De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein"

Transcriptie

1 Schoolplan Staring College Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties en schooltypes 2.2 Bestuur van de school 2.3 De leiding van de school 3. Hoe staan we er voor 3.1 Stand van zaken 3.2 Evaluatie schoolplan tot Landelijke ontwikkelingen op onderwijsgebied De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein 4. De opdracht van de school: waar staan we voor 4.1 Visie 4.2 Ambities: waar gaan we voor Onderwijs Begeleiding en ondersteuning Leer- en leefomgeving 5. Doelen tot 2018 per ambitie en beleidsterrein 5.1 Doelen voor het onderwijs 5.2 Doelen voor de begeleiding en de ondersteuning 5.3 Doelen voor de leer- en leefomgeving 5.4 Doelen op overige beleidsterreinen Bestuurlijke doelen Doelen voor de bedrijfsvoering Doelen voor de kwaliteitszorg Staring College Schoolplan Pagina 1 van 14

2 Het schoolplan van het Staring College: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding Dit schoolplan van het Staring College beschrijft wat, waarom en op welke manier wij de komende vier jaren het onderwijs vorm en inhoud geven. 1.1 Doel schoolplan Het doel van dit schoolplan is: - Het neerzetten van de gewenste ontwikkelrichting van de school; - Voor derden inzichtelijk maken wat we doen en waarom we dat (op die manier) doen: zo kunnen we verantwoording afleggen over ons handelen. Dit schoolplan: geeft richting aan ons handelen; gebruiken wij als middel om kwaliteit te waarborgen door een cyclische manier van werken. De laatste en de eerste fase van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) zijn in dit schoolplan met elkaar verbonden. Daarnaast voldoen we met het opstellen van een schoolplan aan de wettelijke verplichting om een strategisch beleidsplan voor vier jaar vast te leggen. 1.2 Bouwtekening/proces schoolplan Onderstaande bouwtekening geeft de totstandkoming van dit schoolplan weer: Gesprekken met vertegenwoordigers van belangengroepen over de koers van de school Evaluatie van schoolplan tot 2014 (leerlingen, ouders, personeel, MT, raad van toezicht) RvT) Landelijke ontwikkelingen binnen het VO Conceptversie en reacties daarop van gesprekspartners Concept visie en ambities Schoolplan Staring College Schoolplan Pagina 2 van 14

3 1.3 Schoolplan als basis Het schoolplan vormt de basis voor het bepalen en uitvoeren van beleid. Per afdeling en per schooljaar stelt de afdelingsleider/leidinggevende een plan voor zijn afdeling op waarin de doelen op afdelingsniveau zijn uitgewerkt. Elk schooljaar worden de afdelingsplannen geëvalueerd en vormen de evaluatie en het schoolplan de basis voor het opstellen of bijwerken van het daaropvolgende afdelingsplan. De directie en de afdeling bedrijfsvoering werken met een jaarplan volgens dezelfde systematiek. 2. Het Staring College 2.1 Locaties en schooltypes Locatie Lochem leerjaar 1 en 2: alle onderwijssoorten mavo leerjaar 3 en 4 havo leerjaar 3, 4 en 5 vwo leerjaar 3,4,5 en 6 Locatie Beukenlaan, Borculo leerjaar 1 en 2: alle onderwijssoorten vmbo-g+ leerjaar 3 en 4 Locatie Herenlaan, Borculo vmbo-basis leerjaar 3 en 4 vmbo-kader leerjaar 3 en 4 met de afdelingen: Horeca Toerisme Recreatie en Voeding Voertuigentechniek Handel en Administratie Zorg en Welzijn 2.2 Bestuur van de school De stichting Staring College heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur is in handen van een bestuurder. Toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Staring College Schoolplan Pagina 3 van 14

4 2.3 De leiding van de school De directie bestaat naast de bestuurder uit de directeur onderwijs. De bestuurder is lid en voorzitter van de directie. Daarnaast zijn negen afdelingsleiders en vier OOP-leidinggevenden actief. De afdelingsleiders dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en het personeel binnen hun afdeling. Met deze managementstructuur is gekozen voor een onderwijskundige opzet. Verantwoordelijkheden worden waar mogelijk en gewenst diep in de organisatie gelegd. 3. Hoe staan we er voor? 3.1 Stand van zaken Het gaat goed met het Staring College. Dat kunnen we zeggen naar aanleiding van de examenresultaten van de afgelopen jaren, de ervaren rust in de school en de hoge cijfers voor afdelingen van het Staring College in de ranglijstjes van de Volkskrant de afgelopen twee jaren. De ontwikkeling van onderwijs aan getalenteerde leerlingen in de vorm van een gymnasium+ -stroom, de extra aandacht voor praktische vakken voor leerlingen uit het beroepsonderwijs, de energie en aandacht die uit is gegaan naar het taal- en rekenonderwijs worden in- en extern gezien en positief gewaardeerd. De school wordt ervaren als veilig. Het personeel van het Staring College staat bekend om een betrokken en persoonlijke benadering. De inspectie kende ons ook in de afgelopen vier jaar een basisarrangement toe: de vorm van toezicht die past bij een school waar de zaken op orde zijn. Het Staring College zal vanaf 2018 te maken krijgen met krimp. Vooralsnog blijven de aanmeldingen hoog. De financiële situatie is na een periode van bezuinigingen gezond en stabiel te noemen en biedt soms meer ruimte. Staring College Schoolplan Pagina 4 van 14

5 Op het gebied van bedrijfsvoering is de afgelopen jaren een grote slag gemaakt door het herzien van lopende contracten met leveranciers. Dit heeft tot een verbetering op financieel gebied en grotere efficiency geleid. Verbeterpunten kennen we natuurlijk ook. Die liggen op het gebied van de mate waarin onderwijskundige ontwikkelingen ontstaan en uitvoering vinden. We weten dat er veel expertise en kennis in huis zijn, maar zetten die niet altijd breed in. We kunnen veel meer van en met elkaar leren. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding maar dit wordt niet altijd zo ervaren, horen we terug van leerlingen en ouders. We realiseren ons dat we verwachtingen scheppen met de uitspraak de mentor is de spil van de begeleiding en willen die hoge verwachtingen ook waarmaken. De doorstroom in de onderbouw is reden om daar extra aandacht en inspanningen naar uit te laten gaan. De doorstroom en motivatieproblematiek in de havo-opleiding vraagt om nader onderzoek. Per 1 augustus 2014 bieden we vmbo-gl+ aan op de Beukenlaan in Borculo. Op termijn zal de locatie aan de Herenlaan gesloten worden en zullen de beroepsgerichte leerwegen op de Beukenlaan worden ondergebracht. 3.2 Evaluatie schoolplan tot 2014 Het schoolplan is jaarlijks geëvalueerd. Die wijze van evaluatie heeft zich ontwikkeld van een afzonderlijk document tot het integreren van de evaluatie in de managementrapportages en de voorbereiding van de gesprekken met de Raad van Toezicht. Bij het totstandkomen van dit schoolplan is de evaluatie van het schoolplan tot 2014 binnen het managementteam besproken. Omdat de ervaringen uit het verleden onze wensen en ideeën over de toekomst kleuren, hebben we in de gesprekken met belanghebbenden in het kader van het schoolplan niet meer expliciet teruggevraagd naar de evaluatie van de afgelopen vier jaren. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten met betrekking tot de ambities die we ons tot 2014 hadden gesteld. Ambities Het Staring College biedt een stimulerende leer- en werkomgeving: waarin de kernwaarden veiligheid, zorg voor elkaar, respect en vertrouwen voor iedereen leidraad zijn. Het SC is een veilige school, dat zeggen leerlingen, ouders en medewerkers. De zorgstructuur is op orde. We spreken inmiddels liever van begeleidingsstructuur waarmee de ontwikkeling ook is verwoord. Uit de tevredenheidsonderzoeken, medewerkerstevredenheidsonderzoek en informele terugkoppelingen blijkt dat men over het algemeen met directe collega s prettig samenwerkt. Toch heerst de gedachte dat een verbetering in de interactie tussen medewerkers onderling, leidinggevenden en medewerkers en tussen docenten en leerlingen de samenwerking, kwaliteit van ons werk en de sfeer ten goede zal komen. 2. Binnen het Staring College streven we naar optimale ontplooiing: de leerling op de juiste plek, met oog voor de persoonlijke ontwikkeling die de leerling doormaakt en een diploma dat bij de leerling past. Aandacht voor de leerling en een goede begeleiding zijn hierbij essentieel. In de afgelopen jaren is de tweejarige brugperiode afgeschaft. De determinatieperiode is hiermee verkort. De bevorderingsnormen zijn aangepast om de leerling meer kansen te bieden. De doorstroom in de onderbouw (af- en opstroom) vraagt om nader onderzoek omdat we denken dat daar verbeteringen mogelijk zijn. Er is oog voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen al is er een grote diversiteit te zien in de mate waarop dit wordt ervaren. Staring College Schoolplan Pagina 5 van 14

6 Van oud-leerlingen en hun ouders horen we terug dat in vergelijking met medestudenten op het vervolgonderwijs het diploma van het Staring College een goed diploma is. Ook de ervaringen met de begeleiding: naar steeds meer zelfstandigheid wordt dan als relevant ervaren! 3. Ook in de wijze waarop de school het onderwijs organiseert, is de optimale ontplooiing van de leerling uitgangspunt. Dat geldt in de keuzes die we maken bij zowel de vormgeving van het onderwijsaanbod als in het geven van onderwijs dat bij de leerling past en in de aansluiting met de maatschappij. De ontwikkeling van gymnasium+, het aanbod van meer praktische vakken voor leerlingen in het beroepsonderwijs en de pilot met het vak drama gelden als voorbeelden die aangeven hoe wij de behoeften uit de maatschappij in ons aanbod vertalen. Ook de continue afstemming binnen samenwerkingsverbanden en de investering in contacten met basisonderwijs, vervolgopleidingen en bedrijven en instellingen uit de regio geven dit aan. Een van de doelstellingen was om uitdagend onderwijs te realiseren. Na vier jaar moeten we constateren dat deze term niet het resultaat en de inspiratie heeft geleverd die we graag hadden gezien. Dit inzicht is mede gebaseerd op Vensters voor Verantwoording en gesprekken met leerlingenpanels. Leerlingen vinden de lessen vaak saai en het moet dus aantrekkelijker. Alhoewel ons onderwijs goed en gedegen is te noemen, vormt die stabiliteit een risico en kan resulteren in onderwijs waarbij door routine en vertrouwdheid de creativiteit en ontwikkeling tegen wordt gehouden. 4. Binnen het Staring College is de leerling betrokken bij het eigen leerproces. Dit betekent dat we de leerling bewust maken van zijn eigen behoeften en mogelijkheden in de manier van leren: aandacht voor het leren leren. In de mentorlessen en de introductieactiviteiten zijn deze aspecten expliciete thema s. De invulling van de mentorlessen blijkt echter niet voldoende op de behoeften van de leerling(en) te zijn afgestemd. Het individuele aanbod en begeleidingstraject via leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren worden alom gewaardeerd. 5. Het Staring College biedt eigentijds onderwijs. We bouwen voort op goede ervaringen en verbeteren waar dat gewenst is. Telkens valt de uitspraak: wij ontwikkelen door evolutie, niet door revolutie. Deze woorden schetsen in het kort de wijze waarop wij innovaties en ontwikkelingen volgen. We zijn er trots op dat wij ons niet laten leiden door hypes en laten ons liever leiden door inhoudelijke argumenten. Tegelijkertijd merken we dat mede door de snelheid van ontwikkelingen in de maatschappij (met name op technologisch en ict gebied), wij ook in een hoger tempo zouden moeten anticiperen. Uit de samenvattende omschrijvingen van de resultaten van onze ambities blijken onze sterke punten. Voor de komende vier jaren willen we die graag versterken. Ook is helder waar we moeten en willen verbeteren. De combinatie van deze terugblik met de wensen voor de toekomst geeft de richting aan voor onze koers voor de toekomst. 3.3 Landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs Terugblik De afgelopen vier jaar werden de landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs onder andere gekenmerkt door: - Bezuinigingen - Focus op verbetering van taal- en rekenen: invoering referentieniveaus - Vernieuwing examenprogramma s - Professionalisering van docenten: - Professionalisering van schoolleiders: onderwijskundig leiderschap - Aandacht voor opbrengst gericht werken. Staring College Schoolplan Pagina 6 van 14

7 Binnen het Staring College hebben we met al deze thema s en ontwikkelingen te maken gehad. Vooruitblik Ook landelijk is men op zoek naar de gewenste koers van het onderwijs: wat moeten we de leerlingen bijbrengen om bij te kunnen dragen aan de maatschappij van de toekomst? Kennisnet heeft alle onderzoeken en publicaties gebundeld en komt met onderstaande samenvatting van de vaardigheden die wij leerlingen moeten aanleren binnen de schoolloopbaan: Bron: De VO-raad heeft haar achterban geraadpleegd en vanuit die gesprekken gesteld dat het onderwijs van de toekomst..boeit en prikkelt, leerlingen die samenwerken en vragen durven te stellen, docenten die talenten tot ontwikkeling laten komen, hulpmiddelen die daarbij ondersteunen en dat alles in een omgeving die zich tot ver buiten de school uitstrekt (bron: De VO-raad zegt dat daarvoor nodig is: - Een verbreding van opbrengsten en prestaties - De docent in positie - Aandacht voor (sociale) vaardigheden - Meer samenwerking - Ruimte, flexibiliteit en vertrouwen. De leden van de VO-Raad hebben in april 2014 een sectorakkoord ondertekend waarin afspraken voor doelstellingen, maatregelen en investeringen voor de periode tot 2017 zijn gemaakt. De opbrengst van de VO-tour en het Nationaal Onderwijsakkoord zijn hier een belangrijke aanleiding voor geweest. Op hoofdlijnen gaat het om de onderstaande doelen: - Scholieren klaar voor de toekomst - Eigentijds onderwijs: moderne leermiddelen - Professionele scholen - Meer masters voor de klas - Leraren blijven leren - Scholen uit de middenmoot. Staring College Schoolplan Pagina 7 van 14

8 In de gesprekken die de directie in de aanloop naar het opstellen van dit schoolplan met betrokkenen heeft gevoerd, komen deze thema s ook naar voren. Het is goed om te zien, te horen en te voelen dat de wensen van betrokkenen voor de toekomst van het Staring College aansluiten bij breed gedeelde thema s. De koers van het Staring College: Visie, missie en doelen per beleidsterrein tot De opdracht van de school Onze visie en ambities - Waar staan wij voor? 4.1 Visie Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met lwoo, vmbo, mavo, havo, atheneum- en gymnasiumonderwijs voor alle leerlingen ongeacht ras, herkomst, geloof en seksuele geaardheid. Het Staring College is een regioschool. Wij bieden elke leerling maatschappelijk relevante kennis en vaardigheden. Wij bereiden leerlingen voor op hun toekomst zodat zij zelfbewust hun weg vinden in de maatschappij. Wij leren onze leerlingen initiatief nemen en creativiteit te tonen. Daarom: verzorgen wij een breed onderwijsaanbod, zowel in niveaus als in vakken; spannen wij ons in om talenten en mogelijkheden van leerlingen te ontwikkelen; begeleiden wij leerlingen in onderwijs en ondersteunen hen hierbij volgens samenhangende en doorgaande leerlijnen; betrekken wij maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van de samenleving bij de ontwikkeling van leerlingen. Het Staring College kenmerkt zich door: - goed onderwijs dat er toe doet; - betrokken en bevoegd personeel; - een open en actieve houding naar alle samenwerkende partners (leerling, ouder, vertegenwoordiger van een instelling of bedrijf). 4.2 Ambities De kern van het Staring College is om vorm en inhoud te geven aan goed onderwijs. Bij de uitvoering van die taak laten wij ons leiden door ambities op drie terreinen: 1. Onderwijs 2. Begeleiding en ondersteuning 3. Leer- en leefomgeving Motto Het motto geeft uitdrukking aan de wijze waarop wij leerlingen tijdens de schoolloopbaan begeleiden naar een waarde- en waardenvol diploma. Dichter bij de leerling Het motto verwijst naar de dichter A.C.W. Staring ( ). Deze dichter naar wie de school is vernoemd, woonde op de Wildenborch. Staring College Schoolplan Pagina 8 van 14

9 Inkleuring van de ambities 1 Onderwijs op het Staring College Ons onderwijs is gericht op het aanleren van kennis (theorie) en vaardigheden binnen een relevante praktische en maatschappelijke context en op de vorming van leerlingen tot zelfbewuste en actieve deelnemers aan de maatschappij. Het prikkelen van nieuwsgierigheid, leren samenwerken, omgaan met keuzevrijheid, onderzoekend leren, ontwikkelen van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen zijn herkenbaar binnen een doorgaande leerlijn. Wij doen recht aan verschillen in niveau. Medewerkers vertrouwen op elkaars professionaliteit en zijn bereid daarover in gesprek te gaan. Medewerkers nemen en geven elkaar de ruimte. Onderwijsontwikkeling heeft een belangrijke plaats in onze manier van werken omdat wij ontwikkelingen volgen en daaruit gefundeerde keuzes maken en toepassen binnen het Staring College. 2 Begeleiding en ondersteuning op het Staring College Elke medewerker heeft een open en pro-actieve houding bij de ondersteuning en begeleiding van leerlingen en neemt zijn verantwoordelijkheid voor een bijdrage aan die ondersteuning. Er is aandacht voor begeleiding in het leren, begeleiding in de sociaalemotionele ontwikkeling en begeleiding bij het maken van keuzes in de (school-)loopbaan. Door middel van een doorgaande begeleidingslijn is het mentoraat passend bij de ontwikkeling van de leerling. De mentor heeft een centrale rol. Door een positieve benadering dragen wij uit dat het maken van fouten hoort bij leren en een kans voor ontwikkeling is. 3 Leer- en leefomgeving op het Staring College Het Staring College is een veilige school. Wij werken in een open sfeer samen op basis van vertrouwen. Daarom is evalueren en afleggen van verantwoording een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk en in onze communicatie. Leerlingen, ouders, medewerkers van de school en vertegenwoordigers van instellingen of bedrijven uit de maatschappij werken samen met één gemeenschappelijk doel: de leerling voorbereiden op een goede toekomst in de maatschappij. In de manier waarop wij communiceren (informeren, consulteren en terugkoppelen na inspraak of advies) met deze samenwerkende partners staat dit doel centraal. Wij gaan graag in gesprek met partners in onze samenwerking om kwaliteit te borgen en te verbeteren. Kenmerken van de wijze waarop wij samenwerken zijn betrokkenheid en continuïteit. Leren doet iedereen binnen onze school: van elkaar, met elkaar en geïnspireerd door elkaar. Feedback vragen en feedback geven hoort bij de ontwikkeling die alle leerlingen en medewerkers doormaken: wij zijn nieuwsgierig naar het effect van ons handelen. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor alle medewerkers binnen de school en vormen het kader voor concrete doelen op verschillende beleidsterreinen. Staring College Schoolplan Pagina 9 van 14

10 5. Doelen tot 2018 op de beleidsterreinen 5.1 Doelen voor het onderwijs op het Staring College Onze ambitie ten aanzien van onderwijs betekent dat wij in de komende vier jaren moeten werken aan een onderwijsontwikkeling waarbij naast kennis sterk wordt ingezet op de aandacht voor vaardigheden en vorming van leerlingen. Daarom zijn onze doelen voor de komende vier jaar : Doelen: 1. Het belang van de leerling is het uitgangspunt bij het vorm en inhoud geven van de onderwijsontwikkeling. Onderwijsontwikkelingen zijn op de doelgroep afgestemd en voorzien in een behoefte. Er is structureel verticaal overleg over de doorgaande leerlijn. Het Staring College heeft zich ontwikkeld tot begeleidingsschool en tot dialoogschool voor LWOO-leerlingen. Dit conform de afspraken die hierover in het samenwerkingsverband Slinge-Berkel zijn gemaakt. Samen met het basisonderwijs is bereikt dat de doorstroming in de onderbouw op de opbrengstenkaart van de onderwijsinspectie positief beoordeeld wordt. In de havo-opleiding is de doorstroomproblematiek verminderd en de motivatie van de leerlingen verbeterd. 2. In de lessen wordt de relatie van theorie met de praktijk expliciet gelegd. Excursies, practica, gastlessen, videomateriaal met native speakers zijn onderdeel van de lessen op elk niveau. Spreekvaardigheid is een belangrijk onderdeel van het leren van de moderne vreemde talen. Daarom geldt dat bij Engels, Duits en Frans de doeltaal zo veel mogelijk als voertaal wordt gebruikt. 3. In ons onderwijs is aandacht voor het aanleren van zelfbewustzijn: reflecteren, zelfkennis en meningsvorming zijn elementen die in alle vakgebieden en in alle leerwegen in het curriculum zijn opgenomen. Leerlingen weten kritisch om te gaan met het gebruik van bronnen en kunnen een gefundeerde mening formuleren. Samenwerkend leren wordt als werkvorm uitgewerkt en herkend in de lessen. Onderzoekend leren is een didactiek die in de lessen wordt herkend. Leerlingen kunnen presenteren op het niveau dat in dat leerjaar en niveau mag worden verwacht. 4. Wij leren leerlingen dat zelfstandigheid een belangrijke vaardigheid is: leerlingen krijgen passend bij de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling een toenemende mate van zelfstandigheid. leerlingen weten om te gaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 5. Binnen het curriculum worden leerlingen gestimuleerd hun eigen talenten en interesses te ontwikkelen. Binnen het curriculum is er voor de leerling ruimte voor het maken van eigen keuzes. Het volgen van versterkt Engels en het behalen van een certificaat versterkt Engels is mogelijk voor havo- en vwo-leerlingen. Het aanbod voor leerlingen met interesse voor technologie is versterkt. Staring College Schoolplan Pagina 10 van 14

11 Wij zijn binnen onze mogelijkheden creatief in het ondersteunen van leerlingen met bijzondere talenten. Door beter aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen raken zij meer gemotiveerd. 6. Digitale leermiddelen worden ingezet ten behoeve van: efficiëntie, variatie in de les/werkvormen (motivatie) en differentieermogelijkheden. gebruik van digiborden en tablets/laptops als middel ten behoeve van bovenstaand doel. 7. De buitenlesactiviteiten worden vormgegeven en uitgevoerd vanuit de gedachte: leren in de maatschappij. De activiteiten dragen bij aan het opdoen van kennis en ervaringen in de praktijk, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het zefbewustzijn van leerlingen. Tijdens buitenlesactiviteiten worden ervaringen opgedaan die een beroep doen op het (aanleren van) sociale vaardigheden en groepsdynamiek. Tijdens buitenlesactiviteiten doen leerlingen kennis en ervaringen op. 5.2 Doelen voor de begeleiding en ondersteuning Onze ambitie op het gebied van begeleiding en ondersteuning van de leerlingen heeft een basis in een duidelijke en herkenbare rol van de mentor. We weten dat we in de afstemming met de behoeften en ontwikkeling kunnen verbeteren. De doelen die hierbij horen zijn: Doelen: 1. De mentor is de spil van de begeleiding en ondersteuning van de leerling. Er is een taakomschrijving van de mentor en mentoren kennen de inhoud en handelen ernaar. Elke docent kan mentor zijn. Docenten die daarvoor niet voldoende competenties hebben, hebben deze competenties binnen een jaar verworven. 2. Bij vacaturevervulling voor docenten is geschiktheid voor het mentoraat een van de beoordelingscriteria. Elke docent kan mentor zijn. 3. In het eerste jaar van aanstelling als docent wordt er naar toegewerkt dat de docent voldoende is toegerust om de taak als mentor in het daaropvolgende jaar te vervullen. Na het eerste jaar is elke nieuw aangestelde docent geschoold en voorbereid om als mentor te werken. 4. Er is een doorgaande begeleidingslijn. De medewerkers weten wat er waar gebeurt aan begeleiding en ondersteuning en wat men van elkaar kan verwachten. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en studiekeuzebegeleiding zijn afgestemd op de behoefte van de leerling. 5. Bij rapportvergaderingen en leerlingbespreking nemen alle deelnemende collega s hun verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van de leerling. Besprekingen over leerlingen worden gevoerd vanuit de kernvraag wat en hoe kan ik aan de ontwikkeling van deze leerling bijdragen. De hulpvraag van de leerling wordt herkend en beantwoord. Een onderbouwing van de persoonskenmerken van de leerling ligt ten grondslag aan de bespreking. Staring College Schoolplan Pagina 11 van 14

12 Elke bespreking van een leerling bij een rapportvergadering of leerlingbespreking leidt tot het trekken van een conclusie en het vaststellen van acties. 5.3 Doelen van het Staring College voor de leer en leefomgeving Goed onderwijs begint bij een veilige leer- en leefomgeving. Wij zijn een veilige school met goed personeel. Het duiden van goed onderwijs en het leren van elkaars goede punten is de motor van onderwijsontwikkeling op een evolutionaire manier. Daarvoor is een open en nieuwsgierige houding naar jezelf en naar anderen nodig vanuit de overtuiging dat leren voor iedereen in een onderwijsinstelling vanzelfsprekend is. Hier willen wij in verbeteren en daarom is het realiseren van een feedback-cultuur voor ons de komende periode belangrijk. De doelen die daarbij horen zijn: Doelen: 1. Leren van elkaar: collega s gebruiken elkaars expertise en ervaring voor hun eigen ontwikkeling. Collegiale visitatie, intervisie en School Video Interactie Begeleiding (SVIB) worden als middelen ingezet ten behoeve van professionele ontwikkeling. Op interne studiedagen hebben collega s een actieve bijdrage in de samenstelling en bij de uitvoering van het programma. Ervaringsdeskundigen hebben een prominente plek bij evaluaties. Daarom gebruiken alle docenten feedback van leerlingen voor de evaluatie van hun lessen. 2. Leren met elkaar: dialooggesprekken op basis van gelijkwaardigheid vinden tussen collega s plaats. gesprekken over onderwijs op een ontwikkelingsgerichte wijze worden informeel en formeel gevoerd. 3. Het vragen, geven en ontvangen van feedback is voor alle medewerkers een manier om kwaliteit te verhogen. Alle medewerkers hebben de kennis en vaardigheden voor het voeren (vragen, geven en ontvangen) van feedbackgesprekken. 4. Afdelingsleiders zijn de stimulatoren voor onderwijsontwikkelingen binnen de afdelingen. docenten voelen zich gestimuleerd om hun onderwijs te ontwikkelen. 5. Er is een proactief mentoraat. communicatie vanuit het mentoraat is gericht op samenwerking met ouders en het opbouwen van een duurzame relatie. 6. We hanteren een positieve en actieve benadering van leerlingen. Docenten zijn initiatiefrijk in contacten met leerlingen en ouders. Elke docent heeft in het onderwijsproces een rol als gastheer/gastvrouw en vult die rol bewust in. 7. Wij communiceren vanuit de gedachte dat zowel de zender als ontvanger een verantwoordelijkheid heeft in het welslagen van de communicatie. Inspraak en ideeën van leerlingen en ouders gebruiken wij bij de ontwikkeling en evaluatie van ons onderwijs en de organisatie. 8. Bij sollicitatie- en functioneringsgesprekken toetsen wij of de kandidaat onze visie en ambities onderschrijft. Staring College Schoolplan Pagina 12 van 14

13 voor sollicitanten is duidelijk wat voor school wij zijn en wat er van hen verwacht wordt. medewerkers handelen naar de strekking van de visie en ambities. 9. Het Staring College is een veilige school. Iedereen neemt en heeft daarin een veantwoordelijkheid. Leerlingen zijn actief betrokken bij de inrichting van schoolgebouwen, -pleinen en lokalen. Leerlingen en ouders ervaren de school als veilig en sfeervol. Alle terreinen en gebouwen van de school zijn rookvrij. De kantine(s) voldoen aan de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine. 5.4 Doelen op overige beleidsterreinen Bestuurlijke doelen Doelen: 1. Het Staring College is en blijft een financieel gezonde school. de krimp heeft geen negatief effect op de financiele situatie. 2. De continuiteit van het Staring College waarborgen door middel van: a. Heroverweging van huisvesting op locatie H b. Inventariseren van de risico s van het bestaan als eenpitter c. Inspelen op personele planning voor de lange termijn. 3. Een efficiënte uitvoering van besturing ten dienste van het onderwijs. Aan het bestuursmodel wordt efficiënt en doelgericht invulling gegeven. 4. Alle medewerkers kennen en nemen hun verantwoordelijkheid vanuit hun functie. de functionele verantwoordelijkheden zijn helder voor alle individuele medewerkers en men kan hierover verantwoording afleggen. Bedrijfsvoering Doel: 1. De bedrijfsvoering is gericht op de ondersteuning van het onderwijsproces en is efficiënt en kostenbewust. Een soepele samenwerking tussen de bedrijfsvoering en het onderwijs. Een goede afstemming van de afdeling bedrijfsvoering met relevante onderdelen van het onderwijsproces. Het invoeren van een integraal bedrijfvoeringmanagementsysteem. Een geoptimaliseerde administratieve organisatie van de ondersteunende afdelingen. Een geprofessionaliseerd inkoop-proces. 2. De afdeling bedrijfsvoering speelt adequaat in op de naderende krimp. Gewenste data zijn correct en op tijd beschikbaar. Op basis daarvan doet de afdeling beleidsvoorstellen op middellange en lange termijn. Kwaliteitszorg Om een goede school te zijn en te blijven moeten wij ons blijven ontwikkelen: als onderwijsinstelling met een maatschappelijke opdracht spelen wij in op maatschappelijke behoeften. Dit vraagt om een open mind en een lerende houding van alle medewerkers. Alleen dan is het Staring College een lerende school. Staring College Schoolplan Pagina 13 van 14

14 Doelen: 1. Wij zetten in de school aanwezige kennis en ervaring in voor het borgen, ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit. bij verbeterprocessen en onderzoeksvragen hebben de betrokkenen een actieve rol bij het onderzoek en/of verbeterproces. 2. Op systematische en structurele wijze worden onderwijsopbrengsten gebruikt voor de ontwikkeling van leerlingen en het onderwijs. cijfermatige gegevens met betrekking tot de opbrengsten zijn inzichtelijk en worden op een structurele wijze besproken. 3. Bij de evaluatie van ons onderwijs gebruiken we de ervaringen van onze stakeholders. wij zetten (panel-)gesprekken met ouders, leerlingen en andere betrokkenen in bij de evaluatie van het onderwijs. Staring College Schoolplan Pagina 14 van 14

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Farel College, locatie Oostwende College Bunschoten HAVO VMBOGT Plaats : Bunschoten-Spakenburg BRIN nummer : 14RC C3 BRIN nummer : 14RC 03 HAVO BRIN nummer :

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Leren leren, leren leven en leren kiezen!

Leren leren, leren leven en leren kiezen! Leren leren, leren leven en leren kiezen! Strategisch Beleidsplan 2010-2015 Inleiding Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) geeft in een snel veranderende maatschappij op drie campussen vorm en

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Visiedocument: Burgerschap in het vmbo van Wellantcollege

Visiedocument: Burgerschap in het vmbo van Wellantcollege Visiedocument: Burgerschap in het vmbo van Wellantcollege Visiedocument: Burgerschap in het vmbo van Wellantcollege Inleiding Dit Wellant visiedocument beschrijft de algemene visie van Wellantcollege t.a.v.

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie Strategisch Beleidsplan 2015-2020 Publieksversie 1 1 Voorwoord Voor u ligt de publieksversie van het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 van Stichting Voila. Dit document geeft in duidelijke taal weer waar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Octopus Plaats : Diemen BRIN nummer : 08EW C1 Onderzoeksnummer : 287701 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 9 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

Voor een daadwerkelijk zinvolle evaluatie hebben we dus grondslagen (of keuzes) en criteria nodig.

Voor een daadwerkelijk zinvolle evaluatie hebben we dus grondslagen (of keuzes) en criteria nodig. Schooljaarplan 2014-2015 1. Evalueren 2010-2014 en richting bepalen Schoolplan 2015-2020 Het schooljaarplan 2014-2015 staat in het teken van evalueren en vooruitkijken. Leidende vraag dit schooljaar is:

Nadere informatie

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Kwaliteit Elos voor internationalisering in het vmbo in Nederland Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk School- en Functieprofiel Vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Naam: School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Datum: 13 oktober 2011 Versie 1.0 DEFINITIEF Status

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Ruimte en vertrouwen 'In verbinding leren en ontwikkelen' Strategisch beleidsplan Lijn 83. Versie januari 2015. 1. Inleiding

Ruimte en vertrouwen 'In verbinding leren en ontwikkelen' Strategisch beleidsplan Lijn 83. Versie januari 2015. 1. Inleiding Ruimte en vertrouwen 'In verbinding leren en ontwikkelen' Lijn 83. Versie januari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het eerste strategisch beleidsplan van de nieuwe Stichting Lijn 83 primair onderwijs, in

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België De principes van opbrengstgericht werken Linda Odenthal Opbrengstgericht werken is geen doel maar een middel!

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten De Leon van Gelder, Groningen pagina 1 De Leon van Gelder: school, leerlingen en ouders samen op weg naar een passende schoolloopbaan De Leon van Gelder in Groningen, een vestiging van het Reitdiep College,

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school?

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? Koers Talent Ontwikkelen op het BRC Vraag 1 en 2: Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? De basis voor het schoolbeleid, ook op

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Achtergrond onderzoeksvraag 1

Achtergrond onderzoeksvraag 1 Achtergrond onderzoeksvraag 1 1. Kerncurriculum en keuzedelen voor school en leerling Wij pleiten voor een vaste basis van kennis en vaardigheden die zich beperkt tot datgene wat alle leerlingen ten minste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Schoolplan 2014 2018. Canisius College locatie Akkerlaan - ISK

Schoolplan 2014 2018. Canisius College locatie Akkerlaan - ISK Schoolplan 2014 2018 Canisius College locatie Akkerlaan - ISK Schoolplan 2014 2018 Canisius College locatie Akkerlaan - ISK 17 mei 2014 Inhoud 1. Hoe is het plan tot stand gekomen? 2 2. Missie van de school

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Ontdek jezelf, ontdek je toekomst - Schoolplan

Ontdek jezelf, ontdek je toekomst - Schoolplan Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 19 september 2016 Vastgesteld door de MR d.d. 3 oktober 2016 Vastgesteld door het bestuur van Stichting Achterhoek VO d.d. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Ontdek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan S a m e n o p k o p 2 0 1 5 2 0 1 9 Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Het wordt anders... 4 Wat vraagt de 21e eeuw... 4 Het wordt dus anders!... 5 3. Wie zijn onze klanten?...

Nadere informatie