(Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening"

Transcriptie

1 Bijlage 1 bij circulaire JM/th/I/01/63c BELEIDSREGEL I-498 Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 1, van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 199 (Stb. 1991, 73), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 17 mei 000 (Stb. 000, 1), met uitzondering van de categorale ziekenhuizen (CTG categorie 011). b. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 00 en werkt terug tot die datum indien de bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum plaatsvindt. c. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregels I-364 en I-34 met betrekking tot de onder 1a genoemde organen voor gezondheidszorg gelden, wordt hiermee gewijzigd van 'onbepaald' in 'tot en met 31 december 001'. d. De termijn waarvoor de beleidsregel geldt is: onbepaald. e. De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau/prijspeil 001. f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen".. DEFINITIES Adherentie Een rekeneenheid die tot uitdrukking brengt de mate waarin de bevolking gebruik maakt van de klinische, poliklinische en dagverplegingscapaciteit van een ziekenhuis. (Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening Bij de budgetbepaling wordt uitgegaan van het gewogen aantal zogenaamde poortspecialisten. Als poortspecialisme worden de volgende specialismen onderscheiden: internisten geriaters longartsen cardiologen reumatologen maag-/darmartsen allergologen kinderartsen chirurgen orthopeden urologen plastisch chirurgen neurochirurgen cardio-pulmonale chirurgen gynaecologen oogartsen KNO-artsen dermatologen neurologen neuroloog/zenuwarts liaisonpsychiaters revalidatieartsen tandarts-specialisten voor:

2 - mondziekten en kaakchirurgie - dentomaxiliaire orthopedie Voor de bepaling van het aantal specialisteneenheden en assistent-geneeskundigen in opleiding is de beleidsregel capaciteitswijzigingen van toepassing. In onderstaande tabel zijn de wegingsfactoren aangegeven. Tabel 1 Specialistenwegingsfactoren Specialisten wegingsfactoren voor: classificatie functieniveau internisten 1,6 geriaters 1,75 longartsen 1,5 cardiologen 1,3 reumatologen 0,88 maag-/darmartsen 1,6 allergologen 0,0 kinderartsen 0,73 chirurgen 1,47 orthopeden 1,45 urologen 0,93 plastisch chirurgen 0,66 neurochirurgen 1,09 cardio-pulmonale chirurgen,14 gynaecologen 0,73 oogartsen 0,18 KNO-artsen 0,5 dermatologen 0,37 neurologen 1,4 neuroloog/zenuwarts 0,90 liaisonpsychiaters 1,07 revalidatieartsen 0,66 radiotherapeuten 0,93 (alleen voor opname) tandarts-specialisten voor: - mondziekten en kaakchirurgie 0,53 - dentomaxiliaire orthopedie 0,37 anesthesisten (pijnbestrijding) 1,64 (alleen voor opname en polikliniekbezoek) Bij de vaststelling van het budget van de instelling wordt gebruik gemaakt van de gewogen specialisteneenheid. Het aantal poortspecialisten vermenigvuldigd met de in bovenstaande tabel genoemde wegingsfactoren geeft het aantal gewogen specialisteneenheden. Het gewogen aantal specialisteneenheden is bepalend voor de groepsindeling van het ziekenhuis (zie onderdeel 3 van deze beleidsregel) en voor de waardering van de parameters specialisteneenheid alsmede voor de berekening van het aantal gewogen opnamen en eerste polikliniekbezoeken. Assistent-geneeskundigen in opleiding tellen voor de berekening van het budget mee voor 44% van het gewicht van het desbetreffende poortspecialisme. Voor de berekening van de in het budget op te nemen loonkosten voor assistent-geneeskundigen in opleiding geldt dat daarvoor behalve het aantal agio's behorend bij de hierboven genoemde poortspecialismen ook de agio's van de volgende ondersteunende specialismen in aanmerking worden genomen: anesthesie radiodiagnostiek, pathologie-anatomie, medische microbiologie.

3 3 Erkend bed De eenheid van capaciteit van de instelling, als zodanig bepaald in de toelating ingevolge de Ziekenfondswet en overeenkomstig artikel 8 van de AWBZ, afgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De capaciteitseenheid omvat, naast de in de toelating opgenomen bedden voor bijzondere functies, eveneens de wiegen voor gezonde zuigelingen en het aantal plaatsen voor dagverpleging. Capaciteitseenheden Voor de bepaling van de aantallen voor de budgetberekening in aanmerking te nemen capaciteitseenheden (bedden, specialisteneenheden en de capaciteitseenheden voor de bijzondere functies) zoals in deze beleidsregel bedoeld, is de beleidsregel capaciteitswijzigingen van toepassing. AIDS-centrum Een door het Ministerie van VWS als centrumziekenhuis voor de behandeling van aidspatiënten aangewezen ziekenhuis. (Gewogen) Opname De aanvang van een verblijf in een erkende instelling, waarvoor één of meer verpleegdagen in rekening zijn te brengen. Een geboorte in een ziekenhuis, behoudens als deze poliklinisch gebeurt, wordt als opname beschouwd. Interne verplaatsingen worden niet als een nieuwe opname gerekend. De opname, vermenigvuldigd met de in tabel 1 vermelde wegingsfactor, geeft de gewogen opname. Verpleegdag Een in rekening te brengen kalenderdag, die deel uitmaakt van de periode (waarin ook de Tijdelijke Regeling Ziekenhuisverblijf van toepassing kan zijn) vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de opname mits deze heeft plaatsgevonden vóór 0.00 uur en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een in rekening te brengen kalenderdag. (Gewogen) Eerste polikliniekbezoek Er is sprake van een eerste polikliniekbezoek wanneer een patiënt voor de eerste maal in het ziekenhuis een medisch specialist van een bepaald poortspecialisme consulteert. Er mag wederom (voor deze patiënt) een eerste polikliniekbezoek worden geregistreerd en gedeclareerd indien in de twaalf maanden voorafgaande aan het bezoek geen eerste polikliniekbezoek bij dat poortspecialisme is geregistreerd. Bij een eerste polikliniekbezoek moet sprake zijn van: -face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent) -"hulp door of vanwege het ziekenhuis", de locatie (polikliniek, buitenpolikliniek, verpleeghuis) zal in het lokaal overleg kunnen worden meegenomen. Niet als eerste polikliniekbezoek worden aangemerkt: -medische keuringen -intercollegiale consulten -medebehandeling van klinische patiënten -overname van klinische patiënten Bezoeken aan het ziekenhuis waarbij op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts) onderzoek en behandeling plaatsvindt (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) en telefonische consulten voldoen niet aan het criterium "face-to-face-contact" en kunnen derhalve niet als eerste polikliniekbezoek worden aangemerkt. Het aantal gewogen eerste polikliniekbezoeken wordt berekend door de eerste polikliniekbezoeken per specialisme te vermenigvuldigen met de in tabel 1 vermelde wegingsfactoren. Dagverpleging Een, een aantal uren durende, vorm van verpleging in een ziekenhuis, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist.

4 4 Bijzondere voorzieningen/functies Voor de toepassing van de beleidsregelbedragen voor de bijzondere voorzieningen/functies geldt als voorwaarde dat, indien voor de uitoefening van deze functie(s) een vergunning op grond van de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen noodzakelijk is, aan het betrokken algemeen ziekenhuis door het Ministerie van VWS voor de uitoefening van deze functie/voorziening vergunning is verleend op grond van de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen. Voor de bepaling van het aantal capaciteitseenheden voor de bijzondere functies is de beleidsregel capaciteitswijzigingen van toepassing. Neurochirurgie Het aantal calculatorische bedden ten behoeve van het uitoefenen van de functie neurochirurgie, van een ziekenhuis dat een vergunning heeft in het kader van het Planningsbesluit Neurochirurgie, d.d. 1 juni 1993 en zolang wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in bijlage II bij voornoemd Planningsbesluit. Het aantal calculatorische bedden van een ziekenhuis ten behoeve van het uitoefenen van de functie neurochirurgie wordt als volgt berekend: het aantal in de periode 1994 tot en met 1995 gerealiseerde neurochirurgische ingrepen, vermeld onder de code A10 van de Tarieflijst Instellingen, vermenigvuldigd met een gemiddelde verpleegduur van 16 verpleegdagen. Het aantal calculatorische bedden is gelijk aan het op bovenstaande wijze berekende aantal calculatorische verpleegdagen gedeeld door 60 (naar boven afronden op 1). Neonatologie Het aantal bedden waarvoor het ministerie een erkenning heeft afgegeven ingevolge het "Planningsbesluit Neonatale Intensive Care" van 9 januari Brandwondenzorg Het aantal bedden ten behoeve van het uitoefenen van de functie brandwondenzorg, zoals deze zijn vermeld in de toelating ingevolge de Ziekenfondswet/AWBZ. Chronische intermitterende beademing Het aantal bedden ten behoeve van het uitoefenen van de functie chronische intermitterende beademing, als bedoeld in het Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering (Staatscourant 1973, 9), zoals deze zijn vermeld in de toelating ingevolge de Ziekenfondswet/AWBZ. Dialyse Onder dialyse worden de volgende behandelingseenheden verstaan, zoals deze zijn opgenomen in de Tarieflijst Instellingen. volgens neventarief hemodialyse D300 CAPD D30 hemodialyse met EPO D301 CAPD D31 thuisdialyse D310 idem met EPO D311 idem met VDA D31 idem met EPO + VDA D313 CCPD met dialysemiddelen D330 CCPD met dialysemiddelen met EPO D333 CAPD: continue ambulante peritoneale dialyse CCPD: continue cyclische peritoneale dialyse EPO: erythropoëtine VDA: verpleegkundige dialyse assistentie

5 5 Hartoperatie Een operatie aan het hart- en vaatstelsel met extracorporale circulatie, overeenkomend met de behandelingseenheid genoemd onder het tarief D010 in de door het COTG vastgestelde Tarieflijst Instellingen. Onder hartoperatie wordt tevens verstaan hartritmechirurgie. Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek (PTCA) Een behandelingseenheid genoemd onder de nummers D015 en D016 in de Tarieflijst Instellingen. Cardiovasculaire stents bij PTCA-behandelingen De verrichting zoals genoemd onder nummer D050 in de Tarieflijst Instellingen. Voor de berekening van de aanvaardbare kosten wordt uitgegaan van de wijziging in het aantal verrichtingen ten opzichte van de gerealiseerde aantallen AICD-implantatie Een ingreep zoals genoemd onder de nummers D00 in de Tarieflijst Instellingen. Catheterablatie Een ingreep zoals genoemd onder de nummers D0, D04 in de Tarieflijst Instellingen. In-vitrofertilisatie (IVF) In-vitrofertilisatie omvat de behandelingseenheid genoemd onder het tarief D400 in de Tarieflijst Instellingen. Revalidatiebehandeluur (RBU) Een eenheid van behandeling, genoemd onder het tarief A03 in de Tarieflijst Instellingen. Indien sprake is van hartrevalidatie geldt tariefcode A04. Aids-opname Opname van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Aids-verpleegdag Verpleegdag van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Aids-eerste polikliniekbezoek Eerste polikliniekbezoek van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Aids-dagverpleging Dagverpleging van die patiënt die als aids-patiënt is aangemeld bij de (regionale) Geneeskundige Hoofdinspectie (afdeling infectieziekten) en behandeld wordt in een door het Ministerie van VWS aangewezen centrumziekenhuis of subcentrum. Viral load test Viral load test programma, zoals beschreven in het rapport van de Gezondheidsraad: Resistentievorming bij het gebruik van HIV-remmende geneesmiddelen. Per HIV-geïnfecteerde patiënt, die aan het testprogramma deelneemt, wordt één viral load test ingecalculeerd. Op het aantal behandelde personen wordt nagecalculeerd. Om voor deze aanpassing in aanmerking te komen moet het ziekenhuis aan de volgende voorwaarden voldoen: Het ziekenhuis moet erkend zijn als aidscentrum of er moet sprake zijn van een formeel samenwerkingsverband tussen het ziekenhuis en een erkend aidscentrum in de regio. Het ziekenhuis moet een registratie bijhouden van alle personen die aan het viral load test programma deelnemen.

6 6 De persoon moet tenminste een heel jaar aan het testprogramma hebben meegedaan bij het aanvragende ziekenhuis alvorens extra budget wordt toegekend. Cataractoperatie De behandelingseenheid zoals genoemd onder de tarieven C007, code en in de Tarieflijst Instellingen. Totale knieoperatie De behandelingseenheid zoals genoemd onder de tarieven C106 in de Tarieflijst Instellingen. Totale heupoperatie De behandelingseenheid zoals genoemd onder de tarieven C105 in de Tarieflijst Instellingen. Radiotherapie en radiotherapeutische behandelingen Voor radiotherapie is de beleidsregel "Radiotherapie " van toepassing. Traumacentra Ziekenhuizen die op grond van de Beleidsvisie Traumazorg ex artikel 8 van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) d.d. oktober 1998 zijn aangewezen als "traumacentrum" of als "traumacentrum met een helikoptervoorziening" kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten. Poliklinische cytostaticaverstrekking De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummer A010 in de Tarieflijst Instellingen. Begeleidingscommissie Hartchirurgie Nederland Ziekenhuizen die op grond van het Planningsbesluit hartchirurgie / interventie cardiologie d.d. 19 februari 1996 een vergunning hebben om de functies hartchirurgie en interventiecardiologie uit te oefenen en eventueel, op grond van de regeling hartritmestoornissen van 4 februari 1994 tevens een vergunning voor de behandeling van hartritmestoornissen kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten. Landelijke Neonatologie Registratie Ziekenhuizen die op grond van het Planningsbesluit Neonatale Intensive Care d.d. 9 januari 1993 een vergunning hebben om de functie Neonatale Intensive Care uit te oefenen, kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten. Eerstelijnsvoorzieningen/-functies Laboratoriumonderzoeken ten behoeve van huisartsen De behandelingseenheden zoals genoemd onder de tarieven B01 t/m B19 in de Tarieflijst Instellingen. Cervixcytologisch onderzoek ten behoeve van huisartsen/bevolkingsonderzoek De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummer B307 in de Tarieflijst Instellingen. Röntgendiagnostiek ten behoeve van huisartsen De behandelingseenheden zoals genoemd onder nummer B101 t/m B113 in de Tarieflijst Instellingen. Functieonderzoeken ten behoeve van huisartsen De behandelingseenheden zoals genoemd onder de B501 t/m B511 in de Tarieflijst Instellingen. Poliklinische fysiotherapie / poliklinische logopedie/poliklinische ergotherapie De behandelingseenheden zoals genoemd onder de tarieven E001, E00, E003, E004, E005, E006 E101, E10, E103, E01, E0,E03 in de Tarieflijst Instellingen. Poliklinische trombotest De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummer B9 in de Tarieflijst Instellingen.

7 7 Poliklinische bevalling De behandelingseenheid zoals genoemd onder nummers A008 en A015 in de Tarieflijst Instellingen. 3. GROEPSINDELING VAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN/CLASSIFICATIE FUNCTIENIVEAU Aangezien de aanwezigheid van medische specialismen in algemene ziekenhuizen en de mate waarin en de wijze waarop zij gebruik maken van de diverse behandel-, onderzoek- en verzorgingsvoorzieningen in overwegende mate het kostenniveau bepalen, is ten behoeve van de toepassing van de functiegerichte beleidsregels een classificatie van het functieniveau van de onder de "Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen" vallende algemene ziekenhuizen vastgesteld. Voor de toepassing van de beleidsregelbedragen voor de productieparameters is de indeling van een individueel algemeen ziekenhuis in groep 1 tot en met 3 afhankelijk van het totaal aantal gewogen specialisteneenheden volgens onderstaande tabel. Groep Aantal gewogen specialisteneenheden/functieeenheden (= x) 1 x < 44,0 44,0 < x < 88,0 3 x > 88,0 4. BELEIDSREGELBEDRAGEN 4.1 Beleidsregelbedragen algemene ziekenhuizen per 1 januari 00, prijspeil ultimo 001 loonkosten materiële kosten beschikbaarheidskosten klinische adherentie 8,87 8,41 poliklinische adherentie 1,00 3,49 capaciteitskosten gewogen specialisteneenheden erkende bedden bed brandwondenzorg bed chronische beademing bed neonatologie bed neurochirurgie productiekosten gewogen opnamen 1 308,79 385,9 gewogen opnamen 308,79 337,43 385,9 459,0 gewogen opnamen 3 337,43 459,0 verpleegdag 1 8,90 7,03 verpleegdag 8,90 31,3 7,03 7,53 verpleegdag 3 31,3 7,53 1e polikliniekbezoek 1 57,5 30,4 1e polikliniekbezoek 57,5 6,79 30,4 35,80 1e polikliniekbezoek 3 6,79 35,80

8 8 dagverpleging 1 161,13 83,08 dagverpleging 161,13 176,4 83,08 98,31 dagverpleging 3 176,4 98,31 Bijzondere functies/voorzieningen hartoperaties.096, 3.445,49 catheterablaties 3.09,45 AICD-implantaties 8.597,68 PTCA's 3.353,95 stents 1.333,18 T 1 teletherapie eenvoudig (D611) 90,08 51,38 T teletherapie standaard (D61) 99,19 163,4 T 3 teletherapie intensief (D613) 1.59,00 79,87 T 4 teletherapie bijzonder (D614).674,39 469,7 B 1 brachytherapie eenvoudig (D61) 141,09 4,95 B brachytherapie standaard (D6) 41,7 37,68 B 3 brachytherapie intensief (D63) 491,18 86,11 B 4 brachytherapie bijzonder (D64) 1.738,35 305,81 in-vitrofertilisatie 31,76 15,83 AML beenmergtransplantaties , ,41 aidsopname 1.711,38 654,77 aidsverpleegdag 8,87 31,0 aids-polikliniekbezoek 13,99 8,17 aidsdagverpleging 584,65 3,63 viral load test 347,46 445,5 hemodialyse (D300) 133,39 111,30 CAPD (D30) 13,6 65,10 hemodialyse met EPO (D301) 133,39 160,18 CAPD (D31) 13,6 81,75 thuisdialyse (D310) 81,17 90,49 idem met EPO (D311) 81,17 140,4 idem met VDA (D31) 190,31 90,49 idem met VDA en EPO (D313) 190,31 140,4 CCPD + dial.middelen (D330) 13,6 73,05 CCPD + dial.midd.+ EPO (D333) 13,6 89,69 RBU (A009) 48,78 8,09 M14 (A010) 1 1 cataracten 14,31 knieën 3.916,66 heupen.418,70 scholingsmiddelen per leerling bijdrage Begeleidingscommissie Hartchirurgie bijdrage Landelijke Neonatologie Registratie e-lijnskosten laboratorium, huisbezoeken 5,3,07 idem, afnames 1 3,34 1,30 idem, afnames 8,30 3,3 idem, analyses 60,8% ² 57,43% cervixonderzoeken 8,69 5,07 trombotest 6,30 1,87 röntgenonderzoek 40,71% 8,73% functieonderzoek 46,86% 11,59% ¹ voor bedragen: zie dagverpleging ² percentage van de tariefopbrengst

9 9 fysiotherapie / logopedie 87,39% A008 /A015 18,55% 3 3 Capaciteitskosten (Vast) Per lineaire versneller Aidscentrum Trauma Centrum Helicoptervoorziening Toelichting bij het overzicht beleidsregelbedragen In groep van de opnames, verpleegdagen, 1e polibezoeken en dagverpleging en voor de afnames worden de bedragen bepaald door lineaire interpolatie tussen de aangegeven grenzen. 5. BEPERKING BELEIDSREGELTOEPASSING BIJ HET NIET-UITOEFENEN VAN EEN FUNCTIE Indien voor een algemeen ziekenhuis de kosten van onderstaande activiteiten niet ten laste van het ziekenhuis komen zal de toepassing van de onder 3 vermelde beleidsregelbedragen gecorrigeerd worden met: Bedragen per gewogen specialisteneenheid *: voor de loonkosten van: de leiding van de klinisch-chemische/hematologische laboratoria 5.38 de functie fysiotherapie.03 de functie logopedie. 6. BEREKENING BESCHIKBAARHEIDSKOSTEN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN Uitgangspunt voor de berekening van de beschikbaarheidskosten in het zogenaamde "FB-budget" voor een algemeen ziekenhuis vormt de vermenigvuldiging van het adherentiegetal per ziekenhuis, zoals dit door de SIG is vastgesteld, met de hierboven genoemde beleidsregelbedragen per adherente inwoner. De adherentiegetallen die bij de berekening in aanmerking worden genomen worden jaarlijks herzien. Voor het jaar 1999 gelden de adherentiegetallen van het jaar 1997, voor het jaar 000 de gemiddelde adherentiegetallen voor de jaren 1997 en 1998, voor het jaar 001 de gemiddelde adherentiegetallen voor de jaren 1997 tot en met 1999, voor het jaar 00 de gemiddelde adherentiegetallen voor de jaren 1998 tot en met 000 etc. Deze berekening wordt zowel voor de klinische als de poliklinische adherentie toegepast. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij fusies gepaard gaande met (ver)nieuwbouw, waarbij het totale functiepakket van het nieuwe ziekenhuis sterk afwijkt van dat van het (oude) ziekenhuis(zen), kan van aangepaste adherentiegetallen worden uitgegaan. In hoeverre er sprake is van een uitzonderlijke situatie is ter beoordeling van het CTG. 7. TOEPASSING BELEIDSREGELS FUNCTIEGERICHTE BUDGETTERING INGEVAL VAN FUSIE VAN IN- STELLINGEN Ingeval er sprake is van een fusie van ziekenhuizen die tot uitdrukking komt in een nieuwe (gemeenschappelijke) toelating, kan het verschil tussen het totaal van de per ziekenhuis berekende FBbudgetten en het FB-budget voor het fusieziekenhuis in het budget van het fusieziekenhuis worden opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat dit verschil aan het budget kan worden toegevoegd is wanneer er sprake is van een reële fusie. Partijen in het lokaal overleg kunnen afspraken maken over het toekennen van het verschil en over het tempo waarmee dit in het budget wordt verwerkt. bj/3 oktober 003/w:\secr\circ01\ki\63c-b1.doc * deze bedragen dienen voor de berekening van de herallocatie ² percentage van de tariefopbrengst 3 voor bedragen: zie dagverpleging

e. De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau/prijspeil 2004.

e. De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau/prijspeil 2004. Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 1, van het Besluit

Nadere informatie

(Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening

(Gewogen) Specialisteneenheden / functie-eenheden voor de medisch-specialistische functieuitoefening BELEIDSREGEL I-611 Bijlage 2 bij CTG A 03-08-a1 Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

e. De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau/prijspeil 2005.

e. De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op loonkostenniveau/prijspeil 2005. Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 1, van het Besluit

Nadere informatie

Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009

Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009 BELEIDSREGEL Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009 1 ALGEMEEN 1.1 Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zvw en wordt geleverd door

Nadere informatie

Beleidsregel aanpassingen aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2004

Beleidsregel aanpassingen aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2004 BELEIDSREGEL I736 Bijlage 2 bij brief IUFN/amer/A/04/143 Beleidsregel aanpassingen aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2004 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

1.3 De beleidsregel functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2009 met kenmerk CI-1104 is komen te vervallen per 1 januari 2009.

1.3 De beleidsregel functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2009 met kenmerk CI-1104 is komen te vervallen per 1 januari 2009. BELEIDSREGEL Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2009 1 Algemeen 1.1 Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zvw en wordt geleverd

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten deze beleidsregel vast te stellen.

Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten deze beleidsregel vast te stellen. BELEIDSREGEL Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2010 Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten deze beleidsregel vast te

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2060

BELEIDSREGEL BR/CU-2060 BELEIDSREGEL Budgettering longrevalidatie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007. BELEIDSREGEL Beleidsregel investeringen 2007 academische ziekenhuizen 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2033

BELEIDSREGEL BR/CU-2033 BELEIDSREGEL BR/CU-2033 Definities curatieve tweedelijns somatische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De bij de beleidsregel behorende definities zijn opgenomen in de separate Beleidsregel definities geestelijke gezondheidszorg.

De bij de beleidsregel behorende definities zijn opgenomen in de separate Beleidsregel definities geestelijke gezondheidszorg. BELEIDSREGEL III-539 Bijlage 1 bij circulaire BY/yb/III/GGZ/00/04c Loon- en materiële kosten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,

Nadere informatie

Deel II. De PM-posten

Deel II. De PM-posten Deel II De PM-posten Stap 1: reikwijdte PM-posten In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de PM-posten die leiden tot additionele ruimtebehoefte bovenop het gebruikelijke functiepakket van

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Toelichting op REGELING CI/NR

Toelichting op REGELING CI/NR Toelichting op REGELING Toelichting op Regeling Inleiding Recentelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regeling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL I-618 / II-608 / III-771 Bijlage 1 bij circulaire GA/yb/III/03/GGZ/05c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2066

BELEIDSREGEL BR/CU-2066 BELEIDSREGEL Eerste lijn (laboratorium-)onderzoeken voor huisartsenlaboratoria Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009

Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009 BELEIDSREGEL Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009 Ingangsdatum : 1 januari 2009 Einddatum : 31 december 2009 1 Algemeen 1.1 Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als

Nadere informatie

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel aanvaardbare kosten 2002'.

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel aanvaardbare kosten 2002'. Bijlage 1 bij circulaire II/501/01/9c Aanvaardbare kosten 2002 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 16 (instellingen

Nadere informatie

Bijlage 2 bij circulaire HU/th/I/01/64c TARIEFLIJST INSTELLINGEN 2002

Bijlage 2 bij circulaire HU/th/I/01/64c TARIEFLIJST INSTELLINGEN 2002 Bijlage 2 bij circulaire HU/th/I/01/64c TARIEFLIJST INSTELLINGEN 2002 Onderstaande tarieven kunnen met ingang van 1 januari 2002 slechts rechtsgeldig in rekening worden gebracht, indien het orgaan voor

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

!" # $"%&& $" % && !0 #'1" ," " - 2 " 1 " " 4(5

! # $%&& $ % && !0 #'1 ,  - 2  1   4(5 ! #! # $%&& ( )%)$%&&* + + $ % && -. /!0 #1-2 1 3 4(5 1 3 2 6 67 8 9$ 2 $ ( $! $/%* $/: $/:% $/%) &/ 1 $/%* &/%& &/) $/; $/;: &/) &/** $/& %/$; 3 &/) &/$ 4(5 &/%: &/) $/%; 1 &/& 3 $/& &/** &/)!# 2 &/:)

Nadere informatie

Transitie Bekostigingsstructuur. specialistische zorg BR/CU-2080

Transitie Bekostigingsstructuur. specialistische zorg BR/CU-2080 Transitie Bekostigingsstructuur Medisch specialistische zorg BR/CU-2080 Inhoud 1. Inleidende bepalingen 3 2. Invoering transitiemodel 6 2.1 Transitiemodel ziekenhuizen en UMC s 6 2.2 Transitiemodel categorale

Nadere informatie

2.1 Voor organen voor gezondheidszorg zoals vermeld in artikel 1 onder A, nummers 1, 4, 9, 28a en 31

2.1 Voor organen voor gezondheidszorg zoals vermeld in artikel 1 onder A, nummers 1, 4, 9, 28a en 31 Bijlage 2 bij brief BSIK/escs/I/04/351 Beleidsregel aanpassingen aanvaardbare kosten 2002 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder

Nadere informatie

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als

Nadere informatie

d. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op het loonkostenniveau ultimo 2002.

d. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op het loonkostenniveau ultimo 2002. BELEIDSREGEL III-736 Bijlage 7 bij circulaire HW/aa/III/02/Intra-12c/Semi-11c/751-07c Loonkosten (instellingen voor verstandelijk gehandicapten (VG)) 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing

Nadere informatie

c. De beleidsregels functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen CI-979 en CI-989 zijn vervallen.

c. De beleidsregels functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen CI-979 en CI-989 zijn vervallen. BELEIDSREGEL Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen R-091.b2 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zvw en wordt geleverd

Nadere informatie

1. OPSCHONING STARTLUMPSUM 2005 IN VERBAND MET INVOERING B-SEGMENT

1. OPSCHONING STARTLUMPSUM 2005 IN VERBAND MET INVOERING B-SEGMENT Aan besturen en medische staven in: algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) aan partijen betrokken bij het lokaal initiatief medisch specialistische hulp en en aan de ziektekostenverzekeraars

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

REGELING CI/NR

REGELING CI/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen Vast Variabel LOONKOSTEN klinische adherentie 100% 0% poliklinische adherentie 100% 0% gewogen specialisteneenheden 0% 100%

Algemene ziekenhuizen Vast Variabel LOONKOSTEN klinische adherentie 100% 0% poliklinische adherentie 100% 0% gewogen specialisteneenheden 0% 100% Bijlage 5 CLASSIFICATIE BUDGETCOMPONENTEN 2009 1 September 2008 Algemene ziekenhuizen Vast Variabel LOONKOSTEN klinische adherentie 100% 0% poliklinische adherentie 100% 0% gewogen specialisteneenheden

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel loon- en materiële kosten'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel loon- en materiële kosten'. BELEIDSREGEL III-681 (Herziene versie) Bijlage bij circulaire HW/yb/III/Semi/02/01c Loon- en materiële kosten (semi-murale gehandicaptenzorg) 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2038

BELEIDSREGEL BR/CU-2038 BELEIDSREGEL Concept Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage 2012 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het voornemen om een beleidsregel vast te stellen die inhoudelijk overeenkomt met hetgeen in dit

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 5, en 6, tweede lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 5, en 6, tweede lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen; Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, houdende aanwijzing van bijzondere medische verrichtingen voor de uitvoering waarvan een vergunning is vereist (Regeling aanwijzing bijzondere

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2025

BELEIDSREGEL BR/CU-2025 BELEIDSREGEL Definities curatieve tweedelijns somatische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c

Behandeld door  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c Aan de besturen van: - Algemene ziekenhuizen (010) - Academische ziekenhuizen (020) - Ambulancediensten (240) - CPA s (810) en zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt.

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt. Tarieflijst Instellingen 2002 29 F. PSYCHIATRIE ALGEMENE BEPALINGEN BIJ F. PSYCHIATRIE CLIËNT Iemand die is ingeschreven bij RIAGG of polikliniek en minimaal één face-to-face-contact in het kader van de

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING PER

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING PER OVERZICHT AZPAS & AZPAS PLUS VERZEKERING PER 01 10 2017 DEKKINGEN PLUS VERZEKERING ) CONSULTEN HUISARTSEN CONSULTEN BIJ ZORGVERLENERS VOOR PREVENTIEVE ZORG, ONDERZOEK EN MEDICATIE KOSTEN VAN MEDISCH SPECIALISTISCHE

Nadere informatie

1. Liesbreuk. 2. Cholecystectomie (electief)

1. Liesbreuk. 2. Cholecystectomie (electief) Beleidsregel tariefstelling DBC s overige instellingen 1. Liesbreuk 09-11-121-1 reguliere zorg.hernia inguinalis.conservatief 09-11-121-2 reguliere zorg.hernia inguinalis.operatief 09-11-121-3 reguliere

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel Zorgactiviteiten 2015 Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel 2 Inhoud Wijzigingen release RZ15a - Projecten en individuele verzoeken Vooruitblik release RZ15b Handboek zorgactiviteiten

Nadere informatie

Afschrijvingspercentages 0% 5% 2% - 5% 5% 5% 0% 5% 0% 10% 0%

Afschrijvingspercentages 0% 5% 2% - 5% 5% 5% 0% 5% 0% 10% 0% 5.1 Verloopoverzicht materiële vaste activa WZV vergunningsplichtige vaste activa WZV meldingsplichtige vaste activa Grond Terrein Gebouwen Verbou- Instal- Onder- Subtotaal Trekkings- Onder- Subtotaal

Nadere informatie

d. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V geldt, wordt gewijzigd van "onbepaald" in "tot 1 januari 2002".

d. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V geldt, wordt gewijzigd van onbepaald in tot 1 januari 2002. Beleidsregels Bijzondere Tandheelkunde 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel heeft betrekking op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 25 van het Besluit werkingssfeer WTG

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW Bijlage 1 bij Care/GGZZVW/07/31c BELEIDSREGEL Loon- en materiële intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL I-674/II-656/III-836 Bijlage 3 bij circulaire PTYN/masr/III/04/GGZ-04c/GHZ-07c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2030

BELEIDSREGEL BR/CU-2030 BELEIDSREGEL BR/CU-2030 Functiegerichte budgettering Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14b Versie 20131224 ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

c. De Beleidsregel loon- en materiële kosten met nummer CA-187 eindigt op 31 december 2007.

c. De Beleidsregel loon- en materiële kosten met nummer CA-187 eindigt op 31 december 2007. BELEIDSREGEL Loon- en materiële kosten 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd

Nadere informatie

d. De Beleidsregel loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-185 eindigt op 31 december 2007.

d. De Beleidsregel loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-185 eindigt op 31 december 2007. BELEIDSREGEL Loon- en materiële intramurale geestelijke gezondheidszorg AWBZ 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ en wordt geleverd

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie

Besluit van <datum> houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie (Besluit klinische geriatrie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

d. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-5620-4.0.1.-2 geldt, wordt gewijzigd van "onbepaald" in "tot 1 januari 2003".

d. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-5620-4.0.1.-2 geldt, wordt gewijzigd van onbepaald in tot 1 januari 2003. Beleidsregels medisch specialisten (psychiatrie) 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 5 (medisch specialisten) en

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW

Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW BELEIDSREGEL Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW 1. Algemeen Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

De overige bij deze beleidsregel behorende definities zijn ondergebracht in de separate Beleidsregel definities geestelijke gezondheidszorg.

De overige bij deze beleidsregel behorende definities zijn ondergebracht in de separate Beleidsregel definities geestelijke gezondheidszorg. BELEIDSREGEL III-621 Bijlage 7 bij circulaire TY/yb/III/GGZ/00/10c Loon- en materiële kosten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Meestal betaalt de zorgverzekeraar de rekening, maar

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Experiment bekostiging verpleging en verzorging

Experiment bekostiging verpleging en verzorging BELEIDSREGEL Experiment bekostiging verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen

Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Status: Definitief 1. Inleiding In de huidige maatschappij wordt zorg steeds duurder. Coöperatie

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel sectoroverschrijdende productie'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel sectoroverschrijdende productie'. Bijlage 5 bij circulaire II/145/146/147/02/6c Sectoroverschrijdende productie 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg REGELING Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

g. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel loon- en materiële kosten'.

g. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel loon- en materiële kosten'. BELEIDSREGEL III-742 Bijlage 1 bij circulaire TY/YB/III/03/GGZ-04c Loon- en materiële kosten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1.

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1. Aan de besturen van de AWBZ-instellingen sector V&V en de zorgkantoren Utrecht, 14 januari 2005 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: CSTS/CWIT/ihot/CARE/650/05/1c Behandeld door: mevr. C.F.C. Steennis

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Indexatie Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2016 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING OVERZICHT AZPAS & AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN PLUS VERZEKERING ) CONSULTEN HUISARTSEN CONSULTEN BIJ ZORGVERLENERS VOOR PREVENTIEVE ZORG, ONDERZOEK EN MEDICATIE KOSTEN VAN MEDISCH SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN

Nadere informatie

Aan de besturen van de:

Aan de besturen van de: Aan de besturen van de: algemene ziekenhuizen (010) categorale instellingen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) klinisch genetische centra (390) en zorgverzekeraars.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure SORE/escs/CV/5600/1900/07/1c

Behandeld door  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure SORE/escs/CV/5600/1900/07/1c Aan partijen betrokken bij het lokaal initiatief medisch specialistische hulp Moeder Teresalaan 100 3527 WB Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ BELEIDSREGEL CI-1094 VERSIE 2

BIJLAGE 1 BIJ BELEIDSREGEL CI-1094 VERSIE 2 BIJLAGE 1 BIJ BELEIDSREGEL CI-1094 VERSIE 2 INDELING TARIEFLIJST A. ALGEMEEN - Eerste polikliniekbezoeken, opnames, teltarief DBC, verpleegdagen, overige tarieven per dag, dagverpleging, afwezigheidsdag,

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Versie 1 per 01-01-2016 Prijslijst 2016 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg)

Versie 1 per 01-01-2016 Prijslijst 2016 (tbv passanten en/of onverzekerde zorg) 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 2.210,93 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname Bevallen in het ziekenhuis Zowel poliklinische als een klinische opname Poliklinische bevalling Een normale bevalling in het ziekenhuis, onder leiding van een verloskundige of een huisarts. Klinische bevalling

Nadere informatie