- 1.~ telof'oon ; l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1.~ telof'oon 37215 33969 37208 43046 62031; 37793 3747l 37988 37700.33119"

Transcriptie

1 .. '.'~ " :. _....c_'",_~. Sportpark " t Krijt" Rabobank. rek.n:r Uilhelmin~strg.a.t, +kontributienr. _ EJ Zwaag.telnr ,Postgiro bank nr Kopy voor hêt volgende nummer kunt Ui inleveren ui~erlijk 7 s9ptember. Zie Voor inlevering het. volgend blad. BESTUURSOVERZICHT 1984/1985 Algemeel1"._B_e,.!3 tuur. Voorzitter :Kees Schipper,Dorpsstraat 163,Z''laag. Sekretaris :Paul ICraaibeekr,Rozenhof' 14, Zl'laag. Penningmeester :N;ico Beemster,J?.prpsstraat 170,Z"raag. KantinekonL'...:Kees Pronk,nórpsstraat 132,Zl'raag. Onderhoudskomm. :N±co Beerepoot,Dorpostr.199a, Zwa~ag. Afdelin1L-S~niorenvoetbal Voorzitter ::Pet'8rSchou:ten~Vierktl.nt 8,Zwaag; Sekretaris.!Pi.e tl"9rtuin, Appelgaard.1.1,Zwa?B,. Penningmees ter :Cor 'l"aklè'en;irishof' 3, Zwaag. Lid :Nico: BroersjKriJt.erslaan 19,Zwáag. Lid :Kees de, Ui:t"D:ibt>itstraat 20, ZWaag" I ;.:, i': ',".i,h Af'delini~ JeuE,dv2_et!>a1. Voorzitter :Jan Tapperwijn,Druivenhof' 8,Zwaag.- Sekretaris :I1arcel de Jong, Bessegaard 22, Zwaag. Lid :I1arc vél.neeyster,a~d,ij 9,Blolr..ker. Lid :FrodEoogland, Dorpss'traat 137, Zwaag. Lid :Jan Jong,Dorpsstraat 231,Zwaag. Lid :Huub Fisä.lior,Dibbitstraat 2,Zwaag. telof'oon ; l ~fdol~fg Zaalvoetbal -loorzitter :Joop Koelemeyer,Anjerhof 5,Zwang, Sekretaris :Sjaak Schouten,:":'loeg llt.,i1oogkarspel Penningmeester :Jan Rood,Koegang 6,Zwaag tf'delink. HaIl.dbal. Voorzitter :Joop Zijlstra,Dars 4, Zwacg. Seyxetaresse :Marian BoerepootlDorpsstr.209,Zwaag;?enningmeesteres:Medi Rootlieb,Lange Tuin 140,Zwaag. Uedstrijdselcr. :Kees Diokman, stolphoeve 7, Z"mag.- Lid. :Hurry Brnndsen,Unjerpad 21,Zwaag. Lid :John Tims,Distel 40,Zwaag.?ublic Re.l~on Voorzitter :Piet Slijkerman,Druivenhof 5,Zwaug ~ iJ ' ~

2 --- RED A K---- TIE Dit i's alweer het e~'rste nummer van de 3e jaargang van ons clubblad,'\taf!"s~v..,westfrie.zen. IrJestaan aan het begin van een nieuwt hopelijk. stic.oesvól an 'sportief seizoen. Op het moment d'at' U dit leest, zi'jner al ~nkele', oefenwedstrijd'en gêspeeld. Evenals vorig jaar is dit,eerste nummer eertliinformatiefli nummer waa:rin Ude teamindelingen, à.é 'llamen,va:n trainers, ceaches, geleiders maar' Natnehs de Redaktie.... ", ", '.. ' ook de zeer belangrijke trainingst.ijden enz. kunt vinden. Voor zover de oefenwedstrijden vast,stqlan kunt u deze ook elders in dit blad vernemen. Door de uitgebreide werkzaamheden hebben wij getra<:ht-om het aantal medewerkers van ons redaktietdam uit te breidelt",. en wat e:r:g prettig is: " 1 '::.met' suècesl!!! Hèt redaktieteam ~s'd,an ook z~,er ing~nomcn metdezc',yer:storking voo!, on~ clubblud. Na tvh~ojaar~ genot.en te hebben: vnhdeintérvicuws van drs. Wie Wie nemen wij vanuit de redaktie afscheid van drs. Wie \'lie en vervangen dezerubrick doàr' :c'::u'infarr.1ut.ie rubriek onder de naam van il\1ij steilen 'a~n U..;;01" " om U enig illzicht te II,.' geven over de ve:r:schillende personen die aan de vereniging verbonden zijn en ieder op 'hun eigen manier hun steentje bijdragen om de vereniging Westfriezen een echte vereniging t!3 la.tçn blijven. -2-

3 R Ei,I? A. C T. I E RED 1. C TIE ~--, Kopy inle,'vcrenbij: Emnie Jong ReinettenllOf' 4, Zwnng.... tel Algemeen Bestuur, Redactie,,I Yvonne Schouten Vierkant 8 J Z"Tn,~g. Seniorenvoetbal...1 Harian Spil Eoogewoud 58, Zwang. tel.61:337 Jeugdvoetbnl,Zanlv~etbal,Rec:nctic Lia Talen ButtérW'o!ud 13,Zwa.2.g. Ha.ndbal. 'to _._~---_......_._------~--_.~-----._.. INHOJJD ---_.---- blz. 1. 2j Bestuursoveriichi,' 1lo..èaàct.;io...' r, v.: l.' ".'.' 32. bericht vld trainer 33~- Teadind. Hándbnl.' 35. Hedstrijdprogr. 3. I:ri1'loudspagi':' ;u hanc:'. ;4 * Alg. bes,tuur voorzi tteir bal 6. Uitno'digingjaarvorgadering '36. Voor de denkhoof'den 7. Seniorerihostuur 10."Tètl.mincl.S lniorg'n 13. Oefenprogri I:tttc1, J..ugUstus 14. Een droom 15.~ Ballonactio. 16. De tien geboden voor voe.tballer 17. Voorlopige tenbind. 37~ Wij stellèn aan U 38. De.hardloperpuzze Toernooien en vriendsc wedstrijden jeugd REDA!<fJE :~:.:::~:::::a:::;::~::al8~~81~. 26. Ind.COl:lp. sej.zoen ~. 30. Handbalbestuur 31. handbaltoernooi 28. Voorlopige teaoind. za lvoetbal -3-

4 >..' ~". -'. Nog even en de vacantie zit er v/eer op en gaat het nieuwe seizoen l'leer v,an start. ~en nieu"vl,sei:zoen, dat. uiteraard "Vloerde nodige voorbereiding.hee:ft gehad en 't-'l.:.--..arvoor ook wederom de nodige onderhoudswerkzaamheden verricht moesten worden, zoals de gebruikelijke grote schoonnlaak van dëkan~ tine en de 'opknapbeurt van de kîdedkamer~. Niet geringe klussen, dieec;ht,er met behulp van diverse.. ~~,... t'.'..'. enthousiaste vrij.'lilligers op Gen prima wijze zijtl; opgeknapt. Daarom wil ik gaarne alsnog al deze mensen hartelijk dankzeggen voor hûn betooride t1èdel'uerking in a.eze en spreek ik tevens de hoop uit dat de vpaardering voor al deze inspan~. ningen mede zal blijken uit een overeenkomstig hun gestemr:1ing gebruik van ger:;]eld,e lokal i tei ten. door, de leden. Als aanloop naar de nieulle c,99peti tie zijn de training~n inmiddels herva t.en ka;n ieder.. zich condi tionoel, techrlïsch." -,',..' en tactisch "Vloernaar een. zodanig n,ivjea,uop'lilgr~<;:en". dat. c1:aar. in de nieuvle co:mpeti tie all~s van,verwac:nt mag "VlO;r'den. ltjant dat is toch u~teindo+ij,l~de bedoeling. aet zogen'-a:nde jeugdplan, zoals c1:it )aqr geintroduceerd bij de ve~dvoetbal afdelingen, onderstreept dit nog eens ~e meer. La2t pua~om de kansen niet liggen, maar genut ze ten profijte van je zelf en de gehele vereniging. Ter stimulering van het sportgebeuren binnen de geledez.en,van 'J~stfr,iezen "Vii:\.: ik daarom gnarne de n:-:~1.dachtvestigen"op de uedstrijd clie ~stfri.\ezen woensdue, 22 - a_a.st,'s 'a-vpsf1s 0.El.J,..;~u4 qpans spo:r't:1?~:r:k I t ~(rijt, zal si::>ej,entège:ri de A-selectie van de ~redi.:visieploeg VOLE}iDAN.Uitgaande Vf?..n -~-' het, g.oede spe,lj van vihrig,ja2.r,~,:; is er dus l;1ger alle reè.en om.'massaal bij deze. vledstri,jd aan1'lezig te zijn..,,. ) Voorts wijs ik op het grote ihari~(l;>q.ltoernooijv:an,26 -,8 a.s. dat eveneei1,s:cpspo::rtpétrk' t Krijt,G,QJ'l'oudenznl,,~orden.en, wa:j.rvoor zinh woer'z:e-er veel dqelner.1endq,;j;;.e1~qs luit ede ;gehele. provincie hebben laten inschrijven. Ook voor dit gebeurqn " \. \., " - 4

5 dat onder gerout~neerde le~d~ng staat van de afdel~ng hand5~:"...:.' ',":', ~s veel" werk verzet ",: en h&t ',.. ~s daaroq ook te hopen dat de weergoden ons gunst~g zullen z~jn en dat vele belangstelle>', den de weg naar het sportpark 't Kr~jt weten te v~nden. Vervolgens w~l ik in dit eerste nlli~qorvan deze nieuwe Jaa~ - ~ gang wederoo de adverterende m~ddenstanders dankzeggen vüo~ hun Dodeuerking Or:1 op deze wijze het uitgeven van on::;> clubblad financieel oogelijk te Dnken. Als de leden en lezers van dit blad bij hlliï aankopen ook eens aan deze adverteerders w~lled deru<en dan zal het ook voor hen Dogel~jk blijven hun steun op deze wijze aan ons te bl~jven geven. Tenslotte wens ik iedereen die op welke wijze dan ook oet vereniging verbonden is een b~jzonder plez~er~g seizoen ~oc " C', en wat de leden betreft w~js ik er nog op dat zij. : n~et vel-:'-,'r: -, geten woensdag 2~f- 8 a.s: ~'avoncis uur de A~gcmene Ja2,rvergaè.e:J;'~ng te bezoeken, want daar rnoet je je ste41. laten horen. c. J. Sch~pper - 5 -

6 L ('EHEEN BESTUUR ALGENEEN BESTUUR Aan alle leden en donateurs van de S.V. Westfriezen. Hierbij nodig ik u uit voor de te houden Algemene ledenv~rgadering op woensdag 29 augustus om uur in de ka~tine van onze vereniging. A GEN D A 1 Opening: 2 Mededelingen Voor~itter.'. 3 Notulen, 14 me;l 1984 (tgr inzage.b:i.~uw ~fdelingssekretaris) 4 Jaarverslag en mededelingen sekretaris 5 Jaarverslag en mededelingen penningmeester 6 Verslag kaskommissie 7 Mededelingen kantinekommissaris 8 Mededelingen onderhoudskommi~saris 9 Pauze 10 Ve.rkiezing Algemeen bestuur, Aftredend volgens rooster voorzitter C. Schipper.. '... ~~. Op eigen verzoek penningmeester N. Beemster, kandidaat A.B.; H. Thijssens. evt. kandidaten kunnen zich aanmelden tot û.anvang vû.n de vergadering bij de voorzitter of sekretaris van het A.Bó Rondvraag 12 Sluiting Bezoek allon dezo belangrijke vergadering mede i.v.m. de verkiezing van een nieuwe voorzitter en penningmeester. Sekretaris Algemeen Bestuur Paul Kraaibeek

7 I.t'_ '..,,', '.1. -_ SENro... Ra:NBESTUUR _-_.. _ _ , -',-',- _.,-- ~....'~.. ~~. _.êeliiql~n1àe.t~u~ '.',. Beste Sportvrienden,.1. "-, \. ',I. '.: ', liet voetbalseizden '84'::' "'S5stáat' voor de deur. Veien van U hebben de vakantre alweer g~ha(l en heginnen weer wat aan voetbal te derikên.hët Sen1.oren'bes't;üÜrheeft in de a:fgew'f lopen periode niotstil 'g~'zeten, want "io,or een nieuw seizoen is er:ito"ch wel het' één: eh 'ander te' 'rege~eno Wij hebben'i' duidelijk he"t \riziér greficht Op ':d's toekomst én' willen niet in het verleden kijkeno'de:'a-'selekti.e is,'sinds 5 augustus Weer volop't"h'étra1.ri'1ngo.lov. Dhr;,"Kooistrai/AI~ Je dan 'do'i inzet erf het" enthollsiastm'e ziet vàn spelers éhtr'aiher, dar kan dit al1e:en maar< voel,goeds' vodi::-de' toekomst" beteken~ De eerste krachtmeting zal het Hoorns Karnpioerischäp zijn, :-,.- _~'l : 0""',- ",':... dat d1t Jaar"op~ het / "':".' ;' _," " complex van Sporters," gehouden wordt. Het hoogtepunt van de oe'fe'nperiode is" ongetwijf'eld dè wedstrijd op 22"~ugustustegenVOLENDA~II'(pi"ofs) ~ Dit mag U niet missëri"éh rekenen er 'op dat:velélederl hierbij aan- "u wezig zull:~h 1zi'jn. Voüörde overi'gg Senioren begint de 't'rairi', ing op I5' august'us (-;0 10 Vo Cor' SW81:'issen.( de nieuwe trainé"'" i.p.vo Hans Kiefte~burg) 0 De training vind"ofniet meer plaats'! op donderdag, maar voo:r.taanop woeri.ê.fîe! ;' van 8-9 uuri:;v~m.' ''Het Jeugdplah \~estfriezen~' De overige seniormlspélen 2 "...,.',-.". '"I,-,"_:" oefenwe'dst:r;l"jd'envoordat.' zi}op 9 september aan dé kompetitie b~ginriono Ik hoop d2.t.iedereel1gl;' weer zin in heeft 'j en niet zonder afbericht wegblijfto Wij van het Senioren... bestuur döên"al hët mögeli jkeom Uop een sportieve en '. prettige ~arli~r UWsportte laten bedrijveno Ik wens'u allen veé'i ~t.ïc'èes en plezfe'r in de oefenperiode 'toe.': (f'""',..~. r Voorzitter Senioi'enBestuur,. Peter Schouten,;: I:' -7-

8 . EI!IQ~E. TyUB ~_ _-_....._~-_... _"""-- Mededelingen Senioren Bestuuro è):!fnl0ee!'!.b.jt:s1tjqr_ _. I. Het Seniorenbestuur heeft 'n wijziging ondergaan, Piet Fortuin (sekretaris) is na: 5 jaar afgetreden. Zijn plaats is ingenomen door 'Remvan Baaro 2. Wellicht is het U ook opgevallen dat het aantal spelbrs per elftal minimaal' i$ Wi,j kunnen er dan ook bèst 'n aantal spelers bij hebbo"h.'mocht U iemand weten, hetzirj, Uwbuurman, vriend, kennis of familielid; geef 'dit dan door aan onze sekrétarisp. Rem'van 'Baari.Wilhelminastraat 5,Zwaag.tel De'bege1eiding (coach) van het le' elftal is het komende seizoen wederom in handen van Jaap Coffeng. De vlag... genist. 1sFrits Entiuso 4. De nieuwe coach voor het 2e elftal is Cor Swerissen' en als vlaggenist treedt op Jac Buis. 5.De coaèh voor het Je elftal is,wederomnico'broers" 6" Bi j het LJ-e-5eien 6e elftal 'is de aanvoerder zeer be-. langrijko Dez:ema!'l regelt allesomtren"g zijn elftal~. De!ZEl.man wordt: voor de aanvang van de competitie gekozen' doorde-' overige' spelers;, 7. De outfi:tvan het Ie e.lft?:j. wordt ook het- komend seizoen we:er gewassen door RÏa Weel. Ook de loteri'j aan de póort bi.i de thuiswedstri jden van. WES'rFRIEZEN I wordt weer door Ria Weel en haar IIiedewerkers(st9rs), verz'org In het V:18e-I(ènd van 1'-2 soptomber gaat de- A-Selektie naar Ep'e 'opde'voluw6. Zij zullen daar na de drukke oefoncampagno op' éen.ontspanneri manier. me.t el,kaar ~:n" gezellig weekend van maken. Omdaarna uitgerust en gemoti:evebrdnét seizoen'8lt-.;' 85 in te gaan. Seniorenleden denkt; ij er vooral'om dat de kontributie op tijd betaald wordt, zoniet dan wordt er niet gevoetbaldo -8-

9 ,. IO. Op 22 augustus vindt h~:t,gtoto spcktak:el op ons veld..i.. 'ol ".1.:..L\..;. ";'..., tegen VOLENDAIVjplaats. Oók, alle Senioren.leden diènen I'""~ ":':-",i "e',1'._".'_ daar entree te betaleno. Dat geldt ook, v,qqr\al;j..e andere leden van WÉSTFR+~Z~N,.best1.lursl~d~~ ~~ medewerkers (sters) TRAININGSTIJDEN A-SELEKT!E en OVÉiUGE SEN IOREN.o Dinsdag: uur Sepio~en Keepers,I~ I.30 u~f A:~elektie-senior~~ ~ilen onder leiding. v<;mçor Kooistrao ["~.;-.1,,1'j _.. " '.... Woensdag: IoOO uur Overige Seniorep_co~lovo Cor Swerisseno DonderdaG: I030 uur A-Selektie Senioren ool.v. (.CorKooistra",,~-: ~:.:: ::: :-.'.. -., -.,,~ ':..,J-.- ~': -':.; :-_:~.:":-, De training voor de A-Selektie. is reeds gest art 0p5 aug. De training van do ()yerjge SerJ.i oren start op 15 augustus o' lol r' j,t i- ( '; t: -.-..

10 ..- "'-' _., '.,.-.~. ENIORENVOETBAL..-.'',....-~.- '._'.'.- :.....' SENTOÏmNVOETBAL......,~:. -."-, :- -,- - -,~-'.--'.... _ ~..~ "'::""":'.-'~ ~.:-:-:'::,~.. ~._~..- - ~. -,~ Speelschema SV. WESTFRIEZEN ~ ~. '-,', Reserve 4e ~l~ se A-K.N.V.B. ',_ _,..-"'- _..... Wedstrijddag Aan~~g ~Thuis Uit, 1 II.OO uur Vios W2..VVi-Friezen 2 2 I1."O:Ouur W-Friezen, g.w..,.frisia 2 3.'I2.;'OQ uur Egmondia 2 W-Friezen 2 4,II.O,Ouur W-Friezen 2 H.R.G uur I{'G.Bo"2. 'lw-friezen 2 6 TJ.OO uur VY-Friez'en2 SGoSpiri t '30 INHAALWE:DSTRIJDE~\:. 7 ':{r'2ü-o uur Alw. Forward '2 W.Friezen 2 8 II.OO uur WvFriezen 2 S.Và'W ' ÎI~'OO uur Alkm.Boys 2 W-Friezen 2 INHAALWEDSTRIJDEN:,. r.-.-.'. ----'~.. ~.... ; IO IIo~~ uur W-Friezen 2 II : II.OO uur Helder 2,'; SoE.Wn 2 W':'Friezen2 Datum 9-9 '{'i '\ 30-,9 7-IO 14-IO. '28':';IO'. >. 4~rl II.. II 25-I1 '2~I2 ATTENTIE,. ATC"ENTIE ATTENTIE Vanaf heden ku~t U tijdelijk de br~inele geel- ' " t witte WESTFRIEZENSPORTKLEDING'kopen bij: ~ Ne} Dars Zwaago Enti,W?, I,," I I I Voor al Uw andere sportkleding (schoenen, trainingspakken, tennisspullen etc.) kunt U altijd terrecht bij: Sportpaleis Gebr. Appelman, Ganker la, Nibbixwoud. te \ I,~ A_TT_E_~:-~_E ~ A_T_T_E N_T I~E~~~= AT_T E_N_T_IE_... _. ~ -II..

11 - - - _.., ~- SENI 0l1EN'1ïbETDAL SENIORENVOETi1~ T... +tldelinr.--tb~~~6ompetitie ~-. :.:::======" =':c.='==~'l-';: ::',==::;:=:~J=;;:;::~_::..%:;:.=-;= ==~~= _ _. _~.._, '.,A '..-, "',".'_._.. Ie Klasse-'A: _ ~-_:w\-- Andijk.. Blokkers D.W.]3..,. Flevo..J."- J 0 V C.'....,, M.F.C. Strandvor.-els V 0 V S. -,{46 ~, WatervOrrels WESTFRIEZEN Wiron Zeemacht ~~.-~~ ',1e-8è,rvé'[ 4~!P-.?:ê~e-"-A.."._-~~...,:.- ~.~.::.y~qs W 2; f[ Westfrisiä'2' Ef"mondia 2.i-::~~:1i)~1'-C.2' L. K;.G.j)'.2'. -:' ",._,~ :',-,"'i Sc. Sp1r1t 3QcZ,~". Alw. Forward 2 S.V.w. Alkmo 30ys 2 S.E.W. 2 Helder 2 WESTFRIEZEN 2 ' :~o'. Reso."'2'eKlasseC ================ D.W.D.. 3 Sc.Dyn,am9 2 Grashop~~~~-.ff~ ~...o-.- -:o Hollandia 3 R.K.E~D.O. 3.Spartanen 3 Strandvopeld3~: ' "_. ~..,~..,.-.. -'._. Victoria 0 3 :WESTF?IEZEN 3 West Frisia 3 Wiron 3 Zouaven 4: Hes. 3e Klasse Do ================= Blokkers 3 St. Georp"e 2 Hollandia 4 Sc. Spirit 3 Valken 3 v.v.w. 4 WESTFRIEZEN 4 West Frisia 4 Woudia 3 Zouaven 5 Zuidermeer ze, 0.'_.".. Re:s. 4e Ki.ks~e' E '.VeteranehA ::f=j==='~:r;.f=~'~ ~':'7'~=~-,~~~: ~, Alw. Forward 8 Blokkers 6 DoW.O.W. 2 H.OoS.V. 3 fk~éiler6ord. 2 'k~i~k '1"7& 4"; HSV. Sport 4 VoV.Se '46 5 WESTFRIEZEN 5 Wesi >Fri.sia 7 Apollo '6~ 7 st. Georpe 8 sto Georpe 9 R.K.EeD.O 10 ~!., Spartanen 9. Victoria;OL.!I.4 0 v.v.s. '46 10 WESTFRIEZENi} :. Zwaard i jk 6..._..,."- -12-

12 SENIORENVOETBAL SENIORENVOETBAL " OFFENPROGRfu~nA ThffiANDAUGUSTUS _.~.,...,---- ~ Ie Team: Zaterdag ~J~~.Woensdag 15._aug. Zaterdag 18 aug. Hoorns Kampioens.ch~p bij Sporters. Aanvang zaterdag I7.Q.0 uur Woensdag uur Dinsdag 21 aug. uit tegen Spartanen uur Woensdag ~ aug.thuis.1;egen Volen~am uur Vrijdag 24 aug.uit naar Spa;.-tanen (tournooi) 180)0 uur Zondag 26 aug 0 uit naar Meteoor A'dam(tournooi) 1].40 uur Donderdag ]!) aug. thuis tegen Andijk ]3.00 uur Zondag 9 september aanvang t'lmpetitie 2e Team: Zondag 19 au.f.uit naar Hollandia uur, -.,,Qonderrdag '.2' aug o~uit.n~ar -'. "'.' Spartanen (tournooi) > "uur Vri jdag 24 aug o.uit naar Spartanen ': ' (tournooi) 18.)0 uur ~onq.q.g26 augouit naar Meteoor A'dam (tournooi) 000 uur Donderdag ]0 augpthuis tegenandijk uur Zondag 2... SGFG.e..,aÇ\.nvangkompetitie. )e Team: Zondag 5 s~.uit naar KoG.Bo uur Zaterdag I s2et~ ui1;.naqr Zwaagdijk uur 4e Team: Zondag 26.aq~ ;uit naar K.G.D uur Zondap-.~_.ê.eI?t. thuis tegen Al\v 0 Forward uur 5e Team: Zondag ~ aug. tournooi ~elgtë Zondag_2sept. thuis tegen Sporters uur 6e Team: Zaterdag 25 aug.uit naar H.O.S.V. J9.on uur Zonda{T 2 se"2!.thuis top:en V.VoSo9!2.00 uur Indien U nog met vakantie bent geef dit dan tijdig door aan de trainer, begeleider,aanvoerder of Kees de Wit. H0U~T U ALLEN WOENSDAG 22 AUGUSTUS VRIJ:' DEZOEK DAN DE TOPPER!ESTFrtIEZEN-VQLENPAM AANVANG I9.!)!)uur _..~ )-

13 ... B~QAK~ REDAKTIE = , - '.-,. ' ZOU EEN DROOM OOK WERKELIJKHEID KUNNEN WORDEN??? Ja beste spertvrienden, éé~'~ej:~ht'veer hetkräarmaken van de copi~..:~00r~o~~ qlubblad, heb ik een h,~use,drç)om~r:~bad.,;.;._: ':' j-";",1 ~'...'.,..,' ~ -.,_.'. ever enze club. r c' j' U wilt d::~:~i2.!!aé?-[..:~e.,tenwat ik.d:-??~~:~???t'.r{.,)':\ Ik pa het :Yc.::.veE~~~len ~..'. j Ik droomde dat 0: 0 '. w - De zes aanvoerders wan het Te tot het 6e t~äm in ovej;'lep: met hun II!~d..e~pè±ersvan het elftal waarvan zij de baas zijn, mij een :c:>ràcht,'yan, '... een. wedstrijdbal ;" ',.' ne.5 zouden " : schenkenv:inp:eld -_.,... ~ -.,,'," natuurlijk, I3X! 5,""OS' =!6~~':':'.' Het p.et?:l!.d ~~.,(!ebazeerd apel! spelers + twee wissels per team.., Hoe vind_e..r.!',:.;i'1.1:l~9l dit idee? (parden,d~z~ (ir~öfu)???? Praat er eens over me:t elkaar,.,.' kan.'.' :neoi ti f, érl' --. kwaad Ik keop.dan'.~ vepr..- jullie... _..~ de speelbal,(heb'ihmiddels enige ervarinr van wedstri Mijn dr-'1.qj1~.79.5?rspolde oek dat er na 2 magere' 'jaren' t I' Met Spor:tp-roeten~' V,.Schou'ten~ Dibb'itstraá { zwaaf,. tel. J74,4Z '5, succes nint. kan uitblijven, want je speel t met je eiren bal en.d$.r.llfan -het niet anders, als dat 8fq dan met die BAL resct:l.o:rcl,wprdtil1 }let deel van de tefenpa:;-ti j. ~te Spertvrj enden taan U al,len zeu ik2cgkge~ ia~t mi jn droom v.te'fke.lijkheid worden. en su,cceskan dan';ni~1; uit- -14-

14 _ ~ SV. WESTFRIEZEN SV. WESTFR1EZÉN In het. voet- en handbalspel is do bal een onmisbaar element, zoals voor een vereniging Uw bijdrage onmisbaar is. 'Elk jaaris daarom oen ballenaktie waarbij (zakén)mensen, leden,supporters en alien die SV ovvestfiuezen een goed hart toedraren hun bijdrage kunnen reven in.de vor,m van een balo Deelname aan de.ballenaktie kos,~,fl o65.::,:::. Daarvoor wordt U éénmaal in de maand Op een speciale pagina in ons clubblad vermeld en bovendien komt Uw kaartje ~an een bal in ons K;L:ubhu~l?.t,e, hangen. P.So I Sportvrienden 'u.itzwaag heel,veel ballen zl.jn er nodirr voor al die Cruyff-jes uit onze verenivingo Oppave kunt U doen bi j: LoSchout~n, Di bbi tstraatj, Als deelnemers noteerden wij r~edsl Zwàa(o tel Dhro Siem de Haan, Kwaliteitsslagerijo Pieter Florisstraat 2, Hoorn telo r14899 Dhro Nico Beerepoot; Stucadoor en S~erplijsterwerko, "..~" Dorpsstraat199a,Zwaae;. tel ) Dhr. Cees Schipper, Voorzitter êv. W:gSTFR1EZEN. Dorpsstraat 163, Zwaar 0 tel ~37215 Dhr. Ferry Pronk, Lunchroom n't Sparretje". Veemarkt, Hoorn. tel De fao APpelman',Modes-Textiel en Sportartikelen. Ganker 17,'Ni"6bixWoud. tel Goed voor 2 ballen" Dhr. L. Schouten, functno LOTTO en TOTO.' SVo WESTFIUEZEN. Dibbitstraat 5, Zwaag. tel Dhr. Frans Hoek,Doelverdediper van de FoCo Volendam. Als vriend van onze SV. WESTFR1EZENo Oostwal 19, 32 DJ Volendam. -15-

15 ,.. ~ TIER GEBClDEN V..l.N EEN VOETR\LLER NA TIUINING OF 'VJEDSTRIJD I. Ver.plic.ht tk)1~?h5?n'nl1oj-kc 'Wodstrijd.of.~tro:i.ni:rig.... Denk or clus CVJ,nom altijd je sljulloneloetq nonon. 2. ]jij, het douchen is hot dragon:v<;1nbn.d~lil)po:rs verplicht. Dit ter voorkoning vun v08tschi~é'1 Gonhet is niet,~o ;kolfd.}. \ 0'".h.':,.J.',-'. 3. De na:fl~élox '.'.~, "Ste lt een schena' op aan c10hanc1~waarva~---"- _ --- de sj.)elors bij toerbeurt 0.0 klecdkanqr na eebru~k armyegei1;. Na!'\fhI'ning of weiistrijel do voo.tba.lsq;hooilonniet onder ;...;'.: :- ',' ~ i'-~ <;. ~l';;-l~rdà;iiafs~)oolen (Bijv. op het~as afvçgen, daarna een c1ookjb' of' borstel erover en: kiev],r i~.koes)~ '.i.~_\,\..._._ '. 5. De kleedkaner netjos houden, clus niet, net nadele],"g',qpien" ni:-et ' aan c1e vorwarning hanee:!l on Dee:ç' van dç1.t.sü?r,t dingen. 6. Geon leuzen of nanen of dergelijke schrijven ~ op nurenen,-': " : " 7. Zoveel nagelijk bij trainingen en wodstrijclen aan1-lezie z:},jn. Niet zonaaj;'wegblijven onc\o:r:',het non vn.n, "ik hebva~,aag geen zin". Aan he t ein,l van hetseiz oen vo,lt eon beke.r t.._.,". verdienen voor "trouw tro,ininçsbe21;oek". 8. Bij onverhoopt niet kunnen konen naar training (je trainer loopt er ook niet '('oor niets) of wedstrijd (in verbancl net het naken V3.ndo o:i.jstelling) TIJDIG afoericht govon. 9. Over ue kloding hot volgende: " '. _\.l'tijcl in nornalo klor:linc,naar training of wec'.~trijcl konqi')., b. Onkleden in vootbnltoue in de kloedkaner. c. Trl1inincsjq,ck. en in:jo,\..;j,nterrnand.en ook traini!1esbroek arlutrekken voorc'.at jq hetyolçl opt;a~t. cl. Na tr8.ining of vioclf3.t'j?i:jel,niet te '.,.",.'.. ',,',,", loj!1'gin bezwbot bf. door de recon na t tenuo o,frtro.iningsjx1kbld.jvon '" '.",",'" \. -,'. zitton.. o. Altijd schoon GOGelnponO,BonOI1 :ha hot elouche;np;an te.l kunnen trokken. IO.Niet to voo 1 wator Ü ri n1<:: en na trq,inincof.wec1strij~l, is slec,ht, voor (10 naag,; elit \ i ( ; -16- i

16 ~ JEUGDVOETBAL. JEUGDVOETBAL Aḻ.L12 Spelers. Lidnr. Spelers Geleiders 649 BI Lidnr. Ma:rcel Bakker Armand Smit Rob van Noort. "Eusebio Bizot, (Keeper) Marcel Korse Patriek ~esseling Frank Karsten Robert Does Peter Kenter, Henri Meijer'. Norb ert Gitz els René Bakker Rob Schipper S 1>e 1arel.,l: Geleiders -972 :12 Lidnl.'.. Hans: l-teuyel :rnco Dekker Piet de Jong Ernst Thijssens Peter Jong Peter van Diepen Jos van Leeuwen Frank a:it2:e~~ }larco Reuze!l9-a.r Ronald Tol René Moeijef;l: Lesley Mik Erik Kieftenburg, _. _... ~ ~_. W_, Spelers',: I l068 I Erik Weel (Kè'éller) Hans Brandhoff JandeBoer '.' Radjesh Soechi'''t; Robert Gitzels Ma:rceljong Frank Hoogland RichardVeltrop Richa:rd HOogland Wim Berends.' " Rob Mefjer lj'"..a.rcv.d. Gulik Ruud Rooze:ndaal Edwin Boer aoi l 699 I l 897 Gerara,~n'l!'rugge EdwinBesaeling Pieter Sch:i,pper pa tri ck Na~ings Constance Walhot.:. Michel Erken JeJ;'Oen Ruis Hugo Schipper Bas Ording Marco Kenter Raymon Kieftenburg Edwin ThijssenB Eric Roest (Keeper) Geleid ers' Geleiders 758 H. Thi j s,sens:'' J.Rohof N. van Diepen -17-

17 VOORLOpIGEELFTÀL"'I1TDELING- SE:i:Z()]t;,R84/8 al 02 Lillnr G'eloiders Spelers Gerrie HooglanCL (Keeper)"-' Frits Konijn Jos Entius. Jeroen Bakker Michel van do Sande Ron Bakke~ patriek Slijkerman HanS Jong }larce IK oe lede i jer Peter Rui tor Danny Sc.houten Tino Otsen Joroon.LÎ.kàr,,(verv~lg) ~; ~:~---~~"""I "'.. ~ '.~, Lidnr Geleiders ~.-,-. Spelers Honald Grootennn Sandor Laan Dennis de Jong F,dwin Sijm Edwin van Gi.ersbergoi: Jcroen Frits van Giershercc.' Entius Marco S,chouten Frank Hoogland Michol Giling Honri YB:n Zel;I;1 (Koo)c Joroon Rood \ Marco B~S 967 J.Jong S.Rui ter.....,._ D.H.omoin F. wan Giorsbergen DI Lidnr. 867 Ior Spolors Jeroen van Loon Maurico Duiz endstra Juno Kamj)stra }lare 0 J) ood edau Anno kamps tra Gerco Buis' Jan-Thijs Jone (Koeper) }larco Huispan Barry van 't Padje Han TelrJan Joroen Endlic.h Jon HuisTIc'1n Maarten Holsc.hor Lidnr r r Spo Iers Marco Hosseling Donnis van c1jjrl{:l.a.n IVlario Geo1 Mark Bakker (Keeper) Patriek Bakker lue':xander Voltrop Hans Hoogland l1ark Sachs. Alexand,eJ;' Knol }?nnó Kreuk Arthur G'itzo Is Jorel Ingenbloek Renbert Kappelhof Arjon Ingonolcck.Chiol lngenbleek Geleidors' Geloiders H.Fiselior A.Doodoma.n H. do Jong H.Kappolhof -.J.EUGDVOETBA.L JEUGDVOETBII ~_.- L -18-

18 _ _' _ , ~ '- - ~ ~. JEUGllVOETJ3.i\.L "" ~._\.:JEüGIi-V:OETBAL ,-_._._..._ c,."..._. '-' _.,~... YOORLOPIG ELFTAL-nIDEt!NG' SEIZOEN"84/85 (vervolg) D ~ Lid:nr I I Spelers rvo Biestorveld Danny Rood Vincent Bijl Hans Kors.e Kors:o' (Ja~t:i::'ixstr.) (Dorpsstr. ) ~urice Duil;l Uijnco Schuitemaker Jeroen Hoogland Marc 0 Dek~er Daniol Nannings, llobin clûwit Maurice q.~ ~Wit Jacco Sjerpa: Marco B'eeDSi;erboe:r ;Lid:nr ' '995' C'. 950, ,.Speler~ Hans; Grootveld Nlels van Scha{k. TommySnoey. KioWit:. Henri :(tappelhof Maarten Di Jk C1U'is;Schouten Andr6 Vri eild JohnSnû t. Robin Pil:'!toor. Heino Brandsen Koön Dekker."Danny Keiz{}:r:: pa tri ck Laa.n I.,." -~_.,_..~,-- ~.,~.. Geleiders; 969 J.Duin 1045 C.Ursem E2 Lidnr S~elers Rob Molenaar David Sneek Michaël Hoogland Lorenz:o Otsen Gerard Steltenpool Erik Jong Barry Schouten Frank Hijkhoff Jur.ian van :Dijk Sjonnie Kall~stra Eric. Kreuk Eric Encllich Geleiders A.M.Hijkhof.f 1064 H.Theunisse G&leiders 970 H.Dijk - - W.:Buis F1.: J.. Lidnr r r à RonaId Souer Delmis l'elser Elton ~08 Eelco KrOGse vlim Sjo'r1Js pa ui van.der Molon EdwinStour Gelei:d:orS 1052 P. van Lobberegt 1057 B.Gorleo ~., T.,idnr. IO/joI I Sl)eIers. Joop Groen RonaId 2)ekker Patrick Jong Martijn Groenendijk Sander Gorlee }lari;i jn Fro sel.' Hik Huisron Geleielers A. van der J.Jong Molen., Spclçrs"" Renèe Gala.wzi Nielsvan Lobber,egt -19-

19 _.... ~ _. _.- -" _ '.. - _.. 'l'il\iningsscheml\.seizoen SIV85. =: llrsija Cl: : 'vloensdag: HerrnnSpil Thoov~n Theov~n.E'-soloc,tie A-soloctio Bruggo Swcrissc C:-junioron U_so10ctiO' ) uur 8:;;i1 Hornnn Cor (1\2-132) A-B: (CI+ (C2-C:3) (B1+ (1\ U.r uur ~I ,,00 uurc-seloctio (C uur Koc~ors Al-EI-Cl uur~-solectio (D , uur A-selectio (~n+ tierrnnspi1 ) Hornan SVLl Cor Kooistro. ) Thoo van BrugGe ) Thoo van BrUGge Eraininc voor D2-E1~E2-F1-F2 worqt noc nader bekond corunkt. j. TENTJE [i TENTIE ÀTENT:IE:' 3Jo.. :.10 grote schoom.nak vanclo -kantine had ik woor oen W2,Srnchine vol gevonden sj)ortartikelen. Wie nist:?????????????? " " ".I.cliclas. nylon jack, blauw;' J2,ck 1e ~~~ n~at 180. JOGGinG broek, Grijs. J:cck, rnat 16!'" roo(l-wi t-bl2,uw. T-shirt, Sweater, blo.m-r. c;rijs. Voe tbn lbrook, wit, horen. Voetbnlbrook, wit, kimt.. Vootbalshirt, cool. Voe tbnlkous, wi t-co el,' 2x: }3:C,lhan:'è':.ook,roso \f te halon bij: R.Knol, Gré1.ac tusson Krijtorslaan on 7 uur. -20-

20 J! u G D V 0 E T BAL JEU G D V 0 E T B TOZRNOOIEN EN VF..IENDSCI:iJ'.P:~ ELIJKE 'ln~dstrijden SEIZOEN 1984 /1985 ============================================ ----datum Elftal I 25-8HO(jrnse Hoornse T 6yjT A 2 v 29-8 Alw.Forward uit uur B I V T P...ndijkuit uur. I{ojrn~:h~6 (Blokkers) 'uur B 2 v V Andijk thuis uur Al F orl"j"a.rd thui s uur C I V T Andijk thuis uur Hoornse 6 (Blokkers) 18.30'uur C 2 V 25-8 J...ndijkuit uur C 3 T V St.George uit (als C I) Al"4Forward uit uur D I T 25-8 St.George uit (als C 2) D 2 T '25-8 St.George ui~ (als D I), E I T 25-8 St.George uit E 2 T 25-8 St.George uit F I T 25-8 St.George uit F 2 V 25-8 Alw.~orward thuis.00 uur -21-

21 -JEUGDVOETBAL JEUGDVOE'l'RAL _--- TOERNOOIEN EN VRIENDSCYu~?PELIJKE WEDSTRIJDEN SEIZOEN 1984 / 1985 =======================~===~================ Elftal T A I T VjT Datum Hoornse Hoornse Hoornse (Blokkers)18.30 uur 6 I.' B I T 5-9 C I T 5-9 Hoornse 6 (Blokkers) uur C 3 v 1-9" Alw.Forward thuis uür(als DJ) D I T 1-9., :Valken VËî.lken Va:lkèn 1-9 D 2 E I T.9 1"9 1-9~ T E 2 T F I T T = Toernooi / V = V~iendsc1;làppe;I.ijkqweqstrijçl, Start van de kompetitie, i~. voor' alleelf1;;q.llcn.8 ~;eptember

22 WIE ZIJN ER DE ONZE J~G.DAF~~iiü:f - - )/ \\ \: \ \, : /J \\ \" (( ) I, I //,,, I \ \ \ \ } J.' f i / \.',\ ) ) II \, \ I, I ) / ( I I I aug B aug. MAJiliD'~îUGlJS ros Fjlo5.nk-RijkhOJff l'lr1i..ëroest Eric Kreuk Ue.riell:e Jong. '" ; 0 ' r.'iart~_jn"groenendijk Da.nn;y: Schouten John Snàt HARTELIJKJGËFELICITEERD j, - NAMENS DE 'REDAKTIE..-J'.','.~', ":"!,I ;., "?:. s~pt. 8 sept. :", -i.. 10 ~ept. 12 sept., '. r ;"": ~._:.l \., r, "15 Flept. '.-, "I' ~,t' '~l,,-,-, ';",';, 'MA~ND SEPTE~R Jeroei{ Röod :\~':: ",-' marco":be-êmsterboer <,} Robinpistoor Heino Janni.e ">, '; EN' M1lJûi,.ER,JiJEN MOOIE DAG YAlf' E:Ï'à.ridsen Êijkerk ; 'oi' <.. \\ ", '. ;.,...

Balkontakt !"#$%&'"$'(

Balkontakt !#$%&'$'( Balkontakt Balkontakt is het officiële cluborgaan van voetbalvereniging Woudia en handbalvereniging DTS 48 Jaargang 36, 5 maart 2009, nr. 14 Kopij inleveren vóór maandagavond 16 maart 2009 (vóór 21.00

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Het bestuur: Voorzitter Willem van Tilburg tel: 0527-254744 Secretaris Herma Veldhuis tel: 0527-253648 Penningmeester Gert van Oosten tel: 0527-251603 Leden namens

Nadere informatie

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 1. INLEIDING Als gevolg van de reeds lang geplande start van de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld op maandag 1 september

Nadere informatie

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1 Clubinformatie v.v. Katwijk Correspondentie-adres Postbus 335-2220 AH Katwijk Sportcomplex De Krom 071 4027085 Internet: www.vvkatwijk.nl E-mail bestuur: info@vvkatwijk.nl E-mail secretariaat: dekrom@vvkatwijk.nl

Nadere informatie

De Westlandiaan ÉÉN BELLETJE NAAR PAUL SOSEF IS GENOEG (0174) 623 655. www.paulsosef.nl. clubblad van r.k.v.v. Westlandia

De Westlandiaan ÉÉN BELLETJE NAAR PAUL SOSEF IS GENOEG (0174) 623 655. www.paulsosef.nl. clubblad van r.k.v.v. Westlandia KRIJTEN? KRIJT VERWIJDEREN? EEN SCHOONMAAKBEURT? REINIGEN DRUPPELSYSTEEM? ÉÉN BELLETJE NAAR PAUL SOSEF IS GENOEG (0174) 623 655 www.paulsosef.nl De Westlandiaan clubblad van r.k.v.v. Westlandia R.K.V.V.

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

12 januari 2005 83 e jaargang nr. 8. Dit is de laatste Schakel in ons 109 jarig bestaan want op dinsdag 18 januari wordt AFC 110 jaar!!!

12 januari 2005 83 e jaargang nr. 8. Dit is de laatste Schakel in ons 109 jarig bestaan want op dinsdag 18 januari wordt AFC 110 jaar!!! Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d oude vrinden. 12 januari 2005 83 e jaargang nr. 8 www..nl Autobedrijf De Jong Dit is de laatste Schakel in ons 109 jarig bestaan want op dinsdag 18

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

Het Sportclub Journaal nummer 3 seizoen 2005-2006

Het Sportclub Journaal nummer 3 seizoen 2005-2006 Het Sportclub Journaal Cluborgaan van VV Sportclub Neede Sportclubcomplex Kronenkamp 10 7161 HT Neede 0545-29 15 45 E-mail Clubblad: Redactiespjournaal@sportclubneede.nl Eindredacteur Sportclub Journaal

Nadere informatie

Clubblad RKVV Montagnards Jaargang 46 Nummer 4. Inhoudsopgave

Clubblad RKVV Montagnards Jaargang 46 Nummer 4. Inhoudsopgave Clubblad RKVV Montagnards Jaargang 46 Nummer 4 Redaktie en samenstelling: G. Peeters Baron de Liedelstraat 18; tel. 342237 S. Holten Patrijsstraat 5; tel. 340940 M. Tönnissen Lijsterstraat 17; tel. 342810

Nadere informatie

Snekertrekweg 89 8912 AB Leeuwarden T 06 42 80 78 78. Nieuwe hoofdsponsor. L.v.v Friesland

Snekertrekweg 89 8912 AB Leeuwarden T 06 42 80 78 78. Nieuwe hoofdsponsor. L.v.v Friesland Snekertrekweg 89 8912 AB Leeuwarden T 06 42 80 78 78 Nieuwe hoofdsponsor L.v.v Friesland FRIESLAND REVUE nr. 1 2 september 2009 Clubhuis Toeter 73 Middelzeelaan 6 2884760 Voorzitter Jolle Betten Wissesdwinger

Nadere informatie

Samenstelling jeugdcommissie en technische commissie. Aandachtspunten geleiders/aanvoerders. Pag. 13 Voorlopige elftalindelingen seizoen 2015-2016

Samenstelling jeugdcommissie en technische commissie. Aandachtspunten geleiders/aanvoerders. Pag. 13 Voorlopige elftalindelingen seizoen 2015-2016 Inhoudsopgave Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 11 Voorwoord Samenstelling hoofdbestuur Samenstelling jeugdcommissie en technische commissie Kantinecommissie en vrijwilligers Vrijwilligers

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

September 2014. SEC gezien door het bestuur. Oktoberfest - 11 oktober. Man of the match sponsors. Diverse berichten SEC Zaal 4.

September 2014. SEC gezien door het bestuur. Oktoberfest - 11 oktober. Man of the match sponsors. Diverse berichten SEC Zaal 4. September 2014 SEC gezien door het bestuur Oktoberfest - 11 oktober Man of the match sponsors Diverse berichten SEC Zaal 4 Daniel Groen Blauwe kaart Jeugdafdeling - Hans Renes Uitje van André Alles onder

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

TeamGeest. Woordje van de Voorzitter Kater en waardering. Inhoud. Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 40, nummer 2, December 2007

TeamGeest. Woordje van de Voorzitter Kater en waardering. Inhoud. Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 40, nummer 2, December 2007 Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 40, nummer 2, December 2007 Inhoud 1 Leden kiezen voor uitbreiding Woordje van de voorzitter 2 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie In het zonnetje Jan Kerkhof : Lid van

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V.

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. 19 april 2014 nummer 35 doorloopl ink s Programma Opstellingen Uitslagen De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior DE VERENIGING DA GELIJK S BE STU UR Voorzitter:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Kopij voor de volgende (laatste) Spil insturen uiterlijk donderdag 20 mei 2010

Kopij voor de volgende (laatste) Spil insturen uiterlijk donderdag 20 mei 2010 SEIZOEN 2009-2010 JAARGANG 19 MAAND April 2010 REDACTIE John de Vries Stijn Pollmann e-mail: redactiedespil@scjoure.nl Beste lezers, Dik dikker dikst. Dat geldt een beetje voor deze Spil. Door het plaatsen

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

Heino Sport. September 2012

Heino Sport. September 2012 Heino Sport September 2012 2 Advertentiepagina Sponsors VV Heino 42 e jaargang (2012-2013) No. 1 3 Voorwoord van de voorzitter We zijn weer begonnen Na een betrekkelijk korte voetballoze periode zijn we

Nadere informatie

TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011

TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011 TVO er Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011 Stersponsors 2011 Sportcenter Alkmaar Sapore Mio * * Hein Jong Projectontwikkeling BV Oranjewoud Realisatie B.V. Rabo Bank www.sparderuyter.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

De Westlandiaan ÉÉN BELLETJE NAAR PAUL SOSEF IS GENOEG (0174) 623 655. www.paulsosef.nl. clubblad van r.k.v.v. Westlandia

De Westlandiaan ÉÉN BELLETJE NAAR PAUL SOSEF IS GENOEG (0174) 623 655. www.paulsosef.nl. clubblad van r.k.v.v. Westlandia KRIJTEN? KRIJT VERWIJDEREN? EEN SCHOONMAAKBEURT? REINIGEN DRUPPELSYSTEEM? ÉÉN BELLETJE NAAR PAUL SOSEF IS GENOEG (0174) 623 655 www.paulsosef.nl De Westlandiaan clubblad van r.k.v.v. Westlandia R.K.V.V.

Nadere informatie