GEBRUIKERSHANDLEIDING OWNER S MANUAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING OWNER S MANUAL"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OWNER S MANUAL Tube lifting clamp CRK REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303 / 6202 VA Maastricht Telefoon: Fax:

2 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Please carefully read the safety instructions of this owner s manual before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer! Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product.we appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice. Garantieaanvraag Registreer Uw product vandaag nog! Warranty request Register your product today!

3 INHOUDSOPGAVE: 1. Algemeen 4 2. Werkingsprincipe 4 3. Gebruiksgebied 4 4. Veiligheidsvoorschriften 4 5. Hijsen 5 6. Onderhoud 5 7. Demontage/montage 6 8. Revisie 6 9. Vernietiging Foutprocedure Conformiteitsverklaring 7 TABLE OF CONTENTS: 01. General Operating principle Application Safety Instructions Lifting Maintenance Assembly / Disassembly Revision Disposal Troubleshooting Declaration of conformity 12 3

4 1. ALGEMEEN: LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U DE KLEM GEBRUIKT. Bedankt voor de aanschaf van uw nieuwe Rema veiligheids-platenhijsklem. Rema is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming en staat door haar ruime ervaring garant voor optimale kwaliteit en veiligheid. Rema hijsklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige staalsoorten en voldoen geheel aan de Europese eisen en normen zoals gesteld in de Machinerichtlijn 2006/42/EG. 2. WERKINGSPRINCIPE: De CRK -hijsklemmen zijn speciaal ontworpen voor het horizontaal hijsen en transporteren van pijp en rondstaal. Ze bestaan uit een huis en een hijsoog. 3. GEBRUIKSGEBIED: - De CRK-hijsklemmen zijn uitsluitend geschikt voor het hijsen en transporteren van pijp en rondstaal. - Toegestane gebruikspositie van de klem is: - Het hijsen en transporteren van pijp en rondstaal uit horizontale positie - Technische documentatie opvraagbaar bij fabrikant. 4. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: DENK AAN UW PERSOONLIJKE VEILIGHEID: LEES EERST DE ONDERSTAANDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. - Voor uw eigen veiligheid en om uw aanspraak op onze productveiligheid te continueren moet de klem minimaal 1 maal per jaar gecontroleerd, getest en indien nodig gereviseerd worden door Rema of een ander erkend revisiebedrijf. Zie ook het hoofdstuk "revisie" (8). Neem contact op met Rema voor meer informatie. LEVENSGEVAAR: - Werk nooit met een ongekeurde klem. - Neem afstand bij het hijsen en ga nooit onder de last staan. - Gebruik de klem niet als hij beschadigd is; laat de klem repareren door Rema of een ander erkend revisiebedrijf. Bij twijfel: Raadpleeg uw leverancier. - Hijs nooit meer dan één last tegelijk. - Hijs nooit lasten die zwaarder zijn dan de veilige werklast (WWL), zoals aangegeven op de klem, het certificaat en in bovenstaande tabel. - Hijs geen pijp en of rondstaal die groter of kleiner zijn dan de bekopening, zoals aangegeven op de klem en het certificaat. - Pas bij gelijktijdig gebruik van meerdere hijsklemmen naast elkaar een hijsbalk (evenaar) en voldoende lange hijsstroppen of kettingen toe, zodat de hijsogen van de hijsklemmen nooit zijdelings belast worden - Ontdoe de last op de plaats waar de klem wordt aangebracht van vet, olie, vuil, corrosie en walshuid. - Zorg dat de klem(men) dusdanig geplaatst zijn dat de last in balans is tijdens het hijsen. - De klem is uitsluitend geschikt voor gebruik in normale atmosferische omstandigheden. 4

5 WAARSCHUWING: - Een vrije val of het ongecontroleerd slingeren aan de kraanhaak waarbij voorwerpen geraakt worden kan schade aan de klem veroorzaken. Indien dit gebeurt dient de klem voor gebruik op goede werking gecontroleerd te worden. - Hijsklemmen zijn niet geschikt als permanente verbinding. - De klem dient maandelijks onderhouden te worden, zie het hoofdstuk "onderhoud" (6). - Breng geen wijzigingen aan op de klem (lassen, slijpen e.d.), deze kunnen de werking en de veiligheid nadelig beïnvloeden en hierdoor vervallen alle vormen van garantie en productaansprakelijkheid. - Gebruik om bovenstaande reden ook alleen originele Rema onderdelen. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. 5. HIJSEN: - Controleer of de veilige werklast (WWL) van de klemmen voldoende is voor de belasting die in de hijssituatie ontstaat. Let op: de veilige werklast (WWL) is weergegeven per hijsklem. - Bevestig de hijsklem aan de hijsinstallatie: 1. direct aan een kraanhaak met veiligheidssluiting, 2. d.m.v. een harp of D-sluiting, 3. d.m.v. een strop of ketting eventueel in combinatie met een harp of D-sluiting. - Zorg ervoor dat alle bevestingsmiddelen gekeurd en van het juiste tonnage zijn. Let op dat bevestigingsschalmen en -sluitingen voldoende groot zijn, zodat de klem vrij in de haak kan bewegen. - Controleer of de klem geen zichtbare schade heeft. - Controleer of de klem soepel open en dicht gaat. - Maak de last ten plaatse van de hijsklem vrij van vet, vuil en walshuid. - Open de klem. - Plaats de klem volledig over de pijp en of rondstaal en zorg dat de klem dusdanig geplaatst is dat de last in balans is tijdens het hijsen. - Hijs rustig zodat de hijskracht kan aangrijpen; controleer of de klem niet draait of kantelt. - Indien de klem kantelt of draait doorloop dan het hoofdstuk "hijsen" (5) opnieuw. - Zorg dat de last stabiel is geplaatst. 6. ONDERHOUD: - Controleer minstens eenmaal per maand de algehele staat van de klem, zie het hoofdstuk "demontage/montage" (7). - Gebruik de klem niet meer als: - het huis gescheurd of vervormd is. - het hijsoog zichtbaar vervormd is, - de bouten zichtbaar vervormd zijn, - borgmoeren ontbreken, - de markering op de klem niet meer leesbaar is. Afhankelijk van de geconstateerde gebreken: - demonteer en reinig de klem (zie hoofdstuk "demontage/montage" (7)) of - laat de klem reviseren door Rema of een ander erkend revisiebedrijf (zie hoofdstuk "revisie" (8)). Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. 5

6 7. DEMONTAGE/MONTAGE: De klem kan voor het reinigen en inspecteren op eenvoudige wijze gedemonteerd worden. - Verwijder de borgmoeren en bouten - Verwijder het hijsoog en haal alle delen van elkaar - Controleer alle bouten en afstandbussen - Reinig alle onderdelen m.b.v. een standaard ontvettingsmiddel. - Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde. - Plaats altijd nieuwe originele borgmoeren - Gebruik bij vervanging altijd originele Rema onderdelen. - Verwijder eventuele bramen m.b.v. een vijl. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. 8. REVISIE: - Minimaal 1 keer per jaar, of als schade aan de klem dit nodig maakt, dient u de klem te laten controleren, testen en indien nodig reviseren door Rema of een ander erkend revisiebedrijf. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. 9. VERNIETIGING: - De klem kan aan het einde van zijn levensduur als oud ijzer behandeld worden, mits de klem onbruikbaar wordt gemaakt. 10. FOUTPROCEDURE: Storing Mogelijke oorzaak Handeling Last slipt Klem scharniert zwaar Huis krom Hijsoog ovaal Bouten krom Borgmoeren ontbreken Last vuil Bek open gebogen Klem overbelast Klem overbelast Klem overbelast Klem overbelast Onjuiste montage Reinig last Afkeur klem Afkeur klem Afkeur klem Afkeur klem Afkeur klem Monteer nieuwe borgmoeren 6

7 1. GENERAL Congratulations with the acquisition of your REMA safety lifting clamp. The quality systems of management and services of REMA fully comply with ISO 9001 standards. The many years of vast experience are a guarantee of optimum quality and safety. REMA Lifting Clamps are made of top quality alloyed steel and fully comply with European standards as laid down in Machine Directive 2006/42/EG. 2. OPERATING PRINCIPLE The CRK lifting clamps have been specially designed for horizontal lifting and transporting of tubes, bundles of tubes and solid round materials. The clamp consists of a body and a lifting shackle. 3. APPLICATION REMA CRK Lifting Clamps are exclusively designed for lifting and transporting tubelike solid shapes. Permissible positions for using the clamp are: - Lifting and transporting tubes, bundles of tubes and solid round materials from a horizontal position. (Technical documentation is available from the manufacturer) 4. SAFETY INSTRUCTIONS: BE AWARE OF YOUR PERSONAL SAFETY: READ THE INSTRUCTIONS BELOW. Ensure your personal safety and continue to benefit from our product safety by having the clamp inspected, tested and if necessary revised at least once a year by REMA or another recognised mechanical repair centre. Also please refer to section 8 of this manual for further instructions on revision. For additional information please contact REMA DANGER: - Never work with an untested clamp. - Keep your distance when lifting and never stand under the load. - Do not use the clamp if damaged; have the clamp repaired an recognized mechanical repair centre. If in doubt consult your supplier. - Never lift more than one tube or bundle at a time. - Do not lift loads which are larger or smaller than the jaw opening, as indicated on the clamp and the test certificate. - Do not lift loads which are heavier than the safe working load (WLL), as indicated on the clamp and the test certificate. - When using a number of clamps at the same time provide lifting slings or chains of a sufficient length. 7

8 - When simultaneously operating a number of clamps at the time side by side use a lifting beam (equaliser) and lifting slings or chains of a sufficient length to ensure that the lifting shackles on the clamps are never subjected to lateral load. - Remove all grease, oil, dirt, corrosion and mill scale from the load at the point where the clamp is to be attached. - Ensure that the clamp(s) is (are) positioned so as to balance the load when it is being lifted. - The clamp is only suitable for use in normal atmospheric conditions. WARNING: - A free fall or uncontrolled swaying at the crane hook resulting in objects being struck may cause damage to the clamp. If this happens check whether the clamp is in good working order before using it again. - Lifting clamps are not suitable for creating permanent joints. - The clamp should be maintained on a monthly basis. Refer to section 6 on "maintenance". - Do not modify the clamp (by welding, grinding, etc.), as this can adversely affect its operation and safety, thereby nullifying any forms of guarantee and product liability. - For the same reason, use only original REMA components. - Any improper use of the clamp and/or failure to observe any directions and warnings in these operating instructions concerning the use of this product may endanger the health of the user and/or bystanders. KEEP THESE OPERATING INSTRUCTIONS SAFE AND AT YOUR DISPOSAL AT ANY TIME. 5. LIFTING - Check whether the safe working load (WLL) of the clamp is sufficient for the load created in the lifting situation. N.B.: the safe working load (WLL) is shown on each lifting clamp. - Attach the lifting clamp to the hoisting mechanism: 1. directly to a crane hook by means of a safety shackle, 2. by means of a coupling link or D shackle, 3. by means of a sling or chain, if necessary in conjunction with a coupling link or D-shackle. - Ensure that all attachments have been tested and are of the correct tonnage. Make sure that coupling links and shackles are large enough to allow the clamp to move freely in the hook. - Check whether the clamp has any visible damage. - Check whether the clamp opens and closes smoothly. - Open the clamp. - Place the legs as far as they will go over the load, making sure that the clamp is positioned so as to balance the load when it is being lifted. - Lift gently so that lifting force can be applied; check whether the clamp is rotating or tilting. 8

9 - If the clamp is rotating or tilting go through this section on again. - Ensure that the load is in a stable position. 6. MAINTENANCE - Check the general condition of the clamp at least once a month, refer to section 7 on assembly / disassembly. - Stop using the clamp if: - the body is split or deformed - the lifting shackle is visibly deformed, - the shackle pins are visibly deformed, - any locking nuts are missing, - the marking on the clamp is no longer legible. Depending on the defects noted: - dismantle and clean the clamp (see section 7 on assembly / disassembly, or - have the clamp revised by REMA Holland B.V. or another recognized mechanical repair centre (see section 8 on revision). IF IN DOUBT CONTACT YOUR SUPPLIER 7. ASSEMBLY / DISASSEMBLY The clamp can be easily dismantled for cleaning and inspection. - Remove the locking nuts and bolts. - Remove the lifting shackle and take apart the various components. - Check all bolts and distance bushings. - Clean all parts with a standard degreasant. - Assemble all the parts in reverse order. - Always use new and original locking bolts. - When replacing parts always use original REMA components. - Remove any burr with a file. IF IN DOUBT CONTACT YOUR SUPPLIER 8. REVISION - At least once a year, or if occasioned by damage to the clamp, you should have the clamp inspected, tested and if necessary revised by REMA or another recognized mechanical repair centre. IF IN DOUBT CONTACT YOUR SUPPLIER 9. DISPOSAL - Once it has reached the end of its useful life the clamp can be treated as scrap iron, provided that the clamp is rendered unfit for use. 9

10 10. TROUBLESHOOTING Trouble Possible cause Action Load slipping Legs bent open Reject clamp Clamp pivoting badly Body bent Shackle oval Bolts are bent Locking bolts missing Clamp difficult to open/ close Clamp overloaded Clamp overloaded Clamp overloaded Clamp overloaded Incorrectly assembled Clamp worn out Clamp contaminated Reject clamp Reject clamp Reject clamp Reject clamp Fit new locking bolts Reject clamp Clean clamp REMA Holland b.v. 10

11 11

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING Phoenix 12/850 Copyrights 1999, 2000 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication or part thereoff, may not reproduced in any form by any method,

Nadere informatie

F-30A. Planer Schaafmachine. Adjusting screw type. Handling instructions Gebruiksaanwijzing

F-30A. Planer Schaafmachine. Adjusting screw type. Handling instructions Gebruiksaanwijzing Planer Schaafmachine F-30A Adjusting screw type Read through carefully and understand these instructions before use. Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen. Handling instructions

Nadere informatie

GB Instruction for use NL Gebruikersinstructies! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use NL Gebruikersinstructies! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use NL Gebruikersinstructies! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Nadere informatie

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter EN NL DE Installation and operation instructions Installatie- en bedieningshandleiding Installation und Bedienung ENGLISH 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

KLASEN. Design and Quality IKEA of Sweden

KLASEN. Design and Quality IKEA of Sweden KLASEN Design and Quality IKEA of Sweden ENGLISH 4 NEDERLANDS 12 4 ENGLISH KLASEN gas barbecue WARNING For outdoor use only. Read these instructions before using the barbecue. Failure to follow these

Nadere informatie

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators Contents User instructions Section Subject Page 1 Introduction 2 2 QUICK REFERENCE 2 3 Unpacking 4 4 Location and Installation

Nadere informatie

NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15. Language, Taal. Country, Land

NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15. Language, Taal. Country, Land MÖJLIG GB NL NL NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15 Language, Taal Country, Land ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 6 Care and cleaning 7 Subject

Nadere informatie

Network Camera. Quick Guide. Powered by

Network Camera. Quick Guide. Powered by Network Camera Quick Guide Powered by Safety Precautions English WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Nadere informatie

Network Camera. Quick Guide DC-E1112WR / DC-E1212WR. Powered by

Network Camera. Quick Guide DC-E1112WR / DC-E1212WR. Powered by Network Camera Quick Guide DC-E1112WR / DC-E1212WR Powered by Safety Precautions English WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Pulleyliften Installation manual Pulley lift systems

Gebruiksaanwijzing Pulleyliften Installation manual Pulley lift systems Gebruiksaanwijzing Pulleyliften Installation manual Pulley lift systems Lees alvorens installeren: De Pulley liften zijn speciale liften die speciale aandacht vragen bij de installatie en gebruik. De Pulley

Nadere informatie

Lees de veiligheidsinstructies voor het gebruikt!

Lees de veiligheidsinstructies voor het gebruikt! Document version: Date : 2014-09- 15 Revision : 5 Title : EX- SM14_UserGuide- 20150129.docx Inhoudsopgave 1. Veiligheidsinstructie... 2 2. Technische specificaties... 4 3. Verklaring over inhoud en eigendom...

Nadere informatie

Lees de veiligheidsinstructies voor het gebruikt! Read the safety instructions prior to operation!

Lees de veiligheidsinstructies voor het gebruikt! Read the safety instructions prior to operation! Document version: Date : 2014-09-15 Revision : 2 Title : EX-SM14_UserGuide-20141007.docx Inhoudsopgave 1. Veiligheidsinstructie... 2 2. Technische specificaties... 4 3. Verklaring over inhoud en eigendom...

Nadere informatie

GOLDEN 2000 AMBER SMART

GOLDEN 2000 AMBER SMART Instructieboekje Manual - Handbuch - Mode d emploi Příručka - Príručka - Instrucţiuni GOLDEN 2000 AMBER SMART Infraroodstraler met afstandsbediening en app-bediening Infra red heater with remote control

Nadere informatie

Operating Instructions HOB Contents

Operating Instructions HOB Contents PK 644 D GH X /HA G PK 644 D GH /HA G PKQ 644 D GH /HA G PKQ 755 D GH /HA G PK 755 D GH X /HA G English Operating Instructions HOB Contents Operating Instructions,1 Warnings,2 Assistance,4 Description

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

gaskookplaat gas hob Handleiding Manual GK964 GK975 GK995 GKW964

gaskookplaat gas hob Handleiding Manual GK964 GK975 GK995 GKW964 Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel. The appliance identification card is located on the bottom of the appliance. GK94 GK9 GK99 GKW94 Plak hier het toestel-identificatieplaatje.

Nadere informatie

ego Move Handleiding / User s manual ego Moving People Designed by ego Intelligent Technology Distributed by ego Europe B.V.

ego Move Handleiding / User s manual ego Moving People Designed by ego Intelligent Technology Distributed by ego Europe B.V. ego Move Handleiding / User s manual ego Moving People Designed by ego Intelligent Technology Distributed by ego Europe B.V. info @ ego-move.com www.ego-move.com Nederlands 5 Inhoudsopgave English 17 Table

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik

Instructies voor het gebruik Instructies voor het gebruik WASMACHINE Nederlands,1 English,13 Inhoud Installatie, 2-3 Uitpakken en waterpas zetten Water- en elektrische aansluiting Eerste wasprogramma Technische gegevens Beschrijving

Nadere informatie

ST140 Mobile Amplifier 8" (178.867)

ST140 Mobile Amplifier 8 (178.867) ST140 Mobile Amplifier 8" (178.867) Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanleitung GB Congratulations on the purchase of this SkyTec Karaoke set. Please read this manual carefully prior to using

Nadere informatie

PREMIUM SERIES HANDLEIDING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG

PREMIUM SERIES HANDLEIDING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG PREMIUM SERIES HANDLEIDING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG NEDERLANDS Algemeen Gefeliciteerd! U bent zojuist de trotse bezitter geworden van een QWIC elektrische fiets. Waarschijnlijk wilt u op dit moment maar

Nadere informatie

Whoop ECHO Quick Start Guide. Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3. 2. Verklaring over inhoud en eigendom... 5. 3. Uw Whoop Smartphone...

Whoop ECHO Quick Start Guide. Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3. 2. Verklaring over inhoud en eigendom... 5. 3. Uw Whoop Smartphone... Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verklaring over inhoud en eigendom... 5 3. Uw Whoop Smartphone... 10 4. Beginnen... 15 5. Applicaties & widgets... 18 6. Bijgeleverde accessoires... 22 7. Problemen en

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display GEBRUIKERS- HANDLEIDING CFX-750 Display Versie 1.00 Revisie A Oktober 2010 Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Nadere informatie

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY Document: P-505 Manual Ver 02.doc Page 2 of 48 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION

Nadere informatie

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Installation manual Outdoor Unit Model name: RAV-SM1603AT-E RAV-SM1603ATZ-E RAV-SM1603ATZG-E Not accessible to the general public Vente interdite au grand public Kein öffentlicher

Nadere informatie

Stap-voor-stap-handleiding Step by step manual. Astro. Nederlands / English. Version 003

Stap-voor-stap-handleiding Step by step manual. Astro. Nederlands / English. Version 003 Stap-voor-stap-handleiding Step by step manual Astro Nederlands / English Version 003 Document number Version Author Word Version Saved Status : 03-000882 : 003 : R. Siegel : 31 : 18/03/2004 13:25 : Approved

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-067-32 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens

Nadere informatie

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500.

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500. Vodafone Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500 Vodafone PO Box 1500 6201 BM Maastricht 0800-050 vodafone.nl Neem voor vragen contact op met Vodafone Klanten service 1200 For questions, please contact

Nadere informatie

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands

DAT IS JUIST SAFETY FIRST. GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands DAT IS JUIST SAFETY FIRST GDS Europe BV (uitgeverij/publisher) Nieuw Vennep The Netherlands Dit is een uitgave van: Stichting Scheepvaart Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Tel: +31 (0)20 607 49 81 Fax: +31

Nadere informatie