SUPERHOME PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPERHOME PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 -"

Transcriptie

1 SUPERHOME PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN VOORWOORD Uw contract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en onze wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen nauwkeurig weer. 2. De bijzondere voorwaarden beschrijven de persoonlijke gegevens van uw contract. Ze vermelden de waarborgen die u heeft onderschreven, de door u verzekerde bedragen en de te betalen premies. Hoe moet u deze voorwaarden raadplegen? 1. De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de rangschikking van de algemene voorwaarden van uw contract. 2. De algemene bepalingen geven u de juiste draagwijdte van bepaalde termen en woorden Kosten voor het huren van voorlopige lokalen Kosten voor de herstelling van de tuin, 5 beplantingen inbegrepen 5.6. Blussings- en behoudskosten Reddingskosten Expertisekosten Vergoedingslimieten 5 Artikel 6. Voor welke bedragen zijn de goederen 5 verzekerd? 6.1. Hoe worden de verzekerde bedragen 5 vastgesteld? Gebouw Inhoud Wijziging van de verzekerde bedragen Indexatie van de verzekerde bedragen 6 HOOFDSTUK II - DE WAARBORGEN Afdeling I - Brand 6 Artikel 7. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 6 Artikel 8. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 7 Artikel 9. Welke schade is uitgesloten? 7 INHOUDSTAFEL Afdeling II - Arbeidsconflicten en aanslagen 7 Artikel 10. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 7 HOOFDSTUK I - OMVANG VAN DE VERZEKERING blz. Artikel 1. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2. Wie is de begunstigde van de verzekering? 3 Artikel 3. Waar bent u verzekerd? 3.1. In geval van verzekering van het gebouw Indien u een gedeelte van de inhoud 3 verplaatst 3.3. Indien u verhuist: - in België 3 - naar het buitenland Indien u in dit contract uw gewone verblijfplaats 3 hebt laten verzekeren geniet u van De verzekering vakantieverblijf De verzekering van het gemeubileerd 3 verblijf dat wordt gehuurd door uw kinderen die studeren 3.5. Wat vergoedt de maatschappij? Welke zijn de verzekerde gevaren? 3 Artikel 4. Indien u de volledige waarborg SUPERHOME onderschrijft, geniet u van: 4.1. De supersonische bang Waarborg overlijden - Invaliditeit - 4 Verplegingskosten Artikel 5. Welke zijn de bijkomende waarborgen? Verhaal van de huurders of gebruikers Verhaal van derden Tijdelijke onbruikbaarheid Artikel 11. Welke zijn de gedekte schadegevallen? 7 Artikel 12. Welk is de basiswaarborg? 7 Artikel 13. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 7 Afdeling III - Storm - hagel sneeuw- en ijsdruk 7 Artikel 14. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 7 Artikel 15. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 8 Artikel 16. Welke schade is uitgesloten? 8 Afdeling IV - Waterschade 8 Artikel 17. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 8 Artikel 18. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 8 Artikel 19. Welke schade is uitgesloten? 8 Afdeling V - Glasbreuk 9 Artikel 20. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 9 Artikel 21. Zijn eveneens begrepen in de verzekering 9 Artikel 22. Volgende uitbreiding is verworven: 9 Breuk van sanitaire apparaten Artikel 23. Welke schade is uitgesloten? 9

2 Afdeling VI - Diefstal 9 Artikel 24. Tegen welke voorvallen bent u 9 verzekerd? Artikel 25. Zijn eveneens begrepen in de 9 verzekering Artikel 26. Welke zijn de verzekerde goederen? 10 Artikel 27. Welke schade is uitgesloten? 10 Artikel 28. Wat gebeurt er indien de voorwerpen 10 teruggevonden worden? Afdeling VII - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 10 gebouw Artikel 29. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? 10 Artikel 30. Welke zijn de vergoedingslimieten? 10 Artikel 31. Wanneer komt uw contract tussen? 10 Artikel 32. Welke schade is uitgesloten? 10 Afdeling VIII - Aardbevingen 11 Artikel 33. Welke zijn de voorwaarden tot dekking? 11 Artikel 34. Welke zijn de verzekerde goederen? 11 Artikel 35. Wat is de vergoeding? 11 Artikel 36. Welke zijn de schattings- en vergoedings- 11 modaliteiten? Artikel 37. Welke schade is uitgesloten? 11 Afdeling IX - Onrechtstreekse verliezen 11 Artikel 38. Wat is het doel van deze waarborg? 11 Afdeling X - Bedrijfsschade 11 Artikel 39. Wat is de omvang van de waarborg? 11 Artikel 40. Welke zijn de verzekerde gevaren? 11 Artikel 41. Definitie van de termen 11 Artikel 42. Hoe wordt de vergoeding vastgesteld? 11 Artikel 43. Welke schade is uitgesloten? 12 HOOFDSTUK III - UW VERPLICHTINGEN Artikel 47. De betaling van de premie 13 Artikel 48. Pluraliteit van verzekeringsnemers 14 Artikel 49. De beschrijving van het risico Vermindering van het risico Verzwaring van het risico 14 Artikel 50. Preventie en controle 15 HOOFDSTUK IV - DE SCHADEGEVALLEN Artikel 51. Wat moet u doen in geval van schade? 15 Artikel 52. Wie schat de getroffen goederen en de 15 schade? Artikel 53. Hoe zal de vergoeding worden vastgesteld? Overdraagbaarheid Evenredigheidsregel in geval van ontoereikend-16 heid van de verzekerde bedragen Artikel 54. Binnen welke termijn zal de vergoeding 17 worden uitgekeerd? Artikel 55. Welk verhaal kunnen we uitoefenen? 18 HOOFDSTUK V - HET VERLOOP VAN UW CONTRACT Artikel 56. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 18 Artikel 57. Wanneer mag het contract opgezegd 18 worden vóór zijn normale eindvervaldag? Artikel 58. Wat gebeurt er indien we ons tarief 19 verhogen? Artikel 59. Wat gebeurt er in geval van overdracht 19 van eigendom en polisoverdracht? Artikel 60. Jurisdictie 19 HOOFDSTUK VI - ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling XI - Bijstand woning 12 Artikel 44. Voor welke voorvallen bent u gedekt? 12 Afdeling XII - Collectieve polis 13 Artikel 45. Wat is een collectieve polis? 13 Afdeling XIII - Algemene uitsluitingen 13 Artikel 46. Welke schade is uitgesloten?

3 HOOFDSTUK I - OMVANG VAN DE VERZEKERING Artikel 1. Voorwerp van de verzekering De maatschappij waarborgt, door onderhavig contract, dat onderworpen is aan de wet van 25 juni 1992 alsook aan het Koninklijk Besluit van 24 december 1992, de vergoeding van de schade die u (en voor rekening of ten voordele van wie de verzekering gesloten is) kan lijden en de aansprakelijkheden die u kan oplopen ingevolge een schadegeval dat de aangeduide goederen, waarvoor dekking voorzien is in de bijzondere voorwaarden, treft. Indien u huurder of gebruiker van het gebouw bent, waarborgt de maatschappij de aansprakelijkheid van de schade die u oploopt uit hoofde van de artikels 1732, 1733 en 1735 of 1303 van het Burgerlijk Wetboek. De maatschappij waarborgt de risico s en de gevaren beschreven in de bijzondere voorwaarden. Artikel 2. Wie is de begunstigde van het contract? U als ondertekenaar en iedereen die verzekerde is. Artikel 3. Waar bent u verzekerd? 3.1. In geval van verzekering van: - het gebouw: op het adres dat in de bijzondere voorwaarden van uw contract staat vermeld; - de inhoud: die zich bevindt in het aangeduide gebouw, met inbegrip van de bijhorende aangrenzende binnenplaatsen en tuinen Indien u een gedeelte van de inhoud verplaatst: In België is de verzekering geldig op de plaatsen vermeld in de bijzondere voorwaarden. De inboedel, voertuigen uitgesloten, blijft bij zijn tijdelijke verplaatsing in andere gebouwen in Europa maximum gedurende negentig dagen gedekt; dit geldt voor de afdelingen brand, waterschade en glasbreuk. Voor de afdeling diefstal is de dekking slechts verworven indien de diefstal werd gepleegd door inbraak met geweld of bedreiging. Deze uitbreiding, verzekerd zonder toepassing van de evenredigheidsregel, wordt toegestaan tot beloop van 20 % van de voor inhoud verzekerde waarde. Wat de risico s dienend als kantoor en/of handelszaak betreft, zal de waarborg diefstal op de nieuwe ligging slechts toegekend worden na inspectie ervan en na schriftelijk akkoord van de maatschappij Indien u verhuist: - In België: * U geniet gedurende dertig dagen, vanaf de dag waarop het gebouw te uwer beschikking wordt gesteld, op beide plaatsen van de waarborg die in uw contract vermeld staat, binnen de grenzen van de verzekerde bedragen. De waarborg diefstal wordt u echter uitsluitend verleend als u verblijft in het gebouw waar de diefstal werd gepleegd; * Na dertig dagen zal u alleen nog verzekerd zijn op de plaats waarnaar u bent verhuisd; * Wanneer u ons de ligging van het nieuwe risico meedeelt, vergeet dan niet te vermelden of de verzekerde bedragen al dan niet moeten worden aangepast; * Artikel 49 betreffende de beschrijving van het risico is van toepassing Naar het buitenland: * Uw contract eindigt op de datum van de verhuizing Indien u in dit contract uw gewone verblijfplaats hebt laten verzekeren, geniet u van volgende waarborgen: De verzekering van uw vakantieverblijf Tijdens uw tijdelijke verplaatsingen over de gehele wereld, waarborgt de maatschappij eveneens de materiële schadeloosstellingen waartoe u zou kunnen gehouden zijn ten gevolge van schade veroorzaakt aan het gebouw (hotel inbegrepen) en aan de inhoud, in uw hoedanigheid van huurder of gebruiker, voor een periode die geen negentig nachten per verzekeringsjaar overschrijdt De verzekering van het studentenverblijf gelegen in België of een ander land van de Europese Unie De maatschappij vergoedt: - de materiële schade waartoe u kan gehouden zijn aan het gebouw of het deel van het gebouw dat door of voor uw kinderen gehuurd wordt en door hen gebruikt wordt voor hun studies, voor zover u er geen eigenaar van bent. - de schade aan de verzekerde inhoud overgebracht naar het studentenverblijf. Wij verzaken aan het verhaal dat wij zouden kunnen uitoefenen tegenover iedere derde medebewoner van het verblijf en dit zoals voorzien in artikel 55. De bijkomende waarborgen, voorzien door artikel 5, zijn eveneens verzekerd De verzekering van lokalen gehuurd ter gelegenheid van een familiefeest gelegen in België of een ander land van de Europese Gemeenschap De verzekering van een private autobergplaats, gelegen in België en zich bevindend op een ander adres dan dit vermeld in de bijzondere voorwaarden, of u er nu eigenaar of huurder van bent. Deze uitbreiding is echter niet van toepassing op buildings Wat vergoedt de maatschappij? De vergoeding per schadegeval is beperkt tot het verzekerd bedrag op gebouw (eigenaar, huurder of deel in de mede-eigendom) van uw gewone verblijfplaats. Nochtans voor wat de verblijfplaats van de student betreft is er een vergoedingslimiet die gelijk is aan 50 % van het verzekerd kapitaal op gebouw (eigenaar of huurder). Voor de private autobergplaats is de vergoedingslimiet vastgesteld op 25 % van het bedrag verzekerd op gebouw (eigenaar of huurder) Welke zijn de gedekte gevaren? De waarborguitbreiding is u verworven voor de afdelingen brand, waterschade en glasbreuk, voor zover deze vermeld staan in de bijzondere voorwaarden zonder toepassing van de evenredigheidsregel en na uitputting van de waarborgen die het voorwerp uitmaken van een specifieke verzekering. Artikel 4. Indien u de volledige waarborg SUPERHOME onderschrijft (d.w.z. volgens hoofdstuk II afdelingen I, II, III, IV, V en VII), geniet u van: 4.1. De supersonische bang Waarborg De maatschappij waarborgt de stoffelijke schade veroorzaakt aan de buitenruiten en aan het dak van het aangeduide gebouw,

4 door uitwerking van een bang veroorzaakt door luchtvaartuigen die tegen een supersonische snelheid vliegen Uitsluitingen Is niet gedekt, de schade: - veroorzaakt aan alle andere delen van het gebouw (behalve voornoemde buitenruiten en het dak); - die veroorzaakt werd door het laag overvliegen van een luchtvaartuig en niet door een supersonische bang; - veroorzaakt aan ruiten of spiegelglas die normaal uitgesloten worden door de afdeling glasbreuk, artikel Vergoeding De schadevergoeding is beperkt tot per schadegeval. De schade berokkend aan goederen in mede-eigendom wordt vergoed in verhouding tot het deel van de verzekerde in deze medeeigendom Welke zijn uw verplichtingen? In geval van schade verbindt u zich ertoe binnen de eerstvolgende 24 uur klacht neer te leggen bij de rijkswacht of lokale politie aan wie u tussenkomst vraagt voor onmiddellijke vaststelling van de bang en zijn schadelijke gevolgen. De door de maatschappij verschuldigde schadevergoeding wordt slechts uitbetaald wanneer u het bewijs levert in dit verband alle nodige stappen te hebben ondernomen Waarborg overlijden - invaliditeit - behandelingskosten Waarborg Overlijden Wanneer een verzekerde, ten gevolge van een door onderhavig contract gedekt schadegeval, slachtoffer is van een ongeval met overlijden binnen het jaar volgend op dit ongeval, betaalt de maatschappij aan de hierna vermelde begunstigde een kapitaal uit van per slachtoffer met een maximum van per schadegeval. Onder begunstigde wordt verstaan de verzekerde, bij gebrek de echtgenote, bij gebrek de kinderen van de verzekerde elk voor een gelijk aandeel. Bij gebrek aan een aangeduide begunstigde komt de maatschappij tussen in de begrafeniskosten met een maximum van per schadegeval Bestendige invaliditeit De bestendige invaliditeit, overkomen en geconsolideerd binnen het jaar volgend op het ongeval, wordt gelijkgesteld met bovenvermeld geval van overlijden en dit voor zover deze invaliditeit 80 % overschrijdt volgens het Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten. Zijn van toepassing voor huidige waarborg, alle bepalingen voorzien in het geval overlijden met betrekking tot het schadegeval, de verzekerden en de vergoedingen. De vergoeding is betaalbaar aan het slachtoffer of aan zijn wettelijke vertegenwoordiger Behandelingskosten Wanneer een verzekerde of een vrijwillige redder door een door onderhavig contract gedekt schadegeval gekwetst wordt tijdens het redden van verzekerde goederen, betaalt de maatschappij de noodzakelijke behandelingskosten terug die binnen het jaar volgend op het ongeval uitgegeven werden en dit ten bedrage van 620 per slachtoffer met een maximum van per schadegeval. Deze waarborg is verworven in aanvulling en na uitputting van alle andere, al dan niet privétussenkomsten, zelfs deze voorzien door een contract met een latere aanvangsdatum. De maatschappij behoudt het recht op verhaal tegen eventueel aansprakelijke derden De in huidig artikel vermelde bedragen zijn vastgesteld tegen een referentie-index van 375. Artikel 5. Welke zijn de bijkomende waarborgen? Uitbreidingen die door de maatschappij worden gewaarborgd in geval van een gedekt schadegeval Verhaal van de huurders of gebruikers De aansprakelijkheid in geval van ramp, ingevolge de schade te wijten aan een constructiefout of een onderhoudsgebrek aan de gebouwen, opgelopen door de verzekerde in zijn hoedanigheid van: - verhuurder, uit hoofde van artikel 1721, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek ten opzichte van de huurders; - eigenaar tegenover de gebruikers andere dan de huurders Verhaal van derden Tegen de verzekerde uitgeoefend uit hoofde van artikel 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt aan goederen van derden, gasten inbegrepen, door een gedekt schadegeval dat in het aangeduide goed is ontstaan. Hierboven vermelde waarborgen worden uitgebreid tot de kosten en tijdelijke onbruikbaarheid alsook tot de bewezen bedrijfsschade (permanente algemene onkosten verhoogd met het uitbatingresultaat indien winstgevend of verminderd met deze indien verlieslatend) die huurders, gebruikers of derden oplopen. De tussenkomst van de maatschappij is beperkt tot en ten aanvullende titel Tijdelijke onbruikbaarheid (met uitsluiting van de bedrijfsschade) Onder «tijdelijke onbruikbaarheid» verstaat men: - de onroerende genotderving opgelopen door de eigenaar, geschat op de verhuurwaarde van de betrokken lokalen; - verlies van huurgeld verhoogd met lasten opgelopen door de verhuurder, indien de betrokken lokalen werkelijk in huur gegeven waren op het ogenblik van het schadegeval; - de aansprakelijkheid van de verzekerde voor de hiervoor vermelde schade. Het huurverlies is beperkt tot de effectieve beschadigde of onbruikbaar geworden lokalen ingevolge het schadegeval

5 Het is beperkt tot de normale duur voor de heropbouw, zonder evenwel de duurtijd van 12 maanden, vanaf de datum van het schadegeval, te overtreffen Huurkosten van voorlopige lokalen, hotel inbegrepen Indien de verzekerde lokalen onbruikbaar geworden zijn, op basis van dezelfde beperkingen voorzien in punt Kosten voor de herstelling van de tuin Beplantingen inbegrepen Blussings- en behoudskosten die bedachtzaam worden gedaan om de verzekerde goederen te beschermen bij een schadegeval overkomen in het aangeduide gebouw of in een naburig gebouw, alsmede de afbraak- en opruimingskosten die nodig zijn voor de heropbouw en het herstel van de beschadigde goederen Reddingskosten De kosten die voortvloeien zowel uit de maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken als uit dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, worden, mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, door de verzekeraar gedragen, ook wanneer de aangewende pogingen vruchteloos zijn gebleven Expertisekosten Expertisekosten (alle taksen inbegrepen) door de verzekerde betaald, tot beloop van de percentages of bedragen (ABEX 375) hierna vastgesteld en berekend op het bedrag van de vergoedingen verschuldigd op de verzekeringen andere dan aansprakelijkheidsverzekeringen: Bedrag van de vergoeding van 0 tot 3 718,99 5 % van tot ,99 van tot ,99 % van terugbetaling van de kosten ,5 % op het gedeelte boven % op het gedeelte boven van tot ,5 % op het ,99 gedeelte boven van tot ,75 % op het ,99 gedeelte boven hoger dan ,35 % op het gedeelte boven Vergoedingslimieten De waarborgen bepaald onder de rubrieken 5.1., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. zijn gedekt tot beloop van: % van het op de aangeduide goederen verzekerde bedrag, gebouw en inhoud, wat de afdelingen brand en arbeidsconflicten en aanslagen betreft; - 10 % van dat bedrag voor ieder van de afdelingen storm-, hagel-, ijs- en sneeuwdrukschade, diefstal, waterschade en glasbreuk. De waarborg bepaald onder punt 5.2. is gedekt tot beloop van 100 % van het op de aangeduide goederen verzekerde bedrag, gebouw en inhoud, met een minimum van , De waarborg bepaald onder punt 5.7. is gedekt tot beloop van 100 % van het verzekerde bedrag van de aangeduide goederen, gebouw en inhoud, met een maximum van ,90. De evenredigheidsregel is niet toepasselijk op de bijkomende waarborgen. Artikel 6. Voor welke bedragen zijn de goederen verzekerd? 6.1. Hoe worden de verzekerde bedragen vastgesteld? De te verzekeren bedragen worden vastgesteld op uw verantwoordelijkheid. Deze bedragen die alle taksen bevatten in de mate dat deze noch aftrekbaar noch terugvorderbaar zijn, dienen steeds vastgesteld te worden volgens de volgende voorzieningen: Gebouw Eigenaar - van het gehele gebouw: in nieuwwaarde; - van een gedeelte van het gebouw: in nieuwwaarde, zowel voor de privé-gedeelten als voor het aandeel in de gemeenschappelijke delen waarvan verzekerde eigenaar is Huurder of gebruiker - van het gehele gebouw: in werkelijke waarde; - van een gedeelte van het gebouw: in werkelijke waarde, zowel voor dit gedeelte als voor de andere gedeelten in de mate dat de verzekerde hiervoor contractueel kan aansprakelijk gesteld worden Inhoud Inboedel: in nieuwwaarde, behalve: - kleding en linnengoed: in werkelijke waarde; - niet-motorische rijtuigen: in werkelijke waarde, zonder echter de prijs van de nieuwwaarde van nieuwe goederen van soortgelijke aard te overtreffen; - stijlmeubelen, kunst- en verzamelvoorwerpen, juwelen, voorwerpen uit edelmetaal en meer bepaald alle zeldzame of kostbare voorwerpen: naar hun vervangingswaarde behalve indien er door beide partijen een bepaalde waarde overeengekomen werd; - motorrijtuigen en aanhangwagens die geen koopwaren zijn: naar hun verkoopwaarde Materieel: in werkelijke waarde, zonder echter de prijs van de nieuwwaarde van nieuw materieel van soortgelijke aard te overtreffen. Nochtans, wat documenten, plannen en modellen, magnetische banden en andere steunmiddelen van informatica betreft: naar de prijs van hun materiële wedersamenstelling, met uitsluiting van opzoekings- en studiekosten Koopwaren: naar hun kostprijs.

6 Nochtans worden de koopwaren, toebehorend aan het cliënteel, die bij de verzekerde zijn ondergebracht, geschat naar hun werkelijke waarde, tenzij het autovoertuigen of hun aanhangwagens betreft die vastgesteld worden naar hun verkoopwaarde Huisdieren: naar de prijs van de dag zonder rekening te houden met hun wedstrijd- of competitiewaarde Landbouw-, tuinbouw- of fruitteeltproducten: naar de prijs van de dag Waarden: voor hun dagwaarde Wijziging van de verzekerde bedragen Tijdens de duur van het contract kan u te allen tijde de verzekerde bedragen wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de waarde van de aangeduide goederen waarop ze betrekking hebben Indexering van de verzekerde bedragen Wat is het voordeel van de indexering? De waarde van de verzekerde goederen evolueert voortdurend, waardoor een kloof ontstaat tussen die waarde en de bedragen die u liet verzekeren op het ogenblik dat u het contract onderschreef. Door de indexering worden die bedragen jaarlijks automatisch aangepast. Zo leidt de indexering tot een betere overeenstemming tussen de waarde van de verzekerde goederen en de verzekerde bedragen. Hoe werkt de indexering? Indien de partijen het overeengekomen zijn, worden de verzekerde bedragen, de premies, alsmede de vergoedingslimieten, wanneer ze in volstrekte cijfers uitgedrukt worden, op de jaarlijkse vervaldag van de premie gewijzigd volgens de verhouding tussen: - het meest recente indexcijfer van de bouwkosten dat semestrieel vastgelegd wordt door een organisme van onafhankelijke experts dat aangeduid wordt door het Belgisch Comiteit van Brandverzekeraars, dat organisme op dit ogenblik ABEX (de Belgische Vereniging van Experts) zijnde en - het bij de afsluiting in de bijzondere voorwaarden aangeduide indexcijfer, voor de verzekerde bedragen en de premies. - het indexcijfer ABEX 375 voor de vergoedingslimieten. Voor wat de bijkomende waarborg «verhaal van derden», de vrijstelling en de waarborg «burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw» betreft, wordt er aangestipt dat deze bedragen verbonden zijn aan de evolutie van de index der consumptieprijzen. De basisindex is deze van de maand december 1983, hetzij 119,64 (basis 1981=100). Voor de bijkomende waarborg «reddingskosten» wordt er aangestipt dat dit bedrag eveneens verbonden is aan de evolutie van de index der consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand november 1992, hetzij 113,77 (basis 1998=100). Bij schadegeval vervangt, indien het hoger is, het meest recente indexcijfer dat vóór het schadegeval werd vastgesteld, het indexcijfer dat in aanmerking kwam voor de laatst vervallen premie. Bij afschaffing van de evenredigheidsregel is de indexatie verplicht HOOFDSTUK II - DE WAARBORGEN De hierna volgende afdelingen kunnen verzekerd worden mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden. AFDELING I - BRAND Artikel 7. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? Brand, rechtstreekse blikseminslag die materieel werd vastgesteld, ontploffing of implosie. Onder ontploffing of implosie verstaat men een plotse en hevige werking van krachten ten gevolge van druk of depressie van gassen of dampen. Is eveneens verzekerd, andere schade dan brandschade, schade door ontploffing of implosie veroorzaakt door: 7.1. De inwerking van elektriciteit of onrechtstreekse blikseminslag op elektrische toestellen en installaties met uitzondering van smeltzekeringen, lampen, tubes, televisieschermen en indien het risico voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt het elektrisch materieel dat aan de definitie van de koopwaren beantwoordt. Bij verzekerd schadegeval verleent de maatschappij dekking, zonder toepassing van de evenredigheidsregel van bedragen, tot beloop van 5 000, voor het geheel van de volgende uitbreidingen: De stoffelijke schade aan de door de brandpolis verzekerde goederen en veroorzaakt door: Rook, warmte of dampen De kosten voor het opmaken en opnieuw in goede staat brengen van wanden, vloeren, met het oog op de herstelling van een defecte elektrische installatie De schadevergoeding voor deze apparaten is beperkt tot per toestel. Voor zover de beschadigde apparaten niet tot het materieel behoren, gebeurt de schadevergoeding in nieuwwaarde onder aftrek van een forfaitaire vetusteit van 5 % per ouderdomsjaar. Indien deze apparaten jonger zijn dan 6 jaar, zal er geen vetusteit afgetrokken worden indien er overgegaan wordt tot herstelling van de beschadigde toestellen mits voorlegging van de voldane factuur van de hersteller De temperatuurwijziging die voortvloeit uit een schadegeval gedekt door huidig artikel met een maximum van per schadegeval, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Voor wat de burelen en/of handelszaken betreft wordt de waarborg beperkt tot de schade veroorzaakt door brand, bliksem, ontploffing en schokstoot van voertuigen en dit voor de goederen die beantwoorden aan de definitie van de «koopwaren» Elektrocutie van dieren Rook of roet die ontsnapt uit verwarmings- of keukenapparaten verbonden aan een schoorsteen van het gebouw ingevolge een plotse, abnormale of gebrekkige werking van dit apparaat. 7.5 De schokstoot van dieren, voertuigen te land, ruimte- of luchtvaartuigen, meteorieten of van gedeelten ervan en van alle voorwerpen die ingevolge dergelijk feit weggeslingerd of omvergeworpen worden. Blijft nochtans uitgesloten, de schade veroorzaakt door de voertuigen die eigendom zijn of onder be-

7 waking staan van de verzekerde of van personen die hij in dienst heeft of die het aangeduide gebouw gebruiken Het vallen van bomen die u toebehoren, zelfs indien dit het gevolg is van rooien of snoeien Een diefstal, een poging tot diefstal, een daad van vandalisme of kwaad opzet tijdens een diefstal of poging tot diefstal, de schade met braak toegebracht aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw evenals de diefstal van een gedeelte van het hoofdgebouw gepleegd in de verzekerde lokalen met regelmatige bewoning, voor zover: - de genoemde lokalen niet in aanbouw, herstelling of verbouwing zijn; - het gebouw niet langer dan 3 maand ongebruikt is. De schade aan roerende goederen blijft evenwel uitgesloten van deze waarborguitbreiding. De schadeloosstelling van de stoffelijke schade wordt verleend zonder toepassing van de evenredigheidsregel en is beperkt tot Deze dekking is verworven ongeacht of de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker van het gebouw is. De schadeloosstelling wordt verhoogd naar voor zover de waarborg diefstal onderschreven werd in het kader van dit contract. Artikel 8. Zijn eveneens begrepen in de verzekering: De vergoeding van de stoffelijke schade veroorzaakt door: - bedachtzaam verleende hulp, blussings-, beschuttingsen reddingsmiddelen; - slopen op bevel van de overheid om de uitbreiding van de schade te beperken; - instorting als rechtstreeks en exclusief gevolg van een gedekt schadegeval; - gisting of spontane ontbranding indien deze gevolgd wordt door brand of ontploffing; - rook, warmte, bijtende dampen en atmosferische neerslag, als gevolg van een gedekt schadegeval. Artikel 9. Welke schade is uitgesloten: - de gehele of gedeeltelijke vernieling van de voorwerpen die in of op een vuurhaard gevallen, geworpen of gelegd zijn; - de schroeischade, de schade door oververhitting (behalve bij elektriciteitsrisico) en alle schade zonder ontvlamming; - de schade veroorzaakt door ontploffing of implosie aan de apparaten of recipiënten zelf, indien deze ontploffing of implosie te wijten is aan slijtage of eigen gebrek. Deze uitsluiting wordt toegepast op het volledige apparaat waarvan het recipiënt zou deel uitmaken; - de schade door rook en roet afkomstig uit open haarden of industriële apparaten andere dan verwarmings- of keukentoestellen. AFDELING II - ARBEIDSCONFLICTEN EN AANSLAGEN Artikel 10. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? Onder arbeidsconflicten verstaat men elke collectieve betwisting, in welke vorm die zich ook voordoet, in het kader van arbeidsverhoudingen, met inbegrip van: Staking: door een groep werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk Lock-out: voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een arbeidsconflict Onder aanslag verstaat men alle vormen van oproer, volksbewegingen, daden van terrorisme of van sabotage, namelijk: Oproer: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die met de handhaving van de openbare orde belast zijn zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen Volksbeweging: gewelddadige beweging, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen die zonder dat er opstand is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden Daad van terrorisme of sabotage: clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen die vernield worden: - hetzij om indruk te maken op het publiek en een klimaat van onveiligheid te scheppen (terrorisme); - hetzij om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen (sabotage). Artikel 11. Welke zijn de gedekte schadegevallen? Is verzekerd, alle schade: die rechtstreeks aan de verzekerde goederen veroorzaakt wordt door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of aan een aanslag; die zou voortspruiten uit maatregelen die in voornoemd geval genomen zijn door een wettelijk gevormd gezag voor de beveiliging en de bescherming van de verzekerde goederen. Artikel 12. Wat is de basiswaarborg? Voornoemde waarborg wordt toegekend voor de eenvoudige risico s (zie algemene bepalingen), tot beloop van 100 % van de verzekerde waarde voor het gebouw en de inhoud met een maximumvergoedingsgrens van ,56. Artikel 13. Zijn eveneens in de verzekering begrepen: de vergoeding van de stoffelijke schade veroorzaakt door: - bedachtzaam verleende hulp, alle blussings-, beschuttings- en reddingsmiddelen; - slopen op bevel van de overheid om de uitbreiding van de schade te beperken; - instorting als rechtstreeks en exclusief gevolg van een gedekt schadegeval. AFDELING III - STORM, HAGEL, SNEEUW- & IJSDRUK Artikel 14. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? De rechtstreekse werking van stormwind of hagel of het stoten van de verzekerde goederen door voorwerpen die tijdens die gebeurtenissen weggeslingerd of omvergeworpen worden Regen, sneeuw of hagelstenen die het aangeduide gebouw binnendringen omdat het reeds door

8 stormwind, hagel, ijs- of sneeuwdruk beschadigd was IJs- of sneeuwdruk d.w.z. de druk uitgeoefend door een ophoping van ijs of sneeuw, evenals door het vallen, glijden of het zich verplaatsen van een compacte hoeveelheid ervan. Deze waarborg wordt toegekend tot beloop van 100 % van de verzekerde bedragen. Wordt als stormwind beschouwd, een zeer hevige wind waarvan de kracht, hetzij vastgesteld wordt aan de schade die hij in de omgeving van het aangeduide gebouw veroorzaakt, aan goederen tegen de stormwind verzekerbaar volgens de voorwaarden van deze afdeling, hetzij aan andere goederen die aan de wind een gelijkaardige weerstand bieden, hetzij overeenstemt met een topsnelheid van minstens 80 km per uur gemeten op het station van het Koninklijk Meteorologisch Instituut dat het dichtst bij het aangeduide gebouw gelegen is. Artikel 15. Zijn eveneens begrepen in de verzekering Is eveneens in de verzekering begrepen, de vergoeding van de stoffelijke schade veroorzaakt door: - bedachtzaam verleende hulp en alle beschuttings- en reddingsmiddelen; - slopen op bevel van de overheid om de uitbreiding van de schade te beperken; - instorting als rechtstreeks en exclusief gevolg van een gedekt schadegeval. Artikel 16. Welke schade is uitgesloten? De schade veroorzaakt aan elke constructie en aan haar inhoud: - wanneer deze niet volledig of definitief gesloten of gedekt is, slecht onderhouden, in verval of in afbraak is; - waarvan de buitenmuren samengesteld uit plaatijzer, uit asbest-cement agglomeraten, uit golfplaten of uit lichte materialen, onder meer hout, plastiekmateriaal, spaanplaten en dergelijke, meer dan 50 % van de totale oppervlakte van die muren uitmaken; - waarvan de dakbedekking samengesteld uit hout, uit spaanplaten of dergelijke, uit asfaltpapier, uit plastiekmateriaal of uit andere lichte materialen (kunstleien, kunstdakpannen, riet of roofing niet inbegrepen) meer dan 20 % van de totale oppervlakte van die dakbedekking uitmaakt. Als licht materiaal wordt beschouwd elk materiaal waarvan het gewicht per m 2 lager is dan 6 kg; De volledig gesloten bijgebouwen van een woonst met inbegrip van hun inhoud zijn echter verzekerd wat ook de gebruikte materialen mogen zijn - die in opbouw is. Worden niet beschouwd als zijnde in opbouw: * constructies in verbouwing of herstelling mits zij bewoond blijven tijdens de werkzaamheden; * constructies in opbouw, verbouwing of herstelling die definitief zijn gesloten met afgewerkte en definitief geplaatste deuren en ramen en definitief en volledig afgewerkt zijn Aan afsluitingen, serres, ruiten en glazen of plastieken daken Aan elk voorwerp dat zich buiten een constructie bevindt Aan elk voorwerp dat aan de buitenzijde van een constructie is vastgemaakt, zelfs wanneer het als onroerend door bestemming wordt beschouwd, namelijk buis, antenne, mast, vlaggenstok, paal, pijler, verlichtingsinstallatie en -toestel, reclamebord, uithangbord, zonneblind, windscherm, tent, zeil en metalen schoorsteen. Deze uitsluiting betreft niet de schade veroorzaakt aan: - kroonlijsten en aan de eventuele bekleding ervan; - dak- en hanggoten; - rol-, klap- en voorzetrolluiken; - buitenbekleding van muren gevormd door op latten vastgemaakt materiaal Waarvoor de verzekerde wettelijk of contractueel aansprakelijk zou zijn Wanneer bij ijs- of sneeuwdrukschade het ijs of de sneeuw, op het ogenblik van de inwerkingtreding van de waarborg, de constructie reeds bedekten evenals wanneer de schade bestaat uit vervormingen van het dak zonder dat zij een invloed hebben op de dichtheid ervan. AFDELING IV - WATERSCHADE Artikel 17. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? (beperkende opsomming) De materiële schade veroorzaakt door: Het weglopen van het water afkomstig van de hydraulische installaties van het gebouw en de naburige gebouwen en dat het weglopen van het water zou voortspruiten uit breuk, gebrekkigheid, verstopping, overlopen, vorst of onoplettendheid of kwaadwilligheid van derden zelfs indien dit wegvloeien veroorzaakt wordt door het terugvloeien van water van de openbare rioleringen Het plotseling wegvloeien en overlopen van vloeibare brandstoffen voor de centrale verwarming Accidenteel doorsijpelen van water doorheen de daken Het ontsnappen van stoom afkomstig van de verwarmingsinstallatie van het gebouw Onder hydraulische installatie dient te worden verstaan iedere leiding zowel binnen als buiten die het water van om het even welke aard aanvoert, transporteert of afvoert, evenals de toestellen die erop aangesloten zijn Het overlopen of een opstuwing van de openbare riolen, veroorzaakt door atmosferische neerslag Deze waarborg wordt toegekend tot beloop van 100 % van de verzekerde bedragen. Artikel 18. Zijn eveneens begrepen in de verzekering - Tot beloop van 10 % van het bedrag verzekerd op gebouw en inhoud met een maximum van (zonder toepassing van de evenredigheidsregel), de betaling van de kosten voor opening en herstelling van de wanden, vloeren, zolderingen van het aangeduide gebouw, met het oog op de herstelling van de beschadigde hydraulische leidingen die aanleiding gegeven hebben tot het schadegeval en in de mate dat die kosten door de verzekerde verschuldigd of opgelopen zijn. De onachtzaam gedane opzoekingkosten worden niet terugbetaald. - De kosten voor preventieve redding, wanneer er zich in de omgeving een verzekerd gevaar voordoet. - De waarde van de weggevloeide brandstoffen in het geval voorzien in art. 17.2, met een maximum van 250. Artikel 19. Welke schade is uitgesloten? Schade door overstroming Door doorsijpeling van grondwater alsook schade aan de hydraulische apparaten die het schadegeval veroorzaakt hebben Klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud of bescherming van de installaties

9 19.4. Aan de daken zelf, alsook aan de buitenbekleding die hun waterdichtheid verzekert Aan koopwaar die zich bevindt op minder dan 20 cm boven de vloer van het lokaal dat ze bevat Onder het laagste punt van het aangeduide gebouw van waaruit het water door gravitatie of door middel van een pomp naar buiten kan wegvloeien Door een klaarblijkelijk gebrek aan de hierna omschreven verzorgingsmaatregelen, waarvan de verzekerde de noodzaak had moeten vaststellen, - wanneer de verzekerde de hoofdkraan niet heeft afgesloten bij afwezigheid van meer dan acht opeenvolgende dagen; - indien het gebouw bij vorstperiode en in de winter niet wordt verwarmd, wanneer de verzekerde de hydraulische installaties niet heeft laten leeglopen, behalve indien het afsluiten van die kraan en het laten leeglopen van die installaties ten laste valt van een huurder van de verzekerde of van een derde Door roest of corrosie, die onder meer door talrijke gaatjes tot uiting komen Door de automatische brandblusinstallaties Wanneer het aangeduide gebouw in aanbouw of verbouwing is Door condensatie. - de kosten voor herstelling of wederinrichting van de vertrekken. Artikel 23. Welke schade is uitgesloten? De schade aan de niet vastgehechte voorwerpen, de buiten aangebrachte uithangborden, evenals, tenzij anders vermeld, de serres voor beroepsgebruik, de luifels De schade aan de ruiten van meer van 10 m 2, in de lokalen voor beroeps- of handelsgebruik, tenzij anders vermeld De schade die zich voordoet bij het plaatsen of het wegnemen van de verzekerde voorwerpen of ook tijdens werken - met uitzondering van reinigingswerken - aan die voorwerpen of aan hun lijsten, drempels en steunen De schade die voortvloeit uit brand of ontploffing Krassen, afschilferingen De schade die aan een duidelijk gebrek aan onderhoud of bescherming te wijten is De schade die zich voordoet wanneer het gebouw reeds langer dan 3 maanden ongebruikt en/of onbewoond is. AFDELING VI - DIEFSTAL (facultatieve waarborg) AFDELING V - GLASBREUK Artikel 20. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? De maatschappij waarborgt, zowel voor rekening van de eigenaar als van de huurder of de gebruiker, maar zonder af te wijken van de bepalingen van artikel 53, de vergoeding van de schade aan ruiten, spiegelglas, spiegels, doorschijnende en doorzichtige plastieken panelen, pergola s alsook veranda s en dit ten gevolge van breuk. Artikel 21. Zijn eveneens begrepen in de verzekering De schade aan lijsten, drempels en steunen van de beschadigde voorwerpen evenals aan het gebouw en dit tot beloop van De kosten van voorlopige afsluitingen tot beloop van en als het om beroeps- of handelsrisico s gaat de verantwoorde bewakingskosten van de verzekerde goederen De schade door glasscherven aan de inhoud tot beloop van De kosten voor vernieuwing van opschriften, schilderingen, versieringen en gravures tot beloop van De schade aan vitroceramische kookplaten voor zover deze geen deel uitmaken van de koopwaar De schade die zich voordoet door het ondoorzichtig worden van isolerende beglazing door condensatie in de tussenruimte, voor zover de waarborg van de fabrikant uitgeput is De schade aan serres voor privé-gebruik tot beloop van Artikel 22. Breuk van sanitaire apparaten De waarborg wordt uitgebreid tot de breuk van sanitaire apparaten die in de badkamers, douches, toiletten en slaapkamers geïnstalleerd zijn. De vergoeding wordt beperkt tot de gebroken apparaten. Worden buiten beschouwing gelaten: - de schade aan het toebehoren van die apparaten zoals kranen en leidingen; - de kosten voor het opnieuw in gebruik stellen van die apparaten; Artikel 24. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? Diefstal Door inbraak, inklimming, gebruik van valse of normale gestolen of verloren sleutels, met geweld of bedreiging Door een persoon die in het geheim in de lokalen binnengedrongen is of er zich heeft laten opsluiten Door of met medeplichtigheid van personen die toegelaten zijn in de lokalen, met inbegrip van het dienstbodepersoneel (geval van kruimeldiefstallen). De tussenkomst van de maatschappij is in dat geval beperkt tot 750 per schadegeval. Artikel 25. Zijn eveneens begrepen in de verzekering (zonder toepassing van de evenredigheidsregel) Andere schade dan brandschade of schade door ontploffing aan gebouw en inhoud, ongeacht of de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker van het gebouw is, veroorzaakt tijdens diefstal of poging tot diefstal. Voor schade aan het gebouw is die waarborguitbreiding beperkt tot Diefstal van inhoud (koopwaren uitgesloten) en waarden, in geografisch Europa gepleegd buiten de lokalen, met bedreiging of geweld op de persoon van de verzekerde, van zijn familieleden die bij hem inwonen of zijn dienstboden terwijl ze zich in dienst bevinden, met een vergoedingslimiet van 2 500, teruggebracht op 750 voor de waarden Indien de verzekerde slechts een gedeelte van het gebouw bewoont, de diefstal van de inboedel in kelders, op zolders, zolderkamers of in garages die uitsluitend door de verzekerde gebruikt worden en op voorwaarde dat de toegangsdeuren van deze lokalen voorzien zijn van een cilinderslot. De dekking is beperkt tot en de in artikel 26.1 en 26.2 omschreven voorwerpen blijven uitgesloten Diefstal gepleegd in de niet aanpalende bijgebouwen van een eenvoudige woonst gelegen op minder dan 50 meter van het hoofdgebouw op voorwaarde dat zij voorzien zijn van een cilinderslot. De dekking is beperkt tot

10 25.5. De vervanging van de sloten van de buitendeuren van het aangeduide gebouw in geval van diefstal van de sleutels van deze deuren. Artikel 26. Welke zijn de verzekerde goederen? De verzekering wordt toegepast op de aangeduide goederen, met uitsluiting van de motorrijtuigen, met een vergoedingslimiet van: % van het voor inboedel verzekerd bedrag wat juwelen en polsuurwerken betreft voor diefstal van waarden (staven edelmetaal, niet ingezette edelstenen en parels, muntstukken, bankbiljetten, zegels, Protonkaarten, titels, cheques of andere effecten) per voorwerp, per paar of reeks voorwerpen en verzamelingen. Artikel 27. Welke schade is uitgesloten? Gepleegd door of met medeplichtigheid van personen die bij de verzekerde inwonen, of in zijn dienst staan, zonder afwijking evenwel van de bij artikel 24.3 toegekende dekking met betrekking tot het dienstbodepersoneel Overkomen wanneer de aangeduide lokalen gedurende de 12 maanden die het eventueel schadegeval voorafgaan, meer dan negentig nachten, waarvan maximum 60 opeenvolgend, onbewoond waren. Deze periode wordt teruggebracht op 30 opeenvolgende nachten voor handelszaken en kantoren Van goederen die zich in niet aanpalende aanhorigheden bevinden, behalve deze voorzien in artikel 25.4, en de gemeenschappelijke vertrekken van het gebouw dat de verzekerde slechts gedeeltelijk gebruikt, alsook van de goederen die zich in de handelsuitstalramen bevinden die niet rechtstreeks verbonden zijn met de lokalen die het risico vormen (zonder afwijking aan artikel 25.3.). Artikel 28. Wat gebeurt er indien de voorwerpen teruggevonden worden? Indien de gestolen voorwerpen teruggevonden worden, moet u de maatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Wanneer de vergoeding reeds betaald is, moet u zich binnen de vijftien dagen uitspreken: - ofwel voor de afstand van de teruggevonden voorwerpen, - ofwel voor de terugname van de teruggevonden goederen mits teruggave van de ontvangen vergoeding na aftrek van de eventuele herstelkosten van de opgelopen schade. Wanneer de vergoeding nog niet werd betaald, zal ze slechts verschuldigd zijn voor de in voorkomend geval opgelopen schade. AFDELING VII - BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW Artikel 29. Tegen welke voorvallen bent u verzekerd? De maatschappij dekt de verzekerde tegen de geldelijke gevolgen van klachten ingediend op basis van de artikels 1382 tot 1384 en 1386 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek voor de lichamelijke en/of materiële schade die door derden geleden en tijdens de duur van het contract veroorzaakt wordt door het feit van de aangeduide onroerende goederen en van de inboedel die er zich in bevindt. Onder derden verstaat men iedere persoon, behalve de verzekerde, de bij hem inwonende familieleden en de aansprakelijke personen Mede-eigendom Wanneer de mede-eigendom van het gebouw door de basisakte wordt geregeld en de verzekering gezamenlijk door de mede-eigenaars of in hun naam of voor hun rekening wordt onderschreven, is de waarborg zowel aan de mede-eigenaars gezamenlijk als aan ieder van hen afzonderlijk verworven. De mede-eigenaars worden zowel onderling als tegenover de verzekerde gemeenschap als derden beschouwd. In geval de mede-eigenaars gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld, dragen zij ieder hun deel van de schade in verhouding tot de aansprakelijkheid die op hen rust en bijgevolg zal de schade aan de gemeenschappelijke delen van het aangeduide goed niet worden vergoed Uitbreidingen tot de schade die veroorzaakt wordt door het feit van: stoepen, gemeenschappelijke delen, goederenliften, antennes, vlaggenstokken en uithangborden voor zover ze zich noch op de daken, noch loodrecht op gevels boven de openbare weg bevinden; liften, mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden en op voorwaarde dat ze het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract en aan een periodieke controle van een erkend organisme onderworpen zijn; tuinen, koeren en doorgangen voor zover de oppervlakte van het geheel twee hectare niet overschrijdt; reinigings-, onderhouds-, herstellingswerken (bouw-, verbouwings- of afbraakwerken uitgezonderd) van dat goed of schade die veroorzaakt wordt door het huispersoneel, de huisbewaarders of het schoonmaakpersoneel in dienst van de verzekerde; materiële schade ingevolge burenhinder of milieuverontreiniging die ten laste valt van de verzekerde op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of van iedere andere beschikking van het Belgisch recht voor zover ze het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval, d.w.z. van een plotse, ongewilde en voor de verzekerde onvoorzienbare gebeurtenis. Artikel 30. Welke zijn de vergoedingslimieten? De waarborg is per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers, beperkt tot: * ,90 voor de lichamelijke schade * ,80 voor de materiële schade * voor de immateriële ten aanvullende titel In deze bedragen zijn interesten, kosten, uitgaven en erelonen van alle aard begrepen. Artikel 31. Wanneer komt uw contract tussen? Onderhavige verzekering zal geen uitwerking hebben indien andere verzekeringen, die hetzelfde voorwerp dekken, gelijktijdig in voege zijn met onderhavig contract. Artikel 32. Welke schade is uitgesloten? Schade veroorzaakt: aan goederen waarvan de verzekerde en zijn familieleden die bij hem inwonen, huurders, gebruikers, ontleners of bewaarnemers zijn aan goederen door vuur, rook, ontploffing of implosie of door water door een motorvoertuig

11 32.4. door de uitbating van een industrieel bedrijf of een handelszaak of een landbouwuitbating of door de uitoefening van een beroep. AFDELING VIII - AARDBEVINGEN (facultatieve waarborg) Artikel 33. Welke zijn de voorwaarden tot dekking? Voor zover: u eigenaar bent van de goederen en dat, op de dag van het schadegeval: - de Koninklijke Sterrenwacht van België of elk ander organisme dat ervoor in de plaats staat, verklaart dat de oorsprong van de aardbeving uitsluitend van natuurlijke aard is; - de magnitude minstens graad 4,5 op de schaal van Richter bereikt heeft. Artikel 34. Welke zijn de verzekerde goederen? Gebouw - Geheel van al dan niet van elkaar gescheiden constructies die aan de algemene bepalingen beantwoorden; - Die het volgende omvatten: * de roerende goederen die als onroerend beschouwd worden omdat ze in die constructies verwerkt zijn of er blijvend aan verbonden zijn; * water-, gas-, stoom- en elektrische meters en -aansluitingen; * telefoon-, radio- en TV-distributieaansluitingen. - Met uitsluiting van: * constructies in aanbouw of in afbraak of waaraan verbouwingswerken worden uitgevoerd waarbij de dragende muren worden geraakt; * constructies waarvan de dragende muren moeten gestut of versterkt worden; * constructies die door de overheid onbewoonbaar of vervallen verklaard worden; * omheiningen Inhoud Enkel als hij zich binnen een gebouw bevindt dat aan de hierboven vermelde criteria beantwoordt. Artikel 35. Wat is de vergoeding? 100 % van het verzekerd kapitaal met een maximum van ,56. Artikel 36. Welke zijn de schattings- en vergoedingsmodaliteiten? De schatting van de schade en de waarde van de verzekerde goederen worden geraamd voor het gebouw en de inboedel in nieuwwaarde. Bij elk schadegeval wordt een vrijstelling toegepast van 1 % van de vergoeding met een minimum van 123,95 (aan index der consumptieprijzen 119,64 - basis 1981=100). Artikel 37. Welke schade is uitgesloten? De schade die het voorwerp is van uitsluitingen voorzien in de andere afdelingen Alle immateriële schade en bedrijfsschade De verzwaring van de schade ingevolge vloedgolf Schade door overstroming of grondverschuiving veroorzaakt door een aardbeving. AFDELING IX - ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN (facultatieve waarborg) Artikel 38. Wat is het doel van deze waarborg? Voor het percentage vermeld in de bijzondere voorwaarden, worden bij een schadegeval dat onder toepassing van de afdelingen brand, arbeidsconflicten, aanslagen en waterschade valt, de verschuldigde vergoedingen verhoogd met dit percentage, teneinde de verzekerde forfaitair te vergoeden voor om het even welke kosten die hij ten gevolge van dit schadegeval heeft gemaakt. Komen niet in aanmerking voor de berekening: - de aansprakelijkheidsverzekeringen - verhaal van derden - alle lasten, kosten en taksen. AFDELING X - BEDRIJFSSCHADE (facultatieve waarborg) Artikel 39. Wat is de omvang van de waarborg? De maatschappij waarborgt gedurende de volledige schadeloosstellingtermijn de betaling aan de verzekerde van de overeengekomen dagvergoedingen wanneer de uitbating van het verzekerd bedrijf onderbroken is ten gevolge van een verzekerd gevaar dat zich voordoet: - ofwel in het aangeduide gebouw - ofwel in de buurt, wanneer het aangeduide gebouw geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is geworden ten gevolge van de versperring van de straat of de galerij waarin het gelegen is, zonder dat deze schadeloosstelling, vastgesteld overeenkomstig wat vermeld staat in artikel 42 van onderhavige afdeling, het werkelijk geleden verlies, vaste algemene kosten inbegrepen, mag overschrijden. Artikel 40. Welke zijn de verzekerde gevaren? - brand, ontploffing of implosie, blikseminslag, elektriciteit, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, schokstoot van ruimteof luchtvaartuigen; - arbeidsconflicten en aanslagen; - schokstoot van een voertuig bestuurd door een derde; - schokstoot van dieren; - waterschade; - glasbreuk. Artikel 41. Definitie van de termen Voor de toepassing van deze afdeling verstaat men onder: - schadeloosstellingtermijn: De maximumtermijn tijdens welke de verzekerde totaal of gedeeltelijk kan worden schadeloosgesteld. Hij begint op de dag van het zich voordoen van een verzekerd gevaar en is beperkt tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur. - dagvergoeding: Ten hoogste, het gemiddeld bedrag bepaald door de verzekerde in functie van zijn gemiddelde jaarlijkse nettowinst verhoogd met de jaarlijkse vaste algemene onkosten, huur uitgezonderd, gedeeld door 365. Artikel 42. Hoe wordt de vergoeding vastgesteld? - Per dag van totale onderbreking van de beroepsactiviteiten te wijten aan een verzekerd gevaar: de dagvergoeding. - Per dag van gedeeltelijke onderbreking van de beroepsactiviteit te wijten aan een verzekerd gevaar: een vastgesteld percentage van de dagvergoeding. De onderbreking wordt gedeeltelijk zodra de onderneming, al is het maar gedeeltelijk of in een ander lokaal, opnieuw kan uitgebaat worden

12 - De overeengekomen schadeloosstelling mag nooit overschreden worden. - Schadeloosstellingbeperkingen: * de schadeloosstelling voor de termijn van de onderbreking is beperkt tot het gedurende deze termijn werkelijk geleden verlies; * in geval van niet-voortzetting van de uitbating is de schadeloosstelling beperkt tot de terugbetaling van de vaste algemene onkosten die ten laste blijven van de verzekerde gedurende een periode die overeenkomt met deze die nodig zou geweest zijn om, zelfs gedeeltelijk, zijn beroepsactiviteit te hervatten. Artikel 43. Welke schade is uitgesloten? - De bedrijfsschade geleden door de verzekerde gedurende een termijn die drie dagen niet overschrijdt. - De verzwaring van bedrijfsschade ten gevolge van nietverzekering of onderverzekering van de stoffelijke schade van de aangewezen goederen. - De bedrijfsschade, voor zover de activiteitsonderbreking voortvloeit uit een schadegeval dat computers of andere elektronische apparatuur, randapparatuur en informatiedragers inbegrepen, treft. - De bedrijfsschade, voor zover de duur of de graad van de activiteitsonderbreking het gevolg is van oorzaken die geen rechtstreeks verband hebben met het schadegeval, namelijk een ontoereikendheid van beschikbare gelden wat een hindernis kan vormen voor het hernemen van de activiteiten binnen een normaal tijdsverloop. AFDELING XI - BIJSTAND WONING (uitbreiding voorbehouden aan woningen) 03/ Artikel 44. Wat is de omvang van de waarborg? Infodienst Het verstrekken van telefonische inlichtingen: alle dagen, van maandag tot zaterdag, behalve zon- en feestdagen, tussen 8 u30 en 20 u in verband met: - De geneesheer, therapeut of apotheker van wacht in uw buurt. Onze diensten zijn echter geenszins een vervanging voor de tussenkomsten van de openbare diensten inzake noodhulp. Indien u ziek of gewond bent, dient u beroep te doen op de hulpdiensten; - Ziekenhuiscentra, hospitalen en ambulancediensten; - Diensten van openbare onderstand en andere openbare diensten; - Bekwame vaklui voor herstellings- of onderhoudswerken of pechverhelping van goederen waarvan u eigenaar, huurder of bewoner bent. De interventiediensten op wie u een beroep wenst te doen, dienen door u te worden gecontacteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze inlichtingen aangewend worden, noch voor de kwaliteit van de eventueel aangevraagde werken. Wij komen in geen geval tussen in reeds lopende zaken of deze die behandeld worden door de bevoegde instanties. Wij komen evenmin tussen of treden niet op als scheidsrechter in geschillen. Wij geven geen advies aangaande consumptiegoederen of diensten. Wij verstrekken geen commercieel of fiscaal advies. Wij garanderen een onmiddellijk antwoord in het merendeel van de gevallen. Voor vragen die meer opzoekingswerk vereisen, zullen wij u binnen de kortst mogelijke tijd terugbellen Prestaties georganiseerd door de maatschappij Deze prestaties zullen terugbetaald worden door de maatschappij voor zover ze onder toepassing vallen van artikel 5 van onderhavige polis Werken van uiterst dringende aard, 24 uur op 24, 365 dagen per jaar. Indien er werken van deze aard dienen uitgevoerd te worden aan het verzekerd gebouw, organiseren wij op uw aanvraag de uitvoering ervan Indien het verzekerd gebouw onbruikbaar is geworden ingevolge een schadegeval, organiseren wij: - De reservatie van een hotelkamer. Wij reserveren voor u een kamer in een hotel in de buurt van het verzekerd gebouw en organiseren het transport naar het hotel in het geval dat u in de onmogelijkheid zou verkeren om de verplaatsing met eigen middelen te maken. - De beschermingsmaatregelen. In geval van nood geven wij u raad aangaande dringend te nemen beschermingsmaatregelen en nemen de organisatie ervan op ons indien u in de onmogelijkheid verkeert om dit zelf te doen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die voortvloeien uit de organisatie van deze maatregelen. - Het overbrengen van de inboedel. Wij zorgen voor de verhuring van een lichte vrachtwagen, bestuurbaar met een rijbewijs categorie B, teneinde u toe te laten de inboedel achtergebleven in het verzekerd gebouw, over te brengen naar een andere plaats. - De bewaking. Indien de getroffen lokalen permanent bewaakt dienen te worden teneinde de ter plaatse gebleven goederen tegen diefstal te beschermen, organiseren wij de bewaking ervan tot de voorlopige of definitieve afsluiting van de lokalen. - Schoonmaak van de lokalen. Wij organiseren de schoonmaak van de lokalen. - Het verstrekken van een voorschot. Wij kunnen op vrijwillige basis aanvaarden om u een voorschot van maximum te verstrekken Prestaties georganiseerd en ten laste genomen door de maatschappij Indien het verzekerd gebouw onbruikbaar is geworden ingevolge een gedekt schadegeval, organiseren wij: - De bewaking van uw kinderen jonger dan 15 jaar. Wij zoeken een persoon om zich te gelasten met de bewaking van uw kinderen jonger dan 15 jaar ten einde u toe te laten tijd vrij te maken voor het vervullen van administratieve formaliteiten aangaande het schadegeval. Wij nemen de daaruit voortvloeiende kosten ten onze laste gedurende maximum 3 dagen tot beloop van 50 per dag. - De bewaking van huisdieren. Wij organiseren het logies voor uw huisdieren (hond, kat, vogel ) die normaal in het getroffen huis verblijven en nemen de kosten ten laste tot beloop van 50.

13 - Kosten van terugkeer naar het getroffen gebouw. Indien het verzekerde en ongewoonde gebouw getroffen wordt door een schadegeval en uw aanwezigheid ter plaatse absoluut noodzakelijk is, stellen wij u een ticket ter beschikking en betalen de kosten om de terugreis te maken: - per trein in eerste klas indien de plaats waar u verblijft gelegen is op minder dan km van het getroffen gebouw, of - per vliegtuig in economyclass indien de plaats waar u verblijft gelegen is op meer dan km van het getroffen gebouw. Wij behouden ons het recht voor om de niet gebruikte retourtickets zoals trein-, vliegtuig-, bus- en boottickets die normaal voor uw terugreis voorzien waren, aan u terug te vragen. In het geval dat u verplicht bent terug te keren voor het ophalen van uw autovoertuig, nemen wij aan dezelfde voorwaarden de kosten van een enkele reis ten laste Herstelling van sloten Indien u, ingevolge verlies of diefstal van uw sleutels, niet binnen kunt in het verzekerd gebouw, sturen wij een slotenmaker ter plaatse. Wij nemen de kosten, met inbegrip van de verplaatsingskosten, ten onzen laste tot beloop van 250 per verzekeringsjaar Wij stellen een voertuig ter beschikking of stellen een verhuizer aan om u in staat te stellen de in de woning achtergebleven voorwerpen te vervoeren. Wij betalen de kosten terug tot beloop van 310. AFDELING XII - COLLECTIEVE POLIS Artikel 45. Wat is een collectieve polis? Bij een collectieve polis handelt de maatschappij als medeverzekeraar en als leidende maatschappij van het contract. De verzekering wordt door elke medeverzekeraar voor zijn aandeel en zonder hoofdelijkheid aangegaan met dezelfde bedingingen en voorwaarden als die welke tussen de maatschappijen en de verzekerde van kracht zijn. Alle door de polis voorgeschreven verbintenissen van de verzekerde moeten door hem vervuld worden ten opzichte van elk van de medeverzekeraars die geacht worden individueel en per afzonderlijke polis te contracteren. De maatschappij in hoedanigheid van leider: a. maakt de polis op die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. De polis wordt in drie exemplaren opgemaakt, waarvan één bestemd is voor de verzekerde, één voor de tussenpersoon en één voor de maatschappij die houdster is van het exemplaar dat als titel van de medeverzekeraars geldt; b. maakt een afschrift van de polis over aan elk van de andere medeverzekeraars die reeds door de ondertekening van de polis erkennen deze te hebben ontvangen; c. kiest bij schadegeval de schatter van de medeverzekeraars, onverminderd het recht van elk van hen om de schatting door een door hen gekozen lasthebber te laten volgen; d. krijgt vanwege de andere medeverzekeraars volmacht om alle bijakten te ondertekenen. De verzekerde ziet ervan af de ondertekening van de bijakten door de andere medeverzekeraars te eisen, onverminderd de verplichtingen van de verzekerde tegenover elk van hen De eventuele intrekking van deze aan de maatschappij verleende volmacht moet aan de verzekerde bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht om tegen hem te kunnen worden ingeroepen. De verzekerde moet zo spoedig mogelijk bij de andere medeverzekeraars elke verandering van leidende maatschappij, of elke wijziging van het door de leidende maatschappij verzekerd aandeel aangeven. De verandering van medeverzekeraars, behalve van de leidende maatschappij, of de wijzigingen van hun aandeel die zich in de loop van het contract voordoen en die geen invloed hebben op de verbintenissen van de leidende maatschappij, worden aan deze laatste door de verzekerde ter kennis gebracht bij de eerstkomende uitgifte van de kwitantie waarin met bedoelde veranderingen of wijzigingen wordt rekening gehouden. AFDELING XIII - ALGEMENE UITSLUITINGEN Artikel 46. Welke schade is uitgesloten? Onverminderd andere gevallen voorzien in de verschillende afdelingen van onderhavige polis, is niet gewaarborgd alle schade die verband houdt met een van de hiernavolgende gevallen, tenzij de verzekerde bewijst dat de schade noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks voortspruit uit één van die gebeurtenissen: - al dan niet verklaarde oorlog met inbegrip van burgeroorlog, burgerlijke of militaire oproer, bezetting of opeising door eender welke overheid; - overstroming, hoogwater, grondverschuiving of elke andere natuurramp; - ontploffing van springstoffen waarvan de aanwezigheid in het verzekerde risico vereist is voor de erin uitgeoefende beroepsactiviteit; - schokgolven veroorzaakt door niet gedekte gebeurtenissen; - wijziging van de atoomkern, radioactiviteit en/of verwekking van ioniserende stralingen al dan niet gevolgd door brand. HOOFDSTUK III - UW VERPLICHTINGEN Artikel 47. De betaling van de premie Wijze van premiebetaling De premies, verhoogd met taksen en bijdragen, zijn ondeelbaar en een haalschuld. Zij zijn betaalbaar tegen voorlegging van de kwitantie of bij ontvangst van een vervaldagbericht. Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de maatschappij wordt betaald, is de premiebetaling bevrijdend wanneer ze wordt gedaan aan de verzekeringsproducent die in het bezit is van de door de maatschappij opgemaakte kwitantie of die is opgetreden bij de afsluiting of bij de uitvoering van de overeenkomst Niet-betaling van de premie op de vervaldag levert grond op tot schorsing van de dekking en tot opzegging van de overeenkomst mits de schuldenaar in gebreke is gesteld. De ingebrekestelling geschiedt bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. Daarbij wordt de verzekeringsnemer aangemaand om de premie te betalen binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de aangifte ter post van de aangetekende brief De schorsing of de opzegging heeft slechts uitwerking na het verstrijken van de voornoemde termijn van vijftien dagen. Als de dekking geschorst is,

14 wordt als gevolg van de betaling van de achterstallige premies door de verzekeringsnemer, in voorkomend geval vermeerderd met interesten, een einde gemaakt aan die schorsing. Wanneer de maatschappij haar verplichtingen tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan ze de overeenkomst opzeggen indien zij zich dat recht heeft voorbehouden in de ingebrekestelling die aan de verzekeringsnemer is gezonden. In dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. Indien de maatschappij zich in de ingebrekestelling de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen niet heeft voorbehouden, kan de opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig punt 47.2 hiervoren De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de maatschappij de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de verzekeringsnemer in gebreke werd gesteld zoals hiervoren bepaald. Het recht van de maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. Artikel 48. Pluraliteit van verzekeringsnemers Indien verscheidene personen het contract hebben ondertekend, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gebonden. Artikel 49. De beschrijving van het risico De verzekering wordt afgesloten en de premie wordt vastgesteld op basis van de verklaringen van de verzekeringsnemer die er zich toe verplicht, zowel bij de afsluiting als in de loop van het contract, alle elementen te verstrekken die toelaten de omvang van het risico te schatten, welke logischerwijze kunnen beschouwd worden als zijnde beoordelingselementen voor de maatschappij aangaande haar waarborg. De verzekerde moet de maatschappij op de hoogte brengen van de verzaking aan elk gebeurlijk verhaal tegen aansprakelijke personen of borgen Vermindering van het risico Wanneer gedurende de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, is zij verplicht een overeenkomstige vermindering van de premie toe te staan vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringsnemer, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen Verzwaring van het risico De verzekeringsnemer heeft de verplichting in de loop van de overeenkomst en onder dezelfde voorwaarden als bij de afsluiting, de nieuwe omstandigheden of de wijziging van de omstandigheden te melden die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen Wanneer gedurende de loop van de overeenkomst het risico waar het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de maatschappij, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. Indien de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst wordt geweigerd door de verzekeringsnemer of indien, bij het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste wordt niet aanvaard, kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen. Indien de maatschappij de overeenkomst niet heeft opgezegd, noch binnen de hierboven bepaalde termijnen een wijziging heeft voorgesteld, kan zij zich later niet meer beroepen op de verzwaring van het risico Indien zich een schadegeval voordoet: terwijl de verzekeringsnemer de in punt hiervoren bepaalde verplichtingen heeft vervuld, doch voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van kracht is geworden, is de maatschappij tot de overeengekomen prestaties gehouden; terwijl de verzekeringsnemer de in punt hiervoren bepaalde verplichtingen niet vervuld heeft: - wanneer het ontbreken van de kennisgeving niet kan worden verweten aan de verzekeringsnemer, is de maatschappij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren; - wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan de verzekeringsnemer kan worden verweten, is de maatschappij er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringsnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen. Indien de maatschappij evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico in geen enkel geval zou hebben verzekerd, dan is haar prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies terwijl de verzekeringsnemer de in punt hiervoor bepaalde verplichting met bedrieglijk opzet niet heeft vervuld, kan de maatschappij haar dekking weigeren. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft ge-

15 kregen van het bedrieglijk verzuim, komen haar toe als schadevergoeding. Het verzuim van aangifte van andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp en die betrekking hebben op goederen die zich op dezelfde plaats bevinden, wordt gelijkgesteld met het onjuist meedelen van het risico. Artikel 50. Preventie en controle De verzekerde die zijn verplichting om de schade te voorkomen verzuimt, kan tenzij dit op bedrieglijke wijze gebeurt, aan geen zwaardere sanctie worden blootgesteld dan de vermindering of de terugbetaling van de vergoeding tot beloop van het door de maatschappij opgelopen nadeel De verzekerde is gehouden toegang te verlenen tot het verzekerde goed aan de experts en inspecteurs gelast door de maatschappij met het nazicht van de preventiemiddelen van de schadegevallen, hun oorzaak en omstandigheden. Er is geen dekking van de opgelopen schade wanneer de verzekerde met betrekking tot de materiële staat van de verzekerde goederen of de middelen tot beveiliging ervan, de maatregelen die hem ter voorkoming van de schade in de polis zijn opgelegd, niet getroffen heeft, behalve indien de verzekerde bewijst dat het verzuim geen verband houdt met het schadegeval. HOOFDSTUK IV - DE SCHADEGEVALLEN Artikel 51. Wat in geval van schade? U moet: alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de omvang van de schade te beperken en het schadegeval binnen de acht dagen, nadat u er kennis van genomen hebt, aan de maatschappij aangeven met vermelding van de gekende of veronderstelde omstandigheden wat de schadegevallen diefstal en de schade aan de dieren betreft, wordt de tijdspanne van acht dagen teruggebracht op 24 uur onmiddellijk na de vaststelling van een diefstal alle maatregelen treffen om de voorwerpen terug te vinden, de diefstal aan de politieoverheid bekendmaken en klacht indienen bij de bevoegde rechterlijke overheid. Als het om titels gaat, moet u onmiddellijk verzet aantekenen overeenkomstig de wet binnen de vijfenveertig dagen aan de maatschappij een omstandige en voor oprecht verklaarde begrotingsstaat van de schade en de reddingskosten van de goederen laten geworden bij een schadegeval waarbij één van de aansprakelijkheden, gedekt door dit contract, betrokken is: alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten binnen de 72 uur nadat u er kennis van kreeg aan de maatschappij overmaken, op de zittingen verschijnen en alle door de maatschappij gevraagde procedures vervullen. De maatschappij behoudt zich het recht voor om onderhandelingen met derden te voeren en het burgerlijk geding te voeren indien de belangen van de verzekerde en de maatschappij niet uiteenlopen. In het andere geval blijft het initiatief om te onderhandelen en het proces te voeren bij de verzekerde voor zover zijn belangen, die verschillen met die van de maatschappij, in het gedrang komen. De maatschappij behoudt zich de mogelijkheid voor het strafgeding te volgen zich onthouden van iedere erkenning van aansprakelijkheid, van iedere transactie, van iedere vaststelling van de schade en van iedere betaling of belofte van schadevergoeding. De eerste hulp of eenvoudig de feiten erkennen wordt niet beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid. - Anderzijds mag u in geen geval afstand doen van de verzekerde goederen. De maatschappij mag de getroffen goederen overnemen, vervangen of laten herstellen; - Wat de schadegevallen door arbeidsconflicten of aanslagen betreft, verbindt u er zich toe om desgevallend binnen de kortst mogelijke termijn alle stappen bij de bevoegde overheid te ondernemen om een vergoeding voor de geleden schade aan goederen te bekomen u mag, behalve indien het echt noodzakelijk is, op eigen gezag geen veranderingen aanbrengen aan het beschadigde goed waardoor het onmogelijk of moeilijker wordt de oorzaken van de schade te bepalen of de schade te taxeren. Indien u deze verplichting niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de maatschappij, kan deze laatste aanspraak maken op een vermindering van haar prestaties tot het beloop van het door haar geleden nadeel of kan zij schadevergoeding vorderen. Indien u de gezegde verplichting met bedrieglijk opzet niet nakomt, dan kan de maatschappij haar dekking weigeren. U verbindt zich ertoe de vergoeding voor de schade aan de goederen die u door de overheid wordt uitgekeerd door te betalen aan de maatschappij, in de mate dat die vergoeding samenvalt met die welke hem in uitvoering van het contract voor dezelfde schade is toegekend. Wanneer de verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de maatschappij te misleiden en deze zegt de overeenkomst op, gaat de opzegging van kracht bij de betekening ervan. Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de maatschappij niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Artikel 52. Hoe schat men de getroffen goederen en schade? Voor de vaststelling van de schade en van de waarde van de verzekerde goederen, geschieden de schattingen op basis van hetgeen vooropgesteld is in artikel Nochtans: - zal voor de goederen gedekt in nieuwwaarde het deel slijtage dat 30 % overschrijdt, steeds afgetrokken worden en zal worden teruggebracht tot 20 % voor de schadegevallen die betrekking heb

16 ben op de waarborg storm- en hagelschade, sneeuw- en ijsdruk; - bij niet-wederopbouw of wedersamenstelling zal de vergoeding gelijk zijn aan 80 % van de nieuwwaarde met aftrek van de slijtage, die de 30 % overschrijdt, en die wordt teruggebracht op 20 % voor de schadegevallen die betrekking hebben op de waarborg storm- en hagelschade, sneeuw- en ijsdruk; - voor de waarden naar de laatste officiële koers van de beurs van Brussel, die het schadegeval voorafgaat, zo niet, naar hun verkoopwaarde; - voor een paar of een stel voorwerpen of een reeks boeken wordt er geen rekening gehouden met de ontwaarding omwille van hun onvolledigheid De schatting zal altijd geschieden op basis van de werkelijke waarde op de dag van het schadegeval: - voor de aansprakelijkheidsverzekeringen, - voor de schade, zelfs brandschade of schade door ontploffing of implosie, veroorzaakt door de werking van elektriciteit of bliksem op een elektrisch apparaat of een elektrische installatie Indien evenwel de wederopbouwprijs of de vervangingswaarde lager ligt dan de vergoeding voor het beschadigde gebouw, berekend in nieuwwaarde op de dag van het schadegeval, is de vergoeding minstens gelijk aan deze wederopbouw- of vervangingswaarde, verhoogd met 80 % van het verschil tussen de oorspronkelijk voorziene vergoeding en deze wederopbouw- of vervangingswaarde, verminderd met het slijtagepercentage van het beschadigde gebouw en met de taksen en rechten die zouden verschuldigd zijn op dit verschil na aftrek van de slijtage De vergoeding omvat alle rechten en taksen in geval van wederopbouw, wedersamenstelling of vervanging in België. Artikel 53. Hoe wordt de vergoeding vastgesteld? Overdraagbaarheid van de verzekerde kapitalen Indien het contract afzonderlijke verzekerde bedragen vermeldt en op de dag van de schade blijkt dat sommige bedragen groter zijn dan die welke voortvloeien uit de in het contract overeengekomen schattingsregel, voorzien in artikel 6.1. van de algemene voorwaarden, zal het overschot verdeeld worden over de bedragen met betrekking tot de onvoldoende verzekerde en al dan niet beschadigde goederen en dit prorata van de tekorten van de bedragen en evenredig met de toegepaste premievoeten. De overdraagbaarheid wordt slechts toegestaan voor de goederen die tot hetzelfde geheel behoren en op dezelfde plaats gelegen zijn. Inzake diefstal is de overdraagbaarheid beperkt met betrekking tot de verzekerde inhoud Evenredigheidsregel in geval van ontoereikendheid van de verzekerde bedragen: Indien uit de opgemaakte schatting, overeenkomstig artikel 52 paragraaf 1. en 2. alsook artikel 53.1., blijkt dat de waarde van de beschadigde goederen het verzekerd bedrag overschrijdt, draagt de verzekeringsnemer zijn evenredig deel van de schade in de verhouding die bestaat tussen het werkelijk verzekerd bedrag en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn volgens de schattingsregels vermeld in artikel Voor de gebouwen dienend als woonst (eengezinswoningen, al dan niet in open bebouwing), zelfs als ze gedeeltelijk voor de uitoefening van een vrij beroep worden gebruikt, apotheken uitgezonderd, en voor appartementen (inclusief gedeelten van huizen) of kleine huurpanden die als woning dienen of gedeeltelijk voor de uitoefening van een vrij beroep worden gebruikt, apotheken uitgezonderd, en waarvan de waarde ,04 niet overschrijdt, wordt de evenredigheidsregel afgeschaft voor zover de verzekeringsnemer één van de evaluatiemethodes door de maatschappij voorgesteld aanvaardt en correct invult. De evenredigheidsregel wordt eveneens afgeschaft wanneer de maatschappij het bewijs niet kan leveren dat deze evaluatiemethodes aan de verzekeringsnemer werden voorgesteld. TOTALE VERGOEDING De maatschappij verbindt zich ertoe om bij de berekening van de verschuldigde vergoeding de effectieve wederopbouwwaarde van het verzekerd gebouw in aanmerking te nemen, zelfs indien deze waarde, bepaald door expertise op het ogenblik van het schadegeval, hoger is dan het verzekerd bedrag voor zover de verzekeringsnemer één van de evaluatiemethodes correct heeft ingevuld De evenredigheidsregel wordt niet toegepast op de waarborgen voor verhaal, huurverlies en kosten bepaald in de bijkomende waarborgen, verzekering in absoluut eerste risico en verzekering in aangenomen waarde De evenredigheidsregel wordt niet toegepast op de huur- of gebruikersaansprakelijkheid van een deel van een gebouw indien deze aansprakelijkheid gewaarborgd is voor: - een bedrag gelijk aan tenminste twintigmaal de jaarlijkse huurprijs verhoogd met haar bijkomende lasten (met uitsluiting van kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming) of tenminste twintigmaal de jaarlijkse huurwaarde van de door de verzekerde gehuurde of gebruikte lokalen. - het bedrag bekomen op basis van de evaluatiemethode. Indien de aansprakelijkheid voor een kleiner bedrag is gewaarborgd, wordt de evenredigheidsregel toegepast in verhouding tot het verzekerd bedrag en de twintigmaal jaarlijkse huurkosten vermeerderd met hun lasten (met uitsluiting van kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming) of de twintigmaal jaarlijkse huurwaarde, zonder dat dit bedrag de werkelijke waarde van het gebouw mag overschrijden Die regel is niet toepasselijk indien de ontoereikendheid van het verzekerd bedrag geen 10 % overschrijdt ten opzichte van het bedrag dat verzekerd had moeten worden Die regel is niet van toepassing op de afdeling Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw Vrijstelling Iedere vergoeding is onderhevig aan een vrijstelling van 123,95 per schadegeval. Dat bedrag is gekoppeld aan de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprij-

17 zen met als basisindex dat van december 1983, namelijk 119,64 (basis 1988=100) Artikel 54. Binnen welke termijn wordt de vergoeding uitgekeerd? In geval van wederopbouw of wedersamenstelling van de beschadigde goederen verbindt de maatschappij zich ertoe de verzekerde binnen de dertig dagen die volgen op de datum van sluiting van expertise of, bij ontstentenis, de datum van de vaststelling van het bedrag van de schade, een eerste gedeelte uit te betalen dat gelijk is aan tenminste: - in geval van verzekering tegen nieuwwaarde, 80 % van deze waarde na aftrek van de slijtage die de 30 % of 20 % overschrijdt zoals bepaald in artikel 52.1.; - in geval van verzekering in aangenomen waarde, deze waarde; - in de andere gevallen, naargelang de bepalingen van de overeenkomst, de verkoopwaarde, de kostprijs, de dagwaarde of de werkelijke waarde Het saldo van de vergoeding mag worden betaald naargelang de wederopbouw of de wedersamenstelling vordert, voor zover de eerste schijf uitgeput is. Bij aankoop van een vervangingsgoed wordt het saldo gestort bij het verlijden van de authentieke akte (onder voorbehoud van hetgeen vermeld is in artikel 52.3.) De partijen kunnen na schadegeval een andere verdeling van de betaling van de vergoedingsschijven overeenkomen In alle andere gevallen is de vergoeding betaalbaar binnen de dertig dagen die volgen op de datum van sluiting van de expertise of bij ontstentenis, de datum van de vaststelling van het bedrag van de schade De verzekerde moet op de datum van de afsluiting van de expertise alle door het contract opgelegde verplichtingen hebben vervuld. Zo niet beginnen de termijnen in paragraaf 1., 2., 3. en 4. slechts te lopen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de verzekerde die contractuele verplichtingen is nagekomen In afwijking van wat in bovengenoemde paragrafen 1. tot 5. is bepaald, wordt er aangestipt dat: indien er vermoedens bestaan dat het schadegeval opzettelijk veroorzaakt zou zijn door de verzekerde of de verzekeringsbegunstigde alsook in geval van diefstal, behoudt de maatschappij zich het recht voor vooraf kopie van het strafdossier op te vragen; de vraag voor toestemming er kennis van te nemen moet uiterlijk binnen de dertig dagen na het afsluiten van de door haar bevolen expertise geformuleerd worden, en indien de verzekerde of begunstigde die om vergoeding vraagt niet strafrechtelijk wordt vervolgd, moet de eventuele betaling geschieden binnen de dertig dagen nadat de maatschappij van de conclusies van het genoemde dossier kennis heeft genomen; bovendien, als de vaststelling van de vergoeding of de verzekerde aansprakelijkheden betwist worden, moet de betaling van de eventuele vergoeding geschieden binnen de dertig dagen die volgen op de beeindiging van de genoemde betwistingen; wat de arbeidsconflicten en aanslagen betreft wordt de schadevergoeding slechts uitbetaald wanneer de verzekerde het bewijs levert binnen de kortst mogelijke termijn alle stappen bij de bevoegde overheden gedaan te hebben om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade aan goederen; indien de indexatie in het contract voorzien is, zal de vergoeding verhoogd worden in functie van de verhoging van het indexcijfer van de bouwprijs in de loop van de werken, zonder dat de aldus verhoogde vergoeding 120 % van de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding overschrijdt, noch de totale kostprijs van de heropbouw; bij het bestaan van meerdere zakenverzekeringen met hetzelfde voorwerp en met betrekking tot dezelfde goederen, worden alle na elkaar afgesloten verzekeringen, wat de schadeloosstelling betreft, beschouwd als tegelijkertijd afgesloten en wordt de schadevergoeding verdeeld in verhouding tot de voor elk van hen verzekerde bedragen, behalve in het geval van bestaande polissen onderschreven op basis van eerste risico of gelijkaardige formule. In dit geval zal de maatschappij slechts aanvullend tussenkomen; om de vergoeding met betrekking tot een gebouw te ontvangen, moet de verzekerde getuigen van de afwezigheid van hypothecaire of bevoorrechte schuldvordering. Indien hij hiertoe niet in staat is, moet hij aan de maatschappij een machtiging tot ontvangst afleveren, verstrekt door die schuldeisers, tenzij de beschadigde goederen volledig heropgebouwd worden; indien de schade aan verzekerde goederen niet in der minne wordt geregeld, geschiedt de schatting door twee experts, ontslagen van gerechtelijke formaliteiten, waarvan de ene aangesteld is door de verzekerde en de andere door de maatschappij. Bij betwisting stellen zij een derde expert aan met wie ze samen bij meerderheid van stemmen beslissen. Benoemt één van de partijen haar expert niet, dan zal op verzoek van de meest gerede partij de benoeming geschieden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de maatschappij gevestigd is. Hetzelfde geldt indien beide experts het niet eens zijn inzake de keuze van de derde expert of indien één van de experts zijn opdracht niet vervult. Elke partij draagt haar eigen expertkosten en de helft van de kosten voor de derde expert met inbegrip van de benoemingskosten. De schatting is een voorzorgsmaatregel wat de rechten van de partijen betreft; zij doen in niets afbreuk aan de rechten en uitsluitingen die de maatschappij tegen de verzekerde zou kunnen inroepen; de vergoeding wordt betaald aan de verzekerde, behoudens in de gevallen waarin de benadeelde persoon over een eigen recht tegen de maatschappij beschikt. In dat geval is de vergoeding hem rechtstreeks verschuldigd. De schadevergoeding, toegekend krachtens een verzekering voor rekening of ten gunste van derden, wordt onder voorbehoud van hetgeen hiervoor vermeld staat, betaald aan de verzekerde die dan de betaling ervan verricht aan de derde

18 onder zijn eigen verantwoordelijkheid en zonder dat er vanwege de derde enig verhaal mogelijk is tegenover de maatschappij. De maatschappij heeft evenwel het recht aan de verzekerde de door de derde afgegeven machtiging om te ontvangen, óf het bewijs van betaling aan deze derde, te vragen. Elke nietigheid, uitzondering, vermindering, schorsing of vervallenverklaring die tegen de verzekerde kan worden ingeroepen, kan ook ingeroepen worden tegen derden; bij toepassing van artikel 34 van de verzekeringswet van 25 juni 1992, verjaart iedere uit deze polis ontstane vordering na verloop van drie jaar na het schadeverwekkend feit. De termijn begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan. Wanneer degene aan wie de rechtsvordering toekomt bewijst dat hij pas op een later tijdstip van het voorval kennis heeft gekregen, begint de termijn te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval vijf jaar na het voorval, behoudens bedrog. Artikel 55. Welk verhaal kunnen we uitoefenen? De verzekerde stelt de maatschappij in zijn plaats voor al zijn rechten, eisen en verhaal. Behalve in geval van diefstal of kwaadwilligheid (voor zover deze gedekt zijn door de polis) verzaakt de maatschappij echter aan alle verhaal dat zij zou kunnen uitoefenen tegenover: - de familieleden die bij de verzekerde wonen, evenals zijn gasten; - het personeel van de verzekerde en bij uitbreiding de maatschappelijke mandatarissen, inwonend of niet; als zij inwonen, de met hen samenwonende familieleden, evenals hun gasten; - de leveranciers van de langs leidingen verdeelde elektrische stroom en gas en de regies tegenover wie de verzekerde zijn verhaal heeft moeten verzaken; - de verhuurder, indien deze afstand van verhaal voorzien is in het huurcontract. Elke verzaking van verhaal van de maatschappij is slechts van kracht wanneer de verantwoordelijke op de dag van het schadegeval niet gewaarborgd is door een verzekering die zijn aansprakelijkheid dekt óf indien hij verzekerd is voor zover zijn aansprakelijkheid hoger ligt dan de door die verzekering uitbetaalde schadevergoeding. De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde die slechts gedeeltelijk vergoed is niet benadelen. In dat geval kan hij zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is, bij voorrang boven de maatschappij. HOOFDSTUK V - HET VERLOOP VAN UW CONTRACT Artikel 56. Vanaf wanneer bent u verzekerd? De waarborg van het contract neemt een aanvang op de datum aangeduid in de bijzondere voorwaarden. Hij zal slechts aan de verzekerde verworven zijn na betaling van de eerste premie. De verzekering wordt van rechtswege hernieuwd voor periodes van één jaar, jaarfracties uitgesloten, behoudens opzegging door één van de partijen, per aangetekend schrijven ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode. De verzekering neemt aanvang om 00 uur en eindigt om 24 uur. Indien u een voorgetekende polis ondertekent, mag het slechts gebruikt worden binnen de grenzen die het bepaalt. De ondertekening van het exemplaar van zijn bijzondere voorwaarden door de verzekeringsnemer verbindt deze laatste ertoe de verplichtingen te eerbiedigen die eruit voortvloeien. Het contract komt tot stand bij ontvangst door de maatschappij van het ingevulde en voor haar bestemde exemplaar van de door de verzekeringsnemer behoorlijk ondertekende bijzondere voorwaarden, waarbij de poststempel als bewijs geldt of, bij gebrek hiervan, de datum van ontvangst door de maatschappij. De dekking gaat in de volgende dag om 00 uur na de ontvangst door de maatschappij van het exemplaar van de bijzondere voorwaarden dat voor haar bestemd is. De maatschappij mag het contract evenwel binnen de dertig dagen na de ontvangst van de bijzondere voorwaarden opzeggen, waarbij de opzegging acht dagen na de kennisgeving ervan van kracht wordt. De verzekerde mag het contract eveneens opzeggen, met onmiddellijke inwerkingtreding, binnen dertig dagen na de ontvangst van de bijzondere voorwaarden door de maatschappij. Indien u een verzekeringsaanvraag ondertekent, kan deze slechts gebruikt worden binnen de grenzen die de maatschappij vastlegt. De ondertekening van de verzekeringsaanvraag door de verzekeringsnemer verbindt deze laatste ertoe het verzekeringscontract te sluiten dat op deze basis wordt opgesteld. Het contract komt tot stand vanaf de ontvangst door de maatschappij van het ingevulde exemplaar van de verzekeringsaanvraag, behoorlijk ondertekend door de verzekeringsnemer, dat voor haar bestemd is, waarbij de poststempel als bewijs geldt of bij ontbreken daarvan, de stempel van ontvangst door de maatschappij. De dekking gaat in de volgende dag om 00 uur na de ontvangst door de maatschappij van het exemplaar van de verzekeringsaanvraag dat voor haar bestemd is. De maatschappij kan evenwel het contract opzeggen binnen dertig dagen na de ontvangst van de verzekeringsaanvraag waarbij de opzegging acht dagen na de kennisgeving ervan van kracht wordt. De verzekerde kan eveneens het contract opzeggen met onmiddellijke inwerkingtreding binnen dertig dagen na de datum van zijn uitgifte door de maatschappij. Indien u een verzekeringsvoorstel ondertekent, wordt noch de voorsteller, noch de maatschappij tot het sluiten van het verzekeringscontract verbonden. Niettemin, indien binnen de dertig dagen na de ontvangst van het door de verzekeringsnemer behoorlijk ingevuld en ondertekend voorstel de maatschappij hem niet haar weigering tot verzekering te kennen geeft of haar wil de verzekering aan het gunstig resultaat van een voorafgaand onderzoek of deskundig verslag ondergeschikt te maken, verplicht zij zich ertoe het contract af te sluiten dat opgemaakt werd op basis van het verzekeringsvoorstel. Het contract komt tot stand vanaf de ontvangst van het door de voorsteller behoorlijk ondertekend exemplaar van de bijzondere voorwaarden dat voor haar bestemd is. Vanaf zijn totstandkoming gaat de waarborg retroactief in de volgende dag om 00 uur na de ontvangst van het voorstel door de maatschappij, voor zover geen latere datum werd overeengekomen. Artikel 57. Wanneer mag het contract opgezegd worden vóór zijn normale eindvervaldag? Door u, door ons - na iedere schadeaangifte en ten laatste dertig dagen na de uitbetaling van de vergoeding of weigering van tussenkomst; - bij eigendomsoverdracht door overlijden van de verzekeringsnemer; - elke gedeeltelijke vernietiging van het contract door de maatschappij geeft het recht aan de verzekeringsnemer de polis op te zeggen, dit per aangetekend schrijven, gericht aan de maat

19 schappij, binnen de dertig dagen na de verzending van het bericht van de maatschappij Door u - bij een blijvende wijziging van het risico (overeenkomstig artikel 49) Door ons - gedurende de schorsingsperiode van de waarborg wegens niet-betaling van de premie en voor zover deze mogelijkheid vermeld werd in de brief van ingebrekestelling wegens niet-betaling (overeenkomstig artikel 47); - in geval van faillissement van een verzekeringsnemer, maar niet vroeger dan drie maanden na de faillietverklaring, met inwerkingtreding van de opzegging dertig dagen na de kennisgeving ervan; - wat de arbeidsconflicten en aanslagen betreft kan de maatschappij deze waarborg schorsen wanneer, bij wijze van algemene regel, in een met redenen omkleed besluit de toelating daarvoor door de minister van Economische Zaken wordt verleend. Deze schorsing gaat in zeven dagen na de kennisgeving ervan Opzeggingswijze Behalve, indien hiervoor anders bepaald wordt: wordt de overeenkomst opgezegd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs; heeft de opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die volgt op zijn afgifte ter post Voor wat de opzegging na schadegeval betreft, wordt deze ten vroegste drie maanden na de dag van de betekening van kracht. Evenwel kan zij van kracht worden één maand na de dag van de betekening ervan, indien de verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden, op voorwaarde dat deze bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. De verzekeraar moet de schade van die opzegging vergoeden indien hij afstand doet van zijn vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak In geval van opzegging van de overeenkomst op welke gronden ook, worden de betaalde premies met betrekking op de verzekeringsperiode na het van kracht worden van de opzegging, terugbetaald binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de verzekeringsprestaties geldt deze bepaling alleen voor het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding staat tot die vermindering. Artikel 58. Wat gebeurt er indien wij ons tarief verhogen? Indien de maatschappij haar tarief verhoogt, zal zij het recht hebben, bij de eerstvolgende premievervaldag, u aan de eruit voortvloeiende premie te onderwerpen. Wij zullen dit aan u meedelen en u zal de polis mogen opzeggen, per aangetekend schrijven, voor de volgende premievervaldag, binnen de dertig dagen na onze verzending van het bericht. Na verloop van de termijn van dertig dagen wordt de nieuwe premie als aanvaard beschouwd door de partijen. Artikel 59. Wat gebeurt er in geval van overdracht van eigendom en van polisoverdracht? Bij overdracht van het verzekerde goed ten gevolge van het overlijden van de verzekeringsnemer blijven de rechten en verplichtingen voortspruitend uit de verzekeringsovereenkomst ten gunste en ten laste van de nieuwe houder of houders van het verzekerde belang bestaan. Zowel de nieuwe houders als de maatschappij kunnen de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs en dit mits een opzegtermijn van één maand welke ingaat op de datum van de afgifte op de post, van het exploot of van het ontvangstbewijs. Deze opzeggingen moeten uiterlijk drie maanden en veertig dagen na het overlijden betekend worden. Voor de maatschappij begint deze termijn slechts te lopen op de dag dat zij van het overlijden van de verzekeringsnemer in kennis wordt gesteld Onder levenden eindigt het contract van rechtswege voor de overgedragen goederen: - vanaf het ogenblik dat de verzekeringsnemer er geen juridische beschikking meer over heeft als ze roerend zijn; - drie maanden na de datum waarop de authentieke akte is verleden, tenzij de verzekeringsovereenkomst eerder wordt beëindigd, of als de overnemer geniet van een waarborg verleend door een ander contract indien ze onroerend zijn. - gedurende deze periode evenwel blijft de waarborg behouden zowel voor de overdrager als voor de overnemer, tenzij het risico reeds verzekerd is door de overnemer door een ander contract en voor zover deze een afstand van verhaal voorzien heeft ten opzichte van de overdrager; - in geval van fusie door opname van de verzekerde vennootschap of vereniging loopt het contract van rechtswege voort ten voordele van de overnemende vennootschap of vereniging die gehouden is het contract te eerbiedigen, behalve indien deze verzekeringscontracten in voege heeft. Artikel 60. Jurisdictie Onderhavig contract is aan de Belgische wetgeving onderworpen. De maatschappij heeft, voor al wat dit contract betreft, haar enige woonplaats in de zetel van haar directie te Brussel. Iedere kennisgeving aan de verzekerde zal geldig geschieden op zijn laatste adres in België, gekend door de maatschappij

20 HOOFDSTUK VI - ALGEMENE BEPALINGEN U: Hierdoor worden de verzekerden aangeduid. Nochtans de schikkingen voorzien in hoofdstuk III richten zich tot de verzekeringsnemer. We-maatschappij: N.V. Nationale Suisse Verzekeringen, erkend per K.B. van (B.S ) onder het nr Tweekerkenstraat BRUSSEL 02/ Fax: 02/ Verzekerden: - de verzekeringsnemer - alle bij de verzekeringsnemer inwonende personen - zijn personeel bij de uitoefening van zijn functies - de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functies - elke andere persoon die als verzekerde in het verzekeringscontract wordt aangeduid. Gebouw: Het geheel van de al of niet van elkaar gescheiden constructies, zich bevindend op de ligging aangeduid in de bijzondere voorwaarden, met inbegrip van de afsluitingen en de blijvende aan het erf verbonden goederen (artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek) of door de opneming als onroerend beschouwende goederen, zoals geïnstalleerde badkamers, ingerichte keukens, tellers, aansluitingen, verwarmingsinstallaties, maar met uitsluiting van goederen beschouwd als materieel. Behoudens tegenstrijdige bepaling beantwoordt het aangeduide gebouw aan de volgende karakteristieken: - buitenmuren (gemeenschappelijke muren en grondvesten inbegrepen) van elke constructie van onbrandbaar materiaal, zoals stenen, bakstenen, beton of glas met toelating van 25 % brandbaar materiaal. De muren mogen bekleed worden met om het even welk materiaal; - voor woningen evenwel mogen de buitenmuren van de aanhorigheden of bijgebouwen in om het even welk materiaal zijn; - dak van eender welk materiaal, behalve riet, bies en stro; - alle verwarmingsinstallaties zijn toegelaten; - het gebouw mag dienen als woonst, privé-garage, bureel of de uitoefening van een vrij beroep, apotheek uitgesloten. De geprefabriceerde constructies met onbrandbare buitenmuren of panelen, maar rustend op brandbare draagmuren of vastgehecht op brandbare draagmuren of vastgehecht op brandbare dragers, zijn slechts gewaarborgd mits melding in de bijzondere voorwaarden. Met geprefabriceerde constructie wordt bedoeld een Inhoud: op het bouwterrein opgerichte constructie, gedeeltelijk of geheel bestaande uit in de fabriek samengestelde elementen. Mits melding in de bijzondere voorwaarden van het contract, mag het dienen tot elk ander gebruik. Het geheel van de goederen die zich in het aangeduide gebouw bevinden, inbegrepen deze in de erbij horende koeren en hovingen en die toebehoren aan de verzekerde en/of hem toevertrouwd zijn. Omvat, behalve tegenstrijdige verklaring: a. Inboedel Alle roerende voorwerpen voor privé-gebruik, eigendom van de verzekerde, van de personen die bij hem inwonen en van zijn personeel. Zijn in de inboedel begrepen, de veranderingen en verfraaiingen die de verzekerde aan het gebouw, waarvan hij huurder is, heeft aangebracht. b. Materieel De voor beroepsdoeleinden bestemde roerende goederen, zelfs deze blijvend aan het erf verbonden, inbegrepen de door de huurders of gebruikers aangebrachte verbetering en vastgehechte inrichting, andere dan deze die aangehaald worden in de definitie c) koopwaren. Het materieel van landbouw-, tuin-, bouw- en fruitteeltuitbatingen of veeteeltuitbatingen omvat de motorvoertuigen die uitsluitend voor de uitbating gebruikt worden voor zover deze eigendom zijn van de verzekerde of van de personen die bij hem inwonen. Bij uitbreiding is dit materieel overal verzekerd. De schade aan de maai- en dorsmachines, dorsmachines, pick-up en persen zijn uitgesloten wanneer deze gebruikt worden voor derden ten bezwarende titel. c. Koopwaren De grondstoffen of afgewerkte producten, niet afgewerkte producten, waren, voorraden, verpakkingen en afval die betrekking hebben op het aangegeven beroep of de aangegeven onderhouds- en reparatiewerken, alsook de goederen toebehorend aan de klanten. d. Huisdieren Gewaarborgd, waar ze zich ook bevinden. Zijn enkel verzekerd indien vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract: a. verzamelingen, staven edelmetaal, muntstukken, bankbiljetten, zegels, titels, cheques of andere effecten, zonder afwijking aan

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1; A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten Productfiche klant Ideal Woning Inhoudstafel BASISWAARBORGEN P2-5 OPTIONELE WAARBORGEN P6 PACKS P7-9 BIJSTAND WONING P10 Ideal Woning Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen?

Nadere informatie

Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden

Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden Package AON Bedrijfsschade Algemene voorwaarden Aanvullende bepalingen betreffende de algemene voorwaarden Package AON zijn ook hernomen in de volgende bladzijden : Gemeenschappelijke bepalingen Woordenlijst

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1 en A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale

Nadere informatie

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING - FIDEA WOONVERZEKERING De Woonverzekering van Fidea is de complete verzekering voor uw woning door de combinatie van verschillende waarborgen. Brand, elektriciteitsschade,

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT Artikel 1 VERZEKERINGSNEMER De bouwheer met name de VME, een mede-eigenaar, een huurder of iemand die bouwt voor hun rekening. Artikel 2 VERZEKERDEN - de verzekeringsnemer

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

Speciale Risico s. Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw

Speciale Risico s. Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw Speciale Risico s Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw Algemene Voorwaarden 2013 TITEL I Afdeling I - VERZEKERING MATERIËLE SCHADE - Waarborg Brand Artikel 1 - Voorwerp

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE 201605 Verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer 042573 A Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid., 1000 Brussel Tel: 02/735.80.55 Fax: 02/735.13.06 info@curalia.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home

ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken

Nadere informatie

AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 5 HOOFDSTUK I - BRANDVERZEKERING... 5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING TEGEN STORM EN HAGEL...

AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 5 HOOFDSTUK I - BRANDVERZEKERING... 5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING TEGEN STORM EN HAGEL... Inhoudstafel AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 5 HOOFDSTUK I - BRANDVERZEKERING... 5 Artikel 1 Voorwerp van de verzekering... 5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING TEGEN STORM EN HAGEL... 6 Artikel

Nadere informatie

KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE

KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE KBC-Patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde tegen allerhande gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van schade aan

Nadere informatie

Brandverzekering. Algemene voorwaarden

Brandverzekering. Algemene voorwaarden Brandverzekering Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN BRANDVERZEKERING INHOUDSOPGAVE DEFINITIES TITEL I - VOORWERP VAN DE VERZEKERING 1 Beoordeling van het risico 2 Omvang van de verzekering 3 Brand,

Nadere informatie

VIVIUM HOME SOLUTIONS. Algemene voorwaarden

VIVIUM HOME SOLUTIONS. Algemene voorwaarden VIVIUM HOME SOLUTIONS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM HOME SOLUTIONS Dit contract is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en op

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden SUPERHOME Algemene Verzekeringsvoorwaarden Superhome - 2012-07 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Ze

Nadere informatie

HOMEPROTECT VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN

HOMEPROTECT VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING HOMEPROTECT ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL is een merk van P&V verzekeringen Cvba (0058) 045/0019-04.2013 Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Speciale risico s Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Algemene Voorwaarden 2008 GENERALI BELGIUM NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

VIVIUM HOME SOLUTIONS

VIVIUM HOME SOLUTIONS VIVIUM FAMILY SOLUTIONS VIVIUM HOME SOLUTIONS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS VIVIUM HOME SOLUTIONS Dit contract is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 25 juni

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Materiële Schade en Bedrijfsschade van de Speciale Risico s Editie 2015 Referentie 0002943-Fir004N-20150501

Algemene Voorwaarden. Verzekering Materiële Schade en Bedrijfsschade van de Speciale Risico s Editie 2015 Referentie 0002943-Fir004N-20150501 Verzekering Materiële Schade en Bedrijfsschade van de Speciale Risico s Editie 2015 Insurance SE Companies House number SE000095 Pagina 2 van 44 Inhoudstafel Afdeling I: Verzekering tegen materiële schade...

Nadere informatie

Materiële Schade Algemene voorwaarden

Materiële Schade Algemene voorwaarden Materiële Schade Algemene voorwaarden Polisnummer Naam klant BE - AIG EU ESU BE_AUTO_General Conditions Omnium_NL_20121203.doc ALGEMENE VOORWAARDEN Mededeling Behoudens andersluidend beding wordt de verzekering

Nadere informatie

Tekst van de overeenkomst

Tekst van de overeenkomst 600 - C - 1 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT WATERSCHADE Overwegende dat de verzekeraars waterschade eenvoudige risico s en BA-privé-leven of BAexploitatie de uitoefening van verhaal op grond van de extracontractuele

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Speciale Risico s - Materiële Schade en Bedrijfsschade

Speciale Risico s - Materiële Schade en Bedrijfsschade Speciale Risico s - Materiële Schade en Bedrijfsschade Algemene voorwaarden 2008 INHOUDSTAFEL AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 4 Hoofdstuk I BRANDVERZEKERING... 4 Artikel 1 - VOORWERP

Nadere informatie

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Januari 2012 VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE NIET-BINDENDE STANDAARDVOORWAARDEN

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Januari 2012 VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE NIET-BINDENDE STANDAARDVOORWAARDEN 1 / 36 SpR 01 Speciale risico s VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE NIET-BINDENDE STANDAARDVOORWAARDEN INLEIDING - OPZET STANDAARDVOORWAARDEN De verordening nr. 267/2010 van de Commissie van

Nadere informatie

VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE

VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE SPECIALE RISICO S VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 NV ASCO toegelaten onder codenr. 0333 SpR 01 Speciale risico s VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMALIA VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMALIA VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INHOUDSOPGAVE DEEL EEN: UW CONTRACT I. VOORWERP VAN HET CONTRACT 3 Artikel 1: De partijen 3 Artikel 2: Onderdelen van het contract 3 Artikel 3: Voorwerp van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ideal Home

Algemene voorwaarden Ideal Home P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. Koningsstraat, 151 B-1210 BRUSSEL Tel. 02/250.91.11 Fax 02/250.95.67 www.pv.be Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 Algemene voorwaarden Ideal Home Algemene voorwaarden onderworpen

Nadere informatie

VERZEKERING MATERIELE SCHADE VAN DE SPECIALE RISICO S

VERZEKERING MATERIELE SCHADE VAN DE SPECIALE RISICO S VERZEKERING MATERIELE SCHADE VAN DE SPECIALE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN TITEL I VERZEKERING TEGEN MATERIELE SCHADE De hoofdstukken I tot IX van deze titel zijn van toepassing in zoverre er melding van

Nadere informatie

Handel Plus Algemene Voorwaarden

Handel Plus Algemene Voorwaarden Handel Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Handel Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

TALENSIA. Brand Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Brand Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Brand Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

VIVIUM Vastgoed. Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015

VIVIUM Vastgoed. Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015 VIVIUM Vastgoed Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

OPTIMALIA PRO Brand Handelszaak

OPTIMALIA PRO Brand Handelszaak ALGEMENE VOORWAARDEN Brand Handelszaak VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INHOUDSOPGAVE DEEL I: HET VERZEKERINGSCONTRACT ARTIKEL 1: DE PARTIJEN ARTIKEL 2: ONDERDELEN VAN HET CONTRACT ARTIKEL 3: VOORWERP VAN HET

Nadere informatie

GLOBALE WONINGVERZEKERING

GLOBALE WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INHOUDSTAFEL BEGRIPSBEPALINGEN... 2 VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE AFDELINGEN...4 VOORWAARDEN EIGEN AAN IEDERE AFDELING... 11 HOOFDSTUK 1 : BASISWAARBORGEN...

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

VIVIUM DOLPHIN. Algemene voorwaarden

VIVIUM DOLPHIN. Algemene voorwaarden VIVIUM DOLPHIN Algemene voorwaarden VIVIUM DOLPHIN Brandverzekering Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM DOLPHIN BRAND TITEL 1: OMVANG EN WAARBORGEN VAN HET CONTRACT HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

KBC-PATRIMONIUMPOLIS LAND- EN TUINBOUW

KBC-PATRIMONIUMPOLIS LAND- EN TUINBOUW KBC-PATRIMONIUMPOLIS LAND- EN TUINBOUW De KBC-Patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde tegen allerhande gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE

KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE KBC-Patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde tegen allerhande gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van schade aan

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

VIVIUM HOME SOLUTIONS PLUS Algemene voorwaarden

VIVIUM HOME SOLUTIONS PLUS Algemene voorwaarden VIVIUM HOME SOLUTIONS PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM HOME SOLUTIONS PLUS 2007 Dit contract is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? 4

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Een aantal raadgevingen

Een aantal raadgevingen Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie