Bijlagenrapport haalbaarheidsonderzoek associate degree-programma s Windesheim Flevoland en CAH Vilentum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagenrapport haalbaarheidsonderzoek associate degree-programma s Windesheim Flevoland en CAH Vilentum"

Transcriptie

1 Bijlagenrapport haalbaarheidsonderzoek associate degree-programma s Windesheim Flevoland en CAH Vilentum

2 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Methodologie 1 3. Economische en sociale ontwikkelingen in Nederland, Flevoland en Almere Arbeidsmarkt in Nederland Arbeidsmarkt in Flevoland Almere Onderzochte sectoren Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête Groot- en detailhandel Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête ICT Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête HTSM Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête AgroFood Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête Bouw Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête Vervoer en opslag Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête BIJLAGENRAPPORT HAALBAARHEIDSONDERZOEK AD-PROGRAMMA S WINDESHEIM FLEVOLAND EN CAH VILENTUM LEXNOVA JUNI 2015

3 4.10 Gezondheidszorg en Welzijn Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête Zakelijke en financiële dienstverlening Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Vrijetijdseconomie Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Onderwijs Sectorkarakteristieken Resultatentabel fase Resultatentabel fase Resultatentabel fase Overzicht van alle ad-programma s Associate degree-programma s binnen het verzorgingsgebied van Windesheim Flevoland en CAH Vilentum Associate degree-programma s buiten het verzorgingsgebied van Windesheim Flevoland en CAH Vilentum Technische verantwoording Steekproefkenmerken Representativiteit Verdeling naar bedrijfsgrootte BIJLAGENRAPPORT HAALBAARHEIDSONDERZOEK AD-PROGRAMMA S WINDESHEIM FLEVOLAND EN CAH VILENTUM LEXNOVA JUNI 2015

4 1. Inleiding In dit bijlagenrapport vindt u een uitgebreidere beschrijving van de methoden en resultaten van het onderzoek naar de kansrijkheid van associate degree-programma s (ad-programma s) voor de hogescholen Windesheim Flevoland en CAH Vilentum. De volgende hoofdstukken bevatten een beschrijving van de methodologie (H2), economische en sociale ontwikkelingen in Nederland, Flevoland en Almere (H3), de onderzochte sectoren (H4), een overzicht van ad-programma s binnen en buiten het verzorgingsgebied van Windeheim Flevoland en CAH Vilentum (H5) en de technische verantwoording van het onderzoek (H6). De resultaten van de onderzochte sectoren in hoofdstuk 4 worden op volgorde van kansrijkheid toegelicht. 2. Methodologie De kansen voor ad-programma s en bachelor-opleidingen zijn in drie fasen geanalyseerd. Hieronder lichten we deze fasegewijze aanpak toe. Fase 1: deskresearch en (beperkt) kwalitatief vooronderzoek In fase 1 zijn met behulp van deskresearch en kwalitatief vooronderzoek de volgende vragen onderzocht: 1. Hoe zien de economische en sociale ontwikkelingen van Flevoland in het algemeen en in de verschillende steden Almere in het bijzonder er uit? 2. Wat zijn kansrijke sectoren in het brede werkveld voor ad-programma s en bacheloropleidingen op basis van de specifieke ontwikkelingen binnen Flevoland? 3. Wat is het huidige aanbod van ad-programma s in Nederland? Aan de hand van onderzoeksrapporten en beschikbare data over Flevoland en omliggende regio s zijn ontwikkelingen in de Flevolandse sectoren in kaart gebracht. Ook is in deze fase intensief gebruik gemaakt van de bij de hogeschool aanwezige kennis. Daartoe zijn interviews gehouden met lectoren en externe deskundigen. Zij hebben goed zicht op de specifieke arbeidsmarktproblematiek en de toekomstige ontwikkelingen binnen het primaire en secundaire verzorgingsgebied van de hogescholen. Fase 2: kwalitatief onderzoek in het werkveld In fase 2 is door kwalitatief onderzoek in het werkveld inzicht verkregen in de volgende vraag: 4. Wat zijn binnen de geïdentificeerde sectoren in fase 1 mogelijk kansrijke bestaande en niet bestaande ad-programma s en bachelor-opleidingen? Deze vraag is beantwoord aan de hand van diepte-interviews met sleutelfiguren uit de in fase 1 geïdentificeerde sectoren. Sleutelfiguren zijn voor het merendeel directeuren en HR-managers van bedrijven die opereren in de sector, maar ook deskundigen waarvan verwacht mag worden dat ze een helicopter view hebben op ontwikkelingen in sectoren in Flevoland. De diepteinterviews vonden deels face-to-face en deels telefonisch plaats. 1

5 In de diepte-interviews hebben we informatie verkregen over ontwikkelingen en trends in de desbetreffende sector die van invloed zijn op kennis en competenties (en dus opleidingsbehoefte) van huidige en toekomstige medewerkers. Ook belangrijke economische en sociale ontwikkelingen kwamen aan bod. Daarnaast hebben we de deskundigen gevraagd naar een aantal belangrijke vorm- en inhoudsaspecten van mogelijke opleidingen, het marktpotentieel en mogelijk onderscheidende kenmerken. Tabel 1 geeft het aantal interviews per sector weer. Tabel 1: Aantal interviews per sector Sector Aantal interviews Groot- en detailhandel 6 Zakelijke- en financiële dienstverlening 6 Gezondheidszorg en Welzijn 7 ICT 6 Vrijetijdseconomie 6 High Tech Systemen en Materialen 8 AgroFood 6 Vervoer en opslag 3 Bouw 3 Algemeen 8* Totaal 59 * ROC Lelystad, ROC Almere, Gemeente Almere (2), Vereniging Bedrijfskring Almere, Vereniging Bedrijfskring Lelystad, VNO-NCW Midden Nederland, MKB-Midden Fase 3: kwantitatief onderzoek Aan de hand van de uitkomsten van fase 1 en 2 is in fase 3 in het werkveld getoetst wat het daadwerkelijke marktpotentieel is voor kansrijke ad-programma s en bachelor-opleidingen. Dit is gebeurd op basis van kwantitatieve enquêtes onder werkgevers. Het begrip werkgevers interpreteren wij breed: van bedrijfsleven tot (semi)overheid. In fase 3 zijn de volgende vragen beantwoord: 5. Welke van de in fase 2 geïdentificeerde al dan niet bestaande ad-programma s en bachelor-opleidingen zijn daadwerkelijk kansrijk en wat is het marktpotentieel? 6. Liggen de kansen voor de ad-programma s en bachelor-opleidingen met name bij het verhogen/verbreden van het kennisniveau van bestaande beroepsbeoefenaren of zijn nieuwe functies kansrijk en zo ja om welk soort functies gaat het dan? 7. Naar welke andere opleidingen en trainingen (binnen het hbo kennisdomein) is veel vraag? 8. Hoe kunnen de beide hogescholen een bijdrage leveren aan de economische en sociale ontwikkelingen van Flevoland in het algemeen en de verschillende steden (met Almere in het bijzonder)? Voor de beantwoording van de vragen 5 t/m 8 is gedeeltelijk gebruik gemaakt van het kwalitatief onderzoek in het werkveld (fase 2). 2

6 De enquêtes zijn digitaal verstuurd en afgenomen. Om de respons te verhogen zijn werkgevers ook telefonisch benaderd met de vraag of men aan het onderzoek deel wil nemen. In het positieve geval werd er om het adres gevraagd, zodat een digitale enquête kon worden verzonden. Daarnaast zijn enquêtes telefonisch afgenomen (mixed mode methode). Alleen in deze fase van het onderzoek was er feitelijk sprake van een steekproef, waarbij de onderzoekspopulatie bestond uit alle werkgevers in Flevoland die vallen binnen de geïdentificeerde kansrijke sectoren. NAW-gegevens van deze werkgevers zijn ingekocht bij een externe partij. Berekening van het marktpotentieel Het marktpotentieel bestaat uit het aantal werkgevers dat binnen nu en drie jaar nieuw personeel gaat aannemen op associate degree- en bachelor-niveau en daaraan gekoppeld het aantal werknemers dat per jaar wordt aangenomen. We werken hier met een onnauwkeurigheidsmarge en een betrouwbaarheidsniveau. Onnauwkeurigheid De onnauwkeurigheidsmarge geeft de te verwachten afwijking aan in vergelijking met een onderzoek onder de gehele populatie. Deze marge verschilt per sector en is afhankelijk van de totale populatie en de steekproefgrootte. Stel, de onnauwkeurigheid bedraagt 5%. Als 50% van de werkgevers aangeeft nieuw personeel te willen aannemen, dan ligt dit percentage in werkelijkheid tussen de 45% en de 55%. Betrouwbaarheid Daarnaast hanteren we per sector een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dit houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt, in 95 gevallen de beantwoording binnen de onnauwkeurigheidsmarges voor dit onderzoek ligt. Aantal werkgevers dat nieuw personeel gaat aannemen Om na te gaan hoeveel werkgevers binnen nu en drie jaar behoefte hebben aan nieuw personeel op associate degree en/of bachelor-niveau, is de volgende vraag aan werkgevers voorgelegd: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Mijn bedrijf heeft nu of binnen drie jaar behoefte aan nieuwe medewerkers met een afgeronde: - Mbo-3-opleiding of lager - Mbo-4-opleiding - Associate degree-programma - Bachelor-opleiding (hbo) - Master-opleiding (hbo of universiteit) Het gaat hier om het aannemen van nieuw personeel. Dit kan zowel de vervanging van zittend (huidig) personeel als uitbreiding met extra personeel betreffen. Er is een schaal gehanteerd van 1=volledig mee oneens t/m 7=volledig mee eens. Conversie De werkgevers die het eens zijn met één of meerdere van bovenstaande stellingen spreken daarmee de intentie uit om binnen nu en drie jaar nieuw personeel aan te nemen. De ervaring leert echter dat het percentage werkgevers dat daadwerkelijk nieuw personeel aanneemt in werkelijkheid een stuk lager ligt. Er is altijd een verschil tussen de gemeten intentie en het uiteindelijke gedrag. Om een reële schatting te kunnen maken van het aantal bedrijven dat nieuw personeel gaat aannemen, hanteren we conversiepercentages. Deze percentages zijn gebaseerd op ervaringen met eerder uitgevoerde uitstroomonderzoeken. 3

7 De volgende conversiepercentages zijn gehanteerd: Tabel 2: Conversiepercentages voor de antwoordcategorieën Volledig mee eens (7), Eens (6) en Enigszins mee eens (5) Antwoordcategorie Conversie 7= Volledig mee eens 25% 6= Eens 15% 5= Enigszins mee eens 5% Voorgaande betekent dat van de 100 werkgevers die het volledig eens (7) zijn met de stelling dat zij binnen nu en drie jaar behoefte hebben aan nieuwe medewerkers, 25 werkgevers daadwerkelijk nieuw personeel aannemen. Bij antwoord 6 (eens) betekent dit dat 15 van de 100 bedrijven nieuw personeel aannemen, bij antwoord 5 (enigszins mee eens) gaan we uit van 5 op de 100 bedrijven. Aantal werknemers Om het aantal banen (werknemers) per jaar op zowel associate degree-niveau als bachelor-niveau te berekenen, zijn de volgende vragen aan werkgevers voorgelegd: U geeft aan binnen nu en drie jaar behoefte te hebben aan nieuwe werknemers op associate degree-niveau. Kunt u een inschatting maken om hoeveel werknemers het per jaar ongeveer gaat? Minimaal: werknemers Maximaal: werknemers U geeft aan binnen nu en drie jaar behoefte te hebben aan nieuwe werknemers op bachelorniveau. Kunt u een inschatting maken om hoeveel werknemers het per jaar ongeveer gaat? Minimaal: werknemers Maximaal: werknemers Bovenstaande vragen zijn alleen voorgelegd aan werkgevers die hebben aangeven binnen nu en drie jaar behoefte te hebben aan nieuwe medewerkers met een afgeronde associate degree en/of bachelor-opleiding. Minimaal en maximaal aantal te verwachten werknemers Door het aantal bedrijven na conversie te vermenigvuldigen met het gemiddelde minimale en maximale aantal werknemers dat wordt aangenomen, ontstaat er een range van het te verwachten minimaal en maximaal aantal aan te nemen werknemers. Er wordt hier tevens rekening gehouden met de onnauwkeurigheid van de resultaten. Per sector geven we daarom niet alleen de gemiddelde uitkomsten weer, maar ook de onder- en bovengrens van de onnauwkeurigheidsmarges. 4

8 3. Economische en sociale ontwikkelingen in Nederland, Flevoland en Almere 3.1 Arbeidsmarkt in Nederland Huidige situatie Uit cijfers van het CBS 1 komt naar voren dat de situatie op de arbeidsmarkt in Nederland tekenen van herstel vertoont: vergeleken met een kwartaal eerder kwamen er in het laatste kwartaal van banen bij. Ook het aantal vacatures steeg met 6.000, terwijl het aantal werklozen met af nam. Ontwikkelingen in het niveau van vacatures Volgens onderzoek van het UWV 2 neemt in Nederland het aandeel van vacatures voor hoogopgeleiden (hbo en wo) structureel toe. Figuur 1 illustreert dit. Voor middelbaar opgeleiden (mbo, havo en vwo) is dit in mindere mate ook het geval. Voor de laagopgeleiden (basisonderwijs en vmbo) is er een structurele neerwaartse trend zichtbaar. Lubberman et al (2013) 3 rapporteert een soortgelijke ontwikkeling op basis van gesprekken met verschillende brancheorganisaties. Daarin is de trend zichtbaar dat werkgevers een steeds hoger opleidingsniveau van hun werknemers vragen: van mbo-niveau 2 naar mbo-niveau 3-4 en van mbo-niveau 4 naar mbo+. Daarbij is een bachelor-opleiding niet altijd nodig. Figuur 1: Percentage vervulde vacatures in Nederland naar gevraagd en aangenomen en opleidingsniveau tussen Laag: basisonderwijs en vmbo. Middelbaar: mbo, havo en vwo. Hoog: hbo en wo. Bron: UWV: Regio in beeld 2014 Flevoland. basisonderwijs en vmbo mbo, havo en vwo hbo en wo Van de vacatures voor laagopgeleiden worden er verder maar weinig daadwerkelijk met laagopgeleide werknemers vervuld. Er zijn dus structureel minder vacatures voor laagopgeleiden, terwijl deze bovendien steeds vaker vervuld worden door mensen met een hogere opleiding. Een verklaring voor deze verdringing in vacatures is de zeer ruime arbeidsmarkt die is ontstaan na de financiële crisis van 2008 en Hoog- en middelbaaropgeleiden zijn in een zeer ruime arbeidsmarkt 1 CBS: Webmagazine, vrijdag 13 februari UWV: Regio in beeld 2014 Flevoland 3 Lubberman et al (2013): De sector Economie in beeld. 5

9 eerder geneigd om een baan onder hun niveau te accepteren als zij geen passende baan kunnen vinden. Een andere ontwikkeling die speelt is het verdwijnen van banen op mbo-niveau in bijna alle sectoren door outsourcing en informatietechnologie. Het gaat dan vooral om administratieve functies. Door het toenemende gebruik van informatietechnologie wordt het verlies in banen gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging in het aantal banen in de ICT-sector. Verwachting In haar korte termijn raming voorspelt het centraal planbureau 4 voor Nederland in zowel 2015 als 2016 een daling van het percentage werklozen binnen de beroepsbevolking ten opzichte van het jaar ervoor. De voorspelling is dat het percentage werklozen binnen de beroepsbevolking van 7,4% in 2014 naar 7,2% in 2015 daalt, en dat dit cijfer in ,0% zal zijn. 3.2 Arbeidsmarkt in Flevoland Huidige situatie De werkloosheid in Flevoland is de afgelopen jaren hoger geweest dan in Nederland. 5 Echter, de tekenen van herstel op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn ook zichtbaar op de arbeidsmarkt van Flevoland. Een indicatie voor dit herstel is de ontwikkeling in het aantal ontstane vacatures in Flevoland. Figuur 2 geeft dit weer. In het tweede kwartaal van 2014 zijn deze fors toegenomen, namelijk met ongeveer 900 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar ervoor. Ook is, over de laatste vier kwartalen genomen, het aantal ontstane vacatures groter dan het totaal van dezelfde kwartalen het jaar ervoor. Figuur 2: Ontwikkeling van ontstane vacatures in Flevoland van het eerste kwartaal van 2012 tot en met het tweede kwartaal van Bron: UWV: Regio in beeld 2014 Flevoland. Verwachting De voorspelling van de daling in het percentage werklozen binnen de beroepsbevolking van Nederland in 2015 en 2016 van het centraal planbureau geldt ook voor Flevoland, echter in mindere mate. Vergeleken met andere regio s in Nederland neemt de werkgelegenheid in Flevoland bovengemiddeld toe met 1% tot 1,25% in 2015, maar doordat de beroepsbevolking in Flevoland ook 4 CPB: Korte termijn raming maart ING: Regio factsheets

10 sterk groeit daalt het percentage werklozen binnen de beroepsbevolking maar licht (-0,25% tot - 0,50%). 6 Ontwikkeling van sectoren in Flevoland Om een beeld te krijgen van de grootte en de ontwikkeling van de sectoren in Flevoland, toont figuur 3 de ontwikkeling van het aantal fulltime en parttime banen per sector in Flevoland in de jaren Grote sectoren in Flevoland zijn de (groot- en detail)handel (35.000), zakelijkeen financiële dienstverlening (33.000) en de gezondheidszorg (26.000). Daarna komen de industrie- en nutsbedrijven en het onderwijs met respectievelijk en banen. Kleine sectoren zijn de landbouw en visserij, openbaar bestuur, bouwnijverheid, overige diensten, vervoer, ICT en de horeca met allen tussen de en banen. Van de grote sectoren valt op dat ze verschillend reageren op veranderingen in het economisch klimaat. De sector zakelijke- en financiële diensten heeft vrijwel gelijktijdig met het ontstaan van de financiële crisis in 2008 een grote daling in banen zien optreden, die tot nog toe nog niet is gestopt. Het contrast is dan ook groot met de sector gezond- en welzijnszorg, waar de mate van groei in de crisisjaren niet veranderd lijkt. 6 Rabobank: Regionale Prognoses 2015 update 7

11 Figuur 3: Ontwikkeling van fulltime en parttime banen per sector in Flevoland voor de jaren De waardes op beide verticale assen zijn het aantal banen per sector in respectievelijk 2005 en Bron: provincie Flevoland 8

12 Topsectoren Nederland kent negen topsectoren. Topsectoren zijn kennisintensief, export-georiënteerd en in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan nationale en internationale maatschappelijke uitdagingen. Daarbij valt te denken aan vraag naar bijvoorbeeld duurzaam geproduceerd voedsel, schone energie en veilige delta s. In deze sectoren worden daarom slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid gestimuleerd. Ook wordt er geld in topsectoren geïnvesteerd om het verdienvermogen te benutten en de Nederlandse concurrentiekracht te versterken. De topsectoren van Nederland zijn AgroFood, chemie, creatieve industrie, energie, High Tech Systemen en Materialen, life sciences en health, logistiek, tuinbouw en uitgangsmaterialen, en water. 7 Hoewel alle negen nationale topsectoren in Flevoland vertegenwoordigd zijn, heeft Flevoland de keuze gemaakt om zich te focussen op drie topsectoren en daar binnen clusters te vormen. In deze clusters worden organisaties in een sector gestimuleerd om te profiteren van elkaars nabijheid door samen te werken en bijvoorbeeld kennis of kosten met elkaar te delen. De topsectoren en bijbehorende clusters van Flevoland zijn: 8 Tabel 3: Topsectoren en clusters in Nederland en Flevoland Topsector (Nederland) Cluster (Flevoland) Agrofood / tuinbouw en uitgangsmaterialen High Tech Systemen en Materialen Life sciences en health Agribusiness en visbusiness Composieten Zorginnovatie, gezondheid mens en dier 3.3 Almere Bevolking en beroepsbevolking Met 196,800 inwoners is Almere de grootste stad van Flevoland. Het aantal inwoners van Almere zal blijven groeien. Naar schatting met 16,000 tot 2020 en daaropvolgend met 45,000 tot Daarmee groeit het sneller dan andere gemeenten en neemt het aandeel van Almere op de totale bevolking in Flevoland toe. Ook de potentiële beroepsbevolking (15-64 jarigen) van Almere neemt bovengemiddeld toe. Tussen 2014 en 2020 is de verwachting dat de potentiële beroepsbevolking in Flevoland toeneemt met ongeveer Voor het grootste gedeelte is deze groei toe te schrijven aan Almere, waar de potentiële beroepsbevolking groeit met 9,600. De beroepsbevolking van Almere heeft ten opzichte van Flevoland percentueel iets meer hoogopgeleiden (respectievelijk 32% en 30%) en iets minder laaggeschoolden (respectievelijk 22% en 24%). 9 Verder heeft Almere met banen iets minder dan de helft van het totaal aantal banen in Flevoland. Het grootste aandeel in banen komt voor rekening van de groot- en detailhandel (17.500), zakelijke dienstverlening (16.500) en de gezondheidszorg en welzijn (11.654). Verder is het aantal banen in de ICT in Almere, met 64% van het totaal aantal banen in de ICT in Flevoland, bovengemiddeld. New towns De steden Almere en Lelystad zijn op de tekentafel ontstaan. Hieraan lagen allerlei beleidsmatige keuzen ten grondslag. De bevolkingsopbouw in deze steden is vaak scheef: in het begin wonen in dergelijke steden relatief veel jonge gezinnen, wat op den duur leidt tot vergrijzing. Door hun so Economische Agenda Flevoland Provincie Flevoland: standcijfers arbeidsmarkt Flevoland en Flevolandse gemeenten (cijfers van het jaar 2012) 9

13 ciaal kapitaal vast te houden en de hoger opgeleide en creatieve klasse aan te trekken, kunnen deze steden voorkomen dat ze afglijden naar verpaupering en vergrijzing. Hierdoor blijven ze ook voor komende generaties een aantrekkelijke woonomgeving. De studenten uit deze steden zijn vaak de eerste generatie studenten : de eersten uit hun familie die hoger onderwijs volgen. Het gevolg is dat veel van deze studenten een minder ontwikkelde studiehouding hebben en derhalve extra studiebegeleiding nodig hebben. Windesheim Flevoland heeft landelijk een van de hoogste percentages van studenten die afkomstig zijn uit het mbo. 10 In vergelijking met Nederland kent de beroepsbevolking van Almere dan ook minder hoogopgeleiden, meer middelbaar opgeleiden en meer laagopgeleiden. Figuur 4 illustreert dit: hoewel het percentage hoogopgeleiden binnen de beroepsbevolking van Almere toegenomen is over de afgelopen jaren, is het met 31,2% nog wel lager dan het landelijk gemiddelde, dat op 34,3% ligt. Het percentage middelbaar opgeleiden is over de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, terwijl het aandeel laagopgeleiden af is genomen. Omdat een ad-programma vooral bedoeld is voor mbo-4- opgeleiden, past het dus relatief goed bij het onderwijsaanbod in Flevoland. Figuur 4: Opleidingsniveau beroepsbevolking; Almere en Flevoland/ Nederland Laag: basisonderwijs en vmbo. Middelbaar: mbo, havo en vwo. Hoog: hbo en wo. Bron: Sociale Atlas van Almere Domeinplan Windesheim Flevoland

14 4. Onderzochte sectoren In dit hoofdstuk worden de resultaten per sector weergegeven. Hierin worden de volgende onderdelen beschreven: 4.1 Sectorkarakteristieken Onder de kop sectorkarakteristieken vindt u de resultaten van de eerste fase van het onderzoek. In de eerste fase van het onderzoek wordt de kansrijkheid van een ad-programma binnen een bepaalde sector wordt gemeten aan de hand van vijf pijlers: grootte, groei, homogeniteit, dynamiek en opleidingsniveau. Elke sector scoort een - of een + op een schaal van - - tot en met + +, waarbij een - negatief en een + positief weegt. Hoe meer plussen een sector scoort, hoe kansrijker een ad-programma voor de sector is. De pijler Grootte geeft aan hoe groot een sector is in termen van het aantal banen (parttime en fulltime). Bij gelijke verhoudingen in het opleidingsniveau van banen, zal er in een grote sector meer vraag zijn naar afgestudeerde ad ers dan in een kleinere sector. Een grote sector krijgt dus een + en een kleine sector een -. De pijler Groei geeft weer in hoeverre het aantal banen in een sector is toegenomen in de afgelopen tien jaar en of deze groei stabiel is. Sectoren met een hoge en stabiele groei krijgen een + en zijn kansrijker om ad ers aan te nemen dan krimpende sectoren ( - ). Een andere factor die hier meespeelt is de crisisbestendigheid van een sector: is de sector, ondanks de financiële crisis van 2008 en 2009 onbelemmerd doorgegroeid (+), of is de sector hard geraakt en niet crisis bestendig (-)? De derde pijler Homogeniteit geeft weer hoe homogeen een sector is. De homogeniteit van een sector is een indicator voor het aantal ad-programma s dat er nodig is om een sector te voorzien. In het geval dat afgestudeerden van één ad-programma aan de slag kunnen bij elk bedrijf in de sector dan neemt de kansrijkheid van een ad-programma toe. De kansrijkheid neemt af naarmate een ad-programma maar een gedeelte van een sector kan bedienen. Hoe meer versnipperd qua sub-sectoren een sector is, hoe groter de kans dat een ad-programma slechts een gedeelte van een sector kan bedienen (-). Als een sector homogeen is, zijn deze kansen groter (+). SBI-codes van het CBS worden gebruikt als bron. De vierde pijler dynamiek duidt op het aantal ontwikkelingen binnen een sector. Als er veel ontwikkelingen gaande zijn binnen een sector, zijn er mogelijkheden om hier op in te spelen binnen een ad-programma. Een dynamische sector is dan ook kansrijker voor nieuwe ad-programma s (+) dan een statische sector (-). De pijler opleidingsniveau is een indicator voor het percentage mbo ers binnen een sector. Tussen haakjes staat het percentage leerlingen dat van mbo naar hbo doorstroomt. 4.2 Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Onder de kop visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod vindt u de resultaten van de tweede fase van het onderzoek. In de tweede fase van het onderzoek wordt de kansrijkheid van een ad-programma binnen een bepaalde sector gemeten aan de hand van drie pijlers: huidige aansluiting op het werkveld, toekomstige ontwikkelingen en ruimte voor een ad- 11

15 programma. Op dezelfde manier als fase 1 scoort elke sector een - of een + op een schaal van - - tot en met + +, waarbij een - negatief en een + positief weegt. Hoe meer plussen een sector scoort, hoe kansrijker een ad-programma voor de sector is. De eerste pijler, huidige aansluiting op het werkveld geeft vanuit het perspectief van werkgevers voor zowel mbo-4- als hbo-afgestudeerden de aansluiting op het werkveld aan. Als de huidige opleidingen op mbo-4 of hbo-niveau binnen een sector niet goed aansluiten op het werkveld biedt dit perspectief voor een ad-programma. Slecht aansluitende opleidingen krijgen daarom een + en goed aansluitende opleidingen een -. De pijler toekomstige ontwikkelingen geeft weer in hoeverre er ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op toekomstige taken en functies. Als toekomstige functies door ontwikkelingen aan verandering onderhevig zijn, biedt dit kansen voor een unieke ad-programma: +. Bij weinig ontwikkelingen en weinig veranderende functies zijn er minder kansen om als opleiding op in te spelen: -. De laatste pijler van fase 2 is ruimte voor ad. Deze pijler indiceert de behoefte van het werkveld aan een ad-programma. Als deze behoefte groot is, is dit positief (+). Als er geen behoefte aan een ad-programma is wordt er een - genoteerd. 4.3 Enquête Onder de kop enquête vindt u de resultaten van de derde fase van het onderzoek. In de derde fase van het onderzoek wordt de kansrijkheid van een ad-programma gemeten aan de hand van gegevens uit een enquête die gehouden is onder werkgevers. Omdat een deel van de antwoorden al in het hoofdrapport staan, vindt u in dit gedeelte het resterende deel. 12

16 4.4 Groot- en detailhandel Sectorkarakteristieken Tabel 4: uitkomst fase 1 voor de sector groot- en detailhandel Sector Grootte 11 Groei Homogeniteit Dynamiek Opl.- niveau Totaal Fase 1 Groot- en detailhandel (++) % (50%) Grootte: De groot- en detailhandel is, gemeten naar aantal banen, sinds 2012 de grootste sector van Flevoland. (Circa ). Groei: De groot- en detailhandel is tussen 2004 en 2013 met circa 7800 banen gegroeid. De bevolkingsgroei is een belangrijke drijfveer van deze groei. Sectoren die afhankelijk zijn van de bevolkingsomvang, zoals de detailhandel, hebben hier profijt van. 12 De detailhandel is de afgelopen jaren in Flevoland vier keer zo hard als in de rest van Nederland gegroeid. Dit is vooral te danken aan de komst van webshops in Almere: tussen 2007 en 2013 zijn er banen bijgekomen dankzij webshops. Verder heeft Almere de grootste webshopdichtheid van Nederland. 13 Ondanks de bovengemiddelde bevolkingsgroei heeft de regionale detailhandel het zwaar te verduren. Dit komt doordat de consumptie onder druk staat. De regiovisie Flevoland 2013 van het ING economisch bureau onderscheidt hier een zestal redenen voor: - De oplopende werkloosheid van de afgelopen jaren - De bevolkingsopbouw van Flevoland. Deze bestaat uit een relatief groot aantal minder koopkrachtige jongeren - Jongeren kopen vaker bij internet winkels - Ondervertegenwoordiging van kapitaalkrachtige ouderen - Flevoland heeft relatief veel ZZP ers. Deze groep heeft hun inkomen zien dalen - Flevolanders hebben naar verhouding de hoogste loan-to-value ratio van Nederland: in verhouding tot de woningwaarde zijn de hypotheken het hoogst, met een lager budget als resultaat De vooruitzichten binnen de detailhandel zijn echter niet ongunstig vanwege de aanhoudende bevolkingsgroei. Tussen 2014 en 2020 neemt het aantal inwoners in Flevoland toe met ongeveer tot een totaal van inwoners. 14 Ook lijkt de daling in consumptie zijn dieptepunt te hebben gehad. Binnen de groothandel is er ook perspectief voor groei. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn de relatief goedkope grond in Flevoland, de goed verbonden centrale ligging en de opkomst van E- commerce. 15 Homogeniteit: Groot- en detailhandel bestaat uit drie sub-sectoren verdeeld over één hoofdsector: 11 Provincie Flevoland 12 UWV: arbeidsmarktprognose Economisch bureau ING: kwartaalbericht regio s augustus CBS statline. Laatste update: 17 november Economisch bureau ING: regiovisie Flevoland oktober

17 - Groot- en detailhandel: o Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen en aanhangers o Groothandel o Detailhandel Dynamiek: Belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn in de groot- en detailhandel zijn de opkomst van e-commerce en een versneld tempo van nieuwe producten en trends. Opleidingsniveau: 18% van de jaarlijkse stroom mbo-4-gediplomeerden heeft een diploma in de economische richting. 50% van deze mbo-4-gediplomeerden studeert door op het hbo Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Tabel 5: uitkomst fase 2 voor de sector groot- en detailhandel Sector Huidige aansluiting op het werkveld Toekomstige ontwikkelingen Ruimte voor ad Totaal Fase 2 Groot- en detailhandel mbo: 0 hbo: sluit aan (-) Aansluiting van huidige mbo/hbo-opleidingen op het werkveld De opleidingen sluiten over het algemeen redelijk tot goed aan op de wensen van de arbeidsmarkt. Verbeterpunten zijn het door de medewerkers (tijdig) kunnen inspelen op veranderingen in de sector (nieuwe producten/diensten/trends). Hiervoor zijn de competenties organiseren en planning van belang. Ook is een flexibele instelling hierbij vereist omdat de werkzaamheden snel kunnen veranderen. Weliswaar sluiten de mbo-opleidingen goed aan, maar voor bijvoorbeeld storemanagers of brandmanagers vindt er bijscholing plaats in de vorm van op maat gemaakte cursussen of ad-programma s. Ontwikkelingen die van invloed zijn op toekomstige taken en functies De belangrijkste ontwikkeling is toenemende dynamiek in deze marktsector. Dit vereist flexibiliteit van medewerkers. Op ontwikkelingen als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bio- en superfoods moet snel ingespeeld kunnen worden. Een andere ontwikkeling is e- commerce. Producten worden ook via de webshop verkocht en social media begint een (nog) grotere rol te spelen. Kanttekening hierbij is dat het aantal online verkopen wel toeneemt, maar dat het grootste deel van de verkoop nog gewoon in de fysieke winkel plaatsvindt. In Bataviastad wordt bijvoorbeeld 16% van de totale aankopen online verkocht. Naast het online verkopen kan het online presenteren van producten consumenten er ook toe aanzetten om naar de winkel te gaan en het product te kopen; er is een wisselwerking. Behoefte aan een associate degree-programma in de sector Er is vanuit het werkveld behoefte aan een duale ad small business en retail management. Medewerkers met ambitie in de groot- en detailhandel scholen zich over het algemeen bij na een aantal jaren werken. Als ze storemanager zijn of in aanloop naar het worden van storemanager zou een duale ad met focus op leidinggeven, plannen en organiseren, inspelen op trends en gebruik van nieuwe media goed passen. Ook is een ad opleiding een plus bij het solliciteren. Verder wordt de detailhandel gekarakteriseerd door een hoge hoeveelheid kleine winkels, waardoor er meer potentiële storemanagers zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de financiële sector, waar er veel grootschalige callcenters zijn en er relatief minder managers rondlopen. Voor de groothandel is deze ad ook aantrekkelijk. Voor beide sectoren geldt namelijk dat er ingespeeld 14

18 moet worden op trends, dat er leiding gegeven moet worden aan medewerkers en dat e- commerce een grotere rol gaat spelen. Daarnaast is er door een daling in het bijscholingsbudget opleidingsarmoede ontstaan. Omdat dit bijscholingsbudget langzaam maar zeker weer aantrekt, zou het nu een goed moment zijn om een ad-programma te introduceren. Kanttekening hierbij is dat er al samenwerkingsverbanden bestaan tussen bedrijven in de groot- en detailhandel en verschillende hogescholen die adprogramma s aanbieden. Tabel 6: associate degree-programma s in de sector groot- en detailhandel 16 Onderwijsinstelling Plaats Avans Hogeschool s-hertogenbosch Fontys Hogescholen Eindhoven LOI Associate degree-programma (vorm) Small business en retail management (duaal en deeltijd) Small business en retail management (duaal en voltijd) Retailmanagement (deeltijd) Stenden Hogeschool Leeuwarden Small business en retail management (duaal en voltijd) 16 Bron: websites van desbetreffende onderwijsinstellingen. Laatste update op

19 4.4.3 Enquête Achtergrondkenmerken Grafiek 1 In welke sub branche(s) binnen de groot- en detailhandel bent u werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk; n=110; in %. De rode balk geeft de werkelijke populatiepercentages weer, de grijze balk eronder geeft de steekproefpercentages weer) Handel in en reparatie van auto's motorfietsen en aanhangers Populatie Steekproef Groothandel Detailhandel Tabel 7 Hoeveel arbeidsplaatsen (uitgedrukt in fte s (aantal fulltime banen)) heeft uw bedrijf op dit moment, inclusief uzelf? Aantal Percentage 1, of minder of meer Totaal

20 Tabel 8 In welke regio is uw bedrijf gevestigd? Aantal Percentage Totaal Grafiek 2 Wat is uw functie? (n=123; in %) HR-manager/medewerker/personeelsfunctionaris Directeur/eigenaar Opleidingscoordinator 54 Afdelingshoofd Anders, namelijk Grafiek 3 Bent u betrokken bij de inkoop van opleidingen (bij- en nascholing)? (n=117; in %) 13 Ja Nee 87 17

Haalbaarheidsonderzoek associate degree-programma s Windesheim Flevoland en CAH Vilentum

Haalbaarheidsonderzoek associate degree-programma s Windesheim Flevoland en CAH Vilentum Haalbaarheidsonderzoek associate degree-programma s Windesheim Flevoland en CAH Vilentum Management Summary Inleiding In opdracht van de hogescholen Windesheim Flevoland en CAH Vilentum heeft Lexnova een

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN SCHEVENINGEN

LAAGGELETTERDHEID IN SCHEVENINGEN LAAGGELETTERDHEID IN SCHEVENINGEN Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 AANDEEL LEERLINGEN VMBO 3E LEERJAAR 2006-2007 2013-2014 2016-2017 VMBO-BB 31% 24% 24% VMBO-KB 27% 22% 21% Het betreft hier het aandeel leerlingen binnen het totaal

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15 Facts & Figures 2 Deel II LANDSDEEL NOORDvleugel In het Techniekpact Noordvleugel hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hun bestaande techniek-, human capital- en economische agenda

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland M201218 Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, november 2012 Relatief veel snelgroeiende bedrijven in Nederland In deze rapportage

Nadere informatie

Over de voedingsmiddelenindustrie

Over de voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

LAAGOPGELEIDEN ZIJN EN BLIJVEN KWETSBAAR OP DE ARBEIDSMARKT

LAAGOPGELEIDEN ZIJN EN BLIJVEN KWETSBAAR OP DE ARBEIDSMARKT Essay, Gerben Bekker LAAGOPGELEIDEN ZIJN EN BLIJVEN KWETSBAAR OP DE ARBEIDSMARKT Rotterdam heeft relatief veel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het zijn hoofdzakelijk laagopgeleiden, die door de toenemende

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

337 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal werkzame personen in Nederland.

337 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal werkzame personen in Nederland. ICT Factsheet arbeidsmarkt 10 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling De beroepsgroep ICT in 2016: 337 duizend werkzame personen. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal werkzame personen in

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie