Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies-"

Transcriptie

1 Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- U overweegt of heeft al besloten de Vastenaktie 2015 in uw parochie voor een Eigen Doel te gaan voeren. Een Eigen Doel is een project waarmee u zelf een relatie onderhoudt. Dat kan als parochie of via een bekende stichting. Een doel dat u zichzelf toe-eigent vormt een extra stimulans voor betrokkenheid, u heeft immers persoonlijke banden met het project. Het vergt wel extra werk van u om de juiste informatie te vergaren en materialen te maken. Vastenaktie selecteert voor de jaarlijkse campagne één Vastenaktie-project dat als voorbeeld dient en dat door parochies en werkgroepen die geen Eigen Doel hebben, kan worden ondersteund. Hiervoor worden diverse materialen gemaakt die parochies kunnen gebruiken. Daarnaast worden er per jaar ongeveer 50 Eigen Doelen ondersteund. In dit formulier vindt u de voorwaarden en richtlijnen voor deelname met een Eigen Doel. Ook vindt u hierin de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen om goedkeuring van Vastenaktie te verkrijgen. Wij wensen u veel succes met alle voorbereidingen voor uw project en zien uit naar een goede samenwerking! Vastenaktie is een gevestigd en geregistreerd merk en dat brengt verantwoordelijkheid en verplichtingen met zich mee. Die kunnen we niet dragen als u uw eigen project niet ter goedkeuring voorlegt aan Vastenaktie. Uw Vastenaktie voeren voor een eigen project buiten medeweten en instemming van Vastenaktie om, maar wel onder haar naam, is daarom niet toegestaan. LET OP! De uiterste inzendtermijn is 15 oktober Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden voor de campagne 2015 NIET in behandeling genomen. Stappenplan en criteria Eigen Doelen Vastenaktie 2015 Pag 1 van 7

2 Stappenplan voor uw Eigen Doel 1. De voorbereiding van het Eigen Doel Van april t/m oktober 2014: U zoekt een groep van betrokkenen bij elkaar om het project mee te dragen. Er komt veel kijken bij het indienen en afhandelen van een Eigen Doel; met een team staat u sterker om het project tot een succes te maken. U wijst één persoon aan als contactpersoon. Alle communicatie met Vastenaktie rondom uw project loopt via deze contactpersoon. U dient een aanvraag in met gebruikmaking van het aanvraagformulier voor een Eigen Doel. Deze stuurt u uiterlijk 15 oktober 2014 naar Vastenaktie. Uw aanvraag heeft een maximum totaal bedrag van Na het indienen van de projectaanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging en projectnummer. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als ze zijn ingediend met dit aanvraagformulier en voorzien van alle benodigde bijlagen. Uw aanvraag kunt u sturen naar of per post aan Vastenaktie, t.a.v. Vastenaktie Eigen Doelen, Postbus 95408, 2509 CK Den Haag U vermeldt alle parochies en daarbij alle verschillende locaties die meedoen met de inzameling van uw project. Op de handtekeningenformulieren ondertekenen van iedere parochie en/of locatie zowel een contactpersoon als de pastoor. Ze geven daarmee aan in te stemmen met het Eigen Doel. U kunt zelf al toetsen, met behulp van bijlage 1 (blz.4) van dit document, of uw project aan de criteria van Vastenaktie voldoet. U kunt maximaal één project per jaar indienen als Eigen Doel voor Vastenaktie. U wilt uw project meer jaren ondersteunen? Dat kan: U stelt de aanvraag op met daarin een activiteitenplan en bijbehorende begroting voor drie jaar, gespecificeerd per jaar. U stuurt jaarlijks een rapportage naar ons op met de behaalde resultaten (financieel en narratief). Daarnaast stuurt u jaarlijks een geactualiseerde begroting en een geactualiseerd activiteitenplan voor het komende jaar, waarin eventuele ontwikkelingen of wijzigingen staan vermeld. Het project gaat jaarlijks langs onze projectencommissie. U krijgt ieder jaar van ons opnieuw een contractbrief met een nieuw projectnummer. Stappenplan en criteria Eigen Doelen Vastenaktie 2015 Pag 2 van 7

3 2. De verwerking van uw projectaanvraag Van oktober 2014 tot januari De verwerking van uw aanvraag duurt maximaal drie maanden. Een bestuurlijke projectencommissie van Vastenaktie neemt een besluit over uw project. Voor het einde van het jaar 2014 ontvangt u uitsluitsel over uw aanvraag. Het kan zijn dat de commissie nog extra informatie opvraagt voordat zij uw projectaanvraag goedkeurt. Bij goedkeuring: U ontvangt in januari 2015 een contract voor uw Eigen Doel. U stuurt het contract ondertekend terug. Bij het contract zit ook een rapportageprotocol. U bereidt uw actie voor onder de naam, met het keurmerk en de (merendeels) gratis materialen van Vastenaktie. Let op: Er zijn speciale Eigen Doelen zakjes te bestellen. U vermeldt in alle publicaties rondom het Eigen Doel dat het om een project gaat dat u samen met Vastenaktie steunt. 3. De financiële afhandeling van het Eigen Doel Van januari tot augustus Uw projectpartner in het projectland ontvangt, na retournering van het door u ondertekende contract, begin 2015 een voorschot op de verwachte inkomsten voor het uit te voeren project. Zo kan het project in het projectland direct aan de slag. U voert alleen tijdens de Vastentijd actie voor uw Eigen Doel. U maakt aan het einde van uw Vastenaktie uiterlijk vóór 1 juli 2015 de gehele opbrengst over naar Vastenaktie. Vastenaktie vult deze eigen opbrengst* aan volgens de subsidieregeling, bijlage 2 (blz.5 en 6) van dit document. De eigen opbrengst inclusief de subsidie vanuit Vastenaktie maakt Vastenaktie over naar de partner in het projectland. *Let op: voor de eigen actieopbrengst rekent Vastenaktie alleen 1. de parochieopbrengsten die zijn overgemaakt met gebruikmaking van het betaalkenmerk van de deelnemende parochies 2. de giften van particulieren die gebruik maken van het Eigen Doelen zakje binnen de postcode grens van de deelnemende parochie(s). Directe giften van donateurs aan Vastenaktie en andere spontane giften uit uw parochie(s) tellen niet mee bij de eigen opbrengst. 4. De verantwoording over het Eigen Doel Van juni 2015 tot juni 2016 U onderhoudt zelf het contact met de projectpartner. De informatie van de partner communiceert u zelf via eigen materialen en verslaggeving naar de andere deelnemende parochies/locaties/ particulieren. U zorgt voor aanlevering aan Vastenaktie van een verslag over verloop en financiële afwikkeling van het project. Hierbij verzoeken we u gebruik te maken van het rapportageprotocol. Dit protocol ontvangt u samen met het contract. Het eindverslag verwachten wij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een jaar na overboeking van het totaal aan gelden. Vastenaktie en Cordaid behouden zich het recht voor om, in overleg met de projectpartner in het projectland en met kennisgeving van uw contactpersoon, het project te bezoeken als daar gelegenheid of aanleiding toe is. Stappenplan en criteria Eigen Doelen Vastenaktie 2015 Pag 3 van 7

4 5. Transparantie naar onze donateurs De meest gestelde vraag aan Vastenaktie: Gaan onze euro s naar ons project? Bij een Eigen Doel gaan veelal de opgehaalde euro s naar het project. Vastenaktie wordt gedragen door honderden parochies en werkgroepen. We zetten er samen onze schouders onder om de campagne tot een succes te maken. Bij goedkeuring van uw aanvraag voor een eigen project vult Vastenaktie uw opbrengst aan met maximaal 50% van de eigen bijdrage (en nooit meer dan het totaal bedrag van de projectbegroting). Die 50%- aanvulling komt uit de totale landelijke opbrengst van de Vastenaktie. Anderen dragen dus ook bij aan uw project. Wanneer uw project meer geld ophaalt dan nodig is, volgen we het principe van onderlinge solidariteit. Als uw eigen opbrengst hoger is dan aangevraagd voor uw project, gaat het overschot naar andere projecten. Uiteindelijk gaat het erom dat de hele Vastenaktie-opbrengst ten goede komt aan álle Vastenaktieprojecten. U vindt dit terug in de subsidieregeling verderop in dit document. 5. Samenwerking Vastenaktie met Cordaid Vastenaktie heeft de administratieve en financiële afhandeling en de monitoring van de Eigen Doelen uitbesteed aan Cordaid. Cordaid geeft daarnaast inhoudelijk advies aan Vastenaktie over uw project. Uiteindelijk is het de projectencommissie van Vastenaktie die het besluit over uw Eigen Doel neemt. Stappenplan en criteria Eigen Doelen Vastenaktie 2015 Pag 4 van 7

5 Bijlage 1: Criteria voor een Eigen Doel Hoe wordt uw aanvraag voor een Eigen Doel beoordeeld? Dat is handig te weten als u zelf tevoren alvast een afweging wilt maken. Bedenk daarbij dat beoordelingscriteria altijd meer of minder soepel gehanteerd kunnen worden, afhankelijk van uw partnerorganisatie of de lokale situatie. Ze zijn een hulpmiddel, geen dwangbuis. 1. Het projectvoorstel is door of samen met de projectorganisatie in het projectland opgesteld. De projectorganisatie is samen met de mensen dáár zelf eigenaar van hun project. De projectorganisatie geeft inzicht in en volledige informatie over haar activiteiten. 2. De projectorganisatie heeft contact gezocht met de plaatselijke bisschop en zendt ons een aanbevelingsbrief of nihil obstat van de bisschop toe. Dit is noodzakelijk om twee redenen: 1. Door contact te zoeken met de plaatselijke bisschop wordt de bisschop bekend gemaakt met het sociale werk dat in zijn bisdom gebeurt. 2. Vastenaktie wil graag verbonden zijn met de wereldwijde Katholieke kerk. 3. De projectorganisatie in het projectland heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en juridische verantwoordelijkheid of is een officiële kerkelijke instantie (bisdom, parochie, orde of congregatie). 4. Het project is gericht op onafhankelijkheid van de organisatie. De opzet van het project is duurzaam en de uitvoering ervan haalbaar. Er is bovendien een duidelijke exit- of afbouwstrategie om afhankelijkheid te voorkomen. Naast financiële onafhankelijkheid is capaciteitsopbouw van de projectorganisatie een belangrijk element. 5. De projectactiviteiten komen ten goede aan de gemeenschap ginds en zijn niet gericht op individuele ondersteuning. 6. Het project bevordert de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. 7. Het project past binnen de lokale en regionale context in het projectland. 8. De actuele politieke of economische situatie in het projectland of de projectregio is niet te risicovol om het project uit te voeren. 9. Het project omvat geen institutionele steun, geen functioneringskosten en in principe evenmin steun aan congressen, studiereizen, cursussen, wetenschappelijk onderzoek, fondsenwervende activiteiten en transportkosten vanuit Nederland (goederen worden lokaal, in het projectland zelf, aangekocht). 10. Bouwprojecten worden alleen bij hoge uitzondering goedgekeurd, en dan alleen als onderdeel/instrument in een groter programma. Stappenplan en criteria Eigen Doelen Vastenaktie 2015 Pag 5 van 7

6 Bijlage 2: Subsidieregeling Om u een indruk te geven van de berekening van de definitieve bijdrage aan uw eigen project, geven we hier enkele rekenvoorbeelden. Voor onderstaande voorbeelden gaan we uit van de volgende situatie. Uw projectaanvraag behelst een totaalbedrag van ,-. U verwacht zelf een bedrag van ,- op te halen. Van Vastenaktie ontvangt u een bijdrage van (maximaal) 50% van het door u opgehaalde bedrag, in dit geval 5.000,-. Dit brengt het totaalbedrag op de benodigde ,-. Voorbeeld 1. Uw werkelijke opbrengst is gelijk aan de verwachte opbrengst Extra (gevraagde) bijdrage Vastenaktie (max 50%) Totaal werkelijke actieopbrengst Daadwerkelijke extra bijdrage van Vastenaktie (max 50%) Totaal definitieve bijdrage aan projectpartner De opbrengst is gelijk aan de verwachtingen. Vastenaktie maakt het bedrag over dat is overeengekomen in het contract. Voorbeeld 2. Uw werkelijke opbrengst is lager dan de verwachte opbrengst Extra bijdrage Vastenaktie (max 50% vd actieopbrengst) Totaal werkelijke actieopbrengst Daadwerkelijke extra bijdrage van Vastenaktie (max 50%) Totaal definitieve bijdrage aan projectpartner Het tekort is U zult het project (activiteiten en budget) moeten aanpassen. Ook kunt u eventueel volgend jaar in de Vastenaktie-campagne een vervolgproject indienen, om zo het tekort bij elkaar te sparen en het project te kunnen afronden. Voorbeeld 3. Uw werkelijke opbrengst is hoger dan de verwachte opbrengst Extra (gevraagde) bijdrage Vastenaktie (max 50%) Totaal werkelijke actieopbrengst Stappenplan en criteria Eigen Doelen Vastenaktie 2015 Pag 6 van 7

7 Daadwerkelijke extra bijdrage van Vastenaktie (max 50%) Totaal definitieve bijdrage aan projectpartner Vastenaktie vult de actieopbrengst van de parochie maximaal aan tot het voor het project benodigde bedrag. De projecthouder ontvangt niet meer dan het totaal benodigde bedrag. Voorbeeld 4. Uw werkelijke opbrengst is hoger dan het gevraagde bedrag in de projectaanvraag Extra bijdrage Vastenaktie (max 50%) Totaal werkelijke actieopbrengst Bijdrage van Vastenaktie 0 Afdracht aan solidariteitsfonds Vastenaktie Definitieve bijdrage aan projectpartner Uw opbrengst is hoger dan het totaal benodigde bedrag voor het project. Vastenaktie draagt een deel van de opbrengsten over aan het solidariteitsfonds. Stappenplan en criteria Eigen Doelen Vastenaktie 2015 Pag 7 van 7

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie