Predictie statische belastingproef Tweede Heineaoerdtunnel. 26 mei ir. P.P.T. Litjens, GD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Predictie statische belastingproef Tweede Heineaoerdtunnel. 26 mei 1998. ir. P.P.T. Litjens, GD"

Transcriptie

1 98 CON R0782 Predictie statische belastingproef Tweede Heineaoerdtunnel 26 mei 1998 dr.ir, G.P.C. van Oosterhout, TNO Bouw ir. P.P.T. Litjens, GD ir, MJ.L van Prooijen. TNO Bouw Kl ()()..W-082 Werkrapport CUR/COB Uitvoeringscommissie KlOO 'Praktijkonderzoek boortunnels'

2 Auteursrechten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CUR/COB. Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te citeren in artikelen, scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt. Rapport Kl00-W-082, mei 1998, Predictie statische belastingproef Tweede Heinenoordtunnel, CURlCOB, Gouda." Aansprakelijkheid CURlCOB en degenen die aan deze publikatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze uitgave voorkomen, eder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker en CUR/COB sluit, mede ten behoeve van al diegenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uitgave hebben meegewerkt. uit opzet of grove schuld zijdens CUR/COB enlof degenen die aan deze

3 Ttel en sub-titel: Schrf:fverls): Predictie statische belastingproef Tweede P.P.T. Li1jens, M.J.L. van Prooijen, G.P.C. van Heinenoordtunnel Oosterhout Datum rapport: Type rapport: Mei 1998 Werkdocument Rapportnummer opdrachtnemer: COBK1OD-document nummer: 98-CON- R0782 KOO-W-082 Projecileider(s) opdrachtnemer: Projectbegel.eider opdradttgever. dr. ir. G.P.C. van Oosterhout ir. P.S. Jovanovic Naam en adres opdrachtnemer: Naam en adres opdrachtgever: TNO-Bouw Centrum Ondergronds Bouwen Postbus 49 Postbus AA Delft 2800AK Gouda Opmerkingen: Samenvatting rapport: Een predictie voor een statische belastingproef in de Tweede Heinenoordtunnel is uitgevoerd. Er Zijn twee posities beschouwd: een proef ter plaatse van Meetring Noord respectievelyk ZUid. Per locatie is met een driedimensionaal eindige elementenmod.el van de tunnel plus omringende grond berekend tot welke verplaatsingen, krachten, mom.enten en spanni.n.gen een belastingproef aa.nleidin.g geeft. Daa:rby Zijn drie belastingrichtingen beschouwd: verticaal, horizontaal en diagonaa1. De maa.tgevend.e vervormingen en spanningen treden op by verticale belasting, hoewel opgemerkt dient te worden dat de drie beschouwde belastinggevauen leiden tot sterk overeenkomende responsies in de tunnel en bodem. De vervormingen Zijn by Meetring Zuid circa 10% groter dan by Meetring Noord., hetgeen verklaard kan worden door een groter aandeel van slappe grondlagen in Meetveld Zuid. De buigende momenten in de tunnel Zijn in termen van spanningen het meest interessant. daar Zij de gestelde ontwerpwaarden overschrgden. Voorgesteld wordt om by uitvoering van de statische belastîngproef de meetringen on-line te monitoren, zodat in stappen de maximaal toelaatbare vijzelkracht kan worden bepaald.. Relationele rapporten: KOO-W-049 Kl OO-W-06 1 KlOO-W-066 Trefwoorden: Verspreiding: Boortunnels. Krachtswerking, COB-commissie Kl 00 Vervormingen Classffica.t:ie: Classjficatie deze Aantalblz: p,ys: ntern COB-rapport pagino::nee 73 Versie Datum Na:rnertS opdrachtnemer Paraaf Namens opdrachtgever Paraaf concept 29/04/98 dr. tr. G.P.C. van drs. W. van Schelt Oosterhout erf definitief 26/05/98 dr. ir. G.P.C. van drs. W. van Schelt Oosterhout 6)

4 Title and sub-title: Authorls): Predïcnon of the statie lood experiment in the P.P.T. Litjens, M.J.L. van Prooijen, G.P.C. van Second Heinenoord tunnel Oosterhout Date report Type report May 1998 nterim-report Report:nu1'rbercontractor. 98-CON-R0782 Project m.anager(s)contractor: dr.ir. G.P.C. van Oosterhout COBKJ()()-report number. K1oo-W-082 PrQjectattendant princtpal: r, P.S. Jovanovic Name anä address coniraax»: Nameand address princtpal: TNO-Bouw Centrum Ondergronds Bouwen P.O. Box 49 P.O. Box M Delft 2800AK Gouda The Netherlands The Netherlands Remarks: SwnmJ:nyoJreport: A predictidn ojthe forces. moments, displacements and stresse«due to a statie load. test in the Second Heinenoordtunnel has been perjormed. 1ioo possible test sites were considered: nstrumented Ring North or South. Each site. includi:ng the su:rrounding soû; was modeued as a three dtmensional jwte element model. 1hree lood direenons were considered: oertiaû; horizontal and diagonal. t oppeored that tne vertical load. leads to tne largest displa.cements and stresses, although it shdu1dbe noteä that the tunnel and soil. response ojthe other load. cases have strong simij.a.ritiesto tne vertical lood case. Th.e displa.cements of lnstrumented Ring South are about 10% larger than the displacements of lnstrumented Ring Nor:th. which is due to the softer soû conditions in that area. n term.s of stresses, the ring moments are most significant, as they are larger than the design valuesjor bending mommts that were usedfor the Second HeinenoordtunneL t is proposed to perform on-fine monitoring ofthe nstrwnented Rings dwing the execution ofthe statie load. test such that the load. can be increased in steps until the design value of the bending moment is reached. Relational reports: Kloo-W-049 KOO-W-061 KlOO-W-OOO Keywords: Distribution: Bored tunnels. Forcesand deftections COB,-committee K 100 Class1fication: Classtfication this page: Number ojpages: Price: nternal COB-report no 73 Version Date On behalf oj <»ntractor nitials On behalf ojprincipal nitials draft 29/04/98 drjr. G.P.C. van drs. W. van Schelt Oosterhout di" final 26/05/98 dr. tr. G.P.C. van drs. W. van Schelt Oosterhout

5 NHOUDSOPGA VE Hoofdstuk 1 Nl.EDN"G 1 Hoofdstuk 2 BASSGEGEVENS VOOR PREDCTE nventarisatie modelgegevens Meetringen Bodemgesteldheid Tweede Heinenoordtunnel Statische belasting '" 6 Hoofdstuk 3 EN"DGEELEMENTENMODEL nleiding '", Lining '" Omliggende grond 10 Hoofdstuk 4 RESULTA'fEN nleiding '", Verplaatsingen Momenten en krachten Gronddrukken Meetring Noord versus Meetring Zuid : Beoordeling rekenresultaten '" '" 17 Hoofdstuk 5 CONCLUSES '" 19 LTERATUUR 20 Bijlage A: Resultaten Meetring Noord 21 Bijlage B: Resultaten Meetring Noord 49

6 Hoofdstuk! NLEDNG Dit rapport beschrijft de uitvoering van een predictie van de krachten, momenten en verplaatsingen tengevolge van een statische proefbelasting in de Tweede Heinenoordtunnel. Het streven is om bij de twee meetringen in de westelijke tunnelbuis van de Tweede Heinenoordmnnel een statische proef uit te voeren, waarbij de responsie van de ringen kan worden vastgelegd met de instrumentatie van de meetringen, bestaande uit rekopnemers, drukdozen en verplaatsingsopnemers. De eerste ring is geplaatst in het Noordelijke meerveld. de tweede in het Zuidelijke meetveld zoals gedefinieerd door het Centrum Ondergronds Bouwen. Figuur 1 toont een lengteprofiel van de tunnel met de ligging van de meetringen. De eerste meetring is nummer 78 geteld vanaf de startschacht die aan de noordelijke zijde van tunnel ligt. De tweede meetring is nummer 570 geteld vanaf de startschacht. meetveld Noord LJ -20 eerste meetring (ring 78) tweede meetring (ring 570) '\. ""''"""--- oostelijke tunnelbuis westelijke tunnelbuis Figuur 1 Overzicht meetvelden en positie meetringen. De peilen zijn ten opzichte van NAP, in meters. 1

7 n het volgende hoofdstuk wordt de opoouy(vdfringen in de Tweede Heinenoordtunnel beschreven. Daarnaast wordt de.grondopbouwter..plaatse. van de twee meetringen beschreven. Tot slot van dit hoofdstuk wordt de uitvoering vandebe1gproefv()lgens het projectplan [3] beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt het aanmaken. van. het eindige elementen model op basis van de gegevens in hoofdstuk 2. HQOf4stuk 4ga8.tiopde.resultaten van de statïscheanalyses die zijn uitgevoerd op het eindige elementen Jl()($el.Hoofdstuk 5 bevrt de conclusies van dit onderzoek. 2

8 Hoofdstuk 2 BASSGEGEVENS VOOR PREDCTE 2.1 nventarisatiemodelgegevens n dit hoofdstuk worden de basisgegevens ten aanzien van tunnelconstructie, omringende grond en de belasting uit de statische belastingproef beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de reeds verschenen gegevens over de tunnelconstructie en de omliggende grond, zoals die in de diverse K100- werkdocumenten zijn vastgelegd. 2.2 Meetringen Er.' zijn twee meetringen gemaakt voor de.tweede Heiaenoordnmnel. Deze bestaan uit acht geïnstrumenteerde segmenten, waarvan één sluitsteen. n Figuur 2 zijn de segmenten met het referentienummer afgebeeld. n. Figuur 2.ziju. de posities van de diverse opnemers schematisch weergegeven. De tweede meetring is op dezelfde manier geplaatst als de eerste, zodat de posities overeenkomen met de posities in de eerste ring. De opnemers worden aangeduid met de polaire coördinaat <p van de doorsnede waarin ze liggen. De polaire coördinaat loopt linksom en is nul bij de doorsnijding van de y-as met de ring (bovenkant tunnel). De voeg tussen segment 2 en 3 ligt precies op 90 graden. De positie van de setjes verplaatsingsopnemers is ook aangegeven in Figuur 2. De segmenten worden in 'halfsteensverband' geplaatst. Elk setje bestaat uit de axiale voegverplaatsing tussen twee ringen, de radiale voegverplaatsing tussen twee ringen en de tangentiële verplaatsing binnen de. meetring tussen twee segmenten. Elk segment, uitgezonderd de sluitsteen, heeft 10 rekopnemers, 6 in tangentiële richting en 4 in axiale richting. De tangentiële opnemers zitten in paren op een kwart, de helft en driekwart van de lengte van een segment. De axiale opnemers zitten in paren op 1/8 respectievelijk 5/8 van de lengte van een segment. Daarnaast zijn de segmenten aan de buitenkant voorzien van drukdozen. Deze zijn ook gebaseerd op het principe van de snaarrekopnemer en de output bestaat daarom uit een frequentie en temperatuur. De mechanische eigenschappen van de meetringen zijn bekend uit de calibratie van de rekopnemers. n december 1996 zijn op alle segmenten, exclusief desluitstened, van.detweemeetringen drukproeven gedaan. Daamaastzijn op de segmenten 82 toten met 86, zie Figuur 2, buigproeven uitgevoerd. Tijdens de drukproeven zijn opvier verschillende plaatsen in axiale richting geconcentreerde krachten aangebracht, waarbij de responsie van de rekopnemers werd bepaald. Bij de buigproef greep een vijzelkracht excentrisch aan op het segment, zodanig dat tangentiële buigende momenten in het segment ontstaan. Het was niet mogelijk om de sluitsteen en omringende segmenten op buiging te belasten vanwege de afgeschuinde VOml van de elementen. Tijdens de proeven is, per segment, in alle rekopnemers de rek gemeten. Het bleek dat voor elke opnemer door middel van regressie een lineair verband tussen de in het laboratorium aangebrachte kracht en de rek in de opnemer kon worden gevonden, waarbij de correlatie groter is dan

9 sluin , Legenda: S1..7=sêgtnentltlm =..verplaatsing<>pnet:&etl.tl ==do()nedrltlettajlgentielerek8pnrmers ==dqorsta:daletekopnmers =begl"enzing.ent - =positiedru.k:dç;en Figuur 2: Door.medevan de meetri:ng. Kijkrichting: naar debtjol'j'llllchiljetqe (l#iden); PQsitiesvan alk qpnemers zijn schematisch weergegeven. De segmenten zijn aangeduid met het referentienummer. Per paar opnemers is de positie in gradweerge8ett. 4

10 De gevonden regressiecoëfficiënten zijn gecontroleerd met een lineair elastische berekening. Daarbij is een elasticiteitsmodulus E = 4tt4109 Nlm Z gehanteerd, die bepaald is door middel van sonische metingen.. Er is eetl. goedeovereenkoll1st gevonden tussen de lineair elastische berekening en de metingen, met afwijkingen die inde meerderheid van de gevallen onder de 10 % liggen. n dit rapport zal daarom met eene13sticiteitsmodulus van N/rrt worden gewerkt. 2.3.Bodemgesteldlleid Tweede Beinenoordtwmel De statische.belastingproef.zal ter plaatse van twee ringen uitgevoerd worden, te weten de meetring onder de noordelijke oever van de Oude maas (nr. 78) en de meetring aan de zuidelijke oever (nr. 570). Het bodemprofiel en de bijbehorende. parameters zijn vastgesteld aan de hand van de beschikbare parametersets voor de verschillende predicties [Projectbureau Boortunnels 1995]. n onderstaande tabellen zijn de gebruikte waarden voor de predicties van de statische belastingproef gegeven. Daarin zijn de volgende symbolen gebruikt: ld ln volumieke massa verzadigde grond, volumieke massa droge grönd, c' cohesie, cp' inwendige wrijvingshoek, 'V dilatiehoek, v dwarseentractie coëfficiënt, G glijdingsmodulus, Ko verhouding tussen verticale en horizontale spanningen, Eso elasticiteitsproef uit triaxiaalproef. Bij de berekeningen betreffende de meetring Noord wordt uitgegaan van de volgende waterstanden/stijghoogten: freatische grondwaters: NAP +0,48 m stijghoogte laag 18 en dieper gelegen lagen: NAP - 0,10 m Hierbij wordt aangenomen dat het verloop van de watersprong van NAP +0,48 m naar NAP - 0,10 m lineair is vanaf de bovenzijde van laag 18. Ten behoeve van de predicties betreffende de meetring Zuid is gebruik gemaakt van de volgende waterstanden/stijghoogten: freatische grondwaterstand: NAP +0,30 m stijghoogte laag 16étl dieper gelegen lagen: NAP -0,50 m Ook nu wordt aangenomen dat het verloop van de watersprong van NAP +0,30 m naar NAP - 0,50 m lineair is, in dit geval over laag 4. 5

11 E 38A > n het nstrumentatie-eneetplan.l7j, OJ)gesteld doorcurlcob-e0mmissiekjoo' dat deproeenin de Tweede Heinenoordtunnel...beschrijft,...is..de statiscbebelastmgproef. éên...van deconstnlctieve experimenten. n het nstrumentatie'- en Meetplan wordt gesteld dat bet doel van destatische belastingproefis omgegeven.qp te leverenel)tde statische stijfheidvajde;tunne1.idientde proef bij beide meettil)genuitgevoerd..worden,lvaarbijdriel;ilstintillgenwbê$çhouwd: horizontaal, verticaal en dîagonaal.. n februari 1997 isnprojectvoorstel Statische belastingproefopgesreld [3],waárindeuitvoeringvan de belastingproef nader is uitgewetkt. Er is gekozen voor een uitvoering waarin de statiscbebelasting wordt aangebracht over vijf rilgen. waarvan. de middelste ring wordt gevormd door een meetring. De kracht wordt aangebracht. meteenbeproevingsinstallatie volgens de principe'-opzet die is geschetst in Figuur 3. Het hart van de beproevingsinstallatie wordt gevormd door een stalen spil, dîeglijdend is opgelegd op twee komscharnieren.dîe op hun beurt mstenop twee lonies. Aan de stalen spil zijn tien paren vijzels aangebraeht.eênpaar vijzels wordt gevormd door vijzels die 180 graden ten opzichte van de ander zijn gedraaid. Eén segment wordt steeds door twee vijzels belast. 6

12 Door de glijdende oplegging. kan de spil om zijn lichaamsas draaien, waardoor beproeving in elke oriëntatie mogelijk is. De vijzels worden afzonderlijk aangestuurd, zodat het in principe mogelijk is om de vijzelkracht per vijzel te variëren. n de predictie is er vanuit gegaan dat alle vijzelbelastingen gelijk zijn. De totale kracht die op de tunnel wordt uitgeoefend, 0.8 MN radiale belasting op de tunnelwand. is maximaal 8 MN. Eén vijzel geeft dus maximaal 7

13 Î" ) '; \çy.j' " " Schaal 1:20 Figuur 3 Principe-schets van de beproevingsinstajlatie voor de statische belastingproej: 8

14 Hoofdstuk 3 ENDGEELEMENTENMODEL 3.1 nleiding Op basis van de basisgegevens omtrent de tunnel en de belastingproef die in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd, is een model van de tunnel gemaakt op basis van de eindige elementenmethode. Hiervoor is het pakket DANA gebruikt. Er is een drie-dimensionaal model gemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van symmetrie-overwegingen. De belasting is symmetrisch ten opzichte van de meetring. Voor het doel van deze predictie kan de meetring als symmetrievlak voor de lining worden beschouwd. Dat laatste geldt bij benadering ook voor de grond. Op grond van deze overweging is een verticaal symmetrievlak gedefinieerd, de meetring. De symmetrievoorwaarden op het symmetrievlak zijn: lopend door het midden van axiale verplaatsing Uax = 0 rotatie om een horizontale as <Pax = 0 Het model is beschreven in een ru.imte die wordt opgespannen door een x-y-z-assenstelsel. De z-as wijst in de lining- (langs-)richting, de y-aswijst verticaal naar boven en de x-as ligt horizontaal loodrecht op de y- en z-as. De x- en y-as vormen het symmetrievlak, dat eerder ter sprake is gekomen. Zodoende ligt de oorsprong van het assenstelsel in het hart van de tunnel en in het symmetrievlak. Om de locatie in omtreksrichting aan te kunnen geven is een polaire coördinaat <P ingevoerd die linksom gericht is en bovenin de tunnel gelijk aan 0 graden is. 3.2 Lining De belasting werkt op 2.5 ringen van het eindige elementen model. Daarnaast zijn 3 onbelaste ringen beschouwd om de lastspreiding in de langsrichting van de tunnel te beschouwen...hlet geometrimodel van de constructie bevat zodoende 5.5 ringen. De ringen zijnouwd. uit segmenten,. waarvan de afmetingen worden gebaseerd op ontwerptekeningen van de Tweede Heinenoordtunnel, die in het kader van de insttwnentatie van de meetring aan TNO zijn verstrekt [6]. Alle segmenten zijn verdeeld in 3 elementen over de dikte. De langs- en ringvoegen hebben element over de dikte. De segmenten van de 2.5 ringen die belast worden, zijn opgebouwd uit elementen meteenafmetingvan 0.75 m in langsrichting. n0rntreksrichting is bij de elementenverdeling rekening gehouden met de ligging van de oppervlakken waarop de vijzels de belasting uitoefenen. Tussen. de belasteringen ondering en tussen de buitenste belastering en de daarnaast liggende (onl;lelaste)ring..zijn.de. ringvoegenmeegenomen in bet model..de drie onbelaste ringen zijn grover en eenvoudiger gemûdelleerd: l.element in langsrichting (dus.5m lang) en zonder ringvoegen ertussen. Hierdoor is het halfsteensverband, waarmee detunnellining is opgebouwd niet meegenomen. 9

15 De langs- enringvoegen zijn. gemodelleerd3ç)rjemetrie van het segment te verjoogen enjof de materiaaieigenschnvandeelllletltenterpl van de voegen equivalent aan de stijfheid van de voeg te maken, zoalsuitlaj:)<)()ri.rornjslll [SJ.n.htm04el zijn geen interface-elementen ter modellering vanmojkegapingvan de voegen toegepast Op grond van de berekeningsresultaten zal in de statischeana.lyse worden beloordeeld of dit uitgangspunt terecht is gehanteerd. De afmetingen van de tunnel zijn als volgt: de segmenten zijn 1.5 m breed (in langsrichtiaag).ell. 35qmm dik. De langs- enringvoegenhebbeneen afmeting van 210 mm in radiale richting. De ringvoegen zijn 2 mm dik (in langsrichting).l)e bimlen- enbuitendiameter van de ringen is respectievelijk 7.6 en 8.3ln. segmenten..$ltangsvoên.(bet0n): ElasticiteitsmodUiusE= Nlnf Dwarscontractiecoofficiët v=0;2 Soortelij:ke'Y1tl Ringvoegen. (triplex. piaages): EquivalenteElasticititsmOdulus E = N/m 2 Dwarscont'aCtÏecoëfficiëntv= 0.1 Equivalente soortelijke massa y =800 kglm 3 De eigenscnwj)epval.se,gmeptenzijnbaseerd op.decalibratie van de. rekopnemers in.de meetrigen,diil1 199 is.uit\loerd bij. TNO Bouw...[4]. De eigenschappen van de triplexpiaatjeszijngebasoprdergenmdejcperi.menteel. on aan de voegen. Aangenomen is dat làsting,dic de Vijzelsop.de ringen.uitenen, over de hele breedte. VaJl een segment aangrijpt. De lengte. van het belaste oppervlak in ori711ting is geschat uit F'iglur 3. Voor deze lengte is aangenomen 0.34 m, De belaste oppervlakken zijn gedodelleerd op 0 en 180 voor de situatie met verticale belasting, op 90 0 en voor de situatie met horizontale belasting en op 135 en 315 voorde situatie t diagonaebelasting. Zoals al vermeld is, bedraagt de belasting(ls Mt-i per vijzel. Deze belasting is omgerekend naar een uniform verdeelde belasting..degroisin.vej:tiçiûe."ting).gedodell.lllaaîveldt()téén tunnelonderde tunnel d()or. l...vl.. olulm.l79ta1e. (x-rifbtinî> isbet. l. in tqtaal zestunneldibtëe4.z;,.eaandehterdjde vanhetmo4eliss.256m( x 0.0(2). DerandvoorWaàrdi#jllaatlgeJlor#eri voorheteiliqi..ellltezijnals vol; ><::.>>::,:,,:: : '::::"'.:>:.", ".":: ::".'.,::.,:-.. :::. :::.,.,",.',,','. z-verp]aatsmg;;; (l..voqr. de. knqqpi)unteninhètsynnnetrievlak(9p= O), x-,yen..z-rptsingux=uyr==().voorlul\ltenillbet.achfll*(z.= ), x,'hellvlx;;;ll%r=()vool'detenîlbeidezijvlakken(x=±25)' x,yenz-vetpltsinguïl;::;:uy::::u;t::::o'voordeknooppunteninhetondervlak (y =-12.85) De belastingproef zal op twee plaatsen plaatsvinden, ter plaatse van meetring Noord (18) en van meetring ZUid (510). Op basis van de geoteclmische gegevens die zijn gepresenteerd in paragraaf 2.3, 10

16 zijn relevante parameters voor de elementen, waarmee de bodem is gemodelleerd, vastgesteld. Deze parameters zijn verzameld in Tabel 3 (Noord) respectievelijk Tabel 4 (Zuid). Tabel 3: Grondparameters meetveld Noord. Laag Tabel 4: Laag , , De dikten van sommige grondlagen ter diepte van de tunnel zijn lichtelijk aangepast om een goede aansluiting met het elementennet van de tunnel te verkrijgen. Figuren 4 en 5 tonen de eindige elementenmodellen voor beide locaties waarbij door middel van kleuren de verschillende bodemlagen zijn aangegeven. 11

17 Figuur 4 Eindige elementen modelvan bodem en tunnel ter plaatse van Meetring Noord. 12

18 Figuur 5 Eindige elementen model van bodem en tunnel ter plaatse van Meetring Zuid 13

19 4.1 is De grondlagen de vlakken van de tunnel als geheel. en de steundruk. van de omringende grond speelt A deze aspecten spelen een rol bij de werkelijk optredende stijfheid van de tunnellining. Uit de predietie volgt een voorspelling van de invloed van de diverse aspecten. Omdat de belasting bekend is, kan daaruit een voorspelling omtrent de stijfheid van de tunnel worden gedaan. Daartoe zullen in de komende paragrafen, per onderwerp, krachten, momenten en verplaatsingen van de constmctie in de langs- en ringrichting worden gepresenteerd. Daarnaast zullen de spanningen en vervormingen van de grond worden gepresenteerd. n de bijlagen vindt men een complete set grafieken die de resultaten van de berekeningen weergeven. Het betreft: De resultaten zullen worden behandeld verschillen tussen de ringen behandeld. aan de hand van meetring Noord. n paragraaf 4.5 worden de Tot slot van dit hoofdstuk zullen de resultaten nader worden geanalyseerd, waarbij de nadruk zal liggen op de maximale momenten en krachten in relatie tot de ontwerpwaarden die door de aannemer zijn afgegeven in TCH fax MLAJatzl d.d Geoteebnisch zal de nadruk liggen op de toelaatbaarheid van de maxin:1aal optredende vervormingen. 14

20 4.2 Verplaatsingen De eerste drie figuren..in bijlage A tonen de vervormde doorsnede van de meetring Noord ten gevolge respectievelijk verticale, horizontale en diagonale belasting. De drie figuren vertonen sterke gelijkenis: een duidelijke ovalisering, Daar waar de kracht aangrijpt, dijt de ring uit en ter compensatie van die vervorming wordtde ring 90 graden verder smaller. Tabel 5 vat de maxima samen. Uit Tabel 5 blijkt inderdaaddatdebelastinggevallen tot op grote hoogte identieke vervormingen geven. De verticale belasting leidt tot.de grootste. vervorming, waarschijnlijk doordat de steundruk. door de omringende grond bovenin de tunnel het kleinst is, Tabel 5: Maximale radiale verplaatsingen van Meetring Noord ten gevolge van de statische belastingproef belastin eval verticaal horizontaal dia onaal maximum uitdi' in maximum'indeukin 0; ' Uit.figuur tot en met 3 hlijkt dat.de.voegverplaatsingen tussen segmenten voornamelijk tangentieel zijn. Radiale voegverplaatsingen zijn verwaarloosbaar. Figuur 4 van bijlage A toont de vervorming van de omringende grond bij het belastinggeval verticaal. We zien dat de sterkste vervorming zich concentreert bij de top en bodem van de tunnel. Binnen een viertal meters vanafhet aangrijpingspunt van de belasting is de vervorming van de grond gereduceerd tot minder dan 10% van hetmaxirnurn. De figuren 5 tot en met 10 van bijlage A tonen het verloop van de verplaatsing in de belastingrichting alsmede de axiale verplaatsing als functie van de afstand tot het hart van de meetring. n de figuren zijn de ringvoegen duidelijk te herkennen aan 'de 'discontinuiteiten' in de verplaatsingslijn. Verder kan worden opgemaakt uit de figuren dat de belasting vrij snel gespreid is in de liningrichting: na 8.5 m is de verplaatsing weer praktisch nul. Tot slot van deze paragraaf kan worden gesteld dat de voegverplaatsingen in de ringvoegen gering zijn. Radiaal treden de.gtootsteringvoegverplaatsingen op tussen de grens van belaste/onbelaste ring en bedraagt dan circao.lmm. Gezien de reeds gemeten radiale voegverplaatsingenbijmeetring Noord [2], die tot 4 rnm kunnen oplopen,. is de optredende radiale ringvoegverplaatsing klein te noemen. De grootste axiale ringvoegverplaatsingen treden op tussen de meetring en de naburige ringen.. Ook deze verplaatsing is orde 0.1 mrn en klein vergeleken met de reeds gemeten axialevoegverplaatsingin de orde 1 mm [2]. 4.3 Momenten en kracbten Zoals te verwachten was op basis van de vervormingsbeelden voor de diverse belastinggevallen, komen de verdelingen van momenten en krachten over de.ring sterk overeen bij verticale, horizontale of diagonale belasting. Het duidelijkst is dat te herkennen in figuur 11 van bijlage A, waar de tangentiele normaalkracht in de meetring als functie van de polaire coördinaat cj> is weergegeven. Grofweg gezien verschuift de krachtsverdeling steeds 45 graden gaande van verticaal via diagonaal naar horizontaal. Het verloop is steeds dat bij het aangrijpingspunt van een kracht grote tangentiële trekkrachten optreden, waarna 90 graden verder de tangentiële normaalkracht vrijwel nul is. Het eerste verschijnsel is te 15

21 verklaren uit bet ovaliseren van de ring, waardoor er trek komt op die plekken waar dédiäfueterwn de ring toeneemt Het tweede versçhijnsel kan verklaard worden door de steundruk van de grond, die blijkbaarbijtlagelelastmgopnwaatdoordetangentiêlenormaalkracht op 90gtadeJl van hetgrijpingpllt1"is. Belangrijkste verscilil$en ije.bela$tinvaijendoetzicb voor bij 180 graden, waarde verticale belasting een sterkepjék vertoont, dieindeqverigebelastinggevalien niettenlgkomt.>ezelli is te verklaren dqqr.... J1et... vgsq te.kijl<en. in.figuur vatl.bij1age onderin...jpt..d bèla$ting..op.ije.ns. val1. twee.. seen..waantoqr.de voegaläaat. enigszins wijkt. Dit.leidt.tot...re tangentiëletrew"acbt dan aatl debovenzijde,waarde. voeg dichtgeknepen. wordt. De aridere belastinggevailen.kennen dezelfde aangdjpcondities voor beide puntlasten, waardoor het belastingbeeld veelmee"sbis. Detanp-elel>uJiell4élDentenveltonen.1fdeversêhvfug van de pieken die bijdêntiële nocl1teljt.verd\venotnen'.zoals..ujtfiguur13)vanbijlage A blijkt.. De...veliic de Dlomentenqdr.itlj.ste...ve:r}(l<k>qr...n.bet vervonningsbeéld.tekijk'a))ijhet aanjpingsl'untajl4lnndlt(jetijrvandejunneltoe.enzijndebuigdementen duspogjtief.n7lltiemy7r<lf. ciitervanderûlg,op isvan de.qçtutieve vergelijkillienvooreenring, kleinerwotdenzijlj<iej)uigell(jelllotennegatie.... l)e..grootste negatieve buigingis kleiner dan de grootstepositievebuiging,overee11komstig de waarden voor de uitdijing respectieyelijkinquk.illgin'fa:be15. De verdellitg.vanded\vttm.(f12bijlaea}volgtkeurig hetyedoop van de buigende momenten, daar dedwarsmchtgelijk is aan de eerste afgeleide Valhet buigend moment naar deot:n.trek van de ring. Figuren 14.tot en2t!anbijblge;\toljenhetvedqop van detangntiële nonnaal1a'acht. dwar$kracht en momentein rrp:r;$entvedoorsllet:1n alst'w1ctie.van de afstand totbetba,rtvaldemeevoor respectievelijk (jel/cal(g. 14-J6)"orine (fig 1719) endiq118.1e(fig2()..2z)proef'i;)elasting n deze figurenzijnopvallelidê sprongen te zien bij de tangentiële n0n:naal.,en dwkra:çbt. l)eplaats van de sprongen komt overeen met de pqsities van de ringvoegen in bet model Desprogenéllw0rdenerklcoornaar.lWtverlooPYan. ge..vetv0rmingen...endebuigende momemtenalsflmctif:afdtbt<ieg..tekijk<m''''ezientlatde'veryormmgen het. HetY7rlO<>ll."ll _crt..... het..doqp.....,,pyq1i111ingell'.. ijyoqlbeeld blijktuit.. Y7tgp.gsell.9fJ)..lti.}rt verlp.mm.<iepgen4e.ntell. Y7st. <iat. er eenbervetdé!ing Vlllldetangentiëlenormaalendwarskracilten tus$ende ringen optreedt. Hetfidelijkst is dat bij de eerste onbelaste ring (ring 75Jende eerstebelástering (ring 76). n de belaste ring ontstaan kracbten door deovalisering vandebelasti1:lg.[)e onbelaste ring.gaat mee in die ovalisering.dat kan alleen als er in de voegtussen.deze twee ringenintetaêtiekfachten ontst.l)ezek.tacijleigentöthet 'scheve' verloop van de krachten ineen ring. Direct naast de voeg wordt de intera.ctiekracbtinde onbelasteringtteej1' wattlridt t()tjlpiekin..n9<m(b.yarskmc in die ring m is bet zo dat de teringtnaast.yoo,gdoor <ieillteplctiek.tacljjals het. ware -:'Wor(jtont, hetgeen ]eidttoteeninqeno"c!'dq\\'l<raclnenilldierij1g; 16

22 4.4 Gronddrukken De gronddmkken tetl gevogevan de diverse belastinggevallen zijn terug te vinden in figuren 23 tot en met 28 van bijlage A. n mlegevmlen geldt dat de invloed van de belastingproef relatief gering is, zoals ook al uit het vervormingsbeeld bleek. De invloed op de spanningstoestand in de omringende grond strekt zich uit tot ongeveer één tunneldiameter. De grootste veranderingen treden op direct naast de ring. De grondspanningen veranderen. daar maximaal. 15 kpa Deze waarde is voor alle belastinggevallen gelijk. De heersende gronddrukken rondom de Meetringen zijn orde 15()..250 kpa [1], [2]. De belastingproef leidt dus tot veranderingen in de spanningstoestand direct naast de tunnel van circa 10 %. Verder van de tunnel is de veranderingmimiem. Op grond hiervan kan gesteld worden dat de belastingproef geen significante verandering in de spanningstoestand van de bodem leidt. 4.5 Meetring Noord versus Meetring Zuid n Bijlage B zijn grafieken opgenomen voor Meetring Zuid metfiguumummerlng die overeenkomt met de corresponderende grafiek voor Meetring Noord in bijlage A. De bodem bij Meetring Zuid is.slapper dan de grond die wordt aangetroffen bij Meetring Noord. Het is daarom niet verwonderlijk dat de verplaatsingen iets groter zijn, De belangrijkste waarden zijn verzameld in Tabel 6. Tabel 6: Maximale rat/iale verplaatsingen van Meetring Zuid ten gevolge van de statische belastingproef belastinggeval.. maximum uitdüing maximum 'indeuking' verticaal horizontaal diagonaal Gemiddeld zijn de verplaatsingen 10% groter. Het verplaatsingsbeeld blîjft echter hetzelfde. Wel zien we dat de radiale ringvoegverplaatsingen iets groter zijn, waarschijnlijk door een kleinere gronddruk ter plaatse. Dit is metnarne duidelijk in figuur 6 van Bijlage B. De grootste radiale ringvoegverplaatsing is nu circa 0.4 mm, n meetring Zuid zijn de gemeten. radialeringvoegverplaat$ingen veel kleiner dan in meetring Noord, namelijk l.5fl} versus 4 [2] mm. De berekende voegverplaatsingen ten gevolge van de statische belastingproef blijven nog ruim onder beide waarden. De krachtswerking bij Meetring Zuid en aanpalende ringen verschilt niet wezenlijk van de situatie bij Meetring Noord. Blijkbaar zijn de verschillen in grondsamenstelling niet zodanig dat er andere mechanismen in de krachtswerking optreden. 4.6 Beoordeling rekenresultaten Door TCH, de aannemerscombinatie van de Tweede Heinenoordtunnel, zijn in TCH fax MLA/atzl d.d ontwerpwaarden voor de buigende momenten en normaalkrachten in ringrichting gegeven. De volgende waarden gelden: een buigend moment van 100 knm, een normaalkracht van 1400 kn, optredend tegelijkertijd met het bovengenoemd buigend moment, waarden gelden voor een veiligheidsfactor 1. 17

'. ". .;"'... ... .. :;.; ...,. ... ... ..::'.' -:.. /" -.:.. ". ". ;... '..: ::.. :::.:>' :... <... ... ... ;-: :.. ,.

'. . .;'... ... .. :;.; ...,. ... ... ..::'.' -:.. / -.:.. . . ;... '..: ::.. :::.:>' :... <... ... ... ;-: :.. ,. '. ". ". '..,.t;.;"'..... :;.;............,...........::'.' ". ".... -.:.. -:.. /".. ::.. :::.:>'.. ;... '..:... :...::...::.. :..

Nadere informatie

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. "...

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. ... ~T Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Droge infrastructuur Afdeling Tunnelbouw Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede

Nadere informatie

Technolog ie-inventarisatie meetsystemen

Technolog ie-inventarisatie meetsystemen Technolog ie-inventarisatie meetsystemen L700-02 december 1998 Technologie-inventarisatie meetsystemen definitief december 1998 COB: L700-02 GD: CO-381590/11 WL: 11506 COB: L700-02 definitief december

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

~mm CUR/COB Postbus 420 2800 AK Gouda Tel. 0182-540660

~mm CUR/COB Postbus 420 2800 AK Gouda Tel. 0182-540660 Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving ~mm CUR/COB Postbus 42 28 AK Gouda Tel. 182-5466 L 33-3 MONITORING GRAAFFRONT BOORPROCES. ONTvnKKELINGPROTOTYPESPEURNEUS CUR/COB-uitvoeringscommissie

Nadere informatie

Validatie Steentoets2008

Validatie Steentoets2008 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterdienst Validatie Steentoets8 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen ir M. Klein Breteler Rapport februari 9 Kennisleemtes Steenbekledingen H86 februari

Nadere informatie

R. L. A. Nienkemper, augustus 1988

R. L. A. Nienkemper, augustus 1988 De deformatie van het menselijke hielkussen onder een statische belast ing. Afstudeerverslag van R. L. A. Nienkemper, augustus 1988 W.F.W. NR. 88.046 Met begeleiding van: Afstudeerdocent: Dr. ir. A. Sauren

Nadere informatie

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530 -ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

Nadere informatie

Vortex-excitatie trillingen getemd

Vortex-excitatie trillingen getemd Werkspoorbrug, Utrecht (2) Vortex-excitatie trillingen getemd Tijdens de hevige najaarswinden van 22 bleek dat er ernstige trillingen optraden in de diagonalen van de net ingevaren Werkspoorbrug bij Utrecht.

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemdaling door Aardgaswinning

Bodemdaling door Aardgaswinning Statusrapport 2010 en Prognose tot het jaar 2070 September 2010 Bodemdaling door Aardgaswinning NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe EP Document Nummer: EP201006302236 Document

Nadere informatie

Monitoring droogteonderzoek veenkaden

Monitoring droogteonderzoek veenkaden Monitoring droogteonderzoek veenkaden Eindrapportage ing. G. de Vries Mede gefinancierd door: 1203255-006 Deltares, 2012, B Titel Monitoring droogteonderzoek veenkaden Opdrachtgever Stichting IJkdijk

Nadere informatie

Fase 1: Eindrapportage deelresultaten 1 en 2

Fase 1: Eindrapportage deelresultaten 1 en 2 NOBIS 95-2-02 ONDERZOEKSCLUSTER GRONDRADAR (BEHORENDE BIJ HET ONDERZOEKSPROJECT VERBETERING VAN DE POSITIE VAN DE IN-SITU BIODEGRADATIE-VARIANT DOOR TOEVOEGING VAN IMBIBITIE EN DRAINAGE AAN DE BESTAANDE

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

Delft. Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-the-art. lr, A.G. Kooiman Rapportnummer 25.5-96-10.

Delft. Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-the-art. lr, A.G. Kooiman Rapportnummer 25.5-96-10. Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-the-art December 1996 lr, A.G. Kooiman Rapportnummer 25.5-96-10 Delft Delfl University of Teoi1nology Faculteit der Civiele Techniek Sectie Betonconstructies

Nadere informatie

Gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen Resultaten uitvoering Meet- en regelcyclus 2007-2012 NAM B.V.

Gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen Resultaten uitvoering Meet- en regelcyclus 2007-2012 NAM B.V. Gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen Resultaten uitvoering Meet- en regelcyclus 2007-2012 NAM B.V. EP Document Nummer.: EP201306203527 Owner: UIO/T/DL Revision No.: Status:

Nadere informatie

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Aart Overeem en Adri Buishand De Bilt, 2012 Technical report; TR-332 Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Versie 1.0 Datum 4 mei 2012

Nadere informatie

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P.

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P. Document van de Sectie Transport & Planning 1. Rapportnummer VK 2004.002 3. Titel rapport FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding 5. Uitvoerend instituut Technische Universiteit Delft, Afdeling Transport & Planning

Nadere informatie

Claims bij de rechtbank

Claims bij de rechtbank Claims bij de rechtbank 209 Onderzoek en beleid Claims bij de rechtbank R.J.J. Eshuis Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Onderzoek en beleid De reeks Onderzoek en beleid omvat de rapporten

Nadere informatie

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo Fase 3 Eindrapport drs. P. Schipper (Grontmij Advies & Techniek bv) drs. M. Vissers (Universiteit Utrecht, Fysische geografie) juli 2003 Gouda, SKB Stichting

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES DOOR J. M. BURGERS, R. N. J. SAAL en C. B. BIEZENO VERHANDELINGEN DER NEDERLANDSCHE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. AFDEELING NATUURKUNDE EERSTE SECTIE. DEEL

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES

ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES ADDENDUM BIJ HET TECHNISCH RAPPORT WATERKERENDE GRONDCONSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE Ten geleide 3 DEEL A Stabiliteitsfactoren 7 DEEL B Teksten

Nadere informatie

Bouwen met of zonder kruipruimte?

Bouwen met of zonder kruipruimte? s tichting ouw esearch Bouwen met of zonder kruipruimte? N E o ~ Q opp. c=jc::::jc=:jc::::::j-~"""""""'~ it : peonverzadigde ~ -_I-=oa--:.!~O-+Y~\~/~Ä~\~~~ - - -. Q ani. ~ ~ I " ~ I verzadigde I I I I

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT. Pilotproject Staalvezelbeton in de Tweede Heinenoordtunnel (SVB-THT) Bouwdienst Rijkswaterstaat. Ir. Boyke M.H.

EVALUATIERAPPORT. Pilotproject Staalvezelbeton in de Tweede Heinenoordtunnel (SVB-THT) Bouwdienst Rijkswaterstaat. Ir. Boyke M.H. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat EVALUATIERAPPORT Pilotproject Staalvezelbeton in de Tweede Heinenoordtunnel (SVB-THT) Ir. Boyke M.H.

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

SV-222 Integratie meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit

SV-222 Integratie meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit SV-222 Integratie meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit N.G.F.M. van der Aa (TNO-NITG) B. van der Grift (TNO-NITG) G.W. van Beusekom (TNO-NITG) A.J.W. Kremers (Arcadis) E.A. Buijs (TNO-NITG) J.A. Meima

Nadere informatie

Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica

Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica Hogeschool Rotterdam Instituut voor Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek Module Aerodynamica ADY03 Reader Voertuigaerodynamica Auteur:, gereed studiejaar 01-013 6 november 01 studiejaar

Nadere informatie

Neerslag en Schade. Onderzoek naar het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars met het oog op de klimaatverandering

Neerslag en Schade. Onderzoek naar het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars met het oog op de klimaatverandering Neerslag en Schade Onderzoek naar het verband tussen neerslag en de schadelast voor brandverzekeraars met het oog op de klimaatverandering Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Data 6 2.1 Databestanden

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie