Verslag Voorjaarsoverleg HBV s, Portaal/ RvB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Voorjaarsoverleg HBV s, Portaal/ RvB"

Transcriptie

1 Verslag Voorjaarsoverleg HBV s, Portaal/ RvB Aanwezig : HBV s: - Hestia: - HBV Leiden: - De Klink - VHOS: Raad van Commissarissen: - Mariëlle Rompa, Ernst ten Heuvelhof, Mieke Weterings Portaal: - Bert Keijts (voorzitter), Dirk-Jan van der Zeep, Vincent van Oordt, Trees van Haarst, Martijn Bakers, Edo de Vette, Yvonne Brugmans Vergaderdatum : 27 november 2013 Referentie : YB/ Verslag Najaarsoverleg Datum verslag : 6 januari 2013 Aantal pagina s : 7 1 Opening en welkom door de voorzitter van de Raad van Bestuur De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij heet in het bijzonder een aantal nieuwe leden welkom en leden die voor het eerst aanwezig zijn tijdens het Najaarsoverleg: mevrouw van Evert-Tenten, de heer De Bruin, de heer Strengers, mevrouw Elverding, mevrouw van Westerlaak, de heer Renes en de heer de Ree. 2 Mededelingen In de concept agenda is aangekondigd dat er gesproken zou worden over De Stroomversnelling, een innovatief renovatieprogramma met woningcorporaties en bouwers om een grote energiebesparing te behalen. De agenda is te vol om dit onderwerp te behandelen. In het voorjaarsoverleg zal het geagendeerd worden. Er zijn eind augustus afspraken gemaakt tussen Aedes en minister Blok. De HBV s hebben hierop een open brief gestuurd. De afspraken tussen Aedes en minister Blok zijn, na een behoorlijke discussie, bekrachtigd in het congres van Aedes op 3 oktober. Portaal maakte de afspraken met gemengde gevoelens, maar we halen wel een aantal zaken binnen en er ontstaat weer een normale verhouding met Den Haag. Er komt een landelijke monitor waar ook de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken aan meedoen. Er wordt gemonitord of de huurprijzen niet te veel onder spanning komen en wat er dan gedaan kan worden. Portaal gaat ook de eigen effecten monitoren en kijken wat die betekenen voor de huurders van Portaal. Deze monitor is bijna gereed, waarna de huurdersorganisaties de monitor zullen ontvangen (Actie 1). De afspraken moeten nu in wetteksten worden omgezet. Dat verloopt moeizaam. De jaarlijkse huurverhoging verliep dit jaar moeizaam, onder andere door problemen met de Belastingdienst. Portaal heeft procedureel een steek laten vallen, door de brieven te vroeg te versturen aan de huurders, voordat de adviezen van de huurdersorganisaties binnen waren. De Huurcommissie stelt de HBV s in hun gelijk. Het gesprek met de HBV s over de uitspraak van de Huurcommissie eindigde in een patstelling. Als de huurverhoging ingaat per 1 augustus in plaats van per 1 juli 2013, scheelt dat ongeveer 1 miljoen euro aan inkomsten voor Portaal. Portaal heeft via de mail een tegenvoorstel gedaan richting de huurdersorganisaties, of er valt te praten over het tegemoetkomen van huurders die nu in de problemen komen. Dit moet gaan in nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties. De huurdersorganisaties geven aan de mail te summier te vinden en een duidelijker voorstel van Portaal via een brief te willen Najaarsoverleg 2013 pagina 1/7

2 ontvangen. Portaal gaat dit binnen vier weken verzorgen (Actie 2). Het woningwaarderingsstelsel wordt aangepast. De schaarstepunten gaan eraf. Dat betekent een verlichting voor huurders in Leiden en Utrecht. Voor Arnhem en Nijmegen lijkt er niet veel te veranderen. Voor Eemland is het nog onduidelijk, maar waarschijnlijk blijft het gelijk. Portaal zal de vermindering van inkomsten moeten opvangen. Dit moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Er is een bemiddelingsgesprek geweest tussen HBV Leiden en Portaal over de Splitsingsakte. Het is bij dit gesprek gebleven. HBV Leiden trekt de zaak in. Daarnaast loopt nog de totstandkoming van het Huishoudelijk Reglement. Aan Trees wordt gevraagd de huidige stand van zaken toe te lichten (Actie 3). Tijdens de participatiedag in Nijmegen is het project Buurtrangers van Portaal door de inwoners van Nijmegen uitgeroepen tot beste participatieproject. 3 Verslag Voorjaarsoverleg 22 april 2013 Tekstueel: Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. Actiepunten: Punt 7: Betrekken van HBV s bij gedachtenvorming over wat Portaal niet meer (of beter en slimmer) moet doen. Het is niet duidelijk wat hier precies de actie is. Dit punt heeft betrekking op slimmer onderhoud (aanbesteding, uitvoering goedkoper, sneller en beter). Portaal zal hierover een informatienota sturen aan de huurdersorganisaties (Actie 4). Dit punt wordt aangepast en blijft staan. Punt 8: Aan HBV s toesturen van rapport Vernieuwde Stad. De huurdersorganisaties zouden graag vaker en eerder op de hoogte gehouden worden over dit soort activiteiten. Portaal zal actiever en tijdiger informatie en uitnodigingen doorsturen. Punt 9: Door Portaal aan HBV s voorleggen van voorstel huurprijsvorming van vrijesectorwoningen en inkomenstoets die daarbij moet gelden. Begin volgend jaar komt er een voorstel richting de HBV s (Actie 5). Punt 10: Portaal meldt de HBV s welke mogelijkheden er zijn om de onderwerpen Duurzaamheid/energieprestaties en Mutatieproces aan huurders voor te leggen en hoe dit te doen. De HBV s hebben gekeken welke onderwerpen zo belangrijk zijn, dat zij de adviestermijn zouden willen verlengen om de huurders te raadplegen. Dergelijke onderwerpen zijn sindsdien nog niet aan de orde geweest. Portaal heeft een projectteam duurzaamheid dat kijkt om welke onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid het gaat voor Daarover wil Portaal actief in gesprek met de HBV s. Er komt hierover een voorstel van Portaal richting de HBV s (Actie 6). De HBV s willen graag ook inzicht in de rest van het jaarprogramma, afgezien van de duurzaamheidsthema s. Het Overlegprogramma van 2014 wordt opgesteld, waarna de HBV s kunnen aangeven bij welke onderwerpen zij intensiever betrokken willen worden en mogelijk de adviestermijn willen verlengen om de achterban te kunnen raadplegen (Actie 7). Punt 11: Uitnodigen van de HBV s voor een gesprek over een gemeenschappelijke formule voor participatievormen. Er is een gesprek geweest en er is een mail gestuurd met een voorstel voor een miniconferentie. Alleen van Hestia is een reactie gekomen. De mail is opnieuw verstuurd. De HBV s komen hier op terug. Actie blijft staan (Actie 8). Punt 13: Nakijken houdbaarheidsdatum zienswijze bij verkoop en toesturen van procedure aan HBV s. Dit gaat om de adviesaanvraag die Portaal in Nijmegen heeft gedaan voor de complexgewijze verkoop van 350 eengezinswoningen. Tot op heden is er geen overeenstemming onder voorbehoud met een koper. Pas als er overeenstemming onder voorbehoud is wordt e.e.a. ter goedkeuring aan het ministerie voorgelegd. Het advies van de HBV maakt daar deel van uit. Portaal heeft e.e.a. per brief bevestigd aan de Klink en de nieuwe regelgeving meegestuurd. ( hierover is ook informatie beschikbaar op de website van het ministerie). Actie is hiermee afgehandeld. De overige actiepunten zijn afgehandeld, lopen nog of zijn geagendeerd. Najaarsoverleg 2013 pagina 2/7

3 4 Participatie HBV s De HBV s steken veel tijd en energie in het reageren op adviesaanvragen van Portaal. De HBV s merken op dat er dan niets mee gedaan wordt; ze zien er vaak niets van terug. Dit wekt de indruk dat Portaal voor de bühne wil voldoen aan de Overlegwet. Het gevoel bestaat dat het er niet toe doet wat de HBV s schrijven. Dat wekt irritatie op en het enthousiasme vermindert. HBV s voelen zich niet altijd serieus genomen. In het regio-overleg in Nijmegen is afgesproken dat er onderlinge afstemming plaatsvindt voordat Portaal een formeel antwoord geeft. Ook is afgesproken dat er een uitgebreidere reactie wordt gegeven waarin duidelijk wordt aangegeven wat Portaal precies doet met de opmerkingen van de HBV s en waarom een advies wel of niet wordt overgenomen. Documenten worden tijdig verstuurd, zodat de HBV zich hierin kan verdiepen en een advies kan vormen. De Klink zou graag deze afspraken ook voor dit overleg maken. Portaal kan zich de opmerkingen voorstellen. Met de OR vindt er, voordat tot een standpunt wordt gekomen, eerst een zogenaamd technisch overleg plaats. Dat helpt om dit soort problemen te voorkomen. Zoiets zou Portaal ook willen organiseren met de HBV s, zeker voor de complexe onderwerpen. De volgende afspraken zijn gemaakt: - Portaal zal voor een adviesaanvraag een informeel mondeling overleg plannen als dat nodig is. Tijdens dit overleg wordt duidelijk wat de afwegingen van Portaal zijn en welke speelruimte er is voor de HBV s; - Daarnaast zal Portaal bij de adviesaanvraag beter duidelijk maken wat het standpunt is en wat de overwegingen daarvoor zijn en letten op de toon van de nota s. - De HBV s melden meteen als het fout gaat. Tijdens het voorjaarsoverleg bekijken we hoe deze nieuwe werkwijze werkt. 5 Aandeel woningen voor minima HBV De Klink maakt zich zorgen over wat er daadwerkelijk nog beschikbaar is aan woningen voor minima. Portaal noemt tot 570 euro nog betaalbaar, HBV De Klink denkt daar anders over. De vraag is wat er nog is in de klasse tot 400 euro. Er wordt veel verkocht of de huren gaan omhoog. Er wordt wel veel gedaan voor de middeninkomens, maar de minima worden steeds minder bediend. Deze mensen hebben ook andere kosten en steeds meer mensen zijn werkloos. In Leiden is hetzelfde probleem. Hier wordt met schaarstepunten gewerkt, wat ervoor zorgt dat woningen die vrijkomen een hogere huur hebben. Amersfoort herkent dit probleem ook. Corporaties houden zich vaak ook niet aan de afspraken over de lage huurprijzen van woningen na renovatieprojecten. Er verdwijnen steeds meer goedkope huurwoningen. Portaal heeft prestatieafspraken met gemeenten met betrekking tot betaalbare huren. Er is daardoor altijd een grens aan de huurprijzen. Ten minste 50% van de woningen moet qua huurprijs liggen onder de tweede aftoppingsgrens, dat komt neer op 570 euro. Dat is de ondergrens voor Portaal. HBV s ontvangen jaarlijks een monitor waarin staat hoeveel woningen zijn verhuurd en tegen welke huurprijs en wat dat betekent voor de huurprijsontwikkeling van de woningvoorraad per gemeente. Jaarlijks wisselt Portaal daarover van gedachten met de HBV s. Gemeenten besteden ook veel aandacht aan dit onderwerp. De HBV s zouden in de monitor willen zien welk percentage van de woningen onder de eerste aftoppingsgrens zit, ook bij de aangeboden woningen. Portaal zou inzichtelijk willen hebben hoe groot de behoefte is aan goedkope huurwoningen. Uit de monitor zullen de cijfers blijken. Daarna kan bekeken worden of actie nodig is. De HBV s zouden graag een driepartijenoverleg willen, waarbij de woningcorporatie, de HBV s en de gemeente aanschuiven. In Leiden bestaat dit al. Portaal geeft aan dat Het Nieuwe Portaal deze richting op gaat. 6 Bezuiniging subsidie HBV s Er heeft vooroverleg plaatsgevonden in Leiden en Utrecht. Portaal bezuinigt op alle fronten. De vuistregel is zeven euro per woning aan subsidie voor een HBV. Er wordt gereageerd dat dit niet correct is. Aedes en de Woonbond hebben in 2010 een aanbeveling geschreven waarin het alleen uitgaan van een normbedrag per vhe niet helemaal correct is. Er zijn meerdere factoren zoals de voorraad, renovatie, activiteiten van de HBV Najaarsoverleg 2013 pagina 3/7

4 die invloed moeten hebben op de subsidie van de HBV. Trees van Haarst verduidelijkt dat het gaat om de jaarlijkse begrotingen van de HBV s. Daarover heeft Portaal gesproken met de Woonbond en die gaf dit normbedrag aan. Aanleiding is de noodzaak om Portaalbreed te bezuinigen op de kosten. Onderdeel daarvan is het leefbaarheidsbudget van waaruit de HBV s gefinancierd worden. Daarover wil Portaal in gesprek met de HBV s. Er is ook ruimte om te spreken over wat een goede norm kan zijn. Bij De Klink vallen de subsidies voor bewonerscommissies bij renovatieprojecten onder de totale subsidie voor de HBV. Dit zal nog worden uitgezocht door Portaal (Actie 9). Ook projectfinancieringen moeten op dezelfde manier lopen bij elke HBV. HBV s hebben misschien ook mogelijkheden om te bezuinigen, bijvoorbeeld door een gezamenlijk advies te doen in plaats van ieder apart. Overleggen met Portaal kan ook via video-conference, wat een besparing oplevert. Leiden denkt al langer na hoe het slimmer kan en heeft een uitgebreid uitgewerkte begroting die naar de aanwezigen zal worden toegestuurd (Actie 10). De HBV s zijn geschrokken van de norm van 7 euro; dan redden ze het niet. Portaal vindt dat normbedrag ook wel erg kort door de bocht, en hoeft daar niet naartoe. Het kan ook zinvol zijn om te vergelijken met andere corporaties, dan gaat het over andere bedragen (Actie 11). Portaal vraagt de HBV s om mee te denken. Het gaat dan niet om budget en geld, maar om stappen nemen om de dingen efficiënter en voordeliger te doen. Als extra ondersteuning nodig is dan is dat natuurlijk bespreekbaar. 7 Managementcontract Portaal 2014 De heer Van der Zeep biedt zijn excuses aan voor de late verzending van het jaarplan. Dat heeft te maken met een ophoping van werkzaamheden. Als het goed is, hebben de HBV s de jaarplannen van de regio s wel op tijd gezien en erop geadviseerd. Het jaarplan is een optelsom daarvan wordt een spannend jaar vanwege de reorganisatie. Richting de huurders zullen er niet veel nieuwe dingen worden ondernomen. Portaal is er trots op dat er niet beknibbeld wordt op de normale dingen, zoals woningonderhoud. Portaal blijft ook investeren. Renovaties nemen toe. Er wordt wel 50% bezuinigd op het budget voor leefbaarheid. Portaal denkt dat die 50% besparing wel kan door dingen efficiënter te doen. Er werd ook veel bekostigd uit het leefbaarheidspotje in plaats van uit het budget voor een specifiek project. Portaal gaat ook 20% snijden in de bedrijfslasten. Het uitgangspunt is dat de huurder hier geen last van krijgt. Dashboard De nieuwbouw is minder geworden. Portaal investeert daarin 42,1 miljoen. Portaal wil ruim 1600 eenheden renoveren, voor 113 miljoen. De operationele kasstroom is 39,2 miljoen, tegenover 63,9 miljoen in Die halvering komt omdat Portaal 30 miljoen moet afdragen aan het rijk aan verhuurdersheffing. Daarnaast betaalt Portaal 8 miljoen aan het Centraal Fonds voor de sanering van andere corporaties. Portaal moet ook in staat zijn om de leningen onder de woningen af te lossen, mocht Portaal in de problemen komen. Het gaat daarbij om 2% per jaar, wat neerkomt op 34 miljoen. Al met al zit Portaal nog net aan de positieve kant. Leegstandsderving verhuur is 0,5% van de inkomsten en we nemen de aanname dat het huurachterstandspercentage gelijk blijft met 1,33%. Portaal wil volgend jaar 443 woningen verkopen. Hierin ligt Portaal voorop vergeleken met de rest van de markt. Er wordt gevraagd wat kosten NPO betekent. Dit staat voor niet-planmatig onderhoud, waarvoor 27,4 miljoen begroot is. Dat is dagelijks onderhoud. Leegstandsderving verhuur is iets anders dan de huurderving uit de winst- en verliesrekening. Portaal stuurt op 0,5 % leegstandsderving. Portaal stuurt op kosten, waaronder personeelskosten en leefbaarheid. Dit heeft tijd nodig, maar het is duidelijk dat de kosten niet stijgen. HBV Leiden merkt op dat Portaal Leiden minder energielabels realiseert. Dat verdwijnt in het Najaarsoverleg 2013 pagina 4/7

5 totaaloverzicht. Portaal wil in 2014 aan de slag met een plan voor het vastgoed, opgebouwd vanuit de regio s, waarin de ambities op het gebied van vastgoed per regio naar voren komen. In Leiden wil Portaal aan de slag om de voorraad op standaardkwaliteit te brengen. In Amersfoort organiseert Hestia een bewonersvergadering om na te gaan hoe mensen kijken naar het zelf schoonhouden van portieken of groenonderhoud. Hestia doet een pilot om te zien of bezuiniging op servicekosten mogelijk is. Als dat daar goed werkt, kan het ook in andere plaatsen worden toegepast. Portaal heeft een sociale innovatie programma. Er zijn nu drie thema s benoemd. Dit initiatief kan vallen onder energie en zelfbeheer. De uitkomst is ook voor de andere HBV s interessant. Hestia houdt de HBV s en Portaal op de hoogte (Actie 12). Financiën De inkomsten komen vanuit de huren. Kostenposten zijn personeelskosten, onderhoud, rente over investeringen, verhuurdersheffing en de saneringsheffing. Portaal komt dan uit op 39,2 miljoen. Er wordt opgemerkt dat in het jaarplan staat dat, n.a.v. het geschil over de jaarlijkse huurverhoging, uit gesprekken met HBV s blijkt dat zij het belangrijk vinden dat Portaal huurders die in financiële nood komen, de helpende hand toesteekt. Deze gesprekken zijn bij de HBV s niet bekend. Deze tekst zal worden aangepast (Actie 13). 8 Het Nieuwe Portaal Portaal wil besparen en ook in verbinding zijn met huurders, gemeenten en Den Haag. Portaal doet nu een eerste stap en gaat daar in de komende tijd mee verder. De heer de Vette licht dit onderwerp toe. Samen met medewerkers en managers wordt een nieuw Portaal gebouwd in de komende jaren. De contouren zijn nu zichtbaar. Daar kunnen ook andere vormen van participatie bij horen. Het uitgangspunt is het voorzien in goede en betaalbare woningen. Aanleiding voor de vernieuwing van Portaal is de financiële situatie, de verhuurders- en saneringsheffing. Die lasten wil Portaal niet doorspelen richting de huurders, maar gaan besparen. Een andere aanleiding is het slechte imago van de sector en de politieke druk die op de corporaties wordt gelegd. Het is handig om dat ook mee te nemen in het ontwerp van Het Nieuwe Portaal. Het Nieuwe Portaal moet duurzaam zijn, financieel gezond en flexibel. Portaal zou structureel elk jaar 8,2 miljoen minder kosten moeten hebben. Het gaat dan om bedrijfskosten: personeelskosten, kantoormeubilair, ICT-kosten etc.. Kaasschaven is niet voldoende. De besparing gaat personeelsplaatsen kosten. Samen met werknemers en managers wordt nagedacht over mogelijke besparingen. Bijvoorbeeld door meer door de huurders te laten doen. Besparingen mogen niet ten koste gaan van de lokale verankering in de regio s: - Het veranderingsproces mag niet ten koste gaan van vindbaarheid. - Portaal wil ook aanspreekbaar blijven in de wijken en buurten en blijven samenwerken met de omgeving. - Klantcontacten worden meer/ waar mogelijk gedigitaliseerd. - Andere vormen van samenwerking, waarbij huurders en VvE s meer eigen verantwoordelijkheid nemen, zijn ook mogelijk. - Lokale verankering is ook dat er altijd een handelingsbevoegd, aanspreekbaar persoon aanwezig is voor de gemeente. De houding en het gedrag van de Portaal-medewerker zal ook veranderen, waarbij de medewerkers nog meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen resultaten. Aanwezige expertise uit de regio s zal meer worden gebundeld, waardoor het beter ten dienste komt van geheel Portaal. Het begint met bewustzijn bij de medewerker van welke kennis hij of zij heeft en dat die kennis breder kan worden ingezet. Besparing zit ook in het verder doorvoeren van de netwerkorganisatie. Kennis wordt gebundeld en ter Najaarsoverleg 2013 pagina 5/7

6 beschikking gesteld aan de regio s. Dit mag ook niet ten koste gaan van de lokale verankering. Het afhandelen van de vragen van de huurder moet nog wel lokaal mogelijk zijn. Er wordt steeds gekeken waar het wel en niet kan. Op het gebied van leefbaarheid centraliseert Portaal bijvoorbeeld niet. Het driekamermodel is een ander uitgangspunt. De vraag is of de juiste beslissingen worden genomen op de juiste manier. Het is belangrijk na te gaan wat de inkomsten zijn, wat de uitgaven zijn, wat de doelstellingen zijn en wat er nodig is om de organisatie op orde te houden. Dit zal verankerd worden in Het Nieuwe Portaal, om het transparant te maken voor alle betrokkenen. Het gaat erom een balans te vinden tussen die verschillende aspecten. In de nieuwe organisatiestructuur blijven de Raad van Bestuur en de stafafdelingen. De treasury afdeling zal zichtbaarder worden, omdat deze afdeling bepalend is om het eigen vermogen op orde te krijgen. Regiodirecteursfuncties verdwijnen. In de nieuwe situatie krijgt elke regio een aantal assetmanagers en een social manager. De assetmanager gaat over de goede exploitatie van vastgoed van een beheersbaar aantal complexen (vijfduizend woningen). Hij geeft ook opdracht tot renovatie. Zijn doel is geld verdienen zodat we onze maatschappelijke doelstellingen kunnen bereiken. Er zijn vier senior assetmanagers. De social manager houdt zich bezig met maatschappelijke ontwikkelingen, met wat er speelt in de regio. Hij is de verbindingsofficier voor huurders. Hij let op leefbaarheid en heeft daar ook budget voor. Dit moet allemaal nog preciezer worden uitgewerkt per regio, afhankelijk van wat er in elke regio speelt. Het bestuur stuurt de social managers aan. De bestuurder zal operationeler worden. Dit levert ook besparingen op. Verhuur en sociaal beheer vindt in de regio s plaats. De medewerkers worden aangestuurd door de social manager. De afdeling Verkoop zal functioneel door de assetmanager aangestuurd worden. De medewerkers blijven dan wel in de regio s werkzaam. Een renovatie gaat bijvoorbeeld in samenspraak met de social manager en de assetmanager. De assetmanager geeft de opdracht. Het blijft nog wel een zoektocht naar hoe de dingen het beste georganiseerd kunnen worden, op een manier dat alle belangen goed vertegenwoordigd zijn. Afhankelijk van wat er speelt, gebeurt dat lokaal of regionaal. Per regio kunnen verschillende keuzes gemaakt worden, op basis van specifieke kwesties. De HBV s constateren dat er meer ruimte ontstaat voor de huurders, waarmee ook meer activiteit van de huurders wordt verwacht. Gemeenten en andere stakeholders zullen waarschijnlijk ook meer invloed krijgen. Portaal gaat daarin verder dan de aanbevelingen van de commissie Dekker. Portaal wil een wederzijds verplichtende samenwerking tussen gemeenten, HBV s en corporaties. Het gaat van inspraak naar meespraak. Het had ook op een andere manier gekund, maar Portaal heeft hiervoor gekozen. De term meespraak moet nog concreet ingevuld worden. Dit zal verder ontwikkeld worden in de komende jaren, in samenspraak met alle betrokkenen. Portaal stuurt de informatie aan de HBV s (Actie 14). In het voorjaarsoverleg komt dit onderwerp opnieuw aan de orde. De HBV s worden uitgenodigd om vragen te stellen. In de komende maanden zal hierover ook overleg met de HBV s plaatsvinden. 9 Resultaten- en besluitenoverzicht Q en Overlegprogramma 2013 Hestia heeft een vraag over de adviesaanvraag voor de update asbestbeleid. Mevrouw Brugmans organiseert hiervoor een mondeling overleg (Actie 15). Het onderhoudsabonnement is verplaatst van Q3 naar Q4. Hestia wil graag weten of dat dit jaar nog gebeurt. Mevrouw Brugmans verwacht van niet. De heer Heijen vindt dat huurdersparticipatie hier ook in genoemd moet worden. Portaal neemt dit op (Actie 16). Als de VOC voor niets aan de deur komt, moet de klant de volgende keer de voorrijkosten betalen bij wijze van boete. Het voorstel vanuit de HBV s is om dit ook omgekeerd in te stellen: dat VOC een boete betaalt als VOC de klant laat zitten. Dat gebeurt meer dan eens. Portaal onderzoekt hoe dit georganiseerd kan worden (Actie 17). De hoogte van de boete komt niet overeen met wat staat in de Algemene Huurvoorwaarden. De heer Heijen merkt op dat het lijkt of het huurbeleid met betrekking tot regels voor geliberaliseerde huur in Najaarsoverleg 2013 pagina 6/7

7 de vergelijking met commerciële verhuurders al is vastgelegd. Dat is nog niet zo. Hestia geeft aan dat de indruk bestaat dat onder medewerkers van Portaal onduidelijkheid is over de rechtspositie van Portaal in de VVE s. Portaal geeft aan dat op dit moment medewerkers o.a. op dit punt worden getraind. Hestia houdt het in de gaten en trekt weer aan de bel indien nodig. 10 Rondvraag Er wordt gevraagd waarom het onderwerp huurderving en leegstand niet in het jaarverslag 2012 staat. Dit onderwerp zal aan de orde komen in het jaarverslag 2013 (Actie 18). Het voorstel wordt gedaan dat, als de commissarissen op werkbezoek gaan naar de regio s, om dan daar ook met de huurders te spreken. Portaal zal het werkprogramma opsturen naar de HBV s zodat dit ook kan worden ingepland (Actie 19). 11 Sluiting vergadering De voorzitter sluit de vergadering. Najaarsoverleg 2013 pagina 7/7

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Jaarverslag Hestia 2013

Jaarverslag Hestia 2013 Jaarverslag Hestia 2013 Bewonersvereniging Hestia Van Randwijcklaan 33 3814 AB Amersfoort april 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Organisatie van Hestia... 2 2.1 Bestuur... 2 2.2

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES Van WONINGBEDRIJF VELSEN UITGAVE VAN december 2010 Stichting Huurdersraad Velsen Secretariaat: J.A.Elenbaas-Veenstra 0255-516641 Bellatrixstraat 205 email:info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. www.accolade.nl

Jaarverslag 2012. www.accolade.nl Jaarverslag 2012 www.accolade.nl JAARVERSLAG ACCOLADE 2012 Jaarverslag Accolade 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Accolade in het kort... 4 Hoofdstuk 2 Realisatie van het beleid... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel jaarverslag A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus 154 7940 AD Meppel www.woonconcept.nl Telefoon: 088-61

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Jaarverslag De Sleutels 2014

Jaarverslag De Sleutels 2014 Jaarverslag De Sleutels 2014 Datum 23 juni 2015 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Jaarverslag 2014 3 1. Resultaten 4 2. Mensen 9 2.1 Algemeen 9 2.2 Beleid 10 2.3 In gesprek met onze klanten 11

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie