Beroepstaken Opleiding Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepstaken Opleiding Informatica"

Transcriptie

1 Beroepstaken Opleiding Informatica Inhoud Eigenaar Gebruikers Beheer Reikwijdte Versiedatum Mei 2009 Status Versie 1.0 Documentnr. Beroepstaken Informatica HHS Beknopte editie Curriculumcommissie Informatica Teams Opleiding Informatica Den Haag en Zoetermeer, studenten, Beroepenveldcommissie, Opleidingscommissie Curriculumcommissie Informatica Opleiding Informatica, voltijd, deeltijd en duaal INF B

2 Inhoudsopgave bij de categorieën van een beroepstaak... Overzicht beroepstaken... 4 Overzicht algemene vaardigheden Selecteren methoden, technieken en tools Voorbereiden en opstarten softwareontwikkeltraject Selecteren van standaardsoftware Uitvoeren analyse door definitie van requirements Opstellen gegevensmodel voor een database Ontwerpen, bouwen en bevragen van een database Uitvoeren gegevensconversie Ontwerpen softwarearchitectuur Ontwerpen systeemdeel Bouwen applicatie Initiëren en plannen van het testproces Uitvoeren van en rapporteren over het testproces Beheren van configuraties (configuratiebeheer) Beheren van applicaties Beheren van wijzigingen Beheren en distribueren van software Beschrijven en bewaken van IV-dienstverlening Algemene bouwstenen ICT en Media

3 bij de categorieën van een beroepstaak De activiteiten die onderdeel vormen van de beroepstaak. Dit is het niveau dat een student aan het eind van zijn studie bereikt moet hebben voor die beroepstaak. Context Taakrol Geleid zelfstandig Sturend simpel 1 2 lastig 2 4 complex 4 5 De producten die opgeleverd worden bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten van de beroepstaak. Extra toelichting bij de activiteiten. Hier kunnen ook accenten gelegd worden. De opsommingen in deze categorie zijn niet uitputtend. Een student maakt kennis met een beperkte selectie van die methoden, technieken en talen. Die selectie dient wel zodanig te zijn dat hij aansluit bij de moderne inzichten en een basis vormt om zelfstandig andere methoden, technieken en talen te leren kennen. Voor studenten die een regulier programma volgen, maakt de opleiding een keuze. Deze keuze is in principe voor alle varianten van de opleiding Informatica hetzelfde. De opsommingen in deze categorie zijn niet uitputtend. Een student maakt kennis met een beperkte selectie van die tools. Voor studenten die een regulier programma volgen, maakt de opleiding een keuze. Deze keuze kan per variant van de opleiding Informatica verschillen.

4 Overzicht beroepstaken ANALYSE niv1 niv2 niv niv Selecteren methoden, technieken en tools 1.2 Voorbereiden en opstarten softwareontwikkeltraject 1. Selecteren van standaardsoftware 1.4 Uitvoeren analyse door definitie van requirements DATABASEONTWERP EN -ONTWIKKELING 2.1 Opstellen gegevensmodel voor database 2.2 Ontwerpen, bouwen en bevragen van een database 2. Uitvoeren gegevensconversie SOFTWAREONTWERP EN -ONTWIKKELING.1 Ontwerpen softwarearchitectuur.2 Ontwerpen systeemdeel. Bouwen applicatie.4 Initiëren en plannen van het testproces.5 Uitvoeren van en rapporteren over het testproces INVOERING, BEHEER EN ONDERHOUD 4.1 Beheren van configuraties (configuratiebeheer ) 4.2 Beheren van applicaties 4. Beheren van wijzigingen 4.4 Beheren en distribueren van software 4.5 Beschrijven en bewaken van IV-dienstverlening Verplicht te behalen niveaus Overzicht algemene vaardigheden Algemene bouwstenen ICT en Media AV-1 Werken in (internationale) projecten AV-2 Professioneel werken AV- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen AV-4 Functioneren in (internationale) organisaties 4

5 1.1 Selecteren methoden, technieken en tools Selecteren en adviseren over een projectmanagementmethode. Selecteren en adviseren over methoden en technieken om een systeem te ontwikkelen, beheren en te testen. Selecteren en adviseren over ontwikkeltools die een onderdeel (gaan) vormen van de ontwikkel-, beheer-, test- en productieomgeving. Opzetten van de ontwikkel-, beheer-, test- en productieomgeving. Kunnen werken met de geselecteerde methoden binnen de gerealiseerde omgeving. Advies over projectmanagementmethode. Projectplan. Advies over methoden en technieken om een systeem te ontwikkelen, te beheren en te testen. Op maat gemaakte ontwikkel-, beheer-, test- en productieomgeving. Het betreft het bepalen welke methoden, technieken en tools nodig zijn om een specifieke opdracht te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt gekeken naar de noodzakelijke en gewenste kwaliteiten. Ook de ontwikkelingen bij de klant, technische mogelijkheden en binnen de organisatie beschikbare expertise spelen een rol in de keuzes. Bijvoorbeeld: Prince2, DSDM (R)UP, IAD, SDM ASL, ITIL UML Bijvoorbeeld: Netbeans TOPdesk 5

6 1.2 Voorbereiden en opstarten softwareontwikkeltraject Op hoofdlijnen analyseren en beschrijven van een vraagstuk of probleem in de informatievoorziening, voortkomend uit een bedrijfskundig vraagstuk of uit niet-administratieve toepassingen. Maken van een omgevingsanalyse en in kaart brengen van een IV en/of IT landschap. 2 Informatieplan, met nadruk op de realisatie van de gewenste informatievoorziening. Beschrijving van de gewenste situatie op hoofdlijnen. In het geval van een bedrijfskundig vraagstuk wordt een onderzoek gedaan om een beeld te krijgen van het functioneren van de organisatie en van relevante aspecten en ontwikkelingen, mede in het licht van geformuleerde knelpunten, problemen, wijzigingen, e.d. in de (gebruikers)organisatie. In het geval van een niet-administratieve toepassing wordt een onderzoek gedaan naar technische (on)mogelijkheden en potentiële toepassingen; bijvoorbeeld commerciële toepassingen of innoverende toepassingen. In beide gevallen dient rekening te worden gehouden met de financiële aspecten. Bijvoorbeeld: Enterprise modelling, business modelling met UML Functioneel perspectief en dataperspectief in SADT, Systems Analysis and Design Technique, IDEFschema s Procescluster ACM binnen ASL 6

7 1. Selecteren van standaardsoftware Adviseren over en/of selecteren van software, zoals een applicatie (commerciële software of open source), framework (al dan niet gebaseerd op open standaarden), databasemanagementsysteem of besturingssysteem. 2 Adviesrapport over selectie van software en/of toepassen van openstandaarden/open source met daarin in ieder geval selectiecriteria, long list, short list. Bij het ontwerpen van informatiesystemen voor verschillende afdelingen of verschillende onderdelen, dient gekeken te worden naar wat gemeenschappelijk is. Een belangrijke bijdrage daarbij is een goede keuze van het onderliggende virtuele machineniveau: besturingssystemen, datacommunicatie systemen, database managementsystemen, softwarearchitecturen. De eisen en wensen die worden gesteld aan de functionaliteit en de technische aspecten van de verschillende onderdelen afzonderlijk worden hieraan getoetst en zo nodig aangevuld. Bijvoorbeeld: Pakketselectie 7

8 1.4 Uitvoeren analyse door definitie van requirements Inventariseren, analyseren en beschrijven van de gewenste informatievoorziening, zodat wordt vastgelegd welke processen objecten creëren en gebruiken. Analyseren, opstellen en beschrijven van de requirements (en hun samenhang) van elke te automatiseren informatiefunctie en van het informatiesysteem als geheel. Toetsen van de requirements op volledigheid, duidelijkheid en consistentie. (Business) use-cases, domeinmodel. Requirements, functionele en niet-functionele specificaties per informatiefunctie. Functioneel ontwerp, als resultaat van het onderzoek naar de requirements. Reviewbevindingen. De nadruk ligt op het opstellen van een geprioriteerde lijst van functionele en niet-functionele specificaties en het op basis hiervan opstellen van een functioneel ontwerp. De specificaties zijn zo verwoord dat een goede communicatie met de opdrachtgever mogelijk is. Het functioneel ontwerp is geschikt voor verdere bouw van het informatiesysteem. Het opstellen van bedrijfsprocessen is ondersteunend aan het opstellen van de requirements. Bij het toetsen van de requirements vormen ISO 9126 en IEEE Std een referentiekader. uit de ontwikkelomgeving dienen op verantwoorde wijze gebruikt te worden bij het definiëren en beheren van de requirements. Bijvoorbeeld: Business modelling met UML, Sigma Six Use cases, Domeinmodel, DFD SDL, review, walktrough, simulatie, opstellen testgevallen voor acceptatietest voor requirement engineering bijvoorbeeld: CaliberRM, DOORS, Enterprise architect, Requisite Pro, Requirements Assistent, Quality Center 8

9 2.1 Opstellen gegevensmodel voor een database Analyseren en beschrijven van gegevens over objecten in hun onderlinge samenhang. Toetsen van het gegevensmodel op volledigheid, duidelijkheid, consistentie en andere normen. Gegevensmodel. Het betreft hier het opstellen van een gegevensmodel voor een te ontwikkelen database en/of het opstellen van een gegevensmodel voor een bestaande database t.b.v. onderhoud of uitbreiding. Methoden bijvoorbeeld: Nijssen Informatie Analyse Methoden ( NIAM ), normaliseren Modelleringtechnieken bijvoorbeeld: Bachman Diagram, (E)ER model, Class Diagram, Semantisch gegevensmodel, NIAM model, sterschema Verschillende case tools die UML ondersteunen, bijvoorbeeld Rational Rose, staruml, DIA, Visio 9

10 2.2 Ontwerpen, bouwen en bevragen van een database Transformeren van een gegevensmodel naar een vorm die geïmplementeerd kan worden in een databasemanagementsysteem en dit model implementeren. Het bevragen en muteren van een bestaande database. Implementatie gegevensmodel of beschrijving van de (logische en/of fysieke) database(structuur). Database. Queries. Het omzetten van een conceptueel gegevensmodel naar een vorm, implementeerbaar in een DBMS. Daarbij is het van belang het soort DBMS te kennen (bijvoorbeeld: relationeel, object-relationeel of een OO DBMS). Het uiteindelijke model dient direct implementabel te zijn, inclusief primaire en secundaire opslagstructuren van de data en de geldende constraints op de data. Het model dient rekening te houden met de noodzakelijke softwarematige beveiligingmaatregelen t.b.v. betrouwbaarheid en beschikbaarheid bij concurrent gebruik van de data, met performance aspecten en recovery mogelijkheden. Methoden,technieken en/of talen Methoden en technieken bijvoorbeeld: Relationeel Representatie Model ( RRM ), Relationeel Implementatie Model ( RIM ), Object Definition Language (ODL), fysiek ontwerp, transactie ontwerp, toegangspadanalyse t.b.v. primaire en secundaire opslagstructuren, timestamping en lockingstrategieën t.b.v. concurrent gebruik. Talen bijvoorbeeld: SQL zowel DML als DDL, OQL, inclusief DBMS afhankelijke trigger, procedures, checks, ODL bijvoorbeeld: SQL Server, Oracle, Sybase, DB-2, MySQL, MsAccess 10

11 2. Uitvoeren gegevensconversie Plannen, afstemmen en uitvoeren van de conversie van bestaande gegevens en beoordelen van de resultaten. Beschrijven van de gevolgen van de conversie op de bijbehorende systemen en bedrijfsprocessen. 2 Geconverteerde gegevens. Beschrijving van de gevolgen van de conversie. De gegevens zijn meestal opgeslagen in databases; indien nodig worden conversieplannen, - verslagen en -rapporten opgeleverd. Het gaat hier om het omzetten van data uit verschillende bronnen naar een nieuwe database of ander DBMS. Daarbij kan er sprake zijn van structuurconflicten, b.v. in de tabelstructuur (samenvoegen en/of splitsen van de originele tabellen en haar relaties), in opslagstructuur (van relationeel naar object-relationeel of object georiënteerd en vice versa) en soort DBMS sen (van SQL server naar Orace b.v.). Bovendien wordt de data opgeschoond en kan de datakwaliteit toenemen, afhankelijk van het doel van de conversie. Het uitvoeren van een gegevensconversie heeft vaak grote gevolgen voor de applicaties die de gegevens verwerken. Voordat een conversie uitgevoerd wordt dienen de gevolgen in kaart gebracht te worden. Daarnaast dient het duidelijk te worden wat de gevolgen van een uitgevoerde conversie zijn voor de bedrijfsprocessen. Methoden en technieken bijvoorbeeld: Data Dictionary, Data Mapping, Extract Transform Load (ETL) schema s, meta data, master data. Talen bijvoorbeeld: SQL, inclusief DBMS afhankelijke functionaliteiten; XML, XSLT, scripts. bijvoorbeeld: import- en export functionaliteiten van gegevensbronnen, SQL Server, Oracle, Sybase, DB-2, MySQL, MsAccess, MS Excel, Ingres, diverse conversie en synchronisatie tools. Case tools (bijvoorbeeld Rational Rose) 11

12 .1 Ontwerpen softwarearchitectuur Bepalen en beschrijven van de architectuur van applicatie(s). Bepalen en beschrijven van de verschillende subsystemen en componenten waarin een applicatie is onderverdeeld en de relaties tussen die delen. Softwarearchitectuur. Subsystemen. Componenten. Relaties tussen de subsystemen en componenten. Het betreft architectuur design (ofwel toplevel design) in het algemeen van verschillende typen applicaties, zoals stand alone applicaties, webapplicaties, multimediasystemen, games, simulaties, kennissystemen, beheerapplicaties. Het beschrijven van de architectuur gebeurt op basis van functionele eisen, de verschillende kwaliteitsattributen (zie bijvoorbeeld ISO 9126, inclusief interne controle en beveiliging) en eisen op grond van wetgeving en de (gebruikers)organisatie. De architectuur wordt daarom beschreven vanuit verschillende gezichtspunten (bijvoorbeeld: functional viewpoint, information viewpoint, concurrency viewpoint, development viewpoint, deployment viewpoint, operational viewpoint). De kwaliteit van de architectuur kan vastgesteld worden d.m.v. reviews, simulatie of prototyping. Architectuurstijlen ofwel high level patterns: o Algemene structuur (bijv.: layers, pipes, filters) o Gedistribueerde systemen (bijv.: client-server, multi-tiers, SOA) o Interactieve systemen (bijv.: MVC, presentation - abstraction - control) o Overige systemen (batch systemen, interpreters) Software ontwerpstrategieën en -methoden: o Functioneel-georiënteerd ontwerp o objectgeoriënteerd ontwerp o component based design Ontwerptechnieken: o UML (deployment diagram) o Architecture description languages (ADL s) o Interface description languages 12

13 .2 Ontwerpen systeemdeel Beschrijven van systeemdelen (subsystemen, componenten, modules), hun onderliggende structuur en het gedrag in detail, zodanig dat bouwen van het systeemdeel mogelijk is. Ontwerpen (grafische) user interface. Van elk systeemdeel een gedetailleerd ontwerp: gedrag en onderliggende structuur. Ontwerp (grafische) user interface, waaronder: o Beschrijving beeldschermopmaak. o Verdeling van systeemfuncties over verschillende schermen. o De lay-out van uitvoer en andere situaties waarbij sprake is van menselijke interactie. o Beschrijving van de dialoogstructuren. Het betreft software detail design van systeemdelen van verschillende typen applicaties, zoals stand alone applicaties, webapplicaties, multimediasystemen, games, simulaties, kennissystemen, beheerapplicaties. De systeemdelen kunnen betrekking hebben op nieuwbouw maar ook op wijzigingen. Bij het ontwerp van de systeemdelen kan gebruik gemaakt worden van datastructuren en standaard algoritmiek. Bij het ontwerp van een systeemdeel kan een framework geïmplementeerd worden. Bij het beschrijven van de systeemdelen moet rekening gehouden worden met ondermeer de volgende aspecten: o Abstractie o Koppeling en cohesie (samenhang) o Decompositie en modularisatie o Encapsulation/information hiding o Scheiding van model en view o o o Control and handling events Error and exception handling Data persistence o Kwaliteitsattributen: zie bijvoorbeeld ISO 9126 o Beveiligingseisen De kwaliteit van het ontwerp kan vastgesteld worden d.m.v. reviews, simulatie of prototyping. Design patterns (micro architectuur), bijvoorbeeld: o creational patterns (builder, factory, prototype, singleton) o structural patterns (adapter, bridge, composite, decorator, façade, proxy) o behavioral patterns (command, interpreter, iterator, mediator, memento, observer, state, strategy, template, visitor) Software ontwerpstrategieën en methoden: o Algemene strategieën (divide and conquer, stepwise refinement, top-down versus bottom-up, data abstraction, information hiding) o Functioneel-georiënteerd ontwerp (functionele decompositie) o Objectgeoriënteerd ontwerp. Ontwerptechnieken, bijvoorbeeld: o UML o Yourdon 1

14 o Overige: CRC cards, decision tables, (structured) flowcharts, formal specification languages, pseudo code Case tools bijvoorbeeld: Rational Rose Framework bijvoorbeeld:.net, J2EE, Ruby on Rails 14

15 . Bouwen applicatie Verfijnen en/of transformeren van het (detail)ontwerp van de systeemdelen (subsystemen, componenten, modules) van een applicatie. Bouwen en documenteren van de systeemdelen. Systeemdelen samenstellen tot een werkende applicatie. Systeemdelen met bijbehorende documentatie. Applicatie. De nadruk ligt op het bouwen van een systeemdeel. Indien nodig kan het reeds gedetailleerde ontwerp nog aangepast worden. Het betreft het bouwen van systeemdelen van verschillende typen applicaties, zoals stand alone applicaties, webapplicaties, multimediasystemen, games, simulaties, kennissystemen, beheerapplicaties. Een van de te bouwen systeemdelen kan de user interface zijn. De systeemdelen kunnen betrekking hebben op nieuwbouw maar ook op wijzigingen. Bij het bouwen van een systeemdeel kan gebruik gemaakt worden van standaardcomponenten of van een framework. Bij het bouwen van de systeemdelen moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten: o Minimaliseren complexiteit o Anticiperen op wijzigingen o Testbaarheid o Hergebruik o Gebruik van programmeerstandaarden o Gebruik van tools. Bijvoorbeeld: C, Pascal, Java, C#, C++, Delphi, Python PHP, Ruby, ASP.NET, JSP, servlets (Java), XML Framework bijvoorbeeld:.net, JBoss, Ruby on Rails Programmeertools bijvoorbeeld: Netbeans, Eclips, Visual studio Case tools bijvoorbeeld: Rational Rose Softwaremanagement tools bijvoorbeeld: make, ant Versiebeheer tools bijvoorbeeld: CVS, SVN 15

16 .4 Initiëren en plannen van het testproces Opstellen testplan, waaronder het vaststellen van de uitgangspunten van testen, de teststrategie, de testsoorten, de testomgeving en de te gebruiken testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen. Testplan. Testen worden gebruikt om na te gaan of de applicatie aan de gestelde eisen voldoet. Dit kunnen zowel functionele eisen zijn als eisen op grond van de kwaliteitsattributen (bijvoorbeeld ISO 9126). Hierbij worden onder meer de volgende testsoorten onderscheiden: unit testen, integratietesten en systeemtesten. Acceptatietesten worden gebruikt om te controleren of de applicatie aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet en om acceptatie van de applicatie door de beheeromgeving mogelijk te maken. De testen kunnen een onderdeel vormen van een nieuwbouwtraject en van een onderhoudstraject. Het testplan doet onder meer uitspraken over: o de testdoelen, testsoorten, teststrategie o testrisicoanalyse o de omvang en diepgang van testen o de testobjecten o testtechniek o een taakverdeling, het gewenste tijdspad o testomgeving o testautomatisering o regressietesten Testmethoden bijvoorbeeld: TMap Next, TMap, TestGoal, Testframe. Testspecificatietechnieken bijvoorbeeld: Syntaxtesten, equivalentie partitioning,. grenswaarde analyse, beslissingstabellentest, algoritmetest, state transitiontest, coverage principes, stresstest, loadtest, performancetest, gegevenscyclustest (CRUD), dataflowtest, security test, concurrency test. : Testframework bijvoorbeeld: Testframe. 16

17 .5 Uitvoeren van en rapporteren over het testproces Opstellen testscript, waaronder het specificeren van de testgegevens, de benodigde startsituatie en de uitvoerverwachtingen per testgebied. Uitvoeren testplan en opstellen rapportage. Testscripts. Testdraaiboek. Rapportage van de uitgevoerde testen. Per in het testplan aangegeven testobject met bijbehorende testtechniek, wordt de testbasis geselecteerd en logische en fysieke testgevallen (testscript) opgesteld. Deze testscripts vormen, samen met de testuitvoering, het testdraaiboek. Een testrapportage bevat de bevindingen, de dekkingsgraad en een advies. Testmethoden bijvoorbeeld: TMap Next, TMap, TestGoal, Testframe. Testspecificatietechnieken bijvoorbeeld: Syntaxtesten, equivalentie partitioning,. grenswaarde analyse, beslissingtabellentest, algoritmetest, state transitiontest, coverage principes, stresstest, loadtest, performancetest, gegevenscyclustest (CRUD), dataflowtest, security test, concurrency test. : Testframework bijvoorbeeld: JUnit, Testframe. 17

18 4.1 Beheren van configuraties (configuratiebeheer) Registreren van alle objecten (configuratie-items) die deel uitmaken van een applicatie. Uitvoeren van versiebeheer op deze configuratie-items in de ontwikkelomgeving, de testomgeving, de acceptatieomgeving en de productieomgeving (de zgn. OTAP). Verplaatsen van configuratie-items tussen deze omgevingen. Informatie verstrekken en rapporteren over de aanwezige configuratie-items. De laatste, vorige of in ontwikkeling zijnde (correcte) versies van configuratie-items. Registratie en versiebeheer van configuratie-items wordt meestal uitgevoerd m.b.v. een applicatie, het Configuratie Management Database Systeem (CMDB). Bijvoorbeeld: ITIL Release Management, ASL Software Control en Distributie, ITIL Configuratie Management, ASL Configuratie Management. Bijvoorbeeld: CVS; TopDesk, Assyst, Asset Centre. 18

19 4.2 Beheren van applicaties Bewaken, analyseren en evalueren in hoeverre een applicatie (nog) voldoet aan gestelde of gewijzigde functionele eisen, normen, prestatiekenmerken, enz. Analyseren en structureel oplossen van (complexe) storingen in applicaties, zonodig in overleg en in samenwerking met een leverancier. Treffen van structurele maatregelen ter voorkoming van het herhaaldelijk voorkomen van opgetreden storingen. Formuleren van wijzigingsvoorstellen ('Request for Change') voor het uitvoeren van adaptief, correctief, perfectief en preventief onderhoud. Een applicatie die aan gestelde of gewijzigde functionele eisen, normen, prestatiekenmerken, enz. voldoet. Wijzigingsverzoek, onderhoudsaanvraag, 'Request for Change'. Een applicatie is ontworpen en gebouwd om aan gestelde eisen, enz. te voldoen. Als gevolg van gewijzigde omstandigheden in de gebruikersorganisatie kan het noodzakelijk zijn de geleverde functionaliteit aan te passen. Gewijzigde eisen kunnen voortvloeien uit onder meer: o organisatorische veranderingen, o gebruikerswensen en gewijzigde eisen, o toegenomen gebruik van de capaciteit van betreffende componenten, o technische ontwikkelingen. Een applicatie zal voor gebruik moeten voldoen aan prestatiekenmerken conform (vaak in SLA's) overeengekomen eisen. Deze prestatiekenmerken zijn: o de beschikbaarheid (de tijden dat de applicatie voor gebruik beschikbaar is), o de bedrijfszekerheid en/of de storingsgevoeligheid, o de performance (bijv. de responsetijd van interactief/on-line functies). De ervaren en geprognosticeerde prestatiekenmerken worden vastgesteld ten aanzien van: o de huidige (gewenste) situatie, o de toekomstige (gewenste) situatie, o een prognose van de toekomst. Bijvoorbeeld: ITIL Beschikbaarheidbeheer, ASL Beschikbaarheidbeheer, ITIL Capaciteitsbeheer, ASL Capaciteitsbeheer, ITIL Wijzigingsbeheer, ASL Wijzigingsbeheer, ITIL Probleembeheer, ASL Kwaliteitsbeheer, ASL Incidentbeheer, ITIL Incidentbeheer Monitoring pakketten, diverse configuratiemanagement pakketten. 19

20 4. Beheren van wijzigingen Analyseren, beoordelen, plannen en combineren van voorstellen voor het realiseren van wijzigingen in componenten van informatiesystemen. Releaseplan. Het releaseplan betreft applicaties en bijbehorende systeemprogrammatuur. Een release bevat alle wijzigingsvoorstellen in diverse componenten van een informatiesysteem die logischerwijs tezamen worden gerealiseerd en ingevoerd. Het onderhoud kan adaptief, perfectief, preventief en/of correctief zijn. Bijvoorbeeld: ITIL Change Management, ASL Change Management, ASL Impact Analysis. Bijvoorbeeld: CVS. 20

21 4.4 Beheren en distribueren van software Het opslaan en bewaren van originelen van programmatuuritems in de programmabibliotheek. Het beschikbaar stellen van kopieën van deze (gewijzigde) items voor onderhoud en testen. Het op de juiste plek in de productieomgeving beschikbaar stellen van juiste en goedgekeurde versies van (gewijzigde) programmatuuritems. 2 Beschikbare applicaties. Het betreft distributie en installatie van diverse typen programmatuur op diverse typen hardware die zich in de technische infrastructuur bevinden. In een netwerkomgeving wordt distributie vaak uitgevoerd met behulp van een distributiesysteem. Het betreft onder meer: o nieuwe (versies van) applicatiesoftware, o nieuwe (versies van) netwerkprogrammatuur, o nieuwe (versies van) systeemprogrammatuur, o installatiescripts van de nieuwe systeemcomponenten. Bijvoorbeeld: ITIL Release Management, ASL Software Control en Distributie. Bijvoorbeeld: SMS. 21

22 4.5 Beschrijven en bewaken van IV-dienstverlening Onderzoeken van gewenste en mogelijk te leveren applicatiediensten en 'service levels', zowel aan de 'vraagzijde'(behoeften aan diensten) als aan de 'aanbodzijde'(de mogelijkheden van de [interne] leverancier van automatiseringsdiensten). Definiëren van applicatiediensten en toezien dat de diensten worden ingericht volgens de eisen, randvoorwaarden, condities, e.d. die geformuleerd zijn. Samenstellen van een SLA. Opstellen van een overzicht van te leveren applicatiediensten (zgn. IV-dienstencatalogus). Bewaken, evalueren en zonodig bijsturen van de kwaliteit van de geleverde applicatiediensten. 2 Ingerichte applicatiediensten met bijbehorende dienstbeschrijvingen (inclusief de 'service levels'). IV-dienstencatalogus. De dienstencatalogus, ook wel Producten en Diensten Catalogus (PDC) genoemd, bevat een overzicht van alle aan afnemers, klanten, gebruikers, e.d. standaard te leveren diensten. In de catalogus wordt onder meer opgenomen: o te leveren (standaard) producten en diensten, o de (standaard) 'service levels', o de randvoorwaarden, uitgangspunten en condities waaronder de producten en diensten (kunnen) worden geleverd, o de prijsstelling, kosten, e.d. De IV-dienstencatalogus is dat deel van de dienstencatalogus dat zich richt op applicatiediensten. De bewaking richt zich zowel op het leveringsproces als de kwaliteit van de applicatiediensten. De hiervoor uit te voeren verificatie wordt uitgevoerd aan de hand van de normen zoals gesteld in de ICTdienstencatalogus, alsmede de met een afnemer, klant, gebruiker, e.d. afgesloten dienstenovereenkomst (SLA). Bijvoorbeeld: ITIL Service Level Management, ASL Service Level Management Een of meer pakketten voor het vastleggen, monitoren en rapporteren van service levels. 22

23 Algemene bouwstenen ICT en Media Hieronder een overzicht van de 4 Algemene bouwstenen ICT en Media en de bijbehorende Algemene taken en activiteiten. AV-1 Werken in (internationale) projecten Werken in (internationale) projecten houdt in, dat je de praktisch-organisatorische kant van projectmatig werken in de vingers hebt en dat je kunt samenwerken met mensen van allerlei slag in situaties zoals die in (internationale) projecten voorkomen. AV 1.1 Praktische aspecten hanteren AV 1.2 Samenwerken in teams AV 1. Leiding geven Voorbeelden: opstellen projectplan, inrichten projectorganisatie, meewerken aan projecten en daarbij je eigen werkzaamheden plannen en begroten; werken met methoden, technieken en hulpmiddelen voor projectplanning en het begroten en evalueren van projecten, een risicoanalyse uitvoeren bij de aanvang van kleine en middelgrote projecten, e.d. Voorbeelden: functioneren in teamverband, werken in een multidisciplinaire groep, samenwerken in een virtueel team, een bijdrage leveren aan de team spirit, als intermediair fungeren tussen informatici en niet-informatici, je eigen rol in teams hanteren, conflicten productief maken, belangentegenstellingen hanteren, samenwerken met mensen met een andere culturele achtergrond, e.d. Voorbeelden: leiding geven aan andere mensen, motiveren van anderen, coachen, sturing geven, delegeren, coördineren van projecten, uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken, over cultuurverschillen en tijdsverschillen heen organiseren, e.d. AV-2 Professioneel werken Professioneel werken houdt in, dat je opdrachtsituaties goed kunt beoordelen en dat je zelfstandig binnen gestelde tijd en tegen beperkte kosten een prestatie met een hoge kwaliteit kunt leveren, die getuigt van creativiteit. AV 2.1 Problemen analyseren Voorbeelden: aspecten onderscheiden aan een probleem (situatie, proces, etc.) en hun samenhang vaststellen, goed onderzoeken en analyseren, abstraheren, concrete situaties en problemen modelmatig interpreteren, onbekende problemen relateren aan bekende, e.d. AV 2.2 Zelfstandig werken Voorbeelden: initiatief vertonen, weinig sturing nodig hebben, niet snel in paniek raken, zelf taken signaleren, een eigen inbreng leveren, je eigen werk overzien als deel van een groter geheel, hoofd- en bijzaken scheiden, anticiperen op ontwikkelingen, dingen zien in hun context, e.d. AV 2. gericht werken Voorbeelden: een prestatie leveren, werken volgens planning, doorzettingsvermogen tonen, werken met deadlines, slaagkans en leveren vooropstellen, maatregelen nemen die de kwaliteit van werkwijzen en producten verhogen, degelijk en accuraat te werk gaan, kosteneffectief te werk gaan, etc. AV 2.4 Methodisch werken. Voorbeelden: een opdracht of probleem gestructureerd aanpakken, gestructureerd problemen oplossen, stapsgewijs naar een oplossing toewerken, vaststellen en beargumenteren van oplossingsalternatieven, afwegen van keuzes, e.d. AV 2.5 Creëren en innoveren Voorbeelden: interessante en onverwachte oplossingen bedenken, alternatieve oplossingen aanreiken, divergent denken, een creatief proces organiseren, technieken hanteren voor het genereren van ideeën, ontwerpruimte verkennen, out-of-the-box denken e.d. 2

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer IMF Beheer IMF Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer aant Css: 5 767 blz 8 1.1 Organisatie en Beleid - ORGANISATIE > is een samenwerkingsverband van mensen die activiteiten uitvoeren met behulp van middelen

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3C Beschrijving van de ICT-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict TESTING POLICY Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict Dussart Dirk Architect - Fedict Contents 1. Inleiding... 5 1.1. Doel van dit document... 5 1.2. Waarom testen?... 5 1.3. Wat is testen...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

ADVANCED DESIGN PATTERNS

ADVANCED DESIGN PATTERNS ADVANCED DESIGN PATTERNS CAPITA SELECTA Behorend bij het afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeoriënteerde omgeving Henk van de Ridder 834518719 December 2006,

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse.

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse. Uitvoerend Sturend Richtinggevend Uittreksel ASL 2 Application Services Library Organization Cycle Management Applications Cycle Management Account & market Capabilities Service delivery Supplier Technology

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq!

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! Polteq Testopleidingen 2014 uitgave 1 Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next Test Manager Testen in een Notendop

Nadere informatie

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving Een methode om een architectuurdiagram te analyseren en te verbeteren Versie: Definitief Datum: 15 augustus 2006 Student: Jeroen Quakernaat Studentnummer: 0595489 Begeleider UVA: drs. Hans Dekkers Begeleider

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie Versie 15/12/05 Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man Doel en Motivatie Mijn doel van deze opleiding is natuurlijk om mijn diploma te halen. En

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv betreffende wijzigingenbeheer van informatiesystemen afdeling Infrastructuur (i.c. TOG, AGB, IFM en UZOVI) Protocol Plaats Zeist Datum 06-05-2008 Auteur Vektis

Nadere informatie

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RUP Rational Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1 De

Nadere informatie

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Eindverslag ingediend ter afronding van de studie Bachelor of Science in Elektrotechniek Informatietechniek. Student: Wong Enny

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie