PensioenPraat. Veranderingen in pensioenreglement. Invoering van de WIA (verzekering WGA-gat) ENGLISH TRANSLATION INCLUDED FOR SOME OF THE ARTICLES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PensioenPraat. Veranderingen in pensioenreglement. Invoering van de WIA (verzekering WGA-gat) ENGLISH TRANSLATION INCLUDED FOR SOME OF THE ARTICLES"

Transcriptie

1 PensioenPraat UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS 30 INHOUD 1 Veranderingen in pensioenreglement 3 De Pensioenwet komt eraan 3 Pensioen Helpdesk 4 Wat doet de beleggingscommissie? 6 Rob Nooren is nieuw bestuurslid 7 Websites Pensioenfonds worden vernieuwd 8 Overzicht van nog actuele artikelen 8 Pensioenpraat kort Nr NOVEMBER 2006 Secretariaat bestuur Postbus AC Bergen op Zoom Administratie TKP Postbus AM Groningen Redactie Jan Aerts, Debbie Hameetman, Sjoerd Hoogterp, Rob Nooren Vormgeving en druk Kreateam Communicatie bv, Wouw PensioenPraat is bestemd voor alle actieve en niet-actieve belanghebbenden. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is het Pensioenreglement. 1 imagination at work Invoering van de WIA (verzekering WGA-gat) Veranderingen in pensioenreglement In verband met het vervangen van de WAO door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, ontstaat er een geheel nieuwe inkomenssituatie voor werknemers die sinds 1 januari 2004 ziek zijn of werknemers die onverhoopt arbeidsongeschikt raken. Het grote verschil tussen beide wetten is, dat de WAO kijkt naar wat werknemers niet meer kunnen, terwijl de nieuwe WIA uitgaat van wat werknemers nog wel kunnen. Veel meer dan de WAO legt de WIA de verantwoordelijkheid voor een gezonde werkomgeving bij de werkgever en werknemer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de toelatingsdrempel van de nieuwe regeling: voor de WAO lag die bij 15% arbeidsongeschiktheid. Voor de WIA is dit percentage verhoogd naar 35%. Dit is positief voorzover het leidt tot Lees verder op pagina 2 PensioenPraat 30 november 2006 ENGLISH TRANSLATION INCLUDED FOR SOME OF THE ARTICLES 1

2 VERVOLG VERANDERINGEN IN PENSIOENREGLEMENT grotere inzetbaarheid van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers in het arbeidsproces. Voor mensen die tijdens hun gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voldoende werken en voor mensen die echt niet meer kunnen werken is de WIA beter dan de WAO. Voor deze groepen is er namelijk geen WAO-hiaat meer. Omgekeerd kan er voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers die niet voldoende werken een sterke inkomensterugval zijn. De nieuwe WIA in vogelvlucht Na invoering van de WIA op 1 januari 2006 kan een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt wordt in de WIA belanden. De WIA is opgedeeld in 3 onderdelen: % arbeidsongeschikt: geen WIA van toepassing, de werknemer en werkgever moeten samen naar oplossingen zoeken om te kunnen blijven werken % arbeidsongeschikt: WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Hierbij is het de bedoeling dat werknemers blijven werken voor het arbeidsgeschikte deel op basis van wat zij nog wel kunnen, dit wordt vastgesteld als restverdiencapaciteit. 3 >80% arbeidsongeschikt: IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Als werknemers meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn en er is geen reële kans dat zij binnen 5 jaar beter worden, worden werknemers volledig arbeidsongeschikt verklaard en hoeven niet meer te werken. De inkomensgevolgen voor werknemers zijn globaal in 2 onderdelen te splitsen: het WIA Excedent, dat ontstaat als een werknemer meer verdient dan het gemaximeerde WIA dagloon van w per jaar (voor 2006, regeling is vergelijkbaar met het oude WAO Excedent). Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers kennen we nu daarnaast nog het zogenaamde WGA-gat. Dit gat ontstaat als de zogenaamde restverdiencapaciteit niet volledig wordt benut (vergelijkbaar met het oude WAO hiaat). Hieronder wordt kort toegelicht wat het Pensioenfonds regelt en waarvoor extern oplossingen worden gevonden. Het WIA Excedent Het WIA Excedent is vergelijkbaar met het oude WAO Excedent en is, net als vroeger, in het huidige pensioenreglement opgenomen. De overheid verzorgt via de WGA regeling een uitkering tot 70% van het gemaximeerde WIA jaarloon w ,-. (per ). Hierdoor ontstaat een gat, een excedent voor werknemers die méér verdienen dan het gemaximeerde WIA jaarloon. Dit excedent wordt gedekt in het Pensioenfonds waarbij het mogelijk is gemaakt de uitkering aan te vullen tot maximaal 70% bij volledige arbeidsongeschiktheid. De jaarlijkse WIAexcedentuitkering is bij volledige arbeidsongeschiktheid en bij een volledig dienstverband 70% van het positieve verschil tussen het pensioengevend salaris en het maximum jaarloon waarover uitkeringen ingevolge de WIA worden genoten (zie artikel 12 en 13 pensioenreglement). Kort gezegd: bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt de (ex-) werknemer van de overheid en van het Pensioenfonds in totaal 70 % van het salaris. Het WGA-Gat Naast het WIA Excedent kan er ook een WGA-gat ontstaan en dat is vergelijkbaar met het oude WAO-hiaat. Als een werknemer een WGA uitkering krijgt dan vindt eerst gedurende een bepaalde periode een zogenaamde loongerelateerde uitkering plaats. Die periode is afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer werkzaam is geweest (het zogenaamde arbeidsverleden). Als die periode beëindigd is volgt een zogenaamde vervolguitkering. Werknemers die de vervolguitkering ontvangen, kunnen ná de periode van de loongerelateerde uitkering sterk in inkomen terugvallen. Een belangrijke rol bij de bepaling van de wettelijke inkomensaanvulling speelt het arbeidsongeschiktheidspercentage en de bijbehorende restverdiencapaciteit. Dit laatste is het deel van het salaris dat door een medewerker nog verdiend zou kunnen worden als hij blijft werken. Deze restverdiencapaciteit wordt door het UWV vastgesteld. Indien de restverdiencapaciteit niet benut wordt door de werknemer (d.w.z. als en voor zover, de werknemer niet blijft werken voor zover dat op medische gronden mogelijk wordt geacht), heeft dat gevolgen voor zijn of haar wettelijke uitkering. Bij niet of niet volledige benutting kan er een aanzienlijke inkomensterugval zijn. Met een verzekering is deze inkomensterugval in een aantal situaties te beperken. De terugval bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan worden ondervangen door een zogenaamde WGA-verzekering. GE is thans voor alle aangesloten ondernemingen in Nederland in onderhandeling met verzekeringsmaatschappijen voor een zogenaamde WGA-gat verzekering. Het bedrijf kijkt in dit proces naar de hoogte van de premie, de dekking en voorwaarden, service en bijzondere aspecten. De verwachting is dat deze verzekering voor 1 januari 2007 afgesloten zal zijn voor alle aangesloten Nederlandse GE-ondernemingen. Dit betreft een WGA-gat verzekering zodat medewerkers worden aangevuld bij sterke inkomensterugval. Met sociale partners vind thans overleg plaats over een WGA-gat oplossing (vergelijkbaar met WAO-hiaat verzekering). Meer informatie Een WGA-Gat verzekering kan en mag van de overheid niet door het Pensioenfonds worden uitgevoerd. Hiervoor zijn de werkgevers nog in overleg met de sociale partners. Binnen het Pensioenfonds is inmiddels al wel de WIA Excedent dekking geregeld voor alle deelnemers. Als hierover nog vragen bestaan, kunnen werknemers contact opnemen met de helpdesk bij TKP. Debbie Hameetman! Zie ook de informatie in eerdere edities van Pensioenpraat 2 PensioenPraat 30 november 2006

3 Oude wet uit 1952 wordt vervangen De Pensioenwet komt eraan Het ontwerp voor de nieuwe Pensioenwet, de belangrijkste wet in pensioenland, is klaar. Momenteel ligt het wetsvoorstel Pensioenwet ter behandeling in de Eerste Kamer. Als zij haar goedkeuring geeft, treedt de wet op 1 januari aanstaande in werking. De Pensioenwet gaat de huidige Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) die vanaf 1952 heeft gegolden, vervangen. Al in 1991 kondigde de toenmalige staatssecretaris Elske ter Veld van Sociale Zaken aan dat de vertrouwde Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) dringend aan modernisering toe was. Die wet had op dat moment bijna 50 jaar zonder noemenswaardige wijzigingen dienst gedaan. De modernisering heeft dus ruim 15 jaar in beslag genomen. Dit heeft vooral tot gevolg gehad dat de Pensioenwet een dikke wet gaat worden. De nieuwe wet kent drie keer zo veel voorschriften als de PSW. Veiligstelling De oorspronkelijke doelstelling van de PSW staat ook bij de nieuwe Pensioenwet nog kaarsrecht overeind. Die doelstelling is de veiligstelling van de pensioengelden. Dit betekent dat de pensioenafspraken die in de CAO worden gemaakt, niet door de werkgever mogen worden beheerd, maar moeten worden ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. In het geval van GE is gekozen voor een eigen pensioenfonds. Dat fonds is dus verantwoordelijk voor het beheer van de pensioengelden en de uitkeringen van de pensioenen aan de gepensioneerden. Veel informatie De informatie die aan de deelnemers van het pensioenfonds wordt verstrekt, neemt in de Pensioenwet een prominente plaats in. Ook op dat punt kent de nieuwe wet veel meer voorschriften dan de PSW. Zo zullen nieuwe deelnemers een zogeheten startbrief ontvangen, waarin op alle relevante punten van de regeling wordt ingegaan. Ook de bestaande deelnemers zullen uitgebreidere informatie ontvangen, bijvoorbeeld over het toeslagenbeleid dat het fonds hanteert. Bij deze toeslagen, ook wel indexering genoemd, gaat het om de verhoging van de uitkeringen, om deze zoveel mogelijk waardevast te houden. Voor alle duidelijkheid: toeslagen worden alleen verleend voor zover de middelen van het fonds dat naar het oordeel van het bestuur toelaten. Er bestaat dus geen recht op een toeslag. Meer voorschriften Niet alleen op het gebied van de informatie kent de Pensioenwet uitgebreidere voorschriften. Ook op andere punten worden meer eisen gesteld, bijvoorbeeld aan de overeenkomst die de werkgever met het pensioenfonds af moet sluiten. Nieuw is ook dat in de Pensioenwet voorschriften worden opgenomen over de financiële positie waaraan het fonds moet voldoen. Het gaat hierbij om het zogeheten Financiële Toetsingskader (FTK). Voor de deelnemers zal de Pensioenwet geen grote inhoudelijke wijzigingen meebrengen. Wel moet bijvoorbeeld geregeld gaan worden dat nieuwe werknemers al op 21-jarige leeftijd in de pensioenregeling opgenomen worden; nu ligt die leeftijd nog op 22 jaar. Verder wordt in de Pensioenwet geregeld dat bij beëindiging van de deelneming de opgebouwde aanspraken in een bedrag ineens kunnen worden uitgekeerd, wanneer dit bedrag onder de 400 euro ligt. PENSIOENPRAAT KORT Pensioen Helpdesk Correspondentieadres TKP Postbus 501, 9700 AM Groningen Bezoekadres TKP Stationsplein 9, 9726 AE Groningen Contactpersonen TKP (pensioendesk) Minne Dulleman Eef Duseé Telefoon pensioendesk TKP of - 3 adres pensioendesk TKP Internet adres TKP www. tkppensioen.nl Invoering Als de Pensioenwet op 1 januari aanstaande in werking treedt, betekent het niet dat op dat moment al direct aan alle nieuwe voorschriften moet worden voldaan. De pensioenfondsen krijgen een jaar de tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden door hun reglementen en procedures aan te passen. Dit betekent in feite dat de nieuwe wet op 1 januari 2008 volledig van kracht wordt. Meindert Alsma (TKP) Het TKP-gebouw in Groningen Helpdesk Delta Lloyd (Geflex/Gesave) Informatie over beleggingsbeleid: Informatie over de rekening: PensioenPraat 30 november

4 Wat doet de beleggingscommissie? De leiding van het pensioenfonds is in handen van het pensioenfondsbestuur. De leden van dit bestuur zijn in deze Pensioenpraat te vinden. Als er bijzondere onderwerpen zijn die meer aandacht verdienen, dan kan het bestuur een commissie aanstellen, die extra aandacht aan dat onderwerp besteedt en daarover aan het bestuur advies uitbrengt. De beslissingen worden natuurlijk altijd door het bestuur genomen. De commissieleden zijn doorgaans bestuursleden, maar het is ook mogelijk iemand van buiten het bestuur aan de commissie toe te voegen. Dat kan van belang zijn als bijzondere deskundigheid van buiten gewenst is. In het jaarverslag van het pensioenfonds (zie internet of intranet) staan alle commissies netjes op een rij. Eén van die commissies is de beleggingscommissie. De beleggingscommissie heeft een permanent karakter, in tegenstelling tot andere commissies die in het leven geroepen worden totdat het werk van de commissie gereed is. Beleggen is echter een doorlopend fenomeen binnen het pensioenfonds en daarom is er altijd een beleggingscommissie. Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de beleggingscommissie: André Rekveld Jan Aerts Olaf Tant Sjoerd Hoogterp William Bontes Verder heeft de commissie een adviseur, die een beleggingsdeskundige is. Op dit moment is dat Jonathan Passmore van GE Asset Management. Wat is het belang van de beleggingscommissie? Het doel van het fonds is om aan de deelnemers en de gewezen deelnemers pensioenaanspraken toe te kennen en om aan gepensioneerden en nabestaanden pensioenen uit te keren, conform het Pensioenreglement. Binnen het GE-Pensioenfonds vinden twee belangrijke activiteiten plaats, te weten de uitvoering van de Pensioenregeling en het beheer van het vermogen. Het vermogensbeheer neemt een zéér belangrijke plaats in teneinde te bewerkstelligen dat de werknemers van GE in Nederland, nadat deze met pensioen gegaan zijn, voor de rest van hun leven het toegezegde pensioen uitgekeerd krijgen. Om dat te kunnen doen betalen de werkgevers en werknemers pensioenpremies. Die premies worden door de werkgevers binnen GE maandelijks aan het pensioenfonds!bewaar de uitgaven van PensioenPraat. Er staat steeds belangrijke informatie in. overgemaakt. Vervolgens wordt dat geld belegd. Die beleggingen kunnen zijn: aandelen, obligaties, onroerend goed, en nog andere beleggingsinstrumenten die worden samengevat met het woord alternatieve investeringen (alternative investments). Hier gaan we niet in op de betekenis van de beleggingscategorieën. We volstaan met op te merken dat in het algemeen aandelen de meest renderende beleggingen zijn, maar ook het meest risicovol en dat obligaties minder rendement opleveren, maar ook minder riskant zijn. Onroerend goed en alternatieve investeringen liggen daartussen in. Binnen de verschillende beleggingsvormen zijn ook weer categorieën, die zich onder meer van elkaar onderscheiden voor wat betreft rendementsverwachtingen en risicograad. De leden van de beleggingscommissie komen regelmatig bij elkaar, in principe elke twee weken. De belangrijkste onderwerpen die dan ter tafel komen zijn: de allocatie van de beleggingen; review van de gemaakte rendementen; bespreking van onder handen zijnde projecten. Naast deze tweewekelijkse bijeenkomsten vindt elk kwartaal een meeting plaats met de beleggers. Die beleggers zijn momenteel GE Asset Management en Delta Lloyd Bank. GE Asset Management beheert de beleggingen die er zijn om aan de reguliere pensioenverplichtingen van het pensioenfonds te kunnen voldoen; Delta Lloyd Bank beheert de GEFLEX- en GESAVE investments. Daarnaast zijn er ook nog beleggingen bij de verzekeringsmaatschappij Generali. Die zijn vanaf 1 januari 2006 niet meer ter afdekking van een deel van de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds, maar enkel om de pensioenen te betalen van ex-abs personeel. Eenmaal per jaar heeft de beleggingscommissie een onderhoud met Generali; een activiteit die de commissie uitvoert op verzoek van GE Plastics. Allocatie van beleggingen De beleggingscommissie ziet er op toe dat er een redelijke balans is tussen de verschillende beleggingscategorieën; zodanig dat er een behoorlijk rendement behaald wordt en toch niet te veel risico gelopen wordt. Met de beleggers heeft het pensioenfonds Lees verder op pagina 5 4 PensioenPraat 30 november 2006

5 overeenkomsten gesloten. Die komen tot stand na stevige onderhandelingen met de belegger, in het Engels de asset manager. Het mandaat vormt een onderdeel van de overeenkomst met de asset manager. In het mandaat staan afspraken tussen het fonds en de asset manager, die aangeven binnen welke grenzen de asset manager mag beleggen in verschillende beleggingscategorieën en wordt tevens aangegeven waarmee de rendementen, gerealiseerd door de asset manager, worden vergeleken. De rendementen worden vergeleken met zogenaamde benchmarks. Tevens wordt in het mandaat vastgesteld wat de benchmark asset allocatie is. Bij ons pensioenfonds heeft het bestuur, na advies van de beleggingscommissie, de bench mark asset allocatie vastgesteld op 55% aandelen (inclusief vastgoed) en 45% vastrentende waarden (obligaties). Binnen deze groepen vinden dan weer verdere verdelingen plaats, bijvoorbeeld Europese aandelen en niet Europese aandelen. Naast het vaststellen van benchmarks (waarmee de resultaten van de asset manager vergeleken worden), wordt ook aangegeven binnen welke grenzen de de asset manager mag afwijken van de benchmark asset allocatie. Zo mag de asset manager in principe maximaal 65 % in aandelen beleggen en moet hij minimaal 45 % in aandelen beleggen. Er zijn nog veel andere, meer gedetailleerde, afspraken tussen de asset manager en het pensioenfonds in het mandaat vastgelegd, waar we hier niet op ingaan. Indien de asset manager veranderingen wil aanbrengen in de asset allocatie die groter zijn dan 2,5% van de beleggingen dan is daarvoor de toestemming van het bestuur, na advies van de beleggingscommissie, vereist. Review van de gemaakte rendementen De beleggingscommissie ontvangt elke maand de resultaten van de beleggingen van de voorgaande maand, het laatste kwartaal en vanaf het begin van het jaar. Die resultaten worden vergeleken met de resultaten van de benchmark. De asset manager geeft een uitleg over de afwijkingen ten opzichte van de benchmark. Indien de belegger langere tijd ondermaats presteert, wordt de portefeuille onder zijn beheer ingekrompen of kan hij zelfs worden ontslagen. Sedert 2000 heeft ABN-AMRO Bank, de toenmalige asset manager, zeer slechte rendementen laten zien ten opzichte van de benchmark. Dat kostte het pensioenfonds miljoenen euro s. Dat heeft aanvankelijk tot een inkrimping van de portefeuille bij ABN-AMRO Bank geleid en uiteindelijk heeft het bestuur, op advies van de beleggingscommissie, ABN-AMRO Bank als asset manager ontslagen. De beleggingscommissie heeft toen alternatieve asset managers op een rijtje gezet en heeft uiteindelijk besloten GE Asset Management tot asset manager aan het bestuur voor te dragen, die vervolgens tot benoeming is overgegaan. Tot dusverre zijn de resultaten van GE Asset Management bevredigend; d.w.z. ruim beter dan de benchmark. Naast vergelijkingen ten opzichte van de benchmark wordt door WM Company (WM) (eigendom van State Street Bank) de resultaten van het pensioenfonds vergeleken met die van vele andere Nederlandse pensioenfondsen. Op die manier weet het bestuur hoe wij het doen ten opzichte van de andere pensioenfondsen in Nederland. WM maakt ook analyses die inzicht verschaffen in het waarom van onze prestaties ten opzichte van de andere pensioenfondsen. Elk kwartaal brengt WM verslag uit en dit wordt door WM tijdens de kwartaalvergadering met de beleggers aan de beleggingscommissie toegelicht. Onder handen zijnde projecten De beleggingscommissie probeert ontwikkelingen in de pensioenwereld en in beleggingsland zo goed mogelijk te volgen. Dat leidt vaak tot ombuigingen van het beleid. Zo is enkele jaren geleden begonnen met beleggingen in z.g. Private Equities. Private Equities zijn grote deelnemingen in kansrijke ondernemingen, waarbij het private equity fonds actief invloed uitoefent op het beleid van de onderneming doordat een of meer zetels verworven worden door de Private Equity manager in de raad van commissarissen van de desbetreffende onderneming. Na enige jaren wordt dan vaak het aandelenbezit van de hand gedaan, waarbij het de bedoeling is daar een hoge winst mee te behalen. Private Equity investeringen hebben een hoog risico, dat echter beheersbaar wordt gemaakt door in meerdere projecten te stappen. Als één project mislukt, dan is het de bedoeling dat het verlies wordt goedgemaakt door hoge winsten op de andere projecten. Een ander project was de beslissing om meer in z.g. emerging markets (ondernemingen in zich ontwikkelende landen) te beleggen. Op dit moment is de beleggingscommissie bezig met het toewijzen van een deel van de beleggingen naar de vastgoed sector, op basis van het mandaat maximaal 10%. Twee speciale projecten worden hieronder besproken. Pooling project Het bestuur is bezig geweest vrijwel de hele beleggingsportefeuille onder te brengen in een pooling -structuur, die door GE Asset Management wordt opgezet in Ierland. In plaats van de belegging in aandelen en obligaties die direct eigendom van het pensioenfonds zijn, belegt het fonds in participaties in door GE Asset Management beheerde fondsen in Ierland, waarin ook andere GE en/of niet GE gerelateerde instellingen kunnen beleggen. Dit heeft een aantal voordelen: Het voorkomen van het betalen van BTW over de door asset manager in rekening gebrachte beheervergoeding. Bij de omvang van de huidige beleggingen levert dat het pensioenfonds een besparing op van ongeveer w 275,000 per jaar. Naarmate de beleggingen groeien neemt de besparing verder toe. Meerder ondernemingen kunnen in de pool beleggen. Daardoor worden schaalvergroting en dus kostenbesparingen in de hand gewerkt. De belegger kan immers de beleggingen van meerder beleggers beheren, zonder dat de kosten noemenswaard toe- Lees verder op pagina 6 PensioenPraat 30 november

6 VERVOLG WAT DOET DE BELEGGINGSCOMMISSIE? nemen als er beleggers bijkomen. Een ontwikkeling in het Europese pensioenland is dat grenzen geleidelijk gaan vervagen. Door de poolingstructuur is het mogelijk op een efficiënte wijze beleggingen te beheren van in verschillende landen gevestigde pensioenfondsen. De beleggingscommissie heeft veel moeite gedaan ervoor te zorgen dat de belangen van het pensioenfonds niet door de pooling structuur geschaad kunnen worden. Zo is onder meer onderhandeld dat het fonds altijd uit de poolingstructuur kan stappen en GE Asset Management als belegger kan ontslaan, zonder dat daar extra kosten tegenover staan. Verder is ervoor gezorgd dat mandaatbepalingen en de beleggingsrapportage gehandhaafd blijven alsof er geen pooling zou plaatsvinden. Nieuwe waarderingsregels Per 1 januari 2007 worden door de Nederlandse overheid door middel van de Pensioenwet nieuwe waarderingsregels ingevoerd. Men spreekt hier van het nieuw Financieel Toetsingskader (FTK). Tot heden werkten pensioenfondsen steeds met een vaste rekenrente van 4% voor de waardering van de pensioenverplichtingen. De rekenrente is de rente waartegen de toekomstige verplichtingen van een pensioenfonds contant gemaakt worden. Een verplichting van bijvoorbeeld w 1,000,000 over tien jaar staat nu in de boeken van het fonds tegen een bedrag van w 1,000,000 / 1,04 tot de macht 10, is w 675,564. Veranderingen van de marktrente beïnvloeden deze berekening niet. Met de invoering van het FTK wordt het verplicht gesteld de verplichtingen tegen de marktrente contant te maken. De beleggingen werden al gewaardeerd tegen marktwaarde. Bij een 10 jaars marktrente van 3% is de verplichting over 10 jaar van w 1,000,000: w 744,094, bij een 10 jaars marktrente van 5%: w 613,913. Hieruit wordt het duidelijk dat er een einde komt aan het rustig verloop van pensioenfondsverplichtingen en dat die verplichtingen sterk gaan fluctueren met veranderingen in de marktrente. Bij dalende rentes nemen de verplichtingen toe, bij stijgende rentes nemen deze af. De toezichthouder van de Nederlandse pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank (voorheen de Pensioen- en Verzekeringskamer), eist dat de pensioenfondsen steeds een belegd vermogen hebben dat hoger is dan de verplichtingen. De minimale dekking moet 105% zijn. Dat wil zeggen dat het vermogen van het fonds steeds tenminste 105% moet zijn van de (pensioen)verplichtingen. Komt het vermogen onder de 105% dan moeten de bij het fonds aangesloten ondernemingen binnen een jaar het ontstane gat aanvullen met extra pensioenpremies (soms is uitstel tot 3 jaar toegestaan). Dat is natuurlijk een groot risico voor de ondernemingen. Bovendien dienen pensioenfondsen méér dan 105% dekking te hebben. De gewenste lange termijndekking is in het geval van het GE Pensioenfonds ongeveer 130%. Als de dekking onder 105% komt is er sprake van een dekkingstekort. Is de dekking onder de 130%, dan spreekt met van een reservetekort. Gelukkig hoeven tekorten beneden de 130% niet onmiddellijk aangezuiverd te worden. Pensioenfondsen hebben daarvoor een termijn van 15 jaar. De beleggingscommissie is nu bezig, net als bij veel andere Nederlandse pensioenfondsen, te onderzoeken hoe het beste met het fenomeen van wisselende pensioenverplichtingen als gevolg van marktrenteschommelingen omgegaan kan worden door aanpassing van de beleggingsstructuur. Dit onderzoek, waarbij ook de asset manager is ingeschakeld, is momenteel in volle gang. Jan Aerts Even voorstellen Rob Nooren is nieuw bestuurslid Mijn naam is Rob Nooren. Met ingang van 1 juli 2006 ben ik benoemd tot bestuurslid van de stichting GE Pensioenfonds. Binnen het pensioenfonds volg ik Fred Bos op als werknemersvertegenwoordiger. Binnen het bestuur word ik vice-voorzitter en ben ik lid van het dagelijks bestuur. Graag wil ik mezelf kort introduceren. In 1989, na het afronden van mijn studie Chemische Technologie aan de TU in Delft, ben ik begonnen bij GE Plastics in Bergen op Zoom als process engineer binnen manufacturing. Na verschillende assignments binnen manufacturing en quality in Bergen op Zoom, Beauvais, Amsterdam en Pontirolo Nuovo ben ik begin 2002 overgestapt naar GE Corporate in Stabroek. In de periode dat ik hier verantwoordelijk was voor de operations in de Benelux is mijn interesse gewekt voor pensioenen en heb ik kennis gemaakt met al het werk achter de schermen dat moet gebeuren om de administratie goed te laten verlopen. Tevens ben ik me er in deze periode van bewust geworden hoe belangrijk stabiele en goede pensioenvoorzieningen zijn voor zowel de employees als de deelnemende bedrijven. Op dit moment ben ik werkzaam bij GE CFS (Corporate Financial Services) als Integration Leader. Hier ben ik, samen met een klein team van professionals op het gebied van operations, finance en IT, verantwoordelijk voor het opzetten van alle infrastructuur om nieuwe en aangepaste A/R financiering en gerelateerde service deals goed te laten verlopen in de uitvoering. Ik ben 41 jaar oud, getrouwd en de trotse vader van een dochter en twee zonen. Wij wonen in Breda. 6 PensioenPraat 30 november 2006

7 Websites pensioenfonds worden vernieuwd Het bestuur is akkoord gegaan met het voorstel om de huidige intranet site en de internet site van het GE-Pensioenfonds te vervangen door een website van het pensioenfonds waarvan TKP het beheer en onderhoud, inclusief het beheer van de inhoud, op zich neemt. Het bestuur heeft hiertoe besloten nadat TKP eerst de opzet en de lay out van de vernieuwde website nader had toegelicht en daarna een demonstratie had gegeven van de door TKP verzorgde website van TNT. Doelstelling van de vernieuwde website is om de communicatie vanuit het pensioenfonds naar de deelnemers te optimaliseren via een meer up to date lay out, een gebruiksvriendelijker keuzemenu en meer uitgebreide en specifiek op de deelnemer afgestemde informatie, hetgeen geheel in lijn is met de nieuwe Pensioenwet. De informatie zoals die thans op de website staat blijft uiteraard beschikbaar op de vernieuwde website. Op de vernieuwde website zijn zoal te vinden: statuten, reglementen, uitleg van de reglementen, procedures, meest gestelde vragen, organisatie van het pensioenfonds, jaarverslagen, Pensioenpraat, beleggingsresultaten, pensioennieuws, mededelingen van het pensioenfonds en pensioeninformatie. De pensioeninformatie op deze nieuwe website zal nauw aansluiten bij het uniforme pensioenoverzicht, waarbij wordt aangesloten bij gebeurtenissen die het pensioen beïnvloeden zoals pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding. Het bestuur blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van de website en beslist wat er op de website wordt geplaatst. Dit krijgt vorm via een werkgroep die is gevormd vanuit het bestuur. Afgeschermde omgeving De website zal bestaan uit een algemeen deel, dat voor iedereen toegankelijk is en een persoonlijk deel dat alleen per deelnemer via een user name en password toegankelijk is. In het algemene deel staat algemene en regelingsspecifieke informatie over de pensioenregeling, zoals hierboven omschreven. Daarnaast krijgen de actieve deelnemers binnen deze website de mogelijkheid om in een afgeschermde omgeving hun individuele pensioensituatie te raadplegen zoals die in de jaarlijkse pensioenopgave staat vermeld. Tevens wordt op deze afgeschermde omgeving aan iedere deelnemer een pensioenplanner ter beschikking gesteld met behulp waarvan verschillende pensioenscenario s on line kunnen worden berekend. Een afgeschermde omgeving voor bestuursleden gaat ook onderdeel uitmaken van deze nieuwe website. Daarin zullen o.a. de vergaderstukken, de notulen, de besluitenlijst, de actielijst, en naslagwerken zoals de Actuariële Bedrijfs Technische Nota (waarin de organisatorische opzet van het pensioenfonds staat beschreven), de uitvoeringsovereenkomst en de statuten en reglementen, worden opgenomen. De planning is om de website in de loop van het eerste kwartaal 2007 in de lucht te hebben. De pensioenplanner zal eerst beschikbaar zijn op het moment dat de pensioenbrief in 2007 wordt verzonden. De deelnemers zullen op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen rondom deze nieuwe website. Sjoerd Hoogterp Bestuursleden Pensioenfonds Olaf Tant - voorzitter Rob Nooren - vice-voorzitter Jan Aerts - secretaris Yvonne den Bakker Debbie Hameetman Anneke Proost William Bontes André Rekveld Directie Sjoerd Hoogterp Administratief assistent Carla Ligtenberg Deelnemersraad Pensioenfonds Samenstelling Huib van den Durpel - voorzitter Fons van den Aarsen Gerrit op de Dries Jan van Es Jan Jansen Ed Schlärmann Peter van Tilburg PensioenPraat 30 november

8 Uit voorgaande edities Pensioenpraat Overzicht van nog actuele artikelen Onderstaand treft u een overzicht aan van eerder in Pensioenpraat gepubliceerde artikelen. De genoemde artikelen zijn nog steeds actueel en ook te raadplegen op de website en intranetsite van het GE Pensioenfonds. Gesave/Geflex, veranderen en switchen Pensioenpraat 29 ALM studie voor Pensioenfonds General Electric Pensioenpraat 29 Meerjarenoverzicht GE Pensioenfonds Pensioenpraat 29 Constanten per Pensioenpraat 29 Grote veranderingen in 2006 Wijziging pensioenregeling WIA Pensioenpraat LevensloopPensioenpraat Nieuwe zorgverzekering per Nieuwe zorgverzekering komt eraan Pensioenpraat 28 De risico s van de WIA Pensioenpraat 28 VUT, pré-pensioen en levensloop Pensioenpraat 27 Waarom zo weinig interesse voor pensioen? Pensioenpraat 27 Uitkering van lijfrente uitstellen? Pas op naheffing inkomstenbelasting gepensioneerden Verandering van adres, wel of niet doorgeven? Wanneer is er sprake van een partner? Partnertoeslag verdwijnt Wat kan de ombudsman pensioenen voor u betekenen? Pensioenpraat 24 Klachten- en geschillenregeling Pensioenpraat 24 Wie zijn partners? Pensioenpraat 24 Sekseneutrale factoren Pensioenpraat 24 PENSIOENPRAAT KORT Pensioenfonds digitaal Internetadres GE Pensioenfonds: Intranet adres GE Pensioenfonds: gepe_intranet/www/welcome/ pensionfund/welcome.htm Ombudsman Pensioenen Als u een probleem heeft met uw pensioen kunt u dit voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Kijk eerst op Het postadres is: Ombudsman Pensioenen Postbus AN Den Haag Telefoon (070) Fax (070) TIP De website is een onafhankelijke, niet commerciële informatiebron. Er staat een groot aantal organisaties achter. Zij doen dit, omdat ze vinden dat de Nederlander meer moet nadenken over zijn pensioen.!bewaar de uitgaven van PensioenPraat. Er staat steeds belangrijke informatie in. 8 PensioenPraat 30 november 2006

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

PensioenPraat. Stand van zaken aangaande de overgang naar SABIC. Laatste nieuws

PensioenPraat. Stand van zaken aangaande de overgang naar SABIC. Laatste nieuws PensioenPraat www.pensioenfondssabic-ip.nl Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics 32 Nr. 32 - DECEMBER 2007 Secretariaat bestuur Postbus 117 4600 AC Bergen op Zoom Administratie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007 De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007 Wat is pensioen? Wat is Pensioen? Een uitkering bij: Ouderdom (65 jaar) Overlijden Arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar)

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie 22 november 2013 1 Inhoudsopgave Wat belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring.

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Geachte Werkgever / Personeelsfunctionaris, Uw medewerk(st)er is momenteel bezig met de aanvraag voor een financiering. Voor

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 34 September 2008 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) Wijziging

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012 Pensioenregeling SPW Aedes Corporatiedag 2012 Programma 1. Wat is pensioen? 2. De pensioenregeling van SPW 3. Pensioenplanner 4. Pensioengebeurtenissen 5. Actualiteiten 2 Pensioen is Uitgesteld loon Als

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds Arbeidsongeschikt Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds U hoeft zelf niets te doen Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de maatregelen van het Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie