Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink"

Transcriptie

1 Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie september 2011

2 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving Johan Drost MMO Initiële versie Johan Drost MMO Conceptversie t.b.v. Studielink en Projectgroep Johan Drost MMO Ellen van Hattem Johan Drost MMO Johan Drost MMO Johan Drost MMO Johan Drost MMO Aanpassingen en verbeteringen naar aanleiding van bespreking met Wouter de Haan, Harm Abel Kunnen en Bote Folkertsma Redactionele correcties en inhoudelijke suggesties Aanpassingen naar aanleiding van inhoudelijke suggesties Ellen van Hattem Aanpassingen en verbeteringen naar aanleiding van bespreking versie 0.5 met Wouter de Haan, Harm Abel Kunnen en Bote Folkertsma Aanpassingen in de business case na overleg met Harm Abel Kunnen Aanpassingen na bespreking in het bestuur van Stichting Studielink met betrekking tot een evenwichtige kostenverdeling tussen de instellingen. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 2 van 31

3 Inhoud 1. Managementsamenvatting Brede betrokkenheid vanuit de instellingen en ketenpartners Een gemeenschappelijke proces, een gemeenschappelijke aanpak Gewenste architectuur Zaakgericht werken Business case Planning en aanpak Rode Loper een kans voor Studielink Vervolg Rode Loper Studielink en afronding fase Aanleiding en probleemstelling Aanleiding Programma Rode Loper Project Rode Loper Studielink Probleemstelling Visie op huidige problematiek Inleiding Rode draad Van rode draad naar rode loper Rol van de techniek, rode loper een kans voor Studielink Huidige functionaliteit en processen Studielink SIS en Maatwerkapplicaties Niet geautomatiseerd Beknopte knelpuntenanalyse Rode Loper Studielink Ervaringen van de werkgroep Processchets Internationale Studenten Functionele beschrijving en user stories Prototype Rode Loper Studielink Business case Reacties van internationale studenten Consequenties Consequenties voor Studielink Consequenties voor de instellingen Consequenties voor SIS en Planning Fase 2, realisatie en uitrol Het kan en moet veel beter Releaseplanning Studielink Planning realisatie en implementatie Rode Loper Studielink Rode Loper maakt Studielink beter voor specifieke doelgroepen Conclusies en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Bijlagen 29 SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 3 van 31

4 1. Managementsamenvatting In januari 2011 is het project Rode Loper Studielink gestart met fase 1. Fase 1 wordt afgesloten met dit rapport en de presentatie ervan op 6 oktober 2011 tijdens de miniconferentie Rode Loper in Utrecht. Deze fase legt de basis voor besluitvorming over een mogelijk vervolg in fase 2: de realisatie van de functionaliteit voor internationale studenten in Studielink. 1.1 Brede betrokkenheid vanuit de instellingen en ketenpartners Rode Loper Studielink heeft gewerkt met een projectgroep en werkgroep, waarin hogescholen en universiteiten met internationale studenten goed zijn vertegenwoordigd. In totaal hebben ruim veertig vertegenwoordigers van international offices, studentenadministraties en marketing- en communicatiedeskundigen van ongeveer vijfentwintig instellingen een actieve bijdrage geleverd. Tijdens vijf interactieve workshops is gewerkt aan een generieke processchets en aan functionele eisen voor een versie van Studielink die het proces van toelating en inschrijving van internationale studenten ondersteunt. Met deze input is een prototype ontwikkeld van Studielink-functionaliteit die de genoemde processen zal ondersteunen. Er is in de project- en werkgroep goed samengewerkt, de instellingen hebben op een prima wijze input geleverd en er is gediscussieerd over verschillen en overeenkomsten. Het commitment voor het resultaat van deze fase, vanuit de instellingen die aan fase 1 hebben deelgenomen is groot. De gekozen werkwijze en de ondersteuning vanuit de projectgroep Rode Loper Studielink heeft hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen. Het prototype is goed ontvangen, ook tijdens de presentatie op de SISlink in juni Het prototype en de keuzen die bij de ontwikkeling zijn gemaakt leiden tot de gewenste oplossing. Naast de instellingen heeft een aantal ketenpartners geparticipeerd in het project. De Nuffic en de IND hebben aan de werkgroep een bijdrage geleverd. De HBO-Raad, VSNU, OCW en Kences zijn daarnaast ook via de Stuurgroep Rode Loper geïnformeerd over de projectresultaten en voortgang. 1.2 Een gemeenschappelijke proces, een gemeenschappelijke aanpak Internationalisering staat hoog op de agenda van het Nederlandse hoger onderwijs. Er is Nederlandse universiteiten en hogescholen veel aan gelegen de juiste internationale studenten aan zich te binden. Daar is nog veel markt te winnen. Naar verwachting zal het aantal internationale studenten in 2018 wereldwijd verdubbelen. De huidige processen rondom werving, selectie, aanmelding, toelating, enz. van internationale studenten zijn complex, kostbaar en in veel gevallen weinig efficiënt ingericht. De huidige kosten voor werving, selectie en toelating van internationale studenten bedragen in veel gevallen het tienvoudige van dat van reguliere bachelor studenten. Onderzoek toont aan dat in de uitvoering van het proces snelheid cruciaal is bij het op een efficiënte wijze selecteren en toelaten van de juiste groep internationale studenten. Als hieraan niets verandert, zullen de processen bij een verdubbeling van het aantal internationale studenten vastlopen, worden doorlooptijden langer, nemen de kosten toe en zullen Nederlandse onderwijsinstellingen onvoldoende profiteren van stijgend aantal potentiële internationale studenten. In fase 1 van het project Rode Loper Studielink is aangetoond dat er in het hoger onderwijs in belangrijke mate overeenstemming is over de wijze waarop de instellingsprocessen voor de doelgroep internationale studenten kunnen worden ingericht. Daarnaast is er overeenstemming over de wijze waarop het proces van de internationale student optimaal kan worden ondersteund via Studielink. De project- en werkgroep Rode Loper Studielink kiezen voor een gemeenschappelijke aanpak waarbij de processen efficiënter, meer doelmatig en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Nederland kent met Studielink een goede infrastructuur voor de ondersteuning van het inschrijfproces van reguliere bachelor studenten. Met de realisatie van het prototype heeft het project laten zien dat Studielink ook geschikt gemaakt kan worden bijzondere doelgroepen als internationale studenten. Hiermee ontstaat een robuuste en toekomstvaste oplossing waarmee Nederland zich beter kan profileren in het buitenland en binnen de instellingen de processen rondom internationale studenten beter en meer kosteneffectief georganiseerd kunnen worden. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 4 van 31

5 1.3 Gewenste architectuur Voor het realiseren van de beoogde kwalitatieve- en kostenvoordelen is het van belang om zoveel als mogelijk te streven naar standaardisatie van de ondersteunende processen met behoud van aandacht voor de individuele specifieke situaties bij instellingen. De gekozen aanpak stelt hoge eisen aan de architectuur. Naast standaardisatie van het proces moet ook voldoende aandacht zijn voor het kunnen leveren van maatwerk door instellingen aan verschillende doelgroepen van internationale studenten. Voor eenduidigheid en het efficiënt kunnen afhandelen van aanvragen zal het systeem modulair worden opgezet. Door modularisatie 1 kan maatwerk worden geboden door Studielink aan de instelling en door de instelling aan de (aspirant) student. De instelling kiest welke onderdelen (modulen) van het systeem gebruikt moeten worden. Als bijvoorbeeld subprocessen huisvesting en verzekeren niet tot de dienstverlening van de desbetreffende instelling behoort dan worden deze onderdelen niet bij de instelling uitgezet. De (aspirant) student die zich bij deze instelling aanmeldt, krijgt deze onderdelen tijdens het proces niet te zien. Daarnaast biedt deze modulaire opzet instellingen de mogelijkheid om de procesflow flexibel in te richten afhankelijk van de specifieke student en specifieke doelgroepen. Een (aspirant) student voor wie bijvoorbeeld geen verblijfsvergunning of tbc-verklaring hoeft te worden aangevraagd, krijgt deze onderdelen tijdens de aanvraag niet te zien. Als slechts voor een bepaalde subgroep van studenten huisvesting geregeld moet worden, kan het systeem zo geconfigureerd worden dat alleen deze groep langs de desbetreffende onderdelen van het systeem wordt geleid. Door in hoge mate standaardisatie door te voeren in het systeem en dit op te bouwen uit modulen die los van elkaar en in samenhang kunnen worden gebruikt, stelt het instellingen in staat enerzijds maatwerk te leveren aan specifieke doelgroepen, zoals kunstvak- en masterstudenten, en anderzijds te kiezen in welke mate er gekozen wordt voor het gestandaardiseerde proces. Met andere woorden: maatwerk en toch een robuuste en betaalbare oplossing. Best of Both Worlds. 1.4 Zaakgericht werken Op dit moment is de afhandeling van iedere (aspirant) student in Studielink hetzelfde. Als we de processen van internationale studenten beter willen ondersteunen, moet Studielink meer flexibiliteit en maatwerk kunnen bieden. In de aanbesteding van Studielink in 2009 is er voor gekozen om het concept van zaakgericht werken in de toekomst mogelijk te maken. Met zaakgericht kunnen de Studielinkprocessen gedifferentieerd per instelling, per opleiding en per type student worden ingericht. Dit komt tegemoet aan de wens van de project- en werkgroep om maatwerk te kunnen leveren aan een specifieke student of studentgroep. Wanneer zaakgericht werken in Studielink is ingevoerd, kan anders dan in de huidige opzet veel efficiënter worden gewerkt. De essentie van zaakgericht werken is dat meerdere partijen (international office, studentenadministratie, faculteiten, de IND en de Nuffic) tegelijkertijd aan het dossier van een (aspirant) student kunnen werken met zicht op het verloop en status in het totale proces. In de huidige opzet moet in veel gevallen gewacht worden met verdere afhandeling tot de voorafgaande processtap is afgehandeld. Hierbij gaat veel kostbare (doorloop)tijd verloren en missen partijen zicht op de stand van zaken. Daarnaast kunnen desgewenst (afgesproken) doorlooptijden in het systeem worden vastgelegd. Als voor bijvoorbeeld de beoordeling van een buitenlands diploma en het bepalen van de toelaatbaarheid veertien dagen staat, dan signaleert het systeem de gebruiker(s) wanneer deadlines in zicht zijn en worden overschreden. Zaakgericht werken maakt het mogelijk de processen meer rondom de (aspirant) student te organiseren, alle betrokken partijen doorlopend inzicht te geven in de status van de verschillende processtappen en stelt partijen in staat om op een eenduidige wijze snel met elkaar te communiceren. Hierbij kan de (aspirant) student veel beter over zijn specifieke situatie worden bevraagd. De projectgroep Rode Loper Studielink adviseert bij van de ontwikkeling van functionaliteit ten behoeve van internationale studenten in Studielink aan te sluiten bij de eerdere keuze van Studielink voor zaakgericht werken uit het aanbestedingstraject in Modulen kunnen los van elkaar maar ook in samenhang van elkaar worden gebruikt. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 5 van 31

6 1.5 Business case Als bijlage bij deze rapportage is de business case voor Rode Loper Studielink opgenomen. In de business case is een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd. De belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten bij de business case staan hieronder opgesomd: Het aangepaste Studielink moet de studentprocessen optimaal ondersteunen; Studielink kiest voor zaakgericht werken als onderliggende architectuur; Er wordt een goedwerkende koppeling met de IND (verblijfsvergunning) en de Nuffic (diplomawaardering) gerealiseerd; Functionele aanpassingen aan SIS en zijn gering; De meeste instellingen met internationale studenten doen mee; Het aantal internationale studenten verdubbelt wereldwijd in de komende zeven jaar. Kosten en opbrengsten De huidige kosten voor de procesondersteuning rondom toelating en inschrijving van internationale studenten zijn veel hoger dan voor regulier (Nederlandse) studenten. Met het toenemen van het aantal internationale studenten de komende jaren zullen ook deze kosten verder oplopen. Tussen de instellingen zitten grote verschillen in uitvoering en organisatie van de processen en de wijze waarop deze efficiënt en doelmatig zijn ingericht. Waar de kosten voor de uitvoering van deze processen voor reguliere bachelor studenten, per student naar schatting gemiddeld 45 bedragen, hebben wij van enkele instellingen vernomen dat deze kosten voor studenten uit bijzondere doelgroepen zoals internationale studenten, tussen de 350 en 450 per student liggen. Met de gemeenschappelijke aanpak zoals voorgesteld in dit document, kunnen de werkprocessen rondom internationale studenten bij de instellingen veel efficiënter en doelmatiger worden ingericht waardoor op termijn (grote) kostenvoordelen behaald kunnen worden. Minder schijven, kortere doorlooptijd, sneller inzicht in de status van de aanmelding/inschrijving enz. Instellingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, gaven aan 25-30% te kunnen besparen op de uitvoeringskosten als het prototype en de beoogde koppelingen gerealiseerd worden. In de bijlage van dit rapport is een rekenmodel opgenomen. De gemeenschappelijke netto besparing kan uitkomen over drie jaar op een totaal van 1,8 miljoen tot 3,2 miljoen. Voor de realisatie van de beoogde kostenvoordelen is een investering noodzakelijk voor de ontwikkeling van Studielink, de aanpassingen in de SIS en en de implementatie ervan bij de instellingen. Deze kosten bedragen, volgens huidige inzichten tussen de 3,5 miljoen en 4,0 miljoen. Hiervan is ongeveer 1.6 miljoen benodigd voor de realisatie van de functionaliteit in Studielink, testen en projectmanagement. De overige kosten zijn voor het aanpassen van SIS en (naar schatting 100K per SIS) en de proces- en organisatieaanpassingen bij de instellingen (naar schatting gemiddeld 37,5K er instelling). De nadere specificatie van hier genoemde bedragen is in de business case in bijlage 2 terug te vinden. Naast de kwantificeerbare zijn ook kwalitatieve opbrengsten in beeld gebracht. Deze zijn ook in de business case uitgewerkt. Kostenverdeling Naar verwachting profiteren niet alle hogescholen en universiteiten evenredig veel van de gevraagde investering. Het aantal internationale studenten per instelling loopt namelijk sterk uit een. Er zijn instellingen met (relatief) veel internationale studenten zoals de Universiteit Maastricht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Gerrit Rietveld Academie, maar er is ook een aantal instellingen met weinig of geen zoals de kleine Pabo s en de Theologische Universiteiten. Overigens zullen wel alle studenten en instellingen profiteren van het zaakgericht werken dat met Studielink Rode Loper wordt geïntroduceerd. Er zijn meerdere kosten-verdeelmodellen denkbaar. Bij de verdeling kan bijvoorbeeld (deels) worden uitgegaan van het aantal ingeschreven internationale studenten per instelling of het percentage ervan ten opzichte van het totaal aantal inschreven studenten bij die instelling. Er kan breder worden gekeken naar bijvoorbeeld bijzondere doelgroepen, zoals kunstvak- en masterstudenten, die ook profiteren van deze ontwikkeling. Of een combinatie van deze grootheden. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 6 van 31

7 Stichting Studielink zal het ministerie van OCW vragen een bijdrage te leveren aan de innovatie die Rode Loper Studielink nastreeft. In de business case is een drietal scenario s uitgewerkt. Zodra op hoofdlijnen bestuurlijke conclusies zijn getrokken, kan een preciezer kosten-verdeelmodel over de instellingen worden uitgewerkt. 1.6 Planning en aanpak Met Studielink en Chronotech (samenwerkingspartner voor het onderhoud, beheer en de hosting van de applicatie Studielink) is onderzocht waar binnen de huidige planning de beoogde functionaliteit kan worden ontwikkeld. Eind 2011 wordt een versie van Studielink met de nieuwe frontoffice in gebruik genomen. Begin 2012 is de BRON-HO koppeling beschikbaar om te testen. De ontwikkeling van Studielink 5.0 start april Wat betreft de huidige inzichten lijkt dat ook het moment om met de ontwikkeling van de gewenste functionaliteit voor internationale studenten te starten. Deze functionaliteit kan dan samen met SL5.0 begin april 2013 in gebruik worden genomen. SIS-Leveranciers en instellingen hebben in dat geval dan voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden. Realisatie van dit schema vraagt een strakke aanpak volgens onderstaande globale planning. December 2011 Februari 2012 April 2012 Tweede helft 2012 Vanaf oktober 2012 April 2013 Opstellen projectplan en inrichten projectorganisatie. Scrumbijeenkomsten met de nieuwe werkgroep over functionaliteit. Betrek zoveel als mogelijk medewerkers vanuit de instellingen die ook betrokken waren in de project- of werkgroep in fase 1 Start ontwikkeling nieuwe functionaliteit. (Keten)testen plannen en uitvoeren Voorbereiding SIS-leveranciers en instellingen op de implementatie en testen van de nieuwe functionaliteit. Beheerst in productie nemen van Rode Loper Studielink, samen met SL Rode Loper een kans voor Studielink Het project Rode Loper Studielink heeft dankbaar gebruik gemaakt van de projectresultaten van een tweetal voorstudies te weten: IBIS (2008/09) 2 en NAP-ISO (2010) 3. In deze rapportage refereren we op een aantal plaatsen aan beide projecten. Bij IBIS is onderzocht op welke wijze Studielink kan worden verbeterd om de processen rondom de intake van bijzondere doelgroepen goed te kunnen ondersteunen. Bij NAP-ISO hebben de VU, de RUG en de Universiteit Leiden een architectuurstudie gedaan naar de processen rondom werving en intake van internationale studenten. De uitkomst van Rode Loper Studielink sluit naadloos aan bij die van beide genoemde onderzoeken. Er is veel overlap tussen gewenste functionaliteit zoals geformuleerd in de projecten Rode Loper Studielink en IBIS. De voorgestelde techniek komt ook grotendeels overeen. Het levert Studielink een kostenvoordeel op wanneer Rode Loper Studielink naast internationale studenten, Studielink ook beter geschikt maakt voor de ondersteuning van het intakeproces van kunstvak- en masterstudenten. 1.8 Vervolg Rode Loper Studielink en afronding fase 1 Deze rapportage wordt ter bespreking aangeboden aan het bestuur van de Stichting Studielink en aan de Stuurgroep van het Rode Loperprogramma. Na het vaststellen ervan in het bestuur kan het rapport gepubliceerd en verder verspreid worden. Op 6 oktober 2011 zullen de eindrapportage en business case tijdens de mini-conferentie Rode Loper in Utrecht breed worden gepresenteerd. 2 Stichting Studielink. (2009). Bestuurlijk advies IBIS. Utrecht: Studielink 3 Zandveld, P. (2010). Gewenste applicatie architectuur, intake buitenlandse studenten. Leiden: NAP-ISO. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 7 van 31

8 Nadat de rapportage is vastgesteld, kan het document worden aangeboden aan OCW ten behoeve van een subsidieaanvraag voor de realisatie van de functionaliteit voor internationale studenten in Studielink, al dan niet uitgebreid met andere bijzondere doelgroepen. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 8 van 31

9 2. Aanleiding en probleemstelling 2.1 Aanleiding In opdracht van de Nuffic is in 2009 een verkennend onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek Van red tape naar orange carpet 4 zijn initiatieven in kaart gebracht die als doel hebben de bestaande processen rondom internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs te stroomlijnen. Uit het onderzoek volgde onder meer deze aanbevelingen: Verbetering voorlichting over proces van inschrijving en toelating; Verbetering van het proces van inschrijving en toelating; Draagvlak voor verbetering creëren. De aanbevelingen in het desbetreffende onderzoek hebben een achttal partijen met elkaar in gesprek gebracht over het verbeteren van ondersteunende processen rondom studiekeuze, informatievoorziening, aanmelden, toelaten en inschrijven voor internationale studenten. Onder voorzitterschap van de Nuffic hebben deze partijen besloten in een definitiefase samen een programma te starten met projecten en activiteiten voor verdere verbetering van bovenstaande. Na afronding van deze definitiefase is voor de uitvoering van het programma van het ministerie van OCW subsidie ontvangen om de verschillende deelprojecten en activiteiten te financieren. 2.2 Programma Rode Loper In januari 2011 is het programma Rode Loper van start gegaan. Binnen het programma werken partijen als de Nuffic, de IND, DUO, Studielink, Studiekeuze123, Kences, HBO-Raad en VSNU samen aan de realisatie van de programmadoelstelling. Nederland profileert zich als kennisland. Dat is voor het toekomstbestendig maken van de Nederlandse economie belangrijk. Eén van de pijlers van onze kenniseconomie is internationalisering en kennismigratie. Kennismigratie is ook voor hogescholen en universiteiten een speerpunt. Het programma Rode Loper draagt hieraan bij door in te zetten op het aantrekkelijk maken van het studieklimaat voor de internationale student, het verminderen van de administratieve last voor student en instelling, het verhogen van de efficiency van de ondersteunende processen en het realiseren van een effectieve keuze voor het volgen van een studie in Nederland. Dit moet leiden tot minder voortijdige van internationale studenten uitval van internationale studenten zowel tijdens het proces als tijdens de studie in Nederland. Binnen het programma worden vier deelprojecten uitgevoerd. Eén van de deelprojecten is het project Rode Loper Studielink. 2.3 Project Rode Loper Studielink De doelstelling van het project Rode Loper Studielink sluit aan bij de in de aanleiding genoemde aanbevelingen: het stroomlijnen van de processen rondom aanmelding, toelating en inschrijving van internationale studenten, het verbeteren van de informatievoorziening over het proces en de communicatie over processtappen gedurende het inschrijfproces. Studielink heeft van OCW subsidie ontvangen voor de uitvoering van de eerste projectfase. In de subsidiebeschikking is als doelomschrijving opgenomen: de subsidie is verstrekt voor het uitvoeren van een studie naar procesverbetering toelating en inschrijving buitenlandse studenten in de keten door een verbeterde inzet en gebruik van Studielink. Het project Rode Loper Studielink kent twee projectfasen. Fase 1 wordt afgerond met het vaststellen van dit document door het bestuur van de Stichting Studielink en presentatie ervan in de Stuurgroep van het programma Rode Loper. Het resultaat van fase 1 is een ontwerp van een generiek toelatings- en inschrijfproces van internationale studenten die een studie willen volgen in Nederland, uitgewerkt in een beknopte functionele beschrijving en globale user stories en 4 Verdonck, Klooster & Associates. (2009). Van red tape naar orange carpet. Zoetermeer: VKA SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 9 van 31

10 prototype van een mogelijke oplossing ten behoeve van de ondersteuning van deze processen met Studielink. Daarnaast is deze beknopte rapportage en business case eindproduct van de eerste projectfase. 2.4 Probleemstelling Het project Rode Loper Studielink is na het vaststellen van het startdocument gestart met de inrichting van de projectorganisatie. Er is een projectgroep gevormd waarin twee universiteiten en vier hogescholen participeren. Daarnaast is een veel grotere werkgroep samengesteld, waarin de vijfentwintig instellingen met het grootste aantal internationale studenten participeren. Naast het aantal internationale studenten zijn instellingen voor deelname in het project geselecteerd op wetenschappelijk- of beroepsonderwijs, sector (bijvoorbeeld KUO, agrarisch, enz.) en op grootte. De project- en werkgroep zijn samengesteld uit medewerkers en leidinggevenden international offices, studentenadministraties en marketing- en communicatie afdelingen. Hiermee is de projectorganisatie er in geslaagd om de werkgroep zo optimaal mogelijke samen te stellen. Deze samenstelling is het resultaat van fase 1 ten goede gekomen. In een vijftal workshops is met de werkgroep Rode Loper Studielink het gehele proces van aanmelden, toelaten (tot Nederland en tot de opleiding) en inschrijven doorlopen. Onderzocht is op welke wijze we in Nederland het proces - vanuit het perspectief van de internationale student - beter kunnen organiseren en op welke wijze dat proces bij de instellingen optimaal kan worden ingericht. Tijdens de workshops is de onderstaande probleemstelling vanuit verschillende invalshoeken belicht: Kunnen we voor Nederland één generiek procesmodel opstellen die het toelatings- en inschrijfproces van internationale studenten optimaal ondersteunt? Kunnen we een zodanig procesmodel vertalen naar generieke eisen en wensen voor Studielink? Wat betekent een zodanige generieke oplossing in Studielink voor de instellingen en wat zijn de consequenties voor in gebruik zijn de SIS en? Aanvullend is bij Studielink en Chronotech onderzocht wat dit betekent voor de planning van Studielink en de realisatie van een eventuele oplossing. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 10 van 31

11 3. Visie op huidige problematiek 3.1 Inleiding Studielink is sinds 2007 in gebruik als inschrijfportaal voor het hoger onderwijs in Nederland. Inmiddels maken nagenoeg alle hogescholen en universiteiten gebruik van Studielink ter ondersteuning van het aanmeld- en inschrijfproces. Studielink is geoptimaliseerd voor Nederlandse studenten die een voltijd- of deeltijd opleiding willen volgen aan een Nederlandstalige bachelor- of masteropleiding. Bij diverse gelegenheden, zoals de Studielink Conferentie 2008, de SISLink 2009 en uit een eerder door Stichting Studielink uitgevoerd onderzoek 5, is naar voren gekomen dat het huidige Studielink bij verschillende instellingen de processen rondom aanmelding, toelating en inschrijving voor bijzondere doelgroepen (waaronder internationale studenten) niet goed ondersteunt. Dit geldt ook voor studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding in het kunstonderwijs, cursorisch onderwijs en bij verschillende masteropleidingen. De huidige processen rondom werving, aanmelding, selectie, toelating en inschrijving van internationale studenten zijn complex, kostbaar en in veel gevallen weinig efficiënt ingericht. De huidige werkprocessen zijn in het verleden ontstaan en rondom afdelingen en personen binnen de instelling georganiseerd. De huidige kosten voor werving, selectie en toelating van internationale studenten bedragen in veel gevallen het tienvoudige van dat van reguliere bachelor studenten. Onderzoek toont aan dat bij de uitvoering van het proces snelheid cruciaal is bij het op een efficiënte wijze selecteren en toelaten van de juiste groep internationale studenten. In 2010 heeft Studielink geparticipeerd in het NAP-ISO project (Nationaal Actieplan Internationale Studenten en Onderwijskwaliteit) waar onder andere onderzoek is gedaan naar de wijze waarop vanuit de techniek het proces van admission, pre-enrollment enz. optimaal kan worden ondersteund. Tenslotte is in 2009 een verkennend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nuffic naar de bestaande initiatieven rondom het verstevigen van de marktpositie van het Nederlands hoger onderwijs. 3.2 Rode draad De verschillende studies hebben zich gericht op de wijze waarop internationale studenten en/of de instellingen in het toelatings- en aanmeldingsproces worden ondersteund. In de aanbevelingen is een duidelijke rode draad te herkennen: Verbetering van voorlichting over studiekeuze en proces van aanmelding, toelating inschrijving door meer samen te werken in het Nederlandse hoger onderwijs op het gebied van internationalisering; Verbetering van ondersteuning van de processen rondom aanmelding, intake, toelating en inschrijving voor bijzondere doelgroepen waaronder internationale studenten in het bijzonder door te standaardiseren op processen en systemen; Noodzakelijke verbreding van de Studielink-processen tot de gehele intake, inclusief de toelating en bijbehorende informatievoorziening waarbij wordt gekozen voor een flexibel model die een meer stapsgewijs en interactief proces mogelijk maakt; Te kiezen voor een applicatie conform de nieuwe Studielink-architectuur (zaakgericht werken) als voorkeursapplicatie voor de ondersteuning van de verschillende student- en instellingsprocessen als antwoord op het geconstateerde gebruik van meerdere applicaties voor dit doel. 5 IBIS, Intake bijzondere doelgroepen in Studielink, 2008/2009 SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 11 van 31

12 3.3 Van rode draad naar rode loper Naar verwachting verdubbelt het aantal internationale studenten wereldwijd zich in De uitdaging voor Nederland is mee te groeien en tot meer dan een verdubbeling te komen, zeker gegeven de huidige relatieve achterstand op de ons omringende landen. Een gestroomlijnd administratief proces is daarbij een noodzakelijk onderdeel van het wervingsbeleid. De obstakels voor een student die in het buitenland gaat studeren zijn groot. Extra administratieve barrières moeten dus waar mogelijk vermeden worden, om (voortijdig) afhaken van studenten te voorkomen. Daarbij komt dat de student, gewend aan internetdiensten en webwinkels steeds meer een persoonlijke benadering verwacht. Dat vraag om differentiatie naar doelgroepen in de dienstverlening aan de student. Als hieraan niets verandert, zullen de processen bij een verdubbeling van het aantal internationale studenten vastlopen, worden doorlooptijden langer, nemen de kosten toe en zullen Nederlandse onderwijsinstellingen onvoldoende profiteren van stijgend aantal potentiële internationale studenten. Nederland presenteert zich als kennisland en wil de kenniseconomie versterken door onder meer in te zetten op kennismigratie. Het binden van internationale studenten aan Nederland, hogescholen en universiteiten is een van de speerpunten van het beleid. Een toename van het aantal internationale studenten en van maatwerk aan specifieke doelgroepen vergroot ook de administratieve druk op de instellingen bij de dienstverlening rond werving, selectie, toelating en inschrijving. Het proces is bewerkelijk: het vaststellen van de identiteit van de student, het beoordelen van een vooropleiding, het toetsen van de competenties; lastig als de student niet in Nederland verblijft. Dergelijke complexiteit is zeker ook aan de orde bij (internationale) kunstvak- en masterstudenten. Deze studenten moeten veelal een uitgebreid toelatingsproces doorlopen. Het verwerken van steeds grotere aantallen studenten, samen met een toename van het aantal processtappen door het complexer worden van het proces, versterkt de noodzaak van het hebben van efficiënt ingerichte werkprocessen en vergroot de behoefte om de ICT-ondersteuning waar mogelijk in de administratieve keten te optimaliseren. In de huidige opzet moet in veel gevallen gewacht worden met verdere afhandeling tot de voorafgaande processtap gereed is. Systemen zijn niet gekoppeld, gegevens worden handmatig overgezet van het ene naar het andere systeem en de (aspirant) student lijkt van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Hierbij gaat veel kostbare (doorloop)tijd verloren, terwijl juist doorloopsnelheid een van de kritieke succesfactoren is bij het tot stand komen van de inschrijving. 3.4 Rol van de techniek, rode loper een kans voor Studielink Naast bovengenoemde uitdagingen met betrekking tot het verbeteren van de ondersteuning van het proces en het verstrekken van procesinformatie is er op het gebied van architectuur en techniek flinke winst te behalen. Het huidige Studielink ondersteunt zoals gezegd het proces met betrekking tot internationale studenten en andere bijzondere doelgroepen niet optimaal. Dat heeft naast een tekort aan ondersteunende functionaliteit ook te maken met de wijze waarop Studielink nu is ingericht. In verschillende vooronderzoeken is eerder geadviseerd aan te sluiten bij de nieuwe Studielinkarchitectuur. Tijdens de aanbesteding van het beheer, de ontwikkeling en het onderhoud van Studielink in 2009 is bepaald dat in de komende jaren de kosten ervan sterk gereduceerd moeten worden. In de Proof of Concept fase heeft de leverancier van Studielink aangeven dit met de implementatie van zaakgericht werken te kunnen realiseren. Dit zaakgericht werken wordt gezien als de toekomstige architectuur van Studielink. Zaakgericht werken maakt het mogelijk de Studielink-processen gedifferentieerd per instelling, per opleiding en per type student in te richten. Wanneer zaakgericht werken in Studielink is ingevoerd, kan anders dan in de huidige opzet veel efficiënter worden gewerkt. Een belangrijk voordeel is dat meerdere partijen (international office, studentenadministratie, faculteiten, de IND en de Nuffic) tegelijkertijd aan het dossier van een (aspirant) student kunnen werken. Er hoeft niet meer te worden gewacht met verdere afhandeling tot de voorafgaande processtap gereed is. Hiermee wordt snelheid in het proces gebracht. Naast het verlagen van de doorlooptijd zal hierdoor ook de tijd die medewerkers besteden aan het SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 12 van 31

Concept Business Case Rode Loper Studielink

Concept Business Case Rode Loper Studielink Concept Business Case Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Resultaten IBIS project SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Onderwerpen Projectdoel en -resultaten Analyse knelpunten IBIS concept Hoe verder Projectdoel IBIS Verkenning van de

Nadere informatie

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld Orange Carpet SISLINK Conferentie 18 juni 2010 Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld welmoed.lockefeer@vka.nl/ frits.gronsveld@vka.nl Eerste stappen Aanleiding Orange Carpet Verkennend onderzoek (Nuffic/

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

NAP ISO Internationale Studenten en Onderwijskwaliteit Werkpakket architectuur

NAP ISO Internationale Studenten en Onderwijskwaliteit Werkpakket architectuur NAP ISO Internationale Studenten en Onderwijskwaliteit Werkpakket architectuur Peter Zandveld Universiteit Leiden Bote Folkertsma - Studielink Aanleiding project Enige statistieken (uit 2007): Het percentage

Nadere informatie

Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink. SISLINK 2010 17 juni 2010

Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink. SISLINK 2010 17 juni 2010 Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink SISLINK 2010 17 juni 2010 Agenda Inleiding Harm Abel Kunnen Demo Dashboard Minka Verheijen / Bart vd

Nadere informatie

Maatwerk en Studielink

Maatwerk en Studielink Maatwerk en Studielink Bijna alles kan! Johan Drost Désirée Schipper Programma workshop Inleiding Maatwerk en Studielink Voorbeelden van de EUR Doelstelling workshop Leren van elkaar Op de hoogte van de

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s

Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s Digitaal Studenten Dossier uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s Management Samenvatting doel van het overleg (1) Context 1. Om een goed functionerend

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Martijn Broekhuizen Informatiemanager Noorderpoort Chantal van Minnen Hoofd Studentzaken Noorderpoort 15.000 MBO 1.000 Educatie 1.000

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

SISLink 2009 De vanille implementatie van SAP SLM Mark Arts - Universiteit Maastricht

SISLink 2009 De vanille implementatie van SAP SLM Mark Arts - Universiteit Maastricht SISLink 2009 De vanille implementatie van SAP SLM Mark Arts - Universiteit Maastricht Agenda Van business case tot go live Projectaanpak Stand van zaken Keuzes Lessen Voorbeelden MUSL PROJECT Stroomlijnen

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs Welkom bij Chronotech.. leverancier voor het onderwijs Een gebruiksvriendelijker Aanmeldingenbeheer CS.. kan dat? Jan van Doornmalen Pim Kamstra Onderwerpen: Kennismaking Onze bevindingen in de markt Hoe

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

SaNS 2011: nagenoeg klaar

SaNS 2011: nagenoeg klaar SaNS 2011: nagenoeg klaar SISLINK 2011, 24 juni 2011 Hans Janssen, Productmanager SaNS Expertisecentrum Agenda Toch nog even uitleg wat SaNS is Stand van zaken op 24 juni 2011 Wat is er gerealiseerd binnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Marktonderzoek Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Versie 1.0, 4 mei Kenmerk. 0014 1 Gezamenlijke backoffice informatievoorziening Binnen het programma 'Gezamenlijke backoffice informatievoorziening'

Nadere informatie

Digitaal aanmelden, overdragen en inschrijven. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

Digitaal aanmelden, overdragen en inschrijven. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Digitaal aanmelden, overdragen en inschrijven Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Inhoud 1. Sion 2. Uitgangspunten 3. Streefbeeld MBO 4. 1 Aanmelden : Aanmeldgegevens hergebruiken uit BRON 5. 2

Nadere informatie

Implementatie en Testen SL3.0. Johan Drost (Teamleider Bouw en Ontwikkeling)

Implementatie en Testen SL3.0. Johan Drost (Teamleider Bouw en Ontwikkeling) Implementatie en Testen SL3.0 Johan Drost (Teamleider Bouw en Ontwikkeling) Onderwerpen Planning Studielink SL3.0; Scope SL3.0; Testen SL3.0; Implementatie SL3.0 Planning Studielink SL3.0 Voorbereiding

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Grip op planning van personeel en middelen

Grip op planning van personeel en middelen Grip op planning van personeel en middelen Grip op het planproces bij de HAN Introductie Selectie inzetplanningsysteem Grip op het planproces Waar willen we grip op hebben Hoe doen we dat nu / hoe gaan

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

Papierloze aanmelding, intake en inschrijving. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel (sambo-ict) en Tonny Plas (Kennisnet)

Papierloze aanmelding, intake en inschrijving. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel (sambo-ict) en Tonny Plas (Kennisnet) Papierloze aanmelding, intake en inschrijving Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel (sambo-ict) en Tonny Plas (Kennisnet) Inhoud 1. Sion 2. Principes 3. Streefbeeld 4. Services

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie Matching bij de UU Sjors van der Beek Projectleider administratieve en technische implementatie 1 Inhoud Matching bij de UU Het matchingsproces Ontstaansgeschiedenis Matching en onderwijslogistiek 2 Matching

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding Memo FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013 Inleiding In juni 2012 heeft een door sambo-ict gecoördineerde werkgroep het Adviesrapport

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Factsheet Mozard Wmo

Factsheet Mozard Wmo Mensgerichte dienstverlening in het Sociaal Domein Factsheet Mozard Wmo De complete geïntegreerde ICT oplossing voor het behandelen van het Wmo-proces Hoe draagt Mozard bij aan de ondersteuning van het

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

5 oktober Voor de digitale economie

5 oktober Voor de digitale economie 5 oktober 2017 Voor de digitale economie Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

De bedoeling. Zorgverleningsproces. Ondersteunende processen. Zorgaanbieder. Client. Inkooporganisatie. Toeleidingteam. Backoffice Gemeente

De bedoeling. Zorgverleningsproces. Ondersteunende processen. Zorgaanbieder. Client. Inkooporganisatie. Toeleidingteam. Backoffice Gemeente Inrichting ICT De bedoeling Zorgverleningsproces Client Ondersteunende processen () Backoffice 2 Administratief proces Client Client Client Oriëntatie Aanvraag Beoordeling/ toelating afhandeling Evaluatie/

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Memo. Naar een Studielink voor het mbo? Datum:

Memo. Naar een Studielink voor het mbo? Datum: Memo Naar een Studielink voor het mbo? Auteur: Jan Bartling Datum: 26-01-2017 Aanleiding Op het gebied van aanmelden en inschrijven gebeurt veel. In de laatste stuurgroep Bedrijfsvoering van november 2016

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Digitaal aanmelden met DigiD, een gebruikerservaring.

Digitaal aanmelden met DigiD, een gebruikerservaring. Digitaal aanmelden met DigiD, een gebruikerservaring. Wim Arendse sambo-ict gebruikersdag 3-6-2013 2 Agenda 1. Aanleiding 2. Visie op digitaal aanmelden 3. Demo 4. Bevindingen aansluiting 3 Aanleiding

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Het Digitale Studenten Dossier. méér met minder papier

Het Digitale Studenten Dossier. méér met minder papier Het Digitale Studenten Dossier méér met minder papier Wie ben ik? Anne Hamburger Studentendecaan (sinds 2003) (en creatieveling) Rechtsgeleerdheid en Algemene Letteren Projectleider Digitaal Studenten

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Aegon Nederland Robotisering Case Pensioen Echtscheidingen. Den Haag, 16 maart 2017

Aegon Nederland Robotisering Case Pensioen Echtscheidingen. Den Haag, 16 maart 2017 Aegon Nederland Robotisering Case Pensioen Echtscheidingen Eric Heijneman Program Manager Kaan Bulakeri Project Manager Den Haag, 16 maart 2017 Wie zijn we Eric Heijneman Program Manager BIS - AEGON Passie

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Waterschap Peel en Maasvallei wil hoge ambities behalen met SureCase

Waterschap Peel en Maasvallei wil hoge ambities behalen met SureCase Waterschap wil hoge ambities behalen met SureCase Case study Waterschap Peel en Maasvallei Juni 2014 Waterschap Peel en Maasvallei wil hoge ambities behalen met SureCase Pagina 2/5 Waterschap Peel en Maasvallei

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie