Ï.TV HET VOLGENDE AïTTMMER O.A.: - -WTELERRONDE DROITTEN - - P T NKS T ERKAIITP EERIIE EKEND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ï.TV HET VOLGENDE AïTTMMER O.A.: - -WTELERRONDE DROITTEN - - P T NKS T ERKAIITP EERIIE EKEND"

Transcriptie

1 79e8 / 4 TÀT DTT NUMMER: blz. 7 -.STá^lÀTDPUftrT. -Ï.il DE SCHT.TNWERPERS - -TTOTORFÏETS (DEET. 2 ) - - ACT TVTTE T TEN - / RTTT ENKALENDER. -CE'frEATÍNTAI. CTJASSTC TT - -RONTNGTI{NERÍ? -.DTEFSTEN TNZAKE NMG DE VRTENDSCHAPN; -.VERSLAE AVOND 9{Ou.DENBERG..VTERTNG PÀ^S.EÀT - - P T NKS T ERKAMP E E RïIE E KE ND - - START - -VERRASSTNGSTOUR - -EEN MOTORRTTTDER TS OOK DTA;AR EEN MENS Ï.TV HET VOLGENDE AïTTMMER O.A.: - -WTELERRONDE DROITTEN - - P T NKS T ERKAIITP EERIIE EKEND Gelukkig kunnen we ai vele jaren epreken van een redelíjk tot goede instruetie welke wordt gegeven door motorrijecholen. Er is ten opzicht van vroegier veel veranderd: na,een aant,al Ieegen en een tijdje rondrijden met een proefríjbewijs wae het notorrijbewíjs toen meeglal in het bezit. ondanke een duidelijk verbetgrde rij-opleiding, ís de roep om ver-volgopleidingen toch steede duidej.ijker waarneembaar. Diverse inetanties zí1n hiervoor druk in de weer, verzeke- 'maatschappijen scherrnen met kortíngen en toch lijkt het algof een aantal belangrtjke factoren over het hoofd wordt gezien. Leeftijd, snelheid en ervaríng zijn vaak oorzaken bij motorongevallen en een ééndaagse cursus kan ai deze zaken niet compenseren. Een PK-limiet voor srotoren is níet de oplossing, de huidige PK-race kan echter ook niet als nutèig, veilig en in het belang van het motorrijden worden genoemd. IE L45 PK nu echt betser dan 120 of 100 PK? Het antwoord ig gelijktijdig det deze vraagstelling gegeven. En voor notorrijders die dat niee begrijpen ie een voortgezette rijopleiding wellicht toch nog een goede zaak want tijdene deze cureuedag leert nen in ieder geval dat goed notorrijden nieè ale baeis een berg PK'E heeft!

2 79e8 / 4 blz. 2 Bij de STIMON en vergelijkbare organieatiee gaat de meeste aandacht meestal uit naar het dagelijke besèuur en binnen het bestuur neemt de voorzitter de neeet prominente plaats in. IIet beetuur van de STIMON beetaat zoals u weet uit vijf pereonen en twee daarvan verdíenen het nader te worden bekend gemaakt. Bert Kargeen treedt op al.e algemeen-adjunct. Xn de praktijk houde die ín daè hij aiie andere begtuuureleden indien no' dig kan vervangên. In het verleden is Bert binnen een anderê organíeatie al eena penningmeeeter ên jaren vice-voorzitter geweest. Hij heeft op dit gebied weel ervaring en aansfezien zíjn vrouw de Eecretaris is, kan híj haar eventueel ook vervangen. Naast deze taken verzorgt Bert ai het drukwerk en da't is nogal wat. De uraandelijkee nieuwgbrief, de routeboekjee, de mailingen eírz. worden voor wat, betreft het drukwerk door hem verzorgd. Allemaal werk achter de echermen wat ale zodanig weiníg aandacht en waardering krijgt maar wat wel moeè gebeuren en zeer belangrijk is. Vervolgeng heeft llarry Oosterbroek ook zitting in het beetuur. Ilarry heef t in het verleden ools organieatorigch elderg de nodige ervaringen opgedaan en ig nu rfonzetr adnrinistrateur. U moet dit niet zien ale de pereoon die de centjee beheert want daarvoor hebben we insrers een pennj.ngnneeeter. Harry houdt zich bezig met beetanden en computerprogràní1a,, E, levert gegevens aan voor b.v. de rrailing enz. enz. Verder verzorglt, hij de lay-out van de routeboekjee ên controleert tevene mede de landelijke routee. De routee van 1998 zijn ín een wleeelende personele samengtel- Iing uitgezet, voor 1999 zullen deze hoofdzakelijk door ilaap Hovenkarqp en Harry Ooeterbroek worden vêrvaardigd WelLichÈ dat u nu wat meer inzicht heeft verkregen írr de verdeling van de werlczaantreden bj.nnen de STIMON. Een nadere toelíchting verdient ook de bezeèting blnnen de MG de Vriendschap en uiteraard zullen ook de eonëactpereonen van de nieuwe ltfltc Gelder].and nader worden voorgeeteld. Ower enkele naanden weet u dug precies wie zich waar mee bezig houdt blnnen de STlMoN-organisatie zodat het werk achter de gcher:nen en een aant,al personen daardoor wellicht neer waardering krijgen. Moeht u íets te vragen hebben over de etructuutr, mag u naluurlijk altijd even bellen met het eecretaníaat en denkt u iet,s te kururen lyaan betekenen in de opbouw van de STIMON.ís uw reactie uiberaard ook van harte welkom o

3 1998 / 4 blz. 3 MOTOR...FIETS (zoêle het begon) deel 2 In de vorige editie van STÍ,MONIETWS kwamen we er acht.er dat onze huidige fietsen rond :.760 voorzien werden van een stuur inrichting en dat de uitvinder er van droomde dat er miljoenen mensenl dé fiets als ideaal vervoermiddel zouden gaan gébruiken. Voor dat stuur op mijn Gol-dwing ben ik hem nog steeds heel erg dankbaar Ondanks alle hoon en spgt vocht hij voor zí3n verwezenlijking van dit. idgaal, door het schrijven van vele kranten berichten en bezoek tot in het verre Brazilië toe!! Dat de loop-fiet.s met stuurinríchting nog een Iange weg te gaan had, heeft von Drais niet meer mogen meemaken. De schoenmakers waren wel blij met deze nieuwe vorm van vervoer. Daar kwam in 1840 een einde aan, want een Schotse smid construeerde een hefboom mechaniek op het achterwiel en gedaan was het met het wele verzolen! In 1850 haalden sommige stoomlocomolieven al een snelheid van meer dan l-00 km per uur en met de fiets was het nog steeds behelpen. Dhr Fischer, een Duitse instrumentmaker, bracht de ontwikke- Iing van de loop-fiets met een grote sprong voorwaarts. Zí1n idee was om het voorwiel te voorzien van trappers!! (je moeè er maar opkomen). Ernest Michaux exposeerde veertien jaar later in Parijs drie "snelfietsen" o{tewel "vélocipèdes" Vanwege de locomotieven waren de mensen reislustig geworden en stelden zo'n goedkoop eigen vervoer zeer op prijs. Het wiel-rijden werd een mode en Michaux had spijt atrs haren op zí1n hoofd dat hij geen octrooi had aangevraagd. Menig smid en of wagenmaker bouwde zo'n veloclpee en al zeer snel in L869 opende te Amsterdam ene heer Timmer zí1n eerste rijwiel school, Hein Burgers in Deventer opende de eerste Vélocipèden f abriek en de eersle f ietscl-ub t'immer Weit.er" werd ook in Deventer opgericht De rijwielen waren tot. nu toe gemaakt van hout en met veel experiment.eren zoals geheel stalen frames en stalen wielen wielmaten klein en oí groot een stuk rubber velg, reed ook wel lekkerder etc etc.. om een stal-en Zo kwamen er een hoeveelheid van modellen op de weg. De kleine "boneshakersrt genoemd en de hele hoge bicycles kortweg "hoge bi's", hier moest je wel eersl op een acrobatenschool gezeten hebben om er op te kunnen komen. Zat je er eenmaal op dan moest je ook geen st,een voor je voorwiel t.egen komen, anders maakte je een koprol waar ze in het circus jaloers op konden zljn. wordt venrolgd. Deze wi j sheid komt uit rtde dolle entree van automobiel en velocipeet' ter gelegenheid van het 90 jarige bestaan van de ANWB. o

4 7ee8 / 4 b1,2. 4 5/4 Verragsingstour uur Bert KareEen l3/4 Paaerit* uur ilan Henh KarEsen 30/4 KONINGINNERIT Landelijk evenement STIMON L0/5 CIasEíc TT (zie volgende nieuwebrief) L7/S Overloon uur ilan Henk Karseen. 3O/5 Elm L/6 PTNKSTERKÀMPEER!{EEKEIID L3/6 ÀÀITTdIESRIT Landelijk evenement STIMON t4/6 Zornerrit, uur Henk van de Veen 2L/6 Oldtinerrít Landelijk evenenenè STIMON 27/6 TT Assen uur Henk KareLsen LL/1 Barbucue Huize trkijkuittr 9/g Noorderrit uur Henk van de Veen 6/9 Zeelandtoertocht uur ilan Henk Kareeen L9/9 PAREL VAI{ Landelijk evenement STIMON 20/9 lterfetrit uur Henk van de Veen 70/70 Bowliagavond I'eusden L8/L0 Veensruserr.n uur,fan Henk Kargsen Lí/LI Àutotron uur ilan Henk Karseen 28/71. Fllm-/praatavond caf6,'roetehuie', Nijkerk 6/L2 Eindejaarerít 13.,00 uur iían Henk Kareeen 3L/L2 Geàa.urenlijk viering oud & nieuw * Àlleen voor MG de Vriendschap VOOR DE LTEFHEBBERS VAI;I DE G.P..WEGRACES ONDERSTAA}TDE KAT,ENDER VOOR april GP van Japan, Suzuka 19 april GP van Maleisie, Johoi 3 mei GP van Spanje, )erez 17 mei GP van ltalie, Mugello 31mei GP van Frankrijk, Paul Ricard 14juni GP van Madrid, Jarama 27 juni Dutch TT, Assen 5 juli GP van Groot Brittannie, Donington Park 19 juli GP van Duitsland, Sachsenring 23 augustusgp van Tsjechié, Brno 6 september GP van lmola, lmola 20 september GP van Catalunya, Barcelona 4 okober GP van Australie, Phillip lsland 18 oktober GP van Brazilië, Jacarepagua 25 oktober GP van Argentiniê, Buenos

5 79e8 1 4 blz. 5 Centannial Classic TT - Assen ( The Greatest Classic Racing Experience ) Dit nnieke evenement zal op 8, 9 en l0 Mei gaan plaatswrden en wel op het circuit van Assen Tijdens deze dagen zult u motoren en coureurs uit de jaren '50, '60 en '70 over het circuit zien rijden Bekende namen die rnen daar zult kunnen gaan zien zijn o.a: - Phil Read - Wil Hartog - Hugh Anderson - Giacomo Agostini - Bill Lomas - Emesto Brambilla - Randy Mamola - John Cooper Bekende merken die Acte de Presence geven zijn o.a: - Yamaha - Moto Guzzi - Suzuki - Derbi - Piaggio - Kawasaki - URS De entreeprijzen voor deze dagen zijn: - AJR - Honda - NSU I Mei 9 Mei 10 Mei 1998 Tenace Stand Grand Stand : Paddock : f 15,00 T 35,00-15,00 35,00 75,00-350,00 ( Geldig voor 3 dagen!!l ) f 35,00-35,00-75,00 De Raceklassen die verreden zullen worden zijn: ( Met o.a. de volgende coureurs: ) cc cc cc cc - Sidecars l>>t>r,,r, ) rd -,rrrrt, ( Cees van Dongen ( Sammy Miller ( Jan Huberts ( GeoffDuke - 50cc cc cc cc cc - Sidecars - 50cc cc cc cc cc t96t ,trtr)r7,rr2rrr, trrtttr,,rrrrttt,)trrrr,,)rr7rd,rrtrtd utrrrtt, ,rttrtt,ttrrrt,rtrtr,,rrrr), 9rrrr,,rr>trt ttrrrd,rrtrtt ( Aalt Toersen ) ( Walter Villa ) ( Jim Redman ) ( Giacomo Agostini ) ( John Cooper ) ( Pip Harris ) ( Jan de Vries ) ( Jos Schurgers ) ( Kork Ballington ) ( Theo Bult ) ( BarrySheene ).otg. t addíess wor rtjderc en pers-infofinatie is:: een algemeen a.íftàil addíess voorhet puhíiek: íerop vindtie de laafste Ufiates wrarwat hetreft de coureurs en hun machines, verder al[erieí vdn & heren daor& tíjd heen

6 1e98 / 4 blz. 6 Aan het einde van deze maand. staat het eerste landelijke evenement, van de STIMON naar verwachting bij veel motorrijders op het progr uuna. Organisatorisch ig er a1les aan gedaan om het tot een Euceec te naken en nu is het due nog even afwaehten. Het bestuur van de STIMON is ervan overbuigd, dat deelnemers met een tevreden gevoel zullen terug keren Een rit met een lengte van kír., lekkere kleíne binnenwegen naar ook etukken om eens door te rijden, alles zit in deze rít. Wel zal het,, zoalê altijd, oppaseen zijn en blijven. Er kunnen zich altijd ovemachte situatieg voordoen. Tijdens de trparel wan de Veluwetr kreeg een ríjder te maken net een afslaande maar niee oplettende tractorbeetuurder. Hoofdzakelijk materiële Echade was het gevolg, maar toch! ZoaIE overduidelijk bekend is gemaakt,, kan de rit ook op een andere dag worden gereden. Het meewerkende reeèaurant en de neewerkende benzinepomphouder verwachten dan ook na 30 april nog veel notorrijdere Èe zien welke deze rit ríjden. Kunt u dug nieè, op genoemde datu.ur, dan weet u hoe te handelen en als abonnee beèaal"t u elechts.lí 5,-- voor het routeboekje! Begin maart zijn zo'n.1300 (!!t) urotorríjders via een nailing geinforareerd over het STIMON-toerprogranma van L998 en due ook over de KoningínnerÍt. Verder heefè de pers er ook in:niddels de nodíge aandacht aan geschonken. Met het vertrek- en eindpunt in Nijkerk, zorgt de,stimon tevêns voor een primeur aangfezíen deze plaate a1s zodanig nog nieè eerder in beeld is gebracht bij moèorrijdend Nederland. De rit is tot stand gekomen dankzij de uredewerking van! WRgreRT G' ÀflEffiK a ÀffidffiffiTEmr A ÀffitrffiK W E EÍEffiRK w a ÀflEffiK EFEdffiK A"E"K. ë ÀrEgffiK Het aie bestuur van de STIMON ie.:verder. zeer verheugd dat wederom hoofdeponeor kon worden aangetrokken GetrachÈ zal worden olr in het volgende STIMONIEITWS een verslag op Èe nemen van de KoninginneÈit. o

7 7e98 / 4 blz. 7 STOP MOTORDIEFSTAL! KIES VOOR EEN EVEILIC INCSSYSTEEM VOOR INFORMATIE OVER INBOUWADRESSEN EN COEDCEKEURDE BEVEILICINCEN: DE NATTONAIE AUTO/MOTOR DIEFSTAL INFOLUN troo c/min.) Adverteerder Deroue is een erkend SCM-alarminstallatiebedrijf. In 1997 verdwenen er LBTZ motoren, 53 rneer dan in De rnerken top-s zíeè er alg volgt uit: Honda, Suzuki, Kawasaki, yanaha, Harley Davidson. Honda Hgt terugrindpercentage ie dranatíech Laag; 95 procent van de Harl_ey's wordè nooit meer terug gezien! Zoalg u weeè, dekt een WA-verzekerinÉJ g'êen,schade,, welke wordè geleden bij diefstal van,.uw I'ijzeren rosr. De bekendë WÀ-plus b-rand/ :,i'miiiáwztz diefstal geeft, u een stuk extra zekerheid. Een eaeco verzekering: uiteraard nog meer. HeÈ is wel altijd zaak on goed de voor.waarden'j in de po3.is te lezen. Soms stellen verzekeríngs,.bron:rdw uraatschappijen een àlarauysteem ale voors,raardè,.,, meeëtal gekoppeld aan een bepaalde nieuwwaarde. Hoe u ook vênzekerd bent, góede (hang)sloten zíjn êên voor$raarde en geb'ruik hiervan, zétts in uw áigen garage of gchuur, kan soíls veel leed en ergernis voorkomen.,., Geret op de toenane in diefgtal van noboren ie hêt opmerkelijk dat onze Eponsor univé-verzekeringen rièt weèen door een goeà t^\ regultaat in dit onderdeel van heé pakkeé de premies voor motoren nieë te zullen {, verhogen.

8 1998 / 4 UrtrtlT blz. I AA, ffiffi vanaf uur Àrkentreenseweg 28A,

9 7998 / 4 b7z. 9 M" G. I'DE VRTENDSCHAP". Mathilda van den Hoorn Àrkemtreencreweg 28 A 3882 li[v Putten rel.nr EIly liléry Wittenburg EB Nijkerk tL39 Weslem,din'er in het Steakhouse te Woudenberg. Eallo Sthonleuwslezers (mool woord voor scrabblo[ Vrtl,dryn februarl was hst zovor, M0 de Vrlsndsohap hlsld samon mot hot bostuur van Sdmon oen dlner ln hot Stoakhouso t6 lfloudonberg. Helemaal ln sfljl volgons hot oudo Wllde Westen. En dat spreekt eon motontider wel aan; vroogor als cowboy of lndiaan te paard en nu als rsbel to motor. Rond balí acht kwanon ondorgotskonde en {ln cowglrl blrnen ln de saloon van Xot Stoafhsuso. Een gozolllgo díukto mot vosl bezott taíols 0n porsonool ln vouodlge wostordsujl.ln afwacbdng van do overlgo VrlsndscbaDscowboys/-glrls namen wo plaste aan do----, ultsraard, bar. De barkrukken bostondon ult ochto paardezadols en de bar was gocd voorden van allerlel soorton drank en gomtonat En bler drlnkt natuurl{k hot nakkolukst ult Erots pullen, dus dle vonden gredg aftrek. 0m acht uur was de lfllrl Buncb eompleet wa&ruan d0 m00st0 ln schto cowboys{ll, lnclusleí cowboy Henk dle verdwaald was ult de fllrn Easy Rlder. Er werden lotsn ultgedeeld, dlo lator op de avond nog voop eon aangoname verasslng zouden zorgen. De locale shorlíl wees o[s do tafols en we vlelen aan. Eerst een goed gevuld soepjo sn daàrnà hot hooídgorocht Eon bord vol met versehlllende soorton goroosterd vlees, verse selades en gebaklren aardappels en Írlel Natuur$k word dit op verzoek voortdurend aangevuld meêhst nodlge vochl Er werd lekker go-o-haad overvan alles en nog wat tusssu oude en ook alweer nleuwo leden.'aí sn tne werd er van orgbns achtor aan d0 tafol om bler gesmeekt btj het den van dle eérbhie pullen yqop,ean rte taíet. MaarJa, dan noet Je ook maar hot Julsto glas bestollsn. AIs toe{e werd er een lokkere coupe [Js geseneerd en kon er worden nsgof,lotst blj kofíle oí thee. Met de eerder op de avond ultgorolkto loten vond er een verlotlng plaats van een door Stlmon aargoboden cadeau. En de wlnnaar 1s... nr 2 llll Inderdaarl, Stlmonleuwslozors, ondergotokonde en djn cowglrl werd0n volrast met oon orlglnele wo[ vol met Medkaanso gorochton. S'"non, nog van harto bodankt daarvoor. Er werden enveloppsn uttggdeeta,eot hot [jouwe Sflmonleuws mot Xot vorzoek deze eens rusëg te ldeonln hotwqekend, w4trt oon zoor groto verasslng werd daar ln kenbaer gemaak$ ulhraaíd meu hlerover elders lh dezs edlde. Bond sllutu werd er langzaam afscheftl gonomon van een zeor gostaagdon gozolllgo avond on konden de paarden weor hun krachten lat0n d0n. Mathllds en Elly bedanktvoorjullle organlsad en lnzel Jlppte aaeahhhl Jee00e... Erlk sn llnda a

10 7998 / 4 blz. 70 s.14h'ï Bedankt ErÍk voor je bíjdrage aan deze nieuwsbrief. Ook wi j hebben heerj.í j k gegeten en genoten van deze gezellige avond, zeker de uroeite waard om het nog eene te organiseren. Srrrrclrswrc WEEI WgussHpsnc Tslgrssn (ggg) ZEB 'l?ei TAFEI GASTEN LOTTE. l,corona 1 SCHOUT 3 KOFFIE : 1, CAPPUCINO 2,THEE 1 FL. PAUL MASSON WIT BTt{/ LAAG BTW HOOG TOTAL.92 I j s/t ZATERDAG :01 P.O.S. 3 32C NOTA 139 Dit zíjn de consurrpties op de diverse bonnetjes zijn opgeschreven. die niet Maar helaas Àan het einde van de avond wachtte ons nog een onaangenérme verraesing. Op aanraden van Ribhouge Texas moest een ieder zelf zijn drankjee bijhouden op een eigen bonnetj e. Op zo,tl sranier werken ze daar wel vaker,dus gedaan. zo gezegd zo DaÈ dit eysteem niet echt werkt blijkè uit de rekening die nog open Etond. ÍrÍe begrijpen dat er per ongelijk een paar drankjee tussendoor zljn geglipt en dat het zeker nlet de bedoeling was om dit opzet,telijk Èe vergeten. Bij een eventueel volgend etentje zullen we due iets anders te werk moeten gaan. *** BIOS Op veler verzoek giaan we weer naar de Bioecoop. eene oudervrets met z, n allen Niet zo maar naar een f iim maar let op naar de Titani'c. Deze firm is genoníneerd net saar'iieêet L4 oscarg en bied u romant,iek,apanning en drama dus damee zakdoeken meenemen. Na afloop ig er well-icht nog tijd voor een gezellig afzakkertje in het pj-aateelijke café voor diegene die nog wet na wíllen babbelen. U Isrrnt ztch opgeven en betalen We proberen om dan kaarten te Aprll. SneI reaeeren dus want dit is de Titanie te gaan. tot 15 April. reaerveren voor zaèerdagavond 25 U ènige kans om met de M.G..naar ÀGErlpa U kunè de volgende datr:n Vriendschap. Dan gaan we Koetshuis te Nijkerk. Over vast reserveren voor onze M.G. nanelijk met z'rr allen naar de inrnrlling van deze avond kunt de het u o

11 7998 / 4 meer lezen in één van de volgende nieuwsbrieven. datusr:28 novenber noteer hem! blz. 77 2e PÀÀSDÀG 13 APRIT Ondankg dat er ai vele aanmeldingien ruimte voor nog méér. Dat kan nog Èot 4 April. Dus pak de 245LL39 of Mathilda zíjn, hebben Èelefoon en we nog genoeg bel Elly 033- WaÈ kunt u voor die FI.7,50 per persoon verwachten? Koffie of Thee uret cake Saladeg met stskbrood Eier'en (neerniet om mêe te gooien) div. friedranken,bit,terballen en natuurlíjk één of meerdere pilsjee. We zij,n druk in de est om de=.deel in een gezellige paaesfeer aan te paesen. We maken knugse nestjes vanr gtro waar- u zich heer1ijk in nêer kunt vleien. NatuurliJk zíjn er ook tafere en e,toéilen genoeg om gebruik van te maken u begrijpt dat u due niet op uw paasbêét hoefè te verschijnen. Het eníge wat u mee sroet brengen is Fl.z,so p.p. en een goed huneur. pe gfddag begint zoals in de vorige nieuwebrief al was aangekondigd osr uur.,k 3"r \tos l= N)AcrR d<- ÊnVer'.rhê irrs o

12 L998 / 4 blz. 1"2 P INK STERI(AMP EERIIIE EKEND Het pinketerweekend moet u beslist vrij houden 29 mei E/m L juní.. Want we gaan weer met z'n allen kampe ren. eindelijkt t! Gezien het succeg van het midzomerkam C A ItP ING / B U NGATOWPA R K peerweelcend van het afgelopen jaar, gaan we wéér naar Canrping HeEsenheen in Markelo. Weet, u nog: de crossbaan om de hoek, ruime kampeerplekken (uret stroom) prachtige omgeving om te fieteen of te toeren genoeg te doen voor jong en oud. Het word natuurlijk prachtj.g weer want dat hebben we ai voor u besteld. (nu maar hopen dat het op tijd aankomt). 7b; ZIEKENIÍUTS. ZoaLE Ledereen nu wel weeè, zíjn Enik ên Linda Chrietiaanse,,in blijde ve:rwaehtingrr Een ieder die Erik kene, weet dat hij een hekel heeft aan half werk. Vandaar dat êr een tweeling ondenreg is. eangezién er enkele compl-ícaties optraden bij Linda, moest zíj naar het ziekenhuis. Of zíj daar no!í. ligt ale u diè numsler ontvangt is niet zeker. Mocht u een kaáf-tie willen sturàn, de gegevene kunt u opvragen bij de contaetadieesen. o

13 79s8 / 4 M" T. E. GELDERLAIVD. blz. 73 ii.h. KarEsen Cronjéetraat ZS Erarelo tel.nrg L (na uur) A. Bouw Zonnedauw MZ Stroe L3 GOEDE STAfT De eèart per 1 maart j.1. van de MTc Gelderrand is naar wenc en voorapoedig verlopen, dit ondankg het feit dat deze nieuwe constructie hier en daar enkele vrag,en opleverden. Met na^me de pers was zeer'geï.ntereeseerd en dit resulteerde in ruime aandachè (zie elders in dít brad) en verder een radiointervieuw op Radio Barneveld waar contactperéroon AaLt Bouw en STlMON-voorzLtter llenk KaretrEen ruim aan het woord kwamen. ook de mot,orbladen lieten zích níet onbetuigd en dit alres heeft uièeraard,nieuwe leden opgeleverd" rn een volgende nieuwsbrief zulè u'kurmen lezen wie er innriddele are nieuw líd zijn ingeschreven. DoeleterrJ.ng van de nieuwe l{tc is overigens niet om Neerlandg grootet,e vereniging te worden, iedere noèorrijders ie echter van harte welkom t Voorwaarde waar deze mensen aan moeten voldoen: gezellig zijn en van motorrijden houden t Weet u geinteresgeerden? Venvije ze dan naar de contaetpersonen of naar het secretariaat van de STIMON. op zondag 5 apríj. a.s. kunt u deernemen aan de verrassingstour, een lekkere middagrit, o.i.v. een ervaren rot. wellichè ie deze rit de gelegenheid oul een kenníe werke nog geen rid ie vdn de MTc Gáldeirand mee te nemen want, het, ié uiteraard toegéstaan om eens een rit geheel- vrtjblíjvend, mee te rijden. vertrelc is om uur vanaf regè. de Goudreinet te Barneverd/Terscluur" Met de reiding van dit regtàurant zíjn inrriddele defini'èieve afspraken gemáakè en zodanig á"i, rroogruit op een uitzondering Írê, alle rièten dit restaurant àis"vertrekpunt zullen hebben op 5 aprir ie uw 'gastheer'! Bert KarEEen'en mocht u nog vrag'en hebben inzalqe deze rit, zíjn tel.nr. ie

14 7998 / 4 blz. t4 Een motorrijder ls ook maar een mens. Dat wordt nanelijk we1 eena vergeten dat. wij motorríjders ook naar mensen zijn die ook recht hebben op het uitoefenen van onze hobby. Een froub/ díe men ig gaan beoefenen om de meesè uiteenlopend.e redenen. Redenen die voor elk meng verechillend zíjn, echè te veel om op te noemen. Mijn reden is dat ik het mot,orrijden mel de paplepel ingegoten heb gekregen, dit ondaè nijn vader alleen êen rnotorrijbewijs bezaè met het bijbehorende motorrijwiel. Kijk voor nijn vader was het rrotorrijden níet alleen een hobby maar ook een bit,t,ere noodzaak om zich zo EneI mogelijk van punt À naar B te begeven. Ik moet zeggen dat ík er alg kind van genoten heb om bij mijn pa achterop de motor te zitten om zo nijn vriendjes ín de straat de ogen uit t,e Eteken. Zo gingen wij op de nooie dagen van het jaar er met z'ta allen op uit net de arotor. Dat echeen best een urooi gezicht te zijn gezien de react,ie van de toennalige buur:nan die zei: Pa dik,ma dik,en twee kinderen er tugeenin die geen kant op kunnen. ila preciea we zaten toen met z'n wieren op een solomotor (moet je nou eene proberen). O ja en dan ml,jn twee neven die ook allebei egn moèor hadden en wel van het hele gnelie spul. Tjonge dat waa een hele belevenis om bij die gasten achterop te zitten. Die ritten varieerden van toer, snel tot supersnel (vooï d,e Èoenmalige begrippen dan). Dat waren ook de ritten die bi j lni j het mot,orvirue trebben aangewakkerd En ik hietd nij due ook heilig voor dat ik ooit ook eeng motor zou rijden. Dit epeelde in een tijd dat er nog niet zo veel, verkeer was. in Nederland en dat de moèorrijdere een hechtere band hadden. Voor de net beginnende motorrijdere onder ons, wees niet, beledigd als ik je tegen kom en ik eèeek nljn hand tegen je op, want ook dat ís nij met de paplepej. ingegoten en is dug een teken van herkenning êen complimenl dus.,ja toen ik mijn notorrijbewijs dus in een keer haatde wat mij enige pijn en moeiee koette kon ik dus meteen gaan.rijden op mijn motor dle ai een jaar in de schuur stond. fk zal die eerete rit nooit meer vergeten wanè deze leidde meèeen naar nj.jn plaatselijke mot,orboer. Zo lcwa.m ik daar dus binnen met een chagrijnig síroelwerk en J-lep naar de balie. Zeg dí.e ki...glotor etuurè voor geen meter. Dat kan we zulien er eene naar kíjken Zo gezegd zo gedaan, dus wij naar de motor waar mijnheer de motorboar coneludeerde dat, de balhoofdlagers wel eena versleten konden zijn dat kon wel eena een duur grapje worden. o

15 7998 / 4 blz. 75 (vervolg) Dus ik met een rooie kop van kwaadheid naar huis waar uríjn Iíeve moedêr míj ai Etond op te wachten. Zíj keek naar de motor ên zeí toen droog:rrje mag' je woorband we1 êens oppoarpenn. Nou jê... Toen: kon hét féest beginnen dacht ík,want ik kwam er ai S;auw achter dat ik nog veel moest leren, een routine opbouwen zeg gtaar. Ik kwatí er al gauw ac'hter dat nieè aile verkeergdeelnemers (met name automobilieten)het niet erg op prijs sè,ellen dat er motorríj dere rondri j den. Maar na enige oefeningen in an'ticiperen en beheereing van de moèor (en net name ook urezelf)kwarn ik erachter dat, motorrijden een fantaet,isehe hobby íe, een hobby waar een wereld voor je open gaat..,.,. "* Toen ik daè""allemaal onder de knie had kon er een zwaardere motor worden aangieschaf t. Nou ik kan je zeggen dat heb best een moeilijke een paeeende srot,or uit te zoeken die bi.j je paet. opgiave ie om Na maanden te hebben rondgekeken,teeten te hebben gelezen, proefrièten gemaakt was ik er uit. Dat, resulteerde Ín d,e mot,or die ik nu heb. Een motor die de afgelopen jaren een hel-e goede kameraad voor me ie geweesë en ook voor de komende jaren een goede kameraad voor me zal zijn. Dit ondanke een aantal ongelukje.e die ik met deze motor heb gehad, heb ík een specía1e band opgebouwd met dêze mot,or. Dat is voor urij een urensej.ijk aspec! van het motorrijden ík hou van heè rijden op deze notor. Ik vergeet nooit de eergt,e keer dat ik in de bergen reed en genoot van de ondergaande zon en het overweldige landeehap. Toen voelde ik pae goed hoe fijn heè is om te Leven en deze vrijheid kon beleven. fk heb daarna nog vele vakantíereizeà op de motor ondernomen neestal neè een tentje achèerop maar ook een enkele keer een hotelreie. En elke keer voelde ik weer die vrijheid gen mê over de rug. en vlogen de riltin- Dit gevoel van vrijheid moet iedere of......misechíen ai heeft ervaren. motorrijder zelf ervaren Dat is de reden waarom ik moèor ríj,en het geeft motorrijdere ook mensen zijn met gevoelene. aan dat rk wil hierbij de srrmon heel veer Eusces wensen met, de verdere oprichting van de atíchting en opbouw van de MTC Gelder- Land. Dit omdat dtt ook meneen hart toedragen ên dit in hebben. zijn die het motorrijden een warm het verleden al sreernaal bewezen BerÈ van Sph.rnter. o

16 79ee / 4 blz. 76 EVEN BELLEN!! Een aantal nieuwe Leden van de MTC Gelderland heeft irrlríddels te kennen gegeven ook geinteregeeerd te zijn ín de activiteiten van de MG de Vriendsehap. MG de Vriendschap is een begloten club maar de contacèpereonen hebben ai wel aangegleven dat een geringe uítbreiding van deze groep nogelijk is. MTC-Ieden die hierover meer willen weten moeten rechtetreeke contact opnetnen' met de contactpersonen. Aangezien de groei niet onbeperkt zal zíjn, is het dus raadzaam on bij interesee zo epoedig nogelijk navraag te doen omtrent de mogelljkheden. UW MOTORHART VERPAND AAÀT DE WC

17 r-995 / 4 blz- L7 NIEI'WE MOTONCLUB fi'i ' C Per 1 maart 1998 is Nederland een motorclub rijker. Met ingang van genoemde datum is Motor Toer Club Gelderland van start gegaan. De MTC Gelderland is een gevolg van de snelle ontwikkeling van de Stichting Motortoe risme Nederland (Stimon) Doot'de vele vragen van motorrijders om zich te kunnen aansluiten is, om aan deze wensen een invulling te kunnen geven, de MTC Gelderland opgericht. Genaemde nieuwe club is daardoor een onderdeel van de Stimon. Wel ziin er eigen contactpersonen welke in eerste instantie de belangen van de leden zullen behartigen. De doelstelling van de nieuwe club zal hoofdzakelijk bestaan uit het organiseren van korte en middellange toerritten voor de leden. Bij interesse zullen b.v. ook kampeerweekenden worden georganíseerd. Aangezien de Stimon landelijke evenementen organiseert, ligt het niet in de líjn der verwachting dat ook de MTC Gelderland zich hiermede bezig zal gaan houden. Motorrijders die uitsluitend peiodiek ínformatie wensen over de toerritten betalen hienroor in 1998 slechts 10,- Alle informatie over de MTC Gelderland en Stimon staat in Stimonieuws, een maandblad waaruoor Um december í in rekening wordt gebracht. lnformatie over de nieuwe motorclub kan worden verkregen bij de heer A. Bouw, zonnedauw 15 te Stroe, tel.nr eh de heer J. H. Karssen, Cranjéstraat 42 te Ermelo, tel.nr SS4SZI (na lg.0o uur) De eerste toerrit voor leden, aspirant-leden en geïnteresseerden is op zondag I maaft Vertrek is om uur vanaf restaurant,de Goudreinef in Barneveld (Terschuu)

18 7998,/ 4 AIIIWELD I NG S F OFIYfiUL I ER. Onlnogntn/,unJn íet'l''wntl n6eanl ojrno poottojn/*oonp/ooto tu/nfoonn, frnn/t,r,l Lin,lil op o/o /ij,on Jn Wïe e"/j",/,*j. JI lrino uoor: a. Lnt *oo"jn/iilro ontuangen t/a.n infoo*otrn uia Str*ootieuwó en lnuol Linoroo, /* Jn"n*ln, l99b f zs,-.- l. Lnt peoiolul ontuangen,on rnform,atie inro/ru toennítten en lntoo/ Linrroo,, f/* Jnrn*lu, lggï f to,-- Daturn: handtekening

Nieuwsbrief. Even bijpraten...

Nieuwsbrief. Even bijpraten... Nieuwsbrief 6, zondag 23 juni 2013 Nieuwsbrief Even bijpraten... Testen.. Na een te lange periode van geen wedstrijden gaat het seizoen van Kevin en het team weer beginnen en wel te weten tijdens de T.T.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

1 van 13 18-11-2012 20:02

1 van 13 18-11-2012 20:02 1 van 13 18-11-2012 20:02 SLEUTELCAFE ANGEREN 9 MEI 2009 Geschreven door Arjan Verheul. Gisteren was het zover. Mijn eerste sleutelcafé. Ik was extra vroeg opgestaan omdat ik een druk CB500f programma

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

ANWB. Charles Visser 8B

ANWB. Charles Visser 8B ANWB Charles Visser 8B 2011/2012 1 Inhoud: 1.Inleiding blz 2 2.Geschiedenis ANWB blz 3 3.Wat doet de ANWB blz 4 4.Geschiedenis wegenwacht blz 5 5.Wat doet de wegenwacht blz 7 6.De voertuigen van de Wegenwacht

Nadere informatie

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij.

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, april 2016 Verslag van de lenterit 2016. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. Wat duurt dan zo n winterperiode

Nadere informatie

Imago & poten,e onderzoek Juni 2013

Imago & poten,e onderzoek Juni 2013 Imago & poten,e onderzoek Juni 2013 1 Inleiding / doelstelling Op de eerste plaats is het van belang inzicht te verkrijgen in de merkbekendheid en het merkimago. Daarnaast bestaat er een grote groep motorrijders

Nadere informatie

ÍÀT DTT NUMMER: ÍÀT HET VOLGENDE NUMMER O.A.: - -BUSREÍs 'VEÀR ESSEÀT DEFTNTTTEF?. -WTETJERNOI\IDE DROTflTE V TNZAKE NMG DE VRTENDSCHAPI' :

ÍÀT DTT NUMMER: ÍÀT HET VOLGENDE NUMMER O.A.: - -BUSREÍs 'VEÀR ESSEÀT DEFTNTTTEF?. -WTETJERNOI\IDE DROTflTE V TNZAKE NMG DE VRTENDSCHAPI' : 7997 / 2 blz. 7 ÍÀT DTT NUMMER: - -PRESEI;ÍEATTE OP 3 SEPTEMBER --NPAREL UATI DE VET,TTVIEN - -BUSRETS IVáÀR ESSEN. -GEDPA,GSCODE FTT'E - -ATJGEIíENE EN KORTE BERTCHTEN TNZAKE NMG DE VRTENDSCHAPI' :. -BOViTLINEAVOND

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen!

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! 1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! Ge zijt nooit in orde! Ge zijt altijd te laat! Ge zijt nooit

Nadere informatie

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee J.P.J.H. Clinge Doorenbos Harry van Piggelen bron. Burgers Deventer, Deventer 1930-1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/clin001lees01_01/colofon.php

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

VERSJES: Mourik lou VADERDAG. Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij!

VERSJES: Mourik lou VADERDAG. Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij! VERSJES: Mourik lou VADERDAG Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij! t Is geen zakdoek of sigaren, t is een heel, heel ander

Nadere informatie

U bent van harte welkom in onze tent tijdens de trainingen of op de wedstrijddag. De koffie (van Cafema) staat klaar!

U bent van harte welkom in onze tent tijdens de trainingen of op de wedstrijddag. De koffie (van Cafema) staat klaar! Nieuwsbrief 2015 nummer 6 september 2015 Beste raceliefhebbers, Hierbij ontvangt u alweer de 6 e nieuwsbrief van het North Racing Kart Team Powered by Pitparts. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

www.swiers-racing.nl

www.swiers-racing.nl WWW.SWIERS-RACING.NL www.swiers-racing.nl Nieuwsbrief 4 29-07-2011 Het alweer even gelen sinds laatste nieuwsbrief en er is en hoop gebeurd! Hieronr een verslag van afgelopen wedstrijd van 23 juli 2011.

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Une Belle Histoire Nou, daar sta je dan. Met je goede gedrag, langs de snelweg in Belgie met een lekke achterband. Maar wacht, ik ga veel te snel. Vrijdagochtend zouden we met 14 Goodfellas vertrekken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing leerdagboek

Gebruiksaanwijzing leerdagboek Gebruiksaanwijzing leerdagboek Exempel Balanceren op twee wielen Afdrukken pagina 2-21 dubbelzijdig formaat A4 naar behoefte kunnen lege A4-pagina s worden tussengevoegd Aanwijzingen Schrijf- en tekenruimte

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Presentatiemap Supercup1000 seizoen 2013. Jaco Boonen

Presentatiemap Supercup1000 seizoen 2013. Jaco Boonen Presentatiemap Supercup1000 seizoen 2013 Jaco Boonen # 95 Jaco Boonen info@jaco-racing.nl www.jaco-racing.nl 06-42968975 Inleiding Na een derde plaats in de talentcup600 te hebben behaald is het tijd voor

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

Kunt u in het kort beschrijven waar uw bedrijf voor staat? Wat verkoopt u? Waarom verkoopt u deze producten/ dienstverleningen? escape DTP is Irma Weima, een éénmansbedrijf en regelt/verzorgt/maakt alles

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek Wat leert u in deze les? Hoe je kunt leren in de bibliotheek en op het internet Grammatica: voltooide tijd Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Het onstaan van de Regina Automobiel Club.

Het onstaan van de Regina Automobiel Club. Het onstaan van de Regina Automobiel Club. Kees...Kees, Ja Ron, wat is er. Kees, zou jij voor het jubileumboek een verhaaltje willen schrijven over het ontstaan van de R.A.C.? Je zit nu toch al bijna 4

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Officiële rit 8 juni 2008

Officiële rit 8 juni 2008 Officiële rit 8 juni 2008 Aanwezig: Peter, Dick, Huub, Andrew en Louis Bijrijdsters: Godelieve en Cathelijne We zouden onderweg nog drie motorclubleden treffen, dat waren Vico, Sjef en Danny. Na een paar

Nadere informatie

Voor u ligt de presentatiemap van MR-Racing.

Voor u ligt de presentatiemap van MR-Racing. Voor u ligt de presentatiemap van MR-Racing. MR-Racing is een motorraceteam opgericht voor deelname aan de Zomer Avond Competitie. De Zomer Avond Competie, kortweg ZAC, is een competitie in de wegrace

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Toerweekend 10 t/m 13 Juni

Toerweekend 10 t/m 13 Juni Toerweekend 10 t/m 13 Juni Het toerweekend staat in 2010 gepland van donderdagavond 10 t/m zondag 13 juni. Dit jaar heb ik als toerbestemming m n oog laten vallen op de vulkaaneifel. In tegenstelling tot

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Update nieuwbouw Op dit moment is er geen nieuws te melden.

Update nieuwbouw Op dit moment is er geen nieuws te melden. Mmmmm In dit nummer: - Jarigen - Update nieuwbouw - Groep 1-2 - Nieuwsbrief - Schoolfotograaf - Fietscontrole - Even voorstellen - Hulpouders - Septemberfeest - Agenda Elke eerste maandag van de maand

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Sponsor Prospectus Lorenzo van Riet karting

Sponsor Prospectus Lorenzo van Riet karting Sponsor Prospectus Lorenzo van Riet karting Betreft: Sponsoring Lorenzo van Riet Karting. Beste ondernemer, familie, vrienden en kennissen. Mijn naam is Lorenzo van Riet en ben op dit moment 13 jaar. Mijn

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Informatieboekje 26 e Burgrun. 21 mei 2016. 26 e Burgrun 21 mei 2016 Pagina 1

Informatieboekje 26 e Burgrun. 21 mei 2016. 26 e Burgrun 21 mei 2016 Pagina 1 Informatieboekje 26 e Burgrun 21 mei 2016 26 e Burgrun 21 mei 2016 Pagina 1 Van harte welkom bij de 26 e Burgrun De Burgrun is een initiatief van motorclub M.C.K.O. te Doornenburg en wordt georganiseerd

Nadere informatie

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE. DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.VERCAEMER @DE-LELIE.BE Krantje 26 DE ROZE HUISKRANT Juli 2013 Interview met onze stagiaire We hebben sinds 4 februari een stagiaire,

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Sinterklaas, goed heiligman. Trek je beste tabberd aan. Rijd er mee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje.

Sinterklaas, goed heiligman. Trek je beste tabberd aan. Rijd er mee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje. Voor de melodie: www.sinterklaasliedjes.nl Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, dáág, dáág Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, luister naar ons afscheidslied. Sinterklaas, goed heiligman. Trek je beste

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

LEVEN IN DE OORLOG LES 1. Het begin van de oorlog

LEVEN IN DE OORLOG LES 1. Het begin van de oorlog Wereldoorlogen en Holocaust LES 1 LEVEN IN DE OORLOG JE LEERT wat er in het begin van de Tweede Wereldoorlog gebeurt; wat er verandert in het dagelijks leven van de mensen; wat de mensen doen bij een luchtalarm.

Nadere informatie

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong Twee blauwe vinkjes Door: Lenneke Sprong Nog steeds maar een vinkje. Buiten begon de zon te schijnen, waardoor er schaduwen op de lichtblauwe muur ontstonden. Waarom ontvangt hij niet mijn berichtje vroeg

Nadere informatie

Tante Bella's Beautysalon - 2015

Tante Bella's Beautysalon - 2015 Nieuwsbrief voorjaar 2015 Tante Bella's Beautysalon - 2015 Het nieuwe stuk De groep spelers van Rossenbacker is niet meer zo groot als een jaar of tien geleden, maar gelukkig hebben wij er dit jaar weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

London. klas 2B kompas. Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink

London. klas 2B kompas. Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink London klas 2B kompas Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink Dag 1 Klas 2b van het kompas moesten allemaal verzamelen op het station Breda. Daar werden de kinderen uitgezwaaid door hun ouders. De kinderen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Verslag van ons Trialweekendje te Arnhem.

Verslag van ons Trialweekendje te Arnhem. Verslag van ons Trialweekendje te Arnhem. Dit jaar (19-20 sept 2015) was het t 33ste jaar dat de Plonkers Pleasure Trial verreden werd in Arnhem. Weer twee daagjes spelen in het zand. En een beetje gassen

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

Aldo en Giuliano Corradi, vader en zoon. Italianen in Amsterdam. Terrazzowerkers omdat het nu eenmaal zo is gelopen. En omdat terrazzo zo

Aldo en Giuliano Corradi, vader en zoon. Italianen in Amsterdam. Terrazzowerkers omdat het nu eenmaal zo is gelopen. En omdat terrazzo zo Aldo en Giuliano Corradi, vader en zoon. Italianen in Amsterdam. Terrazzowerkers omdat het nu eenmaal zo is gelopen. En omdat terrazzo zo verschrikkelijk mooi is. t e k st ja n willem k o m m e r f o t

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

32 porsche scene live

32 porsche scene live 32 porschescenelive porsche classic beutler porsche Zeldzame Porschevariant Mark Wegh van Porsche Centrum Gelderland is gek van bijzondere auto s, met name van speciaal gefabriceerde modellen die op basis

Nadere informatie

Deze smaakmaker laat u toe kennis te maken met dit werk.

Deze smaakmaker laat u toe kennis te maken met dit werk. Even uw aandacht Deze smaakmaker laat u toe kennis te maken met dit werk. Dit tekstfragment mag niet gebruikt worden voor opvoering. Het mag niet worden gedownload, afgedrukt of verder verspreid. Indien

Nadere informatie

Nieuwsbrief. ONK Gamma Racing Day

Nieuwsbrief. ONK Gamma Racing Day Nieuwsbrief 9, 4 augustus 2013 Nieuwsbrief ONK Gamma Racing Day Tijdens de Gamma Racing Day rijden er 2 motorklassen en de rest wordt opgevuld door de nodige autoklassen. Wel een leuke dag voor de auto

Nadere informatie

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin Het Grote Rijm lied Een gedicht hoort bij Sinterklaas Net als pepernoten, marsepein en speculaas Zinnen aan elkaar te lijmen Door het laatste woord te laten rijmen Dus als ik zeg het is wit, groot en rond

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

U bent van harte welkom in onze tent tijdens de trainingen of op de wedstrijddag. De koffie (van Cafema) staat klaar!

U bent van harte welkom in onze tent tijdens de trainingen of op de wedstrijddag. De koffie (van Cafema) staat klaar! Nieuwsbrief 2015 nummer 5 juli 2015 Beste raceliefhebbers, Hierbij ontvangt u alweer de 5 e nieuwsbrief van het North Racing Kart Team Powered by Pitparts. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Harley-Davidson Club Nederland

Harley-Davidson Club Nederland Harley-Davidson Club Nederland Harley rijden... én meer! Harley-Davidson Club Nederland De Harley-Davidson Club Nederland (H-DCN), opgericht 31 maart 1962, is een van de oudste en grootste H-D clubs van

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan.

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan. Over dit boek Er bestaan veel verschillende boeken over Tijl Uilenspiegel. Het bekendste boek is uit 1867, van Charles de Coster. De Vlaamse Tijl Uilenspiegel strijdt in dit boek voor de vrijheid tijdens

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

ALDUS.08. Uitzendwaardig

ALDUS.08. Uitzendwaardig NOVEMBER 2004 ALDUS.08 Uitzendwaardig PERSONAGES P: de presentator van het actualiteitenprogramma NuNieuws D: een willekeurige deskundige SITUATIE P en D zitten half tegenover elkaar in een bordkartonnen

Nadere informatie

Hoe ben ik, Henk van den Hengel, bij H-DC The Oldtimers terecht gekomen en welke leuke herinneringen heeft mij dat tot nu toe opgeleverd.

Hoe ben ik, Henk van den Hengel, bij H-DC The Oldtimers terecht gekomen en welke leuke herinneringen heeft mij dat tot nu toe opgeleverd. Hoe ben ik, Henk van den Hengel, bij H-DC The Oldtimers terecht gekomen en welke leuke herinneringen heeft mij dat tot nu toe opgeleverd.. Hier sta ik samen met een van onze kleinkinderen. Vanaf 1969 (

Nadere informatie