Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink"

Transcriptie

1 Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie september 2011

2 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving Johan Drost MMO Initiële versie Johan Drost MMO Conceptversie t.b.v. Studielink en Projectgroep Johan Drost MMO Ellen van Hattem Johan Drost MMO Johan Drost MMO Johan Drost MMO Johan Drost MMO Aanpassingen en verbeteringen naar aanleiding van bespreking met Wouter de Haan, Harm Abel Kunnen en Bote Folkertsma Redactionele correcties en inhoudelijke suggesties Aanpassingen naar aanleiding van inhoudelijke suggesties Ellen van Hattem Aanpassingen en verbeteringen naar aanleiding van bespreking versie 0.5 met Wouter de Haan, Harm Abel Kunnen en Bote Folkertsma Aanpassingen in de business case na overleg met Harm Abel Kunnen Aanpassingen na bespreking in het bestuur van Stichting Studielink met betrekking tot een evenwichtige kostenverdeling tussen de instellingen. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 2 van 31

3 Inhoud 1. Managementsamenvatting Brede betrokkenheid vanuit de instellingen en ketenpartners Een gemeenschappelijke proces, een gemeenschappelijke aanpak Gewenste architectuur Zaakgericht werken Business case Planning en aanpak Rode Loper een kans voor Studielink Vervolg Rode Loper Studielink en afronding fase Aanleiding en probleemstelling Aanleiding Programma Rode Loper Project Rode Loper Studielink Probleemstelling Visie op huidige problematiek Inleiding Rode draad Van rode draad naar rode loper Rol van de techniek, rode loper een kans voor Studielink Huidige functionaliteit en processen Studielink SIS en Maatwerkapplicaties Niet geautomatiseerd Beknopte knelpuntenanalyse Rode Loper Studielink Ervaringen van de werkgroep Processchets Internationale Studenten Functionele beschrijving en user stories Prototype Rode Loper Studielink Business case Reacties van internationale studenten Consequenties Consequenties voor Studielink Consequenties voor de instellingen Consequenties voor SIS en Planning Fase 2, realisatie en uitrol Het kan en moet veel beter Releaseplanning Studielink Planning realisatie en implementatie Rode Loper Studielink Rode Loper maakt Studielink beter voor specifieke doelgroepen Conclusies en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Bijlagen 29 SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 3 van 31

4 1. Managementsamenvatting In januari 2011 is het project Rode Loper Studielink gestart met fase 1. Fase 1 wordt afgesloten met dit rapport en de presentatie ervan op 6 oktober 2011 tijdens de miniconferentie Rode Loper in Utrecht. Deze fase legt de basis voor besluitvorming over een mogelijk vervolg in fase 2: de realisatie van de functionaliteit voor internationale studenten in Studielink. 1.1 Brede betrokkenheid vanuit de instellingen en ketenpartners Rode Loper Studielink heeft gewerkt met een projectgroep en werkgroep, waarin hogescholen en universiteiten met internationale studenten goed zijn vertegenwoordigd. In totaal hebben ruim veertig vertegenwoordigers van international offices, studentenadministraties en marketing- en communicatiedeskundigen van ongeveer vijfentwintig instellingen een actieve bijdrage geleverd. Tijdens vijf interactieve workshops is gewerkt aan een generieke processchets en aan functionele eisen voor een versie van Studielink die het proces van toelating en inschrijving van internationale studenten ondersteunt. Met deze input is een prototype ontwikkeld van Studielink-functionaliteit die de genoemde processen zal ondersteunen. Er is in de project- en werkgroep goed samengewerkt, de instellingen hebben op een prima wijze input geleverd en er is gediscussieerd over verschillen en overeenkomsten. Het commitment voor het resultaat van deze fase, vanuit de instellingen die aan fase 1 hebben deelgenomen is groot. De gekozen werkwijze en de ondersteuning vanuit de projectgroep Rode Loper Studielink heeft hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen. Het prototype is goed ontvangen, ook tijdens de presentatie op de SISlink in juni Het prototype en de keuzen die bij de ontwikkeling zijn gemaakt leiden tot de gewenste oplossing. Naast de instellingen heeft een aantal ketenpartners geparticipeerd in het project. De Nuffic en de IND hebben aan de werkgroep een bijdrage geleverd. De HBO-Raad, VSNU, OCW en Kences zijn daarnaast ook via de Stuurgroep Rode Loper geïnformeerd over de projectresultaten en voortgang. 1.2 Een gemeenschappelijke proces, een gemeenschappelijke aanpak Internationalisering staat hoog op de agenda van het Nederlandse hoger onderwijs. Er is Nederlandse universiteiten en hogescholen veel aan gelegen de juiste internationale studenten aan zich te binden. Daar is nog veel markt te winnen. Naar verwachting zal het aantal internationale studenten in 2018 wereldwijd verdubbelen. De huidige processen rondom werving, selectie, aanmelding, toelating, enz. van internationale studenten zijn complex, kostbaar en in veel gevallen weinig efficiënt ingericht. De huidige kosten voor werving, selectie en toelating van internationale studenten bedragen in veel gevallen het tienvoudige van dat van reguliere bachelor studenten. Onderzoek toont aan dat in de uitvoering van het proces snelheid cruciaal is bij het op een efficiënte wijze selecteren en toelaten van de juiste groep internationale studenten. Als hieraan niets verandert, zullen de processen bij een verdubbeling van het aantal internationale studenten vastlopen, worden doorlooptijden langer, nemen de kosten toe en zullen Nederlandse onderwijsinstellingen onvoldoende profiteren van stijgend aantal potentiële internationale studenten. In fase 1 van het project Rode Loper Studielink is aangetoond dat er in het hoger onderwijs in belangrijke mate overeenstemming is over de wijze waarop de instellingsprocessen voor de doelgroep internationale studenten kunnen worden ingericht. Daarnaast is er overeenstemming over de wijze waarop het proces van de internationale student optimaal kan worden ondersteund via Studielink. De project- en werkgroep Rode Loper Studielink kiezen voor een gemeenschappelijke aanpak waarbij de processen efficiënter, meer doelmatig en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Nederland kent met Studielink een goede infrastructuur voor de ondersteuning van het inschrijfproces van reguliere bachelor studenten. Met de realisatie van het prototype heeft het project laten zien dat Studielink ook geschikt gemaakt kan worden bijzondere doelgroepen als internationale studenten. Hiermee ontstaat een robuuste en toekomstvaste oplossing waarmee Nederland zich beter kan profileren in het buitenland en binnen de instellingen de processen rondom internationale studenten beter en meer kosteneffectief georganiseerd kunnen worden. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 4 van 31

5 1.3 Gewenste architectuur Voor het realiseren van de beoogde kwalitatieve- en kostenvoordelen is het van belang om zoveel als mogelijk te streven naar standaardisatie van de ondersteunende processen met behoud van aandacht voor de individuele specifieke situaties bij instellingen. De gekozen aanpak stelt hoge eisen aan de architectuur. Naast standaardisatie van het proces moet ook voldoende aandacht zijn voor het kunnen leveren van maatwerk door instellingen aan verschillende doelgroepen van internationale studenten. Voor eenduidigheid en het efficiënt kunnen afhandelen van aanvragen zal het systeem modulair worden opgezet. Door modularisatie 1 kan maatwerk worden geboden door Studielink aan de instelling en door de instelling aan de (aspirant) student. De instelling kiest welke onderdelen (modulen) van het systeem gebruikt moeten worden. Als bijvoorbeeld subprocessen huisvesting en verzekeren niet tot de dienstverlening van de desbetreffende instelling behoort dan worden deze onderdelen niet bij de instelling uitgezet. De (aspirant) student die zich bij deze instelling aanmeldt, krijgt deze onderdelen tijdens het proces niet te zien. Daarnaast biedt deze modulaire opzet instellingen de mogelijkheid om de procesflow flexibel in te richten afhankelijk van de specifieke student en specifieke doelgroepen. Een (aspirant) student voor wie bijvoorbeeld geen verblijfsvergunning of tbc-verklaring hoeft te worden aangevraagd, krijgt deze onderdelen tijdens de aanvraag niet te zien. Als slechts voor een bepaalde subgroep van studenten huisvesting geregeld moet worden, kan het systeem zo geconfigureerd worden dat alleen deze groep langs de desbetreffende onderdelen van het systeem wordt geleid. Door in hoge mate standaardisatie door te voeren in het systeem en dit op te bouwen uit modulen die los van elkaar en in samenhang kunnen worden gebruikt, stelt het instellingen in staat enerzijds maatwerk te leveren aan specifieke doelgroepen, zoals kunstvak- en masterstudenten, en anderzijds te kiezen in welke mate er gekozen wordt voor het gestandaardiseerde proces. Met andere woorden: maatwerk en toch een robuuste en betaalbare oplossing. Best of Both Worlds. 1.4 Zaakgericht werken Op dit moment is de afhandeling van iedere (aspirant) student in Studielink hetzelfde. Als we de processen van internationale studenten beter willen ondersteunen, moet Studielink meer flexibiliteit en maatwerk kunnen bieden. In de aanbesteding van Studielink in 2009 is er voor gekozen om het concept van zaakgericht werken in de toekomst mogelijk te maken. Met zaakgericht kunnen de Studielinkprocessen gedifferentieerd per instelling, per opleiding en per type student worden ingericht. Dit komt tegemoet aan de wens van de project- en werkgroep om maatwerk te kunnen leveren aan een specifieke student of studentgroep. Wanneer zaakgericht werken in Studielink is ingevoerd, kan anders dan in de huidige opzet veel efficiënter worden gewerkt. De essentie van zaakgericht werken is dat meerdere partijen (international office, studentenadministratie, faculteiten, de IND en de Nuffic) tegelijkertijd aan het dossier van een (aspirant) student kunnen werken met zicht op het verloop en status in het totale proces. In de huidige opzet moet in veel gevallen gewacht worden met verdere afhandeling tot de voorafgaande processtap is afgehandeld. Hierbij gaat veel kostbare (doorloop)tijd verloren en missen partijen zicht op de stand van zaken. Daarnaast kunnen desgewenst (afgesproken) doorlooptijden in het systeem worden vastgelegd. Als voor bijvoorbeeld de beoordeling van een buitenlands diploma en het bepalen van de toelaatbaarheid veertien dagen staat, dan signaleert het systeem de gebruiker(s) wanneer deadlines in zicht zijn en worden overschreden. Zaakgericht werken maakt het mogelijk de processen meer rondom de (aspirant) student te organiseren, alle betrokken partijen doorlopend inzicht te geven in de status van de verschillende processtappen en stelt partijen in staat om op een eenduidige wijze snel met elkaar te communiceren. Hierbij kan de (aspirant) student veel beter over zijn specifieke situatie worden bevraagd. De projectgroep Rode Loper Studielink adviseert bij van de ontwikkeling van functionaliteit ten behoeve van internationale studenten in Studielink aan te sluiten bij de eerdere keuze van Studielink voor zaakgericht werken uit het aanbestedingstraject in Modulen kunnen los van elkaar maar ook in samenhang van elkaar worden gebruikt. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 5 van 31

6 1.5 Business case Als bijlage bij deze rapportage is de business case voor Rode Loper Studielink opgenomen. In de business case is een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd. De belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten bij de business case staan hieronder opgesomd: Het aangepaste Studielink moet de studentprocessen optimaal ondersteunen; Studielink kiest voor zaakgericht werken als onderliggende architectuur; Er wordt een goedwerkende koppeling met de IND (verblijfsvergunning) en de Nuffic (diplomawaardering) gerealiseerd; Functionele aanpassingen aan SIS en zijn gering; De meeste instellingen met internationale studenten doen mee; Het aantal internationale studenten verdubbelt wereldwijd in de komende zeven jaar. Kosten en opbrengsten De huidige kosten voor de procesondersteuning rondom toelating en inschrijving van internationale studenten zijn veel hoger dan voor regulier (Nederlandse) studenten. Met het toenemen van het aantal internationale studenten de komende jaren zullen ook deze kosten verder oplopen. Tussen de instellingen zitten grote verschillen in uitvoering en organisatie van de processen en de wijze waarop deze efficiënt en doelmatig zijn ingericht. Waar de kosten voor de uitvoering van deze processen voor reguliere bachelor studenten, per student naar schatting gemiddeld 45 bedragen, hebben wij van enkele instellingen vernomen dat deze kosten voor studenten uit bijzondere doelgroepen zoals internationale studenten, tussen de 350 en 450 per student liggen. Met de gemeenschappelijke aanpak zoals voorgesteld in dit document, kunnen de werkprocessen rondom internationale studenten bij de instellingen veel efficiënter en doelmatiger worden ingericht waardoor op termijn (grote) kostenvoordelen behaald kunnen worden. Minder schijven, kortere doorlooptijd, sneller inzicht in de status van de aanmelding/inschrijving enz. Instellingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, gaven aan 25-30% te kunnen besparen op de uitvoeringskosten als het prototype en de beoogde koppelingen gerealiseerd worden. In de bijlage van dit rapport is een rekenmodel opgenomen. De gemeenschappelijke netto besparing kan uitkomen over drie jaar op een totaal van 1,8 miljoen tot 3,2 miljoen. Voor de realisatie van de beoogde kostenvoordelen is een investering noodzakelijk voor de ontwikkeling van Studielink, de aanpassingen in de SIS en en de implementatie ervan bij de instellingen. Deze kosten bedragen, volgens huidige inzichten tussen de 3,5 miljoen en 4,0 miljoen. Hiervan is ongeveer 1.6 miljoen benodigd voor de realisatie van de functionaliteit in Studielink, testen en projectmanagement. De overige kosten zijn voor het aanpassen van SIS en (naar schatting 100K per SIS) en de proces- en organisatieaanpassingen bij de instellingen (naar schatting gemiddeld 37,5K er instelling). De nadere specificatie van hier genoemde bedragen is in de business case in bijlage 2 terug te vinden. Naast de kwantificeerbare zijn ook kwalitatieve opbrengsten in beeld gebracht. Deze zijn ook in de business case uitgewerkt. Kostenverdeling Naar verwachting profiteren niet alle hogescholen en universiteiten evenredig veel van de gevraagde investering. Het aantal internationale studenten per instelling loopt namelijk sterk uit een. Er zijn instellingen met (relatief) veel internationale studenten zoals de Universiteit Maastricht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Gerrit Rietveld Academie, maar er is ook een aantal instellingen met weinig of geen zoals de kleine Pabo s en de Theologische Universiteiten. Overigens zullen wel alle studenten en instellingen profiteren van het zaakgericht werken dat met Studielink Rode Loper wordt geïntroduceerd. Er zijn meerdere kosten-verdeelmodellen denkbaar. Bij de verdeling kan bijvoorbeeld (deels) worden uitgegaan van het aantal ingeschreven internationale studenten per instelling of het percentage ervan ten opzichte van het totaal aantal inschreven studenten bij die instelling. Er kan breder worden gekeken naar bijvoorbeeld bijzondere doelgroepen, zoals kunstvak- en masterstudenten, die ook profiteren van deze ontwikkeling. Of een combinatie van deze grootheden. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 6 van 31

7 Stichting Studielink zal het ministerie van OCW vragen een bijdrage te leveren aan de innovatie die Rode Loper Studielink nastreeft. In de business case is een drietal scenario s uitgewerkt. Zodra op hoofdlijnen bestuurlijke conclusies zijn getrokken, kan een preciezer kosten-verdeelmodel over de instellingen worden uitgewerkt. 1.6 Planning en aanpak Met Studielink en Chronotech (samenwerkingspartner voor het onderhoud, beheer en de hosting van de applicatie Studielink) is onderzocht waar binnen de huidige planning de beoogde functionaliteit kan worden ontwikkeld. Eind 2011 wordt een versie van Studielink met de nieuwe frontoffice in gebruik genomen. Begin 2012 is de BRON-HO koppeling beschikbaar om te testen. De ontwikkeling van Studielink 5.0 start april Wat betreft de huidige inzichten lijkt dat ook het moment om met de ontwikkeling van de gewenste functionaliteit voor internationale studenten te starten. Deze functionaliteit kan dan samen met SL5.0 begin april 2013 in gebruik worden genomen. SIS-Leveranciers en instellingen hebben in dat geval dan voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden. Realisatie van dit schema vraagt een strakke aanpak volgens onderstaande globale planning. December 2011 Februari 2012 April 2012 Tweede helft 2012 Vanaf oktober 2012 April 2013 Opstellen projectplan en inrichten projectorganisatie. Scrumbijeenkomsten met de nieuwe werkgroep over functionaliteit. Betrek zoveel als mogelijk medewerkers vanuit de instellingen die ook betrokken waren in de project- of werkgroep in fase 1 Start ontwikkeling nieuwe functionaliteit. (Keten)testen plannen en uitvoeren Voorbereiding SIS-leveranciers en instellingen op de implementatie en testen van de nieuwe functionaliteit. Beheerst in productie nemen van Rode Loper Studielink, samen met SL Rode Loper een kans voor Studielink Het project Rode Loper Studielink heeft dankbaar gebruik gemaakt van de projectresultaten van een tweetal voorstudies te weten: IBIS (2008/09) 2 en NAP-ISO (2010) 3. In deze rapportage refereren we op een aantal plaatsen aan beide projecten. Bij IBIS is onderzocht op welke wijze Studielink kan worden verbeterd om de processen rondom de intake van bijzondere doelgroepen goed te kunnen ondersteunen. Bij NAP-ISO hebben de VU, de RUG en de Universiteit Leiden een architectuurstudie gedaan naar de processen rondom werving en intake van internationale studenten. De uitkomst van Rode Loper Studielink sluit naadloos aan bij die van beide genoemde onderzoeken. Er is veel overlap tussen gewenste functionaliteit zoals geformuleerd in de projecten Rode Loper Studielink en IBIS. De voorgestelde techniek komt ook grotendeels overeen. Het levert Studielink een kostenvoordeel op wanneer Rode Loper Studielink naast internationale studenten, Studielink ook beter geschikt maakt voor de ondersteuning van het intakeproces van kunstvak- en masterstudenten. 1.8 Vervolg Rode Loper Studielink en afronding fase 1 Deze rapportage wordt ter bespreking aangeboden aan het bestuur van de Stichting Studielink en aan de Stuurgroep van het Rode Loperprogramma. Na het vaststellen ervan in het bestuur kan het rapport gepubliceerd en verder verspreid worden. Op 6 oktober 2011 zullen de eindrapportage en business case tijdens de mini-conferentie Rode Loper in Utrecht breed worden gepresenteerd. 2 Stichting Studielink. (2009). Bestuurlijk advies IBIS. Utrecht: Studielink 3 Zandveld, P. (2010). Gewenste applicatie architectuur, intake buitenlandse studenten. Leiden: NAP-ISO. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 7 van 31

8 Nadat de rapportage is vastgesteld, kan het document worden aangeboden aan OCW ten behoeve van een subsidieaanvraag voor de realisatie van de functionaliteit voor internationale studenten in Studielink, al dan niet uitgebreid met andere bijzondere doelgroepen. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 8 van 31

9 2. Aanleiding en probleemstelling 2.1 Aanleiding In opdracht van de Nuffic is in 2009 een verkennend onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek Van red tape naar orange carpet 4 zijn initiatieven in kaart gebracht die als doel hebben de bestaande processen rondom internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs te stroomlijnen. Uit het onderzoek volgde onder meer deze aanbevelingen: Verbetering voorlichting over proces van inschrijving en toelating; Verbetering van het proces van inschrijving en toelating; Draagvlak voor verbetering creëren. De aanbevelingen in het desbetreffende onderzoek hebben een achttal partijen met elkaar in gesprek gebracht over het verbeteren van ondersteunende processen rondom studiekeuze, informatievoorziening, aanmelden, toelaten en inschrijven voor internationale studenten. Onder voorzitterschap van de Nuffic hebben deze partijen besloten in een definitiefase samen een programma te starten met projecten en activiteiten voor verdere verbetering van bovenstaande. Na afronding van deze definitiefase is voor de uitvoering van het programma van het ministerie van OCW subsidie ontvangen om de verschillende deelprojecten en activiteiten te financieren. 2.2 Programma Rode Loper In januari 2011 is het programma Rode Loper van start gegaan. Binnen het programma werken partijen als de Nuffic, de IND, DUO, Studielink, Studiekeuze123, Kences, HBO-Raad en VSNU samen aan de realisatie van de programmadoelstelling. Nederland profileert zich als kennisland. Dat is voor het toekomstbestendig maken van de Nederlandse economie belangrijk. Eén van de pijlers van onze kenniseconomie is internationalisering en kennismigratie. Kennismigratie is ook voor hogescholen en universiteiten een speerpunt. Het programma Rode Loper draagt hieraan bij door in te zetten op het aantrekkelijk maken van het studieklimaat voor de internationale student, het verminderen van de administratieve last voor student en instelling, het verhogen van de efficiency van de ondersteunende processen en het realiseren van een effectieve keuze voor het volgen van een studie in Nederland. Dit moet leiden tot minder voortijdige van internationale studenten uitval van internationale studenten zowel tijdens het proces als tijdens de studie in Nederland. Binnen het programma worden vier deelprojecten uitgevoerd. Eén van de deelprojecten is het project Rode Loper Studielink. 2.3 Project Rode Loper Studielink De doelstelling van het project Rode Loper Studielink sluit aan bij de in de aanleiding genoemde aanbevelingen: het stroomlijnen van de processen rondom aanmelding, toelating en inschrijving van internationale studenten, het verbeteren van de informatievoorziening over het proces en de communicatie over processtappen gedurende het inschrijfproces. Studielink heeft van OCW subsidie ontvangen voor de uitvoering van de eerste projectfase. In de subsidiebeschikking is als doelomschrijving opgenomen: de subsidie is verstrekt voor het uitvoeren van een studie naar procesverbetering toelating en inschrijving buitenlandse studenten in de keten door een verbeterde inzet en gebruik van Studielink. Het project Rode Loper Studielink kent twee projectfasen. Fase 1 wordt afgerond met het vaststellen van dit document door het bestuur van de Stichting Studielink en presentatie ervan in de Stuurgroep van het programma Rode Loper. Het resultaat van fase 1 is een ontwerp van een generiek toelatings- en inschrijfproces van internationale studenten die een studie willen volgen in Nederland, uitgewerkt in een beknopte functionele beschrijving en globale user stories en 4 Verdonck, Klooster & Associates. (2009). Van red tape naar orange carpet. Zoetermeer: VKA SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 9 van 31

10 prototype van een mogelijke oplossing ten behoeve van de ondersteuning van deze processen met Studielink. Daarnaast is deze beknopte rapportage en business case eindproduct van de eerste projectfase. 2.4 Probleemstelling Het project Rode Loper Studielink is na het vaststellen van het startdocument gestart met de inrichting van de projectorganisatie. Er is een projectgroep gevormd waarin twee universiteiten en vier hogescholen participeren. Daarnaast is een veel grotere werkgroep samengesteld, waarin de vijfentwintig instellingen met het grootste aantal internationale studenten participeren. Naast het aantal internationale studenten zijn instellingen voor deelname in het project geselecteerd op wetenschappelijk- of beroepsonderwijs, sector (bijvoorbeeld KUO, agrarisch, enz.) en op grootte. De project- en werkgroep zijn samengesteld uit medewerkers en leidinggevenden international offices, studentenadministraties en marketing- en communicatie afdelingen. Hiermee is de projectorganisatie er in geslaagd om de werkgroep zo optimaal mogelijke samen te stellen. Deze samenstelling is het resultaat van fase 1 ten goede gekomen. In een vijftal workshops is met de werkgroep Rode Loper Studielink het gehele proces van aanmelden, toelaten (tot Nederland en tot de opleiding) en inschrijven doorlopen. Onderzocht is op welke wijze we in Nederland het proces - vanuit het perspectief van de internationale student - beter kunnen organiseren en op welke wijze dat proces bij de instellingen optimaal kan worden ingericht. Tijdens de workshops is de onderstaande probleemstelling vanuit verschillende invalshoeken belicht: Kunnen we voor Nederland één generiek procesmodel opstellen die het toelatings- en inschrijfproces van internationale studenten optimaal ondersteunt? Kunnen we een zodanig procesmodel vertalen naar generieke eisen en wensen voor Studielink? Wat betekent een zodanige generieke oplossing in Studielink voor de instellingen en wat zijn de consequenties voor in gebruik zijn de SIS en? Aanvullend is bij Studielink en Chronotech onderzocht wat dit betekent voor de planning van Studielink en de realisatie van een eventuele oplossing. SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 10 van 31

11 3. Visie op huidige problematiek 3.1 Inleiding Studielink is sinds 2007 in gebruik als inschrijfportaal voor het hoger onderwijs in Nederland. Inmiddels maken nagenoeg alle hogescholen en universiteiten gebruik van Studielink ter ondersteuning van het aanmeld- en inschrijfproces. Studielink is geoptimaliseerd voor Nederlandse studenten die een voltijd- of deeltijd opleiding willen volgen aan een Nederlandstalige bachelor- of masteropleiding. Bij diverse gelegenheden, zoals de Studielink Conferentie 2008, de SISLink 2009 en uit een eerder door Stichting Studielink uitgevoerd onderzoek 5, is naar voren gekomen dat het huidige Studielink bij verschillende instellingen de processen rondom aanmelding, toelating en inschrijving voor bijzondere doelgroepen (waaronder internationale studenten) niet goed ondersteunt. Dit geldt ook voor studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding in het kunstonderwijs, cursorisch onderwijs en bij verschillende masteropleidingen. De huidige processen rondom werving, aanmelding, selectie, toelating en inschrijving van internationale studenten zijn complex, kostbaar en in veel gevallen weinig efficiënt ingericht. De huidige werkprocessen zijn in het verleden ontstaan en rondom afdelingen en personen binnen de instelling georganiseerd. De huidige kosten voor werving, selectie en toelating van internationale studenten bedragen in veel gevallen het tienvoudige van dat van reguliere bachelor studenten. Onderzoek toont aan dat bij de uitvoering van het proces snelheid cruciaal is bij het op een efficiënte wijze selecteren en toelaten van de juiste groep internationale studenten. In 2010 heeft Studielink geparticipeerd in het NAP-ISO project (Nationaal Actieplan Internationale Studenten en Onderwijskwaliteit) waar onder andere onderzoek is gedaan naar de wijze waarop vanuit de techniek het proces van admission, pre-enrollment enz. optimaal kan worden ondersteund. Tenslotte is in 2009 een verkennend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nuffic naar de bestaande initiatieven rondom het verstevigen van de marktpositie van het Nederlands hoger onderwijs. 3.2 Rode draad De verschillende studies hebben zich gericht op de wijze waarop internationale studenten en/of de instellingen in het toelatings- en aanmeldingsproces worden ondersteund. In de aanbevelingen is een duidelijke rode draad te herkennen: Verbetering van voorlichting over studiekeuze en proces van aanmelding, toelating inschrijving door meer samen te werken in het Nederlandse hoger onderwijs op het gebied van internationalisering; Verbetering van ondersteuning van de processen rondom aanmelding, intake, toelating en inschrijving voor bijzondere doelgroepen waaronder internationale studenten in het bijzonder door te standaardiseren op processen en systemen; Noodzakelijke verbreding van de Studielink-processen tot de gehele intake, inclusief de toelating en bijbehorende informatievoorziening waarbij wordt gekozen voor een flexibel model die een meer stapsgewijs en interactief proces mogelijk maakt; Te kiezen voor een applicatie conform de nieuwe Studielink-architectuur (zaakgericht werken) als voorkeursapplicatie voor de ondersteuning van de verschillende student- en instellingsprocessen als antwoord op het geconstateerde gebruik van meerdere applicaties voor dit doel. 5 IBIS, Intake bijzondere doelgroepen in Studielink, 2008/2009 SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 11 van 31

12 3.3 Van rode draad naar rode loper Naar verwachting verdubbelt het aantal internationale studenten wereldwijd zich in De uitdaging voor Nederland is mee te groeien en tot meer dan een verdubbeling te komen, zeker gegeven de huidige relatieve achterstand op de ons omringende landen. Een gestroomlijnd administratief proces is daarbij een noodzakelijk onderdeel van het wervingsbeleid. De obstakels voor een student die in het buitenland gaat studeren zijn groot. Extra administratieve barrières moeten dus waar mogelijk vermeden worden, om (voortijdig) afhaken van studenten te voorkomen. Daarbij komt dat de student, gewend aan internetdiensten en webwinkels steeds meer een persoonlijke benadering verwacht. Dat vraag om differentiatie naar doelgroepen in de dienstverlening aan de student. Als hieraan niets verandert, zullen de processen bij een verdubbeling van het aantal internationale studenten vastlopen, worden doorlooptijden langer, nemen de kosten toe en zullen Nederlandse onderwijsinstellingen onvoldoende profiteren van stijgend aantal potentiële internationale studenten. Nederland presenteert zich als kennisland en wil de kenniseconomie versterken door onder meer in te zetten op kennismigratie. Het binden van internationale studenten aan Nederland, hogescholen en universiteiten is een van de speerpunten van het beleid. Een toename van het aantal internationale studenten en van maatwerk aan specifieke doelgroepen vergroot ook de administratieve druk op de instellingen bij de dienstverlening rond werving, selectie, toelating en inschrijving. Het proces is bewerkelijk: het vaststellen van de identiteit van de student, het beoordelen van een vooropleiding, het toetsen van de competenties; lastig als de student niet in Nederland verblijft. Dergelijke complexiteit is zeker ook aan de orde bij (internationale) kunstvak- en masterstudenten. Deze studenten moeten veelal een uitgebreid toelatingsproces doorlopen. Het verwerken van steeds grotere aantallen studenten, samen met een toename van het aantal processtappen door het complexer worden van het proces, versterkt de noodzaak van het hebben van efficiënt ingerichte werkprocessen en vergroot de behoefte om de ICT-ondersteuning waar mogelijk in de administratieve keten te optimaliseren. In de huidige opzet moet in veel gevallen gewacht worden met verdere afhandeling tot de voorafgaande processtap gereed is. Systemen zijn niet gekoppeld, gegevens worden handmatig overgezet van het ene naar het andere systeem en de (aspirant) student lijkt van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Hierbij gaat veel kostbare (doorloop)tijd verloren, terwijl juist doorloopsnelheid een van de kritieke succesfactoren is bij het tot stand komen van de inschrijving. 3.4 Rol van de techniek, rode loper een kans voor Studielink Naast bovengenoemde uitdagingen met betrekking tot het verbeteren van de ondersteuning van het proces en het verstrekken van procesinformatie is er op het gebied van architectuur en techniek flinke winst te behalen. Het huidige Studielink ondersteunt zoals gezegd het proces met betrekking tot internationale studenten en andere bijzondere doelgroepen niet optimaal. Dat heeft naast een tekort aan ondersteunende functionaliteit ook te maken met de wijze waarop Studielink nu is ingericht. In verschillende vooronderzoeken is eerder geadviseerd aan te sluiten bij de nieuwe Studielinkarchitectuur. Tijdens de aanbesteding van het beheer, de ontwikkeling en het onderhoud van Studielink in 2009 is bepaald dat in de komende jaren de kosten ervan sterk gereduceerd moeten worden. In de Proof of Concept fase heeft de leverancier van Studielink aangeven dit met de implementatie van zaakgericht werken te kunnen realiseren. Dit zaakgericht werken wordt gezien als de toekomstige architectuur van Studielink. Zaakgericht werken maakt het mogelijk de Studielink-processen gedifferentieerd per instelling, per opleiding en per type student in te richten. Wanneer zaakgericht werken in Studielink is ingevoerd, kan anders dan in de huidige opzet veel efficiënter worden gewerkt. Een belangrijk voordeel is dat meerdere partijen (international office, studentenadministratie, faculteiten, de IND en de Nuffic) tegelijkertijd aan het dossier van een (aspirant) student kunnen werken. Er hoeft niet meer te worden gewacht met verdere afhandeling tot de voorafgaande processtap gereed is. Hiermee wordt snelheid in het proces gebracht. Naast het verlagen van de doorlooptijd zal hierdoor ook de tijd die medewerkers besteden aan het SLR 11.xxxx Studielink, 2011 Pagina 12 van 31

Concept Business Case Rode Loper Studielink

Concept Business Case Rode Loper Studielink Concept Business Case Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Eindrapportage roadmap fase II Opbrengsten publiek-private tafels

Eindrapportage roadmap fase II Opbrengsten publiek-private tafels Oktober 2014 Het Doorbraakproject is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Projectenkalender ICT 2013

Projectenkalender ICT 2013 Projectenkalender ICT 2013 Bestuursbureau Informatiemanagement Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden Versie Datum Status Auteur 0.2 1 december 2012 Versie t.b.v. het OBV 6 december 2012 Peter Mostert

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 20-1-2015 Eerste concept 0.5 15-2-2015 Bijdragen sambo-ict team 0.9 21-2-2015 Gecorrigeerde versie tbv bestuur sambo-ict 0.95 3-3-2015 Kleine

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft

Nadere informatie

VWS Programma Trekkingsrecht PGB TWEEDE DEELRAPPORTAGE CONTRA-EXPERTISE OP PLAN TECHNISCHE VERSTEVIGING

VWS Programma Trekkingsrecht PGB TWEEDE DEELRAPPORTAGE CONTRA-EXPERTISE OP PLAN TECHNISCHE VERSTEVIGING VWS Programma Trekkingsrecht PGB TWEEDE DEELRAPPORTAGE CONTRA-EXPERTISE OP PLAN TECHNISCHE VERSTEVIGING Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Project 115026 Versie 1.0

Nadere informatie