- 1.~ telof'oon ; l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1.~ telof'oon 37215 33969 37208 43046 62031; 37793 3747l 37988 37700.33119"

Transcriptie

1 .. '.'~ " :. _....c_'",_~. Sportpark " t Krijt" Rabobank. rek.n:r Uilhelmin~strg.a.t, +kontributienr. _ EJ Zwaag.telnr ,Postgiro bank nr Kopy voor hêt volgende nummer kunt Ui inleveren ui~erlijk 7 s9ptember. Zie Voor inlevering het. volgend blad. BESTUURSOVERZICHT 1984/1985 Algemeel1"._B_e,.!3 tuur. Voorzitter :Kees Schipper,Dorpsstraat 163,Z''laag. Sekretaris :Paul ICraaibeekr,Rozenhof' 14, Zl'laag. Penningmeester :N;ico Beemster,J?.prpsstraat 170,Z"raag. KantinekonL'...:Kees Pronk,nórpsstraat 132,Zl'raag. Onderhoudskomm. :N±co Beerepoot,Dorpostr.199a, Zwa~ag. Afdelin1L-S~niorenvoetbal Voorzitter ::Pet'8rSchou:ten~Vierktl.nt 8,Zwaag; Sekretaris.!Pi.e tl"9rtuin, Appelgaard.1.1,Zwa?B,. Penningmees ter :Cor 'l"aklè'en;irishof' 3, Zwaag. Lid :Nico: BroersjKriJt.erslaan 19,Zwáag. Lid :Kees de, Ui:t"D:ibt>itstraat 20, ZWaag" I ;.:, i': ',".i,h Af'delini~ JeuE,dv2_et!>a1. Voorzitter :Jan Tapperwijn,Druivenhof' 8,Zwaag.- Sekretaris :I1arcel de Jong, Bessegaard 22, Zwaag. Lid :I1arc vél.neeyster,a~d,ij 9,Blolr..ker. Lid :FrodEoogland, Dorpss'traat 137, Zwaag. Lid :Jan Jong,Dorpsstraat 231,Zwaag. Lid :Huub Fisä.lior,Dibbitstraat 2,Zwaag. telof'oon ; l ~fdol~fg Zaalvoetbal -loorzitter :Joop Koelemeyer,Anjerhof 5,Zwang, Sekretaris :Sjaak Schouten,:":'loeg llt.,i1oogkarspel Penningmeester :Jan Rood,Koegang 6,Zwaag tf'delink. HaIl.dbal. Voorzitter :Joop Zijlstra,Dars 4, Zwacg. Seyxetaresse :Marian BoerepootlDorpsstr.209,Zwaag;?enningmeesteres:Medi Rootlieb,Lange Tuin 140,Zwaag. Uedstrijdselcr. :Kees Diokman, stolphoeve 7, Z"mag.- Lid. :Hurry Brnndsen,Unjerpad 21,Zwaag. Lid :John Tims,Distel 40,Zwaag.?ublic Re.l~on Voorzitter :Piet Slijkerman,Druivenhof 5,Zwaug ~ iJ ' ~

2 --- RED A K---- TIE Dit i's alweer het e~'rste nummer van de 3e jaargang van ons clubblad,'\taf!"s~v..,westfrie.zen. IrJestaan aan het begin van een nieuwt hopelijk. stic.oesvól an 'sportief seizoen. Op het moment d'at' U dit leest, zi'jner al ~nkele', oefenwedstrijd'en gêspeeld. Evenals vorig jaar is dit,eerste nummer eertliinformatiefli nummer waa:rin Ude teamindelingen, à.é 'llamen,va:n trainers, ceaches, geleiders maar' Natnehs de Redaktie.... ", ", '.. ' ook de zeer belangrijke trainingst.ijden enz. kunt vinden. Voor zover de oefenwedstrijden vast,stqlan kunt u deze ook elders in dit blad vernemen. Door de uitgebreide werkzaamheden hebben wij getra<:ht-om het aantal medewerkers van ons redaktietdam uit te breidelt",. en wat e:r:g prettig is: " 1 '::.met' suècesl!!! Hèt redaktieteam ~s'd,an ook z~,er ing~nomcn metdezc',yer:storking voo!, on~ clubblud. Na tvh~ojaar~ genot.en te hebben: vnhdeintérvicuws van drs. Wie Wie nemen wij vanuit de redaktie afscheid van drs. Wie \'lie en vervangen dezerubrick doàr' :c'::u'infarr.1ut.ie rubriek onder de naam van il\1ij steilen 'a~n U..;;01" " om U enig illzicht te II,.' geven over de ve:r:schillende personen die aan de vereniging verbonden zijn en ieder op 'hun eigen manier hun steentje bijdragen om de vereniging Westfriezen een echte vereniging t!3 la.tçn blijven. -2-

3 R Ei,I? A. C T. I E RED 1. C TIE ~--, Kopy inle,'vcrenbij: Emnie Jong ReinettenllOf' 4, Zwnng.... tel Algemeen Bestuur, Redactie,,I Yvonne Schouten Vierkant 8 J Z"Tn,~g. Seniorenvoetbal...1 Harian Spil Eoogewoud 58, Zwang. tel.61:337 Jeugdvoetbnl,Zanlv~etbal,Rec:nctic Lia Talen ButtérW'o!ud 13,Zwa.2.g. Ha.ndbal. 'to _._~---_......_._------~--_.~-----._.. INHOJJD ---_.---- blz. 1. 2j Bestuursoveriichi,' 1lo..èaàct.;io...' r, v.: l.' ".'.' 32. bericht vld trainer 33~- Teadind. Hándbnl.' 35. Hedstrijdprogr. 3. I:ri1'loudspagi':' ;u hanc:'. ;4 * Alg. bes,tuur voorzi tteir bal 6. Uitno'digingjaarvorgadering '36. Voor de denkhoof'den 7. Seniorerihostuur 10."Tètl.mincl.S lniorg'n 13. Oefenprogri I:tttc1, J..ugUstus 14. Een droom 15.~ Ballonactio. 16. De tien geboden voor voe.tballer 17. Voorlopige tenbind. 37~ Wij stellèn aan U 38. De.hardloperpuzze Toernooien en vriendsc wedstrijden jeugd REDA!<fJE :~:.:::~:::::a:::;::~::al8~~81~. 26. Ind.COl:lp. sej.zoen ~. 30. Handbalbestuur 31. handbaltoernooi 28. Voorlopige teaoind. za lvoetbal -3-

4 >..' ~". -'. Nog even en de vacantie zit er v/eer op en gaat het nieuwe seizoen l'leer v,an start. ~en nieu"vl,sei:zoen, dat. uiteraard "Vloerde nodige voorbereiding.hee:ft gehad en 't-'l.:.--..arvoor ook wederom de nodige onderhoudswerkzaamheden verricht moesten worden, zoals de gebruikelijke grote schoonnlaak van dëkan~ tine en de 'opknapbeurt van de kîdedkamer~. Niet geringe klussen, dieec;ht,er met behulp van diverse.. ~~,... t'.'..'. enthousiaste vrij.'lilligers op Gen prima wijze zijtl; opgeknapt. Daarom wil ik gaarne alsnog al deze mensen hartelijk dankzeggen voor hûn betooride t1èdel'uerking in a.eze en spreek ik tevens de hoop uit dat de vpaardering voor al deze inspan~. ningen mede zal blijken uit een overeenkomstig hun gestemr:1ing gebruik van ger:;]eld,e lokal i tei ten. door, de leden. Als aanloop naar de nieulle c,99peti tie zijn de training~n inmiddels herva t.en ka;n ieder.. zich condi tionoel, techrlïsch." -,',..' en tactisch "Vloernaar een. zodanig n,ivjea,uop'lilgr~<;:en". dat. c1:aar. in de nieuvle co:mpeti tie all~s van,verwac:nt mag "VlO;r'den. ltjant dat is toch u~teindo+ij,l~de bedoeling. aet zogen'-a:nde jeugdplan, zoals c1:it )aqr geintroduceerd bij de ve~dvoetbal afdelingen, onderstreept dit nog eens ~e meer. La2t pua~om de kansen niet liggen, maar genut ze ten profijte van je zelf en de gehele vereniging. Ter stimulering van het sportgebeuren binnen de geledez.en,van 'J~stfr,iezen "Vii:\.: ik daarom gnarne de n:-:~1.dachtvestigen"op de uedstrijd clie ~stfri.\ezen woensdue, 22 - a_a.st,'s 'a-vpsf1s 0.El.J,..;~u4 qpans spo:r't:1?~:r:k I t ~(rijt, zal si::>ej,entège:ri de A-selectie van de ~redi.:visieploeg VOLE}iDAN.Uitgaande Vf?..n -~-' het, g.oede spe,lj van vihrig,ja2.r,~,:; is er dus l;1ger alle reè.en om.'massaal bij deze. vledstri,jd aan1'lezig te zijn..,,. ) Voorts wijs ik op het grote ihari~(l;>q.ltoernooijv:an,26 -,8 a.s. dat eveneei1,s:cpspo::rtpétrk' t Krijt,G,QJ'l'oudenznl,,~orden.en, wa:j.rvoor zinh woer'z:e-er veel dqelner.1endq,;j;;.e1~qs luit ede ;gehele. provincie hebben laten inschrijven. Ook voor dit gebeurqn " \. \., " - 4

5 dat onder gerout~neerde le~d~ng staat van de afdel~ng hand5~:"...:.' ',":', ~s veel" werk verzet ",: en h&t ',.. ~s daaroq ook te hopen dat de weergoden ons gunst~g zullen z~jn en dat vele belangstelle>', den de weg naar het sportpark 't Kr~jt weten te v~nden. Vervolgens w~l ik in dit eerste nlli~qorvan deze nieuwe Jaa~ - ~ gang wederoo de adverterende m~ddenstanders dankzeggen vüo~ hun Dodeuerking Or:1 op deze wijze het uitgeven van on::;> clubblad financieel oogelijk te Dnken. Als de leden en lezers van dit blad bij hlliï aankopen ook eens aan deze adverteerders w~lled deru<en dan zal het ook voor hen Dogel~jk blijven hun steun op deze wijze aan ons te bl~jven geven. Tenslotte wens ik iedereen die op welke wijze dan ook oet vereniging verbonden is een b~jzonder plez~er~g seizoen ~oc " C', en wat de leden betreft w~js ik er nog op dat zij. : n~et vel-:'-,'r: -, geten woensdag 2~f- 8 a.s: ~'avoncis uur de A~gcmene Ja2,rvergaè.e:J;'~ng te bezoeken, want daar rnoet je je ste41. laten horen. c. J. Sch~pper - 5 -

6 L ('EHEEN BESTUUR ALGENEEN BESTUUR Aan alle leden en donateurs van de S.V. Westfriezen. Hierbij nodig ik u uit voor de te houden Algemene ledenv~rgadering op woensdag 29 augustus om uur in de ka~tine van onze vereniging. A GEN D A 1 Opening: 2 Mededelingen Voor~itter.'. 3 Notulen, 14 me;l 1984 (tgr inzage.b:i.~uw ~fdelingssekretaris) 4 Jaarverslag en mededelingen sekretaris 5 Jaarverslag en mededelingen penningmeester 6 Verslag kaskommissie 7 Mededelingen kantinekommissaris 8 Mededelingen onderhoudskommi~saris 9 Pauze 10 Ve.rkiezing Algemeen bestuur, Aftredend volgens rooster voorzitter C. Schipper.. '... ~~. Op eigen verzoek penningmeester N. Beemster, kandidaat A.B.; H. Thijssens. evt. kandidaten kunnen zich aanmelden tot û.anvang vû.n de vergadering bij de voorzitter of sekretaris van het A.Bó Rondvraag 12 Sluiting Bezoek allon dezo belangrijke vergadering mede i.v.m. de verkiezing van een nieuwe voorzitter en penningmeester. Sekretaris Algemeen Bestuur Paul Kraaibeek

7 I.t'_ '..,,', '.1. -_ SENro... Ra:NBESTUUR _-_.. _ _ , -',-',- _.,-- ~....'~.. ~~. _.êeliiql~n1àe.t~u~ '.',. Beste Sportvrienden,.1. "-, \. ',I. '.: ', liet voetbalseizden '84'::' "'S5stáat' voor de deur. Veien van U hebben de vakantre alweer g~ha(l en heginnen weer wat aan voetbal te derikên.hët Sen1.oren'bes't;üÜrheeft in de a:fgew'f lopen periode niotstil 'g~'zeten, want "io,or een nieuw seizoen is er:ito"ch wel het' één: eh 'ander te' 'rege~eno Wij hebben'i' duidelijk he"t \riziér greficht Op ':d's toekomst én' willen niet in het verleden kijkeno'de:'a-'selekti.e is,'sinds 5 augustus Weer volop't"h'étra1.ri'1ngo.lov. Dhr;,"Kooistrai/AI~ Je dan 'do'i inzet erf het" enthollsiastm'e ziet vàn spelers éhtr'aiher, dar kan dit al1e:en maar< voel,goeds' vodi::-de' toekomst" beteken~ De eerste krachtmeting zal het Hoorns Karnpioerischäp zijn, :-,.- _~'l : 0""',- ",':... dat d1t Jaar"op~ het / "':".' ;' _," " complex van Sporters," gehouden wordt. Het hoogtepunt van de oe'fe'nperiode is" ongetwijf'eld dè wedstrijd op 22"~ugustustegenVOLENDA~II'(pi"ofs) ~ Dit mag U niet missëri"éh rekenen er 'op dat:velélederl hierbij aan- "u wezig zull:~h 1zi'jn. Voüörde overi'gg Senioren begint de 't'rairi', ing op I5' august'us (-;0 10 Vo Cor' SW81:'issen.( de nieuwe trainé"'" i.p.vo Hans Kiefte~burg) 0 De training vind"ofniet meer plaats'! op donderdag, maar voo:r.taanop woeri.ê.fîe! ;' van 8-9 uuri:;v~m.' ''Het Jeugdplah \~estfriezen~' De overige seniormlspélen 2 "...,.',-.". '"I,-,"_:" oefenwe'dst:r;l"jd'envoordat.' zi}op 9 september aan dé kompetitie b~ginriono Ik hoop d2.t.iedereel1gl;' weer zin in heeft 'j en niet zonder afbericht wegblijfto Wij van het Senioren... bestuur döên"al hët mögeli jkeom Uop een sportieve en '. prettige ~arli~r UWsportte laten bedrijveno Ik wens'u allen veé'i ~t.ïc'èes en plezfe'r in de oefenperiode 'toe.': (f'""',..~. r Voorzitter Senioi'enBestuur,. Peter Schouten,;: I:' -7-

8 . EI!IQ~E. TyUB ~_ _-_....._~-_... _"""-- Mededelingen Senioren Bestuuro è):!fnl0ee!'!.b.jt:s1tjqr_ _. I. Het Seniorenbestuur heeft 'n wijziging ondergaan, Piet Fortuin (sekretaris) is na: 5 jaar afgetreden. Zijn plaats is ingenomen door 'Remvan Baaro 2. Wellicht is het U ook opgevallen dat het aantal spelbrs per elftal minimaal' i$ Wi,j kunnen er dan ook bèst 'n aantal spelers bij hebbo"h.'mocht U iemand weten, hetzirj, Uwbuurman, vriend, kennis of familielid; geef 'dit dan door aan onze sekrétarisp. Rem'van 'Baari.Wilhelminastraat 5,Zwaag.tel De'bege1eiding (coach) van het le' elftal is het komende seizoen wederom in handen van Jaap Coffeng. De vlag... genist. 1sFrits Entiuso 4. De nieuwe coach voor het 2e elftal is Cor Swerissen' en als vlaggenist treedt op Jac Buis. 5.De coaèh voor het Je elftal is,wederomnico'broers" 6" Bi j het LJ-e-5eien 6e elftal 'is de aanvoerder zeer be-. langrijko Dez:ema!'l regelt allesomtren"g zijn elftal~. De!ZEl.man wordt: voor de aanvang van de competitie gekozen' doorde-' overige' spelers;, 7. De outfi:tvan het Ie e.lft?:j. wordt ook het- komend seizoen we:er gewassen door RÏa Weel. Ook de loteri'j aan de póort bi.i de thuiswedstri jden van. WES'rFRIEZEN I wordt weer door Ria Weel en haar IIiedewerkers(st9rs), verz'org In het V:18e-I(ènd van 1'-2 soptomber gaat de- A-Selektie naar Ep'e 'opde'voluw6. Zij zullen daar na de drukke oefoncampagno op' éen.ontspanneri manier. me.t el,kaar ~:n" gezellig weekend van maken. Omdaarna uitgerust en gemoti:evebrdnét seizoen'8lt-.;' 85 in te gaan. Seniorenleden denkt; ij er vooral'om dat de kontributie op tijd betaald wordt, zoniet dan wordt er niet gevoetbaldo -8-

9 ,. IO. Op 22 augustus vindt h~:t,gtoto spcktak:el op ons veld..i.. 'ol ".1.:..L\..;. ";'..., tegen VOLENDAIVjplaats. Oók, alle Senioren.leden diènen I'""~ ":':-",i "e',1'._".'_ daar entree te betaleno. Dat geldt ook, v,qqr\al;j..e andere leden van WÉSTFR+~Z~N,.best1.lursl~d~~ ~~ medewerkers (sters) TRAININGSTIJDEN A-SELEKT!E en OVÉiUGE SEN IOREN.o Dinsdag: uur Sepio~en Keepers,I~ I.30 u~f A:~elektie-senior~~ ~ilen onder leiding. v<;mçor Kooistrao ["~.;-.1,,1'j _.. " '.... Woensdag: IoOO uur Overige Seniorep_co~lovo Cor Swerisseno DonderdaG: I030 uur A-Selektie Senioren ool.v. (.CorKooistra",,~-: ~:.:: ::: :-.'.. -., -.,,~ ':..,J-.- ~': -':.; :-_:~.:":-, De training voor de A-Selektie. is reeds gest art 0p5 aug. De training van do ()yerjge SerJ.i oren start op 15 augustus o' lol r' j,t i- ( '; t: -.-..

10 ..- "'-' _., '.,.-.~. ENIORENVOETBAL..-.'',....-~.- '._'.'.- :.....' SENTOÏmNVOETBAL......,~:. -."-, :- -,- - -,~-'.--'.... _ ~..~ "'::""":'.-'~ ~.:-:-:'::,~.. ~._~..- - ~. -,~ Speelschema SV. WESTFRIEZEN ~ ~. '-,', Reserve 4e ~l~ se A-K.N.V.B. ',_ _,..-"'- _..... Wedstrijddag Aan~~g ~Thuis Uit, 1 II.OO uur Vios W2..VVi-Friezen 2 2 I1."O:Ouur W-Friezen, g.w..,.frisia 2 3.'I2.;'OQ uur Egmondia 2 W-Friezen 2 4,II.O,Ouur W-Friezen 2 H.R.G uur I{'G.Bo"2. 'lw-friezen 2 6 TJ.OO uur VY-Friez'en2 SGoSpiri t '30 INHAALWE:DSTRIJDE~\:. 7 ':{r'2ü-o uur Alw. Forward '2 W.Friezen 2 8 II.OO uur WvFriezen 2 S.Và'W ' ÎI~'OO uur Alkm.Boys 2 W-Friezen 2 INHAALWEDSTRIJDEN:,. r.-.-.'. ----'~.. ~.... ; IO IIo~~ uur W-Friezen 2 II : II.OO uur Helder 2,'; SoE.Wn 2 W':'Friezen2 Datum 9-9 '{'i '\ 30-,9 7-IO 14-IO. '28':';IO'. >. 4~rl II.. II 25-I1 '2~I2 ATTENTIE,. ATC"ENTIE ATTENTIE Vanaf heden ku~t U tijdelijk de br~inele geel- ' " t witte WESTFRIEZENSPORTKLEDING'kopen bij: ~ Ne} Dars Zwaago Enti,W?, I,," I I I Voor al Uw andere sportkleding (schoenen, trainingspakken, tennisspullen etc.) kunt U altijd terrecht bij: Sportpaleis Gebr. Appelman, Ganker la, Nibbixwoud. te \ I,~ A_TT_E_~:-~_E ~ A_T_T_E N_T I~E~~~= AT_T E_N_T_IE_... _. ~ -II..

11 - - - _.., ~- SENI 0l1EN'1ïbETDAL SENIORENVOETi1~ T... +tldelinr.--tb~~~6ompetitie ~-. :.:::======" =':c.='==~'l-';: ::',==::;:=:~J=;;:;::~_::..%:;:.=-;= ==~~= _ _. _~.._, '.,A '..-, "',".'_._.. Ie Klasse-'A: _ ~-_:w\-- Andijk.. Blokkers D.W.]3..,. Flevo..J."- J 0 V C.'....,, M.F.C. Strandvor.-els V 0 V S. -,{46 ~, WatervOrrels WESTFRIEZEN Wiron Zeemacht ~~.-~~ ',1e-8è,rvé'[ 4~!P-.?:ê~e-"-A.."._-~~...,:.- ~.~.::.y~qs W 2; f[ Westfrisiä'2' Ef"mondia 2.i-::~~:1i)~1'-C.2' L. K;.G.j)'.2'. -:' ",._,~ :',-,"'i Sc. Sp1r1t 3QcZ,~". Alw. Forward 2 S.V.w. Alkmo 30ys 2 S.E.W. 2 Helder 2 WESTFRIEZEN 2 ' :~o'. Reso."'2'eKlasseC ================ D.W.D.. 3 Sc.Dyn,am9 2 Grashop~~~~-.ff~ ~...o-.- -:o Hollandia 3 R.K.E~D.O. 3.Spartanen 3 Strandvopeld3~: ' "_. ~..,~..,.-.. -'._. Victoria 0 3 :WESTF?IEZEN 3 West Frisia 3 Wiron 3 Zouaven 4: Hes. 3e Klasse Do ================= Blokkers 3 St. Georp"e 2 Hollandia 4 Sc. Spirit 3 Valken 3 v.v.w. 4 WESTFRIEZEN 4 West Frisia 4 Woudia 3 Zouaven 5 Zuidermeer ze, 0.'_.".. Re:s. 4e Ki.ks~e' E '.VeteranehA ::f=j==='~:r;.f=~'~ ~':'7'~=~-,~~~: ~, Alw. Forward 8 Blokkers 6 DoW.O.W. 2 H.OoS.V. 3 fk~éiler6ord. 2 'k~i~k '1"7& 4"; HSV. Sport 4 VoV.Se '46 5 WESTFRIEZEN 5 Wesi >Fri.sia 7 Apollo '6~ 7 st. Georpe 8 sto Georpe 9 R.K.EeD.O 10 ~!., Spartanen 9. Victoria;OL.!I.4 0 v.v.s. '46 10 WESTFRIEZENi} :. Zwaard i jk 6..._..,."- -12-

12 SENIORENVOETBAL SENIORENVOETBAL " OFFENPROGRfu~nA ThffiANDAUGUSTUS _.~.,...,---- ~ Ie Team: Zaterdag ~J~~.Woensdag 15._aug. Zaterdag 18 aug. Hoorns Kampioens.ch~p bij Sporters. Aanvang zaterdag I7.Q.0 uur Woensdag uur Dinsdag 21 aug. uit tegen Spartanen uur Woensdag ~ aug.thuis.1;egen Volen~am uur Vrijdag 24 aug.uit naar Spa;.-tanen (tournooi) 180)0 uur Zondag 26 aug 0 uit naar Meteoor A'dam(tournooi) 1].40 uur Donderdag ]!) aug. thuis tegen Andijk ]3.00 uur Zondag 9 september aanvang t'lmpetitie 2e Team: Zondag 19 au.f.uit naar Hollandia uur, -.,,Qonderrdag '.2' aug o~uit.n~ar -'. "'.' Spartanen (tournooi) > "uur Vri jdag 24 aug o.uit naar Spartanen ': ' (tournooi) 18.)0 uur ~onq.q.g26 augouit naar Meteoor A'dam (tournooi) 000 uur Donderdag ]0 augpthuis tegenandijk uur Zondag 2... SGFG.e..,aÇ\.nvangkompetitie. )e Team: Zondag 5 s~.uit naar KoG.Bo uur Zaterdag I s2et~ ui1;.naqr Zwaagdijk uur 4e Team: Zondag 26.aq~ ;uit naar K.G.D uur Zondap-.~_.ê.eI?t. thuis tegen Al\v 0 Forward uur 5e Team: Zondag ~ aug. tournooi ~elgtë Zondag_2sept. thuis tegen Sporters uur 6e Team: Zaterdag 25 aug.uit naar H.O.S.V. J9.on uur Zonda{T 2 se"2!.thuis top:en V.VoSo9!2.00 uur Indien U nog met vakantie bent geef dit dan tijdig door aan de trainer, begeleider,aanvoerder of Kees de Wit. H0U~T U ALLEN WOENSDAG 22 AUGUSTUS VRIJ:' DEZOEK DAN DE TOPPER!ESTFrtIEZEN-VQLENPAM AANVANG I9.!)!)uur _..~ )-

13 ... B~QAK~ REDAKTIE = , - '.-,. ' ZOU EEN DROOM OOK WERKELIJKHEID KUNNEN WORDEN??? Ja beste spertvrienden, éé~'~ej:~ht'veer hetkräarmaken van de copi~..:~00r~o~~ qlubblad, heb ik een h,~use,drç)om~r:~bad.,;.;._: ':' j-";",1 ~'...'.,..,' ~ -.,_.'. ever enze club. r c' j' U wilt d::~:~i2.!!aé?-[..:~e.,tenwat ik.d:-??~~:~???t'.r{.,)':\ Ik pa het :Yc.::.veE~~~len ~..'. j Ik droomde dat 0: 0 '. w - De zes aanvoerders wan het Te tot het 6e t~äm in ovej;'lep: met hun II!~d..e~pè±ersvan het elftal waarvan zij de baas zijn, mij een :c:>ràcht,'yan, '... een. wedstrijdbal ;" ',.' ne.5 zouden " : schenkenv:inp:eld -_.,... ~ -.,,'," natuurlijk, I3X! 5,""OS' =!6~~':':'.' Het p.et?:l!.d ~~.,(!ebazeerd apel! spelers + twee wissels per team.., Hoe vind_e..r.!',:.;i'1.1:l~9l dit idee? (parden,d~z~ (ir~öfu)???? Praat er eens over me:t elkaar,.,.' kan.'.' :neoi ti f, érl' --. kwaad Ik keop.dan'.~ vepr..- jullie... _..~ de speelbal,(heb'ihmiddels enige ervarinr van wedstri Mijn dr-'1.qj1~.79.5?rspolde oek dat er na 2 magere' 'jaren' t I' Met Spor:tp-roeten~' V,.Schou'ten~ Dibb'itstraá { zwaaf,. tel. J74,4Z '5, succes nint. kan uitblijven, want je speel t met je eiren bal en.d$.r.llfan -het niet anders, als dat 8fq dan met die BAL resct:l.o:rcl,wprdtil1 }let deel van de tefenpa:;-ti j. ~te Spertvrj enden taan U al,len zeu ik2cgkge~ ia~t mi jn droom v.te'fke.lijkheid worden. en su,cceskan dan';ni~1; uit- -14-

14 _ ~ SV. WESTFRIEZEN SV. WESTFR1EZÉN In het. voet- en handbalspel is do bal een onmisbaar element, zoals voor een vereniging Uw bijdrage onmisbaar is. 'Elk jaaris daarom oen ballenaktie waarbij (zakén)mensen, leden,supporters en alien die SV ovvestfiuezen een goed hart toedraren hun bijdrage kunnen reven in.de vor,m van een balo Deelname aan de.ballenaktie kos,~,fl o65.::,:::. Daarvoor wordt U éénmaal in de maand Op een speciale pagina in ons clubblad vermeld en bovendien komt Uw kaartje ~an een bal in ons K;L:ubhu~l?.t,e, hangen. P.So I Sportvrienden 'u.itzwaag heel,veel ballen zl.jn er nodirr voor al die Cruyff-jes uit onze verenivingo Oppave kunt U doen bi j: LoSchout~n, Di bbi tstraatj, Als deelnemers noteerden wij r~edsl Zwàa(o tel Dhro Siem de Haan, Kwaliteitsslagerijo Pieter Florisstraat 2, Hoorn telo r14899 Dhro Nico Beerepoot; Stucadoor en S~erplijsterwerko, "..~" Dorpsstraat199a,Zwaae;. tel ) Dhr. Cees Schipper, Voorzitter êv. W:gSTFR1EZEN. Dorpsstraat 163, Zwaar 0 tel ~37215 Dhr. Ferry Pronk, Lunchroom n't Sparretje". Veemarkt, Hoorn. tel De fao APpelman',Modes-Textiel en Sportartikelen. Ganker 17,'Ni"6bixWoud. tel Goed voor 2 ballen" Dhr. L. Schouten, functno LOTTO en TOTO.' SVo WESTFIUEZEN. Dibbitstraat 5, Zwaag. tel Dhr. Frans Hoek,Doelverdediper van de FoCo Volendam. Als vriend van onze SV. WESTFR1EZENo Oostwal 19, 32 DJ Volendam. -15-

15 ,.. ~ TIER GEBClDEN V..l.N EEN VOETR\LLER NA TIUINING OF 'VJEDSTRIJD I. Ver.plic.ht tk)1~?h5?n'nl1oj-kc 'Wodstrijd.of.~tro:i.ni:rig.... Denk or clus CVJ,nom altijd je sljulloneloetq nonon. 2. ]jij, het douchen is hot dragon:v<;1nbn.d~lil)po:rs verplicht. Dit ter voorkoning vun v08tschi~é'1 Gonhet is niet,~o ;kolfd.}. \ 0'".h.':,.J.',-'. 3. De na:fl~élox '.'.~, "Ste lt een schena' op aan c10hanc1~waarva~---"- _ --- de sj.)elors bij toerbeurt 0.0 klecdkanqr na eebru~k armyegei1;. Na!'\fhI'ning of weiistrijel do voo.tba.lsq;hooilonniet onder ;...;'.: :- ',' ~ i'-~ <;. ~l';;-l~rdà;iiafs~)oolen (Bijv. op het~as afvçgen, daarna een c1ookjb' of' borstel erover en: kiev],r i~.koes)~ '.i.~_\,\..._._ '. 5. De kleedkaner netjos houden, clus niet, net nadele],"g',qpien" ni:-et ' aan c1e vorwarning hanee:!l on Dee:ç' van dç1.t.sü?r,t dingen. 6. Geon leuzen of nanen of dergelijke schrijven ~ op nurenen,-': " : " 7. Zoveel nagelijk bij trainingen en wodstrijclen aan1-lezie z:},jn. Niet zonaaj;'wegblijven onc\o:r:',het non vn.n, "ik hebva~,aag geen zin". Aan he t ein,l van hetseiz oen vo,lt eon beke.r t.._.,". verdienen voor "trouw tro,ininçsbe21;oek". 8. Bij onverhoopt niet kunnen konen naar training (je trainer loopt er ook niet '('oor niets) of wedstrijd (in verbancl net het naken V3.ndo o:i.jstelling) TIJDIG afoericht govon. 9. Over ue kloding hot volgende: " '. _\.l'tijcl in nornalo klor:linc,naar training of wec'.~trijcl konqi')., b. Onkleden in vootbnltoue in de kloedkaner. c. Trl1inincsjq,ck. en in:jo,\..;j,nterrnand.en ook traini!1esbroek arlutrekken voorc'.at jq hetyolçl opt;a~t. cl. Na tr8.ining of vioclf3.t'j?i:jel,niet te '.,.",.'.. ',,',,", loj!1'gin bezwbot bf. door de recon na t tenuo o,frtro.iningsjx1kbld.jvon '" '.",",'" \. -,'. zitton.. o. Altijd schoon GOGelnponO,BonOI1 :ha hot elouche;np;an te.l kunnen trokken. IO.Niet to voo 1 wator Ü ri n1<:: en na trq,inincof.wec1strij~l, is slec,ht, voor (10 naag,; elit \ i ( ; -16- i

16 ~ JEUGDVOETBAL. JEUGDVOETBAL Aḻ.L12 Spelers. Lidnr. Spelers Geleiders 649 BI Lidnr. Ma:rcel Bakker Armand Smit Rob van Noort. "Eusebio Bizot, (Keeper) Marcel Korse Patriek ~esseling Frank Karsten Robert Does Peter Kenter, Henri Meijer'. Norb ert Gitz els René Bakker Rob Schipper S 1>e 1arel.,l: Geleiders -972 :12 Lidnl.'.. Hans: l-teuyel :rnco Dekker Piet de Jong Ernst Thijssens Peter Jong Peter van Diepen Jos van Leeuwen Frank a:it2:e~~ }larco Reuze!l9-a.r Ronald Tol René Moeijef;l: Lesley Mik Erik Kieftenburg, _. _... ~ ~_. W_, Spelers',: I l068 I Erik Weel (Kè'éller) Hans Brandhoff JandeBoer '.' Radjesh Soechi'''t; Robert Gitzels Ma:rceljong Frank Hoogland RichardVeltrop Richa:rd HOogland Wim Berends.' " Rob Mefjer lj'"..a.rcv.d. Gulik Ruud Rooze:ndaal Edwin Boer aoi l 699 I l 897 Gerara,~n'l!'rugge EdwinBesaeling Pieter Sch:i,pper pa tri ck Na~ings Constance Walhot.:. Michel Erken JeJ;'Oen Ruis Hugo Schipper Bas Ording Marco Kenter Raymon Kieftenburg Edwin ThijssenB Eric Roest (Keeper) Geleid ers' Geleiders 758 H. Thi j s,sens:'' J.Rohof N. van Diepen -17-

17 VOORLOpIGEELFTÀL"'I1TDELING- SE:i:Z()]t;,R84/8 al 02 Lillnr G'eloiders Spelers Gerrie HooglanCL (Keeper)"-' Frits Konijn Jos Entius. Jeroen Bakker Michel van do Sande Ron Bakke~ patriek Slijkerman HanS Jong }larce IK oe lede i jer Peter Rui tor Danny Sc.houten Tino Otsen Joroon.LÎ.kàr,,(verv~lg) ~; ~:~---~~"""I "'.. ~ '.~, Lidnr Geleiders ~.-,-. Spelers Honald Grootennn Sandor Laan Dennis de Jong F,dwin Sijm Edwin van Gi.ersbergoi: Jcroen Frits van Giershercc.' Entius Marco S,chouten Frank Hoogland Michol Giling Honri YB:n Zel;I;1 (Koo)c Joroon Rood \ Marco B~S 967 J.Jong S.Rui ter.....,._ D.H.omoin F. wan Giorsbergen DI Lidnr. 867 Ior Spolors Jeroen van Loon Maurico Duiz endstra Juno Kamj)stra }lare 0 J) ood edau Anno kamps tra Gerco Buis' Jan-Thijs Jone (Koeper) }larco Huispan Barry van 't Padje Han TelrJan Joroen Endlic.h Jon HuisTIc'1n Maarten Holsc.hor Lidnr r r Spo Iers Marco Hosseling Donnis van c1jjrl{:l.a.n IVlario Geo1 Mark Bakker (Keeper) Patriek Bakker lue':xander Voltrop Hans Hoogland l1ark Sachs. Alexand,eJ;' Knol }?nnó Kreuk Arthur G'itzo Is Jorel Ingenbloek Renbert Kappelhof Arjon Ingonolcck.Chiol lngenbleek Geleidors' Geloiders H.Fiselior A.Doodoma.n H. do Jong H.Kappolhof -.J.EUGDVOETBA.L JEUGDVOETBII ~_.- L -18-

18 _ _' _ , ~ '- - ~ ~. JEUGllVOETJ3.i\.L "" ~._\.:JEüGIi-V:OETBAL ,-_._._..._ c,."..._. '-' _.,~... YOORLOPIG ELFTAL-nIDEt!NG' SEIZOEN"84/85 (vervolg) D ~ Lid:nr I I Spelers rvo Biestorveld Danny Rood Vincent Bijl Hans Kors.e Kors:o' (Ja~t:i::'ixstr.) (Dorpsstr. ) ~urice Duil;l Uijnco Schuitemaker Jeroen Hoogland Marc 0 Dek~er Daniol Nannings, llobin clûwit Maurice q.~ ~Wit Jacco Sjerpa: Marco B'eeDSi;erboe:r ;Lid:nr ' '995' C'. 950, ,.Speler~ Hans; Grootveld Nlels van Scha{k. TommySnoey. KioWit:. Henri :(tappelhof Maarten Di Jk C1U'is;Schouten Andr6 Vri eild JohnSnû t. Robin Pil:'!toor. Heino Brandsen Koön Dekker."Danny Keiz{}:r:: pa tri ck Laa.n I.,." -~_.,_..~,-- ~.,~.. Geleiders; 969 J.Duin 1045 C.Ursem E2 Lidnr S~elers Rob Molenaar David Sneek Michaël Hoogland Lorenz:o Otsen Gerard Steltenpool Erik Jong Barry Schouten Frank Hijkhoff Jur.ian van :Dijk Sjonnie Kall~stra Eric. Kreuk Eric Encllich Geleiders A.M.Hijkhof.f 1064 H.Theunisse G&leiders 970 H.Dijk - - W.:Buis F1.: J.. Lidnr r r à RonaId Souer Delmis l'elser Elton ~08 Eelco KrOGse vlim Sjo'r1Js pa ui van.der Molon EdwinStour Gelei:d:orS 1052 P. van Lobberegt 1057 B.Gorleo ~., T.,idnr. IO/joI I Sl)eIers. Joop Groen RonaId 2)ekker Patrick Jong Martijn Groenendijk Sander Gorlee }lari;i jn Fro sel.' Hik Huisron Geleielers A. van der J.Jong Molen., Spclçrs"" Renèe Gala.wzi Nielsvan Lobber,egt -19-

19 _.... ~ _. _.- -" _ '.. - _.. 'l'il\iningsscheml\.seizoen SIV85. =: llrsija Cl: : 'vloensdag: HerrnnSpil Thoov~n Theov~n.E'-soloc,tie A-soloctio Bruggo Swcrissc C:-junioron U_so10ctiO' ) uur 8:;;i1 Hornnn Cor (1\2-132) A-B: (CI+ (C2-C:3) (B1+ (1\ U.r uur ~I ,,00 uurc-seloctio (C uur Koc~ors Al-EI-Cl uur~-solectio (D , uur A-selectio (~n+ tierrnnspi1 ) Hornan SVLl Cor Kooistro. ) Thoo van BrugGe ) Thoo van BrUGge Eraininc voor D2-E1~E2-F1-F2 worqt noc nader bekond corunkt. j. TENTJE [i TENTIE ÀTENT:IE:' 3Jo.. :.10 grote schoom.nak vanclo -kantine had ik woor oen W2,Srnchine vol gevonden sj)ortartikelen. Wie nist:?????????????? " " ".I.cliclas. nylon jack, blauw;' J2,ck 1e ~~~ n~at 180. JOGGinG broek, Grijs. J:cck, rnat 16!'" roo(l-wi t-bl2,uw. T-shirt, Sweater, blo.m-r. c;rijs. Voe tbn lbrook, wit, horen. Voetbnlbrook, wit, kimt.. Vootbalshirt, cool. Voe tbnlkous, wi t-co el,' 2x: }3:C,lhan:'è':.ook,roso \f te halon bij: R.Knol, Gré1.ac tusson Krijtorslaan on 7 uur. -20-

20 J! u G D V 0 E T BAL JEU G D V 0 E T B TOZRNOOIEN EN VF..IENDSCI:iJ'.P:~ ELIJKE 'ln~dstrijden SEIZOEN 1984 /1985 ============================================ ----datum Elftal I 25-8HO(jrnse Hoornse T 6yjT A 2 v 29-8 Alw.Forward uit uur B I V T P...ndijkuit uur. I{ojrn~:h~6 (Blokkers) 'uur B 2 v V Andijk thuis uur Al F orl"j"a.rd thui s uur C I V T Andijk thuis uur Hoornse 6 (Blokkers) 18.30'uur C 2 V 25-8 J...ndijkuit uur C 3 T V St.George uit (als C I) Al"4Forward uit uur D I T 25-8 St.George uit (als C 2) D 2 T '25-8 St.George ui~ (als D I), E I T 25-8 St.George uit E 2 T 25-8 St.George uit F I T 25-8 St.George uit F 2 V 25-8 Alw.~orward thuis.00 uur -21-

21 -JEUGDVOETBAL JEUGDVOE'l'RAL _--- TOERNOOIEN EN VRIENDSCYu~?PELIJKE WEDSTRIJDEN SEIZOEN 1984 / 1985 =======================~===~================ Elftal T A I T VjT Datum Hoornse Hoornse Hoornse (Blokkers)18.30 uur 6 I.' B I T 5-9 C I T 5-9 Hoornse 6 (Blokkers) uur C 3 v 1-9" Alw.Forward thuis uür(als DJ) D I T 1-9., :Valken VËî.lken Va:lkèn 1-9 D 2 E I T.9 1"9 1-9~ T E 2 T F I T T = Toernooi / V = V~iendsc1;làppe;I.ijkqweqstrijçl, Start van de kompetitie, i~. voor' alleelf1;;q.llcn.8 ~;eptember

22 WIE ZIJN ER DE ONZE J~G.DAF~~iiü:f - - )/ \\ \: \ \, : /J \\ \" (( ) I, I //,,, I \ \ \ \ } J.' f i / \.',\ ) ) II \, \ I, I ) / ( I I I aug B aug. MAJiliD'~îUGlJS ros Fjlo5.nk-RijkhOJff l'lr1i..ëroest Eric Kreuk Ue.riell:e Jong. '" ; 0 ' r.'iart~_jn"groenendijk Da.nn;y: Schouten John Snàt HARTELIJKJGËFELICITEERD j, - NAMENS DE 'REDAKTIE..-J'.','.~', ":"!,I ;., "?:. s~pt. 8 sept. :", -i.. 10 ~ept. 12 sept., '. r ;"": ~._:.l \., r, "15 Flept. '.-, "I' ~,t' '~l,,-,-, ';",';, 'MA~ND SEPTE~R Jeroei{ Röod :\~':: ",-' marco":be-êmsterboer <,} Robinpistoor Heino Janni.e ">, '; EN' M1lJûi,.ER,JiJEN MOOIE DAG YAlf' E:Ï'à.ridsen Êijkerk ; 'oi' <.. \\ ", '. ;.,...

SEW JO Veld Zaterdag, 0235 Onder 17 competitie (najaar) 3e klasse 03

SEW JO Veld Zaterdag, 0235 Onder 17 competitie (najaar) 3e klasse 03 SEW JO17-1 - Veld Zaterdag, 0235 Onder 17 competitie (najaar) 3e klasse 03 Wieringermeer JO17-3 Opperdoes JO17-1 5-5 10-09-2016 KGB JO17-2 Zwaluwen 30 HCSV 5-3 10-09-2016 JO17-1 Westfriezen JO17-3 Berkhout

Nadere informatie

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma ORGANIGRAM RODA '23 Dagelijks Bestuur (DB) VOORZITTER Wim Meuleman VOETBAL VOORZITTER Yvonne Hogerwerf FINANICIELE ZAKEN José Cubo TECHNISCHE ZAKEN Henri v Schaick KANTINE EVENEMENTEN FACILITAIRE ZAKEN

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Afhangbord Bardienstplanner

Afhangbord Bardienstplanner dinsdag 5 januari 2016 20:00-23:59 Normaal Astrid de Groot woensdag 27 januari 2016 19:00-23:00 Normaal Eline Scheringa dinsdag 16 februari 2016 20:00-23:59 Normaal Nick Bakker woensdag 6 januari 2016

Nadere informatie

V.V.W. Seniorennieuws

V.V.W. Seniorennieuws 1 Aftrap 19 sept. nr: 4 Seizoen 2016-2017 r Voetbalvereniging v.v.w Opgericht 8 mei 1928 Kantine 581846 Redactie Aftrap: Joke Karsten-Slaman Europasingel 72 E-mail:karst40@ziggo.nl Telefoon: 0228-582175

Nadere informatie

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op.

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. 37e jaargang Nr 35 25 April 2011 Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. Rest ons nog de voetbalweek. Van dinsdag 24 mei tot en

Nadere informatie

Di 3-jan Koppel competitie dienst 3 Sandra de Wit - Krom. Do 5-jan Dubbel competitie dienst 3 Slecht weer

Di 3-jan Koppel competitie dienst 3 Sandra de Wit - Krom. Do 5-jan Dubbel competitie dienst 3 Slecht weer Di 3-jan Koppel competitie dienst 3 Sandra de Wit - Krom Do 5-jan Dubbel competitie dienst 3 Slecht weer Di 10-jan Koppel competitie dienst 3 Ina Meissen Do 12-jan Dubbel competitie dienst 3 Geen Tennis

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD

ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD 37e jaargang Nr 23 31 Januari 2011 ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD Ook deze winter werd er weer in de zaal gevoetbald door de E's. Het is altijd een verrassing hoe dat uitpakt met de team- en de poule-indeling.

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Kaderlijst SC Botlek Locatie Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Telefoon 0181-613130 Correspondentieadres Postbus 115 3200AC SPIJKENISSE COMMISSIE/FUNCTIE NAAM

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

10,11 en 12 oktober 2014

10,11 en 12 oktober 2014 10,11 en 12 oktober 2014 Sportpark het Veer Adres het Veer 92 0229-541470 (kantine) Voorwoord SPS toernooi 2014 Namens de toernooicommissie van het SPS jeugdtoernooi heten wij alle deelnemers, begeleiders,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

37e jaargang Nr Maart De lotenverkoopsters afgelopen zondag. Bedankt meiden!!! ODESSA

37e jaargang Nr Maart De lotenverkoopsters afgelopen zondag. Bedankt meiden!!! ODESSA 37e jaargang Nr 28 7 Maart 2011 De lotenverkoopsters afgelopen zondag Bedankt meiden!!! ODESSA 1 Wedstr nr Wedstrijdprogramma Aanvang Vertrek Scheidsrechter 13-3-2011 37105 Oudesluis1-DESS1 14.00 Dingerdis.W.N

Nadere informatie

SCHEMA OUDPAPIER T/M AUGUSTUS 2017

SCHEMA OUDPAPIER T/M AUGUSTUS 2017 SCHEMA OUDPAPIER T/M AUGUSTUS 2017 23-01-17 Coördinator: Huib Heldens 1. Rob de Boer robdeboer1991@hotmail.com 0611412903 0228563049 2. Roy Lakeman roy_laak@hotmail.com 0655938928 0228561743 3. Maarten

Nadere informatie

Zondag 4 September. Dinsdag 6 September. Woensdag 7 September. Donderdag 8 September. Vrijdag 9 September

Zondag 4 September. Dinsdag 6 September. Woensdag 7 September. Donderdag 8 September. Vrijdag 9 September Activiteiten week 35 3 September Clubkampioenschappen 4 September Clubkampioenschappen Zaterdag 3 September 13.00-16.00 Bianca Anker 16.00-19.00 Andre van der Bent 13.00-16.00 Fleur Fok 16.00-19.00 Kees

Nadere informatie

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen 1 Mike Vliek/Vriezenveen H1 09:31 2 Armando van Bruggen/Purmerend H1 09:32 3 Luc Essink/Almere H1 09:33 4 Jeroen van Dijk/Zwolle H1 09:34 5 Ardjan van der Linden/Eindhoven H1 09:35 6 Christiaan Riemens/Maastricht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bezoek Schermermolen met de familie Schipper

Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Rechts Jos Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek Schermermolen met de familie Schipper Bezoek

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

KC DORDRECHT BULLETIN

KC DORDRECHT BULLETIN KC DORDRECHT BULLETIN Tweewekelijks Clubblad van Clubadres Sportpark Amstelwijck Laan van Londen 1340 3317 DA Dordrecht Tel. (078) 618 5627 www.kc-dordrecht.com Correspondentie adres Visserstuin 15 3319

Nadere informatie

Uitslagen 11 juni 2015

Uitslagen 11 juni 2015 Uitslagen 11 juni 2015 19.00 uur Baan 1 Sjaak Appeldoorn Rob Konijn 6-8 23-jun-15 Baan 2 Jan van der Geest Jos Dekker 5-8 Baan 3 Henk Broekkamp Rob van Oostenbrugge 7-4 Baan 6 Martin Bakker Hans Scheerman

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bondsnr Achternaam Roepnaam Telefoon Aikema Gerard Aikema Roy

Bondsnr Achternaam Roepnaam Telefoon Aikema Gerard Aikema Roy Bondsnr Achternaam Roepnaam Telefoon Email 13033093 Aikema Gerard 0224-221510 19986416 Aikema Roy 224221510 g.aikema@quicknet.nl 28629809 Bakker Jolanda 0224-752557 26848996 Bakker Michel 0224-291692 info@hooijberg.nl

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Dorpstoernooi biljarten 2017

Dorpstoernooi biljarten 2017 Dorpstoernooi biljarten 2017 Poule 1 dinsdag 3 jan. Poule 2 dinsdag 3 jan. Poule 3 woensdag 4 jan. 1. Kees Vis 1. Piet Neefjes 1. Roos op t Veld 2. Ben Pronk 2. Aad Hollenberg 2. Doris op t Veld 3. Theo

Nadere informatie

Indeling kantinedienst 2014/2015

Indeling kantinedienst 2014/2015 T = tossen, C = competitie, PT = pinkstertoernooi, ST = Snerttoernooi, CK = clubkampioenschappen, MT = maak kennis met tennis Indeling kantinedienst 2014/2015 Dag Tijdstip Naam Bijzonderheden/schoolvakantie

Nadere informatie

Schipper Kozijnen Jeugdtoernooi

Schipper Kozijnen Jeugdtoernooi Schipper Kozijnen Jeugdtoernooi 14 / 15 augustus 2015 Poule-indeling Poule A1 18:10 A VVS A1 - Grasshoppers A1 Jan Brussen 18:10 B Victoria'O A1 - Vrone A1 Nico Bosch 19:00 A VVS A1 - Victoria'O A1 Nico

Nadere informatie

Clubblad. Mei 2011. Interessante informatie: Agenda: Bezoek onze website www.dts48.nl. Word Club 48 lid! Hoe? Kijk op de website. www.dts48.

Clubblad. Mei 2011. Interessante informatie: Agenda: Bezoek onze website www.dts48.nl. Word Club 48 lid! Hoe? Kijk op de website. www.dts48. Pagina 1 Jaargang 4 NR 9 Clubblad Mei 2011 Interessante informatie: Agenda: Bezoek onze website www.dts48.nl. Word Club 48 lid! Hoe? Kijk op de website. www.dts48.nl Copij voor het clubblad. inleveren

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

ZUIDERDUIN TOERNOOI HOOFDSPONSOR

ZUIDERDUIN TOERNOOI HOOFDSPONSOR ZUIDERDUIN TOERNOOI HOOFDSPONSOR Voorwoord Poul indeling zuiderduin toernooi Beste voetballers, coaches en supporters, Van harte welkom op alweer het vijfde Zuiderduintoernooi bij V.V. Egmondia. Met trots

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Weekdienst 13 Yvonne Doensen kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten

Weekdienst 13 Yvonne Doensen kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten kantine gesloten Weekdienst 13 Yvonne Doensen 06-28252344 maandag 28-Mar kantine gesloten dinsdag 29-Mar kantine gesloten woensdag 30-Mar kantine gesloten donderdag 31-Mar kantine gesloten Jaarvergadering 19.30 uur vrijdag

Nadere informatie

Jaargang 2, nummer 6, 9 april 2000 Blad 1 van 5

Jaargang 2, nummer 6, 9 april 2000 Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 Jaargang 2, nummer 6, 9 april 2000 Blad 1 van 5 EERSTE PAASDAG ONS TRADITIONELE SLOTBOSSETOREN TOERNOOI Op 1e Paasdag, 15 april, wordt er weer gestreden door de teams van Hoofddorp Pioniers,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Zaterdag 7 september Pim Mulier sportpark. Loten 2 2,- 3 voor 2 5,- DSS. Ex-internationals

Zaterdag 7 september Pim Mulier sportpark. Loten 2 2,- 3 voor 2 5,- DSS. Ex-internationals PROGRAMMABOEKJE Zaterdag 7 september 2013 Loten 2 2,- 3 voor 2 5,- Pim Mulier sportpark DSS - Ex-internationals Welkom Trainer DSS DSS van 7 oktober 1919 is bijna 94 jaar oud en, met ruim 1200 leden, één

Nadere informatie

District Veen- en Rijnstreek

District Veen- en Rijnstreek 07 november 205 Wijzigingen bewaarnummer 205/206 /0 Let OP Let OP Afzegging team: Het Team RBV 53 kan helaas door omstandigheden het seizoen niet verder afmaken en trekt zich terug uit de competitie. Alle

Nadere informatie

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1 Veldhovens Driebanden Toernooi 2017-2018 Uitslagen Ronde 1 Eindstand Poule - 1 Datum: 30-08-17 1 Mark Faassen ** 36 38 90 3 0.422 31.66 4.00 35.66 105.500% 2 Joop van Baren ** 42 42 90 4 0.467 30.00 6.00

Nadere informatie

Volendam Voetbal Academie

Volendam Voetbal Academie Welkom spelers, ouders, bestuur RKAV Volendam en FC Volendam, trainers en coördinatoren. 14 08 2014 RKAV Volendam en de FC Volendam gaan Voetbalkennis bundelen Doelstellingen : De ACADEMIE gaat structureel

Nadere informatie

36 e MIXTOERNOOI 7 JUNI 2015

36 e MIXTOERNOOI 7 JUNI 2015 PROGRAMMA 36 e MIXTOERNOOI 7 JUNI 2015 VICTORIA-O VOETBAL EN HANDBAL MIXTOERNOOI AFDELING HANDBAL De teamindeling voor het mixtoernooi van de afdeling handbal is als volgt: 1. De gebakkies van Bakker Koning

Nadere informatie

V.V.W. Seniorennieuws. VVW 1 verliest van Kleine Sluis en VVW 2 toont veerkracht

V.V.W. Seniorennieuws. VVW 1 verliest van Kleine Sluis en VVW 2 toont veerkracht 1 Aftrap 14 nov. nr: 13 Seizoen 2016-2017 r Voetbalvereniging v.v.w Opgericht 8 mei 1928 Kantine 581846 Redactie Aftrap: Joke Karsten-Slaman Europasingel 72 E-mail:karst40@ziggo.nl Telefoon: 0228-582175

Nadere informatie

Seizoen 2016 / 2017 Clubblad nummer 20 maandag 5 juni één. Hoofdsponsors

Seizoen 2016 / 2017 Clubblad nummer 20 maandag 5 juni één. Hoofdsponsors Seizoen 2016 / 2017 Clubblad nummer 20 maandag Samen één 2 / 5 Algemeen bestuur Naam Functie Telefoon Johan Bloothoofd Voorzitter 072-5044424 Rik Brouwer Penningmeester Djamilja Timmer Secretaris 075-6411802

Nadere informatie

V.S.V. Velserbroek D Selectie

V.S.V. Velserbroek D Selectie Seizoen 2014 2015 V.S.V. Velserbroek D Selectie Beste spelers van V.S.V. Velserbroek, Komend seizoen zal de D1 spelen in de hoofdklasse. Door een prachtig resultaat van de oude D1 spelen we komend seizoen

Nadere informatie

S.C. Dynamo RICOH jeugdtoernooi 2015

S.C. Dynamo RICOH jeugdtoernooi 2015 S.C. Dynamo RICOH zaterdag 6 juni 09:00-17:00 uur -1- Toernooiboekje -2- Beste voetbalvrienden, Welkom op ons sportcomplex van S.C. Dynamo. Voetbal en het kijken hiernaar valt of staat met mooi weer. Laten

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

V.V.W. Seniorennieuws. VVW FC Den Helder(0-1) in teken van afscheid clubiconen

V.V.W. Seniorennieuws. VVW FC Den Helder(0-1) in teken van afscheid clubiconen 1 Aftrap 29 aug. nr: 1 Seizoen 2016-2017 r Voetbalvereniging v.v.w Opgericht 8 mei 1928 Kantine 581846 Redactie Aftrap: Joke Karsten-Slaman Europasingel 72 E-mail:karst40@ziggo.nl Telefoon: 0228-582175

Nadere informatie

Voorlopige programma seizoen 2015-2016. Beste Oberonners,

Voorlopige programma seizoen 2015-2016. Beste Oberonners, Voorlopige programma seizoen 2015-2016 Beste Oberonners, Hierbij ontvangen jullie van ons het voorlopige programma voor het seizoen 2015-2016. Het programma bevat informatie m.b.t. de teamindeling, trainers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Jaargang 2 - Nummer 10 18-11-2008 van Spanje en Frankrijk was met 4-3 te sterk voor België. Bij de deed Spanje het opvallend goed. De Spanjaren wonnen alle drie hun wedstrijden.

Nadere informatie

Biljartvereniging Agnes Sportlaan 7, Voorhout

Biljartvereniging Agnes Sportlaan 7, Voorhout Biljartvereniging Agnes Sportlaan 7, Voorhout Wedstrijdleider: C. van Steijn Tel. 0252-215266 of mobiel: 06-54391295 Aan het toernooi 2012 zullen in totaal 48 spelers (van 12 verschillende clubs) deelnemen.

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus 1965 www.urbanusvolleybal.nl INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus 1965 www.urbanusvolleybal.nl INFO ACTUEEL Bij deze allemaal een heel goed en sportief 2016! 2015 is voorbij gevlogen. Voor Urbanus een jaar met ups en downs. Hopelijk gaan we 2016 in met allemaal ups. De jeugd trekt omhoog, de dames doen

Nadere informatie

REUS & BARK JEUGDTOERNOOI 23, 24 en 25 mei 2014 Sportpark De Krom Julianastraat 45, 1633 JL Avenhorn

REUS & BARK JEUGDTOERNOOI 23, 24 en 25 mei 2014 Sportpark De Krom Julianastraat 45, 1633 JL Avenhorn REUS & BARK JEUGDTOERNOOI 23, 24 en 25 mei 2014 Sportpark De Krom Julianastraat 45, 1633 JL Avenhorn ROUTE BESCHRIJVING : Komende van de A7 : (snelweg Hoorn Amsterdam) Neem afslag Avenhorn en rij richting

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Poule - A. Poule - B

Poule - A. Poule - B Poule - A Datum Tijd Baan Deelnemers 10 22.00 5 Peter Weekers / Hans Stam _ Jack v. Dingenen / Marco Smit 8 7 febr 22.00 6 Hans Zwartjens / Robin Loor _ Pierre Verberkt / Frans Smulders Peter Janssen 10

Nadere informatie

Stichting Breda Darts Postbus DN Breda K.v.K Rabobank:

Stichting Breda Darts Postbus DN Breda K.v.K Rabobank: Wintercompetitie 2006-2007» Divisie 1 Team 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 Tot. Gem. 1 Neej Gullie 9 8 5 8 6 8 7 5 7 9 8 6 7 5 8 4 9 9 8 7 9 9 161 7,32 2 Dab 5 7 6 9 3 9 6 8

Nadere informatie

VSV D- pupillen. Selectiebijeenkomst 25 juni 20.00 uur kantine VSV

VSV D- pupillen. Selectiebijeenkomst 25 juni 20.00 uur kantine VSV Selectiebijeenkomst 25 juni 20.00 uur kantine VSV Seizoen 2009-2010 Beste (voorlopige) selectiespeler, De voorbereiding op het seizoen 2009-2010 staat alweer voor de deur. De technische staf heeft jou

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 17 januari 2016 DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN MIJN HAND 140 Nieuwsbrieven heb ik de afgelopen jaren geschreven, daarvoor had Wim Groffen er

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

Verantwoording: Leden die lid zijn van een commissie draaien geen kantinedienst. Alle andere leden draaien 2 of 3 kantinediensten.

Verantwoording: Leden die lid zijn van een commissie draaien geen kantinedienst. Alle andere leden draaien 2 of 3 kantinediensten. Verantwoording: Leden die lid zijn van een commissie draaien geen kantinedienst. Alle andere leden draaien 2 of 3 kantinediensten. LET OP: Dit gepubliceerde rooster is een concept rooster. Zaterdag 1 april

Nadere informatie

Gezocht Sponsoren!!!!!!

Gezocht Sponsoren!!!!!! juni 2015 nummer:2 Het seizoen is ten einde alle teams zijn nu klaar met de competitie en toernooien en iedereen kan genieten van een fijne vakantie en een periode zonder handbal. Als eerste willen wij

Nadere informatie

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6 TEAMINDELING Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 1410 Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) 1409 Marianne van Vliet (072-5331597) Ilonka Groenewegen Yvonne van den Burg

Nadere informatie

NIEUWE KORFBALSEIZOEN ZATERDAG A.S. VAN START!

NIEUWE KORFBALSEIZOEN ZATERDAG A.S. VAN START! WEEKPOST BKC Weekpost per mail ontvangen: stuur een e-mail naar Jacco Fenijn, zie emailadres Wedstrijdsecr. : Jacco Fenijn, Burgemeester Geillstraat 15, 4531 EA Terneuzen. Tel. 0115-631281 of mobiel: 06-40617410,

Nadere informatie

SPREEKBEURT HANDBAL. door Casper Houtepen

SPREEKBEURT HANDBAL. door Casper Houtepen SPREEKBEURT HANDBAL door Casper Houtepen Mijn onderwerp voor de spreekbeurt is handbal. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het zelf doe en ik het een leuke sport vind. Misschien willen door mijn spreekbeurt

Nadere informatie

NAC BREDA INFO. Nummer: 11 NAC Breda Jeugdopleiding Seizoen 2016/2017. Programma: Maandag t/m Vrijdag

NAC BREDA INFO. Nummer: 11 NAC Breda Jeugdopleiding Seizoen 2016/2017. Programma: Maandag t/m Vrijdag NAC BREDA INFO Nummer: 11 NAC Breda Jeugdopleiding Seizoen 2016/2017 Programma: Maandag 17 10 2016 t/m Vrijdag 04 11 2016 Mededelingen Toegangskaarten NAC1 De wedstrijd NAC Fortuna Sittard (vrijdag 21

Nadere informatie

Nieuwsbrief julil 2014 Editie 11

Nieuwsbrief julil 2014 Editie 11 Nieuwsbrief julil 2014 Editie 11 Van de Bestuurstafel Vlak voor de vakantie een nieuwsbrief. Dat heeft een reden. Die reden is dat er nieuws te melden is. Volgende week, 10 juli, ontvangen we FC Twente

Nadere informatie

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter.

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering Hotel Restaurant Den Engel 18 juli 2016, 20.00 uur 1. De voorzitter opent de vergadering om 20.10 en heet een ieder van harte welkom op deze extra algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009. Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN

Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009. Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009 Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN Verandering procedure afgelastingen. Nu de nieuwe website in gebruik is genomen gaan wij

Nadere informatie

V.V. LEKKERKERK JEUGD. WEEKBRIEF NR. 26 25 januari 2016. 62 e jaargang

V.V. LEKKERKERK JEUGD. WEEKBRIEF NR. 26 25 januari 2016. 62 e jaargang V.V. LEKKERKERK 62 e jaargang WEEKBRIEF NR. 26 25 januari 2016 Clubhuis : Tiendweg West 15 0180-661632 Secretariaat : P. Sterrenburg, Postbus 2538, 2940 AA Lekkerkerk, secretaris.vvlekkerkerk@gmail.com

Nadere informatie

Duurzame Zorg Toernooi 2015

Duurzame Zorg Toernooi 2015 2015 Programmaboekje Duurzame Zorg toernooi Duurzame Zorg Toernooi 2015 Met onder andere: zaterdag 30 mei Programma Duurzame Zorgtoernooi 2013 Voorwoord van Cor Kros Leuke wist-je-datjes Toernooireglement

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september

NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september Twee wekelijkse uitgave van sc O.M.C. Sportcomplex De Corridor Visserstuin 5 3319 LL Dordrecht Tel. 078-6165811 Fax 078-6226426 Jaargang: 14 Nummer: 02 Datum

Nadere informatie

Trainingstijden 2015-2016 versie 18 (1 oktober)

Trainingstijden 2015-2016 versie 18 (1 oktober) Trainingstijden 2015-2016 versie 18 (1 oktober) Wij behouden ons het recht voor trainingstijden te veranderen. TEAM Teamnaam Training Dzon1 Dames zondag 1 Woensdag om 19.15-20.30 uur op veld 6A, zon1 Zondag

Nadere informatie

Nieuwsbrief FZO. Nieuwe stijl. FZO 1 bijna klaar voor competitie

Nieuwsbrief FZO. Nieuwe stijl. FZO 1 bijna klaar voor competitie Nieuwsbrief FZO 29 augustus : 1e bekerwedstrijden +++ 5 september: Start competitie FZO 1 & Seizoensopening +++ 12 september: Start competitie lagere elftallen & Jeugd +++ Nieuwe stijl Bij de ingang van

Nadere informatie

SURPLACE. WIELRENVERENIGING ALCMARIA VICTRIX Terborchlaan 200 1816 LE Alkmaar www.alcmaria-victrix.nl

SURPLACE. WIELRENVERENIGING ALCMARIA VICTRIX Terborchlaan 200 1816 LE Alkmaar www.alcmaria-victrix.nl WIELRENVERENIGING ALCMARIA VICTRIX Terborchlaan 200 1816 LE Alkmaar www.alcmaria-victrix.nl SURPLACE Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 19 november 2010 om 20.00 uur Wielrennen Mountainbiken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Waterpolo juli 2014

Nieuwsbrief Waterpolo juli 2014 Nieuwsbrief Waterpolo juli 2014 Beste waterpoloërs, Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en informatie geven m.b.t. het nieuwe poloseizoen 2014-2015.

Nadere informatie

Printed april 12, 2015 at 22:55

Printed april 12, 2015 at 22:55 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- Stage 1 1 148 27,52 5,3779 160,0000 100,00 3850 Wagenaars, Dennis 2 155 29,76 5,2083 154,9550 96,85 479 Drummen, Maurice 3 150 29,00 5,1724 153,8863 96,18 412 Rooijendijk,

Nadere informatie

Team. Functie Naam Geboren 1718-JO14-2 speler Finn Veerman 27-jan-04

Team. Functie Naam Geboren 1718-JO14-2 speler Finn Veerman 27-jan-04 1718-JO14-2 speler Finn Veerman 27-jan-04 Jaap Buys 22-okt-04 Kevin Tuijp 16-jun-04 Lars Zoetebier 13-jan-04 Lucas Kemper 15-apr-04 Rick Plat 10-apr-04 Ricky Bulterman 25-jun-04 Rob Buijs 07-jun-04 Rob

Nadere informatie

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow 1 Brett Sutcliffe 09-12-15 255 8,50 2 Jan de Goede 23-03-14 239 7,97 3 Edmee Boerrigter 24-10-15 223 7,43 4 Jan van der Meulen 22-04-12 216 7,20 5 Roy Faas

Nadere informatie

klasse 4e -B klasse 4e -5 klasse 7e -9 klasse 7e -10 klasse 7e -11 VE1 klasse 1e -D 35+ Dames 1 klasse 5e -E VE2 klasse 1e -A 45+

klasse 4e -B klasse 4e -5 klasse 7e -9 klasse 7e -10 klasse 7e -11 VE1 klasse 1e -D 35+ Dames 1 klasse 5e -E VE2 klasse 1e -A 45+ 1e klasse 4e -B 2e klasse 4e -5 Always Forward 1 14:00 Beemster 2 11:30 ALC 1 14:00 Volendam (rkav) 3 12:00 KSV 1 14:00 Kwadijk 2 11:00 Strandvogels 1 14:00 Wherevogels De 2 11:00 Hauwert 65 1 14:00 Rijp

Nadere informatie

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD TATA STEEL NEDERLAND Verkiezings- en IJmuiden, 1 december 2016 Reglementencommissie Nadere inlichtingen: 93674 MEDEDELING AAN HET PERSONEEL (VOORLOPIGE) UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Bardienst apr ma Karin de Baets. Groene competitive. Datum Dag Naam

Bardienst apr ma Karin de Baets. Groene competitive. Datum Dag Naam Bardienst 2017 Datum Dag Naam 31 mrt vr Pasjesavond 1 apr za Fred van Cauteren 2 apr zo Geenbardienst 3 apr ma Siegfried Jeangout GerritRoelse 4 apr di Marcel de Caluwe Jan van de Walle 5 apr wo Rudy Bracke

Nadere informatie