Personeelshandboek Veritec

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelshandboek Veritec"

Transcriptie

1 Personeelshandboek Veritec Inleiding Van harte welkom bij Veritec. Om je een idee te geven van de werkwijze van Veritec hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen 3. De Veritec Norm 4. Veiligheid, gezondheid en milieu 5. Contact Heb je dan nog vragen, bel of mail gerust. Alvast heel veel succes en plezier met je nieuwe werk!

2 1. Inschrijving Voordat je voor ons gaat werken hebben we een aantal noodzakelijke dingen nodig Ondertekende uitzendovereenkomst Ondertekende en volledig ingevulde verklaring loonheffing bankrekeningnummer kopie van je ID bewijs (voor en achterkant, een rijbewijs is niet toegestaan) Contactgegevens Uitzendovereenkomst Voordat je aan het werk gaat voor Veritec ontvang je een uitzendovereenkomst in tweevoud. In deze overeenkomst staan o.a. je persoonsgegevens, eventuele opdrachtgever (uitzendovereenkomst met uitzendbeding), je uurloon en eventueel ander gemaakte afspraken. Na ondertekening van deze overeenkomst ben je in dienst van Veritec. Na ondertekening is één exemplaar van deze overeenkomst voor jou en één exemplaar voor Veritec. De uitzendovereenkomst moet in ons bezit zijn voordat je voor ons gaat werken. Het andere exemplaar is voor je eigen administratie. Verklaring Loonheffing & loonheffingskorting Iedere werkgever in Nederland is verplicht loonheffing van jouw salaris af te dragen aan de Belastingdienst. Bij de werkgever voor wie je de meeste uren werkt, krijg je korting op deze loonheffing. Het laten toepassen van deze loonheffingskorting gebeurt door het invullen van de Verklaring Loonheffing. Dit ben je verplicht te doen bij het aangaan van de uitzendovereenkomst. Veritec zal je het formulier van de Belastingdienst laten invullen. Als je meerdere werkgevers hebt in een jaar of niet het hele jaar hebt gewerkt, is het niet te voorzien dat je in een jaar te veel loonheffing gaat afdragen. Je kunt dan achteraf met een T-biljet om teruggave vragen (dus; bijvoorbeeld als je maar kort inkomen hebt genoten). Het T-biljet is verkrijgbaar bij het belastingkantoor in jouw regio. Wil je meer weten? Bel de (gratis) belastingtelefoon: Identificatieplicht De wet identificatieplicht verplicht Veritec om van elke werknemer die in dienst treedt, een kopie (vooren achterkant) van een geldig identiteitsbewijs in het personeelsdossier te bewaren. Onder een identiteitsbewijs wordt verstaan: een geldig paspoort een geldige toeristenkaart een geldig vreemdelingendocument een geldig gemeentelijke identiteitskaart Let wel: een kopie van een rijbewijs is hiervoor niet toegestaan! Je bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs te tonen als een instantie (zoals de belastingdienst en het UWV) een controle uitvoert. Je moet dus op de werkplek (of op locatie) een identiteitsbewijs bij je hebben (dan is een geldig rijbewijs wel toegestaan)

3 2. Salaris en overige regelingen Loon De uitbetaling van het loon vindt per werkperiode plaats. Een werkperiode duurt 4 weken. Een kalanderjaar heeft 13 werkperioden. In de regel zal het loon uiterlijk vrijdag na afloop van een werkperiode naar je bank/girorekening worden overgemaakt. Na elke uitbetaling volgt er een loonstrook die per verstuurd zal worden. Vakantiegeld en vakantiedagen Het vakantiegeld bedraagt 8% van het verdiende loon en kan op verzoek elke loonperiode worden uitgekeerd. Dit bedrag is een extra en komt dus bovenop je normale loon. Daarnaast bouw je vakantiedagen op. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 24 vakantiedagen. Omgerekend per uur, heb je recht op een opbouw vakantie-uren van 10,39% over elk gewerkt uur. De opgebouwde vakantie-uren worden op verzoek opgenomen en verrekend. De uitzendkracht heeft bij een volledig gewerkte werkmaand recht op 16,00 uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledige werkperiode is gewerkt. Voor de uitzendkracht worden voor feestdagen en kort verzuim percentages gereserveerd als bepaald in bijlage II van de NBBU-CAO. De uitzendkracht verzoek expliciet per loonperiode om directe uitbetaling van deze reserveringen Reiskosten In bijzondere gevallen (iom opdrachtgever) vergoeden wij reiskosten. Dit gebeurt altijd in overleg met ons, voordat de opdracht aanvangt. Declaraties kun je kwijt op formulieren welke je via ons krijgt. Maximaal 1 week na de kosten te hebben gemaakt, dienen wij de declaratie binnen te hebben, anders kunnen wij het niet meer vergoeden. Wij hebben de kosten namelijk bij de opdrachtgever neer te leggen. Jaaropgave In februari sturen wij per mail je de jaaropgave van het voorgaande jaar toe. Zorg er daarom altijd voor dat je adresgegevens up-to-date zijn bij Veritec, ook als je niet meer voor ons werkt. De jaaropgave heb je nodig voor je belastingaangifte of het T-biljet, waarmee je te veel betaalde loonheffing kunt terugvragen. Bewaar de jaaropgave en het laatste periodieke overzicht van het kalenderjaar dan ook goed, want deze wordt slechts eenmalig verstrekt. Op deze jaaropgave staat wat je in de loop van dat jaar hebt verdiend en wat er precies aan loon- en premieheffing is ingehouden. Aangezien de fiscus nog tot 5 jaar terug gegevens kan opvragen en eventuele aanslagen kan opleggen en of herzien, is het belangrijk dat je de jaaropgave tenminste gedurende deze periode goed bewaart. Urenverantwoording Veritec verstrekt je, aan het begin van iedere opdracht en voorts bij continuering van de werkzaamheden elke week een werkbriefje. Je dient het werkbriefje van Veritec iedere week in te vullen naar waarheid en te laten ondertekenen door de opdrachtgever van Veritec. Zonder dit werkbriefje worden er geen uren uitbetaald. Met toestemming van Veritec is het incidenteel toegestaan dat de opdrachtgever de urenlijsten bijhoudt. Zorg dan wel dat je bij aanvang en bij einde van de werkzaamheden de urenlijsten laat aftekenen. Je kunt dit werkbriefje ook op onze website vinden. Ga naar en klik naar downloads. CAO Veritec hanteert de CAO van de NBBU. Op je arbeidsovereenkomst is deze CAO van toepassing. De CAO van de NBBU is in te zien en te downloaden op onze website en op Door je uitzendovereenkomst te ondertekenen, geef je aan bekend te zijn met de NBBU-CAO. Uitsluiting loondoorbetalingsplicht Eventuele uitsluiting loondoorbetalingsplicht is vastgelegd in de NBBU-CAO. Voor de precieze termijnen en condities verwijzen wij naar deze CAO. Pensioen Als je 26 weken daadwerkelijk gewerkt hebt via Veritec en je bent ouder dan 21 jaar, ga je pensioen opbouwen via Veritec. In de uitzendbranche is de uitvoering in handen van de Stichting

4 Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op of kijk op de website: Zorgverzekeringswet Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden. Alle inwoners van Nederland vallen onder de basisverzekering. De inhoud en premie van de basisverzekering worden in grote lijnen bepaald door de overheid. De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen. Wij als werkgever betalen het inkomensafhankelijk deel. Daarnaast zal je zelf nominale deel rechtstreeks aan je verzekeraar betalen. Kinderen tot 18 jaar worden premievrij meeverzekerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij een verzekeraar. Wanneer je geen inkomen hebt, ontvang je dus geen bijdrage van de werkgever, maar ben je toch verzekerd. Ziekte- en betermeldingen Als je door ziekte of andere omstandigheden niet in staat bent om werk te verrichten, moet dit minimaal een half uur voor aanvang van de werktijd worden gemeld. Natuurlijk moet je dit eerder melden als je in vroeger stadium al weet dat je niet kunt werken. Wanneer je ziek bent, meld je dit altijd bij de opdrachtgever én Veritec. Zo weet de opdrachtgever waar hij aan toe is en kan Veritec nog tijdig vervanging regelen. Op kantoortijden (van 08: uur) meldt je dit op en buiten kantoortijden Indien je wordt verpleegd op een ander adres dan je huisadres, dien je dit te melden. Als je weer beter bent, meldt je dit op kantoortijden bij Veritec. Veritec past de wachtdagenregeling toe conform de NBBU-CAO. Meld je beter op de dag dat je weer beter bent. Meld dit bij het UWV via telefoonnummer (074) , dit nummer is 24 uur per dag te bereiken. Houd je BSN bij de hand. (BSN werd tot en met 2006 sofi-nummer genoemd). Als je je niet of te laat beter meldt kan dit leiden tot een boete. Meld jezelf ook beter bij Veritec. In overleg met je contactpersoon bij Veritec kun je je werk mogelijk weer hervatten. Als dit niet mogelijk is gaan we op zoek naar een vervangende baan. Rookbeleid Het is verboden op de werkplek te roken. Behalve op de werkplek mag je ook in algemene ruimtes zoals de hal, de toiletten, de kantine en het trappenhuis niet roken. Roken is alleen toegestaan op plaatsen die door de opdrachtgever van Veritec daarvoor zijn aangewezen. Als je dit rookverbod overtreedt krijg je een (schriftelijke) waarschuwing met de mededeling dat bij herhaling disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen. Wanneer aan Veritec een boete wordt opgelegd omdat je het rookverbod hebt overtreden, zal deze boete altijd één op één aan je worden doorbelast. De hoogte van de boete varieert van EUR 300,- bij een eerste overtreding tot EUR 2.400,- bij een herhaaldelijke overtreding. Inlichting omtrent het arbeidsverleden & vakdiploma s Wanneer Veritec vragen heeft over je arbeidsverleden ben je verplicht om alle benodigde inlichtingen te verstrekken omtrent je arbeidsverleden. Je moet zelf melden of je beschikt over een voor je functie relevant branche-erkend vakdiploma. Dit moet je doen bij het in diensttreden dan wel z.s.m. na het behalen van het vakdiploma. Eventuele salarisaanpassingen zullen plaats vinden vanaf de werkperiode volgend op de periode waarin jij je vakdiploma aan ons hebt verstrekt. Eventuele inlichtingen omtrent het arbeidsverleden & vakdiploma s worden op schrift gesteld en aan de arbeidsovereenkomst gehecht. Geheimhoudingsplicht Veritec heeft in al zijn arbeidsovereenkomsten een geheimhoudingsplicht opgenomen. De geheimhoudingsplicht is er niet om het onmogelijk te maken om over het werk te praten of gebruik te maken van persoonlijke kennis en ervaring. Het gaat met name om vertrouwelijke informatie die een zekere waarde vertegenwoordigen voor Veritec of een opdrachtgever van Veritec, zoals: zakelijke of technisch informatie die van belang kunnen zijn voor de concurrentie informatie die de goede naam van het bedrijf en/of haar medewerkers kan schaden gegevens over de klantenkring Ook na het einde van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht: je mag geen vertrouwelijke informatie over het bedrijf doorgeven aan derden. De geheimhoudingsplicht is van onbeperkte duur.

5 3. De Veritec Norm De Veritec norm is als handleiding bedoeld voor medewerkers van Veritec. Het dient als handvat om duidelijke richtlijnen te bieden, zodat de visie van Veritec ook in de praktijk nagestreefd kan worden. Om dit te realiseren is de inzet en presentatie van medewerkers heel erg belangrijk. Onderstaand daarom een aantal richtlijnen om de juiste uitstraling te bewerkstelligen zodat er gewerkt kan worden aan het optimale resultaat. Het volgen van de regels moet geen doel op zich zijn; het belangrijkste is dat iedereen met plezier en energie aan de slag kan gaan. Gedragsregels Gedragsregels zijn normen en waarden die maatschappelijk aanvaardbaar zijn in onze cultuur. Als werkgever zorgen wij er in de eerst plaats voor dat het wel en wee van onze medewerkers goed geregeld is. Wij verwachten dan ook van onze medewerkers dat zij hun verantwoordelijkheden dragen. Alle medewerkers dienen zich te houden aan de volgende gedragsregels: Niet roken voor de schermen en achter de schermen alleen op plaatsen die door de opdrachtgever daarvoor zijn aangewezen. De (Veritec) manager geeft alle medewerkers de gelegenheid om op door hem of haar gezette tijden te eten dan wel iets te drinken en eventueel een sigaret te roken. Dit wordt altijd met de manager afgestemd. Tijdens werktijd wordt alcohol, drugs e.d. niet getolereerd. Tevens wordt overmatig alcohol- en drugsgebruik niet getolereerd waardoor de werkprestatie slechter wordt of de veiligheid in het geding komt. Diefstal van bedrijfseigendommen (of eigendommen van opdrachtgevers) wordt niet getolereerd. Fraude b.v. gesjoemel met uren en declaraties worden niet getolereerd. De aanvangswerktijd betekent; omgekleed en werkklaar op de werkvloer aanwezig zijn. Frequent te laat komen, na meerdere malen gewaarschuwd te zijn wordt niet getolereerd. Alle medewerkers dienen een werkbriefje van Veritec in te vullen en af te laten tekenen op locatie, zonder dit werkbriefje worden er geen uren uitbetaald. Alternatief is dat de opdrachtgever de urenlijsten bijhoudt, zorg dan dat je bij aankomst en bij einde wordt afgetekend. Wanneer een medewerker zich niet aan de bovenstaande gedragsregels houdt kan Veritec de Arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Anders gezegd, men is dan gerechtigd conform het wetboek de betreffende werknemer op staande voet te ontslaan. Bijzonderheden per project; Voor alle projecten / werkzaamheden geld dat er bijzondere regels of informatie kan gelden. Kijk op de website of lees je mail. Ten aanzien van reiskosten kunnen we heel duidelijk zijn. Er worden alleen reiskosten en/of reisuren vergoedt als onze opdrachtgever hier mee instemt. Dit wordt voor dat je voor een project gaat werken bekend gemaakt. Ten aanzien van onze opdrachtgevers hebben jullie je te houden aan de kledingvoorschriften van de verschillende opdrachtgevers. Let op: Kledingvoorschriften kunnen per project per opdrachtgever nog steeds verschillen van onderstaande normen, voordat je gaat werken wordt er altijd vermeld wat de betreffende kledingvoorschriften zijn.

6 4. Veiligheid, gezondheid en milieu Algemeen Op iedere werkplek zijn risico s aanwezig. Veritec wil een zo goed mogelijk beleid voeren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wij streven continue naar het verkleinen van de risico s en het voorkomen van ongevallen of arbeidsongeschiktheid. Het is daarom van zeer groot belang dat je onveilige situaties meldt bij Veritec. Daarnaast is het van groot belang je te houden aan de regels en voorschriften zoals die gelden voor je werkplek. Verantwoordelijkheden van werknemer Alle werknemers dragen medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkvloer. Veritec verwacht dat je voorzichtig en zorgvuldig bent, zodat jezelf, maar ook anderen, niet in gevaar brengt of schaadt. Je moet materialen en stoffen op de juiste manier gebruiken en er volgens de juiste instructies meewerken. Je bent als werknemer van Veritec verplicht om gevaren voor de veiligheid en gezondheid direct te melden bij de Veritec en bij je direct leidinggevende. Werknemer mag werk onderbreken als hij het te gevaarlijk vindt Als je te maken krijgt met een onveilige situatie op de werkplek moet je dit zo snel mogelijk melden bij Veritec en je direct leidinggevende, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Vindt je dat het onverantwoord is om het werk uit te voeren omdat er direct en ernstig gevaar dreigt, dan wordt van je verwacht dat je meteen stopt met je werkzaamheden dit zo spoedig mogelijk meldt bij Veritec en je direct leidinggevende. Ongeval op de werkvloer Wanneer je te maken krijgt met een ongeval op de werkvloer, moet je dit zo snel mogelijk melden bij Veritec en je direct leidinggevende, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer het om een ernstig ongeval gaat is Veritec wettelijk verplicht dit bij de arbeidsinspectie te melden. Zij onderzoeken dan de toedracht van het ongeval en bepalen vervolgens of het bedrijf al dan niet nalatig is geweest.

7 Vervoer naar opdrachtgevers van Veritec: In principe zorg je zelf voor het vervoer naar de opdrachtgever. In specifieke gevallen zal Veritec het vervoer verzorgen. Het rijden in een door Veritec beschikbaar gestelde auto/bus is alleen toegestaan wanneer wij een door jou ondertekende Bereidheidverklaring Vervoersmiddelen, zoals hieronder weergegeven, in ons bezit hebben: Bereidheidverklaring Vervoersmiddelen Artikel 1 Uitzendkracht verklaart dat hij/zij bekend is met alle verkeersregels zoals voorgeschreven in het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken 1990 (RVV1990) en dat hij deze conform dit reglement in acht zal nemen tijdens het gebruik van de door Veritec beschikbaar gestelde vervoersmiddelen. Artikel 2 Uitzendkracht verklaart, dat hij/zij in het bezit is van een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9 wegenverkeerswet. Een kopie van het rijbewijs ligt ter inzage op de desbetreffende vestiging van Veritec, die het vervoermiddel ter beschikking stelt. Artikel 3 Indien met een door Veritec beschikbaar gesteld vervoermiddel, schade wordt veroorzaakt, draagt Veritec hiervoor het risico, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzet, schuld dan wel grove schuld van. In geval van schade dient uitzendkracht Veritec hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Uitzendkracht dient derhalve het vervoermiddel te behandelen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. Artikel 4 Uitzendkracht draagt met inachtneming van artikel 185 wegenverkeerswet in alle redelijkheid en billijkheid de verantwoording over het vervoersmiddel en de ingezetenen. Artikel 5 Uitzendkracht draagt zorg voor het zo zorgvuldig mogelijk registreren van het aantal voor de opdracht noodzakelijk gereden kilometers op het daarvoor bedoelde kilometer registratie formulier. Onder noodzakelijke aantal gereden kilometers wordt verstaan het door de medewerker van Veritec aangegeven aantal. Artikel 6 Uitzendkracht dient verantwoording af te leggen voor het aantal kilometers boven de door Veritec gestelde norm. Extra gereden kilometers die zonder uitdrukkelijke toestemming van een van de medewerkers van Veritec worden gerealiseerd zullen aan de uitzendkracht aan de hand van de door Veritec gehanteerde norm per extra kilometer worden doorberekend. Artikel 7 Het is uitzendkracht uitdrukkelijke verboden om het vervoermiddel voor privé doeleinden te gebruiken. Ook is het niet toegestaan om het vervoersmiddel op enigerlei wijze aan derden in gebruikt te geven, te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven of anderszins te bezwaren. Artikel 8 Het is uitzendkracht niet toegestaan in het vervoermiddel te rijden op het moment dat hij daartoe niet in staat is. Hieronder valt in ieder geval de situatie dat er alcoholische drank is genuttigd. Artikel 9 Sancties als gevolg van overtreding van de verkeerswegenwet zijn ten laste van uitzendkracht.

8 5. Contact Mocht je een opmerking of een idee hebben welke toegevoegde waarde zou kunnen hebben voor Veritec zijn deze natuurlijk altijd welkom en bespreekbaar. Zijn er vragen of opmerkingen is het altijd mogelijk contact op te nemen met het kantoor van Veritec: Telefoon Mobiel Bezoekadres Produktieweg LN Bunschoten Meer informatie op;

Personeelshandboek Young B.V. te Roden

Personeelshandboek Young B.V. te Roden Personeelshandboek Young B.V. te Roden Inleiding Van harte welkom bij YOUNG! Om een en ander duidelijk te maken hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN Het BCN Werk-ABC Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN versie 3- januari 2014 1 Inhoudsopgave A 4 Aanpassing arbeidsduur... 4 ABU... 4 Adreswijziging... 4 Arbeidsomstandigheden (Arbo)... 4

Nadere informatie

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT WERKWIJZER heldere communicatie Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT Inhoudsopgave Voordat u aan het werk gaat: arbo-checklist................................ 3 Legitimatie

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid en bekendmaking van de personeelsgids...

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten 4 3.1 NBBU cao voor (uitzend)krachten 4 3.2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Algemene informatie voor de leerling

Algemene informatie voor de leerling Leerlingen INFO > Algemene informatie voor de leerling ewerk Opleidingsbedrijf Installati nen leidt jouw talent in goede ba Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Beroepsgericht opleiden 4 3 Wat is precies een BOL-opleiding?

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 1. Wie is Repay Payroll BV? Repay Payroll BV, hierna te noemen ''Repay'', is actief op de Nederlandse markt en is marktleider op het gebied van payrolling in de detailhandel en het MKB. Voor ondernemers

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt.

VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt. BEDRIJFSREGLEMENT VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. Horsterweg 31 5928 NB Venlo-Blerick 1. De Werkgever: Van Enckevort Groothandel B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt.

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 6 d.d. januari 2009

INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 6 d.d. januari 2009 AB Limburg INTRODUCTIEBOEKJE AGRARISCH Versie 6 d.d. januari 2009 AB Bedrijfsverzorging Limburg BV ABLI Holding BV AB Detach Limburg BV AB Poultry Service Limburg BV AB Service Limburg BV AB Payroll Limburg

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

Nadere informatie

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll).

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll). Checklist Wilt u s.v.p. onderstaande lijst afvinken en bijvoegen! o U heeft alle velden van het inschrijfformulier ingevuld. o U heeft alle velden van het arbeidsverleden ingevuld. o U heeft de voorwaarden

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 1e druk: maart

Nadere informatie

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten Inhoud - NBBU-cao voor Uitzendkrachten - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 1 J U N I 2 0 1 4-3

Nadere informatie