Verslag Voorjaarsoverleg HBV s, Portaal/ RvB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Voorjaarsoverleg HBV s, Portaal/ RvB"

Transcriptie

1 Verslag Voorjaarsoverleg HBV s, Portaal/ RvB Aanwezig : HBV s: - Hestia: - HBV Leiden: - De Klink - VHOS: Raad van Commissarissen: - Mariëlle Rompa, Ernst ten Heuvelhof, Mieke Weterings Portaal: - Bert Keijts (voorzitter), Dirk-Jan van der Zeep, Vincent van Oordt, Trees van Haarst, Martijn Bakers, Edo de Vette, Yvonne Brugmans Vergaderdatum : 27 november 2013 Referentie : YB/ Verslag Najaarsoverleg Datum verslag : 6 januari 2013 Aantal pagina s : 7 1 Opening en welkom door de voorzitter van de Raad van Bestuur De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij heet in het bijzonder een aantal nieuwe leden welkom en leden die voor het eerst aanwezig zijn tijdens het Najaarsoverleg: mevrouw van Evert-Tenten, de heer De Bruin, de heer Strengers, mevrouw Elverding, mevrouw van Westerlaak, de heer Renes en de heer de Ree. 2 Mededelingen In de concept agenda is aangekondigd dat er gesproken zou worden over De Stroomversnelling, een innovatief renovatieprogramma met woningcorporaties en bouwers om een grote energiebesparing te behalen. De agenda is te vol om dit onderwerp te behandelen. In het voorjaarsoverleg zal het geagendeerd worden. Er zijn eind augustus afspraken gemaakt tussen Aedes en minister Blok. De HBV s hebben hierop een open brief gestuurd. De afspraken tussen Aedes en minister Blok zijn, na een behoorlijke discussie, bekrachtigd in het congres van Aedes op 3 oktober. Portaal maakte de afspraken met gemengde gevoelens, maar we halen wel een aantal zaken binnen en er ontstaat weer een normale verhouding met Den Haag. Er komt een landelijke monitor waar ook de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken aan meedoen. Er wordt gemonitord of de huurprijzen niet te veel onder spanning komen en wat er dan gedaan kan worden. Portaal gaat ook de eigen effecten monitoren en kijken wat die betekenen voor de huurders van Portaal. Deze monitor is bijna gereed, waarna de huurdersorganisaties de monitor zullen ontvangen (Actie 1). De afspraken moeten nu in wetteksten worden omgezet. Dat verloopt moeizaam. De jaarlijkse huurverhoging verliep dit jaar moeizaam, onder andere door problemen met de Belastingdienst. Portaal heeft procedureel een steek laten vallen, door de brieven te vroeg te versturen aan de huurders, voordat de adviezen van de huurdersorganisaties binnen waren. De Huurcommissie stelt de HBV s in hun gelijk. Het gesprek met de HBV s over de uitspraak van de Huurcommissie eindigde in een patstelling. Als de huurverhoging ingaat per 1 augustus in plaats van per 1 juli 2013, scheelt dat ongeveer 1 miljoen euro aan inkomsten voor Portaal. Portaal heeft via de mail een tegenvoorstel gedaan richting de huurdersorganisaties, of er valt te praten over het tegemoetkomen van huurders die nu in de problemen komen. Dit moet gaan in nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties. De huurdersorganisaties geven aan de mail te summier te vinden en een duidelijker voorstel van Portaal via een brief te willen Najaarsoverleg 2013 pagina 1/7

2 ontvangen. Portaal gaat dit binnen vier weken verzorgen (Actie 2). Het woningwaarderingsstelsel wordt aangepast. De schaarstepunten gaan eraf. Dat betekent een verlichting voor huurders in Leiden en Utrecht. Voor Arnhem en Nijmegen lijkt er niet veel te veranderen. Voor Eemland is het nog onduidelijk, maar waarschijnlijk blijft het gelijk. Portaal zal de vermindering van inkomsten moeten opvangen. Dit moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Er is een bemiddelingsgesprek geweest tussen HBV Leiden en Portaal over de Splitsingsakte. Het is bij dit gesprek gebleven. HBV Leiden trekt de zaak in. Daarnaast loopt nog de totstandkoming van het Huishoudelijk Reglement. Aan Trees wordt gevraagd de huidige stand van zaken toe te lichten (Actie 3). Tijdens de participatiedag in Nijmegen is het project Buurtrangers van Portaal door de inwoners van Nijmegen uitgeroepen tot beste participatieproject. 3 Verslag Voorjaarsoverleg 22 april 2013 Tekstueel: Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. Actiepunten: Punt 7: Betrekken van HBV s bij gedachtenvorming over wat Portaal niet meer (of beter en slimmer) moet doen. Het is niet duidelijk wat hier precies de actie is. Dit punt heeft betrekking op slimmer onderhoud (aanbesteding, uitvoering goedkoper, sneller en beter). Portaal zal hierover een informatienota sturen aan de huurdersorganisaties (Actie 4). Dit punt wordt aangepast en blijft staan. Punt 8: Aan HBV s toesturen van rapport Vernieuwde Stad. De huurdersorganisaties zouden graag vaker en eerder op de hoogte gehouden worden over dit soort activiteiten. Portaal zal actiever en tijdiger informatie en uitnodigingen doorsturen. Punt 9: Door Portaal aan HBV s voorleggen van voorstel huurprijsvorming van vrijesectorwoningen en inkomenstoets die daarbij moet gelden. Begin volgend jaar komt er een voorstel richting de HBV s (Actie 5). Punt 10: Portaal meldt de HBV s welke mogelijkheden er zijn om de onderwerpen Duurzaamheid/energieprestaties en Mutatieproces aan huurders voor te leggen en hoe dit te doen. De HBV s hebben gekeken welke onderwerpen zo belangrijk zijn, dat zij de adviestermijn zouden willen verlengen om de huurders te raadplegen. Dergelijke onderwerpen zijn sindsdien nog niet aan de orde geweest. Portaal heeft een projectteam duurzaamheid dat kijkt om welke onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid het gaat voor Daarover wil Portaal actief in gesprek met de HBV s. Er komt hierover een voorstel van Portaal richting de HBV s (Actie 6). De HBV s willen graag ook inzicht in de rest van het jaarprogramma, afgezien van de duurzaamheidsthema s. Het Overlegprogramma van 2014 wordt opgesteld, waarna de HBV s kunnen aangeven bij welke onderwerpen zij intensiever betrokken willen worden en mogelijk de adviestermijn willen verlengen om de achterban te kunnen raadplegen (Actie 7). Punt 11: Uitnodigen van de HBV s voor een gesprek over een gemeenschappelijke formule voor participatievormen. Er is een gesprek geweest en er is een mail gestuurd met een voorstel voor een miniconferentie. Alleen van Hestia is een reactie gekomen. De mail is opnieuw verstuurd. De HBV s komen hier op terug. Actie blijft staan (Actie 8). Punt 13: Nakijken houdbaarheidsdatum zienswijze bij verkoop en toesturen van procedure aan HBV s. Dit gaat om de adviesaanvraag die Portaal in Nijmegen heeft gedaan voor de complexgewijze verkoop van 350 eengezinswoningen. Tot op heden is er geen overeenstemming onder voorbehoud met een koper. Pas als er overeenstemming onder voorbehoud is wordt e.e.a. ter goedkeuring aan het ministerie voorgelegd. Het advies van de HBV maakt daar deel van uit. Portaal heeft e.e.a. per brief bevestigd aan de Klink en de nieuwe regelgeving meegestuurd. ( hierover is ook informatie beschikbaar op de website van het ministerie). Actie is hiermee afgehandeld. De overige actiepunten zijn afgehandeld, lopen nog of zijn geagendeerd. Najaarsoverleg 2013 pagina 2/7

3 4 Participatie HBV s De HBV s steken veel tijd en energie in het reageren op adviesaanvragen van Portaal. De HBV s merken op dat er dan niets mee gedaan wordt; ze zien er vaak niets van terug. Dit wekt de indruk dat Portaal voor de bühne wil voldoen aan de Overlegwet. Het gevoel bestaat dat het er niet toe doet wat de HBV s schrijven. Dat wekt irritatie op en het enthousiasme vermindert. HBV s voelen zich niet altijd serieus genomen. In het regio-overleg in Nijmegen is afgesproken dat er onderlinge afstemming plaatsvindt voordat Portaal een formeel antwoord geeft. Ook is afgesproken dat er een uitgebreidere reactie wordt gegeven waarin duidelijk wordt aangegeven wat Portaal precies doet met de opmerkingen van de HBV s en waarom een advies wel of niet wordt overgenomen. Documenten worden tijdig verstuurd, zodat de HBV zich hierin kan verdiepen en een advies kan vormen. De Klink zou graag deze afspraken ook voor dit overleg maken. Portaal kan zich de opmerkingen voorstellen. Met de OR vindt er, voordat tot een standpunt wordt gekomen, eerst een zogenaamd technisch overleg plaats. Dat helpt om dit soort problemen te voorkomen. Zoiets zou Portaal ook willen organiseren met de HBV s, zeker voor de complexe onderwerpen. De volgende afspraken zijn gemaakt: - Portaal zal voor een adviesaanvraag een informeel mondeling overleg plannen als dat nodig is. Tijdens dit overleg wordt duidelijk wat de afwegingen van Portaal zijn en welke speelruimte er is voor de HBV s; - Daarnaast zal Portaal bij de adviesaanvraag beter duidelijk maken wat het standpunt is en wat de overwegingen daarvoor zijn en letten op de toon van de nota s. - De HBV s melden meteen als het fout gaat. Tijdens het voorjaarsoverleg bekijken we hoe deze nieuwe werkwijze werkt. 5 Aandeel woningen voor minima HBV De Klink maakt zich zorgen over wat er daadwerkelijk nog beschikbaar is aan woningen voor minima. Portaal noemt tot 570 euro nog betaalbaar, HBV De Klink denkt daar anders over. De vraag is wat er nog is in de klasse tot 400 euro. Er wordt veel verkocht of de huren gaan omhoog. Er wordt wel veel gedaan voor de middeninkomens, maar de minima worden steeds minder bediend. Deze mensen hebben ook andere kosten en steeds meer mensen zijn werkloos. In Leiden is hetzelfde probleem. Hier wordt met schaarstepunten gewerkt, wat ervoor zorgt dat woningen die vrijkomen een hogere huur hebben. Amersfoort herkent dit probleem ook. Corporaties houden zich vaak ook niet aan de afspraken over de lage huurprijzen van woningen na renovatieprojecten. Er verdwijnen steeds meer goedkope huurwoningen. Portaal heeft prestatieafspraken met gemeenten met betrekking tot betaalbare huren. Er is daardoor altijd een grens aan de huurprijzen. Ten minste 50% van de woningen moet qua huurprijs liggen onder de tweede aftoppingsgrens, dat komt neer op 570 euro. Dat is de ondergrens voor Portaal. HBV s ontvangen jaarlijks een monitor waarin staat hoeveel woningen zijn verhuurd en tegen welke huurprijs en wat dat betekent voor de huurprijsontwikkeling van de woningvoorraad per gemeente. Jaarlijks wisselt Portaal daarover van gedachten met de HBV s. Gemeenten besteden ook veel aandacht aan dit onderwerp. De HBV s zouden in de monitor willen zien welk percentage van de woningen onder de eerste aftoppingsgrens zit, ook bij de aangeboden woningen. Portaal zou inzichtelijk willen hebben hoe groot de behoefte is aan goedkope huurwoningen. Uit de monitor zullen de cijfers blijken. Daarna kan bekeken worden of actie nodig is. De HBV s zouden graag een driepartijenoverleg willen, waarbij de woningcorporatie, de HBV s en de gemeente aanschuiven. In Leiden bestaat dit al. Portaal geeft aan dat Het Nieuwe Portaal deze richting op gaat. 6 Bezuiniging subsidie HBV s Er heeft vooroverleg plaatsgevonden in Leiden en Utrecht. Portaal bezuinigt op alle fronten. De vuistregel is zeven euro per woning aan subsidie voor een HBV. Er wordt gereageerd dat dit niet correct is. Aedes en de Woonbond hebben in 2010 een aanbeveling geschreven waarin het alleen uitgaan van een normbedrag per vhe niet helemaal correct is. Er zijn meerdere factoren zoals de voorraad, renovatie, activiteiten van de HBV Najaarsoverleg 2013 pagina 3/7

4 die invloed moeten hebben op de subsidie van de HBV. Trees van Haarst verduidelijkt dat het gaat om de jaarlijkse begrotingen van de HBV s. Daarover heeft Portaal gesproken met de Woonbond en die gaf dit normbedrag aan. Aanleiding is de noodzaak om Portaalbreed te bezuinigen op de kosten. Onderdeel daarvan is het leefbaarheidsbudget van waaruit de HBV s gefinancierd worden. Daarover wil Portaal in gesprek met de HBV s. Er is ook ruimte om te spreken over wat een goede norm kan zijn. Bij De Klink vallen de subsidies voor bewonerscommissies bij renovatieprojecten onder de totale subsidie voor de HBV. Dit zal nog worden uitgezocht door Portaal (Actie 9). Ook projectfinancieringen moeten op dezelfde manier lopen bij elke HBV. HBV s hebben misschien ook mogelijkheden om te bezuinigen, bijvoorbeeld door een gezamenlijk advies te doen in plaats van ieder apart. Overleggen met Portaal kan ook via video-conference, wat een besparing oplevert. Leiden denkt al langer na hoe het slimmer kan en heeft een uitgebreid uitgewerkte begroting die naar de aanwezigen zal worden toegestuurd (Actie 10). De HBV s zijn geschrokken van de norm van 7 euro; dan redden ze het niet. Portaal vindt dat normbedrag ook wel erg kort door de bocht, en hoeft daar niet naartoe. Het kan ook zinvol zijn om te vergelijken met andere corporaties, dan gaat het over andere bedragen (Actie 11). Portaal vraagt de HBV s om mee te denken. Het gaat dan niet om budget en geld, maar om stappen nemen om de dingen efficiënter en voordeliger te doen. Als extra ondersteuning nodig is dan is dat natuurlijk bespreekbaar. 7 Managementcontract Portaal 2014 De heer Van der Zeep biedt zijn excuses aan voor de late verzending van het jaarplan. Dat heeft te maken met een ophoping van werkzaamheden. Als het goed is, hebben de HBV s de jaarplannen van de regio s wel op tijd gezien en erop geadviseerd. Het jaarplan is een optelsom daarvan wordt een spannend jaar vanwege de reorganisatie. Richting de huurders zullen er niet veel nieuwe dingen worden ondernomen. Portaal is er trots op dat er niet beknibbeld wordt op de normale dingen, zoals woningonderhoud. Portaal blijft ook investeren. Renovaties nemen toe. Er wordt wel 50% bezuinigd op het budget voor leefbaarheid. Portaal denkt dat die 50% besparing wel kan door dingen efficiënter te doen. Er werd ook veel bekostigd uit het leefbaarheidspotje in plaats van uit het budget voor een specifiek project. Portaal gaat ook 20% snijden in de bedrijfslasten. Het uitgangspunt is dat de huurder hier geen last van krijgt. Dashboard De nieuwbouw is minder geworden. Portaal investeert daarin 42,1 miljoen. Portaal wil ruim 1600 eenheden renoveren, voor 113 miljoen. De operationele kasstroom is 39,2 miljoen, tegenover 63,9 miljoen in Die halvering komt omdat Portaal 30 miljoen moet afdragen aan het rijk aan verhuurdersheffing. Daarnaast betaalt Portaal 8 miljoen aan het Centraal Fonds voor de sanering van andere corporaties. Portaal moet ook in staat zijn om de leningen onder de woningen af te lossen, mocht Portaal in de problemen komen. Het gaat daarbij om 2% per jaar, wat neerkomt op 34 miljoen. Al met al zit Portaal nog net aan de positieve kant. Leegstandsderving verhuur is 0,5% van de inkomsten en we nemen de aanname dat het huurachterstandspercentage gelijk blijft met 1,33%. Portaal wil volgend jaar 443 woningen verkopen. Hierin ligt Portaal voorop vergeleken met de rest van de markt. Er wordt gevraagd wat kosten NPO betekent. Dit staat voor niet-planmatig onderhoud, waarvoor 27,4 miljoen begroot is. Dat is dagelijks onderhoud. Leegstandsderving verhuur is iets anders dan de huurderving uit de winst- en verliesrekening. Portaal stuurt op 0,5 % leegstandsderving. Portaal stuurt op kosten, waaronder personeelskosten en leefbaarheid. Dit heeft tijd nodig, maar het is duidelijk dat de kosten niet stijgen. HBV Leiden merkt op dat Portaal Leiden minder energielabels realiseert. Dat verdwijnt in het Najaarsoverleg 2013 pagina 4/7

5 totaaloverzicht. Portaal wil in 2014 aan de slag met een plan voor het vastgoed, opgebouwd vanuit de regio s, waarin de ambities op het gebied van vastgoed per regio naar voren komen. In Leiden wil Portaal aan de slag om de voorraad op standaardkwaliteit te brengen. In Amersfoort organiseert Hestia een bewonersvergadering om na te gaan hoe mensen kijken naar het zelf schoonhouden van portieken of groenonderhoud. Hestia doet een pilot om te zien of bezuiniging op servicekosten mogelijk is. Als dat daar goed werkt, kan het ook in andere plaatsen worden toegepast. Portaal heeft een sociale innovatie programma. Er zijn nu drie thema s benoemd. Dit initiatief kan vallen onder energie en zelfbeheer. De uitkomst is ook voor de andere HBV s interessant. Hestia houdt de HBV s en Portaal op de hoogte (Actie 12). Financiën De inkomsten komen vanuit de huren. Kostenposten zijn personeelskosten, onderhoud, rente over investeringen, verhuurdersheffing en de saneringsheffing. Portaal komt dan uit op 39,2 miljoen. Er wordt opgemerkt dat in het jaarplan staat dat, n.a.v. het geschil over de jaarlijkse huurverhoging, uit gesprekken met HBV s blijkt dat zij het belangrijk vinden dat Portaal huurders die in financiële nood komen, de helpende hand toesteekt. Deze gesprekken zijn bij de HBV s niet bekend. Deze tekst zal worden aangepast (Actie 13). 8 Het Nieuwe Portaal Portaal wil besparen en ook in verbinding zijn met huurders, gemeenten en Den Haag. Portaal doet nu een eerste stap en gaat daar in de komende tijd mee verder. De heer de Vette licht dit onderwerp toe. Samen met medewerkers en managers wordt een nieuw Portaal gebouwd in de komende jaren. De contouren zijn nu zichtbaar. Daar kunnen ook andere vormen van participatie bij horen. Het uitgangspunt is het voorzien in goede en betaalbare woningen. Aanleiding voor de vernieuwing van Portaal is de financiële situatie, de verhuurders- en saneringsheffing. Die lasten wil Portaal niet doorspelen richting de huurders, maar gaan besparen. Een andere aanleiding is het slechte imago van de sector en de politieke druk die op de corporaties wordt gelegd. Het is handig om dat ook mee te nemen in het ontwerp van Het Nieuwe Portaal. Het Nieuwe Portaal moet duurzaam zijn, financieel gezond en flexibel. Portaal zou structureel elk jaar 8,2 miljoen minder kosten moeten hebben. Het gaat dan om bedrijfskosten: personeelskosten, kantoormeubilair, ICT-kosten etc.. Kaasschaven is niet voldoende. De besparing gaat personeelsplaatsen kosten. Samen met werknemers en managers wordt nagedacht over mogelijke besparingen. Bijvoorbeeld door meer door de huurders te laten doen. Besparingen mogen niet ten koste gaan van de lokale verankering in de regio s: - Het veranderingsproces mag niet ten koste gaan van vindbaarheid. - Portaal wil ook aanspreekbaar blijven in de wijken en buurten en blijven samenwerken met de omgeving. - Klantcontacten worden meer/ waar mogelijk gedigitaliseerd. - Andere vormen van samenwerking, waarbij huurders en VvE s meer eigen verantwoordelijkheid nemen, zijn ook mogelijk. - Lokale verankering is ook dat er altijd een handelingsbevoegd, aanspreekbaar persoon aanwezig is voor de gemeente. De houding en het gedrag van de Portaal-medewerker zal ook veranderen, waarbij de medewerkers nog meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen resultaten. Aanwezige expertise uit de regio s zal meer worden gebundeld, waardoor het beter ten dienste komt van geheel Portaal. Het begint met bewustzijn bij de medewerker van welke kennis hij of zij heeft en dat die kennis breder kan worden ingezet. Besparing zit ook in het verder doorvoeren van de netwerkorganisatie. Kennis wordt gebundeld en ter Najaarsoverleg 2013 pagina 5/7

6 beschikking gesteld aan de regio s. Dit mag ook niet ten koste gaan van de lokale verankering. Het afhandelen van de vragen van de huurder moet nog wel lokaal mogelijk zijn. Er wordt steeds gekeken waar het wel en niet kan. Op het gebied van leefbaarheid centraliseert Portaal bijvoorbeeld niet. Het driekamermodel is een ander uitgangspunt. De vraag is of de juiste beslissingen worden genomen op de juiste manier. Het is belangrijk na te gaan wat de inkomsten zijn, wat de uitgaven zijn, wat de doelstellingen zijn en wat er nodig is om de organisatie op orde te houden. Dit zal verankerd worden in Het Nieuwe Portaal, om het transparant te maken voor alle betrokkenen. Het gaat erom een balans te vinden tussen die verschillende aspecten. In de nieuwe organisatiestructuur blijven de Raad van Bestuur en de stafafdelingen. De treasury afdeling zal zichtbaarder worden, omdat deze afdeling bepalend is om het eigen vermogen op orde te krijgen. Regiodirecteursfuncties verdwijnen. In de nieuwe situatie krijgt elke regio een aantal assetmanagers en een social manager. De assetmanager gaat over de goede exploitatie van vastgoed van een beheersbaar aantal complexen (vijfduizend woningen). Hij geeft ook opdracht tot renovatie. Zijn doel is geld verdienen zodat we onze maatschappelijke doelstellingen kunnen bereiken. Er zijn vier senior assetmanagers. De social manager houdt zich bezig met maatschappelijke ontwikkelingen, met wat er speelt in de regio. Hij is de verbindingsofficier voor huurders. Hij let op leefbaarheid en heeft daar ook budget voor. Dit moet allemaal nog preciezer worden uitgewerkt per regio, afhankelijk van wat er in elke regio speelt. Het bestuur stuurt de social managers aan. De bestuurder zal operationeler worden. Dit levert ook besparingen op. Verhuur en sociaal beheer vindt in de regio s plaats. De medewerkers worden aangestuurd door de social manager. De afdeling Verkoop zal functioneel door de assetmanager aangestuurd worden. De medewerkers blijven dan wel in de regio s werkzaam. Een renovatie gaat bijvoorbeeld in samenspraak met de social manager en de assetmanager. De assetmanager geeft de opdracht. Het blijft nog wel een zoektocht naar hoe de dingen het beste georganiseerd kunnen worden, op een manier dat alle belangen goed vertegenwoordigd zijn. Afhankelijk van wat er speelt, gebeurt dat lokaal of regionaal. Per regio kunnen verschillende keuzes gemaakt worden, op basis van specifieke kwesties. De HBV s constateren dat er meer ruimte ontstaat voor de huurders, waarmee ook meer activiteit van de huurders wordt verwacht. Gemeenten en andere stakeholders zullen waarschijnlijk ook meer invloed krijgen. Portaal gaat daarin verder dan de aanbevelingen van de commissie Dekker. Portaal wil een wederzijds verplichtende samenwerking tussen gemeenten, HBV s en corporaties. Het gaat van inspraak naar meespraak. Het had ook op een andere manier gekund, maar Portaal heeft hiervoor gekozen. De term meespraak moet nog concreet ingevuld worden. Dit zal verder ontwikkeld worden in de komende jaren, in samenspraak met alle betrokkenen. Portaal stuurt de informatie aan de HBV s (Actie 14). In het voorjaarsoverleg komt dit onderwerp opnieuw aan de orde. De HBV s worden uitgenodigd om vragen te stellen. In de komende maanden zal hierover ook overleg met de HBV s plaatsvinden. 9 Resultaten- en besluitenoverzicht Q en Overlegprogramma 2013 Hestia heeft een vraag over de adviesaanvraag voor de update asbestbeleid. Mevrouw Brugmans organiseert hiervoor een mondeling overleg (Actie 15). Het onderhoudsabonnement is verplaatst van Q3 naar Q4. Hestia wil graag weten of dat dit jaar nog gebeurt. Mevrouw Brugmans verwacht van niet. De heer Heijen vindt dat huurdersparticipatie hier ook in genoemd moet worden. Portaal neemt dit op (Actie 16). Als de VOC voor niets aan de deur komt, moet de klant de volgende keer de voorrijkosten betalen bij wijze van boete. Het voorstel vanuit de HBV s is om dit ook omgekeerd in te stellen: dat VOC een boete betaalt als VOC de klant laat zitten. Dat gebeurt meer dan eens. Portaal onderzoekt hoe dit georganiseerd kan worden (Actie 17). De hoogte van de boete komt niet overeen met wat staat in de Algemene Huurvoorwaarden. De heer Heijen merkt op dat het lijkt of het huurbeleid met betrekking tot regels voor geliberaliseerde huur in Najaarsoverleg 2013 pagina 6/7

7 de vergelijking met commerciële verhuurders al is vastgelegd. Dat is nog niet zo. Hestia geeft aan dat de indruk bestaat dat onder medewerkers van Portaal onduidelijkheid is over de rechtspositie van Portaal in de VVE s. Portaal geeft aan dat op dit moment medewerkers o.a. op dit punt worden getraind. Hestia houdt het in de gaten en trekt weer aan de bel indien nodig. 10 Rondvraag Er wordt gevraagd waarom het onderwerp huurderving en leegstand niet in het jaarverslag 2012 staat. Dit onderwerp zal aan de orde komen in het jaarverslag 2013 (Actie 18). Het voorstel wordt gedaan dat, als de commissarissen op werkbezoek gaan naar de regio s, om dan daar ook met de huurders te spreken. Portaal zal het werkprogramma opsturen naar de HBV s zodat dit ook kan worden ingepland (Actie 19). 11 Sluiting vergadering De voorzitter sluit de vergadering. Najaarsoverleg 2013 pagina 7/7

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Utrecht, februari 2015 Marnixlaan 170-172 3552 HH Utrecht, info@huurdersnetwerkmitros.nl, 030-242 16 88 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Betaalbaarheid... 4 3.

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 4 MAART 2014 JAARGANG 1, NUMMER 1 Wilt u de nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen stuur uw emailadres dan naar vhos@xmsnet.nl Inhoud: Inleiding. Van de voorzitter. Verenigingszaken.

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 17 NOVEMBER 2014 JAARGANG 1, NUMMER 3 Klik hieronder op uw onderwerp om er snel naar toe te gaan: Inhoud: Inleiding. Van de voorzitter. Verenigingszaken. Beleid Portaal. Adviezen

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

euro. Voor de huishoudens met een inkomen boven de 43.602 euro, kan de huur door de liberalisatiegrens heen stijgen.

euro. Voor de huishoudens met een inkomen boven de 43.602 euro, kan de huur door de liberalisatiegrens heen stijgen. Gezamenlijke Huurdersorganisaties Portaal t.a.v. het secretariaat ASW / Team Wonen Hooigracht 12 2312 KS Leiden Datum 24-1-2014 Betreft Adviesaanvraag Jaarlijkse huurverhoging 2014 Ons kenmerk 140124 Behandeld

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Verslag HVO-WBO. 1. Opening

Verslag HVO-WBO. 1. Opening Verslag HVO-WBO Aanwezig: HVO: De heer J.G.B.M. Schulte, de heer W.J.M. Hofman, de heer J. Lansink, de heer G.J.A. Kogelman, de heer A.G. Teunissen WBO: De heer H.H.J. Tossaint, mevrouw K. van der Linden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Bewonersvereniging Rijswijk JAARVERSLAG REKENING

Bewonersvereniging Rijswijk JAARVERSLAG REKENING Bewonersvereniging Rijswijk JAARVERSLAG en REKENING 2013 Voorwoord In de afgelopen jaren heeft de Bewonersvereniging Rijswijk bij het opstellen van haar jaarplan zich grotendeels laten leiden door zaken

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2012 4. Nieuwbouwprojecten Laauwik 5. Ontwikkelingen in de sector en de

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Woningverbetering: verzoek om uitspraak

Woningverbetering: verzoek om uitspraak Woningverbetering: verzoek om uitspraak Zijn huurder en verhuurder na een woningverbetering het niet eens over de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen uitspraak te doen

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Het inflatiepercentage voor 2014 is uitgekomen op 1%. Bovengenoemde inkomensgrenzen betreffen het peiljaar 2013.

Het inflatiepercentage voor 2014 is uitgekomen op 1%. Bovengenoemde inkomensgrenzen betreffen het peiljaar 2013. Gezamenlijke Huurdersorganisaties Portaal t.a.v. het secretariaat ASW / Team Wonen Hooigracht 12 2312 KS Leiden Datum 14-1-2015 Betreft Adviesaanvraag Jaarlijkse huurverhoging 2015 Ons kenmerk 140114 Behandeld

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 4: Het overleg

Handboek huurdersorganisaties. Deel 4: Het overleg Handboek huurdersorganisaties Deel 4: Het overleg Handboek huurdersorganisaties Deel 4 Het overleg E ectief vergaderen, onderhandelen en adviseren Handboek huurdersorganisaties Deel 4: Het overleg - effectief

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2010. Stec Groep B.V. 20 september 2011

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2010. Stec Groep B.V. 20 september 2011 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2010 Stec Groep B.V. 20 september 2011 INHOUD 1. CONCLUSIES 1 1.1 Scherpe daling investeringen in nieuwbouw koop 1 1.2 Gezocht: betaalbare woningen, maar wel nabij

Nadere informatie

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING Dilemma s en (on)mogelijkheden Henk Heeger (Havensteder en OTB, TU DELFT) 12 november 2014 13-11-2014 1 INLEIDING Voorstellen Henk Heeger: werkt zowel bij het OTB (TU-Delft)

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Beleidsplan Duwoners 2014

Beleidsplan Duwoners 2014 Beleidsplan Duwoners 2014 Het beleidsplan van 2014 is een voortzetting van eerdere beleidsplannen van Duwoners en kan worden samengevat in de volgende punten: 1. Duwoners streeft ernaar dat huurders zoveel

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode Verslag Vergadering Datum : 13 mei 2013 Locatie Aanwezig Genodigd Afwezig Notulist Aantal pagina s : 5 : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode : De Rijp, Bloemendaal : Bestuur Huurdersvereniging

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere woningcorporaties Impressie Benchmark Financiële Functies

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen OBC/15-008.25.1 Verslag van de jaarvergadering van het bestuur van de Stichting OBC met bewonerscommissies gehouden op donderdag 26 maart 2015 in het verenigingsgebouw van ZKV de Meervogels Aanwezig van

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden Studiedagen 2015 In deze folder vindt u het cursusaanbod van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) in 2015. Alle cursussen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten: Inhoudelijke kennis van

Nadere informatie

Ét* wonen limburg. WHA/Phu/2013-036. Aan het GOH. Bergweg 4 5801 EG VENRAY

Ét* wonen limburg. WHA/Phu/2013-036. Aan het GOH. Bergweg 4 5801 EG VENRAY Kenmerk WHA/Phu/2013-036 Ét* Aan het GOH t.a.v. Mevrouw W. Traa Bergweg 4 5801 EG VENRAY Geachte leden van het Gezamenlijk overleg Huurderorganisaties, Wij danken u voor uw adviezen inzake de wijziging

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie