PUBLIC. Brussel, 2 december 2005 (05.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15101/1/05 REV 1 LIMITE COPEN 191 TELECOM 141

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC. Brussel, 2 december 2005 (05.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15101/1/05 REV 1 LIMITE COPEN 191 TELECOM 141"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 december 2005 (05.12) (OR. en) 15101/1/05 REV 1 PUBLIC LIMITE COPEN 191 TELECOM 141 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad JBZ nr. vorig doc.: 15101/05 COPEN 191 TELECOM /05 COPEN 194 TELECOM 144 nr. Comv.: 12671/05 COPEN 150 TELECOM 96 CODEC 803 Betreft: Bewaring van gegevens In het licht van de besprekingen in de Raad stelt het voorzitterschap een aantal wijzigingen voor ten opzichte van de versie van de ontwerp-richtlijn betreffende de bewaring van gegevens in doc /05 COPEN 191 TELECOM 141. De volledige tekst van de ontwerp-richtlijn zoals deze in het voorstel van het voorzitterschap luidt, staat in bijlage I. De wijzigingen zijn vet weergegeven. De tekst van de door de Commissie voorgestelde verklaring over de naleving door de lidstaten van artikel 87 VEG in verband met de terugbetaling van de extra kosten van de aanbieders door de lidstaten die daartoe besluiten, staat in bijlage II. In bijlage III staat een voorstel voor een verklaring van de Raad over "zware criminaliteit" en in bijlage IV staat een voorstel voor een gezamenlijke verklaring van de Commissie en de Raad over artikel 12 (evaluatie) van de ontwerp-richtlijn. 1. Rechtsgrondslag Het voorzitterschap heeft er nota van genomen dat verscheidene delegaties een voorkeur hebben voor een derde-pijlerinstrument en dat zij het moeilijk hebben met een eerste-pijlerinstrument en de implicaties daarvan. Het voorzitterschap heeft evenwel ook nota genomen van de vastbeslotenheid van de Raad om overeenstemming te bereiken over een richtlijn en het voorzitterschap te steunen in het bereiken van zijn doelstelling, namelijk een akkoord in eerste lezing met het Europees Parlement vóór het einde van dit jaar /1/05 REV 1 mak/jel/ls 1 DG H 2B NL

2 2. Zware misdrijven / alle strafbare feiten Het voorzitterschap heeft nota genomen van alle ter zake verwoorde standpunten en vervolgens voorgesteld om in artikel 1, lid 1, waarin de werkingssfeer van de ontwerp-richtlijn wordt omschreven, een verwijzing op te nemen naar "zware criminaliteit, zoals deze door de lidstaten in hun nationale wetgeving gedefinieerd is", en tevens een verklaring (bijlage III) op te nemen. Overweging 18 is dan ook dienovereenkomstig gewijzigd. Aangezien artikel 3bis ongewijzigd blijft, zullen de lidstaten kunnen bepalen voor welke strafbare feiten toegang uit hoofde van de nationale wetgeving is toegestaan. Preambule Z is dienovereenkomstig gewijzigd. 3. Bewaringstermijnen Op basis van de verwoorde standpunten heeft het voorzitterschap geconcludeerd dat een meerderheid in de Raad gewonnen blijft voor een termijn van 6 à 24 maanden. 4. Internetgegevens Het voorzitterschap heeft naar behoren nota genomen van de grote meerderheíd die zich in de Raad aftekent voor een verplichting tot het bewaren van gegevens over internettoegang, over het internet en internettelefonie, zoals deze in doc /05 COPEN 191 TELECOM 141 is geformuleerd. Derhalve stelt het voorzitterschap de Raad voor zijn goedkeuring te hechten aan artikel 4 in de versie van bovengenoemd document, alsook aan de opneming van een overweging op basis van een voorstel van Finland. Dit voorstel staat in de nieuwe overweging Oproeppogingen zonder resultaat Het voorzitterschap heeft nota genomen van alle ter zake verwoorde standpunten en stelt dus voor de zinsnede "en opgeslagen (wat telefoniegegevens betreft) of geregistreerd (wat internetgegevens betreft)" op te nemen in artikel 3, lid Soepelheid Het voorzitterschap heeft er nota van genomen dat een zekere mate van soepelheid in deze ontwerprichtlijn van cruciaal belang is voor de lidstaten. Derhalve stelt het voorzitterschap voor de in bijlage I voorgestelde wijzigingen in artikel 11 en overweging 12bis op te nemen om de situatie te verduidelijken /1/05 REV 1 mak/jel/ls 2 DG H 2B NL

3 7. Conclusie Tegen deze achtergrond verzoekt het voorzitterschap de Raad zich te buigen over de herziene geconsolideerde tekst in bijlage I en er zijn goedkeuring aan te hechten /1/05 REV 1 mak/jel/ls 3 DG H 2B NL

4 BIJLAGE I Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronischecommunicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, Gezien het voorstel van de Commissie, 1 Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 2 Gezien het advies van het Comité van de Regio's, 3 Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, Overwegende hetgeen volgt: (1) Uit hoofde van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 4 en het vrije verkeer van die gegevens moeten de lidstaten de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschermen en in het bijzonder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarborgen, teneinde te zorgen voor een vrij verkeer van persoonsgegevens in de Gemeenschap. (2) Bij Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 5 worden de beginselen van Richtlijn 95/46/EG omgezet in specifieke voorschriften voor de sector elektronische communicatie PB C [ ], [ ], blz. [ ]. PB C [ ], [ ], blz. [ ]. PB C [ ], [ ], blz. [ ]. PB L 281 van , blz. 31. PB L 201 van , blz /1/05 REV 1 mak/jel/ls 4

5 (3) In de artikelen 5, 6 en 9 van Richtlijn 2002/58/EG worden de regels vastgesteld voor de verwerking van met elektronischecommunicatiediensten verband houdende verkeersgegevens door de aanbieders van netwerken en diensten. Die gegevens moeten worden gewist of anoniem gemaakt wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel van de transmissie van communicatie, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de facturering van abonnees en interconnectiebetalingen. Mits daarvoor toestemming is gegeven, mogen de gegevens ook worden verwerkt voor marketingdoeleinden of voor de levering van diensten met toegevoegde waarde. (4) In artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2002/58/EG worden de voorwaarden vastgesteld waaronder de reikwijdte van de in de artikelen 5 en 6, artikel 8, leden 1, 2, 3 en 4, en artikel 9 van die richtlijn bedoelde rechten en plichten door de lidstaten kunnen worden beperkt: dergelijke beperkingen dienen in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel te zijn ter waarborging van de nationale veiligheid (dat wil zeggen de staatsveiligheid), de landsverdediging, de openbare veiligheid, of het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of van ongeoorloofd gebruik van het elektronische-communicatiesysteem. (5) Diverse lidstaten hebben wetgeving aangenomen op het gebied van het bewaren van gegevens door aanbieders van diensten ten behoeve van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van criminaliteit en strafbare feiten; de nationale bepalingen vertonen onderling aanzienlijke verschillen. (6) De juridische en technische verschillen tussen de nationale bepalingen op het gebied van het bewaren van gegevens ten behoeve van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten belemmeren de werking van de interne markt voor elektronische communicatie. De aanbieders van diensten worden geconfronteerd met uiteenlopende voorschriften wat betreft de categorieën te bewaren gegevens, de bewaringsvoorwaarden en de bewaringstermijnen. (7) [geschrapt] (8) In de conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 19 december 2002 wordt benadrukt dat wegens de aanzienlijke toename van de mogelijkheden van elektronische communicatie, gegevens betreffende het gebruik daarvan van bijzonder belang zijn en een waardevol instrument bij het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van criminaliteit en strafbare feiten, met name in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. (9) In zijn verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme van 25 maart 2004 heeft de Europese Raad aan de Raad opdracht gegeven maatregelen te bestuderen met het oog op het vaststellen van regels voor het bewaren van verkeersgegevens door telecommunicatieaanbieders /1/05 REV 1 mak/jel/ls 5

6 (9 bis) Krachtens artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft eenieder recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn communicatie. Inmenging van enig openbaar gezag in de uitoefening van dit recht is slechts toegestaan voorzover dit bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is, onder meer in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Aangezien in verscheidene lidstaten is gebleken dat gegevensbewaring in het kader van de rechtshandhaving zulk een noodzakelijk en doeltreffend onderzoeksinstrument is, met name in ernstige gevallen als georganiseerde criminaliteit en terrorisme, moet ervoor worden gezorgd dat de bewaarde gegevens gedurende bepaalde tijd en onder de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden ter beschikking van de rechtshandhavingsdiensten blijven. De vaststelling van een instrument inzake gegevensbewaring is dan ook een noodzakelijke maatregel die in overeenstemming is met de voorschriften van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (10) In de door de speciale informele Raad op 13 juli 2005 aangenomen verklaring wordt nogmaals nadrukkelijk gewezen op de noodzaak om zo spoedig mogelijk gemeenschappelijke maatregelen vast te stellen in verband met het bewaren van verkeersgegevens van elektronische communicatie. (11) Gelet op het door onderzoek en de ervaring van diverse lidstaten aangetoonde belang van deze verkeersgegevens voor het [ ] onderzoeken, opsporen en vervolgen van [ ] strafbare feiten [ ] is het noodzakelijk op Europees niveau te waarborgen dat gegevens die worden verwerkt door aanbieders van openbare elektronischecommunicatiediensten en communicatienetwerken gedurende een bepaalde periode worden bewaard onder de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden. (12) [geschrapt] (12 bis) Artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2002/58/EG zou van toepassing blijven op gegevens waarvan de bewaring niet specifiek vereist is uit hoofde van deze richtlijn en die derhalve buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, en op bewaring voor andere dan de in deze richtlijn vastgestelde doeleinden /1/05 REV 1 mak/jel/ls 6

7 (13) Deze richtlijn heeft alleen betrekking op gegevens die als gevolg van een communicatie of een communicatiedienst worden gegenereerd of verwerkt, en niet op gegevens die de inhoud van de meegedeelde informatie vormen. De gegevens moeten op een zodanige manier worden bewaard dat meervoudige bewaring wordt voorkomen. Het genereren of verwerken van gegevens in het kader van het aanbieden van de betrokken communicatiediensten (artikel 3) heeft betrekking op toegankelijke gegevens. Met name voor het bewaren van gegevens afkomstig van over het internet en internettelefonie kan de werkingssfeer worden beperkt tot de eigen diensten van de aanbieder of de aanbieders van netwerken. (14) De elektronischecommunicatietechnologie evolueert in snel tempo en de legitieme behoeften van de bevoegde autoriteiten evolueren mee. Om advies te krijgen en de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken in deze aangelegenheden aan te moedigen, is de Commissie voornemens een groep op te richten een forum te creëren, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de wetshandhavingsinstanties van de lidstaten, groeperingen uit de sector elektronische communicatie, vertegenwoordigers van het Europees Parlement en gegevensbeschermingsautoriteiten, waaronder de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. (15) Gememoreerd zij dat Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG integraal van toepassing zijn op de overeenkomstig deze richtlijn bewaarde gegevens. Overeenkomstig artikel 30, lid 1, onder c), van Richtlijn 95/46/EG dient de in artikel 29 van die richtlijn bedoelde groep te worden geraadpleegd. (15bis) Tevens zij gememoreerd dat de verplichtingen met betrekking tot maatregelen om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen, die krachtens artikel 6 van Richtlijn 95/46/EG aan de aanbieders van diensten worden opgelegd, alsook hun uit de artikelen 16 en 17 van Richtlijn 95/46/EG voortvloeiende verplichtingen [ ] met betrekking tot maatregelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging [ ] van de gegevensverwerking te waarborgen, volledig van toepassing zijn op [ ] de in de zin van de onderhavige richtlijn bewaarde gegevens. (16) Het is van essentieel belang dat de lidstaten wettelijke bepalingen aannemen om te waarborgen dat de overeenkomstig deze richtlijn bewaarde gegevens slechts aan de bevoegde nationale autoriteiten worden verstrekt met inachtneming van de nationale wettelijke voorschriften en de fundamentele rechten van de betrokken personen. [...] 15101/1/05 REV 1 mak/jel/ls 7

8 (16bis) In dit verband moet eraan worden herinnerd dat de lidstaten krachtens artikel 24 van Richtlijn 95/46/EG sancties moeten opleggen voor inbreuken op de uit hoofde van die richtlijn vastgestelde bepalingen; artikel 15, lid 2, van Richtlijn 2002/58/EG voorziet in dezelfde verplichting met betrekking tot de op grond van die richtlijn aangenomen nationale bepalingen; in Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 over aanvallen op informatiesystemen is bepaald dat de opzettelijke onrechtmatige toegang tot een informatiesysteem, met inbegrip van de daarin bewaarde gegevens, strafbaar moet worden gesteld. (16 ter) Bedacht zij dat het in artikel 23 van Richtlijn 95/46/EG vastgestelde recht van eenieder die schade heeft geleden ten gevolge van een onrechtmatige verwerking of van enige andere daad die onverenigbaar is met de op grond van die richtlijn vastgestelde nationale bepalingen, [ ] om vergoeding van de geleden schade te verkrijgen, ook geldt ten aanzien van een overeenkomstig onderhavige richtlijn verrichte onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens [ ]. (17) [geschrapt] (17bis) Bedacht zij dat het Verdrag van de Raad van Europa van 2001 inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken en het Verdrag van de Raad van Europa van 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens [ ] ook betrekking hebben op de in de zin van deze richtlijn bewaarde gegevens. (18) De doelstellingen van het overwogen optreden, namelijk het harmoniseren van de aan aanbieders opgelegde verplichtingen inzake het bewaren van sommige gegevens en het waarborgen dat die gegevens beschikbaar zijn voor het [ ] onderzoeken, opsporen en vervolgen van [ ] zware criminaliteit, zoals deze door de lidstaten in hun nationale wetgeving gedefinieerd is [ ] kunnen niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en kunnen derhalve wegens de omvang of de gevolgen van het optreden beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt. Derhalve kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het EG-Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken /1/05 REV 1 mak/jel/ls 8

9 (19) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en strookt met de beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn neergelegd. In het bijzonder wil deze richtlijn, net als Richtlijn 2002/58/EG, de volledige naleving waarborgen van de fundamentele rechten van de burger op eerbiediging van het privé-leven en bescherming van persoonsgegevens (artikelen 7 en 8 van het Handvest), (A) Aangezien aan de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten evenredige verplichtingen moeten worden opgelegd, is in de richtlijn bepaald dat zij alleen gegevens moeten bewaren die zijn gegenereerd of verwerkt bij het verlenen van hun communicatiediensten; indien de gegevens niet door die aanbieders worden gegenereerd of verwerkt, bestaat er ook geen bewaringsverplichting. Deze richtlijn is niet gericht op een onderlinge aanpassing van de technologie voor gegevensbewaring; de keuze terzake is een aangelegenheid die op nationaal niveau moet worden geregeld. (20) Gememoreerd zij dat in punt 34 van het Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (PB C 321 van ) is bepaald dat de Raad de lidstaten ertoe dient aan te sporen om voor zichzelf en in het belang van de Gemeenschap hun eigen tabellen op te stellen die, voorzover mogelijk, het verband weergeven tussen de richtlijnen en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken. (Z) De bevoegdheid van de lidstaten om wettelijke bepalingen aan te nemen betreffende het recht op toegang tot en gebruik van gegevens door de door hen aangewezen nationale instanties wordt door deze richtlijn onverlet gelaten. Kwesties betreffende de toegang tot gegevens die de nationale overheden overeenkomstig deze richtlijn bewaren ten behoeve van de in artikel 3, lid 2, eerste streepje, van Richtlijn 95/46/EG bedoelde activiteiten vallen buiten het toepassingsgebied van het communautaire recht. Zij kunnen evenwel onderworpen zijn aan nationale wetten of aan handelingen uit hoofde van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie. In dit verband moet worden opgemerkt dat deze wetten of handelingen de fundamentele rechten zoals die voortvloeien uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten en door het EVRM worden gewaarborgd, volledig in acht moeten nemen. Krachtens artikel 8 van het EVRM, zoals het is uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, moet de inmenging van overheden in de uitoefening van rechten inzake de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk en evenredig zijn en moet deze derhalve een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel dienen en plaatsvinden op een manier die ten opzichte van het doel ervan toereikend, gericht en niet bovenmatig is, 15101/1/05 REV 1 mak/jel/ls 9

10 HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: Artikel 1 Onderwerp en werkingssfeer 1. Deze richtlijn heeft tot doel de harmonisatie van de nationale voorschriften van de lidstaten waarbij aan de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten of van een openbaar communicatienetwerk verplichtingen worden opgelegd inzake het [ ] bewaren van bepaalde door hen gegenereerde of verwerkte gegevens, teneinde te garanderen dat deze gegevens beschikbaar zijn voor het [ ] onderzoek, de opsporing en vervolging terzake van [ ] zware criminaliteit, zoals deze door de lidstaten in hun nationale wetgeving gedefinieerd is strafbare feiten [ ]. 2. Deze richtlijn is van toepassing op verkeers- en locatiegegevens van natuurlijke en rechtspersonen, evenals op de daarmee verband houdende gegevens die nodig zijn om de abonnee of geregistreerde gebruiker te identificeren. Zij is niet van toepassing op de inhoud van elektronische communicatie, met inbegrip van de informatie die wordt geraadpleegd met behulp van een elektronisch communicatienetwerk /1/05 REV 1 mak/jel/ls 10

11 Artikel 2 Definities 1. In het kader van deze richtlijn gelden de definities van Richtlijn 95/46/EG, Richtlijn 2002/21/EG 1 en Richtlijn 2002/58/EG. 2. In deze richtlijn wordt verstaan onder: (a) "gegevens": verkeers- en locatiegegevens, evenals de daarmee verband houdende gegevens die nodig zijn om de abonnee of gebruiker te identificeren; (b) "gebruiker": elke natuurlijke of rechtspersoon die, eventueel zonder geabonneerd te zijn op een openbare elektronischecommunicatiedienst, daarvan gebruik maakt voor particuliere of zakelijke doeleinden. (c) "telefoondienst": oproepen (met inbegrip van spraakoproepen, voice mail-oproepen, conferentiegesprekken of data-oproepen), aanvullende diensten (met inbegrip van doorschakelen en overschakelen van oproepen), messaging- en multimediadiensten (met inbegrip van Short Message Services, Enhanced Media Services en Multi-Media Services); (d) "gebruikersidentificatie": een unieke identificator die wordt toegewezen aan een persoon wanneer deze zich abonneert op of registreert bij een internettoegangs- of internetcommunicatiedienst; (e) "cel-id": de identiteit van de cel waar zich het begin- of eindpunt van de mobieletelefoonoproep bevindt; (f) "oproeppoging zonder resultaat": een communicatie waarbij een telefoonoproep wel tot een verbinding heeft geleid, maar onbeantwoord is gebleven of via het netwerkbeheer is beantwoord. 1 PB L 108 van , blz /1/05 REV 1 mak/jel/ls 11

12 Artikel 3 Verplichting om gegevens te bewaren 1. In afwijking van de artikelen 5, 6 en 9 van Richtlijn 2002/58/EG nemen de lidstaten bepalingen aan om te waarborgen dat de in artikel 4 bedoelde gegevens die in het kader van de aanbieding van de betrokken communicatiediensten worden gegenereerd of verwerkt door onder hun rechtsmacht vallende aanbieders van openbare elektronischecommunicatiediensten of een openbaar communicatienetwerk, worden bewaard overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn. 2. Dit geldt ook voor de bewaring van de in artikel 4 bedoelde gegevens betreffende oproeppogingen zonder resultaat ingeval die gegevens in het kader van de aanbieding van de betrokken communicatiediensten worden gegenereerd of verwerkt en opgeslagen (wat telefoniegegevens betreft) of geregistreerd (wat internetgegevens betreft) door onder hun rechtsmacht vallende aanbieders van openbare elektronischecommunicatiediensten of een openbaar communicatienetwerk. Deze richtlijn vereist niet dat gegevens worden bewaard met betrekking tot oproepen waarbij geen verbinding tot stand is gebracht. Artikel 3bis Toegang tot gegevens De lidstaten stellen bepalingen vast die waarborgen dat de overeenkomstig deze richtlijn bewaarde gegevens in bepaalde gevallen en in overeenstemming met de nationale wetgeving uitsluitend aan de bevoegde nationale autoriteiten worden verstrekt [ ]. Iedere lidstaat bepaalt, met inachtneming van de vereisten inzake noodzakelijkheid en evenredigheid, in zijn nationale wetgeving de procedure en de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om toegang tot de bewaarde gegevens te verkrijgen, zulks in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het recht van de Europese Unie of het internationaal publiekrecht, in het bijzonder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals dat is uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Artikel 4 Categorieën te bewaren gegevens 1. De lidstaten zorgen ervoor dat ter uitvoering van deze richtlijn de volgende categorieën gegevens worden bewaard: a) Gegevens die nodig zijn voor de opsporing en bepaling van de bron van een communicatie: 15101/1/05 REV 1 mak/jel/ls 12

13 (1) met betrekking tot telefonie over een vast netwerk en mobiele telefonie: (a) het oproepende telefoonnummer; (b) naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker; (2) [...] (3) met betrekking tot internettoegang, over het internet en internettelefonie: (a) (b) (c) de toegekende gebruikersidentificatie; de gebruikersidentificatie en het telefoonnummer, toegekend aan elke communicatie bij het binnenkomen op het openbare telefoonnetwerk; naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker aan wie op het tijdstip van de communicatie een Internetprotocol (IP)-adres, [ ] gebruikersidentificatie of telefoonnummer was toegekend. b) Gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de bestemming van een communicatie: (1) met betrekking tot telefonie over een vast netwerk en mobiele telefonie: (a) (b) de gevormde nummers (opgeroepen telefoonnummers), en in gevallen van aanvullende diensten zoals doorschakeling of overschakeling van oproepen, de nummers waarheen de oproep wordt gerouteerd; naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker. (2) [...] (3) met betrekking tot [ ] over het internet en internettelefonie: (a) de [ ] gebruikersidentificatie of het telefoonnummer van de beoogde ontvanger van een telefoonoproep via internet; (b) naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker en de gebruikersidentificatie van de beoogde ontvanger van de communicatie. c) Gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de datum, het tijdstip en de duur van een communicatie. (1) met betrekking tot telefonie over een vast netwerk en mobiele telefonie: (a) de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de communicatie. (2) met betrekking tot internettoegang, over het internet en internettelefonie: 15101/1/05 REV 1 mak/jel/ls 13

14 (a) (b) de datum en het tijdstip van het in- en uitloggen bij de internettoegangdienst volgens een bepaalde tijdzone, met het dynamische of statische IP-adres dat door de aanbieder van de internettoegangdienst aan een communicatie is toegekend, en de gebruikersidentificatie van de abonnee of geregistreerde gebruiker. de datum en het tijdstip van het in- en uitloggen bij de dienst over het internet of de internettelefoniedienst volgens een bepaalde tijdzone. d) Gegevens die nodig zijn voor het bepalen van het type van communicatie: (1) met betrekking tot telefonie over een vast netwerk en mobiele telefonie: (a) de gebruikte telefoondienst [ ]. (2) Met betrekking tot over het internet en internettelefonie: (a) de gebruikte internetdienst. e) Gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de communicatieapparatuur, of de veronderstelde communicatieapparatuur, van de gebruiker: (1) met betrekking tot telefonie over een vast netwerk: (a) het oproepende en het opgeroepen telefoonnummer. (2) met betrekking tot mobiele telefonie: (a) (b) (c) (d) (e) (f) het oproepende en het opgeroepen telefoonnummer. de internationale identiteit mobiele abonnee (IMSI) van de oproeper; de internationale identiteit apparatuur voor mobiele stations (IMEI) van de oproeper; de internationale identiteit mobiele abonnee (IMSI) van de opgeroepene; de internationale identiteit apparatuur voor mobiele stations (IMEI) van de opgeroepene; in geval van vooraf betaalde anonieme diensten, de datum en het tijdstip van de eerste activering van de dienst en de bepaling van de locatie (cel-id) waar de activering plaatsvond. (3) met betrekking tot internettoegang, over het internet en internettelefonie: 15101/1/05 REV 1 mak/jel/ls 14

15 (a) (b) het oproepende telefoonnummer voor inbeltoegang; de digital subscriber line (DSL) of een ander eindpunt [ ] van de bron van de communicatie; (c) [...] f) Gegevens die nodig zijn voor de bepaling van de locatie van mobiele apparatuur: (1) de bepaling van de locatie (cel-id) bij het begin [ ] van de communicatie (2) gegevens die, door vermelding van de locatiebepaling (cel-id), de geografische locatie van de cellen bepalen voor de periode gedurende welke de communicatiegegevens worden bewaard. 2. Op grond van deze richtlijn kunnen geen gegevens worden bewaard die de inhoud van de communicatie onthullen. [geschrapt] Artikel 5 Herziening van de bijlage [geschrapt] Artikel 6 Comité Artikel 7 Bewaringstermijnen De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 4 genoemde gegevens worden bewaard gedurende ten minste zes maanden en ten hoogste twee jaar vanaf de datum van de communicatie [ ] /1/05 REV 1 mak/jel/ls 15

16 Artikel 7 bis Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging Onverminderd de uit hoofde van Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG aangenomen bepalingen zorgt iedere lidstaat ervoor dat de aanbieders van openbare elektronischecommunicatiediensten of een openbaar communicatienetwerk met betrekking tot de overeenkomstig deze richtlijn bewaarde gegevens ten minste de volgende beginselen inzake gegevensbeveiliging in acht nemen: (a) de bewaarde gegevens hebben dezelfde kwaliteit en worden onderworpen aan dezelfde beveiliging en bescherming als de gegevens in het netwerk; (b) de gegevens worden onderworpen aan passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens tegen vernietiging, hetzij per ongeluk of onrechtmatig, tegen per ongeluk verliezen of wijzigen, niet-toegestane of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of verspreiding; (c) de gegevens worden onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de toegang tot de gegevens is voorbehouden aan daartoe speciaal gemachtigde personen; en (d) de gegevens, met uitzondering van de geraadpleegde en vastgelegde gegevens, worden aan het einde van de bewaringstermijn vernietigd. Artikel 8 Opslagvoorschriften voor bewaarde gegevens De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 4 bedoelde gegevens in overeenstemming met deze richtlijn worden bewaard, op zodanige wijze dat de bewaarde gegevens en alle andere daarmee verband houdende relevante informatie onverwijld aan de bevoegde autoriteiten kunnen worden meegedeeld wanneer daarom wordt verzocht. Artikel 8 bis Toezichthoudende autoriteit 1. Iedere lidstaat wijst een of meer autoriteiten aan die belast zijn met het toezicht op de toepassing op zijn grondgebied van de bepalingen inzake de beveiliging van de opgeslagen gegevens die de lidstaten krachtens artikel 7 bis van deze richtlijn hebben aangenomen. Het kan hierbij om dezelfde autoriteiten gaan als die bedoeld in artikel 28 van Richtlijn 95/46/EG /1/05 REV 1 mak/jel/ls 16

17 2. Deze autoriteiten vervullen de in lid 1 bedoelde taken in alle onafhankelijkheid. Artikel 9 Statistieken De lidstaten zorgen ervoor dat jaarlijks aan de Europese Commissie statistische informatie wordt verstrekt over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in het kader van de aanbieding van openbare elektronischecommunicatiediensten. Die informatie heeft betrekking op: de gevallen waarin overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving gegevens zijn verstrekt aan de bevoegde autoriteiten; de tijd die is verstreken tussen de datum waarop de gegevens zijn bewaard en de datum waarop de bevoegde autoriteiten om de mededeling ervan verzochten; de gevallen waarin verzoeken niet konden worden ingewilligd. De statistische informatie bevat geen persoonsgegevens. Artikel 10 Kosten [geschrapt] Artikel 11 Wijziging van Richtlijn 2002/58/EG Aan artikel 15 van Richtlijn 2002/58/EEG wordt het volgende lid toegevoegd: "1 bis. Lid 1 geldt niet voor: a) gegevens waarvan de bewaring specifiek vereist is door Richtlijn /2005/EG b) de bewaring van gegevens voor de specifiek in artikel 1, lid 1, van die richtlijn genoemde doeleinden" /1/05 REV 1 mak/jel/ls 17

18 Nieuw artikel X Toekomstige maatregelen 1. Indien zich in een lidstaat bijzondere omstandigheden voordoen die een beperkte verlenging van de maximale bewaringstermijn in de zin van artikel 7 rechtvaardigen, kan deze de nodige dringende maatregelen treffen. De lidstaat geeft de Commissie onmiddellijk kennis van deze maatregelen en deelt de overige lidstaten mee welke maatregelen hij op grond van dit artikel heeft genomen, alsook om welke redenen hij zulks heeft gedaan. 2. Binnen zes maanden na de in de lid 1 bedoelde kennisgeving worden de nationale maatregelen door de Commissie goedgekeurd of afgewezen, nadat zij heeft nagegaan of deze niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten, of een belemmering voor de werking van de interne markt vormen. Indien de Commissie niet binnen deze termijn een besluit neemt, worden de nationale maatregelen geacht te zijn goedgekeurd. 3. Indien, uit hoofde van lid 2, de van het bepaalde in deze richtlijn afwijkende nationale maatregelen van een lidstaat worden goedgekeurd, kan de Commissie onderzoeken of zij een aanpassing van deze richtlijn moet voorstellen. Artikel 11 bis Rechtsmiddelen, aansprakelijkheid en sancties 1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen opdat de nationale maatregelen ter uitvoering van hoofdstuk III over "Beroep op de rechter, aansprakelijkheid en sancties" van Richtlijn 95/46/EG, met betrekking tot de gegevenswerking in het kader van deze richtlijn volledig worden uitgevoerd. 2. Elke lidstaat moet met name de nodige maatregelen nemen opdat opzettelijke toegang tot of overbrenging van de overeenkomstig deze richtlijn bewaarde gegevens, die krachtens de op grond van deze richtlijn vastgestelde nationale regelgeving niet is toegestaan, strafbaar wordt gesteld met sancties, waaronder administratieve en strafrechtelijke sancties, die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn /1/05 REV 1 mak/jel/ls 18

19 Artikel 12 Evaluatie 1. Uiterlijk drie jaar na het in artikel 13, lid 1, bedoelde tijdstip brengt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag uit over de toepassing van deze richtlijn en de gevolgen ervan op de marktdeelnemers en de consumenten, daarbij rekening houdend met de verdere ontwikkelingen in de elektronischecommunicatietechnologie en de statistische informatie die aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 9, teneinde na te gaan of het nodig is de bepalingen van deze richtlijn aan te passen, in het bijzonder wat betreft de in artikel 4 opgenomen lijst van gegevens en de in artikel 7 vastgestelde bewaringstermijnen. De resultaten van deze evaluatie worden openbaar gemaakt. 2. Daartoe neemt de Commissie alle opmerkingen in overweging die aan haar worden gericht door de lidstaten of door de bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 13 Omzetting 1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 18 maanden na de vaststelling aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee [ ]. Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen /1/05 REV 1 mak/jel/ls 19

20 3. Elke lidstaat kan de toepassing van de richtlijn voor een periode van maximaal 18 maanden na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn uitstellen wat betreft de bewaring van communicatiegegevens die betrekking hebben op de toegang tot internet, internettelefonie en over het internet. Elke lidstaat die voornemens is van dit lid gebruik te maken, stelt de Commissie bij de aanneming van deze richtlijn daarvan in kennis door middel van een verklaring. Deze verklaring wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Artikel 14 Inwerkingtreding Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Artikel 15 Adressaten Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. Gedaan te Brussel, Bijlage [geschrapt] 15101/1/05 REV 1 mak/jel/ls 20

21 BIJLAGE II De Commissie is van oordeel dat terugbetaling door de lidstaten van de extra kosten die ondernemingen maken met als enig doel te voldoen aan de krachtens de nationale uitvoeringsmaatregelen van deze richtlijn opgelegde voorschriften verenigbaar is met artikel 87, lid 3, punt b), van het Verdrag /1/05 REV 1 mak/jel/ls 21 BIJLAGE II DG H 2B NL

22 BIJLAGE III Verklaring ad artikel 1 Wanneer de lidstaten in hun nationale wetgeving het begrip "zware criminaliteit" definiëren, kunnen zij de in artikel 2, lid 2, van het Kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel (2002/584/JBZ) genoemde strafbare feiten en strafbare feiten waarbij gebruik is gemaakt van telecommunicatie in hun definitie opnemen /1/05 REV 1 mak/jel/ls 22 BIJLAGE III DG H 2B NL

23 BIJLAGE IV Gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie ad artikel 12 (evaluatie) van de ontwerprichtlijn De Commissie zal de lidstaten en het Europees Parlement, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en vertegenwoordigers van de sector elektronische communicatie regelmatig uitnodigen voor evaluatievergaderingen met het oog op de uitwisseling van gegevens over de technologische ontwikkelingen, de kosten en de doeltreffendheid van de toepassing van de richtlijn. De eerste bijeenkomst zal vóór eind 2006 plaatsvinden. De lidstaten zal worden verzocht deze gelegenheid te baat te nemen om de partners hun ervaringen met de uitvoering van de Richtlijn mee te delen en informatie over beste praktijken uit te wisselen. Op basis van het resultaat van deze vergaderingen zal de Commissie overwegen de nodige voorstellen in te dienen, mede rekening houdend met de moeilijkheden die de lidstaten eventueel hebben ondervonden met de technische en de praktische uitvoering van de richtlijn, met name de toepassing ervan op de van over het internet en internettelefonie afkomstige gegevens /1/05 REV 1 mak/jel/ls 23 BIJLAGE IV DG H 2B NL

EUROPESE UNIE. HET EUROPEES PARLEMENT Brussel, 3 februari 2006 (OR. en) 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

EUROPESE UNIE. HET EUROPEES PARLEMENT Brussel, 3 februari 2006 (OR. en) 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT Brussel, 3 februari 2006 (OR. en) DE RAAD 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05 COPEN 200 TELECOM 151 CODEC 1206 OC 981 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

NOTA het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 13624/05 COPEN REV 1 Betreft: Bewaring van gegevens

NOTA het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 13624/05 COPEN REV 1 Betreft: Bewaring van gegevens Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 oktober 2005 (09.11) (OR. en) 13789/05 LIMITE PUBLIC COPEN 170 TELECOM 116 NOTA van het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 DEFINITIEVE VERSIE A6-0365/2005 28.11.2005 ***I VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bewaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 145 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.9.2005 COM(2005) 438 definitief 2005/0182 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bewaring van gegevens

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Bewaarplicht verkeersgegevens

Bewaarplicht verkeersgegevens Onderzoeksplan Masterscriptie Bewaarplicht verkeersgegevens Student: Joost Herregodts Studentnr: 0716987 Versie: 1.1 1 Inhoudsopgage PROBLEEMSTELLING 3 VERANTWOORDING 4 THEORETISCH KADER 5 SCOPE 5 REGEL-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 333 Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn

Nadere informatie

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 54/14 Luxemburg, 8 april 2014 Pers en Voorlichting Arrest in gevoegde de zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. Hof

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 18 juni 2009 (OR. en) 2008/0084 (COD) LEX 1035 PE-CO S 3748/2/08 REV 2 DRS 84 COMPET 600 CODEC 1918 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 april 2004 (06.05) 8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 april 2004 (06.05) 8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 april 2004 (06.05) 8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Franse republiek, Ierland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk d.d.: 28 april

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

Zie het voorstel in 8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82 en het resultaat van de besprekingen in 10814/04 COPEN 79 TELECOM 126.

Zie het voorstel in 8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82 en het resultaat van de besprekingen in 10814/04 COPEN 79 TELECOM 126. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 juni 2004 (28.06) 10767/04 COPEN 77 TELECOM 125 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep samenwerking in strafzaken nr.vorig doc.: 8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) PUBLIC 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: RICHTLIJN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 27 september 2005 (28.10) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0182 (COD) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 27 september 2005 (28.10) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0182 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 september 2005 (28.10) (OR. en) 12671/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0182 (COD) LIMITE PUBLIC COPEN 150 TELECOM 96 CODEC 803 VOORSTEL van: de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 juli 999 (07.09) (OR. en) 0456/99 LIMITE DROIPEN 5 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep Materieel Strafrecht d.d. : 9 juli 999 nr. vorig doc. : 9966/99 DROIPEN 4

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, december 004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 004/038 (CNS) 58//04 REV LIMITE COPEN 44 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 374/04 COPEN 8

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse delegatie d.d.:

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 februari 2005 (OR. en) 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van het

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE PUBLIC FISC 87 ENER 164 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S)

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) Conseil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) 14625/08 LIMITE FISC 138 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 april 2007 (24.04) (OR. fr) 8353/07 LIMITE ENFOPOL 64

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 april 2007 (24.04) (OR. fr) 8353/07 LIMITE ENFOPOL 64 Conseil UE RAAD VAN DE DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 april 2007 (24.04) (OR. fr) 8353/07 PUBLIC LIMITE ENFOPOL 64 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig doc.: 10543/06 ENFOPOL

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot aanpassing van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad in verband

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 I ITIATIEF van: Betreft: de Zweedse en de Spaanse delegatie Initiatief van het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende

Nadere informatie

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juli 2002 (15.07) (OR. en) 10158/02 LIMITE PUBLIC DROIPEN 41 MIGR 58 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat aan: het Coreper/de Raad nr. vorig doc.: 9576/02

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1 EUROPEES PARLEMENT 999 004 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3 mei 00 000/035(COD) PE ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 mei 00 met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 8 april 2014 (*)

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 8 april 2014 (*) ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 8 april 2014 (*) Elektronische communicatie Richtlijn 2006/24/EG Openbaar beschikbare elektronischecommunicatiediensten of openbare communicatienetwerken Bewaring van gegevens

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juli 2009 (OR. en) 11419/09 JAI 424 ENFOPOL 181 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van

Nadere informatie

NOTA het voorzitterschap de Groep consumentenbescherming en -voorlichting nr. Comv.: 10686/07 CONSOM 82 JUSTCIV 168 CODEC 657 Betreft:

NOTA het voorzitterschap de Groep consumentenbescherming en -voorlichting nr. Comv.: 10686/07 CONSOM 82 JUSTCIV 168 CODEC 657 Betreft: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2007 (09.10) (OR. en) PUBLIC 13281/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0113 (COD) LIMITE CONSOM 110 JUSTCIV 242 CODEC 996 NOTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE EF 76 ECOFIN 269 CRIMORG 137 CODEC 744 NOTA van: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2009 (13.11) (OR. en) 11064/09 EUROPOL 39 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Besluit van de Raad van Bestuur van Europol

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) PUBLIC ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) PUBLIC 14504/1/04 REV 1 LIMITE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de Raad - het gemengd comité Nr. vorig doc.

Nadere informatie

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2003 (25.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) 14969/1/03 REV 1 LIMITE VISA 191 COMIX 701 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 december 2000 (9.2) (OR. fr) 4647/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0208 (CNS) LIMITE FIN 595 EUM 34 EUROPOL 49 DROIPEN 62 VERSLAG van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 28 mei 2008 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 maart 2003 (31.03) (OR. en, it ) 7814/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0270 (CNS) LIMITE DROIPEN 21

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 maart 2003 (31.03) (OR. en, it ) 7814/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0270 (CNS) LIMITE DROIPEN 21 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 maart 2003 (31.03) (OR. en, it ) PUBLIC 7814/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0270 (CNS) LIMITE DROIPEN 21 NOTA van: de Italiaanse delegatie aan: het

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

1. De Commissie heeft haar voorstel op 10 september 2007 bij de Raad en het Europees Parlement ingediend.

1. De Commissie heeft haar voorstel op 10 september 2007 bij de Raad en het Europees Parlement ingediend. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 30 juni 2008 (09.07) (OR. en) 11242/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0187 (COD) MI 229 E T 155 CO SOM 80 CODEC 888 OTA A-PU T van: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 22 januari 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief voor

Nadere informatie

16542/2/09 REV 2 eek/mak/mv 1 DG H 2B

16542/2/09 REV 2 eek/mak/mv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (30.11) (OR. en) 16542/2/09 REV 2 JAI 868 DROIPEN 160 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 16542/1/09 REV 1 JAI 868 DROIPEN 160

Nadere informatie

Regels. voor openbare aanbieders

Regels. voor openbare aanbieders Regels voor openbare aanbieders Als aanbieder van openbare telecommunicatienetwerken en/of -diensten, bijvoorbeeld (mobiele) telefonie en interne t oegang moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

Nadere informatie

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen L 268/24 VERORDENING (EG) Nr. 1830/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat in bijlage een nieuw herzien compromisvoorstel van het voorzitterschap betreffende de in hoofde genoemde richtlijn.

Voor de delegaties gaat in bijlage een nieuw herzien compromisvoorstel van het voorzitterschap betreffende de in hoofde genoemde richtlijn. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 april 2005 (27.04) (OR.en) 8134/05 Interinstitutioneel dossier: 2004/0250 (COD) DRS 9 CODEC 284 WERKDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep vennootschapsrecht

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

6424/15 rts/sv 1 DG B 3A

6424/15 rts/sv 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2015 (OR. en) 6424/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (E) SOC 89 EMPL 41 MIGR 9 JAI 101 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de Raad

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 18 juni 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) PE-CONS 3620/07 TRANS 169 CODEC 531 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 maart 2017 (OR. en) 7415/17 ENV 270 MI 241 DELACT 52 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 15 maart 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 SAMENVATTING BESPREKINGEN van: de groep Intellectuele

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 20 april 2004 (OR. en) 2002/0025 (COD) C5-0156/04 PE-CONS 3641/04 TRANS 134 CODEC 408 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10.2017 COM(2017) 606 final 2017/0265 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa

Nadere informatie

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 februari 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 december 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 maart 2008 (OR. en) 2006/0298 (COD) LEX 868 PE-CONS 3684/1/07 REV 1 DRS 52 CODEC 1284 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 39 van 11/02/2000 (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) RAAD Initiatief van het Koninkrijk

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 mei 2006 (15.05) (OR. en) 9133/06 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2005/0153 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 mei 2006 (15.05) (OR. en) 9133/06 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2005/0153 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 0 mei 2006 (5.05) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2005/053 (CNS) 933/06 ADD 2 PUBLIC LIMITE AGRILEG 76 AGRIFIN 35 ADDENDUM BIJ HET VERSLAG van: de Groep

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0105 (NLE) 9741/17 VOORSTEL van: ingekomen: 29 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0127 (E) 8505/16 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JAI 337 USA 21 DATAPROTECT 41 RELEX 330 BESLUIT

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

16435/14 jel/gra/hh 1 DG G 2B

16435/14 jel/gra/hh 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 5 december 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0400 (CNS) 16435/14 FISC 221 ECOFIN 1157 NOTA A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de Raad

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie