Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912."

Transcriptie

1

2 JAARBOEKJE.

3

4 Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en.rijnland. TEVENB Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1912,. (Negende Jaargang.) LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ

5

6 EEN WOORD VOORAF. De hoop, door ons in den vorigen jaargang van ons boekje uitgesproken, dat onze medewerkers hunne bijdragen niet later dan toen het geval was zouden inzenden, is voor een groot deel ijdel gebleken. Ook nu weder kwam er voldoende kopij bij ons in, maar veel te spade, om het Jaarboekje in tbegin van 1912 het licht te doen zien. Wij deden wat wij konden, maar het heeft niet zoo mogen wezen. Wat niet belet, dat wij hen, die met ons medewerkten, voor dien medearbeid zeer erkentelijk zgn. Mogen zij een volgend jaar bij tijds bedenken, dat zij, die spoedig geven, dit dubbel doen. In onze Commissie vond een wijziging plaats, doordat de heer S. J. LE POOLE L.GzN. zich op ons verzoek bereid verklaarde tot haar toe te treden. De Commissie van Redactie: J. E. HEERES, Voorzitter. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretaris. D. HARTEVELT H.CZN. L. KNAPPERT. J. C. OVERVOORDE. 8. J. LE POOLE L.GZN.

7

8 Vereeniging,,Oud-Leiden, Verslag over het jaar Als verslag over het jaar 1911 kan ons Bestuur het volgende mededeelen. Op 24 Februari hield Dr. W. J. KUHLER een lezing over:,,het voormalige Windesheimsche klooster Engelendaal te Leiderdorp, waardoor wg in de gelegenheid waren een blik te werpen op den toestand van het kloosterleven in deze landen vóór de Hervorming. Den 24 November werd een verzameling platen bezichtigd, betrekking hebbende op Leiden en Omstreken, daartoe bijeengebracht door eenige onzer bestuursleden. Daar genoemde verzameling te groot bleek om op een avond te verwerken, werd de bezichtiging van hel overblijvende gedeelte tot in het volgende jaar uitgesteld. Ten slotte verplichtte de Heer W. FC. F. ZWIEMINA ons met een!ezing over:,,de Penningen betrekking hebbende op Leiden geslagen vóór Met groote belangstelling werd van dit onderwerp kennis genomen, terwijl een aanzienlijk aantal penningen uit de collectie

9 van den spreker, aangevuld met een deel der verzameling Leidsche penningen van het Sted. Museum,,de Lakenhal, de voordracht verduidelgkte. De welwillende medewerking in deze van de Commissie van genoemd Museum werd door ons Bestuur zeer op prijs gesteld. Overigens bleef ons Bestuur diligent waar het betrof het in stand houden van wat onze stad op bouwkundig gebied voor belangruks aanbiedt. In ons Bestuur hadden belangrijke veranderingen plaats. - Zeer tot ons leedwezen zag de Heer D. HA~TE~~L,C H.Cz. zich genoodzaakt het penningmeesterschap en daarmede zijn plaats in ons Bestuur op te geven. Voor de vele diensten door genoemden Heer aan onze Vereeniging bewezen, zij hem hier nogmaals harteluk dank gezegd. Tot ons genoegen verklaarde de Heer H. TH. VAN STEEDEN zich bereid in ons Bestuur zitting te nemen en zich met de functie van penningmeester te belasten. Ook Jhr. Mr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND moest wegens vertrek ons Bestuur verlaten. Genoemden Heer zien wu eveneens, tot ons leedwezen van ons gaan, daarbij gedenkende de groote belangstelling in den bloei onzer Vereeniging, die hij steeds als Bestuurslid getoond heeft. Het is ons aangenaam te kunnen vermelden dat Jhr. II. BEELAERTS VAN BLOKLAXD den zetelzijns broeders, als vertegenwoordiger van het Leidsch Studentencorps in ons midden, heeft ingenomen. Dit Jaarboekje wordt de leden gratis uitgereikt. HET BESTUUR.

10 STATUTEN. Overgenomen uit,,bijvoegsel tot de XeTeaerZamk3ie Staatscowant van Donderdag 5 April 1906, no. 80. VEREENIGING: Oud.Lsiden, te Leiden. 1. De vereeniging Oud-Leiden is gevestigd te Leiden en stelt zich ten doel de bevordering van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en omstreken en het behoud der aldaar nog aanwezige bouwwerken en voorwerpen, belangrijk voor de locale en kunstgeschiedenis. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door: a. het houden van voordrachten en tentoonstellingen, het uitgeven van geschriften en het steunen van poginger! door anderen in den geest der vereeniging ondernomen; U. het steunen van de pogingen van de commissie voor het stedeluk museum tot het bijeenbrengen van voorwerpen, belangrijk voor de geschiedenis van Leiden en omstreken ; c. het verzamelen van gegevens over in Leiden en omgeving nog aanwezige oude gebouwen en historische voorwerpen. 3. Lid der vereeniging is elk die zich hiertoe bij het bestuur opgeeft en de vastgestelde contributie betaalt. Lid-begunstiger is elk die eene contributie betaalt van minstens f 10 of een bedrag in eens van minstens flo0. 4. De contributie der gewone leden bedraagt minstens f2.50 per jaar. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari

11 tot 31 December. Het bestuur kan correspondeerende leden benoemen buiten Leiden woonachtig. Deze betalen geene contributie, doch hebben gelijke rechten als de leden, behalve ten opzichte van de door de vereeniging uit te geven werken. 5. De leden hebben recht van toegang tot alle ledenvergaderingen en door de vereeniging te houden tentoonstellingen. Zij ontvangen de door of met steun van de vereeniging uit te geven werken gratis of tegen verminderd tarief. De correspondeerende leden genieten alleen van deze laatste bepaling indien zg de voor de gewone leden vastgestelde contributie betalen. 6. Het bestuur bestaat uit minstens 5 leden, op de binnen de 3 eerste maanden van het jaar te houden algemeene vergadering door de leden te benoemen. Zij nemen voor éen jaar zitting, doch zijn terstond herkiesbaar. In die jaarvergadering wordt verslag gedaan van het afgeloopen vereenigingsjaar en rekening en verantwoording afgelegd. 7. Naast de door de Jgemeene vergadering te benoemen bestuursleden kunnen zitting nemen: een lid aan te wijzen door burgemeester en wethouders van Leiden en een lid aan te wijzen door het collegium van het Leidsch Studentenkorps. Deze 2 bestuursleden moeten lid zijn der vereeniging. 5. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voor. zitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en regelt onderling de werkzaamheden,

12 9. De inkomsten der vereeniging bestaan uit contributies, giften in eens, entrées op te houden tentoonstellingen en opbrengst van uit te geven werken. 10. De vereeniging wordt aangegaan voor den tqd van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen van den dag van oprichting, zijnde 5 November ll. Niet in deze statuten voorziene gevallen worden door het bestuur beslist. 12. Wijzigingen in deze statuten mogen alleen gebracht worden door besluit van de meerderheid derleden aanwezig op de algemeene vergadering, nadat het voorstel hiertoe minstens eene week te voren aan de leden is medegedeeld. Deze wijzigingen treden eerst in werking nadat hierop de Koninklijke goedkeuring is verkregen. Bij ontbinding der vereeniging wordt bij het ontbindingsbesluit geregeld op welke wijze gehandeld zal worden met de eventueel in het bezit der vereeniging zijnde voorwerpen. Het archief wordt aan het gemeentebestuur van Leiden aangeboden ter plaatsing in het gemeentearchief, en het eventueel aanwezig batig saldo, na aftrek van alle lasten, wordt aangeboden aan de gemeente Leiden, om te strekken tot aankoopen ten behoeve van het stedelijk museum, behoudens de inachtneming van de voorschriften van art B. W. ( Volgen de o?zdcrteekeni?igen.) Goedgek. bij Koninklijk besluit dd. 14 Maart 1906 no. 50. Mij bekend, De Mhiuter van Justitie, E. E. Y.\N BAAI,TIS.

13 Y ereeniging,,oud-leiden. Bestuur : Dr. L. KNAPPERT, Voorzitter. Dr. P. J. BLOK, C)nder-Voorzitter. S. J. LE POOLE L.GZ., Secretaris. tp!antage 18.) H. TH. VAN STEEDEN, Pumingmeesier. (Rijnsburgsche weg.) Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE. AUG. L. REIMERINGER. Jhr. H. BEELAERTS VAN BLORLAND. Commissie voor de redactie van het Jaarboekje : Mr. J. E. HEERES, Voorzilfer. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretaris. D. HARTEVELT H.Cz. Dr. L. KNAPPERT. Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE. s. J. LE POOLE L.Gz.

14 Ledenlijst der Vereeniging,,Oud-Leiden. Mr. P. J. M. Aalberse. W. Alt. Mr. M. d ilumerie. Mr. A. Van de Sande Bakhuyzen. Dr. H. G. Van de Sande Bakhuyzen. J. M. v. Beek. Jhr. H. Beelaerts van Blokland. Jhr. W. H. Beelaerts van Blokland. Dr. 8. Beets. 0. L. v. d. Berg. D. Beuth. Mej. R. A. Biegel. J. W. C. Bloem. Dr. P. J. Blok. Dr. G. J. Boekenoogen. B. Bonger. C. Bos. Ds. W. Briët. Mr. P. E. Bribt. Burgersdijk & Niermans. Dr. K. H. Th. Bussemaker. Mevr. B. J. W. Bijleveld- Van der Vliet. W. J. J. C. Bijleveld. J. W. 0. Clant. Mr. H. M. A. Coebergh. Xr. J. A. F. Coebergh. J. c). Colenbrander. F. R. Grommelin. F. A. Dee. Mevr. Wed. Mr. Ch. M. Dozy. J. P. Driessen. Dr. P. Aug. Driessen. Carl Th. Driessen.

15 Felix Driessen. G. L. Driessen. Mevr. Wed. P. L. C. Driessen. Mr. H. L. Drucker. Dr. A. H. Van Eek. Mr. A. Van der Elst. Mr. A. Meerkamp van Embden. Mr. J. W. Enschede. V. L. G. Farensbach. K. A. Felix. H. W. Fischer. Mr. S. J. Fockema Andrem. Dr. A. P. N. Franchimont. Mej. H. J. De Fremery. A. W. Frentzen. G. Gerlings. H. F. C. Gerlings. Mej. S. Goekoop. F. Gordon. Mr. H. B. Greven. J. G. M. Van Griethuysen. J. A. MI. A. Grondhout. Jhr. Mr. N. C. de Gyselaar. D. Hartevelt H.Cz. J. Hartevelt Az. Nr. J. E. Heeres. M. C. Hennequin. Prof. Dr. D. Hesseling. R. Siegenbeek v. Heukelom. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dr. G. Jelgersma. H. J. Jesse. B. Jesse Rzn. Mr. H. W. C. J. de Jong. Dr. G. Kalff. Dr. P. Th. L. Kan. Gemeente KatwiJk. J. M. van Kempen Sr. Dr. P. M. Kingma Boltjes. J. Kloos. H. H. v. d. Kloot Meyburg. Dr. L. Knappert. Mevr. Wed. J. Kneppelhoutv. Braam. J. Koorevaar P.Azn. Mej. C. Korsse. Dr. J. A. Korteweg. S. H. Koster. h. De Koster Jr. Mevr. C. H. Krantz-Van Dijk. Mevr. Wed. Krol-Van Driel. Dr. A. W. Kroon. J. J. Ter Laag Czn. Dr. C. S. Lechner. W. A. Leembruggen. Dr. E. C. Van Leersum. Mevr. L. Librecht LezWijn- Nierstrasz. l

16 J. B. Van Loenen. Th. R. Valek Lucassen. Dr. W. Martin. Dr. P. C. Molhuysen. J. P. Mulder. W. C. Mulder. G. W. J. Neeb. H. G. A. Obreen. M. Kamerlingh Onnes. Dr. H. Oort. A. W. Overvoorde. Mr. Dr. J. C. Overvoorde. Barasse van Pallandt van Rosendael geb. Loudon. C. Peltenburg. L. D. Petit. H. van Poelgeest. Mej. C. J. Le Poole. S. J. Le Poole. S. J. Le Poole L.Gzn. Dr. N. W. Posthumus. Mr. C. W. van der Pot Bz. Dr. F. van Praag. Dames Prins. J. J. v. Reenen. W. M. C. Regt. Aug. L. Reimeringer. Jhr. J. A. Repelaer. Dr. C. L. Reuvens. Mej. G. B. C. Van RhUn. Jhr. W. F. Röell. Mr. A. J. v. Rogen. J. Roem. J. H. L. Van der Sehaaff. R. J. Graaf Schimmelpenninck. W. Schouten. J. A. C. Sleyster. H. Th. Van Steeden. H. E. Stenfert Kroese. Jhr. Mr. Victor de Steurs. C. F. Steyn. L. G. Van Stegn. Mevr. Wed. Dr. L. J. Suringar-Muntendam. W. J. Suringar. G. Henri Sijthoff. Mr. H. A. Sypkens. 8. F. Théonville. J. P. Trap. Dr. J. Verdam. Mr. J. Th. C. Viruly. ixr. A. C. Visser van IJzendoorn. Mr. W. Vissering. INej. M. Vlielander. Mr. W. Van der Vlugt. Mr. C. Van Vollenhoven. Mej. Ch. Van Vollenhoven.

17 Mr. Egbert de Vries. Mej. E. H. Vijzelaar. F. G. Waller. H. M. Van Waveren. H. P. Th. Van Wensen. Mej. M. Weydung. Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland. Mevr. Wed. J. C. Zaalberg-- Vervooren. Mr. J. B. Zuurdeeg. W. K. F. Z,wierzina.

18 KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

19

20 JAN CJARI cl G Zestigjarig bestaan der Yrukkcrij cn Uitgeverszaak der firma. h. W. Sijthoff. De villa,,klein-stadwijk tc Voorschotw, w o r d t een prooi der vlammen. Overlijden van den heer H. Visser J.Wz., oud-ssrsistent-resident van Biliton. 111: heer W. F. Engels $0 jaar lid V:LLI hrt c ollcgo van Collectnntcn der Xcdcrd. Hmrro. I)iaconic. I rof Dr. H. 4. Lorentz, bpnn.~m<l tol, corrqmndeerend lid der Akademie van Wclcmschapycn te St. Petersburg. Overlijden van den heer 13. van Egmond Jr., Wcthouder vaa Rijnsburg. 1)~ hrcr T. 14. C. Xontcnbcrg benoemd l,ot Uurgemccstcr van Boskoop. Oprichting van het Chr. Harmoniegezelschap,,I olshymnia. Benoemd tot Secretaris der Gemeente Leiden, Arr. I)r. C. E. van Strijcn. Johsnncs van Leeuwen vijftig jaar in dienst bij den heer C. Mi&. 27 Leidsche Kutstvereeniging : Javsansche Kunstnijverheid. Tentoonstelling van 20 Afscheid van Ds. C. Plug tc Katwijk-aan-Zee.

21 FEBRUARI Februari lleropcning der sociiitcit.,mincrvs n5 il~u brnnl v:iil Uw Vijftigjarig bcsiaan dar On<l.-Off..V; ri~~n.,,lloor Vriendschap Vereenigd. Opening van de Curve lv-atcrlci(ling te Voorscholrn. P. J. Bruinenberg -LO jxar in dirnst bij de firma Van Rossnm du Challel. Overlijden van den oud-kolonel F. Lccrs. 19. Blsnsjnar Jll jaar in dienst bij dc firma Dros cn Tielcman. blr. J. H. \V. Verzijl bcnocmd tot commics-redxteur ter C;cmecnte~Sccrct:lric, alhier. Oprichting ecncr Sludentcn-Verccrrigirlg van nictliorl lcdpn.

22 FEBRUARI 1% 1. Oprichting eencr sfdeeling van,,volksonderwijs. hlgem. jsarl. vergudcring van den Sed. Centralen l3ond van Gecmployecrdcn in het Logement- en Iioffichnishoudcrs~lc(~rijf i n,,lh: Toclsst. Opening van de l luimvr~e-tentoons!,el:ing. Opening vau de nieuwc Gcme*nleschool uan de Gort+ straat. Leidschc Kunstverecniging : Tentoonstelling van Schildcrijcn van Jan Eleyse cn Cr. Wcsterman. Verecniging,,Outl-Lcidcn. - Lezing ran nr. W. J. KilhIer, over het klooster Engelcndaul bij Lcidordorp. Maart 1911.

23 MAART Bij Kon. besluit is de cerepenning voor verdiensten jegens s Rijks musea, in zilver toegekend aan Jhr. W. C. van Heurn, te Leiden. Jhr. 1lr. Dr. N. C. de Gijselsar door den Kloning van Pruisen benoemd tot eere-riddmer der Johanniter-Orde. De heer W. C. J. van Reuzckom alhier, b cnocmd tot Dircct cur der -4mbachtsschool tc Hulst. De heer K. van Delft Dz., gekozen tot lid van den Gemeenteraad te Rijnsburg Dc Leidsche Gemeenteraad gaat e en ovcrwnkomst aan met de gemeente Zoeterwoude voor de levering van electrischcn stroom. Prof. Dr. A. I. N. Frsnchimont hcrdonkt den dag, dat hij 40 jaar geleden promoveerd~e. De heer H. H. Brcuning, lccrasr aan het Gymnasium te Lcidcn, b cnoemd tot lector aan de Universiteit te Groningen, tot het geven van onderwijs in de nieuw-hoogduitsche taal- en lctt erkunde. Overlijden van Mr. J. G. Pntijn, Curator der Lcidsche Hoogeschool. Leidsche Kunstvcreoniging : Tentoonstelling van Schiltlcrijcn, ingezonden door Boussorl, Valedon & Cie, Den Haag. Overlijden van den heer G. van Egmond, oudsecretaris CU ontvanger der gemeente Koudc kerk.

24 APRIL April Dc heer J. J. van Hockcn, hcrdcnkt zijn vijftigjarig jubileum als houthandclsar. Prof. H. A. Lorentz benoemd tot honorair lid der Royal Irish Academy. Dc heer J. van Exter treedt na 40.jarigen dicnrt af als brievengaarder te Hazerswoude loemententoonstelling te Boskoop. Oprichting van de Leidschc Gymnsstiek-Onderwijzers-Vereeniging. Dc Koningin-Moeder cn de Hertogin van Albany bezoeken de Bloemententoonstelling te Boskolop Overlijden van den heer J. A.. Longepbe, rust end heel- en verloskundige. Benoemd tot Burgemeester van Wassenaar Jhr. B. P. S. A. Storm van s-gravesande. Dc heer J. H. van Vavcrcn bcnocmd tot Gommandant van het Militair Invalidenhuis tc Leiden. H. Henzen JO jaar in dienst bij de Leidschc Katoenmaatschappij. 15 Lcidsche Kunstvereeniging : Tcntoonst8clling van Schilderijen van Lcidschc Kunstenaars. De heer J. ll. Weydung benoncmt1 tot Notaris te Zoeterwoude.

25 APRLL jarig jubileum van de Leidsche Paardentram. Dm heer H. J. van Gclder, ontvnngcr des dirccto belastingen wordt eervol ontslag verleend. Dc heer 1. Klinkenberg te Lcidrn, benoemd lot leeraar aan de Rijks-Koogere-Burgerschool t e Assen. Opening van de nieuwe Gemeextoschool aan de Xedusastraat. De heer Th. Jonkheer, Raad te Hillegom. gekozen tot lid va,n den Ban deputatie van Thc I~~orshipfull Company of Gsrdaners te Londen, bezoekt Leiden en Omstreken, om de bloembollenvelden te bezichtigen. Mei Dc heer J. Goltlsc~hmidt tc IM~~gravtn,.X! jaar onderwijzer bij het Chri&lijk Onderwijs. Aan Mr. J. R. P. Cocbrrgh, eer\-01 ontslag verleend als Notaris tt: Lcidcn. H. M. dc Koningin bckrschtigt do benoemingen van l rof. Dr. \Y. I~retlr: Kristcnscn, l rof. Dr. G. Kalff tn I rof. Mr. C. van Vollcnhovcn, tot gewone leden der letterk. afd. van de Kon. acad emic van IVetenschappen te &sterdam.

26 MEI Inwijding v a n het nieum-c gebouw der lfarthztstichting cn eerste-steen-legging van h,ct Julians- Kindcrhuis t e Slphen. De Vcldartillcric 50 jaar alhier in garnizo#cn. 3 hiic Focrt 50 jaar in dienst bij dc familie Gordijn tc Soordmijk. 5 Het luchtschip,,i arscval V vsart over Leiden ? 2 Overlijden van dpn heer J. de Graaf, prcsidcnt- Kerkvoogd der Kcdcrd. Herv. Hem. te Leiderdorp. Feestelijke intocht van Graaf en Gravin van Limburg St,irum binnen Noordwijk. Ilc,t monument& hek van de oude buitenplaats.,l<hijnstroom aan den Hoogcn Hijndijk, wordt door ssnkoop cigcndom der gemrentc: Lviden. &~nocrntl tot Curator dvr Hoogcschool E. C. r>aron Swccrts dc Landas 11.-borgh en lot voorzitter van Curatorcn, Jhr. Nr. W. H. dc Savornin Lohm?l~~.

27 MEI Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst : Afscheid van haren direct,cur Danii l de Lungc. Dr. J. Maquart, bcuocmd tot cerelid van h ct Russisch srchaeologixh instituut te Konstantinopel. Het Wjarig bestaan der 3.Oct.-Vereeniging mordt feestelijk herdacht. Lcidsche Kunstvereeniging: Tentoonst elling v a n Schilderijen van T. W. Ouwerkerk. Inwijding van het nieuwe Ga,sthuis te Katwijk aan-zee. Overlijden van pastoor P. D. A. Zondag, pasto~or te Sassenheim. Prof. J. P. Kuenen wordt lid van de Koninklijke Bcademie van Wetenschappen. Benoemd tot buitengewoon ho80gleeraar in de genecskundc Dr. J. 1 0~1s. L. Honsclaar, 50 jaar werkzaam bij de familie vltn Vliet te Oudshoorn. Mr. H. 21. A. Cocbergh benoemd tot Notaris te Leiden. Zendingsfecst o p,,oud-poelgeest. l?clc Jaarlijksche Vergatlcring van den Xed. Bond van Horlogemakers in de,,graanheurs.

28 MEI De heer Engcl Snit te ~ oordwijk-aan-zcc, herdenkt zijn.4o~jarig lidmaatschap der commissie va,n toezicht der N.- en Z.-Hollandscho Rcdding-hlaatschappij. Dr. C. F. Th. Meulcman, benoemd tot dirccf8cur der Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen. *Juni Overlijden van den heer D. Eggink, oud-sccr~etaris van Haarlemmermeer. Dc Leidsche Gcmecntcrsad besluit om gas te lewrcn aan de gemeente Hazerswoude Mr. J. Ph. Suyling, buitengewoon hoogleeraar te Leiden, benoemd tot gewoon hosogleerasr te Utrecht. Zcndingsfeest te Voorschoten. Ds. J. Douma neemt h(lt bororlp aan naar de Geref. Kerk van Watcrgraafsmcer. Vijftigjarig bestaan van de Chr. Jongclingsvereeniging,,Pred. 12 : la. Jaarlijksche Vergadering der Maatschappij der Ned. Lettcrkuntlc. Benoemd tol l&n: 31~. C. TTr. van der I>ot Bz., Dr. H. J. d. Ruys cn Dr. M. W. de Visser.

29 JUNI 1911.

30 JUNI 1911.

31 JUNI Voorschoten: Herkozen de heeren: L. H. van Wissen, H. C. Koot en J. C. de Graaf. W a P m o n d: Herkozen de drie aftredenden. Woubrugge: Herkoznn de heeren: C. Molenaar Dz. cn C. W. Lieverse. Z e g w a ar d: Herkozen de heeren : 0. Koordam cn C. J. Veldhuyzen. Zoet cr w o u d c: Gekozen dc hwren: C. H. dc Boer, P. Hogcvcen, 1. Paartlckoopcr, 1)..J. Rott,eveel en D. Varkevisscr. Voor h o u t: Gekozen dc hceren: J. van Schic, J. van der Hulst en C. Colijn. v c u r: Herkozen de heercn: P. van Lc#euwcn,.J. Sonius en B. van Heyningen. P. van der Veen en J. C. van Schie ontvangen de bronzen eercpcnning voor Mcnschlicventl Hulpbetoon. Aan mevron~ A. J. C. van Waijenburg, wed. P. van Crsnenburgh cn mei. B. S. Th. van Wensen, verlof verleend tot het aannemen van het kruis,,pro Ecclesia et Pontifice.

32 JULI Juli Veertigjarig bestaan der Bockdrukkcrij van den heer H. L. van Kifterik. Eerste proefrit der Electrische Tram, De heer H. H. Breuning neemt afscheid als le erasr van het Gymnasium. J. van der Blom, veertig jaar in dienst bij den hoer J. van Dam. Gckozcn tot lid van den Gemeenteraad: de heeren : h. L. Reimcringer, Nr. J. E. Hccrcs, Mr. h. J. Fokker en J. P. Vergouwen. R ij 11 s b u r g: Gekozen tot lid van den Gemeent8eraad de hccrcn: C. van Delft, D. van den Eykel en A. de Mooy. De Gemsenterasd besluit tot invoering van een progressief schoolgeld aan de H.-BS. voor Meisjes. K a t w ij k : Gekozen tot lid van den Gemeenteraad de heercn J. A. de Best, P. Aandsewiel en D. Ouwehand Az. Aalsmeer: Gekozen de heer: D. Spaargaren Cz. A 1 p h en: Gekozen de heeren: 1%. W. A. Dros, C. van der Linden en Juric Smit. 0 u dsh oorn: Herkozen de heercn: J. W. 0. Clant en H. J. van der Kloot Meijburg.

33 JULI s i c LI w k o o p : Hcrkozcn de hecren : 1. A. Th. VZU der Weyden on E..J. Augustinus. 0 c g s t g c c s t : Hcrkozcn de heeren: A. den Haan. A. Juffermans cn Jhr. A. J. I3. Six. V o o r s c h o t c n : Gckozcn de hecren : G. R. Schmol, C. Eggink Sr., A. WT. K~vvalc cn.j. A. Xens. Z o c t c r m c er: Gekozen de hccren: C. L. J. Bos en J. van der Sar. B en t h II i z en: Gekozen de hecren: L. Paul, S. van Drie1 cn S. van Gslcn. B o s k o o p : Gekozen tot lid van den Gemeenteraad dc heeren: Joh. ìcieuwwtwg cn C. van Wilgen. L c i m u i d c n : Gekozen de heer : 1%. C. do Xijk. R c e u w ij k: Gekozen tot lid van den Gcmecnb r:ratl dc hc:crcn : AA. dc Jong, Ir. H. nula~eus-- Urack, A. Rreedijk, 1,. Verkerk en F. den Ouden.

34 12 13 S tj o m p w ij k: Gekozen de hecren: N. Oli~mnn X1x., A. Romijn, 11. J. Smits en L. T~ naijen. Gekozen tot lid vun den Gemeenteraad: de hccren : IC. H. Korff, S. dc Boer Az., J., Roem, Dr J. Zwicrs, Nr. 1. J. bl. Aulbcrse en J. I3olermana. h a 1 s m e e r: Gekozen tot lid van den Gcmccnte. raad de hecren: bl. Altlerdcn Cz., I. van tl<:r Meer 1 ~. cn H. KiEten D e heer A. J. Doornevcld, ontlcrwijzcr aan d e Chr. school aan de Picterskerkgrscht alhier, bcnocmd tot hoofd dier schoto als opvolger van den heer F. Uittenhrock. Ii n 1 w ij k: Gekozen tot lid van den Gcmccnt~crnnd de hccrcn: L. Rruyt, C. den Duik on.j. van der Perk. 19 l!j T\vint,igst,c Jaarvergsdcring van d e n Ned. Slagcrsbond in Zomerzorg. Ds. Veldhoen te Alphen bcvest,igd Opening van het gebouw,,prctlikcr 12 : la in (1~ JanvosscnstSceg. D r. J. \V. r>icrmn, hcnocmd t,ot lecrsar aan het Gymnasium IC, Amsterdam...

35 JULI De Gemeenteraad benoemt mej \T. Broes van Steensms tot leerarcs in de Hoogtluitschc taal aan de H. l3. S. voor hlcisjcs en l)r.,j. Eggink tot adjunct-directeur van het Openba;~r Slachthuis. Het verbod op het berijden der Singels des Zondagsmiddags met motor-rijtuigen cn rijwiclcn opgeheven. 29 Mevrouw Prof. Curie uit Parijs vcrricht proeven in het Laboratorium van Prof. Kamerlingh Onnas. Augustus B c n t h u i z e n: Gekozen tot lid van den Gemccntcraad de heer : J. IV. van Staalduinen. De Chr. School aan de Middclstegracht (thans aan de Passteurstraat) bestaat 40 jaren. Overlijden vztn den heer J. L. Hoos, oud-wethouder der gemeente Lcidcrdorp. Tcraardebestclling van den heer L. Brocksmit, oudnotaris, lid van den gemeenteraad en presidentkerkvoogd te Wassenaar. Vijftigjarig priester-jubileum van Pastoor N. TJ. Smeulders te Wsrmond en van EI. L. Sloots, emer.-pastoor.

36 AUGUSTUS Veertigjarig priesterfeest van pastoor P. T. Buhr te Zoetcrwoude (Hoogc Rijndijk) cn van pastoor Th. P. C. Sarter te Koordwijk. Opening van de R. K. Mariaschool aan de Lijnden te Haarlemmermeer. Opening der nieuwe lokaliteiten van het Tehuis voor Schoolgaan& Kinderen. De heer EI. G. Martin, van Leiden, henocmd tot lccrnsr in de Pranschc taal aan het Gymnasium te Doetinchem. Jansje Otgssr 40 jaar in dienst bij mej. wed. Bremmr)r-Dumorticr. De heer h. Ruigrok, veertig jaar vleeschhouwrr in de Maarsmansteeg. Besluit d.er manufsctaricrs, om hnnnc zaken om 9 uur te sluiten. Opening van het, nieuwe Raadhuis te Waddingsveen. Benoemd : tot ridder in de orde va.n den Ned. Lecux : Mr. P. J. M. Aalbersc, Prof. Dr. W. Einthown, en Prof Xr. A. C. Visser van IJzendoorn; tot officier in de orde van Oranje-Nassau : Xr. L. M. J. H. Kerstens.

37 SEPTEMBER September Indienststclling dor l~~lcctriache Tram. 2 A. v. d. 1Vctcring 10 jaar in dienst bij dc firma P. Clos en Lccmbruggen. 4 Overlijden van Prof. Dr. G. Wildeboer De heer J. h. Bots door den Gemcentcrasd gckozcn tot Wethouder. Dc oud-hoog1ccra.x Prof. Kern, benoemd tot doctor honoris czus& in de philosophie der Universáteit te Christisnia. Dr. 12. Kluyver benoemd tot honglerraar in do fnculteil d e r Icttcren #en wijslwgwrtc ZLII d e Iiijksuniversiteit te Groningen. Den heer J. 1. dc Snuv:~.ge wrvol onislng wrlccri<l als amanuensis bij tic biblioihr~~ck (lcr IXijk~rliversiteit te Leitlcn, bij vwlke inst~clling h i j 46 jaren was wcrkzssm gcwzest. Opening der Lsndbouwtcntoonstelling op het Schuttersveld. Vliegwcek te Leiden, door Henri Wijnmal en. Algem. vergadering d er Iloll. &.at8schapl)ij van Landbouw in de Stsdsgehoorzssl. Concours Hippiyue bij het Schuttcrsveld.

38 SEPTEMBER Overdracht van het Rectoraat door Prof. Dr. P. J. Blok aan Prof. Dr. F. Pijp. De vcrceniging,,musis Sacrum herdenkt haar 40- jarig bestaan. Overlijden van pastoor SI. P. H. de Graai te Bodegraven. Installatie van de Lcidsche Padvinders. 0rkaa.n. Deze kostte aan 2 menschcn het leven. Bovcndicn werden velc boomen ontworteld. October ~ Ingebruikstelling v a n het Idiot engesticht,,,voorgeest bij Endcgecst. 3.Octoberviering. - Optocht van 15 paalwagcns door dc stad. Dr. A. Perrier, assistent bij het nat~uurknndig laboratorium nlhicr, benoemd tot hoogleerasr te Lausanne. IIct roodvonk alhier epidemisch verklaard. 5 De Gcmuent,crand bcnocmd Dr. P. J. Enk, leersar te Dordrecht., tot lecraa,r aan het Gymnasium alhier. Dc hrer Ch. J. Rrycc bcnocmd tol tijdelijk leeraar aan het Gymnasium.

39 OCTOBER Het q.n. Inkomstcnboekj e zal voortaan niet meer in den handel zijn. De Raad besluit tot instelling van een 2.jsarlijksche Paardenmarkt op de eerste Dinsdagen van Juni en September. De heer H. C. van Griethuizen, herdenkt zijn 40.jarig organistschap bij de Ned. Herv. G emecnte te Oudshoorn. De nieuwe Gemeencwcgsbrug te Hazerswoude voor het verkeer geopend. De heer C. W. Kouw, instrumentmaker bij het naluurkundig laboratorium, neemt, ontslag, na ZO jaren, waa.rvan 36 aan het natuurkundig laboral,orium, in s Rijks dienst te zijn werkzaam geweest. Prof. Dr. J. Popels aanvaardt zijn ambt als buitcngewoon hooglccraar in de faculteit der genceskunde, mot een rede over,,parasitismus. Lcidsche Kunstvcrccniging : Tentoonstelling van Litho s enz., door Jan Veth, Carriorc, Xicholson enz. P. Jardin 40 jaren in dienst bij de firma J. Parmentier en Zonen. Fcestelijkc opcninh van de Electrische Tram van T,eidcn naar Katwijk. Mr. J. A. Loeff bcnocmd tot curator der Rijksuniversiteit te Leiden.

40 OCTOBER Gekozen tot lid VXI den Gemeenteraad te L ciden, de hwren H. W. Fischcr en Dr. G. N. Kruimel. Overlijden van den heer 1). Wilhelm, 2S jzrcn lid van den kerkeraad der Ev. Luth. Gem ccnte. 23 ~ Iinpelaan Th. J. F Ucrgunsius van de St.-Petrus kurk alhier, benoemd tot pastoor van Ovezsnde. Dr. A. H. L. Hcnscn is 25 jaren hoogleerasr uan het Scminnrie te Warmend; Z. 1%. Gel. wordt benoemd tot kamerheer van Z. H. den Paus. Instsllstic der Jonge Verkenners. i De Vcreeniging voor Christolijkc belsngen alhier, opgeheven. Dc heer J. Prins 40 jaren werkzaam bij dc firma Van Kempen te Voorschoten. Opening der twcedc Openbare Lsgcre School te Katwijk-aan-Zee. November De eerst? Electrische Klok in gebruik genomen. Organisatie van oud-voetballers. De hcvr C. van der Wilk, 40 jaar molenaar aan den lioogmatleschcn polder.

41 NOVEMBER Oprichting der Verceniging tot bevordering der Bijenteelt voor Leiden en Omstreken. Dm heer P. H. G. &ntenherg eervol ontslag vcrleend als burgemeester van Boskoop. Dr. J. 11. Volgrsff, privaat-docent in de geschicdenis der Natuur- cn Wiskunde, opent zijn<: lesxn met een rede over,,do geleidelijke ontwikkeling der Mathematische I hysica. De Gemeenteraad besluit tot levering van gas aan de gemcentc Koud ckerk. Het ilaamland wordt bcstemd voor den bouw van het Invalidenhuis. Wederoporichting der Leidsehe afdeel+ van de Patroonsvereeniging,,Boaz. Maatschappij voor Toonkunst: C oncert van het Böhmische Streichquartett. De Leidschc Akademische Senaat> berispt eenigc st#udentcn wegens een vcrtooning op de Collegiumsreceptie in den groentijd. Lcidscho Kunst,vcreeniging : Tentoonstelling van Tcekeningen enz. van H. Hcuif en Ed. Houbolt~. Vcreeniging,,Oud-Leiden. Bezichtiging cecner vcrzameling platen, betrekking hebbrnde op Lcidcm en Omstreken. Begrafenis van den heer G. C. Tromp, lid van den Raad dw gcmwntc Lisse. _.--

42 DECEMBER December De heer W. Haanstrs, directeur der Kwe8eks&ool voor ~c~~aarschoolhoud~ress,en, viert zijn zeventigsten geboortedag. Bij Kon. besluit eervol ontslag verleend aan Prof. Dr. J. J. X. de Groot, megcns zijn benoeming tot hoogleeraar te Berlijn. Feestelijke opening van het Gebouw voor Christelijke Belangen,,Onderzoekt de Schrift8en te.wassennar. Sempre Crescendo viert zijn 80.jasig bestaan. De manufacturenzaak van Gebr. Schlatmann, her-- denkt haar 75jnrig bestaan. Leidsche Kunstvereeniging : Tentoonstelling van Schilderijen van J. H. Wcyns Overlijden van den heer J. J. van Hoekmen. lid der Prov. Staten en van den Leidschcn Gemeenteraad. Ilcrvol ontslag verleend aan Dr. J. Marquart, adjuior voor de leidden-hzi:lt,ische t~alen en privaat-dooent in dc faculteit der letteren en wijsb egectrte, wrgens zijn benoeming tot hooglccrsar te Berlijn. Verecniging,,Oud-Leiden. - Lezing van den heer W. K. 77. Zwicreina over de I enningcn, bctrckking hebbentlc op Leiden, gcslsgen vóór 1813.

43 DECEMBER I 20 ) De Gemeenteraad besluit om cie nieuwe H, voor Jongens te plaatsen op het Raamland. De fraaie, door Rückert ontw,orpcn, Blsuwpoor~,sbr~~g voor het verkeer geopend. Dr. A. H. L. Hensen, hoogleeraar aan het Scminaric te Warmend, benoemd tot ridder van den Ned. Leeuw. Overlijden van S. Baron van Heemstra, burgemccsier van Sassenheim en lid van de Tweede Knm~cr. Mej. Cath. S. Ederzccl, 60 jaren in bctrckking bij de firma Wijnen. De luitenant-ter-zee 2dc klasse J. L. Andruac, van het explor:llic-(letachemcnt van Zuid-Nicu\v-Guinea verdrinkt bij het ovcrstcken van de boven-vriendschsps-rivier.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JAN 1911. 1 4 10 Zestigjarig bestaan der Yrukkcrij der firma. een prooi der vlammen. van den heer H. Visser tent-resident Biliton. F. Engels jaar lid Collectnntcn

Nadere informatie

Inlichtingen omtreut enkele openbare inrichtingen en besturen.

Inlichtingen omtreut enkele openbare inrichtingen en besturen. Inlichtingen omtreut enkele openbare inrichtingen en besturen. LEIDEN. Burgemeester: Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar. Wethouders : J. A. van Harnel, J. Korevaar Mr. L. M. J. H. Kerstens, Mr. J. C. van

Nadere informatie

Inlichtingen omtrent enkele besturen en openbare inrichtingen.

Inlichtingen omtrent enkele besturen en openbare inrichtingen. Inlichtingen omtrent enkele besturen en openbare inrichtingen. LEIDEN. Burgemeester: Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar. Wethouders: Mr. J. C. van der Lip, J. A. Bots, Mr. C. W. van der Pot Bzn., W. Pera.

Nadere informatie

Verslag over de jaren en

Verslag over de jaren en VEREENIGING,,OUD-LEIDEN". Verslag over de jaren en Hierbij geeft ons Bestuur wederom de gebruikelijke mededeelingen over de twee laatste vereenigingsjaren. Het steeg niet onbelangrijk, aangezien vele studenten

Nadere informatie

omtrent openbare personen en lichamen.

omtrent openbare personen en lichamen. omtrent openbare personen en lichamen. LEIDEN. Burgemeester: Jhr. Mr. Dr. N. C. de Wethouders: Mr. C. van A. Bots, J de Lange, W. Pera. Secretaris: Mr. Dr. C. E. van Strijen. Ontvanger: G. H. Kokxhoorn.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1943. JANUARI. Van heden af wordt geen tolgeld meer geheven bij de Leiderdorpsche brug, welke tol sedert 1542 bestaan heeft. 4

Nadere informatie

Vereeniging,,Oud-Leiden.

Vereeniging,,Oud-Leiden. Vereeniging,,Oud-Leiden. VERSLAG OVER HET JAAR -1905. Het is het Bestuur aangenaam hiernavolgens in herinnering en ter kennis te brengen, wat in het jaar door Oud-Leiden verricht is. Op 7 December 1904

Nadere informatie

VEREENIGING LEIDEN. Verslag over het jaar 1934.

VEREENIGING LEIDEN. Verslag over het jaar 1934. VEREENIGING LEIDEN. Verslag over het jaar 1934. De eerste bijeenkomst voor de leden had plaats op 15 Januari, toen Mr. S. J. Fockema Andreae een lezing hield over Middeleeuwsch Oegstgeest. Den 16en Maart

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND JANUARI 1912. H. bcnocmd tot conservator bij Rijks treedt, ruim dienst, hoofd Chr. School D e op. de a l s herdenkt den dag dat hij de door B. bcnocmd dor gemeente-belastingen.

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN (ELFDE JAARGANG)

o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN (ELFDE JAARGANG) JAARBOEKJE. o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN 1914 (ELFDE JAARGANG) LEIDEN - G. F. THl?ONVILLE. EEN WOORD VOORAF.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1942. 7 Jan. De Heer A. D. Vijgh, oudste der notarissen, op leeftijd overleden. De Heer P. G. C. van Doorn, sedert 1908 arts te

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. 1 Jan. KORTE KRONIEK. 1930. Firma J. en A. le Poole bestaat 250 jaar. 40 jarig ambtsjubileum van J.W. Broekhuizen, van het gemeentelijk museum de Lakenhal. Opening

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK.*) 13 Febr. Overlijden van Prof. G. P. J. hoogleeraar der wijsbegeerte. 18 Mrt. De telefooncentrale wordt overgebracht van de Papengracht naar het kantoor.

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KRONIEK 1932 1 Jan. 3 Eervol ontslag wegens het bereiken van de leeftijdsgrens aan Dr. J. W. C. Goethart als directeur van het Rijksherbarium en lector in de systematische

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang).

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang). JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF s UITG.-MIJ. 1910. EEN

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

R. baron van Zuylen van Nijevelt.

R. baron van Zuylen van Nijevelt. IN MEMORIAM, R. baron van Zuylen van Nijevelt. Den Februari 1911 stierf na een langdurig en ziekbed de alomgeachte en beminde burgemeester van Wassenaar, tevens secretaris, wiens naam hierboven staat.

Nadere informatie

0 JAARBOEKJE 0 LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (DERTIENDE JAARGANG).

0 JAARBOEKJE 0 LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (DERTIENDE JAARGANG). JAARBOEKJE. 0 JAARBOEKJE 0 VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1916 (DERTIENDE JAARGANG). LEIDEN - G. F. THÉONVILLE. EEN WOORD VOORAF.

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1909. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. VOOR VAN TEVENS

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1909. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. VOOR VAN TEVENS JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. (Zesde Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF s UITG.-MIJ. 1909. EEN WOORD

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK. 1934. 2 Jan. 4 4 7 7 7 Dr. D. Timmermans, arts te Oestgeest, op 65-jarigen leeftijd overleden. Dr. Mr. N. G. Veldhoen, Ned. Herv. pred. te Voorburg,

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1941.")

VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1941.) KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1941.") 16 Jan. Ds. R. Blommaert uit Middelburg neemt het beroep naar de Waalsche Gemeente alhier aan, waardoor voorzien is in de vacature van wijlen ds. L. G. M. Bresson.

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1908. LELDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ.

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1908. LELDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. JAARBOE.KJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LELDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1908. (Vijfde Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1908 EEN WOORD

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK, 1 Jan. De heer J. G. M. van Griethuyzen, Burgemeester van Oestgeest en Voorhout, op 77-jarigen leeftijd overleden. 6 Jan. Herdenkingsplechtigheid Willem

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1913. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Tiende Jaargang.)

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1913. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Tiende Jaargang.) JAARBOEKJE. \ Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1913. (Tiende Jaargang.) LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG:MIJ. 1913. EEN WOORD

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

: JAARBOEKJE : VOOR LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN. LEIDEN - P. J. MULDER di ZOON.

: JAARBOEKJE : VOOR LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN. LEIDEN - P. J. MULDER di ZOON. * JAARBOEKJE. : JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1919 (ZESTIENDE JAARGANG). LEIDEN - P. J. MULDER di ZOON. EEN WOORD

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo.

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. Artikel 2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar begint op de eerste

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

JAA LEIDEN EN RIJNLAND 1921-1922 TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS

JAA LEIDEN EN RIJNLAND 1921-1922 TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS JAARBOEKJE JAA VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1921-1922 (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS EEN WOORD VOORAF. Het

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DOOR U. TUKKER Op 3 november 2000 overleed op 92-jarige leeftijd in Zwitserland dr. Willem Frederik van Gunsteren. Wanneer men zijn leven bestudeert, komt men tot de ontdekking

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

0 JAARBOEKJE C VOOR LEIDEN EN RIJNLA.ND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON.

0 JAARBOEKJE C VOOR LEIDEN EN RIJNLA.ND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON. 0 JAARBOEKJE C VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLA.ND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1920 (ZEVENTIENDE JAARGANG). LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON. EEN WOORD VOORAF. Trots

Nadere informatie

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil ~ ql m nt der Piershilse BranJweervereniging Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil REGLEMENT Brandweervereniging.. P Iersh'I" I ÛPlleric1t 11 Septem1er 1946 te Piers1tI Artikel 1. 1 De vereniging 'stelt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

BESLUITEN. De notitie inzake gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen voor kennisgeving aan te nemen.

BESLUITEN. De notitie inzake gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen voor kennisgeving aan te nemen. Behoudens advies van de commissie Burg. B&W- nr.: 05.0335 d.d. 08-03-2005 Onderwerp Overzicht onderscheidingen. BESLUITEN De notitie inzake gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen voor kennisgeving

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. 1. Koning Artikel 24 Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Artikel 25 Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens

Nadere informatie

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. No. 51. VERTROUWELIJK BESLUIT van 8 Augustus 1949, houdende nadere regelen met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. WlJ JULIANA,

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST ARCHIEF Het Archief der Gemeente is gevestigd in het gebouw aan de Mathenesserlaan 315 en geopend op werkdagen van half

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 7 8 (B.Z. 1979) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE R/4,qD =RUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP BUITENGEWONE ZITTING 1979 13 JUNI 1979 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer W. SEEUWS C.S.

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd 1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd Reünistenvereniging Zwin College. Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd

Nadere informatie

Dames en heren, leden van de Raad,

Dames en heren, leden van de Raad, 1 Dames en heren, leden van de Raad, Mij is ter ore gekomen dat gistermiddag in zijn woonplaats Amsterdam op 77-jarige leeftijd is overleden, onze oud-burgemeester Cees Goekoop. We hebben de goede gewoonte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105 Pagina 1 V E R E N I G I N G: Kampeervereniging "De Golfbreker", te Koog aan de Zaan. Naam, plaats van vestiging en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Kampeervereniging,,De Golfbreker", en is

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928.

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928. 205 BURGERLIJKE STAND. In het afgeloopen jaar werden bij den ambtenaar van den Burgerlijken Stand aangegeven 426 geboorten (vorig jaar 467), 237 gevallen van overlijden (253) waaronder 9 (12) levenloos

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Temminck zooeven genoemd werd over het aldus verkregen geheel het beheer opgedragen en hem den titel

Temminck zooeven genoemd werd over het aldus verkregen geheel het beheer opgedragen en hem den titel De Ter Waar het Leidsche Jaarboekje in zijne onderscheidene jaargangen den lezers langzamerhand een beeld geeft van wat in vroeger en later jaren door inwoners van Leiden en wetenswaardigs werd verricht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG. van de. GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU te s-gravenhage. inzake jaarrekening s-gravenhage, 4 juni 2016

FINANCIEEL VERSLAG. van de. GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU te s-gravenhage. inzake jaarrekening s-gravenhage, 4 juni 2016 FINANCIEEL VERSLAG van de GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU te s-gravenhage inzake jaarrekening 2015 s-gravenhage, 4 juni 2016 Blad 2 INHOUD Blad Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum"

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum Jaarverslag 1949 /'2 - a -icy y// 3' Stichting Het Nederlands Belastingmuseum" E 17 Directeur: Prof. Dr J. van der Poel, Conservator voor het fiscaal zegel: C. Eeltjes, Geestbrugweg 114, Rijswijk. Archivaris:

Nadere informatie

Het verhaal van de 80 jarige oorlog!

Het verhaal van de 80 jarige oorlog! Het verhaal van de 80 jarige oorlog! Filips II erft het grote "Europese Rijk" van zijn vader Karel V. Om te beginnen gaat hij strenge belastingen heffen. 1 Na een aantal jaar vertrekt hij naar Spanje,

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1918. 1 5 13 15 17 19 21 25 28 Januari Dr. J. G. van der herdenkt den dag dat hij vóór jaren promoveerde tot Doctor in de Medicijnen. Opening der tweede R.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. NOVEMBER 1904. Oprichtingsdag van,,oud-leiden 9 Opening van de Leidsche Arbeidersbeurs, uitgaande van den Chr. Bestuurdersbond. Gekozen tot lid van den gemeenteraad

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Goede voorgangers van de Juridische faculteit.

Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Welverdiend is de goede naam, waarin de Leidsche zich op het gebied der rechtswetenschap mag verheugen, en groot is het aantal beroemde rechtsgeleerden, wier

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE R.K. UITVAARTVERENIGING "ST. JOZEF" TE 'T VELD opgericht 3 maart 1954, gewijzigd bij besluiten van de algemene ledenvergaderingen d.d. 15 maart 1963, 6 april 1978, 27 april

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie