 9 Training, coaching of lezingen hoef je niet altijd te volgen via externe bureaus. Er zijn steeds meer initiatieven waarin collega s elkaar verder helpen. De voordelen zijn groot: kostenbesparing, kennisdeling, minder verkokering en vooral: heel veel energie. Een van de initiatieven is Train je Collega. Verder in dit nummer 12 Maatwerk, flexibiliteit en vooral veel vitamine Aandacht 18 Subsidie voor interne stages; vraag ze aan! 20 De training heeft me wakker geschud 24 Wat heeft een gemeente aan een mobiliteitsnetwerk? Een voor allen De landelijke overheid wil starten met 28 uitvoeringsdiensten (RUD s). Deze nemen wettelijke basistaken over van gemeenten en provincies. RUD Groningen is al flink op streek: de gemeenschappelijke regeling is klaar, er ligt een conceptbedrijfsplan en voor de nieuwe vestigingsplaats liggen drie opties op tafel. De planning is om 1 april 2013 te starten, maar vanuit de medezeggenschap klinkt enige twijfel over de haalbaarheid van die datum Zeist steunt ontwikkeling medewerkers met de winkel open December

4 Cao van 4 A+O Magazine 40

5 de toekomst Werkgevers en werknemers gaan samen aan de slag met de cao van de toekomst. Kern van de kwestie: flexibiliteit binnen moderne arbeidsverhoudingen. Bijvoorbeeld in het individuele keuzebudget, een flexibele dagspiegel, maar ook in de opzet van de cao zelf. Bert de Haas (vakbondsbestuurder bij ABVAKABO FNV) en Sietske Pijpstra (secretaris bij het College voor Arbeidszaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over het traject, inspiratiebronnen en de uitkomst. Bert de Haas Waarom werken aan een cao van de toekomst? Omdat de sector, de organisatievormen en de functies die daarbij horen, veranderen. Daar moeten we de cao op aanpassen. Bovendien is de huidige cao moeilijk te lezen. Het taalgebruik is verouderd. Jongeren, en misschien ook wel ouderen, kunnen er weinig van maken. Terwijl een cao juist heel herkenbaar zou moeten zijn. En als ze ook in de toekomst moet aanspreken, kan ze wel een oppoetsbeurt gebruiken. Waar moet een cao van de toekomst antwoord op geven? Op welke ontwikkelingen is het een reactie? Het Nieuwe Werken is de belangrijkste ontwikkeling. Er wordt in de toekomst niet meer gestuurd op aanwezigheid, maar op output. Dat betekent dat een ambtenaar niet meer van negen tot vijf op kantoor moet zijn en overal toestemming voor moet vragen aan zijn werkgever. Het accent verschuift naar flexwerken en thuiswerken. De relatie tussen werkgever en werknemer wordt daarmee veel meer een van vertrouwen. Wat zijn uw inspiratiebronnen? De hele manier van denken over Het Nieuwe Werken op zich brengt me al op ideeën. Los van de cao. Hoe spreken individuele werknemers en werkgevers dingen met elkaar af? Hoe kun je sturen op vertrouwen in plaats van controle? In cao-land is de cao van de waterschappen inspirerend. Daarin is de stap naar een individueel keuzebudget heel mooi gezet en de cao is bondiger qua toon en vorm. Door: Rieke Veurink (Veurinc) Wat is voor u een toekomstbestendige cao? Een cao waarover je over tien jaar zegt: goh, die heeft ons echt ondersteund en geïnspireerd bij het komen tot een moderne organisatie. Zo n cao moet er ook voor zorgen dat de verhoudingen op microniveau goed kunnen zijn. Er moet ruimte zijn voor individuele December

6 afspraken, maar dat is niet per se hetzelfde als zo min mogelijk regels. Soms juist niet. Door het maken van collectieve afspraken creëer je duidelijkheid en dat is nodig om de relatie goed te houden. Je moet de regels wel ánders omschrijven. Als we met elkaar afspreken wat iemand moet leveren, moeten we bijvoorbeeld ook afspreken wat hij nodig heeft om dat te kunnen leveren en wat er gebeurt als hij niet levert. Wat zijn aspecten van de cao die u aan de orde wilt hebben? Regie over eigen werk(tijden) is een belangrijk onderwerp: dat iemand zelf kan bepalen wanneer hij werkt, waar hij werkt en hoe hij werk en privé combineert. Individuele keuzeruimte is ook waar de huidige werknemer behoefte aan heeft. De één heeft bijvoorbeeld Bert de Haas Een cao die ondersteunt en inspireert bij het komen tot een moderne organisatie liever geld en de ander liever tijd, en weer een ander wil juist een extra opleiding volgen of sparen voor de oude dag. Die speelruimte moet er zijn. Hoe betrekt u de achterban bij dit project? We organiseren congressen en conferenties. En, wat echt anders is, we doen dit nu heel breed. We gaan niet alleen naar de mensen die traditioneel toch al meedoen, zoals de kaderleden. We zoeken nu óók de anderen: jonge mensen, mensen uit het management, OR-leden, noem maar op. En we trekken samen met de werkgevers op. Hoe lang het gaat duren? En wanneer zijn we tevreden? Minimaal vijf en misschien wel tien jaar. Je moet dit echt zien als een project over de grenzen van de cao s heen. Het is een behoorlijk ingrijpend traject. We hebben bij de waterschappen alleen al anderhalf jaar gedaan over het individuele keuzebudget. Het kost heel veel tijd om het te berekenen, wat betekent het administratief, inhoudelijk en financieel. En dan hebben we nog maar over één onderwerp. De tekst hoofdstuk voor hoofdstuk redigeren kost ook zo twee jaar. Grofweg een akkoord vaststellen is eenvoudig,maar de tekst schrijven en de zaak implementeren, kost tijd. 6 A+O Magazine 40

7 Welk advies geeft u de werkgevers over de cao van de toekomst? Ik zou hen uitdagen zich af te vragen: wat heeft de werknemer van de toekomst nodig? Natuurlijk gaat dat over het individuele keuzebudget en Het Nieuwe Werken, maar ook over de vraag: hoe kan ik de werknemer ondersteunen bij het behalen van individuele - en organisatiedoelen, en hoe kan ik een bijdrage leveren aan een goede vertrouwensrelatie tussen mij en de werknemer? Het klinkt misschien raar in een tijd van bezuinigingen, maar over een aantal jaren hebben we nieuwe jonge ambtenaren heel hard nodig. Daarom is het belangrijk dat je als gemeente een aantrekkelijke werkgever, met een aantrekkelijke cao bent. Sietske Pijpstra Een cao die bijdraagt aan de kwaliteit van dienstverlening en energie geeft Sietske Pijpstra Waarom werken aan een cao van de toekomst? Omdat de wereld om ons heen verandert. Zo wordt de gemeente steeds minder een opdrachtgever van andere organisaties in het veld, en steeds meer een partner. Daarbij hoort dat werknemers meer regie nemen en daar moeten de arbeidsvoorwaarden weer op aangepast worden. Waar moet een cao van de toekomst antwoord op geven? Op welke ontwikkelingen is het een reactie? Allereerst op die verschuivende taken, die andere competenties van de medewerkers vragen. Medewerkers worden van uitvoerder steeds meer regisseur in een samenwerkingsverband. Niet alleen met andere overheden, maar ook met burgers. Bovendien stijgt door de bezuinigingen de vraag naar efficiency. En ten slotte moet het aansluiten bij de behoefte aan meer individuele keuzevrijheid. Wat zijn uw inspiratiebronnen? Dat is onze eigen achterban. Als je ziet met hoeveel enthousiasme gemeenten aan de slag gaan met Het Nieuwe Werken en de veranderende wereld. Thema s December

8 als loopbaanontwikkeling en mobiliteit worden met Ð heel veel vaart opgepakt. Gemeenten zien het echt als een uitdaging en een kans, niet alleen als een bezuinigingsmaatregel. We hoeven ze niks meer te vertellen, ze zijn er al lang mee bezig. Wat is voor u een toekomstbestendige cao? Een cao die lange tijd houdbaar is. Dat is een cao die kaderstellend is, met een focus op de lange termijn. Daarvoor is het nodig dat het een raamwerk van af spraken is. Als je op hoofdlijnen vaststelt waar je heen wilt met de sector, hoef je een CAO ook niet elk jaar te veranderen. Daardoor ontstaat duidelijkheid én tijd voor gemeenten om de zaak goed te implementeren. Een ander voordeel van een CAO op hoofdlijnen is, dat hij kan meebewegen met externe en interne ontwikkelingen, ook als er een crisis, bezuiniging of een fusie is. Dat geeft rust en focus. Dat betekent dat er minder regels moeten zijn. We moeten niet te veel in de relatie tussen de werkgever en werknemer gaan zitten. Daar kunnen ze zelf individuele afspraken over maken. De cao moet de kwaliteit van dienstverlening niet in de weg staan, of tegen de stroom invaren, maar er een bijdrage aan leveren. Wat zijn aspecten van de cao die u aan de orde wilt hebben? Het individuele keuzebudget, dat moeten we echt gaan doen. Medewerkers ervaren het als prettig dat ze ruimte krijgen om te spelen met zo n budget: pensioen, gratificatie, vrije dagen. Dat past ook bij de flexibiliteit die we in Het Nieuwe Werken van mensen vragen. Ook de beloning is een onderwerp. De traditionele grondslagen van functioneringsgesprekken en periodieke verhogingen kunnen we wel eens tegen het licht houden. Anciënniteit hoeft niet meteen of als enige te leiden tot meer salaris, resultaat kan ook meetellen. Verschil mag er zijn. Hoe betrekt u de achterban bij dit project? We zijn er al hartstikke druk mee bezig. We hebben bijeenkomsten gehad waarin we gevraagd hebben: wat moet er minimaal in de cao van de toekomst zitten, welke thema s zijn belangrijk? Die thema s zijn weer uitgewerkt en teruggelegd en vastgesteld. En vanaf hier kunnen we dus samen met de werknemers in heidesessies samen optrekken. Zodat we niet aan het einde van het traject zeggen: we zijn te ver uit elkaar gelopen. Hoe lang het gaat duren? En wanneer zijn we tevreden? Inclusief alle formaliteiten denk ik dat we in januari 2014 klaar zouden moeten zijn. Het kan echt snel als je samen aanpakt en de schouders eronder zet. Net zoals het nieuwe kabinet dat gedaan heeft. Maar ik ben tevreden als de werkgevers én de werknemers uit de voeten kunnen met de nieuwe cao en als die flexibiliteit en energie aan organisaties geeft. Welk advies geeft u de werknemers? Dat we de cao écht samen gaan vormen. Ook in de weg ernaartoe. Dat we niet straks in de onderhandelingen allebei het onderste uit de kan willen en zo weer terechtkomen in vaste patronen, maar samen werken aan de toekomst. En dat je het flexibele dat die nieuwe cao kenmerkt, ook kunt terugvinden in de manier waarop we de onderhandelingen voeren. Dat we van de gebaande paden afstappen. < A+O app Het A+O magazine gaat digitaal: aeno.nl/a+o-app 8 A+O Magazine 40

9 Vernieuwde brochure biedt houvast December

10 In tientallen gemeenten wordt momenteel hard gewerkt aan beleid om thuiswerken op een arbo-verantwoorde manier mogelijk te maken. Volgens Fieke Horsten die het A+O fonds Gemeenten adviseert omtrent Het Nieuwe Werken (HNW), worstelen de gemeenten daarbij flink met keuzes die zij daarvoor moeten maken. De vernieuwde brochure Het Nieuwe Werken; plaats onafhankelijk werken en arbo van het A+O fonds Gemeenten biedt de nodige ondersteuning daarbij. Door: Peter van Noppen Bij SNS Reaal krijgt een medewerker alleen toestemming voor thuiswerken indien een arbocheck list is geaccordeerd door medewerker en leiding gevende. Ook moet de medewerker een telewerkovereenkomst tekenen en is hij verplicht te melden als er iets verandert aan de thuiswerkplek. Controles of steekproeven bij medewerkers thuis worden niet gedaan. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Aan de hand van een fiscale regeling bedraagt de vergoeding 600 euro per vijf jaar. Wanneer er één dag per week wordt thuisgewerkt is er sprake van structureel thuiswerken en valt het thuiswerken binnen de richtlijnen van de fiscale wetgeving. Dit praktische voorbeeld over hoe SNS Reaal omgaat met thuiswerken staat in de publicatie Het Nieuwe Werken; plaatsonafhankelijk werken en arbo van het A+O fonds Gemeenten. Dit is een update van de publicatie die in oktober 2011 is gepubliceerd en geschreven door ergonoom Fieke Horsten van vhp ergonomie. Zij constateert dat gemeenten in groten getale aan het piekeren zijn over de invoering van HNW. Hello New Work A+O fonds lanceert HNW-tool voor gemeenten Het A+O fonds Gemeenten heeft een nieuwe app ontwikkeld: Hello New Work. Deel je ervaringen, maak je eigen HNW-profiel, lees nieuws en feiten, zie waar je collega s werken. Op PC, tablet en mobiel. Lees er alles over in De Kunst van het Vertrouwen (pag 53): 10 A+O Magazine 40

11 Van veel gemeenten hoor ik dat ze voor 1 januari een plan van aanpak willen hebben om aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen over hoe ze het thuiswerken willen regelen. Horsten: Het Nieuwe Werken kan een middel zijn om als organisatie met je tijd mee te gaan, een aantrekkelijke werkgever te zijn en om ervoor te zorgen dat werkprocessen beter verlopen, dat mensen beter samenwerken en creatiever kunnen zijn. Thuiswerken kan daarin een element zijn, zegt Horsten. Je kunt het buiten de deur werken ook breder trekken naar plaatsonafhankelijk werken, bijvoorbeeld in de trein, de bibliotheek of een internetcafé of zelfs naar plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dan laat je het helemaal aan medewerkers zelf over waar en wanneer ze hun arbeid verrichten. De brochure over arbo en HNW staat stil bij alle aspecten die voor gemeenten van belang zijn bij de invoering van plaatsonafhankelijk werken. Bijvoorbeeld de eisen die je aan de ICT-omgeving moet stellen, andere sturing van medewerkers, de rol en taken van de OR en natuurlijk de arbowetgeving voor plaatsonafhankelijk werken, die sinds 1 juli enigszins is versoepeld. Esther Loozen, projectmedewerker gezond en duurzaam werken bij het A+O fonds Gemeenten: Tot 1 juli waren gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor goede en veilige werkplekken in hun eigen gebouwen, maar ook voor werkplekken daarbuiten op het moment dat hun medewerkers daar gingen werken. Dat betekende bijvoorbeeld dat als een gemeentelijke medewerker in een internetcafé aan het werk was, de gemeente op dat moment ook verantwoordelijk was voor zaken als nooduitgangen en noodverlichting van dat café. Een onwerkbare regel, die gemeenten er zelfs van weerhield om plaatsonafhankelijk werken toe te staan. Sinds 1 juli is het plaatsonafhankelijk werken wettelijk gelijkgesteld aan thuiswerken, waardoor gemeenten daar niet meer verantwoordelijk voor zijn. Fieke Horsten noemt vier zaken die gemeenten die thuiswerken willen invoeren minimaal moeten regelen. Gemeenten moeten het opnemen in hun Risico- Inventarisatie en -Evaluatie, waarin staat aan welke risico s medewerkers worden blootgesteld en hoe die worden afgedekt, in dit geval beeldschermwerk. Ze moeten voorlichting geven aan medewerkers over de risico s die beeldschermwerk met zich mee brengen en vanuit de arbeidstijdenwet dienen gemeenten te bewaken dat medewerkers thuis niet onverantwoord veel werkuren maken. Tot slot moet de werkplek voldoen aan de ergonomische beginselen en moet er minimaal een gesprek plaatsvinden tussen medewerker en leidinggevende over hoe de medewerker er thuis bij zit op basis van een door de medewerker ingevulde checklist bijvoorbeeld. Afhankelijk van de grip die een gemeente op de kwaliteit van de thuis werkplek wenselijk acht, zegt Horsten, kan een gemeente er ook voor kiezen om een deskundige in te huren die de werkplek thuis beoordeelt. Of de gemeente kan de medewerker een bureau, een bureaustoel en/of andere zaken geven, zoals een los toetsenbord en een laptop houder. Horsten: Er zit een paradox in HNW. Het is aan gemeenten zelf om een eigen middenweg te vinden in het verantwoordelijk kunnen zijn voor arbeidsomstandigheden en tegelijkertijd niet alles willen vastleggen, maar medewerkers juist zoveel mogelijk vertrouwen. Voldoen aan arbowet is geen doel maar is een middel om medewerkers optimaal te laten presteren. Dit lukt het beste als je arbo een integraal onderdeel laat zijn van Het Nieuwe Werken. Dit bereik je als leiding gevenden en medewerkers zich bewust zijn van de risico s en op een adequate manier hierover kunnen communiceren. < Workshop over rol OR bij Het Nieuwe Werken Invoering van Het Nieuwe Werken biedt ondernemingsraden de gelegenheid zich nadrukkelijk te profileren als partner bij het ontwikkelen van een visie op HNW. Sterker nog, veel ondernemingsraden willen groeien in de rol van strategisch partner en meedenken aan de voorkant bij ontwikkel processen van de gemeente. Het A+O fonds biedt gemeenten een eendaagse in-company workshop hierover, die o.a. praktijkvoorbeelden laat zien. Via onze subsidieregeling kunnen kosten vergoed worden. Lees er alles over op: en bekijk het filmpje van onze Inspiratiesessie van 1 november jl. December

12 Beleid duurzame inzetbaarheid buitendienstmedewerkers in Hoorn Maatwerk, flexibiliteit en vooral veel vitamine Aandacht Ik heb een medewerker van 62 jaar, die op de maaimachine zit. Pas geleden vroeg hij mij hoeveel het hem ging kosten als hij één of twee dagen per week minder zou gaan werken, vertelt Jens Tjalma, hoofd bureau Groen en Reiniging bij de gemeente Hoorn. Ik vroeg hem hoe hij dat voor zich zag, aangezien de maaimachines er vanaf het voorjaar tot ver in de herfst fulltime moeten worden ingezet. Daarop ontvouwde de medewerker het plan om van april tot en met oktober fulltime te werken en vervolgens vijf maanden vrij te nemen. Op die manier kan hij nog Door: Peter van Noppen jaren prima doorwerken! 12 A+O Magazine 40

13 Of het nu om het beperken van het ziekteverzuim gaat of om het duurzaam aan de slag houden van de buitendienstmedewerkers, zegt Tjalma s leidinggevende, hoofd Stadsbeheer Bas van den Berg, het staat of valt met persoonlijke aandacht. Vitamine Aandacht noemen we dat hier. In 2010, vertelt hij, was het ziekteverzuim bij Stadsbeheer in Hoorn opgelopen naar 5,8 procent. Van den Berg: Dat konden we niet laten lopen, zeiden we als staf. Met de benen op tafel hebben we toen eerst samen met onze P&O-adviseur en een extern adviseur helder gemaakt waar het in essentie om ging, warme zakelijkheid, denken en handelen vanuit het idee wat iemand nog wel kan. In drie bijeenkomsten met de 120 medewerkers van Stadsbeheer zijn we vervolgens gaan praten over hoe we ze aan de slag kunnen houden. Wat voor hen belangrijk is. P&O-adviseur Lia Bond vult aan: Dat ging niet alleen over verzuim, maar vooral ook over hoe we ze aan het werk kunnen houden tot ze niet meer willen of kunnen, en met plezier. Aandacht, maatwerk en flexibiliteit bleken de toverwoorden. Tijdens die bijeenkomst zei iemand bijvoorbeeld al drie jaar te vragen om andere schoenen, omdat het standaard schoeisel hem pijn bezorgde. De volgende dag werd het geregeld. Ook is het wel eens gebeurd, vervolgt Jens Tjalma, dat iemand drie maanden thuis zat, zonder dat hij iets van zijn leidinggevende had gehoord. Tja, dan gaat die medewerker denken dat zijn baas niks om hem geeft. Dat dat nu nog gebeurt, is ondenkbaar, zegt Bas van den Berg: Aandacht voor de medewerkers is nu een vast onderwerp in ons werkoverleg. Leidinggevenden vertellen elkaar waar ze tegenaan gelopen zijn, hoe het met hun mensen gaat en wat ze mankeren. Ik weet nu bijvoorbeeld dat de club van Jens (groen en reiniging) op dit moment het hoogste ziekteverzuim heeft, 4,2 procent, maar ook dat hij een stuk of vijf pechgevallen heeft. Direct-leidinggevenden, zegt Tjalma, houden strak de vinger aan de pols in geval van verzuim. Laatst meldde iemand zich ziek, maar toen ik even doorvroeg bleek dat het de avond tevoren iets te gezellig was geweest. Een uur later was hij op zijn werk. Bij heel Stadsbeheer is het verzuim 3,6 procent. Een belangrijk idee om buitendienstmedewerkers bij gemeenten duurzaam inzetbaar te houden, is hen ervan bewust maken dat een baan in de buitendienst op latere leeftijd fysiek meer kan vergen en ze stimuleren om zich breder te ontwikkelen voordat er klachten ontstaan, zodat ze op tijd naar een andere functie kunnen overstappen. Bas van den Berg: In de praktijk blijkt het een lastige opgave om daar in zijn algemeenheid invulling aan te geven. In Hoorn gaat het bij duurzame inzetbaarheid echt om die aandacht; persoonlijke aanpak, vinger aan de pols, goede spullen om mee te werken, een veilige werkomgeving, sportfaciliteiten en zoveel mogelijk maatwerk als het gaat om de functies waar je mensen neerzet. Daarbij hoort ook het benutten van de senioriteit van medewerkers, bijvoorbeeld door ouderen kennis over te laten dragen aan jongeren. Hiermee geef je ook een goed signaal af, als het gaat om waardering voor hun kennis en ervaring. Het geeft die oudere medewerkers een boost. P&O-functionaris Lia Bond: Al die mannen in de buitendienst, vooral de ouderen, zijn enorm gemotiveerd en betrokken. Ze hebben echt passie voor hun werk en willen niet weg. We doen er dus alles aan om ze een baan in de buitendienst te laten houden. En dat is in verreweg de meeste gevallen ook mogelijk. Het is trouwens zeker niet zo dat de uitval bij de buitendienst en onder de ouderen hoger is dan bij andere gemeentelijke diensten. Maar natuurlijk stimuleren we wel dat ze hun kennis verbreden en hun lijf gezond houden door mee te doen met allerlei sportactiviteiten die regelmatig organisatiebreed worden georganiseerd. Ook krijgen zij regelmatig andere trainingen en cursussen aangeboden, zoals een cursus De Kracht van de Ervaring of een cursus Voeding en Beweging. Maar ook cursussen als Word, Excel, typevaardigheid en Nederlands kunnen de medewerkers van de buitendienst volgen. Verder bieden we EVC-trajecten aan, maar daarvoor is nauwelijks belangstelling. Jens Tjalma: Die mannen willen buiten werken. Sommigen verpieteren als het ware als zij binnen aan de slag moeten. Buiten bloeien zij op. < Regionale workshops Duurzame Inzetbaarheid Buitendienst Het A+O fonds Gemeenten start dit najaar het programma Duurzame Inzetbaarheid Buitendienst met een workshop voor gemeenten in Noord-Holland. In het voorjaar van 2013 volgen meer regionale workshops en wordt een aparte webpagina ingericht op aeno.nl over duurzame inzetbaarheid in de buitendienst. Zie verder: December

14 Training en advies door collega s Ik was 14 A+O Magazine 40

15 helemaal niet moe, ik had juist bergen energie! Training, coaching of lezingen hoef je niet altijd te volgen via externe bureaus. Er zijn de laatste jaren steeds meer initiatieven waarin collega s elkaar verder helpen. De voordelen zijn groot: kostenbesparing, kennisdeling, minder verkokering en vooral: heel veel energie. Een van de initiatieven is Train je Collega. Rieke Veurink nam namens het A+O fonds Gemeenten een kijkje bij dit initiatief. Door: Rieke Veurink (Veurinc) December

16 Bijna zesduizend mensen deden begin oktober mee aan Train je Collega. Ze volgden trainingen en workshops van collega s uit de (semi-)overheid. Helemaal met gesloten beurs. Het initiatief ontstond vorig jaar in Amsterdam en is wegens succes dit jaar landelijk overgenomen. Deelnemers konden kiezen uit een bonte verzameling onderwerpen. Van social media en Prezi tot timemanagement en mindfullness. Anne-Claire Frank is een van de initiatoren van het concept: We hebben dit met een paar mensen bedacht vanuit een eenvoudig principe: als je een probleempje hebt met Excel, dan weet je meestal wel bij welke collega je moet zijn om dat op te lossen. Train Je Collega moet zoiets in het groot worden. Geen letter op papier Train je Collega is één van de vele concepten die er zijn op het gebied van intercollegiale training en coaching. Op allerlei plekken staan er mensen klaar als dagvoorzitter, procesbegeleider, of om gewoon een advies te geven als je dat nodig hebt. Zo zijn er ook de Rotterdamse Sprekers Academie, InterCoach, en over-loop. Ze hebben allemaal twee dingen gemeen. Allereerst dat er geen uitgebreide plannen voor gemaakt zijn. Aik van Eemeren van over-loop: De kunst is om het simpel te houden. Voor drie of vier coachingsgesprekken hoef je echt geen heel project op te tuigen. Anne-Claire Frank: We hebben geen letter op papier gezet. We hebben het gewoon in onze vrije tijd gedaan. Ook wel uit opportunisme: dat scheelt weer verantwoording afleggen. Een andere overeenkomst tussen de verschillende initiatieven is, dat ze drijven op passie: John Tetteroo, afdelingsmanager bij de gemeente Emmen en coach bij InterCoach. Directeuren bij de rijksoverheid en honderdduizendplusgemeenten hebben het meestal erg druk. En toch lukt het hen vrijwel altijd om iets te organiseren. Dat komt doordat het coachen dicht bij de passie van deze mensen ligt. En als iets je passie is, gaat het bijna vanzelf. Dat herkent Aik van Eemeren. Kennis delen is nauw verbonden met de overheid. Mensen zijn echt bevlogen. Daarom willen ze een bijdrage leveren aan de publieke zaak door andere mensen verder te helpen. Bezuinigen Het terugdringen van externe inhuur is in sommige gevallen de aanleiding geweest voor het initiatief. Milena Matic van de Rotterdamse Speakers Academie: Onze organisatie wilde simpelweg bezuinigen op externen. Dat is ook gelukt. We hebben nu een pool van Stijn ter Woerds Let de Jong 16 A+O Magazine 40

17 zichzelf beter op waarde te schatten. En daarmee wat ze kunnen toevoegen in hun dagelijkse werk. Dat herkent Sonja Zeeman, teamleider bij de gemeente Westland. Zij gaf een training Beter communiceren met NLP. Ik had nog niet veel trainingservaring en kende niet alle deelnemers. En je komt de mensen later weer tegen. Ik heb me dus uitgebreid voorbereid. Door het volgen van diverse opleidingen NLP heb ik zelf ontdekt dat NLP iets is wat ik wil toepassen in de werkomgeving. Dit geef ik graag door aan mijn collega s. Aan het einde van de dag zeiden mensen: Je zult wel moe zijn. Nou, helemaal niet. Ik had juist bergen energie. vijftig enthousiaste collega s waarmee we de kosten op inhuur met drieënhalve ton hebben teruggebracht. En geld is niet de enige opbrengst. Alle betrokkenen sommen in rap tempo de voordelen op. Natuurlijk is het primaire voordeel dat een collega iets leert. Nicole Domhof werkt bij de gemeente Oost Gelre en volgde trainingen in de Train je Collega-week. Ik ben er enorm enthousiast over. Ik had op internet bijvoorbeeld wel eens gekeken naar een cursus mindfullness, maar dan zit je met reistijd, soms zelfs wachttijd, terwijl ik hier met drie keer klikken klaar was. Ik ga er zeker verder mee. Ik heb er nu al heel veel van opgestoken voor op mijn werk én privé. Een tweede voordeel is dat intercollegiale coaching en opleiding traditionele muren tussen organisaties en afdelingen weghaalt. Mensen kijken bij elkaar in de keuken en nemen weer kennis mee terug naar hun eigen organisatie. Anne-Claire Frank: Mensen leren elkaar weer kennen. Ze weten elkaar te vinden als er iets is. Milena Matic gaat nog een stap verder: Doordat medewerkers meer bij elkaar over de vloer komen en van elkaar leren, wordt uiteindelijk de mobiliteit in je organisatie ook groter. Er is meer bewegingsruimte. Daarbij komt dat de kwaliteit van de coaching en training vaak heel hoog is, doordat de trainers en sprekers sectorspecifieke ervaring hebben. Ten slotte zijn er nog de persoonlijke voordelen voor de coach, trainer, spreker, adviseur zelf. John Tetteroo van Intercoach: Een manager wordt echt een betere manager als hij zijn coachingsvaardigheden op orde heeft. Hij leert luisteren en doorvragen en zijn medewerkers stimuleren om zelf met oplossingen te komen. Ook de trainers van Train je Collega ontwikkelen zich door de trainingsweek. Anne-Claire Frank: Tien man een uur in een zaaltje, daar hoef je niet al te veel ervaring voor te hebben, dus het is ook voor beginners leuk. Het vergroot de trots van mensen: ze weten Rebelse opzet Het snelle, intuïtieve karakter van de initiatieven levert in de praktijk ook wel eens problemen op. Milena Matic: Wij hebben een rebelse opzet, we werken niet met interne facturen. Dat vonden we zo n onzin. Gevolg was wel dat sommige managers tegen onze sprekers zeiden: waar ben je nu precies mee bezig en ben je wel declarabel genoeg? Anne-Claire Frank: De vraag is natuurlijk ook wel hoe je dit verhaal ik vind het een vreselijk woord - kunt borgen. Wij hebben dit nu allemaal op enthousiasme en passie voor elkaar gekregen, maar daarmee houd je het geen tien jaar vol. Tegelijkertijd is de grote kracht hiervan dat het bottom-up gebeurt. Twee elementen lijken essentieel bij de borging. In de eerste plaats dat er uiteindelijk toch een bescheiden organisatie opgetuigd wordt. John Tetteroo: Deze organisatie zorgt voor de bijscholing van mensen en dat de dingen die nodig zijn, geregeld worden. Hierdoor kun je het initiatief permanent blijven voeden en blijft de kwaliteit gegarandeerd. Daarnaast is het internet een onmisbaar item. Van Eemeren: Managers presenteren zich actief op de website van over-loop. Ze zeggen expliciet: schakel mij in. En dat werkt. < Meer lezen? Kijk eens op: trainjecollega.nl over-loop.nl de-werkmaatschappij.nl/bedrijfs eenheden/intercoach rotterdam.nl/rotterdamsesprekersacademie December

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nationaal onderzoek duurzame inzetbaarheid: Demotie is geen taboe meer. Langer werken: Pilot bij Havenbedrijf Rotterdam.

Nationaal onderzoek duurzame inzetbaarheid: Demotie is geen taboe meer. Langer werken: Pilot bij Havenbedrijf Rotterdam. Special / 2012 18 4 Langer werken: Pilot bij Havenbedrijf Rotterdam. 14 Gezonder werken: Neem eens wat vaker de trap. 10 Anders werken: Stop met contracten voor onbepaalde tijd. Nationaal onderzoek duurzame

Nadere informatie

GEZOND ONDERNOMEN!>>>

GEZOND ONDERNOMEN!>>> GEZOND ONDERNOMEN!>>> ervaringen na vier jaar aandacht voor rsi en werkdruk bij woningcorporaties Deze publicatie wordt aangeboden ter afsluiting van het Arboconvenant Woningcorporaties. Partners in dit

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. 2010juli 2011

Sociaal Jaarverslag. 2010juli 2011 Sociaal Jaarverslag 2010juli 2011 Voorwoord Help elkaar succesvol te zijn 4 Interviews Vonken van inspiratie 10 Gedetacheerd in Den Haag 14 Het KCC van Almere 18 Acht uur per dag klanten aan de balie 22

Nadere informatie

Via B Utrecht vernieuwt

Via B Utrecht vernieuwt Via B Utrecht vernieuwt Via B magazine mei 2013 Beste lezer en kijker, Van harte welkom in dit magazine. De resultaten van de organisatievernieuwing tot nu toe stemmen mij tevreden. Er is hard gewerkt

Nadere informatie

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS Ontwikkelinstrument voor uw gemeente EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS . Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. EVC zet medewerkers in beweging Wat levert het ontwikkelinstrument

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

sociaal aan de slag met ARBEIDSMARKT FITHEID & SAMEN oplossingen vinden OVERBODIG? ondernemerschap Nr 1 - Voorjaar 2013 werkers zijn inventief,

sociaal aan de slag met ARBEIDSMARKT FITHEID & SAMEN oplossingen vinden OVERBODIG? ondernemerschap Nr 1 - Voorjaar 2013 werkers zijn inventief, sociaal werkers zijn inventief, verbindend & praktisch aan de slag met ARBEIDSMARKT FITHEID OV E R 4 JAAR OVERBODIG? ondernemerschap & SAMEN oplossingen vinden Nr 1 - Voorjaar 2013 colofon Column Voorjaar

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan Verandermanager Strategische en praktische tips om plezier te sturen Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan "Wees de verandering die je in de wereld wilt zien." [Mahatma Gandhi]

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie