(Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening"

Transcriptie

1 Bijlage 1 bij circulaire JM/th/I/01/63c BELEIDSREGEL I-498 Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 1, van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 199 (Stb. 1991, 73), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 17 mei 000 (Stb. 000, 1), met uitzondering van de categorale ziekenhuizen (CTG categorie 011). b. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 00 en werkt terug tot die datum indien de bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum plaatsvindt. c. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregels I-364 en I-34 met betrekking tot de onder 1a genoemde organen voor gezondheidszorg gelden, wordt hiermee gewijzigd van 'onbepaald' in 'tot en met 31 december 001'. d. De termijn waarvoor de beleidsregel geldt is: onbepaald. e. De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau/prijspeil 001. f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen".. DEFINITIES Adherentie Een rekeneenheid die tot uitdrukking brengt de mate waarin de bevolking gebruik maakt van de klinische, poliklinische en dagverplegingscapaciteit van een ziekenhuis. (Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening Bij de budgetbepaling wordt uitgegaan van het gewogen aantal zogenaamde poortspecialisten. Als poortspecialisme worden de volgende specialismen onderscheiden: internisten geriaters longartsen cardiologen reumatologen maag-/darmartsen allergologen kinderartsen chirurgen orthopeden urologen plastisch chirurgen neurochirurgen cardio-pulmonale chirurgen gynaecologen oogartsen KNO-artsen dermatologen neurologen neuroloog/zenuwarts liaisonpsychiaters revalidatieartsen tandarts-specialisten voor:

2 - mondziekten en kaakchirurgie - dentomaxiliaire orthopedie Voor de bepaling van het aantal specialisteneenheden en assistent-geneeskundigen in opleiding is de beleidsregel capaciteitswijzigingen van toepassing. In onderstaande tabel zijn de wegingsfactoren aangegeven. Tabel 1 Specialistenwegingsfactoren Specialisten wegingsfactoren voor: classificatie functieniveau internisten 1,6 geriaters 1,75 longartsen 1,5 cardiologen 1,3 reumatologen 0,88 maag-/darmartsen 1,6 allergologen 0,0 kinderartsen 0,73 chirurgen 1,47 orthopeden 1,45 urologen 0,93 plastisch chirurgen 0,66 neurochirurgen 1,09 cardio-pulmonale chirurgen,14 gynaecologen 0,73 oogartsen 0,18 KNO-artsen 0,5 dermatologen 0,37 neurologen 1,4 neuroloog/zenuwarts 0,90 liaisonpsychiaters 1,07 revalidatieartsen 0,66 radiotherapeuten 0,93 (alleen voor opname) tandarts-specialisten voor: - mondziekten en kaakchirurgie 0,53 - dentomaxiliaire orthopedie 0,37 anesthesisten (pijnbestrijding) 1,64 (alleen voor opname en polikliniekbezoek) Bij de vaststelling van het budget van de instelling wordt gebruik gemaakt van de gewogen specialisteneenheid. Het aantal poortspecialisten vermenigvuldigd met de in bovenstaande tabel genoemde wegingsfactoren geeft het aantal gewogen specialisteneenheden. Het gewogen aantal specialisteneenheden is bepalend voor de groepsindeling van het ziekenhuis (zie onderdeel 3 van deze beleidsregel) en voor de waardering van de parameters specialisteneenheid alsmede voor de berekening van het aantal gewogen opnamen en eerste polikliniekbezoeken. Assistent-geneeskundigen in opleiding tellen voor de berekening van het budget mee voor 44% van het gewicht van het desbetreffende poortspecialisme. Voor de berekening van de in het budget op te nemen loonkosten voor assistent-geneeskundigen in opleiding geldt dat daarvoor behalve het aantal agio's behorend bij de hierboven genoemde poortspecialismen ook de agio's van de volgende ondersteunende specialismen in aanmerking worden genomen: anesthesie radiodiagnostiek, pathologie-anatomie, medische microbiologie.

3 3 Erkend bed De eenheid van capaciteit van de instelling, als zodanig bepaald in de toelating ingevolge de Ziekenfondswet en overeenkomstig artikel 8 van de AWBZ, afgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De capaciteitseenheid omvat, naast de in de toelating opgenomen bedden voor bijzondere functies, eveneens de wiegen voor gezonde zuigelingen en het aantal plaatsen voor dagverpleging. Capaciteitseenheden Voor de bepaling van de aantallen voor de budgetberekening in aanmerking te nemen capaciteitseenheden (bedden, specialisteneenheden en de capaciteitseenheden voor de bijzondere functies) zoals in deze beleidsregel bedoeld, is de beleidsregel capaciteitswijzigingen van toepassing. AIDS-centrum Een door het Ministerie van VWS als centrumziekenhuis voor de behandeling van aidspatiënten aangewezen ziekenhuis. (Gewogen) Opname De aanvang van een verblijf in een erkende instelling, waarvoor één of meer verpleegdagen in rekening zijn te brengen. Een geboorte in een ziekenhuis, behoudens als deze poliklinisch gebeurt, wordt als opname beschouwd. Interne verplaatsingen worden niet als een nieuwe opname gerekend. De opname, vermenigvuldigd met de in tabel 1 vermelde wegingsfactor, geeft de gewogen opname. Verpleegdag Een in rekening te brengen kalenderdag, die deel uitmaakt van de periode (waarin ook de Tijdelijke Regeling Ziekenhuisverblijf van toepassing kan zijn) vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de opname mits deze heeft plaatsgevonden vóór 0.00 uur en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een in rekening te brengen kalenderdag. (Gewogen) Eerste polikliniekbezoek Er is sprake van een eerste polikliniekbezoek wanneer een patiënt voor de eerste maal in het ziekenhuis een medisch specialist van een bepaald poortspecialisme consulteert. Er mag wederom (voor deze patiënt) een eerste polikliniekbezoek worden geregistreerd en gedeclareerd indien in de twaalf maanden voorafgaande aan het bezoek geen eerste polikliniekbezoek bij dat poortspecialisme is geregistreerd. Bij een eerste polikliniekbezoek moet sprake zijn van: -face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent) -"hulp door of vanwege het ziekenhuis", de locatie (polikliniek, buitenpolikliniek, verpleeghuis) zal in het lokaal overleg kunnen worden meegenomen. Niet als eerste polikliniekbezoek worden aangemerkt: -medische keuringen -intercollegiale consulten -medebehandeling van klinische patiënten -overname van klinische patiënten Bezoeken aan het ziekenhuis waarbij op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts) onderzoek en behandeling plaatsvindt (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) en telefonische consulten voldoen niet aan het criterium "face-to-face-contact" en kunnen derhalve niet als eerste polikliniekbezoek worden aangemerkt. Het aantal gewogen eerste polikliniekbezoeken wordt berekend door de eerste polikliniekbezoeken per specialisme te vermenigvuldigen met de in tabel 1 vermelde wegingsfactoren. Dagverpleging Een, een aantal uren durende, vorm van verpleging in een ziekenhuis, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist.

4 4 Bijzondere voorzieningen/functies Voor de toepassing van de beleidsregelbedragen voor de bijzondere voorzieningen/functies geldt als voorwaarde dat, indien voor de uitoefening van deze functie(s) een vergunning op grond van de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen noodzakelijk is, aan het betrokken algemeen ziekenhuis door het Ministerie van VWS voor de uitoefening van deze functie/voorziening vergunning is verleend op grond van de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen. Voor de bepaling van het aantal capaciteitseenheden voor de bijzondere functies is de beleidsregel capaciteitswijzigingen van toepassing. Neurochirurgie Het aantal calculatorische bedden ten behoeve van het uitoefenen van de functie neurochirurgie, van een ziekenhuis dat een vergunning heeft in het kader van het Planningsbesluit Neurochirurgie, d.d. 1 juni 1993 en zolang wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in bijlage II bij voornoemd Planningsbesluit. Het aantal calculatorische bedden van een ziekenhuis ten behoeve van het uitoefenen van de functie neurochirurgie wordt als volgt berekend: het aantal in de periode 1994 tot en met 1995 gerealiseerde neurochirurgische ingrepen, vermeld onder de code A10 van de Tarieflijst Instellingen, vermenigvuldigd met een gemiddelde verpleegduur van 16 verpleegdagen. Het aantal calculatorische bedden is gelijk aan het op bovenstaande wijze berekende aantal calculatorische verpleegdagen gedeeld door 60 (naar boven afronden op 1). Neonatologie Het aantal bedden waarvoor het ministerie een erkenning heeft afgegeven ingevolge het "Planningsbesluit Neonatale Intensive Care" van 9 januari Brandwondenzorg Het aantal bedden ten behoeve van het uitoefenen van de functie brandwondenzorg, zoals deze zijn vermeld in de toelating ingevolge de Ziekenfondswet/AWBZ. Chronische intermitterende beademing Het aantal bedden ten behoeve van het uitoefenen van de functie chronische intermitterende beademing, als bedoeld in het Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering (Staatscourant 1973, 9), zoals deze zijn vermeld in de toelating ingevolge de Ziekenfondswet/AWBZ. Dialyse Onder dialyse worden de volgende behandelingseenheden verstaan, zoals deze zijn opgenomen in de Tarieflijst Instellingen. volgens neventarief hemodialyse D300 CAPD D30 hemodialyse met EPO D301 CAPD D31 thuisdialyse D310 idem met EPO D311 idem met VDA D31 idem met EPO + VDA D313 CCPD met dialysemiddelen D330 CCPD met dialysemiddelen met EPO D333 CAPD: continue ambulante peritoneale dialyse CCPD: continue cyclische peritoneale dialyse EPO: erythropoëtine VDA: verpleegkundige dialyse assistentie

5 5 Hartoperatie Een operatie aan het hart- en vaatstelsel met extracorporale circulatie, overeenkomend met de behandelingseenheid genoemd onder het tarief D010 in de door het COTG vastgestelde Tarieflijst Instellingen. Onder hartoperatie wordt tevens verstaan hartritmechirurgie. Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek (PTCA) Een behandelingseenheid genoemd onder de nummers D015 en D016 in de Tarieflijst Instellingen. Cardiovasculaire stents bij PTCA-behandelingen De verrichting zoals genoemd onder nummer D050 in de Tarieflijst Instellingen. Voor de berekening van de aanvaardbare kosten wordt uitgegaan van de wijziging in het aantal verrichtingen ten opzichte van de gerealiseerde aantallen AICD-implantatie Een ingreep zoals genoemd onder de nummers D00 in de Tarieflijst Instellingen. Catheterablatie Een ingreep zoals genoemd onder de nummers D0, D04 in de Tarieflijst Instellingen. In-vitrofertilisatie (IVF) In-vitrofertilisatie omvat de behandelingseenheid genoemd onder het tarief D400 in de Tarieflijst Instellingen. Revalidatiebehandeluur (RBU) Een eenheid van behandeling, genoemd onder het tarief A03 in de Tarieflijst Instellingen. Indien sprake is van hartrevalidatie geldt tariefcode A04. Aids-opname Opname van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Aids-verpleegdag Verpleegdag van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Aids-eerste polikliniekbezoek Eerste polikliniekbezoek van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Aids-dagverpleging Dagverpleging van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Viral load test Viral load test programma, zoals beschreven in het rapport van de Gezondheidsraad: Resistentievorming bij het gebruik van HIV-remmende geneesmiddelen. Per HIV-geïnfecteerde patiënt, die aan het testprogramma deelneemt, wordt één viral load test ingecalculeerd. Op het aantal behandelde personen wordt nagecalculeerd. Om voor deze aanpassing in aanmerking te komen moet het ziekenhuis aan de volgende voorwaarden voldoen: Het ziekenhuis moet erkend zijn als aidscentrum of er moet sprake zijn van een formeel samenwerkingsverband tussen het ziekenhuis en een erkend aidscentrum in de regio. Het ziekenhuis moet een registratie bijhouden van alle personen die aan het viral load test programma deelnemen.

6 6 De persoon moet tenminste een heel jaar aan het testprogramma hebben meegedaan bij het aanvragende ziekenhuis alvorens extra budget wordt toegekend. Cataractoperatie De behandelingseenheid zoals genoemd onder de tarieven C007, code en in de Tarieflijst Instellingen. Totale knieoperatie De behandelingseenheid zoals genoemd onder de tarieven C106 in de Tarieflijst Instellingen. Totale heupoperatie De behandelingseenheid zoals genoemd onder de tarieven C105 in de Tarieflijst Instellingen. Radiotherapie en radiotherapeutische behandelingen Voor radiotherapie is de beleidsregel "Radiotherapie " van toepassing. Traumacentra Ziekenhuizen die op grond van de Beleidsvisie Traumazorg ex artikel 8 van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) d.d. oktober 1998 zijn aangewezen als "traumacentrum" of als "traumacentrum met een helikoptervoorziening" kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten. Poliklinische cytostaticaverstrekking De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummer A010 in de Tarieflijst Instellingen. Begeleidingscommissie Hartchirurgie Nederland Ziekenhuizen die op grond van het Planningsbesluit hartchirurgie / interventie cardiologie d.d. 19 februari 1996 een vergunning hebben om de functies hartchirurgie en interventiecardiologie uit te oefenen en eventueel, op grond van de regeling hartritmestoornissen van 4 februari 1994 tevens een vergunning voor de behandeling van hartritmestoornissen kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten. Landelijke Neonatologie Registratie Ziekenhuizen die op grond van het Planningsbesluit Neonatale Intensive Care d.d. 9 januari 1993 een vergunning hebben om de functie Neonatale Intensive Care uit te oefenen, kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten. Eerstelijnsvoorzieningen/-functies Laboratoriumonderzoeken ten behoeve van huisartsen De behandelingseenheden zoals genoemd onder de tarieven B01 t/m B19 in de Tarieflijst Instellingen. Cervixcytologisch onderzoek ten behoeve van huisartsen/bevolkingsonderzoek De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummer B307 in de Tarieflijst Instellingen. Röntgendiagnostiek ten behoeve van huisartsen De behandelingseenheden zoals genoemd onder nummer B101 t/m B113 in de Tarieflijst Instellingen. Functieonderzoeken ten behoeve van huisartsen De behandelingseenheden zoals genoemd onder de B501 t/m B511 in de Tarieflijst Instellingen. Poliklinische fysiotherapie / poliklinische logopedie/poliklinische ergotherapie De behandelingseenheden zoals genoemd onder de tarieven E001, E00, E003, E004, E005, E006 E101, E10, E103, E01, E0,E03 in de Tarieflijst Instellingen. Poliklinische trombotest De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummer B9 in de Tarieflijst Instellingen.

7 7 Poliklinische bevalling De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummers A008 en A015 in de Tarieflijst Instellingen. 3. GROEPSINDELING VAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN/CLASSIFICATIE FUNCTIENIVEAU Aangezien de aanwezigheid van medische specialismen in algemene ziekenhuizen en de mate waarin en de wijze waarop zij gebruik maken van de diverse behandel-, onderzoek- en verzorgingsvoorzieningen in overwegende mate het kostenniveau bepalen, is ten behoeve van de toepassing van de functiegerichte beleidsregels een classificatie van het functieniveau van de onder de "Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen" vallende algemene ziekenhuizen vastgesteld. Voor de toepassing van de beleidsregelbedragen voor de productieparameters is de indeling van een individueel algemeen ziekenhuis in groep 1 tot en met 3 afhankelijk van het totaal aantal gewogen specialisteneenheden volgens onderstaande tabel. Groep Aantal gewogen specialisteneenheden/functieeenheden (= x) 1 x < 44,0 44,0 < x < 88,0 3 x > 88,0 4. BELEIDSREGELBEDRAGEN 4.1 Beleidsregelbedragen algemene ziekenhuizen per 1 januari 00, prijspeil ultimo 001 loonkosten materiële kosten beschikbaarheidskosten klinische adherentie 8,87 8,41 poliklinische adherentie 1,00 3,49 capaciteitskosten gewogen specialisteneenheden erkende bedden bed brandwondenzorg bed chronische beademing bed neonatologie bed neurochirurgie productiekosten gewogen opnamen 1 308,79 385,9 gewogen opnamen 308,79 337,43 385,9 459,0 gewogen opnamen 3 337,43 459,0 verpleegdag 1 8,90 7,03 verpleegdag 8,90 31,3 7,03 7,53 verpleegdag 3 31,3 7,53 1e polikliniekbezoek 1 57,5 30,4 1e polikliniekbezoek 57,5 6,79 30,4 35,80 1e polikliniekbezoek 3 6,79 35,80

8 8 dagverpleging 1 161,13 83,08 dagverpleging 161,13 176,4 83,08 98,31 dagverpleging 3 176,4 98,31 Bijzondere functies/voorzieningen hartoperaties.096, 3.445,49 catheterablaties 3.09,45 AICD-implantaties 8.597,68 PTCA's 3.353,95 stents 1.333,18 T 1 teletherapie eenvoudig (D611) 90,08 51,38 T teletherapie standaard (D61) 99,19 163,4 T 3 teletherapie intensief (D613) 1.59,00 79,87 T 4 teletherapie bijzonder (D614).674,39 469,7 B 1 brachytherapie eenvoudig (D61) 141,09 4,95 B brachytherapie standaard (D6) 41,7 37,68 B 3 brachytherapie intensief (D63) 491,18 86,11 B 4 brachytherapie bijzonder (D64) 1.738,35 305,81 in-vitrofertilisatie 31,76 15,83 AML beenmergtransplantaties , ,41 aidsopname 1.711,38 654,77 aidsverpleegdag 8,87 31,0 aids-polikliniekbezoek 13,99 8,17 aidsdagverpleging 584,65 3,63 viral load test 347,46 445,5 hemodialyse (D300) 133,39 111,30 CAPD (D30) 13,6 65,10 hemodialyse met EPO (D301) 133,39 160,18 CAPD (D31) 13,6 81,75 thuisdialyse (D310) 81,17 90,49 idem met EPO (D311) 81,17 140,4 idem met VDA (D31) 190,31 90,49 idem met VDA en EPO (D313) 190,31 140,4 CCPD + dial.middelen (D330) 13,6 73,05 CCPD + dial.midd.+ EPO (D333) 13,6 89,69 RBU (A009) 48,78 8,09 M14 (A010) 1 1 cataracten 14,31 knieën 3.916,66 heupen.418,70 scholingsmiddelen per leerling bijdrage Begeleidingscommissie Hartchirurgie bijdrage Landelijke Neonatologie Registratie e-lijnskosten laboratorium, huisbezoeken 5,3,07 idem, afnames 1 3,34 1,30 idem, afnames 8,30 3,3 idem, analyses 60,8% ² 57,43% cervixonderzoeken 8,69 5,07 trombotest 6,30 1,87 röntgenonderzoek 40,71% 8,73% functieonderzoek 46,86% 11,59% ¹ voor bedragen: zie dagverpleging ² percentage van de tariefopbrengst

9 9 fysiotherapie / logopedie 87,39% A008 /A015 18,55% 3 3 Capaciteitskosten (Vast) Per lineaire versneller Aidscentrum Trauma Centrum Helicoptervoorziening Toelichting bij het overzicht beleidsregelbedragen In groep van de opnames, verpleegdagen, 1e polibezoeken en dagverpleging en voor de afnames worden de bedragen bepaald door lineaire interpolatie tussen de aangegeven grenzen. 5. BEPERKING BELEIDSREGELTOEPASSING BIJ HET NIET-UITOEFENEN VAN EEN FUNCTIE Indien voor een algemeen ziekenhuis de kosten van onderstaande activiteiten niet ten laste van het ziekenhuis komen zal de toepassing van de onder 3 vermelde beleidsregelbedragen gecorrigeerd worden met: Bedragen per gewogen specialisteneenheid *: voor de loonkosten van: de leiding van de klinisch-chemische/hematologische laboratoria 5.38 de functie fysiotherapie.03 de functie logopedie. 6. BEREKENING BESCHIKBAARHEIDSKOSTEN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN Uitgangspunt voor de berekening van de beschikbaarheidskosten in het zogenaamde "FB-budget" voor een algemeen ziekenhuis vormt de vermenigvuldiging van het adherentiegetal per ziekenhuis, zoals dit door de SIG is vastgesteld, met de hierboven genoemde beleidsregelbedragen per adherente inwoner. De adherentiegetallen die bij de berekening in aanmerking worden genomen worden jaarlijks herzien. Voor het jaar 1999 gelden de adherentiegetallen van het jaar 1997, voor het jaar 000 de gemiddelde adherentiegetallen voor de jaren 1997 en 1998, voor het jaar 001 de gemiddelde adherentiegetallen voor de jaren 1997 tot en met 1999, voor het jaar 00 de gemiddelde adherentiegetallen voor de jaren 1998 tot en met 000 etc. Deze berekening wordt zowel voor de klinische als de poliklinische adherentie toegepast. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij fusies gepaard gaande met (ver)nieuwbouw, waarbij het totale functiepakket van het nieuwe ziekenhuis sterk afwijkt van dat van het (oude) ziekenhuis(zen), kan van aangepaste adherentiegetallen worden uitgegaan. In hoeverre er sprake is van een uitzonderlijke situatie is ter beoordeling van het CTG. 7. TOEPASSING BELEIDSREGELS FUNCTIEGERICHTE BUDGETTERING INGEVAL VAN FUSIE VAN IN- STELLINGEN Ingeval er sprake is van een fusie van ziekenhuizen die tot uitdrukking komt in een nieuwe (gemeenschappelijke) toelating, kan het verschil tussen het totaal van de per ziekenhuis berekende FBbudgetten en het FB-budget voor het fusieziekenhuis in het budget van het fusieziekenhuis worden opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat dit verschil aan het budget kan worden toegevoegd is wanneer er sprake is van een reële fusie. Partijen in het lokaal overleg kunnen afspraken maken over het toekennen van het verschil en over het tempo waarmee dit in het budget wordt verwerkt. bj/3 oktober 003/w:\secr\circ01\ki\63c-b1.doc * deze bedragen dienen voor de berekening van de herallocatie ² percentage van de tariefopbrengst 3 voor bedragen: zie dagverpleging

e. De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau/prijspeil 2004.

e. De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau/prijspeil 2004. Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 1, van het Besluit

Nadere informatie

Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009

Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009 BELEIDSREGEL Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009 1 ALGEMEEN 1.1 Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zvw en wordt geleverd door

Nadere informatie

1.3 De beleidsregel functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2009 met kenmerk CI-1104 is komen te vervallen per 1 januari 2009.

1.3 De beleidsregel functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2009 met kenmerk CI-1104 is komen te vervallen per 1 januari 2009. BELEIDSREGEL Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2009 1 Algemeen 1.1 Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zvw en wordt geleverd

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten deze beleidsregel vast te stellen.

Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten deze beleidsregel vast te stellen. BELEIDSREGEL Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2010 Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten deze beleidsregel vast te

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2060

BELEIDSREGEL BR/CU-2060 BELEIDSREGEL Budgettering longrevalidatie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2033

BELEIDSREGEL BR/CU-2033 BELEIDSREGEL BR/CU-2033 Definities curatieve tweedelijns somatische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL I-618 / II-608 / III-771 Bijlage 1 bij circulaire GA/yb/III/03/GGZ/05c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel aanvaardbare kosten 2002'.

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel aanvaardbare kosten 2002'. Bijlage 1 bij circulaire II/501/01/9c Aanvaardbare kosten 2002 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 16 (instellingen

Nadere informatie

Transitie Bekostigingsstructuur. specialistische zorg BR/CU-2080

Transitie Bekostigingsstructuur. specialistische zorg BR/CU-2080 Transitie Bekostigingsstructuur Medisch specialistische zorg BR/CU-2080 Inhoud 1. Inleidende bepalingen 3 2. Invoering transitiemodel 6 2.1 Transitiemodel ziekenhuizen en UMC s 6 2.2 Transitiemodel categorale

Nadere informatie

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt.

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt. Tarieflijst Instellingen 2002 29 F. PSYCHIATRIE ALGEMENE BEPALINGEN BIJ F. PSYCHIATRIE CLIËNT Iemand die is ingeschreven bij RIAGG of polikliniek en minimaal één face-to-face-contact in het kader van de

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Afschrijvingspercentages 0% 5% 2% - 5% 5% 5% 0% 5% 0% 10% 0%

Afschrijvingspercentages 0% 5% 2% - 5% 5% 5% 0% 5% 0% 10% 0% 5.1 Verloopoverzicht materiële vaste activa WZV vergunningsplichtige vaste activa WZV meldingsplichtige vaste activa Grond Terrein Gebouwen Verbou- Instal- Onder- Subtotaal Trekkings- Onder- Subtotaal

Nadere informatie

d. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-5620-4.0.1.-2 geldt, wordt gewijzigd van "onbepaald" in "tot 1 januari 2003".

d. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-5620-4.0.1.-2 geldt, wordt gewijzigd van onbepaald in tot 1 januari 2003. Beleidsregels medisch specialisten (psychiatrie) 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 5 (medisch specialisten) en

Nadere informatie

c. De Beleidsregel loon- en materiële kosten met nummer CA-187 eindigt op 31 december 2007.

c. De Beleidsregel loon- en materiële kosten met nummer CA-187 eindigt op 31 december 2007. BELEIDSREGEL Loon- en materiële kosten 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd

Nadere informatie

De overige bij deze beleidsregel behorende definities zijn ondergebracht in de separate Beleidsregel definities geestelijke gezondheidszorg.

De overige bij deze beleidsregel behorende definities zijn ondergebracht in de separate Beleidsregel definities geestelijke gezondheidszorg. BELEIDSREGEL III-621 Bijlage 7 bij circulaire TY/yb/III/GGZ/00/10c Loon- en materiële kosten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14b Versie 20131224 ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname Bevallen in het ziekenhuis Zowel poliklinische als een klinische opname Poliklinische bevalling Een normale bevalling in het ziekenhuis, onder leiding van een verloskundige of een huisarts. Klinische bevalling

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Versie 1 per 01-01-2016 Prijslijst 2016 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg)

Versie 1 per 01-01-2016 Prijslijst 2016 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg) 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 2.210,93 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ BELEIDSREGEL CI-1094 VERSIE 2

BIJLAGE 1 BIJ BELEIDSREGEL CI-1094 VERSIE 2 BIJLAGE 1 BIJ BELEIDSREGEL CI-1094 VERSIE 2 INDELING TARIEFLIJST A. ALGEMEEN - Eerste polikliniekbezoeken, opnames, teltarief DBC, verpleegdagen, overige tarieven per dag, dagverpleging, afwezigheidsdag,

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen

Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen Nadere Regel Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen. 1. SPECIFIEKE HONORARIUMBEPALINGEN

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 4.017,97 14B170 972804006 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

e. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau ultimo 2005

e. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau ultimo 2005 Bijlage 6 bij circulaire CARE/650/05/4c Personeelskosten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 10 (èn toegelaten voor

Nadere informatie

d. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau ultimo 2001.

d. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau ultimo 2001. Bijlage 2 bij brief RL/ih/II/01/1264 Loonkosten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg, zoals vermeld in artikel 1. onder A, nummer 12 (verpleeghuizen met uitzondering

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen.

In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen. Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige trajecten en verrichtingen. 1. SPECIFIEKE HONORARIUMBEPALINGEN 1.1

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CI-1058a

BELEIDSREGEL CI-1058a BELEIDSREGEL CI-1058a Overige producten geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2016 t/m 31-12-2016

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2016 t/m 31-12-2016 PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2016. Voor de overige zorgproducten (OVP's) hanteert de MC Groep de door de NZa

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565,08 1.928,13

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

DEELNORMEN SPECIFIEKE VOORZIENINGEN (Bouwmaatstaven astmacentrum, audiologisch centrum, epilepsiecentrum, klinisch-genetisch centrum)

DEELNORMEN SPECIFIEKE VOORZIENINGEN (Bouwmaatstaven astmacentrum, audiologisch centrum, epilepsiecentrum, klinisch-genetisch centrum) DEELNORMEN SPECIFIEKE VOORZIENINGEN (Bouwmaatstaven astmacentrum, audiologisch centrum, epilepsiecentrum, klinisch-genetisch centrum) DEELNORMEN SPECIFIEKE VOORZIENINGEN Bouwmaatstaven inzake: - epilepsiecentrum

Nadere informatie

Passantentarieven Albert Schweitzer Ziekenhuis 2016 geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016, bedragen in Euro's

Passantentarieven Albert Schweitzer Ziekenhuis 2016 geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016, bedragen in Euro's 14B168 972804004 2.210,93 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 14B169 972804005 4.017,97 Operatie aan de eileider(s) bij

Nadere informatie

14B423 979003016 13.708,31

14B423 979003016 13.708,31 Declaratie code Zorgproduct Prijs Omschrijving 14B168 972804004 2.210,93 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde 14B169 972804005 4.017,97

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016, publicatiedatum 13-11-2015

Passantenprijslijst 2016, publicatiedatum 13-11-2015 Passantenprijslijst 2016, publicatiedatum 13-11-2015 Declaratie code Zorgproduct Tarief omschrijving 14B168 972804004 2.210,93 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing

Nadere informatie

Prijslijst passantentarieven januari t/m mei 2014

Prijslijst passantentarieven januari t/m mei 2014 Prijslijst passantentarieven januari t/m mei 2014 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 mei 2014 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

CWZ Prijslijst DBC zorgproducten vanaf 1 januari 2016 Versie 151117

CWZ Prijslijst DBC zorgproducten vanaf 1 januari 2016 Versie 151117 CWZ Prijslijst DBC zorgproducten vanaf 1 januari 2016 Versie 151117 DeclaratiecodeZorgproduct Omschrijving Tarief 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie punctie labonderzoek en eventuele terugplaatsing

Nadere informatie

c. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op het loonkostenniveau ultimo 2006.

c. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op het loonkostenniveau ultimo 2006. BELEIDSREGEL Loonkosten 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd door zorgaanbieders

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals in the Netherlands 1. DBC 2. Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief

Declaratiecode Zorgproduct. Totaal Tarief MGG passanten prijslijst 1-1-2016. MCA-Gemini Groep. Zet- en drukfouten voorbehouden. Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd.

Nadere informatie

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen 31 MEI 1989. - Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen Gewijzigd

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - HagaZiekenhuis (geldig vanaf 1 januari 2015)

Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - HagaZiekenhuis (geldig vanaf 1 januari 2015) Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - HagaZiekenhuis (geldig vanaf 1 januari 2015) VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten

Nadere informatie

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Huidtumoren... 4 2. Cataract... 4 3. Hartritmestoornissen... 5 4. Spataderen...

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten DBCzorgproductcode 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 14B167 20150401 20151231 2.962,25 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek

Nadere informatie

Passanten prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JANUARI 2015 TM 31 DECEMBER 2015

Passanten prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JANUARI 2015 TM 31 DECEMBER 2015 Passanten prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JANUARI 2015 TM 31 DECEMBER 2015 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst OLVG 2016 versie 17-11-2015

Passantenprijslijst OLVG 2016 versie 17-11-2015 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 2.210,93 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde

Nadere informatie

Leeswijzer eindrapportage Commissie Bruggeman en Voetelink

Leeswijzer eindrapportage Commissie Bruggeman en Voetelink Leeswijzer eindrapportage Commissie Bruggeman en Voetelink Hieronder treft u de eindrapportage Onderzoek onjuistheid declaraties aan in opdracht van het St. Antonius Ziekenhuis. Het rapport wordt vooraf

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016, bedragen in Euro's 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 2.225,17 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde

Nadere informatie

Versie 1 per 01-01-2015 Prijslijst 2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg)

Versie 1 per 01-01-2015 Prijslijst 2015 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg) 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij 467,75 erfelijkheidsadvies 14B102 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te

Nadere informatie

Medische Administratie

Medische Administratie Proefexamen Beschikbare tijd: 90 minuten Versie 5073 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 0 OPEN VRAGEN, gericht op toetsing van inzicht in de samenhang van

Nadere informatie

De lijst van verrichtingen met bijbehorende maximumbedragen voor de psychiaters

De lijst van verrichtingen met bijbehorende maximumbedragen voor de psychiaters De lijst van verrichtingen met bijbehorende maximumbedragen voor de psychiaters Beleidsregels medisch specialisten (psychiatrie) 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie, onder voorbehoud van wijzigingen)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie, onder voorbehoud van wijzigingen) De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW. BTW-heffing is alleen van toepassing op declaraties die beginnen met 11. 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 14B101 972800034 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 467,75 14B102

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Bijlage 4 bij beleidsregel I-750. Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten

Bijlage 4 bij beleidsregel I-750. Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige en ondersteunende producten op verzoek van de eerstelijn en in het

Nadere informatie

artikel 1. Grondslag...2 artikel 2. Aanwijzingen...2 artikel 3. Doel...2

artikel 1. Grondslag...2 artikel 2. Aanwijzingen...2 artikel 3. Doel...2 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Inhoudsopgave artikel 1. Grondslag...2 artikel 2. Aanwijzingen...2 artikel 3. Doel...2 artikel 4. artikel 5. Reikwijdte...2 Inwerkingtreding...2

Nadere informatie

Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening

Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening BELEIDSREGEL Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013

Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013 Registratiehandleiding interne geneeskunde 2013 versie 1.6 Een handleiding voor internisten over het registreren in het DOT-tijdperk. 2 Inhoud: 1. Wat moet worden geregistreerd? 2. Algemene registratieregels

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de Patiënteninformatie Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Aan de ouders

Nadere informatie

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel BTW-constructies'.

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel BTW-constructies'. Bijlage 16 bij circulaire PTYN/masr/III/04/GGZ-04c/GHZ-07c BTW-constructies 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg, als vermeld in artikel 1, onder A, nummers

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL CI-923/CA-102 Bijlage 20 bij circulaire ATUN/jprn/CI/06/34c-CARE/AWBZ/06/11c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014 Controleplan Correct Declareren Versie 1.1 10-06-2014 1 Voorwoord De NVZ, NFU en ZN bieden u met dit document een handreiking om te komen tot een zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek vormt onderdeel van de

Nadere informatie

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Het zorgpad; wie doet wat/ wanneer/ toegangstijden Neuro-oncologisch verpleegkundige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct

Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Tarief Omschrijving 14B101 972800034 467,75 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid ten behoeve van de gynaecologie bij erfelijkheidsadvies 14B102

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Volume Tarief Omschrijving Tarief Volume Omzet 14B168 972804004 0 2210,93 Injectie van sperma met stimulatie - punctie -

Declaratiecode Zorgproduct Volume Tarief Omschrijving Tarief Volume Omzet 14B168 972804004 0 2210,93 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - 14B168 972804004 0 2210,93 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 2.210,93 14B169 972804005 0 4017,97 Operatie aan de eileider(s)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van P.M. houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met actualisatie van de regels over de risicoverevening Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

DBC-zorgproduct consumentenomschrijving

DBC-zorgproduct consumentenomschrijving 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 2.432,02 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij verminderde

Nadere informatie