Collectieve overeenkomst aanvullende ziektekostenverzekeringen. De ondergetekenden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve overeenkomst aanvullende ziektekostenverzekeringen. De ondergetekenden:"

Transcriptie

1 Collectieve overeenkomst aanvullende ziektekostenverzekeringen De ondergetekenden: 1. Achmea Zorgverzekeringen N.V., gevestigd te Zeist, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.J.J. Evers MSc, directeur Verkoop, verder te noemen: verzekeraar ; en 2. «CompanyName» + rechtsvorm <branche-lid>, gevestigd te <vestigingsplaats>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door......(naam + functie bevoegde ondertekenaar(s)), verder te noemen contractant ; overwegende dat: - verzekeraar en <<naam Branche>> een raamovereenkomst op het gebied van collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen heeft gesloten ten behoeve van de bij <<naam Branche>> aangesloten leden, waarbij de leden en de werknemers van deze leden kunnen profiteren van collectiviteitsvoordelen; - contractant lid is van <<naam Branche>>; - contractant ten behoeve van haar werknemers alsmede hun gezinsleden collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen ( hierna te noemen: aanvullende verzekeringen) wenst te sluiten op basis van de collectieve condities van bovengenoemde raamovereenkomst; - verzekeraar hiertoe bereid is; - partijen de gemaakte afspraken in deze overeenkomst hebben vastgelegd. komen overeen als volgt: 1. Verzekerden binnen collectiviteit 1.1 Als verzekerden onder deze overeenkomst kunnen worden aangemeld: a. Alle werknemers die een dienstverband hebben met contractant; b. Echtgenoten dan wel geregistreerde partners van de onder a. of e. vermelde werknemers; c. De partner met wie de onder a. of e. vermelde werknemer duurzaam samenleeft. De duurzaamheid van de samenleving is ter beoordeling van contractant; d. De ongehuwde eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen tot 30 jaar, waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag, op uitkering uit hoofde van de Wet studiefinanciering 2000/Wet op de tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Studiekosten of op buitengewone lastenaftrek ingevolge de belastingwetgeving; e. De (ex-) werknemer van contractant, die is/wordt opgenomen in een tussen de betreffende (ex-) werknemer en contractant overeengekomen regeling terzake van arbeidsongeschiktheid, (vervroegde) pensionering of andere tussen contractant en werknemer overeengekomen regeling. 1

2 1.2 Bovengenoemde verzekerden kunnen alleen worden aangemeld indien zij vallen onder de verzekeringsplicht van de Zorgverzekeringswet. 2. Wijze van aanmelding 2.1 Aanmelding voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen geschiedt door de verzekerden(n)/verzekeringsnemer. Onder de aanvullende verzekeringen wordt verstaan de Basis Plus Module (BPM), de Aanvullend 1 t/m 4 sterren, de Aanvullend Tand 1 t/m 4 sterren, de Extra Sport, de Extra Vitaal en de Extra Fit. 2.2 Aanmelding geschiedt door volledige invulling en ondertekening door de verzekerde/verzekeringsnemer van het daartoe beschikbare aanmeldingsformulier van verzekeraar of door melding via het door verzekeraar beschikbaar gestelde digitale systeem. 3. Acceptatiebeleid 3.1 Aspirant-verzekerden die zich aanmelden c.q. worden aangemeld voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering van verzekeraar worden zonder enige medische beoordeling geaccepteerd, met uitzondering van de Aanvullend Tand 3 sterren of de Aanvullend Tand 4 sterren. 3.2 Voor de aanmelding voor de Aanvullend Tand 3 sterren of de Aanvullend Tand 4 sterren zal de acceptatie afhankelijk zijn van de antwoorden op de gezondheidsvragen in een daartoe bestemd aanvraagformulier, tenzij men kan aantonen dat men direct voorafgaand verzekerd was voor een vergelijkbaar Aanvullend Tand 3 sterren pakket of Aanvullend Tand 4 sterren pakket. 4. Deelname- en kortingenbeleid 4.1 Contractant kan deelname aan de collectiviteit niet verplichten. Desalniettemin zal contractant zich inspannen de deelname van (ex-) werknemers aan deze overeenkomst zoveel mogelijk te stimuleren. 4.2 De korting is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in de raamovereenkomst aanvullende ziektekostenverzekering tussen verzekeraar en <<naam Branche>>. 4.3 De korting op de aanvullende verzekeringen bedraagt met ingang van 1 januari 2015:.. %. Verzekeraar zal deze korting op de aanvullende verzekeringen gedurende de initiële looptijd van deze overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 9.1, niet aanpassen, tenzij op grond van wettelijke maatregelen de verleende korting moet worden aangepast. 5. Voorwaarden 5.1 Op de onder de werking van deze overeenkomst tot stand gekomen verzekeringen zijn de Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Basis Budget Polis, Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Basis Zeker Polis en Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Basis Exclusief Polis (hierna te noemen: voorwaarden ) van toepassing, zoals vermeld in bijlage 1. 2

3 5.2 Verzekerden hebben vrije keuze uit de door verzekeraar aangeboden aanvullende verzekeringen. Een en ander volgens de keuzemogelijkheden, zoals vermeld in de premietabel in bijlage Met betrekking tot het aanmelden voor een aanvullende ziektekostenverzekering door niet betalende kinderen tot 18 jaar geldt de restrictie dat zij maximaal kunnen kiezen voor de hoogste door één van de ouders gekozen aanvullende ziektekostenverzekering. 5.4 Verzekerden hebben de mogelijkheid om jaarlijks per 1 januari de keuze voor aanvullende ziektekostenverzekeringen aan te passen. Een en ander volgens de acceptatieregels zoals vermeld in artikel 3 van deze overeenkomst. 6. Premies De premies die gelden voor deze overeenkomst, zijn opgenomen in bijlage 2. Deze worden jaarlijks overeenkomstig artikel 7 herzien. 7. Herziening van voorwaarden en/of premies 7.1 Verzekeraar is gerechtigd jaarlijks voorwaarden en/of premies te herzien. 7.2 Indien verzekeraar herzieningen aanbrengt in voorwaarden en/of premies zal zij dit tenminste één maand voor de ingangsdatum van de herziening melden aan <<naam Branche>>, zoals beschreven in de Raamovereenkomst tussen verzekeraar en <<naam Branche>>. 7.3 Contractant is gebonden aan de herzieningen in voorwaarden en/of premie die tussen verzekeraar en <<naam Branche>> zijn overeengekomen. 7.4 Herzieningen die verzekeraar na het afsluiten van deze overeenkomst aanbrengt in haar reguliere voorwaarden binden contractant en gelden voor alle op grond daarvan gesloten individuele verzekeringsovereenkomsten. 7.5 Herzieningen die verzekeraar aanbrengt in voorwaarden en vergoedingen, waarover met contractant bijzondere afspraken zijn gemaakt, behoeven de goedkeuring van contractant. 7.6 Als herziening wordt in dit kader niet beschouwd een aanpassing als gevolg van een wettelijke maatregel of enig ander overheidsbesluit. 7.7 In het geval geen overeenstemming tussen partijen wordt bereikt over een beperking van de voorwaarden en/of verhoging van de premies heeft contractant het recht de overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst van het voorstel van verzekeraar per dezelfde ingangsdatum van de herziening te beëindigen. 7.8 Indien de werknemer bij contractant uit dienst treedt, vervallen alle bestaande collectiviteitvoordelen per datum uitdiensttreding. Ook (verzekerings-) producten die verzekeraar alleen aanbiedt aan collectiviteiten vervallen per die datum. Indien er sprake is van uitdiensttreding blijft de werknemer (en 3

4 zijn eventuele gezinsleden) bij verzekeraar verzekerd tegen individuele condities. De collectiviteitkorting op de aanvullende ziektekostenverzekering (en) vervalt echter per datum van de uitdiensttreding. 7.9 Indien de arbeidsovereenkomst eindigt tengevolge van overlijden van de werknemer, blijft de collectieve overeenkomst aanvullende ziektekostenverzekeringen voor de in artikel 1 lid 1 sub b t/m d gedefinieerde echtgenote/echtgenoot, (geregistreerde) partner en kinderen onverminderd van kracht. Het kortingspercentage bedoeld in artikel 4.3 blijft eveneens onverkort van toepassing. 8. Premiebetaling individueel De premies worden door verzekeraar rechtstreeks aan de verzekerden in rekening gebracht. Contractant is daarbij op geen enkele wijze partij. 9. Aanvang, duur en einde van de overeenkomst 9.1 Deze collectieve overeenkomst is aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande op 1 januari 2015 en derhalve eindigend op 31 december 2017, met stilzwijgende verlenging voor telkens 3 jaar. 9.2 Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 7.7 en contractant op grond van een beperking van de voorwaarden en/of verhoging van de premie wenst op te zeggen, geldt de laatstgenoemde termijn niet. In dat geval kan contractant de overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst van het herzieningsvoorstel van verzekeraar opzeggen tegen de ingangsdatum van de beperking van de voorwaarden of verhoging van de premie. 9.3 Deze collectieve overeenkomst eindigt voorts indien: de overeenkomst door één der partijen wordt opgezegd, per de einddatum van de overeenkomst en vervolgens per de einddatum van de respectievelijke verlengingsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging gebeurt schriftelijk en bij aangetekende brief de onderneming of de instelling van contractant wordt opgeheven, aan contractant surseance van betaling wordt verleend of contractant failliet is verklaard. De overeenkomst eindigt dan op de datum van opheffing, de verlening van surseance respectievelijk de datum van faillissement; het lidmaatschap van contractant bij <<naam Branche>> eindigt. In dat geval eindigt de overeenkomst per de datum dat het lidmaatschap door <<naam Branche>> is doorgehaald en aan verzekeraar is gemeld; de raamovereenkomst tussen verzekeraar en <<naam Branche>> eindigt. In dat geval eindigt de overeenkomst per de datum dat de overeenkomst tussen <<naam Branche>> en verzekeraar eindigt. 4

5 9.4 Indien de collectieve overeenkomst eindigt, vervallen alle bestaande collectiviteitsvoordelen. Bestaande verzekerden blijven bij verzekeraar verzekerd tegen individuele condities. Eventuele collectiviteitskortingen op de aanvullende ziektekostenverzekeringen vervallen derhalve per de datum dat de collectieve overeenkomst tussen contractant en verzekeraar eindigt. Ook (verzekerings-) producten die verzekeraar alleen aanbiedt aan collectiviteiten vervallen in dat geval. 10. Inactieve werknemers De onder artikel 1 lid 1 sub e bedoelde (ex-) werknemers en hun gezinsleden worden opgenomen onder een subcontract. Werknemers die pensioneren of arbeidsongeschikt raken, kunnen via dat subcontract blijven deelnemen op de premie en voorwaarden van dat subcontract. 11. Verplichtingen van verzekeraar 11.1 Het is verzekeraar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van contractant niet toegestaan de naam van contractant te gebruiken in mondelinge of schriftelijke publicaties, wervingsacties en aanverwante openbaarmakingen Van iedere onder deze overeenkomst gesloten verzekering zal verzekeraar een polis opmaken en aan verzekerde toezenden. 12. Verplichtingen contractant 12.1 Contractant verplicht zich om de relevante inhoud van deze overeenkomst, voorzover nodig, aan haar (ex-) werknemers die een aanvullende ziektekostenverzekering binnen de collectiviteit van contractant bij verzekeraar afsluiten, bekend te maken Deze overeenkomst is zonder advisering en/of bemiddeling, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, door een bemiddelaar, intermediair dan wel tussenpersoon tot stand gekomen. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst is Contractant niet gerechtigd zijn belangen ten aanzien van de vigerende overeenkomst op het gebied van adviseren en/of bemiddelen geheel of deels te laten behartigen door een bemiddelaar, intermediair dan wel tussenpersoon in relatie tot Verzekeraar. 13. Persoonsgegevens en privacy 13.1 Partijen verklaren beide te voldoen aan de verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens Verzekeraar zal de gegevens van de personen die op basis van deze overeenkomst verzekerd zijn, binnen Achmea gebruiken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om verzekerden te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van deze gegevens is de voor zorgverzekeraars Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars van toepassing alsmede de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 5

6 13.3 Contractant vrijwaart verzekeraar op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor aanspraken van (ex-) werknemers en/of derden voor het gebruik van de verzekerdengegevens en het adressenbestand van contractant in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 14. Verhaalsrecht 14.1 Onderdeel van de werkzaamheden van verzekeraar is het verhalen van betaalde schade op aansprakelijke derden als daar reden toe is Voor zover contractant daartoe gerechtigd is, zal contractant verzekeraar alle medewerking verlenen bij het zoeken van verhaal op een aansprakelijke derde. 15. Aansprakelijkheid 15.1 Indien een partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zal de wederpartij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de desbetreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is of reeds een fatale termijn is overschreden. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een termijn van vijftien (15) werkdagen zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de door wederpartij geleden of te lijden schade Partijen zijn verplicht om zich voordoende schadegevallen, waar en voor zover redelijkerwijs mogelijk is, te beperken Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade wegens gederfde winst of niet gerealiseerde besparingen, ook indien partijen op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, verlies of vordering Het recht van partijen om onder dit artikel schade te vorderen, laat onverlet enig andere rechten, die partijen onder Nederlands recht van tijd tot tijd zullen hebben. 16. Toepasselijk recht en geschillen 16.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen naar aanleiding van deze collectieve overeenkomst in de ruimste zin des woords zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter, tenzij partijen anders overeenkomen. 6

7 17. Slotbepalingen 17.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van partijen, onder welke naam of in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk niet van toepassing. Hieronder wordt uitdrukkelijk niet begrepen de Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Basis Budget Polis, Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Basis Zeker Polis en Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Basis Exclusief Polis Mocht enige bepaling uit deze overeenkomst ongeldig worden dan laat dit de geldigheid van deze overeenkomst onverlet. In dat geval verbinden partijen zich de ongeldige bepaling in wederzijds overleg te vervangen door een nieuwe, geldige bepaling, die zo min mogelijk -gelet op doel en strekking van deze overeenkomst- afwijkt van de ongeldige bepaling Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen van deze overeenkomst voort te duren, blijven van kracht Het nalaten of het vertragen van ieder der partijen om actie te ondernemen tegen de andere partij in geval van inbreuk kan nimmer worden beschouwd als het afstand doen van enige vordering uit hoofde van deze overeenkomst Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de daarin opgenomen afspraken. Deze overeenkomst vervangt alle vorige schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en afspraken tussen partijen Herzieningen van of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door daartoe bevoegde personen van partijen en zullen steeds in een separate bijlage worden vastgelegd, die dan onlosmakelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst: Bijlage 1: Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Basis Budget Polis, Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Basis Zeker Polis en Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Basis Exclusief Polis; Bijlage 2: Premietabel. Enige verwijzing naar deze overeenkomst zal tevens een verwijzing inhouden naar de bijlagen. 7

8 Aldus overeengekomen en getekend te.. <vestigingsplaats contractant> / Zeist op. 2014/2015 Contractant «CompanyName» (naam + functie bevoegde ondertekenaar invullen) Verzekeraar Achmea Zorgverzekeringen N.V. W.J.J. Evers MSc Directeur Verkoop 8

Samenwerkingsovereenkomst. met. Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. Voogd & Voogd Diensten B.V.

Samenwerkingsovereenkomst. met. Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. Voogd & Voogd Diensten B.V. Samenwerkingsovereenkomst met Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. en Voogd & Voogd Diensten B.V. INDEX Artikel Omschrijving Pagina Artikel 1 Wet- en Regelgeving 3 Artikel 2 Vergunning en inschrijving 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KD-AOV08 BV25 Verzekering van arbeidsongeschiktheidspensioen via Stichting Kettlitz & Deenik SRA

Algemene voorwaarden KD-AOV08 BV25 Verzekering van arbeidsongeschiktheidspensioen via Stichting Kettlitz & Deenik SRA Algemene voorwaarden KD-AOV08 BV25 Verzekering van arbeidsongeschiktheidspensioen via Stichting Kettlitz & Deenik SRA ALGEMENE VOORWAARDEN KD-AOV08 BV25 Inhoud Artikel Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Diggi Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Diggi Media, tenzij expliciteit anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ENTERPRISE HOSTING B.V.

Algemene Voorwaarden ENTERPRISE HOSTING B.V. Algemene Voorwaarden ENTERPRISE HOSTING B.V. Steenbergen, april 2002 Enterprise Hosting B.V. Dijkplan 36 4651 GT Steenbergen INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n S t a f f i n g M a n a g e m e n t S e r v i c e s B. V. i n z a k e Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Datum: maart 2014 BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FORCE FUSION B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN FORCE FUSION B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN FORCE FUSION B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Middelburg op 11 juni 2012 onder nummer 6/2012 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a Algemene

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Road-IT

Algemene leveringsvoorwaarden Road-IT Artkel 1. Definities In onderhavig artikel is een aantal begrippen gedefinieerd welke in onderhavige algemene voorwaarden met een hoofdletter worden geschreven. De gebruikte definities hebben zowel in

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon met wie DGW een overeenkomst tot levering van producten en diensten aangaat.

De natuurlijke of rechtspersoon met wie DGW een overeenkomst tot levering van producten en diensten aangaat. Algemene Voorwaarden De Graauw Webdesign, m.i.v. 1 december 2011 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van De Graauw Webdesign,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Burst Versie 1.2 van 6 janauri 2015

Algemene Voorwaarden Burst Versie 1.2 van 6 janauri 2015 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van MacHelp

Algemene voorwaarden van MacHelp Algemene voorwaarden van MacHelp ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij MacHelp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op iedere opdracht voor

Nadere informatie