Beroepstaken Opleiding Informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepstaken Opleiding Informatica"

Transcriptie

1 Beroepstaken Opleiding Informatica Inhoud Eigenaar Gebruikers Beheer Reikwijdte Versiedatum Mei 2009 Status Versie 1.0 Documentnr. Beroepstaken Informatica HHS Beknopte editie Curriculumcommissie Informatica Teams Opleiding Informatica Den Haag en Zoetermeer, studenten, Beroepenveldcommissie, Opleidingscommissie Curriculumcommissie Informatica Opleiding Informatica, voltijd, deeltijd en duaal INF B

2 Inhoudsopgave bij de categorieën van een beroepstaak... Overzicht beroepstaken... 4 Overzicht algemene vaardigheden Selecteren methoden, technieken en tools Voorbereiden en opstarten softwareontwikkeltraject Selecteren van standaardsoftware Uitvoeren analyse door definitie van requirements Opstellen gegevensmodel voor een database Ontwerpen, bouwen en bevragen van een database Uitvoeren gegevensconversie Ontwerpen softwarearchitectuur Ontwerpen systeemdeel Bouwen applicatie Initiëren en plannen van het testproces Uitvoeren van en rapporteren over het testproces Beheren van configuraties (configuratiebeheer) Beheren van applicaties Beheren van wijzigingen Beheren en distribueren van software Beschrijven en bewaken van IV-dienstverlening Algemene bouwstenen ICT en Media

3 bij de categorieën van een beroepstaak De activiteiten die onderdeel vormen van de beroepstaak. Dit is het niveau dat een student aan het eind van zijn studie bereikt moet hebben voor die beroepstaak. Context Taakrol Geleid zelfstandig Sturend simpel 1 2 lastig 2 4 complex 4 5 De producten die opgeleverd worden bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten van de beroepstaak. Extra toelichting bij de activiteiten. Hier kunnen ook accenten gelegd worden. De opsommingen in deze categorie zijn niet uitputtend. Een student maakt kennis met een beperkte selectie van die methoden, technieken en talen. Die selectie dient wel zodanig te zijn dat hij aansluit bij de moderne inzichten en een basis vormt om zelfstandig andere methoden, technieken en talen te leren kennen. Voor studenten die een regulier programma volgen, maakt de opleiding een keuze. Deze keuze is in principe voor alle varianten van de opleiding Informatica hetzelfde. De opsommingen in deze categorie zijn niet uitputtend. Een student maakt kennis met een beperkte selectie van die tools. Voor studenten die een regulier programma volgen, maakt de opleiding een keuze. Deze keuze kan per variant van de opleiding Informatica verschillen.

4 Overzicht beroepstaken ANALYSE niv1 niv2 niv niv Selecteren methoden, technieken en tools 1.2 Voorbereiden en opstarten softwareontwikkeltraject 1. Selecteren van standaardsoftware 1.4 Uitvoeren analyse door definitie van requirements DATABASEONTWERP EN -ONTWIKKELING 2.1 Opstellen gegevensmodel voor database 2.2 Ontwerpen, bouwen en bevragen van een database 2. Uitvoeren gegevensconversie SOFTWAREONTWERP EN -ONTWIKKELING.1 Ontwerpen softwarearchitectuur.2 Ontwerpen systeemdeel. Bouwen applicatie.4 Initiëren en plannen van het testproces.5 Uitvoeren van en rapporteren over het testproces INVOERING, BEHEER EN ONDERHOUD 4.1 Beheren van configuraties (configuratiebeheer ) 4.2 Beheren van applicaties 4. Beheren van wijzigingen 4.4 Beheren en distribueren van software 4.5 Beschrijven en bewaken van IV-dienstverlening Verplicht te behalen niveaus Overzicht algemene vaardigheden Algemene bouwstenen ICT en Media AV-1 Werken in (internationale) projecten AV-2 Professioneel werken AV- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen AV-4 Functioneren in (internationale) organisaties 4

5 1.1 Selecteren methoden, technieken en tools Selecteren en adviseren over een projectmanagementmethode. Selecteren en adviseren over methoden en technieken om een systeem te ontwikkelen, beheren en te testen. Selecteren en adviseren over ontwikkeltools die een onderdeel (gaan) vormen van de ontwikkel-, beheer-, test- en productieomgeving. Opzetten van de ontwikkel-, beheer-, test- en productieomgeving. Kunnen werken met de geselecteerde methoden binnen de gerealiseerde omgeving. Advies over projectmanagementmethode. Projectplan. Advies over methoden en technieken om een systeem te ontwikkelen, te beheren en te testen. Op maat gemaakte ontwikkel-, beheer-, test- en productieomgeving. Het betreft het bepalen welke methoden, technieken en tools nodig zijn om een specifieke opdracht te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt gekeken naar de noodzakelijke en gewenste kwaliteiten. Ook de ontwikkelingen bij de klant, technische mogelijkheden en binnen de organisatie beschikbare expertise spelen een rol in de keuzes. Bijvoorbeeld: Prince2, DSDM (R)UP, IAD, SDM ASL, ITIL UML Bijvoorbeeld: Netbeans TOPdesk 5

6 1.2 Voorbereiden en opstarten softwareontwikkeltraject Op hoofdlijnen analyseren en beschrijven van een vraagstuk of probleem in de informatievoorziening, voortkomend uit een bedrijfskundig vraagstuk of uit niet-administratieve toepassingen. Maken van een omgevingsanalyse en in kaart brengen van een IV en/of IT landschap. 2 Informatieplan, met nadruk op de realisatie van de gewenste informatievoorziening. Beschrijving van de gewenste situatie op hoofdlijnen. In het geval van een bedrijfskundig vraagstuk wordt een onderzoek gedaan om een beeld te krijgen van het functioneren van de organisatie en van relevante aspecten en ontwikkelingen, mede in het licht van geformuleerde knelpunten, problemen, wijzigingen, e.d. in de (gebruikers)organisatie. In het geval van een niet-administratieve toepassing wordt een onderzoek gedaan naar technische (on)mogelijkheden en potentiële toepassingen; bijvoorbeeld commerciële toepassingen of innoverende toepassingen. In beide gevallen dient rekening te worden gehouden met de financiële aspecten. Bijvoorbeeld: Enterprise modelling, business modelling met UML Functioneel perspectief en dataperspectief in SADT, Systems Analysis and Design Technique, IDEFschema s Procescluster ACM binnen ASL 6

7 1. Selecteren van standaardsoftware Adviseren over en/of selecteren van software, zoals een applicatie (commerciële software of open source), framework (al dan niet gebaseerd op open standaarden), databasemanagementsysteem of besturingssysteem. 2 Adviesrapport over selectie van software en/of toepassen van openstandaarden/open source met daarin in ieder geval selectiecriteria, long list, short list. Bij het ontwerpen van informatiesystemen voor verschillende afdelingen of verschillende onderdelen, dient gekeken te worden naar wat gemeenschappelijk is. Een belangrijke bijdrage daarbij is een goede keuze van het onderliggende virtuele machineniveau: besturingssystemen, datacommunicatie systemen, database managementsystemen, softwarearchitecturen. De eisen en wensen die worden gesteld aan de functionaliteit en de technische aspecten van de verschillende onderdelen afzonderlijk worden hieraan getoetst en zo nodig aangevuld. Bijvoorbeeld: Pakketselectie 7

8 1.4 Uitvoeren analyse door definitie van requirements Inventariseren, analyseren en beschrijven van de gewenste informatievoorziening, zodat wordt vastgelegd welke processen objecten creëren en gebruiken. Analyseren, opstellen en beschrijven van de requirements (en hun samenhang) van elke te automatiseren informatiefunctie en van het informatiesysteem als geheel. Toetsen van de requirements op volledigheid, duidelijkheid en consistentie. (Business) use-cases, domeinmodel. Requirements, functionele en niet-functionele specificaties per informatiefunctie. Functioneel ontwerp, als resultaat van het onderzoek naar de requirements. Reviewbevindingen. De nadruk ligt op het opstellen van een geprioriteerde lijst van functionele en niet-functionele specificaties en het op basis hiervan opstellen van een functioneel ontwerp. De specificaties zijn zo verwoord dat een goede communicatie met de opdrachtgever mogelijk is. Het functioneel ontwerp is geschikt voor verdere bouw van het informatiesysteem. Het opstellen van bedrijfsprocessen is ondersteunend aan het opstellen van de requirements. Bij het toetsen van de requirements vormen ISO 9126 en IEEE Std een referentiekader. uit de ontwikkelomgeving dienen op verantwoorde wijze gebruikt te worden bij het definiëren en beheren van de requirements. Bijvoorbeeld: Business modelling met UML, Sigma Six Use cases, Domeinmodel, DFD SDL, review, walktrough, simulatie, opstellen testgevallen voor acceptatietest voor requirement engineering bijvoorbeeld: CaliberRM, DOORS, Enterprise architect, Requisite Pro, Requirements Assistent, Quality Center 8

9 2.1 Opstellen gegevensmodel voor een database Analyseren en beschrijven van gegevens over objecten in hun onderlinge samenhang. Toetsen van het gegevensmodel op volledigheid, duidelijkheid, consistentie en andere normen. Gegevensmodel. Het betreft hier het opstellen van een gegevensmodel voor een te ontwikkelen database en/of het opstellen van een gegevensmodel voor een bestaande database t.b.v. onderhoud of uitbreiding. Methoden bijvoorbeeld: Nijssen Informatie Analyse Methoden ( NIAM ), normaliseren Modelleringtechnieken bijvoorbeeld: Bachman Diagram, (E)ER model, Class Diagram, Semantisch gegevensmodel, NIAM model, sterschema Verschillende case tools die UML ondersteunen, bijvoorbeeld Rational Rose, staruml, DIA, Visio 9

10 2.2 Ontwerpen, bouwen en bevragen van een database Transformeren van een gegevensmodel naar een vorm die geïmplementeerd kan worden in een databasemanagementsysteem en dit model implementeren. Het bevragen en muteren van een bestaande database. Implementatie gegevensmodel of beschrijving van de (logische en/of fysieke) database(structuur). Database. Queries. Het omzetten van een conceptueel gegevensmodel naar een vorm, implementeerbaar in een DBMS. Daarbij is het van belang het soort DBMS te kennen (bijvoorbeeld: relationeel, object-relationeel of een OO DBMS). Het uiteindelijke model dient direct implementabel te zijn, inclusief primaire en secundaire opslagstructuren van de data en de geldende constraints op de data. Het model dient rekening te houden met de noodzakelijke softwarematige beveiligingmaatregelen t.b.v. betrouwbaarheid en beschikbaarheid bij concurrent gebruik van de data, met performance aspecten en recovery mogelijkheden. Methoden,technieken en/of talen Methoden en technieken bijvoorbeeld: Relationeel Representatie Model ( RRM ), Relationeel Implementatie Model ( RIM ), Object Definition Language (ODL), fysiek ontwerp, transactie ontwerp, toegangspadanalyse t.b.v. primaire en secundaire opslagstructuren, timestamping en lockingstrategieën t.b.v. concurrent gebruik. Talen bijvoorbeeld: SQL zowel DML als DDL, OQL, inclusief DBMS afhankelijke trigger, procedures, checks, ODL bijvoorbeeld: SQL Server, Oracle, Sybase, DB-2, MySQL, MsAccess 10

11 2. Uitvoeren gegevensconversie Plannen, afstemmen en uitvoeren van de conversie van bestaande gegevens en beoordelen van de resultaten. Beschrijven van de gevolgen van de conversie op de bijbehorende systemen en bedrijfsprocessen. 2 Geconverteerde gegevens. Beschrijving van de gevolgen van de conversie. De gegevens zijn meestal opgeslagen in databases; indien nodig worden conversieplannen, - verslagen en -rapporten opgeleverd. Het gaat hier om het omzetten van data uit verschillende bronnen naar een nieuwe database of ander DBMS. Daarbij kan er sprake zijn van structuurconflicten, b.v. in de tabelstructuur (samenvoegen en/of splitsen van de originele tabellen en haar relaties), in opslagstructuur (van relationeel naar object-relationeel of object georiënteerd en vice versa) en soort DBMS sen (van SQL server naar Orace b.v.). Bovendien wordt de data opgeschoond en kan de datakwaliteit toenemen, afhankelijk van het doel van de conversie. Het uitvoeren van een gegevensconversie heeft vaak grote gevolgen voor de applicaties die de gegevens verwerken. Voordat een conversie uitgevoerd wordt dienen de gevolgen in kaart gebracht te worden. Daarnaast dient het duidelijk te worden wat de gevolgen van een uitgevoerde conversie zijn voor de bedrijfsprocessen. Methoden en technieken bijvoorbeeld: Data Dictionary, Data Mapping, Extract Transform Load (ETL) schema s, meta data, master data. Talen bijvoorbeeld: SQL, inclusief DBMS afhankelijke functionaliteiten; XML, XSLT, scripts. bijvoorbeeld: import- en export functionaliteiten van gegevensbronnen, SQL Server, Oracle, Sybase, DB-2, MySQL, MsAccess, MS Excel, Ingres, diverse conversie en synchronisatie tools. Case tools (bijvoorbeeld Rational Rose) 11

12 .1 Ontwerpen softwarearchitectuur Bepalen en beschrijven van de architectuur van applicatie(s). Bepalen en beschrijven van de verschillende subsystemen en componenten waarin een applicatie is onderverdeeld en de relaties tussen die delen. Softwarearchitectuur. Subsystemen. Componenten. Relaties tussen de subsystemen en componenten. Het betreft architectuur design (ofwel toplevel design) in het algemeen van verschillende typen applicaties, zoals stand alone applicaties, webapplicaties, multimediasystemen, games, simulaties, kennissystemen, beheerapplicaties. Het beschrijven van de architectuur gebeurt op basis van functionele eisen, de verschillende kwaliteitsattributen (zie bijvoorbeeld ISO 9126, inclusief interne controle en beveiliging) en eisen op grond van wetgeving en de (gebruikers)organisatie. De architectuur wordt daarom beschreven vanuit verschillende gezichtspunten (bijvoorbeeld: functional viewpoint, information viewpoint, concurrency viewpoint, development viewpoint, deployment viewpoint, operational viewpoint). De kwaliteit van de architectuur kan vastgesteld worden d.m.v. reviews, simulatie of prototyping. Architectuurstijlen ofwel high level patterns: o Algemene structuur (bijv.: layers, pipes, filters) o Gedistribueerde systemen (bijv.: client-server, multi-tiers, SOA) o Interactieve systemen (bijv.: MVC, presentation - abstraction - control) o Overige systemen (batch systemen, interpreters) Software ontwerpstrategieën en -methoden: o Functioneel-georiënteerd ontwerp o objectgeoriënteerd ontwerp o component based design Ontwerptechnieken: o UML (deployment diagram) o Architecture description languages (ADL s) o Interface description languages 12

13 .2 Ontwerpen systeemdeel Beschrijven van systeemdelen (subsystemen, componenten, modules), hun onderliggende structuur en het gedrag in detail, zodanig dat bouwen van het systeemdeel mogelijk is. Ontwerpen (grafische) user interface. Van elk systeemdeel een gedetailleerd ontwerp: gedrag en onderliggende structuur. Ontwerp (grafische) user interface, waaronder: o Beschrijving beeldschermopmaak. o Verdeling van systeemfuncties over verschillende schermen. o De lay-out van uitvoer en andere situaties waarbij sprake is van menselijke interactie. o Beschrijving van de dialoogstructuren. Het betreft software detail design van systeemdelen van verschillende typen applicaties, zoals stand alone applicaties, webapplicaties, multimediasystemen, games, simulaties, kennissystemen, beheerapplicaties. De systeemdelen kunnen betrekking hebben op nieuwbouw maar ook op wijzigingen. Bij het ontwerp van de systeemdelen kan gebruik gemaakt worden van datastructuren en standaard algoritmiek. Bij het ontwerp van een systeemdeel kan een framework geïmplementeerd worden. Bij het beschrijven van de systeemdelen moet rekening gehouden worden met ondermeer de volgende aspecten: o Abstractie o Koppeling en cohesie (samenhang) o Decompositie en modularisatie o Encapsulation/information hiding o Scheiding van model en view o o o Control and handling events Error and exception handling Data persistence o Kwaliteitsattributen: zie bijvoorbeeld ISO 9126 o Beveiligingseisen De kwaliteit van het ontwerp kan vastgesteld worden d.m.v. reviews, simulatie of prototyping. Design patterns (micro architectuur), bijvoorbeeld: o creational patterns (builder, factory, prototype, singleton) o structural patterns (adapter, bridge, composite, decorator, façade, proxy) o behavioral patterns (command, interpreter, iterator, mediator, memento, observer, state, strategy, template, visitor) Software ontwerpstrategieën en methoden: o Algemene strategieën (divide and conquer, stepwise refinement, top-down versus bottom-up, data abstraction, information hiding) o Functioneel-georiënteerd ontwerp (functionele decompositie) o Objectgeoriënteerd ontwerp. Ontwerptechnieken, bijvoorbeeld: o UML o Yourdon 1

14 o Overige: CRC cards, decision tables, (structured) flowcharts, formal specification languages, pseudo code Case tools bijvoorbeeld: Rational Rose Framework bijvoorbeeld:.net, J2EE, Ruby on Rails 14

15 . Bouwen applicatie Verfijnen en/of transformeren van het (detail)ontwerp van de systeemdelen (subsystemen, componenten, modules) van een applicatie. Bouwen en documenteren van de systeemdelen. Systeemdelen samenstellen tot een werkende applicatie. Systeemdelen met bijbehorende documentatie. Applicatie. De nadruk ligt op het bouwen van een systeemdeel. Indien nodig kan het reeds gedetailleerde ontwerp nog aangepast worden. Het betreft het bouwen van systeemdelen van verschillende typen applicaties, zoals stand alone applicaties, webapplicaties, multimediasystemen, games, simulaties, kennissystemen, beheerapplicaties. Een van de te bouwen systeemdelen kan de user interface zijn. De systeemdelen kunnen betrekking hebben op nieuwbouw maar ook op wijzigingen. Bij het bouwen van een systeemdeel kan gebruik gemaakt worden van standaardcomponenten of van een framework. Bij het bouwen van de systeemdelen moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten: o Minimaliseren complexiteit o Anticiperen op wijzigingen o Testbaarheid o Hergebruik o Gebruik van programmeerstandaarden o Gebruik van tools. Bijvoorbeeld: C, Pascal, Java, C#, C++, Delphi, Python PHP, Ruby, ASP.NET, JSP, servlets (Java), XML Framework bijvoorbeeld:.net, JBoss, Ruby on Rails Programmeertools bijvoorbeeld: Netbeans, Eclips, Visual studio Case tools bijvoorbeeld: Rational Rose Softwaremanagement tools bijvoorbeeld: make, ant Versiebeheer tools bijvoorbeeld: CVS, SVN 15

16 .4 Initiëren en plannen van het testproces Opstellen testplan, waaronder het vaststellen van de uitgangspunten van testen, de teststrategie, de testsoorten, de testomgeving en de te gebruiken testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen. Testplan. Testen worden gebruikt om na te gaan of de applicatie aan de gestelde eisen voldoet. Dit kunnen zowel functionele eisen zijn als eisen op grond van de kwaliteitsattributen (bijvoorbeeld ISO 9126). Hierbij worden onder meer de volgende testsoorten onderscheiden: unit testen, integratietesten en systeemtesten. Acceptatietesten worden gebruikt om te controleren of de applicatie aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet en om acceptatie van de applicatie door de beheeromgeving mogelijk te maken. De testen kunnen een onderdeel vormen van een nieuwbouwtraject en van een onderhoudstraject. Het testplan doet onder meer uitspraken over: o de testdoelen, testsoorten, teststrategie o testrisicoanalyse o de omvang en diepgang van testen o de testobjecten o testtechniek o een taakverdeling, het gewenste tijdspad o testomgeving o testautomatisering o regressietesten Testmethoden bijvoorbeeld: TMap Next, TMap, TestGoal, Testframe. Testspecificatietechnieken bijvoorbeeld: Syntaxtesten, equivalentie partitioning,. grenswaarde analyse, beslissingstabellentest, algoritmetest, state transitiontest, coverage principes, stresstest, loadtest, performancetest, gegevenscyclustest (CRUD), dataflowtest, security test, concurrency test. : Testframework bijvoorbeeld: Testframe. 16

17 .5 Uitvoeren van en rapporteren over het testproces Opstellen testscript, waaronder het specificeren van de testgegevens, de benodigde startsituatie en de uitvoerverwachtingen per testgebied. Uitvoeren testplan en opstellen rapportage. Testscripts. Testdraaiboek. Rapportage van de uitgevoerde testen. Per in het testplan aangegeven testobject met bijbehorende testtechniek, wordt de testbasis geselecteerd en logische en fysieke testgevallen (testscript) opgesteld. Deze testscripts vormen, samen met de testuitvoering, het testdraaiboek. Een testrapportage bevat de bevindingen, de dekkingsgraad en een advies. Testmethoden bijvoorbeeld: TMap Next, TMap, TestGoal, Testframe. Testspecificatietechnieken bijvoorbeeld: Syntaxtesten, equivalentie partitioning,. grenswaarde analyse, beslissingtabellentest, algoritmetest, state transitiontest, coverage principes, stresstest, loadtest, performancetest, gegevenscyclustest (CRUD), dataflowtest, security test, concurrency test. : Testframework bijvoorbeeld: JUnit, Testframe. 17

18 4.1 Beheren van configuraties (configuratiebeheer) Registreren van alle objecten (configuratie-items) die deel uitmaken van een applicatie. Uitvoeren van versiebeheer op deze configuratie-items in de ontwikkelomgeving, de testomgeving, de acceptatieomgeving en de productieomgeving (de zgn. OTAP). Verplaatsen van configuratie-items tussen deze omgevingen. Informatie verstrekken en rapporteren over de aanwezige configuratie-items. De laatste, vorige of in ontwikkeling zijnde (correcte) versies van configuratie-items. Registratie en versiebeheer van configuratie-items wordt meestal uitgevoerd m.b.v. een applicatie, het Configuratie Management Database Systeem (CMDB). Bijvoorbeeld: ITIL Release Management, ASL Software Control en Distributie, ITIL Configuratie Management, ASL Configuratie Management. Bijvoorbeeld: CVS; TopDesk, Assyst, Asset Centre. 18

19 4.2 Beheren van applicaties Bewaken, analyseren en evalueren in hoeverre een applicatie (nog) voldoet aan gestelde of gewijzigde functionele eisen, normen, prestatiekenmerken, enz. Analyseren en structureel oplossen van (complexe) storingen in applicaties, zonodig in overleg en in samenwerking met een leverancier. Treffen van structurele maatregelen ter voorkoming van het herhaaldelijk voorkomen van opgetreden storingen. Formuleren van wijzigingsvoorstellen ('Request for Change') voor het uitvoeren van adaptief, correctief, perfectief en preventief onderhoud. Een applicatie die aan gestelde of gewijzigde functionele eisen, normen, prestatiekenmerken, enz. voldoet. Wijzigingsverzoek, onderhoudsaanvraag, 'Request for Change'. Een applicatie is ontworpen en gebouwd om aan gestelde eisen, enz. te voldoen. Als gevolg van gewijzigde omstandigheden in de gebruikersorganisatie kan het noodzakelijk zijn de geleverde functionaliteit aan te passen. Gewijzigde eisen kunnen voortvloeien uit onder meer: o organisatorische veranderingen, o gebruikerswensen en gewijzigde eisen, o toegenomen gebruik van de capaciteit van betreffende componenten, o technische ontwikkelingen. Een applicatie zal voor gebruik moeten voldoen aan prestatiekenmerken conform (vaak in SLA's) overeengekomen eisen. Deze prestatiekenmerken zijn: o de beschikbaarheid (de tijden dat de applicatie voor gebruik beschikbaar is), o de bedrijfszekerheid en/of de storingsgevoeligheid, o de performance (bijv. de responsetijd van interactief/on-line functies). De ervaren en geprognosticeerde prestatiekenmerken worden vastgesteld ten aanzien van: o de huidige (gewenste) situatie, o de toekomstige (gewenste) situatie, o een prognose van de toekomst. Bijvoorbeeld: ITIL Beschikbaarheidbeheer, ASL Beschikbaarheidbeheer, ITIL Capaciteitsbeheer, ASL Capaciteitsbeheer, ITIL Wijzigingsbeheer, ASL Wijzigingsbeheer, ITIL Probleembeheer, ASL Kwaliteitsbeheer, ASL Incidentbeheer, ITIL Incidentbeheer Monitoring pakketten, diverse configuratiemanagement pakketten. 19

20 4. Beheren van wijzigingen Analyseren, beoordelen, plannen en combineren van voorstellen voor het realiseren van wijzigingen in componenten van informatiesystemen. Releaseplan. Het releaseplan betreft applicaties en bijbehorende systeemprogrammatuur. Een release bevat alle wijzigingsvoorstellen in diverse componenten van een informatiesysteem die logischerwijs tezamen worden gerealiseerd en ingevoerd. Het onderhoud kan adaptief, perfectief, preventief en/of correctief zijn. Bijvoorbeeld: ITIL Change Management, ASL Change Management, ASL Impact Analysis. Bijvoorbeeld: CVS. 20

21 4.4 Beheren en distribueren van software Het opslaan en bewaren van originelen van programmatuuritems in de programmabibliotheek. Het beschikbaar stellen van kopieën van deze (gewijzigde) items voor onderhoud en testen. Het op de juiste plek in de productieomgeving beschikbaar stellen van juiste en goedgekeurde versies van (gewijzigde) programmatuuritems. 2 Beschikbare applicaties. Het betreft distributie en installatie van diverse typen programmatuur op diverse typen hardware die zich in de technische infrastructuur bevinden. In een netwerkomgeving wordt distributie vaak uitgevoerd met behulp van een distributiesysteem. Het betreft onder meer: o nieuwe (versies van) applicatiesoftware, o nieuwe (versies van) netwerkprogrammatuur, o nieuwe (versies van) systeemprogrammatuur, o installatiescripts van de nieuwe systeemcomponenten. Bijvoorbeeld: ITIL Release Management, ASL Software Control en Distributie. Bijvoorbeeld: SMS. 21

22 4.5 Beschrijven en bewaken van IV-dienstverlening Onderzoeken van gewenste en mogelijk te leveren applicatiediensten en 'service levels', zowel aan de 'vraagzijde'(behoeften aan diensten) als aan de 'aanbodzijde'(de mogelijkheden van de [interne] leverancier van automatiseringsdiensten). Definiëren van applicatiediensten en toezien dat de diensten worden ingericht volgens de eisen, randvoorwaarden, condities, e.d. die geformuleerd zijn. Samenstellen van een SLA. Opstellen van een overzicht van te leveren applicatiediensten (zgn. IV-dienstencatalogus). Bewaken, evalueren en zonodig bijsturen van de kwaliteit van de geleverde applicatiediensten. 2 Ingerichte applicatiediensten met bijbehorende dienstbeschrijvingen (inclusief de 'service levels'). IV-dienstencatalogus. De dienstencatalogus, ook wel Producten en Diensten Catalogus (PDC) genoemd, bevat een overzicht van alle aan afnemers, klanten, gebruikers, e.d. standaard te leveren diensten. In de catalogus wordt onder meer opgenomen: o te leveren (standaard) producten en diensten, o de (standaard) 'service levels', o de randvoorwaarden, uitgangspunten en condities waaronder de producten en diensten (kunnen) worden geleverd, o de prijsstelling, kosten, e.d. De IV-dienstencatalogus is dat deel van de dienstencatalogus dat zich richt op applicatiediensten. De bewaking richt zich zowel op het leveringsproces als de kwaliteit van de applicatiediensten. De hiervoor uit te voeren verificatie wordt uitgevoerd aan de hand van de normen zoals gesteld in de ICTdienstencatalogus, alsmede de met een afnemer, klant, gebruiker, e.d. afgesloten dienstenovereenkomst (SLA). Bijvoorbeeld: ITIL Service Level Management, ASL Service Level Management Een of meer pakketten voor het vastleggen, monitoren en rapporteren van service levels. 22

23 Algemene bouwstenen ICT en Media Hieronder een overzicht van de 4 Algemene bouwstenen ICT en Media en de bijbehorende Algemene taken en activiteiten. AV-1 Werken in (internationale) projecten Werken in (internationale) projecten houdt in, dat je de praktisch-organisatorische kant van projectmatig werken in de vingers hebt en dat je kunt samenwerken met mensen van allerlei slag in situaties zoals die in (internationale) projecten voorkomen. AV 1.1 Praktische aspecten hanteren AV 1.2 Samenwerken in teams AV 1. Leiding geven Voorbeelden: opstellen projectplan, inrichten projectorganisatie, meewerken aan projecten en daarbij je eigen werkzaamheden plannen en begroten; werken met methoden, technieken en hulpmiddelen voor projectplanning en het begroten en evalueren van projecten, een risicoanalyse uitvoeren bij de aanvang van kleine en middelgrote projecten, e.d. Voorbeelden: functioneren in teamverband, werken in een multidisciplinaire groep, samenwerken in een virtueel team, een bijdrage leveren aan de team spirit, als intermediair fungeren tussen informatici en niet-informatici, je eigen rol in teams hanteren, conflicten productief maken, belangentegenstellingen hanteren, samenwerken met mensen met een andere culturele achtergrond, e.d. Voorbeelden: leiding geven aan andere mensen, motiveren van anderen, coachen, sturing geven, delegeren, coördineren van projecten, uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken, over cultuurverschillen en tijdsverschillen heen organiseren, e.d. AV-2 Professioneel werken Professioneel werken houdt in, dat je opdrachtsituaties goed kunt beoordelen en dat je zelfstandig binnen gestelde tijd en tegen beperkte kosten een prestatie met een hoge kwaliteit kunt leveren, die getuigt van creativiteit. AV 2.1 Problemen analyseren Voorbeelden: aspecten onderscheiden aan een probleem (situatie, proces, etc.) en hun samenhang vaststellen, goed onderzoeken en analyseren, abstraheren, concrete situaties en problemen modelmatig interpreteren, onbekende problemen relateren aan bekende, e.d. AV 2.2 Zelfstandig werken Voorbeelden: initiatief vertonen, weinig sturing nodig hebben, niet snel in paniek raken, zelf taken signaleren, een eigen inbreng leveren, je eigen werk overzien als deel van een groter geheel, hoofd- en bijzaken scheiden, anticiperen op ontwikkelingen, dingen zien in hun context, e.d. AV 2. gericht werken Voorbeelden: een prestatie leveren, werken volgens planning, doorzettingsvermogen tonen, werken met deadlines, slaagkans en leveren vooropstellen, maatregelen nemen die de kwaliteit van werkwijzen en producten verhogen, degelijk en accuraat te werk gaan, kosteneffectief te werk gaan, etc. AV 2.4 Methodisch werken. Voorbeelden: een opdracht of probleem gestructureerd aanpakken, gestructureerd problemen oplossen, stapsgewijs naar een oplossing toewerken, vaststellen en beargumenteren van oplossingsalternatieven, afwegen van keuzes, e.d. AV 2.5 Creëren en innoveren Voorbeelden: interessante en onverwachte oplossingen bedenken, alternatieve oplossingen aanreiken, divergent denken, een creatief proces organiseren, technieken hanteren voor het genereren van ideeën, ontwerpruimte verkennen, out-of-the-box denken e.d. 2

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3 5 Inhoud Inleiding 11 Deel een Het ontwikkeltraject 13 1 Werken binnen organisaties 15 1.1 Non-profit-organisatie 15 1.2 Profit-organisatie 16 1.3 Doelen 16 1.4 Rechtsvormen 16 Rechtspersoon 17 Persoonlijke

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig?

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Testen van Datawarehouses en Informa2e Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Wat verwachten we van DWH testen? 1. 2. 3. 4. 5. Gestructureerd Bekende afwijkingen Herhaalbaar (regressietesten)

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Systems Engineering en de Modelgebaseerde aanpak. Eric Burgers

Systems Engineering en de Modelgebaseerde aanpak. Eric Burgers Systems Engineering en de Modelgebaseerde aanpak Eric Burgers 2 Context: Toepassing MBSE in tunnelprojecten Modelprecisie / formaliteit LST 1.2 LST 1.1 Nijverdal (2011) SysML Statisch model Dynamisch model

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

ACADOO FRAMEWORKS VERSIE 2.0

ACADOO FRAMEWORKS VERSIE 2.0 tel.: 030 242 31 56 www.witsconsultancy.nl witsconsultancy@xs4all.nl ACADOO FRAMEWORKS VERSIE 2.0 code gedragscompetentie begrijpen en probleemoplossend G01 Abstractievermogen Het vermogen om te leren

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Tom Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Naam Voornamen : Rauwers : Bas Profiel Bas is een ervaren tester die over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt. Hij weet zich goed staande te houden

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Centraal Dynamische regelbaarheid Gedistribueerd Communicatie hogere systeemlagen Communicatie lagere systeemlagen Fouttolerantie Faalgedrag Schaalbaarheid Complex

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Cyberpesten: social media platform mining tools

Cyberpesten: social media platform mining tools Cyberpesten: social media platform mining tools ABI team 27: Pascal Pieters, Stephaan Declerck Begeleider: dr. Rik Bos Opdrachtgever: prof. dr. ir. Remko Helms Inhoud Achtergrond Opdracht Projectaanpak

Nadere informatie

Bijlage 10 Begrippenlijst Kwaliteitssysteem voor het. beheer van KLIVIA

Bijlage 10 Begrippenlijst Kwaliteitssysteem voor het. beheer van KLIVIA Bijlage 10 Begrippenlijst Kwaliteitssysteem voor het beheer van KLIVIA INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Doel, omvang en indeling van de begrippenlijst... 1 2 Begrippenlijst... 2 8 april 2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA CV Hans Ad miraal Geboortedatum: 17-02-1966 Adres: Rechtsbuitenstraat 20 1433 DS Kudelstaart E-mail: admiraal aol.nl Tel.nr.: 06 11 621 544 Vooropleiding: TU Delft, Informatica, 1989 Expertise: IT architectuur,

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 jasper@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Senso Management & Consultancy B.V.

Senso Management & Consultancy B.V. Persoonlijke gegevens Naam : Mike Hoogenboom Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 19 november 1967 Woonplaats : Zoetermeer Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Senso aug 2011 heden Functie

Nadere informatie

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens Nieuwbouw Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling Huub Cleutjens Inhoud IBS en Java Keuzes: taal / architectuur Productiviteit / arbeidsdeling IBS Java Development Accelerator Persistence UI Persistence

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen!

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Voorjaarsevenement 2008 Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Jurian van de Laar (jla@improveqs.nl) 1 Improve Quality Services Dienstverlener Testen & Kwaliteitsmgt. Advisering, Detachering en

Nadere informatie

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

J2EE/.NET en de rol Applicatie Architectuur

J2EE/.NET en de rol Applicatie Architectuur J2EE/.NET en de rol Applicatie Architectuur Edwin van Dillen evdillen@sogyo.nl 2003 Sogyo Information Engineering 1 Sogyo information engineering! IT Innovator sinds 1995! Klanten: ABN AMRO, Rabobank,

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1

MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1 MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1 Samensteller(s): Richard van den Ham Datum: 30-08-2012 Versie: 1.0 Module: Databases Identificatie Progresscode: DBS1 Semester: 1 Omvang: 140 SBUs/ 5 ECTS-punten Lestijd:

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Functioneel ontwerp Een introductie Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie