Bulletin Impuls. Redactioneel. gedreven door kennis, bewogen door mensen. Impuls voor een menswaardig en veilig bestaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin Impuls. Redactioneel. gedreven door kennis, bewogen door mensen. Impuls voor een menswaardig en veilig bestaan"

Transcriptie

1 Bulletin Impuls gedreven door kennis, bewogen door mensen In dit nummer Redactioneel Actueel Quick scan schuldenaanpak bij huisuitzettingen Training bij huisvesting met ondersteuning Krachtmethodiek voor HBO en MBO Onderzoek en ontwikkeling Taxatie van Sociale uitsluiting Onderzoek naar huisuitzetting Cohortstudie naar dakloze mensen in vier grote steden Toetsing van werkboek Op eigen kracht Innovatie van methodiek Exodus Interview met cliënt en begeleider De Impuls Academie Training en coaching in krachtgerichte interventies Verspreiding krachtgerichte basismethodiek Academische werkplaatsen Toegevoegde waarde AW Opvang & Herstel AW OGGZ Redactioneel Impuls voor een menswaardig en veilig bestaan Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen staat in het brandpunt van de veranderingen in het sociale domein. Samen met cliënten, ervaringsdeskundigen, instellingen en gemeenten werkt Impuls via wetenschappelijke onderzoek- en ontwikkelprojecten aan visieontwikkeling, passende kaders en de onderbouwing, implementatie en evaluatie van innovaties en interventies voor preventie, participatie en maatschappelijk herstel van kwetsbare burgers. Bij alle transities in het sociale domein in gemeenten staan de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers centraal en wordt meer appel gedaan op het zelforganiserend vermogen van mensen en hun sociale netwerken. Deze beleidsvisie komt op papier vrijwel naadloos overeen met wat cliënten al jaar en dag beklemtonen als belangrijke uitgangspunten van de hulpverlening: focus op de eigen kracht en eigen regievoering, persoonsgericht, herstelondersteunend en aansluitend op hun zorgbehoeften, zo normaal en bescheiden mogelijk en bij voorkeur geboden in een natuurlijke omgeving. Mede onder invloed van de ambulantisering en afbouw van bedden in uiteenlopende sectoren gaat het met meer kwetsbare burgers druk worden in wijken die over het algemeen al niet veel hebben bij te zetten. Niemand kan goed voorzien hoe dit gaat uitpakken. De transities en transformaties bieden absoluut kansen en nieuwe perspectieven voor een vermaatschappelijking van de ondersteuning, dicht bij huis, maar baren ook zorgen voor mensen in multiprobleemsituaties die al snel de dupe kunnen worden van de veranderingen. Temeer omdat in dit tijdsgewricht allerlei voorzieningen versoberen, het participatiebudget kleiner wordt, de zorgpremies hoger zijn en de beschikbare rijksmiddelen voor onder meer de opvang onder druk staan. Voorkomen moet worden dat deze mensen tussen wal en schip vallen. Gemeenten hebben met lokale partners hierin de komende jaren een majeure opdracht. Vaste kaders of ankers waarop zij de maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare mensen kunnen enten zijn er niet veel meer. Impuls, het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen, staat in het brandpunt van deze ontwikkelingen. Nu de transities in zorg en begeleiding op stoom komen, bereiken Impuls steeds meer vragen uit diverse sectoren waarin de begeleiding van kwetsbare mensen een rol speelt, zoals de gezondheidszorg, de jeugdzorg, de LVG-zorg, verslavingszorg en de reclassering. Impuls zal zich, ongeacht waar kwetsbare burgers zich bevinden en van wie zij ondersteuning en hulp krijgen, blijven inzetten voor een menswaardig en veilig bestaan dat mensen vooral ook de moeite waard vinden. Via onderzoek en ontwikkelprojecten bouwt Impuls wetenschappelijke kennis op over uiteenlopende groepen kwetsbare mensen, over factoren en processen die tot sociale in- en uitsluiting leiden en over verschijnselen zoals dakloosheid, armoede en huiselijk geweld. Wij ontwikkelen effectieve interventies in het sociale domein, gericht op preventie, participatie en maatschappelijk herstel, en helpen deze te implementeren en evalueren. Op dit fundament van wetenschappelijk onderzoek en methodiekontwikkeling onderhoudt Impuls een stevige band met de praktijk in de gestructureerde samenwerking met instellingen door heel Nederland, zoals binnen de twee Academische werkplaatsen. De samenwerking met gemeenten krijgt in deze werkplaatsen steeds meer gestalte. De Impuls Academie, dat is de trainingsinfrastructuur bij Impuls, geeft via trainingen en borgingsactiviteiten, belangrijke kwaliteitsimpulsen aan een professionele begeleiding die cliënten ondersteunt in hun eigen proces van herstel. Dit Bulletin geeft een beeld van het werk binnen Impuls anno 2014: een modern centrum voor wetenschappelijk onderzoek en innovatieontwikkeling met internationale contacten. U leest over (recente) projecten en resultaten die in de belangstelling staan. Meer achtergrond kunt u lezen op onze website Prof. dr. Judith Wolf hoogleraar maatschappelijke zorg directeur Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg directeur AW Opvang & Herstel en AW OGGZ

2 Actueel Quick scan van aanpak van schulden bij huisuitzettingen Hoe kunnen mensen met een dreigende huisuitzetting in een vroeger stadium effectief in de aanpak van hun schulden worden bereikt? Deze onderzoeksvraag staat centraal in een quick scan van de aanpak van schulden bij huisuitzetting in Rotterdam en Amsterdam. Deze quick scan brengt de mogelijke en feitelijke activiteiten van de belangrijkste stakeholders (corporaties, kredietbank, deurwaarders etc.) in kaart en geeft ook voorbeelden van goede praktijken. Eind 2015 is het rapport van deze quick scan, uitgevoerd in het kader van de Academische werkplaats User G4, beschikbaar. Krachtmethodiek voor HBO en MBO Het succes van de krachtgerichte basismethodiek Herstelwerk, Krachtwerk en Houvast en het grote draagvlak hiervoor worden bevestigd door de vraag van een uitgever om het methodiekboek te bewerken tot een studieboek voor het HBO en MBO. Judith Wolf zal hiermee de komende maanden aan de slag gaan. Overigens wordt de methodiek nog volop verder doorontwikkeld. Zo zijn er speciale modules voor wonen, activiteiten en relaties in voorbereiding. Training in best practices bij huisvesting met ondersteuning Huisvesting met ondersteuning, wat komt daar allemaal bij kijken? Impuls neemt deel aan het Europese ELOSH project (European Core Learning Outcomes for the integration of support with housing) en bekijkt samen met professionals en ervaringsdeskundigen hoe we zowel de huisvesting als de ondersteuning bij het wonen zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Co-creatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid staan in dit project centraal. De eerste tweedaagse pilottraining in oktober in Utrecht werd positief ontvangen. 2 Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan

3 Onderzoek en ontwikkeling Tax-Su: beslissingsondersteunend tool bij signalering en toegang De Tax-Su (Taxatie Sociale uitsluiting) is een goed voorbeeld van het praktijkondersteunende onderzoeks- en ontwikkelwerk bij Impuls. Dit instrument helpt professionals bij het maken van een omvattende en betrouwbare inschatting van participatieachterstanden van cliënten. De lijst brengt achterstanden in de situatie van mensen in kaart op vier domeinen die cruciaal zijn voor de maatschappelijke participatie van cliënten (bestaansvoorwaarden, sociale inbedding, gezondheid & gedrag en institutionele inbedding) en inventariseert tevens op deze domeinen de beschikbare sociale en professionele steun. Als er kinderen in het spel zijn wordt ook hun kwetsbaarheid beoordeeld. Aan de hand van de geïnventariseerde balans tussen draagkracht en draaglast geeft de Tax-Su per cliënt aan wat de urgentie is van ingrijpen en welke soort hulp passend is. Judith Wolf: Pas wanneer je weet wat iemand, gegeven de steun uit de omgeving, (nog) aankan en wat niet meer, kun je verantwoord beoordelen wat mensen zelf kunnen doen, waar je informele steun kunt vergroten en eventueel professionele zorg kunt verminderen. Met de inzet van de Tax-Su wordt de uitvoering van de gemeentelijke signalerings- en integrale toegangsfuncties eenduidiger en consistenter. Bovendien geeft de Tax-Su op een geaggregeerd niveau - relevante informatie over profielen van bereikte doelgroepen, bruikbaar voor de ontwikkeling en evaluatie van beleid. Tax-Su in wijkgerichte zorg en ondersteuning De Tax-Su kan bij uiteenlopende groepen cliënten met sterk uiteenlopende problemen de participatieachterstanden en beschikbare steun concreet en zorgvuldig in beeld brengen. Daardoor kan de Tax-Su in de wijkgerichte ondersteuning professionals helpen om een onderbouwd onderscheid te maken in zwaarte van probleemsituaties en keuzes te maken voor de inzet van basisondersteuning en/of (aanvullende) maatwerkvoorzieningen. Ook kan de Tax-Su de besluitvorming ondersteunen bij de in-, door- en uitstroom van cliënten bij maatwerkvoorzieningen. In 2013 is bij vijf instellingen een pilot uitgevoerd met een webapplicatie van het instrument om de bruikbaarheid voor de dagelijkse begeleidingspraktijk en de kwaliteit te bepalen. De Tax-Su blijkt een betrouwbaar en valide instrument en is in minder dan vijftien minuten in te vullen. Begeleiders en geraadpleegde cliënten vinden de Tax-Su belangrijk en bruikbaar. Het is vanaf november 2014 beschikbaar. Meer informatie: Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan 3

4 Onderzoek naar risico- en beschermende factoren bij huisuitzetting In Nederland krijgen steeds meer huurders te maken met een huisuitzetting. In 2013 waren dat er volgens Aedes, koepel van woningcorporaties, 6980 en in verreweg de meeste gevallen was de uitzetting vanwege een huurachterstand. Huisuitzettingen hebben grote maatschappelijke en financiële gevolgen en hebben een grote negatieve impact op de gezondheid van de mensen die het betreft. Met het oog op het doorbreken van de spiraal van sociale uitsluiting is het voorkomen van huisuitzetting een belangrijke doelstelling voor beleid en praktijk. Om inzicht te krijgen in de groep mensen met een dreigende huisuitzetting heeft Impuls 495 huurders in zo n situatie geïnterviewd in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Zes maanden later is hun woonsituatie vastgesteld om het aantal daadwerkelijke huisuitzettingen in beeld te brengen. Op basis van de verzamelde data beschrijft Impuls huishoudens met een verhoogd risico op huisuitzetting en van de diverse profielen in deze populatie. Zulke profielen vormen voor zowel beleidsmakers als hulpverleners een belangrijk handvat om huisuitzettingen te voorkomen. Dit onderzoek is ingebed in de Academische werkplaats G4 USER. Meer informatie: Cohortstudie naar dakloze mensen in de vier grote steden (CODA-G4) Hoe vergaat het dakloze mensen sinds hun instroom in de maatschappelijke opvang en hun beoogde persoonsgericht traject? Deze vraag staat centraal in een grootschalig en meerjarig onderzoek naar dakloze mensen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht dat Impuls samen met het IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving) in 2010 is gestart. Ruim 500 dakloze instromers zijn in een periode van tweeëneenhalf jaar vier keer geïnterviewd. In de gesprekken is gevraagd naar onder andere hun woonsituatie, inkomen, dagbesteding, gezondheid, kwaliteit van leven en hun behoeften en wensen wat betreft zorg. Momenteel worden de gegevens van het laatste interview geanalyseerd. In het voorjaar van 2015 zal de rapportage verschijnen van een verdiepend kwalitatief onderzoek onder cliënten die na tweeëneenhalf jaar nog feitelijk dakloos zijn en cliënten die op dat moment weer zelfstandig gehuisvest zijn. Naast ervaringen met de hulpverlening vragen we hen in dit onderzoek ook naar hun maatschappelijke participatie en toekomstperspectief. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van en gefinancierd door het ministerie van VWS. Meer informatie en rapportages: Toetsing van werkboek Op eigen kracht Samen met ervaringsdeskundigen is een praktisch werkboek Op eigen kracht gemaakt dat cliënten zal ondersteunen bij het werken aan het eigen herstel. Dit werkboek, uitgevoerd in opdracht van de Academische werkplaats Opvang & Herstel, is een mooi voorbeeld van de doorontwikkeling van de krachtgerichte basismethodiek. De informatie en oefeningen in het werkboek helpen bij het hervinden van perspectief, het vergroten van veerkracht en het aanboren van de eigen kracht en omgevingssteun. De komende maanden wordt het gebruik van het werkboek getoetst om te kijken wat beter werkt: het zelfstandig doorwerken in een groepje met andere cliënten, in een groep van cliënten geleid door een ervaringsdeskundige, of dat het effect toch groter is bij het één op één doorwerken van het boek met een begeleider. Door raadpleging van cliënten en begeleiders moet ook zicht ontstaan op verbeteringen van het werkboek zelf. Op grond van de resultaten wordt het concept aangepast. Een vernieuwde methodiek voor Exodus Impuls is gestart met een meerjarig ontwikkelproject in opdracht van Exodus Nederland. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf met het oog op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Exodus Nederland wil haar methodiek herijken en integreren met elementen van de krachtgerichte basismethodiek Herstelwerk. Het doel van de vernieuwing is om de zelfredzaamheid en sociale re-integratie van (ex-)gedetineerden te versterken en te blijven bijdragen aan recidivevermindering tegen liefst lagere kosten en in gemiddeld kortere trajecten. Dit project zal resulteren in een actualisering en vernieuwde beschrijving van de Exodus-methodiek. Daarnaast levert Impuls een handleiding, een indicatorenset voor de monitoring van de uitkomsten van Exodus en een beschrijving van de groepsactiviteiten. 4 Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan

5 Interview Een bodem terugvinden in je eigen bestaan De krachtinventarisatie is een prima vertrekpunt om snel concreet aan de slag te gaan. Tijdens de themabijeenkomst van de Academische werkplaats Opvang & Herstel Een bodem in het bestaan van 2 april jl. kwamen twee koppels van een cliënt en een begeleider aan het woord. Beide cliënten, Catalijn en Rathini, kwamen in de opvang vanuit een situatie van huiselijk geweld. Hoe hebben de krachtgerichte methodieken voor hen en hun begeleiders gewerkt? Het verhaal van Catalijn en Rionne Catalijn is in augustus 2012 ingestroomd bij Neos in een situatie van huiselijk geweld, waarna zij dakloos werd. Begin 2014 heeft zij weer een zelfstandig appartement betrokken. Zij is bezig met het vergroten van haar sociale netwerk en werkt aan terugkeer in het arbeidsproces. Ze is inmiddels trainer van de cursus Herstellen doe je zelf en oriënteert zich op een opleiding als trainer NLP. Sinds ik uitgestroomd ben en zelfstandig woon, word ik meer gezien als persoon, niet als iemand in de opvang. Ik ervaar minder belemmeringen. Het krachtgericht werken heeft me sterk ondersteund. Hoe heeft het krachtgericht werken jou geholpen? Het was voor mij heel nieuw dat er gekeken werd naar wat ik wel kon. Dat was ik niet gewend uit mijn ervaring met de verslavingszorg. Daar had ik niet alleen een groot probleem, maar ik was er zelf ook een. Dat was ook mijn reactie op de eerste vraag naar mijn krachten: ik kon niet zo veel meer, vond ik. Er is veel zorg en aandacht gegeven aan het kijken in het verleden. Wat deed je vroeger om uit de problemen te komen, hoe heb je toen problemen opgelost, welke mogelijkheden in je netwerk kon je toen aanboren, hoe kunnen we te werk gaan om die krachten weer aan te spreken? Het steeds bijstellen van de krachteninventarisatie heeft mij geholpen om krachten te herontdekken en in te zetten. De methodiek heeft blijkbaar aangezet tot zo n grote verandering. Hoe is het voor een begeleider om op een andere manier te gaan werken? Rionne: Er zijn veel methodieken de revue gepasseerd de laatste jaren, maar van Krachtwerk is de krachteninventarisatie heel waardevol, het is een onmisbaar instrument. Ik zou geen traject meer willen ingaan zonder het te gebruiken. Niet alleen krijg je de competenties van een cliënt goed in beeld, maar ook de hulpbronnen per leefgebied die je kunt aanboren. Als vertrekpunt geeft het op een positieve manier richting aan het begeleidingsproces en het vormt een goede start voor de werkrelatie. Ik geloof in duurzame oplossingen en de krachteninventarisatie biedt daarvoor een goede aanzet. Het is nooit voorgekomen dat ik met een cliënt geen krachteninventarisatie kon maken; iedere cliënt heeft krachten en mogelijkheden, die je op deze wijze goed in beeld krijgt. Bij Catalijn werkt het nog verder Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan 5

6 door, omdat zij de dingen die ze doet en leert in haar herstel zelf meeneemt in de training Herstellen doe je zelf die ze zelf geeft. Ik ben een grote fan van de krachteninventarisatie. Het verhaal van Rathini en Marijke Rathini komt uit Sri Lanka, woont 20 jaar in Nederland en heeft drie kinderen. Zij kwam in de opvang (Moviera) vanuit een situatie van ernstig en systematisch huiselijk geweld dat ook de kinderen trof. Zij heeft een jaar in de opvang gewoond en leeft nu zelfstandig met haar drie kinderen. In deze transitie is ze begeleid in een CTI-traject door Marijke. Hoe ging die overgang naar een zelfstandige plek? Marijke, getraind CTI-begeleider, begeleidt cliënten in afgeronde trajecten, van 6-9 maanden tot een jaar, in het herpakken van hun zelfstandigheid en om sterk te staan in het leven. Marijke begeleidde Rathini gedurende negen maanden bij een belangrijke transitie: na een lange tijd van grote onzelfstandigheid en verblijf van een jaar in de opvang, zelfstandig wonen samen met haar drie door het huiselijk geweld ook getraumatiseerde kinderen. Dat traject ging heel goed. We hebben gewerkt aan een goede werkrelatie. Goed luisteren naar Rathini, vertrouwen opbouwen, bekrachtiging van wat ze goed doet. Rathini: Marijke hielp me op te komen voor mijn recht om de kinderen bij me te hebben. Marijke: Je was heel lang heel onzelfstandig, je hebt geleerd om assertiever te zijn en minder onzeker. Rathini s belangrijkste doel was zelf goed te zorgen voor haar kinderen. Ze heeft specialistische hulp voor ze gezocht en heeft nu een beter zelfbeeld. Rathini werkt verder aan zichzelf en aan tools om haar kinderen op het rechte pad te houden. Hoe zien jullie de toekomst voor het krachtgericht werken? Catalijn: De krachteninventarisatie blijft een heel mooi instrument, om steeds weer op terug te grijpen als een manier om als van een afstandje naar jezelf te kijken. Rionne: Ik vind dat er met enige nuance naar het begrip eigen kracht gekeken kan worden. Net als wat in feite de generalisten ook doen, kijk ik eerst naar wat een cliënt zelfstandig kan, dan naar het netwerk en in laatste instantie wordt een beroep gedaan op de hulpverlening. Ik zie in de praktijk ook dat het netwerk overbelast kan worden. Als hulpverlener vind ik het belangrijk om eerst te zorgen dat de emotionele steun weer wordt hersteld en pas in tweede instantie de praktische en materiële steun. Mits je in het Krachtwerk goed geschoold bent kun je in de begeleiding veel successen boeken, de krachteninventarisatie zorgt ervoor dat je iemands competenties in beeld hebt. Het heeft eigenlijk de functie van een cv, daarnaast sprokkelen medewerkers krachten die worden toegevoegd aan de inventarisatie. In tegenstelling tot vele andere methodieken is Krachtwerk eigenlijk alleen maar positief, dus wat mij betreft houden we m erin. Marijke beaamt: Die houden we erin. Bewustwording van bronnen is al een bekrachtiging op zich en is aanleiding tot groeiend zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld. Critical time intervention Critical Time Intervention (CTI) is een krachtgerichte begeleidingsmethodiek voor kwetsbare mensen die een kritische transitie doormaken in hun leven. Dat kan bijvoorbeeld een vertrek zijn uit een opvangvoorziening of gevangenis, maar ook een escalatie van huiselijk geweld (wet tijdelijk huisverbod). Tijdens de interventie geeft een CTI-werker praktische en emotionele begeleiding aan een cliënt en helpt deze werker om het sociale en professionele netwerk van een cliënt te vergroten en verstevigen. De in de tijd beperkte interventie is verdeeld in drie fases waarin de intensiteit van de begeleiding afneemt. De verantwoordelijkheid van de zorg voor de cliënt wordt geleidelijk overgebracht van de CTI-werker naar de cliënt zelf en voor hem of haar belangrijke personen uit het netwerk. 6 Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan

7 De Impuls Academie Impuls houdt zich landelijk bezig met onderzoek naar wat effectief is in de begeleiding en ondersteuning van mensen in multiprobleemsituaties. Het gaat niet alleen om het voorkomen van uitval of terugval, maar juist om de actieve ondersteuning van herstel en maatschappelijke participatie. In de Impuls Academie zijn kennisoverdracht- en trainingsactiviteiten ondergebracht. Kenniscyclus onderhouden Impuls werkt in alle delen van de kenniscyclus rondom begeleiding: oriënteren en ontwikkelen, innoveren, verbeteren en evalueren, implementeren en borgen. Judith Wolf: Om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van praktijken, moet je letterlijk met de poten in de modder staan. We hebben veel contacten met cliënten en hun begeleiders. Ons onderzoek voedt gedegen kennis- en theorievorming, maar staat altijd in dienst van de praktijk. Wij gaan na waaraan begeleiders en cliënten behoefte hebben, wat er aan passend effectief aanbod beschikbaar is en wat er aan aanpassingen of vernieuwingen nodig is (zoals bij Herstelwerk, Critical Time Intervention en Housing First). Deze goed onderbouwde interventies worden toegepast in individuele trajecten die cliënten helpen hun doelen na te streven en daadwerkelijk dichterbij te brengen: stabiele, zelfstandige huisvesting, voldoende inkomen, financiën op orde en goed in beheer, activering, toegang tot (somatische) zorg en positieve ervaringen met de hulpverlening. We stellen ook onze kennis ter beschikking om interventies te borgen en om door grondige evaluatie en modelgetrouwheidsonderzoek te kunnen beoordelen of het nodig is om interventies bij te stellen dan wel suggesties te doen voor praktijkverbetering. Trainingsinfrastructuur krachtgerichte interventies De Impuls Academie biedt een samenhangende trainingsinfrastructuur met bijbehorende materialen voor de krachtgerichte basismethodiek Herstelwerk en voor Critical Time interventie. Daarin is het resultaat van jarenlang intensief onderzoek- en ontwikkelingswerk verwerkt. Er zijn trainingen voor medewerkers, teamondersteuners, coaches, nietuitvoerend personeel en managers. Ook worden trainingen aangeboden voor het gebruik van de CQI-O (een meetinstrument voor de kwaliteit van cliëntervaringen) en de Tax-Su. Er is een helpdeskfunctie voor organisaties die bezig zijn een methodiek in te voeren. Er is continu aandacht voor de (door)ontwikkeling van de interventies, trainingen en trainingsmateriaal. De Impuls Academie begeleidt invoeringstrajecten (via bijeenkomsten van implementatiewerkgroepen) en borgt de kwaliteit van basistrainers en hoofddocenten. Alle trainingen kunnen worden gevolgd via open inschrijving bij de Impuls Academie. Op aanvraag zijn ook workshops en lezingen op maat mogelijk. Meer informatie? Vragen over de Impuls Academie of over haar trainingen en activiteiten kunt u richten aan: of u kunt bellen: Verspreiding krachtgerichte basismethodiek Judith Wolf: De interesse voor gestructureerde vormen van begeleiding die een groter beroep doen op het herstelvermogen van kwetsbare mensen neemt toe. De krachtgerichte basismethodiek is inmiddels ingevoerd in 14 instellingen voor maatschappelijke opvang en 24 instellingen voor vrouwenopvang. Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan 7

8 Academische werkplaatsen In samenwerking met instellingen voor maatschappelijke opvang en OGGZ-ketenpartners zoals RIBW, GGD, GGZ- en verslavingsorganisaties, heeft Impuls twee Academische werkplaatsen (AW) opgericht, de AW Opvang & Herstel en de AW OGGZ. In de werkplaatsen werken praktijk en wetenschap langere tijd samen aan wetenschappelijke kennisontwikkeling, innovatie en kwaliteitsverbetering van de ondersteuning van kwetsbare mensen. Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde van de werkplaatsen uit zich in het gezamenlijk ontwikkelen van een funderende visie op de doelgroep en de taken, grotere professionaliteit, meer methodische begeleiding, de ontwikkeling van goede kwaliteitsinstrumenten en trainingen en systematische aandacht voor de uitkomsten van individuele zorgtrajecten. Impuls en de betrokken partners spreken jaarlijks voor de werkplaatsen een werkplan af. Het werk wordt geordend in dossiers, waarin projectmatig tools voor praktijk en beleid op grond van wetenschappelijke inzichten, methodische werkwijzen en actuele beleidskaders worden ontwikkeld, toegepast, geëvalueerd en bijgesteld. Beide AW en richten zich onder leiding van directeur prof. dr. Judith Wolf op de maatschappelijke participatie van sociaal kwetsbare mensen. Academische werkplaats Opvang & Herstel (AW O&H) In de AW Opvang & Herstel participeren naast Impuls veertien maatschappelijke opvanginstellingen. Sinds 2007 heeft de AW O&H een beslissende aanzet gegeven aan het professioneler en meer methodisch werken in de maatschappelijke opvang, dus aan een betere begeleiding van kwetsbare mensen die in onze samenleving tussen wal en schip dreigen te vallen. Door de gezamenlijke inspanningen is beter zicht ontstaan op de behoeften van dakloze mensen en wat zij passende hulp vinden en kunnen instellingen hen veel beter ondersteunen met een herstelperspectief en door activering van eigen kracht. Lieke Jansen (bestuurder opvanginstelling SMO Breda e.o.): Door die activering ontdekken cliënten hun motivatie (weer). Dat is de sleutel naar eigen kracht waarnaar onze medewerkers dagelijks op zoek zijn en die de beste kans biedt op duurzaam resultaat van de ondersteuning. Nieuwe kennisagenda De AW Opvang & Herstel werkt volgens een visiedocument en een vernieuwde kennisagenda voor de periode Partners blijven hun inspanningen concentreren en bundelen via de werkplaatsproducten om binnen hun organisaties tot kwaliteitsverbetering te komen. Zij boeken door de investeringen in krachtgerichte methodische begeleiding en herstelondersteuning niet alleen resultaten voor hun cliënten, maar ook voor de samenleving als geheel. Judith Wolf: We willen meer zicht krijgen op wie zich precies meldt bij de opvang en profielen ontwikkelen van risico- en beschermende factoren en zorgbehoeften om zo preventie vanuit het specialisme van opvang te versterken. We willen ook weten welke invloed vroeginterventies hebben op het voorkomen van uitsluiting en dakloosheid. We gaan door met ontwikkelwerk aan Herstelwerk, Critical Time Interventie en Housing First. En het volgen van de uitkomsten van individuele krachtgerichte trajecten krijgt prioriteit. Het dossier MONTRA (MONitoring TRAjectuitkomsten) is daarvan een direct uitvloeisel. MONTRA: volgen van trajectuitkomsten Opvangorganisaties willen de (tussentijdse) uitkomsten van individuele begeleidingstrajecten beter volgen. Met de gegevens kunnen zij begeleidingstrajecten bijstellen en verantwoorden naar financiers, leren van (geaggregeerde) uitkomsten en data verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is een logische volgende stap in de professionalisering van de maatschappelijke opvang. Maar welke uitkomsten hebben we nodig en gaan we meten? Hoe meten we? De antwoorden worden niet alleen bepaald door de behoeften van de opvang maar ook door de eisen die gemeenten en financiers stellen vanuit oogpunt van transparantie en kosten. De eisen van gemeenten aan uitkomstmaten kunnen verschillen per gemeente. Een hele uitdaging voor opvangorganisaties die vaak met meerdere gemeenten te maken hebben. Mede hierom zijn gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan een referentiegroep. De referentiegroep waarin Amsterdam, Breda, Tilburg, Leiden, Leeuwarden, Den Haag en Enschede zitting hebben genomen, adviseert over de te monitoren uitkomsten en meetwijzen (het MONTRA-model), en de communicatie rondom en mogelijke uitrol van MONTRA. 8 Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan

9 Hil Rabenberg, bestuurder dnodoen: We komen verder en willen ons verbeteren, wij leren van onze resultaten. Pierre, begeleider: Meten van resultaten inspireert mijn dagelijks werk, ik zie meetbaar de vooruitgang van mijn cliënten. Ook een cliëntenpanel geeft aan het MONTRA-model belangrijke input over wat volgens hen essentiële uitkomsten van begeleidingstrajecten zijn en hoe de gegevens het beste verzameld kunnen worden. Stuurgroepleden van de opvangorganisaties zijn ondervraagd over uitkomstmonitoring en de kansen en bedreigingen voor MONTRA. Kwantitatief worden relevante data uit Herstelwerkbladen gericht op evaluatie en afronding geëvalueerd en worden proefanalyses gedaan met gegevens uit de Zelfredzaamheidsmatrix en de Tax-Su die opvangorganisaties gebruiken. Het concept MONTRA-model van voorgestelde uitkomstmaten en meetwijzen wordt eind 2014 aan de stuurgroep van de Academische werkplaats Opvang & Herstel voorgelegd. Dan valt het besluit over een omvattender pilot van uitkomstmetingen. Jantine, cliënt: Je ziet: hier stond ik en nu sta ik hier. Dat geeft voldoening. Meer weten over de AW Opvang & Herstel? U kunt mailen met of telefonisch contact opnemen met Nicoline Jansen ( ). Doorontwikkeling Herstelwerk en Housing First Begin 2014 verscheen bij Impuls in opdracht van de AW Opvang & Herstel een inventariserend rapport over de verschillende praktijken in Nederland van Housing First, een effectieve methodiek voor het krijgen en behouden van stabiele huisvesting voor dakloze mensen met multiproblematiek (Housing First: principes en praktijken). Doorontwikkeling van Housing First is van groot belang, omdat wonen, naast activiteiten en relaties een heel belangrijk domein is voor de stabiliteit van kwetsbare mensen. De AW O&H is een project gestart om deze leefgebieden in onderlinge samenhang binnen Herstelwerk te verdiepen, met gebruikmaking van de manier van werken van Housing First (directe huisvesting van dakloze kwetsbare mensen met meer of minder intensieve begeleiding, zo lang als nodig, bij het behouden van hun woning). Het blijkt namelijk dat stabiele huisvesting binnen het bereik ligt van de meeste cliënten van Housing First, ook voor mensen met veel of complexe problemen. Judith Wolf: Is dat eenmaal bereikt, dan komen de domeinen activiteiten en relaties in het vizier. In het project, dat een praktische handleiding voor professionals zal opleveren, wordt kennis ingezet over risicofactoren van huisuitzetting en dakloosheid vergaard uit andere studies van Impuls. Ook in dit project wordt gebruikgemaakt van expertbijeenkomsten en de input van cliënten en begeleiders uit de opvang. Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan 9

10 Academische werkplaats OGGZ (AW OGGZ) Aan de Academische werkplaats OGGZ (gestart eind 2013) nemen naast Impuls negen instellingen deel die alle kernpartner zijn in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) voor kwetsbare mensen. De AW OGGZ zet zich in voor een duurzaam vangnet voor mensen in multiprobleemsituaties in heel Nederland. Dat vindt plaats in een sterk veranderend krachtenveld, waarin een groot beroep wordt gedaan op het zelforganiserend vermogen van burgers en hun sociale netwerken. De vraag is, zoals gezegd, wat de transities en de grote nadruk op ondersteuning en zorg op wijkniveau betekenen voor de meest kwetsbare mensen, die onvoldoende zelfredzaam zijn en onvoldoende in staat om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien: de doelgroep van de OGGZ. In een proces van herijking van de OGGZ is een op het wijkaanbod passende basisinfrastructuur voor de maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare mensen ontwikkeld: het refentiekader. Meer weten over de AW OGGZ? U kunt mailen met of telefonisch contact met haar opnemen ( ). Op weg naar consensus over een duurzame OGGZ In het referentiekader van de AW OGGZ geven de kernpartners hun visie op een duurzame OGGZ. Het kader bevat een omschrijving van de doelgroep en de doelen, bakens en zorgfuncties van de ondersteuning. Vanuit de basisbehoeften van kwetsbare mensen zijn de zorgfuncties afgeleid. Bij elke functie wordt globaal beschreven op welk schaalniveau welke zorg geboden kan worden (bijvoorbeeld op dat van de sociale wijkteams & eerstelijnszorg of van maatwerkvoorzieningen). De precieze uitwerking kan per wijk, gemeente of regio verschillen, omdat er grote lokale variaties bestaan in de doelgroep en de beschikbare bestaande steunstructuren en dienstverlening in wijken. Het referentiekader omvat ook kwaliteitindicatoren op casus- en netwerkniveau die zowel de uitkomsten als de kwaliteit van processen beschrijven. Bij de ontwikkeling werd een referentiegroep van gemeenten nauw betrokken, zodat het resulterende kader voor gemeenten een praktisch handvat kan zijn. Ook werd input verwerkt van cliënten en landelijke sleutelfiguren (denk aan VNG, Federatie Opvang, GGZ Nederland, GGD Nederland en VWS). Tijdens de invitational werkconferentie Basisinfrastructuur OGGZ op 25 september 2014 is het voorgestelde referentiekader met alle betrokken partijen besproken. Het referentiekader kon op veel bijval en instemming rekenen. Het voorstel was om onderdelen voor gemeenten en lokale partners ter ondersteuning van hun beleidsagenda en activiteiten verder uit te werken. Genoemd werd onder meer de doorontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren op casusen netwerk-niveau in checklists en instrumenten en de uitwerking van het model voor op- en afschaling ter ondersteuning van transities in het zorgnetwerk. 10 Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan

11 Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan 11

12 Colofon Dit bulletin is een uitgave van Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen, de Academische werkplaats Opvang & Herstel en de Academische werkplaats OGGZ. Redactie: TextAbility, Sandra Boersma en Judith Wolf Vormgeving: Final Design Foto s: Frank Wiersema Drukwerk: Rikken Print Dit bulletin is ook te vinden op Wilt u meer nieuws? Op onze website kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Impuls. Contact met Impuls E T Volg Impuls Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke 12 Bulletin Impuls Voor een menswaardig en veilig bestaan

Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Monitoring van trajecten in de opvang: het MONTRA model Marielle Beijersbergen & Judith Wolf 27 maart 2014 Inleiding De Academische werkplaats Opvang en Herstel heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen

Nadere informatie

Opvang en Herstel dichter bij de burger

Opvang en Herstel dichter bij de burger Academische werkplaats Opvang & Herstel Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Radboudumc Opvang en Herstel dichter bij de burger Inhoudsopgave Blz. 1: Redactioneel Blz. 2-3: Academische werkplaats

Nadere informatie

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen Over de krachtgerichte basismethodiek In de Academische werkplaats Opvang & Herstel is in de afgelopen jaren samen met uitvoerend werkers en beleidsfunctionarissen van de deelnemende opvanginstellingen

Nadere informatie

Herstelwerk. Wat is herstel? Herstelwerk in een notendop. Pijlers van Herstelwerk. Hoop op een zingevend bestaan

Herstelwerk. Wat is herstel? Herstelwerk in een notendop. Pijlers van Herstelwerk. Hoop op een zingevend bestaan Herstelwerk Herstelwerk is een methodiek om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het volwaardig mee doen in de samenleving. Herstelwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen

Nadere informatie

Ambulant werken met kwetsbare mensen

Ambulant werken met kwetsbare mensen Ambulant werken met kwetsbare mensen UMC St Radboud Judith Wolf & Dorieke Wewerinke Van asiel & beschermen naar herstel & participeren Zelfstandig wonen Transmuraal wonen Nachtopvang Inloop Flexibele ondersteuning

Nadere informatie

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen Over de krachtgerichte basismethodiek In de Academische werkplaats Opvang & Herstel is in de afgelopen jaren samen met uitvoerend werkers en beleidsfunctionarissen van de deelnemende opvanginstellingen

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Er is vermogen tot herstel

Er is vermogen tot herstel Er is vermogen tot herstel Krachtgericht werken met dakloze mensen Herstelwerk Critical Time Intervention Judith Wolf 1 november 2013 Als je alles bent kwijt geraakt kan t je niets meer schelen, t is een

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Goed onderbouwde, effectieve interventies voor kwetsbare burgers

Goed onderbouwde, effectieve interventies voor kwetsbare burgers Goed onderbouwde, effectieve interventies voor kwetsbare burgers De Academische werkplaats Opvang & Herstel als voortrekker Prof. dr. Judith Wolf Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Zelfmanagement

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Taxatie Sociale uitsluiting Tax-Su

Taxatie Sociale uitsluiting Tax-Su Taxatie Sociale uitsluiting Tax-Su Met de Taxatie van Sociale uitsluiting wordt het risico op maatschappelijke uitval van mensen gemeten. Het resulteert in een advies over de hulp die nodig is en de urgentie

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel beter afgestemde zorg maatschappelijke opvang middels extra voorziening.

Initiatiefvoorstel beter afgestemde zorg maatschappelijke opvang middels extra voorziening. Initiatiefvoorstel beter afgestemde zorg maatschappelijke opvang middels extra voorziening. Probleemstelling Op dit moment zijn er onvoldoende bedden in de maatschappelijke opvang. Dit komt mede door het

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden Petri Embregts 11 april 2013 Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt

Nadere informatie

Sociale psychiatrie in de marge

Sociale psychiatrie in de marge Presentatie, 10 december 2004 Sociale psychiatrie in de marge Prof. dr. Judith Wolf Sociaal wetenschapper. Zij is bij het Trimbosinstituut werkzaam als hoofd van het onderzoeksprogramma Opvang en maatschappelijke

Nadere informatie

Housing First mens in de maatschappij Van stigmatiseren naar meedoen

Housing First mens in de maatschappij Van stigmatiseren naar meedoen Housing First mens in de maatschappij Van stigmatiseren naar meedoen Dorieke Wewerinke & Judith Wolf september 2015 Gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Van

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities

Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities Ike Kroesbergen 1,2, Joyce de Goede 1,2, Carin Rots 1,2, Sandra Kuiper 1,2, Hans van Oers 1,3 1 GGD West-Brabant 2 Academische Werkplaats

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Seminariereeks sociaal werk de toekomst in!

Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve interventies bij kwetsbare mensen: wat weten we? Prof. dr. Judith Wolf UMC St. Radboud Nijmegen Een organisatie van de Master in het sociaal werk

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Niemand tussen wal en schip. Referentiekader in een notendop. Maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties. Academische werkplaats OGGZ

Niemand tussen wal en schip. Referentiekader in een notendop. Maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties. Academische werkplaats OGGZ Niemand tussen wal en schip Maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties Referentiekader in een notendop Academische werkplaats OGGZ Introductie op het kader Een gevoel van urgentie Vanuit

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Academische werkplaats Opvang x Oggz Speerpunt Huiselijk geweld

Academische werkplaats Opvang x Oggz Speerpunt Huiselijk geweld Een raadpleging onder vrouwen, werkers en beleidsmedewerkers Carinda Jansen, Irene Jonker en Judith Wolf Achtergrond en doelstelling Medio 2008 is in de Academische werkplaats Opvang x Oggz,, een start

Nadere informatie

Effectiviteit en modelgetrouwheid van Houvast: een krachtgerichte basismethodiek voor dakloze jongeren

Effectiviteit en modelgetrouwheid van Houvast: een krachtgerichte basismethodiek voor dakloze jongeren Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Effectiviteit en modelgetrouwheid van Houvast: een krachtgerichte basismethodiek voor dakloze jongeren Manon Krabbenborg, Sandra Boersma & Judith Wolf Inleiding

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013 ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld 18 november 2013 Blijf Groep Blijf Groep is expert-organisatie in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland, Amsterdam, Flevoland

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Dr. Hanneke van Gestel-Timmermans Dr. Evelien Brouwers Dr. Marcel van Assen Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen Herstellen doe je zelf Ontwikkeld

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Colofon Opdrachtgevers Stuurgroep Toolkit Antistigma-interventies: Kenniscentrum Phrenos, Stichting

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based Lars van Driel Projectleider IRIS in de Buurt WWW.IRISZORG.NL Centrale positie Vervolgdia, plaats hier je tekst 2 Algemeen Preventie heeft pas echt

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam G4-USER OGGZ monitor matrix Inhoud Zelfredzaamheid-Matrix Hoeveel daklozen zijn er? 4/15/2015 2 G4-USER Urban Social Exclusion

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Brochure voor jongeren ribw arnhem & veluwe vallei 3 Voorwoord Voorwoord Werkwijze Wonen Stap voor stap naar zelfstandigheid Contactgegevens

Nadere informatie

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 november 2017

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 november 2017 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 november 2017 2 Inhoud presentatie Social Return on Investment Contractaanpassingen Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg 3 Social Return on Investment Wat

Nadere informatie

Een bodem in het bestaan. Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Een bodem in het bestaan. Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Een bodem in het bestaan Kennisagenda 2014-2017 Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Een bodem in het bestaan Kennisagenda 2014-2017 Nijmegen Prof. dr. Judith Wolf Academische werkplaats Opvang

Nadere informatie

Ontwikkeling van een gezondheidsbevorderende interventie voor en door dak- en thuisloze jongeren

Ontwikkeling van een gezondheidsbevorderende interventie voor en door dak- en thuisloze jongeren Ontwikkeling van een gezondheidsbevorderende interventie voor en door dak- en thuisloze jongeren Sandra Boersma, Dorieke Wewerinke & Judith Wolf Gedreven door kennis, bewogen door mensen Achtergrond Laatste

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud

Utrecht, september 2010 Gerjoke Wilmink directeur Nibud Voorwoord Ongeveer twee jaar geleden publiceerde het Nibud Geld en Gedrag, Budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk. Het boek werd enthousiast ontvangen door het werkveld, vooral vanwege de competenties

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap Prof. dr. Roland Blonk, Chris Goosen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Dakloze mensen in de vier grote steden: veranderingen in 2,5 jaar

Dakloze mensen in de vier grote steden: veranderingen in 2,5 jaar Dakloze mensen in de vier grote steden: veranderingen in 2,5 jaar Eindrapportage Coda-G4 Sara Al Shamma, Barbara van Straaten, Sandra Boersma, Gerda Rodenburg, Jorien van der Laan, Dike van de Mheen, Judith

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier

VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier Aanleiding Veerkracht Kinderen vormen belangrijke groep in de vrouwenopvang In beleid en onderzoek kinderen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Samenvatting Altrecht is een GGZ-instelling met haar hoofdvestiging in Utrecht. Daar is ook het ABC-team gehuisvest. Het ABC-team werkt voor jongvolwassenen

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Ervaren Druk door Informele Zorg-plus (EDIZ-plus) Beschrijving

Ervaren Druk door Informele Zorg-plus (EDIZ-plus) Beschrijving Ervaren Druk door Informele Zorg-plus (EDIZ-plus) De EDIZ-plus vragenlijst meet de ervaren belasting (gevoelens van verplichting, problemen in combineren van taken, overschrijden van grenzen, gezondheid)

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig?

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig? Programma Thema: Hoe onderzoek je of de transformatie van de jeugdzorg werkt? Onderzoek G4-rekenkamers 1. Eigen kracht 2. Risicomanagement 3. Leren 4. Monitoring en sturing 5. Vervolgonderzoek www.sendsteps.com

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG?

DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG? K E N NISPLATFORM sociaal domein NOORD-HOLLAND DOEN WE HET GOEDE? EN DOEN WE DAT GOED GENOEG? Samen bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur ONZE MISSIE Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op:

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: Sociaal Welbevinden Vragenlijst Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: 03-03-2017 Aangepast op: 03-03-2017 Gedownload op:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie