FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Via Internet B.V., statutair gevestigd te Ridderkerk, kantoorhoudende te Apeldoorn aan Het Rietveld. Faillissementsnummer : C/05/15/128 F Datum uitspraak : 3 februari 2015 Curator : mr A. Gras Rechter-commissaris : mr J.S.W. Lucassen Activiteiten onderneming: gefailleerde hield zich bezig met het verstrekken van trainingen aan onder meer Ondernemingsraden. Dit gebeurde veelal op basis van zogenaamde E-learning het digitaal leren. In de ICT structuur van gefailleerde is een database aanwezig waarop diverse cursussen zijn opgeslagen. studenten konden inloggen in de database en zo de door hen afgenomen cursus bereiken. Daarnaast had gefailleerde een tweetal ICT medewerkers in dienst. Deze hielden zich bezig althans dat was de bedoeling - met hosting van websites en het realiseren van animatiefilmpjes. Naar de curator begrijpt is van dit laatste evenwel feitelijk nooit veel terecht gekomen. Omzetgegevens: De onderneming is opgericht op 3 oktober 2014 en is medio oktober van start gegaan. Het faillissement is vervolgens gevolgd op 3 februari 2015 nadat werkzaamheden in de laatste maanden feitelijk al stil lagen als gevolg van ziekte van de bedrijfsleidster, alsmede de accountmanager(aldus de helft van het personeel). Een noemenswaardige omzet was er dus niet. Voor zover de curator thans kan nagaan bedraagt de omzet uit bedrijfsactiviteiten een bedrag van ,39. Gerealiseerd over een periode van ruim twee maanden. Personeel gemiddeld aantal: 4 Verslagperiode : 3 februari 2015 tot 3 maart 2015 Bestede uren verslagperiode : 51 uur en 42 minuten Bestede uren totaal : 51 uur en 42 minuten 1. INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie: gefailleerde is per 3 oktober 2014 opgericht. De aandelen in gefailleerde werden voor 90 % gehouden door de besloten vennootschap Holland Ridderkerk B.V. (hierna HRK). De overige aandelen werden gelijkelijk verdeeld tussen de bedrijfsleidster mw van Montfoort en haar dochter mw Kampman (de accountmanager). Bestuurder van gefailleerde is HRK. Zij bestuurde evenwel op afstand in die zin dat mevrouw Van Montfoort de onderneming feitelijk diende te leiden.

2 1.2. Winst en verlies: Alleen al de kosten terzake het gebruik van de kantoorfaciliteiten en de brutosalarissen van het personeel bedroegen maandelijks ,00. Vermeerderd met loonheffingen, premies en verzekeringen draaide de onderneming aldus fors verlies Balanstotaal: onbekend 1.4. Lopende procedures: voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures 1.5. Verzekeringen: in onderzoek 1.6. Huur: gefailleerde maakte gebruik van de kantoorfaciliteiten van Regus aan het Rietveld 55a in Apeldoorn. Volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst zou de overeenkomst geen huurovereenkomst in de zin van de wet zijn. Deze overeenkomst is voor zover vereist op grond van 39 Fw opgezegd Oorzaak faillissement: De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn over genomen van de besloten vennootschap Uitgeverij De Pythia B.V., hierna De Pythia, de vennootschap van mevrouw Van Montfoort. MW van Montfoort was bestuurder van De Pythia en verrichte de inhoudelijke werkzaamheden zoals (onder meer) het opmaken van trainingen ten behoeve van opdrachtgevers en het geven van trainingen aan opdrachtgevers. Mw Van Montfoort was de spil in het bedrijf nu de inhoudelijke werkzaamheden door haar werden verricht en de overige personeelsleden aanwezig waren om praktische uitvoeringswerkzaamheden dan wel commerciële werkzaamheden te verrichten ondersteunend aan haar werkzaamheden te verrichten. Tussen de grootaandeelhouder van gefailleerde HRK en Van Montfoort zijn vanaf begin 2014 gesprekken gevoerd over de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van De Pythia aan HRK. HRK houdt zich onder meer bezig met printwerkzaamheden. De activiteiten van De Pythia vormde een voor haar interessante uitbreiding van die activiteiten. Gedurende 2014 is uitvoerig tussen partijen gesproken over deze overdracht. Vanuit De Pythia zijn daarbij gegevens omtrent de bedrijfsvoering, de omzet, het aanwezige onder handen werk en de prognose voor 2015 aan HRK ter beschikking gesteld. De strekking van deze gegevens was dat de onderneming in het laatste kwartaal van 2014 een omzet zou gaan genereren van ruim ,00 en in 2015 van ,00. Op basis daarvan heeft HRK uiteindelijk besloten tot overname van de activiteiten. Omdat HRK geen financiering van de bank rond kreeg voor deze overname hetgeen tijdens de gesprekken het uitgangspunt was hebben partijen uiteindelijk besloten dat de activa van De Pythia op basis van een huurkoop overeenkomst ter beschikking zouden worden gesteld. HRK heeft ten behoeve van de overdracht gefailleerde opgericht als werkmaatschappij waarin de activiteiten feitelijk dienden plaats te vinden. Gefailleerde is vervolgens ook partij geworden in de overeenkomst met De Pythia. Deze overeenkomst

3 is uiteindelijk vorm gegeven door een mantelovereenkomst waarin werd afgesproken dat de bedrijfsactiviteiten zouden worden overgedragen met daaronder een twaalftal deelovereenkomsten waarin diverse specifieke onderdelen van de overeenkomst werden geregeld. Deze deelovereenkomsten behandelen onder meer: - de huurkoop van de activa - de overdracht van contracten (bedrijfsruimte, verzekeringen enz.) - de overdracht van het personeel - de overdracht van het klantenbestand - de wijze van onderlinge verrekening van kosten en opbrengsten behorende bij de bedrijfsactiviteiten - afspraken omtrent de beëindiging / ontbinding van de mantelovereenkomst in geval van (onder meer) faillissement van de koper. Aangezien van Montfoort de enige persoon was die de inhoudelijke werkzaamheden kon verrichten was zij titulair directeur van gefailleerde en feitelijk bedrijfsleider. Vanuit HRK als formeel bestuurder werden wekelijks mensen (bestuurder en een commercieel manager van HRK) naar gefailleerde gezonden om lijn te krijgen in de administratie, inzicht in het onderhanden werk en het klanten bestand zodat het commerciële en administratieve apparaat van HRK hiermee aan de slag kon. Vrijwel direct ontstonden naar de curator begrijpt daardoor ook de strubbelingen tussen partijen. Van Montfoort en de andere personeelsleden zagen de aanwezigheid van de mensen van HRK als onnodige bemoeizucht en HRK constateerde dat de administratie niet aansloot bij de hetgeen op voorhand was beloofd in termen van aanwezig onder handen werk en dientengevolge omzet. De omzet bleef ook fors achter bij hetgeen was voorspeld. Een belangrijk onderdeel van het actief wordt vormgegeven door de onderliggende ICT infrastructuur. De eigendom hiervan bleek te liggen bij een derde. Tussen De Pythia en deze derde waren al wel overeenkomsten ter zake de overdracht hiervan gesloten doch als gevolg van het niet volledig betalen van de koopsom heeft de overdracht formeel gezien nimmer plaatsgevonden. Als gevolg van dit soort situaties ontstond al vrij snel een sfeer van wantrouwen tussen HRK en Van Montfoort. In November heeft Van Montfoort zich vervolgens ziek gemeld waardoor het inhoudelijk uitvoeren van werkzaamheden nagenoeg onmogelijk werd. HRK is zich nadien nog nadrukkelijker gaan bemoeien met de bedrijfsactiviteiten. Dit heeft er enerzijds toe geleid dat zij tot de conclusie kwam dat er weinig tot geen onder handen werk aanwezig was en anderzijds heeft dit er toe geleid dat de nog aanwezige accountmanager (dochter van Van Montfoort) zich onder druk gezet voelde waardoor ook zij zich ziek heeft gemeld. HRK heeft vervolgens geconstateerd dat de aanwezige omzet zodanig laag was dat de lopende kosten onmogelijk konden worden gedragen zodat zij zich genoodzaakt voelde het faillissement van ViaInternet aan te vragen. Ondertussen is een discussie ontsponnen tussen HRK en Van Montfoort over de toedracht van de slechte omzet c.q. de oorzaak

4 van het faillissement. HRK is daarbij van mening dat Van Montfoort de zaken mooier heeft voorgespiegeld dan dat deze werkelijk waren en Van Montfoort is van mening dat de omzet is uitgebleven als gevolg van de bemoeienissen van HRK. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faill.: Aantal in jaar voor faill.: Datum ontslagaanzegging: 6 februari 2015 Werkzaamheden: inventarisatie administratie, overleg met bestuurders en personeel 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving: geen 3.2. Verkoopopbrengst: Hoogte hypotheek: Boedelbijdrage: - Werkzaamheden: overleg met bestuurder en onderzoek administratie Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving: gefailleerde heeft de totale bedrijfsactiva van De Pythia onder zich bestaande uit onder meer de ICT voorziening, en een studio voor het vervaardigen van filmpjes en animaties. Deze middelen zijn volgens de overeenkomst met De Pyhtia eigendom van De Pythia tot dat de laatste termijn van de koopsom groot ,00 is voldaan. De Pythia heeft in de aanloop naar het faillissement de overeenkomst met gefailleerde opgezegd en zij claimt het eigendom van deze zaken. Aangezien gefailleerde partij is bij de overeenkomst en niet uit te sluiten valt dat gefailleerde conform de stellingen van HRK onjuist is voorgelicht bij het aangaan van de overeenkomst met De Pythia heeft de curator met betrekking tot deze zaken een afkoelingsperiode verzocht zodat in deze periode kan worden uitgezocht in hoeverre een dergelijke vordering bestaat. Indien dit het geval is zullen deze zaken als verhaalsobject dienen. Daarnaast had gefailleerde in het geval van haar trainingen aan OR leden een aanbieding waarbij een tablet aan een cursist ter beschikking werd gesteld bij afname van een aantal cursussen. Volgens opgave van de bestuurder zou er nog één tablet aanwezig moeten zijn. Dit vormt onderwerp van onderzoek Verkoopopbrengst: Boedelbijdrage: Bodemvoorrecht fiscus: nog in onderzoek. Werkzaamheden: overleg met bestuurders doornemen administratie en correspondentie met De Pythia en gemachtigden inzake afgifte goederen.

5 Voorraden/onderhanden werk 3.9. Beschrijving: over de toestand van het onderhanden werk is een hoge mate van onduidelijkheid. Dit vormde ook één van de belangrijkste discussiepunten tussen HRK en Van Montfoort. HRK is niet bekend met De curator verricht op dit punt nader onderzoek Verkoopopbrengst: Boedelbijdrage: - Werkzaamheden: inventarisatie, overleg met bestuurders en met Van Montfoort. Andere activa Beschrijving: mogelijkerwijs beschikt gefailleerde over een vordering op De Pythia (zie in dit verband 3.5). Aan gefailleerde is door De Pyhtia op grond van de overeenkomst van 17 oktober 2014 ter beschikking gesteld een licentie op de E learning cursussen zodat deze vanaf het sluiten van de overeenkomst door gefailleerde aan de cursisten ter beschikking kon worden gesteld. De licentie zou op grond van één van de deelovereenkomst met het uitspreken van het faillissement kunnen worden ingetrokken. Naast het E learning systeem hield gefailleerde zich bezig met de hosting van een aantal websites. Deze activiteiten zijn door De Pythia overgenomen van de onderneming van de heer Van den Burg (gemakshalve met de naam ViaInternet). Deze activiteiten zijn vervolgens door De Pythia weer overgedragen aan gefailleerde. Ondanks dat tussen De Pythia en de heer Van den Burg een overeenkomst tot overdracht van de hosting activiteiten is gesloten werden de feitelijke hosting werkzaamheden tot december 2014 gedaan door de heer Van den Burg die ook factureerde aan de eigenaren van de websites. Een en ander zou te maken hebben met het feit dat De Pythia de koopsom van de activiteiten nog niet had voldaan. Uiteindelijk is deze koopsom door gefailleerde aan de heer Van den Burg voldaan waardoor diens eigendomsvoorbehoud verviel. Omdat de hosting activiteiten feitelijk pas zeer kort voor het faillissement aan gefailleerde zijn gaan toebehoren was zelfs bij de formeel bestuurders van gefailleerde onduidelijkheid over de vraag wie nu rechthebbende is tot deze activiteiten. De curator heeft dit onderdeel in onderzoek Verkoopopbrengst: - Werkzaamheden : 4. DEBITEUREN 4.1. Omvang debiteuren: Voor zover de curator bekend waren er per datum faillissement geen inbare debiteuren. Op de debiteurenlijst wordt een vordering op de Pythia vermeld van ,96. Uit het overleg met mw Van Montfoort is gebleken dat ook de Pythia nog over een vordering op gefailleerde beschikt uit hoofde van voorgeschoten kosten Opbrengst: Boedelbijdrage: -

6 Werkzaamheden : inventarisatie 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1. Vordering van bank(en): voor zover bekend geen. Gefailleerde bankierde bij de Rabobank in Ridderkerk. De bank is aangeschreven. De curator is nog in afwachting van de opgave van de positie van de bank Leasecontracten: Voor zover bekend geen. In de overeenkomst tussen De Pythia en gefailleerde is bepaald dat gefailleerde een lease overeenkomst ter zake een auto zou overnemen. Tot een daadwerkelijke overdracht van de overeenkomst is het evenwel nooit gekomen Beschrijving zekerheden: Voor zover bekend zijn er geen zekerheden Separatistenpositie: Boedelbijdragen: Eigendomsvoorbehoud: Er is de curator geen levering onder eigendomsvoorbehoud anders dan de huurkoop overeenkomst met De Pythia bekend Reclamerechten: niet van toepassing 5.8. Retentierechten: niet van toepassing Werkzaamheden: inventarisatie 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten 6.1. Exploitatie/zekerheden: Ingevolge de tussen gefailleerde en De Pythia gesloten overeenkomst zou De Pythia in het geval van beëindiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst het recht hebben de exploitatie van de bedrijfsactiviteiten (E-learning e.d.) zelf weer ter hand te nemen. Vanuit het faillissement lijkt een doorstart niet aan de orde Financiële verslaglegging: - Werkzaamheden: inventarisatie van de administratie en overleg met de bestuurders. Doorstart 6.3. Beschrijving: Verantwoording: Opbrengst: Boedelbijdrage: - Werkzaamheden: - 7. RECHTMATIGHEID 7.1. Boekhoudplicht: in onderzoek 7.2. Depot jaarrekeningen: gezien de beperkte looptijd niet aan de orde 7.3. Goedk. Verkl. Accountant: niet van toepassing 7.4. Stortingsverpl. Aandelen: gefailleerde heeft geen substantieel aandelenkapitaal Onbehoorlijk bestuur: in onderzoek 7.6. Paulianeus handelen: in onderzoek

7 Werkzaamheden: overleg met bestuurder en onderzoek administratie 8. CREDITEUREN 8.1. Boedelvorderingen: UWV ter zake loon over de opzegtermijn nog niet ingediend Preferente vorderingen van de fiscus: de fiscus heeft vooralsnog geen vordering ingediend Preferente vorderingen van het UWV: deze is nog niet ingediend maar zal zien op de achterstallige salarissen van januari Andere preferente crediteuren: Aantal concurrente crediteuren: Uit de administratie van gefailleerde volgt dat er 9 concurrente crediteuren zijn tot een bedrag van , Bedrag concurrente crediteuren: volgens de administratie , Verwachte wijze afwikkeling: onbekend. Werkzaamheden: overleg met bestuurders, correspondentie met crediteuren en inventarisatie van de administratie. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) : voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 9.2 Aard procedure : Stand procedure : - Werkzaamheden:- 10. OVERIG Termijn afwikkeling faill.: onbekend Plan van aanpak: - vaststellen eventuele aanspraken van gefailleerde jegens De Pythia - vaststellen positie inzake webhosting - verkoop tablet Indiening volgend verslag: binnen drie maanden na heden. Apeldoorn, 3 maart 2015 A. Gras curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 16 augustus 2013 Gefailleerde De besloten vennootschap Nepas Systems B.V. Faillissementsnummer F 08/13/59 Datum uitspraak 30 januari 2013 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 12 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 12 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum: 12 april 2011 Gegevens onderneming : Trommelen s Specerijen B.V. Faillissementsnummer : 06-532 F Datum uitspraak : 7 september 2006 Curator : mr P.E.A.M. Gerritse

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie