SUPERHOME PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPERHOME PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 -"

Transcriptie

1 SUPERHOME PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN VOORWOORD Uw contract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en onze wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen nauwkeurig weer. 2. De bijzondere voorwaarden beschrijven de persoonlijke gegevens van uw contract. Ze vermelden de waarborgen die u heeft onderschreven, de door u verzekerde bedragen en de te betalen premies. Hoe moet u deze voorwaarden raadplegen? 1. De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de rangschikking van de algemene voorwaarden van uw contract. 2. De algemene bepalingen geven u de juiste draagwijdte van bepaalde termen en woorden Kosten voor het huren van voorlopige lokalen Kosten voor de herstelling van de tuin, 5 beplantingen inbegrepen 5.6. Blussings- en behoudskosten Reddingskosten Expertisekosten Vergoedingslimieten 5 Artikel 6. Voor welke bedragen zijn de goederen 5 verzekerd? 6.1. Hoe worden de verzekerde bedragen 5 vastgesteld? Gebouw Inhoud Wijziging van de verzekerde bedragen Indexatie van de verzekerde bedragen 6 HOOFDSTUK II - DE WAARBORGEN Afdeling I - Brand 6 Artikel 7. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 6 Artikel 8. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 7 Artikel 9. Welke schade is uitgesloten? 7 INHOUDSTAFEL Afdeling II - Arbeidsconflicten en aanslagen 7 Artikel 10. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 7 HOOFDSTUK I - OMVANG VAN DE VERZEKERING blz. Artikel 1. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2. Wie is de begunstigde van de verzekering? 3 Artikel 3. Waar bent u verzekerd? 3.1. In geval van verzekering van het gebouw Indien u een gedeelte van de inhoud 3 verplaatst 3.3. Indien u verhuist: - in België 3 - naar het buitenland Indien u in dit contract uw gewone verblijfplaats 3 hebt laten verzekeren geniet u van De verzekering vakantieverblijf De verzekering van het gemeubileerd 3 verblijf dat wordt gehuurd door uw kinderen die studeren 3.5. Wat vergoedt de maatschappij? Welke zijn de verzekerde gevaren? 3 Artikel 4. Indien u de volledige waarborg SUPERHOME onderschrijft, geniet u van: 4.1. De supersonische bang Waarborg overlijden - Invaliditeit - 4 Verplegingskosten Artikel 5. Welke zijn de bijkomende waarborgen? Verhaal van de huurders of gebruikers Verhaal van derden Tijdelijke onbruikbaarheid Artikel 11. Welke zijn de gedekte schadegevallen? 7 Artikel 12. Welk is de basiswaarborg? 7 Artikel 13. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 7 Afdeling III - Storm - hagel sneeuw- en ijsdruk 7 Artikel 14. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 7 Artikel 15. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 8 Artikel 16. Welke schade is uitgesloten? 8 Afdeling IV - Waterschade 8 Artikel 17. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 8 Artikel 18. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 8 Artikel 19. Welke schade is uitgesloten? 8 Afdeling V - Glasbreuk 9 Artikel 20. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 9 Artikel 21. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 9 Artikel 22. Volgende uitbreiding is verworven: 9 Breuk van sanitaire apparaten Artikel 23. Welke schade is uitgesloten? 9

2 Afdeling VI - Diefstal 9 Artikel 24. Tegen welke voorvallen bent u 9 verzekerd? Artikel 25. Zijn eveneens begrepen in de 9 verzekering Artikel 26. Welke zijn de verzekerde goederen? 10 Artikel 27. Welke schade is uitgesloten? 10 Artikel 28. Wat gebeurt er indien de voorwerpen 10 teruggevonden worden? Afdeling VII - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 10 gebouw Artikel 29. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 10 Artikel 30. Welke zijn de vergoedingslimieten? 10 Artikel 31. Wanneer komt uw contract tussen? 10 Artikel 32. Welke schade is uitgesloten? 10 Afdeling VIII - Aardbevingen 11 Artikel 33. Welke zijn de voorwaarden tot dekking? 11 Artikel 34. Welke zijn de verzekerde goederen? 11 Artikel 35. Wat is de vergoeding? 11 Artikel 36. Welke zijn de schattings- en vergoedings- 11 modaliteiten? Artikel 37. Welke schade is uitgesloten? 11 Afdeling IX - Onrechtstreekse verliezen 11 Artikel 38. Wat is het doel van deze waarborg? 11 Afdeling X - Bedrijfsschade 11 Artikel 39. Wat is de omvang van de waarborg? 11 Artikel 40. Welke zijn de verzekerde gevaren? 11 Artikel 41. Definitie van de termen 11 Artikel 42. Hoe wordt de vergoeding vastgesteld? 11 Artikel 43. Welke schade is uitgesloten? 12 HOOFDSTUK III - UW VERPLICHTINGEN Artikel 47. De betaling van de premie 13 Artikel 48. Pluraliteit van verzekeringsnemers 14 Artikel 49. De beschrijving van het risico Vermindering van het risico Verzwaring van het risico 14 Artikel 50. Preventie en controle 15 HOOFDSTUK IV - DE SCHADEGEVALLEN Artikel 51. Wat moet u doen in geval van schade? 15 Artikel 52. Wie schat de getroffen goederen en de 15 schade? Artikel 53. Hoe zal de vergoeding worden vastgesteld? Overdraagbaarheid Evenredigheidsregel in geval van ontoereikend-16 heid van de verzekerde bedragen Artikel 54. Binnen welke termijn zal de vergoeding 17 worden uitgekeerd? Artikel 55. Welk verhaal kunnen we uitoefenen? 18 HOOFDSTUK V - HET VERLOOP VAN UW CONTRACT Artikel 56. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 18 Artikel 57. Wanneer mag het contract opgezegd 18 worden vóór zijn normale eindvervaldag? Artikel 58. Wat gebeurt er indien we ons tarief 19 verhogen? Artikel 59. Wat gebeurt er in geval van overdracht 19 van eigendom en polisoverdracht? Artikel 60. Jurisdictie 19 HOOFDSTUK VI - ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling XI - Bijstand woning 12 Artikel 44. Voor welke voorvallen bent u gedekt? 12 Afdeling XII - Collectieve polis 13 Artikel 45. Wat is een collectieve polis? 13 Afdeling XIII - Algemene uitsluitingen 13 Artikel 46. Welke schade is uitgesloten?

3 HOOFDSTUK I - OMVANG VAN DE VERZEKERING Artikel 1. Voorwerp van de verzekering De maatschappij waarborgt, door onderhavig contract, dat onderworpen is aan de wet van 25 juni 1992 alsook aan het Koninklijk Besluit van 24 december 1992, de vergoeding van de schade die u (en voor rekening of ten voordele van wie de verzekering gesloten is) kan lijden en de aansprakelijkheden die u kan oplopen ingevolge een schadegeval dat de aangeduide goederen, waarvoor dekking voorzien is in de bijzondere voorwaarden, treft. Indien u huurder of gebruiker van het gebouw bent, waarborgt de maatschappij de aansprakelijkheid van de schade die u oploopt uit hoofde van de artikels 1732, 1733 en 1735 of 1303 van het Burgerlijk Wetboek. De maatschappij waarborgt de risico s en de gevaren beschreven in de bijzondere voorwaarden. Artikel 2. Wie is de begunstigde van het contract? U als ondertekenaar en iedereen die verzekerde is. Artikel 3. Waar bent u verzekerd? 3.1. In geval van verzekering van: - het gebouw: op het adres dat in de bijzondere voorwaarden van uw contract staat vermeld; - de inhoud: die zich bevindt in het aangeduide gebouw, met inbegrip van de bijhorende aangrenzende binnenplaatsen en tuinen Indien u een gedeelte van de inhoud verplaatst: In België is de verzekering geldig op de plaatsen vermeld in de bijzondere voorwaarden. De inboedel, voertuigen uitgesloten, blijft bij zijn tijdelijke verplaatsing in andere gebouwen in Europa maximum gedurende negentig dagen gedekt; dit geldt voor de afdelingen brand, waterschade en glasbreuk. Voor de afdeling diefstal is de dekking slechts verworven indien de diefstal werd gepleegd door inbraak met geweld of bedreiging. Deze uitbreiding, verzekerd zonder toepassing van de evenredigheidsregel, wordt toegestaan tot beloop van 20 % van de voor inhoud verzekerde waarde. Wat de risico s dienend als kantoor en/of handelszaak betreft, zal de waarborg diefstal op de nieuwe ligging slechts toegekend worden na inspectie ervan en na schriftelijk akkoord van de maatschappij Indien u verhuist: - In België: * U geniet gedurende dertig dagen, vanaf de dag waarop het gebouw te uwer beschikking wordt gesteld, op beide plaatsen van de waarborg die in uw contract vermeld staat, binnen de grenzen van de verzekerde bedragen. De waarborg diefstal wordt u echter uitsluitend verleend als u verblijft in het gebouw waar de diefstal werd gepleegd; * Na dertig dagen zal u alleen nog verzekerd zijn op de plaats waarnaar u bent verhuisd; * Wanneer u ons de ligging van het nieuwe risico meedeelt, vergeet dan niet te vermelden of de verzekerde bedragen al dan niet moeten worden aangepast; * Artikel 49 betreffende de beschrijving van het risico is van toepassing Naar het buitenland: * Uw contract eindigt op de datum van de verhuizing Indien u in dit contract uw gewone verblijfplaats hebt laten verzekeren, geniet u van volgende waarborgen: De verzekering van uw vakantieverblijf Tijdens uw tijdelijke verplaatsingen over de gehele wereld, waarborgt de maatschappij eveneens de materiële schadeloosstellingen waartoe u zou kunnen gehouden zijn ten gevolge van schade veroorzaakt aan het gebouw (hotel inbegrepen) en aan de inhoud, in uw hoedanigheid van huurder of gebruiker, voor een periode die geen negentig nachten per verzekeringsjaar overschrijdt De verzekering van het studentenverblijf gelegen in België of een ander land van de Europese Unie De maatschappij vergoedt: - de materiële schade waartoe u kan gehouden zijn aan het gebouw of het deel van het gebouw dat door of voor uw kinderen gehuurd wordt en door hen gebruikt wordt voor hun studies, voor zover u er geen eigenaar van bent. - de schade aan de verzekerde inhoud overgebracht naar het studentenverblijf. Wij verzaken aan het verhaal dat wij zouden kunnen uitoefenen tegenover iedere derde medebewoner van het verblijf en dit zoals voorzien in artikel 55. De bijkomende waarborgen, voorzien door artikel 5, zijn eveneens verzekerd De verzekering van lokalen gehuurd ter gelegenheid van een familiefeest gelegen in België of een ander land van de Europese Gemeenschap De verzekering van een private autobergplaats, gelegen in België en zich bevindend op een ander adres dan dit vermeld in de bijzondere voorwaarden, of u er nu eigenaar of huurder van bent. Deze uitbreiding is echter niet van toepassing op buildings Wat vergoedt de maatschappij? De vergoeding per schadegeval is beperkt tot het verzekerd bedrag op gebouw (eigenaar, huurder of deel in de mede-eigendom) van uw gewone verblijfplaats. Nochtans voor wat de verblijfplaats van de student betreft is er een vergoedingslimiet die gelijk is aan 50 % van het verzekerd kapitaal op gebouw (eigenaar of huurder). Voor de private autobergplaats is de vergoedingslimiet vastgesteld op 25 % van het bedrag verzekerd op gebouw (eigenaar of huurder) Welke zijn de gedekte gevaren? De waarborguitbreiding is u verworven voor de afdelingen brand, waterschade en glasbreuk, voor zover deze vermeld staan in de bijzondere voorwaarden zonder toepassing van de evenredigheidsregel en na uitputting van de waarborgen die het voorwerp uitmaken van een specifieke verzekering. Artikel 4. Indien u de volledige waarborg SUPERHOME onderschrijft (d.w.z. volgens hoofdstuk II afdelingen I, II, III, IV, V en VII), geniet u van: 4.1. De supersonische bang Waarborg De maatschappij waarborgt de stoffelijke schade veroorzaakt aan de buitenruiten en aan het dak van het aangeduide gebouw,

4 door uitwerking van een bang veroorzaakt door luchtvaartuigen die tegen een supersonische snelheid vliegen Uitsluitingen Is niet gedekt, de schade: - veroorzaakt aan alle andere delen van het gebouw (behalve voornoemde buitenruiten en het dak); - die veroorzaakt werd door het laag overvliegen van een luchtvaartuig en niet door een supersonische bang; - veroorzaakt aan ruiten of spiegelglas die normaal uitgesloten worden door de afdeling glasbreuk, artikel Vergoeding De schadevergoeding is beperkt tot per schadegeval. De schade berokkend aan goederen in mede-eigendom wordt vergoed in verhouding tot het deel van de verzekerde in deze medeeigendom Welke zijn uw verplichtingen? In geval van schade verbindt u zich ertoe binnen de eerstvolgende 24 uur klacht neer te leggen bij de rijkswacht of lokale politie aan wie u tussenkomst vraagt voor onmiddellijke vaststelling van de bang en zijn schadelijke gevolgen. De door de maatschappij verschuldigde schadevergoeding wordt slechts uitbetaald wanneer u het bewijs levert in dit verband alle nodige stappen te hebben ondernomen Waarborg overlijden - invaliditeit - behandelingskosten Waarborg Overlijden Wanneer een verzekerde, ten gevolge van een door onderhavig contract gedekt schadegeval, slachtoffer is van een ongeval met overlijden binnen het jaar volgend op dit ongeval, betaalt de maatschappij aan de hierna vermelde begunstigde een kapitaal uit van per slachtoffer met een maximum van per schadegeval. Onder begunstigde wordt verstaan de verzekerde, bij gebrek de echtgenote, bij gebrek de kinderen van de verzekerde elk voor een gelijk aandeel. Bij gebrek aan een aangeduide begunstigde komt de maatschappij tussen in de begrafeniskosten met een maximum van per schadegeval Bestendige invaliditeit De bestendige invaliditeit, overkomen en geconsolideerd binnen het jaar volgend op het ongeval, wordt gelijkgesteld met bovenvermeld geval van overlijden en dit voor zover deze invaliditeit 80 % overschrijdt volgens het Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten. Zijn van toepassing voor huidige waarborg, alle bepalingen voorzien in het geval overlijden met betrekking tot het schadegeval, de verzekerden en de vergoedingen. De vergoeding is betaalbaar aan het slachtoffer of aan zijn wettelijke vertegenwoordiger Behandelingskosten Wanneer een verzekerde of een vrijwillige redder door een door onderhavig contract gedekt schadegeval gekwetst wordt tijdens het redden van verzekerde goederen, betaalt de maatschappij de noodzakelijke behandelingskosten terug die binnen het jaar volgend op het ongeval uitgegeven werden en dit ten bedrage van 620 per slachtoffer met een maximum van per schadegeval. Deze waarborg is verworven in aanvulling en na uitputting van alle andere, al dan niet privétussenkomsten, zelfs deze voorzien door een contract met een latere aanvangsdatum. De maatschappij behoudt het recht op verhaal tegen eventueel aansprakelijke derden De in huidig artikel vermelde bedragen zijn vastgesteld tegen een referentie-index van 375. Artikel 5. Welke zijn de bijkomende waarborgen? Uitbreidingen die door de maatschappij worden gewaarborgd in geval van een gedekt schadegeval Verhaal van de huurders of gebruikers De aansprakelijkheid in geval van ramp, ingevolge de schade te wijten aan een constructiefout of een onderhoudsgebrek aan de gebouwen, opgelopen door de verzekerde in zijn hoedanigheid van: - verhuurder, uit hoofde van artikel 1721, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek ten opzichte van de huurders; - eigenaar tegenover de gebruikers andere dan de huurders Verhaal van derden Tegen de verzekerde uitgeoefend uit hoofde van artikel 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt aan goederen van derden, gasten inbegrepen, door een gedekt schadegeval dat in het aangeduide goed is ontstaan. Hierboven vermelde waarborgen worden uitgebreid tot de kosten en tijdelijke onbruikbaarheid alsook tot de bewezen bedrijfsschade (permanente algemene onkosten verhoogd met het uitbatingresultaat indien winstgevend of verminderd met deze indien verlieslatend) die huurders, gebruikers of derden oplopen. De tussenkomst van de maatschappij is beperkt tot en ten aanvullende titel Tijdelijke onbruikbaarheid (met uitsluiting van de bedrijfsschade) Onder «tijdelijke onbruikbaarheid» verstaat men: - de onroerende genotderving opgelopen door de eigenaar, geschat op de verhuurwaarde van de betrokken lokalen; - verlies van huurgeld verhoogd met lasten opgelopen door de verhuurder, indien de betrokken lokalen werkelijk in huur gegeven waren op het ogenblik van het schadegeval; - de aansprakelijkheid van de verzekerde voor de hiervoor vermelde schade. Het huurverlies is beperkt tot de effectieve beschadigde of onbruikbaar geworden lokalen ingevolge het schadegeval

5 Het is beperkt tot de normale duur voor de heropbouw, zonder evenwel de duurtijd van 12 maanden, vanaf de datum van het schadegeval, te overtreffen Huurkosten van voorlopige lokalen, hotel inbegrepen Indien de verzekerde lokalen onbruikbaar geworden zijn, op basis van dezelfde beperkingen voorzien in punt Kosten voor de herstelling van de tuin Beplantingen inbegrepen Blussings- en behoudskosten die bedachtzaam worden gedaan om de verzekerde goederen te beschermen bij een schadegeval overkomen in het aangeduide gebouw of in een naburig gebouw, alsmede de afbraak- en opruimingskosten die nodig zijn voor de heropbouw en het herstel van de beschadigde goederen Reddingskosten De kosten die voortvloeien zowel uit de maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken als uit dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, worden, mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, door de verzekeraar gedragen, ook wanneer de aangewende pogingen vruchteloos zijn gebleven Expertisekosten Expertisekosten (alle taksen inbegrepen) door de verzekerde betaald, tot beloop van de percentages of bedragen (ABEX 375) hierna vastgesteld en berekend op het bedrag van de vergoedingen verschuldigd op de verzekeringen andere dan aansprakelijkheidsverzekeringen: Bedrag van de vergoeding van 0 tot 3 718,99 5 % van tot ,99 van tot ,99 % van terugbetaling van de kosten ,5 % op het gedeelte boven % op het gedeelte boven van tot ,5 % op het ,99 gedeelte boven van tot ,75 % op het ,99 gedeelte boven hoger dan ,35 % op het gedeelte boven Vergoedingslimieten De waarborgen bepaald onder de rubrieken 5.1., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. zijn gedekt tot beloop van: % van het op de aangeduide goederen verzekerde bedrag, gebouw en inhoud, wat de afdelingen brand en arbeidsconflicten en aanslagen betreft; - 10 % van dat bedrag voor ieder van de afdelingen storm-, hagel-, ijs- en sneeuwdrukschade, diefstal, waterschade en glasbreuk. De waarborg bepaald onder punt 5.2. is gedekt tot beloop van 100 % van het op de aangeduide goederen verzekerde bedrag, gebouw en inhoud, met een minimum van , De waarborg bepaald onder punt 5.7. is gedekt tot beloop van 100 % van het verzekerde bedrag van de aangeduide goederen, gebouw en inhoud, met een maximum van ,90. De evenredigheidsregel is niet toepasselijk op de bijkomende waarborgen. Artikel 6. Voor welke bedragen zijn de goederen verzekerd? 6.1. Hoe worden de verzekerde bedragen vastgesteld? De te verzekeren bedragen worden vastgesteld op uw verantwoordelijkheid. Deze bedragen die alle taksen bevatten in de mate dat deze noch aftrekbaar noch terugvorderbaar zijn, dienen steeds vastgesteld te worden volgens de volgende voorzieningen: Gebouw Eigenaar - van het gehele gebouw: in nieuwwaarde; - van een gedeelte van het gebouw: in nieuwwaarde, zowel voor de privé-gedeelten als voor het aandeel in de gemeenschappelijke delen waarvan verzekerde eigenaar is Huurder of gebruiker - van het gehele gebouw: in werkelijke waarde; - van een gedeelte van het gebouw: in werkelijke waarde, zowel voor dit gedeelte als voor de andere gedeelten in de mate dat de verzekerde hiervoor contractueel kan aansprakelijk gesteld worden Inhoud Inboedel: in nieuwwaarde, behalve: - kleding en linnengoed: in werkelijke waarde; - niet-motorische rijtuigen: in werkelijke waarde, zonder echter de prijs van de nieuwwaarde van nieuwe goederen van soortgelijke aard te overtreffen; - stijlmeubelen, kunst- en verzamelvoorwerpen, juwelen, voorwerpen uit edelmetaal en meer bepaald alle zeldzame of kostbare voorwerpen: naar hun vervangingswaarde behalve indien er door beide partijen een bepaalde waarde overeengekomen werd; - motorrijtuigen en aanhangwagens die geen koopwaren zijn: naar hun verkoopwaarde Materieel: in werkelijke waarde, zonder echter de prijs van de nieuwwaarde van nieuw materieel van soortgelijke aard te overtreffen. Nochtans, wat documenten, plannen en modellen, magnetische banden en andere steunmiddelen van informatica betreft: naar de prijs van hun materiële wedersamenstelling, met uitsluiting van opzoekings- en studiekosten Koopwaren: naar hun kostprijs.

6 Nochtans worden de koopwaren, toebehorend aan het cliënteel, die bij de verzekerde zijn ondergebracht, geschat naar hun werkelijke waarde, tenzij het autovoertuigen of hun aanhangwagens betreft die vastgesteld worden naar hun verkoopwaarde Huisdieren: naar de prijs van de dag zonder rekening te houden met hun wedstrijd- of competitiewaarde Landbouw-, tuinbouw- of fruitteeltproducten: naar de prijs van de dag Waarden: voor hun dagwaarde Wijziging van de verzekerde bedragen Tijdens de duur van het contract kan u te allen tijde de verzekerde bedragen wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de waarde van de aangeduide goederen waarop ze betrekking hebben Indexering van de verzekerde bedragen Wat is het voordeel van de indexering? De waarde van de verzekerde goederen evolueert voortdurend, waardoor een kloof ontstaat tussen die waarde en de bedragen die u liet verzekeren op het ogenblik dat u het contract onderschreef. Door de indexering worden die bedragen jaarlijks automatisch aangepast. Zo leidt de indexering tot een betere overeenstemming tussen de waarde van de verzekerde goederen en de verzekerde bedragen. Hoe werkt de indexering? Indien de partijen het overeengekomen zijn, worden de verzekerde bedragen, de premies, alsmede de vergoedingslimieten, wanneer ze in volstrekte cijfers uitgedrukt worden, op de jaarlijkse vervaldag van de premie gewijzigd volgens de verhouding tussen: - het meest recente indexcijfer van de bouwkosten dat semestrieel vastgelegd wordt door een organisme van onafhankelijke experts dat aangeduid wordt door het Belgisch Comiteit van Brandverzekeraars, dat organisme op dit ogenblik ABEX (de Belgische Vereniging van Experts) zijnde en - het bij de afsluiting in de bijzondere voorwaarden aangeduide indexcijfer, voor de verzekerde bedragen en de premies. - het indexcijfer ABEX 375 voor de vergoedingslimieten. Voor wat de bijkomende waarborg «verhaal van derden», de vrijstelling en de waarborg «burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw» betreft, wordt er aangestipt dat deze bedragen verbonden zijn aan de evolutie van de index der consumptieprijzen. De basisindex is deze van de maand december 1983, hetzij 119,64 (basis 1981=100). Voor de bijkomende waarborg «reddingskosten» wordt er aangestipt dat dit bedrag eveneens verbonden is aan de evolutie van de index der consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand november 1992, hetzij 113,77 (basis 1998=100). Bij schadegeval vervangt, indien het hoger is, het meest recente indexcijfer dat vóór het schadegeval werd vastgesteld, het indexcijfer dat in aanmerking kwam voor de laatst vervallen premie. Bij afschaffing van de evenredigheidsregel is de indexatie verplicht HOOFDSTUK II - DE WAARBORGEN De hierna volgende afdelingen kunnen verzekerd worden mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden. AFDELING I - BRAND Artikel 7. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? Brand, rechtstreekse blikseminslag die materieel werd vastgesteld, ontploffing of implosie. Onder ontploffing of implosie verstaat men een plotse en hevige werking van krachten ten gevolge van druk of depressie van gassen of dampen. Is eveneens verzekerd, andere schade dan brandschade, schade door ontploffing of implosie veroorzaakt door: 7.1. De inwerking van elektriciteit of onrechtstreekse blikseminslag op elektrische toestellen en installaties met uitzondering van smeltzekeringen, lampen, tubes, televisieschermen en indien het risico voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt het elektrisch materieel dat aan de definitie van de koopwaren beantwoordt. Bij verzekerd schadegeval verleent de maatschappij dekking, zonder toepassing van de evenredigheidsregel van bedragen, tot beloop van 5 000, voor het geheel van de volgende uitbreidingen: De stoffelijke schade aan de door de brandpolis verzekerde goederen en veroorzaakt door: Rook, warmte of dampen De kosten voor het opmaken en opnieuw in goede staat brengen van wanden, vloeren, met het oog op de herstelling van een defecte elektrische installatie De schadevergoeding voor deze apparaten is beperkt tot per toestel. Voor zover de beschadigde apparaten niet tot het materieel behoren, gebeurt de schadevergoeding in nieuwwaarde onder aftrek van een forfaitaire vetusteit van 5 % per ouderdomsjaar. Indien deze apparaten jonger zijn dan 6 jaar, zal er geen vetusteit afgetrokken worden indien er overgegaan wordt tot herstelling van de beschadigde toestellen mits voorlegging van de voldane factuur van de hersteller De temperatuurwijziging die voortvloeit uit een schadegeval gedekt door huidig artikel met een maximum van per schadegeval, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Voor wat de burelen en/of handelszaken betreft wordt de waarborg beperkt tot de schade veroorzaakt door brand, bliksem, ontploffing en schokstoot van voertuigen en dit voor de goederen die beantwoorden aan de definitie van de «koopwaren» Elektrocutie van dieren Rook of roet die ontsnapt uit verwarmings- of keukenapparaten verbonden aan een schoorsteen van het gebouw ingevolge een plotse, abnormale of gebrekkige werking van dit apparaat. 7.5 De schokstoot van dieren, voertuigen te land, ruimte- of luchtvaartuigen, meteorieten of van gedeelten ervan en van alle voorwerpen die ingevolge dergelijk feit weggeslingerd of omvergeworpen worden. Blijft nochtans uitgesloten, de schade veroorzaakt door de voertuigen die eigendom zijn of onder be-

7 waking staan van de verzekerde of van personen die hij in dienst heeft of die het aangeduide gebouw gebruiken Het vallen van bomen die u toebehoren, zelfs indien dit het gevolg is van rooien of snoeien Een diefstal, een poging tot diefstal, een daad van vandalisme of kwaad opzet tijdens een diefstal of poging tot diefstal, de schade met braak toegebracht aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw evenals de diefstal van een gedeelte van het hoofdgebouw gepleegd in de verzekerde lokalen met regelmatige bewoning, voor zover: - de genoemde lokalen niet in aanbouw, herstelling of verbouwing zijn; - het gebouw niet langer dan 3 maand ongebruikt is. De schade aan roerende goederen blijft evenwel uitgesloten van deze waarborguitbreiding. De schadeloosstelling van de stoffelijke schade wordt verleend zonder toepassing van de evenredigheidsregel en is beperkt tot Deze dekking is verworven ongeacht of de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker van het gebouw is. De schadeloosstelling wordt verhoogd naar voor zover de waarborg diefstal onderschreven werd in het kader van dit contract. Artikel 8. Zijn eveneens begrepen in de verzekering: De vergoeding van de stoffelijke schade veroorzaakt door: - bedachtzaam verleende hulp, blussings-, beschuttingsen reddingsmiddelen; - slopen op bevel van de overheid om de uitbreiding van de schade te beperken; - instorting als rechtstreeks en exclusief gevolg van een gedekt schadegeval; - gisting of spontane ontbranding indien deze gevolgd wordt door brand of ontploffing; - rook, warmte, bijtende dampen en atmosferische neerslag, als gevolg van een gedekt schadegeval. Artikel 9. Welke schade is uitgesloten: - de gehele of gedeeltelijke vernieling van de voorwerpen die in of op een vuurhaard gevallen, geworpen of gelegd zijn; - de schroeischade, de schade door oververhitting (behalve bij elektriciteitsrisico) en alle schade zonder ontvlamming; - de schade veroorzaakt door ontploffing of implosie aan de apparaten of recipiënten zelf, indien deze ontploffing of implosie te wijten is aan slijtage of eigen gebrek. Deze uitsluiting wordt toegepast op het volledige apparaat waarvan het recipiënt zou deel uitmaken; - de schade door rook en roet afkomstig uit open haarden of industriële apparaten andere dan verwarmings- of keukentoestellen. AFDELING II - ARBEIDSCONFLICTEN EN AANSLAGEN Artikel 10. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? Onder arbeidsconflicten verstaat men elke collectieve betwisting, in welke vorm die zich ook voordoet, in het kader van arbeidsverhoudingen, met inbegrip van: Staking: door een groep werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk Lock-out: voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een arbeidsconflict Onder aanslag verstaat men alle vormen van oproer, volksbewegingen, daden van terrorisme of van sabotage, namelijk: Oproer: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die met de handhaving van de openbare orde belast zijn zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen Volksbeweging: gewelddadige beweging, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen die zonder dat er opstand is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden Daad van terrorisme of sabotage: clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen die vernield worden: - hetzij om indruk te maken op het publiek en een klimaat van onveiligheid te scheppen (terrorisme); - hetzij om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen (sabotage). Artikel 11. Welke zijn de gedekte schadegevallen? Is verzekerd, alle schade: die rechtstreeks aan de verzekerde goederen veroorzaakt wordt door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of aan een aanslag; die zou voortspruiten uit maatregelen die in voornoemd geval genomen zijn door een wettelijk gevormd gezag voor de beveiliging en de bescherming van de verzekerde goederen. Artikel 12. Wat is de basiswaarborg? Voornoemde waarborg wordt toegekend voor de eenvoudige risico s (zie algemene bepalingen), tot beloop van 100 % van de verzekerde waarde voor het gebouw en de inhoud met een maximumvergoedingsgrens van ,56. Artikel 13. Zijn eveneens in de verzekering begrepen: de vergoeding van de stoffelijke schade veroorzaakt door: - bedachtzaam verleende hulp, alle blussings-, beschuttings- en reddingsmiddelen; - slopen op bevel van de overheid om de uitbreiding van de schade te beperken; - instorting als rechtstreeks en exclusief gevolg van een gedekt schadegeval. AFDELING III - STORM, HAGEL, SNEEUW- & IJSDRUK Artikel 14. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? De rechtstreekse werking van stormwind of hagel of het stoten van de verzekerde goederen door voorwerpen die tijdens die gebeurtenissen weggeslingerd of omvergeworpen worden Regen, sneeuw of hagelstenen die het aangeduide gebouw binnendringen omdat het reeds door

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Handel Plus Algemene Voorwaarden

Handel Plus Algemene Voorwaarden Handel Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Handel Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Woning Select Algemene Voorwaarden

Woning Select Algemene Voorwaarden Woning Select Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Woning Select Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Baloise Insurance

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014 ING Globale Woning- en Gezinsverzekering Algemene voorwaarden Schade? Bel ING Assist Line 24 u op 24 02 550 06 00 GWG-N-03-2014 @# INLEIDING DE VERZEKERINGSPOLIS Deze verzekeringspolis is een overeenkomst

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................ 3 SPECIALE VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0002736-90 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel e-mail: info@inginsurance.be

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r a l w a t u d i e r b a a r i s A l g e m e n e V o o r w a a r d e n Mevrouw, Mijnheer, U hebt Hexagon gekozen voor de verzekering van uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0065438-33 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel E info@inginsurance.be T +32 3 244 66 88

Nadere informatie

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen ALGEMENE VOORWAARDEN Brand woningen, kantoren, vrije beroepen Ref.: INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Verzekerden en voorwerp van de verzekering 2 3-001-2005-01 HOOFDSTUK 2 WAARBORGEN

Nadere informatie

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art.

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art. Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes

Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014 Voorwaarden alle risico s Apparthomes INLEIDING Beste verzekerde, Uw verzekeringsovereenkomst bestaat uit twee delen: 1. Algemene voorwaarden Hierin wordt

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010 IDEAL PROPERTY Algemene Voorwaarden Uitgave P&V 291/06-2010 P&V Verzekeringen cvba Koningsstraat 151-1210 Brussel België TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 1. Principes 5 2. Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 -

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie