Ï.TV HET VOLGENDE AïTTMMER O.A.: - -WTELERRONDE DROITTEN - - P T NKS T ERKAIITP EERIIE EKEND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ï.TV HET VOLGENDE AïTTMMER O.A.: - -WTELERRONDE DROITTEN - - P T NKS T ERKAIITP EERIIE EKEND"

Transcriptie

1 79e8 / 4 TÀT DTT NUMMER: blz. 7 -.STá^lÀTDPUftrT. -Ï.il DE SCHT.TNWERPERS - -TTOTORFÏETS (DEET. 2 ) - - ACT TVTTE T TEN - / RTTT ENKALENDER. -CE'frEATÍNTAI. CTJASSTC TT - -RONTNGTI{NERÍ? -.DTEFSTEN TNZAKE NMG DE VRTENDSCHAPN; -.VERSLAE AVOND 9{Ou.DENBERG..VTERTNG PÀ^S.EÀT - - P T NKS T ERKAMP E E RïIE E KE ND - - START - -VERRASSTNGSTOUR - -EEN MOTORRTTTDER TS OOK DTA;AR EEN MENS Ï.TV HET VOLGENDE AïTTMMER O.A.: - -WTELERRONDE DROITTEN - - P T NKS T ERKAIITP EERIIE EKEND Gelukkig kunnen we ai vele jaren epreken van een redelíjk tot goede instruetie welke wordt gegeven door motorrijecholen. Er is ten opzicht van vroegier veel veranderd: na,een aant,al Ieegen en een tijdje rondrijden met een proefríjbewijs wae het notorrijbewíjs toen meeglal in het bezit. ondanke een duidelijk verbetgrde rij-opleiding, ís de roep om ver-volgopleidingen toch steede duidej.ijker waarneembaar. Diverse inetanties zí1n hiervoor druk in de weer, verzeke- 'maatschappijen scherrnen met kortíngen en toch lijkt het algof een aantal belangrtjke factoren over het hoofd wordt gezien. Leeftijd, snelheid en ervaríng zijn vaak oorzaken bij motorongevallen en een ééndaagse cursus kan ai deze zaken niet compenseren. Een PK-limiet voor srotoren is níet de oplossing, de huidige PK-race kan echter ook niet als nutèig, veilig en in het belang van het motorrijden worden genoemd. IE L45 PK nu echt betser dan 120 of 100 PK? Het antwoord ig gelijktijdig det deze vraagstelling gegeven. En voor notorrijders die dat niee begrijpen ie een voortgezette rijopleiding wellicht toch nog een goede zaak want tijdene deze cureuedag leert nen in ieder geval dat goed notorrijden nieè ale baeis een berg PK'E heeft!

2 79e8 / 4 blz. 2 Bij de STIMON en vergelijkbare organieatiee gaat de meeste aandacht meestal uit naar het dagelijke besèuur en binnen het bestuur neemt de voorzitter de neeet prominente plaats in. IIet beetuur van de STIMON beetaat zoals u weet uit vijf pereonen en twee daarvan verdíenen het nader te worden bekend gemaakt. Bert Kargeen treedt op al.e algemeen-adjunct. Xn de praktijk houde die ín daè hij aiie andere begtuuureleden indien no' dig kan vervangên. In het verleden is Bert binnen een anderê organíeatie al eena penningmeeeter ên jaren vice-voorzitter geweest. Hij heeft op dit gebied weel ervaring en aansfezien zíjn vrouw de Eecretaris is, kan híj haar eventueel ook vervangen. Naast deze taken verzorgt Bert ai het drukwerk en da't is nogal wat. De uraandelijkee nieuwgbrief, de routeboekjee, de mailingen eírz. worden voor wat, betreft het drukwerk door hem verzorgd. Allemaal werk achter de echermen wat ale zodanig weiníg aandacht en waardering krijgt maar wat wel moeè gebeuren en zeer belangrijk is. Vervolgeng heeft llarry Oosterbroek ook zitting in het beetuur. Ilarry heef t in het verleden ools organieatorigch elderg de nodige ervaringen opgedaan en ig nu rfonzetr adnrinistrateur. U moet dit niet zien ale de pereoon die de centjee beheert want daarvoor hebben we insrers een pennj.ngnneeeter. Harry houdt zich bezig met beetanden en computerprogràní1a,, E, levert gegevens aan voor b.v. de rrailing enz. enz. Verder verzorglt, hij de lay-out van de routeboekjee ên controleert tevene mede de landelijke routee. De routee van 1998 zijn ín een wleeelende personele samengtel- Iing uitgezet, voor 1999 zullen deze hoofdzakelijk door ilaap Hovenkarqp en Harry Ooeterbroek worden vêrvaardigd WelLichÈ dat u nu wat meer inzicht heeft verkregen írr de verdeling van de werlczaantreden bj.nnen de STIMON. Een nadere toelíchting verdient ook de bezeèting blnnen de MG de Vriendschap en uiteraard zullen ook de eonëactpereonen van de nieuwe ltfltc Gelder].and nader worden voorgeeteld. Ower enkele naanden weet u dug precies wie zich waar mee bezig houdt blnnen de STlMoN-organisatie zodat het werk achter de gcher:nen en een aant,al personen daardoor wellicht neer waardering krijgen. Moeht u íets te vragen hebben over de etructuutr, mag u naluurlijk altijd even bellen met het eecretaníaat en denkt u iet,s te kururen lyaan betekenen in de opbouw van de STIMON.ís uw reactie uiberaard ook van harte welkom o

3 1998 / 4 blz. 3 MOTOR...FIETS (zoêle het begon) deel 2 In de vorige editie van STÍ,MONIETWS kwamen we er acht.er dat onze huidige fietsen rond :.760 voorzien werden van een stuur inrichting en dat de uitvinder er van droomde dat er miljoenen mensenl dé fiets als ideaal vervoermiddel zouden gaan gébruiken. Voor dat stuur op mijn Gol-dwing ben ik hem nog steeds heel erg dankbaar Ondanks alle hoon en spgt vocht hij voor zí3n verwezenlijking van dit. idgaal, door het schrijven van vele kranten berichten en bezoek tot in het verre Brazilië toe!! Dat de loop-fiet.s met stuurinríchting nog een Iange weg te gaan had, heeft von Drais niet meer mogen meemaken. De schoenmakers waren wel blij met deze nieuwe vorm van vervoer. Daar kwam in 1840 een einde aan, want een Schotse smid construeerde een hefboom mechaniek op het achterwiel en gedaan was het met het wele verzolen! In 1850 haalden sommige stoomlocomolieven al een snelheid van meer dan l-00 km per uur en met de fiets was het nog steeds behelpen. Dhr Fischer, een Duitse instrumentmaker, bracht de ontwikke- Iing van de loop-fiets met een grote sprong voorwaarts. Zí1n idee was om het voorwiel te voorzien van trappers!! (je moeè er maar opkomen). Ernest Michaux exposeerde veertien jaar later in Parijs drie "snelfietsen" o{tewel "vélocipèdes" Vanwege de locomotieven waren de mensen reislustig geworden en stelden zo'n goedkoop eigen vervoer zeer op prijs. Het wiel-rijden werd een mode en Michaux had spijt atrs haren op zí1n hoofd dat hij geen octrooi had aangevraagd. Menig smid en of wagenmaker bouwde zo'n veloclpee en al zeer snel in L869 opende te Amsterdam ene heer Timmer zí1n eerste rijwiel school, Hein Burgers in Deventer opende de eerste Vélocipèden f abriek en de eersle f ietscl-ub t'immer Weit.er" werd ook in Deventer opgericht De rijwielen waren tot. nu toe gemaakt van hout en met veel experiment.eren zoals geheel stalen frames en stalen wielen wielmaten klein en oí groot een stuk rubber velg, reed ook wel lekkerder etc etc.. om een stal-en Zo kwamen er een hoeveelheid van modellen op de weg. De kleine "boneshakersrt genoemd en de hele hoge bicycles kortweg "hoge bi's", hier moest je wel eersl op een acrobatenschool gezeten hebben om er op te kunnen komen. Zat je er eenmaal op dan moest je ook geen st,een voor je voorwiel t.egen komen, anders maakte je een koprol waar ze in het circus jaloers op konden zljn. wordt venrolgd. Deze wi j sheid komt uit rtde dolle entree van automobiel en velocipeet' ter gelegenheid van het 90 jarige bestaan van de ANWB. o

4 7ee8 / 4 b1,2. 4 5/4 Verragsingstour uur Bert KareEen l3/4 Paaerit* uur ilan Henh KarEsen 30/4 KONINGINNERIT Landelijk evenement STIMON L0/5 CIasEíc TT (zie volgende nieuwebrief) L7/S Overloon uur ilan Henk Karseen. 3O/5 Elm L/6 PTNKSTERKÀMPEER!{EEKEIID L3/6 ÀÀITTdIESRIT Landelijk evenement STIMON t4/6 Zornerrit, uur Henk van de Veen 2L/6 Oldtinerrít Landelijk evenenenè STIMON 27/6 TT Assen uur Henk KareLsen LL/1 Barbucue Huize trkijkuittr 9/g Noorderrit uur Henk van de Veen 6/9 Zeelandtoertocht uur ilan Henk Kareeen L9/9 PAREL VAI{ Landelijk evenement STIMON 20/9 lterfetrit uur Henk van de Veen 70/70 Bowliagavond I'eusden L8/L0 Veensruserr.n uur,fan Henk Kargsen Lí/LI Àutotron uur ilan Henk Karseen 28/71. Fllm-/praatavond caf6,'roetehuie', Nijkerk 6/L2 Eindejaarerít 13.,00 uur iían Henk Kareeen 3L/L2 Geàa.urenlijk viering oud & nieuw * Àlleen voor MG de Vriendschap VOOR DE LTEFHEBBERS VAI;I DE G.P..WEGRACES ONDERSTAA}TDE KAT,ENDER VOOR april GP van Japan, Suzuka 19 april GP van Maleisie, Johoi 3 mei GP van Spanje, )erez 17 mei GP van ltalie, Mugello 31mei GP van Frankrijk, Paul Ricard 14juni GP van Madrid, Jarama 27 juni Dutch TT, Assen 5 juli GP van Groot Brittannie, Donington Park 19 juli GP van Duitsland, Sachsenring 23 augustusgp van Tsjechié, Brno 6 september GP van lmola, lmola 20 september GP van Catalunya, Barcelona 4 okober GP van Australie, Phillip lsland 18 oktober GP van Brazilië, Jacarepagua 25 oktober GP van Argentiniê, Buenos

5 79e8 1 4 blz. 5 Centannial Classic TT - Assen ( The Greatest Classic Racing Experience ) Dit nnieke evenement zal op 8, 9 en l0 Mei gaan plaatswrden en wel op het circuit van Assen Tijdens deze dagen zult u motoren en coureurs uit de jaren '50, '60 en '70 over het circuit zien rijden Bekende namen die rnen daar zult kunnen gaan zien zijn o.a: - Phil Read - Wil Hartog - Hugh Anderson - Giacomo Agostini - Bill Lomas - Emesto Brambilla - Randy Mamola - John Cooper Bekende merken die Acte de Presence geven zijn o.a: - Yamaha - Moto Guzzi - Suzuki - Derbi - Piaggio - Kawasaki - URS De entreeprijzen voor deze dagen zijn: - AJR - Honda - NSU I Mei 9 Mei 10 Mei 1998 Tenace Stand Grand Stand : Paddock : f 15,00 T 35,00-15,00 35,00 75,00-350,00 ( Geldig voor 3 dagen!!l ) f 35,00-35,00-75,00 De Raceklassen die verreden zullen worden zijn: ( Met o.a. de volgende coureurs: ) cc cc cc cc - Sidecars l>>t>r,,r, ) rd -,rrrrt, ( Cees van Dongen ( Sammy Miller ( Jan Huberts ( GeoffDuke - 50cc cc cc cc cc - Sidecars - 50cc cc cc cc cc t96t ,trtr)r7,rr2rrr, trrtttr,,rrrrttt,)trrrr,,)rr7rd,rrtrtd utrrrtt, ,rttrtt,ttrrrt,rtrtr,,rrrr), 9rrrr,,rr>trt ttrrrd,rrtrtt ( Aalt Toersen ) ( Walter Villa ) ( Jim Redman ) ( Giacomo Agostini ) ( John Cooper ) ( Pip Harris ) ( Jan de Vries ) ( Jos Schurgers ) ( Kork Ballington ) ( Theo Bult ) ( BarrySheene ).otg. t addíess wor rtjderc en pers-infofinatie is:: een algemeen a.íftàil addíess voorhet puhíiek: íerop vindtie de laafste Ufiates wrarwat hetreft de coureurs en hun machines, verder al[erieí vdn & heren daor& tíjd heen

6 1e98 / 4 blz. 6 Aan het einde van deze maand. staat het eerste landelijke evenement, van de STIMON naar verwachting bij veel motorrijders op het progr uuna. Organisatorisch ig er a1les aan gedaan om het tot een Euceec te naken en nu is het due nog even afwaehten. Het bestuur van de STIMON is ervan overbuigd, dat deelnemers met een tevreden gevoel zullen terug keren Een rit met een lengte van kír., lekkere kleíne binnenwegen naar ook etukken om eens door te rijden, alles zit in deze rít. Wel zal het,, zoalê altijd, oppaseen zijn en blijven. Er kunnen zich altijd ovemachte situatieg voordoen. Tijdens de trparel wan de Veluwetr kreeg een ríjder te maken net een afslaande maar niee oplettende tractorbeetuurder. Hoofdzakelijk materiële Echade was het gevolg, maar toch! ZoaIE overduidelijk bekend is gemaakt,, kan de rit ook op een andere dag worden gereden. Het meewerkende reeèaurant en de neewerkende benzinepomphouder verwachten dan ook na 30 april nog veel notorrijdere Èe zien welke deze rit ríjden. Kunt u dug nieè, op genoemde datu.ur, dan weet u hoe te handelen en als abonnee beèaal"t u elechts.lí 5,-- voor het routeboekje! Begin maart zijn zo'n.1300 (!!t) urotorríjders via een nailing geinforareerd over het STIMON-toerprogranma van L998 en due ook over de KoningínnerÍt. Verder heefè de pers er ook in:niddels de nodíge aandacht aan geschonken. Met het vertrek- en eindpunt in Nijkerk, zorgt de,stimon tevêns voor een primeur aangfezíen deze plaate a1s zodanig nog nieè eerder in beeld is gebracht bij moèorrijdend Nederland. De rit is tot stand gekomen dankzij de uredewerking van! WRgreRT G' ÀflEffiK a ÀffidffiffiTEmr A ÀffitrffiK W E EÍEffiRK w a ÀflEffiK EFEdffiK A"E"K. ë ÀrEgffiK Het aie bestuur van de STIMON ie.:verder. zeer verheugd dat wederom hoofdeponeor kon worden aangetrokken GetrachÈ zal worden olr in het volgende STIMONIEITWS een verslag op Èe nemen van de KoninginneÈit. o

7 7e98 / 4 blz. 7 STOP MOTORDIEFSTAL! KIES VOOR EEN EVEILIC INCSSYSTEEM VOOR INFORMATIE OVER INBOUWADRESSEN EN COEDCEKEURDE BEVEILICINCEN: DE NATTONAIE AUTO/MOTOR DIEFSTAL INFOLUN troo c/min.) Adverteerder Deroue is een erkend SCM-alarminstallatiebedrijf. In 1997 verdwenen er LBTZ motoren, 53 rneer dan in De rnerken top-s zíeè er alg volgt uit: Honda, Suzuki, Kawasaki, yanaha, Harley Davidson. Honda Hgt terugrindpercentage ie dranatíech Laag; 95 procent van de Harl_ey's wordè nooit meer terug gezien! Zoalg u weeè, dekt een WA-verzekerinÉJ g'êen,schade,, welke wordè geleden bij diefstal van,.uw I'ijzeren rosr. De bekendë WÀ-plus b-rand/ :,i'miiiáwztz diefstal geeft, u een stuk extra zekerheid. Een eaeco verzekering: uiteraard nog meer. HeÈ is wel altijd zaak on goed de voor.waarden'j in de po3.is te lezen. Soms stellen verzekeríngs,.bron:rdw uraatschappijen een àlarauysteem ale voors,raardè,.,, meeëtal gekoppeld aan een bepaalde nieuwwaarde. Hoe u ook vênzekerd bent, góede (hang)sloten zíjn êên voor$raarde en geb'ruik hiervan, zétts in uw áigen garage of gchuur, kan soíls veel leed en ergernis voorkomen.,., Geret op de toenane in diefgtal van noboren ie hêt opmerkelijk dat onze Eponsor univé-verzekeringen rièt weèen door een goeà t^\ regultaat in dit onderdeel van heé pakkeé de premies voor motoren nieë te zullen {, verhogen.

8 1998 / 4 UrtrtlT blz. I AA, ffiffi vanaf uur Àrkentreenseweg 28A,

9 7998 / 4 b7z. 9 M" G. I'DE VRTENDSCHAP". Mathilda van den Hoorn Àrkemtreencreweg 28 A 3882 li[v Putten rel.nr EIly liléry Wittenburg EB Nijkerk tL39 Weslem,din'er in het Steakhouse te Woudenberg. Eallo Sthonleuwslezers (mool woord voor scrabblo[ Vrtl,dryn februarl was hst zovor, M0 de Vrlsndsohap hlsld samon mot hot bostuur van Sdmon oen dlner ln hot Stoakhouso t6 lfloudonberg. Helemaal ln sfljl volgons hot oudo Wllde Westen. En dat spreekt eon motontider wel aan; vroogor als cowboy of lndiaan te paard en nu als rsbel to motor. Rond balí acht kwanon ondorgotskonde en {ln cowglrl blrnen ln de saloon van Xot Stoafhsuso. Een gozolllgo díukto mot vosl bezott taíols 0n porsonool ln vouodlge wostordsujl.ln afwacbdng van do overlgo VrlsndscbaDscowboys/-glrls namen wo plaste aan do----, ultsraard, bar. De barkrukken bostondon ult ochto paardezadols en de bar was gocd voorden van allerlel soorton drank en gomtonat En bler drlnkt natuurl{k hot nakkolukst ult Erots pullen, dus dle vonden gredg aftrek. 0m acht uur was de lfllrl Buncb eompleet wa&ruan d0 m00st0 ln schto cowboys{ll, lnclusleí cowboy Henk dle verdwaald was ult de fllrn Easy Rlder. Er werden lotsn ultgedeeld, dlo lator op de avond nog voop eon aangoname verasslng zouden zorgen. De locale shorlíl wees o[s do tafols en we vlelen aan. Eerst een goed gevuld soepjo sn daàrnà hot hooídgorocht Eon bord vol met versehlllende soorton goroosterd vlees, verse selades en gebaklren aardappels en Írlel Natuur$k word dit op verzoek voortdurend aangevuld meêhst nodlge vochl Er werd lekker go-o-haad overvan alles en nog wat tusssu oude en ook alweer nleuwo leden.'aí sn tne werd er van orgbns achtor aan d0 tafol om bler gesmeekt btj het den van dle eérbhie pullen yqop,ean rte taíet. MaarJa, dan noet Je ook maar hot Julsto glas bestollsn. AIs toe{e werd er een lokkere coupe [Js geseneerd en kon er worden nsgof,lotst blj kofíle oí thee. Met de eerder op de avond ultgorolkto loten vond er een verlotlng plaats van een door Stlmon aargoboden cadeau. En de wlnnaar 1s... nr 2 llll Inderdaarl, Stlmonleuwslozors, ondergotokonde en djn cowglrl werd0n volrast met oon orlglnele wo[ vol met Medkaanso gorochton. S'"non, nog van harto bodankt daarvoor. Er werden enveloppsn uttggdeeta,eot hot [jouwe Sflmonleuws mot Xot vorzoek deze eens rusëg te ldeonln hotwqekend, w4trt oon zoor groto verasslng werd daar ln kenbaer gemaak$ ulhraaíd meu hlerover elders lh dezs edlde. Bond sllutu werd er langzaam afscheftl gonomon van een zeor gostaagdon gozolllgo avond on konden de paarden weor hun krachten lat0n d0n. Mathllds en Elly bedanktvoorjullle organlsad en lnzel Jlppte aaeahhhl Jee00e... Erlk sn llnda a

10 7998 / 4 blz. 70 s.14h'ï Bedankt ErÍk voor je bíjdrage aan deze nieuwsbrief. Ook wi j hebben heerj.í j k gegeten en genoten van deze gezellige avond, zeker de uroeite waard om het nog eene te organiseren. Srrrrclrswrc WEEI WgussHpsnc Tslgrssn (ggg) ZEB 'l?ei TAFEI GASTEN LOTTE. l,corona 1 SCHOUT 3 KOFFIE : 1, CAPPUCINO 2,THEE 1 FL. PAUL MASSON WIT BTt{/ LAAG BTW HOOG TOTAL.92 I j s/t ZATERDAG :01 P.O.S. 3 32C NOTA 139 Dit zíjn de consurrpties op de diverse bonnetjes zijn opgeschreven. die niet Maar helaas Àan het einde van de avond wachtte ons nog een onaangenérme verraesing. Op aanraden van Ribhouge Texas moest een ieder zelf zijn drankjee bijhouden op een eigen bonnetj e. Op zo,tl sranier werken ze daar wel vaker,dus gedaan. zo gezegd zo DaÈ dit eysteem niet echt werkt blijkè uit de rekening die nog open Etond. ÍrÍe begrijpen dat er per ongelijk een paar drankjee tussendoor zljn geglipt en dat het zeker nlet de bedoeling was om dit opzet,telijk Èe vergeten. Bij een eventueel volgend etentje zullen we due iets anders te werk moeten gaan. *** BIOS Op veler verzoek giaan we weer naar de Bioecoop. eene oudervrets met z, n allen Niet zo maar naar een f iim maar let op naar de Titani'c. Deze firm is genoníneerd net saar'iieêet L4 oscarg en bied u romant,iek,apanning en drama dus damee zakdoeken meenemen. Na afloop ig er well-icht nog tijd voor een gezellig afzakkertje in het pj-aateelijke café voor diegene die nog wet na wíllen babbelen. U Isrrnt ztch opgeven en betalen We proberen om dan kaarten te Aprll. SneI reaeeren dus want dit is de Titanie te gaan. tot 15 April. reaerveren voor zaèerdagavond 25 U ènige kans om met de M.G..naar ÀGErlpa U kunè de volgende datr:n Vriendschap. Dan gaan we Koetshuis te Nijkerk. Over vast reserveren voor onze M.G. nanelijk met z'rr allen naar de inrnrlling van deze avond kunt de het u o

11 7998 / 4 meer lezen in één van de volgende nieuwsbrieven. datusr:28 novenber noteer hem! blz. 77 2e PÀÀSDÀG 13 APRIT Ondankg dat er ai vele aanmeldingien ruimte voor nog méér. Dat kan nog Èot 4 April. Dus pak de 245LL39 of Mathilda zíjn, hebben Èelefoon en we nog genoeg bel Elly 033- WaÈ kunt u voor die FI.7,50 per persoon verwachten? Koffie of Thee uret cake Saladeg met stskbrood Eier'en (neerniet om mêe te gooien) div. friedranken,bit,terballen en natuurlíjk één of meerdere pilsjee. We zij,n druk in de est om de=.deel in een gezellige paaesfeer aan te paesen. We maken knugse nestjes vanr gtro waar- u zich heer1ijk in nêer kunt vleien. NatuurliJk zíjn er ook tafere en e,toéilen genoeg om gebruik van te maken u begrijpt dat u due niet op uw paasbêét hoefè te verschijnen. Het eníge wat u mee sroet brengen is Fl.z,so p.p. en een goed huneur. pe gfddag begint zoals in de vorige nieuwebrief al was aangekondigd osr uur.,k 3"r \tos l= N)AcrR d<- ÊnVer'.rhê irrs o

12 L998 / 4 blz. 1"2 P INK STERI(AMP EERIIIE EKEND Het pinketerweekend moet u beslist vrij houden 29 mei E/m L juní.. Want we gaan weer met z'n allen kampe ren. eindelijkt t! Gezien het succeg van het midzomerkam C A ItP ING / B U NGATOWPA R K peerweelcend van het afgelopen jaar, gaan we wéér naar Canrping HeEsenheen in Markelo. Weet, u nog: de crossbaan om de hoek, ruime kampeerplekken (uret stroom) prachtige omgeving om te fieteen of te toeren genoeg te doen voor jong en oud. Het word natuurlijk prachtj.g weer want dat hebben we ai voor u besteld. (nu maar hopen dat het op tijd aankomt). 7b; ZIEKENIÍUTS. ZoaLE Ledereen nu wel weeè, zíjn Enik ên Linda Chrietiaanse,,in blijde ve:rwaehtingrr Een ieder die Erik kene, weet dat hij een hekel heeft aan half werk. Vandaar dat êr een tweeling ondenreg is. eangezién er enkele compl-ícaties optraden bij Linda, moest zíj naar het ziekenhuis. Of zíj daar no!í. ligt ale u diè numsler ontvangt is niet zeker. Mocht u een kaáf-tie willen sturàn, de gegevene kunt u opvragen bij de contaetadieesen. o

13 79s8 / 4 M" T. E. GELDERLAIVD. blz. 73 ii.h. KarEsen Cronjéetraat ZS Erarelo tel.nrg L (na uur) A. Bouw Zonnedauw MZ Stroe L3 GOEDE STAfT De eèart per 1 maart j.1. van de MTc Gelderrand is naar wenc en voorapoedig verlopen, dit ondankg het feit dat deze nieuwe constructie hier en daar enkele vrag,en opleverden. Met na^me de pers was zeer'geï.ntereeseerd en dit resulteerde in ruime aandachè (zie elders in dít brad) en verder een radiointervieuw op Radio Barneveld waar contactperéroon AaLt Bouw en STlMON-voorzLtter llenk KaretrEen ruim aan het woord kwamen. ook de mot,orbladen lieten zích níet onbetuigd en dit alres heeft uièeraard,nieuwe leden opgeleverd" rn een volgende nieuwsbrief zulè u'kurmen lezen wie er innriddele are nieuw líd zijn ingeschreven. DoeleterrJ.ng van de nieuwe l{tc is overigens niet om Neerlandg grootet,e vereniging te worden, iedere noèorrijders ie echter van harte welkom t Voorwaarde waar deze mensen aan moeten voldoen: gezellig zijn en van motorrijden houden t Weet u geinteresgeerden? Venvije ze dan naar de contaetpersonen of naar het secretariaat van de STIMON. op zondag 5 apríj. a.s. kunt u deernemen aan de verrassingstour, een lekkere middagrit, o.i.v. een ervaren rot. wellichè ie deze rit de gelegenheid oul een kenníe werke nog geen rid ie vdn de MTc Gáldeirand mee te nemen want, het, ié uiteraard toegéstaan om eens een rit geheel- vrtjblíjvend, mee te rijden. vertrelc is om uur vanaf regè. de Goudreinet te Barneverd/Terscluur" Met de reiding van dit regtàurant zíjn inrriddele defini'èieve afspraken gemáakè en zodanig á"i, rroogruit op een uitzondering Írê, alle rièten dit restaurant àis"vertrekpunt zullen hebben op 5 aprir ie uw 'gastheer'! Bert KarEEen'en mocht u nog vrag'en hebben inzalqe deze rit, zíjn tel.nr. ie

14 7998 / 4 blz. t4 Een motorrijder ls ook maar een mens. Dat wordt nanelijk we1 eena vergeten dat. wij motorríjders ook naar mensen zijn die ook recht hebben op het uitoefenen van onze hobby. Een froub/ díe men ig gaan beoefenen om de meesè uiteenlopend.e redenen. Redenen die voor elk meng verechillend zíjn, echè te veel om op te noemen. Mijn reden is dat ik het mot,orrijden mel de paplepel ingegoten heb gekregen, dit ondaè nijn vader alleen êen rnotorrijbewijs bezaè met het bijbehorende motorrijwiel. Kijk voor nijn vader was het rrotorrijden níet alleen een hobby maar ook een bit,t,ere noodzaak om zich zo EneI mogelijk van punt À naar B te begeven. Ik moet zeggen dat ík er alg kind van genoten heb om bij mijn pa achterop de motor te zitten om zo nijn vriendjes ín de straat de ogen uit t,e Eteken. Zo gingen wij op de nooie dagen van het jaar er met z'ta allen op uit net de arotor. Dat echeen best een urooi gezicht te zijn gezien de react,ie van de toennalige buur:nan die zei: Pa dik,ma dik,en twee kinderen er tugeenin die geen kant op kunnen. ila preciea we zaten toen met z'n wieren op een solomotor (moet je nou eene proberen). O ja en dan ml,jn twee neven die ook allebei egn moèor hadden en wel van het hele gnelie spul. Tjonge dat waa een hele belevenis om bij die gasten achterop te zitten. Die ritten varieerden van toer, snel tot supersnel (vooï d,e Èoenmalige begrippen dan). Dat waren ook de ritten die bi j lni j het mot,orvirue trebben aangewakkerd En ik hietd nij due ook heilig voor dat ik ooit ook eeng motor zou rijden. Dit epeelde in een tijd dat er nog niet zo veel, verkeer was. in Nederland en dat de moèorrijdere een hechtere band hadden. Voor de net beginnende motorrijdere onder ons, wees niet, beledigd als ik je tegen kom en ik eèeek nljn hand tegen je op, want ook dat ís nij met de paplepej. ingegoten en is dug een teken van herkenning êen complimenl dus.,ja toen ik mijn notorrijbewijs dus in een keer haatde wat mij enige pijn en moeiee koette kon ik dus meteen gaan.rijden op mijn motor dle ai een jaar in de schuur stond. fk zal die eerete rit nooit meer vergeten wanè deze leidde meèeen naar nj.jn plaatselijke mot,orboer. Zo lcwa.m ik daar dus binnen met een chagrijnig síroelwerk en J-lep naar de balie. Zeg dí.e ki...glotor etuurè voor geen meter. Dat kan we zulien er eene naar kíjken Zo gezegd zo gedaan, dus wij naar de motor waar mijnheer de motorboar coneludeerde dat, de balhoofdlagers wel eena versleten konden zijn dat kon wel eena een duur grapje worden. o

15 7998 / 4 blz. 75 (vervolg) Dus ik met een rooie kop van kwaadheid naar huis waar uríjn Iíeve moedêr míj ai Etond op te wachten. Zíj keek naar de motor ên zeí toen droog:rrje mag' je woorband we1 êens oppoarpenn. Nou jê... Toen: kon hét féest beginnen dacht ík,want ik kwam er ai S;auw achter dat ik nog veel moest leren, een routine opbouwen zeg gtaar. Ik kwatí er al gauw ac'hter dat nieè aile verkeergdeelnemers (met name automobilieten)het niet erg op prijs sè,ellen dat er motorríj dere rondri j den. Maar na enige oefeningen in an'ticiperen en beheereing van de moèor (en net name ook urezelf)kwarn ik erachter dat, motorrijden een fantaet,isehe hobby íe, een hobby waar een wereld voor je open gaat..,.,. "* Toen ik daè""allemaal onder de knie had kon er een zwaardere motor worden aangieschaf t. Nou ik kan je zeggen dat heb best een moeilijke een paeeende srot,or uit te zoeken die bi.j je paet. opgiave ie om Na maanden te hebben rondgekeken,teeten te hebben gelezen, proefrièten gemaakt was ik er uit. Dat, resulteerde Ín d,e mot,or die ik nu heb. Een motor die de afgelopen jaren een hel-e goede kameraad voor me ie geweesë en ook voor de komende jaren een goede kameraad voor me zal zijn. Dit ondanke een aantal ongelukje.e die ik met deze motor heb gehad, heb ík een specía1e band opgebouwd met dêze mot,or. Dat is voor urij een urensej.ijk aspec! van het motorrijden ík hou van heè rijden op deze notor. Ik vergeet nooit de eergt,e keer dat ik in de bergen reed en genoot van de ondergaande zon en het overweldige landeehap. Toen voelde ik pae goed hoe fijn heè is om te Leven en deze vrijheid kon beleven. fk heb daarna nog vele vakantíereizeà op de motor ondernomen neestal neè een tentje achèerop maar ook een enkele keer een hotelreie. En elke keer voelde ik weer die vrijheid gen mê over de rug. en vlogen de riltin- Dit gevoel van vrijheid moet iedere of......misechíen ai heeft ervaren. motorrijder zelf ervaren Dat is de reden waarom ik moèor ríj,en het geeft motorrijdere ook mensen zijn met gevoelene. aan dat rk wil hierbij de srrmon heel veer Eusces wensen met, de verdere oprichting van de atíchting en opbouw van de MTC Gelder- Land. Dit omdat dtt ook meneen hart toedragen ên dit in hebben. zijn die het motorrijden een warm het verleden al sreernaal bewezen BerÈ van Sph.rnter. o

16 79ee / 4 blz. 76 EVEN BELLEN!! Een aantal nieuwe Leden van de MTC Gelderland heeft irrlríddels te kennen gegeven ook geinteregeeerd te zijn ín de activiteiten van de MG de Vriendsehap. MG de Vriendschap is een begloten club maar de contacèpereonen hebben ai wel aangegleven dat een geringe uítbreiding van deze groep nogelijk is. MTC-Ieden die hierover meer willen weten moeten rechtetreeke contact opnetnen' met de contactpersonen. Aangezien de groei niet onbeperkt zal zíjn, is het dus raadzaam on bij interesee zo epoedig nogelijk navraag te doen omtrent de mogelljkheden. UW MOTORHART VERPAND AAÀT DE WC

17 r-995 / 4 blz- L7 NIEI'WE MOTONCLUB fi'i ' C Per 1 maart 1998 is Nederland een motorclub rijker. Met ingang van genoemde datum is Motor Toer Club Gelderland van start gegaan. De MTC Gelderland is een gevolg van de snelle ontwikkeling van de Stichting Motortoe risme Nederland (Stimon) Doot'de vele vragen van motorrijders om zich te kunnen aansluiten is, om aan deze wensen een invulling te kunnen geven, de MTC Gelderland opgericht. Genaemde nieuwe club is daardoor een onderdeel van de Stimon. Wel ziin er eigen contactpersonen welke in eerste instantie de belangen van de leden zullen behartigen. De doelstelling van de nieuwe club zal hoofdzakelijk bestaan uit het organiseren van korte en middellange toerritten voor de leden. Bij interesse zullen b.v. ook kampeerweekenden worden georganíseerd. Aangezien de Stimon landelijke evenementen organiseert, ligt het niet in de líjn der verwachting dat ook de MTC Gelderland zich hiermede bezig zal gaan houden. Motorrijders die uitsluitend peiodiek ínformatie wensen over de toerritten betalen hienroor in 1998 slechts 10,- Alle informatie over de MTC Gelderland en Stimon staat in Stimonieuws, een maandblad waaruoor Um december í in rekening wordt gebracht. lnformatie over de nieuwe motorclub kan worden verkregen bij de heer A. Bouw, zonnedauw 15 te Stroe, tel.nr eh de heer J. H. Karssen, Cranjéstraat 42 te Ermelo, tel.nr SS4SZI (na lg.0o uur) De eerste toerrit voor leden, aspirant-leden en geïnteresseerden is op zondag I maaft Vertrek is om uur vanaf restaurant,de Goudreinef in Barneveld (Terschuu)

18 7998,/ 4 AIIIWELD I NG S F OFIYfiUL I ER. Onlnogntn/,unJn íet'l''wntl n6eanl ojrno poottojn/*oonp/ooto tu/nfoonn, frnn/t,r,l Lin,lil op o/o /ij,on Jn Wïe e"/j",/,*j. JI lrino uoor: a. Lnt *oo"jn/iilro ontuangen t/a.n infoo*otrn uia Str*ootieuwó en lnuol Linoroo, /* Jn"n*ln, l99b f zs,-.- l. Lnt peoiolul ontuangen,on rnform,atie inro/ru toennítten en lntoo/ Linrroo,, f/* Jnrn*lu, lggï f to,-- Daturn: handtekening

TNZAKE TITC GELDERLAT;TD :

TNZAKE TITC GELDERLAT;TD : 7e99 / 6 blz. 1 - -Ve.lT DE VOORZTTTER - -BRTEF &TTNTSTERTE - - ACT TVT T E T TEN - / RTTT ENKÀL END ER - - WET SVOORSTEL VERKEERSAAITS PRAKEL Ï JKHE TD - -NTEUrtSBRTEF. -TT À,s,s.EÀT --TT QUTZ --OP VAKAI

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond 1 Jaargang 34 nummer 02 februari 2007 Verenigingsblad van de Veron afdeling s-hertogenbosch Convocatie De VERON afdeling s-hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de maandelijkse

Nadere informatie

Van de voorzitter. Startgrid van de 50cc historische racers op Francorchamps. Gerard van Zanten bij een Jamathi racer in het 50cc race museum

Van de voorzitter. Startgrid van de 50cc historische racers op Francorchamps. Gerard van Zanten bij een Jamathi racer in het 50cc race museum DE ZESPITTER Officieel orgaan van de HONDA CBX-1000 CLUB NEDERLAND Voorzitter: Bert Aarts Buntacker 9, 5071 TH Udenhout tel. 013-5112602 voorzitter@cbxclub.nl Secretaris: Ronald Voets Halsterseweg 282,

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Wat was 2014 een super jaar! NAJAAR. Extra dik jubelnummer!

Wat was 2014 een super jaar! NAJAAR. Extra dik jubelnummer! Chapter: 9289 JAARGANG 20 NAJAAR Extra dik jubelnummer! AMERSFOORT - HOLLAND Wat was een super jaar! FOTOEN HET 20 JARIG SURPRISEWEEKEND ROCK CITY CHARITY LOH RITEN BOOK REVIEW RCC-NAJAAR 1 ook zorgeloos

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Rapido Nederlands Kampioenschap Minibike RAP Holland www.rap-holland.nl

Rapido Nederlands Kampioenschap Minibike RAP Holland www.rap-holland.nl 1 Rapido Nederlands Kampioenschap Minibike RAP Holland www.rap-holland.nl Rapido 2010 nr.3 - Pagina 2 - VOORWOORD Hallo allemaal, Iedereen heerlijk aan het genieten van hun welverdiende vakantie of genoten

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

M.T.K. de IJselrijders 1974 JANUARI 2015 42e JAARGANG NR. 1

M.T.K. de IJselrijders 1974 JANUARI 2015 42e JAARGANG NR. 1 M.T.K. de IJselrijders 1974 JANUARI 2015 42e JAARGANG NR. 1 Postadres: Secretariaat MTK de IJselrijders 1974, Longoliusstraat 5, 7412 EJ Deventer Aangesloten bij het L.O.O.T., info: www.loot.nl MAG-ondersteunende

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004 Wist je dat Wist je dat CC tjes Patrick Nooitrust, toen hij CC van de week was op de site, elke dag zijn Roland Garros in een andere kleur liet zien? (leve Photoshop!!) Peter van der Wilt ditzelfde iedere

Nadere informatie

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 PAPER SNAKE HET OFFICIËLE CLUBBLAD VAN DE COBRA CLUB NEDERLAND 12 e jaargang No.1 April 2004 Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057

Nadere informatie

CRCA DUITSLAND WEEKEND CRCA RITTEN BACK TO BASIC WEEKEND CRCA AGENDA 2015

CRCA DUITSLAND WEEKEND CRCA RITTEN BACK TO BASIC WEEKEND CRCA AGENDA 2015 JAARGANG 20 NUMMER 4-2014 CRCA DUITSLAND WEEKEND CRCA RITTEN BACK TO BASIC WEEKEND CRCA AGENDA 2015 DIVERSE INZENDINGEN HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Winter 2014 1 2 Winter 2014 HOG Coast Riders Chapter

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR Nieuwsbrief Gastouderbureau De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR December 2014 Medewerkers van De Kinderbrug Margriet Mathilde Gerda Mieneke José Gastouderbureau De Kinderbrug Beijerinckstraat

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Mercedes-Benz. Klassieker Vrienden

Mercedes-Benz. Klassieker Vrienden Mercedes Benz Klassieker Vrienden Mercedes-Benz Klassieker Vrienden MBKV - Journaal JANUARI 2015 nr: 5 Traditioneel genieten Beste MBKV-deelnemers(sters), De MBKV is op 28 januari 2007 opgericht en we

Nadere informatie

Deze editie: w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l

Deze editie: w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l Deze editie: - onder motorkap en bodemplaat - verslag jubileumtreffen - uitnodiging najaarstreffen - de Bedford van,... nummer 2, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l Colofon Bedford

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Evenementen Jaarverslag. Sus Ciechanska Evenementen Manager der s.v. NOVA 2013-2014

Evenementen Jaarverslag. Sus Ciechanska Evenementen Manager der s.v. NOVA 2013-2014 Evenementen Jaarverslag Sus Ciechanska Evenementen Manager der s.v. NOVA 2013-2014 Delft, 24 september 2014 Voorwoord Dit jaarverslag is bedoeld om alle grote evenementen van het bestuursjaar 2013-2014

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

ALV CRCA RITTEN HARLEY HARBOUR 2014 ELFSTEDENWEEKEND 2014 AGENDA 2015 DIVERSE INZENDINGEN. HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Lente 2015 1

ALV CRCA RITTEN HARLEY HARBOUR 2014 ELFSTEDENWEEKEND 2014 AGENDA 2015 DIVERSE INZENDINGEN. HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Lente 2015 1 JAARGANG 21 NUMMER 1-2015 ALV CRCA RITTEN HARLEY HARBOUR 2014 ELFSTEDENWEEKEND 2014 AGENDA 2015 DIVERSE INZENDINGEN HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Lente 2015 1 2 Lente 2015 HOG Coast Riders Chapter Alkmaar

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

2013 jaargang 15 nummer 1

2013 jaargang 15 nummer 1 2013 jaargang 15 nummer 1 De voorzitter vertelt over de maanden januari, februari en maart 2013 en neemt afscheid In januari is dit bestuur weer goedgemutst aan de slag gegaan. Nadat we eind december de

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

W A N T V E L D N I E U W S nr. 52

W A N T V E L D N I E U W S nr. 52 W A N T V E L D N I E U W S nr. 52 Redactie: Jack Frauenfelder, Renate van der Geer, Suzan van Gulik, George Hageman en Roos Verhoeff. Illustratie: Christiaan Drost(www.christiaandrost.nl) Inhoud Inleiding

Nadere informatie