Predictie statische belastingproef Tweede Heineaoerdtunnel. 26 mei ir. P.P.T. Litjens, GD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Predictie statische belastingproef Tweede Heineaoerdtunnel. 26 mei 1998. ir. P.P.T. Litjens, GD"

Transcriptie

1 98 CON R0782 Predictie statische belastingproef Tweede Heineaoerdtunnel 26 mei 1998 dr.ir, G.P.C. van Oosterhout, TNO Bouw ir. P.P.T. Litjens, GD ir, MJ.L van Prooijen. TNO Bouw Kl ()()..W-082 Werkrapport CUR/COB Uitvoeringscommissie KlOO 'Praktijkonderzoek boortunnels'

2 Auteursrechten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CUR/COB. Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te citeren in artikelen, scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt. Rapport Kl00-W-082, mei 1998, Predictie statische belastingproef Tweede Heinenoordtunnel, CURlCOB, Gouda." Aansprakelijkheid CURlCOB en degenen die aan deze publikatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze uitgave voorkomen, eder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker en CUR/COB sluit, mede ten behoeve van al diegenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uitgave hebben meegewerkt. uit opzet of grove schuld zijdens CUR/COB enlof degenen die aan deze

3 Ttel en sub-titel: Schrf:fverls): Predictie statische belastingproef Tweede P.P.T. Li1jens, M.J.L. van Prooijen, G.P.C. van Heinenoordtunnel Oosterhout Datum rapport: Type rapport: Mei 1998 Werkdocument Rapportnummer opdrachtnemer: COBK1OD-document nummer: 98-CON- R0782 KOO-W-082 Projecileider(s) opdrachtnemer: Projectbegel.eider opdradttgever. dr. ir. G.P.C. van Oosterhout ir. P.S. Jovanovic Naam en adres opdrachtnemer: Naam en adres opdrachtgever: TNO-Bouw Centrum Ondergronds Bouwen Postbus 49 Postbus AA Delft 2800AK Gouda Opmerkingen: Samenvatting rapport: Een predictie voor een statische belastingproef in de Tweede Heinenoordtunnel is uitgevoerd. Er Zijn twee posities beschouwd: een proef ter plaatse van Meetring Noord respectievelyk ZUid. Per locatie is met een driedimensionaal eindige elementenmod.el van de tunnel plus omringende grond berekend tot welke verplaatsingen, krachten, mom.enten en spanni.n.gen een belastingproef aa.nleidin.g geeft. Daa:rby Zijn drie belastingrichtingen beschouwd: verticaal, horizontaal en diagonaa1. De maa.tgevend.e vervormingen en spanningen treden op by verticale belasting, hoewel opgemerkt dient te worden dat de drie beschouwde belastinggevauen leiden tot sterk overeenkomende responsies in de tunnel en bodem. De vervormingen Zijn by Meetring Zuid circa 10% groter dan by Meetring Noord., hetgeen verklaard kan worden door een groter aandeel van slappe grondlagen in Meetveld Zuid. De buigende momenten in de tunnel Zijn in termen van spanningen het meest interessant. daar Zij de gestelde ontwerpwaarden overschrgden. Voorgesteld wordt om by uitvoering van de statische belastîngproef de meetringen on-line te monitoren, zodat in stappen de maximaal toelaatbare vijzelkracht kan worden bepaald.. Relationele rapporten: KOO-W-049 Kl OO-W-06 1 KlOO-W-066 Trefwoorden: Verspreiding: Boortunnels. Krachtswerking, COB-commissie Kl 00 Vervormingen Classffica.t:ie: Classjficatie deze Aantalblz: p,ys: ntern COB-rapport pagino::nee 73 Versie Datum Na:rnertS opdrachtnemer Paraaf Namens opdrachtgever Paraaf concept 29/04/98 dr. tr. G.P.C. van drs. W. van Schelt Oosterhout erf definitief 26/05/98 dr. ir. G.P.C. van drs. W. van Schelt Oosterhout 6)

4 Title and sub-title: Authorls): Predïcnon of the statie lood experiment in the P.P.T. Litjens, M.J.L. van Prooijen, G.P.C. van Second Heinenoord tunnel Oosterhout Date report Type report May 1998 nterim-report Report:nu1'rbercontractor. 98-CON-R0782 Project m.anager(s)contractor: dr.ir. G.P.C. van Oosterhout COBKJ()()-report number. K1oo-W-082 PrQjectattendant princtpal: r, P.S. Jovanovic Name anä address coniraax»: Nameand address princtpal: TNO-Bouw Centrum Ondergronds Bouwen P.O. Box 49 P.O. Box M Delft 2800AK Gouda The Netherlands The Netherlands Remarks: SwnmJ:nyoJreport: A predictidn ojthe forces. moments, displacements and stresse«due to a statie load. test in the Second Heinenoordtunnel has been perjormed. 1ioo possible test sites were considered: nstrumented Ring North or South. Each site. includi:ng the su:rrounding soû; was modeued as a three dtmensional jwte element model. 1hree lood direenons were considered: oertiaû; horizontal and diagonal. t oppeored that tne vertical load. leads to tne largest displa.cements and stresses, although it shdu1dbe noteä that the tunnel and soil. response ojthe other load. cases have strong simij.a.ritiesto tne vertical lood case. Th.e displa.cements of lnstrumented Ring South are about 10% larger than the displacements of lnstrumented Ring Nor:th. which is due to the softer soû conditions in that area. n term.s of stresses, the ring moments are most significant, as they are larger than the design valuesjor bending mommts that were usedfor the Second HeinenoordtunneL t is proposed to perform on-fine monitoring ofthe nstrwnented Rings dwing the execution ofthe statie load. test such that the load. can be increased in steps until the design value of the bending moment is reached. Relational reports: Kloo-W-049 KOO-W-061 KlOO-W-OOO Keywords: Distribution: Bored tunnels. Forcesand deftections COB,-committee K 100 Class1fication: Classtfication this page: Number ojpages: Price: nternal COB-report no 73 Version Date On behalf oj <»ntractor nitials On behalf ojprincipal nitials draft 29/04/98 drjr. G.P.C. van drs. W. van Schelt Oosterhout di" final 26/05/98 dr. tr. G.P.C. van drs. W. van Schelt Oosterhout

5 NHOUDSOPGA VE Hoofdstuk 1 Nl.EDN"G 1 Hoofdstuk 2 BASSGEGEVENS VOOR PREDCTE nventarisatie modelgegevens Meetringen Bodemgesteldheid Tweede Heinenoordtunnel Statische belasting '" 6 Hoofdstuk 3 EN"DGEELEMENTENMODEL nleiding '", Lining '" Omliggende grond 10 Hoofdstuk 4 RESULTA'fEN nleiding '", Verplaatsingen Momenten en krachten Gronddrukken Meetring Noord versus Meetring Zuid : Beoordeling rekenresultaten '" '" 17 Hoofdstuk 5 CONCLUSES '" 19 LTERATUUR 20 Bijlage A: Resultaten Meetring Noord 21 Bijlage B: Resultaten Meetring Noord 49

6 Hoofdstuk! NLEDNG Dit rapport beschrijft de uitvoering van een predictie van de krachten, momenten en verplaatsingen tengevolge van een statische proefbelasting in de Tweede Heinenoordtunnel. Het streven is om bij de twee meetringen in de westelijke tunnelbuis van de Tweede Heinenoordmnnel een statische proef uit te voeren, waarbij de responsie van de ringen kan worden vastgelegd met de instrumentatie van de meetringen, bestaande uit rekopnemers, drukdozen en verplaatsingsopnemers. De eerste ring is geplaatst in het Noordelijke meerveld. de tweede in het Zuidelijke meetveld zoals gedefinieerd door het Centrum Ondergronds Bouwen. Figuur 1 toont een lengteprofiel van de tunnel met de ligging van de meetringen. De eerste meetring is nummer 78 geteld vanaf de startschacht die aan de noordelijke zijde van tunnel ligt. De tweede meetring is nummer 570 geteld vanaf de startschacht. meetveld Noord LJ -20 eerste meetring (ring 78) tweede meetring (ring 570) '\. ""''"""--- oostelijke tunnelbuis westelijke tunnelbuis Figuur 1 Overzicht meetvelden en positie meetringen. De peilen zijn ten opzichte van NAP, in meters. 1

7 n het volgende hoofdstuk wordt de opoouy(vdfringen in de Tweede Heinenoordtunnel beschreven. Daarnaast wordt de.grondopbouwter..plaatse. van de twee meetringen beschreven. Tot slot van dit hoofdstuk wordt de uitvoering vandebe1gproefv()lgens het projectplan [3] beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt het aanmaken. van. het eindige elementen model op basis van de gegevens in hoofdstuk 2. HQOf4stuk 4ga8.tiopde.resultaten van de statïscheanalyses die zijn uitgevoerd op het eindige elementen Jl()($el.Hoofdstuk 5 bevrt de conclusies van dit onderzoek. 2

8 Hoofdstuk 2 BASSGEGEVENS VOOR PREDCTE 2.1 nventarisatiemodelgegevens n dit hoofdstuk worden de basisgegevens ten aanzien van tunnelconstructie, omringende grond en de belasting uit de statische belastingproef beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de reeds verschenen gegevens over de tunnelconstructie en de omliggende grond, zoals die in de diverse K100- werkdocumenten zijn vastgelegd. 2.2 Meetringen Er.' zijn twee meetringen gemaakt voor de.tweede Heiaenoordnmnel. Deze bestaan uit acht geïnstrumenteerde segmenten, waarvan één sluitsteen. n Figuur 2 zijn de segmenten met het referentienummer afgebeeld. n. Figuur 2.ziju. de posities van de diverse opnemers schematisch weergegeven. De tweede meetring is op dezelfde manier geplaatst als de eerste, zodat de posities overeenkomen met de posities in de eerste ring. De opnemers worden aangeduid met de polaire coördinaat <p van de doorsnede waarin ze liggen. De polaire coördinaat loopt linksom en is nul bij de doorsnijding van de y-as met de ring (bovenkant tunnel). De voeg tussen segment 2 en 3 ligt precies op 90 graden. De positie van de setjes verplaatsingsopnemers is ook aangegeven in Figuur 2. De segmenten worden in 'halfsteensverband' geplaatst. Elk setje bestaat uit de axiale voegverplaatsing tussen twee ringen, de radiale voegverplaatsing tussen twee ringen en de tangentiële verplaatsing binnen de. meetring tussen twee segmenten. Elk segment, uitgezonderd de sluitsteen, heeft 10 rekopnemers, 6 in tangentiële richting en 4 in axiale richting. De tangentiële opnemers zitten in paren op een kwart, de helft en driekwart van de lengte van een segment. De axiale opnemers zitten in paren op 1/8 respectievelijk 5/8 van de lengte van een segment. Daarnaast zijn de segmenten aan de buitenkant voorzien van drukdozen. Deze zijn ook gebaseerd op het principe van de snaarrekopnemer en de output bestaat daarom uit een frequentie en temperatuur. De mechanische eigenschappen van de meetringen zijn bekend uit de calibratie van de rekopnemers. n december 1996 zijn op alle segmenten, exclusief desluitstened, van.detweemeetringen drukproeven gedaan. Daamaastzijn op de segmenten 82 toten met 86, zie Figuur 2, buigproeven uitgevoerd. Tijdens de drukproeven zijn opvier verschillende plaatsen in axiale richting geconcentreerde krachten aangebracht, waarbij de responsie van de rekopnemers werd bepaald. Bij de buigproef greep een vijzelkracht excentrisch aan op het segment, zodanig dat tangentiële buigende momenten in het segment ontstaan. Het was niet mogelijk om de sluitsteen en omringende segmenten op buiging te belasten vanwege de afgeschuinde VOml van de elementen. Tijdens de proeven is, per segment, in alle rekopnemers de rek gemeten. Het bleek dat voor elke opnemer door middel van regressie een lineair verband tussen de in het laboratorium aangebrachte kracht en de rek in de opnemer kon worden gevonden, waarbij de correlatie groter is dan

9 sluin , Legenda: S1..7=sêgtnentltlm =..verplaatsing<>pnet:&etl.tl ==do()nedrltlettajlgentielerek8pnrmers ==dqorsta:daletekopnmers =begl"enzing.ent - =positiedru.k:dç;en Figuur 2: Door.medevan de meetri:ng. Kijkrichting: naar debtjol'j'llllchiljetqe (l#iden); PQsitiesvan alk qpnemers zijn schematisch weergegeven. De segmenten zijn aangeduid met het referentienummer. Per paar opnemers is de positie in gradweerge8ett. 4

10 De gevonden regressiecoëfficiënten zijn gecontroleerd met een lineair elastische berekening. Daarbij is een elasticiteitsmodulus E = 4tt4109 Nlm Z gehanteerd, die bepaald is door middel van sonische metingen.. Er is eetl. goedeovereenkoll1st gevonden tussen de lineair elastische berekening en de metingen, met afwijkingen die inde meerderheid van de gevallen onder de 10 % liggen. n dit rapport zal daarom met eene13sticiteitsmodulus van N/rrt worden gewerkt. 2.3.Bodemgesteldlleid Tweede Beinenoordtwmel De statische.belastingproef.zal ter plaatse van twee ringen uitgevoerd worden, te weten de meetring onder de noordelijke oever van de Oude maas (nr. 78) en de meetring aan de zuidelijke oever (nr. 570). Het bodemprofiel en de bijbehorende. parameters zijn vastgesteld aan de hand van de beschikbare parametersets voor de verschillende predicties [Projectbureau Boortunnels 1995]. n onderstaande tabellen zijn de gebruikte waarden voor de predicties van de statische belastingproef gegeven. Daarin zijn de volgende symbolen gebruikt: ld ln volumieke massa verzadigde grond, volumieke massa droge grönd, c' cohesie, cp' inwendige wrijvingshoek, 'V dilatiehoek, v dwarseentractie coëfficiënt, G glijdingsmodulus, Ko verhouding tussen verticale en horizontale spanningen, Eso elasticiteitsproef uit triaxiaalproef. Bij de berekeningen betreffende de meetring Noord wordt uitgegaan van de volgende waterstanden/stijghoogten: freatische grondwaters: NAP +0,48 m stijghoogte laag 18 en dieper gelegen lagen: NAP - 0,10 m Hierbij wordt aangenomen dat het verloop van de watersprong van NAP +0,48 m naar NAP - 0,10 m lineair is vanaf de bovenzijde van laag 18. Ten behoeve van de predicties betreffende de meetring Zuid is gebruik gemaakt van de volgende waterstanden/stijghoogten: freatische grondwaterstand: NAP +0,30 m stijghoogte laag 16étl dieper gelegen lagen: NAP -0,50 m Ook nu wordt aangenomen dat het verloop van de watersprong van NAP +0,30 m naar NAP - 0,50 m lineair is, in dit geval over laag 4. 5

11 E 38A > n het nstrumentatie-eneetplan.l7j, OJ)gesteld doorcurlcob-e0mmissiekjoo' dat deproeenin de Tweede Heinenoordtunnel...beschrijft,...is..de statiscbebelastmgproef. éên...van deconstnlctieve experimenten. n het nstrumentatie'- en Meetplan wordt gesteld dat bet doel van destatische belastingproefis omgegeven.qp te leverenel)tde statische stijfheidvajde;tunne1.idientde proef bij beide meettil)genuitgevoerd..worden,lvaarbijdriel;ilstintillgenwbê$çhouwd: horizontaal, verticaal en dîagonaal.. n februari 1997 isnprojectvoorstel Statische belastingproefopgesreld [3],waárindeuitvoeringvan de belastingproef nader is uitgewetkt. Er is gekozen voor een uitvoering waarin de statiscbebelasting wordt aangebracht over vijf rilgen. waarvan. de middelste ring wordt gevormd door een meetring. De kracht wordt aangebracht. meteenbeproevingsinstallatie volgens de principe'-opzet die is geschetst in Figuur 3. Het hart van de beproevingsinstallatie wordt gevormd door een stalen spil, dîeglijdend is opgelegd op twee komscharnieren.dîe op hun beurt mstenop twee lonies. Aan de stalen spil zijn tien paren vijzels aangebraeht.eênpaar vijzels wordt gevormd door vijzels die 180 graden ten opzichte van de ander zijn gedraaid. Eén segment wordt steeds door twee vijzels belast. 6

12 Door de glijdende oplegging. kan de spil om zijn lichaamsas draaien, waardoor beproeving in elke oriëntatie mogelijk is. De vijzels worden afzonderlijk aangestuurd, zodat het in principe mogelijk is om de vijzelkracht per vijzel te variëren. n de predictie is er vanuit gegaan dat alle vijzelbelastingen gelijk zijn. De totale kracht die op de tunnel wordt uitgeoefend, 0.8 MN radiale belasting op de tunnelwand. is maximaal 8 MN. Eén vijzel geeft dus maximaal 7

13 Î" ) '; \çy.j' " " Schaal 1:20 Figuur 3 Principe-schets van de beproevingsinstajlatie voor de statische belastingproej: 8

14 Hoofdstuk 3 ENDGEELEMENTENMODEL 3.1 nleiding Op basis van de basisgegevens omtrent de tunnel en de belastingproef die in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd, is een model van de tunnel gemaakt op basis van de eindige elementenmethode. Hiervoor is het pakket DANA gebruikt. Er is een drie-dimensionaal model gemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van symmetrie-overwegingen. De belasting is symmetrisch ten opzichte van de meetring. Voor het doel van deze predictie kan de meetring als symmetrievlak voor de lining worden beschouwd. Dat laatste geldt bij benadering ook voor de grond. Op grond van deze overweging is een verticaal symmetrievlak gedefinieerd, de meetring. De symmetrievoorwaarden op het symmetrievlak zijn: lopend door het midden van axiale verplaatsing Uax = 0 rotatie om een horizontale as <Pax = 0 Het model is beschreven in een ru.imte die wordt opgespannen door een x-y-z-assenstelsel. De z-as wijst in de lining- (langs-)richting, de y-aswijst verticaal naar boven en de x-as ligt horizontaal loodrecht op de y- en z-as. De x- en y-as vormen het symmetrievlak, dat eerder ter sprake is gekomen. Zodoende ligt de oorsprong van het assenstelsel in het hart van de tunnel en in het symmetrievlak. Om de locatie in omtreksrichting aan te kunnen geven is een polaire coördinaat <P ingevoerd die linksom gericht is en bovenin de tunnel gelijk aan 0 graden is. 3.2 Lining De belasting werkt op 2.5 ringen van het eindige elementen model. Daarnaast zijn 3 onbelaste ringen beschouwd om de lastspreiding in de langsrichting van de tunnel te beschouwen...hlet geometrimodel van de constructie bevat zodoende 5.5 ringen. De ringen zijnouwd. uit segmenten,. waarvan de afmetingen worden gebaseerd op ontwerptekeningen van de Tweede Heinenoordtunnel, die in het kader van de insttwnentatie van de meetring aan TNO zijn verstrekt [6]. Alle segmenten zijn verdeeld in 3 elementen over de dikte. De langs- en ringvoegen hebben element over de dikte. De segmenten van de 2.5 ringen die belast worden, zijn opgebouwd uit elementen meteenafmetingvan 0.75 m in langsrichting. n0rntreksrichting is bij de elementenverdeling rekening gehouden met de ligging van de oppervlakken waarop de vijzels de belasting uitoefenen. Tussen. de belasteringen ondering en tussen de buitenste belastering en de daarnaast liggende (onl;lelaste)ring..zijn.de. ringvoegenmeegenomen in bet model..de drie onbelaste ringen zijn grover en eenvoudiger gemûdelleerd: l.element in langsrichting (dus.5m lang) en zonder ringvoegen ertussen. Hierdoor is het halfsteensverband, waarmee detunnellining is opgebouwd niet meegenomen. 9

15 De langs- enringvoegen zijn. gemodelleerd3ç)rjemetrie van het segment te verjoogen enjof de materiaaieigenschnvandeelllletltenterpl van de voegen equivalent aan de stijfheid van de voeg te maken, zoalsuitlaj:)<)()ri.rornjslll [SJ.n.htm04el zijn geen interface-elementen ter modellering vanmojkegapingvan de voegen toegepast Op grond van de berekeningsresultaten zal in de statischeana.lyse worden beloordeeld of dit uitgangspunt terecht is gehanteerd. De afmetingen van de tunnel zijn als volgt: de segmenten zijn 1.5 m breed (in langsrichtiaag).ell. 35qmm dik. De langs- enringvoegenhebbeneen afmeting van 210 mm in radiale richting. De ringvoegen zijn 2 mm dik (in langsrichting).l)e bimlen- enbuitendiameter van de ringen is respectievelijk 7.6 en 8.3ln. segmenten..$ltangsvoên.(bet0n): ElasticiteitsmodUiusE= Nlnf Dwarscontractiecoofficiët v=0;2 Soortelij:ke'Y1tl Ringvoegen. (triplex. piaages): EquivalenteElasticititsmOdulus E = N/m 2 Dwarscont'aCtÏecoëfficiëntv= 0.1 Equivalente soortelijke massa y =800 kglm 3 De eigenscnwj)epval.se,gmeptenzijnbaseerd op.decalibratie van de. rekopnemers in.de meetrigen,diil1 199 is.uit\loerd bij. TNO Bouw...[4]. De eigenschappen van de triplexpiaatjeszijngebasoprdergenmdejcperi.menteel. on aan de voegen. Aangenomen is dat làsting,dic de Vijzelsop.de ringen.uitenen, over de hele breedte. VaJl een segment aangrijpt. De lengte. van het belaste oppervlak in ori711ting is geschat uit F'iglur 3. Voor deze lengte is aangenomen 0.34 m, De belaste oppervlakken zijn gedodelleerd op 0 en 180 voor de situatie met verticale belasting, op 90 0 en voor de situatie met horizontale belasting en op 135 en 315 voorde situatie t diagonaebelasting. Zoals al vermeld is, bedraagt de belasting(ls Mt-i per vijzel. Deze belasting is omgerekend naar een uniform verdeelde belasting..degroisin.vej:tiçiûe."ting).gedodell.lllaaîveldt()téén tunnelonderde tunnel d()or. l...vl.. olulm.l79ta1e. (x-rifbtinî> isbet. l. in tqtaal zestunneldibtëe4.z;,.eaandehterdjde vanhetmo4eliss.256m( x 0.0(2). DerandvoorWaàrdi#jllaatlgeJlor#eri voorheteiliqi..ellltezijnals vol; ><::.>>::,:,,:: : '::::"'.:>:.", ".":: ::".'.,::.,:-.. :::. :::.,.,",.',,','. z-verp]aatsmg;;; (l..voqr. de. knqqpi)unteninhètsynnnetrievlak(9p= O), x-,yen..z-rptsingux=uyr==().voorlul\ltenillbet.achfll*(z.= ), x,'hellvlx;;;ll%r=()vool'detenîlbeidezijvlakken(x=±25)' x,yenz-vetpltsinguïl;::;:uy::::u;t::::o'voordeknooppunteninhetondervlak (y =-12.85) De belastingproef zal op twee plaatsen plaatsvinden, ter plaatse van meetring Noord (18) en van meetring ZUid (510). Op basis van de geoteclmische gegevens die zijn gepresenteerd in paragraaf 2.3, 10

16 zijn relevante parameters voor de elementen, waarmee de bodem is gemodelleerd, vastgesteld. Deze parameters zijn verzameld in Tabel 3 (Noord) respectievelijk Tabel 4 (Zuid). Tabel 3: Grondparameters meetveld Noord. Laag Tabel 4: Laag , , De dikten van sommige grondlagen ter diepte van de tunnel zijn lichtelijk aangepast om een goede aansluiting met het elementennet van de tunnel te verkrijgen. Figuren 4 en 5 tonen de eindige elementenmodellen voor beide locaties waarbij door middel van kleuren de verschillende bodemlagen zijn aangegeven. 11

17 Figuur 4 Eindige elementen modelvan bodem en tunnel ter plaatse van Meetring Noord. 12

18 Figuur 5 Eindige elementen model van bodem en tunnel ter plaatse van Meetring Zuid 13

19 4.1 is De grondlagen de vlakken van de tunnel als geheel. en de steundruk. van de omringende grond speelt A deze aspecten spelen een rol bij de werkelijk optredende stijfheid van de tunnellining. Uit de predietie volgt een voorspelling van de invloed van de diverse aspecten. Omdat de belasting bekend is, kan daaruit een voorspelling omtrent de stijfheid van de tunnel worden gedaan. Daartoe zullen in de komende paragrafen, per onderwerp, krachten, momenten en verplaatsingen van de constmctie in de langs- en ringrichting worden gepresenteerd. Daarnaast zullen de spanningen en vervormingen van de grond worden gepresenteerd. n de bijlagen vindt men een complete set grafieken die de resultaten van de berekeningen weergeven. Het betreft: De resultaten zullen worden behandeld verschillen tussen de ringen behandeld. aan de hand van meetring Noord. n paragraaf 4.5 worden de Tot slot van dit hoofdstuk zullen de resultaten nader worden geanalyseerd, waarbij de nadruk zal liggen op de maximale momenten en krachten in relatie tot de ontwerpwaarden die door de aannemer zijn afgegeven in TCH fax MLAJatzl d.d Geoteebnisch zal de nadruk liggen op de toelaatbaarheid van de maxin:1aal optredende vervormingen. 14

20 4.2 Verplaatsingen De eerste drie figuren..in bijlage A tonen de vervormde doorsnede van de meetring Noord ten gevolge respectievelijk verticale, horizontale en diagonale belasting. De drie figuren vertonen sterke gelijkenis: een duidelijke ovalisering, Daar waar de kracht aangrijpt, dijt de ring uit en ter compensatie van die vervorming wordtde ring 90 graden verder smaller. Tabel 5 vat de maxima samen. Uit Tabel 5 blijkt inderdaaddatdebelastinggevallen tot op grote hoogte identieke vervormingen geven. De verticale belasting leidt tot.de grootste. vervorming, waarschijnlijk doordat de steundruk. door de omringende grond bovenin de tunnel het kleinst is, Tabel 5: Maximale radiale verplaatsingen van Meetring Noord ten gevolge van de statische belastingproef belastin eval verticaal horizontaal dia onaal maximum uitdi' in maximum'indeukin 0; ' Uit.figuur tot en met 3 hlijkt dat.de.voegverplaatsingen tussen segmenten voornamelijk tangentieel zijn. Radiale voegverplaatsingen zijn verwaarloosbaar. Figuur 4 van bijlage A toont de vervorming van de omringende grond bij het belastinggeval verticaal. We zien dat de sterkste vervorming zich concentreert bij de top en bodem van de tunnel. Binnen een viertal meters vanafhet aangrijpingspunt van de belasting is de vervorming van de grond gereduceerd tot minder dan 10% van hetmaxirnurn. De figuren 5 tot en met 10 van bijlage A tonen het verloop van de verplaatsing in de belastingrichting alsmede de axiale verplaatsing als functie van de afstand tot het hart van de meetring. n de figuren zijn de ringvoegen duidelijk te herkennen aan 'de 'discontinuiteiten' in de verplaatsingslijn. Verder kan worden opgemaakt uit de figuren dat de belasting vrij snel gespreid is in de liningrichting: na 8.5 m is de verplaatsing weer praktisch nul. Tot slot van deze paragraaf kan worden gesteld dat de voegverplaatsingen in de ringvoegen gering zijn. Radiaal treden de.gtootsteringvoegverplaatsingen op tussen de grens van belaste/onbelaste ring en bedraagt dan circao.lmm. Gezien de reeds gemeten radiale voegverplaatsingenbijmeetring Noord [2], die tot 4 rnm kunnen oplopen,. is de optredende radiale ringvoegverplaatsing klein te noemen. De grootste axiale ringvoegverplaatsingen treden op tussen de meetring en de naburige ringen.. Ook deze verplaatsing is orde 0.1 mrn en klein vergeleken met de reeds gemeten axialevoegverplaatsingin de orde 1 mm [2]. 4.3 Momenten en kracbten Zoals te verwachten was op basis van de vervormingsbeelden voor de diverse belastinggevallen, komen de verdelingen van momenten en krachten over de.ring sterk overeen bij verticale, horizontale of diagonale belasting. Het duidelijkst is dat te herkennen in figuur 11 van bijlage A, waar de tangentiele normaalkracht in de meetring als functie van de polaire coördinaat cj> is weergegeven. Grofweg gezien verschuift de krachtsverdeling steeds 45 graden gaande van verticaal via diagonaal naar horizontaal. Het verloop is steeds dat bij het aangrijpingspunt van een kracht grote tangentiële trekkrachten optreden, waarna 90 graden verder de tangentiële normaalkracht vrijwel nul is. Het eerste verschijnsel is te 15

21 verklaren uit bet ovaliseren van de ring, waardoor er trek komt op die plekken waar dédiäfueterwn de ring toeneemt Het tweede versçhijnsel kan verklaard worden door de steundruk van de grond, die blijkbaarbijtlagelelastmgopnwaatdoordetangentiêlenormaalkracht op 90gtadeJl van hetgrijpingpllt1"is. Belangrijkste verscilil$en ije.bela$tinvaijendoetzicb voor bij 180 graden, waarde verticale belasting een sterkepjék vertoont, dieindeqverigebelastinggevalien niettenlgkomt.>ezelli is te verklaren dqqr.... J1et... vgsq te.kijl<en. in.figuur vatl.bij1age onderin...jpt..d bèla$ting..op.ije.ns. val1. twee.. seen..waantoqr.de voegaläaat. enigszins wijkt. Dit.leidt.tot...re tangentiëletrew"acbt dan aatl debovenzijde,waarde. voeg dichtgeknepen. wordt. De aridere belastinggevailen.kennen dezelfde aangdjpcondities voor beide puntlasten, waardoor het belastingbeeld veelmee"sbis. Detanp-elel>uJiell4élDentenveltonen.1fdeversêhvfug van de pieken die bijdêntiële nocl1teljt.verd\venotnen'.zoals..ujtfiguur13)vanbijlage A blijkt.. De...veliic de Dlomentenqdr.itlj.ste...ve:r}(l<k>qr...n.bet vervonningsbeéld.tekijk'a))ijhet aanjpingsl'untajl4lnndlt(jetijrvandejunneltoe.enzijndebuigdementen duspogjtief.n7lltiemy7r<lf. ciitervanderûlg,op isvan de.qçtutieve vergelijkillienvooreenring, kleinerwotdenzijlj<iej)uigell(jelllotennegatie.... l)e..grootste negatieve buigingis kleiner dan de grootstepositievebuiging,overee11komstig de waarden voor de uitdijing respectieyelijkinquk.illgin'fa:be15. De verdellitg.vanded\vttm.(f12bijlaea}volgtkeurig hetyedoop van de buigende momenten, daar dedwarsmchtgelijk is aan de eerste afgeleide Valhet buigend moment naar deot:n.trek van de ring. Figuren 14.tot en2t!anbijblge;\toljenhetvedqop van detangntiële nonnaal1a'acht. dwar$kracht en momentein rrp:r;$entvedoorsllet:1n alst'w1ctie.van de afstand totbetba,rtvaldemeevoor respectievelijk (jel/cal(g. 14-J6)"orine (fig 1719) endiq118.1e(fig2()..2z)proef'i;)elasting n deze figurenzijnopvallelidê sprongen te zien bij de tangentiële n0n:naal.,en dwkra:çbt. l)eplaats van de sprongen komt overeen met de pqsities van de ringvoegen in bet model Desprogenéllw0rdenerklcoornaar.lWtverlooPYan. ge..vetv0rmingen...endebuigende momemtenalsflmctif:afdtbt<ieg..tekijk<m''''ezientlatde'veryormmgen het. HetY7rlO<>ll."ll _crt..... het..doqp.....,,pyq1i111ingell'.. ijyoqlbeeld blijktuit.. Y7tgp.gsell.9fJ)..lti.}rt verlp.mm.<iepgen4e.ntell. Y7st. <iat. er eenbervetdé!ing Vlllldetangentiëlenormaalendwarskracilten tus$ende ringen optreedt. Hetfidelijkst is dat bij de eerste onbelaste ring (ring 75Jende eerstebelástering (ring 76). n de belaste ring ontstaan kracbten door deovalisering vandebelasti1:lg.[)e onbelaste ring.gaat mee in die ovalisering.dat kan alleen als er in de voegtussen.deze twee ringenintetaêtiekfachten ontst.l)ezek.tacijleigentöthet 'scheve' verloop van de krachten ineen ring. Direct naast de voeg wordt de intera.ctiekracbtinde onbelasteringtteej1' wattlridt t()tjlpiekin..n9<m(b.yarskmc in die ring m is bet zo dat de teringtnaast.yoo,gdoor <ieillteplctiek.tacljjals het. ware -:'Wor(jtont, hetgeen ]eidttoteeninqeno"c!'dq\\'l<raclnenilldierij1g; 16

22 4.4 Gronddrukken De gronddmkken tetl gevogevan de diverse belastinggevallen zijn terug te vinden in figuren 23 tot en met 28 van bijlage A. n mlegevmlen geldt dat de invloed van de belastingproef relatief gering is, zoals ook al uit het vervormingsbeeld bleek. De invloed op de spanningstoestand in de omringende grond strekt zich uit tot ongeveer één tunneldiameter. De grootste veranderingen treden op direct naast de ring. De grondspanningen veranderen. daar maximaal. 15 kpa Deze waarde is voor alle belastinggevallen gelijk. De heersende gronddrukken rondom de Meetringen zijn orde 15()..250 kpa [1], [2]. De belastingproef leidt dus tot veranderingen in de spanningstoestand direct naast de tunnel van circa 10 %. Verder van de tunnel is de veranderingmimiem. Op grond hiervan kan gesteld worden dat de belastingproef geen significante verandering in de spanningstoestand van de bodem leidt. 4.5 Meetring Noord versus Meetring Zuid n Bijlage B zijn grafieken opgenomen voor Meetring Zuid metfiguumummerlng die overeenkomt met de corresponderende grafiek voor Meetring Noord in bijlage A. De bodem bij Meetring Zuid is.slapper dan de grond die wordt aangetroffen bij Meetring Noord. Het is daarom niet verwonderlijk dat de verplaatsingen iets groter zijn, De belangrijkste waarden zijn verzameld in Tabel 6. Tabel 6: Maximale rat/iale verplaatsingen van Meetring Zuid ten gevolge van de statische belastingproef belastinggeval.. maximum uitdüing maximum 'indeuking' verticaal horizontaal diagonaal Gemiddeld zijn de verplaatsingen 10% groter. Het verplaatsingsbeeld blîjft echter hetzelfde. Wel zien we dat de radiale ringvoegverplaatsingen iets groter zijn, waarschijnlijk door een kleinere gronddruk ter plaatse. Dit is metnarne duidelijk in figuur 6 van Bijlage B. De grootste radiale ringvoegverplaatsing is nu circa 0.4 mm, n meetring Zuid zijn de gemeten. radialeringvoegverplaat$ingen veel kleiner dan in meetring Noord, namelijk l.5fl} versus 4 [2] mm. De berekende voegverplaatsingen ten gevolge van de statische belastingproef blijven nog ruim onder beide waarden. De krachtswerking bij Meetring Zuid en aanpalende ringen verschilt niet wezenlijk van de situatie bij Meetring Noord. Blijkbaar zijn de verschillen in grondsamenstelling niet zodanig dat er andere mechanismen in de krachtswerking optreden. 4.6 Beoordeling rekenresultaten Door TCH, de aannemerscombinatie van de Tweede Heinenoordtunnel, zijn in TCH fax MLA/atzl d.d ontwerpwaarden voor de buigende momenten en normaalkrachten in ringrichting gegeven. De volgende waarden gelden: een buigend moment van 100 knm, een normaalkracht van 1400 kn, optredend tegelijkertijd met het bovengenoemd buigend moment, waarden gelden voor een veiligheidsfactor 1. 17

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Aardbevingen Grond Constructie-interactie" ir. Flip J. M. Hoefsloot 1 oktober 2015!

Aardbevingen Grond Constructie-interactie ir. Flip J. M. Hoefsloot 1 oktober 2015! Aardbevingen Grond Constructie-interactie ir. Flip J. M. Hoefsloot 1 oktober 2015! Inhoud Gebouwrespons algemeen Voorbeeld gebouw op palen 3 benaderingen Site Response Analyse Grondonderzoek en parameters

Nadere informatie

STERKTE BEPALING. Opdracht 1 : Onderzoek aluminium constructiedeel

STERKTE BEPALING. Opdracht 1 : Onderzoek aluminium constructiedeel STERKTE BEPALING In de lessen sterkteleer heb je een berekeningsmethode gezien om de spanningen in een materiaal te bepalen en hieruit de nodige afmetingen te berekenen. In solid edge kan dit op een soepele

Nadere informatie

Hout. Houteigenschappen 2013/12

Hout. Houteigenschappen 2013/12 2013/12 Hout Houteigenschappen Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen echter per soort enigszins variëren. Om tot optimaal gebruik en

Nadere informatie

RFEM Nederland Postbus 22 6865 ZG DOORWERTH

RFEM Nederland Postbus 22 6865 ZG DOORWERTH Pagina: 1/12 CONSTRUCTIE INHOUD INHOUD Constructie 1 Graf. Staven - Snedekrachten, Beeld, -Y, 6 1.3 Materialen 1 qp (M-y) 6 1.7 Knoopondersteuningen 1 Graf. Staven - Snedekrachten, Beeld, -Y, 7 1.13 Doorsnedes

Nadere informatie

Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 a De trekkracht volgt uit: F t A f s 10 100 235 235000 N 235 kn b De kracht kan als volgt worden bepaald: 1 l l l E l F E A F EA l 2,1 10 5 10 100 10/2000

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

VOOR HET vfas CONGRES

VOOR HET vfas CONGRES ALIMENTATIE VAN DE TOEKOMST SCHEIDEN IN NEDERLAND 2012 onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de vfas DE SCHEIDINGSADVOCATEN vfas CONGRES 2012 VAN ALIMENTATIE DE vfas NODIGEN VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Het modelleren van een onvolkomen put met een meerlagenmodel

Het modelleren van een onvolkomen put met een meerlagenmodel Het modelleren van een onvolkomen put met een meerlagenmodel Mark Bakker i Een onvolkomen put kan gemodelleerd worden met een meerlagenmodel door het watervoerend pakket op te delen in drie lagen gescheiden

Nadere informatie

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F. Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen Voorbeeldberekening ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.Maatje maart 2007 Inleiding In opdracht van Bouwen met Staal ontwikkelde

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. A B C D Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties zijn: Moment in punt

Nadere informatie

Examen Klassieke Mechanica

Examen Klassieke Mechanica Examen Klassieke Mechanica Herbert De Gersem, Eef Temmerman 2de bachelor burgerlijk ingenieur en bio-ingenieur 14 januari 2008, academiejaar 07-08 NAAM: RICHTING: vraag 1 (/3) vraag 2 (/5) vraag 3 (/5)

Nadere informatie

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS?

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? CT309 : PLASTICITEITSLEER THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? M M - N N + + σ = σ = + f f BUIGING EXTENSIE Ir J.W. Welleman bladnr 0 kn Gebruiksfase met relatief geringe belasting WAT GEBEURT

Nadere informatie

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG IT 00 * * FI _ NO 4 5 ilzm 1 W. - j r* * * * * * Ri.:istaaI Pctu' 20.)(iO 3'2 LA U'çhi TNO-rapport 99M1-00809ISCAJVIS WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG TNO

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Gestelde vragen en antwoorden 1. Kan er ook een webinar gegeven worden op het gebruik van een plaat met ribben. Dit voorstel is doorgegeven, en al intern

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

Steungevende werking van betonnen vloerplaten op de kipstabiliteit van stalen liggers (Concept)

Steungevende werking van betonnen vloerplaten op de kipstabiliteit van stalen liggers (Concept) Steungevende werking van betonnen vloerplaten op de kipstabiliteit van stalen liggers (Concept) H.H. Snijder, J.C.D. Hoenderkamp en J. Maljaars Alle auteurs zijn werkzaam aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Reader Periode Leerjaar J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17 DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17 Groningen, 12 april 2013 74102436- GCS 13.R.53691 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17

Nadere informatie

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK Bepaling van de hechting van verf op hout : de HPK (HechtingsProefKit) versie 2015 1. Voorwoord Dit document is opgesteld door de Commissie Verf op Hout.

Nadere informatie

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst?

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Milieu is een hot topic. En terecht. Het is nu dat er moet gediscussieerd worden om onze huidige levenskwaliteit

Nadere informatie

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010 Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Architect: Ing. Miroslav Ing. Miroslav Maťaščík Maťaščík - Alfa 04 -a.s., Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Nadere informatie

05-11-12. Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Eenvoudige ontwerpmethode. Doel of van de ontwerpmethode. Inhoud van de presentatie

05-11-12. Gedrag bij brand van staal-beton vloersystemen. Eenvoudige ontwerpmethode. Doel of van de ontwerpmethode. Inhoud van de presentatie 05-11-1 Doel of van de Gedrag van staal-beton vloersystemen Achtergrond van de eenvoudige Inhoud van de presentatie Achtergrond van de eenvoudige van gewapend betonplaten bij 0 C Vloerplaatmodel Bezwijkvormen

Nadere informatie

Goudstikker - de Vries B.V. Blad: 1 Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 07/07/2014 Bestand..: L:\Projecten\gdv\2014\4087\Ber\2-hal\tussenspant 6 meter.rww Belastingbreedte.: 6.000

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Steijgerweg 1 5616 HS Eindhoven

Steijgerweg 1 5616 HS Eindhoven Flensberekeningen Dr.ir. L.H. Braak Mak.Muh. M.E. Dukul Rapport WFW 92.042 april 1992 in opdracht van: Pleuger-Techniek bv Steijgerweg 1 5616 HS Eindhoven pleuger2 nhoudsopqave 1, nleiding 2. Modeivsrming

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com tremco illbruck Productie BV T.a.v. dhr. F. Hendrikse Vlietskade 1032 4241 WC ARKEL Onze referentie

Nadere informatie

INSTITUUT TNO VOOR BOUWMATERIALEN EN BOUWCONSTRUCTIES TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

INSTITUUT TNO VOOR BOUWMATERIALEN EN BOUWCONSTRUCTIES TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK * T 'W RAPPORT BETREFFENDE HET GEDRAG BIJ EENZIJDIGE VERHITTING VAN 3 LICHTGEWICHT BETONPLATEN VOORZIEN AAN DE ONDERZIJDE VAN EEN LAAG STEENWOL EN EEN LAAG PYROK MET STREKMETAAL. KA' ' ' F Sk l. lwe Rapportnuinmer

Nadere informatie

Partiele factoren CUR226. Piet van Duijnen

Partiele factoren CUR226. Piet van Duijnen Partiele factoren CUR226 Piet van Duijnen R > S Kalibratie rekenmodel Geometry Soil properties Reinforcement properties External loads F(x) Is the outcome safe??? 3 Inhoud Doel: Komen tot een veilige ontwerpmethode:

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 06-12-2011 stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten 1xprofiel 1: HE140A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01. i.v.m. verlegging van de leiding

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01. i.v.m. verlegging van de leiding Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01 i.v.m. verlegging van de leiding Groningen, 22 november 2013 74102436 - GCS 13.R.54017 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Tracé ingetrokken leiding, inclusief kruising waterkering

Afbeelding 1.1. Tracé ingetrokken leiding, inclusief kruising waterkering Afbeelding 1.1. Tracé ingetrokken leiding, inclusief kruising waterkering Kruising met kering Ter plaatse van de Schiedamseweg kruist de leiding de waterkering parallel aan de Nieuwe Maas. Om een vergunning

Nadere informatie

Poolcoördinaten (kort)

Poolcoördinaten (kort) Poolcoördinaten (kort) WISNET-HBO update juli 2013 Carthesiaanse coördinaten In het algemeen gebruiken we voor de plaatsbepaling in het platte vlak de gewone (Carthesiaanse) coördinaten voor, in een rechthoekig

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Conclusies geluidsoverdracht bouwknoop Slimline vloersysteem Onderzoek TU/e Laboratorium voor Akoestiek en TNO Delft Meetgegevens trillingsoverdracht d.d. juni 2009 en in de praktijk

Nadere informatie

Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 100 Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 101 Project...: 14.15.32 Onderdeel.: Dimensies.: [kn] [knm] [mm] [graden] [N/mm2] [knm/rad] Datum...: 16-02-2015 Bestand...:

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I Gelijke oppervlakten De parabool met vergelijking y = 4x x2 en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong O en in punt. Zie. y 4 3 2 1-1 O 1 2 3

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-16.30 uur wiskunde 1,2 ij dit examen hoort een uitwerkbijlage. it examen bestaat uit 19 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

ANALYTISCHE OPLOSSING LIGGERWERKING COB F-512: BOORTUNNEL GROENE HART

ANALYTISCHE OPLOSSING LIGGERWERKING COB F-512: BOORTUNNEL GROENE HART FUGRO INGENIEURSBUREAU BV Adviesafdeling Geotechniek ANALYTISCHE OPLOSSING LIGGERWERKING COB F-512: BOORTUNNEL GROENE HART COB-rapportnummer: F512-6-11 Opdrachtnummer: 16-83- Opdrachtgever : Stichting

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere Groningen, 12 december 2012 74101463-GCS 12.R.53340 Kwantitatieve Risicoanalyse

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Triple LNB voor een Triax 88 offsetschotel

Triple LNB voor een Triax 88 offsetschotel Copyright 2013 D.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

F512-07-03 F512. Praktijkonderzoek Boortunnel Groene Hart. Liggerwerking van boortunnels in de bouwfase

F512-07-03 F512. Praktijkonderzoek Boortunnel Groene Hart. Liggerwerking van boortunnels in de bouwfase EINDRAPPORT F512-07-03 F512 Praktijkonderzoek Boortunnel Groene Hart Liggerwerking van boortunnels in de bouwfase EINDRAPPORT F512-07-03 F512 Praktijkonderzoek Boortunnel Groene Hart Liggerwerking van

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.. Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

I1ECHANISMEN. Ontwerp van een mechanisme geschikt om er zuivere buigproeven op uit te voeren. R.J.J.M. Sniekers. WPA Rapportnummer 0788.

I1ECHANISMEN. Ontwerp van een mechanisme geschikt om er zuivere buigproeven op uit te voeren. R.J.J.M. Sniekers. WPA Rapportnummer 0788. I1ECHANISMEN. Ontwerp van een mechanisme geschikt om er zuivere buigproeven op uit te voeren. R.J.J.M. Sniekers. WPA Rapportnummer 0788. '" it.t.. J. A. Houtackers Begeleiders: ing.h.a. Bulten. ir. S.M.

Nadere informatie

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Dienst Stadsontwikkeling GEMEENTE UTRECHT Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Nummer : wr 29 auteur eigenaar : A. Borst : A. Borst uitgave : 9-10-2013 mutatie : werkrichtlijn wr 29/blz: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hygroscopische eigenschappen

Hygroscopische eigenschappen 2013/12 Hout Hygroscopische eigenschappen Hout en vocht Hout is een natuurproduct dat na droging en verwerking gevoelig blijft voor vocht. Dit betekent dat het kan uitzetten en krimpen. Gebeurt dit ongelijkmatig,

Nadere informatie

Tentamen Toegepaste elasticiteitsleer (4A450)

Tentamen Toegepaste elasticiteitsleer (4A450) Tentamen Toegepaste elasticiteitsleer (4A450) Datum: 3 juni 003 Tijd: 4:00 7:00 uur Locatie: Hal Matrixgebouw Dit tentamen bestaat uit drie opgaven. Het gebruik van het dictaat, oefeningenbundel en notebook

Nadere informatie

Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01. i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen

Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01. i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01 i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen Groningen, 5 juli 2013 74102436- GCS 13.R.53792 Kwantitatieve

Nadere informatie

P.H.J. Schellekens A.G. de Gilde W.P. van Vliet

P.H.J. Schellekens A.G. de Gilde W.P. van Vliet Afnamerapport van een ZEISS UC 850 3D-meetmachine, eigendom van DAF B.V., Westerloo. Rapportnr.: WPA 0812, Okt. 1989. P.H.J. Schellekens A.G. de Gilde W.P. van Vliet - 1 - 1. Inleiding In dit rapport z1jn

Nadere informatie

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft Memorandum Aan Reppel BV / Fonofloor BV t.a.v. de heer ing. R. van der Klis Postbus 102 3300 AC DORDRECHT Van prof.ir. E. Gerretsen Onderwerp Akoestische beoordeling vloersystemen Inleiding Reppel BV en

Nadere informatie

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper,

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper, Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 1090, 2280 CB RIJSWIJK Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg 5 Postbus

Nadere informatie

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1975 (GYMNASIUM EN ATHENEUM) Vrijdag 22 augustus, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1975 (GYMNASIUM EN ATHENEUM) Vrijdag 22 augustus, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE EXAMEN VOORBEREDEND WETENSCHAPPELJK ONDERWJS N 1975 (GYMNASUM EN ATHENEUM) Vrijdag 22 augustus, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE,, " 1: Van een fotocel is de kathode K bedekt met. een laagje metaal mefeen grensgolflengte

Nadere informatie

17 september 2014 ONTWERP EN BEREKENING NEN NEN--EN 1998 EN 1998--1 1 + MEMO 15 mei 2014 NIEUWBOUWREGELING 1 Ing. H.J. Hoorn RC

17 september 2014 ONTWERP EN BEREKENING NEN NEN--EN 1998 EN 1998--1 1 + MEMO 15 mei 2014 NIEUWBOUWREGELING 1 Ing. H.J. Hoorn RC 17 september 2014 ONTWERP EN BEREKENING NEN-EN 1998-1 + MEMO 15 mei 2014 NIEUWBOUWREGELING 1 Ing. H.J. Hoorn RC 2 Introductie 3 Introductie 4 Introductie 5 Introductie Regelgeving Groningen 6 Gegevens

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen Januari 2001 GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen COLOFON GASTEC NV, Centrum voor Gastechnologie, werkt voor energiebedrijven, fabrikanten en andere opdrachtgevers met behoefte

Nadere informatie

IJkingstoets Wiskunde-Informatica-Fysica 1 juli 2015 Oplossingen

IJkingstoets Wiskunde-Informatica-Fysica 1 juli 2015 Oplossingen IJkingstoets Wiskunde-Informatica-Fysica 1 juli 15 Oplossingen IJkingstoets wiskunde-informatica-fysica 1 juli 15 - p. 1/1 Oefening 1 Welke studierichting wil je graag volgen? (vraag zonder score, wel

Nadere informatie

Verrassende uitkomsten in stromingen

Verrassende uitkomsten in stromingen Verrassende uitkomsten in stromingen Deel 2 G.A. Bruggeman De wiskundige theorie van de grondwaterstroming biedt nu en dan uitkomsten die opvallen door hun eenvoud of anderszins door hun bijzonder structuur,

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

1. Opdrachtomschrijving. 2. Probleemstelling / Doelstelling. 3. Uitwerkingen van de vragen: Bijlagen: Inhoudsopgave: 1.

1. Opdrachtomschrijving. 2. Probleemstelling / Doelstelling. 3. Uitwerkingen van de vragen: Bijlagen: Inhoudsopgave: 1. Inhoudsopgave: 1. Opdrachtomschrijving 1.1 Het Project 2. Probleemstelling / Doelstelling 2.1 Probleemstelling 2.2 Doelstelling 2.3 Eisen 3. Uitwerkingen van de vragen: 3.1 Welke coördinaten moeten worden

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Ing. D. Bos en Dr. Ir. A. Veerman Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO 5154708 2003 Wageningen,

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

Tunnelmetingen De Laserscanning benadering

Tunnelmetingen De Laserscanning benadering Tunnelmetingen De Laserscanning benadering M25-tunnels Bell Common en Hatfield (Verenigd Koninkrijk) Opdrachtgever: Highways Agency Uitvoerders: TerraImaging en Mason Land Surveys De vraag naar meet-informatie

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie

In een poging om de onnauwkeurigheid bij. die een exacte voorspelling van de brandwerendheidstijden

In een poging om de onnauwkeurigheid bij. die een exacte voorspelling van de brandwerendheidstijden BRANDVEILIGHEID De methoden die tot nu toe worden gebruikt om te berekenen hoeveel opschuimende verven bijdragen aan de brandwerendheid van staalconstructies, zijn niet voldoende nauwkeurig. Daarom ontwikkelde

Nadere informatie

peutz Bezonningsonderzoek Keiweg Oosterhout Beoordeling bezonning De Doelen na realisatie van de nieuwbouw

peutz Bezonningsonderzoek Keiweg Oosterhout Beoordeling bezonning De Doelen na realisatie van de nieuwbouw peutz Bezonningsonderzoek Keiweg Oosterhout Beoordeling bezonning De Doelen na realisatie van de nieuwbouw Rapportnummer O 15479-1-RA-002 d.d. 11 april 2014 peutz Bezonningsonderzoek Keiweg Oosterhout

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer

Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer Groningen, 2 augustus 2011 74100564-GCS 11-R.52204 Gevoeligheidsanalyse Hotel NH

Nadere informatie

Functieonderzoek. f(x) = x2 4 x 4 + 2. Igor Voulis. 9 december 2009. 1 De functie en haar definitiegebied 2. 2 Het tekenverloop van de functie 2

Functieonderzoek. f(x) = x2 4 x 4 + 2. Igor Voulis. 9 december 2009. 1 De functie en haar definitiegebied 2. 2 Het tekenverloop van de functie 2 Functieonderzoek f(x) = x2 4 x 4 + 2 Igor Voulis 9 december 2009 Inhoudsopgave 1 De functie en haar definitiegebied 2 2 Het tekenverloop van de functie 2 3 De asymptoten 3 4 De eerste afgeleide 3 5 De

Nadere informatie

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi. Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor 10 en bias-correctie Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.nl Conclusies Bias-correctie:

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil NEN-normen NEN-normen zijn normen waaraan methodes en materialen moeten voldoen. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het toepassen van in het Bouwbesluit genoemde NEN-normen.

Nadere informatie

2010-I. A heeft de coördinaten (4 a, 4a a 2 ). Vraag 1. Toon dit aan. Gelijkstellen: y= 4x x 2 A. y= ax

2010-I. A heeft de coördinaten (4 a, 4a a 2 ). Vraag 1. Toon dit aan. Gelijkstellen: y= 4x x 2 A. y= ax 00-I De parabool met vergelijking y = 4x x en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong en in punt. Zie de figuur. y= 4x x y= ax heeft de coördinaten

Nadere informatie

EINDRAPPORT TC151-01-09 TC151. Bezwijkveiligheid van boortunnels

EINDRAPPORT TC151-01-09 TC151. Bezwijkveiligheid van boortunnels EINDRAPPORT TC151-01-09 TC151 Bezwijkveiligheid van boortunnels EINDRAPPORT TC151-01-09 TC151 Bezwijkveiligheid van boortunnels Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Geschiedenis 7 1.2 Inhoud van

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 4 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 4 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 20 Module 4 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie 22 augustus 20) Inhoudsopgave Rationale functies. Inleiding....................................2

Nadere informatie

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Er zijn diverse invloeden die schade kunnen veroorzaken aan producten tijdens transport. Temperatuur, luchtvochtigheid, trillingen en schokken.

Nadere informatie

Zuidhal van het nieuwe Rotterdam Centraal

Zuidhal van het nieuwe Rotterdam Centraal Zuidhal van het nieuwe Rotterdam Centraal Voorstellen 1e deel presentatie T.A. de Vries Constructeur Zuidhal OVT 2 e deel presentatie B. Bul Directievoerder staal Zuidhal OVT Inhoud van de presentatie

Nadere informatie

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman.

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman. Projectnummer: 1185-021 Uitdraaidatum: 15-9-2010 Rapport Sterkteberekening Stalen loodsen H700 Opdrachtgever: Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

8 Aanvulling Hoofdstuk 8 Metalen

8 Aanvulling Hoofdstuk 8 Metalen 8 Aanvulling Hoofdstuk 8 Metalen 8.1 Vervaardiging van staalproducten 8.2 Verschil warm- en koudwalsen 8.3 Vermoeiing 8.1 De vervaardiging van staalproducten Bij paragraaf 8.2.3 in het boek. Bij de vervaardiging

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

F320. Dynamisch gedrag Botlekspoortunnel. Onderdeel B en C - Vergelijking predictie, metingen en postdictie treinpassage - Algemene evaluatie

F320. Dynamisch gedrag Botlekspoortunnel. Onderdeel B en C - Vergelijking predictie, metingen en postdictie treinpassage - Algemene evaluatie EINDRAPPORT F320_D_12_49781 F320 Dynamisch gedrag Botlekspoortunnel Onderdeel B en C - Vergelijking predictie, metingen en postdictie treinpassage - Algemene evaluatie EINDRAPPORT F320_D_12_49781 F320

Nadere informatie

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning TNO-rapport 060-DTM-2011-02437 De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning Technical Sciences Van Mourik

Nadere informatie

PRIJS 16,00 ONDERZOEKSRAPPORT L53003

PRIJS 16,00 ONDERZOEKSRAPPORT L53003 PRJS 16, ONDERZOEKSRAPPORT L533 GROND-BELASTNG EN STJFHEDEN COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN Het Centrum Ondergronds Bouwenwil als kennisnetwerk oog en oor zijn voor alles wat met ondergronds bouwen te

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde B1,2

Examen HAVO. Wiskunde B1,2 Wiskunde 1,2 xamen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 it examen bestaat uit 19 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Statistische controle

Statistische controle 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2012 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit

Nadere informatie

Tentamen Constructief Ontwerpen met Materialen B (7P118)

Tentamen Constructief Ontwerpen met Materialen B (7P118) Tentamen Constructief Ontwerpen met Materialen B (7P118) Naam en voorletters: TENTAMEN COM B (7P118) BESTAAT UIT TWEE MATERIALEN: BETON EN STEEN. PUNTENVERDELING: BETON: STEEN: 55 PUNTEN 45 PUNTEN - Voor

Nadere informatie

3D ClickJoint Connection FEA (Finite Element Analysis) v29012013. Von Mises Stress

3D ClickJoint Connection FEA (Finite Element Analysis) v29012013. Von Mises Stress 3D ClickJoint Connection FEA (Finite Element Analysis) v29012013 Von Mises Stress 3D ClickJoint 1=Joint, 2=Click-, 3=Click+, 4=Location Pin, Lock Pin 3D ClickJoint 1. Proefondervindelijke Test TNO, volgens

Nadere informatie

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA 24 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-520-38 Groningen, 24 april 2012 74101109-GCS 12.R.52846 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004 pagina : 1 van 9 LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN Document : NBD 00800 Uitgave : 28-10-2004 Afd./opsteller * toetser * vastgesteld * uitgave * status NIQ/J.den Toom * NIQ/J.J.Taal * NIQ/ *

Nadere informatie