(Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening"

Transcriptie

1 Bijlage 1 bij circulaire JM/th/I/01/63c BELEIDSREGEL I-498 Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 1, van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 199 (Stb. 1991, 73), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 17 mei 000 (Stb. 000, 1), met uitzondering van de categorale ziekenhuizen (CTG categorie 011). b. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 00 en werkt terug tot die datum indien de bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum plaatsvindt. c. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregels I-364 en I-34 met betrekking tot de onder 1a genoemde organen voor gezondheidszorg gelden, wordt hiermee gewijzigd van 'onbepaald' in 'tot en met 31 december 001'. d. De termijn waarvoor de beleidsregel geldt is: onbepaald. e. De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau/prijspeil 001. f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen".. DEFINITIES Adherentie Een rekeneenheid die tot uitdrukking brengt de mate waarin de bevolking gebruik maakt van de klinische, poliklinische en dagverplegingscapaciteit van een ziekenhuis. (Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening Bij de budgetbepaling wordt uitgegaan van het gewogen aantal zogenaamde poortspecialisten. Als poortspecialisme worden de volgende specialismen onderscheiden: internisten geriaters longartsen cardiologen reumatologen maag-/darmartsen allergologen kinderartsen chirurgen orthopeden urologen plastisch chirurgen neurochirurgen cardio-pulmonale chirurgen gynaecologen oogartsen KNO-artsen dermatologen neurologen neuroloog/zenuwarts liaisonpsychiaters revalidatieartsen tandarts-specialisten voor:

2 - mondziekten en kaakchirurgie - dentomaxiliaire orthopedie Voor de bepaling van het aantal specialisteneenheden en assistent-geneeskundigen in opleiding is de beleidsregel capaciteitswijzigingen van toepassing. In onderstaande tabel zijn de wegingsfactoren aangegeven. Tabel 1 Specialistenwegingsfactoren Specialisten wegingsfactoren voor: classificatie functieniveau internisten 1,6 geriaters 1,75 longartsen 1,5 cardiologen 1,3 reumatologen 0,88 maag-/darmartsen 1,6 allergologen 0,0 kinderartsen 0,73 chirurgen 1,47 orthopeden 1,45 urologen 0,93 plastisch chirurgen 0,66 neurochirurgen 1,09 cardio-pulmonale chirurgen,14 gynaecologen 0,73 oogartsen 0,18 KNO-artsen 0,5 dermatologen 0,37 neurologen 1,4 neuroloog/zenuwarts 0,90 liaisonpsychiaters 1,07 revalidatieartsen 0,66 radiotherapeuten 0,93 (alleen voor opname) tandarts-specialisten voor: - mondziekten en kaakchirurgie 0,53 - dentomaxiliaire orthopedie 0,37 anesthesisten (pijnbestrijding) 1,64 (alleen voor opname en polikliniekbezoek) Bij de vaststelling van het budget van de instelling wordt gebruik gemaakt van de gewogen specialisteneenheid. Het aantal poortspecialisten vermenigvuldigd met de in bovenstaande tabel genoemde wegingsfactoren geeft het aantal gewogen specialisteneenheden. Het gewogen aantal specialisteneenheden is bepalend voor de groepsindeling van het ziekenhuis (zie onderdeel 3 van deze beleidsregel) en voor de waardering van de parameters specialisteneenheid alsmede voor de berekening van het aantal gewogen opnamen en eerste polikliniekbezoeken. Assistent-geneeskundigen in opleiding tellen voor de berekening van het budget mee voor 44% van het gewicht van het desbetreffende poortspecialisme. Voor de berekening van de in het budget op te nemen loonkosten voor assistent-geneeskundigen in opleiding geldt dat daarvoor behalve het aantal agio's behorend bij de hierboven genoemde poortspecialismen ook de agio's van de volgende ondersteunende specialismen in aanmerking worden genomen: anesthesie radiodiagnostiek, pathologie-anatomie, medische microbiologie.

3 3 Erkend bed De eenheid van capaciteit van de instelling, als zodanig bepaald in de toelating ingevolge de Ziekenfondswet en overeenkomstig artikel 8 van de AWBZ, afgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De capaciteitseenheid omvat, naast de in de toelating opgenomen bedden voor bijzondere functies, eveneens de wiegen voor gezonde zuigelingen en het aantal plaatsen voor dagverpleging. Capaciteitseenheden Voor de bepaling van de aantallen voor de budgetberekening in aanmerking te nemen capaciteitseenheden (bedden, specialisteneenheden en de capaciteitseenheden voor de bijzondere functies) zoals in deze beleidsregel bedoeld, is de beleidsregel capaciteitswijzigingen van toepassing. AIDS-centrum Een door het Ministerie van VWS als centrumziekenhuis voor de behandeling van aidspatiënten aangewezen ziekenhuis. (Gewogen) Opname De aanvang van een verblijf in een erkende instelling, waarvoor één of meer verpleegdagen in rekening zijn te brengen. Een geboorte in een ziekenhuis, behoudens als deze poliklinisch gebeurt, wordt als opname beschouwd. Interne verplaatsingen worden niet als een nieuwe opname gerekend. De opname, vermenigvuldigd met de in tabel 1 vermelde wegingsfactor, geeft de gewogen opname. Verpleegdag Een in rekening te brengen kalenderdag, die deel uitmaakt van de periode (waarin ook de Tijdelijke Regeling Ziekenhuisverblijf van toepassing kan zijn) vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de opname mits deze heeft plaatsgevonden vóór 0.00 uur en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een in rekening te brengen kalenderdag. (Gewogen) Eerste polikliniekbezoek Er is sprake van een eerste polikliniekbezoek wanneer een patiënt voor de eerste maal in het ziekenhuis een medisch specialist van een bepaald poortspecialisme consulteert. Er mag wederom (voor deze patiënt) een eerste polikliniekbezoek worden geregistreerd en gedeclareerd indien in de twaalf maanden voorafgaande aan het bezoek geen eerste polikliniekbezoek bij dat poortspecialisme is geregistreerd. Bij een eerste polikliniekbezoek moet sprake zijn van: -face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent) -"hulp door of vanwege het ziekenhuis", de locatie (polikliniek, buitenpolikliniek, verpleeghuis) zal in het lokaal overleg kunnen worden meegenomen. Niet als eerste polikliniekbezoek worden aangemerkt: -medische keuringen -intercollegiale consulten -medebehandeling van klinische patiënten -overname van klinische patiënten Bezoeken aan het ziekenhuis waarbij op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts) onderzoek en behandeling plaatsvindt (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) en telefonische consulten voldoen niet aan het criterium "face-to-face-contact" en kunnen derhalve niet als eerste polikliniekbezoek worden aangemerkt. Het aantal gewogen eerste polikliniekbezoeken wordt berekend door de eerste polikliniekbezoeken per specialisme te vermenigvuldigen met de in tabel 1 vermelde wegingsfactoren. Dagverpleging Een, een aantal uren durende, vorm van verpleging in een ziekenhuis, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist.

4 4 Bijzondere voorzieningen/functies Voor de toepassing van de beleidsregelbedragen voor de bijzondere voorzieningen/functies geldt als voorwaarde dat, indien voor de uitoefening van deze functie(s) een vergunning op grond van de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen noodzakelijk is, aan het betrokken algemeen ziekenhuis door het Ministerie van VWS voor de uitoefening van deze functie/voorziening vergunning is verleend op grond van de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen. Voor de bepaling van het aantal capaciteitseenheden voor de bijzondere functies is de beleidsregel capaciteitswijzigingen van toepassing. Neurochirurgie Het aantal calculatorische bedden ten behoeve van het uitoefenen van de functie neurochirurgie, van een ziekenhuis dat een vergunning heeft in het kader van het Planningsbesluit Neurochirurgie, d.d. 1 juni 1993 en zolang wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in bijlage II bij voornoemd Planningsbesluit. Het aantal calculatorische bedden van een ziekenhuis ten behoeve van het uitoefenen van de functie neurochirurgie wordt als volgt berekend: het aantal in de periode 1994 tot en met 1995 gerealiseerde neurochirurgische ingrepen, vermeld onder de code A10 van de Tarieflijst Instellingen, vermenigvuldigd met een gemiddelde verpleegduur van 16 verpleegdagen. Het aantal calculatorische bedden is gelijk aan het op bovenstaande wijze berekende aantal calculatorische verpleegdagen gedeeld door 60 (naar boven afronden op 1). Neonatologie Het aantal bedden waarvoor het ministerie een erkenning heeft afgegeven ingevolge het "Planningsbesluit Neonatale Intensive Care" van 9 januari Brandwondenzorg Het aantal bedden ten behoeve van het uitoefenen van de functie brandwondenzorg, zoals deze zijn vermeld in de toelating ingevolge de Ziekenfondswet/AWBZ. Chronische intermitterende beademing Het aantal bedden ten behoeve van het uitoefenen van de functie chronische intermitterende beademing, als bedoeld in het Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering (Staatscourant 1973, 9), zoals deze zijn vermeld in de toelating ingevolge de Ziekenfondswet/AWBZ. Dialyse Onder dialyse worden de volgende behandelingseenheden verstaan, zoals deze zijn opgenomen in de Tarieflijst Instellingen. volgens neventarief hemodialyse D300 CAPD D30 hemodialyse met EPO D301 CAPD D31 thuisdialyse D310 idem met EPO D311 idem met VDA D31 idem met EPO + VDA D313 CCPD met dialysemiddelen D330 CCPD met dialysemiddelen met EPO D333 CAPD: continue ambulante peritoneale dialyse CCPD: continue cyclische peritoneale dialyse EPO: erythropoëtine VDA: verpleegkundige dialyse assistentie

5 5 Hartoperatie Een operatie aan het hart- en vaatstelsel met extracorporale circulatie, overeenkomend met de behandelingseenheid genoemd onder het tarief D010 in de door het COTG vastgestelde Tarieflijst Instellingen. Onder hartoperatie wordt tevens verstaan hartritmechirurgie. Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek (PTCA) Een behandelingseenheid genoemd onder de nummers D015 en D016 in de Tarieflijst Instellingen. Cardiovasculaire stents bij PTCA-behandelingen De verrichting zoals genoemd onder nummer D050 in de Tarieflijst Instellingen. Voor de berekening van de aanvaardbare kosten wordt uitgegaan van de wijziging in het aantal verrichtingen ten opzichte van de gerealiseerde aantallen AICD-implantatie Een ingreep zoals genoemd onder de nummers D00 in de Tarieflijst Instellingen. Catheterablatie Een ingreep zoals genoemd onder de nummers D0, D04 in de Tarieflijst Instellingen. In-vitrofertilisatie (IVF) In-vitrofertilisatie omvat de behandelingseenheid genoemd onder het tarief D400 in de Tarieflijst Instellingen. Revalidatiebehandeluur (RBU) Een eenheid van behandeling, genoemd onder het tarief A03 in de Tarieflijst Instellingen. Indien sprake is van hartrevalidatie geldt tariefcode A04. Aids-opname Opname van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Aids-verpleegdag Verpleegdag van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Aids-eerste polikliniekbezoek Eerste polikliniekbezoek van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Aids-dagverpleging Dagverpleging van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Viral load test Viral load test programma, zoals beschreven in het rapport van de Gezondheidsraad: Resistentievorming bij het gebruik van HIV-remmende geneesmiddelen. Per HIV-geïnfecteerde patiënt, die aan het testprogramma deelneemt, wordt één viral load test ingecalculeerd. Op het aantal behandelde personen wordt nagecalculeerd. Om voor deze aanpassing in aanmerking te komen moet het ziekenhuis aan de volgende voorwaarden voldoen: Het ziekenhuis moet erkend zijn als aidscentrum of er moet sprake zijn van een formeel samenwerkingsverband tussen het ziekenhuis en een erkend aidscentrum in de regio. Het ziekenhuis moet een registratie bijhouden van alle personen die aan het viral load test programma deelnemen.

6 6 De persoon moet tenminste een heel jaar aan het testprogramma hebben meegedaan bij het aanvragende ziekenhuis alvorens extra budget wordt toegekend. Cataractoperatie De behandelingseenheid zoals genoemd onder de tarieven C007, code en in de Tarieflijst Instellingen. Totale knieoperatie De behandelingseenheid zoals genoemd onder de tarieven C106 in de Tarieflijst Instellingen. Totale heupoperatie De behandelingseenheid zoals genoemd onder de tarieven C105 in de Tarieflijst Instellingen. Radiotherapie en radiotherapeutische behandelingen Voor radiotherapie is de beleidsregel "Radiotherapie " van toepassing. Traumacentra Ziekenhuizen die op grond van de Beleidsvisie Traumazorg ex artikel 8 van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) d.d. oktober 1998 zijn aangewezen als "traumacentrum" of als "traumacentrum met een helikoptervoorziening" kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten. Poliklinische cytostaticaverstrekking De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummer A010 in de Tarieflijst Instellingen. Begeleidingscommissie Hartchirurgie Nederland Ziekenhuizen die op grond van het Planningsbesluit hartchirurgie / interventie cardiologie d.d. 19 februari 1996 een vergunning hebben om de functies hartchirurgie en interventiecardiologie uit te oefenen en eventueel, op grond van de regeling hartritmestoornissen van 4 februari 1994 tevens een vergunning voor de behandeling van hartritmestoornissen kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten. Landelijke Neonatologie Registratie Ziekenhuizen die op grond van het Planningsbesluit Neonatale Intensive Care d.d. 9 januari 1993 een vergunning hebben om de functie Neonatale Intensive Care uit te oefenen, kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten. Eerstelijnsvoorzieningen/-functies Laboratoriumonderzoeken ten behoeve van huisartsen De behandelingseenheden zoals genoemd onder de tarieven B01 t/m B19 in de Tarieflijst Instellingen. Cervixcytologisch onderzoek ten behoeve van huisartsen/bevolkingsonderzoek De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummer B307 in de Tarieflijst Instellingen. Röntgendiagnostiek ten behoeve van huisartsen De behandelingseenheden zoals genoemd onder nummer B101 t/m B113 in de Tarieflijst Instellingen. Functieonderzoeken ten behoeve van huisartsen De behandelingseenheden zoals genoemd onder de B501 t/m B511 in de Tarieflijst Instellingen. Poliklinische fysiotherapie / poliklinische logopedie/poliklinische ergotherapie De behandelingseenheden zoals genoemd onder de tarieven E001, E00, E003, E004, E005, E006 E101, E10, E103, E01, E0,E03 in de Tarieflijst Instellingen. Poliklinische trombotest De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummer B9 in de Tarieflijst Instellingen.

7 7 Poliklinische bevalling De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummers A008 en A015 in de Tarieflijst Instellingen. 3. GROEPSINDELING VAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN/CLASSIFICATIE FUNCTIENIVEAU Aangezien de aanwezigheid van medische specialismen in algemene ziekenhuizen en de mate waarin en de wijze waarop zij gebruik maken van de diverse behandel-, onderzoek- en verzorgingsvoorzieningen in overwegende mate het kostenniveau bepalen, is ten behoeve van de toepassing van de functiegerichte beleidsregels een classificatie van het functieniveau van de onder de "Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen" vallende algemene ziekenhuizen vastgesteld. Voor de toepassing van de beleidsregelbedragen voor de productieparameters is de indeling van een individueel algemeen ziekenhuis in groep 1 tot en met 3 afhankelijk van het totaal aantal gewogen specialisteneenheden volgens onderstaande tabel. Groep Aantal gewogen specialisteneenheden/functieeenheden (= x) 1 x < 44,0 44,0 < x < 88,0 3 x > 88,0 4. BELEIDSREGELBEDRAGEN 4.1 Beleidsregelbedragen algemene ziekenhuizen per 1 januari 00, prijspeil ultimo 001 loonkosten materiële kosten beschikbaarheidskosten klinische adherentie 8,87 8,41 poliklinische adherentie 1,00 3,49 capaciteitskosten gewogen specialisteneenheden erkende bedden bed brandwondenzorg bed chronische beademing bed neonatologie bed neurochirurgie productiekosten gewogen opnamen 1 308,79 385,9 gewogen opnamen 308,79 337,43 385,9 459,0 gewogen opnamen 3 337,43 459,0 verpleegdag 1 8,90 7,03 verpleegdag 8,90 31,3 7,03 7,53 verpleegdag 3 31,3 7,53 1e polikliniekbezoek 1 57,5 30,4 1e polikliniekbezoek 57,5 6,79 30,4 35,80 1e polikliniekbezoek 3 6,79 35,80

8 8 dagverpleging 1 161,13 83,08 dagverpleging 161,13 176,4 83,08 98,31 dagverpleging 3 176,4 98,31 Bijzondere functies/voorzieningen hartoperaties.096, 3.445,49 catheterablaties 3.09,45 AICD-implantaties 8.597,68 PTCA's 3.353,95 stents 1.333,18 T 1 teletherapie eenvoudig (D611) 90,08 51,38 T teletherapie standaard (D61) 99,19 163,4 T 3 teletherapie intensief (D613) 1.59,00 79,87 T 4 teletherapie bijzonder (D614).674,39 469,7 B 1 brachytherapie eenvoudig (D61) 141,09 4,95 B brachytherapie standaard (D6) 41,7 37,68 B 3 brachytherapie intensief (D63) 491,18 86,11 B 4 brachytherapie bijzonder (D64) 1.738,35 305,81 in-vitrofertilisatie 31,76 15,83 AML beenmergtransplantaties , ,41 aidsopname 1.711,38 654,77 aidsverpleegdag 8,87 31,0 aids-polikliniekbezoek 13,99 8,17 aidsdagverpleging 584,65 3,63 viral load test 347,46 445,5 hemodialyse (D300) 133,39 111,30 CAPD (D30) 13,6 65,10 hemodialyse met EPO (D301) 133,39 160,18 CAPD (D31) 13,6 81,75 thuisdialyse (D310) 81,17 90,49 idem met EPO (D311) 81,17 140,4 idem met VDA (D31) 190,31 90,49 idem met VDA en EPO (D313) 190,31 140,4 CCPD + dial.middelen (D330) 13,6 73,05 CCPD + dial.midd.+ EPO (D333) 13,6 89,69 RBU (A009) 48,78 8,09 M14 (A010) 1 1 cataracten 14,31 knieën 3.916,66 heupen.418,70 scholingsmiddelen per leerling bijdrage Begeleidingscommissie Hartchirurgie bijdrage Landelijke Neonatologie Registratie e-lijnskosten laboratorium, huisbezoeken 5,3,07 idem, afnames 1 3,34 1,30 idem, afnames 8,30 3,3 idem, analyses 60,8% ² 57,43% cervixonderzoeken 8,69 5,07 trombotest 6,30 1,87 röntgenonderzoek 40,71% 8,73% functieonderzoek 46,86% 11,59% ¹ voor bedragen: zie dagverpleging ² percentage van de tariefopbrengst

9 9 fysiotherapie / logopedie 87,39% A008 /A015 18,55% 3 3 Capaciteitskosten (Vast) Per lineaire versneller Aidscentrum Trauma Centrum Helicoptervoorziening Toelichting bij het overzicht beleidsregelbedragen In groep van de opnames, verpleegdagen, 1e polibezoeken en dagverpleging en voor de afnames worden de bedragen bepaald door lineaire interpolatie tussen de aangegeven grenzen. 5. BEPERKING BELEIDSREGELTOEPASSING BIJ HET NIET-UITOEFENEN VAN EEN FUNCTIE Indien voor een algemeen ziekenhuis de kosten van onderstaande activiteiten niet ten laste van het ziekenhuis komen zal de toepassing van de onder 3 vermelde beleidsregelbedragen gecorrigeerd worden met: Bedragen per gewogen specialisteneenheid *: voor de loonkosten van: de leiding van de klinisch-chemische/hematologische laboratoria 5.38 de functie fysiotherapie.03 de functie logopedie. 6. BEREKENING BESCHIKBAARHEIDSKOSTEN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN Uitgangspunt voor de berekening van de beschikbaarheidskosten in het zogenaamde "FB-budget" voor een algemeen ziekenhuis vormt de vermenigvuldiging van het adherentiegetal per ziekenhuis, zoals dit door de SIG is vastgesteld, met de hierboven genoemde beleidsregelbedragen per adherente inwoner. De adherentiegetallen die bij de berekening in aanmerking worden genomen worden jaarlijks herzien. Voor het jaar 1999 gelden de adherentiegetallen van het jaar 1997, voor het jaar 000 de gemiddelde adherentiegetallen voor de jaren 1997 en 1998, voor het jaar 001 de gemiddelde adherentiegetallen voor de jaren 1997 tot en met 1999, voor het jaar 00 de gemiddelde adherentiegetallen voor de jaren 1998 tot en met 000 etc. Deze berekening wordt zowel voor de klinische als de poliklinische adherentie toegepast. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij fusies gepaard gaande met (ver)nieuwbouw, waarbij het totale functiepakket van het nieuwe ziekenhuis sterk afwijkt van dat van het (oude) ziekenhuis(zen), kan van aangepaste adherentiegetallen worden uitgegaan. In hoeverre er sprake is van een uitzonderlijke situatie is ter beoordeling van het CTG. 7. TOEPASSING BELEIDSREGELS FUNCTIEGERICHTE BUDGETTERING INGEVAL VAN FUSIE VAN IN- STELLINGEN Ingeval er sprake is van een fusie van ziekenhuizen die tot uitdrukking komt in een nieuwe (gemeenschappelijke) toelating, kan het verschil tussen het totaal van de per ziekenhuis berekende FBbudgetten en het FB-budget voor het fusieziekenhuis in het budget van het fusieziekenhuis worden opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat dit verschil aan het budget kan worden toegevoegd is wanneer er sprake is van een reële fusie. Partijen in het lokaal overleg kunnen afspraken maken over het toekennen van het verschil en over het tempo waarmee dit in het budget wordt verwerkt. bj/3 oktober 003/w:\secr\circ01\ki\63c-b1.doc * deze bedragen dienen voor de berekening van de herallocatie ² percentage van de tariefopbrengst 3 voor bedragen: zie dagverpleging

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 01-01-2015) Besluit van 28 juni 2005, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015)

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015) N.V. Univé Zorg Univé werkt in opdracht van de SZVK te Den Haag VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015) Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave Bladzijde

Nadere informatie

Besluit zorgverzekering. Algemene informatie. Informatie geldend op 02 11 2014. (Tekst geldend op: 02 11 2014) Afkorting: Niet officiële titel:

Besluit zorgverzekering. Algemene informatie. Informatie geldend op 02 11 2014. (Tekst geldend op: 02 11 2014) Afkorting: Niet officiële titel: Besluit zorgverzekering (Tekst geldend op: 02 11 ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Identificatienummer: Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering Flexibel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Ziektekostenverzekering Flexibel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Ziektekostenverzekering Flexibel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Prestatiewijze en dekking 4 Premie 5 No-claimteruggave 6 Eigen risico 7 Algemeen

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst Zorgverzekeringswet. NIET-GECONTRACTEERDE ZORG (Restitutie)

Voorbeeld modelovereenkomst Zorgverzekeringswet. NIET-GECONTRACTEERDE ZORG (Restitutie) VERZ 2005 0234 Voorbeeld modelovereenkomst Zorgverzekeringswet NIET-GECONTRACTEERDE ZORG (Restitutie) INHOUDSOPGAVE I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN II. GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING III. PRESTATIEWIJZE EN DEKKING

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering. 1. De te verzekeren prestaties. Artikel 2.1

Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering. 1. De te verzekeren prestaties. Artikel 2.1 Besluit van 28 juni 2005, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit zorgverzekering) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 28 juni 2005, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet (Besluit zorgverzekering) Wij Beatrix,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

c. De Beleidsregel rente met nummer CA-414 eindigt op 31 december 2009. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'.

c. De Beleidsregel rente met nummer CA-414 eindigt op 31 december 2009. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/16c BELEIDSREGEL Rente 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Nedasco Zorgverzekering 2007

Verzekeringsvoorwaarden Nedasco Zorgverzekering 2007 Verzekeringsvoorwaarden Nedasco Zorgverzekering 2007 Inhoudsopgave I. Trefwoordenregister... 4 II. Algemeen gedeelte... 9 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 9 Artikel 2. Algemene bepalingen... 13 Artikel

Nadere informatie

ZORGPLAN VOORWAARDEN ZORGVERZEKERING

ZORGPLAN VOORWAARDEN ZORGVERZEKERING ZORGPLAN VOORWAARDEN ZORGVERZEKERING Model: NRC. 1 Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden blz. 1 Hoofdstuk 2: Dekking zorgverzekering

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2051

BELEIDSREGEL BR/CU-2051 BELEIDSREGEL Instandhoudingsinvesteringen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van dj= qjinister )lr~2volksgezondheid, Welzijn en Sport van I f SEPt tul,, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Basisverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Basisverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Basisverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Prestatiewijze en dekking 4 Premie 5 Verplicht eigen risico 6 Vrijwillig gekozen eigen

Nadere informatie

Beleidsregels PUR 2013

Beleidsregels PUR 2013 Beleidsregels PUR 2013 Inhoud 5000 Algemeen 5005 Voorzieningen zonder causaliteitseisen voor belanghebbenden van 70 jaar en ouder 5010 Voortzetting voorzieningen voor nabestaande partner 5015 Voorliggende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2008 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 3 Inhoudsopgave I. TREFWOORDENREGISTER 4 II. ALGEMEEN GEDEELTE 8 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

ASR Basisverzekering Natura 2012

ASR Basisverzekering Natura 2012 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 88 88 www.vpz.nl info@vpz.nl Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslag van de verzekering 6 Artikel 3 Prestatiewijze en dekking 6

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie