De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein"

Transcriptie

1 Schoolplan Staring College Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties en schooltypes 2.2 Bestuur van de school 2.3 De leiding van de school 3. Hoe staan we er voor 3.1 Stand van zaken 3.2 Evaluatie schoolplan tot Landelijke ontwikkelingen op onderwijsgebied De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein 4. De opdracht van de school: waar staan we voor 4.1 Visie 4.2 Ambities: waar gaan we voor Onderwijs Begeleiding en ondersteuning Leer- en leefomgeving 5. Doelen tot 2018 per ambitie en beleidsterrein 5.1 Doelen voor het onderwijs 5.2 Doelen voor de begeleiding en de ondersteuning 5.3 Doelen voor de leer- en leefomgeving 5.4 Doelen op overige beleidsterreinen Bestuurlijke doelen Doelen voor de bedrijfsvoering Doelen voor de kwaliteitszorg Staring College Schoolplan Pagina 1 van 14

2 Het schoolplan van het Staring College: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding Dit schoolplan van het Staring College beschrijft wat, waarom en op welke manier wij de komende vier jaren het onderwijs vorm en inhoud geven. 1.1 Doel schoolplan Het doel van dit schoolplan is: - Het neerzetten van de gewenste ontwikkelrichting van de school; - Voor derden inzichtelijk maken wat we doen en waarom we dat (op die manier) doen: zo kunnen we verantwoording afleggen over ons handelen. Dit schoolplan: geeft richting aan ons handelen; gebruiken wij als middel om kwaliteit te waarborgen door een cyclische manier van werken. De laatste en de eerste fase van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) zijn in dit schoolplan met elkaar verbonden. Daarnaast voldoen we met het opstellen van een schoolplan aan de wettelijke verplichting om een strategisch beleidsplan voor vier jaar vast te leggen. 1.2 Bouwtekening/proces schoolplan Onderstaande bouwtekening geeft de totstandkoming van dit schoolplan weer: Gesprekken met vertegenwoordigers van belangengroepen over de koers van de school Evaluatie van schoolplan tot 2014 (leerlingen, ouders, personeel, MT, raad van toezicht) RvT) Landelijke ontwikkelingen binnen het VO Conceptversie en reacties daarop van gesprekspartners Concept visie en ambities Schoolplan Staring College Schoolplan Pagina 2 van 14

3 1.3 Schoolplan als basis Het schoolplan vormt de basis voor het bepalen en uitvoeren van beleid. Per afdeling en per schooljaar stelt de afdelingsleider/leidinggevende een plan voor zijn afdeling op waarin de doelen op afdelingsniveau zijn uitgewerkt. Elk schooljaar worden de afdelingsplannen geëvalueerd en vormen de evaluatie en het schoolplan de basis voor het opstellen of bijwerken van het daaropvolgende afdelingsplan. De directie en de afdeling bedrijfsvoering werken met een jaarplan volgens dezelfde systematiek. 2. Het Staring College 2.1 Locaties en schooltypes Locatie Lochem leerjaar 1 en 2: alle onderwijssoorten mavo leerjaar 3 en 4 havo leerjaar 3, 4 en 5 vwo leerjaar 3,4,5 en 6 Locatie Beukenlaan, Borculo leerjaar 1 en 2: alle onderwijssoorten vmbo-g+ leerjaar 3 en 4 Locatie Herenlaan, Borculo vmbo-basis leerjaar 3 en 4 vmbo-kader leerjaar 3 en 4 met de afdelingen: Horeca Toerisme Recreatie en Voeding Voertuigentechniek Handel en Administratie Zorg en Welzijn 2.2 Bestuur van de school De stichting Staring College heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur is in handen van een bestuurder. Toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Staring College Schoolplan Pagina 3 van 14

4 2.3 De leiding van de school De directie bestaat naast de bestuurder uit de directeur onderwijs. De bestuurder is lid en voorzitter van de directie. Daarnaast zijn negen afdelingsleiders en vier OOP-leidinggevenden actief. De afdelingsleiders dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en het personeel binnen hun afdeling. Met deze managementstructuur is gekozen voor een onderwijskundige opzet. Verantwoordelijkheden worden waar mogelijk en gewenst diep in de organisatie gelegd. 3. Hoe staan we er voor? 3.1 Stand van zaken Het gaat goed met het Staring College. Dat kunnen we zeggen naar aanleiding van de examenresultaten van de afgelopen jaren, de ervaren rust in de school en de hoge cijfers voor afdelingen van het Staring College in de ranglijstjes van de Volkskrant de afgelopen twee jaren. De ontwikkeling van onderwijs aan getalenteerde leerlingen in de vorm van een gymnasium+ -stroom, de extra aandacht voor praktische vakken voor leerlingen uit het beroepsonderwijs, de energie en aandacht die uit is gegaan naar het taal- en rekenonderwijs worden in- en extern gezien en positief gewaardeerd. De school wordt ervaren als veilig. Het personeel van het Staring College staat bekend om een betrokken en persoonlijke benadering. De inspectie kende ons ook in de afgelopen vier jaar een basisarrangement toe: de vorm van toezicht die past bij een school waar de zaken op orde zijn. Het Staring College zal vanaf 2018 te maken krijgen met krimp. Vooralsnog blijven de aanmeldingen hoog. De financiële situatie is na een periode van bezuinigingen gezond en stabiel te noemen en biedt soms meer ruimte. Staring College Schoolplan Pagina 4 van 14

5 Op het gebied van bedrijfsvoering is de afgelopen jaren een grote slag gemaakt door het herzien van lopende contracten met leveranciers. Dit heeft tot een verbetering op financieel gebied en grotere efficiency geleid. Verbeterpunten kennen we natuurlijk ook. Die liggen op het gebied van de mate waarin onderwijskundige ontwikkelingen ontstaan en uitvoering vinden. We weten dat er veel expertise en kennis in huis zijn, maar zetten die niet altijd breed in. We kunnen veel meer van en met elkaar leren. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding maar dit wordt niet altijd zo ervaren, horen we terug van leerlingen en ouders. We realiseren ons dat we verwachtingen scheppen met de uitspraak de mentor is de spil van de begeleiding en willen die hoge verwachtingen ook waarmaken. De doorstroom in de onderbouw is reden om daar extra aandacht en inspanningen naar uit te laten gaan. De doorstroom en motivatieproblematiek in de havo-opleiding vraagt om nader onderzoek. Per 1 augustus 2014 bieden we vmbo-gl+ aan op de Beukenlaan in Borculo. Op termijn zal de locatie aan de Herenlaan gesloten worden en zullen de beroepsgerichte leerwegen op de Beukenlaan worden ondergebracht. 3.2 Evaluatie schoolplan tot 2014 Het schoolplan is jaarlijks geëvalueerd. Die wijze van evaluatie heeft zich ontwikkeld van een afzonderlijk document tot het integreren van de evaluatie in de managementrapportages en de voorbereiding van de gesprekken met de Raad van Toezicht. Bij het totstandkomen van dit schoolplan is de evaluatie van het schoolplan tot 2014 binnen het managementteam besproken. Omdat de ervaringen uit het verleden onze wensen en ideeën over de toekomst kleuren, hebben we in de gesprekken met belanghebbenden in het kader van het schoolplan niet meer expliciet teruggevraagd naar de evaluatie van de afgelopen vier jaren. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten met betrekking tot de ambities die we ons tot 2014 hadden gesteld. Ambities Het Staring College biedt een stimulerende leer- en werkomgeving: waarin de kernwaarden veiligheid, zorg voor elkaar, respect en vertrouwen voor iedereen leidraad zijn. Het SC is een veilige school, dat zeggen leerlingen, ouders en medewerkers. De zorgstructuur is op orde. We spreken inmiddels liever van begeleidingsstructuur waarmee de ontwikkeling ook is verwoord. Uit de tevredenheidsonderzoeken, medewerkerstevredenheidsonderzoek en informele terugkoppelingen blijkt dat men over het algemeen met directe collega s prettig samenwerkt. Toch heerst de gedachte dat een verbetering in de interactie tussen medewerkers onderling, leidinggevenden en medewerkers en tussen docenten en leerlingen de samenwerking, kwaliteit van ons werk en de sfeer ten goede zal komen. 2. Binnen het Staring College streven we naar optimale ontplooiing: de leerling op de juiste plek, met oog voor de persoonlijke ontwikkeling die de leerling doormaakt en een diploma dat bij de leerling past. Aandacht voor de leerling en een goede begeleiding zijn hierbij essentieel. In de afgelopen jaren is de tweejarige brugperiode afgeschaft. De determinatieperiode is hiermee verkort. De bevorderingsnormen zijn aangepast om de leerling meer kansen te bieden. De doorstroom in de onderbouw (af- en opstroom) vraagt om nader onderzoek omdat we denken dat daar verbeteringen mogelijk zijn. Er is oog voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen al is er een grote diversiteit te zien in de mate waarop dit wordt ervaren. Staring College Schoolplan Pagina 5 van 14

6 Van oud-leerlingen en hun ouders horen we terug dat in vergelijking met medestudenten op het vervolgonderwijs het diploma van het Staring College een goed diploma is. Ook de ervaringen met de begeleiding: naar steeds meer zelfstandigheid wordt dan als relevant ervaren! 3. Ook in de wijze waarop de school het onderwijs organiseert, is de optimale ontplooiing van de leerling uitgangspunt. Dat geldt in de keuzes die we maken bij zowel de vormgeving van het onderwijsaanbod als in het geven van onderwijs dat bij de leerling past en in de aansluiting met de maatschappij. De ontwikkeling van gymnasium+, het aanbod van meer praktische vakken voor leerlingen in het beroepsonderwijs en de pilot met het vak drama gelden als voorbeelden die aangeven hoe wij de behoeften uit de maatschappij in ons aanbod vertalen. Ook de continue afstemming binnen samenwerkingsverbanden en de investering in contacten met basisonderwijs, vervolgopleidingen en bedrijven en instellingen uit de regio geven dit aan. Een van de doelstellingen was om uitdagend onderwijs te realiseren. Na vier jaar moeten we constateren dat deze term niet het resultaat en de inspiratie heeft geleverd die we graag hadden gezien. Dit inzicht is mede gebaseerd op Vensters voor Verantwoording en gesprekken met leerlingenpanels. Leerlingen vinden de lessen vaak saai en het moet dus aantrekkelijker. Alhoewel ons onderwijs goed en gedegen is te noemen, vormt die stabiliteit een risico en kan resulteren in onderwijs waarbij door routine en vertrouwdheid de creativiteit en ontwikkeling tegen wordt gehouden. 4. Binnen het Staring College is de leerling betrokken bij het eigen leerproces. Dit betekent dat we de leerling bewust maken van zijn eigen behoeften en mogelijkheden in de manier van leren: aandacht voor het leren leren. In de mentorlessen en de introductieactiviteiten zijn deze aspecten expliciete thema s. De invulling van de mentorlessen blijkt echter niet voldoende op de behoeften van de leerling(en) te zijn afgestemd. Het individuele aanbod en begeleidingstraject via leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren worden alom gewaardeerd. 5. Het Staring College biedt eigentijds onderwijs. We bouwen voort op goede ervaringen en verbeteren waar dat gewenst is. Telkens valt de uitspraak: wij ontwikkelen door evolutie, niet door revolutie. Deze woorden schetsen in het kort de wijze waarop wij innovaties en ontwikkelingen volgen. We zijn er trots op dat wij ons niet laten leiden door hypes en laten ons liever leiden door inhoudelijke argumenten. Tegelijkertijd merken we dat mede door de snelheid van ontwikkelingen in de maatschappij (met name op technologisch en ict gebied), wij ook in een hoger tempo zouden moeten anticiperen. Uit de samenvattende omschrijvingen van de resultaten van onze ambities blijken onze sterke punten. Voor de komende vier jaren willen we die graag versterken. Ook is helder waar we moeten en willen verbeteren. De combinatie van deze terugblik met de wensen voor de toekomst geeft de richting aan voor onze koers voor de toekomst. 3.3 Landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs Terugblik De afgelopen vier jaar werden de landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs onder andere gekenmerkt door: - Bezuinigingen - Focus op verbetering van taal- en rekenen: invoering referentieniveaus - Vernieuwing examenprogramma s - Professionalisering van docenten: - Professionalisering van schoolleiders: onderwijskundig leiderschap - Aandacht voor opbrengst gericht werken. Staring College Schoolplan Pagina 6 van 14

7 Binnen het Staring College hebben we met al deze thema s en ontwikkelingen te maken gehad. Vooruitblik Ook landelijk is men op zoek naar de gewenste koers van het onderwijs: wat moeten we de leerlingen bijbrengen om bij te kunnen dragen aan de maatschappij van de toekomst? Kennisnet heeft alle onderzoeken en publicaties gebundeld en komt met onderstaande samenvatting van de vaardigheden die wij leerlingen moeten aanleren binnen de schoolloopbaan: Bron: De VO-raad heeft haar achterban geraadpleegd en vanuit die gesprekken gesteld dat het onderwijs van de toekomst..boeit en prikkelt, leerlingen die samenwerken en vragen durven te stellen, docenten die talenten tot ontwikkeling laten komen, hulpmiddelen die daarbij ondersteunen en dat alles in een omgeving die zich tot ver buiten de school uitstrekt (bron: De VO-raad zegt dat daarvoor nodig is: - Een verbreding van opbrengsten en prestaties - De docent in positie - Aandacht voor (sociale) vaardigheden - Meer samenwerking - Ruimte, flexibiliteit en vertrouwen. De leden van de VO-Raad hebben in april 2014 een sectorakkoord ondertekend waarin afspraken voor doelstellingen, maatregelen en investeringen voor de periode tot 2017 zijn gemaakt. De opbrengst van de VO-tour en het Nationaal Onderwijsakkoord zijn hier een belangrijke aanleiding voor geweest. Op hoofdlijnen gaat het om de onderstaande doelen: - Scholieren klaar voor de toekomst - Eigentijds onderwijs: moderne leermiddelen - Professionele scholen - Meer masters voor de klas - Leraren blijven leren - Scholen uit de middenmoot. Staring College Schoolplan Pagina 7 van 14

8 In de gesprekken die de directie in de aanloop naar het opstellen van dit schoolplan met betrokkenen heeft gevoerd, komen deze thema s ook naar voren. Het is goed om te zien, te horen en te voelen dat de wensen van betrokkenen voor de toekomst van het Staring College aansluiten bij breed gedeelde thema s. De koers van het Staring College: Visie, missie en doelen per beleidsterrein tot De opdracht van de school Onze visie en ambities - Waar staan wij voor? 4.1 Visie Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met lwoo, vmbo, mavo, havo, atheneum- en gymnasiumonderwijs voor alle leerlingen ongeacht ras, herkomst, geloof en seksuele geaardheid. Het Staring College is een regioschool. Wij bieden elke leerling maatschappelijk relevante kennis en vaardigheden. Wij bereiden leerlingen voor op hun toekomst zodat zij zelfbewust hun weg vinden in de maatschappij. Wij leren onze leerlingen initiatief nemen en creativiteit te tonen. Daarom: verzorgen wij een breed onderwijsaanbod, zowel in niveaus als in vakken; spannen wij ons in om talenten en mogelijkheden van leerlingen te ontwikkelen; begeleiden wij leerlingen in onderwijs en ondersteunen hen hierbij volgens samenhangende en doorgaande leerlijnen; betrekken wij maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van de samenleving bij de ontwikkeling van leerlingen. Het Staring College kenmerkt zich door: - goed onderwijs dat er toe doet; - betrokken en bevoegd personeel; - een open en actieve houding naar alle samenwerkende partners (leerling, ouder, vertegenwoordiger van een instelling of bedrijf). 4.2 Ambities De kern van het Staring College is om vorm en inhoud te geven aan goed onderwijs. Bij de uitvoering van die taak laten wij ons leiden door ambities op drie terreinen: 1. Onderwijs 2. Begeleiding en ondersteuning 3. Leer- en leefomgeving Motto Het motto geeft uitdrukking aan de wijze waarop wij leerlingen tijdens de schoolloopbaan begeleiden naar een waarde- en waardenvol diploma. Dichter bij de leerling Het motto verwijst naar de dichter A.C.W. Staring ( ). Deze dichter naar wie de school is vernoemd, woonde op de Wildenborch. Staring College Schoolplan Pagina 8 van 14

9 Inkleuring van de ambities 1 Onderwijs op het Staring College Ons onderwijs is gericht op het aanleren van kennis (theorie) en vaardigheden binnen een relevante praktische en maatschappelijke context en op de vorming van leerlingen tot zelfbewuste en actieve deelnemers aan de maatschappij. Het prikkelen van nieuwsgierigheid, leren samenwerken, omgaan met keuzevrijheid, onderzoekend leren, ontwikkelen van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen zijn herkenbaar binnen een doorgaande leerlijn. Wij doen recht aan verschillen in niveau. Medewerkers vertrouwen op elkaars professionaliteit en zijn bereid daarover in gesprek te gaan. Medewerkers nemen en geven elkaar de ruimte. Onderwijsontwikkeling heeft een belangrijke plaats in onze manier van werken omdat wij ontwikkelingen volgen en daaruit gefundeerde keuzes maken en toepassen binnen het Staring College. 2 Begeleiding en ondersteuning op het Staring College Elke medewerker heeft een open en pro-actieve houding bij de ondersteuning en begeleiding van leerlingen en neemt zijn verantwoordelijkheid voor een bijdrage aan die ondersteuning. Er is aandacht voor begeleiding in het leren, begeleiding in de sociaalemotionele ontwikkeling en begeleiding bij het maken van keuzes in de (school-)loopbaan. Door middel van een doorgaande begeleidingslijn is het mentoraat passend bij de ontwikkeling van de leerling. De mentor heeft een centrale rol. Door een positieve benadering dragen wij uit dat het maken van fouten hoort bij leren en een kans voor ontwikkeling is. 3 Leer- en leefomgeving op het Staring College Het Staring College is een veilige school. Wij werken in een open sfeer samen op basis van vertrouwen. Daarom is evalueren en afleggen van verantwoording een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk en in onze communicatie. Leerlingen, ouders, medewerkers van de school en vertegenwoordigers van instellingen of bedrijven uit de maatschappij werken samen met één gemeenschappelijk doel: de leerling voorbereiden op een goede toekomst in de maatschappij. In de manier waarop wij communiceren (informeren, consulteren en terugkoppelen na inspraak of advies) met deze samenwerkende partners staat dit doel centraal. Wij gaan graag in gesprek met partners in onze samenwerking om kwaliteit te borgen en te verbeteren. Kenmerken van de wijze waarop wij samenwerken zijn betrokkenheid en continuïteit. Leren doet iedereen binnen onze school: van elkaar, met elkaar en geïnspireerd door elkaar. Feedback vragen en feedback geven hoort bij de ontwikkeling die alle leerlingen en medewerkers doormaken: wij zijn nieuwsgierig naar het effect van ons handelen. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor alle medewerkers binnen de school en vormen het kader voor concrete doelen op verschillende beleidsterreinen. Staring College Schoolplan Pagina 9 van 14

10 5. Doelen tot 2018 op de beleidsterreinen 5.1 Doelen voor het onderwijs op het Staring College Onze ambitie ten aanzien van onderwijs betekent dat wij in de komende vier jaren moeten werken aan een onderwijsontwikkeling waarbij naast kennis sterk wordt ingezet op de aandacht voor vaardigheden en vorming van leerlingen. Daarom zijn onze doelen voor de komende vier jaar : Doelen: 1. Het belang van de leerling is het uitgangspunt bij het vorm en inhoud geven van de onderwijsontwikkeling. Onderwijsontwikkelingen zijn op de doelgroep afgestemd en voorzien in een behoefte. Er is structureel verticaal overleg over de doorgaande leerlijn. Het Staring College heeft zich ontwikkeld tot begeleidingsschool en tot dialoogschool voor LWOO-leerlingen. Dit conform de afspraken die hierover in het samenwerkingsverband Slinge-Berkel zijn gemaakt. Samen met het basisonderwijs is bereikt dat de doorstroming in de onderbouw op de opbrengstenkaart van de onderwijsinspectie positief beoordeeld wordt. In de havo-opleiding is de doorstroomproblematiek verminderd en de motivatie van de leerlingen verbeterd. 2. In de lessen wordt de relatie van theorie met de praktijk expliciet gelegd. Excursies, practica, gastlessen, videomateriaal met native speakers zijn onderdeel van de lessen op elk niveau. Spreekvaardigheid is een belangrijk onderdeel van het leren van de moderne vreemde talen. Daarom geldt dat bij Engels, Duits en Frans de doeltaal zo veel mogelijk als voertaal wordt gebruikt. 3. In ons onderwijs is aandacht voor het aanleren van zelfbewustzijn: reflecteren, zelfkennis en meningsvorming zijn elementen die in alle vakgebieden en in alle leerwegen in het curriculum zijn opgenomen. Leerlingen weten kritisch om te gaan met het gebruik van bronnen en kunnen een gefundeerde mening formuleren. Samenwerkend leren wordt als werkvorm uitgewerkt en herkend in de lessen. Onderzoekend leren is een didactiek die in de lessen wordt herkend. Leerlingen kunnen presenteren op het niveau dat in dat leerjaar en niveau mag worden verwacht. 4. Wij leren leerlingen dat zelfstandigheid een belangrijke vaardigheid is: leerlingen krijgen passend bij de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling een toenemende mate van zelfstandigheid. leerlingen weten om te gaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 5. Binnen het curriculum worden leerlingen gestimuleerd hun eigen talenten en interesses te ontwikkelen. Binnen het curriculum is er voor de leerling ruimte voor het maken van eigen keuzes. Het volgen van versterkt Engels en het behalen van een certificaat versterkt Engels is mogelijk voor havo- en vwo-leerlingen. Het aanbod voor leerlingen met interesse voor technologie is versterkt. Staring College Schoolplan Pagina 10 van 14

11 Wij zijn binnen onze mogelijkheden creatief in het ondersteunen van leerlingen met bijzondere talenten. Door beter aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen raken zij meer gemotiveerd. 6. Digitale leermiddelen worden ingezet ten behoeve van: efficiëntie, variatie in de les/werkvormen (motivatie) en differentieermogelijkheden. gebruik van digiborden en tablets/laptops als middel ten behoeve van bovenstaand doel. 7. De buitenlesactiviteiten worden vormgegeven en uitgevoerd vanuit de gedachte: leren in de maatschappij. De activiteiten dragen bij aan het opdoen van kennis en ervaringen in de praktijk, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het zefbewustzijn van leerlingen. Tijdens buitenlesactiviteiten worden ervaringen opgedaan die een beroep doen op het (aanleren van) sociale vaardigheden en groepsdynamiek. Tijdens buitenlesactiviteiten doen leerlingen kennis en ervaringen op. 5.2 Doelen voor de begeleiding en ondersteuning Onze ambitie op het gebied van begeleiding en ondersteuning van de leerlingen heeft een basis in een duidelijke en herkenbare rol van de mentor. We weten dat we in de afstemming met de behoeften en ontwikkeling kunnen verbeteren. De doelen die hierbij horen zijn: Doelen: 1. De mentor is de spil van de begeleiding en ondersteuning van de leerling. Er is een taakomschrijving van de mentor en mentoren kennen de inhoud en handelen ernaar. Elke docent kan mentor zijn. Docenten die daarvoor niet voldoende competenties hebben, hebben deze competenties binnen een jaar verworven. 2. Bij vacaturevervulling voor docenten is geschiktheid voor het mentoraat een van de beoordelingscriteria. Elke docent kan mentor zijn. 3. In het eerste jaar van aanstelling als docent wordt er naar toegewerkt dat de docent voldoende is toegerust om de taak als mentor in het daaropvolgende jaar te vervullen. Na het eerste jaar is elke nieuw aangestelde docent geschoold en voorbereid om als mentor te werken. 4. Er is een doorgaande begeleidingslijn. De medewerkers weten wat er waar gebeurt aan begeleiding en ondersteuning en wat men van elkaar kan verwachten. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en studiekeuzebegeleiding zijn afgestemd op de behoefte van de leerling. 5. Bij rapportvergaderingen en leerlingbespreking nemen alle deelnemende collega s hun verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van de leerling. Besprekingen over leerlingen worden gevoerd vanuit de kernvraag wat en hoe kan ik aan de ontwikkeling van deze leerling bijdragen. De hulpvraag van de leerling wordt herkend en beantwoord. Een onderbouwing van de persoonskenmerken van de leerling ligt ten grondslag aan de bespreking. Staring College Schoolplan Pagina 11 van 14

12 Elke bespreking van een leerling bij een rapportvergadering of leerlingbespreking leidt tot het trekken van een conclusie en het vaststellen van acties. 5.3 Doelen van het Staring College voor de leer en leefomgeving Goed onderwijs begint bij een veilige leer- en leefomgeving. Wij zijn een veilige school met goed personeel. Het duiden van goed onderwijs en het leren van elkaars goede punten is de motor van onderwijsontwikkeling op een evolutionaire manier. Daarvoor is een open en nieuwsgierige houding naar jezelf en naar anderen nodig vanuit de overtuiging dat leren voor iedereen in een onderwijsinstelling vanzelfsprekend is. Hier willen wij in verbeteren en daarom is het realiseren van een feedback-cultuur voor ons de komende periode belangrijk. De doelen die daarbij horen zijn: Doelen: 1. Leren van elkaar: collega s gebruiken elkaars expertise en ervaring voor hun eigen ontwikkeling. Collegiale visitatie, intervisie en School Video Interactie Begeleiding (SVIB) worden als middelen ingezet ten behoeve van professionele ontwikkeling. Op interne studiedagen hebben collega s een actieve bijdrage in de samenstelling en bij de uitvoering van het programma. Ervaringsdeskundigen hebben een prominente plek bij evaluaties. Daarom gebruiken alle docenten feedback van leerlingen voor de evaluatie van hun lessen. 2. Leren met elkaar: dialooggesprekken op basis van gelijkwaardigheid vinden tussen collega s plaats. gesprekken over onderwijs op een ontwikkelingsgerichte wijze worden informeel en formeel gevoerd. 3. Het vragen, geven en ontvangen van feedback is voor alle medewerkers een manier om kwaliteit te verhogen. Alle medewerkers hebben de kennis en vaardigheden voor het voeren (vragen, geven en ontvangen) van feedbackgesprekken. 4. Afdelingsleiders zijn de stimulatoren voor onderwijsontwikkelingen binnen de afdelingen. docenten voelen zich gestimuleerd om hun onderwijs te ontwikkelen. 5. Er is een proactief mentoraat. communicatie vanuit het mentoraat is gericht op samenwerking met ouders en het opbouwen van een duurzame relatie. 6. We hanteren een positieve en actieve benadering van leerlingen. Docenten zijn initiatiefrijk in contacten met leerlingen en ouders. Elke docent heeft in het onderwijsproces een rol als gastheer/gastvrouw en vult die rol bewust in. 7. Wij communiceren vanuit de gedachte dat zowel de zender als ontvanger een verantwoordelijkheid heeft in het welslagen van de communicatie. Inspraak en ideeën van leerlingen en ouders gebruiken wij bij de ontwikkeling en evaluatie van ons onderwijs en de organisatie. 8. Bij sollicitatie- en functioneringsgesprekken toetsen wij of de kandidaat onze visie en ambities onderschrijft. Staring College Schoolplan Pagina 12 van 14

13 voor sollicitanten is duidelijk wat voor school wij zijn en wat er van hen verwacht wordt. medewerkers handelen naar de strekking van de visie en ambities. 9. Het Staring College is een veilige school. Iedereen neemt en heeft daarin een veantwoordelijkheid. Leerlingen zijn actief betrokken bij de inrichting van schoolgebouwen, -pleinen en lokalen. Leerlingen en ouders ervaren de school als veilig en sfeervol. Alle terreinen en gebouwen van de school zijn rookvrij. De kantine(s) voldoen aan de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine. 5.4 Doelen op overige beleidsterreinen Bestuurlijke doelen Doelen: 1. Het Staring College is en blijft een financieel gezonde school. de krimp heeft geen negatief effect op de financiele situatie. 2. De continuiteit van het Staring College waarborgen door middel van: a. Heroverweging van huisvesting op locatie H b. Inventariseren van de risico s van het bestaan als eenpitter c. Inspelen op personele planning voor de lange termijn. 3. Een efficiënte uitvoering van besturing ten dienste van het onderwijs. Aan het bestuursmodel wordt efficiënt en doelgericht invulling gegeven. 4. Alle medewerkers kennen en nemen hun verantwoordelijkheid vanuit hun functie. de functionele verantwoordelijkheden zijn helder voor alle individuele medewerkers en men kan hierover verantwoording afleggen. Bedrijfsvoering Doel: 1. De bedrijfsvoering is gericht op de ondersteuning van het onderwijsproces en is efficiënt en kostenbewust. Een soepele samenwerking tussen de bedrijfsvoering en het onderwijs. Een goede afstemming van de afdeling bedrijfsvoering met relevante onderdelen van het onderwijsproces. Het invoeren van een integraal bedrijfvoeringmanagementsysteem. Een geoptimaliseerde administratieve organisatie van de ondersteunende afdelingen. Een geprofessionaliseerd inkoop-proces. 2. De afdeling bedrijfsvoering speelt adequaat in op de naderende krimp. Gewenste data zijn correct en op tijd beschikbaar. Op basis daarvan doet de afdeling beleidsvoorstellen op middellange en lange termijn. Kwaliteitszorg Om een goede school te zijn en te blijven moeten wij ons blijven ontwikkelen: als onderwijsinstelling met een maatschappelijke opdracht spelen wij in op maatschappelijke behoeften. Dit vraagt om een open mind en een lerende houding van alle medewerkers. Alleen dan is het Staring College een lerende school. Staring College Schoolplan Pagina 13 van 14

14 Doelen: 1. Wij zetten in de school aanwezige kennis en ervaring in voor het borgen, ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit. bij verbeterprocessen en onderzoeksvragen hebben de betrokkenen een actieve rol bij het onderzoek en/of verbeterproces. 2. Op systematische en structurele wijze worden onderwijsopbrengsten gebruikt voor de ontwikkeling van leerlingen en het onderwijs. cijfermatige gegevens met betrekking tot de opbrengsten zijn inzichtelijk en worden op een structurele wijze besproken. 3. Bij de evaluatie van ons onderwijs gebruiken we de ervaringen van onze stakeholders. wij zetten (panel-)gesprekken met ouders, leerlingen en andere betrokkenen in bij de evaluatie van het onderwijs. Staring College Schoolplan Pagina 14 van 14

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten Inhoudsopgave R Inleiding 2 1 R Ontwikkelstadia LOB: drie modellen 6 2 R Rollen en taken 16 3 R Competenties 26 4 R Professionaliseren 36 LOB

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie