Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912."

Transcriptie

1

2 JAARBOEKJE.

3

4 Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en.rijnland. TEVENB Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1912,. (Negende Jaargang.) LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ

5

6 EEN WOORD VOORAF. De hoop, door ons in den vorigen jaargang van ons boekje uitgesproken, dat onze medewerkers hunne bijdragen niet later dan toen het geval was zouden inzenden, is voor een groot deel ijdel gebleken. Ook nu weder kwam er voldoende kopij bij ons in, maar veel te spade, om het Jaarboekje in tbegin van 1912 het licht te doen zien. Wij deden wat wij konden, maar het heeft niet zoo mogen wezen. Wat niet belet, dat wij hen, die met ons medewerkten, voor dien medearbeid zeer erkentelijk zgn. Mogen zij een volgend jaar bij tijds bedenken, dat zij, die spoedig geven, dit dubbel doen. In onze Commissie vond een wijziging plaats, doordat de heer S. J. LE POOLE L.GzN. zich op ons verzoek bereid verklaarde tot haar toe te treden. De Commissie van Redactie: J. E. HEERES, Voorzitter. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretaris. D. HARTEVELT H.CZN. L. KNAPPERT. J. C. OVERVOORDE. 8. J. LE POOLE L.GZN.

7

8 Vereeniging,,Oud-Leiden, Verslag over het jaar Als verslag over het jaar 1911 kan ons Bestuur het volgende mededeelen. Op 24 Februari hield Dr. W. J. KUHLER een lezing over:,,het voormalige Windesheimsche klooster Engelendaal te Leiderdorp, waardoor wg in de gelegenheid waren een blik te werpen op den toestand van het kloosterleven in deze landen vóór de Hervorming. Den 24 November werd een verzameling platen bezichtigd, betrekking hebbende op Leiden en Omstreken, daartoe bijeengebracht door eenige onzer bestuursleden. Daar genoemde verzameling te groot bleek om op een avond te verwerken, werd de bezichtiging van hel overblijvende gedeelte tot in het volgende jaar uitgesteld. Ten slotte verplichtte de Heer W. FC. F. ZWIEMINA ons met een!ezing over:,,de Penningen betrekking hebbende op Leiden geslagen vóór Met groote belangstelling werd van dit onderwerp kennis genomen, terwijl een aanzienlijk aantal penningen uit de collectie

9 van den spreker, aangevuld met een deel der verzameling Leidsche penningen van het Sted. Museum,,de Lakenhal, de voordracht verduidelgkte. De welwillende medewerking in deze van de Commissie van genoemd Museum werd door ons Bestuur zeer op prijs gesteld. Overigens bleef ons Bestuur diligent waar het betrof het in stand houden van wat onze stad op bouwkundig gebied voor belangruks aanbiedt. In ons Bestuur hadden belangrijke veranderingen plaats. - Zeer tot ons leedwezen zag de Heer D. HA~TE~~L,C H.Cz. zich genoodzaakt het penningmeesterschap en daarmede zijn plaats in ons Bestuur op te geven. Voor de vele diensten door genoemden Heer aan onze Vereeniging bewezen, zij hem hier nogmaals harteluk dank gezegd. Tot ons genoegen verklaarde de Heer H. TH. VAN STEEDEN zich bereid in ons Bestuur zitting te nemen en zich met de functie van penningmeester te belasten. Ook Jhr. Mr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND moest wegens vertrek ons Bestuur verlaten. Genoemden Heer zien wu eveneens, tot ons leedwezen van ons gaan, daarbij gedenkende de groote belangstelling in den bloei onzer Vereeniging, die hij steeds als Bestuurslid getoond heeft. Het is ons aangenaam te kunnen vermelden dat Jhr. II. BEELAERTS VAN BLOKLAXD den zetelzijns broeders, als vertegenwoordiger van het Leidsch Studentencorps in ons midden, heeft ingenomen. Dit Jaarboekje wordt de leden gratis uitgereikt. HET BESTUUR.

10 STATUTEN. Overgenomen uit,,bijvoegsel tot de XeTeaerZamk3ie Staatscowant van Donderdag 5 April 1906, no. 80. VEREENIGING: Oud.Lsiden, te Leiden. 1. De vereeniging Oud-Leiden is gevestigd te Leiden en stelt zich ten doel de bevordering van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en omstreken en het behoud der aldaar nog aanwezige bouwwerken en voorwerpen, belangrijk voor de locale en kunstgeschiedenis. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door: a. het houden van voordrachten en tentoonstellingen, het uitgeven van geschriften en het steunen van poginger! door anderen in den geest der vereeniging ondernomen; U. het steunen van de pogingen van de commissie voor het stedeluk museum tot het bijeenbrengen van voorwerpen, belangrijk voor de geschiedenis van Leiden en omstreken ; c. het verzamelen van gegevens over in Leiden en omgeving nog aanwezige oude gebouwen en historische voorwerpen. 3. Lid der vereeniging is elk die zich hiertoe bij het bestuur opgeeft en de vastgestelde contributie betaalt. Lid-begunstiger is elk die eene contributie betaalt van minstens f 10 of een bedrag in eens van minstens flo0. 4. De contributie der gewone leden bedraagt minstens f2.50 per jaar. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari

11 tot 31 December. Het bestuur kan correspondeerende leden benoemen buiten Leiden woonachtig. Deze betalen geene contributie, doch hebben gelijke rechten als de leden, behalve ten opzichte van de door de vereeniging uit te geven werken. 5. De leden hebben recht van toegang tot alle ledenvergaderingen en door de vereeniging te houden tentoonstellingen. Zij ontvangen de door of met steun van de vereeniging uit te geven werken gratis of tegen verminderd tarief. De correspondeerende leden genieten alleen van deze laatste bepaling indien zg de voor de gewone leden vastgestelde contributie betalen. 6. Het bestuur bestaat uit minstens 5 leden, op de binnen de 3 eerste maanden van het jaar te houden algemeene vergadering door de leden te benoemen. Zij nemen voor éen jaar zitting, doch zijn terstond herkiesbaar. In die jaarvergadering wordt verslag gedaan van het afgeloopen vereenigingsjaar en rekening en verantwoording afgelegd. 7. Naast de door de Jgemeene vergadering te benoemen bestuursleden kunnen zitting nemen: een lid aan te wijzen door burgemeester en wethouders van Leiden en een lid aan te wijzen door het collegium van het Leidsch Studentenkorps. Deze 2 bestuursleden moeten lid zijn der vereeniging. 5. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voor. zitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en regelt onderling de werkzaamheden,

12 9. De inkomsten der vereeniging bestaan uit contributies, giften in eens, entrées op te houden tentoonstellingen en opbrengst van uit te geven werken. 10. De vereeniging wordt aangegaan voor den tqd van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen van den dag van oprichting, zijnde 5 November ll. Niet in deze statuten voorziene gevallen worden door het bestuur beslist. 12. Wijzigingen in deze statuten mogen alleen gebracht worden door besluit van de meerderheid derleden aanwezig op de algemeene vergadering, nadat het voorstel hiertoe minstens eene week te voren aan de leden is medegedeeld. Deze wijzigingen treden eerst in werking nadat hierop de Koninklijke goedkeuring is verkregen. Bij ontbinding der vereeniging wordt bij het ontbindingsbesluit geregeld op welke wijze gehandeld zal worden met de eventueel in het bezit der vereeniging zijnde voorwerpen. Het archief wordt aan het gemeentebestuur van Leiden aangeboden ter plaatsing in het gemeentearchief, en het eventueel aanwezig batig saldo, na aftrek van alle lasten, wordt aangeboden aan de gemeente Leiden, om te strekken tot aankoopen ten behoeve van het stedelijk museum, behoudens de inachtneming van de voorschriften van art B. W. ( Volgen de o?zdcrteekeni?igen.) Goedgek. bij Koninklijk besluit dd. 14 Maart 1906 no. 50. Mij bekend, De Mhiuter van Justitie, E. E. Y.\N BAAI,TIS.

13 Y ereeniging,,oud-leiden. Bestuur : Dr. L. KNAPPERT, Voorzitter. Dr. P. J. BLOK, C)nder-Voorzitter. S. J. LE POOLE L.GZ., Secretaris. tp!antage 18.) H. TH. VAN STEEDEN, Pumingmeesier. (Rijnsburgsche weg.) Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE. AUG. L. REIMERINGER. Jhr. H. BEELAERTS VAN BLORLAND. Commissie voor de redactie van het Jaarboekje : Mr. J. E. HEERES, Voorzilfer. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretaris. D. HARTEVELT H.Cz. Dr. L. KNAPPERT. Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE. s. J. LE POOLE L.Gz.

14 Ledenlijst der Vereeniging,,Oud-Leiden. Mr. P. J. M. Aalberse. W. Alt. Mr. M. d ilumerie. Mr. A. Van de Sande Bakhuyzen. Dr. H. G. Van de Sande Bakhuyzen. J. M. v. Beek. Jhr. H. Beelaerts van Blokland. Jhr. W. H. Beelaerts van Blokland. Dr. 8. Beets. 0. L. v. d. Berg. D. Beuth. Mej. R. A. Biegel. J. W. C. Bloem. Dr. P. J. Blok. Dr. G. J. Boekenoogen. B. Bonger. C. Bos. Ds. W. Briët. Mr. P. E. Bribt. Burgersdijk & Niermans. Dr. K. H. Th. Bussemaker. Mevr. B. J. W. Bijleveld- Van der Vliet. W. J. J. C. Bijleveld. J. W. 0. Clant. Mr. H. M. A. Coebergh. Xr. J. A. F. Coebergh. J. c). Colenbrander. F. R. Grommelin. F. A. Dee. Mevr. Wed. Mr. Ch. M. Dozy. J. P. Driessen. Dr. P. Aug. Driessen. Carl Th. Driessen.

15 Felix Driessen. G. L. Driessen. Mevr. Wed. P. L. C. Driessen. Mr. H. L. Drucker. Dr. A. H. Van Eek. Mr. A. Van der Elst. Mr. A. Meerkamp van Embden. Mr. J. W. Enschede. V. L. G. Farensbach. K. A. Felix. H. W. Fischer. Mr. S. J. Fockema Andrem. Dr. A. P. N. Franchimont. Mej. H. J. De Fremery. A. W. Frentzen. G. Gerlings. H. F. C. Gerlings. Mej. S. Goekoop. F. Gordon. Mr. H. B. Greven. J. G. M. Van Griethuysen. J. A. MI. A. Grondhout. Jhr. Mr. N. C. de Gyselaar. D. Hartevelt H.Cz. J. Hartevelt Az. Nr. J. E. Heeres. M. C. Hennequin. Prof. Dr. D. Hesseling. R. Siegenbeek v. Heukelom. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dr. G. Jelgersma. H. J. Jesse. B. Jesse Rzn. Mr. H. W. C. J. de Jong. Dr. G. Kalff. Dr. P. Th. L. Kan. Gemeente KatwiJk. J. M. van Kempen Sr. Dr. P. M. Kingma Boltjes. J. Kloos. H. H. v. d. Kloot Meyburg. Dr. L. Knappert. Mevr. Wed. J. Kneppelhoutv. Braam. J. Koorevaar P.Azn. Mej. C. Korsse. Dr. J. A. Korteweg. S. H. Koster. h. De Koster Jr. Mevr. C. H. Krantz-Van Dijk. Mevr. Wed. Krol-Van Driel. Dr. A. W. Kroon. J. J. Ter Laag Czn. Dr. C. S. Lechner. W. A. Leembruggen. Dr. E. C. Van Leersum. Mevr. L. Librecht LezWijn- Nierstrasz. l

16 J. B. Van Loenen. Th. R. Valek Lucassen. Dr. W. Martin. Dr. P. C. Molhuysen. J. P. Mulder. W. C. Mulder. G. W. J. Neeb. H. G. A. Obreen. M. Kamerlingh Onnes. Dr. H. Oort. A. W. Overvoorde. Mr. Dr. J. C. Overvoorde. Barasse van Pallandt van Rosendael geb. Loudon. C. Peltenburg. L. D. Petit. H. van Poelgeest. Mej. C. J. Le Poole. S. J. Le Poole. S. J. Le Poole L.Gzn. Dr. N. W. Posthumus. Mr. C. W. van der Pot Bz. Dr. F. van Praag. Dames Prins. J. J. v. Reenen. W. M. C. Regt. Aug. L. Reimeringer. Jhr. J. A. Repelaer. Dr. C. L. Reuvens. Mej. G. B. C. Van RhUn. Jhr. W. F. Röell. Mr. A. J. v. Rogen. J. Roem. J. H. L. Van der Sehaaff. R. J. Graaf Schimmelpenninck. W. Schouten. J. A. C. Sleyster. H. Th. Van Steeden. H. E. Stenfert Kroese. Jhr. Mr. Victor de Steurs. C. F. Steyn. L. G. Van Stegn. Mevr. Wed. Dr. L. J. Suringar-Muntendam. W. J. Suringar. G. Henri Sijthoff. Mr. H. A. Sypkens. 8. F. Théonville. J. P. Trap. Dr. J. Verdam. Mr. J. Th. C. Viruly. ixr. A. C. Visser van IJzendoorn. Mr. W. Vissering. INej. M. Vlielander. Mr. W. Van der Vlugt. Mr. C. Van Vollenhoven. Mej. Ch. Van Vollenhoven.

17 Mr. Egbert de Vries. Mej. E. H. Vijzelaar. F. G. Waller. H. M. Van Waveren. H. P. Th. Van Wensen. Mej. M. Weydung. Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland. Mevr. Wed. J. C. Zaalberg-- Vervooren. Mr. J. B. Zuurdeeg. W. K. F. Z,wierzina.

18 KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

19

20 JAN CJARI cl G Zestigjarig bestaan der Yrukkcrij cn Uitgeverszaak der firma. h. W. Sijthoff. De villa,,klein-stadwijk tc Voorschotw, w o r d t een prooi der vlammen. Overlijden van den heer H. Visser J.Wz., oud-ssrsistent-resident van Biliton. 111: heer W. F. Engels $0 jaar lid V:LLI hrt c ollcgo van Collectnntcn der Xcdcrd. Hmrro. I)iaconic. I rof Dr. H. 4. Lorentz, bpnn.~m<l tol, corrqmndeerend lid der Akademie van Wclcmschapycn te St. Petersburg. Overlijden van den heer 13. van Egmond Jr., Wcthouder vaa Rijnsburg. 1)~ hrcr T. 14. C. Xontcnbcrg benoemd l,ot Uurgemccstcr van Boskoop. Oprichting van het Chr. Harmoniegezelschap,,I olshymnia. Benoemd tot Secretaris der Gemeente Leiden, Arr. I)r. C. E. van Strijcn. Johsnncs van Leeuwen vijftig jaar in dienst bij den heer C. Mi&. 27 Leidsche Kutstvereeniging : Javsansche Kunstnijverheid. Tentoonstelling van 20 Afscheid van Ds. C. Plug tc Katwijk-aan-Zee.

21 FEBRUARI Februari lleropcning der sociiitcit.,mincrvs n5 il~u brnnl v:iil Uw Vijftigjarig bcsiaan dar On<l.-Off..V; ri~~n.,,lloor Vriendschap Vereenigd. Opening van de Curve lv-atcrlci(ling te Voorscholrn. P. J. Bruinenberg -LO jxar in dirnst bij de firma Van Rossnm du Challel. Overlijden van den oud-kolonel F. Lccrs. 19. Blsnsjnar Jll jaar in dienst bij dc firma Dros cn Tielcman. blr. J. H. \V. Verzijl bcnocmd tot commics-redxteur ter C;cmecnte~Sccrct:lric, alhier. Oprichting ecncr Sludentcn-Verccrrigirlg van nictliorl lcdpn.

22 FEBRUARI 1% 1. Oprichting eencr sfdeeling van,,volksonderwijs. hlgem. jsarl. vergudcring van den Sed. Centralen l3ond van Gecmployecrdcn in het Logement- en Iioffichnishoudcrs~lc(~rijf i n,,lh: Toclsst. Opening van de l luimvr~e-tentoons!,el:ing. Opening vau de nieuwc Gcme*nleschool uan de Gort+ straat. Leidschc Kunstverecniging : Tentoonstelling van Schildcrijcn van Jan Eleyse cn Cr. Wcsterman. Verecniging,,Outl-Lcidcn. - Lezing ran nr. W. J. KilhIer, over het klooster Engelcndaul bij Lcidordorp. Maart 1911.

23 MAART Bij Kon. besluit is de cerepenning voor verdiensten jegens s Rijks musea, in zilver toegekend aan Jhr. W. C. van Heurn, te Leiden. Jhr. 1lr. Dr. N. C. de Gijselsar door den Kloning van Pruisen benoemd tot eere-riddmer der Johanniter-Orde. De heer W. C. J. van Reuzckom alhier, b cnocmd tot Dircct cur der -4mbachtsschool tc Hulst. De heer K. van Delft Dz., gekozen tot lid van den Gemeenteraad te Rijnsburg Dc Leidsche Gemeenteraad gaat e en ovcrwnkomst aan met de gemeente Zoeterwoude voor de levering van electrischcn stroom. Prof. Dr. A. I. N. Frsnchimont hcrdonkt den dag, dat hij 40 jaar geleden promoveerd~e. De heer H. H. Brcuning, lccrasr aan het Gymnasium te Lcidcn, b cnoemd tot lector aan de Universiteit te Groningen, tot het geven van onderwijs in de nieuw-hoogduitsche taal- en lctt erkunde. Overlijden van Mr. J. G. Pntijn, Curator der Lcidsche Hoogeschool. Leidsche Kunstvcreoniging : Tentoonstelling van Schiltlcrijcn, ingezonden door Boussorl, Valedon & Cie, Den Haag. Overlijden van den heer G. van Egmond, oudsecretaris CU ontvanger der gemeente Koudc kerk.

24 APRIL April Dc heer J. J. van Hockcn, hcrdcnkt zijn vijftigjarig jubileum als houthandclsar. Prof. H. A. Lorentz benoemd tot honorair lid der Royal Irish Academy. Dc heer J. van Exter treedt na 40.jarigen dicnrt af als brievengaarder te Hazerswoude loemententoonstelling te Boskoop. Oprichting van de Leidschc Gymnsstiek-Onderwijzers-Vereeniging. Dc Koningin-Moeder cn de Hertogin van Albany bezoeken de Bloemententoonstelling te Boskolop Overlijden van den heer J. A.. Longepbe, rust end heel- en verloskundige. Benoemd tot Burgemeester van Wassenaar Jhr. B. P. S. A. Storm van s-gravesande. Dc heer J. H. van Vavcrcn bcnocmd tot Gommandant van het Militair Invalidenhuis tc Leiden. H. Henzen JO jaar in dienst bij de Leidschc Katoenmaatschappij. 15 Lcidsche Kunstvereeniging : Tcntoonst8clling van Schilderijen van Lcidschc Kunstenaars. De heer J. ll. Weydung benoncmt1 tot Notaris te Zoeterwoude.

25 APRLL jarig jubileum van de Leidsche Paardentram. Dm heer H. J. van Gclder, ontvnngcr des dirccto belastingen wordt eervol ontslag verleend. Dc heer 1. Klinkenberg te Lcidrn, benoemd lot leeraar aan de Rijks-Koogere-Burgerschool t e Assen. Opening van de nieuwe Gemeextoschool aan de Xedusastraat. De heer Th. Jonkheer, Raad te Hillegom. gekozen tot lid va,n den Ban deputatie van Thc I~~orshipfull Company of Gsrdaners te Londen, bezoekt Leiden en Omstreken, om de bloembollenvelden te bezichtigen. Mei Dc heer J. Goltlsc~hmidt tc IM~~gravtn,.X! jaar onderwijzer bij het Chri&lijk Onderwijs. Aan Mr. J. R. P. Cocbrrgh, eer\-01 ontslag verleend als Notaris tt: Lcidcn. H. M. dc Koningin bckrschtigt do benoemingen van l rof. Dr. \Y. I~retlr: Kristcnscn, l rof. Dr. G. Kalff tn I rof. Mr. C. van Vollcnhovcn, tot gewone leden der letterk. afd. van de Kon. acad emic van IVetenschappen te &sterdam.

26 MEI Inwijding v a n het nieum-c gebouw der lfarthztstichting cn eerste-steen-legging van h,ct Julians- Kindcrhuis t e Slphen. De Vcldartillcric 50 jaar alhier in garnizo#cn. 3 hiic Focrt 50 jaar in dienst bij dc familie Gordijn tc Soordmijk. 5 Het luchtschip,,i arscval V vsart over Leiden ? 2 Overlijden van dpn heer J. de Graaf, prcsidcnt- Kerkvoogd der Kcdcrd. Herv. Hem. te Leiderdorp. Feestelijke intocht van Graaf en Gravin van Limburg St,irum binnen Noordwijk. Ilc,t monument& hek van de oude buitenplaats.,l<hijnstroom aan den Hoogcn Hijndijk, wordt door ssnkoop cigcndom der gemrentc: Lviden. &~nocrntl tot Curator dvr Hoogcschool E. C. r>aron Swccrts dc Landas 11.-borgh en lot voorzitter van Curatorcn, Jhr. Nr. W. H. dc Savornin Lohm?l~~.

27 MEI Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst : Afscheid van haren direct,cur Danii l de Lungc. Dr. J. Maquart, bcuocmd tot cerelid van h ct Russisch srchaeologixh instituut te Konstantinopel. Het Wjarig bestaan der 3.Oct.-Vereeniging mordt feestelijk herdacht. Lcidsche Kunstvereeniging: Tentoonst elling v a n Schilderijen van T. W. Ouwerkerk. Inwijding van het nieuwe Ga,sthuis te Katwijk aan-zee. Overlijden van pastoor P. D. A. Zondag, pasto~or te Sassenheim. Prof. J. P. Kuenen wordt lid van de Koninklijke Bcademie van Wetenschappen. Benoemd tot buitengewoon ho80gleeraar in de genecskundc Dr. J. 1 0~1s. L. Honsclaar, 50 jaar werkzaam bij de familie vltn Vliet te Oudshoorn. Mr. H. 21. A. Cocbergh benoemd tot Notaris te Leiden. Zendingsfecst o p,,oud-poelgeest. l?clc Jaarlijksche Vergatlcring van den Xed. Bond van Horlogemakers in de,,graanheurs.

28 MEI De heer Engcl Snit te ~ oordwijk-aan-zcc, herdenkt zijn.4o~jarig lidmaatschap der commissie va,n toezicht der N.- en Z.-Hollandscho Rcdding-hlaatschappij. Dr. C. F. Th. Meulcman, benoemd tot dirccf8cur der Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen. *Juni Overlijden van den heer D. Eggink, oud-sccr~etaris van Haarlemmermeer. Dc Leidsche Gcmecntcrsad besluit om gas te lewrcn aan de gemeente Hazerswoude Mr. J. Ph. Suyling, buitengewoon hoogleeraar te Leiden, benoemd tot gewoon hosogleerasr te Utrecht. Zcndingsfeest te Voorschoten. Ds. J. Douma neemt h(lt bororlp aan naar de Geref. Kerk van Watcrgraafsmcer. Vijftigjarig bestaan van de Chr. Jongclingsvereeniging,,Pred. 12 : la. Jaarlijksche Vergadering der Maatschappij der Ned. Lettcrkuntlc. Benoemd tol l&n: 31~. C. TTr. van der I>ot Bz., Dr. H. J. d. Ruys cn Dr. M. W. de Visser.

29 JUNI 1911.

30 JUNI 1911.

31 JUNI Voorschoten: Herkozen de heeren: L. H. van Wissen, H. C. Koot en J. C. de Graaf. W a P m o n d: Herkozen de drie aftredenden. Woubrugge: Herkoznn de heeren: C. Molenaar Dz. cn C. W. Lieverse. Z e g w a ar d: Herkozen de heeren : 0. Koordam cn C. J. Veldhuyzen. Zoet cr w o u d c: Gekozen dc hwren: C. H. dc Boer, P. Hogcvcen, 1. Paartlckoopcr, 1)..J. Rott,eveel en D. Varkevisscr. Voor h o u t: Gekozen dc hceren: J. van Schic, J. van der Hulst en C. Colijn. v c u r: Herkozen de heercn: P. van Lc#euwcn,.J. Sonius en B. van Heyningen. P. van der Veen en J. C. van Schie ontvangen de bronzen eercpcnning voor Mcnschlicventl Hulpbetoon. Aan mevron~ A. J. C. van Waijenburg, wed. P. van Crsnenburgh cn mei. B. S. Th. van Wensen, verlof verleend tot het aannemen van het kruis,,pro Ecclesia et Pontifice.

32 JULI Juli Veertigjarig bestaan der Bockdrukkcrij van den heer H. L. van Kifterik. Eerste proefrit der Electrische Tram, De heer H. H. Breuning neemt afscheid als le erasr van het Gymnasium. J. van der Blom, veertig jaar in dienst bij den hoer J. van Dam. Gckozcn tot lid van den Gemeenteraad: de heeren : h. L. Reimcringer, Nr. J. E. Hccrcs, Mr. h. J. Fokker en J. P. Vergouwen. R ij 11 s b u r g: Gekozen tot lid van den Gemeent8eraad de hccrcn: C. van Delft, D. van den Eykel en A. de Mooy. De Gemsenterasd besluit tot invoering van een progressief schoolgeld aan de H.-BS. voor Meisjes. K a t w ij k : Gekozen tot lid van den Gemeenteraad de heercn J. A. de Best, P. Aandsewiel en D. Ouwehand Az. Aalsmeer: Gekozen de heer: D. Spaargaren Cz. A 1 p h en: Gekozen de heeren: 1%. W. A. Dros, C. van der Linden en Juric Smit. 0 u dsh oorn: Herkozen de heercn: J. W. 0. Clant en H. J. van der Kloot Meijburg.

33 JULI s i c LI w k o o p : Hcrkozcn de hecren : 1. A. Th. VZU der Weyden on E..J. Augustinus. 0 c g s t g c c s t : Hcrkozcn de heeren: A. den Haan. A. Juffermans cn Jhr. A. J. I3. Six. V o o r s c h o t c n : Gckozcn de hecren : G. R. Schmol, C. Eggink Sr., A. WT. K~vvalc cn.j. A. Xens. Z o c t c r m c er: Gekozen de hccren: C. L. J. Bos en J. van der Sar. B en t h II i z en: Gekozen de hecren: L. Paul, S. van Drie1 cn S. van Gslcn. B o s k o o p : Gekozen tot lid van den Gemeenteraad dc heeren: Joh. ìcieuwwtwg cn C. van Wilgen. L c i m u i d c n : Gekozen de heer : 1%. C. do Xijk. R c e u w ij k: Gekozen tot lid van den Gcmecnb r:ratl dc hc:crcn : AA. dc Jong, Ir. H. nula~eus-- Urack, A. Rreedijk, 1,. Verkerk en F. den Ouden.

34 12 13 S tj o m p w ij k: Gekozen de hecren: N. Oli~mnn X1x., A. Romijn, 11. J. Smits en L. T~ naijen. Gekozen tot lid vun den Gemeenteraad: de hccren : IC. H. Korff, S. dc Boer Az., J., Roem, Dr J. Zwicrs, Nr. 1. J. bl. Aulbcrse en J. I3olermana. h a 1 s m e e r: Gekozen tot lid van den Gcmccnte. raad de hecren: bl. Altlerdcn Cz., I. van tl<:r Meer 1 ~. cn H. KiEten D e heer A. J. Doornevcld, ontlcrwijzcr aan d e Chr. school aan de Picterskerkgrscht alhier, bcnocmd tot hoofd dier schoto als opvolger van den heer F. Uittenhrock. Ii n 1 w ij k: Gekozen tot lid van den Gcmccnt~crnnd de hccrcn: L. Rruyt, C. den Duik on.j. van der Perk. 19 l!j T\vint,igst,c Jaarvergsdcring van d e n Ned. Slagcrsbond in Zomerzorg. Ds. Veldhoen te Alphen bcvest,igd Opening van het gebouw,,prctlikcr 12 : la in (1~ JanvosscnstSceg. D r. J. \V. r>icrmn, hcnocmd t,ot lecrsar aan het Gymnasium IC, Amsterdam...

35 JULI De Gemeenteraad benoemt mej \T. Broes van Steensms tot leerarcs in de Hoogtluitschc taal aan de H. l3. S. voor hlcisjcs en l)r.,j. Eggink tot adjunct-directeur van het Openba;~r Slachthuis. Het verbod op het berijden der Singels des Zondagsmiddags met motor-rijtuigen cn rijwiclcn opgeheven. 29 Mevrouw Prof. Curie uit Parijs vcrricht proeven in het Laboratorium van Prof. Kamerlingh Onnas. Augustus B c n t h u i z e n: Gekozen tot lid van den Gemccntcraad de heer : J. IV. van Staalduinen. De Chr. School aan de Middclstegracht (thans aan de Passteurstraat) bestaat 40 jaren. Overlijden vztn den heer J. L. Hoos, oud-wethouder der gemeente Lcidcrdorp. Tcraardebestclling van den heer L. Brocksmit, oudnotaris, lid van den gemeenteraad en presidentkerkvoogd te Wassenaar. Vijftigjarig priester-jubileum van Pastoor N. TJ. Smeulders te Wsrmond en van EI. L. Sloots, emer.-pastoor.

36 AUGUSTUS Veertigjarig priesterfeest van pastoor P. T. Buhr te Zoetcrwoude (Hoogc Rijndijk) cn van pastoor Th. P. C. Sarter te Koordwijk. Opening van de R. K. Mariaschool aan de Lijnden te Haarlemmermeer. Opening der nieuwe lokaliteiten van het Tehuis voor Schoolgaan& Kinderen. De heer EI. G. Martin, van Leiden, henocmd tot lccrnsr in de Pranschc taal aan het Gymnasium te Doetinchem. Jansje Otgssr 40 jaar in dienst bij mej. wed. Bremmr)r-Dumorticr. De heer h. Ruigrok, veertig jaar vleeschhouwrr in de Maarsmansteeg. Besluit d.er manufsctaricrs, om hnnnc zaken om 9 uur te sluiten. Opening van het, nieuwe Raadhuis te Waddingsveen. Benoemd : tot ridder in de orde va.n den Ned. Lecux : Mr. P. J. M. Aalbersc, Prof. Dr. W. Einthown, en Prof Xr. A. C. Visser van IJzendoorn; tot officier in de orde van Oranje-Nassau : Xr. L. M. J. H. Kerstens.

37 SEPTEMBER September Indienststclling dor l~~lcctriache Tram. 2 A. v. d. 1Vctcring 10 jaar in dienst bij dc firma P. Clos en Lccmbruggen. 4 Overlijden van Prof. Dr. G. Wildeboer De heer J. h. Bots door den Gemcentcrasd gckozcn tot Wethouder. Dc oud-hoog1ccra.x Prof. Kern, benoemd tot doctor honoris czus& in de philosophie der Universáteit te Christisnia. Dr. 12. Kluyver benoemd tot honglerraar in do fnculteil d e r Icttcren #en wijslwgwrtc ZLII d e Iiijksuniversiteit te Groningen. Den heer J. 1. dc Snuv:~.ge wrvol onislng wrlccri<l als amanuensis bij tic biblioihr~~ck (lcr IXijk~rliversiteit te Leitlcn, bij vwlke inst~clling h i j 46 jaren was wcrkzssm gcwzest. Opening der Lsndbouwtcntoonstelling op het Schuttersveld. Vliegwcek te Leiden, door Henri Wijnmal en. Algem. vergadering d er Iloll. &.at8schapl)ij van Landbouw in de Stsdsgehoorzssl. Concours Hippiyue bij het Schuttcrsveld.

38 SEPTEMBER Overdracht van het Rectoraat door Prof. Dr. P. J. Blok aan Prof. Dr. F. Pijp. De vcrceniging,,musis Sacrum herdenkt haar 40- jarig bestaan. Overlijden van pastoor SI. P. H. de Graai te Bodegraven. Installatie van de Lcidsche Padvinders. 0rkaa.n. Deze kostte aan 2 menschcn het leven. Bovcndicn werden velc boomen ontworteld. October ~ Ingebruikstelling v a n het Idiot engesticht,,,voorgeest bij Endcgecst. 3.Octoberviering. - Optocht van 15 paalwagcns door dc stad. Dr. A. Perrier, assistent bij het nat~uurknndig laboratorium nlhicr, benoemd tot hoogleerasr te Lausanne. IIct roodvonk alhier epidemisch verklaard. 5 De Gcmuent,crand bcnocmd Dr. P. J. Enk, leersar te Dordrecht., tot lecraa,r aan het Gymnasium alhier. Dc hrer Ch. J. Rrycc bcnocmd tol tijdelijk leeraar aan het Gymnasium.

39 OCTOBER Het q.n. Inkomstcnboekj e zal voortaan niet meer in den handel zijn. De Raad besluit tot instelling van een 2.jsarlijksche Paardenmarkt op de eerste Dinsdagen van Juni en September. De heer H. C. van Griethuizen, herdenkt zijn 40.jarig organistschap bij de Ned. Herv. G emecnte te Oudshoorn. De nieuwe Gemeencwcgsbrug te Hazerswoude voor het verkeer geopend. De heer C. W. Kouw, instrumentmaker bij het naluurkundig laboratorium, neemt, ontslag, na ZO jaren, waa.rvan 36 aan het natuurkundig laboral,orium, in s Rijks dienst te zijn werkzaam geweest. Prof. Dr. J. Popels aanvaardt zijn ambt als buitcngewoon hooglccraar in de faculteit der genceskunde, mot een rede over,,parasitismus. Lcidsche Kunstvcrccniging : Tentoonstelling van Litho s enz., door Jan Veth, Carriorc, Xicholson enz. P. Jardin 40 jaren in dienst bij de firma J. Parmentier en Zonen. Fcestelijkc opcninh van de Electrische Tram van T,eidcn naar Katwijk. Mr. J. A. Loeff bcnocmd tot curator der Rijksuniversiteit te Leiden.

40 OCTOBER Gekozen tot lid VXI den Gemeenteraad te L ciden, de hwren H. W. Fischcr en Dr. G. N. Kruimel. Overlijden van den heer 1). Wilhelm, 2S jzrcn lid van den kerkeraad der Ev. Luth. Gem ccnte. 23 ~ Iinpelaan Th. J. F Ucrgunsius van de St.-Petrus kurk alhier, benoemd tot pastoor van Ovezsnde. Dr. A. H. L. Hcnscn is 25 jaren hoogleerasr uan het Scminnrie te Warmend; Z. 1%. Gel. wordt benoemd tot kamerheer van Z. H. den Paus. Instsllstic der Jonge Verkenners. i De Vcreeniging voor Christolijkc belsngen alhier, opgeheven. Dc heer J. Prins 40 jaren werkzaam bij dc firma Van Kempen te Voorschoten. Opening der twcedc Openbare Lsgcre School te Katwijk-aan-Zee. November De eerst? Electrische Klok in gebruik genomen. Organisatie van oud-voetballers. De hcvr C. van der Wilk, 40 jaar molenaar aan den lioogmatleschcn polder.

41 NOVEMBER Oprichting der Verceniging tot bevordering der Bijenteelt voor Leiden en Omstreken. Dm heer P. H. G. &ntenherg eervol ontslag vcrleend als burgemeester van Boskoop. Dr. J. 11. Volgrsff, privaat-docent in de geschicdenis der Natuur- cn Wiskunde, opent zijn<: lesxn met een rede over,,do geleidelijke ontwikkeling der Mathematische I hysica. De Gemeenteraad besluit tot levering van gas aan de gemcentc Koud ckerk. Het ilaamland wordt bcstemd voor den bouw van het Invalidenhuis. Wederoporichting der Leidsehe afdeel+ van de Patroonsvereeniging,,Boaz. Maatschappij voor Toonkunst: C oncert van het Böhmische Streichquartett. De Leidschc Akademische Senaat> berispt eenigc st#udentcn wegens een vcrtooning op de Collegiumsreceptie in den groentijd. Lcidscho Kunst,vcreeniging : Tentoonstelling van Tcekeningen enz. van H. Hcuif en Ed. Houbolt~. Vcreeniging,,Oud-Leiden. Bezichtiging cecner vcrzameling platen, betrekking hebbrnde op Lcidcm en Omstreken. Begrafenis van den heer G. C. Tromp, lid van den Raad dw gcmwntc Lisse. _.--

42 DECEMBER December De heer W. Haanstrs, directeur der Kwe8eks&ool voor ~c~~aarschoolhoud~ress,en, viert zijn zeventigsten geboortedag. Bij Kon. besluit eervol ontslag verleend aan Prof. Dr. J. J. X. de Groot, megcns zijn benoeming tot hoogleeraar te Berlijn. Feestelijke opening van het Gebouw voor Christelijke Belangen,,Onderzoekt de Schrift8en te.wassennar. Sempre Crescendo viert zijn 80.jasig bestaan. De manufacturenzaak van Gebr. Schlatmann, her-- denkt haar 75jnrig bestaan. Leidsche Kunstvereeniging : Tentoonstelling van Schilderijen van J. H. Wcyns Overlijden van den heer J. J. van Hoekmen. lid der Prov. Staten en van den Leidschcn Gemeenteraad. Ilcrvol ontslag verleend aan Dr. J. Marquart, adjuior voor de leidden-hzi:lt,ische t~alen en privaat-dooent in dc faculteit der letteren en wijsb egectrte, wrgens zijn benoeming tot hooglccrsar te Berlijn. Verecniging,,Oud-Leiden. - Lezing van den heer W. K. 77. Zwicreina over de I enningcn, bctrckking hebbentlc op Leiden, gcslsgen vóór 1813.

43 DECEMBER I 20 ) De Gemeenteraad besluit om cie nieuwe H, voor Jongens te plaatsen op het Raamland. De fraaie, door Rückert ontw,orpcn, Blsuwpoor~,sbr~~g voor het verkeer geopend. Dr. A. H. L. Hensen, hoogleeraar aan het Scminaric te Warmend, benoemd tot ridder van den Ned. Leeuw. Overlijden van S. Baron van Heemstra, burgemccsier van Sassenheim en lid van de Tweede Knm~cr. Mej. Cath. S. Ederzccl, 60 jaren in bctrckking bij de firma Wijnen. De luitenant-ter-zee 2dc klasse J. L. Andruac, van het explor:llic-(letachemcnt van Zuid-Nicu\v-Guinea verdrinkt bij het ovcrstcken van de boven-vriendschsps-rivier.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. LEIDEN - A. W. SIJTHOFF. 1904. EEN WOORD VOORAF. De Vereeniging Oud

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1954

LEIDS JAARBOEKJE 1954 LEIDS JAARBOEKJE 1954 SI 0011\\ I~GOT:l~I~G.~NG.LAX LI13 lil JNSHCRGl:II\~-I:G met dc stoomtram van de Rijnlandsche StoomtramInaatschappij, LeidenP Katwijk, geopend ISXI Links het oude koffiehuis Zomerzorg.

Nadere informatie

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.)

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) LEIDS JAARBOEKJE 955 DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN I955 ZEVEN EN VEERTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam.

DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam. LEIDS JAARBOEKJE 1958 DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1958 VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING

Nadere informatie

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april.

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. I LEIDS JAARBOEKJE 1962 Foto W. Dijkman Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1962 VIER EN

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1977

LEIDS JAARBOEKJE 1977 LEIDS JAARBOEKJE 1977 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1977 NEGEN EN ZESTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUDLEIDEN DOOR BEUGELSDIJK LEIDEN B.V. Frontispice: Brouchovenhofje

Nadere informatie

Prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven worden in de Lakenhal binnengeleid door de minister-president prof. J. Zijlstra; 4 januari 1967. Foto J.

Prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven worden in de Lakenhal binnengeleid door de minister-president prof. J. Zijlstra; 4 januari 1967. Foto J. LEIDS JAARBOEKJE 1968 Prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven worden in de Lakenhal binnengeleid door de minister-president prof. J. Zijlstra; 4 januari 1967. Foto J. Holvast (Gem. Arch. prentverz.

Nadere informatie

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917 bron Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1916-1917. E.J. Brill, Leiden

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1989

LEIDS JAARBOEKJE 1989 LEIDS JAARBOEKJE 1989 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1989 EENENTACHTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUD LEIDEN DOOR BEUGELSDIJK LEIDEN B.V. Omslag: De Morspoort.

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1999

LEIDS JAARBOEKJE 1999 LEIDS JAARBOEKJE 1999 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1999 EENENNEGENTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUD LEIDEN DOOR NAUTILUS LEIDEN COLOFON Zetwerk: Grafaria

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

BEVOLKING. De hoofdplaats van Bet eiland Curacao telde op 1 Januari 1017 il 892, de hoofdplaatsen van de overige hierboven genoemde

BEVOLKING. De hoofdplaats van Bet eiland Curacao telde op 1 Januari 1017 il 892, de hoofdplaatsen van de overige hierboven genoemde KOLONIAAL VERSLAG 1917. III. CURACAO. A. BEVOLKING. Op 1 Januari -1917 bestond de bevolking van de kolonie Curacao uit 57 3S1 personen, verdeeld als volgt: '» Curacao 34108 Aruba 0 481 Bonaire (5 714 St.

Nadere informatie

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 1853-1944 Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 2 Inleiding Op 18 december 1853 werd Gerrit Molenaar geboren. Ruim 91 jaar later, in maart 1944 overleed hij. Gerrit Molenaar was mijn overgrootvader

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. 2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres:

Nadere informatie

Curatorium der Stichting Museum Boymans

Curatorium der Stichting Museum Boymans Curatorium der Stichting Museum Boymans Vergaderingen 1939-1950 Relevante passages betreffende Collectie Koenigs zijn grijs gemarkeerd en beschikbaar in Engelse vertaling. De passages #1 en #2 zijn ook

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1918. 1 5 13 15 17 19 21 25 28 Januari Dr. J. G. van der herdenkt den dag dat hij vóór jaren promoveerde tot Doctor in de Medicijnen. Opening der tweede R.

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6.

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6. 5 STAT U T EN der Vereeniging : Middenstandspartij. ARTIKEL 1. De Vereeniging is genaamd : Middenstandspartij. Zij is gevestigd te Amsterdam en aldaar opgericht op den 24en April 1918. Zij is aangegaan

Nadere informatie

ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK

ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK DOOR PROF. DR. A. SIZOO. Niet zelden hoort men in onze dagen de opmerking maken, dat het tijdperk, waarin wij leven, in verschillende opzichten een treffende

Nadere informatie

( ) VERSLAG. Dr ABR. KUYPERSTICHTING. van de verrichtingen der. gedurende 1938

( ) VERSLAG. Dr ABR. KUYPERSTICHTING. van de verrichtingen der. gedurende 1938 VERSLAG van de verrichtingen der Dr ABR. KUYPERSTICHTING gedurende 1938 ( ) BIJLAGE VAN: ANTIREVOLUTIONAIRE STAATKUNDE ORGAAN VAN DE Dr ABRAHAM KUYPERSTICHTING VERSLAG VAN DE VERRICHTINGEN DER Dr A. KUYPERSTICHTING

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Een 75-jarige historie 1916-1991

Een 75-jarige historie 1916-1991 1 2 3 4 Een 75-jarige historie 1916-1991 5 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 75-jarige historie 1916-1991 Ir. F.J.J. Hamer Dr.Ir. C.P.M. Sadée Ir. J.A. Wijsman A.C. Dolk C.J. Lommers 6 7 Inhoud

Nadere informatie