AANKONDIGINGEN Vraag uitgebreid Tarief. - PDF">

' "> AANKONDIGINGEN Vraag uitgebreid Tarief.

Transcriptie

1 MET-ELKE DOOS VAN 2,75 Fr. CRÈME ECLPSE Het BESTE Schoensmeer HET MEEST VERSPREDE WEEKBLAD N VLAANDEREN Gestcht door VCTOR DE LLLE Volksvergenwoordger. Bref- en Telegram adres : GETROUWE MALDEpHEM, Telefoon Maldegem Nr. Poetcheckyekenng Nr ,?, 44e Jaargang, Gestcht n Jul BONNEMÉNTSPRJS : Voor BELGS tot ende 1931: 4,20 frank _ Voor CONGO per jaar frank gvoor HOLLAND, FRANKRJK, DUTSCHLAND enz. per jaar: 36,00 frank vakaï4erka. en CANADA, per jaar 70 frank of 2 dollars "> AANKONDGNGEN Vraag utgebred Taref. 52 ZONDAG SBSïË Dll DE WEEK TE SAMEN H«t dagblad Do Standaard Brus-! Ml na Ktjn tombola» met koffebonnen,, waarmede het blad op eea weng rddcrll- ; fee maner do strafwetn op, lorjen outdukt, heeft eon neuw ensatlo» of op whuddngmakend mddel gevonden, om geen sbcmnenn. verlezen n dezo jaarekeertng. E«n trestg mddel, een pjnljk kwetwnd sensa: D Standaard valt nameljk mot heele kolommen bovenarms op Word Hermans. Volksvergenwoordger Hermans bad TMrtlan dag«n geleden n het Kamerdebat de krt!» een»do gehouden, de zoo belangrjk wa, dat oud«oeran.. d Horman doét zch toch waarachtg rs«l moet«. Ward Herman«had zch de moe gedaan de redevoerngen ut bet Kollandsch parlement U lezen, Da andoren deden zch de moet net t volgen boe n andere landen bet vraagïtuk bwprokea wordt. VcrHn dagen naden komt De Sundaard met da groo «en»a-hoof dng : «Ward Herman» plaagt ctrdjofe. Hj.beft zjn rede ut het.bouoqdsefr StaaU-»bttd.valfwejvaö, noemen^.?n%opyc»ttfl.»,,, Koa. de t«&s?kérwoord ultvtadcn dan. leuérdef? En hoeveel»elt dé Standaard en selt Óns Volk Ontwaakt «onder dë bron vernoemd»? Heeft de Standaard noot eens een Uecle cuchébladljde voor Neuwjaarsblad of let dergeljk«ut een dutwjhe llusfrauu ger.o men toodar zeggen waar ze kwam? D«Standaard met zjn utgaven 1» voorzeker «net keskeurger dan anderen, nemen j w er on zelf maar bj. \ Hadde de Standaard dat m> neus tuwchen ljo»prokkelnlouwsjea geplaat dat Ward Hermao de heele Kamer volksvergenwoordger den baard l eeft afgedaan met «choone ksn ut het Hollandseh Kamerverslag, we zouden gelachen hebben : «do Standaard achrhaalt het toch al, al U het deze keer wat erg laat» Doe» nu heeft de Standaard zch lan varlelden net enkel door een vleze sensazucht, doch daarbj door zjn oude haat gen Ward Hermans. W Ten honderd der lezers <5e Standaard bobben wellcht geen ander blad, Do woorden al «letrdlef» hebben geen genspraak bj de mensohen. Tegen spraak de bjvoorbeeld n verkezngstjden met stroobrefjes alle gezndheden wel bestaat Het t vetfa oerbaar wege De standaard. Nog let : Wad Hermans stuurt een «recht antwoord» aan Do Standaard. Omdat»Herman daarvoor geen deurwaarder of ; twee- getugen gebrukt, of net begnt «n uw blad nummer zooveel, kolom zooveel enzoovoort»,» zegt de Standaard : k ben not verplcht dt antwoord op nomen. Dat U klengeestg: Wanneer de burgemeesr Maldegem ons een vecht op antwoord atuurt, dat neuwe gemeen heden kroelt, dan. laat hj een ampelen bode ermede komen en laat zeggen: < het zal toch net noodlg zju, hé. dat k het anders zende?» Her dun la De Standaard met geen enkele utvlucht vrj to plen : htj moest mnsn» na zjn egen utval zoo hoffeljk zjn genover eeu volksvergenwoordger toxtueel op to nemen wat de nzendt, zonder deurwaarder verlangen. Wanneer het dan nog een volksvergenwoordger betreft, dje zch meer moe getroost, meer leest dan de anderen sams. waar de aangehaalde ksn,ln de rede op do crss eerder het doorslaand en bemoedgend bewjs zjn, dan reden t.e geven voor zoon msseljke crk zooals De Standaard utschreeuwt. Do Standaard de geen woord heeft om de Kamerleden af keuren de gen het gebod vau Mechelen voor de pleohtgheden een verbranden generaal smmen ; do geen woord vndt om de Kamerleden af keuren de gen de denstwegeraars ut gewensbezwaar smmen, de geen woord heeft om de senatoren af to keuren de het verbod trouwen lan bestaan wanneer een reserve offcer met een mesje trouwt ut een vlaamsche famle de dos eerbaarder s dat zo zch opoffert n de ant-mltarstsche GEVAT den de regeerngen openljk aan, den goud standaard op geven, zeggende dat dt het rechtatreeksche mddel a om met de algemeens crss gedaan m&ken. «Ze toch, zeggen ze, ln de laats maanden hebben reeds 15 landen hun munt lan zakken, zet hoe goed zj er bj varen,: waaróm zouden wj.het net doen?» Wj antwoorden: als de frank valt komt meer nerng, dat betwsn wa net, doch het ls een ongestraf roof op het spaargeld, Het» zoo onchrsljk als de handelwjze der bendeleder» Amerka de Jack Damond dooden, denkeade : dan draalt ona zaakje ber. Het Amerkaansche Huls Afgevaardgden beeft hot Moratorum Tan Ho ver net afgekeurd. Doch het heeft er utdrukkeljk bjgevoegd dat het daarmede gedaan moet zjn, dat kwjtscheldng of herzenng der oorlog schulden vérdér geen spraak kan zjn. Dat dan de crss maar vlug endgt, of hot zal ln Jul aanstaande, CÏSSB mét oorlogedregemenn zjn. Verondersl dat Dulatchlaad net be- Wanneer ge.eqn,.sukkelaar dulzem bewegng. r ^ S S S S ^ t onstschjjn-l»» «W f "TELTD ïmê wabt&b? just "tttpêtgljsuw braaf JU» de oogen kjkéï of ge zet uwcenn nóolt.meer rug. n Chna s.do bulpest utgebroken. Honderde menachen "srven dageljks" n de provncën No-Nan en Sjan-s. t Zou erg kunnen worden wannoer de plaag de volk rjke stad Slan-Fou zou bereken.» n Dalton was een. knd dat schaats door het js gezakt Zeven personen de het knd wlde», redden, zjn alle verdronken. - Al een keer of dre zjn Brusselsche poltc-agenn door banden neergeschon, doch Zardag gebeurde het omgekeerde : een boosdoener de éeon hoosdoener waa, werd door een agent doodgeschon. Het s de 31-jorge Leon Chanaye de weglep wanneer de agent hem gebood de harploa omhoog sken. De agent achrhaalde den vluchlng met een tax en trof hem met een kogel n den nek. Men.vond op het ljk geea enkel wapen of revolver.» n Dujtaclland gaan groo ondernemngen n onder. Nu ls het tocomotlevonfabrek Borsg n falng, met eén kort 88 mljoen frank. Borsg was. de eers ln Dultschland begonnen met locomoven maken. n 1834 waren er reeda 500 geleverd en op dt oogenblk zjn er meer dan looomotoven door Borajg gemaakt. Het s de Deutsche Bank de het al verlest, wanneer falng net kan vermeden worden. Prns Leopold en prnses Aatrd waren P! n naar Japan to rezen, r doch hebben Zondag lan wen.dat zj bet net zullen doen. Dat ls maar verstandg ook, een land dat bezg la oorlog maken moet men nt gaan «vereeren» met een bezoek. ~ n Zweden heeft een groo sneeuwstorm gewoed. Tjen vlsschers zjn verdronken. Verschelden klene wonngen de op de oevers der zeeën staan zjn omgevlogen en n het war recht gekomen Dat moet ons zoozeer net verwonderen, n Zweden gaat do zeo net op en neer zooals bj ons. Het war stroomt tot aan de stoep der achrdeuren. n de plat streek do wj Zweden gezen hebben, waren er heelemaal geen djken aan den zeekant. De sden hebben 3000 werkloozen aan t werk gezet om de wegen sneeuw vrj maken. Dutschland heeft een vllegtv.g ge maakt om mer hoog vlegen om daar mnder wnden en weerstand hebben, en msschen een snelhed 800 en 400 en 500 klomer n het uur bereken. Het s mogeljk dat dt de toekomst het groo vlegwezen s. Men noemt dt wege : vlegen n de Stratosfeer op 10 uren Parjs naar New-York. Nu heeft de fransche vlegtugmaker Par- draabare nok op den as, zoodat de stuur- Hoewel er beloofd en gezworen s dat man zjn schroef mnder of meer lucht kan de regeerng geen schatkstbons gng ut- doen pakken, naarma hj lager of hooger geven om aan geld geraken, kan hot ge- vlegt. Want omhoog s de lucht dunner en beuren dat dezen Woensdag de Kamer zal moet de schroef meer pak hebben. Sosmd hebben dat algeljk 500 mljoen ; Het schutje voor de vlegers s luchtdtch schatkstbons worden utgegeven... \ geslon, just ljk de gondel professor Ze zouden net op zes maand utkeer- Pccard potdcht was, toen hj mer baar zjn ljk n 1926, doch op 2 tot 5 jaren. hoog ls gesgon. Anders zou een mensch Als <Jat gesmd s, neemt do Kamer Neuw-, openbarsn ljk een put, wanneer hj zoo jaarsverlof tot 19 Januar., hoog n het luchtledge komt. Wj hebben verloden week geschreven «at het een defstal s op do sparende menschen, wanneer een land met opzet zjn munt verlaagt. KERSTVERTELLNG VQ OR^ ONZEN Zo noemden hem Polleken Pane, omdat hj eens n zjn knderjaren,, een groene panen broek gekregen had en ze was bljven dragen tot hj kaartjesknpper werd op den tren. Wonder toch dat de rjke jongen wen hj de panen broek ontgen had, zelf noot pane werd gedoopt, maar ge zult her Polleken, algauw, meer utskende dlhgen vernemen. Hj was nog maar just voor goed "n denst genomen en ja, getrouwd, als hj overgeplaatst werd verre n t Walenland, waar noch huls noch klus was vnden. Waar moen wj her nu vernachn! had hj gevra&gd. «Ge moet uw plan trekken!» had de chef geantwoord. «Dat t hu maar net n ware u, verzucht hj tot zjn vrouwtje, k zou her n een verlan wagen mjnen nest maken!? Voor mj üet gelan! > had zj geantwoord, lk rjd overal mee en zal onderweg uw beddeken maken en uw panneken warmen!» Op een, twee, dre zan ze bnnen en rook er een kaafken door het dak den goederen-wagen. Er werd natuurljk een proces-verbaal naar het hooger bestuur geschreven, maar dat help net: t was de wonngnood de gebood., Eens, om Polleken Pane en vrouw plagen, deden de maneuvers, de rollende wonng hard botsen op een ratre andere wagens, zoodat de gebrekkeljke kachel nu heol n dugen stort. Maar Polleken Pane. vel net lnks en schreef naar den mnsr om schadevergoedng voor zjn kachel, en de gebroken potn en pannen en de pjn en smert«zjne vrouw, de ut haar bed gevala was... En dat s hem allemaal treffeljk betaald., Hj mocht daarbj rugkeèren naar t oude Vlaanderen, waar toch een b&etje meer woonstgelegenheden waren. t Was tjd geworden ook, want hj;-verwacht vermeerderng famle. En er kwam een klen panejongentje,jdat er algauw zoo vernuftg utzag a!s vader. Zjn Zj woonden nu n een ordeljk hulpje qablj het staton, met een groon hof èfblj, waarop hj ln zjn kor Uren verpqozng zch bezg held met raak en spade. Ofschoon het grond was, slecht óm buln lggen, kon hj er toch t eers jaar genoeg patan en erwn op wnnen om W komen voor heel het klén gezn. En af het eers Jaar had-ktj ondervonden dat zjn erf nog best geschkt was om er frutboomen op kweeken. var t geen hj heet zjne" «hede "V Breda» en daarop zou bj, door tusschenkomst de maatschappj goedkoope.wonngen, een tunwjk aanleggen met lanen en tusschen de frutboomen n, afzonde wonngen. Hj de op een rollenden wagen zjn husgezn gestcht had, wst best wat zjne werkgezellen den spoorweg noodlg hadden en geen drecur of nog mn een mnsr zou er nog aan denken hem naar Walenland, of geljk waar, verplaatsen. Nu mocht de «crss» komen. Hj had de ontdekkng gedaan dat een stukje gronds nog hot bes was om geene armoede vreezen. Men had het mmers ook onder- vonden gedurende den oorlog. Hj schreef een verslag naar al de mnsres geljk, waarn hj kortweg zjngedacht uenzet : t s net schoon U de menschen aan sporen tot bouwen, als gj zelf het voorbeeld net geeft... Geen een beamb zou mogen verplaatst worden Op het oogenblk zendt men Ruys^ seleda met de kor golf net alleen legrammen naar de Congo, doch men lefo- Wj kunnen natuurljk net oorde.lv we geljk heeft Doch zoo zet men welk een neert draadlooa Zoo heeft mnsr Croo- zware verantwoordeljkhed heden op het Agdere blad«zen dat met ln, z Sa», kaert Colonleen Maandag geggrokea»««lult yaa den Mnur weegt, met den gouverneur n Congo, draadloos weg en weer gesproken. Do mnsr was daarvoor net op het Snt Plersveld Ruysselede. Hj sprak voor de lefoon Brussel en zjn sm gng eest met draad naar de utzendngstorens, en dan n de lucht. De radorede de Konngn Holland zal op Kerstdag plaats hebben net 20 mnun vóór 4 uur, doch op den md 1 dag, 20 mnun vóór 1 uur. ^nders ware het aat om n ndle gehoord worden, gezen,men daar 8 uren vroeger slapen gaat. De konnkljke rede wordt natuurljk utgezonden door Hlversum en door Huysen geljkertjd; Een deel de boekenzaal het Vatlkaan Rome s ngestort. Men schrjft toch nfet dat er dooden onder het pun ztn, hoewel de zolderng dre verdepen neerlgt. 20 Pompers kwamen spoedg r hulp. Ber een nstortng dan een brand, n zulke dure Boekenzaal. De boeken -j^en mnder door stof dan door vuur en war.» Mnsr Van Caeneghem Openbare Werken heeft ongetwjfeld sapelooze nachn rwllle het neuwe Albertkanaal Luk naar-antwerpen. Hj was deze week zek. Hj heeft beslon door Ege.blsec graven en de tragels het kanaal daar met dkke betonnen muren versrken. Want daar moet hj 5 klomer door.at drjvend zand en kle met kwelmwatp.- nat onder druk staat. De 5 klomers gaan S00 mljoen kosn, schrjft een blad, en ze gaan het net houden, ze gaan nstuken. «Wat ge zegt, antwoordt mnsr Vsn Caeneghem. Daar s toch geen enkel moeljkhed meer de net kan overwonnen worden n deze dagen. Dan graaft men maar een valle 2 klometr breed tot al het gevaarljke leem neens verdwenen s.» Een valle 2 klomer breed en 30 of B0 mer dep, maar dat s met geen 1500 mljoen betalen, antwoordt men, en dat zou een werk 20 jaar zjn, en al de ontgenlngen, wat zou dat net kosn? LaVt tfjyer de gevaarljkfen weg door Egenbjlsén varen en trek er rond, het s maar klomer omweg, wordt er voorgesld. TUD. naar eèn post waar hj geen woongelegenhedkan. vnden. Bouw vooral rond de sta-1 tleja.vaa den spoorweg. Pat de grootgewor- deaaktódéren, uw personeel gemakkeljk den trln kunnen ren en naar de stad... " Mjnheer Polleken Pane wa3 er boven op ] en.tëck scheen- zjn vrouwtje öet gelukkg. Er her, bj het ende, begnt nu eerst J het egenljke kerstverhaal. Hun èerstgeborene was nu reeds oud ge- noeg geworden om ook met den tren naar t college gaan en 1 was bj dat eenlg knd gebleven. Mental uw groo gedachn, verzucht zj,- beb.oen. wj vergen op ons egen groo- j n. plcht denken! «Wat s dat nu?» ze Polleken en hj j scharttè achr zjn oor..«{jj weet het wel» antwoordde zj... Hoe zlen wj den tjd verloren nwnnen...?» Saprst... Joj zegt gj maar saprst... En schart gj maar achr uw oor!,., Wj zullen dat boen,"man!... Polleken Pane was er de man net naar om lang droefgeestg zjn..hj; verdubbelde zjnen arbed n den hof, sróè deen sk aan frutboom en druve- [ laar., En was s anderendaags met den aannémèr bezg om het plan aan leggen voor nleuwe.wontagen..dagen en maanden gngen vredg voorbj. 1 E de vrouw sprak net meer boe doètf. ar beden bloeden op n vrooljke werkzaamhed, zoo gelukkg als tjdens hun wtbroodsweken n den schok^enden goederenwagen. zoo naderde weer de helge Kerst-1 ha< t en het stalleken Bethlehem, op hekschouwbord, was noot zoo schtrend verlcht;.. En de collegestudent zong het ades, fdetés.! "met al zjn latjn- en muzekvaar- dghed. t neuwe kerstknd kwam.!-hun tweede knd, na vjfn jaren. Hun- derde... hun verde, ^jhhéer Poll-eken Pane had nu geen tjd om -a«hjer zjn oor scharn. Hj vloog reö t de deur ut, recht naar den onderpas- Mjnheere, kom zeer mee, als t u Èeleft, ón> mjne knneren doopen..tfw ka-de-ren! zegt gj. Hoeveel hebt gj er wél dan?».tücweet bet net, t ls voorzeker een drerjj..ï en er komen er nog altjd bj!... «Pol, dat s voorzeker voor onze boe?...» "«Moeder, t én doet., k... ben er ook zoo buf fjpl!...».de- dre Wjzen ut het OoBn,.helmzlnnlg toe: «HoeveeV,ganzen hebben wj loopen op onze hede.?. Tegen deaen Kerstavond?» «Mnsns zes vet... En dan nog... «Goed, zes maal zes s zes en dertg... Ga bellen aan eder deur en zeg dat ze hunnen soeplepel op hunne muts. moen sken!» MJjnher Pane had dat na. den oorlog gezen hoé. dé engelsche soldan altjd hunnen lepé meehadden geljk een wt plum op hunkop En daar waren ze s avonds de komst der dre wjzen, wel wat meer dan zes en,dertg, al de pachrs en egenaars den tunwjk, aan lange tafel3 aangezen, om den schoonsn kerstavond hunnen; baas en henzelf veren. Eere zj God n den hooge- en vrede de menschen goeden wl. Maldegem, 15 December V. D. L. ONZE «VOORDEELGE WONNGEN Wj zjn volop aan het opmaken der balans Onze maatschappj VRJHUS-BLJJHUS ongeveer-twee jaren n werkng, zal op 31 December aanstaande zonder üe levensverzekerngen mede rekenen : frank utgeleend hebben voor het bouwen werkmanswonngen. Wj hebben onze leenngen verstrekt op de meest hulpvaardjge, maar toch gezonde bass, dat wl zeggen : wj hebben n zeer vele gevallen tot 80 n honderd op de waarde der wonngen beleend, doch wj zjn zoo voorzchtg en vorkomend geweest, de werkmenschen behoeden voor groo kostprjzen. Wj hebben het gedaan gekregen dat de menschen slechts 100 tot 140 frank maande moen afbetalen voor hun egen wonng. Het was haast ongeloofljk, doch het s zoo. En zulk een klene som js voor de werkmenachen doenljk. Dat s maar een pacht.. Alzoo slut ons boekjaar weer met het verheugend fet, dat meer s afgelost, dan door de óntleeners moest afbetaald worden. Van het oogenblk dat de Spaarkas onze jaarrekenng zal gezen hebben, kunnen we alle cjfers n t Getrouwe geven. JOZEF DE LLLE, Voorztr der leenmaatschappj «Vrjhus-Blj jhüs.» KERSTNACHT. Een zuver, smetloos sneeuwtapjt Lag over gaard en veld gespred En dek boom en blaren, Als ware het een wollen vacht De alles n den wnrnacht Voor koude moest bewaren. n t dch woud was depe rust En alles reeds n slaap gesust Door t maanlcht, dat er tuurde, Dat op de forsche boomen Bcheen En waakzaam door de takken heen Op stronk en struken gluurde. Tot plots een oude denneboom Zch schudde ut zjn lange droom En. sprak ln zoe tale : «Gj allen, vrenden ln het rond, Komt, aat k op deez helge stond Aan U ets schoons verhalen.» Dra kwam een ree, een haas, een vos En schaarden zch m?t zach mos Om zoetjes gaan lusren ; Zj voelden zch op hun gemak Wjl doude den zoo vrendljk sprak En zacht begon flusren: «t s lang geleên en eeuwen her Toen ln een land, heel wjd en ver Met hooge palmenboomen, Men aan een helg menschenpaar Bevolen had voor t neuwe jaar Ten kezer nog komen. Mara en Jozef waren bang t Was wnrtjd, de weg was lang t Zou laat en zorgen wekken, En t was slechts ut gehoorzaamhed Dat vlug de res werd voorbered Opdat men kon vertrekken. Het gng langs dalen, berg en woud De Noordwnd bles er, guur e"n koud. En stormde om hen henen ; Toén vluchtn zj n een spelonk Waar plots een heerljk schjnsel blonk En engelen verschenen. En toen werd n de arme grot Ons aller Schepper, Heer en God, Ons JezUke geboren; Mllloenen engelen daalden neer En len voor hun Opperheer De schoons zangen hooren,» Nu zweeg de boom en t gansch bosch, En alle deren ln t mos Zj prevelden gebedon, Wjl klokjes klepn zoet en zacht Door wjde, wt kerstmsnacht. Van. lefde én vrede. Dezelfde rene; geest Keratllefde en hjpl? "dè..wèréld.heryonnen, :ï----^-" r --r;fr^mst ummër Ï1927,»^^öörfdue. 1-- «AD^ÖATOB,»ÏE GRATS] SOEP GEEFT. GEDOOD. De geheme geneverstokers en dranksmokkelaars n Amerka schen en moorden zonder genade. Het s gewoonljk- de ^ene smokkelaarsbende de de andere aanvalt, of de leden één en zelfde bende de elkaar ljve gaan. Het s gebeurd dat ze n volle straat vechnd waren met revolvers en spelende knderen doodden. Bj obs zouden zulke banden net lang loopen. n Amerka vluchn ze met een auto ut het berek der pol en bljven vrj. Trouwens als ze nog gegen worden komen ze er t meesndeels straffeloos af. Een der beruchts- dranksmokkelaars was Jack Damond de een reusachtg fortun met den verkoop genever had verdend. Van een of meer moorden was hj vrjgesproken. Hj had een dertgtal malen voor den rechr moen verschjnen, op een paar utzonderngen na, de zjn ontdoken belastjng betroffen, was hj eder keer vrj. Het s ljk bj ons n t Zuden Vlaanderen waar belastng betaald wordt op de hanegevechn de verboden zjn. Zoo betalen de Amerkaansche smokkelaars belastng op hun mljoenen smokkelwnsn, doch geraken net veroordeeld voor het smokkelen, zelf. Dezelfde Jack Damond s enkele maanden geleden naar Antwerpen gekomen. Men ze dat het een vlucht was hem, dat hj zjn egen bendeleden vreesde en zjn leven en fortun n velghed bracht. Als ongewenscht mocht hj n Belge net afstappen. Hj resde naar Dutschland, werd ook daar bungezet, en gedwongen naar Amerka keeren. Het duurde net lang of andere bendeleders - zochn hem op en schon hem voor dood n zjn holkamer, doorzeefd kogels. Geen dokr dacht dat hj kon genezen. Hj genas wel. Weer was nemand aangehouden of gestraft voor de moordpogng. Twee maand lar echr werd Jack Damond zelf betcht een chauffeur hebben aangevallen de met een ladng genever wegreed..tack werd veroordeeld, doch gng ln beroep. n Europa jubelde men al: endeljk, ze men, komt Amerka tot verstand en zal de bendeleder ernstg veroordeeld worden. Geen waar. n beroep werd hj vrjgesproken. Hj geeft een feestje aan zjn vrenden om zch over de neuwe vrjspraak DE WERELD N EEN FENNETBEK Twee wlde auto-bestuurders (n t buln- : land) de een ongeluk op hua gewen hadden, gngen als schuldbewus; heroüw vole zotdaars n een kloosr. [GENEESKUNDGE VOORLCHTNG DÓÖRVOLKSONDERWJS 114«Vervolg. NAAB VOLLEDG NATUURSCHOON., HET KEUKENZOUT ALS GFT. DE MAN MET «HET WATER» HET ZWUN EN DE PEKELHARNG. verheugen. Het feest endgt weer met DE BEROEMDE DUTSCHE DOMNKA een revolvergévecht en we dood valt, s Jack NERMONNK PATER STRATTMAN N Damond, 33 jaar oud. VLAANDEREN. s Anderdaags vndt men ln een sloot menschen soms mcenen «net verdend t3 dcht de stad een ander man met een revolver dood, men veronderslt dat deze laat- Voornameljk naur den Eoogen ouderdom hebben». De «Vlaamsche Vereenglng voor Vrede de Studenn Leuven» rcht op 10 Januar aanstaande Kortrjk een groo, ant-mltarstsche volksvergaderng n mond, de man de zch voor het vule kar- tjd gevoelen. Het ellendg huldjeuken bj s doode de moordenaar s op Jack Da- toe doet zcj de schade ut den vroegeren, De beroemde Par Strattman O. P. een we heeft lan ultkoopen, dpch op zjn den ouderen mensch ls daar meestal een der leders de katholeke pacfsn ln beurt door zjn lastgevers s gedood opdat gevolg. Dutschland heeft reeds toegezegd om er het er nets zou utlekken. De natuurartsen Dr Wlmaszewskf, Polak en na hem, we allen natuufartsen de woord vooron over «Denstwegerng Een rede over dt brandend stuk door een t Wl wel lukken, toen de eers rechr nrnatonale bevoegdhed op dt gebed de veroordeelng Jack Damond utgesproken had, was een Amerkaan bj ons, hebben vastgesld dat de gennatuurljke^ met proevende oogen op de zekn kjken,: zal ongetwjfeld ophef maken! Dt s nog net alles, want er zjn onderen de ze: «weet ge wel dat de Jack Dahandelngen gaande met vooraanstaande. mond veel goed doet, dat hj het s de soep tot Zweeren, velzlekn, oogonzwak, speen,; voedng met overdreven zoulgebrufk voert Fransche en Noord-Nederlandsche\ pacfs-jlaat utdeelen aan de armen n de stad.» zenuwachtghed, lendepfrn, krampader, n om op de zelfde vergaderng komen Dat wsn we net. Het zal echr wel aderspatn. De bekende «traanzakjes» spreken. De E. P. Delos, professor Rjsel voor wat anders dan voor het utdeelen aan de onders oogschelen bj den ouderen en schrjver het ophefmakende boek soep geweest zjn, dat bj zelf Donderdag man dulden op slepende keukenzout-vergf- «La Socété nrnatonale et le Drot%d es s vermoord. tgng. 4 Natons» heeft reeds zoo goed als töeèe- zegd. V3 -l Dr Rlcollln n zjn boek «Het Keuken-, MNDER VSCH NAAR FRANKRJK zout alb Zekoorzaak en Kultuurontaardlng» geeft de volgende kwalen aan spru- Het Fransche staatsblad brengt het dekreet over de kontlngenerlng vlsch nde ut het hedendaagsch zoutgebruk : < De broeder den Duce, Arnoldo Mussolnl s gestorven, door een beroer getroffen op het oogenblk dat hj n zjn auto «ta tk -. 1 December tot 28 Februar; Bét Belgsch aandeel s op 1600 kwntalen vaatgo-l «ld. Net alleen door Vtamenarmoede, net alleen door Mneralenhonger en Zuurbelaa- 1 Ung gaat ons lchaam krom doch aan depere verwarrng staat ons bloed n offer wanneer de hudge mensch de armoede en de honger gaat laven door onnatuurljke bjmengsels. " Koffe en thee, alkohol en tabak zjn net alleen leden de verdere verkrach ensgewoonn. Daar komt nog 4lj de reeks hét keukenzout, de azjn,- depeper, domostaard, de pckels, en dés meer. De Natuurljke Mneralen- of Zounrjkdom ln de. onbewerk plannvoeüsela j ^E^WS^^. fln^m^sdotgrjpt men naar hét armrge keukenzout... datll de üs t^vw-ï»èt Jj^jlge verbruk.,^érkeljk"eeï : Hoe meer: dé mensch recht komt n dé veelerj des meer voolt hj behoef aan keukenzout. Da moderne stadè- en obk reeda dorpstafel s derma ontaard dat de zoutbus er als een «fetsch» of afgod beslst staan moet. j Over-ej, overvoedng met onze droeve eewltovervoedng voort dus tot eea tweede treurns.: de «keukenzoutphood». Nu gaat ons trouws lezerschat me vaa l overdrjvng verwjn. «Hoe kunnen dan nog da hedendaagsche menschen leven» werpt men op. Het ls enkel, brave Vlaamsche Menschen, n het gehem het docrskabnet dat wen komt dat uw broer, uw buurman uw vrendn zek ls, hoewel ze met blozen- de kaken" leven, Weet men dat 60 t.h. der menschen als» zekeljk moen geboekt worden? Weet men dat het meerendeel der zekn schulen ln de spjsverrngsbus? Weet men. dat de ergs fotrkwalen als kanker en rng boen zjn onze voedng... ja ook keukenzout? Als de jongs succesvolle verplegng, de térngzek verlangt dat de zeke geen. keukenzout gebrulke n zjn voedng, en dat volgens ervarngen de kanker, best gengehouden wordt door keukenzoutarme spjzen,; s dt geen bewjs dat n da oorza- ken der zekn het zout mederwerker s geweest? n werkeljkhed hebben wa enkel 1 gram keukenzout per dag noode ; ngendeel wordt heden soms meer dan 20 gram zont verwerkt n het spjsroosr voor één mensch. Zelfs de 1 gram zout vnden we bj trou-. we natuurvoedng volledg rug, zoodat 9 we ons om geen keukenzout hoeven be-< kommeren. Wat meer ls, de 1 gram zout,, ls een samenhang de verschedene mneralen de. allen even noodg als nuttg zjn. nden- men meer dan 2 gram keukenzout < gebrukt als- toevoegsel bj do spjzen, komt het n ons lchaam tot een depot vreemdsoortge mneralen de de neren net meer voldoende utloozen kunnen, De opeenhooplng veel keukenzout ln ons lchaam voert tot zeer verschedene zekeljkheden waaronder ner- en hert3-, kwalen vooraanstaan. De w&rzuóït s daar het klaars keneken. De noodza-, keljkheld alle keukenzout ut de voedng, schrappen drngt zch dan op om de zek kunnen genezen. Net alleen voor ner en hert s het keukenzout groot gft, Doch zooals lk hooger zegde voor een heele reeks kwalen de de Ze vervol«vftde bladzjde), ""A^ er,.h «ft s j.f ; M J nl! l

2 r y m ZONDAG»1 DECERUïElt 1931 Gestcht door VCTOR DE LLLE. n Jul 1888 tóe Jaargang Telefoon MaJdegep Nr. 1 Postchook 5» Jfelef :on legramadres Getrouwe Maldogem, EEN ABONNEMENT OP T GETROUWE MALDEGHBW VOOR 1032 KOST : n Belgo 18,90 Fr. Amerka en Canada Holland en Frankrjk 38,00 Fr. en alle andere Belgch Congo 80,00 Fr. landen"" 70,00 Fr. \ Muurüender voor hef Jaar onzes Heeren 1932 EEN a Bj een plaatsng AANKONDGNG KOS1>: v 1,60 Fr. per regel 5 plaatsngen 1,00 Fr. per regel 13 plaatsngen (3 maanden) 0,96 Fr. per regel 26 plaatsngen <6 maanden) 0,90 Fr. per regel 52 plaatsngen (één jaar) 0,80 Fr. per regel VERHOOGNG VOOS BEPAALDE BLADZJDEN JANUAR 1 V BESNJD, d. E 2 Z Oct. v. d, Sph. 8 Z H. NAAM JEZU3 4 M Oct. der Onn. Knd. 5 D Vrg. Dre Kanng. 6 W DREKONNGEN 7 D E Canddus 8 V tl. OudulR 9 Z E Ma celllnw 10 Z H, Famle U M E Hygnus 12 D H. Modestus Modeslus 13 W Oot. v. Drekon. 14 D E Hlarus 15 V E Paulus Wult 10 Z E Marcellus X. 17 Z 2e Zond. na Drok. 18 M St. Petr. St. Rome 19 D HH. Marus en gez. 20 W HK. Fab, en Sebast. 21 D H. Agnes 22 V HH. Vlnc.«nAoaet 53 V R Raym. v. P«nn. 24 Z SJapluagsgma 25 M Bekeer. v. H. Paulus 26 D H. Folycarpus 27 W H. Joan. Chryaost. 28 D E Agn«s 38 V E Franc, v. Sales 80 Z E Martna S1 Z S«agMlm FEBRUAR 1ME gnatus, mr. 2 D O. L. V. LCHTMS 3 W H. Blasus 4 H. Andreas Corslo 5 V H. Agatha 6 Z H. Ttus 7 Z Qulnquageslma 8 M H. Joan de MaOta 9BH, Cyrll, v. Alex, 10 W ASCHWOENSD. 11 D Verach. Lourde 12 V HH. zeven Stcht 13 Z HH. Harl. enrelld. 14 Z le Zond. Vasn 15 M HH. Foust e. Jovlta 16 D H. Julana 17 W H. Theodul. Q T. 18 D H. Smeon 19 V H. Bontät Q T. 20 Z H, BJouther Q T. 21 Z 2e Zond. Vasn 22 M St. Petrus St. 23 D H. Petrus Dam, 24 W Vg. v. H. Matthas 2«D H. Matthas, Ap. 26 V H. Walburga 27 Z E Alexander 28 Z 3e Zond. Vasn 29 M H. Homanus < t Getrouwe Maldeghem» s ongekoord, ongemulband. Het verpandt zjn gewen net. Het vraagt zch af elke week, onbevooroordeeld : wat s goed? en wat s net goed?. Het groots onhel dat t Getrouwe Vreest a een neuwen wereld-oorlog. De $ onder geen enkel omstandghed meer goed pran. En densvolgens s elke bewapenng een duvelach opzet. Men moet lever war n zjn wjn doen en overeenkomen. n dt jaar 1932 staan we voor de groo Ontwa- " penngsconferen. Zal er ets recht komen? Wee de schjnhelgaards <3e voortdurend zeggen : wj zjn ook voor den vrede, maar toch bewapenen... J. MAART 1 D H. Swtbertus 2 W Zal. Kare d. Goede 3 D E Cungunds 4 V H. Casmrus 5 Z H. Joan v. h. Krus 6 Z HALF-VASTEN 7 M H. Thom. v. Aqun 8 D H. Joan. de Deo 9 W H. Frans. Rom. 10 D HH. 40 Marlaren 11 V E Vndcanus 12 Z H. Gregorlus. 13 Z PASSEZONDAG 14 M H. Mathlde 15 D H. Clem. Hofbauer 16 W H. Florentus 17 D E Patrclus 18 V O. L. V. v. Smarn 19 Z H. JOZEF 20 Z PALMZONDAG 21 M H. Benedktus, abt 22 D H. Lea 23 W H. Vctoraans 24 D Wt Donderdag 25 V Goede Vrjdag 26 Z Paaschzardag 27 Z PASCHEN 28 M H. Joan. v. Capstr. 29 D H. Bertold 30 W H. Joan Clm. 31 D H. Cornela AFRJL 1 V Theodora 2 Z H. Franc, v. Paula 3 Z BELOK. PASCHEN 4 M O. L. V. Boodschap 5 D Z. Jul. v. M.-Corn. 6 W H Celestnus 7 D E Saturnnus 8 V Z. Jula Bllart 9 Z E Waldetrudls 10 Z 2e Zond. na Paschen 11 M H. Leo 12 D H. Julus 13 WBeschemjf. H. Jozef 14 D H. Justnus 15 V a Anastasa 16 Z H. B. J. Labre 1 \ 17 Z 3e Zond. na Pascb. 17 M Z. desbaldua 19 D H. Leo, p. 20 W H. SUyanus 21 D H. Anselmus 22 V HH. Sor en Cajus 23 Z H. Georgus 24 Z 4e Zond., na Paach. 25 M H. Marcus ev. 26 D HH Clet. eh Maro. 27 W H. P. Cansus 28 D H. Paul w h. Krus 29 V E Petr..v. Verona 30 Z H.! CatKàr. v. Sëna t StKt 1 Z Sa Zond. na Pasch. 2 M H. An than. KruUd. 3 D KruWvlnd. Krulod. 4 W H. Monca, Krusd. 5» a H. HEME.V. 8 V H. Joan. v. d. L. P. 7 Z H, Stanslaus, bp. S Z Zond. oot Hamev. t M R G ré gor. Nu, 10 D E Antonus U W E Franc, d. Her, là D HH. Nereus e. gen V H Rob. Bellarm 1«Z H. Bonlfaclus lä Z PNKSTEREN M U E ttbaldus 1TDR Pasch. Bay on 18 W H. Venanllu, Q. T. 18 D E Potr. Cel est» V H. Bern. v. S. Q. T. 11 Z 2. Aadr. Bob. Q. T. S Z S DREVtJXJD. S U E Dcsldorlu» 34 D O. L. V. Hulp d. Ch. as w H. o»»or. vn «D R SACRAM. 3T v a B«dâ d. Eerb. 18 Z H. Augustn bp. b. fem 1 W H. PamfîhUlus 2 D Oct. v. H. Sacram. 3 V H. HART V. JEZ. 4 Z H. Hart v. Mara 5 Z 3o Stond, na Pnk. 0 M H. Norbertua 7 D E Valentnus 8 W H. Medardua 9 D Kuch. Hart 10 V Oot AJlerh. Hart 112 E Barnabas 12 Z 4«Zond. ma Pnk. 13 M E Antonus, b. 14 D H. Balälllua 15 W HH. Vt Mod. Cr. 1SOE Lutgards 17 V H. Suppllcus 18 Z E Ephrem 19 Z 5e Zond. na Pne 20 M H. Slvtrlua 21 D E Aloya v. Göns. 23 D E Mara v. Olgnes 34 V H, Joaa de Dooper 28 Z H. Gullelmus 1» Sà 8o Zond. na Plok. 27 M H, Ladslaus 28 T> SL rfnu.1. j ï^,^ a9»w HH. P«tr.- en-,paul.-;,.> JtJXJ 1 V H. Bloed O. H. 2 Z O. L. V. Vsta 3 % 7e Zond. na Pnk. ( H S Lbertus 5 D H. Ant Mar. Zacc. 8 W O. HH. Pet «n Paul 7 HH. Cyr. en Meth. 8 V H. Ellsab. v. Port S Z HH. M. v. Gorcum 10 Z 8e Zondag na Pnk. 11 M E Godefeve Vlaamadw Hoogdog 12 D E Joas. Gualbertüs U W E Anacletus 14 D E Bonaventura 15 V K Heorcufl 16 Z O. L. V. v. b. Carm. 17 Z 9e Zond. a Pak. 18 M E CamU. de Lell D H. Vno, a Paulo 20 W E Heron Eml. 21 D E Praxeds 22 V E Mara Magdal. 23 Z E Apollnars 24 Z 101 Zond. na Pnk. 26 M E Jacob, d. Meerd. 26 D E Anna..,.27-W E. Pantaleon,,.,,? ;»>V: % -Marw»,: a», 1.. l "t 1 1 L. 31 Z le Zond, loa Pnk. AUGUSTUS 1 M St. PetrusBanden 2 D E Alph. v. Lguor 3 W Vnd. v. d. E Sp. 4 D E Donncus 5 V O. L. V. r Sneeuw 6 Z Gedaanver. d. E 7 Z 12e Zond. na Pnk. 8 M HE Cyrac. en gez. 9 D E Joan Vanney 10 W H. Laurentus 11 D HE Tlburt en Sus. 12 V E Clara 13 Z HE Hppol. e Casa. 14 Z 13e Zond. na Pnk. 16 M O. TU V. HEMELV. 16 D H. Joachm 17 W H. Hyaonthus 18 D H. Helena 19 V E Joan Eudes 20 Z E Bernardus 21 Z 14e Zond. na Pnk. 22 M HE TmOth. en get. 23 D E Phlp. Bent 24 W E Bartholomeus 25 D H. Lodewjk v. Fr. 26 V H. Zephyrnus 27 Z E Joz. Calassanct.» K l ^ 31..W Er;JB«rm. 1 - SEPTEMBER 1 D H. Egdua 2 V E Sphanus kon. 3 Z E Remaolus 4 Z 16e Zond. na Pnk. 5 M E Laur. Justan. 6 D H. Donastanus 7 W H. Madelberta 8 D O.» V. Geboor 9 V H. Petr. Claver. 10 Z E Ncolaas v. ToL 11 Z 17e Zond. na Fnk. 12 M E Naam Mara 13 D E Gudo 14 W Krusverheffng 15 O O. L. V. v. Smarn 16 V H. Corn, en Cypr. 17 Z H Fr. Wonderek. 18 Z 18e Zonadg na Pnk. 19 M HH. Januar, en gez. 20 D HH. Eustach e. gez. 21 W E Matthaeus Q. T. 22 D H Thomas v. Vllan. & V E Lnus Q. T. 24 Z O. L. V. t. Slav. Q. T. 25 Z 19e Zond. na Pnk. 26 M HH. Cyp. en Just.?7 D HE Cosm. en Dam. W.E. Wenceslaus tt j- #9 ÈEKHroMchaël,-;.;«,-uta-. >ü ï} >J llß! t Î -oott ï»» g jus» n,,»vo f:s > ; î î -5ÙV.&o 3 9b.>.! nùt OKTOBER 1 Z E Remgus 2 Z 20e Zond. na Pnk. 3 M E Teres, v. K. J. 4 D E Franc, v. Ass. 5 W HH. Placd, en gez. 6 D H. Bruno 7 V E Rozenkrans 8 Z E Brgtta 9 Z 21e Zond. na Pnk. 10 M H. Franc. Borgas 11 D E Gummarus 12 W E Wllfrdus 13 D H. Eduardus 14 V E Callstus 15 Z E Teresa Av. 16 Z 22e Zond. na Pnk. 17 M E M.M. Alacoque 18 D E Lucas 19 W E Joan. Kent 21 V H. Hllarlon 22 Z E Mara Salome 23 Z Mssle-Zondag 24 M E Raphael 25 D HH. Chrys. e. Dara 4 26 W E Evarlatus 27 D H. Sabna 28 V E Xlmon en Judas 29Z«H. :Ermelnds 1 # ^f.h^äfmjtosst tzd tsdd- NOVEMBER 1 D ALLERHELG. 2 W ALLERZELEN 3 D E Hubertus 4 H. Carolus Borrom. 5 Z HH. Relkweën 6 Z 25e Zond. na Pnk. 7 M E Wllbrordus 8 D Oct. v. Allerh. 9 W Wjd. Bas. H. Verl. 10 D H, Andreas Avell. 11 V H. Martn v. Tours 12 Z H. Martsus. 13 Z 26e Zond. na Pnk. 14 M E Josaphat 15 D E Gertruds 16 W E Èdmundus 17 D E Greg, de Wond. 18 V Wjd. dèr Bas. P. P. 18 Z H. Elsabeth v. E 20 Z 27e Zond. na Pnk. 21 M O. L. V. Opdracht 22 D E Cecla 23 W H. Cl&mens 24 D H. Joan v. h. Kr. 25 V H. Catharna 26 Z H. Jo. Berchmans 27 Z.le Zond, v. d. Adv. 28 M E Rufnus 29 D E Saturnnus 80.W--H» DECEMBER. 1 D E Elgus 2 y Jo. Ruysbr. 3 Z H. Franc. Xav. 4 Z 2e Zond. v. d. Adv. 5 M H. Sabbas 6 D H. Ncolaas 7 W H. Ambrosus 8DO.UV. ONB. ONT. 9 V E Leocarda 10 Z H. Melchades 11 Z 3e Zond. v. d. Adv. 12 M H. Aubertus 13 D E Luca 14 W H. Ncaslus Q. T. 15 D Oct Onb. Ont 16 V, E Eusebus Q. T. 17 Z E Begga Q. T. 18 Z 4e Zond., v. d. Adv. 19 M E Nemesus 20 D E Eugenas 21 W E Thomae, Ap. 22 D E Hungerus 23 V H. Vctora 24 Z Vg. v. Kerstms 25 Z KERSTMS 26 M E Sphanus mr, 27 D E Joan Eg. 28 W HH. Onnooz. Knd. 29 D H. Thomè v. Kant. 30 V HH. Sabnuä en>tfea.n-.f 31 Z E Slvesr mwchdn UT DE MEKANEK WERED Nr 567 ZOO KAN EENEDER DE EEN VERREKJKER 1EEW, DE ZONNEVLEKKEN OPTEEKENEN Door da verrekjkers kan men zen dat op de zon een onophoudende geweldge be-, roerng heerscht. Btandondc gassen ontploffen dulzendo klomers n do rum, men schat de warm op 6000 graden Celslus. Do laaende vlammen, wanneer het stormt op de zon slaan met een snelhed ut 80 duzend klomer n. het uur. Als het op de zon zoogonaamd stl s, dan gaan de zonnevlagen nog 200 klomer n het uur. Gallleo n 1600 draade zjn pas utgevonden leskóop naar de zon en zag voor het eerst dat de zon zworto plekken vertoond«, zoogenaamde zonnevlekken. Men spot toon met Gallleo, men ze dat zjn oogen schemerden, dat hj vogels zag de voor do zon vlogen. Doch Gallleo antwoordde dat de zonnevlekken dlo hj zag onmogeljk n de atmosfeer der aarde to verklaren waren, want dat de plekken daarvoor lang op dezelfde plaats der zon bleven. edereen kan do zonnevlekken nagaan, zonder groot getug. Een alloüaugsche leskoop, zelfs een gewone verrekjker s voldoende om de plekkon op do zon zen. Om de oogon beschermen mort men voor den verrekjker een berootct glaa houden, of nog bor een dusr. ontwkkoulo Photogvaphleplaat. We een verrekjker kan bekomen, zooals deze waarmede men op het stand to Blankenbergho staat om voor 25 cenmen naar de voorbjtrekkende boon kjken, de de zonneplekken zen op eon bord dat hj onder den kjker houdt. Hj kan de plekken op het bord nacfenen met potlood n anderendaags zen DE STORMEN OP DE ZON. hoeveel ze gewjzgd zjn. Hj kan zelf nagaan met welks groolo enelhetd do zonnevlammen zjdelngs utslaan, door zjn mlltmera vermengvuldgen met de man dor zon. Er s gewoonljk een zwart punt n halven elke vuurutslag, een vlek de groot s 1000 tot klomer. De mees zon-ontbrandngen duren een dag. Sommge slechts enkele uren. Daar zjn nochtans zonnevlekken gowee3t de een gansche week op dezelfde plaats bleven en zelfs een vlek de 18 maanden bleef bestaan. Aan de polen do zon komen gewoonljk geen vlekken voor, zj sprngen naast elkaar ut aan weerszjden den zonneovenaar. Hebben do zonnevlekken nvloed op onzo aarde? Dat zj het schoon of slecht weder op aarde bjvoorbeeld de regenval benvloeden, dat gelooft men net. Daar zjn. kwakzalvers geweekt dlo alle dagen de zonnevlekken nagngen en daar ut het weder voor den volgende week voorspelden. De hebben net gauw moen opgeven. Doch men neemt aan dat de zonnevlekken nvloed hebben op de fadng n de rado, dus op de lephonsche en legrafsche draadlooze verbndngen. Daar wotdt veel naar gezocht en beproefd. Men weet dat men fadng n de rado noomt de oogenblkken dat de golven verzwakken, alsof ze zch elders voortplann dan omlaag. v ïrtfv «Dt ïlj ver zchfon vnn eem-sjde zonne vlok genomon op tv,-cc «3oenc2 and nventon» Augustus TM. vo> «ns VERVOLG DER GENEESKUNDGE BJDRAGE (vervolg voorkant,) jcht- aderverkalkng, bloedarmoede, negng tot bloedngen en stoelverstoppng, doofworden en neerslachtghed, rheumatsm en nevragen. Dr Klmaszewsk verhaalt het geval een 35-jarge heer de «t war had» en er door met beenen en bulk paddedk gesogen was. Door enkel de voedng natuurtrouw en zoutloos verordenen genas de zeke volledg. Echr volharde de man ntó n zjn aanbevolen voedng en begon reeds gewon.tafelbrood en. En de man her vel. Men weet dat het dageljksch brood veel keukenzout bevat. Daarom voer k snds lang de kamp om natuurbrood ngan; doen vnden waarn weng zout gebakken s. Onze zeke hervel dus. En n dre weken had hj 35 lr war gezamelt n buk en beenen. Gelukkg door strk onthoudng genas de heer rug. Enkele nerzleken de k n verplegng heb.waren ellendg vule ps en wt vocht als ze zch wagen op zoutrjke voedng. Dat gaat gepaard met een soort grepachtge aanval: hoofdpjn, lendenzeer, keelpjn en zweet. Het s merkwaardg hoe bjna al de prkkelstoffen als koffenhoudende koffe, tben rjke thee, nkonhoudende tabak en al kohol, saam dus met hét keukenzout, een bjna geljke schaar zekeljkheden veroorzaken. Hert- en neren ljden het eerst. Du Zenuwen mmer zwakken af. Het keukenzout s geen voedngsmddel. Enkel s het een bewarngs- of konserveevmddel dat de macht heeft vulnsmcroben vergfn opdat deze net het doode vleesch of vsch zouden rot maken. Men weet dat zonder nzoun geen vleesch noch vsch het houden zou : de derljke produkn zouden rot worden hetgeen wl zeggen opgegen worden door de mkroben ne mmer er op leven. Lusr nu eens : de mkroben zjn veel meer weerstandskrachtg dan ons egen bloed zoodat het veelvuldge zout dat moet gebrukt worden om de mkroben vergftgen allereerst ons bloed vergftgt. Een zwjn kan srven door een pekelharng, als het zwjn zooals het hoort, noot overtollg zout gekregen heeft. Het wlde zwjn, een half roofder, laaft zch met het voor hem natuurljk voedsel ook vleesch en bloed waarn natuurljke zoun sken, doch srft bj enkele dosslssen keukenzout. Een senul kan geen stuk gepekeld vleesch verren en srft. Zoo gaat het even geljk met volkeren de noot keukenzout zagen en n eens 20 gram keukenzout zouden en. Dat wj, beschaafde (?) volkeren net srven door ons dagelljksche overvloed aan keukenzout komt herut voort dat w jongsaf geerd he"bben op gezoutóh spjzen. Doch dt wen we, dat just bj c^ 1 ze beschaafde volkeren de mees zekn heerschen de onbekend zjn bj do wldlevende rassen of trouwlevende volkeren. De overdenkng dat dus onze moderne keuken door het kookwar der spjzen af gen, door overheen enz. de bes mneralen vergood en n vergeldng h doodo zout moet toegevoegd worden, drukt een allertreurgs smpel op de zoogezegde voortschrjdng der kutuur. De wereld wl zek zjn s n andere woorden, de beekens deze beschouwng. Hoe zou een schekunög senachtg pvodukt dat ut "-het zeewar getrokken wordt kunnen opwegen tégen het natuurljke zout dat levendg gewassen s n de plant De plann zelf de men n potn kweeken zou verdragen enkel gram zout o 10 lr war en bj het hudg broodbakken doet men 250 gram zost op SB lr war. Welk enorm verschl., Zeher enkele spjzen hun n hon derd zoutgehal : Brood 1 n honderd Kaas 2 tot 5 n honderd Gezoun hesp 5 tot 6 n honderd Gezoun ossenvleesch 11 n honderd Spek 11 tot 12 n honderd Pekelharng 14 tot 15 n honderd Onder zulk een voedng gepaard aan de verkrach keuken kan beslst geen mensch kerngezond gedjen. Ons doel s dan ook geweest de Natuurkeuken leeren kennen en bemnnen waarn als zelf geen Bprake meer s keukenzout. We persoonljk n onze keuken kunnen weken het en bereden zonder 1 gram zout moen gebruken. Enkel hebben we het Mneralenzout op tafel voor we «r lust toe heeft. DG beredng Natuurvoedsels kent geen keukenzout, we nutn alles wat n de plant sekt en aldus hebben we natuurzout n volle. Als men de aardappelen dampt of n plannvet frt of gaar laat worden n den oven daar wordt geen keukenzout bj gevergd. Bj het groensel dat rauw genon wordt met of zonder mayonnalse, geen zout. De natuurmayonnase wordt bered ut de koudgeslegene oljfole, edooer en ctroensap en alle bjmengsel s overbodg ja schadeljk. Ander groensel dat n egen sap gestoofd wordt of gedampt of töt groenselsoep bered vraagt geen zout. Als men bj deze gaar geworden groensels wat rauwe persele, kervel, ajunpret en oen klont bor gebrukt daj wordt de spjs gekrud hetgeen een natuurljke bjsnlaak geeft. n de groenselsoep naast de gesnpperde kruden lan we even het gebruk toe haard n Vlaanderen brachn hebben we vooral onze twee hoofdvoedsels «beschaafd».} En opgaands opden trap der natuurvoedng- gaat zelfs onze zucht naar het gekonserveerde pkan vleesch en vsch weg. Daar s geen plaats meer voor n het hushouden den denkenden mensch. We behoüden enkel als overgang ren zuver vleesch, lefst gekookt of even gebraad n zoutarme bor met een weng volzout. We leggen daarnevens hoofdzaak op het volle rjpe frut en groensels, op onzen rauwkost de het schadeljke over? wnren zal het nog gedulde vlëesch. ; De volle natuurkeuken echr landt verder aan op zuver plantaardge voedng. Met Kerstdag wl de JHemel verkonden dat we zjn het voorwerp den goeden WH Chrstus. Chrstus s da hoogs Natuur waarn alles putn lgt. De NatUur bedt ons n haar weelde alles als we n mns maar grjpen wllen. geneesheer Delllle Lagae. NASCHRFT : Met het Kerstfeest levo men eens echt op een bljde Natuurtafel. Men verge eens beslst alle Mlserevoedsels als gewone koffe, zout, azjn, wtbrood, zoutaardappelen, derljk frtvet, enz. en sere eens dé spjsroosr met de gftlooze produkn, mét de dampkel, de rasp," het plannvet, de natuursulker. De schaal frutsoorn, de natuurspekuoos, de mnerale cacao Weze onze gezonde voedende lekkernj. Met de Kerstdagen bedt Koffe Hag een blkken doos aan waarn de koffe vervat s. Ze verder n de gazet het bulletljn der natuurwnkels. Toek. week zetn we de zekenvragen voort. De Natuurwnkel De Blaere, Kor» keer-beveren (Roeselare) levert thans ook natuurbrood en bedent graag op aanvraag den omtrek. Hetgeen men met Kerst- en Neuwjaardag ook onza zeken, zj vooral, ook ban en of lan drnken : Boekweltpannekoek zeer goed utgebakken ; een tas koffe Hag met natuurspekuoos ; een gestoofde» vollen appel waarn het klokhus vergen s door bor r-n natuursuker ; appelenmoes ; enkele frtn n plannvet gebakken met roode kool, appel en natuursuker n den dampkel bered ; een spegele met zurkel geroerd n een tpje volzout; een snee rozjnen-volkorenbrood ons n Vlaanderen ngevoerd volzout bestaande goed utgebakken; volkorenma- ut een samenhang mneralen zooals karon met rjzjnen ; een tas mneralen- deze n ons bloed onderlng vervat zjn. kako ; wat rauwgroenael met aardappelpukaron Dat volzout s het enkele dat k n de ree ; een gerasp worl met volle melk, Natuurkeuken dulden kan. Door zjn Magnesum, ctroensap en natuursuker; de Kellogg kalk en doodget :e s het U zelf- Vlokken met room overgon natuursuker dertjd voorbehoeds- en genezngsmddel en abrkoos of ananas. krop, bloedarmoede, bccnüerontaardng en klerzekn. De bor de men met zoo overtollg keukenzout En zelfs voor de koortsge zeken : vee! frut allerle, druvensap Challand, alkoholvrje wjn, koffe Hag. «nsekt» wordt een schadeljk voedsel. Ten laats zou men mogen volzout als bewarngsmddel gebruken als hïèn de ngestoken bor verlangt dat DAAGS NA KERSTMS BW DE POST. Op 28 dezer, daags na Kerstms, zullen ze een waar gezonde spjs bljve bekwaam de wnketn de Post slun 12 uu mede - helpen aan de huseljken blo? n al de kantoren het land, behalve r, der gezondhed. de mlddenontgerjen de voornaam- s sden waar de wnketn voor den ver- Door ons Volkorenbrood waarn weng koop postzegels en voor de bewerkngen zout bewerkt wordt, door onzen dampketul de brevenpost sullen open bljven, zoo waardoor we kultureel denken rond den als op de and«w Zardagen. f WÂ >1 Ï él m

3 x î >: ï rrfrouwé" 3aW?S",m - JJecembcr 1931 Getrouwe U<5ne bladzjde. tnkrhïn- -Dnsdag nomddug had de baan Gent-Antwerp m, lfc S fffbe LoKefen, wjk Ntcuwpoort, een.""lofk altowb elongeluk plaats, wjn E? dsft.«^moblst, de naar het schjnt ut^vev^eersch. 85 jaar, reed met een,. a^langs de baan. Achr hom «d e» voerman Vcrschraegen T okere. de op zjne beurt gevolgd a" n öc v> et n dezelfde rchtng door as lm n!0üe.!üe voermanswagen werd " {t^a ;or«dcn door den auto. De auto- TÜ- t c^1 voort en kwaw d m recht j, geleder de stootkar, de met B. t;gt.u zjn tremle werd geslagen en WÈnW «ertl ngedrukt. -om" "oolrjder werd met.,«en anluw naar de f en dannerc overgebracht. F^OKMONDE. Maandagnamdda<ï Frf M«j- Kooman St rjpen, 25 jaar E 1, ac sta St-GMs op de tren Fcen Vooraleer deze totaal stlstond Prd e P lots aangereden en kwam onder vvj[,jon oen wagen recht. Haar lnêraro> da werd letrljk afgerukt. st -1AVWJSjS-WAAS. BÜ landbouwer n Haels ontstond brand. Aan bluaschcn lel cr net danken. Do schuur met al lat cr U ol>ge»t»t>eld lag, werd de proo t vlammen. a <le andere gebouwen kwalen ver schone melkkoeen om, talrjke tlvéron. varkens! en kekens. Men geluk tjr eene 1500 : redden, de nochtans erg Jbr&nd s. _ TK MUDBKLKERKE kwam Zardag bo-.d «e: bechoftken motorjder langs don lectwsg Nleuwpoort. Op Uer oogs.n Tk aan Krokodl, wlde hj de groennkr Henrt Boe voorbjreden, doch t de kar angs achr. Dc motorjder Bel, overwegwachr Neuwpoort, word fcslag gedood, FbBEKDENK. a Nachts rond 1.30 uur, bk bttmd ut op de hoevo Englebett Sys Breedebe-Eapêranee. Toén de boer fckker schoot, bamerko hj dat reeds vjf bndeu hoo de proo der vlammen geworfen waren. De schade wordt geschat oo f««r dan tr. en s slechts gedeeljk verzekerd. Men vreest kwaadwllghed REKKEN SCHELDKK8, Vraagt prü- \&n kleuren en vernssen.aan Leon to««. HooWtnwt, V, OSNT. DEPOT MATOUN. t- BOESNGUS. Toen M, Crotnbc. woon htlg op cone hofsde turn- do Vjf wegen fïnorgena den koestal bnnen wlde, werd weerhouden door ccn bungewone atargureuk. KtJ bemerk dat de koeler; kt utgestrek tong ton grond lagen en tt moet nog ademden. Dadeljk zet bj do deuren «n ven»r open en met be- Lsp zjn volk kon hj de deren buln lygen. De hennen, de n- een aanpalend bk slep, waren dood huano stokken»valen, CftdoHk warden «r gasmasketa het {sr ontboden, doch geen hulp kon goacht worden daar de ganrouakera net n da waren. VootlcbUghaMsbalve hebben de nwoner«n het hof hunne wonng verlan oo» el rs een onderkom t«soeken, Vsrmebljnljk, komt de gureuk voort ^lüttn, de her of da«n ot bj da wo- Bgsn b«dolvpn tjgen «n nu voor het eerat } gas lleun Ontnappen.."»üsrf MAK8KOJSTCMKK af,48v "350 r, Broeken fr. to.t;m SQ - r > ntftlon. Uen kan aue bekomen, ook swat SCRACTTEKT, 8t»U«m»t, ^W, Kju&tntat. S-10, KECXO. t- YPER. Tongevolg«da werklooshed meer en moor toenoomt groet ook met dag het getal personen dlo n bet voorld frontgebed zoeken naar jzer- en porafval. Zoo zjn w t^enwoordg bezg de hofsde Vcrbrugge Laags den g het Weltje naar Bocalnghe- A jlver.d ronden e net mnder don elf lj- n Dutsche soldan deel utmaken! lo de nfanre, doch wer naam of numjtr totaal onbekend zjn, n de volle overgng dat er daar r plaatse op zjn «t e«n vjftgtal ljken zullen gevonden j>rden graaft men voort, meer daar ze fr. krjgen per gevonden ljk- "Dt la de prjs dat men voor gesneuveb aan de Werkloozen betaalt, DrWKEtKK. Zardag morgend vona tolbeambn op denst, zekere AUdoor oclcert, wonende De Panne, n een bedplas lggen, met eon schedelbreuk^- Jcht bet slachtoffer lag zjn- rjwel. joüstendk. De schpper het Oosgdtcbe vlsschersvaartulg OM, Kare Halepjck, was Vrjdag mddag achr de vsch- Mln la bet war geeukketd. Paar het just lago tj was, verzandde de pcher. Een zjner helpers, Roland.".aoe? pberg, sprong hem r hulp, maar verzak- ; op zjne beurt n het sljk. Tjdg kwam tpr nog ean bootje voorbj, dat bede dren- jngcn kon redden. Jalewyck had reeds het bewustzjn verlo- >. maar kon dank zj de kunstmatge (tmhallng. tot het leven worden ruggeven. 8RUSSE Rond 2 uur Zondag morgen een polagent n de Grcnsstraat een n de hem verdacht voorkwam, n een Vportaal»taan on de bj zjne benade- 8 het op een loopen zet. De agent We hem, op zjn alarm trompetje blafd, achrna, doch daar de vluchlng won, sprong de agent op de tredè eener o. n de Dwarsstraat aon de kerk, laa fce agent den vluchlng n, Tolgons den polman zou dan den phlng zcl gebukt en naar zjn zak go- t hebben, als greep hj naar een wapen ; agent meenendo n staat wettge fverdedlgng handelen, los een ro- Jverschot. Do kogel drong don man n der. k en hj vel morsdood neder. Op het ljk werd noch wapen, noch ged vonden, alleen eono eenzelvghedskaart j naam Won Chnnaye, 31 jaar oud, klce- Ukersgast, Baemtatraat, Snt-Joost n Pode. Hj s gehuwd met eene 2-,1a:g-j puw en vader twee jongo knderor.. j staat allerbest befaamd n zjne buurt nemand gelooft dat hj tot. eene bandleprcek n st?bat zou geweest zün. Utstokleermaker werltto hj mot zjn broer l,lf -t oud hus hun vader, pu den andoren kant s de poltcagen» ben, neerschoot ook goed genoerd er Pcht door zjne overhed. Kortorr, ccn heel droevg geval. prussel. n don nacht vs> Zo.düJ Maandag s de blscure der frnn nd«rclen totaal door brand verneld. He s rond 1,30 ure des morgens. LEUVEN, _ NctRcnstannde het slutn > herbcwn mdernaeht. deden «ch Jnderdesjvond opneuw relletjes voor tfluven. Een stoet 200 Vlamngen lovaro botsng met Walen. n de Bljdo-ntre- straat word het scherm oen voorbrlcn<o motor door een rcvolverko^e pbnord. De student, Alcxnder Fmnqpts, t Chmay a door een messek ann tl- n:l gewond. Twee andere gekwetsn, V de namen «let werden medegedeeld. >den n het hosptaal verzorgd. Voor een ben vreest mm enn schedelbreuk. - HEUJLE. yrjdag morgend s brand gebroken n de vlasschuur d^p^vlao- T>dslaa > Vantonpe Cyrel. De^gaMplfftj puur bevatnd^ klos ^vlas branl- ANTWERPEN. Thans heeft men l Roemenen aangehouden, de eers Alexanler Manesco, Brussel, en de twee Plmltr, to. Roeaan, als moordenaars dé baïn u.t het Cafó de Lègc. Do a Roemenen verbleven reeds gerumen tjd Antwc. pen, hadden mecmalsn t gerecht af rekenen en werden veroordeeld. t Washlerdoor dat men fotos en vngerafdrukken ben bezat ccv uat versljkng mogeljk was. 2e waren beden Uoüen aangehouden en Dlmltr Brusao. aaar Frankrjk gevlucht na de moord, doch dc pol had hun bpoor. Msnexen s bj zjne vrendn. Laatstgenoemde werpt alle schuld op Maneüco. -X?. SUJvERM- en KOFFEBRANDERJ ROMMEL, Opyolg. Atvutd Engels, Staöoatr. 17, EECLOO. Van over ouds «eprezen J!! Drnkt ge ze? HïN tauuljt WL VAN BEN fjdende. TREN SPRNGEN. Van Öóenaoker J. de n 1930 door aet Asssenhof Wést-Vlaanderen "tot 15 Jaar dwangarbed werd veroordeeld, wegen» pogng tot dleftc Heesrt, n 1929, werd do gegens >Gent naar Doornk overgebracht. Tjdens den rugkeer, met den tren, tracht de bandet aan de sta Wacreghcm, waar de tren had stlgehouden do gendarmen verscalken. Aleer de tren n vollen gang was, rcht hj zch op en sprong dwars door het vensrraam. Do man had slecht zjne berekenng ge maakt. De gendarmen trokken alras den man rug bnnen de door glasscherven tamcl.l: aan do handen gekwetst werd, RUUSSKL. n de maand November v/ercl to Brussel een defstal gepleegd bontvellen. Men kwatn wen dat een gedeel vf\n den bult. hebbende eene waarde fr. zou verkocht worden AalsL Twao helers, Kare Francos en Frans LUyckx, welke de bontvellen met een vraohtr otsto na-ar Aalst vervoerden, werden aldaar aangehouden. Tevens kwam ut dat de Polen Davd Zotnlk Borgerftout Zondag nacht aangehouden wegong eene nbraak gepleegd Brussel, evenals Abraham Epsztan voortvluchtg, do nbraak hadden gepleegd. Buln de twee helers zjn nog 1 personen aangehouden, als- verhelers. BREUKLJDERS. Gj hebt U reeds een breukband H verschaft en ponder twjfel daar H waar men u^de genejong beloofde. H Gj zut net alleenljk leurgesld, doch uw geld ZUt gj daarbj kwjt en den.band de wonderen zou verrchn kunt gj zelf nog net zonder ongemakken aanhouden. Denkt grondg na vooraleer.«tot. emand rchn want L a n d b o u w e r s, M d d é n s f a n d e r s Stolt ü n" regel met; dc Wet op de Geznsvergoedng en slut U oan bjj^de Verr» kenkas t Meetjesland, Markt, SEC- L C. _ r,r r;. dj87.1,^ ANTWERlEN. Mkandag morgen aan boord de stoomboot «Kapot», de salper los n het bnnenschp % Chama > wau men aan t overladen dezer zakken. De werkman Stoes werd door een hljsch zakken, dlo door de kraan: het weegtoesl weggenomen werd, venast en vel n hetrc^m het schp. Hj ws3 op bet, hoofd recht gekomen en had cenc schedelbreuk bekomen, wat hem do dood kost. WK8TMAXK. Aldaar verbljven achr het Torenhof de echlngen Kare Brylnékx-Mlcntjcs. Dc man, 30 jaar, s veekoor. man, de vrouw was 29 jaar oud. De geburen bemerkn rond 9.30 ure des morgens dat de wonng nog gés.on bleet Op de slaapkamer vond men de echtgenootctv bewusloos op hun bed lggen. De man was dood. Do vrouw, welke nog lchtjes adem-, raalde, verkeert n zorgwekkender tovf<^o^b«enetfn >-feértllcfc.d^j;.jfópljpft». ANTïVERPEN. -- n dé kazerne Falco^ Kelêgïj" ftt «e- Falcons» raat brav...ey,..br»«^ uw : 1n n Wërf! ktoèrs;! H»lvUUKnam spöëdïg groo utbredng; de pomper» hebben "8 uren moen werken en zjn verplcht geweest een deel het dak stuk kappen om dc ttaburgc gebouwen kunnen vrjwaren. D«schade é aanzenljk en, de oorzaak onbekend. DE tange AVONDEN KOMEN AAN. Voorzet U een goeden brl, dan spaart lf uw gezcht, Neemt eon tasje thee va» lndebloemen en zeem dan zorgt O voor uw gezondhed. Verders to bekomen : Allerhande land bouw- Hushoud. Tollet-ajrtlkels. Voor «tn deren : flesschen, tappen, Caoutchoux tolc poeder en klndermcelen. LANDBOUWKANTOOB MAÜRTS VANDENBBOUCKJB, Stastraat, 18, 51A.DEGEM. P ANTWERPEN. Lsvurent Van GOÖthem, 25 jaar oud. wonende Beveren- VVaus, vel eene 15 mers hooge sllng h sronde, waarachjnlljk ogevolge cener hoofddraalong. Een gebroken schedel kost hem het leven. MOUTSKL. Maandagavond keerde de 69-jarge Frans Korthaus met de tram Antwerpen naar zjn wonng. Aan den stlstand " den Deurnesenweg sprong of vel dc man den trelcwagen en kwam onder het sleeprljtug tfrocht. Hj word er onder utgehaald mot let lnkerbeen vreesljk vermnkt, dat eebt lg afgejet. - MECHELEN. Een auto-blnnenstuur komende Mcbcletv en waarn dre personen en de geleder zan, kwam n botsng met eqn auto-camon, met het gevolg dat de eers auto geheel omkanlde en totaal stuk geslagen werd. Een mederezgsr, de vrouw advo kaat Deckers had een arm én detwee beenen gebroken. BONTMANTELS P E L S E N E. R O B E R T Vogelmarkt, 10 G E N T Tel. S1.61 d. ftavelot. De 25-jarge varkenskoop-.nan Jos. P. Aywalle reed met zjn ca rr.on naar Coo toe. Ter hoog do vaduct werp hj den 50-jarlgen gepensoneerden spoorwegarbeder Jos. Evrsld om, de mol een schedelbouk s.opgenomen en oan <:e gevolgen s overleden. ~ STEMBERT. Twee zusjes, 6 en 7 jaar oud begaven zch samen gearmd naar dc zusrschool. Aan den rmnus den tram werden ze verrast door een auto. Hot ouds lep erge kwetsuren op aan het hoofd, rwjl het jongs den knocscl brak. TE NAMEN had de 30-jarge hoeveknecht Jules Mathy, zjn ntrek genomen bj Mürc Andrc, moeder ve-scledenc klndercq. Tjdens.den nao. -"»n ««n de kln:ccn, de klene Geovglnc, 10 ma nd r oud, hnlon. Dc hoeveknecht, woedend omdat hot wchtje net onm kcljk zwesg greop hot vast en wurgde het. TOREN Phoedxstraat, Bvugschepoort, G E N T Bjzonderhed Damon-konfccn, Stoffen, Voerngen, Garnturen, Lngore, Wt- en gekleurde Storson, Kann, Draperen, Dnmon- en Manskousen, Konfecn voor alle Ambachn. Zeepen, en Reukwerken. hebben slechts begrepen alswanneer het laat was. Laat u een breukband aanpassen n een huls onder ledng ervaren en bekwame vakmannen de op de hoog zjn zelfs de moeljks gevallen Onthoudt ook. dat gj bj ons moet zjn voor het rechn voen, beenen en ruggraatml«- groelngen. Het huls maakt öok een specaal model bukband om den hangbuk op houden en de lendenpjnen daar voortsprunde doen verdwjnen ; ook bjzondere modellen voor ngewand utstortng n gevolge opera. Etastèke kousen en zeken-artkelen aan de voordeellgs voorwaarden. Het Bes en Oud Hu» Belge bljft Vwrdotck-MnM» ZUDZANDSTRAAT, 28 BRUGGE HULPHUS OOSTENDE Ontgst uren : 9 tot 11 en 2 tot 5 u. EDER WERKDAG of ook OENT. MOTSKKAA, 56 eken Dnsdag 1 tot 4 ure. GENT. n den nacht Zardag op Zondag s een, lch brand utgebroken n het gtsucht «Het Strop Gent, dl, alhoewel geen erge stoffeljke gevolgen hebbend, toch hot leven kost twee verpleegden. Toen de broeder Peers a nachts zjn ronde maak n een palvlljoen waar een dertgtaf zeken worden verzorgd, Blde hj fast dat op een kamer der tweed verdepng brand was utgebroken. Doch reeds werd Herbonnez, een Franschman, bewusloos gevonden door verstkkng. Een tweede zeke Kna a eveneens verstkt oodat her twee menschen het leven Uen P. P. N o «l Gedplomeerde Tandarts STATESTRAAT, Ï9, MALDEGEM. Ztdag: alle - Maandagen 9.30 Ure to 4.30 ure, p DE ZAAK FELX DAKLS. Voor de Kamer nbeschuldgngsllng bjhet Beroepshof- Gent, kwam Dnsdagmórgen dé zaak voor M. Felx Daels, Gertt, en. M. Renneboog, apotheker Brussel, onderscheldeljk betcht, de eers wegens de gepleegde verdusrngen aan de unverst en de tweede wgens verhellng. rt CHCORE JACQüBMOTTE BJ VERGSSNG N DEN BAK. Jacquemot nrpelleerde den heer Mnstr Just < op den aanslag gepleegd gen artkel 45 der Grondwt en de parlementare onschedbaarhed de er door wordt gewaarborgd,-door de aanhoudng eb de gegenzettng, gedurende bet zttngsjaar een ld va» de Kamer der Volksr vergenwoordgers», en n.l- de govaagennemlng M. Jacquemot zelf. M. Cocq, mnsr Just, antwoordt dat her een vergssng s gebeurd. De bedende der grffe had M. Jacquemot als een bedende besebouwd daar op het uttreksel het vonns net vermeld stond, dat M. Jacquemot KamerlkJ was. Wanneer de ver-, gssng vastgesld werd, s M. Jacquemot n vrjhed gesld. M. Cocq verontschuldgt zch genover de Kamer, om deze aanhoudng een Kamerld. EEN WONDERDOKTER. De 36-ju rge JuL AVQUZ, Armeensche natonalt, de n- zjn land r dood Veroordeeld en n Frankrjk en Belge n ban utdrjvng verkeerde stap gedurende oen veerntal dagen af n en hol Gemboers en gaf er zch ut as een wonderdokr. Hj verpleegde verschedene ngezenen der stad en enkelen genazen. Maa wegens het onwettg utvoeren hel ambt geneesheer s hj tot 5 maandcr ;(ff» : sstraf veroordeeld. SARGEN. JpEZQEföß. gewaterdespreen,;qnz. ds.v, V " -.. j - î. î..»,î- ^-jaj^jg^^^p^sa^.yaswr.-at-js usrvff Kwsssrsr. BSDOM BRUGGE. Toegednu door Z. E. Mgr. Lamlroy, ln de Hoefdketyt Brugge, den : Subdakens : Coucke Wlly, Oostkamp : Oo Mey- André, Rumbeke; Dewulf Oscar, Aertrycke ; Forrez Hector, West-Reosebeke o ruytler Jozef, Waarmaarde ; Hansser.s lvère, Guleglem ; Laga German, Gulle :,hem ; Tlars Frans, Pltthem ; Vandaele ren Leopold, Meulebeke. Dakens : DHondt Hubert, Gsl ; Evrar. Eugène, Brugge; Lemahleu Ernest, Gull?- géom ; Thers Frans, Ptthem ; Vandaelc- Jozef, Oosnde ; Van Houtryve André. Brugge ; Van Kyckeghem Rafaël, ngelmunsr; Wyseur Gérman, Lauwe. BSDOM OENT. Mgr, Coppers ;eft de Wjdng toegedend : Dakonaat aan de Subdakens : E. De Keyser, St. Laureyns ; H. De Smedt, Zela; De Splegelaere, St. Amandsberg ; A. De Sutr, Lembeke ; A. De Vreeae, Gent : R Fïaenebalcke, Drongen ; A. Sabot, Snt Amandaberg ; G. Verbruggen, Gent ; D. Vermere, Oosnde ; 1 Frar Benedctjn en twee Frars Eudsn. MODEPALES Molenstraat, 8. EE^OO. Ullgclezene keus Dun- en Knder- PALETOTS K L E E R E N, gemaakt of op maat. Fjne Lngere en Bregoed. Onze afzet ls groot! Van- 1 daar altjd de neuws mo- ; dellen en andere utstallng. 1 Komt zen! f,ud.x, j NTEtTVVS UT AMERKA. Te Detrolt overleed Adolf Van Wynsbe.- ghe, 71 jaar oud, afkomstg Wynghene. Hl.- was gehuwd met Mathllde Verbelle. Engenle De Gandt, echtgenoo A. Bulduck, 39 Jaar oud, s Detrot overleden. ZJ was afkomstg ut Snt Jan bj l6peren. -w ;.TJe Mqlln.e oyerleed/ rjo^thals. ap m. «Mgenoótj» Lous Van Hoorawsg&e «n. afkomstg ut Aaltsr. - Bj de banderj Amerka moe f.;. de we»k nog melden, dat vjf m?n New-York d:-n katholeke presr Fatr Serrar hebben doodgeschon. De presr bevond zch op een resbureel om nlchtngen voor een bedevaart naar Rome, wanneer de banden gewapenderhand let bureel bnnentraden. De-presr wjlde ze tot bedaren brengen, doch werd door verschedene schon n het hoofd gedood. Ondertusschen namen ze het geld ut de kas. en elschn uurwerken en juwcelen, alon de n hét bureel waren. Het; staat er net bj of de pol emand heeft kunnen aanhouden. -- TE WASHNGTON overlead generaal Nchetson, 75 jaar oud, de deel nam jaan den groon aanval n het ArgonnenWoud -n TE ST-QUENTN heeft een mesje haar mnnaar gevtroleerd en zch daarna ORder den tren geworpen. TE RO DE JANERO (Brazlë) brak een brand ut n een magazjn. 35 mesjes er werkende, als verkoopsrs, moesn door 4e vensrs sprngen om zch redden. Ze lepen alleen verwondngen op. N SLEZE nabj Hndenburg, s door een djkbreuk een mjn onder war geloo pen. Geen slachtoffers, maar groo stoffeljke schade. TE ZWCKATJ (Dutschland) langs den straatweg, s een brandende auto gevonden de over den kop was geslagen en waarn zch een verkoold yk bevond ENGELAND. Een rezgerstren Tlbury s ngevolge een verkeerd wer ken der wsselnaald, op een and.ere tren gebotst. De lokömof en het eers voertug den stlstaande tren ontrggelde twee personen werden gedood. WARSCHAU. Vrjdag morgond s n het gebouw het gerechtshof Warschau waar thans het groo proces gen de leders der oppos plaats heeft, brand utgebroken n gevolge een tot dus vee nog onbekend gebleven oorzaak. ZWEDEN. Tjdens het sneeuwmpcest dat sedert twee dagen geheel Zweden srt, werden door den storm dre mljoen boomen ontworld. De houthahdel heeft fel geleden. Een groot getal klene huzen op de oevers de zee werden door de golven medegesleept^ De wegen zjn, geblokkeerd en al de legraafljnen zjn verneld Verschedene sden zjn lcht beroofd. Een 100-tal personen zjn mn of meer ery gekwetst en verschedenen gedood. BEBJLUN. -T Bj een Kerstverng n het dorpje Osserburg n de Altmark, door den Stahlhelm- georganseerd, fungeerden zes jongens op het tooneel als sneeuwpoppen en waren volkomen n wt watn utgedost. Gedurende de voorsllng kwam eervder jongens dcht bj den brandenden Kerstboom en n.:een paar seconden stonden alle zes knderen n vlammen. Deze zjn betrekkeljk spoedg gedoofd, maar onderweg naar het gasthus (s^reeds een der jongens overleden en de toestand ver der vjf anderen s zeer zorgwekkend. ENGELAND. Volgens de «-Daly.,Teleg-aph» ontstond een hevge -brand n een gebouw Tojtth bj Lverpool. Ver personen werden verkoold. N NOORD-FRANKRJK bj Grevelngen op den, straatweg. naar Kales, werd de Jonge student Verbrugghé, de Vp het kollege huswaarts reed, door. een auto omvergeworpen. : De auto kanlde. De.bestuurder l^de Belgj Hooretnans, Bj bkn fevond»«..w-ft \ fowjafasfwaf«. kundge,,de^h^ Proffaea^eA. Damme, nsgeljks ut Brussel. Ze^Éeerdèn ruf -VB^ëérbljart-wedstrjd Kaes. De dre heeren werden door de rjfewacht opgehouden en dan vrjgelan, nadat er legrafsche waarborg was gesld. WE HEEFT NOG OUDE GULDENS? De Nederlandsche mnsr Fnancen brengt r algemeene kenns dat het na 31 December 1931 net meer mogeljk zal zjn de buln omloog geslde guldens bj dc postkantoren, bjpostkahtoren, hulp- vfrelke een vroeger jaartal dragen dan 1920 postkantoren en poststas n wsselen TEBNEÜZEN. Het gerecht ut Mddelburg. hééft n bjzjn Dr Hulst ut Leden het ljk een vrouw ut Terneuzen lan ontgraven, waar men de doodsoorzaak net had kunnen vastsllen. Men veronderslt dat vergftgng heeft plaats gehad. n verband hermede s een vrouw, welke bezwarende verklarngen aflegde, aangehouden en r beschkkng var, hct gerecht Mddelburg gesld. ROUEN. Een bnnenvaartschp me: CO.OOO lrs essence geladen vat vuur n e petrooldok Rouen. Een matroos s verdwenen. TE NEW-YORK s E. P. Raphael Fejrarl Vrjdag n de bureelen eene zeevaartmaatschappj doodgeschon door banden de bnnen sprongen en repon Har den op! De Par wegerde zulks doe>: on wlde de banden doen opmerken da zj eene slech daad bedreven. Een der schurken los d aarop een revolverschot op den kloosrlng de door de^ kogel getroffen werd en weldra srf. TE PHLADELPHA, n een schouwburg just het openngstuk gespeeld, als <;r twee schelmen n de logé den bestuurder drongen. De eene boog zch over der. bestuurder en, rwjl hj deze bj de kee! vat, flusrde hj hem n het oor: «T n- den ge schreeuwt, verwtrg k u. Volg ons v. De andere bandet held een revolver gercht naar den bestuurder. De bede schur ken deden den bestuurder naar zjn kan toor gaan, verplchtn hem zjn geldkas, openen en bonden hem vervolgens aan een stoe. Ze stalen dan al het geld en... verdwenen. Achr het eers bedrjf net dt handpfpnfnnnflel, maar hst stuk, dr" gespoeld werd n den sclouwbu g wn~ sen der vrtnden zoo vreden, dat h nch naar het kantoor den bestuurder br»af. om-dezen geluk wenschen....en zoo ven! de aan-lok ontdekt. De twen banden ha..den nmddels de plaats g!poest H H D A K V A N S m & U S NET DUUR want het s het BESTE, het DUURZAAMSTE en het MOOSTE. Vraagt prjzen er. nlchtngen FRMA «ARDOSERES U UONN15R» N. V. MARTELANGE (BELGE) p216 1 NCDENT OP DE MOLLANDSC- DU1TSCHE GRENS. Een bewoner don Smorenhoek, j Beek, zekere W. Smons, wlde Beek kerke gaan. Het was Smons bekend dat de Dultsche douar.o hem wensch hooren. Doch dt gaat soms gepaard met gegenzttng en hy voelde er nets voor zcl< bj de douane gaan melden. Oot acht hj het ber bj zjn kerkgang npt den kortsn weg nemen, de gedeeldeüjk aver L>ut&ch gebed voert. Hj vervolgd? daarom zjn weg op behoorljken. af3ta 1. dt g.ens en op Nederlandsch gebed. Plotselng echr werd Smons door ecu Dutsch douanebeamb, de zch op Nederlar.csch rren geposerd had, aangegrepen Smons verset zch hevg on er ontstond een worslng, waarbj de Dutse!:- 1 beamb werd verwond. Een tweede Dultscler schoot daarop hulp. Smons werd nu met een revolver bedregd en n sottf slaagden de bede Dultschers ern Smon«ever de grens trekken en naar het Zll^jnt.oxflr..bjronfen,.. HJs" echr vrj gelan naeon uur, DE CRSS S GEDAAN. Komt vrenden komt, roept.auêpvap,. uüj «ufu BZ }3{ aoq» st pq sw.<\oq De crss s gedaan! -M t Wordt ber, en ons klagen heeft Geen reden bestaan. De toestand was waarachtg slecht n polk, baas tot knecht Maar k zeg het her en houd het staan : De crss s gedaan. Voor elkendeen komt weer de tjd Terug pes en vree Voor boer en Surgcr n het land Voor bootsman op de zes Ge zult het zen et bnnen kort De schapen grazen op het fort Do leeuw geeft aan het lam n poot Ja... wj gaan net meer dood. t Werd hoogen tjd want eder kloeg Pastoor als aavokaat En beursman, bank en parlement Geraak op zv/art zaad Maar nu komt alles weder goed Want eder krjgt een neuwen hoed Wj gaan, al zjn ons cenn op, Toch net meer naar den dop. _ o v k Weet wel de boeren klagen nog Van slechn tjd en pacht Maar k zeg u vrenden, wacht nog wat, Houdt voet b slt, en lacht En bd en v.-erk fïclhk bet hoort Doe stlaan ljk de boerkens voort En roepen anderen «leaas» Gj bljft de crss baas. Rjtugverhuurders n de stad Zen trestg n hun stal De paarden vren haver op Van v/erken... nemendal. Ja, eder s de klutse kwjt Sezoenen komen net op tjd En alles werkt n stad en land De crss n de hand. Doch nu verl k wat gebeurt n onze Scfceds3e Daar deed de dood, hoort wat k zeg Ook aan de crss mee. Er srven -r het bewjs s daar Wel duzend mensehen mn dt jaar En de be,gravers de wjk Ze vechn om «en ljk. Dat s de toestand en de les Der Waarhed bljft seds waar Al wat het Egele zegt s voor ons wet en klaar. Het zegt, wanneer de dood verdwjnt s onze crss aan haar end Dat staat geschreven en t s daar! Houdt u nu kloek en klaar. Antwerpen, St. Nklaasdag, 31 JOOST. NAGEKOMEN VKNPTEv s? m, De Notars VOET AELTRE, zal mot tusschenkomst de notars BEYAERT. GENT, en n overstaan, den jeër Vrederechr het Kanton Neve, deft-. nf verkoopen :. Gemeen POESELE bj Neve-le l. Twee aaneenpaende WOONHUZEN, met AFHANGEN, SCHUUR en HOFLAND, n de Morrstraat, groot samen 99 aren, 90 centaren. Het een bewoond door B. Lapaert. Vrj op Kerstdag Het andere bewoond door Ach. Janssens. Vrj op Kerstdag Slechts ngesld: tr. 2. EENE PARTJ LAND gelegen alsvoren, groot 28 aren, 60 centaren Verpacht zonder voorwaarde aan Cam. Vreese, mts 450 frank. Slechts ngesld : fr. TOEWJZTSG: DNSDAG 29 DECEMBER 1931 om 2.30 ure aan het Vredegerecht Nevele Dorp ». STUDE VAN LEON PEPERS deurwaarder AALTER, Oosrgen, TWEEDE KOOPDAG.. Ten hove en n verzoeke Mr Octaaf Van Da Velde, Aalr, Woestynestraal zal voornoemde Deurwaarder openbaar vw; coopen op : DNSDAG 5 JANUAR 1938 om 9 uur stpt voormddag : " HUSMEUBELEN, zooala tafels, stoelen,< >! naamachen, kachels, melkpulén, vleesch-j - kupen, vleeschblok, potn, pannen, enz. enz.vs LANDALM: bachen, zelen, zakken, reks!«spaden, vorken, reeps, hondenkern, kl^énf 2 fournuzen, 2 kruwagens, kembakken plantaardappelen Schotsche Kluzen, enz) Verders: 1 trek- en kernhond. Zwaar droog hout, slaghout, stroo, vetté.vv Gewone voorwaarden. Gereed geld. Ze groo plakbreven. 52"- VERKOOPÏNG. Notars DAUWE EECLOO zal vatftoofv pen : GEMEENTE MALDEGEM..... EEN WOONHUS met STAL en ERVE, wjk Katnhoek, groot 14 aren 80 centaren. Bewoond door Maurce De Bruycker. ngebruktredng eene maand na d«n. toeslag. ngesld : ff^-; «] TOESLAG 2 "" MAANDAG 28 DECEMBEfe 1931 om 2 uur stpt r herberg «St-Barbara» Maldegem. 48, dag, de fïe- ar- SLO cht; DB RO- «Dl EN u.s y» Sfr. : T mor KANTOOR VAN DEN NOTARS COUCKE TE WYNGENE. MAANDAG 28 DECEMBER 1331, VENDTME ONS RADOHOEKJE Phlps let wen Jn de bladen dat de clenn een beetje geduld moen hebben, dat hj zonder toesllen zat. Op een Amerkaansche besllng kregen wj voor antwoord dat we voor het model 10 mnsns 1 6 weken moen wachn. Het s alls jaren zoo, rond Neuwjaar zjn er geen toesllen genoeg. Dezen Dnsdag avond, rwjl wj schrjven, komt men bfj ons dre toesllen neens halen voor den naasn omtrek, waar men ook al zonder zt.,. _ Het s alsof de crss gedaan s, en dat EENER VOLLEDGE BOERENNËERNG men vreest dat de goede toesllen weer ; WYNGENE, «Peerdstalle» bj H. Degaan duren. rammelaere : Gelukkg komen daag of morgen om ure stpt: Maldegem eenge ksn Amerftaanache ; AL T ALAAM EN T BEESTAAL toesllen aan, de t langst utbleven. On- waarónder 2 melkkoeen bekalfd en bj de der de bes de wereld mogen ze ge- ba, 1 rend, zeugo met vggens, 7 loopersrangschkt worden, nameljk d.e,gulbran- zwjns, verders vruchn, enz, sen, zooals n het Grand Café Maldegem, Komptan betalng. a..het Vlaamsch Hus Brugge, jn het - - y^amcch Hus Aerseele enzoovoorts ^po-.ophpotóken. f>0 frank, zjn sul_rjw.. na>^on spelön..pck-up. als men wfl, ljk. geen enkel toesl tot hertoe zoo goed gekunnen ha3ft?.öqltatséïtl het groots abntókawajlautomatëke» panoa~en orgels ln Amerka. Twee of dre jaar geleden js het fabnek o gnnen rados maken, natuurljk omdat het zag, dat zjn panos gngen verdrongen worden door de rados en pck-ups. Men voelt bj de eers fon de ut deze toesllen komen,dat groo muzekkenners de vervolmakng hebben bewerksllgd. Als deze ksn ujtgeput zjn, dan ztn we msschen wel een tjdje zonder toesllen. Men belle voor den radohandel - Getrouwe, Nummer 150 Maldegem, Noordstraat 17. y paer et Me ^e-wr^^ken. O r.. ^ ^ W V ^ ^ NOTARS frank, zjn supe^eqaâto^^; COtïC^E TE ; WYNGENE. nö-on. snelan- nck-ud als men wl. l.k ereen : O N EEN AMERURAANSCH DAG- BLAD verscheen het- volgend doodsbercht: «Gj zjt utgenoodgd om de begrafens bj wonen Heer Ncolas Harvey, stchr de beroemde conservenfabrek den naam. De zaak zal voortgezet worden door zjn zoon, Dud Havey, de een specalst s op gebed gerookt spek, gedroogd vleesch er verduurzaamd varkensgehakt. De- schoonzoon de derbaren afgestorvene, Mark Bll, de els oogarts een svelverdende faam heeft verworven, maakt dezs gelegenhed gebruk om zch warm n de gunst oogljders aan bevelen. Aan hen, de kunnen bewjzen dat zj met de frma Harvey n handelsbetrekkngen stonden, wordt eene belangrjke kortng toegezegd.» "c o " V F E U S Ï "S1 20 0/0 berkoop! Haarmaehenen, Droogers, Baosns, Reukartkels aller merken. Scheerzen, Sljpen en zetn. Groot en n t klen. Huls V. PETERS, STERRESTRAAT, 5, (aan de Markt, EECLOO. Bezoek n huze op vraag. d.x. - FRANKRJK Een hevge koude werd, zooals gemeld, waargenomen n verschedene streken Frankrjk. n Vchy, Bar-le-Duc, Teulon en andere sden, s de sneeuw overvloed;;; gevallen. Te Lorent evden door do plotselngs koude ver persensn ged-cod. n de Kaut-Var sneeuwt het onophoudend nds Zardagnamddag. ;SQ;k9<?pen A f ^ T S ^ P ^ <1.50 Jtot? 0?r»,> de^cbcona. der streek..57 koopen zul-! vere EÉKEN (1.3Ö.tot 1.80 m.)., > Q alles WYNGENE, wjken «Beef, Heke, M St-an en t Barrerke»! OP MAANDAG 11 JANüAR 1933 j om 9 ure s morgens : Orde der vend : 1) s morgens 9 u. wjk «Beer» hofsda G. Deseranno en Deblaere : 34 koopen achtkanrs (tot 2.30) hofsde Wed. Vandecas-, ele «Hekke» 43 koopen achtkanrs, "3, koopen eken en wlgen, hofsde Cyr. Oosrlnck «St-Jan» 6 koopen eken en achtkanrs. s Namddags om 2 ure stpt: aan «t Bar-, rerke» kalsjde Wyngene op Beernem: 37 koopen zware eken. Komptan betalng. 52 GROOTE BOOMVENDTŒ. de sn je.. " S?n- PN;- Pol, 1 POLA NEGR ERNSTG ZEK. De flmsr^ Pola Negr werd Dnsdag tjdens, de opnamen ln de flmstudo harer maatschappj, onwel en zak neen. Zj werd naar haar vlla Santa Monca overge- bracht, waar haar geneesheer constaerde, dat zj ernstg zek s. Zj heeft gsren een ernstge opera ondergaan en bloedtransfuse s op haar toegepast. KANSAS CTY. Mstress NeUy Tonely, eene rjke fabreksegenaarsr,. werd... door banden ontvoerd, de een josgejd vragen 2 1/2 mljoen frank. Zoo. slj,. deze som net spoedg krjgen, zuln zj. de vrouw hare oogen utsken en de chauf-. feur dooden.,r... De echtgenoot der ontvoerde, een advo- ^ kaat, durft geen klacht ndenen bj de J»o-.. l, ut vrees dat de banden hun nzcht n utvoer brengen.. KACHELS - HAARDEN der merken Godn, Martn, Clneyy Surdac en Jaarsma KEUKENVUREN GASVUREN HUS P. STOPPELAERE- VAN DEN MEERSOH < Burgstr. 9«, GENT. Tel , 2 ljnen. o 7nn/1o/vn waolnfan <1 M. s Zondags geslon. d.62 1 fe - Î 5 : ^ l^hlajm-llhhlulnlf^ VAN CRSTAL O NT ANE /«fsnoe a : ; -. rre tra jon rd ln zj ar lm et vo uls jenetl t? en ën /?n, en lté f na av uf» k jurs,et, VSr n TB, lt fc lr jb b 0-1- ZUVER EN LCHT, GEBOTTELT g AAN DE BRON, S HET HEERLJK- s STE MNERAAL WATER VOOR H TAFEL EN REGEM. g & Crsfal - Cfron 1 ONDERSCHEDT ZCH DER GE- S WONE LMONADEN DOOR ZUN Ü ZUVERHED, ZJN LCHTHED, & EN ZJN AANGENAME GEUR. ü Je sn e m n m... fl 4 HÏ â rts ; MA,DF.GtEM M. DE CANDT-DE LAERE : Marktplaats 12, Te. 108 S EECLOO : Scr. VAN BRANTEGHEM, Boe laarstraat 9, Tel. 166, sg EVERGEM : VANDEN SAFFELE en VAN MALDEGEM, Kapellestraat, 58. SS s ASSENEDE: Cyrlle STANDAERT, Groenendyek. g : RUYSSELEOE: SrouwcrU Josopb FACT, Telefoon 29 E : T-HULT: M. VANDERMEULEN, Hoogstr aat, 236, Tel jjgs Sï;-.7, \ET!C -. DE WTTE, Kerkstraat, 258. Telefoon 186. d.l = llllllllyhs^lk^hlm cn, o-.t> g, tf- ÉJ. f 1 n, )k ê- e-.v. ft M j-

4 r.....l-, vt 4....V -M: ^ - - -r- SäSJs, 5 V<- ï- ; 3: Z» c W T -n"» toofceuwe MflW<«l(«a, M OéetotOnr Wt VlftrtJ» bladzjde. DoGr dé Rado Vélt&em, heeft de héér Rodéwjn StêvOflynck velleden week volgende rede gehouden: WAAftÖM ZULLEN WJ MEER LUNWAAD GEBRUKEN? Geach toehoorders, Hét 15 U bekend, dat alle kleedhgstukken " én. ;om zoo zeggen alle geweefsels, vervaardgd zlj& ut véaëls, Vah.deren of plann. De bjzonders vezels derljke oorsprong zjn wol ea natuurzjde; tot de plantaardge reeks, de verreweg de voofnaamstè s, behooren vlas, katoen, kemp, ju enz.. Sedert den oorlog heeft ook e kunstzjde eéh groorë bëékens. gekre- ; gen ; men kan ze óók bj de plantaardge yezelsoorn rangschkken want stlj wordt. vóóthamëljk ut Hölt en katóéh vervaardgd.,. Het vlas, grondstof het ljnwaad, heeft vóór ons een bjzonder belang, omdat het n onze streek gewonnen, bewerkt. en verweven wordt. Het wordt rond Maart- A^rr gewald en n Jdl geoogst. De vlasveel moet ut den vlassngelgehaald worden. Dat s de leem, het houtachtg pljpjo, aan hetwelk hét bastvszellnt met ljm vastkleeft Door Het roon worden de ljmstof-.. n. zoodang ontbonden dat, bj het rwlngelên de vezel zch gemakkeljk de houtachtge afval, de lemen, laat scheden. >Het roon en zwngelen het vlas vergen groo vakkennssen en zorgen, zoodat : déze bèwerklngen moeljk Op volledge n-.vdtstreele wljssê ut voeren zjn. Het ls : om deze redeh, dat alhoewel het vlas séhër Lt alle werelddeeleh kan geeld worden, de vlasnj Ver held zch tót enkele landen : ^Europa beperkt heeft, waar de vakkennssen- vader op zoon overgeërfd -worden. Na net zwngelen g&at het vlas naar de spnnerj, om tot garen versponnen worden éü dt laats ls het ultgangsmawaël voor het weven ljnwaad. Onder lljtwaad of lneh verstaat men : een doek utslund ut vlasgarën geweven. Men noemt haflnnén Of ms, éeh dóek vervaardgd ut eene kettng-var katoen én. ; een vlasgaren nslag. Ljhwkad- ls bënêvens de wol, het odst gekende gèweeféë. Ten bewjze héhrah - mag aangehaald wördèn dat men nog dageljks ln, egtschè grafsden ge-weefsels vndt, Ut vlas vervaardgd en de, eeu^ wen vóór Chrstus dagekénen. Op zéér véél plaatsen oók ahë de & Schrftuur over vlüfc e ljnwaad. Ljnwaad of lnnen mat net recht ons natonaal Vlaamsch geweëfsel genoemd, worden Reeds lang vóór de mddeleeuwen! werd het vlas n Vlaanderen geeld, ge- 3pbnhett éttgeweven. Hét vl^asplnnen was dkwjls een der hoofdbezgheden Van gravnnen en hofdames. Het vervaardgen lnnen was n dén begnne htslund husbedrjf, Het stïoqvlae gédurerde den zotr geeld en geroot; Werd s wnfs door de. mannen gezwngeld en doo de vrouwen gesponnen en verweven» n de XVe eeuw gng de -vermaarde Vlaamsche lakennjverhed n onze gewes- > n fën óndèf, vóöröanéljk door de enget sche médêdlrglng. Dank aan hüj onderne-,,m.. mngsgeest eh tunstïb légden, óï&e, v»or- ; ouders zch dan toe, op de tapjtweverj, H het vervaardgen kant en voornameljk,, O».,dfe lhnénpljvefjï^d. Öet Vla^schfc.ljll, wsad yfjém Weldra zoodèug geptéjsén, ".Vm av: S :»f jwt&{.-c-lï zjn ^buténèewdnè Moèdanghed,".dat het een M$ WfrlèSg^ljk -«^brkhfcm Wèrd, dk wjls waardg geacht al» gésehfenfe aangè- boden-té worden aan konngen èa Vorsn. Toen reeds wérd het lahdséh Vlas, voor een groot deel ï de Lèê geróot en weldra njü de nnënnjvérhed, just ötll hafè voortreffeljkhed; zulk een gfloötê utbredng, d^t men oök Vlas, jjehw & anaéfê gewesté& hvóèrdè gn vérwerk, l» het bet der 18ë éèüwmeèf de Vlasen lnnhjvérhed hög een vöornamé bfón welvaart voor Vlaanderen. Door de utvndng aer mekafclache vlasspnnérj h 18», hét vlassfhneh 41S husbedrjf 1 drongen en een bron vat óngèmeene welvaart, n den begnne zonder gèhvergoedng,- voor onze werkzame husgeznnen gesón. Ónze grootouders heben ons vert d den vrecsejken hongersnood dé ln dè ja-e MM7 woedde : let al vluggé vèrtoój) n dë sjptnnérlj en mekanlsche wévërlj hadden er hoofdzakeljk sóhüld!n. Hetst^eljk bedrjf verlande, glg de mëkanadhe vtassphnerj zch voohameljk Gent vestgen en dë Üjrwaad^ëVerjen n West-Vaandèren. Ten huldgen d"ag;e ls Ket vlas nog altjd een belangrjke natonale njverhed; n Belgë lsvên meer dan 2Ö8.000 hénsöhen Oflaeggess ütslutèd de vlas- ea lnnehaljv^rhed De vlaeroora Van de Leestreëk»taan üöoals vroeger, nog altjd aan de Spts voor wat betreft de voortbrehgst Séété vlasvézè-übédahgèd, zoodat de groo engelsche en. fransche. vlasspnners bjna tutsluténd hutthe gro4stöffën n de stéësk rohd Kórtrjk koöpen. bok mogen de ljhwasdwevèrjéh KortrljU, Róeselare, Thlelt en omstreken met déze erland é Ndörd-Fraftkrjk, ónder de bjzonders de wereld gerekend worden. Dé vlas- en;nnennjverhed behcldt,dus Voor ojs land; een groo natonale beekens n al.hare opvolgende stada: De landbouw, de vlas njverhed (root-zwlngele), vérder de spnnerj, weverj en bleekerj werken eraan mede met vereenlgde krachn. Het >0P onzen bodem gëtaéld, Wordt her geheel bewerkt eft enkel as volledg afgewerkt pj-odukt n den vreemde verkocht. eder begrjpt dat het voor ons land, met zjn hachtjgé werkkracht, n dch bevolkng, een bjzonder verzorgen bron Van nkomsn beekent. En her zal éder ü, geach lusraars, onwllekeurg de vraag 3len : hoe s het mogeljk dat het gebruk ljnwaad, netgenstaande Sjne voortreffeljke egenachappéö a dezé èêuw zo srk achrutgégaah H. Daafóp té ahtwoorden s net eenvoudg, doch onder de voornaams redenen het mnder verbruk ljnwaad stppen wj aan : mededngng katoen én kunstzjde, to hooge prjs het lnroh na den oorlóg, msbruken n fabrca en verkoop, mlsbêhandelng ln de stukbeëkej en de moderne wasscherjen, gebrek aan reklame, en sun hoogerhand, gems aan natonale ferhed eh «last but not least» de mode. de moderne tjran, de aan de gansche wereld haar wétn stët. Tegenover zjn voornaams medednger het katoen, s het vlas zekér fel gëhandlcapeerd door zjh hoögére voorfttfengstkosrt. Bj katoen mmer? s de afval gernger, de vezël ls regelmatger zoadat dë standardsa bepaalde kwaln gemakkeljker s. Daarenboven volgt na de katot.oogst >en urst eenvoudge, volkomen mekanl- che vezelbewerkng ; ook het spnnen en vnvcn katoen s eenvoudger, dus /oedkooper. Bj het vlas daarengen s de elt "om -deh harer verbrokkelng zeer verscheden "1 zeer wsselvallg, het sljn s zeer lastg j-y«a» r kan maar moeljk langs mekanlschen "(>.: opgelost worden. Stroovlas bevat net Y."!r dan 20 t.h. vezel en de vlasvezelbere-.. vergt talrjke bewerkngen, de groo < l nfr en vakkenns verlangen. Het spnweven t vlas s moeljker cn nogmaals meer vakkens dan voor noen. Herdoor, zóówel voor den oorlog als-au. was ht ljnwaad dwrder dan eên n zwaar overeensmmend katoendoek. n normale omstandgheden bedraagt dt prjsverschl 40 t.h. en bj fjn lnnen tot 80 t.h. &«ar deze hóogere prjs, ed«réeh Weet hét, s bereeljtlgd door den voorrang lnnen op katoen onder opzcht voornaamhed, duurzaamhed, srk, glans, frtschhed enz. hoedangheden de d» ««wwehdurende roem het vlas schragen. De bjzonders lnden, de de vlasvezel bereden, spnnen, weven en utvoeren zjn Belge, frankrjk, Engeland, erland én TchCco-SovAtkje. Voor den" oorlog waren de talrjkè Stan Van de hleuwe wereld de groots afnemers ljnwaad, want n de warme streken weet men Bét lnnen, om réde Zjn frlschhed naar waarde schatn, aar nu de nkomsn dezêr stan voor-, r&meüjk bestaan n betreffen tolrechn op nvoerartkelen en daar deze reohtn n sommge landen 50 tot 100 t.h. de waarde dér ngevoerde artkels bedra: gen, wegen deze rechn op hét ljnwaad" Zoo zwaar, «fat het lnnen n déze landen Vlakweg een weeldeartkel werd met beperkt gebruk. Daarenboven door het op-. flakkeren n eder land het natonalsme trachn alle statèn zoh zooveel mogeljk ook n hup gewëéfsels onafhankeljk maken het bunland, der land heeft hetgeen wj noemen mogen «eöne vëzëpó- ltlek Onze egene vezelpoltk moet zch naar het vlas rchn, net om mperalstschs redens, maar omdat wtj ons n deze moeljke njverhed zooaftg goéd gesocalseerd hebben, dat de bunlanders er maar zeer moeljk zullen n slagen, het vlas even goed verwerken. En onze tjden moet éder land, zoowel ató dë enkelhg, Zch n bepaalde vakken spècauaêëren. Spjtg genoeg hebben de hoogere besturen ons land dt noot begrepen, en maar al té zeer de belangen onze Vlaamsche xlnjverhed verwaarloosd en bj nrnatonale toovereenkomsn bleef maar al dkwjls de Vtaamschë vlasen xlnjverhed, n Belge sedert latg gesgen tot boven déze de zware metaalnjverhed. Ook op gebed. het vak- en chnsch onderwjs werd het vlas op onverantwoordeljke wjze door de hoogere besturen let land Verwaarloosd. Slechts sedert een paar jaren worden er- n enkele vakscholen Wost-Vlaandejren leergangen gegeven Over vlasvezelbereldlng. Aan geen ënkêlè onzer hoogescböen doceert men over het vlas- en de xlnjverhed, wanneer het toch vaststaat dat de wenschap daar één reusachtg studeveld ontgnnen heeft Bjna geen wenschapsmenschen bemoeden zch tot nü toe om het vasprobleetn Ofwel vergen zj dat om ernstge utslagen bereken.op wenschappeljk gebed n het vlasprobleem, er een neuwe samenwerkng moet bestaan tusschen de. jonge wenschap en de eeuwenoude praktjk. Landen zooala Dültschland, erland, Engeland voor dewelke naar verhoudng dé vhstüjvërbëd var mnder belang s dan vóór Bëlgé, beztn wenschappeljke vashstlütén, waar allé vraagstukken Onderzocht Worden, waar het vas af dfe téèt tot la het wëven wenschappeljk en praktsch gevólgd wordt, waar dë. laadbóu<v en dë njverhed geholpen woïden met raad.en daad over - - -,,. mogen vërhéugen? Met een wel ngerch modelfarekgyerbonden uakï(hgpch laboratopvm,tys-t< er» reeds onzeggejk veel bereken. NU, meer dan oot, s deze stchtng noodzakeljk Gezen het voor een onngewjde gemakkeljk e ;Om. ljnwaad katoengeweefsels onderschelden, s het geed begrjpen dat n onze eeuw onbeugelde konkurrentle en bedrog^ groo msbruken ontstaan zjn n de ljnwaadhatde, de voor gevolg- hebben, Jat het publek gedeelljk het vertrouwen n het ljnwaad verlest. Ook-wórdt het zuver ljnwaad; doör véél handelaars als luxe-artkel beschouwd, met een normaal -hooge wnst belast. Om deze msbruken bestrjden s er spraak, een heele reeks ljnwaadartkels tc 3tahdard»eeren en aan tarefprljzen verkóopén. Wj achn het daarbj net alleen wenecheljk maar zelfs noodzal:-ljk dat het publek, bj den aankoop ljnwaad, door een vertrouwenswaardg fabreksmerk, kon onderschelden, of hét betreffende lnnen gemaakt s ut nlandsch of ut atheemsch vlas. Het vlas dat ut zjn egen een grauwachtge kleur bezt; moet als garen of lh stuk gebleekt Worden Vooraleer op de markt Verschjnen. Het bleeken het ljnwaad gat gepaard met één tameljk groot verles aan gewcht en srk, bjzonderljk als men een hoögen bleekgra&d, t.t.2. een helle wtheld wl bereken. Daarom s bet tèh zeers aageradèh géén al hooge ejschen sllen n betrek met den bléekgréad, bj den aankoop ljnwaad. Aldus s men verzekerd de groots duurzaamhed en srk zooveel meer dat edereen weet dat dt lnnenna eenge Waschn sneeuwwt moet worden. Het wasschén het lnnen s verder, onder ëen ander oogpunt, een zeer belangrjke faktor de door den verbruker n acht moet genomen wordèft om dé duurzaamhed eh de góede hoedanghed het ljnwaad verzekéren. Eertjds was de huswasch een heeje gebeurns ln het hushouden, de maar enkele keeren per jaar, alles.n rep en roer stélde. mmers, onze voorouder?: besèhkn over zulk een groon ljnwaadvoorraad, dat ér maar dre of vlër maal per jaar gewasscben moest worden. Hét fegenwatér werd langen tjd op voorhand verzameld, de waschvrouw bjtjd? besproken en de baromer geraadpleegd om zen of men op goed Weder mocht rekenen voor den bleek. Het lnnen werd op met zeep gewasschën en met veel zorg op het gras gebleekt n onze dagen s de Jnnenvoorraad zoover geslonken dat n veel hushoudens alle véérn dagen gewasschën moet worden. Voor de stadsbewoners kan er regenwar of grasplen geen spraak zjn. Daarom zjn veel stadsbewoners verplcht hun lnnen aan wasscherjen toe vertrouwen. n meest al deze nsllngen kan men zch net bekommeren over de duurzaamhed het lnhen : de hoofdzaak s mmers, vlug en goédkoop wasschen. Het lnnen wordt dus met bjnde stoffen gekookt en met chloor gebleekt en herbj gaat na kor tjd glans en srk het ljnwaad onwederroepeljk veïloren ën het aangetas ljnwaad zal net langer denst doen dan mn srk katoengeweefsels. Door wenschappeljke proeven werd sedert lang vastgesld dat het waschgoed én bjzonderljk het lnnen, veel schade ondergaat door de volgende behandelngen : overdreven koken, gebruk chloor en het wasschen met kalkhoudend war. Geach lusraars, bedenkt dat we zjn ljnwaad lang wlï bewaren, best doe, het zelf wasschén ; daarn wordt gj geholpen, mmers n den laatbn tjd werd n ons lattd eene jverge propaganda gemaakt voor eene onschadeljke, urst eenvoudge en goedkoope Vwaschméthode, waarbj zelfs het koken en bléokon aan do lucht utgeschakeld wordt. Welke moen nu onze praktsche beslun zjn om ons Vlaamsche ljnwaad weerom ln eere hersllen Gj. Movrouw, de de aankoopen doet voor hot hushouden, hebt het mddel bj,3ehand en hot s urst eenvoudg. MM Draegt ljnwaad n plaats katoen. Gébrukt ljnwaad ln de këuken, op de taföla, als ondergoed, als zakdoeken, bedlnnen, toletlnnen enz. Gj maakt U waarschjnljk de bemerkng : dt 19 goed voor rjke menschen, ljnwaad s duur, ljnwaad s een luxeartkel. Gj bedregt U, Mevrouw. mmers een duurder artkel bljkt, n het algemeen -et, goedkoops zjn. Net alleen zult gj bet schoon en glanzend ljnwaad veel meer voldoenng hebben, maar het zal door zjn grooro duurzaamhed veel. langer denst doen, wanneer het behoorljk gewaeschon wordt. Goed ljnwaad versljt tot op don draad en bljft dan nog denst doen ; katoen daarengen na langer gebruk verlest alle srk. Het oogenblk s bungewoon gupstg, Mevrouw, om Uw ïnnenvoorraad vernejwen; nog noot was het ljnwaad Zoo goedkoop, als nu. Laat ons tot de goede gebruken onze voorouders rugkeeren. Gj Vlaamsche moeders de Uwe dochrs uttrouwt, hebt de plcht, zooals Uwe ouders het doden, hen een volledgel lnnenutzéf medé té js0- ven. Mdt trots én voldoenng zullen Uwe knders het Utsllen wannéér zj U, famleleden of vrenden, aan de met prachtge damastlnnen verserde tafè zulen ontgen. Voor de husgeznnen voor dewelke eës! volledge utzet n zulvër nnén duür zou zjh, ls goéd halflnnen ook feat bevélen. Bjzonderljk voor bedlaken en hand doeken Béwst "h degélljk mx-g-éweef- Jel goeden denst. nden a de u-cvröuwen n ons lattd al hun wtgoed ut züvèr garen of n mns ut half lnnen Hen maken, dan ware do vlaskrlss n ons land oomddeljk opgelost. dan zal de Vlaamsche boer, weerom met ernstge vreugde. op het gelaat, een broed kruseken slaan en zjn majestvolle Zaadgang begnnen op de breede vlasvelden. dan zal de Vlaamsche vlasroor weerom het gulden vlas, l.n kapellen droogen sllen n hot heerljke, zonbeschenen Leedal, dan zal de Vlaamsche zwngelaar, met lefde aan, het werk, den blonden vlasvezelrjkdom, zjn volle, onverdeelde aandacht schenken) dan zal Weerom het geklabetr het Vlaamsche getouw, de rytmsche zang wever, en weefsr schragen, dan zal het Vaamsche lnnenméspe mét blanke handen, streelcnd óver het fjn afgewerkt én geborduurd lnnengoed, schóónhéld, serljkhed en Vlaamsche pracht, onophoudend scheppen, dan za weer door Ü, Vlaamsche Lusraars, vreugde en brood verschaft worden aan Vlaamsche arbeders en dankbaarhed zal tot V opstjgen ut véle harn, Vlaamsche dank t net vergende Vaamsche harn. B. STEVERLYNCK. DE 1A&GE wnfteravokden ZJN DAAR! De oogen vermoeen Zch onendg meer ; 1! Wacht net.lang om U een goeden ea wegepasn brl of pnce-nev aan schaffen,, zoodra gj de mns vérmoene ge&taf. wordt n ÜW oögèn! Zotdér utal wendt tl Techt^Öeéks naar hét óüd gekënd Huls s; ; «THE OPT<;,HA L,r, 6! mx&m&êltaïjfömmff t«.-«, NèrgeöS kunt ge U ber wénden om ge trouw jftdënd Worden. V.X... 3SW-?ff HOE NEDERLAND BEN. VLAÉBJSEL? STÉt5Nt. De Nedërandsc^é begfóóthg béhèlst eéa kredet gulden voor sun dan de vlaselt Dt sungeld Wordt als volgt verdeeld : a) Aan den tëer de zelf zjn vlas tot lnt verwerkt. b) Aan den ler de Zjn vlas n looncon tracht döor ëen vlasser doet verwerken. c) Aan den vlasser dé hét Vlas koopt vaf een lér. Voor het repelen wordt utgekeerd n totaal f 50 per utgezaade H. A. aan de Telersvereengng. Vöor de verdere bewerkng wordt utgekeerd aan de Telers-veréengng een preme f 110 per H. A. den totalen utzaa. Men kar zch her bj ons dt voorbèed tau de Nederlandsche Regeerng: nut maken. DE LANDBOUWCRSS. n het verslag der kamerkommssë over de landbouwbegrootlng vnden we tal cjfers waar er eenge de mdé waatd zjn aangeekend bljven. 1. Wat door den landbouw vc.oren wordt Het vêrschl tusscb«n véorförengst cn hardclsprjs. Produkn 100 kg. Vbortbrengstprjs Aardappelen Haver Vlas Tarwe Sukerbeet 39,63 113,53 119, 134^0 205,60 HandelSprjs n Sept ,93 78,38 76,81 81,40 132,- Het ndexcjfer der voorfbïongstkosn n Januar 1631 bedroeg 919. rwjl dt der landbouwprodukn ln Sepmber 1931 slechts 45 berek voor den akkerbouw en 691 voor veeelt. 11. De Dalng der prjzen der landbouwprodukn. gemddelde prjzen Produkn 100 kgr. n 1929 n Sept Tarwe 180,97 81,44 Rogge 146,45 65,41 Havpr 152,42 78,36 Gerst 156,17 79,92 Aardappelen 59,17 39,93 Önbew. vlas ,81 Bor, kg. 30,69 22,27 Herut kunnen de lezers den omg cn de dep de hudge landbouwkrs» begrjpen. Het ls een wonder en betreurenswaardg ets dat de landbouwers zch netgenstaande > zoo weng belangsllng aan hooger hand mogen verbëugeb. WEEKENDBfUETTEN. De 25 December (Kerstdag) en den ln januar (Neuwjaarsdag) worden mot de Zondagen geljkgesld voor het bekomen en het benuttgen de bljetn voor heen- en rugres op het- ende der week de zoogenaamde «Week-end» bljetn, waarop een vermnderng 25 t.h..op de normale prjzen der tareven wordt toegepast. VOOR UWE Pardessus en Regenmanls wendt U tot het Klcermagasrfjn L. VERSTRAETE- VÉRSCHOOT? KerkpeLn, 7 E E C LO O Schoone neuwgheden. Laags prjzen Gemaakt en óp maat HOEDEN EN KLAKKEN Komt zen. net$ verplcht U. _. v.53 AMERKA. Een onderzoek heeft utgewezen dat Al Capone ut de gegens, door mddel lefooh- en.té legraafverbndng zjn bevelen bleef Utdeelen aan zjn sekretarlssen. Aldus kon dc bendeleder Al Caroo handel n drank voort7et"- zjn Molos GLLET 10 VERSCHLLENDE MODELLEN ENKEL AGENT NKE ADRES Vtor Génën omstrekeh : H. VAN DÉ CALSEYDF. BorlwwUtraat S, Gent T«L V.X TWEJB NEUWE VLAAMSCHE BSSCHOVPEÏt n do CONGREGATE ( VA>J SCüLBUT. Een legram ut Rome j9 December meldt dat het Z. H. de Paus behaagd heeft twee Bsschoppen kezen ut de Congrega Schout: 1. Exc. Mgr Gaspard Sehot wordt Vcatlus Apostolcus Nngha, n Chna,. Hj wel geboren Morckem, den 9 Oc tobg 1881, zoon M. Serafen Sehot, oudïschóoneestor Jonckershove. 2. Z. Exc. Mgr Leo Desmédt wordt Voarus Apostolcus S-wan-tze, n Chna Hj werd geboren den DecSmber l^ï, zoon vsn.m. fwl<5l. Deém.edt dej ^Tegenwoordlgen burgeméeér dezer stad., y s. GROOT GEMAJC VAN BETAUNG. PANOS CNUDDE FABREK EN MAGAZJN 13, VOLDERSTRAAT. 13, TEL. 80K V.X. " Fnü-ÓVËB UHT CENT - BElGSCl TRBKJPAA.RD. Dóór de zorgen den Denst voor~véeelt v&n het Mnlsflé Van ahdbóuw «ejd een fllrh opgemaakt over tct BêglSch trek- paard. Do flhn béstaat ut dre deélen : de kweek het trekpaard ; het benuttgen het trekpaard n den landbouw, den handel, de njverhed eh zéjf? bét leger dë g^otó jaarljksche, prjskamp lh het Jubepark té Brussel. Kene belangrjke en goed verzorgde flm de voorzeker veel bjval zal genen. StÓJfD- ÉN KJU-tnVZCfR. n de week 8 tot 15 Déoember 1031 werden gevallen --mond- én" kuuwzeer aangegeven. A U T 0 S G H Q 0 1 L GENT : Mryrtraat, 10 : KORTRJH : Gonéhe «tèenwêf, ül "; (Zondaglfeaen). Werkng; stoornssen, onderhoud der Automobelorganen. Lessen op den [Auto zelf. Gematgde prja. Gemak betalen. :»--- tut."^vw?.! ü» -js ; E Ff»»»matARK?r.véHssaónm& vóëfesdaé- 11. werd.de ltst. peer^ets.gó^ aööb M^è & ygem4%&9opm den bezócht geweest- - - t s het tjdstp t jaar dat de vraag n vermnderng l, maar Frankrjk deed netmn nog wat asnkoopen en de prjzen der voorgaande markt zjn staande gebléven. De zwarë trekpaarden werden verkocht va, 5000 tót 6000 fr.: de mddelmatg«1600 tot 5000 fr. en de lch v»j 2900 tot 3500 fr. Dé veulens, 18 maündéra en dr»- jaarlngën nlandsch rsa en goede hoedanghed zjnde, berekn ongeveer 2000 tót 2500 fr. Het nóordèh vat» Frankrjk doet nog véél aankoopen n veüléhs< Van ölandsoh ras. SAJLQN M u s c a l 1 NOOROSTHAAT 6au45C»F«5M 6xutt»r4. GROOTâ n uè PHONOGRAF&H ó.ptater» MONOMU2E«f vouer AKKOPDEONS OP AANVRAAG Ö «A«v.^Bfe TAUHÙ l A f C ï ZUDZANDSTRAAT, 20, BRUGGE TESLEFOON 130. BRABANTDAM, 25, GENT. GROOtSTÊ keus!! BESTE merken! LAAGSTE prjzen!!. Gramophone Columba Chanta Pathê Odeon Volledge redopötn «Auto-SÖNA» ELECTREKE PHONOS RApO-TOESTELLEN «Hs Masrs Voce» Pck-Up met verstérkng; voor Cafés Feestzalen en Klnerwft Koolpt nét vooraleer OAïc tóesllen t? hoortn. Alle horsutogen. vraag gemak betalen, PROVNCKRAA» VAN ^VEarr-VAANDEREN. Op aan Vjt Dé UlUlàg dat smmng voor de aandul kanddan voor de plaat va Ondervoorztr aan dé rechtbank éérsn aanleg Brugge, vrtu «s Volgt : le kanddatuur: M. Keuçkelàér«, rechr to Brugge; fd smmen ; M. Kérvyn, dem î smmen. 2e kanddatuur: ts. Moerman, substtuut to Kort rjk, 5 smmen ; M- Kervyn, 6 st. De kanddan Voor het beroepshof Gent zjn MÎÏ, Keuckeaens en Kehryn. altja een groo Kel ton OKKASEE KAMONS ï x - en vorrpren m. ALLE ï»ru2en. kosl llàfs«breng om ttn BEZOEK bj de «érttvolgende gelegenhed. Cand-AufomobU 42, SâvaenétrtUjt G E N T. v.6.12^ NTJA. VQO» ONZP OÜÖÈKJXGÏSN-- Knar b«t Koutaktgk Baslut " 29 Me 1931, hoofdstuk V, betreffende dó toepassng der neuwe pensoenwet, wordt ouder nummer 0 gezegd betreffende de beeaahtradrleen : «Er wordt rekenng gehouden de pensoenen en toelagen aat don aanvrager cn zjne echtgenoot«door dén Staat, Ö Provncën, de Gmeertn, de kasn vat; Weduwen en wéeïen en éundévf UwHélllnSSf-, kosloos utgekeerd.» De pensoenen der weduwen vaf Ode- WjzerB, Suatfbedenden, enz, zjn echr geen koelooze pensoenen. De fensoeuen werden mmers gevormd door afcoudngso of de weddön en looneö. Derhalve kunnen de wedjwen en wéezanpensoentn net,%srangschkt worden éls bastaansmddeen. Daarut valt af lden dat bedoelde \veduwen, nden zj «8 jaar zjn en gestort hebben, of mwr zjn dan ÖS jaar en derhalve net m«er moesn storn; recht hebben op ouderdomffpenstoéüen. De Controjfturs dor Belastngen hebben veelal andere beslssngen genomen. Belanghebbenden de het geval verkceren, zouden wel dóen herzenng té vragen. Zooas de tékst ludt het K. B , kan er.geen twjfel bestaan of zj hébben recht op ouderdomstïnjjóen, altjd nlts de dübbële Voohvaardé y z(jr en gestort hebben. 16 jaar od DE GELDMARKT; Zeher wat <cde Standaard» Zondag laatst schreef : We staan ongensprekeljk op-een punt n de crss. Nu schrjven we dt nlot omdat let 20a stlaan weer naar Neuwjaar gaat on c-r dan, zelfs met de banaals we pondkoek valt verdenen mtnr we cm-. dat ér ons nzens nu op een vrj ach en meen relaf «duurzaam» horst»! nabje toekomst mag gorokond wor<:> Wel wordt er aan vele aljdea nog <,lg. ljks op gehamerd, dat defla, tukrrnauj utga, prjzen en loooen, rust, tot pnnewelon, paardentrams en g moeders-hushouden de eenge weg s «jt nauwe straatje ; anderzjds ëvonwc k<-.mt hoe langer hoe meer de dee bj krac dat alleen crelctvcrrulmng, na doo;8c- wone afschaffng den gouden, of 2o.r3 om t even wat andoren, stjven standntj.l do Wereld ut de penure hepén kan. Engeland, waar, n weerwl veel «etpraat, nog altjd verstandge zakenlu wonen, heeft door de. vrjmakng het pond éen knappen zet géüftan, waar w», dén weerslag vermoedeljk over de hece,< wereld zulen krjgen. Het ls n.l. gék dat We voor drüötucbe deflatle-maatregen, type butsche noodvtr.- ordenngen,. zouden ln bewonderng smn, wanneer wé bedenkéu, dat een geljktjdge verlagng 20 t. l. op koetprjs en loonea de hudge rela : prjs en koopkracht, praktsch onveranderd laat (want met eta 4 half loon» kunnen we ook maar precm evenveel als nu, nan «halve prjzen» keepen). Verde hectfc het ook geen zn dé huldg econome to bljven door<rulneerèn Wann«5r we ook darmee bnnen afzlenbaren tv noodgedwongen gedaan uöeté maken, want het lgt voor de hand < dat de eel v.«tot lft aetcmum vasn kan, Ku, wannéér «de ezel» dan toqh eenn-.nj rug aan de ruf moet komen, wat zn hc«;-. het dan hem nu overdreven lang met a mand over Ue mul. lan staan? Vroeg of lkut komen we mmers toch! r\g tol de overtugng, dat leven zonder optmsme net de moalto s dat: VWtUgant lu s wanneer de heetc wereld d b» rsehdp toch noot kan proforon, En dan? Zal dan net do weg naar mor credet, vooral haar rumere kööpkn. --. rug worden betré.detv? Natuurljk #«l d-v, Etl woarout kan dat dan reed«vaa nu -J net gaan?, Waarom nu verder afbreken, wat lar t; srken jver toch weer wordt opgetkoklu-n Wat het laa schen ven dén #6ud» standaard beueh, moen wt Anmerkw det «r togan dese op«raté <eh ötrtchtè -.-jzoon vrees wordt opgezen. Zegt men ttnds ma&ndon ttt. dat h<; opgeven de bass door om t even «-- t valuta, déze dètmuf-t d«béfg óf Jas? t Wj echtèr g«ov«n dat nét éü de v- beurns-sert dezer dogen-kunftén dst wjzen. Reeds 16 tanden n.l. hebben «l«t etandftard» over botwd^spgwld «r ts valt er ln do valuta tkucxuaalap fcf BpeUren. Waarom net? Ómdat een valuta net. «llew op geut maar vbomamelljk op vertrouwen»ua;?n er vocrutsn«peen enkele reden a WR om de ver««hlet>de landea het; tévo:» la haar gerde vertrouwen (op üas«a hun economechen en polttaksn to3>u.: nu net meer zouden verdeo. Het komt ottb voor lnt we vtrbéaed n 6taaf; wawwr, dlêj-otaadaard zoo»"> ovoral zal sljtt "opgeseven hoe wnvouj-s en stabel het neuwe «lesel werk- Ér s nameltjk.rt-öhftrtltt.wëtïréjëövvrwf 8H de algüïweom aank!ëvtrg- r d«h «sla» daartl onderlng vertrouwen» tsom«om t even wat metaal) meer moelljkhfl»«zou opleveren dan hét huldg «jmcro. ww»t toomlh al» wolven elkaar verscheuren zullen de valuta zoner goud gen elkaar ngaan. Het hééft verder geen belang vooraf.«wllen Wén hoe lwvehgém»ld nystfeem ff prttktlh komen zal; ma.w, welké ven «1 de valuta dlc nu op dc tongen rjden hft eerst het Pond, Hen Yen «n do overge vo! gen moet. Hoofdzaak s, dnnkt ofls, het nzcht dnt het waorbjrtnjk», met alle affeesch dtn kant ut zal draaen. HOE? Ve monechcn nebn reedt»en groot deel hun opbrenssl!n geld omgeze. Hoe dt nu voorloopg bojtchlkbaar gêld best bésed t Raadpleegt lo volj»çorutheld <k- X. V. ALCCÄtKENE BANV^RBKNlGlNO M» VOLKSBANK VAN r.xïlvek (vroeg- Bank voor Ooet-Vl»anderen, Bt-BaaftP»«" T8 GENT. - SU««THMFT,ÏL6 BKC OO «N r. alle bj?.ontl«rï -nïnfkent«rt Oon- Vlannneren V.k Hud- War» & Gelachtzlekn DOKTER M ARTE AU Spreekbaar Staan- Woon»- en Vrjdrtj?. 1J0 tot 8 ure e«vah C tot 1»ure. Dlfsdag DÜJZENDË MENSCHEN ZJN en Zardag vah 1.30 ure tot 3 tïf. bj POL GÉRNAÉRTf verzekerd; GENT, Kongojtrjtat, 8 T«! WAAROM??? 181,3 V.x. Het getuk n het hushouden : n mm& ÖZONÏA HARELBEKE 3 fr. bj O^pNïA brengt het U Kortrjk GEEN WASCH TE KOKEN, nét meer wrjvèn noch bleeken. UW HUS BLJFT ZNDELJK, geen vule dampen, geen plaaen op den vloer. HÉT ÉTEN AAN TJDS GEREED, uw man welgeznd, géén last, geen vermoeens meer. GEEN KOKEND ZEEPSOP BEDREGT DE KN- DERS, geen angst meer voorde móeders. HET LNNEN KRAAKW1T, het waschgoed doet géén sleet, dus s er wéng vermaken. En vooral EENE GROOTE BESPARNG aan brandstof, zeep, dagloön, kun gj doen, want Ozora alleen, wascht, bleekt en ontsmet Z O N D E R K O K E N : OZONA s een gebreveerd, gansch neuw produkt, eeng n zjn soort en s net vergeljken mét waschpoeders welke réeds jaren n den handel zjn. Vreagt heden nog aan uwen whkéler een pak 3 fr. met premebon voor ljft wa&dgeehénk. v

5 , fff f - t Getrouwe Madèghwn, 27"UwenberlÔSÏ ÉÉ PLAATSELJK NEUWS. GFTEN GFTEN. Voor P. M. Hadowyck. (Jula Putman) ut do Mssepost "vm SrvUputr nde, waar grootc nood hoorecht. 100 fr, ut Maldegem. t zj als eovbloemlu bj hot Koratkrbbel 100 fr..ut Uvbc, onbekend; 10 {r. een mwscbletje. Voo< do Baslek H. Treeeje t Knd Jezus: 60 fr, ut Zedelghonr ut dan_k baarhed; 20 fr. ut Maldegem; 10 fr. een mïsslebotjo. Voor Eerw. Heer Pastoor prcher Wcenen : 10 fr, ld om. Om de bouwen kerk r «ere den hollgen Pastoor Ars:,f0 fr. dem. Voor de Kapel von Snt AntonUs. n Engeland : 10 fr. dem. Het Ms&obletje schrjft fcj v Uaro zendng v;r. 50 fr. het volgende : " Geljk eertjds do herdorkens endo drlo konngen deden, brong k Ü edelmoedg, Goddeljk Kerstkndje, en mefcen har dat klopt vurge muselofde mjn nederg kerstgeschenk, t» neon goud, geen wcron; en geen myrrh, ljk de rjke Oosrlngen O konden aanbeden, neen! O Goddeljk Kerstkndje, t s maar n herderg«eschenk, ccn eenvoudge llefdehulp om helpen optrokken vorro her, nndoo stallekens Bethlehem, waar Gj, o Kerstkndje ook; tmlt. vuatcn n Uw krbbe-, ko, om, daarut Uw Godgeljken, zegen zenden over do wereld, den zegen en den vrodo den Uw Sngoen bj Uwo komst op aarde beloofd hebben rum do men.ehen de rwden wlle zjn. O! Helg Hart Jcau», zegen op Kerstdag de wepschhod d!e roept.om vrede en schenkt Gj. Jezus, ons Uffén vrede, PK MCrUDENSTAJTDSKWESME. De=Vaorslttèr. h. Vsrstrnghe, b«ft nu, 9 dagen na de algemeene vergaderng, bekend gemaakt, waarom hj Struyveld het gehem heeft Een^eboudoa. t a werkeljk t lessen weswjr Hoe :,j»eür wj schrjft., hoe deper hj valt, Hj schrjft: «k had de tjd net meer de bestuursleden verwttgen om samen het beslut nemen. «A» b. Struyveld vraaen dat hj hjet zou komen», Al goed, maar waarom heelt hj dan, na het schrjven zjn bref, de beatuursltden net verwttgd dat: hj op zjn eentje h. Struyveld had gengehouden 7 Hj heeft deu opzegbref naar Gent geschreven op Sardag. 13 December, dus bad hj oog. heel den Zondag on Maandag tjd om 1Ó bestuursleden dt beslut op de hoog brengen. En toen de bestuursleden n do zaal vereenl^d waren, waarom dan net gezegd: «k heb h, Struyveld gengehouden.» Neen, Mddenstanders, de zaak s smpel, h. Verstrngho heeft noot gedacht dat 4jn bref en fopperj zoude.pjtgekomm zjn. h, Davtvge, advokaat Eecloo, opgekomen zjnde op; do laats vergaderng as schedsrechr»ét ; «Waaeh uw vule wasch onder U-zelf» t s to zeggen: schrjf net over.twst n do Mddenstand n petton, of spreek net publek Over geschllen waar "do leden er bj zyo, En wat zagen we gebeuren? Op 18 Deo., dus reeds voor do algemeene vergaderng, verschjnt een utvallend gazetartkel h. Verstrnghe, htj ef, verbrekende de. schoono belof aan b, Dauw«, gedaan, nopens den Mddelstand. Erger, gemeens twst et utval wege h. Verstrlnghe n aanwezghed- der leden, voor de twoede maal de belof verbrekend aar. h. Dauwe gedaan. nden h. Verstrlnghe b«ng was twst n de algemeene vergaderng, zooals hj schrjft, aras er maar één mddel: onmlddeljk de Mddenstanders bekend maken, dat er geen vergaderng ftden U zekere redenen doet geaen gen VsO)S.; durft bet dan ook., 4e anderen met man en paard to vernoemen. Gj, kf JlSskfe gemeenraadsleden, laat. dan zen dat""udanst a t lberale franskjonsch gareel, dat U door dk en dun de Ube,raU- seerendo N. S. B. frarnelle sunt. Wj klagen U openljk aan. feeren, zoolang U de verdachtmakngen en lasr net rug genomen hebt, den U openljk den oudstrjder ln t gezcht hebt geslngerd. Wj V.O:S.-sen, zjn geen bedelaars, geen verkochn, geen ruzemakers en ook geen knechn, U net, en nemand. We houden ook r zjner nzage het volledg verslag onzor prostvergaderng waar Mr Van Moffaert zoo deelljk n gebreke bleef; We hebben nets rug ne wat er gezegd of geschreven werd. We slun deze zaak met een goeden raad «Past op uw tong». Het Bestuur V.O.S. de de wereld net govon kan _... Het vroeger mssebetje dat zoo geerne döóvglng," (,la»rh. struyveld door hem om ~ deze reden was opgezegd. Maar neen, specaal om;, twsn s lt Struyveld opgegeoft jjjn brm xpeclge.d, OPQïXET. Voor de PeéloongCKcltgden dé geboren zjn n 1H06. De oudorlngen de n 1860 zjn geboren derhalvebun 68e jaar hebben berekt n zegd, er zoo loeft hj des Mddenstandsrs bedrogen. Er s "ets dat bewast dat h. Vsrstrngho reeds voor 12 Dcc, het plan n de kop had 1031, tonlaatsto n d» mnand bun CSsts j de vergaderng op zlja eentje dwarsboovorjarflg eene stortng gtdaan hebben mon, t.ustcrt; n het»trpobla^je, waarlu de mannen ccne 10 8(r. en de vrouwen h. Verstroghe over de Mddenstand Bchrjjft een» S0 fr. «n roet hun «tortnasbe- Un dat gedrukt werd op Vrjdag 11 De wjs een ouderdomspensoen hebben aange- doet bj geen oproep om naar h. Struyveld vraagd, mogen guruat ajn. Alle» komt voor komen lustoreo, Alle «t Getrouwe let» n orde. en hot blad «Da Mddenstand» doen er (DlCgéne de u 1865 en vroeger zjn gebo- c0 warmen opfoop voor. Wat vast bow.j»- ren, moen net moor storn). da, het h; Ver3trlnghe een beraamd Mmr er zjn ook ou»runsen, geboren n \,aq wa3, <, ultnoodglogskaarn ook 1S 0, de gttönc stortngen hebben gedaan, londcr stortngsbewjs hun pensoen hebbtn aangevraagd. Hunne vraag s ofwel reeds ongunstg beantwoord, of zal ongunstg beantwoord worden. ZJ hebben echr nog gelegenhed tot 31 dezer maand om do stortng, doen, e-n a gobeulj kgeval boroop aan t» ekenon zcf geèn getude daarvap. Net de xons dagorde staat ar op vermeld, Enkel «Algemeer.e vergäderng f op 14 December. b. Vorstrtfh» had»aj Plan voorbered maar t s ms utgevallen voor ham en nu smeekt hj om gezond verstand. Maar het ergs, de groots fout. Waat M KUVÇUMl ftkgïul WJWy t» V ~ ~. ~. _. legen het genomen bewt, of ^ct.r w K r T Ä ^ Ä J ^ ï.!,c«n neuwe vraag n..denen oj d.»n.ontger der Belastngen. Na 31 Deee.meb?r 93l s-het bïsllt laat t>ozó tvduü eené lahwe "waarschuwng. AFSC1AG VAN BKLASTNGÈN 1 Kroostrjke Geznnen de wons^hï» vermdarlng vrj, feïostfd^sustcg bekomen overeenkomstg do wét 13 Jul 1930, worden verzocht hunne vraag n laats <J a 31 December ln denen. " WKBttGKVKBS OPGEPAST 1 AJ.5j»S$t werkt, moet dus voor jïïbüh^f compensakas mu>8«-1 ^St m ^ K m ^ l t. mtf STAT^ «US TÓ"^«» "Ä^ssaträasa^VÄÖFC«!»»«>»P»»«.^- H». TOWJW «orn, zonder de kosn ongsvser 3 a ö l het.. t>ct vdófdorde^, nü nt var. h. Struyveld aan de leden op de ver gadorlng. net bekend gemaakt? Waarom zeggen : «h, Struyveld moest beral Bjn» bn x. bet verwondert mj grooljks dat h. Struyvéld her nog net a» ; l d4t durven openblar eggen als men zelf h, Struyveld hcft opgezegd, dt gaat; allo gezond verstand to bpv«n. Nu over hst debat, h. Vcratrlnghe moet voor de pnna komor. maar -als een knd krupt hj achrut zoekt tjd,, geeft wel zjn wwd, maar jn handt«en plet, tot endeljk hj zch vetmeer vóór 2de Kerstdag, dan net m«tï» volgnndo weok en" nu moet h. Struyveld eerst zjn znkende voorzltrswel kómen redden, vooraleer hj (n dsbat w!j g«an. Waarljk, «on prachtg Voonrftr, le bang la en rugdenst voor een ondervragng een bestuursld om lobt ea waarhed, l Veratrtaghe, waarom aanvaardt OU het debat»et vóor h, Struyveld komt? U hebt dag om 2.15 en 7 uw, Zardag 38,Do?em-1 geen tjd, maar toch tyd geuoeg om op bsy om.7 ura. Woensdag 33 December w«r een bestuurs- 1) DE VAÖ13BOND-GENTXJEMAN, groo- vergaderng beleggen. DSAP hebt Gj tjd avonturenflm, 9 dao- voor, maar om utleg geven, ln t publu cenllsruen p«r day en p«r-deoatbod«, OEttEENTKJuWRE TttüB OP DE MOTOllïN, W«do taks over 1930 nog olet betaalde wordt vrundclljt vemocht Maandag voormddag to konco voldoen r Gemeéaontgarlj, ïo verdep, Gemeenhus. KEKSTJÄAAX, CKCWA, NEUWSTBAAT. Donderdag 2 üeeamber om 7-30 u, Vrj gemouvementobtde len met BO» RTEEtéB eo TOBT,MA OA-1 daarvoor hebt Ge geon tjd, NELS. 2) MJNHEER WU, Chlneesch drama, 9 deelen met LON CSANEY en RENEE ADOBEE, taxe-fllm vaa ds Motro^Joldvrtjn. Do Fcestsa») Cecla geeft edere weck eon prachtprogramma, de grootst» <Um maatschappjen. Op Donderdag 81 December om 7.30 ure en Vrjdag 1 Januar om &30 en 7 urs: ï> DE 8THAF VAN DEN MEUVEEDGÉ, cowboy at den neuwen artst BUKZ-BAE- - O. Wjj ontvngen het volgende n verband met het rugkrabbelen den Hoer Van Mofoert n de laats gemeenraadszttng, en om zjn gemeenc streek weerleggen, kunnen- wj net ber, dan hem verwljzea naar het artkel schene» ln ons orean «De Vïaamsche Oud ^ Strjder» 1 November 1.1., waar ton7 2T"OÓ"ÏÏJ "DËBVEMCHRSKNG heronder den nhoud: groot dram met QWVE BORDEN en JACK Ooze week kwamen de Oudstrjdcrsbelan- PÏCKFORD ; 3).EFDK EN ZWAARGE- WCHT, komek. Zardag 2n en Zondag 3n Januar, vol-1 ledg neuw programma. Nog ENKELE kaarn 8, 6 eh 4 fr gen barda n onzen gemeenraad. Er was nameljk een aanvraag duzend frank gedaan door eengo N.S-B.ers Maldegem om op 11 November eepg flnk to smaeren op da kosn der Gemeen, voor MSS. BKLGUM op Zondag 27 Do- ; BJ de 1besprekng kwans de eenge Oudcember, om 6.80 ure. zjn to bekomen bj s t». W» fïïhj Pascal De Gandt Maj-kt schen bede om alle Oudstrjdors fceljk Pa»}«pa. Candt, Markt. behandelen, en een geljke toelage ver- VT DONCK. lenen. Al faalde zjn voorsl; hj deed toch W o tjebb^n,roet da ^Cerstdag^u twee kor-, zjp bost cn streefde er naar om zjn yroemlssetu tögsl.üs :,.n0weljh «Po Jau.ssnde -,gere zepeyljïe-go.ed. nyth^t^b,3 oe Kroont» én de «Koersende Donck-kcrms» 1 onverklaarbaar dat hj,,de weet wat de Donck en de Kroone zullen to samen op oudstrjders doorstaan hebben, onbestraft het zlverdoek komen n de zaal der «Nleu- dep boer V. let.begaan n het beschmpen we Krqone.f. r [en-verdacht maken der pud.atrljders.. De Het jjelü&t tcwege eon toeloop va» volk laags verdachtmakngen, waren scherng als verleden jaar met da flm «Dé stoet en nslag bj dezen heer, do vugep lasr Donck» De kaarn worden reeds goed ontheld hj net aan t adres hen de op voorhand verkocht. Deze maal «al <?r alles vel hadden vqor hun land. meer plaats zjn en do zaal zal verwarmd) Terwjl aan U, belagers, vetto brokken zjn. t De Dansende-Kroone-xkenmsfllm» bo- beurt velen.» eomln en andere vet gng aan de «strope». Men trelt al dan- posn, lagen wj ploeren ln t sljk, senda do groo baan op. Aan Vermeulen«vechn voor uw welzjn. Gj, V.. de worden o\da, dansen utgevoerd. Nadton de uw groon mond openzet, denkt V de vabaan weer op. Van herberg tot herborg, naar dérlondslefde ln jfacht hebben wanneer oud gebruk. En toen de avond reeds geval- U een «Te Deum» bljwoon.t en een drelen was, dansto men nog mmer voort Zoo kleur utsekt? W^t kunt U de V.O.S.-sen endgt deze: flm. «De koers Donck- verwjn 7 Komt met fon voor den dag, kerml3» komt ook boven! Men zet het maar raas net n het wlde over ets waarvertrok, Froo -Dpyno snap da eers pre- v an U nog don eersn.zn net snapt. Laat me. Men zot de koersera ondenvege. Aan eens wen wat U prestoefdo bnst den oorhet oafé «Excelsor». draaen ze rond de log. GJ, vaderlandsche held! Velen ton, evenzoo aan het andere end. A, De uwen ouderdom stonden aan onze zjde n Metsenaére wnt de koers; ontgt de de bloedgrachn : maar voor V zal t wel bloemtul en krjgt de zegekus, Zoo epdgt velger geweest zjn thus bljven, om, de Neuwe Doncksche flm. zooas nu, de besn té belasren,cn ver- Zohler bot volledg prachtprogramma: dacht to maken HET KEBSTFEEST DER VÏAAMSCHE OUDSTfJDEBS. Reeds vóór het begnuur, zagen we onze; Vaamaehe Oudstrjders samen met moeder, dé vrouw en de levelngen de feestzaal; bnnenkomen. De glnsrende oogjes der klentjes vlelej al spoedg op de schtrende kerstboomen waren er ook net at houden. Pe Voorztr, n zjn openngsrede, druk zjn groot genoegen ut jover de zoo talrjke opkomst. Dt s zoo veel meer een. genoegen, zegde hj, daar we Elermede-mogen afleden dat de leden, netgenstaande de mskennng en genwfermng som- mjgo leders ut onze gemeen, fer hun bond sunen. Vooraf eenge t welgepas en flnk ultge-; voerde lederen "door leden B.V.Q.S, Eett juffer-bracht nog een verrajbsng met het! n gehoore brengen «Vlaanderen»; Veremans, met een fjn geschoolde sm.: De algemeene Voorztr hst verbond- V.O.S., M, Rorabouts, kwam dan net da gelegenhedsrede ; Kerstfeest, Kerstdag, dag vréde. Groot woord.voor we het wl aa.nhooreh, Dat begrepen de Oudstrjders best bnst den oorlog wanneer ze ver hus en haard; dt vredeswoord mmer onder de voen zagen trappelen. Doch pu kan en moet edereen jveren voor vrede. "Dt s nu- het parool voor allen.. - Volgde dan het plukn den over: vloadg vporzlenen kerstboom tot laat Mn den avond. V.O.S, en B.V.O.S. mogen bogen po eer. groot aantal leden en straks kómt dt de. 200 boven,. Vla amsc Zakenkantoor Noordstraat, Nr 81, 3AXJDEGEM" " Postcheckrekenng Nr Op name Jors Vaa Eenaeme.., Alle verzekerngen Gelverrchtngen Hypotheken Handelsnformas Publct Zaakwaarnemngen en verkoopngen. Vïaamsche ondernemng, de onze Maldegemsche bevolkng goedkoop, eerljk en trouw denen wl, Vlamngen, sunt uw egen nsllngep. De Bestuurder: JORS VAN EENAEME,. 1 :. Handelsngeneur. mmmmmmmmm-mmm ^mmmmmm ^^ T T T l f llbféj»»! AS MEN GOED GEEETJSN HEEFT, S DEN HONGER GESTJ.D. EENE WAAjUED \ A J?AUCE v AXS MEN SUKERW F- C, JACÖBS GEBRUKT S MEN ZEKKB BEN GOED TASJE KOFFE TE DRNKEN EENE WAARHED VAN F. C. JACOBS;- >MHMHMMtM»»wm»M8»nmtmM > t < N O G L A G E R D A N L A A G t U QM HET SEZOEN TE ENDGEN: 10 t. h. VERMNDEBXNG WNTERA BTKEEN. Vraag dus 10 Frank per 100 fr. rug op u; DE EEN NGANG EN DE S JRSX AAN DE BRUG. RECHTBANKEN POUTErRECHTBANK EECLOO Zttng vun 16 December Bleyaert René, Maldegem, rjwel zonder lcht 70 fr. o 2 d-; Va» de Walle Flont, Lovendegem, overdreven {snelhed en de postbus staande op de. bormarkt Eccloo eeneo stamp gegeven hebben met zjn auto 250 fr. of 8 d.; De Clercq Albert, Ade- WF" M A T R A S - e n "WH gem, net stlgehouden, moto zonder lcht M r n t r t M A t r r p T langs voor en zooder rood lcht langs ach- vc.w0jc.uman J r 280 fr. of 7 d.; Van Basselaeve Kamel, Wed. H. DE CLERCK en Knderen Eecloo, span verlan 70 fr. of 2 d.; Mollet- Noordstradt, 95 MALDEGEM Gerard, Eecloo,.met rjwel op voetpad,,70 fr. of 2 d-; Braecke Elza, Eecloo, rljwel Specaal Jhus voor het maken co zonder plaat. 35 fr. of 1 d. vw. j. verslaan matrassen : ech. Adegem. zonder eenzelvg Vïaamsche wol, wndhaar, nedskaart en rjwel zonder plaat 70 fr, of,, 2 d.; Van Ransbeek Arthur, St Jans Mo- kapok, enzoovoort f.lenbeek, auto met één lcht langs voor 3&fr. Slaapkamers, eetplaatsen, salongarof 2 d.; Pérot. Georges, Brussel,.baaklan-1 nlturen, zels, stqelen, tafels, kleerkastaaxns net gedoofd 70 fr. of 2 d- san buffetn, enz ; ook BALATUM Volgende personen óm rïjden z»nder.tq;e lcht, alhoewel een lantaarn doen branden goedkdoper s: Van de Genach Alfona. na uw aankoop s DE ZWARTE UEVE VROUW,, het groo hleedermagazsjn. ZUVELSTEEG, 7 G E; N T. d-s,. VERMAKELJKHEDEN tapjn, enzoomeer. Lambrecht Theophel," Kare, Eè- Eecloo, 70 fr. of 2 d. Eecloo, 35 fr. of 1 d.; De Clercq cloo, 105 fr. of 3 d. ; Ryckaert Adolf, Snt Laureyns, 35 fr. of 1 d. ; Goethals Jules, St. Xaureyps, 35 fr. of 1 d. ; Roeland Gustaaf, 1 Eecloo, 105 fr.of 3d.. SLAGEN. Lou Lodewjk, ut St-Laureyns, de vrjwllge slagen toegebracht had aan zjn dochr, waardoor deze een werk onbekwaamhed ondergng, wordt verwezen tot 350 f. boet of 15 dagen voorwaardeljk. ONTVREEMDNG. De polagent Van Oost Adrlenne, Maldegem, rjwel Brandelaar Vorst, schatbewaarder zonder lcht en geen eenzelvghedskaar/, 70 j don «Sportkrng der Pol» had 2000 fr. fr, of 2 d. ; De Clercq Rem, Eecloo, zefde verdusrd n nadeele den krmg. Hj fen, 35 fr. of 1 d.; De Bree Omer, Malde- j werd verwezen tot 4 maanden gegensgen, ook geen lcht aan zjn rjwel en een straf en 700 fr. boet of 1 maand, ecnzelvghedsbewjs 105 fr. of 3 d. ; Rodts UTBATNG VAN KANSSPEL. Een Clara, vondt het ook net noodg lcht aan bureelbédende Antwerpen stond - Wé «e«{) m «n, durft nog meer? Op enkel vertoon dezen bon, wordt er aan.de personen, do volgende verzeuerngskontakn aangaan, de zelfdo zaken aanbrengen of hunno polssen dóén verhooget, 50 t h. (DB KE1FT) vermnderng of komndssefoon toegojtaan, voor. het eers Jaar ï ;.&».. BRAND tf-- G botwen en roerends goederen (gewoneen njverhedsgevaren.. ONGEVALLEN a) Paardon en rjtugen b) Srfto der Burtrden o) Automobelen d) Pécsounjk? e) Personeel der burgershulzen f) /Glasnaat g) Burgerljke vexantwoordelukhotd lv) Landbouwvejraekorngen en Gszauren^jke met vaw ëh verondorlüko premen lf Werkongevallen (wet)...., «n. -btèftrfe-<> ï"mabr ^^houdjuos.jswökfct c) Automobelen d) Persoonljke e) Koop-, gestaan door het onderstaand agen^cbap COWtEN B^YNKMAN-PARMEWtrlR Statosfaraat, 20, MALDEGEM Postrekenng 278S94 Spreekdraad 187 Deze bon s slacbts geldg tot en met 31 Janwv 1832., Ko^looze n\chtngén.(p,6 j; haar rjwel hebben en nog mn hare j recht wegens utbatng een kansspel, eenzelvghedskaart op zak sken 70 fr. Betch had n de Tentoonsllng (Luna of 2 d. vw. 1 j.; De Backer Eduard, Ade- park) n de barak «Déces du Harem» een gort), krjgt 70 fr. of 2 d. beloonng om zjn spe utgebaat, genaamd «Sandown» bespannen voertug net voorzen hebben oort roulet bestaande ut een stalen plaat lcht langs voor noch langs achr ; uet 2Èven vakken, eder dragende don naam Morr Edmond, Zedelghem, net getrompt j V4n ec1 paard. De nzetn waren 5.25 n draaen, 70 fr. of 2 d. vw,; Sabbe René, e 100 fr_ en de spen,ouder trok er het Heyst, auto zonder spegel 70 fr, of 2 d.; mees voordeel ut. De rechtbank veroorstuyvaert. Cyrel, was n een gevecht gewk- deelt bem.tot 700 frank boet.,keld en zou het doen stuven hebben, maar BEHANDELT D DEREN MET ZACHTongelukkg voor hem, de pol kwam er H^n). _ Te chghem op 15 Jul 1.1. was bj en ^ g zjne eenzelvghedskaart wel- j,fye Henr werkman, wonende Couckeke hj.net. bj had. Nu mag hj 35 fr.boe laè met?jne hondenkar, Door.betalen gelukkg dat het voorwaardeljk >s 00g?etugea werd bestlgd" dat."de voerder pfhlj mocht een dag ztn Stuven tusschon!\ Z dwong door een aschhoop rjde muren; De BSéts Ludov[ca Eecloo bs- ^ rechtbank heeft deh betch ver- ^» n ^ e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ aeljk een. jaar. DE BAT-EKJ FULMEN werd aangenomen door Mnerva, Renault. Ctroen en andere grooto merken, Het onderhoud en de waarborg worden verzekerd door den depothouder: Ju los StOGGK,-Hoogstraat 7«GENT, Tel, R.x. U vndt nergens genoegen,,,. nden U ljdt aan HOOFDPJN Kum.me! Hoogs! L e b zn sky Lkeur HET COÏFFEURS/VLON VOOB DAMEN NELLÏ VAN EENAEME : wordt af 1 Januar 1932 overgebracht naar NOORDSTRAAT, Nr 81. De geach juffrouwen en damoa-klento worden vrendeljk versocht er nota houden, 1 Nelly Van Eenaème. &BOOTEN AFSLAG op gewaarborgd,.eers kwalt, nlandsch ZWJNEVf.EESCH bj Lous BUYSSE, Weslndestr.-ut, 88, MALDEGEM. Corletn de klo 13 fr. ~ 11 fr..,11 fr. 15 fr. 8 fr 14 fr. 8 fr. 8 fr. 5 fr. p.2 vw (ftstëawsöo rlw aau: vjwwmb»«!»v, GREP 5! " n RSHtTOATEïP nsbaoj ) f P JN DE MAANDSTONDEN Verlost U snel, zeker en zonder gevaar y&n deze pjnen door het gebruk de WONDERBARE BRUJfE POEDERS T ROOS. KRUS r APOTHEEK DE POORTERS «f SÏNT NKLAAS-WAAS Te vorkvjgen- n alle goede Apotheken. De.doos vaa-8 poeders aan 4 fr. De dre dubbele doos 25 poeders 10 fr. Dc zes dubbele doos 50 poeders 19 fr. Vrachtvrj gen Poshnandaat EEN ENKELE PROEF ZAL jjln, U OVERTUGEN. p.a.v.28 Cheore S O U B R Y SBUGGE - ERKEND ALS ÓE BSSTE. VÉE3MOKKE, TE ST. LAlfREÏNS Voor de correctoueele rechtbank, Gent, kwam de zaak voor n las Van der, Haeghen Leo, aangehouden ; Van Houcke Cyrel, Welvaart André, Pjlle Marcel, Mercy Per, Wndey André, Gröoamat Gelard en Van -do Voorde MaurtS, allen betlcljjtamokkelcn o.... lfe-wé-arpbtfmorlrtèr (téséngèald^r. jtwj-818.tótdnst;baö en Baettós, :sfo>.«r Sperng of boef Saucssen- of worst Drooge worsn Gezoun ^en gedroogde buken Gedroogd! en gerook hespen Smout Hoofdveesch Besn bloedworst y r GROOTEN AFSLAG Ondergeekenden maken bekend dat er b) hun alle weken versch RUND- en VER- K5NSVLEJCSCH bekomen s aan genadge prjzen : Braadvleesch 15 fr.; soèpvleesch 10 fr, Mén beslt n hue.vrendeljke aanbevelng. Jerotne DBBBAUT - Pëta» WLLBMARCK Akkerstraat, MALDEGEM. P.1 1. Journkl waarn voorkomen enkele rtn dor Ronde Frankrjk, Dlxmude, do wolkbreuk Maldegem, ónz. enz. 2. De H. Blqetlprocesso Bngge. En gj. overge leden dezen raad, hebt U geen grentje eergevoel meer, om vulgen lasr to weerleggen? Waar zjn uwe edele gevoelens, de dankbaarhed wel- > d Ä X & n d e U hebt gezworen bj OonokoaMr8. 4. Jm, cjo Walvlschger. S Mnun Pooa,»Wtoö» Blood, groot ^cedrama, 6. Charle Chapln onsnapt ut het geg, een half uur scharlachen. soldan? Of was er een voorbehoud bj uw helge belof? Denkt U dat ze om onze denkwjze vroegen als we de dood n de. oogep zagen? Door uw Stlzwjgen hebt gj ong hegen hoonen. Gj, de voor acht -lagen, hand n hand, met de groo lelde-s f n f Ä S Ä Ä Ä l Ä V frarnelle? ^ 1 paradeeren waart elrtüad.40 J U> 2 en 3 fr. Dg kndoren op 2e Kerstdag l fr Zeer belangrjk Meuws Alle zal utverkocht worden aan do prljzon bjn^ als voor den oorlog bj do - KNDKRS CjVEVS, MARKTSTRAAT, 21, NEUWSTRAAT, 13.»LVJ,DEGEM Vanaf Maandag 11 tot Maandag 18 Jan Ellegoedoren, zjden, pano (fluweel), fourruren (bont), wt goed,.gebrede artkels, regenmanls, enz. onz. We zjn profjt bemnt zal op da dugen COMPTANTïfüEE5Mr3»4«J(ï<ftW»t«! de egoesïfbtóètkfc:.; den lof bezongt vau dl hélden, gevallenen en overgeblevenen, laat ze nu stlzwjgend belasren en verdacht maken! Wa&r bleef uwe welsprekendhed, 5eereu advokftn,? Ken gewone V.O.S. kan>. da völge taal weï? weerleggen; daar : was geen advpkantaent, voor nopdg Of gaat U akkoord roet,eon Wagomans en consoorn, leder der frarnelles do aï wat democratsch en Vlanmsch r bekampen en bevechn, om zegenen met een fascstsch regem f Dat-U., net akkoord gaat mët ons» gedacln,suw rccht, maar durft U er voor ut komen dat. J do zenswjze deelt bovcnvermols k & ^W X De BOEKJES der HYP- en SPAAR KAS-Ml. ANTWERPEN mogen ngebracht worden vóór Neuwjaar, bj. den agent ;A. WÏLLEM9-GBW4S, Noordstraat, Nr 46, MALDKGEM. P-l ^SCHETNG n de «Ware Vrenden» bj H. Verbeke voor Neuwjaarskoeken of oude- Jaarsavond om 6.30 ure. nleg 11 fr. Teru fr. 10. Twee flesschen champagne grats. P.t V. T. B. MALDEGEM. Op Zondag 27 December, Wandelng naar Adegem, bjwonen «DE KONNG PRNKT» door het Nat. Vlaamach Volkstooneel (groep Staf Bruggen). Vertrek 16,15 uro bj H. Verbeke, voorstraat. Kaarn OP voorhand nepen bj R. Vanderbeke, Eedeatraat. Kortng 1 aan -de leden V. T. B. T S KRSS... laat daarom toch net na een Nèuwjaargeschenk geven aan do u derbaar zjn, maar... geef ze ets nuttgs, zooals bjvoorbeeld een schoono, zacht» clubzel, " Ga maar eens zen bj dé Wed, H, De Clerck, n de Noordstraat, 95,. Maldegem. Daar hebben ze clubzels het allerlaats model aan zeer klene prjs. Ook andere zels,- kerkstoelen en velerlo! andere nuttge ker3t- en Neuwjaargeschenken. Komt zen. ROOKERS OPGELET! Doet uwe aankoopen waar men n ver trouwen en voordeellgst koopt h het oud gekend hus RCH, en AUG. VAN HECKE EN ZUSTER, NOORDSTRAAT, 111, MAL DEGEM, zal er, zooals voorgaande, bekomen zjn : alle soorn rookersartkelen, fjne sgaren merk «Romano» en alleïéers hoedanghed. tabakken. Anökaansohe n soorn en gewaarborgd en jlvere oude Appellerre tr. 20 per klogram. Zet onze utstallngen. Als Neuwjaargeschenk 10 t. h. kortng.(p Voor uwe oude en neuwe GASLE DNGEN, alsook voor het maken deursloutsls, kassleuls, koffemolens, huspompen, enz, wendt U n volle vertrouwen tot ANDRE DE BREE-CAUWELS, ALTJD TE BEKOMEN : allerbes Engflsche en Bergsche KOLEN aan de aagse prjzen bj Flor. VAN RE-CLAEYS voarfeen Honoré Claeys, Molentje.!>: N 41, yloe-ïvestraat, MALDEGEM.(p-1! CYR1FJ, CJAEYS-SOMPELS NOORDSTRAAT, 108 MALDEGEM aanvaardt alles wat verwerj en neuwwasschen betreft, alsook plsseeren en remlléeren. Rouw n. 12 uren. Vrendeljk, aanbevolen, p,l J DE DOKTER-BEDREGER. Pe rechtbank Brussel heeft utspraak gedaan n het proces gen dokr A. Car ler, ut Tholembeek, geneesheer bj de Natonale Maatschappj Spoorweget en het Werk der Oorlogsnvalden. HU was beschuldgd valsche verklarngen hebben afgelegd aangaande zeken welke tot deze organsmen behoorden. Ór CEtrler wordt veroordeeld, wegens d vervalscllng de spoorwegmaatschappj tot 4 maanden gegensstraf en 1400 fr, fcoe, wegens de ontvreemdng n nadeele vap.de maatschappj, tot 8 maanden gegensstraf cn fr, boe. Wegens de vervalschng de zekenr bons n nadeele het Werk der Qorlogsvaleden wordt Carler veroordeeld tot 1 maand gegensstraf en 182 fr, boe ; wegens ontvreemdng waartoe zj ledde tot 4 maanden gegensstraf en 7QÓ fr. boet. s Er.zjn nu neuwe fen utgelekt. Dr Carler reed op zekeren dag langs de Nnoofschen senweg met zjn auto, toen hj n botsng kwam met den wagen Vaeremans. De twea wagens kwamen- n een gracht recht en de auto geraak n brand. Achraf bleek dat dé verbrande auto bj.ver verschllende maatschappjen was verzekerd. Dr Carler verzekerde zelfde dat Debodt gekwetst was geworden n het ongeluk, rwjl dt net gobeurd zou zjn. Volgens het parket betreft het alles cet schjnongeluk en werd de auto gewoon» brand gestoken om langs ver verschllende zjden de verzekerngspreme kunnen trekken. Een net alledaagsohe bjzonderhed n deze zaak s dat let ongeluk s namddags gebeurde en dat do verklarngen aan de verzekerngsmaatschappjen reeds 3 morgens denzelfden dag werd verzonden. hóeve, zagen ze een bende 1 smokkelaar net 10 hoornbeesn. Bj het? zen der tolbedenden, rep Van der HïWgben] de leder. «Pakt uw goestng, maar net ycel qï anders ben k gerumoerd! j Daar de bedenden wegerden, rep Van der Haeghen s ju medeplchtgen tos,,e vluchn met de beesn. Ze konden aldus met 6 beeen ontsnappen. 4 bleven n de handen der tolbedenden. Ze werden crvoor verwezen tot 4 maanden gegensstraf en tot het betalon BCHdarljk, tot 72;GOO fr. schadevergoedng, of elk 2 maanden. Als do duvel dor specula baas s... De 50-jar:ge wsseagent Jan Van H., - Antwerpen, stond recht wegens verdusrng- oener som 1,2SS,000 fr. n nadeele.35 verschllende personen. De rechtbank veroordeelt Van H. tot Ö maanman gegens. mmtm^m^w^mmmmmb Jsk Smfla«,. kaefaes overtreffen alle merken Srk, gezond, spaarzaam Schmvt nïle nnmnnksels MonopoSc : Zv.O.zC.pAvc.at, 18, BRUGGE Tel, 2025, {üoht by do Hoofdkerk.)!.x. NrSC GF. U mot volle goruahem wlt verzekoron, wsndt U tot da G?J> VOSE, S. A. Z«ïtsAfSce \e.r/.0k-: maatsohappj op het leven (Kap-a.-. en reserven, 1C0 müloen :wtsur;;che ln::! 1 61, rue du Marchê-aux-Karbcs, 05, B.ïo- SEL.. d.l CNpïA SPasNDU», MALDEGEM. Op. 24 Dec. om 7 u, en op 1s Kerstdag doorloopend 1 tot 10 mvt wordt de»er ZEGE VE, lende LEFDE» met de vexmaarde art%tèn NCOjAS KOLNE, JEAN ANGELO en Mme KOVANKO op het doek gebracht;; daarbj nog de schoona cöwbov OP DE BLOEDGE RENBAAN met BUDDY RÖ-,üBVELT. Komt alen naar de fotos.!.ztrdag eu Zondag 26 en 27 Deo. Wh ARM»UU4QNARE roet, Pavoto M j m RATERS VAÎf DE BÖ GRAND.e. Bob Cusr. Ouw jaaravond om 7 uur! en op-neuw- 1 aar ; af 1 uur: «DE KLENE DEEK-1 THSVE un HET GEHEO VAN KKN TUCHTHUSBOEF met TOM TYLER. CNEMA THE PLAZA, BEERNEM. -j <:-s Prachtprogramma: Pp;.ln, 2n en 3n Januar lkens 6 U.Ï 1),HLANK- en ZANGFLM n 10 deelen.. 2) HET VHEESE.JK HUS, 9 doelen ": der plaatsen 4 fr voorbehouden SfH -Het zal er spannend -Nog 1 kaarn bekomen voor «VAN T WESTERFBONT GEEN NEUWS» voor alle vèrtoonngen, maar haast u. ;.... OU» BRUGGE. -"; - o.:". 3 GALA WEKEN KERSTWEEK (25-31 Dçcember)? HET JHWOEN r beroemde flm René. Clar -NEUWJAARWEEK <1-7 Jan.) - GROCK -DREKONNGENWBEK. (8-14 Jan.) DAS LEED ST AUS Al sprekende en zngende flms Donderdag 31 December om-8 ure: t- c REVELLONS AL Tombola S.OOO fr. pfljzen 1 sajs» î--. PANOS : MUZEK P HO N O G R A A F S. A. R O M B A U X - F L A M E N T 13, Mallebergplartts, 13, BRUGGE. Tel. 570 d a.v. HOUDERS VAN DUVEN OPGEPAST. Luldens artkel 1 der wet 24 Augustus 1923 moet leder Kouder r^^dujvpr voorafgaandeljk eene machtgng ^jcagen aan den heer burgemeesr der geameefl. e» geen ongerngde duven mogen zch op het hok bevnden. Ch. V., landbouwer Brugge, had verzumd zch naar dozo bepalng voegen. Hj wordt verwezen door de rechtbank om do bepaald» machtgng net tf< hebben aangevraagd en om ln het bezt bevonden to zjn gowecst ongerngde c.uven tot twee boen 350 fr. leder of 1 x 15 dagen, voorwaardeljk 1 jaar. - Specale Breuk- en Bukbanden. Toesllen tégen alle msgroejngen rug of kromme beenen. Goperfectlonneorde Kunstarmen --n bee- - ron..elasteke KOUSEN voor adorspattsn zchtbaar en waschbaar. CHs NGHELS (zpon) Eegünengracht, 70, GENT. (Tram J of 3). Let wel op t adres. Op aanvraag begeeft men zch n huze. d.x. DE MOORD TE LENDELEDE. Vrjdag morsen verscheen dc 35-jarge Le febere Kare Alfons, smd, Lendeled voor het Asssenhof. Jïj s gehuwd met Maerns Bertha enheeft zes knderon. Zjn gedrag let wenschen ; htj was gekend als een grooto lefhebber vrouwen, en leverde zch ook over aan den drank. edereen wst Lendelede dat hj lofdebotrokkngen had met het slachtoffer Mara Duthoo, dewelke gehuwd was met Lppens Georges en ook moeder was een knd. Op 24 Me was Mara Duthoo op herborg bezoek n gezelschap de twee jongeln gen Meyrnek Mohel en Lcu Achlle. Wan, neer zj een ntal mnun n deze herberg waren, s L<efebere Kare bnnen gekomen. Hj s naar don toog gegaan, waar Mava Duthoo zch ook bevond, heeft- zjn glas ber geledgd en s vertrokken zonder een woord sproken. Lefebere bleef echr wachn voor de herberg totdat Mara Duthoo zou bun komen. Ten mnun lar verlen Mara Duthoo en de twee jongelngen de herberg. Lefebere sprong toe en losto dre revolverschon op baar. Zj s ngevolge have verwondngen bezweken. ZJ had het voorgevoel gehad - het drama, want toen Lefebere zondor-spreken do herberg verlan had, batj zj gezegd, daar zu ook zjne houdng bemerkt had: «Wj zjn er aan met zjnen revolver % Het Hof heeft do voorbedachthed afgewezen. Dank de nachtnemng verzachnde omstandgheden werd Lefebere veroordeeld tot 12 Jaar dwangarbed. - OP KERSTDAG om 4.30 ure, cnemaavond-, n de Burgersglde, n voórdeele de.r patronage. Knderen onder de 14 jaar net toegelan. MALDEGEM, Prachtg Tooneelfeeet ln da BurgevsgldO (Stastraat), gegeven door den Tooneetbónd -der Fanfarenmaatschappj. 4degem op Zondag Sn Januar "K Op het programma: ; 1. ZUN TROTS, prachtg toopeejspan,-^. 4 bedrjven door Gera-rd-Kfelen ; 2) TWEE HONDEN AAN EEN BJfflBSN;; kluchtge drezang met spraak door Pol SS&f-Gavere. " -- - Sf>tï5ü?G3 TWEEZAW 4) MAJOOR HOOGVEEN, bljspel n 1 LodeA-Jfc»SdfftHJBNS«;» Pnjzen der plaasen frank. Het TooneelfeesJ begnt om -sn duurt- ongeveer 5 uren. Allen naar do EurgarsgUdc op Zondag 3u anut 1.033! PLAATSELJKE FELMEN, Kómt allen op 3 Januar ofwel op Drekonngendag naar de «Maldéghemsche Revue». Deze maal geen flm ut het verre Anerlka, maar ut egen 3treek. Geen dra n\a ut het wulpsch Frankrjk, neen, egen dóon A en aton ut de omgevng. Honderd maal meer trekt een flm het volk aan, wanneer deze flm plaatseljk s, wanneer j d! voorkomen geen vreomden zjn, maar allen gekende v/ezens. Ook de duvenfllm zal een mengto op de been brengen. Wé oök al s hj gscn duvenmelker, zou net eonmaa v/ller. zen, hoever men deze vogèls, -znnebeodon vrede, vah hus Brengt,, hoe saca ze verzorgd on behandeld, Hobvdê reeds hebben net de naam ge- Arras, Breul, Clermont, Chan- ^fourdan, enz.? Maar hoeveon hebben cfo stéden of stas met egej oog gezen? maal l:;-.n mon, rustg en warm gpsetfca, dese 38-mge res mede maken. Eën rstafns Zen vr.a 1S50 duven. Hst leven r.cy FamcUo duvenmelkers aanschouwen, «e c^rj;e prjswnnaars^ hun duven s:.f -ï.a Da duvonflm endgt JCAld^a» n den Oosthoek bj Emel pe -Sfe^èWackcr, de rustg op zjn «cabnef» r jn duven aankwamen er opsprong öè»ronlt n da band naar het du-.svj&fe \Hos, eerst nog onderweg een.tut :-.:t-fcdf m-aucm.e. Alles echt en waar ge- ïrtfjse füm maaktmen ookkenns met :] -«u!^cnvsrsc::.jcr3 als M. Duseeol Geut, ^fmt lïoos:y;.<3, strobbe seghem, Amïc?.;.;:...!. Uttandaole Gent, Aertaèns ^.S^? Al dc:-e fceercn komen ook op let dóckvwo: -, de bjzonders melkera dér èrèek,.^^cjk : Verlnden en Van Atölön^erde, Blankqnberghe, De Baets, s. Béas éj Van Balcon, Slus, WHjem Kevt ïtórdenburv, Eö. De Wndt, Maerns Af mand; en Cyrel De Llle, Maldegem, TjVer= rèbróée<, Wenduyne, enz, enz. Trótslo geweldge kost de flm, zul» ler de plaatsen «volks bljven, t s zeg- ;;on klen : 2 en 3 frank. Voïjetde Zondag over <( Maldeghemsch ïïevöü;^ Zorgntjds voor kaarn, voor geljk welke.dag, Zondag 3 Jan, of 6 Jon. (Dreko- nngedag) bj Gabrel De Llle, Noordïïtaat, 14. Maldegem.»4 ÓP HEDEN ZONDAG, feest voor de leden «Vermaak 11a Arbed». Paspoorn en. Hdkaarn net vergen. Brelstr. 66. ~p.ll c.l vj - 1 BONCH. Zr-al do Neuv/e Kroone GROOT CNE- HAFEES1 op 25 en 26 December, zjnde de Kerstdagen, 1 f ro ^ ONDERGETEEKENDE maakt bekend dat hj heden af eèn bakkerj open loudt, tc Eclvelde. Vrendeljke aanbevelng. p.l Maurlca RYCKENBOER-LPPENS. Aan dc beztrs cnema-projecurs Modol «Super Fathó-Baby» of «Projecur Pathé-Lux 9 1/2». Te bekomen voor deza toesllen flmen met Vlaamschen kst. Wereldgebeurnssen, dramas, comedcs, documentaren en komeken, utslund op bobjnen 100 mers. Vraagt do ljst der flmen met utleg, prjs en voorwaarde : 14, Noordstraat, Maldëgen. KOOPT Ddnpjesalmwtrft ln den Pa per- en Boekhandel P. VERCRUYSSE- DANNEELS, Noordstraat K Maldegem, waar er ook groots kous s fantas kaarn voor Kerstms en Neuwjaar. Ook alle andere boeken, por-monnaes, portéblets enz. alsook nog vele andere artkelen zjn daar verkrjgen. Bjzonder voor? zen Neuwjaarsgeschenken. J-..-. n»» ü-v1 -» t

6 m s-.-v ". y. ^r^v^wca^w^wwtjtf ff T t Getrouwe MadcgxemTgl December 1931 nâ ÉM^w.MwawM-» 1, 1 lïvîï - mmtmukbsîamd..^aaasgä W s, 14» 1$ f 5 Vf TROUWRNGEN GabrelDellle, Noordstraat c t2v WuLDKGEM GEBOORTEN. Jeanune, d.v. Renatus Gooas.ena én Clemence Longuevlle, Hel-weg Valeer, z.v. Omer Vaa Poucke en Julana De Connck, Stastraat; Laura, d.v. Frans s Van Hev.ele en rma Begjn, Wesnde. OVÈRL-JDENS, Joannes Vyncke, landarbeder, 79 j., echtg. Vlctorne De Cock, Sehaunstraat. BEtOFTEN. Gaston Ryckentoer, jzerbéwerker, 24 j., en Elza Staelens, z.b. 19 j., belden alher. HUWELJKEN Benjamn Lambetf en. Martha Van. Hulle. ALGEMEEN VERZEKERNGSKANTOOR gen gevaren vap brand, ongevallen, op het e-. ven, auto, velo, paarden en rjtugen bü JULEN VAN HOOKEBEKE, Gentsçhe. Senweg, 86 «Ons genoegen»(vl ïabnéééahmhbaahambhobhlh THKT.T. GEBOORTEN. Alne De Rammelaere, d.v. Reml en Georget Van Daele, 6e -w. Hoogstr. r Ellana Voet d.v. Rem en»mar-^ tha Rousseau, 9e w. senw. Maralooptr André Vjsg» den Bussche, z.v. Rchard é Da.Vos, Brugstr. ; Andréa Deplà d.v. Oscar e^llza Verraest, Wltstr. ; Baudoa Vermeulen- z.v. Caml en Alda Lannoo, V. w. Wllecpmme ; Agnès VanderschaeVèXdr v. Reml. en Zulma Mssaen, 5e w. r-ïfar!a Mönyne d-v, René en Phlomena Vatf Wassenhoye, Kazernestraat. OVERWDBÏN& Constantnus y ^ hulst, 62 j ong. Hoogstr. ; Basel De Vosj.- 73 J. wed. Vctbrlna Lampaert, Kortrljkstr.,- Robert Destoop z.v. Marcel, St. Janstraat; Alfons Deleersnyder 82 J., wed. Maa y Wndels, Kortrjkatr. ; Vctor Raes, 71 j.;>ed : Louse Fçynaert, Krommewalstraat" NaamacKenen «s Neuwe Okkaslen. Verwsselngen. Alle toebehoorn. Op aanvraag kon(t men n huze.- Alles wordt thusbesld. O. DE KEN-KELENS " Molenstraat^ 190, EEKLOO. Mekansch werkhus Coor hersllngen. v."a.v.. EECLOO. OVERLJDENS. De Peser Mare Therese, 79 j,, a.b. René Vermaststraat. = 7. GEgOORTEÜr. Maanel. 1 Vrouw."5 HUWELJK. Mollet Geeraard, : hardel. met Van: Hoogem Alma a.b. beld. alher. Spo edt g Zaoht Handen u, j. ; L STSSEELE, GEBOQRTEN: Roger Verplaetse; Wallea Bleyaèrt ) Martha Vanhout ; Marcel. Lonnevlle ; Rachel en Marcel Càboor. OVERLJDBä^S. Lous XHondt, 67 j.,; Georges Dombrecht, ^LJ..; ^u^ flpethaîb J- > KaälelH Damjomck) JtdufcS KBfrftj Vncke, 84~j. - a n o d ^ r r S L -. Carola d.v. Edmond eö. Louage Dana ; Azaert Maret, dv. Ferdnand en Sssens Elvra ; Coene Theresa d.y. Theophlel en Muylaert Elsabeth. ;ÓVBRLtj05E!NS. Spalard GuBtàv&rW. t- echtg, Dequ^vy Leócade ; Dufortv^ôysa 69 j. eehtg. tüypaerta Frans. ARDOYE. BELOFTEN. Denolf An and, Wyngene, met Duyck rma. HUWELJK. Desmet Joseph met Depauw Jula. GEBOORTEN. Vereecke Cecla. d.v.. Aloya en Vantomme rma ; Callewaért Gà- brelle d.v. Marcel en Wallays Zulma. ÖVERLJDENS. Strubbe Clemence, 73 j. eehtg. Dhaeyere Kare ; Dely Cecle Ï d. d.v. Vctor en Baert Emle ; Brouckaert André, 20 j. z.v. Henr en Arel Louse. ONZE SPORTKRONJK. W.E L.R 1 J P f N Utslagen: WKÏERVELODROM VAN PARJS De landenwedstrjd Frankrjk-tale lok veel volk naar de welerbaande dan, óók geheel met toeschouwers gevuld werd.: Zeher de utslagen : Snelhed Ooafhankeljken: 1. CAUGANT, Frankrjk ; 2. Lazaret» talë. Snelhed Beroepsrjders: 1. MCHARD en GERARDN 3 p. Fauceux; 4. Bergamn, 5. Martnett, Pan. Omnum: 1. km. staande vertrek: 1. Unarl11 mn. 13 sec.; 2. H. Lemone, S. Guerra, 4. D Paco, Brescan en Marêcha), 7. Blanchonnet, 8. Pélsser en Bnda, 10. Leducq. Tweede reeks 5 km. punnkoers : 1. Guerra, 2. D Pacco, 3. Blanchonnet, 4. Pélsser, jj. Lnar, 6. Bnda,.7. Brescan en Leducq, 9. Maréchal; 10. Lemone. Derde reeks, achrvolgng: De talanen loopen de Franschen n na 4 km. 875 m, n 5 mn. 51. sec. 20-km. Ploegkoers : 1. GUERR^MARTNETT 10 p.; 2. Lnarl-D Paco 17 p.; 3. Pélsser-Leducq 15 p.; 4. Blanchonnet-Mchard 12 p. ; 5. Bergamn-Brescan 9 p.; 6. Bnda-Pan 7 p.; Maréchal-Gérardn 5 p.; 8. op J ronde : jlemone-fauehéux 15 p. Utslag- der Landenwedstrjd : TAUE en FRANKRJK elk 2 overwnnngen, dus match nul.. - WNTERVELODROM VAN BRUSSEL Met. zoon utskend programma verwacht men een stroom volk. "t Was échr bjlange zoo erg net. Ja ja., de krl- Sls zal daar wel de groots schuld aan heb- Zeher, nu de utslagen : Halve Fond: 1. BENOrr p.; 2. Lnart 7 p.; 3. Dederchs 8 p.; 4. Degraaf 10 p. Omnum: Eers reeks (snelhed 3 ronden) : 1. HA- MERLNCK ; 2. Scherens, 3. Falck Hansen, t Guerra Tweede reeks <500 mers gen het uurwerk) : 1. FALCK HANSEN, n 80 sec. 2/5, 2. Scherens, 3. Hamerllnck, 4. Guerra Derde reeks: (5 Km. punnkoers) : 1. FALCK HANSEN 15 p.; 2.Güerra 17 p. ; 3. Scherens l8 p.; 4. Hamerllnck 20 punn. Verde reeks: (Amerkaansche achrvolgng) : VREEMDE PLOEG n 6 m. 38 s. ; Belgsche ploeg op 60 m. Totale utslag den Omnum : 1. De VREEMDE PLOEG 5 p. ; 2. Belgsche ploeg 7 punn. Snelhed: 1. Reeks: 1. ARLET, 2. Huybrechts. 2. Reeks: 1. HUYBRECHTS ; 2. Arlet. Beslssende rt: 1. ARLET, 2. Huybrechts. ; Totaalutslag: 1. ARLET ; 2. Huybrechts. AANKONDGNGEN WNTEKVELODP.OM VAN GENT Heer Bestuurder Albert Carller heeft gen-kerstdag 25 December om 3 ure, voor een bungewoon moot programma gezorgd de alle sportlefhebbers met geestdrft begroen zullen. Zeher nffar het programma : - _ Omnum der Wereldkampoenen Geurra n achrvolgng gen Haemerlnck. Hansen n snelhed gen Scheren. ^ Dan Hamerllnck, Geurra, Hansen en Scherens elk op 500" mers gen het uurwerk. Match voor Lefhebbers: Klaas Van Nek de n Brussel n zjne kagor net slagen s, zal her utkomen gen André Jar n snelhed en n achrvolgng, ""ot slot ^loeglft^rs.overjoo ronden met De Vlaamsche renners Gerard Debaets Albert Buysse en Jan Van Buggenhout zjn Vrjdag, ut Amerka Gent _w9 e fgekeerd, Dfe. twee ee.rstgenöeraden vertrekken op rug om n Amerka aan Zes- d genkqerseu deel nemen, r-.ïsr s geen sportman n uren n t rondo de zjne sportschoenen net n den. wnkel Ra.v;mon«J Matthys Oedelem koopt., Waarom?? Qnjdat het de bos «jn. Naar somjn.^e berchn melden zou er nu ook een Rondè Zwtserland ngercht worden. Ja, de gulden jaren voor de beroepsrjders hooren nog bjlange nét tot het verleden. Laat ons hopen dat onze vlaamsche renners al de Ronden goed mogen proferen, VOETBAL Utslagen Zondag 80 Decemger: EERE-AFDEELNG : Darng Beerschot 1 2 R. C. Mechelen F. C. Mechelen 4 5 Standard R. C. Gent 7 2 Antwerp Tubanta 8 0 C. S. Brugge F. C. Brugge 1-1 Turnhout Lersche 1- Berchem Un. St-. Gllose 1 2 Nu staat Antwerp 4 punn voor op Darng en Beerschot. Club Brugge heeft zjn jmorlaats plaats verlan rwjl Tubanta op zjne plaats heeft post gevat. Turnhout echr bljft nog seds de achrwacht. EERE-AFDEELCNG A Club Ronse St. Nklaas 7 1 Anderlecht Borgerhout 5 4 Gantose S. K. Roeselaere 1 0 Hoboken Knocke 1 1 Forestose Boom 4 1 Lyra Belgca 4 1 Oosnde Ukkel 3 0 Lyra gaat her sets voort met zegepralen en nog geen enkele maal kende deze club dt jaar-de nederlaag. Hj lt dan ook 24 punn gen Forestose 19 de op de tweede plaats prjkt. Anderlecht s, derde met 18 punn en Club Ronse verde met 16 punn. De Weet-Vlaamsche ploegen C Roeselaere en F. C. Knokke prjken nog altjd op de plaats der roode lantaarns de eers met 7, en de laats met 4 punn. EERSTE AFDEELNG B. Stade Leuven F. C. Luk 5 0 Charlero Sérésen 1 3 Ex. Hasselt Tlleur 0 0 R.- C. Thlenen Racng C. B. 3 1 Bressoux C. S. Vervlers 3 1 Mongnêe Turnhout 3 4 Schaerbeek Wh Star 0 4 Her vnden we Racng Brussel op kop met 21 punn. Tweede Serang 15 p. ; 3. Schaerbeek 15 p.; 4. Hasselt 14 p. F. C. Luk ea Bressoux zjn her de hekkenslurs belden met 8 punn. BEVORDERNG A : R. C. Doornk r- V. G. Oosnde 3 3 Stade Kortrljk Kortrjk Sp. 1 3 Nelsche Dendermonde 2 2 Temsche S. V. Blankenberghe 3 3 Wetren Eekloo 2 0 Wlryck Mlnerva 1 1 Oudenaarde U. S. Doornjk 1 0 Un. Doornk s eers met 19 p. ; 2. Blankenberge 17 p.; 8. Oudenaarde 16 p.; 4. Wetren 15 p. Mnerva en Eekloo deelen DUVENSPORT GEBRUK VAN LEVERTRAAN VOOR JONGEN. Een lezer vroeg ons verleden week wat we dachn het toedenen levertraan aan onze jonge dufjes. Zeher wat Fk n «De Duf» wem? zenwljze-wo hëelemaal deelen, vroeger eens. schreef: «Denkt net uwe jongen bér door de koude krjgen met ze allerle speel- aalatoe- e ïllenen, traan bjvóórbeë]d. X>& vrfgende^pft^jï.guem-ha^en Sch-- ^rkc -jongetr-hebbeï het ne^aööafé^^è retos-hamerllnek, Ehmer-Krochel,! Vander- - -,T, ENORME KEÜS! : Zeer lage prjzen ^h^ der- zeke- en poppen-^ wagens, Kmderstoé- len, Parken, Trottnetn, Trlcycles. <; Vouwbare stoelen;-. " Knderautos, enz,. >:»Vanaf 210 fnank. ALLE9 DCDr 17 C ^ MERK r L K l l / L C : ^,v -O, EUsabethlaam, 5, Sfc-Persstaöèk ^Ak Q E N T. v.b.s. heyden-ranschaert ; Debruycker-Relens Rkes-Bllet ; De Cor-Van Slerfebroeck-l;^1 Vereycken-Huygens ; Goossens-Alexander ; Jan Meeuws-Van Bruaene. Of er daar volk zal zjn den dag!!.gemeente TEYST. AAN ZEE Op Zondag 3 Januar, grero koers op Rollen bj den renner. Jozef De Vos waar-, voor volgende, renners reeds aangeworven rjn: Jozef De Vos, Heyst, De Schyver Gerard, Zeebrugge ; De Smet, Knokke ; Rooze Gaston Oedelem ; De Backer Heyst ; Demasure, Heyst. Dat deze koers veel bjval zal hebben n Heyst,ljdt geen. twjfel. Volledg programma volgt. De nrchrs der Ronde talë zjn reeds begonnen een ploeg Dutsohers saam sllen. Ze zouden graag de zes srkn hebben. VAN ALLES WAT Voor Donderdag hebben we n Parjs een snehedsmatch met Mchard, Faucheux Gerardn, Caugant, Falck Hansen, Scherens Honeman, Martnett, en n halven fond: Lnart, Grassn, Pallard, Lacqeuhaye. Om slun omnum tusschen Rchl, Lemone en Pet Van Kempen. Voorwaar n moo programma, waar we met Poeske Scherens onze kans hebben. ^ Naar alle waarschjnljkhed zal de talaan Bndag aan de toekomende Ronde Frankrjk deelnemen. Voorwaar een goede aanwnst voor Papa Desgranges. Bndag heeft verleden week bj acht eetmalen aangezen, Hj voelde zch meer vermoed dan na den lastlgsn baankoers.den hj oot geredenheeft. "" Pjnenburg heeft nog net geekend voor de Zesdagsche Dortmund. Het s échr een voldongen fet, dat hj n dezen koers zal rjden, en bjna zeker,dat hj her achr naar Amerka zal vertrekken. " Voor het 3o Cyle-Cross Krrum zjn er reeds vjf landen ngeschreven, nameljk Hólland, Luxemburg, Zwtserland, Frankrjk en Belgë. j)e wnnaar der laats Ronde Frankrjk, nameljk Antoon Magne, staat.op. het punt ekenen bj het merk «Jfrance Sport». Er s slechts nog een kwes regelen met betrek op Bordeaux-Parjp, waarn Magne doodgaarne zou aanzetp. Het merk echr voelt er net veel voor. Verleden week neuws gelcreven ut,a^twerpen renner Gerard Deschryver $fn Zeebrugge. De Jongen wl dezen zomer bepaald doorbreken en k twjfel er heelemaal net aan of de jongen zal er kómen, want renners de braver en meer opletnd zjn dan hj bestaan er net meer. n Gaston Roose Oedelem heeft hj ook een heel goed kameraad gevonden de ook as geschapen schjnt zjn om het heel, ver brengen. GEBOORTEN. Johanna M. d.v. W. J. j Volgens t schjnt zal Vanden Abeele de De en M. Kele ; Stanslas J. M. z.v. vïn Bcomom er toekomenden zomer ook A. E. de Smet en L. M. Bon ; Lyda d.v. weer de pees opleggen. We geven hem daar- P. G. J. der Schreck en. E. M. L.; n n volle geljk, want op de koers op rollen Oedelem hebben we hem eens aandachtg gadegeslegen en we moesn bekennen dat het een srke brok struktuur s, de feljk nets kort heeft om n de sportbewegng zjn man staan. Bj hem s t alleen maar kwes wllen evenals bj Henrl Devos en Odlel Claeys. MEULEBEKE. GEBOORTEN. Magdalena Strobbe d.v. Leon en Mara Defour ; Roger Belaen gvj Theofel en Elode Vandevaene ; Mara Devaere d.v, Cyrel en Martha Vercruys^ë Rafaël Santy z.v. Kare en Jula Fraeyé Georget De Baets d.v. Médard en M^jda- lena- Vandénbulcke ; Danel Vandecapell, Marcel en Elode Malfalt; HermaCpéneweth z.v. Jozef en Agnes. " """ GEBOORTEN. Noél Vandevondele z.v. Georges en Martha Planckaert; Glber Jolle d.v. Maurce en Mara Fraeymah; ; S- : mona Coorevlts d.v. Henr en Anna Verhol le ;.Marcella DovSlder, d.v. Thomos en -dew mane Vamyckeghem. OVERLJDENS. Mare Vandemoorle 71 ). wed. Camlel Ducoulomben ; Marlr Coudettys 22 d d.v. Reml; Gaspard Uyt--> nhove, 4 m. z.v. Maurce ; Barbara Róss.eel. 88 j. wed. Charles Vüylske..OVERLJDENS. Leone Vandemaele 57 J; wed. Gustaaf Coussement; Alfons Van den Bussche 2 m. z.v. Camel; Tarclla Déndauw 4 m. d.v. Médard; Achel Bekaert 19 j. wéd. Elode Vroman. AARDENBURG. 60 Veughs ; Petrus G. z.v. N. M. Kolmeyer an G. M. Loons. OVERLJDEN. Hendrk P. Beun, j. echtg. J. Baart. HUWELJKEN. J. Vsser 24 j. en C. M. Lampo 21 J. ;. Cruson 25 j. echtg. B. P. Hol 27 j, VERWERU KOENTGES VERWEN EN N1EUWWAS3CHEN, KÜSCHEN enz. S, ST-JACOBSSTRAAT, 13, B R U G G E SPREEKDRAAD 275. Hulzen Gent: Kalanderberg, Kortrjksche Senweg, 134. Te Eekloo: 12, Molenstraat, Rchard Lampaert. Maldegem : Marktplats, Claeys-Gadeyne. Thourout: O. Verkeyn, Stastraat, 5. Roeselaere: A. De Poorr, Zudstraat, Thelt: Slnt-Mchelstraat. B R E % W Ä t T Ä zonder prjsverhogng bj Mr BOLLE, MARKT, MllM zwakke wëlkè ge "door traan er boven op :dt kton^n, hotóe^, de hebt ge net noo- V ^fnt^flïnfe^zulen het de goede vle- gers worden welke ge behoeft. ( Traan, levertraan, zelfs specale beredngen, vérkregen door het mengen er met phosphan en andere bestanddeelen s, lang beschouwd geworden en wordt nog : aanbevolen als het.bes om.de.n, groe bevorderen, het bloed verrjken, hét beendergesl versrken en nog meer ander goede dngen. Als een bevoegdhed op geneeskundg gebed, aan de hand mengvuldge statsken, verklaart dat het nemen traan aan bevelen s, dan hebben wj, leeken, daar weng gen n brengen. En denkeljk zal het net loochenen vallen dat met traan zekere utslagen bereken zjn maar nu vnd k een verklarng een gekend specalst op gebed der duvengeneeskunde, man wenschap en ondervndng, als zou traan vóór duven net aan bevelen zjn omdat hun gesl, hun spjsverrngsorganen zch net leenen tot verwerkéh zulke bestanddeelen! Dt oordeel zou gesund zjn op de Ondervndng, opgedaan door verschllende voorname lefhebbers. We heeft geljk % Degenen welke traan helpen begnnen aan bevelen op grond zekere beweegredenen en al de anderen de msschen maar ut gewoon de eersn naspraken ofwel dezen welk«traan voor duven net goed achn? Net aan ons n dt -geval sllng nemen omdat het onze bevoegdhed bun gaat en we daarvoor wel eens het oordeel een dokr gaarne hoorden. n verband daarmede kan lk echr de utsagen aanhalen door twee Zweedsche professors medegedeeld over gedane proefnemngen op muzen : deze werden specaal met traan gevoederd en srven allen aan dezelfde kwaal na betrekkeljk korn tjd : leverzek. Hun beslut was natuurljk dat traan net zulk degeljk voedsel s als algeméén beweerd wordt, (vérslag voor een paar jaren verschenen n «De Volksgazet») Vroeger heb k wel eens vastgesld dat duven welke k tracht goed krjgen door traanpllen, na hun dood een ets of wat abnormalen lever haddeft Ook andere lefhebbers deelden mj mee dat ze hetzelfde vastslden bj duven welke langen tjd traan gekregen hadden» En daarmee zou weeral eens meer bewezen zjn dat we best doen het maar sllen met gewoon duvenvoeder: boonen, mas, tarwe, vltsen, als hoofdbestanddeelen, ljn- en ander klen zaad om wat prkkelng bj brengen met wat groen als er s en als de duven het wllen en! BEERNEM Lokaal «De Blóemendaalsche Vrenden» Gevestgd bj Oscar Degersem (Sta) Op heden Zondag 27 December aanstaande, worden n bovengenoemd lokaal 22 duven verkocht den gekenden lefhebber Jozef Landuyt, de ut oorzaak verhuzng naar Oedelem, slecht 2 duven overhoudt. Jozef s een nog jong lefhebber, de echr meet af, evenals zjn broeder Lauront, een geducht speler werd. Zjne rassen stammen ook t bes af dat her n de streek vnden s, nameljk zj komen de hokken Frantz Landuyt Oedelem, Alfons Van Hecke Brugge, en... zjn broeder Laurent Beernem. Ja hj heeft duven de rechtstreeks de vermaarde wt duvn en den Meenennaar afstammen. Dus allen sujecn t bes bloed. Geen wonder dus ook dat Jozef Landuyt det jaar het speeljaar sloot met een batg ajqt, /want seds en overal klasaeerden ^jne,d)}ven zch.op kop eender n welke maatschappj of op welke afstand, t s oprecht jammer dat hj nu door de verhuzng zch verplcht voelt al zjne bes duven de hand moet doen want zonder twjfel zou hj n 1932 zjn roem verdubbelt hobben. Pua vrenden lefhebbers op 27 December lvfljj ï n.jïtï r~~ ^rl f j.^ ~ ~r aanstaande allen naar de verkooplng en zoo ge ts noodg hebt hoeft ge net vorder zo\k> " zelfsnet óft^vérköópn^éj v lefhébsers met vóhsêïtédë hamgn dt»- gewoonljk slechts hunnèn bucht, hunne ntswaarts r verkooplng aanbeden. Op de jve^feogpng f jwef Lénduyt echr. gj ;"scmëdt alles r trouwenal "We koopt» zekér ets t béa hebben. «S8S$f5afcÈ» Neem ook n acht dat er n de verkoor pngsbuuetljns grove foun geslopen zjn want. dé duven, de geèkend staan als ko- _mer.de ut 1 eh 2, komen ut A. B. dus ut het koppel duven dat behouden.bljft. VERKOOP RESDUVEN RJSEH. Zondag had Rjsel den verkoop plaats der resduven vaa den bekenden duvenlefhebber Loroy. Een groo meng belangsllenden zelfs ut Belg waren opgekomen. De mns prjs was 190 fr. en de meesn 175 duven gngen. 800 tot 1600 fr. en de duursn tot 18Ó0 frank. De verkoop bracht frank op. RAYMONP MATTY VELOS en benoodleheden aan 50 %"mn bj C.»E BROUWER. Ooshvjuekel, dorp.(v57 PRJSKAMPEN GEMEENTE 51AXJÏEGEM, CCUBT. Op 25 December afkamplng der sorebollng" bj Alfons Van don Dressche. Begn om 4 uren stpt. Na de afkarnpng groo serlebollng bj Alfons Van Den Dressche. nleg S fr, per man, le prjs ; ; Gewaarborgd op, 10 seres. Geen ander bollen dan pokhout tot 23 cm, hoog. Men speelt den Zardag, Zondag en Maandagavond tót 10 seres. Reglement als voor- gaande. De Commsse s net verantwoordeljk voor de ongevallen. 2 Gemeen SALDKGEM, CLEYT. Serlebollng bj Emel Wtvtrongel o\> Zardag 1Ö, Zondag 20 en Maandag- 21 December, alsook de Kerstdagen. De nleg s bepaald op 3 fr. pér man. Geen ander bollen dan pokhout tot 23 cm. hoog. Men geeft 200 fr. voorut Meer seres prjzen bj. Men kampt af le Zondag Jan. om 1 u. stpt, af le Zondag Januar om 1 uur stpt. Reglement als voorgaand. De commsse s net verantwoordeljk voor de ongevallen. (1 Gemeen ADEGEM, Senweg. Sareprjskamp met de bol bj Andrê Ryckaert op Zardag 19 December 19S1 en daaropvolgende Zondagen en Maandagen; duzend fmnk prjzen en 2 chaals ; men spéélt n seres 16 man, nleg 4 tx. per man, bollen tot 23 cm. hoog. Er zullen geen zach bollen toegelan worden. Het Bestuur: De Koeler Prosper, Van derjeugt Omer en De Beer Alfons. 1 GEMEENTE MALDEGEM. CLET. Op Zondag 20 December, serepkkng bj Wed. Botler. Seres 16 man. Men betaalt seffens de seres ut aan 50 fr. nleg- 3 fr. per man. Alsook prjskamp met karbjn. Men speelt des Zondags en des Maandags. Het Bestuur; 3 René Couvreur. GEMEENTE MALDEGEM, CLÉT. Schoone serlebollng bj Cyrel De Baets waarn de Kerstdag- en Nleuwjaarprjzen verspeeld worden. (Met eenmaal drank per sere). nleg 3 frank per man Zpndag n 20 December tot 2de Zondag vah Januar dag der kampng. " 2 Bestuur Recht der Speelders. MABA-AALTER-BOBP. Dagprjskamp op 7 goede blllards op 25- December 1931 (zjnde le Kerstdag) bj Maurce Damman, Emel De Bel, Gust, Van Kerrebroeck, Petrus Haeck, Bazel Van Parjs, Kamel Werrebroeck en Petrus Lannoy op 400 mers afstand fr. prjzen, verdeeld als volgt: fr. Men geeft nog 140 fr. voor de verstkomende met het groots getal. Voor het groots getal 100 fr. en voor het 2e groot- Se 40 fr., voor deze prjzen wnnen moet uen nmns met 15 maa zjn en hun jas- 3$brt s vferplchr.d. Jpe Öjeg a ;bèbwm; 9P m fr. p- man.-^gf.khjt v es,, «dk ; M-t<- gelan. Men bljft spelen op de. zelfden Dt s eorw aarde PATER DE PAUW to oea feestpreek buutn oy hot fe«st Kerk, Het s deze Kork de vroeger tux>r do voor do eerwaarde Par lar, nog ww bj voel klen wordt. PU GO n do rhlppljcïto SUandet brotlg Krstus-Kontng tum ttou öxgtwjg zjnes gwton n t Getrouwe gebouwd ft eu mw, t Getrouwe wl aankloppen, dewjl do kerk tap uftbllard tqt dat er maat;? peletops-meer-aa ven èp eken Öflft^- ^Vtfeaft Wor het reglement dat n eder lokaal zal hangen. nschrjvng bj Maurce Damman heden tot op den dag der prjskamp tot 2.30 u; om dan stpt begnnen. 1 Gemeen. MALDEGEM. WetlndestnMt, Groo monsrprjskamp met de kaart (bedén"of.mnetn) op Zardag 26.December; Mnde 2de Kerstdagf "1000 fr. gewaarborgd, taks nbegrepen, waar 7Q0 fr. n dg prjskamp én 300 fr. n de verrassng, verdeeld als volgt: fr. Verrassng /25 ó fr. Begn 5 ure stpt. nleg 5 fr. bj Per Standaert, 1 GEMEENTE MALDEGEM, EELVELDE. Op Zondag 27 December kaartng (mnetn of beden) bj Wed. F. Van Ootcgem. naar4 vet konjnen. De nleg U bepaald op 1 frank en wordt erbj verspeeld. Daarna, dner, de er s, eet mee. 1 GEMEENTE MALDEGEM, MARKT. Kampoenschap der sereprjskampen op den vogelplk bj Médsrd De Poorr. Men begnt. spelen af Zardag 21 en Zon dag 22 November 1931 en daaropvolgende Zardagen en Zondagen tot 17 Januar Opgelet, er wordt alle Zondag-voormddagen gespeeld af 9 uren. Men speelt n seres "e man. Alle seres worden onmd leljk utbetaald aan 50 fr. nleg 3 fr. per man. plus 0.50 fr. voor een prachtgen beker, welke.gewonnen wordt door de speler de het meest getal seres wnt. Lon voor maat Er: wordt een flescb champagne gegeven aan de speler de het meest meedoet. Dus, lefhebbers, komt er allen naartoe. Er s geld en een kampoentl met. beker verdenen. De Commsse : Perre Decjercq, Leon Debbaut, Marcel Gysélnck ; Rchard Bloïr.- me, Emel Claeys. 3 Gemeen OOSTWNKEL, Kastéeldreef. Op Kerstavond, Kerstdag en. Nleuwaaren volgende Zar-.,en Zondagen serebollng bj Edmond Rombaut n de nëuwé nt en neuwe bollen. Men speelt met de bollen de baan, 2 groo erf 2 gewone bollen. nleg 3 fr. per man. ederaerle zal seffens utbetaald órden aan 50 fr. Ende den laatsn Zondag der maand.- 1 De Commsse: Rché De Vreeze, Maurts Claeys en Leon Van Hoecke. GEMEENTE MALDEGEM, Neuw straat. Sereprjskamp op de vogelpk bj Bertrand Standaert. Mén begnt spelen af Zondag 20 Dec en daaropvolgende Zardagen en Zondagen tot den 17n Januar Er wordt alle Zondagvoormddagen gespeeld af 9 uren. Men speelt n seres 16-man. Alle seres worden onmddeljk utbetaald aan r 50 fr. nleg3 fr. per man plus 0,50 fr. voor een portret voor den konng voor het jaar 1932, de het mee3t. getal seres? wnt. Lon voor maat. Dus, lefhebbers, komt er allen naartoe. We zal konng zjn? De Commsse : Gysélnck Marcel, Debbaut Leon, Blomme Bertrand en Braet Médard. 4 Gemeen MALDEGEM, EELVELDE. Monarprjskamp op de vogelpek bj de Gezusrs Vncke, begnt spelen n sere af en 27 December 1931 en volgende Zardagen, Zondagen en Maandagen 5 uur en den Zondagen voormddag 9 uur tot 12 uur, nzj op 1 Januar, op 6 Januar en den 2 Februar 1032 voor de Eel veldsche alleen. Lefhebbers, opgelet! M n speelt n sere 16 man. Al seres worden seffens utbetaald. De wnner 35 fr. en de verlezer 15 fr. nleg 3 fr. per man plus 0.50 fr. Voor een kampoenschap 100 fr. de meest seres.gespeeld heeft. Lon voor maat. Al het geld de overbljft wordt den 7n Februar 1932 grats verspeeld Voor de mannen de aan den : prjskamp deelgenomen hébben. Twéémaal drank- per sere, den eersn keer en> dénlaatsn keer de sere. Hét -Bèstuur^ Camél Vande Gehucht é en Achel. W» Eeghëm... GEMEENTE ST-LAUK-E1NS... r Afkampng der kaartng bj Petrus VeVstrae op Zóndag 3 Januar. ^, _. ^ GEMEENTE EEDÊ. Prjskamp met de kaart (ben) op Vrjdag 1s Kerstdag bj openen do neuwe Café bj Lous Raeman, 100 fr. prjzen, verdeeld as volgt: fr. Grats. Begn om 5 uren. De Commsse. 1 GEMEENTE MALDEGEM, Akkers. Serlebollng bj De Slooyer Emel n verwarmde bolnt, Zardag 26 Dec., zjnde 2do Kerstdag, en daaropvolgende Zondagen en Maandagen. De bollen zjn geldg tot 23 cm. de zuver loop zjn. Het bestuur s net verantwoordeljk voor de ongevallen. 3 GEStEENTE MALDEGEM, KLET. Öp Neuwjaardag opent René De Connck zjn neuwe Café té Klet. Te der gelegenhed pntjedek cn prjskamp op den vogelplek kosloos. 50 tv. en het luleggeld. We afgespeeld s, kan rug mededngen mt fr. nleg. 2, GEMEENTE MA4JEGEM, Donck»(,ben Hclrw.eg, Jaarljksche prjskamp met de kaart (beden eu mnetn) op Vrjdag 1 Januar zjnde Neuwjaardag bl Reml Cherlet, 200 (r. prjzen. Begn 5 tot 6 uur stpt Daarna zullen schoone haans vocerlngon rjn. 1 De Commsse. GEMEENTE S1NT-LAURENS. Bllardprjsknmp bj J. Rammelaere, AU Verheecke, Wed. Stleperaerc, Oct. Dauwc «r. Aug. Ruebcns op Zondag S Januar Prjzen 300 fr.: 8Q fr. nleg 3 fr. per man bü Alf. Verheecke en Jozef Rammelaere. Lon voor maat. Begn to 4 u, (2 Gemeen MALDEGEM, DONCK, wjk t De Kroon. Op Zondag 3 Januar 1932 s namddags, pntje dek, s avonds groo kaartng, beden, 100 Cr. prjzen, plus het nleggeld dat bepaald s op 2 fr. per man. nschrjvng 5 tot 6 ure bj AÏblen Laqmons, 1 GEMEENTE ST-LAUKE1NS. PFQakaartlng (mnetn) bj August Van Hyf, (Leenweg) op Woensdag 6 Januar 1932 (Dre Konngendag) ï rjzén : Voorut 30 fr. Daarbj het nloggeld. nleg 2 fr. per man. Begn n 5 ure. f 2 GEMEENTE MALDEGEM. Maatschappj De Lustge Ga&lbolders, gevestgd bj Camel Cobert. Eedostraat, 11. MonsrgaaboUng op Zondagen 3 eh 10 Januar locft) fr. gewaarborgd, verdeeld au volgt: 200 fr. en Zwtserse!» zakuurwerk, geschonken door- «Het.Laats Neuw» > loó 100 5Q 50 fr, jan, 6.tot 30s prjs 20 fr. lokaal en bj defttttmtmtfnén «n -2 fr. pen polctwr ^ bollen (gaaen los) tot don 1 Januar <ar- 3 fr.-het-lot ofr 5 fr,. voor}2 [bvb««d SoW %mêt^b\> ^ Jan. vaa 10 tot 19 ure ettojünlahvar: 10 tot 16 ure om daarna de afkampng begnnen. Deze schkkng s genomen tot gemak het vertrtk der wêemde lefhebbers. Het Bostuur. Het bestuur s net verantwoordeljk voer alle ongevallen wclko zch zouden kunnen voordoen. 3 GF-MEK^TE OEDELKS Ter gelegenhed Oüde-Zakstremt-Korms, op Zondag 10 Januar 1932 bj Augunt Bollaort, Prjskamp mét do v Teerlngev mét als prjs een Luxé Mans- of Vtouwve- lo naar keu», mérk«reno» of eent moo«keukenstoof, heden af zchtbaar. Men mag.de erlngen werpen zooal volgt: 1 maal voor 2 fr., 3 maal voor 5 fr. 7 maal voor 10 fr. 5 maa voor 20 fr. Hoe meer men ontgt loe meer prjzen. Men zal begnnen den Zondag morgen Des avonds na 11 ure zal nemand moo aanvaard worden. Dan wordt, er geworpen welk getal kampen moot den Maandag avond om 7 ure.. _ Op 10 Januar, dus op zelfden daß bj August Callewacrt lntjo-dek met lekkere koeken. UTSLAG de bollng bj Cyrel De Bacts. Er waren 16 seres. 1. Bral André en -eopold, 200 fr. ; 2. Brn! Maurlts en Alfons, 160 fr.; Snoeek Rchard en Vncke. Camel, 140 fr ; Foró August ot Van den Hauwe August, 130 fr.; 5. Van Landschoot Tr. en Wllom 100 fr.; Marns René en Goethals Roné, ; Vncke Edward en Van Landschoot M fr. ; Copé Adolf en Roeges Clement 100 fr, en 8 80 fr. Aan allo deelnemers besll dank. UTSLAG der 25 oera seres op den Vogelpk bj Vctor Van Poucke, Warmestraat,: 1. De Waole Raymond en De Ca!uwé Tr.; 2. Mejre B. en De Laere M, ; 3. De Laerè Maur.^én Bataalé öerard ; 4. Rotoy Adolf en Dnneels Alos ; 5. Van Poucke Mar, en Claes Julen ; -6. Van Paome Renn; Danneels Maur.; 7. phooge Th. en Van Speybroéek H. ; 8. Dhooge Th- en Debbat L. ; 9. Vän Speybroeck H. on Bolé H. ; 10 Mere Benj. cn Claes Jul, ; 11. Mélre Boj en Roy A-; 12. Sercns Tr. en De Caluwé Tr. ; 13. Pauwols Ronq en Sercns Tr. ; 14. Dhooge Th. en Danneels A.; 15. Danneels Er. en Claes Hen. ; 16. Van Speybróck Tr. on Claes H. ; 17. Van Poucl Mar. en Claes.20. Leloup Alb. en Vcrstrac A ; 21 De Ca- M.;18. Glaes Maur. en Van Poucke Mare. ; 19. Roy Adolf en Claes Maur., Adogcm : luwé Tr. en Ólaes Maur., Adegém ; 22.Pauwels C. en Dhooge Th. ; 23 De Llle Lous en Schelstrac Rayn, ; 24. Laloup Alb. "n èchelatrao Raym. ; 25. Schoonacker Geo-, en Claes Julen. SPELERS OPGELET!. Op ln Kerstdag 2 tot 9 uur wordt aan den speler eoh schoonen haan geschonken de gedurende don prjskamp op zjn 5 smen het groots getal hoeft. Zoodus lefhebbers,,allen op post. Het Bestuur. O Ï Ï D Ë S C H E D A M PET HEN zeor zacht en fjn smaak Depot voor Belgle: 38, POSTHOORN- STRAAT; 38, GENT. v Breven ul d«mut. Eerw. Par De Pauw, de dbor de huls t Gettouwo fr. opgezonden w»r? om een kerkje to bouwen n Fugo bllj nog altjd dankbaar en zotd on» volgen< brefje : Ave Mara Pugo, 19-U-31. Geach Weldoeuers, Met genoegen wensoh tk U allen eea ZALG NEUWJAAR. k de door t Getrouwe dat gj een bjzondere godsvrucht hebt tot t H. Troeeje; wel n Pugo wordt dat ook wél geverd,? t s hlor Santa Teresta dat wj zo noemen, er bestaat reeds eeno novena St Teresta n t locaansch. eder Jaar wordt de novene n Pugo bjzonder wel geverd. WJ hebben mmer» een prachtg Beeld St. Tereslta n Pugo, dat fcrjkt achr t hoogaltaar. dt jaar was bet veralord mot een llocaanach opèehrlft: Annagmo "dag^ltl rosasmo a cas la tudo, WH ons een regen Oïe zenden. Bnst de novene, t feeat nbegrepen, hadden wj een 1400 communën. Vermts S. Teresta patrones le oozr scholen, s het natuurlek geenschool d dag, doch al de knderen de heel de novena meegemaakt hebben, krjgen eenen prjs. Met de processe hebben wj ook oenen groep S. Toreata, hare vlag met èen. groop knders. Herbj de foto mj gezonden door een ouden»choolmcesr, xljn dochrkan Jttlla was een der mesje«nen groep Tere» «ttas ln de processe to Agoo een oud» chrsnheld. Zelfs bestaan er reeds fh de PhHpplJnen-!n de oude chrsnheden congrega» melejee St Teresta, just geljk een congrega O.,. Vr. k zend U alen mjn presrljken zegen én bbden wj voor malkander. Uw gnnach dankbaro n J en M. P D" Pmnv ï-ndoünf. PRMSKAMPKAARTËN WORDcS OOK BJ T -GETROUWE GEDRUKT; Wlt gj met uwe ganscho famle bevrjd zjn -Rhumatsme en allo slech kwalen on onkosn.dulzende frank vermjden, kpopt de-.srks, zachts en warms sajetton r.het geleende magazjn ^sftrouwen : A. LANTSOGHT-DE SMDT tjfö^örel, : 38, BRUGGE. Tol fêgrfoóts keus. Schtrends kleuren Vóordéellgs" prjzen Stad.- on Provnce Bes -en srketé kwalt aan f\ ( de; klo. " O V tr. rnze Rezger. ;G pt--<;;n klen-, hadcl. Vènlndérlng" per -groo hoeveelllçsjd en voortyerkoopers. v.l BREF UT CHNA Van Par Xngels ujt Lwnbek« , Geach famle Delllle, t Was me eeno onzegljke groo vreukda gsren bj mjn thuskomen een lan.- sc mssorcj een bewjs vnden uwer. stortng 300 fr. Dank U, oprecht harljk dank, t Woe me des to troosn«jer of ber t was me eene dos té grootore. vreugde vormlts k gedurende do res ooggetuge geweest was zwar cllendo de mj,nu nog, nu k daaraan rugdenk, pjnljk aandoet... en er machloos tégenover staan, nét kunnen helpen! Groo armoe heb k gczc-n, knderen de met een enkel apken stof als klecdj den strengen Wnr moen doorscharrelen ; arme, onnoo ze.e bloedjes, ln één fumllo vond k er zoo 6 samon n oen hoekje op den broodoven gekropen : «dcht bjeen n t worm 1» En k donko nu aan de schatkes knderen de vertroeld en verzorgd worden, alles hebben n Vlaanderen, ja veel meer dan t noodg s, k donko aan de oudrenlefde do pjn cn smart zou berokkenen moest het anders zjn met do kndekes.,. k Weet wel de Chlneezen hobben de ergevoelghed ons net, maar toch, moeders zjn moeders en kndronleed s oudrenleed. Wat de menschen en en drnken hebben? vogolkenszaad en boonen, cn boonen met vogelkenszaad ls dag n dag ut do eenlge schol. Als drank ^af men mj ozekleurg putwar... t ls allea samen nog wel best dat wo de Dokrsstude net dlop deden want men zou bacren, mcroberk en andere dngen overal vnden ; nu eot en drnkt men wat wordt voorgeschold. Onder de mssonarssen her geldt de spreuk dat goon eene mlcroob ln Clna ln t leven kan bljven!! Wat er ook zj, wj zjn n d handen O. L. H, en k mag me voorts verheugen n eene goede gezondhed. Do open droge lucht draagt daar zeker veel toe bj, geljk Dr De-Lllle n zjne bjdrage 18 Oct. schrjft. Of k de bjdragen volg? Wel zeker en... k hopo op nen «hommage dauur» als de verzamelng al de geleerde dngen utkomt! Mjno bes Vrenden, k danke U harljk voor uwe mlde gft, voor uwe bljvende genegenhed ; k denko nog zoo dkwjls aan U rug en k bd3o voor U. Bdt a.u.b, velo voor ons her, t s broodnoodlg, zondor Gods genade kunnen we volstrekt nets ; verdors leven wo net zonder gevaren, nu bzonder, roover en weggeloopen soldan. Wat God bewaart Ts wel bewaard ; Bésn dank... Achel ïngels Mss. Scheut n Chna Zalg en gelukkg 1932!! a H; 1 tü

7 Mm t Getrouwe Maldegbap^ 37 December 1931 UT ZOMEROEM De plaatseljke toqneebond «Ktmst v«5 edel» veerde op jondag 10. «.H^ljKJE SMEB» op. Vrjdag Kerstdag w&êror»,- De Kroostrjke Geznnenhoeven n. coat nemen dat de kaarn voor assl?.;ï V da spoorwegen, get jqartay^-&so- vervallen op 15 Januar ecrstkorfètjd: " hoeven dus verneuwd worden -ojj deaéltdo maner ala de eers maal De plannen vpor de kerk Van-;BeKe zjn goedgekeurd. Het kerkje zaï "esn lef utrcht hebben. Waarschoot en Zonergom S^ïOll «r elk 100,000 fr, o. Dt?al tr.ft&cuon vel v.at verhoogng lasn meebrengen, tal«ee?90 aan mnsns 100 ür.^gkwjaa:\ Én dt schrjven wj her, onraït" ons.t<hr?askl hot gedacht opgaf, vat de sp.oeneo t«taltseeren aan mnsns co fr. por jsar., CJs weet we! de spegels de bun aan <3o vensrs ztn en waarn de vrome zel 1q! de koraroeoren kunnen ztöf S&e ér l-lws de straat gaat, waar zo naastse gac;-. en dergeljk belangrjke gebe^sü&ïssen,- moer. Dat zou ook nog wat raad n fcaske brengen. tf:-. ~ Op een vergaderng den Mddenstandsbond over Compensakassen, s «r,. naar we vernajmen, alles ÈSKok er l>. utgenomen oq&pensaoka$flfe«l& -. noev.ans aan t orde «MK <Mft hesrljke verberng bokomen «oor den.-. Etotó de KrccsU-jt Geznnen. -- We betalen her nog altjd S en 10 fr. voor eqn resjq naar Gent (12 k^dstseluk- UT ADEGEM UT SYSSEELE Feestzaal Th. Dhavé; Op Zondag 27 fs «Sjsele», zedaar de neuw«schrjfwjze Uecémbar,. opvoerng 1 ^«D tyan onse. geaeennaam, welke réèds #óv OSJNKT» n 3 bedrjven, door de gróép l éen jaar werd vastgesld. Tot heden Werd Stat" Bruggen. er maar weng gebruk gemaakt.? l? Konng s de Vlaansche boer, de Voor een volle zaal werd Zondag door vóór den oorlog de wroer en de zweer den plaatseljken tooneelbond «De Zoon was voor zjn kaselheer. Dooh na dleu eens Spelers» drama, eu «Een slech k; oorlog komt hj e boven op, heeft lefoon klucht, opgevoerd, welke veaubj en rado, rjdt met éen auto, koopt zjn «ge» j val oogstn. ks dat do tramrjtugen zoo gmösa&yer warmd zjn, dat de ongelukkgeuue^ sedqïrnd zjn daarmee rezen, zjbj;jïftnner, verwarmen met beven. We gaan a cgk~a.ks gaan twjfelen of da «ïektreue towsa w.el een verberng daarsllen. fn? zpalhavér, boet- klaver- etfj graszaad zullen n dé Len zooals aljd^rvs-,vole vertrouwen tè verkrjgen ajn n t Qu4 Gekend Hu» de Gudo Gezclegjr; 12 st s toéh kureys», ze tóg^ den Toptr gen zjn vrend Mon Koëkestu,.«als ne mensch ets mankeart, hj ho-sft dat langs een anderen kant rug. Zoo»en dcove heeft een fj» gezcht, ner! 3 -blnd en jvgelthnstfjn, enz.» «t» tooh waar,» antwoordde Mon «k% ne keer naar ne manken.^ Als zjn een béen kort s, s zjn ander z8è êcl e lange!!» - t s züust. ze Per den Tootr. P«r«l HolW De bes HoUandseh«Mafrgarüe Voldoet aan al de boogstè eschfa-yoos Tafel en Keuken. HOOFDKANTOOR VAN BB%gp: Grondwotan, 107» St-Amandshorg, Gent - - UT SOMERGEM. Te koop aan alle aanneembaar aanbod : een wt verlak jacht Nestor Martn, twee ovens n goeden staat. Reden : ÈQQUW, by Meesr Van Outryvè^r ÖUDO GewUestïaat, ~ -r Dnsdag gen avqpd kwam het paard Bmel ÏAtare Ro. ngespannen n den. tlbury over de brug de.&bp» üonoksqhe vaart op de wjk DurdL&n^Hèt gng»tapvoets, toen het opeens vètfprk en met ^ voorpoon ov«r de tavffe>unlng sjro%_. Jlwna» en tramen braken afm het hof en..jaagt do fvsmjkljpnscho heer Zjn burcht. Een geweldg spel, dat Adegcm n der tj-1 den «oot heeft;.gezeu, dat dagen lang op-1 spraak verwekken zal. Zlorg ntjds voor kaarn, bj Leopold Sa-j vat en Th. Dhavé. Voor Maldsgem bj Rém Van der Bekeu. Afslag voor Vlaamsch«l-or.den. Begn om 4,30 «ve PHONOS tm J?,ATEN, Sm zjns Mees- tors. Odéon, PatUé, ïlomocord, eng, Pck-UP voor. Cafs.fl, W- VAN DE G&JUCHTÜ-DE SJOST» Br.^schestHuvvN EEKMJO. Tc!. [ 304. ~Gcmakkel ; jke betalngsvoorwaarden. t.a.v. Op leden Zondag, 37 Dec gaat de 2d opvoerng door. Bosl ntjds uwe kaarn, want t zal er spannen,. F a n t a s e Koopt dé Hpeoalln der GROOTE KACHELMAKKRJ De laats neuwgheden. De voordeellgs prjzen. HUS SOHAUBKOECK, GENT Onafhankel\tkbel<tslaan, 4 Tel Kezer Karelstraat, 78 Tel «Komt zen, overtugt U, of vrjagt bezoek rezger. Te verkrjgen bj : A. VAN DE POEJ2.17, MOLENSTRAAT, 87, EECLOO. t.x Dantj.uartstraat, 67 - GENT Tel De Haardan : Surdae. famnes, JCreft, SolfSro, ons. De wereldberoemde Brandkas :: BAUCHE. t-x, MATRASSfcNJ-ABRlEK wol, kasokp flocon, konönenbaar, enz, Engelscbg Bedden. Paneebedden stoffen voor matrassen. Verzendng n ProvBole. Vraagt prjs en staal. Et. VERBKUGGH& DUMORTEB, GENT, m S8««. Dampoortstraat Nrs t.x. üït BNT LAVRWNS. Cmeenï.^adWttps <?p Donderdag 17 Decombsr 1831 om 3 ure namddag. Zjn?,fcnwej53 al de leden het gemeenbestuur en P. Van Kolsbeké, Seferetars. Dagorde : 1. Verslag over de laats vergadérjbg. Na lesng het proces-verbaal.der zttng wordt.hetzelve goedgekeurd, 2. Commsse Openbaren Ónderstand. Proces-vcrbaa kasoverecht. Vastgesld <joor de Commsse op l? December laatst op ,90 fr, Aangenomen, 3. Nazcht der gemeenkas. PrcHjes-verbanl. Do nkas beloopt 56980,SÖ fr, Aangenomen.!. Gsmeentoleenng 5SS8. Utlotng 9 öbügafep. Volgende nummers zjn uugekomen : 204, ZU, 2, 6g, 124,.20, 176, 147,-on 10! 5. Verberngswerken ut voeren aan rbrouwersweg en Gochelaere, Smmng een credet 66869,97 fr. Dat werk s aangenomen door Benone Raes en Came Van VQORE.n v.an Wodelghem voor 66955,97!fr. Daar er geene goedkeurng gegeven ;wordt om dat werk ut vqerep, moet zvllcs gescheden met de gelden der gemeen. Ten Jas der gemeen.st". Lauretns s Uat bedrag 34260,32 fr. Met "eenparghed.smmen aanvaard. è. Verberngswerken landbouwwegen. Een gchrljvy den Heer ngener Roelandt op 17 November 1931 keurt af bét.slsel Holland, bj het aanleggen" neuwe lahdbouwwcgen jlt hóófde. mndere craagkracbt en gestadg onderhoud. Jtrnbestuy s net genegen tot he!.velgenen tot lagen. De toelagen Strtat en Provnce beoopen 5/12 der qo-.kdan dus reden om het Hollandsch sl- ;sel. verwerpen. De gemeenraad treedt/ het voorsl bj den Heer ngeneur doch Hem zal gevraagd worden omde grnt ïn- lchn grond" :mogen. storn. "Een sphrjven. den,heer Gouverneur datum U.» ÜRUGGE Het Vlaaotsche Volkstooneel vertoont töet kokenden Maandag het meesrwerk Schller, nameljk «WttMSM T8LL» het ïïoo heldendrama der Zwtsersohe bevrüdng. Het werd bewerkt door Renaat Grassn, e» gaat ond»r zj» rege. Het belooft een sukses belang worden, Dé&rom [ zal eder Bruggelng, lefhebber goed tooneel, toekomenden Maandag 2$ Decem ber naar den Stadsschouwburg gaan, 7.30 [uur om «WLLEM TBU^s ««de gezellen vau het Vlaamsche Volkstooneel toe juchen, plaatsbesprekng op voorhand drngend aanbevolen. We nog eenlge goede plaatsen wl, bespreke de spoedg bj ylr Van Heoke,» da Spaujaardstraat De Brugsohe Hoender«en Konjnen-. bood beeft de eer de belanghebbenden herdoor berlohu dat de eers koslopse voordracht, hem dogr de Provncale Commsse voor Klenveeolt n- West-Vlauaderen toegestaan, zal gehouden worden op Kcndag 3r Januar e. lt. l uur,. n > PhlUjarmone», Senbrugsche Wandelpg. AGEMEBNE MARGARNE NVOER ANTWERPEN GENT nvoer Holl&ndsche trustvrje Margarne. - nlchtngen en stalen verkrjgbaar." VOSTHOOBNSTRAAT, S8, GENT. Tele- " Ut THELT. Tot 27 Decembk- stélt de kunstschlder, heèr Alb. - docbtö^.jnej; Ceë lo; ^uabt^^a ntoon "ft de boverzaar va^bót n samenwerkng? mèï dö «Theltschfc^MU-" 5 seavrlendea». Caullet behoort tóbc^dc jkas alekb school en schldfe t de (lltgcn^goljk ze Voc-a laudcljappjn a^va^^?-. heerljk koloret Cu z5jn d^x^eelsljl^evajv eon züyoj k3. : r-v:rsoog oh eene d«>ïf, t«hke zel. Ov.ïUjt heoa,ylaand^;tjn rq)(l geresd en op zjne wegèr- mooekjïcjes. so,, nqnuau en graohtg»ïgevverk, > ds j jeno at «eboonor dan <le attdere. Ü.;; bet,völ!e n; tolevo», do algarüc. zomer, hst «JjpSoStfnut» nnjca C3 do slapende wnr, weet hj be^- den op. tooveron,.zoo..just on zoo raak. dat ze Wt oog streelen ojj.hot buvt. tr.hcr,. doen. Caullet. s geen. mysker, gëcr Üroó ner. geen rovolutovv.r ;,de P-Vyo.s hem vqorgqgaw en. lp. Het ïeds sjjöjr vö^t hj ha!u,. bedeesd, opland, msjar geïpspf- t«c,rd door het Voóva ypo.,taboauv waar de doronwerelc^ naar vcrotïjy treedt,: zjr kunstg en sf. ^qq^p, sébapsh. paarden, zjn. leyonulg en naar do. natuur, pok r.yuo < stllevens» getséu kwa^tawaak e ongerept talent., lejj Csojle CatjUoC ln: het genre aquarellen en ^èu.s.^erraa^t ook een fjne artsnzél, dlo voor tot jonge Jaren bet reeds zeer ver ^ïpft ge» bracht e» vaèl beuq :t voor do t^komït., vlet den heer Alb, Caullet lt tj^nderju twee kunsnaars waarop hot fer^uug. wezer. en wélke de kunst donou ln^-fll-on oprechn erenvoud-. -Us «, 1 toon U&43. M a n l e k Qurruron P E L S-.g N HUS VAN VïïRTRQUWïjr GENT, Bagatnstraat, UU GENT. t,ï VRAAGT."" AAN UW KRUDENER- - - MOLNTJÏ KAAS EXTRA CREMÈ - ; «DE BESTE HOXANBSCHE KAAS." ÏHTLFK EN BÏV.GRAM Heel wlt en Half Watt. rouw go... vau zjn; ÖoörttlÈhtge V! ïsbslerts ; Mgr GustavusjCpsc^us...Vy.affolao.rtt XXo Bsschop, Brusge-Jv"- «, 3?<.y ;l^ahuohtga..kerkvoogu.! s Vrjdag Svo^Vo^ïcr ur zaphtjs n. totj Heev oo«.- lot Jah8l,<)»p%9t tq., Brugge^. juv,-!\ar tj} vcea c>üwqle heel^tndjgo bew«r-..kng.b«dfobdergaan.j s Mgr WafCelaert..cQkon \an.let bsschop-, peüjïï coll};7e ï!glo, waa gobovoa.kofglwm.vden Sf Ausu«tus,1817. Hj werd. "prests? gewjd- n 17- December 1870 o> benoemd tot coadjutor to St. Mch«^. b> BU 6S<5,..n S.^^JtSU éx daa-.vft o:fdérpnstoóv. tofelnsïéïbérfehe,, den 19 ^ \nuar 1S71. De jongo presr was een kj)k on.^lgr.faèt, do toonn.ajjgo Bsaoljq«.zèl hst n. qeu bedenng ^ de zeokus vpp- ajn, JjpHstö.llng. f;<s ;.Den %-QctoUor- 1S75 werdh- Waffvv laort naar.do Kqogoschool : l^uvcs s b»«st vel n t war. Het Uachtt<ïsaj - W8V. komen, dóch het gng net en hel,r.verdronk,. De zoon Reroy kwam er met dt>^ sehvk.vaj){fv v.,. "geen wergèn. SlfvtféfeT 7 openkjèf? s fetó( l3 ttr.lï.«aan Een begn brand ontstond n -af- ze4-vap alleleenngen ut hóófde G.uWo QejeUestraat, De gebaren kondör,v3a dén. economschen crss.., gümcfc^.sfcffs -Svkel stofféujke^hsöe.^ y t UT J^OKKE--:,, "f, ftül-oma De-gemeenraad -Knockeraw-Zé, è v f^ft -;"8. - GemeentébogrootjBg ovgr 1932, De Se- tqh akkoord verklaard om geldeljk tuscretars geeft eelrg artkel per artkel»cheo komen n het utvoeren de neuwe la&n de rechtstreeks, Westoappfel met Knocke zal verhnden en 1 de de Staat het nzcht heeft doen leggep. De neuwe laan zou utkomen op de Staplaats en n gemeenschap zjn met de gróo lanen, fle dende naar den Zeedjk, Albertstrand DQ Zou, Verder s ook gqedkeurlng verkregen voor het ontwerp het Gemeenbestuur, houdende nrchtng eene neuwe laat bet Kalf naar deze der Vrede. De neuwe weg naar de Hollandsche grens zou Knocke rechtstreeks verbnden met Retranchement. Hj zou op 5- ra. breed gekassed worden, onden voor zjn stus-n <& go!«<rdhet< Hj \yev.d dan «pvoyentujfc/ betwek! JjeVsraar n do zodeljke godgeleerdhed! )\êt; Gfd.ót Somnnre vd» Brugge, loa? Setlnbar- lsso,: Qofe-vnunhk vnn. d Hoogkerk" Brugge, den 26 Jul 1859 vcars-generaal, vau. Mgr.Fals,dcn 35 Ap; SO! ; kxïtsprestcr den,10 Juut 1897 Öp 2S Junt ls95 werd 2. B.-H. Wajtfolactt Bsselïóp gewjd, opvolgende aan Mgr O" ptabandre, deslechts ecnya.^naftll^on he bestuur het bsdom. Bruggo n hander genomen hntl, ra dq.dópd Mgr Fact u 19J0 werd, ïlgr "Waffelatrt vereerd mot hwh. PnlWüm, door KH. Pauq Boncdo ; t?r golcronhod. zjn dubbo jubéum^var BO-jargV presrschap eh 25 jarge Btsscfcoppeljke.wpardgbèd, -JJgr Wnffoaert wns trouwens da laatst overlevende vervoorname presr»; do samen hun, hoogera,theologsche-stuüle to Leuven- hadden gedaan, en tusaeben we Onverbrèèkbare banden véu trouwe vrend schap waren gesmeed ; 2. HJ. H. Doken De Grze, Koftrljk. Mgr Seghera, de lof-. PEBFESCFTOP-. VAJN-ÖENT, R VAN^BTLKNOTERROA: TelkohjaVe kwamèn4!evcr getrouwe vrenden om de beurt bj malkaar, Zjne -Esc. Mgr.W&ffolaert was grootoffcer do Leopoldsorde. Hj waa dok r en moesr, n godgeleerdhed, cn h««ft talrjuo groo wetonschappclljke werke ccschreven, de doof dé godgeleerden gewaardeerd worden. Benardo tjden vooral heeft Zjne Excellen doorgemaakt ge durende de oorlogsjaren, toen sljn gelefd bsdom n- twee was gescheurd door de vuurlne waar meer dan 4 japen het oorlogsmousr n woest geweld zegeverde, Wat het naoorlogscb tjdperk al meebracht aan beslommerngen wegens den heropbouw n 4«verwos.s gewesn kerken kapallen/kloostctgemeenn, cotlègès»«g<é»t?l^e geho^tckappcs, zal-men Hebt kynpen vcrond^fsllêh, maar herbj dent dé nagedachns gehuldgd den afljvge n Kerkvoogd, de n alles voorllchlend kn raadgevend wst op treden en «pjts zjn hóogen leeftjd al zjne bes krachn aan den heropbofw wjdde.- Kranlg ea wll»kraob% bleaf bj tot het «nde en de jaren schenen maehtrtoos zjn krachtg gesl to ondermjnen. Toch bed de eerbedwaardge kerkvoogd over 2 maanden eett- heelkundge bewerkng móén oh dergaan alle» scheen goed -jn golulrt, doch Vrjdag waa een tweede bewerkng zeke, wruj Vof rmïmm " Tv.:n:.fe b!ud?sjdo j WT U1TKE3&KE, Bönd der jjrooslfjbe S>\ ledn wolue d-encn huano tréukaarn verneuwen ( ) -Wonln verzocht er cjcle. jk voor zorgen. Se fcuucn zch. wtnckn tot M" Pyok, do er kosloos zal voo? sorgqv. Kr moet notwc portretje», bö zjn, waal- het hoofd mnsns eene 3«.Ktto hebben moot c--n-cm, klénèr^. fo-mt acwosjvs. Da oude. aljn nog geldg! tot " Januar 1C33. léde:! v.tlkc nóg hunne lkaart voor lê-- net hebucü, wpftx> z^h ock annbedeu bj Mr Pyok, sqhwjvor den Bond. EEN V.Cü Uv GAS n stoopon :.-::SïAL voor ellsen uanuosu vftn een?."cr>.o com l-ehelgsn overal verkrjgbaar. t.2 UT DRONGEN Aanvraag tot houwen een hus,ende de Sleenhuysedreef, werd gedaan SSSöêafaa Cnu<!}9, Mebloomstrftat, Gent. qe bouwgrond er laag gelegen s mö^^^vjttg: qentjmers verhoqgpg v.^og^zjn, tw wlle overstroomng. GemwnraadszUng s jféf^v.,. Punt: Rekenng voor 1930, derstandsoommsse. Ontgsn OÖ.SYO,}? fr, Utgaven fr. 81,438,44 Bat &slpt fr, 8132,01. 2, Begrootng aer^elj^cor;. msse voor 1932 werd goedgekeurd. 3. De vorgqedng voor den grafmaker op t t kerkhof Baare werd op gpo fr. jfabracht, = 4, ïn de Molenwaletraat zullenfö^yeetpaöen gelegd worden n tcbels$&s ; yan ver centmers dk. 5. De gemgftt^ïhke belastng 5 fr- per hond, 5 frvservelo en de g0 opcenmen bljven bebowékhoo lojg. D» belastng op honden bracht 300,0 fr, OP, en deez der velos fr.^^ltïe gemeenljke begoottag voor fferd. goedgekeurd.!1s "" Ï ^ Het concert den Melsjesbond s. alsroqst gelukt. Jammer dat nog groojer was.,j«maandag gaf Professor Cr Ojff Gent, eene voo~lraqht ovc^!, Ne.r.ann, de gestgmatseerde vr norsoutl, Maandag werd er n de K voor de leden t muzek «Zw een kosljke Kerstboom afgeoo.op 8» Kerstdag famlefeest Mddenstand. Monstcrtombola me gekerstboom. Jaarverslag den Schrjver en aanspraak door den Heer De Provncale baan zal tjdefjt? lv dorbroken zjn tusschen Baarle en StjJM^:- tons-leerne. Het deel tusschen Drapsfm 5.n nn het dqrp BaarJe s werkt. Toekomende week Vrjdag, zjn^^dq. n Januar 1938, s bet Neuwjuard^gEll; zegge hét voort. ^jg. NEEN, NEEN DAMEN, geen ged wogwerpen. De bukbanden en oont«mh het Hus JULENNE SCHELFHOtJsl jn de bes en de goedkoops en wordsr daar op maat gemaakt en aangepast, vv^at U-;, 6, j&rabajntdam, 25, Dampoort»t#at ^«nt. r--«. t.l.- G r n o SÖP» SATERDAG AVOND. se ïohzekzaa ezttlss. Jj j^èayt $m> de Tarft Vrouwken lef, ber zjn de stjven, "Qrtg Belga,wel geld ;. : ksv, nw zult gj net kjven,»». Goon «ent ontbreekt aan t geld! fc-- «Ach, man lef, wat kan het ban k Ben zoo zek, zoo flauw, zoo zwag;^ > De aarde zal k ras verlan, jss ^ Her,,, lgt op mjn hart een pak. SEs Vrouwken lef, gj zult genezen En gelukkg wezen, ja! - t staat n de gazet lezen s gs -t Mddel beet THEOBRQMA. Het verkloekt de zwaks leden, xb Geeft <X% flauwsn neuwe macht, U zal het gezondhed beden, Frssche kleuren, bloed en kracht.!» a? -- En de man gng t mddel hale^ En het vrouwken werd gezond, En haar oog schoot lefdestralen, 5SÉ Rozen kleurden haren mond. KT Lar n hun oude dagen y.? Zulen zj, getroost, verheugd, Nog THEOBROMA gewagen, "t Dat kun leed herschep n vrcugd^j ^^ per artkel.wegens de Ontgsn qn de utgaven, san déö Natonaler nvaledenbobd en j aan den Vlaamsehen nvaedenbond. De Nat. nvaledenhond genoot jaarljks 160 fr, Séne toelage 75 fr. wordt voorgesld De toelage wordt gesmd meu 1 Smmen ;n 4 Onthoudngen. Da raad smt bj een- pargheld éene som 300 fr. om prljz«pan koopen voor de leerlngen der lagere ] scholen. De lfcgrootng wordt dóon al de (eden gopdgekeurd. n ontgsn «r. 695.PC5,08. n utgaven fr. Patg slot 94.55«.7S frank. 9. De Gemeenbelastngen voor 1932 Opcenmen. 80 opcenmen op de grond- j leïastng f0 op de bedrjfsbelastng en 80 pp de, aangewende kaptalen worden s R - stsn.d voor ms2. De -vergaderng gjat fen 1 me ultfen, Bjzondere aanb«<lln«slechts gedurende de maand Deeember volgende bjzonder voordeelge ameublemenn, Laats- Model Salon-Gftrntuur, 3 stuks aan.1500 fr. De fauuls zjn bekleed met velours, fjne ekenng- Een salon-garntuur, 5 stuks, 1975 fr- mooe ljn. Verder) eeje 2475 fr. éene 2600 flr. en eene 2975 fr., bekleed met extra velours neuwe ekenngen. Fumor n ek, 6 stuks elegan samensllng 4750 fr. Bjzondere utstallng Clubs, echt leder af 375 fr. Veranderbare ds (zel en béd) 775 fr Wj zeggen er enkel bj ; zet net alleen doze prjzen, dooh komt vrj en vrank zen Wat -V voor dt ged ontgt. Dan koopt gj zsker! Mag. «GOUDEN SPEGEL» (An, R03sencu) Hoogstraat 40, BRUGGE. Wj verkoopen sleehts degeljke waar. t.x. BSNOODC" HEDN! BEST ADREg! FRMA VALCKE & yhulst Boölaarst-aat, 41-43, EECLOO Groothandel n,. Da.k-, Vensr- Serre- en Spegelglas. TELEFOON 149. t.x.102 UT ST-ANDRES.. Maandag rond 2 ure namddag, kwam de jeer Adolf -Van Aoker, 36 jaar, postbeamb Wonende Thouroutsobe senweg, na zjn? densturen per rjwel huswaarts gereden lïgff don Ghslachén senweg,- Hj volgde hét velopad gelegen lnks de baan dë rcklng Brugge naar Snt.Andres, Oekomen ongeveer r hoog der herberg c- Potrt Pars» kwam een groep fetsers ut tgenovergeolde rchtng. Een welrjder stak plots ut de groep voorut en Kwam vlak voor het rjwel Van Aeker, Dez^ verschrk en stak op den senweg Ut waar just een.aangespannen voertug kwam aangebold. Van Acker kwam op den dssel recht, de hem de borstkas ndruk. Hj a na twee uren aan de gevolgen eenqr n»! wendlge bloedstortng overleden, UT RAMSCAPFELLE. Openbare aanbesdng op 28 December 1931 vergrootng en hersllngswerken Ut voeren aan de gemeenschool Ram8cappelle. Het besk s begroot.op frank. NUTTG ADRES : Electrlcrcelts-paatslng en leverngen Rado, Motoren Batrjen B. DE HULSTERS, Kaalstr&at U EECLOO. Tel. 16?. UT ZEEBRÜGGE OP 31 December- zullen dé volgende aanbesdngen pl&ata hebben: 1) Hersllen de Oost» en Weststako sss. de toegangsgeul tot de slus en het: hoofd dezer staketsels en herbouwen v-n een dukdalf n de haven Zeebru^e- 2) Dempen der bohen schulplaatsen voor dukboon en hersllen der gloongen het zeekanaal Zeebrugge. 8) Opschkken een deel het kasaewerk op den havèndam Zeebrugge er bjzondere werken. De zoevaartljn Harwch-Zeebrugge zal bnst het sezoen 1932 haren denst tusschen de twee havens nog utbreden. Van af 17 Jun tot. 20 Sepmber zullen eken dag, de Zondagen tabegrepen do boon «Archangel» en «St-Dens» den denst verzekeren. Daarbj za eken Vrjdagnacht n Augustus een < neuwe schepen de zee vaartljn Harwch afvaren. JAC, «U CUYPER Verzekerngen allen aard KEZER KARELSTRAAT, 105- Ct E N T, Tel, Bureel open 9 tot 12 en 2 tot 6 ure t.a.v. 3oh Engelscbr PEPKRM1VT voor Neusverstoppng hoofdpjn, kertademoft ;enuw verzwakkng vermoedhed. «1 GEVECHT MET EEN TJGER N EEN VLEGMACH"N. Een tjger de moest fgureeren n een Londensche crkus en de men Donderdag per luchtschp Oosnde naar Croydon moest overbrengen, vond mddel tjdens de vlucht over het kanaal, ut zjn box geraken. De tjger, genaamd Shongo, de voor de eers maal een luchtres deed en or nets mode ngenomen. was, begon reeds vreese- 11 jk brullen, toen het vlegtoesl vertrok on het duurde net lang of de tjger had met zjn klauwen de enge houn kool afgebroken. De afrchr M- Mathles had den tjger wllen gezelschap houden, maar met een sprong was hj het salon bnnen, werp eenge sels omver en weldra vel hj aan t spelen met zjn meesr. Deze laats werd netmn erg aan de hand gekwetst en zjn. broek afgerukt. De toestand kon op zeker oogenblk erger worden, maar M. Mathes verloor het hoofd net. Met den tjger aan t ljf, sprong hj de bt-jslsw-j-allsra^aïbf^uml -f> Y»Tde6vfead«$<badfrn stï jaarljkscbe prüsuudeelpg.-plaats.voor de leerlngen der. theltsobe.. Vrje Müzefcï schoolt. Sen-talrjk en-, ultgejeaen. publek was«opgekomen. Vooreerst.-werd door de leerlngen een welgeslaagd muzqkcncert gegeven. Het orkest.onder <\e. ledng vju den beer bestuurder Carl Van Styvoort gf bljk groo kunstvjuudjgfeld" e.a.ch osqbe kenns. -Vooral bj nrroómerj.». "vjjn Sehuwan-kwam het g.eypel-. en let talen dep leerlngen tot volle.utng. n <"AnaJBto en Allegro Moderato,.vporvjool-sol9 was.lde heer Gaston jpcclercq n voe bet snaartug meesr en wst 4e jónge heer Frana Debruyce, n «Hernnerng. ut Engel^jdV voor cornet, bet publek, bleen ^oor z^në helderhed toon, gepaajjtl. met eene le vendge bezelng, weljc^ men, bj leehgsn zjn sebal,. üet vaakaantreft. Mej Paula Cqussens vooral trok! de-aandacht óp zch door een paar mooljjke panonummers ut voeren, de werkeljk^ e?n krachttoer vergden, maar welke zj n gehoore braclv met eene ongeëvenaarde vrtuost, Het publek was den leerlngen dan ook zeer dankbaar en bracht,n, evenals.den h<?er Bestuurder Carl Styvoort en dén. heer Jules Nachgale, de zch onophoudend werk stéllen om het kunstgehal der s.ëhpol seds op hooger pel brengen, eén wel verdend applaus. D.aarna had de, prjsu.t- deelng plaats, waar de utslag s als volgt: Nonleer, Lagere Leergang, le prjs met groo onderschedng j Mej. VerhelgJ Marccla, Pattyn YolfLnde en Mr Ölaclse Frtz; e prjs: Mej. Baert EsabjthJ Se prjs met onderschedng : SUj. Hosle/Ma-: re-louse en ar Vand^waüé prjs : Mej, Vadewallp Qdctté, %tr )jtnnê! Mare. Mddelbare Leergang :. é. Pfü» met de groots onderschedng :.Mej, Désmet Lyde ; le prjs métgroo ondersche dng : Mej. Coussehs Rozr. en Hps Slnaqn ne ; 2e prjs met onderschedng: Mej. -C5.l ls Maro-Louse en Vn Daele Mare-Madeloné. Hoógëre Leergang : le prjs ne de groots gnderschedrg": Mej. Coussena, Paula, le prja mét groo ohtlerscheldng Mej. Gullemyn Noella, Tuyppens Judth ; le prjs: VanÜócaveye Marguer en Clan-, ré Mare; Cursus voor blaasnstru-. menn :\Voorberedénde; leergana : le prjs pet onderschedng: Mr KSnclau Matcel, voor bugel ^le prjs met groo ondersche dng : Mr Dcrckens Rene yoór clwnet Mddelbare leergang: Tuyn Mchel.vle p.r^a voor barton ; Monyne Abert, le prjs.voor flut pceolq..,ïloogere-;jeerganga le afaeeng: Bockacrt Roné,1e ptjp onderschedng- voor barton ; Do. Bruy}" Frans, le prjs met de groots ondersobedng voor cornet. Klaverleergang, le af deeng: Mej. Chanre Mara, le prjs m«t onderschedng) 2e afdeellng: Coussans. Rosa, le prjs met gfooté onderschedng, Mddelbare Leergang : Tuypena. -Judltb lo prjs mét groo onderschedng. Gullemyn Noella, le prjs met ondersohedjngs.; Vandenbussche Orpha, le prjs mfet ortdeïsche^ng, Coussens Paula, le prjs met de grootèto onderschedng jen tóyj^ohlng der jury L^eraantf k o Q d e (-opma ce n gegeven door eers. mpfs "Vaj Brussel. Practlsche Lessen.. Mod" -op $ rpaand. 125 fr. per maandy LAND WAKJAN,;»,! ST-AMANDSBÏRG (Dampoort) v&\ UW WyNGBtÊNE, - - Aan de. grntwegen dézér gebeenzullértbox bnnen èndeed dadeljkdedeur pluwn b?langrjko verbetérln^awerke^wop^on uttdoor een behulpzame passager. gevoerd, waar hét besk n"büdttaj;è Zoo landde men zonder verdere ongeval fr., onlangs doo- doh. gemeen len Croydon aan, waar de tjger spoedg raad werd goedgekeurd saméï met de ut-1 n een jzeren wagen werd geplaatst en bredng der electrct tot dé wykër-wldenhrcr sr -awflo» ut Mgr mc^ dé ïljamujumr J gbacqs xt. rljda^-ovp- 10 uyr s ay^a..za<;bues n den Heer ontslapen.,]«ed^. ".p&aêttof fekt defpïecïtlg«begrefns plaats.. be afsrvenvah STgr Wafféjaert ;,wqrclt 4a neuwe, Kérkvqogd voor het Bjsdqml^^B^ggft.MCTRfpdrlk wnmtroy, do b«fn.,wége{a 4w>/noogêa ouderdom», alf H^lp-BMchopnè.t; rqet opvolgng wordrgegeven. V : z.; Ksc, ontvng,dq Bl^choppeljke wljdlï, 4«n.,U.Octóber 1929 é heeft aldus jl»- ; geljk n«bet.overljden vb Mgr Waffélofcrt het bestju^.7 hel Bl«fdom" h handen genomen,, :... MFT BRUGGE. Met. 15.Dccémber vfordt dé JKwoel- e» Hórtpge-fuade M. 1 COUCKK, 8t-Amand <troat ovér^ebr&cht straat, 9. naar de- Noorttond«t GKOOTE AFSFAG op pracht- on ge wone meubélén, doör reden atftbk. VAK DE WYNCKELK, RrRrfraat,»3 - Werkhus : FroeKelstr, GENT. Tel T " "UT.OEDKtEM Her ztn ook reeds tal menschen zonder werk..velen gaan er "gaan doppen, doffh ook zjn er velende net gosyndlerd zjn. Lastg s voor hen den- strjd om het bestaan en bet zal zéker welgeen gehem zjn dat er reeds n velé werkorsgeanen armoede geleden wordt Wat n droevge gemeen her toch voor onze. wo?kmenschen. Her op oedelem» or voor hen nets tó verdenen cn seds moen zë-jbp "een Vftfernde- gsan sjöüwon om e : beté Bïcod vordvenon.-z& zjn dsar dan hatüurjk.de oéf-ston, -dlelbj eéne gebeurljk^.^éwvsrftïêo^tnfe bun-jopsea krjgen,. ; gemeen ts crca 6.G0(f nwoners éndat ar her, bun desvednrafcvefc- W/aartn eon Sfctal me»schén Wërköh), vóór Onze wroet ere Om ZOO zeggën geér éent to.wedenen s!- Her; Wonen nochtans rjke egenaars genoeg de, een of andtw fabrekje aouden kunnen oprchn-hebben-!.,: Maar -ja, Oedelem s nu éénmaal, een gemeon de.maar goed» ov^ pohtokon haat-tusschen de bewoncu t? zaaen... doch ets doen, voor ons werkvolk.., nsan ze.«je,--dat. kun»en -of dat wllen zc net.- t- ER-waarljk Gqd.goUlaagd. w t -Zjn net alleenljk o^ze workmet. gohenjde erg onder de krs.ls ljden hebben want-ook do landbouwers krjgen goed hun deel. ;A hunne voortbrenssn slaan gedurg af- en de vétsels de zé kpopen mojn ^ljven.nfta.hoogejj, prjs en de jachn? Ja ze..je... de wllen do, hceron egenaars maar.,voor geen,cent afslaan on do graanpaeht enkele jar?(v. zoo ze.ér n voege, s nu. patüurlljk..geen l méér. Het ged js nog op zjne plaats net, ze mj onlangs een egenaar, alzoo wllende beduden.dft het ee^st clan op. zjne plaats zaï zjn aw bót n bühne égene brandkof fera opgeatapold lgt..jaué.»,?qq.^at.mt lp.de. wereld : Klehe stéleh, g-óoté stclon, maar groo slen t meest.. X Bljft m echr,?,on als ooaqepdebuhj élgê puk^let maken want zoó\ tjd.fs n.u, néch,,, d.at kan geen jaren duren." 5 """"., t a wol go, beden Vrjdag (Kerstdag),, let. bj dp Wé. Fer jèau op den Berg p.ntp.pek. fl"nét^lekkore.koeken. Vanaf 5 ure s avonös zutèln ko^,kzahgers ; vöor leu en plezer zorgen. s Maakt u t. leven wbojjk e,;,.aansé-: -naasn on.koop daarom..eèn paar Sohóenèn ofoen warme-puu-over ofeèn POrmonrlée,, eon 1 Portéule, - een paar Sluffers of zoo éts bjftaymdnd Matthya Dt zjn.oqk.de s?w.epsch gqscbepken voor Sf^j^lR""--- - """-" < -Öok b Ffedérlk Maenhout (Zulddammé") "l ; hct^bt^d««en -wel op Sjondag 3 Jauarl^D&-demetjeS zullfen er :bamoljk gëdék^wórden mét.-lekkere koeken, gohakkénhét»enfeh., <.,1a raad: ne-koer Op»! : eëbt>eu voor de-sneéppers, -- < RAMONA." UT WTUUKas. GejneonrttsdszUtlng. Dagorde: 1), Versa- der jongté vt^derlnt. Dufe v.-ordt mo t.t kl.»e opmerkng Mr pyok, goedgakeurd. 2) Wegenlstats co! voor ïsoldoge bedraagt 10 t. h, voor de bebouwde01» 6 t, h, voor do onbebouwd«grondon, gerekend op bat luulnstvml -.komeu goedkeurng. 3) Opoo.Uwtr. voqr V;3stcHng, D«aa bljven als vosrhaen : 60 ets per 1C0, Goedgekeurd. Me-a»dïe!gen: Heer Welvaert vraagt w-uram 49 verbet»- rng von den ouden étoenweg werd stopgezet. Heer Burgemets» er: Wo zullen bwn fn keen léggen. At. Welvaart ï Hebt SU ^ccd keen? M. Burgomeestor: Nces, doch -.vj nullen er hobbe», k ben er beloofd. Er wordt beslst de ovorgq putn ook met Sengrus aan vullen. Den vuünlsdonst ïsl er mede belast worden. M. Welvaart vraagt hoeveel de vervoerkosn beloopon por autokanon tot het nanbrongoö sengrus vpor den jvendjk?. je. Burgemeesr : 40 ft-, j>«r kamon.. M. Welvaart : Zou d.t net bctorkoop (tmtpon dsaa wadé door onse voermsna. de zouden het r plaats kunnen lp$ncn M Burgemeesr: Neen, t aeu meor kostén. op do bawlon lggen mnsn» 4 karren op. en zj worden kosloos geladen: dts voerman vragsn 15 ff. per kar, en wj. moen ïn^ïnou medezêtdon 0111 nden. M. Pyok: Wet de mennen aangaat, nu moen er ook twee zjn om ts herladen, dfct: ware du» t Mlfde. Spreker vnnjgt,!»>. den ganseh d«n Evendjk, zoover jtkerlta strekt, ealbe!«bd worden, M: Burgcme. r: Neen, t s onnogeljk zoover t» M. Pyck: Dan «tjn do landbouwer«, welke verder tremen, altoos do vertkellnge» en moen voorts door t sljk wroen. M. Welvaert vraagt boe dat het staat met de aanvmsg der Vossen. Mr Burgemeesr; QUs s nu a orde, Mr pyck vraagt om de namen der «tran.aan dtlde», voorel d«se dor «ouwo stran, Mr Welvuert t De andere zouden ook mogfcn aattgedum worden, al was t maar met eva bout»» plankje. M. SurgMnaesr-: We kunnen dat doen. U Pyok vraagt eene verlcht MngsltuDP san deo ngang dor Bemard v»a Dammes(Jraat. w»ar het k»!.donker 1«, K. Burgemewr. We «ttuon er «e plaatoen. M, Byek spreekt over de «tlbkond» grachtan : a) lange d Bernard Daranwstraat. b) aan de hoogplaa»,, c) a«a Columbu», De openbar gezondhed ljdt «r [doorben; tt.»man hww«tt»>w> 0jl< «jlemstkfep^ l.mbukgemmur,. Tot balts» bunnen wj er ttlt)kb«rnts %»«. ">» der btugsen voor "den kerk weg naar 8c ba rebrug t M, Burgemeesr D«gemesne, M. FOk : Er zjn daar bruggen tottdw lau-- ntvg, eene brug lgt zeer bellend op een andere la var verslen j daarover moen dageljks knderen naar school kotn" en er s gevaar voor ongelukken. St, Burgemceétér: We zulen de bruggen deert UoratélUn. M. PycK: Twee klaestn der kneohuneclool zjn overbevolkt, de «ene lt & de nadere 45 ïvsruhgsn. Kon daar geen verberng eau toegebracht w,orden?. M, Burgweesr: Voor nu 1 t moelyu, «sou denen «eoe neuwe bas gebouwd worden ;.ttn andcro, de twee hoogs Ktfts stc htbt«m weng leorlngen. M. Pyok; Jrmmor dat.de gemeenraad, voor den oorlog, toon een neuwe klus gebouwd werd. mjn voorsl net heelt aangenomen n tons twee klass»n bouwen, dan zou men nvt bet genot or hebben. Spreker Vraagt joeveftl dage» eene bewerkng aan het voetpad. om de warledng, er door leggsn» moet bljven llggon, vooraleer tr de tobela toe mogen lsrplaatsun. Er 1«n xjpa ge«buur»«ne plaats, waar reeds dr weken de tohsls er los op lggen, met gevr, bu lo.-ke, er over strukelen,.m. Rn^omtUh tor: Wj zullen de plaatsen doan hersl» on. -- Geheme tttlng, Voorst»M:nnr kund.dan voor de plaat» veldwachr, fordsn voorgesld de hoeren ; 1) Rvuwwu. Cdmlel; 2) Clacys Raymond : 3) GoethalJ Uené. 4) Robouvlllo Marcel. -- P» heel Kcr83»au Camel wordt alseers kanddftat Claeys Raynond als tweede kenddoat, be!h met» stémmen g«n 2 ohthoudngen gekozen. Daarna wordt de vergaderng 7 uur geheven. «JHÜlllllj^j«4TER KOMT!,..^..mg- gükg-e :3lU $mwm m»»l^wslö» VRAAGT L/gyH P BESTE ZKEP loeder en TOLET KKEEM, t3l5j». VRjBvSELWK AVPNTUUK. VAN SClUPORKUlvELlNGEN. Qe kapn het aoonaóhlp «Aje» s zoo just Southampïon gearrveerd on lccft het vogendo verld o.ver het oppk- kén de bemannng den dremast- ^ohoonor «Ulo» do stuuvloba ronddreef. Op 18 Dece-mber zag de kapn llchtslg. ntn. Hj rep vrjwllgers aan dek om een boot ut zotn. Hot Was stkdonker cn de zes stond hol.. De oers offeer,de kok en-dre swards namen o.m, n de boot plaats. Zj roeden naar de plaats, waar d» lchtsgnalen voor bot eetbt waren gezen. Mét lrtapanrlng alle krachn, slaagden do rooers er n langszj komen oen schp, dat den naam sachlp net meer verdonde. Do bemannng het wrak woq radoloos en, wlde zelfs net waéhton, tot do reddngsboot langszj lag. DepeestQ leden de bemannng sprongen ovr boord on zv/ommen naar de boot. De menschon hatdden zevenn dagen rondgezworven ; goen zel waa meer heel on do maat waa óver boord geslagen. Hét zeewar lep het schp bnnen als door eon zoéf. Er was geen voodsol moor aan boord on ook drnkwar was er net. Cra hun dorst té lesschen hadden do schpbreukelngen mot alles, wat zj konden vnden, regènwar opgegen. n 24 uur had nemand logegen en de meean lepen n hun hemd rond, daar de klearen waren gebruktom dóór vuur de aandacht Van voorbjvarende sójeper to trokken. 1 Zes schopon waren gepasseerd zondor dó lchtsenen hebben gezen. De bemannng. had allo hóóp op reddng opgegsven. KERST- EN NEUWJAARDAGEN. Denkt or aan nuttge geschonken koopon, zopals alle soorn tapjn, sargen, - pel gewaterde bedspreen, gordjnen, tafeltapjn, alles aan de nogmaals neuwe nfge- slagen prjzen. Balatum 12 fr. jjo verkant mer ; Stragula 2 m, broed n plaats > 34 fr., nu 27 fr. do loopende mer, Wyoler,.. urn 1.83 m. breed n plaats 27 fr. nu nan! 22 fr. de loopende motor. ^asè^ssss^ö^s-j.-ss:.sz- -

8 +1 s & 9 B O-N. Overal gebrukt men me voldoenng den Vuloen kouder " PRMA» ke merk dat ztdt oodrnal... en 41e U voorslt ZJN NEUWEN BELGSCHEN, vulpenhouder, den PRMA LUXE en de het resultaat vormt 17 verberngen : Gouden oen,: t^karaak (onder waarborg den staat) 49 modellen versckllende pennen vólgens uw schrït.awj zullen U de goudpen zenden de U past. nktverbruk ^ Cekeel gemaakt n ebonet. - eener volmaak regelmatghed. Overgroots opslorpngsbekwaamhed. Volkomen lekvrj. <" Gemarmerde kl&s3leke^kleuren. HET STEEDS STJÖEND SUCCES DER VULPENHOUDERS «PRMA», S TE DANKEN AAN HUNNE ONVERGELJKBARE KWALTETEN. WJ GEVEN 3 JAAR VAN FORMEELE Met het. doel eener natonale Propaganda, WAARBORG. wordt deze wonderbare, vulpenhouder PRMA LUXE, aangeboden UTZONDER- T-T.rpr gen den prjs mm fr. Wl mj zenden Naam: Adres: Postaheck of gen betalng 2 0 f. 14 karaat, waarborg 3 Jaar.,,, PRMA, rue de a Bégenoe. LUTK. ; een vulpenhouder met gouden pen, BELANGRJK BERCHT. De vulpenhouder PRMA, s ultstulljk. koop tn den Comptolr Prma, Luk. Wj hebben geen vergenwoordgers. Zch wantrouwen voor nabootsngen, zonder EENGEN WAARBORG VERKOCHT. Geassorerde, potloodhouder 3. Frank. 3 Mlllllllllffl Prachtg Tarweveld : De Donder Broeder en Zusr, Etchove. ACH. EEMAN Zonen A A -, S T Onder Staatstoezcht Gestcht ta 1ST6. " , "DE ZON., Prjkt boven al. ONOVERTREFBAAR Kunst-Guano, 1, 2, 3, enz. enz. volledge meststoffen eers hoedanghed. Vraagt prjzen aan den Heer B. TUYPENS- DE BRABANDER, Kosr, ADEGEM. 5 l s WE ZCH NU ABONNEERT op «t GETROUWE MALDEGHEM» f è -l - ru. - X X ï l./ A > V». STUUR AAN DE DRUKKERJ DE LLLE, MALDEGEM,. ENKEL UW VOLLEDG ADRES OP EEN EENVOUDGE POSTKAART. DE POST ZAL BL1 U DAN 18,60 Fr. KOMEN ONTVANGEN. VEE EEREN N DEN WNTER TE VERKRJGEN H N.V. W. P. M GRANETERE ZEELANDA VERKRJGT MEN MET jjgj ZELANDAS DRY MASH 25 % ewt 5 % vet jjj 50 % koolhydran. G E N T, D E V A L K, 5, Goudenleeuwplaats. S Maldegem-: Blómme-Baüort. ~ Wacken : Claerhout-De Volder Huysse: Lazer-Moreels E De CUnge: Pers. den HEUVEL, f MERXEM (PB.12) 1 : S JtlSUlltlllllllllKtllllUllUlUlUlllllUlUlllU lltltlllllllllllllltlllflllllllhtlïllllfl^^ GREP Grep a vooral gevaarljk om de verwkkelngen» degemakkeljk ngevolge haar verzwakkenden nvloed op het algemeene gesl kunnenontstaan.wachtdan ook nét langer en neem daag nog de versrkende AKKER ABDUStROÖP Redder der Longen ABt Apothtkwu Pa tocht fr,1150. &. 2-LJO ta fr. 39.». Vermndert nog zjn Prjzen! Rjtugen vuwf : fr. Modellen 1932 : 201» nog verberd. <201 Comfort» met onafhankeljke voorwelen.. «201T > nuttg draagvermogen 750 Kgr. VERDEELER : C..A.C. Bagatnstraat 11 GENT; AGENTSCHAP: - AUTO OCCDENTAL, - Gulden VUe- Laan, BRUGGE. ; Mr SNCK, Hendrk Conscence«tnwt, 70, ROUSSELAERE. Garage Van Lerde, URSEL FKANK ALSLAG S OJ. de NAAMACEOENEN Wllson Amerka en Excella Dultschland. Ale toebehborn en réparaton wordec n huze geda&n. Ale merken Occosle-- machenen, begnnen aan 200 frank. Edmond VAN LANDEGKM Stapbmfa, 62, EEHXOO. G root genmfe beta- Une. S03J26 DAMEN, bal U «KM PerS,, - tfètfétféar tramt, mse en pls nbegrepen door-den Specalst JULERN VERSTCHELEN EN DE «CENTRALE PERMANENTE» BrabanWaro, 06, GENT-ZUD, de de moderns nrchtng s der Vlaanderen : 14 tolet boxen, 7 moderne apparan. bedenden met grondge vakkenns sedert 1 November meer dan 600 permanen zjn er gegeven geweest, schrjven,voldoenng onze klenn zjn r nzage het publek en eene preme FRANKEN aan degenen de kunnen bewjzen dat wj net werken met benoodgheden 1s hoedanghed en dat er bj ons reede één haartje heeft verbrand geweest. Onzen PERMANENT S 8 MAAND GEWAAR BORGD. 3 AANNEMERS - BOUWKUNDGEN en BJZONDEREN M CERAMEKE TEGELS» St-Ghslan Faence en Crnent TEGEL!" Marfor voor bnnen en Dun mur Marmer schouwen Grafzerken Altjd voorraad, gewaarborgd druu«grafkelders n gewapend beton e<> Dlaatst bnnen de 24 uren. bu We LEON langht 23, Ves-wersdjk, BRUGGE TELEFOON nr 138. VKtoa DE" 00r,! AN 395 frank Met wawrüork, Rvera koudgepera oljfole de S? ALLE SLACH DENSTMEDKN 11 EN Jane op kade., A lr fr. 15,00 <f Jaar GEVRAAGD op draalwerk voor en bnnen op banden buln 1 jaar- stad. De Rasp fr Ltodewjk Casselstmat, bj de Nor-»leeren- o.meu- Uoer»- en Kndervel Volzout per-jdoos - : «Maalwcfcoo^, Tel MM, BRUGGE. Schrven of zch wenden : Damakfs 5 -wtn.- emal, sysem ->f GEVRAAGD: bekwame KEUKENsMECP, lefst net jong. Predkheeremaan eusabethlaan, 89, BRUGGE. ;Dr De Llle Lagae, 18 centmers damer fr. 38,00 7, HER bj Antwerpen cm, damer.,r fr V,» 22 cm.» fr OM RETDEN VAN VERGROOT?!^». 24.om.» fr VOOR UWE GELDPLAATSNGBN,TE KOOP, r Beschutbakkerj» 26 cm.» fr wendt U tot het wsselkantoor Julleu VAN» -26 cm.» hooger model HOOREBEKE, Qentscho Senweg, 26 «Ous Gebroeders VERKNDBBÈ, Maldegem fr Genoegen». Sedert 30 jaren best-gekend AUTO CA»aON FORD, Brune dampkel enkel. 24 cm. voor zjne eerljke en trouwo bedenng., neuw model, geslon wagen, luxe kaj blen. Alles n extra goeden staat, (13.12 > fr Nonbor de halve kg. fr Koffe Hag, het pakje fr fm X s j^jy^ ~ J Lndenthee, per 100 granx- fr VolrljSt, per kg. fr VRAAGT j Maltkoffe, per kg. fr C t t O O B E V E R B ü R G H Plannvet, per kg. fr, ZM BJJFT DE BESCT-,. Kelogg vlokken, de doos fr Challand druvensap, de lr fr » Challand druvensap, de 54 lr fr BW DELESPAUL, Brahafltstaaat, W 1 Mlneralenkakao de doos fr GENT, vndt Ucd. alle toebehoorn vpor Natuurspekuloos, da kg. fr, Mommouths en Broomacbleuen : BeguJa-1 Natuurbeschutén, de kg. fr urs. Thermomers, Tochtmetars, Capsu. NatuufsulKer, de kg,. fr ««bss n, Heers, Slutngen, enz. x Klopfer doozen Haver, Tarwe en fs: s. ^ TE KOOP : ongeveer 2000 fegsr. WWN- Rogge x fr V S S «PEEN bj D, MERK OQ8TBURQ "Volkorenmakaronl, de kg-. fr Zccuwsch Vlaanderen. 1 Klopfer Havermout, de kg- fr "Efc bs Molenaars Volrjstmeel of-kndermeel, het pakje fr. 2,76 9 S S3 «TÉ KOOP; CTROEN 10 PK, torpe- > > > do met dlohtslutondo zjvleugels, bjzonder» Znken ztbaden. fr goede staat en geschkt voor marktgajttên.) Alkobolvrje wjn Nektar, Schrjven bureel blad onder R.J.A.E.2 f de flesch fr B L E O T B K K, Sourya appelensap, do flesch fr UT TER HAND TE KOOP: een DY-f / NATUUR WNKELS De hoofdwnkel, groot- en klenhandel n de rume neuwe wnkel r Noordstraat 11, Maldegem, de We Van Leene. Deze s thans ber dan vroeger ngercht om over t land poatcolls verzenden. De «adere wlnkouenrs: QktaafValcke, Snt Laureyna Gstaaf Roty, Ursel Mevroüw De Kee, Ptthem Albert Hebbcllnck, Veerdamstr, 15, Gent Frederk Dobbclaere, Oedelem-Oostveld Braet, n t Baxaarke, MOerkerke Lamelre, Sysseele Ornells, Markt, Aaltor B&zlel De Boever. Poesele De Blaere, Korkeer-Beveren, Roeselare Verstrae-Lampaert, Ka&lstraat, Eekloo Flrmln Coucke, Markt, Oedelem Strobbe-Corther, Knesselaere Morr-Hos, St.-Jorls We Verkest» Tramstraat, Thlelt Mchel Lachaert, Brugsche Senweg, 242 Blankenberghe-Uytkerke Vroedvrouw Joye, Vredestraat, Staden Vandaele, Ketrjstraat, Warvlet Aug. Maenhout, Depestr., Zomergem. Theo Hos, Zujenkerke (enkel op voorafgaandeljk«besllng) August Danneels, Bellem De Coussemacker-Mnnaert, Kaprljcke. Gezusrs Carels Ruddervoorde. NAltTURBAKKE BS Mal- August Baert, (Onkelke Raeman), ïdegém Segfrled De Baets, Ursel Arm and Roscam, Lourdesstraat, Dhoore, Sysseele Oktaaf Valcke, Slnt-Laureyns De Reu Alldor, Knesselaere Coucke Flrmln, Oedelem. Gent De Pover, Moerkerke Cyrel Cools, Oostkamp, Moerbrugge Fr. Dobbelaere, Oostveld-Oedelem Cyrel Leber, Baderstraat, Heyst-a-zee Deblaere, Korkeer-Beveren (Roeselare). Enkel-, de bakkers Wer vgrmeld. bakker Batuuroo^-rsnlgem-pwepaanwljs^ng.-;,;.. Regelmatg la er ook den er- Safard^tNatntïhrpodcta^btótwenjmr^d^ j Natunrwtokel - Lacbwsrt, -Blankenberghe Bokler Lambrecht, weg naar Thl.et, Meulébeke," lefoon 180. Landuyt Laurent, Beernem. Óp aanvraag kan men ook natuurbroo n den natuurwnkel TheU bekomen. Ook natuurbrood bekomen n de natuurwnkel Kaprjcke, Ruddervoord. Pltthem. Algemeen Zakenkantoor HOOGSTRAAT, Jfl TeL 103S B R U O GE GROOTE KAPTALEN!llllll!llll!lllllllllllllllll!]l!lllt!lllll!l!!llllllllllll!}ll!lll!lllH béschlkbaar HYPOTHEKEN het grootst» bedrag aan de bes voorwaarden, koslooze Söhattlng en nlchtngen. nrest af 3 V O Aflossng naar keuze de kllent. VOORBEELD : U ontgt fr. U betaalt eder jaar zegge dreduzend vjfhonderd fr. als nrest alleen, en het gebeele kaptaal op bet ende het 10e Jaar. m- 1 Doet daar uwe aankoopen en gj!» zult urst vreden zjn ~ LEENEN EN PLAATSEN mn GELD op bestaande, koopen en bouwen egendommen. BEUEEREN, koopen verkoopen en verhuren von egendommen. Overname handelszaken. Verzekerngen allen aard. KOSTELOOS nlchtngen : DE KEYSEB, Blsdomkaal, 7, GENT. VEBTF.GEN WOORDGERS»EVBAAGD. AgenUchap Lmbourg Meuse (Allerbes Huskölen) Kolen Voordeelgs prjzen, koopt en overtugt ] U. Voor alle besllngen. en nlchtngen wendt TJ tot den rechtstreekschen verkooper der kolenmjnen ERNEST SUTS, DorotnnUun, 15, GENT Tetoon x HET Algemeen Zakenkantoor Hoogstraat, 38 BRUGGE Tot 1033 Geeft n Hypotheken het groots bedrag aan de bes voorwaarden. Leent geld op handekenng aan alle bedenden. Geeft op Tls en Handelswaren he groots bedrag. Bouwt en verandert op kredet Verhuurt, verkoopt en beheert alle huzen, ndustrezo en handelszaken. Voorwaarden kosloos. Bureel S tot 8 uur. Op aanvraag des Zondags «n andere dagen tot uur des avonds. x NAMO G. E. 220 v., geljkstroom met pou-j. le, rals vu rhëostat, alsook een MOTORj 110 v. (3.000 tooren) Alles zoo goed alf{ neuw cn aan zeer voordeelga prös, n de. melkerj ST-ELO, to WYNGBSm 3 TALAANSCHE CROMATEKE AKKORDKONS Neuwe on occason. ^ Hersllngen 0 % b«-( rkoop. vcrschlllfaj goede ocoaalen. Alfred VAN AGKXB.1 2CDMOEBSTR<VAT, «, KEïCLOO,».ltl 3, X TE BEKOMEN : TUNSÏOK- KEN voor welden afeluungçn bj A, NOT-, TE BOOM. landbouwer KÄPRYCK», Vóór-, straat, OV f(al UPtOfjt&ÂA^ APPELBN" {«cuts Po^érachï-^ «t lo c «y [ ora bouwen, hus, hoeve, vee, enz. koopen, handel ut breden, enz, Geraak rugbetalng.. Gehem, VOETBALSTRAAT, 23, GENT. (Vrocser Frans Spaestraat, 2) DE MECANlElvE MEUBELMAKERJ Alles srratb thus besld. SNT JOZEF levert egen werk, dus fabrkant rechtstreeks naar verbruker, zonder tuseohenpergonen, wat beekent degeljk werk n«n matge prjs. Vrendeljk aanbevolen. ARTHUR WnX,EMS-DURAND, 28, NoonltlrtuU. MALDEGEM. a,v\ Belgsche Hypotheekka» gestcht n Bjhus t BRUGGE, Neuwlandstr- 23. HYPOHEEK- EENNCEN -P grond, landen, huzen en hotden. -- Stp gehemhoudng, j /raagt nlchtngen bj h Bruynecl, Brugstr 16, Buysselode ] M Van Ooghem. St-Jans«traat, Wjk 5. Thelt, a.v.461 PANCS A.DE QERCQ EENDRACHTSTRAAT, 47, GENT Occaslen Verhurng! Hersllngen Ac- 9 cordeeren Neuwe E plnnos allen süjl f Gemak betalen. Vorjorgd werk. Ern- ütlge waarborg TANDARTS m- A, DL W N D Boelaerstraat 13 EEKLOO RAADPLEGNGEN eder DNSDAG DONDERDAG en ZATERDAG 10 tot 4 uur. Gespecalseerd n plaatlooze gebtn en gouden kapsulen. Het nzetn alle TANDEN en GEBTTEN op elke wjze, roet. WAARBORG. Pjnpos trekken. Behandelng alle mund- en tandzekn. TE KOOP : ongeveer loo.coo kgr. prma KLAVER en LUCËRN, geperst of ongopewt ook n klene partjen bj Tr. DK tfftjja» NO, JZENDWKE f.x>n 31. <bj de greft») Telv. 13JJS -X- TE BEKOMEN: nleuvre podwas BOLLEN MU seer voordeehgo prjs bj t VAN DXïN KECKHAUTE Ctmlel. w«gnmaker, Meklegem. KLET, Urselweg. 22. <J X VOORDEBLGK TE KOOP : FORD, j bnnengluur, met 6 plaatsen, n buzondw goeden staat, rudensgereed. Zchtbaar: Mo \ lenslraat. 1S0. EECLOO. Altjd VOORDKKLOR BOCWOKON- DEN koop, dobt het dorp, groott breed en dept«naar kenrc, aan 4 «o 3 Crank de vlerksnto mer, of 8 frank dt vlcrkaat» mer langs groot«st&ubma BnwseJ- Oosnde. Te bevragen bj t Qfltrcruw» U»k deghem. H xoommt U., uw», TENS, Sfatlwt«at, MALDE po«d huls tal levtron. ï>ç SLAAPKAMERS, eetplaat», kttkenkusen, zels, atoelen, tafel«, k&derbetjden en voturen, herborgmeubela, srk go «ïdsmolen«"am A«Gernge «l.tlog groo vwkoop weng drjfkracht, o -. nlchtngen en prjzen \ bj den vervaardger ). GLLET LBRAMONT. ] a.v.a-12-6 voor het malen gr»- oen, opstaand drtcuecde met ech fronaohe maslsenec de zch Wet utzetn. <JHf GEREF VOOR VELO MAKERS: brazeerlampen, vjlstaken, vjlen, boormaj chenen, mecancen- en cone-tangan, me-, taalzagen en booren, enz. Ma. < ÏN DE KLOK r>, Stastraat, tl (naast he«vredt>- gerecht), EKCLOO. x NAAXMACHEKBN! Verschllllge merken met waarborg, genadge prtjs. Okkases af 200 frank. We een machen heeft, de net goed werkt, komt bj ons, met een klene kost s zj hersld, geljk / welk merk. Vergstuk- 1 ken, naalden, ole n flesojes of per lr. ALFONS DE TAEYE EN ZOON Gentschesenweg, 87, MALDEGEM. 15.H.7 25 FR. per aag e meer met np gewaarb. Brelmachlen B A P 1 D E Onze machenen tjn oude gekend als de bes, en seds de bes gebleven, door haar laats verberngen, de geon ander merk bezt. Zj werken vlugger en breken mn naalden. Meer dan 100 machenen n voorraad voor jn, Trof en fantalsewerk. J Vraagt kosloos kataloog, 10 Jaar werk verzekerd per kontrakt. Kosloos aanleer. 1» CADUQUE, «, Astrldloan, GENT St.-Fletcrs! Brabants trant, 104, BRUSSEL; ^ r n l U C / r U l Van Maorlantstraat, Nr 19, ANTWER. C E n A m C K C V L O e R s f t F E N ; Becolletnstraat 28, KORTRJK. { FAENCEN FACADEN n allo kleuren, GRANTO-pompaenon leveren en plaatsen ^ César SAVAT, MALDEGEM, Telofoou t. BAUTEKS, MeucstTaatjo EEC.OO. (15 131, levert de bes kolen aan 23 frank, Engclsche 22 frank l<6o» rtttv voowletr Uezofek U brengen halgekénd HW& Emel BEKAERT, 1 HooôSTRAAt 1 - GSMT Cg5ltttERÊM.STOVEN,FOYER KACHÊL», ÔAÔVURËN, WACHMAcmeNEf. Owjwbj»J BJZONDER AANBOD. Okkas AUTOS j KAflnÖN FORD, 2 ton, kan gebrukt j worden met open of geslon carrossere, bjzonder goeden staat, l KAMONETTE RENAULT, 18 PK. 6 - neuwe banden, draagvermogen 0 & 700 kgr. met volledg neuwe carrossere. Deze rjtugen worden aangeboden aan bjzonder voordcellge prjzen. Deze rjtugen zjn volledg herzen en hun mokanlscho staat s gewaarborgd. Zchtbaar: GARAGE CENTRAL (Jozef SMTZ on Zoon), Stastraat, Nr 83, FJECLOO. " """--r" ^ T m m T

9 ï V y. r- f,.t G«trqnw» WaMegh««, Vt - -s "f-. «?!, PS4 >. 4 MALDEO&M. 91 hjc. 538ES»vbo., r 18 a 19 fr.; eeren 0,4qyEJB>5; 75; vggens ; 5 melkkoeen 2$&#.S500 1 UaJfvaavsüe» 250Q-50QQ; zes ruf^^. jaar-, legen 800 a 1100 ; dre vet be^ssgp a 5 fr. de kg. aardappelen 30 a 40 ffssst ANDEïvLECT. 9»scëmlWK» 2513; varkens 4,75 a 5,50 fr. ANDERLECHT. Markt &g&éscero- ber. - Sren 3,76 5,50; SS8 ojgggfcso 8,50; 1076 koeen 3,75 a 5,50. ^Eg Smen?ÏÏ68 deren. zrjït-. BRUGGE. -,-Markt 19 D«sï"w Tal,wa 85; Rogge 78 ; gerst 85 ; havêëfês!? boo- nen 110; erwn 125; mals 58 ; a \23 ; eeren 0,45a 0,50 fr.. WAREGEM. Aardappelen 4 ssgcï: vggens 6-7,50 ; bor ; eeren q,kglj;.qnj- Jnen 8,50 a 7,50 ; éude duven 6-^^KJonge duvoo 7-7,50 frank. KORTRJK. VUASaARKT-S3>«bedrjvghed op de vlasruarkt bljj»}}gbrtdurend kleurloos. Weng vragen en ook geen Be prjzen zjn daaromtrent dgaxsle gebleven. r >e -veldroo 525 tot 600 SEsftlauw vlas tan 50 tot 575 fr.; wt vl. Jroó 600 tot 750 fr. ; 2de &H1K. 78Ó a 300; eers kwalt varffs^- tot 4100 t ï.; mddensoorn 1200 a 1 5 < g S kettngsoorn 1500 a 1800 fr. ; eskealler-, bests kwalt 1900 a 2300 jbsgfoe vraag gedaan door de EngelseheSpBRlerlj- De vule klodden genoerd JHSft 1,10. fr.; gezwngelde klodden 22agË82S fr. naturen 3,50 a 4,50 ; Kan»ssj3ïns e n Wa» 4,50 a 5,50 en vlas der Leye vflgso tot UW fr/ ï ; KORTRJK. Markt,ber. Wt tarwe 75-80; ro daver 90-95? paardeboonen ^nCC5t 90 è. 92 ; tarwebloem 94; htandschflj&bsfeler 79; gor zemelen 80; hoo gjftïèo 1G.; ^aardappelen ; bor de kgr. aasffl : eeren 0,55-0,60 ; voederbeen 8-8,! Turksché tarwe plata 52 ; d. csösmtno.40 ; ljnzaad vreemd 107 ; d. nlajjerakloo; jnzaadkoeken nt 108 ; ld.- amejff3pjl06 ; t cooo 130 ; ld. arachde 12S! d,3g gj 158. Veemarkt 366 deren : prjs sefcg^kgr. ev. koeen 148, 4 fr.; veerzen lgjsg 5 fr. t«ren 45.: 4,25; óssen 40: 5,25 flesgfr; OevOgel, wld enz. konjnele54r;kgr. 9; kekens stuk 14-16; duven Q&Oïleenden ssë^ "" Ntrft > Chl 120; Ammegagg 79 ; ljnzaadole 162; sukerjboonen ; 1 neuwê 86. Qroen«vellen per. kgr. kojssn 8;,<ï«jn.9;. schapen 5,25 ; koeen 4gg^eer- Jön. 4,ö; Sren 2,80 ; ossen 4,703~Sg}vera fr. ssl^, MECHELBN. - Markt 19JBH& )Aardappelen 0,42-0,48; bor, klo Sgg»&7,5Q ; eeren stuk 0,65-0,75; keken^ fgppel \ ï^r48 ; eenden, d. 40«); kalkoen^f ^75; f Varkenamarkt: Vlaamsch ras, ^gg^oop,(238, 250 tót 890fr. Veemarkt: 1 sr, op voet 4.25 ;sgb«7,25 TT. Y21 Ossen, op voet 6} gesl. 11; jbsjsjéen fop voet 5 ; geslacht 8,60; 2 vaagjs^j op.voet 655 ; gesl. 11,50 ; 42 kalverefygj^jvoet 19^6 ; gesl. 14,75; 287 varkens op JO^.5,25/ MU. S fr.. jv Oroennmarkt : bloemkoolen -. der 2.2Û-6 ; pore ; salaad. 0,90-J.80 ; savooen 0,40-0,50 ; andt 0,40 ; Wt kooen0,50-1,10 ; rood o,60-l; flftffg^e u2,60-u0 j tomal n 0,60 morlen "<5,6 H5$0 V sprun , ïlaw; rapen 0,35-0;40; wtloof _. ; lottan 5j? f "raaenassen 0,40 ; appelen 1,60 r ^.djfütven,.9, VEE. De markt la onder allef".n slacht geweest; er werd aangevoerd. > Op de grpo veemarkn ln Bef heb- ben ^ genwoordg een oosmorltsché -jveeaanvoer. Zullen ze het bffjïaftf zoolang bljven nvoeren totdat hsgï vee èn voor nvoerder èn voor afnemer wjardéoos j s. )e. gevolgen zullen ook net Sbljven, want hét slot t ledje zal wel zff: mlndè.kwaeken en bjgevolg mnder vsp^brëngen. ;Met da varkens was er op all achrutgang; op de eene 25, op,re 00 ctms; evemtoo gng het met] deren en vooral met de schapen, fkens volgen denxelfden weg,. Het melkvee komt zoon beetje /stand, op de mees markn kle voer met vas prjzen ; ook het gaat pat meer achrut. Ook voor en magervee s er wat meer vaag. / De loopss en bggeqs gaan ook, weng, aan het zakken. Van he& klen-,vleesch, (hespen) rbben en schouders) vermndert ook alle weken de prjs, [j ; TARWE. Op al de rwemarwn s, er gebrek aan kooplust «oodat de zfpn onbedudend zjn. Wanneer er bj dtjja over vloed tarwe nog gebrek aan kemers s,. dalen de. prjzen zelf, vermts me geen sun krjgen. jfl Zoolang -Engeland strjd met zjny.ongunst-o--" v/saelkdersen en n proctomstsche maatregelen zjn reddng zoekt $ultach-,land met schulden beladen s, waal geen ende zet: Frankrjk de verplcht 95 t. h. nlandsche tarw bruken, dus de vreemde tarwe bj: utslut; Kor(..(>, zoolang Eur ; gebrek koopkracht, zegge «a ljdt, st men geen duurzame bet ROGGE. Men voorzet een markt n de toekomst daar de Eur< -oogst met ongeveer 4 mlloen s ge gen verleden jaar, MAS. De markt s n ber s :dan voorgaande week en de prjze: slag.. ROO,; Wedehool 300 fr. per t verhool 390 fr.; luzemhoo 400 fr. STROO. - De prjzen zjn zeejjfjjlgt vooral voor de goede kwaln en men «betaalt tarwestroo gen 130 fr. ^^^-tdn ;, roggestroo 130 : haverstroo 120 fr. : pe( a t6n-. DE 8PROTVANGST TE OOSTENDE. Tot ende November werden er J Öt, jaar 1524 gsn aangestpt met een fóïaat gewcht klos. Deze sprot werd verkocht voor ,05 fr t zj 0,^fr: per klo. Op ende November 1930^%e(3röeg ; de aanvoer kg. verkoclït J "Wbr fr., t zj gemddeld gcn^w% : ; de klo. Bovenstaande cjfers slïan/vast dat het huldg sprotsezoen nadeel g s voor. de vsschers, vermts de sprot slechïa 1 een" zesde opbracht yan heïgeen het weerd wp. verleden jaar. Er werd, welswaar, óngewer kg. meer bnnengebracht, : atö(jlï. n. evenredghed ls het verschl n prjs r ; groot belang om kunnen dudeljk ; vastsllen dat <e krss zch he/bok.^e- / weldg doet gevoelen. Voor wat de nüére fvsch aangaat, staan de zaken even slecht., Maandag s nog eens Espels, D n6ma-. ken, een kamon n onze mjn toegéjsmfén met 6500,kg. prachtge kabeljauw/feeves werd volbracht n 38 uren en de kosn. vervoer worden geschat 0,25 ; 0;;!5 fr. de klo. ;r NAAR - EEN VERLAAGD NDEXCJFER Br zljh ekenen dat het ndejfëfjferln (December weer met eenlge punn zal vallen. De prjzen voor de kleederen éï v vèsr het vleesch zjn gevallen en zullen^hur-pvloed doen gelden, De élérprljzen Uja öfét verhoogd. Deze verlaagde levensstandaard, gepaard met het tameljk mldè wéderj-zul-,en er vast toe bjdragen om de ellende,de.werklooshed wat mnder doext-vóelen, t,. - ^bftbtó -en EËNNG der VERWOEST «WESTEN - 5 t b. - m 103o trekkng. 19 ÖWwtb«1931 KeeSs Sü3637-«?..1 wnt fr. «00.000, èks 114,806 pr ; ^ - tt JRèkS189,590 rr. % 5..:, fr :p^eksh25900q.nr..<" fr. «saooq Reeks 059,732 nr. 2.. f» 8M0Q. «fe óndère nummers der kluft ^«Maf ut-heerbaar aan fr. "f.ïpfe-" 1 lon "wérden utgetrokken d«ort de.qórögsbl,ndsa.mjnïeb<)s, Ledebery bu.gettt. hu PaïnoSr UtkerHév, KONGO l«8$. \.»fffo trekkng^- tl Öéoemb««: met fr. Rj 30^005 n: fr. R n-22 - l000.fr R> 3ft952~n. 5"... 4OOO fr. R n fr. VALSGHE BANKBLJETTEN Een beloonng trauk. De Natonale Bank komt de hand leggen Op enkele valsche bankbljetn 100 fr. 20 belga> (blauwe type), waar de nabootsng ület zonder gevaar voor verwarrng s. Het paper, lchtjes dkker, s grauwachtg en glanzg en bestaat ut twee aaneengeplak dunne velletjes, Het warmerk s wel nagemaakt. n het profel, der vorstn, just op de punt den neus, lgt dudeljk zchtbaar een zwart vlekje, dat op het ech bljet ontbreekt Tot nu toe werden slechts do nrs 2285 W 949 en 2312 D 790 ontdekt De Natonale Bank looft een beloonng Ut 1XWQ0 fr. betalen, aan den persoon op wens aandudngen de namaker voor 1 Aprl l933, zal gevat kunnen worden.- "talsche 20-FRANXSÏUKKEN N OMLpÖF..?T- Men doelt mede dat <r valsche, feeïdstuwen 20.-frank- n tnloop zjn- De valsêhe muntstukken ^ohjner n hoofdbesfcandeel- samengesld - zjn ut tn- èn znk en aldus,heel ; Wat "lcttw dan defeen. Zj gjn - eveneens sjeeht tage- Mat^ want dé ge^avéetfe] woorden BC-ge-Belgque"öp..den.rand konen mèefeleclt ut. - : DE RADO-TAKS De bruto-ontgst der taks, gend voor het Belgsch Natonaal nsttuut voor Rado-omroep, wordt bepaald op fr. zjnde fr. meer s lands mddelen. N DB POSTERJEN n de posrjen gng het net altjd ooals het zou béhöórèn. Het. rskeert her tot eelgen tjd 1 vérder net ber gaan. Zeher, waórö.m ;.. e begrootng P. T, en T. zou slun. met eènl kort 5 mljoen frarv^, ondwlts het rerhoogen der tareven, en het rzou aoodg fcjn de.utbatngskosn- beperken. Denngevolge moet de Poft verzaken aan: zekere noodge verberngen. etdè vöordeêlen beperken de het tot- hertoe verleende: aan het publek. TOfJzrCHT Q ; P ^ PE SPAARt^SS^N De jöpnntsse^ yqor h^t b.eschüttgn. der oplosbare, spc^rp^npngen ;s rus oan het werk gegaan.-zjr aèl zchj bjzonderljk, bezg houden, met -het" toezéht óp d«-prva maatscfappj^nv yan; sparep. en kaptalsa ; ;-". Dt tóezlèht s S andéren zeer noodg, want er-beétón jn;sllnï(en de soort de met en"kaprtaa v an;t«n hopgsfèn" fr. spaaffeldett. samehtrëwkehverschefdene mljoenen;:,bedragende. «3ET GOUD N KOgfGO De eere-ondergoeverneur-géneraal Congo, s verleden week Vrjdag morgen ut BWtf,.vertrokg jjjjjgjjj ret met alleen de Klo-Motomjnen, welke fe-..- een Staatsrege vormen, daar -m:k0t0tè.280 mttjoétf: Op 210~mljóen het kaptaal bezt en dus een volstrek kohtrool erop heeft. De kolonel zal al de placers-» bezoeken, Uele tot aan de Mersn. Hetst, verwachn dat er ln 1932 een.goq goudcampanje n Congo zal ngezet. \Torden n ende de opbrengst welke nu op klo- of ongeveer beloopt, op het dubbel brengen. De waarde 1 klo goud wordt aan fr. gerekend. Het ls bjgevolg, het groots belang, dat men de. opbrengst zoo, hoog mogeljk kunne opvoeren,! GOUDBEWEGNG UT AMERKA Met de schommelngen der vreemde valutas s de, goudmarkt tameljk levendg en s t goudvervoer een alledaagsehe transac geworden. Aldus s weer naar Amerka ut Engeland voor dollar ngevoerd. De utvoer bedroeg deze week dollar na%r Nederland,; dollar naar J3elge en Ï5Ö.000 dollar naar Zwtserland. CREDET EN DEBET De Dutscho - annuït aan Belgle bedraagt 851,80 fr. rwjl de Belgsche betalng aan Amerka fr. bedraagt. Het verschl, 580 mljoen, wordt elk jaar op de Belgsche begrootng geschreven. Valt dt bedrag weg dan moet de Belgsche belastngbetaler zeker dt bedrag nboen, Ben mageren troost. KOLONALE JAARBEURS. Het Mnsre Kolonon, ln overeensmmng met de stad Antwerpen, heeft het prachtg Congopales onzer Wereldntoonsllng r. beschkkng gesld de Ko-, Jonae Jaarbeurs Antwerpen, om er ntoonsllngen en betoogngen algemeen belang n rchn. HET BEHEER DER POSTERJEN vestgt de-aandacht de afzenders op- h^t : taref voor prentkaarn, voor Kerstms- eh Neuwjaarskaarn en voor naamkaartjes. Dt taref s thans vastgesld als volgt: NVALDTETSPENSOENEN. Het schommelend gedeel onze pensoenen voor het eers trmesr 1932 wordt bepaald volgens t gemddelde ndex-cjfer.vcor d$ ftfapden. Augustus (787) Sepmber (786)en Öctober (781), zegge 783,66.Dat geta begrjpt zesn schjven 30 punn bqven 300, plus een frac 4,66 punn dfc. voor een volle schjf llen, dus 17 schjven. ; EEN ONVERWACHTE ERFENS. Een fabrlekspprr ut Hagondange, Josoph Harnchfeger, s bj een notars Luxemburg geroepen worden om de; afstammelng bewjzen de famle Jean Renïer. Zjn groótoom de den naam droeg, werd geboren n Sepmber 1707, Fels (Luxemburg). Hj nam denst n het Fransch leger, onder Lodewljk XV, werd naden gouverneur een dlstrkt ln een ndsche kolone ; wegens zjn trouwen denst, kreeg hj Lodewljk 3CV het onder zjn beheer geplaats gebed n geschenke. Maar na den dood Jean Rener werden dens egendommen door Engelsehen verbeurd verklaard ; hun waarde werd geraamd tfp 275 mljoen pond arlng (33 mljard frank). Joseph Harnchfeger, de nederge fabreksporr, bljkt thans behooren tot 58 erfgenamen, waaronder naar verludt, 00«de Dultsche rjkskanseler Brunlng behoort HET NDEXNUMMER.., Het zal onze legers aangej)aant.?y.n^, ejr een uenzettng over leïén, hoe het ndexnummer opgemaakt wordt. Volgende levensbenoodgheden-artkels komen er voor n aanmerkng: Menagebrood, aardappelen, afgeroomde melk, volle melk, eeren, bowenbor. rnelkerjbor, hwrlng, kof««(santos), Sukerlj, rjst (Carolna), broodsuker, boenen, ^ljfole, «arachdeole, azjn, keukenzout, paygorne (Axa), Amerkaanech spek, brune zeep, Sunllght zeep, cacao, chocolat, jth»$, macaron, sardjnen, borsls, dwjlen, bouges, sltjes, kloefen, ossenvet, flet (on der beenen). gehakt, vleesch, seepvlegsch. varkenscotletn, nlandsch spek, salntlöux bloedworsn, leverpas, wt manshenïd (katoen), ljnwaad, halsboord, werkschoenen, gewone kousen, werkklak, Zondagsklak, bolhoed, kostuum-veston,, mannen schoenen, halve zolen, pjptabak, tafelber, kolen, gaz, eléctrlcllt. - g, Voor al de artkels werd als grondslag de prjs, n t klen verkoohtr Ap. (lï9t^ aangeekend. n een bepaalde plaats zoekt men de prjzen der maand en aldus wordt het ndex de plaats en de maand gevonden. Voorbeeld: aardappelen n negen cenm per klo. Nu 0,70 tot0,90 fr., gemddeld 0,82 fr., geeft een ndex 900 punn. Zoo zoekt men het cjfer vpor al de artkels en dat geeft voor de verschllende plaatsen t land den verlangden utslag. HET HOOVRR MORVTOKUM.- BEKRACHTGD. Na een urst heftg debat dat 9 uren duurde heeft het Hus der Afgevaardgden het Moratorum Hoover bekrachtgd., Ook werd dt Moratorum aangenomen n de Senaat. Dt zal" voor Kuropa zeker helzame gevolgen hebben. GEEN STABLSATE VAN HET ENGB3LSCH POND. Volgens de «Journe ndutrlelle > rou slr Watr Layton op de deskundgen conferen ln Bazel aan den leder een groo bank hebben verklaard: Engeland zal net tot een Stablsa het pond srlng overgaan,fcoolang het economsch hersl Europa door den druk der her slbetalngen verlam wordt. WEEKSTAAT DER NATONALE RANK. De paperen-oroloop s met fr. afgenomen, doch de Schatkst ls 68 mlloen fr. rjker geworden en de loopende rekenngen der banken en partculeren zjn met 4L20Ö.0Q0 fr. gesgen. De goudwaarden beloopen mlloen ,24 fr. en de. verhoudng kng tot den omloop. s 65, th. BJ DE BELGSCHE SPOORWEGEN, Het komt heeft beslon deverdgeöng; behouden n 8 lon Van 120 -wagens. ËU?: var een waarde 60 mljoeeü Men a- nog klenere; besllngen voorzen. Des^ zul-, le;. utgebred worden door toevoegng een klén aantal-wagens- de zullen ^afgetrokken worden de 8 voorraarft-flo? n. Deze kjene lon gullen e?ne woajtde hebben 85 mljoen.de klene njvbtaars bekomen dus gedeelljk.voldóèna ^1 EEN TOMBOLA VOOR DE WERKLOOZE De Mnsr vm. Njverhed en j^e^f onderzoekt op dt: pogenhlk de. mogeltjsleld een tombola.ln- rchn, waar d.e.?pphrengst dlenén zou, om hulp b!èdéh~«ah de bedenden bandel en njverhed, de, zonder werk zjn. Men schat dat de tombola 25 mlloon zou opbrengen. dan n Bj hun onderzoek omtrent-jnhuldgen levensprjs werd de flnndachj^ger Handelskamer gevestgd op ;-den-;:veesehprjs. De toegepas prjzen, hóuden volgens haar varslag geen sek wanneer men prjs het nlandsch vee von.le kwalt op voet, dat 7 fr. per klo verkocht wbrdt, en de 13 fr. nét per geslacht; vee" voorslt," met de hudge detalprjzen vergeljkt. BEHEER DER DOUANEN én ACCJNZEN Een vergeljkend examen voor het; begeven Van 10 betrekkngen matrooster douanen ^zal plaats hebben Brussel op het ende der maand Januar De canddan moen mnsns 21 jaar en hoogsns 30 jaar oud zjn op datum 1 Januar De leeftjdgrens, s gebracht op 35 jaar voor de oudstrjders en geüjkgfc-. rlden. L " 1 De aanvragen der mededngers moen Urljk op 5 Januar 1932 toekomen op het Mnsre Fnancen, 14, Wetstraat té. Brussel. Voor alle nadere nlchtngen aangasn^è de proef, geleve het den canddan zch tot voormeld Mnsre wenden. TE KO KKN SCRGTOf M2 gelegen to EEKLOO, BVöglftssfc: 6Ö; met OPRJ 4 mer, aeer rume HAN- GARS, WERKHJJS on GARAGE. Het huls s «jet ekcu-ctwt. en cen-wlo verwarmmr- Zch - benden Houtzagerj llvère GHJ- jbjbksrlp. èrvtsctww&kfc ESKLOO. UT TE BHA ND TEJFCOPPOT PACHTEN.- -.H-. -..WQOJUHJJAS denstg voor herberg. :,vvn.jj5el of handelshus, met overdek bolh, zeer gunstg, gelegen.voor de k^rk, - ÓJEDELEM, Oostvold voor alle-nu«ltb^ehj;zch wenden- Bureel "t CtotrönVft^-V. 2743Jt STtmns-VAN DEN NOTARS BAVWENS TE ST-LAURBÏNS....-.; -V : -«UT TER HAND TE KOOPEN STAD EECLOO. Een schoon en allerbest gelegen HANDELSEGENDOM,. EECXjOQ, Kaa,, balende. en utgevende, aan den Thelts-chen senweg, bestaande ut twee schuren, n goeden staat en eene rume erve. t?. Zch bevragen by Notars SAüWlDNS voornoomd^^ 27x ^STTOnT^lTDË^J^ARÏS BAUWEN8 TE StNT-AUREYNS. UT TER RAND TE KOOPKN : WOONHUS en ERV.B ST-MARGRETE, bewoond door Mjn,!?.. Eduard Apo"s. Te köopen ln zjo geheel of n lon. Zch wenden r stude» Notars BAUW.ENS ST-LAUREYNS. 51x STUDE V AN DEN NOTARS GOVAERT TE 0EDEUE3. VENDTE OP, ZATERDAG 36 DECEMBER 1931 (2de Kerstdag) n verzoeke. de gebroeders Verstrnge Maldegem, :. ~ Te SYS3SELE, n hove het Gemeenhus, om 8 ure-voormddag : 70 KOOPEN BLANKEN, STAKEN cu EANNELATTEN Tc OEDELEM, n hové vah HUgó DHoore, om 10 ure voormddag 70 KOOPEN PLANKEN.. STAKEN en PANNELATTEN. Gewone voorwaarden. 51 STÏTOÈ^V^ÈAREEr^^VÈRSpE^Rë^ dcurvrauxrdejr, Parstraat, Ï8, BBCLOO. R VENDTE -TE EECLOO. 0ALGERH. ÖP ZATERDAG )» DECEER - - (2de Kerstdag) om» U uur voorndda: n verzoeke-- de Heereo O. n,a. -.ygj;- strnge Maldegem, n hove Vnrv, ït- B, AVTTOECK, > Eecloo. Balgerh4eke. 70 KOOPEN SCHOONE PL.V STJLEN, ATTEN, ent (. Met campt&nt geld. Gewone rvowrwja^. den., De Notars MAEYSNS, verbljvende ta KNESSELARE. zal n verzoeke vau den boer Stas dû.rloîoue Melrelbeke, openbaar verkochen URSKL (Dveûgpngotd) : -Ö^WOBNSDAS:.«-aANUAK^. 193S -;.;--.j oa uur...-,- S^KÈj-fy. ft. STUDB VAN_ RA REL VERS PKUBTV deurwaarder, Pntorstrast, t$t JOBEMOx t f - V E N D T E TB ADEGEMK KRUPUB v.:.«cr; OP ZATERDAG tf DECEM BR W%<--.e f&le Xferstdag) " &M ; oö 2 uur namddag % L. n verzoeke- do Heeren O. en A. V strlnèe Maldegem. ton hove M. DE CLERCQ. Adegcm. Kruput.,." "0 KOOPEN SCHOONE PLANKEN; \mn Deurwaarder VRlÈzË CAPRYC- KE zal openbaar verkoopen : 2) ZATERDAG 88 DECEMBER 1881 Je- QAPjRXÖKEïtó.Uè, vq0t ; de ms»tçcl)appj «Sylva» X- A.V-.om le.vùre :.. ANDHOUT, PBLLEH en HOUTWAREN /BÜ.eïh 10,80-nre na awhkonwt den trel) VEeblöó":" - "! 200 koopen droog olmen, eken, wlgen, kanada, beuken en esschen geaaagd hout n alle man,;, verdere Veol eegdebalken, kor- (wagentrléroen, kktewnoèntsn, Ma. ;voor w^ënrtakbrs, tmmerled" «schrjnwerkers. Ecne groo partj boseh- en andoro olms, elkon en veel üwnre polderessclen. Hetverkóchto-onder Utt, B wordt kosloos thus gebracht bnnen don omtrek 25.kUöpers. 50 UÏT TSL HAND TE KOOPEN OF TE CÜRBN : 1) SCHOONE VLLA MET HOF ;. SOMÈrtGHEM, dorp, ZandefVöat. J) GROOT HANDELSHUS to MEERENDRE, Dorp. Voorwaarden Notars COUCKE SO- MERCKEM. 3-1 STUDE VAN DEN NOT/VRS GUSTAVE DHOORE TE BDGERNMt VENDTE w 3LVANDAG 4 JANUAR 1M 11 u. om 12 u. begnnen St-Av dres, Thouroutsche kalajdc, voor Mr Rldd«r Bmmanuel dydewale : 275 SPARREN, 50 tot 80, verdeeld n koopen 60 koopen VERSAAK- en HAGEPFJRSEN. 30 koopen nlandsche en atnerkmnsche EKEN, 075 tot 1 m 12 koopen TAHX1B, 30 koopen SPARBE- SNOE, <S.-oö«e <u groene BU8SCHEN.(M ïfstube VAN DEN NOTARS -.GUSTAVE.! DHOORE TE BBRRNEt ÓP^BAR-E VERKOOPNQ VXN ven WOONHUS dlenendnvoo»! WagetmakerJ BSERNEM Bamenda»!»,- gjoot 25 n. 90 e. Verdeeld koqjx»»..bewoo d.,door M. L. Do Wl-S WJ^we.,{kens<e...,..,. t«;. w^ln^ep, - Bcerntnv Roerucadaae, tat tmrberp -bawoo-d dbor ;.M Thépphel Va». 0/Q. nslèlp.cjn kg,» Prentkaarn en Kerstm», of Neuwjaarskaarn: a) zonder brefwsselng: bnnenlandsche denst: 0.10 fr.; Congo 0,25 fr ; Luxemburg 0.10 fr,; Nederland 0,35 fr.; andere landen: 0,35 frank. b) met eene beleefdhedsformule n hoogs 5 woorden : d ; d ; d, 040 ; d ; d. 0,86 frank c) met geljk welke geschreven meldng (open) : d ; d. 0.60; ld. 0,50; ld. 1 fr. d. 1 fr.; oqder omslag oï onder band : d. 0.75; ld. 1,25 ; d. 0,75; d. 1,50 ; d fr. Naamkaartjes a) zonder geschreven brefwsselng: bnnenlandsche denst: 0.10 fr.; Congo 0.25 ; Luxemburg 0,10 ; Nederland 0.35 ; ander? landen: OtS fr. b) mot eene beleefdhedsformule n hoogs 5 woorden : d. 0,25 ; d ; d. 0.1Q: ld ; d f r. c) met geljk welke geschreven meldng ld ; d. 125 ; d- 0,75; d. 1.50; ld. 1.75". {et s nsgeljks aan bevelen de Neuwjaarskaarn aan het wnket der postkantoren af geven-s»ndsr.daarvoor tot 31 cember to wachn en n afzonderljke pak-" ken vereengen, eenerzljds da kaarn voor het pastkanton en anderzjds deze de voor de andere localln besmd zjn.. GOEDE HOFSTEDEN TE HUREN. BELGE: zonder overname : Schoone HOFSTEDE, 8 ha. land en welde, 1s hoedanghed, prachtge gebouwen. Streek Doornljk, aanstonds vrj. STREEK BRUSSEL-LEUVEN: Goede HOFSTEDE, 8 ha mddel zch ver- groon, voordeellge pachtprjs. STREEK CHARLERO: Bes HOFSTE- DE, 17 Ha., land en weden, toebehoorende aan rjken Eerw. onder-pastoor, vrj met STREEK DOORNJK: Goede HOF- STEDE, 13 ha. vrj volgens overeenkomst. WEST-VLAANDEREN : Over to nemen aan voordeelge voorwaarden : Twee goedé HOFSTEDEN 22 ha. en 26 ha., overname der bekleedng. Aanstonds vrj. STREEK CHARLERO: Schoone HOF- STEDE, 50 ha. 1/2 wede en land pach; n zonder overname 500 fr. de Ha., -, Goede HOFSTEDE, 70 ha. pachn 300 de zch de kwes de weergave de ft àha n 1778 aangeslagen bezlttngen mede heeft Verschedene HOFSTEDEN TE PACHTEN aangetrokken. j m.frankrjk af 150 fr. de ha. DE VERKOOP DER. BEÏEBSCHE Voor nlchtngen schrjven gon 5 fr. KROONJUWEELEN voor antwoord of spreken r OFFCE M- De Becrsche kroonjuweelen Zjn deze MOBLERE ET AGRCOLE, 7, Noordweek onder groo belangsllng geveld, straat 7 HARELBEKE. Tel De totale opbrengst bedraagt pond l^ch^fr2ï, e kf 3 meèr dan 40 mluoen Bel " ~zrrrsssrïït7nrsm g v.: r. V.,. ^ NEUW GEBOUW, gelegen Gentsche een- De beroemde blauwe damant der Wtl- weg 46> zear praktsch garage en kekenj, w fcql OAklDvu. gu C^ü bachs bracht 5600 pond srlng op, (hetzj hok, bloem- en groenselhof en boomgaard, frank.). ; Zchtbaar s mddags. 1 BOOMGAARD ej BOÜWOttONDÉN 1 ;; / JEEECLOO, ; J X DeU.Notarls Arnod SCHAUTTEET - EECLOO, sul openbaar verkogpen met-.)ve(.wtónfen, 1/2 luslpennlngen : LQÏ EEN. SchWne nbéern ngeacb VLLA met AFHA^KELUKHED.EN^ en -HÖF/gelegen ÉBCLÓO,. ^ de Oostyeld. straat,gekend ophetkadasr sec D nfc. 778«on, deel ne.778t groot;, yo.lgens mj, tng 555 m2, palende Noord de Oosfyeldstraat, Oost Polflet Serens Abel, Zudlot 5 en West lot 2..,.. LOT TWEE. Schoon eh gerefljk BÜK- GERSnuS met GARAGE,., gelegen olsvo- ren; nr 140, sec D m"77dq èh deel r?8n gtoot V. n-271 mar-pblend^noörd.w straat, Oost lot 1, Zuld lots en West Vende Voprde-Baudts. Eduard. gebrukt, door M.. Arthur Soeck.- tot 1 Me 1932-,..LÓT DRE;. Een p«rcoer BOUW, GR0ND, gelézen alsyore^nde, Jfcekes ^a -sëctlè Ddeet vat nr7t8r, groot v. m, 748 r m2 palende Noord lot 5, Oost lot 4, Zud de straat en West Vahde Voorde-Baudts Ed. LOT VER. Een perceel BOUWGROND thans denende voor boomgaard ; en frutgewas, sec D deel vap «tr,77gr, groot v.m, 765 m2, pa!en"de Noord" lót 5, Obsf Polflè- Serens Abel, Zud de Lekestraat, W, lo^. 3. LOT VJF. EBtt deemeanö, denende gedeelljk tot boomgaard,utunbon kl^nf, perk, alsmede het kekenhok, sjectc D deel nr 778r, groot v. m. 20 a. 94 ca. palende Noord lot 1 en 2, Oost Polflet Abel, Zult" lon 3 en 4 erv W. Vande Voorde-BaudLa Lon, 1, 3, 4 en 5 worden gebrukt door de egenaars tot 1 Februar NSTEL : DondMKhMr 24 Deoeröber 1031 TOESLAG : Maandag 4 JaauarTlfJW,, lkens 3 uur, bj den heer Prudent "Wémeersch. Staplen, Eecloo. :.... Voor plan en verdere nlchtngen zch wenden r stude. EEN SCHOON en GERECTLJK. BURGEBSHUS,.-, gelegen to. EECLOO, aü-den Gentschef senweg, ~ met nevonslggende WERKr.: PLAATS, aangelegd voor wponhuls. vensdenstg als garage, <>r. beklan HOVTNG gézamenök groot , : - 25 Het hus bestaat ut rras gang, salon. electrlcï en gaz. 51 UT DE HAND TE KOOP :.. EEN AUTO, merk.«.ruck^. 51- "VERKOOPNG. o BÖÖMVEND^TE.. Notarssen DAUWÈ EÉCLOO.an VAN! DÉR EÉCKEN GENT z.üllen ÓP.. MAANDAG ZS DECEMBER 1931 om 9 uro s morgens, verkoapen ; 53 KANADAS 1.50 m. tot, 1-75 m. ; 70 EKEN, 1.20 tot 1.70 ; 1 ESCH flo aren TAÏLLE, wassende EECLOO, Pokmoer en Bekbösch. Vergaderng r herberg het Schum-., pntje, Eekloo, senweg naar Gelt, 4,9 STUDE VAN DÉN NOTARS:,... VERHÊECKE TE MOÉRKERRE..? SCHOONE VËNDTÉ «.. -,-v! OP WOENSDAG 6 JANUAR^ 1932 om 1 uur namddag LAPSflSHSURS- Graenondjk atn deoude Herberg,gökOJtd onder de naam «tn den Lapper», vao :.; 2000 schoone BÜSSCHErfes«ü)-,s);: 20 koopen TRONKEN, en 2 schoone, züverö CANADABQjftMüEJfe, Op comptant en gewone voorwafr»»9,.(52 MàîvCa^BîOROOTB! R,...JJSHOO^jÜ M ^ 1 Uaé; opertbar vëroopen : M koopen «waar gwjvenadïslagmoctv^ en 18 jonge EKEN d.bo tot 1.38 m. " 50 KOOPDAG SA?R CKE «Rj^swlhóf»» K\- " : : o V..-w;,- Door utschedng bedrjf; l :;";... :."? Ten vovïoekc dbeor Kamel VóCn öèn Bossche, landbouwer to Kaprycko, «Hyascnot» L>5NÏ}DAG.2>, DSCE»H3 SR 11)31 to capryeke om 9~urè! s ndrgcnó-jtpt, door het umbt. mectóort DECOÓKEBX,Tl:p. BAS3 VB8LJD : PAARDEN l Ü vossc merre bevêulee- (ende dracht 20 Aprl 1032) ; 2) zwar voerrle, oud 5 jaren, (voor twee -dlentfen); 3) vosse ruh, oud 18 maandpn, 30 STUKS KÖORNVER a) a«h$ melk-, koeen, gekaf-, o? bü do ba; b) vlj be-, lïalfde vaarzen; c) T>vce achtnmnand eehe ossen ; d) tweo sprlrgsrs, 0) twaalf kwookelngon, waaronder- n dfstómneuhï gen de alom békénhsff st!«r (Êercpfjt Gont 1931.) ZES LOOPERZW.NS : DEN LANDBOUWA^VVSt: dro. menn«? wagens, twee draakarren, pon Chocs >n«t getug, tremkar, maamachlon sl»«);-, dorschmachlen met manége,.allcrlcl lanabouv/alaam, spaden, vorleen, reks, ^hf^j?- yachen, cultlvaür, rolblok, nalpómp, «yfc SrtKken, enz, enz. Breeder beschreven bj plakbreven, Verders eentgen HUSRAAD, zooals t«fels, stoelen, spegels, horloge, kassen, bédstoelen, poln en pannen, rommel en al wa. er koop zal twngoboden worden. Vergaderng n hove de heer verzoeker om S.J0 ure stpt Caprycke thysselhof». Om 9 uur den husraad on olm, onmddeljk daarna de beestlalen. 13 cn 27.13, KANTOOR VAN DEN NOTARS t AUGUST VAF.NE TE AAHtöEEUS.., vewprre-van ut - GJCZAAGPE- HOUTWAREN..4 OP ZATERDAG 28»ECEJtBE».«. (aljnde 2de Kerstdag). om 9.30 ure «/morgens AE3RSF.ELE térherberg t Hóoeke. n vemeke Mjnheer Honoró Carp^tcr, houthandëkur Meulobeke. ; Gewone voorwaarden, : 69 STUDËNDER NOTAUlSSfcN Lft VÏAKNE TE Ay\lt86L -<l en VKBMRERSCH TE THOUROBT. VKUNO VAN : "» WASSENDJ-J BOOMRK } OP WOENSDAG JJAS ÜARÏ 19K :/ om 9 ure s morgens m hov» en tên" v»p> zoeke Mjnheer Maurltz De Roo, land» bouwar-grondetgenaar Aar»ele, ïenwef op Vynokt 80 KOOPEN CANADAS waaronder vorsehllleade 10 tot 17 {«- ceelen 8 KOOPBN ESSCHKN. Allen staande dcht den senweg. Gewone voorwaarden. 51 KANTOOR VAN M, DSARAV«. ( NjOT.mS TE W003EN.7 0" 1NSTKL VA& GEMEENTE MKTCKBM Koop. - ÜOFSTKDE, groot 4 l.a ca,, verdeeld n 3 K>t«n, k«d, s«ct, t> Sttf cn vok;. Gebruk Ch. L Bêrh & 2^74.01 fr. PrUrt» deels aan egenaar «n paéhtr,,-koo«. HÜPSTEXR groot 4 ba.. 14 a. ^»fll :Kad. O 242 en vogr. OebrukP..Ryj^ k$butoh 4 «am ft. Prljïle d aan :js«#>?. pmts «P Patt«. --..Koop m. ZAAUJANDEN groot b. Sect, D. c&.w vojr. VenMd^ j^a.^n. osbrukt %,-vmm. & xm-- ttfam «onder ^esohrwen^paehl É k S j ï k JW H NSTEL VAN : EMBENTE MERCKBM».DKOKMBEB >Ml.»,.om.S ura-namddp; r.twrbe dhe JuJès.A^ahjVbosen tc Warvll«, dorp, wt ï jèea.ave3u3elegen-.wqonllua met AANHOQJÏGHEDEN en rtumerhof -WATERvra^.; Cafwtra«t;. kadsstr«1 M-ftcud sccce Vy.rtaînhJr 9730, groot 8/%rcn 30«entlaran../}..,.; } -LÄFETST HEWÓFFFD.GEWECST DOÖWD«WMATN Charles Geeraért,,,,, ; V» -, 4,QjW»\»ddeHje- ^dt^jmm. -...j SO tlécam 8NÖÉCK TETHÏEfï. OVÉEBSAG : Woenwlng 80 Dtjpèmb^ 1931 :tdken <.onv-2 ure hamdda^ té Tbolt.-r Uerberr,-«De Bormarkt». op do OVoot» SfafKt.-vón-: GEMEENTE AELTRE: 1. zt%voornaam WOOffHUfS mct STAQE.- met ruïme MAflAZlJKKN. BERQEPvAATèPN, PJ3ËRD- en KOBSTAv LËN^.JKOTTKRrj. ïfangaars en WA- GENHUZEN, n de STATESTRAAT, «n UTWEG op eene «ndere straat, -ERF. KOER en BOOMGAARD, aaroen groot 20 aren, 03 centaren. Geschkt voor allen handel.. n.,.r-. TWfKE PF.RCF.ELKNT BjQ.UW GROND; n de Stastraat, faqade elk 6 m. 75 cm. en groot 1 a. 12 ca. cn 1 a.w c Hl. Daarachr TWEE WERKMAN»- HUZEN en TUN. groot het eene 2- a.. 40 oa. cn t ander 2 a. 25 ca. TV. Achr deze woonsn, met 8jnct, facad- tor straat leder, ZF.VEN KOOPEN BOUWGROND, samen groot S7 aren. 80 oa heden tun en boomgaard.». y-, r» Een «choon PERCKEJ- LAND, al» bouwgrond, dcht den jzcrenweg, langs 2 stfan,,,wjk Telrllnck, aan Herlfjerebubo samen" groot 89 a. 50 ca. Verdeeld n 17 per, : meestondeels 8,met. façade. Gebrukt door Mr Leon Goamlnno en andere en DADELJK VRJ, nzj d? werk {«Rl^l^ntrt^JU«^«J -,:? - K - STUPEN VAN NOTARSSEN, - FV.-VOET TEJA^TTRE -. en VANDER EECKEN.-TE CfENTf. :..;. O;-- ï VENDTE VAN, SLAGHOUT V äel^re. Kasel «Blekke^vljver.»., wjk Marla-Aeltre, op : Kómptaïté betalng. 47 De Notars MAÉÏENS, RE zal verkoopen; n vérzoesé jhs& f! -&êt> Heer Baron Glefl de Pelchy op - - ZATERDAG 2f DECËflfBER)198t om 1 ure URSEL, (Plkehs) ; / r^ 3 ha, zwaar SLAGHOUT, CANADA EK. Vergaderng aan de hofsde r knde ron De Clercq.,,,. ^Vj, """ S r(.vj.c.! -«5! 1 MtMk po Nptarlp VOET AÖLTRE, zal met tusschenkohst de notars BEÏAERT tc GENT, en n overstaan y n den heer -Vrederechr - het Kanton Ncvelc, openbaar verkoopen : Gomeentó POESELB by- Nevele Twoe anneenalend» WOONHUZEN, met.afhajsoèn,. SCHUUR cn HOFLAND lp de Morperstraat,.groot sumen 99 aren. gl) centaren, Het een bewoond door B. LampaertrVrJop.":Kerstdag r- Het andere bewoond door Ach:JahsSèns. Vrj op Mélav0Äd ; 1938; -:-,. ^ -BENE PARTJ LAND,- gelegen alsvoren, groot- 28 aren, 60 centlaren Verpacht zander, voor waarde aan Cam. De Vreese,. mts 450 frank-, TOßttMjä : Dnsdag 29 December lkens óm 2^0, ure nam. tér Vredbgoreoht ïé Neyfeè Dörj).-.., BM STUDE VAN.DEN-NOTARS DEMUELF.NAERE - to RUYgSELEDE...-(-. V." > t..... UT TER HAND TE KOOPEN ; EENE.KLOEKE TWEEWOONST met, alls gereven.,,ruys3eléde, Axppelé,,.bj.«e Wanto. groot H.tf7,08,, Zch wenden r stude. 47 (#. Z^flRBAÓ 26 DECEMBER lftl.^jnc^o?8. jcwjetdag,. to begnnen ora 9 uur jlst vqörmddag n [huze vrouw Vale Mo DbVrlésé, echtgenoofe hëér Alldopï tódrhwghè,, --to, ; R%s8elëdé > ; : Oüaë Tlleltstr. VEPTDTE-VAN. naar v,.koop; l. -,OFSTKPE, groot s h. o,t., n.^ss.-. cn..verdeeld n < lotwrhad; ett S? m Gebruk klhder» Strubbe k 12^10 fr; Prjze dcejf aan egenaar cn pachr. Ale^zoBder geschreven pacht, ZTDAG: MAANDAG 4 JANUAR 1938 btf Mr. Jüc-jues e Hol Contnental» ore 2.S0 uur Dxmude. 142J Stude VKB DKURWA^RBE» CH. CUUSYS Kmtnnowrtmt, Nr GENT. (Tet,^! 1»«). OPENBARE VERKOOPNG EENJBR VOLLJBDGB NSTALLATE VOOT JNOELEODE VLERSCtlWAKEN" TE 8T-AMANDBBERG, Achrstraat, 164 (dcht Abwerpschestw.) De Deurwaarder CH. CLAEYS OENT, Kammenstraat, Nr 19, sa) op MAANDAG 98 DECEMBER m om 9.30 uur s morgens, openbaar koop osnbleden : EENE VOLLEDGE NSTALLATE VOOR. NGELEGDE VLEESCHWARKN bestaande namentljk ut hetgeen volgt Gazmotor 10 Hp sysem Otto mst to»behoorn, Machn Kutr en Wolf (Mengel en Draamachlen), Kapmachlen, tardm- chlen,. Vleeschmolen 43, Kapblokken. Sntjmachlta, Hydraulsche Pompen, Vemachlen Wagonettcn, Kookkels, Autoclaven, Stsra llèaurs, Sstceuzen, Kels, groo atoon; kl «Jules Wodonn, Oven «Plsrs Frè. res >. Dooeslutmachenen, Hespeprusen, Bascuen, Kar, Gereedschappen, Groo hoeveelhed ledge Doozen, Znken Baden, ans, cjz. KJroot ä^ntal PouHe.«, R«t?0B; r^rwwml». fer.en verdcr& ben, oodghedentótutbatng dergfljken handel. "ar Op kompt^-nt.«n.jgowona; voorwaarden.. ; BjgJbsfaéBdag #"-fé&mef ; ÏW!rv»t Q tot 12 ure. 52 UTTER HAND TE KOOPKN J, OOST-EEJCLOO, 3 NEUWE WERKMANSBUZEN Kerrestraat. rls , ftct eder 400"v. m. URVE. Eén onmddeljk beschkbaar. Sleul bl -den.-veldwachr...nlchtngen en. sdhrjv.cn. bj.notaru VAN- DE:MOORTaLE GENT. Huurdochrsstraöt, x De Notars MAURC3 VAN CAUWEN. BERGHE, verbljvende DF.YNZE, zal opnagemeldo ztdag, openbuu-ljk verkoopen : GEMEENTE ZEVEREN, wjk Leeuwkenshoek cn Langemeerschkant.. Koop. HOFSTEDEKEN met TUN, groon BOOMGAARD n volle opbrengsn ZAALANDEN, groot 2 ha. 08 a. 42 ca, Slechts ngesld : fr. Koop. ZAALAND groot 48 tt. 56 ca. Sleohts ngesld : fr. Koop. ZAALAND groot 49 a. 42 ca. Slechts ngesld : fr., n pacht bj dheer Reml Verstrae, landbouwer Zeveren tot Kerstavond Koop V. ZAALAND groot 45 a, 32 ca. Slechts ngesld : fr. Koop V. ZAALAND, groot 48 a. 66 ca. Slechts ngesld : fr. Koop-V. ZAALAND groot 61 a. 95 ca. Slechts ngesld : fr. Koop V. ZAALAND groot 83 a. 78 ca. Slechts ngesld : fr. n pacht helft bj dheer Reml Verstrae, landbouwer to Zeveren en helft bj dheer Arthur Van Heule, landbouwer Zeveren tot Kerstavond Koop V. ZAALAND groot 36 a. 47 O, Slochts ngesld : fr. Koop X. ZAALAND groot 64 a. 78 ca. Slechts ngesld.: fr. Koop X. MEëRSCH, wjk Langen- > meerschkant, groot 16 a. 50 ca. BoomprJs 100 frank. Slcchts ngesld : fr. n pacht bj dheer Arthur Van Heule, landbouwer Zeveren tot Kerstavond 1933,. TWEEDE ZTDAG VOOR TOEWJS: 1 WOENSDAG 30 DECEMBER 1931 «Het «. ALLERHANDE-HUSRAAD > en, SCHOONE HUSMEUBELEN stoelen,, tafels, fessen,.c.onmoden, bedden, om 2 ure namddag, r herborg..... poï-manau,. stoven,,enz.. j, Leeujvken» gehouden door.ut Basel-Mest \ e»»wsdjèqs^wkbfèwspïs Mb.lf ,1, -l- Tmb t> tts bsoarf.utt&t: 62 dagü, ïft^gey.^op.^dfl-rp...e ^.M«!).(M, Wfttl!.«!<»»,»<>l l :>< pas een bjna FMat kwamen > f ar de prnsesje pldzaamheld, dt l<le. Maar men zj, er stond t dle taak, hoez na haar gew er werd, klom Tnljke vellghe geweest en v< l et Volgens ha wezen alk slaap, waarop 1 zj huverde b fnschap n een «erkers, aan cc fts om haar goc n- Zj rlde bj nk ; want men. dat zj alléén aam harer med t^n door folrln flj was bang, z T v ontl. Reeds h; f" neuwen dre tot nacht; ma meer mogel jk, uan haar geg

10

11

12 ! P T -» t. - s y \j s Maldeghem, 81 Dwem^er 1931 PN lk ZEG K1NWKHT-XES KF/T H ESB Y GJ ZULT KA.P GROOT ZJN als K "VEEL.en DtfKÈ B E në>m BEG G &N- ^ f V! en VeH melk geef k door HesLy tegenmantel! AFSLAG PROFTEERT VAN ONZE PRJZEN!! [NEW LONDON CENT LANGE MUNT 29, KORTE MUNT 9, ELSABETHSGRACHT 2, HEUVELSTRAAT 2. SUJPSTRAAT 113. EEN PM GENTLEMAN SCHOENEN KANËUEMAND MSSEN! ONOVERTROFFEN JsLlThEGEN : ABSOLUUT WATERDCHT ZONDER NAAD. MOO UTZCHT BEHOORLJK GEVOERD BNNENZOOL N KURK. EN NETTEMN 20 lol Fr. DE GOEDKOOPSTE 25 lol lol lol tol Fr. 32 Fr. 36 Fr. 40 Fr. N T BRUN N T ZWART \ ^ f t /> V.> r... "la... % ^ X.SSs M ï»t«r / UV > M L V/ o Uerkoop. H««!>y «emengd n Karnemelk tremrf mn kajf «root jvao FABREK Jot VERBRUKER. REGENMANTELS GABARDNEN," TRENCH-COAT8, LEDER VESTEN, SALOFETTEN. VOORTVERK0OPERS ZCH WENDEN TOT : Frma Bauwens-Van Lere, Burgsfrpl 92, Genl Um y- \t - -. a ANTWERPEN-LUK Dlplomas GOUDEN MEDAXJES: PARJS Vlnoemes 1881 JURY LO en Bun WEDSTRJD. Veel vleesch en wenvet «foor Hesl>y ïïwm^^ Verdubbeld «Jan leg der HENNEN _ Brengt VLKESC- el geen SPEKVARXENS DOKT do KOE vee» «n vetrjk mok geven MAAKT Ua kalveren vlug groot Vf^^wééfdtoé^j H. ANKUM STETÉAMÉTTFS^ V>Y 8" v. U R U S 8 E t, HESBY.VOEDERS. LUK H(f U HHtM ^HHlff ï JltlH tlllllllf f Jf f ÏU^Uf l ltftjlllïllllnrrlf [^L JC1GEN SONSTUDÜTB WTMtKMÜZEN Ca VJBftSCMUKRE BOELAARSTRAAT, «XelSa. - E B H L O O HAA, ZELF" De (maalderjen VEBSCHUERE aet kunstsenen geven voldoenng aan bun beztrs Kloeken.bjjnw. bjzonder lchn yang, as cp betden. Rjnder zware en grenaga, gemakkeljke tngnngxettna (los«vaat«rlemschjf). Óalge voor afnemen an den»en. Gemaakt met «enhu»,.dle net kan doowlfn en onversljtbaar nt 10 -JAAR WAARBORG 11 WAt OENKT O 1 274» GENEZNG alle «oor, Break, Zakkng, verplaatsng, ngewandutstortng en alle gebrek aan de lchaamsdeelen door de neuwe gebreveerde toesllen den gedplomeerden specalst-breukmeesr A. DUMONCEAU Belg. Frma, opger. n vjfmaal gebreveerd. Deze toesllen, volkomen zonder rug of zjveeren, zonder gumm of elask, worden dag V en neeht en voor alle werken zonder eeng ongemak gedragen. Weerhouden ónder, W... zach REGELBARE;- on handvormge Weelféffende drukkng. zwaars ZAK WATER NjAVAL- BREUK doet ze.langzaam vermnderen, totvolledge verdwjnng met allé waarborg. Matge prs. Waarborg. Koslpoze proevèh J Van 9 tót- 3-vuw tal-, GE1NT, Be 2de enttóe Vrjdag dér maand. Hol df Termon«,Zudsta f"hröö0e^ de 2de sardag ^ekaand, jhpl de Couïtral, 5, Statleplaats ; EEKL(30 r de t! Me MtP derdag der maand Hol danvers, ^fta Vraagt boekje met GENEZNGEN: UUE DE LA MEUSE, 85. BRUSSEL, MEUBEL M A G A Z J N DE CANDT-FEBS Markt, 10 MALDEGEM Te!. 134 Eetplaatsen, slaapkamers, jzeren beddën, [wegen, zels, stoelen,, spegels, kndervo- turen, knderstoelen, matrassen n plumen wol, flocons, -wndhaar, jzeren en houn [knderbeddon, landschappon, schlderjen, encadreeren portretn en zchn, matn, stoelzan, tafels, beddegoed, kapstokken, trapladders, kleerkassen, kndervotu^ [ren, enz. Alle meubelen worden door ons gemaakt. Maken en reparan fourruren. Ultkuschen vellen. Be\yp.ren pelsen, Reeden vau alle soort vellen. [Opvullen vogels en beesn. Vrendeljke aanbevelng, [ Trphon Da Candt-Majyna Plera MARE PNKT EENS NAAR ALCE Dat beekent : " Mondje^ toe Alce weet wel waarom. Mares man nameljk, de a dre dagen over slech koffe gebromd beeft, «daag al aan 1, zjn verde ffs bezg. Dat. had. Ma.re werkeljk net;.gedacht. Nu.bljkt het toch waar té zj^ dat; de.! ; -j-oö» _ b ^ ^ ^ a n a e r s ^d lïj - ow n>nuj j. - e e r n op^^^^^è^^n^ avond onthuld -worden. Ook de döktèc ^fwje«haar man gsren npg geweest 9, vond het Nr KOFFE HA6-.. gébruken.» ^ ^ ^ t ^ L ^ V oor KOFFE HAG worden de bes koffesoorn ut de hooggelegen plantages Java, Arabë en Centraal-Amerka geïmporerd. De koffeboonen r orden zoodang gebrand, dat het heerljk aroma geen tjd heeft door den schoorsen vervlegen. Het bljft n de. boon en daarom s de onschadeljke KOFFE HAG ook zoo lekker. "> TVT t e VERZENDEN AAN DE D O N KOFFE. HAG - MAATSCHAPPJ, MtNTHOFSTHAAT, BRUSSEL Geleve mj grats en franoe zenden een monsr KOFFE HAG, alsmede 10 wapenxegeh en hét drukwerk betreffende het verzamelwerk «De Wapent hét Konnkrjk Belgë «a het Groot Hsrtogdom r Luxemburg». } Na.», j "A&e, : v...:...-. { Plaats a.m.. j ZJt GE VERZAMELAAR? Tegen nzendng oncfar taan den bon ontgt Ge grft \ ; e» 10 wspenzeg^l»^. ; X-W,(-.< alle nlchtngen-,.,.«jh«fc1ov»s: norrc! schtrend propagandawerk «De Wapen het Konnk "k Belgë tn het Groot Har tojdoro Luxemburg». Knp. dezen bon ut voordst Ge bet..yereet cn «nd hem nog h«. " dén aan ons op. Wj renden U Jeljktjdg kosloos een non. " fl«r onzer coffeïaevrje kofsk -, tv mm :.(ffo.. «); f O.,11,-lll JlJ, m : n. : X.-...: )!.. j! DE GODN DER KOUSEN!».jam uw been slank en elegant, s ver- vaardlgd ut prma grondstoffen, serljk afgewerkt en verkocht aan dén voordeelg- sn prjs 1 ^ Magazjnen DALUWEN-SOENEN Kousen en Fjn Lnnengoed VELDSTRAAT, 6S," GENT. Zelfde huls : Hyp, Uppenplaats, 8 (rond Punt), x Handelaars! Burgers! voor uwe KOLEN eon adres-: JULES DE VXJEGtERE, Molenstraat, EECLOO. Tel. 77. Bjzonderhed ; de kolen der For tane levêque en Anthrao. 10/20 voor loa chels «Cney». 4 De Wnr guur zjn! JL.F.B.2079 Kachel «GRANUM»... De vermaarcfev v;ulhaarden RECORD met en zonder gasopgngsslsel. De schouwvuren STEL- LA, WESTMNSTER en NELLY. De kachels TTAN, BRUXO, BENJAMN, JUNOR en bjzonderljk de gebreveerde kachel GRANUM branden ratonneel en spaarzaam den klenen anthracet 10/20 en worden vervaardgd door de fabreken Les Fonderes Bruxelloses s Deze toesllen beden de méés waarborg. e Haren bj Brussel sss s v s» ;>5 Onze leus s : «j Ejaen Crea, Geen namaak! DE BESTE BELGSCHE FABRKATE M : Tl {S,.TtK:. -.k n-.. X890 Regenmanfels. Lederen Vesn, Clejassen, wolle Gabardnen ech Engelsche Warproofs, Pelernen, Galochen. N GEKEND Caoutchotx Magazjn C. VAN DOUSSELAERE 3 Zudzandstr. 0g BRUGGE <bu de sta) G O E D E LEDER VESTEN VANAF 295 FR. Botn-vvaraarzon voor alle njverheden Leder-Handschoenen voor Auto- en Motuvoerder3. x JZONDERE. N CEMENT EN FORPHYRE -r. vah<530 x 30 n dkn 3, 4 en 6 cm. aan prjzen bun concurren? Wardrukkng Kgr. ^js^tfcen Ach. VANDEB CRUYSSE, >HO^TKAA, Nr 9 (Scheepsdaee) " : BRUGGE Telefoon 969. S^aeö;, Kalk, Plaasr, Senen Pannen, f^nz., zjn eveneens bekomon z.19.9 aan,"dë voordeelgs prjzen. STOKERÜ TH.BEKASRT ST AMAMD3 SE ^O OKKASEN: 3 Camons FORD, gasnch nagezen. Te begnnen af Fr. 1 Camon CHEVROLET 4 cyl. 1928, volledg nagezen en met neuwe carrossere met bache, kabert voor dre personen. Urst voordeeuge prjs. 1 Vohre CHEVROLET 1928, 4 deuren. 1 Voture OAKLAND, 6 cylnders. 1 Voture ESSEX, coupé 2 plaatsen. Nog enkele NEUWE VOTUREN MODEL 1931, lqudeeren aan bjzondere goede voorwaarden. GARAGE RCHARD GERNAERT Slaleolen, EECLOO - Tel. 73 Rechlslreeksch agentschap : Chevrolet - Ope-Btz. r-,{^a^aa mï

13 f ^ w r - n? e ^ ^ tf MAJUD r 13 a vggens 7 k&lfva, llngeo 8 f r. fe ANÜE varkeas, A! H ber.!. 6,50; 10 <«68 «e:. BRUG,,we 88; W uo \22: er. WAPl gens 6-7 ;oen 5,50- duvon v KORT drjvlgh Uend kl - Weto; De. bleven. --Pe ye vlas vat xoa v. 780 a v8 «00 ft. tngsoc "bests k ««as 8. De ra fr.; gu naturen m ï. ÏlC,ber. aavér 9 è 92; 79 ; gor jwdapj: «reu Q»f Turfc.«0; lj» Jljnaao d. cooo Veem ev.! jttsreh" Qevö( «; kle den 13-: Ntra ljnzaad U«luwè! Groe Wén ] ea,4,l hwfr., ME, O. laardap ï et jïft-48;! Ver (239, va.vee«fop voff.voet 6, 1.geglacb.Oroej dw8jk Atf^V- v. o,40 f!0,«w ;.lr.» worl«uam; 4 qtn ;.drutve.ton slt... aangev j op <j ben «! veeaao "zoolanj; voor j s. De :want ï "df-trw; gen. Met lachn,re 80 t deren kens. Het Mand, voer r gaat R! en ma / De 1 weng, vleesol mnde ; TAï ; er. bedue ;. vloed dajea sun ZoqS 6L«,y : maatr..land - geen verpll brul«ultalul gebre) ljdt, KCK markt - oogst gen y.»ja; dan \. HO verhö STï vporj. cftaa cogge DE Tot wcht verkc per K de t de-k dat h de v zesde verle even p vasts weldl > vsch, Maa. ker, met werd verv< de k Nytjft; Er ( JDeeé! len. 1 het s vloed vohc sepa:. on é -,d«v A N ANKER È n Algemeen en eeng- vergenwoordger Vóór gansch Belg: J. VSHHAEÜHK-DE BAETS Sendtol, 88» GENT - TeL 13W3 Vóortverkoopers vraagt önè vöbrwa»rd.ë.b. HO^EWEBÏ^OTpE^ G. ALOERWERELDl QNAFKEUJKlSPLAAÏf, S ; GENT ST.-rEfERS. TEL. m w 1XNT2AGEN TOtTPES BOORMACHTENEN VLAK- en VEBPOK SCHAVEN 3TOK- eu «JJPMACHElfEN Vraagt ons tozoeb. : ö Gemak betalng. 52 HOUTBEYT^RKMACmENÉW v VAN ÖÈN ABgKLE SfOKERU TH.BSKAÈÖT ST AMAtlWagRO rruren - P e l s e n Wekdt U tot het tüd gekend Btts DÉ O AN1T- FlStS, Marfet 14, M A t Ö OEM, ïd DAAR WÖÏU3EN DE? O ü f R tf ft Ë N GÉ- MAAKÏ, daar koopt men r troüw, koopt net bj Töortverkoópéra, rn^öuzen W AA ft M B.ïf NOCH,, BEESÏ n. o e VEL lüeffr. BewaHngsn kuacheft, voral-, dèrïtgên,. reparas vah ^ounurett wordsn afvaard,ea met de meest«ïótg ên kunst (na lange jaren ondervndlrjr) afgewërkt. Verkoop vatt èhz: Öpïtétèn vogels..^ Reéden veuert Vrendeljke aanbevelng. DROOG EN NAT ZLT n r BA E TS L mm stlt aanstonds Jeuk en geneest droog er. nt zlt, katreffëwel, VèrvéUël ên klêvèt / aaï banden eb Voeöèf, baftfd en velzekn Zët voordeelg è hét tértafdertljd geshlk.knaken der Bloedzuverend«Pllen^ Pr js } 5 tr. de ï^ëó én S fr. de Aé è ^tèn O) ; aavraag pér poat gézondec, mït opïer t vtkó 0.S0 fr.,. Apotheek BAETSLE, EatabetÜMfcj 0», GENT (St^Pletora sfatto) a ; nwéïïfc éé rrwéfbw wambwu \ HYPOTHEEK- en SfAARMAATSCHAJKPl. ^^AfïffWÉaö» NétttUooze Venaooèöhaj» «: 86, MKB, 36. AK11VKBPEN. ^.. a - nresn pp gewone spaarboekjes: 3.60 ^ op rtotjubuekjes Vöó 9!ortaand: 4 % vóór 1 jaar: /0. voor 5 jaar: 5 0j 1 ü. Ö Jw. A otzb nleggers wer bezt mltsèh Fr. bedraagt, zjn koslooa gen all döodeljke ongévttlén véhewao. o, Alle verdere ftdhtrgëï Bekomen b... de plaatseljke Agenn:. ftoer Arthur Wlllems, Gfl2woen Landmt "^ Noordstraat 44 Malde^hem. Hee> f Kattüel Défonaèca, Handelaar, Öröenmark 112 fe Mdd^burt. H«e Prtópêc Btagghe man, Cruput Adegem. Hèéf Gttttaa Va» HuU«, Gemeen Beamb Oede ö-jw!»«.» B. Van Hyffè NE9BRKOUTEB, GENT dtèht bj Jüstéétalêa Telefoon mmer belangrjk; keus ÏÓÓ tot planos uwó oh oócaalen. Groot ge mak fan betalen. «M&af hoe kon het dlêr dat doërt!» vroeg de kezern ongélódvlg, rwjl de kezer haar vol bawcnderlhg aanstaarde/ «Ja; k wst z)t bet öf hét gaa zou ; maar k moest het Bépfoevefc öj hèrhnert u. Al, dat k U oh» hét laats bjtétdoax vroeg? k zou hfcf dlhg met g<sén ttó" hebbèn aangeraakt, nden het net zjn hut gebad kon Hébben. «Just, een üwak,.. k oe t beproeven of de hond dftarvaö n acl) öp kón nemol én begrjpen wat k hem gede. DêuWttè. tfoklen wj beden nacht op wacht, ndèh k net. ontdekt had bü k gêbjëvêr zjn, lot het mj gelük et Wéé vflbrftf voorbörcd op eenge nus bloéjés j haar mjn geduld werd not op de proef gesld. Üvéfl voor half twes begon hêt dé? ötrustg worden,, k let hem ho een ïtóts maa Pn bref ruken en toen lep hj op de deur. k bedudde hem ha«l stl té stjn en ) met hem mjn kèfflftr Ut. Hj lep j vsoht af op uw studëefvertrek ên k >pende de deur daar...» «O! Eaabeth, hoé hebt gj dat tëdürtd " ep de Özarha ontsld Ut. «.«5j;Ut gj, dat K lafhartlgèr tm jsljr an een msdadger? vwüegr de graowór- : ït s een prachtge daad! t» vérku&rde kezer ontroerd: " Aljt eeft geljk ; net één óp dultêtd t?n zou dat lobben gowaagd». Dm xjn de 999 Anderen ntél Voel had k den hond bj «j er Hj - rntfn wl zoo goed versen, H^t hj re- -«c.ht op de pesoort toenós eft de^è frond had, vóórdat k hét lléht kfm,holflr«bwerkngs MACHNES D A N C K A E R T Veeajrtsenst. SS-63 Brussel Oe bes macht ness. >e laags rjzeä v/e was het?» vrr^< Se Czarlna adom- Vergenwoordger det VlaAhderen GL EKJRENS, Orchdee- traat Sat. AwwdsbéHt flent. en to<béhöorn»oor allé toepassngen Bl^ltXJS e» têlq» t kleuren.^bot aauut-befceds tfekjeutts» vóór alèöérlöltéta-plaafln«en <ltrzem«a BOUS 8ALRKM - P - A. OlANENS-PnCSSÉNS BORLAAÜSTTRAAT, da C t O 0< u Tel. 133 Kj^^SCHÊ STEEN T»n BEERSSE. GESTCHT N 1904 genet de Maatschappj voor HYPOTHEKEN GRÓNDEN er VASTE5 GOÏSggR^^ VOXE0G VEBTBOVAVÏÈf. j BEHEËRRAAt» :! H. H. Baron J. do R<?sóe, Vlelstlm, Vdorzt-, Markes P. dart, ï?(5.racvhè«v Z. J. Paus Plus }C, Brüsse: Baron Orban de Xvry, StaVelot. ~ R. Bèvqê;s dooatklrké, egenaar, Brussel. J. Van Cauret, beheerder kolonale verjnöotschappan, Aht\Verpent Hertbeft W. ;de Kantzow, egenaar, Srusgel, M. HUgle, egenart Antwerpen. P, Thrl(ayè, Vèenaarv Mddelkerke. B«t«Urder: C. ÖAÈg^ A^T^ftPfeN. Nog énkele agentschappen s-jn begeven FUANKBWKXX, 23 ANTWÉRPEN. WNSTGEVEND 2TS VAK Manoen en vro!?én e< toonend huswerk wor U aang>bod»b óp dè ^ewaarborïdé ëïétókèhn clecla gebreveed wujseut. fantaele n fun on strof feclah» ÜêK " prachtgs werk en de grootst«ofbrengsl Werk verzekerd ftnï fen toae wet ot wlder contract ao 24 tot 42 anc de dozjn maan en wouwen kousen köslooa» vemkrgde aan leerlng, Vraagt grats geïllustreerde katalaog FR. DHOSSCHE Kortrykschestuenweg S18, GENT St-Plera. s»tthtnfff«fffff<htfta«ff«ufuhfftfhtc^ LEVEN ONGEVALLEN BRAND AUTOS - MOTOS PAAftDËN étu. VÖÓRÖÈÉLGSTE VOORWAAflDEN M.COUN. BELGRADESTRAAT. 4. CENT. Bj de ZUDSTATE aan het ROND PUNT, Telefoon AGENT de CANADAN PACFC ANTWERPEN, CANADA, VERÈENGDE STATEN ZEKERHE VÓÓR U W Ë ZONDHED s : Grep, hoofdvlrhähdstonden, Äkl^ M;! k> jsjoï j jen fandpjn, p)lj^hv;,5 s.rmo 1 x) j!. nzenuwpjnen wofcufe dóór Van het Deze oeders zjn een ueèkénd geneesmddel, want nïêhgènslaande hmné krachtge werkng op de pjn. zjn ze nochtans volledg OnsChadéjk én verdragen zelfs door dè zwaks maag. Bovenden?jft ze net alleenljk een pjnstllend, maar ook nog eeft verkwkkend mddel voor gansch het organsme Want ze Hémen neerslachtghed en noétè v»tg... - rrjs 4FR. (8 fkxdws)11 FR (24 p«d«j) 20FR. («pw<tn) H ALLE APOTHEKEN Algemeen» depot : ApolfceeH TUYPENS.4- s e Snt-NKUat-Waat be HEVGSTE dè HOEST s spoedg gestld en Weldra genezen door hef fpypul gebruk TOSTPlL! " Hét zjn klene plletjes, omrollen n suker dus gemakkeljk om n nemen. Ze vormen het krachtchs geneesntddé onder den klénsn vorm. PRJS : 6 FR. N ALLE APOTHEKEN Alfeneene Oe^t: A 0lh«ek TUYPtNS tt Sw.KUut.Ww «Dat zal k u zeggen, als gj en NfeolaaS wen bref, dle zj jst had neergelegd, en Eöj belöofö hèbt net zwak zullen wezéh. wat zelfs Al lx zal overtugen 9 dat zj nle! Herlrnert ü, dt mand, de zoo ets laas- aarzelde bekennen ; maar ofschoon t\ hértlfsksh doe«, eeh gevaarljk ndvdu n, zch óntvalleu Het dat zj medeplléhtlgan de ut de maatachappj vèrwjded moet had, wegerde zj dé tè noemen. k heb wórden. Gtj weet dat fe nét lcht bahg bén haat- daarna n bewarng gëgêvèn aan den et er net houd de zakéft onder té dórt- kapn der wacht». kere klèuréb n zen ; maar k zeg t n «Mss Bellngton! het kan net zjn! s depen ernst dat den» persoon geen gra herhaalde de kezern geheel onthutst. mag ontvalgen, net losgelan mag wor «Leve Alx, k maak mj.waarljk ongerust over uwe blndhed. Eergsren to«n den, om opneuw begnnen. Zelfs al werd fcj dé gremen overgezet, zou zj nbg ge mj de zaak verlde, besloot k onmddelljk er tot eken prjs een end aan ma- duchn zjn ; want zj s n staat zch Wreken». ken, Gj weet dat k er u op wees, dat ut «k beloof het u,» zelde de kezer. werk een vreemdelng moest zjn, maar «Gj-spreekt «.zj». a het dan eer dt laats kwam mj eerst weder n de gedachn vrouw 1» vroeg de Czarna. bj ons bezoek aan Mss Bellngton. «Het Js Mss Bellngton k begrjp net, dat gj oot ets gevaarljks, «O! Ëllsabeth» rep de Czarna ver- ets noodlottgs op dat gelaat, n den blk bleekende ut, «dat s net mogeljk. Met gelezen hebt j>. tnoet een noodlottge vergssng zjn. Msschen. had zj ets n de studeerkamer neer ren!» rfep dé moeder ut, «bleven zj dan «Maar_ de knderen, onze arme knde- leggen ; de een of andere verrassng voor geheel alleen lggen daarna?» dé knderen». «Sl gerust. k slep n Mss Bellngtón. «Weet Nlnolaas dan tp verklaren hóe zj kamet». het vertrék bnnenkwam?» «Hoe kan zj het gedaan hebben?» vfoék «Nëëfl, dktïïls waat,» ze de Czaar, «k de kezer penüehd. «Wj hebben haar hfüt heem dëa ayöfda dèh sleul mede én mjn de grootset ïefde behandeld».. kamérdenaar haalt den a mórgens, xk gat J «Wellcht geeft de nhoud harer kasn té hérn twee uur geleden». daar het antwóoh op, ofschoon zj zelf «MsS Selrtgtón behoefde dén óók net. J utrep allé comprómltèrertdé brèvert té 2j hdc een valschen sleul, k vermoed hebben verbrand. ïk z&l êaarné tneè helpwl dat haat kast s»- nog wel éen colleetfe ah- 1 zoeken; maèr hu roédsf8taat mjn ovértüdere zal bevatn, Her Ss sj : loeö slechts. gng vast Op hét tabel aaèïaan bevestgd: «gtüdfeék «Én dlè S?» t V VA m s. / LOOP Ll L/ \/\ r/l l/l VA TEAUR ULADZl v ; V/y, fljne»,»mt de koor $, en. ße onbedudems zltkn Hannen gemahkellk n «er?r««htfeengtv.arhjkek»l»n ohtaarden en e«n leer strenge en kosrjke beha». op d» me«. Sel wlj«d«t «apro» de ech e«1 7 «tmeslfc». Met1s»et snef» werkend mlddel. Het t«$t be hart ne; het $ wo d««ks een klad hemtn weg. Htt bren«v S mddtl rl! het / t»««et een gewoöa «n verdwljnt op el körn tljd k ^ Ä f Ä "J 0nr W0VMt verwende döreloden febralkt wordt «, da na het ort&n(sme ljfl opgelost he l het «rlneüsf «rerext en kracbtlg KoortSverdflj.end mddel. Ht werkt d» recht Jreeks lt op de - oonaken l der besonders oogeraahhe». ZOO»G«l A l Ä S P R O N E E M T H O E F T Oü GEHN VERKOUDH ED.CRE P O F De Grb) ft m Grep legengehoudon sfc«l «a»eknmhfw, füa t 1 de Mtnuu rt S W)0(tj ajr Tom k «Ofnöbe remma 1 1 JMM>tl»rsa tkd lt umrt < t«. <Utm m tnfr, «1! (Jt lllklurtor»»k W^. k u alet utüe t tu jot kcmlmts ua t betrat. 1».1UA lavb-plrotte, Vfcït&MXêétó urt«l Tc ïtfsfcj. j tae 4» Pwrrè», 219. Setata S/M. «, ntt vcrrfwjnt Ubfc. U mtt ÄMk «ASPRO " tk bea tfbtt, U té Urt«té B«44rtt j.»dl ft»»««vs wrtop, (n m p/nlk» < ASt» V--lfcfctt4är U, k sfuj ts d»tt«.tï1<»»n «tlo»t tu. ttn vcfkoljjhtj. «m bc«sl«(! H. M0NF1 LS!»[«/» a«alt? njïhtfujt. \ Avon, (ct c oï tc Kolwtt. 3, Ceulllt Qotbe. WJSXMl,»am k 2 Ublcdc:AM uw>pn.48t-rt: «ualmelgk l!«! hrl yvt«!»ch etfoeut: t. ASPRO wtëe grep ges Wtp.üfaC3UCttf<l tcm, Cf. lh.éftmhm J tlw AMftlt Ätnotfttn c wbhtn öt Uu««dertuÄtASPÄO,tfk<xo«> etf^k»!»-wlrna).! m. Oed fwkumcdffén, 4«l MSftrf4fe<A8Pf»> tkd )K tt eta ktïta <u> grp: 4 avoed jl- > ) lt Kn» Wltfrb, tr nvat «a (»es perom «va j "^SïüJl 1 ^ atn f." 1«««MeUt» J«n»t «K xwtftt) t»t>. ttu r.v V Uä «A8PW)» fkm M W Wwe; & «óltftke trrtu w/ tr stlul k< w«r- tuhnrn dü ofdjftmw» l?m bs>t<mp; ét W («kmmfl etdftlt», tr» e» m trt Uhlt ] «c&ert«t«lj;uxlc dt(n heul«omdel w- < ASPRO» srr.ottkc r (Kb^. sltfp bj <l<n bmlm.rtbw, «tt n he/estw, (buk njcslen Att hotst»svlww, 4< twwj? } Un «ASPRO.». pém«l tklwj^t lttlfü; oluth.! ladetoelamh al lkm-n l avm «eodea 1«ftd >«! mww.hs, ProduktB<t dt mmt us^ereka. Jrfl rtmto» Ut «gme Jl < ßt g««. R. VOORHAMM6 UODOJ QEttAHD 58, VertotKsttrMt, Aot wtrpta. VjlJcfslfül.«, Luk.; ÄS PRO BESPAART TJD.V00RKOMT H E W E R K E L O O S H E D UT O O R Z A A K VAU XlKTE.NET BETEEKENT 0EZ0HMED.BEPROEF HET V00R: O A K Hot s voordealqer een oakw ZO Fr u00pen het bevat 60 ta- betn de ean «voorde Hébben wqn -26 Franken HUKf SroKeaüfH.aEKA RT A.WAHD6BË toestand gebleven, Waarn Bdnehe het ach rgelan had; want Elsttbeth had d/n véttrék E».. «Vólg mjn gedachftldot slechu : Allx morgèh de deuren op Slót gedraad. Op alle Haar zusr zonk ln eên leunngstoel néér heeft mj eena gezegd, dat zj doodarm was j kasn on laden stdkon de sleuls. Men en bedek zch het gelaat mét de- handen, toen zj her kwam. Zj heeft bewezen gn-j vond slechts breven den vndör, de zus» Ëllsabeth Melk den sleuel aan haar wenloos zjn; dus was zj ook n staat r en de knderen, sprekende óver geen schoonbroeder over, en hernam: : zch lan omkoopen, En Engeland s op andere <rs\vchtrro punn, dan het geregeld «Maav o & nodr, Zfhêt ook don nsu hét oorenbllk Hsl&Dds o^^gmosnulkf Tj» ï A^^v&ygfe vat het m&dtdgfld, do vordcrln mrlttcnxa VERKOUDHED H90f<M»lÉt LtHCMO««kAnu.«MaH l9 PRHfKEMUMtltCJQ ZfUMVt^PC» 2EU«ONTSTf.KlNQ HufAettt H«O«OO«T» JMT ZC«UW«CHT8HED RHUMAT1CX GF.W0.eCM «Alt ECK 0 U»1.ÖEOO SMMKEK STOa^mtS^El QOÓft 0«MMNOSTOOel»MkMlä. Utlluntl Agentschap : Anoenne Masoh tos 8ANÖER8, 8. A., Snussel. Verkrjgbaar n alle goede Apotheken. e C B B A r ^ nomen m een warm«n ronk met ctfoér houdên varkoudhekj en en aanval grep n één nachf gen. 4JJ.M, mljgpw»!" ^ B0H08B8 DKKE en PLATTE BOL- LEN n ftoode. POK n allo mab. Gaélbóllcn. Wlde pasbollon. Pokhout voor bollendrnalers n boomen ot blokken. Vooftvorkooper«gevraagd AD. DHONT, Brltantclaan.14» GENT (Snt.-Plers Sta) x and, de Engelsche pers jülcht openljk jftpan toe, het Engesche goud schet dê Oórlogskósn gen dér nchtjes eh neefjes. Maar een dér ladef bsvatta een boek net voorbeelden aan het geld ras vdor, s hét zoo gothtsche lèttérs èn ook ontdek men de heet onwaarschjnljk daarna, dat Engeland efféen én f lóséé bdhkbljetn der egenares. RuSlands alleetïhéêr&cher heeft Wllért oht «nuwe, ongeschkt maken vbór zljrl taak; «Meer dat» tlënduzehd guldén,» zelde dat deze Vrouw slechts oen gélw-tme a )Jnt Ellsabeth, óp hét gêld Wjzende, «en de was de BHtsche regeèhng?» vrouw kwam doodarm her aan en moest «Ja, dat -<töu allés verklaren, % sprak Nlcolaas een hushouden n Engeland ónderhbuden.. Uw salars moet.dan wel heel hoog zjn «Neen, neen! Het s ónmogeljk!» rep gewejsst». de kezern andermaal, «zj Wérd rtlj dööï 1 «t s waar,» gaf de kezern endeljk de konngn aanbevolen en dezè s éeh éng?l. toe, «alles schjnt haar aan tc klagen.. «Dat s volkomen «aar maar ef zjn «En deze som bewljat wat k vermoedde: oö wéng engelen op aarde, omdat Góo zj werd door anderen betaald, zeer góéd wéét, dat zj voor het leven dngeschkt De Czaar knk somber, zjn èt de speelbal worden «nden k daaromtrent geljk heb,» ler- duvels, zoolang zj hér bêhedèt VêttoeVen. nam de grootvorstn ernstg, voorspel k één bé belangrjke vröag s hef.: Wé heeft dng, men heeft onze leve tan cemtaa) Mse Bellngton a&tt konngn Alexandra gebrukt, om Mss Bellngton her geplaatst aanbevolen?». krjgen ; njen zal het n dat geval ook «Laat ons haar kamér göatl onderzoeken. wederom doen om haar redden, ut vrees Of hèbt- gj dat rêètla gedaan?» vroeg de dat zj spreken zal en nu bd en smeek k Caaar. u beden, weest net zwak. J>e konngn zal «Néén, k let dat lévéta«rt u, of aan de eers zjn bj nader overwegen erkennen de pol) over». dat,gj geljk hebt her streng op tc K HeKJ:è ber dat wj begnnen méthet treden t do6rt; : a verklaarde de CrlBH; k WH «k beloof het U,» verzekerde de Czaar, den rdm der konngn nlêt h proces gemengd «al was het alleen ut dankbaarhed voor hébben den oftvèrgeltjken denst oïb door u hé- 21j begaven zch alle dre ttaar het zltvfertrok wezen». der Engesche. waar zj zch opslon, «Paarover behoeven wj net spreken : t was nog geheel en al n denzolfden het s natuurljk dat men elkander helpt. k reken dup op uw vasthed kyjakr, Nlcplaa«, en- op tf!v kezerljk woord. Wlt gtj den naam Van haar waren ^neestér kennen, dan bezt gj een onfelbaar mddel daartoe». «O! zeg het sleohts». «Laat Mss Bellngton ln alla stl taar de gegens overbrengen en cocn nog «5 voö txvb ÜATttA8SM njnlaar en ech vlanmscho sehaapwu stoomde plumen, enz., wendt men zu: Gulllaumo VAN AND8CUOOT-ï>E 1 werkgever tn knljónvéllen MALÓ!- CtEYT, «alledreve, 13, Daar wordt spoedg, goedkoop on tor trouw beulcn thus besld. Mon mankt op alle Bezoek op aanvraag. AFSLAG voor v vcrkoopors geen ruchtbaarhod aan de zaak. achrljf k daag aan do konngn, Haar, schjnbaar zonder bj oogmerk, vragen \vlc haar de vrouw aanbeval <e geen enkel kwaad vermoeden koe= zal het mj gulweg melden en k sen u». Denselfden morgen werd Blanche n gewoon rjtug en alleen den offl der wacht vergezeld, naav de ge.f Van Petrus en Paulus overgebracht, zf««.jat zj de reden dezer, haar echr Welkome, gehemznnghed begreep,.acht dusren lar sende grootvorstn t!» «v.-kou aan don Czaar : " 1 aanbevolen door cx-ptcn brléf volgt». > r per post het antwoon :- ><. uo«net?, had vorn 11 "! Ook de nstruc wólko onderwjl n T gehem was gevoerd, had recda ann lcht gebracht dat Mss Bellngton een"! ner maand con nangeekenden bref Londen ontvng en zelve herhaaldeljk den voormallgon mnsr had gesphn"! Kort daarop öntvhg de Czarna een haar tan ; do konngn schreef - hoe dep geschrkt zll was gcv/cest (locj tjdng haar ln een tweeden bref va" sabeth medegedeeld. Zj had den moed gehad haar aanstonds schrjven, hnrl leed het haar deed zulk een persoon voorspraak hebben gedend, tot zj 1 mórgen het bezoek den voórmn 1! mnsr had ontgen. Wordt vóortgcfl tr» ~

14 M A t a Negende blad-îv- l r!yyll!ll!lllll!lll!!!t!l!ll!l!!ulll!lllll!s^^ l!lll!lll!!!u!lllll!!l!m f V V 2SÏ«; J % : STEP BRUGG NOORDZANDSTRAAT. Tel. 427 Uvtrl «s{«lln9m zonder kosn ( kus VOOR DE KNDERS Gewone en Prachtmeubelèn ; SS S -tfr s «rar,.sr «g-. JE Uzer en boun "beddetje«voturen n alle modellen en m «le p tjzen } Loopparken ; Ploobare stoelen ; Gewone houn wegen ; Gegaraerde wegen. o - Wollen «argëa en gewaterde «preen ; VOLLEDGE KEUS N EDER " ALLES AAN DE NGANG ONZER Slaapkamers Eetkamers Bureelmeubelen Tabjn Zels Salongarnturen Kassen Tafels Spegels Buffetn Kapstokken LAAGSTE VRJ. Houn en Jzeren Bedden. Alle soorn Matrassen Schaap wol Flocon - Plumen. ARTKELEN. PRUZEN. m l WLT GJ GEZOND BLJVEN? KUS LOWJCK, OPV. ED. ÖE VOS STÖVENFABBEK ST-ANNA (achr s St-Annakork BRUGGE <BM DE LANGESTKAAT) Tel BUZESTOVEN alle breedn met waarborg (egen fabrkaat) ; CUSNElEEN alle bes merken en ook met senen (egen fabrkaat) ook nog alle lalach foyers, salonstoven, en kachels, ook werkhulsstoven. Alle hersllngen en schouwbekleedlngen. Zelfde hus Assebroeck, Wanstraat a u» )H WBlll»M U WW» l! ; «JlHMJJl De bes beetr^orlsrüjders der wereld draagt RAPDE het j merk Verbazend verwerkngsvermogen ÏOQO tot kg. per uur voor hand en motoorkracht Fabrca n -jere : jaarltjksche voortttrengst beetmolcns. Catalogus grats. nrchtngen ÖEVLEESCHAUWER Gebroeders, Ophasselt, Oost Vlaanderen. VVEREWOTENTOONSTEXtNG ANTWERPEN EN LUK 1930, DPLOMA EN GOUDEN MEDAXE 209,1. R.T.) ;0f-, lh 1. TOOlJlVf, : M 0 r.; Daartoe s het noodg het lchaam vrj houden. s er ets pjnljker dan dat gevoel awaartc, opgezwollen buk, algemeen ongemak door heel het ljf? Al de ellenden zjn het gevolg verstopthed. Het bes remede om al de storngen vermjden zjn de purgeerende GEZONDHEDSPLLEN DEFENSE Deze klene pllen, zonder smaak, zjn mmgtmm om n nemen, en zullen u n zeers voldoen. Probeert en gj zult overtugd zjn. Gaat nog dezen avond bj uwen npotheker en vraagt hem eene doos GEZONDHEDSPLLEN DEFENSE. 6 fr. de doos n alle apotheken. DE EERSTE VLAAMSÇHE NA OPSLORPNG b o e k t, BANK, VAN ANDERE BANKEN 25 mlüoen frank Kaptaal 15 mlüoen frank Reserve Hoofdzel : GENT, Kalenderbetrg, 1 Bjhuzen : ANTWERPEN, Lange Neuwstraat, 17 BRUSSEL, Wetstraat, 84, enz. 253 Agentschappen en Kantoren n Oost n West-Vnanderen en Brabant. 126 De Desel Motoren MOËS met koude ngangzettng (VGNETTE) geven U uwe drjfkracht aan 15 Cenmen per Paard-Uur ALGEMEEN AGENT voor: BELGE: De twee Vlaanderen J FRANKRJK: Noorder deparment Nauw Kales Somme deparment. VALERE GBMONPBEZ 155 en 175, STATESTRAAT MOESKROEN deren AREND-B NKElENDE door TRONjEN MUNA ALBERDNGK THYM Rtsslgch-Jftpansch Verhaal. Blfc onze dagen ( )»as een bjna overbodge maatregel, wot kwamen de ouders lar dan elf fat de prnsesjes zen, en het was zelfa JPMzaamheld, dat dt nog zoo laat gede. Maar men moest voorzchtg zjn, 1 zj, er stond veel op het spel. jdle taak, hoezeer verfoede zj haar. natc haar gewen daaromtrent rek- «r werd, klom ook haar angst voor THjke velghed. Zj was noot laf- geweest en voor den dood vreesde l t. Volgens haar zou hj slechts het wezen alles, de lange, droomen- slaap, waarop geen ontwaken volgde. zj huverde bj de gedach <?clk SC Wp ln een der sombe re Russl- kerkers, aan eenzame opslutng zón- s om haar gedachn mede bezg l n «j rlde bj het voorutzcht op o f nt; want men zou wegeren aan P dat zj alléén gehandeld had, haar [nam harer medcpllchtgm wllen afn door folrngen, rj was bang, zj klappertandde ook T Von Reeds had zj het neerleggen Pn neuwen dregbref verschoven vnn j t(j t nacht; maar nu was.,<roen utf- moer mogeljk, wlde -/l rrt... " uan haar gegeven wc.^;.;,».:.:! Ï gevoel hebben het geld het Engesche gouvernement slen. Met koortsachtge hand ekende zj de laats letrs, las den bref nog eens over, let hem toon drogen en keek naar e klok. Eén uur. Net vóór half twee moest zj handelen. Het was noodzakeljk wachn, tot. zj met zekerhed kon aannemen dat geen levende zel n het gansche gebouw nog op kon zjn. staande, begaf zj zch naar de werkkamer den Czaar. Voor de deur aangekomen, blk zj nog eenmaal behoedzaam rond. Nemand! Zj draade nu zacht den knop om. De kamer was afgeslon ; dan was zj ook leeg. Haastg trok zj een sleul ut den zak, stak den n het ledge slot en draalde hem om. Zj bevond zch thans op den drempel en keek rond. Geen srvelng! De groo vlerkan rum bood geen enkle schulplaats aan. Daarvoor had men opzetljk gezorgd, opdat d» Czaar bj het bnnentreden noot onverhoeds aangevallen zou Om den tjd dooden, gng zj haar geld nallen. Haar paarpennngen verttfgenwoordden reeds over de nduzend gulden, ofschoon zj maandeljks vjfhonderd gulden naar lus zod. Het.was een, kunnen worden. schat voor haar, de altjd alles wat zj Nu nog slechts één mnuut en zj zou verdende rsfond had moen afgeven 1 her gereed zjn. Toch gng zj slechts behoedzaam voor achrstallge rekenng voor haar de verder, vreezendc msschen :e- ondanks al haar arbed noot meer dan een gen het een of ander verplaats meubel paar shllngs op zak had, wannoer zj een aan stoon. Daar stond het groot«bureau. g.tsrhen dag n de Cty gng doorbrengen, Zj strek de band ut en tast naar de vuak don longen tocht naur hus re voet een presse.-paper, de zj wst dat daar altjd had n.oetcn afleggen, mda: haar geen pennng meer voor een plaats n den omnbus lag ; daaronder zou zj den bref plaat- sen. De Czaar had het voorwerp zeker verschoven want zj vond het net aanstonds : overbleef ; maar toch was het slechts btr weng beschouwd als kaptaal waar de maar endeljk daar was het. Zj hef het ren haar zelf, haar vader en t gezn op, plaats den bref en onder en just was haar zusr moesn doen leven. Half twee! zj klaar gekomen, toen zj vol ontzettng Endeljk was het oogenblk daar. Zj wkkelde opschrk. zch n een langen, donkeren regen- D&ar weerklonk ets, er was onraad, ma&r manl, waar zj de kap over het hoofd neen het was een wld rennen en hjgen, trok en ontsloot toen onhoorbaar de deur. zj hoorde geen menschelljke tred of sm, Het zorgvuldg ole voorzene slot knars net. Op hot portaal was alles doodstl wendde zch om en zag een paar gloeende dat haar waanznng maak angst. Zj geen spoor een menscheljk wezen vertoonde zch daar. Zj sloot haar kamerdeur sr, welks omtrekken zj net dan onbe- oogen op zch afkomen. Het was een mon- achr zch en sloop voort n t halfdusr. smd zen kon, dat op haar toevloog, haar Alle lchn waren afgedraad ; maar net omver werp... een gloeende ademhalngtrappelen en snuffelen... Op hetzelfde oogen- maanlcht drong zwak door de vensrs aan :1p ufwndet clff-sarg.- 1^^ hlk. dat zjnéëndelevend Verscheurd.M lud kloppen;! hart en lkens stl- zullen worden, hoorde zj de deur slun, en de knop het electrsche lcht werd omgedraad. Rurk, her!» gebood eene heerschzuchtge vrouwensm. De hond let onmddeüjk zjn proo los, maar bleef de wacht houden, vlak naast zjn slachtoffer als wlde hj t DE FJNSTE F.N AANGENAAMSTE!!! AGLE EXPORT ; REUS EXPORT ; AGLE SUPEREUR ; BOCK FONCEE, BAVERE BRUN enzoovoort. BRUGGE Tel. 38 GEN T Tel. 139,13. mr> Wà hoofd verlezende. De grootvorstn slaak een vreugdeloo zen lach. «Wj vorderen reeds. k dank u voor de mededeelng dat gj medeplchtgen hebt. Wj zouden anders denken met een krank beletn zch verroeren. Blanche keelc op; znngs doen hebben en ontmoet den somberen blk groot- 1 Blanche gevoelde, dat zj tot eken prjs vorstn Elsabeth. j haar zefbeheersclng moest herwnnen ; zj csta op. Mss Bellngton» sprak de prn-, begreep nu waat-em grootvorstn Sergus ses jskoud. «Rurk, stl zjn!» j haar dadeljk antpathek was geweest net- Met nspannng hef de schuldge zch genstaande haar vrendeljkhed : de overend. De grootvorstn had nmddels vrouw moest haar n t ongeluk storn den blk over de schrjftafel lan gljden Do Czaar had ln zjn studeervertrek een «Dat s dus uw werk?» zede zj, zch gansche reeks electrsche schellen ; onder en den bref ontdekt de zj nu opnam, eken knop stond geschreven mat welk veparment deze correspondeerde. spotnd naar het vernetgde mespe kea- Prnses rende. «k maak u mjn complment. Gj Elsabeth schelde den kapn der hoofdwacht op. hebt het ver gebracht ln de ekenkunst en ln de... eerlooshed. Mag k ook wellcht we- j Slechts enkele mnun lar kwam de n wat Zjne Majest of wel de kezern, ofrcor toesnellen ; hj staarde vol verbagert u msdreven?» zng dc bede sombere vrouwenfguren aan, «Nets!» ze Blanche trotsch, «maar dat! maar boog dep voor de grootvorstn s ook de eenge vraag, de k verkes «Mjnheer,» zede de prnses, «k betrapbeantwoorden. Uwe Hooghed kan thans tc Mss Bellngton eon oogenblk geleden bevel geven, dat men mj n hechns op het neerleggen alher een der dregbreven, welke Zjne Majest n den aat- neemt. k verwacht geen genade». Jammer dat gj u zulk een verkeerd begrjp den toestand maakt,» sprak je onnoodg dc kezer wekkeüvfcn lk verzoek sn tjd hovhaaldeljk berekn. Het s prnses ronsch, ofschoon haar oogen vlamden. «Het s aan mj, net aan u, her do len des kezers, zorgvuldg lan bewa- u de schuldge, n afwachtng de beve- wetn sllen en k esch wel degeljk ken n een der vertrekken de hoofdwacht. Gj zult u wel wllen hernneren de volle waarhed u «De zal k net zeggen,» verzekerde de welk gewcht het s dat deze vrouw net schuldge, ontsnapt». «GJ hebt ongeljk, groot ongeljk. Zoo straks zal uw corresponden doorzocht worden en ons toch alles vertollnn «Neen, want k heb nu? v n hvn l 1» staaelda Blancho. n haar wanhoop m! «k durf daarvoor nstaan met mjn loven kezerljke Hooghed.» antwoordde de offcer, t Maar zou het Uwe Hooghed net """ -.tv--voorkomen aanstonds den generaal va:: p..kle lan waarschuwen? j «Neen, k meen n den geest Zjne Majest handelen, door daarmede tot morgen wachn. n den ochnd zal de kezer u neuwe nstrucs geven». De offcer boog andermaal en wlde Blanche bj den arm grjpen. Zj sc.udde met een trotsch gebaar zjn hand af. «k zal u volgen,» sprak zj kortaf. De kapn werp een vragenden blk op de grootvorstn. Deze gaf hem een wenk de beklaagde lan begaan en hj vergenoegde zch vlak aan haar zjde bljven. Toen zj de studeerkamer verlan had. keerde de prnses zch tot den hond, wens kop zj streelde. «Goed gedaan, Rurk» zede zj zacht. k heb je danken dat k weer slapen kan. Kom mede, je zult ets voor je moe krjgen». Een oogenblk lar gng dê prnses n de kamer om over de knderen waken. Den volgenden morgen, onmddeüjk na afloop het ontbjt verzocht Elsabeth haar schoonbroeder en zusr alleen spreken. t k vertrek avond,» zede zj, «mjn werk s her afgeloopen, want eerst moet k u beden gelukwenschen, want uwe anoneme correspondent s ontdekt». «Ontdekt?» repen de kezer en de kezern geljk. «Door we?» «Door Rurk. k had zulke wonderen Wladlmr>3 hond hooren verllen, dat.k op den nval kwam hem als dektlve gebruken, onder voorwendsel mjn portret met hem lan maken, wat hj ook let doen. k had geen neuw portret noodg ; maar k zede lever de waro reden voordat k zeker was mjn zaak». Vervolg fïenèe bladzjde net

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid Informae van uw gemeene laazones & ulaaregels Hondenpoepbeled Honden zjn voor veel mensen gelefde husderen. Hondenpoep daarenegen s een groe ergerns van veel nwoners van Capelle aan den IJssel. Daarom

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

De spreeuw en de musch

De spreeuw en de musch De spreeuw en de musch Een boek voor een kind dat al leest W. Haanstra bron. Mej. L. Hardenberg, Leiden 1890-1900 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/haan040spre01_01/colofon.php 2011 dbnl

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD.

CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. CARNIË, DOOR H. M. R. LEOPOLD. En ook van wnterleven der Carnërs weet k weng, doordat we maar net de eerste sneeuw hadden zen vallen, toen de kortende dagen en de steeds meer opdrngende soldaten ons deden

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde,

1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde, 1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde, en ziet, hij stond aan de rivier. 2 En ziet, uit de rivier kwamen op zeven koeien, schoon van aanzien, en vet van vlees, en zij weidden

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn De Hollander zoo als 'er wel meer zijn Robert Hendrik Arntzenius bron. A. Loosjes Pz., Haarlem 1814 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/arnt001holl01_01/colofon.php 2011 dbnl 5 De Hollander

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017 Liedboekje kinderkoor de Bubbel september t/m december 2017 Volg het spoor : Kijk eens naar een vlinder luister naar een eend die kwaakt kijk eens naar de bloemen zie hoe mooi ze zijn gemaakt kijk eens

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

i g a h v s p e m l k b o z t r u n f de een het f f e f e l fik of af laf fel a a f v v a v a l t t e t e l ik zeg ik bof ik val ik ben ik tel

i g a h v s p e m l k b o z t r u n f de een het f f e f e l fik of af laf fel a a f v v a v a l t t e t e l ik zeg ik bof ik val ik ben ik tel f i k werkblad 11a f f i f i k i g a h v s p e m l k b o z t r u n f o o f de een het a a f l l a l a f f f e f e l fik of af laf fel z z e z e g b b o b o f v v a v a l b b e b e n t t e t e l ik zeg

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 4 oktober 2015, schoolkerkdienst Beestenboel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Berend Botje Berend Botje ging uit varen Met zijn scheepje naar Zuid-Laren De weg was recht, de weg was krom Nooit kwam Berend Botje weerom Eén

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW (t)op survival Zondag 3 september Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW Welkom Zingen: Kom in de kring Kom in de kring van Gods gezin, geef mij een hand en kom, want

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

HET HART VAN HET KRUIS

HET HART VAN HET KRUIS HET HART VAN HET KRUIS CRUCIALE INZICHTEN 13 maart 2016 19:00 uur Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Organist: Jan van den Brink Lector: Aone Koopmans Koster: Arjan vd Bor/ Gerrit

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST zondag 29 juli e zondag van de zomer

ORDE VAN DIENST zondag 29 juli e zondag van de zomer ORDE VAN DIENST zondag 29 juli 2012 6 e zondag van de zomer Zingen voor de dienst: Gezang 463: 1,3 en 4 1. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons

Nadere informatie

Voor de dienst op Eerste Kerstdag 2016 in de Hervormde kerk te Woudenberg. Aanvang uur.

Voor de dienst op Eerste Kerstdag 2016 in de Hervormde kerk te Woudenberg. Aanvang uur. L I T U R G I E Voor de dienst op Eerste Kerstdag 2016 in de Hervormde kerk te Woudenberg. Aanvang 10.45 uur. Voorganger: ds. A.D.J. Wessels Orgel : Steven Luitjes Trompet : Guido Grünbauer Orgelspel Binnenkomst

Nadere informatie

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit.

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit. Overwinning Je twijfelt of je wel in de hemel zult komen, een stemmetje in je zegt van niet. Te zondig voor al die mooie dromen. Dat loopt op niets uit, zoals je zelf toch wel ziet. Het is om wanhopig

Nadere informatie

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK November 0 REEKS Naam:... Score /0 Voornaam:... Studerchtng:. Studentennummer:... Studerchtng (laatste) mddelbaar:. Uren wskunde per week (laatste mddelbaar):. Enkele belangrjke

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie