Bijlagenrapport haalbaarheidsonderzoek associate degree-programma s Windesheim Flevoland en CAH Vilentum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagenrapport haalbaarheidsonderzoek associate degree-programma s Windesheim Flevoland en CAH Vilentum"

Transcriptie

1 Bijlagenrapport haalbaarheidsonderzoek associate degree-programma s Windesheim Flevoland en CAH Vilentum

2 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Methodologie 1 3. Economische en sociale ontwikkelingen in Nederland, Flevoland en Almere Arbeidsmarkt in Nederland Arbeidsmarkt in Flevoland Almere Onderzochte sectoren Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête Groot- en detailhandel Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête ICT Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête HTSM Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête AgroFood Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête Bouw Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête Vervoer en opslag Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête BIJLAGENRAPPORT HAALBAARHEIDSONDERZOEK AD-PROGRAMMA S WINDESHEIM FLEVOLAND EN CAH VILENTUM LEXNOVA JUNI 2015

3 4.10 Gezondheidszorg en Welzijn Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Enquête Zakelijke en financiële dienstverlening Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Vrijetijdseconomie Sectorkarakteristieken Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Onderwijs Sectorkarakteristieken Resultatentabel fase Resultatentabel fase Resultatentabel fase Overzicht van alle ad-programma s Associate degree-programma s binnen het verzorgingsgebied van Windesheim Flevoland en CAH Vilentum Associate degree-programma s buiten het verzorgingsgebied van Windesheim Flevoland en CAH Vilentum Technische verantwoording Steekproefkenmerken Representativiteit Verdeling naar bedrijfsgrootte BIJLAGENRAPPORT HAALBAARHEIDSONDERZOEK AD-PROGRAMMA S WINDESHEIM FLEVOLAND EN CAH VILENTUM LEXNOVA JUNI 2015

4 1. Inleiding In dit bijlagenrapport vindt u een uitgebreidere beschrijving van de methoden en resultaten van het onderzoek naar de kansrijkheid van associate degree-programma s (ad-programma s) voor de hogescholen Windesheim Flevoland en CAH Vilentum. De volgende hoofdstukken bevatten een beschrijving van de methodologie (H2), economische en sociale ontwikkelingen in Nederland, Flevoland en Almere (H3), de onderzochte sectoren (H4), een overzicht van ad-programma s binnen en buiten het verzorgingsgebied van Windeheim Flevoland en CAH Vilentum (H5) en de technische verantwoording van het onderzoek (H6). De resultaten van de onderzochte sectoren in hoofdstuk 4 worden op volgorde van kansrijkheid toegelicht. 2. Methodologie De kansen voor ad-programma s en bachelor-opleidingen zijn in drie fasen geanalyseerd. Hieronder lichten we deze fasegewijze aanpak toe. Fase 1: deskresearch en (beperkt) kwalitatief vooronderzoek In fase 1 zijn met behulp van deskresearch en kwalitatief vooronderzoek de volgende vragen onderzocht: 1. Hoe zien de economische en sociale ontwikkelingen van Flevoland in het algemeen en in de verschillende steden Almere in het bijzonder er uit? 2. Wat zijn kansrijke sectoren in het brede werkveld voor ad-programma s en bacheloropleidingen op basis van de specifieke ontwikkelingen binnen Flevoland? 3. Wat is het huidige aanbod van ad-programma s in Nederland? Aan de hand van onderzoeksrapporten en beschikbare data over Flevoland en omliggende regio s zijn ontwikkelingen in de Flevolandse sectoren in kaart gebracht. Ook is in deze fase intensief gebruik gemaakt van de bij de hogeschool aanwezige kennis. Daartoe zijn interviews gehouden met lectoren en externe deskundigen. Zij hebben goed zicht op de specifieke arbeidsmarktproblematiek en de toekomstige ontwikkelingen binnen het primaire en secundaire verzorgingsgebied van de hogescholen. Fase 2: kwalitatief onderzoek in het werkveld In fase 2 is door kwalitatief onderzoek in het werkveld inzicht verkregen in de volgende vraag: 4. Wat zijn binnen de geïdentificeerde sectoren in fase 1 mogelijk kansrijke bestaande en niet bestaande ad-programma s en bachelor-opleidingen? Deze vraag is beantwoord aan de hand van diepte-interviews met sleutelfiguren uit de in fase 1 geïdentificeerde sectoren. Sleutelfiguren zijn voor het merendeel directeuren en HR-managers van bedrijven die opereren in de sector, maar ook deskundigen waarvan verwacht mag worden dat ze een helicopter view hebben op ontwikkelingen in sectoren in Flevoland. De diepteinterviews vonden deels face-to-face en deels telefonisch plaats. 1

5 In de diepte-interviews hebben we informatie verkregen over ontwikkelingen en trends in de desbetreffende sector die van invloed zijn op kennis en competenties (en dus opleidingsbehoefte) van huidige en toekomstige medewerkers. Ook belangrijke economische en sociale ontwikkelingen kwamen aan bod. Daarnaast hebben we de deskundigen gevraagd naar een aantal belangrijke vorm- en inhoudsaspecten van mogelijke opleidingen, het marktpotentieel en mogelijk onderscheidende kenmerken. Tabel 1 geeft het aantal interviews per sector weer. Tabel 1: Aantal interviews per sector Sector Aantal interviews Groot- en detailhandel 6 Zakelijke- en financiële dienstverlening 6 Gezondheidszorg en Welzijn 7 ICT 6 Vrijetijdseconomie 6 High Tech Systemen en Materialen 8 AgroFood 6 Vervoer en opslag 3 Bouw 3 Algemeen 8* Totaal 59 * ROC Lelystad, ROC Almere, Gemeente Almere (2), Vereniging Bedrijfskring Almere, Vereniging Bedrijfskring Lelystad, VNO-NCW Midden Nederland, MKB-Midden Fase 3: kwantitatief onderzoek Aan de hand van de uitkomsten van fase 1 en 2 is in fase 3 in het werkveld getoetst wat het daadwerkelijke marktpotentieel is voor kansrijke ad-programma s en bachelor-opleidingen. Dit is gebeurd op basis van kwantitatieve enquêtes onder werkgevers. Het begrip werkgevers interpreteren wij breed: van bedrijfsleven tot (semi)overheid. In fase 3 zijn de volgende vragen beantwoord: 5. Welke van de in fase 2 geïdentificeerde al dan niet bestaande ad-programma s en bachelor-opleidingen zijn daadwerkelijk kansrijk en wat is het marktpotentieel? 6. Liggen de kansen voor de ad-programma s en bachelor-opleidingen met name bij het verhogen/verbreden van het kennisniveau van bestaande beroepsbeoefenaren of zijn nieuwe functies kansrijk en zo ja om welk soort functies gaat het dan? 7. Naar welke andere opleidingen en trainingen (binnen het hbo kennisdomein) is veel vraag? 8. Hoe kunnen de beide hogescholen een bijdrage leveren aan de economische en sociale ontwikkelingen van Flevoland in het algemeen en de verschillende steden (met Almere in het bijzonder)? Voor de beantwoording van de vragen 5 t/m 8 is gedeeltelijk gebruik gemaakt van het kwalitatief onderzoek in het werkveld (fase 2). 2

6 De enquêtes zijn digitaal verstuurd en afgenomen. Om de respons te verhogen zijn werkgevers ook telefonisch benaderd met de vraag of men aan het onderzoek deel wil nemen. In het positieve geval werd er om het adres gevraagd, zodat een digitale enquête kon worden verzonden. Daarnaast zijn enquêtes telefonisch afgenomen (mixed mode methode). Alleen in deze fase van het onderzoek was er feitelijk sprake van een steekproef, waarbij de onderzoekspopulatie bestond uit alle werkgevers in Flevoland die vallen binnen de geïdentificeerde kansrijke sectoren. NAW-gegevens van deze werkgevers zijn ingekocht bij een externe partij. Berekening van het marktpotentieel Het marktpotentieel bestaat uit het aantal werkgevers dat binnen nu en drie jaar nieuw personeel gaat aannemen op associate degree- en bachelor-niveau en daaraan gekoppeld het aantal werknemers dat per jaar wordt aangenomen. We werken hier met een onnauwkeurigheidsmarge en een betrouwbaarheidsniveau. Onnauwkeurigheid De onnauwkeurigheidsmarge geeft de te verwachten afwijking aan in vergelijking met een onderzoek onder de gehele populatie. Deze marge verschilt per sector en is afhankelijk van de totale populatie en de steekproefgrootte. Stel, de onnauwkeurigheid bedraagt 5%. Als 50% van de werkgevers aangeeft nieuw personeel te willen aannemen, dan ligt dit percentage in werkelijkheid tussen de 45% en de 55%. Betrouwbaarheid Daarnaast hanteren we per sector een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dit houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt, in 95 gevallen de beantwoording binnen de onnauwkeurigheidsmarges voor dit onderzoek ligt. Aantal werkgevers dat nieuw personeel gaat aannemen Om na te gaan hoeveel werkgevers binnen nu en drie jaar behoefte hebben aan nieuw personeel op associate degree en/of bachelor-niveau, is de volgende vraag aan werkgevers voorgelegd: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Mijn bedrijf heeft nu of binnen drie jaar behoefte aan nieuwe medewerkers met een afgeronde: - Mbo-3-opleiding of lager - Mbo-4-opleiding - Associate degree-programma - Bachelor-opleiding (hbo) - Master-opleiding (hbo of universiteit) Het gaat hier om het aannemen van nieuw personeel. Dit kan zowel de vervanging van zittend (huidig) personeel als uitbreiding met extra personeel betreffen. Er is een schaal gehanteerd van 1=volledig mee oneens t/m 7=volledig mee eens. Conversie De werkgevers die het eens zijn met één of meerdere van bovenstaande stellingen spreken daarmee de intentie uit om binnen nu en drie jaar nieuw personeel aan te nemen. De ervaring leert echter dat het percentage werkgevers dat daadwerkelijk nieuw personeel aanneemt in werkelijkheid een stuk lager ligt. Er is altijd een verschil tussen de gemeten intentie en het uiteindelijke gedrag. Om een reële schatting te kunnen maken van het aantal bedrijven dat nieuw personeel gaat aannemen, hanteren we conversiepercentages. Deze percentages zijn gebaseerd op ervaringen met eerder uitgevoerde uitstroomonderzoeken. 3

7 De volgende conversiepercentages zijn gehanteerd: Tabel 2: Conversiepercentages voor de antwoordcategorieën Volledig mee eens (7), Eens (6) en Enigszins mee eens (5) Antwoordcategorie Conversie 7= Volledig mee eens 25% 6= Eens 15% 5= Enigszins mee eens 5% Voorgaande betekent dat van de 100 werkgevers die het volledig eens (7) zijn met de stelling dat zij binnen nu en drie jaar behoefte hebben aan nieuwe medewerkers, 25 werkgevers daadwerkelijk nieuw personeel aannemen. Bij antwoord 6 (eens) betekent dit dat 15 van de 100 bedrijven nieuw personeel aannemen, bij antwoord 5 (enigszins mee eens) gaan we uit van 5 op de 100 bedrijven. Aantal werknemers Om het aantal banen (werknemers) per jaar op zowel associate degree-niveau als bachelor-niveau te berekenen, zijn de volgende vragen aan werkgevers voorgelegd: U geeft aan binnen nu en drie jaar behoefte te hebben aan nieuwe werknemers op associate degree-niveau. Kunt u een inschatting maken om hoeveel werknemers het per jaar ongeveer gaat? Minimaal: werknemers Maximaal: werknemers U geeft aan binnen nu en drie jaar behoefte te hebben aan nieuwe werknemers op bachelorniveau. Kunt u een inschatting maken om hoeveel werknemers het per jaar ongeveer gaat? Minimaal: werknemers Maximaal: werknemers Bovenstaande vragen zijn alleen voorgelegd aan werkgevers die hebben aangeven binnen nu en drie jaar behoefte te hebben aan nieuwe medewerkers met een afgeronde associate degree en/of bachelor-opleiding. Minimaal en maximaal aantal te verwachten werknemers Door het aantal bedrijven na conversie te vermenigvuldigen met het gemiddelde minimale en maximale aantal werknemers dat wordt aangenomen, ontstaat er een range van het te verwachten minimaal en maximaal aantal aan te nemen werknemers. Er wordt hier tevens rekening gehouden met de onnauwkeurigheid van de resultaten. Per sector geven we daarom niet alleen de gemiddelde uitkomsten weer, maar ook de onder- en bovengrens van de onnauwkeurigheidsmarges. 4

8 3. Economische en sociale ontwikkelingen in Nederland, Flevoland en Almere 3.1 Arbeidsmarkt in Nederland Huidige situatie Uit cijfers van het CBS 1 komt naar voren dat de situatie op de arbeidsmarkt in Nederland tekenen van herstel vertoont: vergeleken met een kwartaal eerder kwamen er in het laatste kwartaal van banen bij. Ook het aantal vacatures steeg met 6.000, terwijl het aantal werklozen met af nam. Ontwikkelingen in het niveau van vacatures Volgens onderzoek van het UWV 2 neemt in Nederland het aandeel van vacatures voor hoogopgeleiden (hbo en wo) structureel toe. Figuur 1 illustreert dit. Voor middelbaar opgeleiden (mbo, havo en vwo) is dit in mindere mate ook het geval. Voor de laagopgeleiden (basisonderwijs en vmbo) is er een structurele neerwaartse trend zichtbaar. Lubberman et al (2013) 3 rapporteert een soortgelijke ontwikkeling op basis van gesprekken met verschillende brancheorganisaties. Daarin is de trend zichtbaar dat werkgevers een steeds hoger opleidingsniveau van hun werknemers vragen: van mbo-niveau 2 naar mbo-niveau 3-4 en van mbo-niveau 4 naar mbo+. Daarbij is een bachelor-opleiding niet altijd nodig. Figuur 1: Percentage vervulde vacatures in Nederland naar gevraagd en aangenomen en opleidingsniveau tussen Laag: basisonderwijs en vmbo. Middelbaar: mbo, havo en vwo. Hoog: hbo en wo. Bron: UWV: Regio in beeld 2014 Flevoland. basisonderwijs en vmbo mbo, havo en vwo hbo en wo Van de vacatures voor laagopgeleiden worden er verder maar weinig daadwerkelijk met laagopgeleide werknemers vervuld. Er zijn dus structureel minder vacatures voor laagopgeleiden, terwijl deze bovendien steeds vaker vervuld worden door mensen met een hogere opleiding. Een verklaring voor deze verdringing in vacatures is de zeer ruime arbeidsmarkt die is ontstaan na de financiële crisis van 2008 en Hoog- en middelbaaropgeleiden zijn in een zeer ruime arbeidsmarkt 1 CBS: Webmagazine, vrijdag 13 februari UWV: Regio in beeld 2014 Flevoland 3 Lubberman et al (2013): De sector Economie in beeld. 5

9 eerder geneigd om een baan onder hun niveau te accepteren als zij geen passende baan kunnen vinden. Een andere ontwikkeling die speelt is het verdwijnen van banen op mbo-niveau in bijna alle sectoren door outsourcing en informatietechnologie. Het gaat dan vooral om administratieve functies. Door het toenemende gebruik van informatietechnologie wordt het verlies in banen gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging in het aantal banen in de ICT-sector. Verwachting In haar korte termijn raming voorspelt het centraal planbureau 4 voor Nederland in zowel 2015 als 2016 een daling van het percentage werklozen binnen de beroepsbevolking ten opzichte van het jaar ervoor. De voorspelling is dat het percentage werklozen binnen de beroepsbevolking van 7,4% in 2014 naar 7,2% in 2015 daalt, en dat dit cijfer in ,0% zal zijn. 3.2 Arbeidsmarkt in Flevoland Huidige situatie De werkloosheid in Flevoland is de afgelopen jaren hoger geweest dan in Nederland. 5 Echter, de tekenen van herstel op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn ook zichtbaar op de arbeidsmarkt van Flevoland. Een indicatie voor dit herstel is de ontwikkeling in het aantal ontstane vacatures in Flevoland. Figuur 2 geeft dit weer. In het tweede kwartaal van 2014 zijn deze fors toegenomen, namelijk met ongeveer 900 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar ervoor. Ook is, over de laatste vier kwartalen genomen, het aantal ontstane vacatures groter dan het totaal van dezelfde kwartalen het jaar ervoor. Figuur 2: Ontwikkeling van ontstane vacatures in Flevoland van het eerste kwartaal van 2012 tot en met het tweede kwartaal van Bron: UWV: Regio in beeld 2014 Flevoland. Verwachting De voorspelling van de daling in het percentage werklozen binnen de beroepsbevolking van Nederland in 2015 en 2016 van het centraal planbureau geldt ook voor Flevoland, echter in mindere mate. Vergeleken met andere regio s in Nederland neemt de werkgelegenheid in Flevoland bovengemiddeld toe met 1% tot 1,25% in 2015, maar doordat de beroepsbevolking in Flevoland ook 4 CPB: Korte termijn raming maart ING: Regio factsheets

10 sterk groeit daalt het percentage werklozen binnen de beroepsbevolking maar licht (-0,25% tot - 0,50%). 6 Ontwikkeling van sectoren in Flevoland Om een beeld te krijgen van de grootte en de ontwikkeling van de sectoren in Flevoland, toont figuur 3 de ontwikkeling van het aantal fulltime en parttime banen per sector in Flevoland in de jaren Grote sectoren in Flevoland zijn de (groot- en detail)handel (35.000), zakelijkeen financiële dienstverlening (33.000) en de gezondheidszorg (26.000). Daarna komen de industrie- en nutsbedrijven en het onderwijs met respectievelijk en banen. Kleine sectoren zijn de landbouw en visserij, openbaar bestuur, bouwnijverheid, overige diensten, vervoer, ICT en de horeca met allen tussen de en banen. Van de grote sectoren valt op dat ze verschillend reageren op veranderingen in het economisch klimaat. De sector zakelijke- en financiële diensten heeft vrijwel gelijktijdig met het ontstaan van de financiële crisis in 2008 een grote daling in banen zien optreden, die tot nog toe nog niet is gestopt. Het contrast is dan ook groot met de sector gezond- en welzijnszorg, waar de mate van groei in de crisisjaren niet veranderd lijkt. 6 Rabobank: Regionale Prognoses 2015 update 7

11 Figuur 3: Ontwikkeling van fulltime en parttime banen per sector in Flevoland voor de jaren De waardes op beide verticale assen zijn het aantal banen per sector in respectievelijk 2005 en Bron: provincie Flevoland 8

12 Topsectoren Nederland kent negen topsectoren. Topsectoren zijn kennisintensief, export-georiënteerd en in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan nationale en internationale maatschappelijke uitdagingen. Daarbij valt te denken aan vraag naar bijvoorbeeld duurzaam geproduceerd voedsel, schone energie en veilige delta s. In deze sectoren worden daarom slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid gestimuleerd. Ook wordt er geld in topsectoren geïnvesteerd om het verdienvermogen te benutten en de Nederlandse concurrentiekracht te versterken. De topsectoren van Nederland zijn AgroFood, chemie, creatieve industrie, energie, High Tech Systemen en Materialen, life sciences en health, logistiek, tuinbouw en uitgangsmaterialen, en water. 7 Hoewel alle negen nationale topsectoren in Flevoland vertegenwoordigd zijn, heeft Flevoland de keuze gemaakt om zich te focussen op drie topsectoren en daar binnen clusters te vormen. In deze clusters worden organisaties in een sector gestimuleerd om te profiteren van elkaars nabijheid door samen te werken en bijvoorbeeld kennis of kosten met elkaar te delen. De topsectoren en bijbehorende clusters van Flevoland zijn: 8 Tabel 3: Topsectoren en clusters in Nederland en Flevoland Topsector (Nederland) Cluster (Flevoland) Agrofood / tuinbouw en uitgangsmaterialen High Tech Systemen en Materialen Life sciences en health Agribusiness en visbusiness Composieten Zorginnovatie, gezondheid mens en dier 3.3 Almere Bevolking en beroepsbevolking Met 196,800 inwoners is Almere de grootste stad van Flevoland. Het aantal inwoners van Almere zal blijven groeien. Naar schatting met 16,000 tot 2020 en daaropvolgend met 45,000 tot Daarmee groeit het sneller dan andere gemeenten en neemt het aandeel van Almere op de totale bevolking in Flevoland toe. Ook de potentiële beroepsbevolking (15-64 jarigen) van Almere neemt bovengemiddeld toe. Tussen 2014 en 2020 is de verwachting dat de potentiële beroepsbevolking in Flevoland toeneemt met ongeveer Voor het grootste gedeelte is deze groei toe te schrijven aan Almere, waar de potentiële beroepsbevolking groeit met 9,600. De beroepsbevolking van Almere heeft ten opzichte van Flevoland percentueel iets meer hoogopgeleiden (respectievelijk 32% en 30%) en iets minder laaggeschoolden (respectievelijk 22% en 24%). 9 Verder heeft Almere met banen iets minder dan de helft van het totaal aantal banen in Flevoland. Het grootste aandeel in banen komt voor rekening van de groot- en detailhandel (17.500), zakelijke dienstverlening (16.500) en de gezondheidszorg en welzijn (11.654). Verder is het aantal banen in de ICT in Almere, met 64% van het totaal aantal banen in de ICT in Flevoland, bovengemiddeld. New towns De steden Almere en Lelystad zijn op de tekentafel ontstaan. Hieraan lagen allerlei beleidsmatige keuzen ten grondslag. De bevolkingsopbouw in deze steden is vaak scheef: in het begin wonen in dergelijke steden relatief veel jonge gezinnen, wat op den duur leidt tot vergrijzing. Door hun so Economische Agenda Flevoland Provincie Flevoland: standcijfers arbeidsmarkt Flevoland en Flevolandse gemeenten (cijfers van het jaar 2012) 9

13 ciaal kapitaal vast te houden en de hoger opgeleide en creatieve klasse aan te trekken, kunnen deze steden voorkomen dat ze afglijden naar verpaupering en vergrijzing. Hierdoor blijven ze ook voor komende generaties een aantrekkelijke woonomgeving. De studenten uit deze steden zijn vaak de eerste generatie studenten : de eersten uit hun familie die hoger onderwijs volgen. Het gevolg is dat veel van deze studenten een minder ontwikkelde studiehouding hebben en derhalve extra studiebegeleiding nodig hebben. Windesheim Flevoland heeft landelijk een van de hoogste percentages van studenten die afkomstig zijn uit het mbo. 10 In vergelijking met Nederland kent de beroepsbevolking van Almere dan ook minder hoogopgeleiden, meer middelbaar opgeleiden en meer laagopgeleiden. Figuur 4 illustreert dit: hoewel het percentage hoogopgeleiden binnen de beroepsbevolking van Almere toegenomen is over de afgelopen jaren, is het met 31,2% nog wel lager dan het landelijk gemiddelde, dat op 34,3% ligt. Het percentage middelbaar opgeleiden is over de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, terwijl het aandeel laagopgeleiden af is genomen. Omdat een ad-programma vooral bedoeld is voor mbo-4- opgeleiden, past het dus relatief goed bij het onderwijsaanbod in Flevoland. Figuur 4: Opleidingsniveau beroepsbevolking; Almere en Flevoland/ Nederland Laag: basisonderwijs en vmbo. Middelbaar: mbo, havo en vwo. Hoog: hbo en wo. Bron: Sociale Atlas van Almere Domeinplan Windesheim Flevoland

14 4. Onderzochte sectoren In dit hoofdstuk worden de resultaten per sector weergegeven. Hierin worden de volgende onderdelen beschreven: 4.1 Sectorkarakteristieken Onder de kop sectorkarakteristieken vindt u de resultaten van de eerste fase van het onderzoek. In de eerste fase van het onderzoek wordt de kansrijkheid van een ad-programma binnen een bepaalde sector wordt gemeten aan de hand van vijf pijlers: grootte, groei, homogeniteit, dynamiek en opleidingsniveau. Elke sector scoort een - of een + op een schaal van - - tot en met + +, waarbij een - negatief en een + positief weegt. Hoe meer plussen een sector scoort, hoe kansrijker een ad-programma voor de sector is. De pijler Grootte geeft aan hoe groot een sector is in termen van het aantal banen (parttime en fulltime). Bij gelijke verhoudingen in het opleidingsniveau van banen, zal er in een grote sector meer vraag zijn naar afgestudeerde ad ers dan in een kleinere sector. Een grote sector krijgt dus een + en een kleine sector een -. De pijler Groei geeft weer in hoeverre het aantal banen in een sector is toegenomen in de afgelopen tien jaar en of deze groei stabiel is. Sectoren met een hoge en stabiele groei krijgen een + en zijn kansrijker om ad ers aan te nemen dan krimpende sectoren ( - ). Een andere factor die hier meespeelt is de crisisbestendigheid van een sector: is de sector, ondanks de financiële crisis van 2008 en 2009 onbelemmerd doorgegroeid (+), of is de sector hard geraakt en niet crisis bestendig (-)? De derde pijler Homogeniteit geeft weer hoe homogeen een sector is. De homogeniteit van een sector is een indicator voor het aantal ad-programma s dat er nodig is om een sector te voorzien. In het geval dat afgestudeerden van één ad-programma aan de slag kunnen bij elk bedrijf in de sector dan neemt de kansrijkheid van een ad-programma toe. De kansrijkheid neemt af naarmate een ad-programma maar een gedeelte van een sector kan bedienen. Hoe meer versnipperd qua sub-sectoren een sector is, hoe groter de kans dat een ad-programma slechts een gedeelte van een sector kan bedienen (-). Als een sector homogeen is, zijn deze kansen groter (+). SBI-codes van het CBS worden gebruikt als bron. De vierde pijler dynamiek duidt op het aantal ontwikkelingen binnen een sector. Als er veel ontwikkelingen gaande zijn binnen een sector, zijn er mogelijkheden om hier op in te spelen binnen een ad-programma. Een dynamische sector is dan ook kansrijker voor nieuwe ad-programma s (+) dan een statische sector (-). De pijler opleidingsniveau is een indicator voor het percentage mbo ers binnen een sector. Tussen haakjes staat het percentage leerlingen dat van mbo naar hbo doorstroomt. 4.2 Visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod Onder de kop visie van de sector op het huidige en gewenste onderwijsaanbod vindt u de resultaten van de tweede fase van het onderzoek. In de tweede fase van het onderzoek wordt de kansrijkheid van een ad-programma binnen een bepaalde sector gemeten aan de hand van drie pijlers: huidige aansluiting op het werkveld, toekomstige ontwikkelingen en ruimte voor een ad- 11

15 programma. Op dezelfde manier als fase 1 scoort elke sector een - of een + op een schaal van - - tot en met + +, waarbij een - negatief en een + positief weegt. Hoe meer plussen een sector scoort, hoe kansrijker een ad-programma voor de sector is. De eerste pijler, huidige aansluiting op het werkveld geeft vanuit het perspectief van werkgevers voor zowel mbo-4- als hbo-afgestudeerden de aansluiting op het werkveld aan. Als de huidige opleidingen op mbo-4 of hbo-niveau binnen een sector niet goed aansluiten op het werkveld biedt dit perspectief voor een ad-programma. Slecht aansluitende opleidingen krijgen daarom een + en goed aansluitende opleidingen een -. De pijler toekomstige ontwikkelingen geeft weer in hoeverre er ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op toekomstige taken en functies. Als toekomstige functies door ontwikkelingen aan verandering onderhevig zijn, biedt dit kansen voor een unieke ad-programma: +. Bij weinig ontwikkelingen en weinig veranderende functies zijn er minder kansen om als opleiding op in te spelen: -. De laatste pijler van fase 2 is ruimte voor ad. Deze pijler indiceert de behoefte van het werkveld aan een ad-programma. Als deze behoefte groot is, is dit positief (+). Als er geen behoefte aan een ad-programma is wordt er een - genoteerd. 4.3 Enquête Onder de kop enquête vindt u de resultaten van de derde fase van het onderzoek. In de derde fase van het onderzoek wordt de kansrijkheid van een ad-programma gemeten aan de hand van gegevens uit een enquête die gehouden is onder werkgevers. Omdat een deel van de antwoorden al in het hoofdrapport staan, vindt u in dit gedeelte het resterende deel. 12

16 4.4 Groot- en detailhandel Sectorkarakteristieken Tabel 4: uitkomst fase 1 voor de sector groot- en detailhandel Sector Grootte 11 Groei Homogeniteit Dynamiek Opl.- niveau Totaal Fase 1 Groot- en detailhandel (++) % (50%) Grootte: De groot- en detailhandel is, gemeten naar aantal banen, sinds 2012 de grootste sector van Flevoland. (Circa ). Groei: De groot- en detailhandel is tussen 2004 en 2013 met circa 7800 banen gegroeid. De bevolkingsgroei is een belangrijke drijfveer van deze groei. Sectoren die afhankelijk zijn van de bevolkingsomvang, zoals de detailhandel, hebben hier profijt van. 12 De detailhandel is de afgelopen jaren in Flevoland vier keer zo hard als in de rest van Nederland gegroeid. Dit is vooral te danken aan de komst van webshops in Almere: tussen 2007 en 2013 zijn er banen bijgekomen dankzij webshops. Verder heeft Almere de grootste webshopdichtheid van Nederland. 13 Ondanks de bovengemiddelde bevolkingsgroei heeft de regionale detailhandel het zwaar te verduren. Dit komt doordat de consumptie onder druk staat. De regiovisie Flevoland 2013 van het ING economisch bureau onderscheidt hier een zestal redenen voor: - De oplopende werkloosheid van de afgelopen jaren - De bevolkingsopbouw van Flevoland. Deze bestaat uit een relatief groot aantal minder koopkrachtige jongeren - Jongeren kopen vaker bij internet winkels - Ondervertegenwoordiging van kapitaalkrachtige ouderen - Flevoland heeft relatief veel ZZP ers. Deze groep heeft hun inkomen zien dalen - Flevolanders hebben naar verhouding de hoogste loan-to-value ratio van Nederland: in verhouding tot de woningwaarde zijn de hypotheken het hoogst, met een lager budget als resultaat De vooruitzichten binnen de detailhandel zijn echter niet ongunstig vanwege de aanhoudende bevolkingsgroei. Tussen 2014 en 2020 neemt het aantal inwoners in Flevoland toe met ongeveer tot een totaal van inwoners. 14 Ook lijkt de daling in consumptie zijn dieptepunt te hebben gehad. Binnen de groothandel is er ook perspectief voor groei. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn de relatief goedkope grond in Flevoland, de goed verbonden centrale ligging en de opkomst van E- commerce. 15 Homogeniteit: Groot- en detailhandel bestaat uit drie sub-sectoren verdeeld over één hoofdsector: 11 Provincie Flevoland 12 UWV: arbeidsmarktprognose Economisch bureau ING: kwartaalbericht regio s augustus CBS statline. Laatste update: 17 november Economisch bureau ING: regiovisie Flevoland oktober

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

ADVIES HUMAN CAPITAL AGENDA UTRECHT

ADVIES HUMAN CAPITAL AGENDA UTRECHT ADVIES HUMAN CAPITAL AGENDA UTRECHT ADVIES HUMAN CAPITAL AGENDA UTRECHT - eindrapport - Drs. H. van Leenen Dr. J.W.M. Mevissen Drs. J.P.H.K. Timmerman MMC Ir. H.C. Visee Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Associate Degree ICT

Associate Degree ICT Associate Degree ICT - verslag van een kwantitatief onderzoek onder werkgevers - Amsterdam, september 2006 Projectnummer: 1088 Drs. Reynout van der Poel Drs. Xaverio Sam-Sin Drs. Jolande Otten ERGO: BUREAU

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD NOORD-NEDERLAND MACRO ECONOMISCHE VERKENNING NOORD-NEDERLAND

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD NOORD-NEDERLAND MACRO ECONOMISCHE VERKENNING NOORD-NEDERLAND SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD NOORD-NEDERLAND MACRO ECONOMISCHE VERKENNING NOORD-NEDERLAND JUNI 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Projectleider Macro Economische Verkenning SER Noord-Nederland B. Doets

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Aan de minister van De staatssecretaris van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs,

Nadere informatie

Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020

Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Dr. Lolke Schakel

Nadere informatie

Monitor Associate degree

Monitor Associate degree Monitor Associate degree Amsterdam, november 2008 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Associate degree Tussenevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat

Nadere informatie

De ICT er bestaat niet:

De ICT er bestaat niet: De ICT er bestaat niet: analyse van vraag en aanbod op de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt In opdracht van: ECP Nederland ICT CIO Platform Nederland Publicatienummer: 2013.149-1409 Datum: Utrecht, maart 2014

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Human Capital Agenda. Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Human Capital Agenda. Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Human Capital Agenda voor het Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Economic Board December 2012 1 Aanleiding en doelstelling Human Capital Agenda De Economic Board heeft in haar vergadering

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord

De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord Deel 2: Vooruitblik op 2010 KOP VAN NOORD-HOLLAND WEST-FRIESLAND NOORD-KENNEMERLAND KOP VAN NOORD-HOLLAND WEST-FRIESLAND NOORD-KENNEMERLAND D E A R B E I D S M A

Nadere informatie

Dé ICT er bestaat niet:

Dé ICT er bestaat niet: Dé ICT er bestaat niet: analyse van vraag en aanbod op de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt In opdracht van: ECP Nederland ICT CIO Platform Nederland Publicatienummer: 2013.149-1409 Datum: Utrecht, april 2014

Nadere informatie

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012 De kracht van kennis. Oktober 2012 Hobéon is de strategische dienstverlener voor kennisintensieve organisaties. Keuzes binnen kaders De kracht van profilering In het

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: MITT Monitor 2011

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: MITT Monitor 2011 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: MITT Monitor 2011 Een inventariserend onderzoek naar scholing- en personeelsbehoefte in de Mode-, Interieur-, Textiel- en Tapijtbranche. Samenvattende conclusies en

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 magazine Mozaïek van de nieuwe economie De Derde Maasvlakte ligt op het Weena 28 Afval is onze goudmijn voor de toekomst 40 Nieuwe economie, nieuwe kansen Voorwoord

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Regiorapport Noord-Veluwe

Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Jan Dirk Gardenier Hans van Rijn April 2013 1 Inhoud Regiorapport Noord-Veluwe 1 Inhoud 2 Inleiding 3 Samenvatting en analyse 4 Noord-Veluwe in vogelvlucht

Nadere informatie

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Een onderzoek naar de behoefte aan een opleiding Associate Degree werktuigbouwkunde. In opdracht van de Hogeschool Rotterdam Jop van

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Sectoranalyse hbo techniek

Sectoranalyse hbo techniek De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen in onderwijs en beleid Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rotterdam, februari 2012 De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen

Nadere informatie