Verslag Voorjaarsoverleg HBV s, Portaal/ RvB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Voorjaarsoverleg HBV s, Portaal/ RvB"

Transcriptie

1 Verslag Voorjaarsoverleg HBV s, Portaal/ RvB Aanwezig : HBV s: - Hestia: - HBV Leiden: - De Klink - VHOS: Raad van Commissarissen: - Mariëlle Rompa, Ernst ten Heuvelhof, Mieke Weterings Portaal: - Bert Keijts (voorzitter), Dirk-Jan van der Zeep, Vincent van Oordt, Trees van Haarst, Martijn Bakers, Edo de Vette, Yvonne Brugmans Vergaderdatum : 27 november 2013 Referentie : YB/ Verslag Najaarsoverleg Datum verslag : 6 januari 2013 Aantal pagina s : 7 1 Opening en welkom door de voorzitter van de Raad van Bestuur De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij heet in het bijzonder een aantal nieuwe leden welkom en leden die voor het eerst aanwezig zijn tijdens het Najaarsoverleg: mevrouw van Evert-Tenten, de heer De Bruin, de heer Strengers, mevrouw Elverding, mevrouw van Westerlaak, de heer Renes en de heer de Ree. 2 Mededelingen In de concept agenda is aangekondigd dat er gesproken zou worden over De Stroomversnelling, een innovatief renovatieprogramma met woningcorporaties en bouwers om een grote energiebesparing te behalen. De agenda is te vol om dit onderwerp te behandelen. In het voorjaarsoverleg zal het geagendeerd worden. Er zijn eind augustus afspraken gemaakt tussen Aedes en minister Blok. De HBV s hebben hierop een open brief gestuurd. De afspraken tussen Aedes en minister Blok zijn, na een behoorlijke discussie, bekrachtigd in het congres van Aedes op 3 oktober. Portaal maakte de afspraken met gemengde gevoelens, maar we halen wel een aantal zaken binnen en er ontstaat weer een normale verhouding met Den Haag. Er komt een landelijke monitor waar ook de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken aan meedoen. Er wordt gemonitord of de huurprijzen niet te veel onder spanning komen en wat er dan gedaan kan worden. Portaal gaat ook de eigen effecten monitoren en kijken wat die betekenen voor de huurders van Portaal. Deze monitor is bijna gereed, waarna de huurdersorganisaties de monitor zullen ontvangen (Actie 1). De afspraken moeten nu in wetteksten worden omgezet. Dat verloopt moeizaam. De jaarlijkse huurverhoging verliep dit jaar moeizaam, onder andere door problemen met de Belastingdienst. Portaal heeft procedureel een steek laten vallen, door de brieven te vroeg te versturen aan de huurders, voordat de adviezen van de huurdersorganisaties binnen waren. De Huurcommissie stelt de HBV s in hun gelijk. Het gesprek met de HBV s over de uitspraak van de Huurcommissie eindigde in een patstelling. Als de huurverhoging ingaat per 1 augustus in plaats van per 1 juli 2013, scheelt dat ongeveer 1 miljoen euro aan inkomsten voor Portaal. Portaal heeft via de mail een tegenvoorstel gedaan richting de huurdersorganisaties, of er valt te praten over het tegemoetkomen van huurders die nu in de problemen komen. Dit moet gaan in nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties. De huurdersorganisaties geven aan de mail te summier te vinden en een duidelijker voorstel van Portaal via een brief te willen Najaarsoverleg 2013 pagina 1/7

2 ontvangen. Portaal gaat dit binnen vier weken verzorgen (Actie 2). Het woningwaarderingsstelsel wordt aangepast. De schaarstepunten gaan eraf. Dat betekent een verlichting voor huurders in Leiden en Utrecht. Voor Arnhem en Nijmegen lijkt er niet veel te veranderen. Voor Eemland is het nog onduidelijk, maar waarschijnlijk blijft het gelijk. Portaal zal de vermindering van inkomsten moeten opvangen. Dit moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Er is een bemiddelingsgesprek geweest tussen HBV Leiden en Portaal over de Splitsingsakte. Het is bij dit gesprek gebleven. HBV Leiden trekt de zaak in. Daarnaast loopt nog de totstandkoming van het Huishoudelijk Reglement. Aan Trees wordt gevraagd de huidige stand van zaken toe te lichten (Actie 3). Tijdens de participatiedag in Nijmegen is het project Buurtrangers van Portaal door de inwoners van Nijmegen uitgeroepen tot beste participatieproject. 3 Verslag Voorjaarsoverleg 22 april 2013 Tekstueel: Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. Actiepunten: Punt 7: Betrekken van HBV s bij gedachtenvorming over wat Portaal niet meer (of beter en slimmer) moet doen. Het is niet duidelijk wat hier precies de actie is. Dit punt heeft betrekking op slimmer onderhoud (aanbesteding, uitvoering goedkoper, sneller en beter). Portaal zal hierover een informatienota sturen aan de huurdersorganisaties (Actie 4). Dit punt wordt aangepast en blijft staan. Punt 8: Aan HBV s toesturen van rapport Vernieuwde Stad. De huurdersorganisaties zouden graag vaker en eerder op de hoogte gehouden worden over dit soort activiteiten. Portaal zal actiever en tijdiger informatie en uitnodigingen doorsturen. Punt 9: Door Portaal aan HBV s voorleggen van voorstel huurprijsvorming van vrijesectorwoningen en inkomenstoets die daarbij moet gelden. Begin volgend jaar komt er een voorstel richting de HBV s (Actie 5). Punt 10: Portaal meldt de HBV s welke mogelijkheden er zijn om de onderwerpen Duurzaamheid/energieprestaties en Mutatieproces aan huurders voor te leggen en hoe dit te doen. De HBV s hebben gekeken welke onderwerpen zo belangrijk zijn, dat zij de adviestermijn zouden willen verlengen om de huurders te raadplegen. Dergelijke onderwerpen zijn sindsdien nog niet aan de orde geweest. Portaal heeft een projectteam duurzaamheid dat kijkt om welke onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid het gaat voor Daarover wil Portaal actief in gesprek met de HBV s. Er komt hierover een voorstel van Portaal richting de HBV s (Actie 6). De HBV s willen graag ook inzicht in de rest van het jaarprogramma, afgezien van de duurzaamheidsthema s. Het Overlegprogramma van 2014 wordt opgesteld, waarna de HBV s kunnen aangeven bij welke onderwerpen zij intensiever betrokken willen worden en mogelijk de adviestermijn willen verlengen om de achterban te kunnen raadplegen (Actie 7). Punt 11: Uitnodigen van de HBV s voor een gesprek over een gemeenschappelijke formule voor participatievormen. Er is een gesprek geweest en er is een mail gestuurd met een voorstel voor een miniconferentie. Alleen van Hestia is een reactie gekomen. De mail is opnieuw verstuurd. De HBV s komen hier op terug. Actie blijft staan (Actie 8). Punt 13: Nakijken houdbaarheidsdatum zienswijze bij verkoop en toesturen van procedure aan HBV s. Dit gaat om de adviesaanvraag die Portaal in Nijmegen heeft gedaan voor de complexgewijze verkoop van 350 eengezinswoningen. Tot op heden is er geen overeenstemming onder voorbehoud met een koper. Pas als er overeenstemming onder voorbehoud is wordt e.e.a. ter goedkeuring aan het ministerie voorgelegd. Het advies van de HBV maakt daar deel van uit. Portaal heeft e.e.a. per brief bevestigd aan de Klink en de nieuwe regelgeving meegestuurd. ( hierover is ook informatie beschikbaar op de website van het ministerie). Actie is hiermee afgehandeld. De overige actiepunten zijn afgehandeld, lopen nog of zijn geagendeerd. Najaarsoverleg 2013 pagina 2/7

3 4 Participatie HBV s De HBV s steken veel tijd en energie in het reageren op adviesaanvragen van Portaal. De HBV s merken op dat er dan niets mee gedaan wordt; ze zien er vaak niets van terug. Dit wekt de indruk dat Portaal voor de bühne wil voldoen aan de Overlegwet. Het gevoel bestaat dat het er niet toe doet wat de HBV s schrijven. Dat wekt irritatie op en het enthousiasme vermindert. HBV s voelen zich niet altijd serieus genomen. In het regio-overleg in Nijmegen is afgesproken dat er onderlinge afstemming plaatsvindt voordat Portaal een formeel antwoord geeft. Ook is afgesproken dat er een uitgebreidere reactie wordt gegeven waarin duidelijk wordt aangegeven wat Portaal precies doet met de opmerkingen van de HBV s en waarom een advies wel of niet wordt overgenomen. Documenten worden tijdig verstuurd, zodat de HBV zich hierin kan verdiepen en een advies kan vormen. De Klink zou graag deze afspraken ook voor dit overleg maken. Portaal kan zich de opmerkingen voorstellen. Met de OR vindt er, voordat tot een standpunt wordt gekomen, eerst een zogenaamd technisch overleg plaats. Dat helpt om dit soort problemen te voorkomen. Zoiets zou Portaal ook willen organiseren met de HBV s, zeker voor de complexe onderwerpen. De volgende afspraken zijn gemaakt: - Portaal zal voor een adviesaanvraag een informeel mondeling overleg plannen als dat nodig is. Tijdens dit overleg wordt duidelijk wat de afwegingen van Portaal zijn en welke speelruimte er is voor de HBV s; - Daarnaast zal Portaal bij de adviesaanvraag beter duidelijk maken wat het standpunt is en wat de overwegingen daarvoor zijn en letten op de toon van de nota s. - De HBV s melden meteen als het fout gaat. Tijdens het voorjaarsoverleg bekijken we hoe deze nieuwe werkwijze werkt. 5 Aandeel woningen voor minima HBV De Klink maakt zich zorgen over wat er daadwerkelijk nog beschikbaar is aan woningen voor minima. Portaal noemt tot 570 euro nog betaalbaar, HBV De Klink denkt daar anders over. De vraag is wat er nog is in de klasse tot 400 euro. Er wordt veel verkocht of de huren gaan omhoog. Er wordt wel veel gedaan voor de middeninkomens, maar de minima worden steeds minder bediend. Deze mensen hebben ook andere kosten en steeds meer mensen zijn werkloos. In Leiden is hetzelfde probleem. Hier wordt met schaarstepunten gewerkt, wat ervoor zorgt dat woningen die vrijkomen een hogere huur hebben. Amersfoort herkent dit probleem ook. Corporaties houden zich vaak ook niet aan de afspraken over de lage huurprijzen van woningen na renovatieprojecten. Er verdwijnen steeds meer goedkope huurwoningen. Portaal heeft prestatieafspraken met gemeenten met betrekking tot betaalbare huren. Er is daardoor altijd een grens aan de huurprijzen. Ten minste 50% van de woningen moet qua huurprijs liggen onder de tweede aftoppingsgrens, dat komt neer op 570 euro. Dat is de ondergrens voor Portaal. HBV s ontvangen jaarlijks een monitor waarin staat hoeveel woningen zijn verhuurd en tegen welke huurprijs en wat dat betekent voor de huurprijsontwikkeling van de woningvoorraad per gemeente. Jaarlijks wisselt Portaal daarover van gedachten met de HBV s. Gemeenten besteden ook veel aandacht aan dit onderwerp. De HBV s zouden in de monitor willen zien welk percentage van de woningen onder de eerste aftoppingsgrens zit, ook bij de aangeboden woningen. Portaal zou inzichtelijk willen hebben hoe groot de behoefte is aan goedkope huurwoningen. Uit de monitor zullen de cijfers blijken. Daarna kan bekeken worden of actie nodig is. De HBV s zouden graag een driepartijenoverleg willen, waarbij de woningcorporatie, de HBV s en de gemeente aanschuiven. In Leiden bestaat dit al. Portaal geeft aan dat Het Nieuwe Portaal deze richting op gaat. 6 Bezuiniging subsidie HBV s Er heeft vooroverleg plaatsgevonden in Leiden en Utrecht. Portaal bezuinigt op alle fronten. De vuistregel is zeven euro per woning aan subsidie voor een HBV. Er wordt gereageerd dat dit niet correct is. Aedes en de Woonbond hebben in 2010 een aanbeveling geschreven waarin het alleen uitgaan van een normbedrag per vhe niet helemaal correct is. Er zijn meerdere factoren zoals de voorraad, renovatie, activiteiten van de HBV Najaarsoverleg 2013 pagina 3/7

4 die invloed moeten hebben op de subsidie van de HBV. Trees van Haarst verduidelijkt dat het gaat om de jaarlijkse begrotingen van de HBV s. Daarover heeft Portaal gesproken met de Woonbond en die gaf dit normbedrag aan. Aanleiding is de noodzaak om Portaalbreed te bezuinigen op de kosten. Onderdeel daarvan is het leefbaarheidsbudget van waaruit de HBV s gefinancierd worden. Daarover wil Portaal in gesprek met de HBV s. Er is ook ruimte om te spreken over wat een goede norm kan zijn. Bij De Klink vallen de subsidies voor bewonerscommissies bij renovatieprojecten onder de totale subsidie voor de HBV. Dit zal nog worden uitgezocht door Portaal (Actie 9). Ook projectfinancieringen moeten op dezelfde manier lopen bij elke HBV. HBV s hebben misschien ook mogelijkheden om te bezuinigen, bijvoorbeeld door een gezamenlijk advies te doen in plaats van ieder apart. Overleggen met Portaal kan ook via video-conference, wat een besparing oplevert. Leiden denkt al langer na hoe het slimmer kan en heeft een uitgebreid uitgewerkte begroting die naar de aanwezigen zal worden toegestuurd (Actie 10). De HBV s zijn geschrokken van de norm van 7 euro; dan redden ze het niet. Portaal vindt dat normbedrag ook wel erg kort door de bocht, en hoeft daar niet naartoe. Het kan ook zinvol zijn om te vergelijken met andere corporaties, dan gaat het over andere bedragen (Actie 11). Portaal vraagt de HBV s om mee te denken. Het gaat dan niet om budget en geld, maar om stappen nemen om de dingen efficiënter en voordeliger te doen. Als extra ondersteuning nodig is dan is dat natuurlijk bespreekbaar. 7 Managementcontract Portaal 2014 De heer Van der Zeep biedt zijn excuses aan voor de late verzending van het jaarplan. Dat heeft te maken met een ophoping van werkzaamheden. Als het goed is, hebben de HBV s de jaarplannen van de regio s wel op tijd gezien en erop geadviseerd. Het jaarplan is een optelsom daarvan wordt een spannend jaar vanwege de reorganisatie. Richting de huurders zullen er niet veel nieuwe dingen worden ondernomen. Portaal is er trots op dat er niet beknibbeld wordt op de normale dingen, zoals woningonderhoud. Portaal blijft ook investeren. Renovaties nemen toe. Er wordt wel 50% bezuinigd op het budget voor leefbaarheid. Portaal denkt dat die 50% besparing wel kan door dingen efficiënter te doen. Er werd ook veel bekostigd uit het leefbaarheidspotje in plaats van uit het budget voor een specifiek project. Portaal gaat ook 20% snijden in de bedrijfslasten. Het uitgangspunt is dat de huurder hier geen last van krijgt. Dashboard De nieuwbouw is minder geworden. Portaal investeert daarin 42,1 miljoen. Portaal wil ruim 1600 eenheden renoveren, voor 113 miljoen. De operationele kasstroom is 39,2 miljoen, tegenover 63,9 miljoen in Die halvering komt omdat Portaal 30 miljoen moet afdragen aan het rijk aan verhuurdersheffing. Daarnaast betaalt Portaal 8 miljoen aan het Centraal Fonds voor de sanering van andere corporaties. Portaal moet ook in staat zijn om de leningen onder de woningen af te lossen, mocht Portaal in de problemen komen. Het gaat daarbij om 2% per jaar, wat neerkomt op 34 miljoen. Al met al zit Portaal nog net aan de positieve kant. Leegstandsderving verhuur is 0,5% van de inkomsten en we nemen de aanname dat het huurachterstandspercentage gelijk blijft met 1,33%. Portaal wil volgend jaar 443 woningen verkopen. Hierin ligt Portaal voorop vergeleken met de rest van de markt. Er wordt gevraagd wat kosten NPO betekent. Dit staat voor niet-planmatig onderhoud, waarvoor 27,4 miljoen begroot is. Dat is dagelijks onderhoud. Leegstandsderving verhuur is iets anders dan de huurderving uit de winst- en verliesrekening. Portaal stuurt op 0,5 % leegstandsderving. Portaal stuurt op kosten, waaronder personeelskosten en leefbaarheid. Dit heeft tijd nodig, maar het is duidelijk dat de kosten niet stijgen. HBV Leiden merkt op dat Portaal Leiden minder energielabels realiseert. Dat verdwijnt in het Najaarsoverleg 2013 pagina 4/7

5 totaaloverzicht. Portaal wil in 2014 aan de slag met een plan voor het vastgoed, opgebouwd vanuit de regio s, waarin de ambities op het gebied van vastgoed per regio naar voren komen. In Leiden wil Portaal aan de slag om de voorraad op standaardkwaliteit te brengen. In Amersfoort organiseert Hestia een bewonersvergadering om na te gaan hoe mensen kijken naar het zelf schoonhouden van portieken of groenonderhoud. Hestia doet een pilot om te zien of bezuiniging op servicekosten mogelijk is. Als dat daar goed werkt, kan het ook in andere plaatsen worden toegepast. Portaal heeft een sociale innovatie programma. Er zijn nu drie thema s benoemd. Dit initiatief kan vallen onder energie en zelfbeheer. De uitkomst is ook voor de andere HBV s interessant. Hestia houdt de HBV s en Portaal op de hoogte (Actie 12). Financiën De inkomsten komen vanuit de huren. Kostenposten zijn personeelskosten, onderhoud, rente over investeringen, verhuurdersheffing en de saneringsheffing. Portaal komt dan uit op 39,2 miljoen. Er wordt opgemerkt dat in het jaarplan staat dat, n.a.v. het geschil over de jaarlijkse huurverhoging, uit gesprekken met HBV s blijkt dat zij het belangrijk vinden dat Portaal huurders die in financiële nood komen, de helpende hand toesteekt. Deze gesprekken zijn bij de HBV s niet bekend. Deze tekst zal worden aangepast (Actie 13). 8 Het Nieuwe Portaal Portaal wil besparen en ook in verbinding zijn met huurders, gemeenten en Den Haag. Portaal doet nu een eerste stap en gaat daar in de komende tijd mee verder. De heer de Vette licht dit onderwerp toe. Samen met medewerkers en managers wordt een nieuw Portaal gebouwd in de komende jaren. De contouren zijn nu zichtbaar. Daar kunnen ook andere vormen van participatie bij horen. Het uitgangspunt is het voorzien in goede en betaalbare woningen. Aanleiding voor de vernieuwing van Portaal is de financiële situatie, de verhuurders- en saneringsheffing. Die lasten wil Portaal niet doorspelen richting de huurders, maar gaan besparen. Een andere aanleiding is het slechte imago van de sector en de politieke druk die op de corporaties wordt gelegd. Het is handig om dat ook mee te nemen in het ontwerp van Het Nieuwe Portaal. Het Nieuwe Portaal moet duurzaam zijn, financieel gezond en flexibel. Portaal zou structureel elk jaar 8,2 miljoen minder kosten moeten hebben. Het gaat dan om bedrijfskosten: personeelskosten, kantoormeubilair, ICT-kosten etc.. Kaasschaven is niet voldoende. De besparing gaat personeelsplaatsen kosten. Samen met werknemers en managers wordt nagedacht over mogelijke besparingen. Bijvoorbeeld door meer door de huurders te laten doen. Besparingen mogen niet ten koste gaan van de lokale verankering in de regio s: - Het veranderingsproces mag niet ten koste gaan van vindbaarheid. - Portaal wil ook aanspreekbaar blijven in de wijken en buurten en blijven samenwerken met de omgeving. - Klantcontacten worden meer/ waar mogelijk gedigitaliseerd. - Andere vormen van samenwerking, waarbij huurders en VvE s meer eigen verantwoordelijkheid nemen, zijn ook mogelijk. - Lokale verankering is ook dat er altijd een handelingsbevoegd, aanspreekbaar persoon aanwezig is voor de gemeente. De houding en het gedrag van de Portaal-medewerker zal ook veranderen, waarbij de medewerkers nog meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen resultaten. Aanwezige expertise uit de regio s zal meer worden gebundeld, waardoor het beter ten dienste komt van geheel Portaal. Het begint met bewustzijn bij de medewerker van welke kennis hij of zij heeft en dat die kennis breder kan worden ingezet. Besparing zit ook in het verder doorvoeren van de netwerkorganisatie. Kennis wordt gebundeld en ter Najaarsoverleg 2013 pagina 5/7

6 beschikking gesteld aan de regio s. Dit mag ook niet ten koste gaan van de lokale verankering. Het afhandelen van de vragen van de huurder moet nog wel lokaal mogelijk zijn. Er wordt steeds gekeken waar het wel en niet kan. Op het gebied van leefbaarheid centraliseert Portaal bijvoorbeeld niet. Het driekamermodel is een ander uitgangspunt. De vraag is of de juiste beslissingen worden genomen op de juiste manier. Het is belangrijk na te gaan wat de inkomsten zijn, wat de uitgaven zijn, wat de doelstellingen zijn en wat er nodig is om de organisatie op orde te houden. Dit zal verankerd worden in Het Nieuwe Portaal, om het transparant te maken voor alle betrokkenen. Het gaat erom een balans te vinden tussen die verschillende aspecten. In de nieuwe organisatiestructuur blijven de Raad van Bestuur en de stafafdelingen. De treasury afdeling zal zichtbaarder worden, omdat deze afdeling bepalend is om het eigen vermogen op orde te krijgen. Regiodirecteursfuncties verdwijnen. In de nieuwe situatie krijgt elke regio een aantal assetmanagers en een social manager. De assetmanager gaat over de goede exploitatie van vastgoed van een beheersbaar aantal complexen (vijfduizend woningen). Hij geeft ook opdracht tot renovatie. Zijn doel is geld verdienen zodat we onze maatschappelijke doelstellingen kunnen bereiken. Er zijn vier senior assetmanagers. De social manager houdt zich bezig met maatschappelijke ontwikkelingen, met wat er speelt in de regio. Hij is de verbindingsofficier voor huurders. Hij let op leefbaarheid en heeft daar ook budget voor. Dit moet allemaal nog preciezer worden uitgewerkt per regio, afhankelijk van wat er in elke regio speelt. Het bestuur stuurt de social managers aan. De bestuurder zal operationeler worden. Dit levert ook besparingen op. Verhuur en sociaal beheer vindt in de regio s plaats. De medewerkers worden aangestuurd door de social manager. De afdeling Verkoop zal functioneel door de assetmanager aangestuurd worden. De medewerkers blijven dan wel in de regio s werkzaam. Een renovatie gaat bijvoorbeeld in samenspraak met de social manager en de assetmanager. De assetmanager geeft de opdracht. Het blijft nog wel een zoektocht naar hoe de dingen het beste georganiseerd kunnen worden, op een manier dat alle belangen goed vertegenwoordigd zijn. Afhankelijk van wat er speelt, gebeurt dat lokaal of regionaal. Per regio kunnen verschillende keuzes gemaakt worden, op basis van specifieke kwesties. De HBV s constateren dat er meer ruimte ontstaat voor de huurders, waarmee ook meer activiteit van de huurders wordt verwacht. Gemeenten en andere stakeholders zullen waarschijnlijk ook meer invloed krijgen. Portaal gaat daarin verder dan de aanbevelingen van de commissie Dekker. Portaal wil een wederzijds verplichtende samenwerking tussen gemeenten, HBV s en corporaties. Het gaat van inspraak naar meespraak. Het had ook op een andere manier gekund, maar Portaal heeft hiervoor gekozen. De term meespraak moet nog concreet ingevuld worden. Dit zal verder ontwikkeld worden in de komende jaren, in samenspraak met alle betrokkenen. Portaal stuurt de informatie aan de HBV s (Actie 14). In het voorjaarsoverleg komt dit onderwerp opnieuw aan de orde. De HBV s worden uitgenodigd om vragen te stellen. In de komende maanden zal hierover ook overleg met de HBV s plaatsvinden. 9 Resultaten- en besluitenoverzicht Q en Overlegprogramma 2013 Hestia heeft een vraag over de adviesaanvraag voor de update asbestbeleid. Mevrouw Brugmans organiseert hiervoor een mondeling overleg (Actie 15). Het onderhoudsabonnement is verplaatst van Q3 naar Q4. Hestia wil graag weten of dat dit jaar nog gebeurt. Mevrouw Brugmans verwacht van niet. De heer Heijen vindt dat huurdersparticipatie hier ook in genoemd moet worden. Portaal neemt dit op (Actie 16). Als de VOC voor niets aan de deur komt, moet de klant de volgende keer de voorrijkosten betalen bij wijze van boete. Het voorstel vanuit de HBV s is om dit ook omgekeerd in te stellen: dat VOC een boete betaalt als VOC de klant laat zitten. Dat gebeurt meer dan eens. Portaal onderzoekt hoe dit georganiseerd kan worden (Actie 17). De hoogte van de boete komt niet overeen met wat staat in de Algemene Huurvoorwaarden. De heer Heijen merkt op dat het lijkt of het huurbeleid met betrekking tot regels voor geliberaliseerde huur in Najaarsoverleg 2013 pagina 6/7

7 de vergelijking met commerciële verhuurders al is vastgelegd. Dat is nog niet zo. Hestia geeft aan dat de indruk bestaat dat onder medewerkers van Portaal onduidelijkheid is over de rechtspositie van Portaal in de VVE s. Portaal geeft aan dat op dit moment medewerkers o.a. op dit punt worden getraind. Hestia houdt het in de gaten en trekt weer aan de bel indien nodig. 10 Rondvraag Er wordt gevraagd waarom het onderwerp huurderving en leegstand niet in het jaarverslag 2012 staat. Dit onderwerp zal aan de orde komen in het jaarverslag 2013 (Actie 18). Het voorstel wordt gedaan dat, als de commissarissen op werkbezoek gaan naar de regio s, om dan daar ook met de huurders te spreken. Portaal zal het werkprogramma opsturen naar de HBV s zodat dit ook kan worden ingepland (Actie 19). 11 Sluiting vergadering De voorzitter sluit de vergadering. Najaarsoverleg 2013 pagina 7/7

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen 1. Inleiding Waarom deze nota? Voor de begroting van 2008 zou er zekerheid moeten zijn over de toekomstige financiering van de FHLO en het Team Wonen. Die is er niet,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Utrecht, februari 2015 Marnixlaan 170-172 3552 HH Utrecht, info@huurdersnetwerkmitros.nl, 030-242 16 88 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Betaalbaarheid... 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES INHOUD 1. Wat is de rol van Aedes? 2. Wat zijn de keuzes bij scheiden/splitsen? 3. Hoe neem je huurders en gemeenten mee in het proces? 4. Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 4 MAART 2014 JAARGANG 1, NUMMER 1 Wilt u de nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen stuur uw emailadres dan naar vhos@xmsnet.nl Inhoud: Inleiding. Van de voorzitter. Verenigingszaken.

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Overzicht van de verbetering van de Energie-Index, isolatiegraad en het percentage energiezuinige ketels in

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Huishoudboekje Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016

Huishoudboekje Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016 Huishoudboekje 2.0 2.0 Raadscommissie Ontwikkeling 31 oktober 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Waar staan de Haarlemse corporaties voor 3. Het Kasstroommodel door 4. Indicatieve bestedingsruimte door 5. Strategieën

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

hestia Doe mee met onze enquête en maak kans op een dinerbon! Hestia wil graag je mening horen!

hestia Doe mee met onze enquête en maak kans op een dinerbon! Hestia wil graag je mening horen! hestia Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland in Amersfoort. Bewonersvereniging Hestia is een onafhankelijke en zelfstandige huurdersorganisatie. JUNI 2015 Hestia wil graag je

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen te XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Appartementencomplex xxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Actualisatie Prestatieafspraken november 2016

Actualisatie Prestatieafspraken november 2016 Actualisatie Prestatieafspraken 2016-2019 november 2016 Inleiding In februari 2016 zijn de prestatieafspraken 2016-2019 afgesloten. Conform de Woningwet hebben de corporaties per 1 juli opnieuw een bieding

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 Missie van Haag Wonen Haag Wonen is als puur Haagse woningcorporatie nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. We bieden daarbij passende, goed onderhouden en betaalbare

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Raamovereenkomst 2016 2020 Definitief concept: 1.0 Datum: 23 juni 2016 1 Inleiding Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen in de samenwerking tussen vier partijen, namelijk de DDFK gemeenten, woningcorporatie

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Verslag HVO-WBO. 1. Opening

Verslag HVO-WBO. 1. Opening Verslag HVO-WBO Aanwezig: HVO: De heer J.G.B.M. Schulte, de heer W.J.M. Hofman, de heer J. Lansink, de heer G.J.A. Kogelman, de heer A.G. Teunissen WBO: De heer H.H.J. Tossaint, mevrouw K. van der Linden

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2012 4. Nieuwbouwprojecten Laauwik 5. Ontwikkelingen in de sector en de

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 De Alliantie Regio Amersfoort, vertegenwoordigd door dhr. J. Koolstra, directeur, Portaal Eemland, vertegenwoordigd door dhr. D.J. van der Zeep, lid Raad van Bestuur, Omnia Wonen,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan 2013-2017 Inleiding In juli 2012 heeft de Woningstichting aan de bewonerscommissies en de huurders formeel advies gevraagd over het ondernemingsplan

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW)

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Jaarverslag 2016 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. BELANGENBEHARTIGING HUURDERS 3 2.1 Doel CPRW 3-4 2.2 Samenstelling CPRW 4 3. WETTELIJK KADER BEWONERSPARTICIPATIE

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende.

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende. Postbus 140 5360 AC Grave www.mooiland.nl Handelsregister KvK 31036365 NL0034.24.650B01 De heer W. Spenke Pachterwaard 60 6846 ET Arnhem Onderwerp : adviesaanvraag huurverhoging 2015 Contactpersoon : Annelieke

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland Energiecafé Energie in prestatie afspraken Huurders Holland Rijnland 7 september 2016 Oegstgeest Energiecafé beleid en stand van zaken Huurders Holland Rijnland Jaap van Leeuwen, Siem Goede Energieteam

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Woonagenda 2014 Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Al bijna 15 jaar zetten wij ons als Huurders vereniging Amsterdam (HA) in voor de belangen van hurend Amsterdam. Inmiddels vertegenwoordigen

Nadere informatie

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015 Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus 3151 3502 GD Utrecht Utrecht, 16 december 2015 Betreft: Verloop en uitkomsten prestatieafspraken met Bo-Ex Geachte heer Klinkenberg, STOK heeft zich in haar

Nadere informatie