Dataprotocol Aedes-benchmark

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dataprotocol Aedes-benchmark"

Transcriptie

1 Dataprotocol Aedes-benchmark Versie Inleiding en begrippenlijst In het kader van de Aedes-benchmark gelden onderstaande afspraken tussen Aedes, Participanten en PwC over eigendom, gebruik en beheer van benchmarkdata, -informatie en -instrumenten. Begrippenlijst Aedes: Aedes, vereniging van woningcorporaties; CBC: het Corporatie Benchmark Centrum, een samenwerkingsverband tussen Aedes en KWH; CFV: Centraal Fonds Volkshuisvesting; dpi: de prospectieve informatie, het overzicht van voorgenomen activiteiten als bedoeld in art. 25a Bbsh, dat deel uitmaakt van de jaarlijks op grond van art. 25f Bbsh aan CFV te leveren gegevens; dvi: de verantwoordingsinformatie, het jaarlijks overzicht met verantwoordingsgegevens als bedoeld in art. 26, derde lid, Bbsh, dat deel uitmaakt van de jaarlijks op grond van art. 30 Bbsh aan CFV te leveren gegevens; Huurdersoordeel: oordeel van huurders over de kwaliteit van de woningcorporatie. KWH: het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector; Leden: de woningcorporaties die zich als lid bij Aedes hebben aangesloten; Ledenconsultatie: de uitvraag van informatie bij woningcorporaties in het kader van de Aedes benchmark; Participant: de woningcorporatie die deelneemt aan de Aedes-benchmark; PwC: PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. Uitvoerder: de organisatie die gegevens aanlevert in het kader van de Aedes-benchmark; USP: USP Marketing Consultancy bv; Woningcorporatie: een toegelaten instelling als bedoeld in art. 70 Woningwet WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw; 2. Aedes-benchmarkdata, -informatie en instrumenten In de Aedes-benchmark komen data beschikbaar ( Aedes-benchmarkdata ): via aanlevering door Participanten (zowel leden van Aedes als niet-leden) van bedrijfsvoeringsgegevens via de portal voor de ledenconsultatie; via aanlevering van dvi- of dpi-gegevens door CFV/WSW, al of niet via het CBC; via aanlevering door KWH, USP en mogelijk andere uitvoerders van gegevens inzake het huurdersoordeel; via aanlevering door Uitvoerders voor onderdelen van de Aedes-benchmark. Voor leden die aan beide onderdelen van de Aedes-benchmark deelnemen, levert PwC in 2014 op basis van de Aedes-benchmarkdata via het CBC een tweedimensionale

2 benchmarkmatrix op, met behulp waarvan iedere Participant zijn benchmarkpositie binnen de branche van woningcorporaties kan vaststellen. Voor Aedes komt informatie beschikbaar in de vorm van een geaggregeerde en niet tot individuele Participanten herleidbare brancherapportage. In de jaren 2015 en 2016 kan de matrix worden aangevuld. Voor Aedes en haar leden komt voor de eigen corporatie benchmarkinformatie beschikbaar via het CBC. De ledenconsultatie en de bijbehorende webapplicatie alsmede de rapportagetemplates voor de meerdimensionale benchmarkmatrix zijn in het kader van de Aedes-benchmark te beschouwen als benchmarkinstrumenten. 3. Eigendom van benchmarkdata, -informatie en instrumenten Met betrekking tot het eigendom van benchmarkdata, -informatie en instrument geldt: De data die in het kader van de Aedes-benchmark voor bewerking door de Participanten worden aangeleverd of betrekking hebben op de Participant, zijn en blijven eigendom van elke Participant afzonderlijk. Dit geldt ook voor de individuele meerdimensionale benchmarkmatrix op maat die elke Participant ontvangt. De niet tot een Participant herleidbare geaggregeerde data als aanwezig in de Aedesbenchmark zijn eigendom van Aedes. Individuele data zijn voor Aedes en ook voor leden als in het CBC als benchmarkdata beschikbaar. Met betrekking tot de ledenconsultatie met bijbehorende webapplicatie en de rapportagetemplates bezit Aedes alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee vergelijkbare rechten, die rusten op het benchmarkinstrument. Het benchmarkinstrumentarium (de ledenconsultatie, de bijbehorende webapplicatie alsmede de rapportagetemplates voor de meerdimensionale benchmarkmatrix) zijn eigendom van Aedes en worden na de contractperiode om niet overgedragen aan Aedes. Aedes aanvaardt reeds nu bij voorbaat de overdracht, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en daarmee vergelijkbare rechten, die rusten op het benchmarkinstrument. PwC ontwikkelt en onderhoudt een Aedes-benchmark datawarehouse waarin integraal alle Aedes-benchmarkdata zijn/worden vastgelegd. Aedes is eigenaar van het Aedes-benchmark datawarehouse. Na afloop van het contract met Aedes draagt PwC het Aedes-benchmark datawarehouse in een gangbare informatiedrager om niet over aan Aedes. De Aedes-benchmarkdata worden beheerd, bewerkt en geanalyseerd door PwC. Onder beheren wordt verstaan het opslaan van de data, onder bewerken wordt verstaan het schonen van data, onder analyseren wordt verstaan het uitvoeren van berekeningen en vergelijkingen. In geen enkel geval worden door Participanten en uitvoerders aangeleverde data door Aedes of PwC gemuteerd. Aedes en PwC aanvaarden over en weer en richting derden geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de Aedes-benchmark die een gevolg zijn van fouten in de brongegevens dan wel een foutieve of onvolledige aanlevering van de gegevens door de betreffende Participant, het CFV, KWH, USP of mogelijk andere derden die gegevens aanleveren ten behoeve van de Aedes-benchmark. Het gebruik van de Aedes-benchmark-webapplicatie is uitsluitend bedoeld en bestemd voor het invoeren en aanleveren van gegevens in het kader van de Aedesbenchmark. PwC draagt in redelijkheid zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om deze webapplicatie, het gebruik ervan en de daarop aanwezige gegevens te beveiligen en tevens om deze webapplicatie uitsluitend geautoriseerd beschikbaar te stellen.

3 4. Gebruik van benchmarkdata en informatie De geaggregeerde niet tot de Participant herleidbare Aedes-benchmarkdata kunnen uitsluitend door of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van Aedes worden gebruikt voor: beleidsontwikkeling in de sector volkshuisvesting; het opstellen en aanpassen van beleidsregels; het uitbrengen van algemene rapportages met betrekking tot de branche; het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek; andere doeleinden indien en voor zover zij naar het uitsluitende oordeel van Aedes passen binnen de statutaire doelstelling van Aedes. Een verzoek voor gebruik van de Aedes-benchmarkdata voor (wetenschappelijk) onderzoek door derden dient schriftelijk bij Aedes te worden ingediend. Binnen twee maanden na aanvraag zal Aedes aan betrokkenen en PwC aangeven of zij en/of de eigenaren van de individuele data, akkoord gaan met het verzoek voor gebruik van data, waarbij als voorwaarde geldt dat de gegevens nimmer zijn te herleiden tot individuele personen en/of individuele Participanten. Aedes zal vervolgens met de eigenaren van de betreffende data contact opnemen over het gebruik daarvan. Een eventuele publicatie van het (wetenschappelijk) onderzoek op basis van Aedesbenchmarkdata wordt uiterlijk één maand voorafgaand aan openbaarmaking aan Aedes en PwC ter vertrouwelijke kennisneming aangeboden. Aedes hanteert als voorwaarde voor het gebruik van haar data / informatie dat de partij die deze data / informatie mag gebruiken deze nimmer ter beschikking mag stellen aan derden. 5. Databeveiliging De algemene databeveiligingsfilosofie van PwC, die eveneens van toepassing is op het datawarehouse van de Aedes-benchmark, is gebaseerd op gebruikmaking van ISO-gecertificeerde diensten conform de vigerende industriestandaarden voor wat betreft de controls. Deze beveiligingsrichtlijnen verplichten PwC om informatie te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik, vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies of vervalsing, onbevoegde bekendmaking of toegang en alle andere onrechtmatige manieren van verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen zijn er mede op gericht om gezien de aard van de gegevens en de kring van gebruikers onnodige verzameling en verdere verwerking van gegevens te voorkomen. Op de toepassing en naleving van de ISO-standaarden wordt PwC periodiek extern geaudit. Daarnaast voert PwC jaarlijks een self-assessment uit en maandelijks een Global Parameter Watch. PwC maakt gebruik van een zogenaamde Secure Housing omgeving (KPN Cyber Centre- Housing in Amsterdam). Ten aanzien van het beheer van het netwerk, systemen, operating systems en server applicaties wordt gebruik gemaakt van de diensten van Tata Consultancy Services (TCS). Het interne netwerk van PwC maakt gebruik van KPN - WAN/LAN networks. Alleen de PwC-professionals die deel uitmaken van het bij de Aedes benchmark betrokken team hebben toegang tot het Aedes benchmark-datawarehouse.

4 Hosting Het technisch beheer van de webpage voor de ledenconsultatie van de Aedesbenchmark wordt eveneens door TCS verzorgd. Het functioneel beheer van deze webpage wordt door PwC verzorgd. De hosting-werkwijze is gebaseerd op ITIL en Service Level Agreements. De hosting van het datawarehouse vindt plaats binnen het PwC-netwerk waarbij de report database (invoer data, de rekenregels, de vertrekpositie, de cockpit en de reporting van tabellen en grafieken) binnen een secure webomgeving (DMZ) is gepositioneerd. Techniek Het datawarehouse waarin de Aedes-benchmarkdata en rekenregels zijn opgeslagen, is gebaseerd op MySQL database technology. Weergegeven onder punt 5 is de stand van zaken bij de vaststelling van dit dataprotocol. 6. Beheer van de Aedes-benchmarkdata PwC is de beheerder van de data in het kader van de Aedes benchmark. De beheerder stelt uitsluitend data beschikbaar na schriftelijke toestemming van de in deze afspraken omschreven eigenaar; te weten: de Participant of Aedes een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van dit dataprotocol. Indien in de Aedes benchmark een subcontractant van PwC wordt ingezet, draagt PwC er zorg voor dat de afspraken die in dit dataprotocol zijn gemaakt over eigendom en gebruik van de gegevens, ook worden opgenomen in de overeenkomst tussen PwC en de subcontractant. 7. Aansprakelijkheid Iedere Participant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem via de Aedes-benchmark webapplicatie ingevoerde en daarmee verstrekte gegevens. Voorts geldt dat de Participant gebruik dient te maken van deugdelijke anti-virusprogrammatuur zowel vóór als tijdens gebruikmaking van de Aedes-benchmark webapplicatie. De Participant zal de Aedes-benchmark webapplicatie niet gebruiken ter verspreiding van virussen of bestanden die de werking van de applicatie en/of andere computers of systemen van PwC en/of derden kunnen beschadigen. Het is de Participant niet toegestaan (onbevoegde) derden toegang te verschaffen tot de Aedes-benchmark webapplicatie. PwC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid richting Aedes, de desbetreffende Participant, het CFV, KWH, USP of mogelijk andere derden die gegevens aanleveren ten behoeve van de Aedes-benchmark, voor schade verband houdende met de toegang en/of het gebruik van de Aedes-benchmark webapplicatie, waaronder (niet limitatief) schade verband houdende met het transport van gegevens, schade veroorzaakt door verlies of verminking van gegevens, schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in de snelheid en/of de beschikbaarheid van het internet en/of overige directe en/of indirecte schade.

5 Aedes, de Participant het CFV, KWH, USP of mogelijk andere derden die gegevens aanleveren ten behoeve van de Aedes-benchmark, zijn ieder zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste preventieve en defensieve maatregelen een infectie, beschadiging of vernietiging van systemen, documenten, informatie en gegevens. PwC aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor bewerkingen van de door Aedes beschikbaar gestelde benchmarkdata als uitgevoerd door anderen niet zijnde PwC. 8. Looptijd Aedes-benchmark dataprotocol Dit Aedes-benchmark dataprotocol heeft een looptijd die gelijk is aan de Aedes-PwC benchmark contractperiode.

ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de algemene opdrachtvoorwaarden van KPMG. KPMG Portal: de applicatie/tool genaamd

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden IT4Speech

Aanvullende Voorwaarden IT4Speech Aanvullende Voorwaarden IT4Speech RedSpeak - Software As A Service November 2014 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3: TOEGANG TOT DE SERVICE ARTIKEL 4: GEBRUIK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Raet uitgebrachte offertes, alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede alle nog tussen partijen te sluiten overeenkomsten en overige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Newviews

Algemene voorwaarden Newviews Algemene voorwaarden Newviews De besloten vennootschap BudgetBoekers BV handelend onder de naam Newviews, gevestigd te 3035ER Rotterdam aan de Noordsingel 185, hierna te noemen Newviews en de op het Opdrachtformulier

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Basis Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Algemeen 1. Visma Software BV geeft bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt gebruiksrechten betreffende de functionaliteit van haar

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform BouwConnect Communicatie Platform Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform juni 2012 Versie 1.0 Inhoud 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2. TOEPASSELIJKHEID... 3 3. GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING...

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten). op de. Algemene Inkoopvoorwaarden. FloraHolland

Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten). op de. Algemene Inkoopvoorwaarden. FloraHolland Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten). op de Algemene Inkoopvoorwaarden FloraHolland Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam op 3 december 2012 onder nummer 103/2012 Voor meer

Nadere informatie

1.2 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden en wijzigingen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Robadent goederen en/of diensten van

Nadere informatie

Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl

Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gezien het Besluit beheer Persoonlijke Internetpagina

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Pilots Data uitvraag Fysiotherapie (KNGF)

Pilots Data uitvraag Fysiotherapie (KNGF) Pilots Data uitvraag Fysiotherapie (KNGF) Dataprotocol Auteur: K. Verheijke, H. Ong Kenmerk: KNGF-Dataprotocol Versie: 2.8 Datum: 10-okt-2014 2 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur(s) Opmerkingen 0.1

Nadere informatie

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen:

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten) 2012. Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie