Onverzekerd in Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onverzekerd in Utrecht"

Transcriptie

1 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Onverzekerd in Utrecht Omvang en kenmerken van onverzekerden tegen ziektekosten in Utrecht. Analyse van CBS gegevens

2

3 Colofon uitgave Unit Epidemiologie en informatie GG&GD Gemeente Utrecht Postbus GK Utrecht in opdracht van Unit Beleid Strategie en Communicatie GG&GD Gemeente Utrecht internet rapportage Addi van Bergen, Ronald Smit en Rita van de Meulen informatie Inge Mutsaers (030) foto omslag Bert Spiertz en Anton van Daal drukwerk Nashuatec, Utrecht bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding. December 2007

4

5 Onverzekerd in Utrecht Samenvatting Samenvatting Op 1 januari 2006 is in Nederland de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht geworden. Hierdoor zijn een aantal veranderingen opgetreden. Zo zijn alle inwoners van Nederland, op enkele bijzondere groepen na, verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren en is de premie voor voormalig ziekenfondsverzekerden aanmerkelijk hoger geworden. De vrees bestond dat bepaalde groepen zoals mensen met een laag inkomen, dak- en thuislozen en verslaafden zich niet zouden verzekeren. Vanuit haar rol op het terrein van de openbare gezondheidszorg heeft de GG&GD Utrecht de situatie van onverzekerden in de gemeente Utrecht in kaart gebracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft hiervoor, specifiek voor Utrechtse situatie, onderzoeksgegevens geleverd. Op de peildatum 1 mei 2006 waren in de gemeente Utrecht inwoners onverzekerd tegen ziektekosten 1, ofwel 2,0% van de Utrechtse bevolking. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 1,5% is dit percentage hoog. In vergelijking met andere grote steden zoals Den Haag en Amsterdam, waar resp. 3,5% en 3,4% van de bevolking onverzekerd was, is de situatie in Utrecht minder ongunstig. De grootste groep onverzekerden in Utrecht wordt gevormd door de jongvolwassenen van 20 tot 30 jaar. Gemiddeld is 3,9% van deze groep onverzekerd, absoluut gaat het om personen ofwel 44% van alle onverzekerden in Utrecht. Dit hoge aantal is niet, zoals vaak gedacht wordt, te wijten aan de grote studentenpopulatie in Utrecht. Het zijn vooral de niet (aan het hoger onderwijs) studerende jongvolwassenen die onverzekerd door het leven gaan. Een andere grote groep onverzekerden in Utrecht zijn de westerse allochtonen: 6,5% van hen is onverzekerd. Absoluut gaat het om personen ofwel 32% van alle onverzekerden in Utrecht. De helft van hen is in de leeftijd van jaar. Landelijk ligt het percentage onverzekerden onder westers allochtonen ook hoog, maar een stuk lager dan in Utrecht, namelijk 4,6%. De reden voor het hoge percentage onverzekerden in Utrecht is niet bekend. Ook de groep overig niet-westerse allochtonen in Utrecht is vaak onverzekerd. Gemiddeld is maar liefst 6,7% van deze groep onverzekerd tegen ziektekosten. Absoluut gaat het om 800 personen. ofwel 14% van alle onverzekerden in Utrecht. Ook landelijk ligt het percentage onverzekerden onder niet-westers allochtonen hoog, nog hoger zelfs dan in Utrecht, namelijk op 6,8%. Het betreft dus geen typisch Utrechts probleem. Het merendeel van de onverzekerden in deze groep is jong: 70% is in de leeftijd van jaar. Maar ook in de oudere leeftijdscategorieën behoort de groep overig niet-westerse allochtonen tot de minst goed verzekerden in Utrecht. De groepen waaraan bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel lokaal extra aandacht aan is besteed, blijken vaker dan gemiddeld verzekerd te zijn. Van de bijna Utrechtse 1 Volgens de CBS definitie: nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum. Voor uitleg verder in dit rapport of bijlage 1. 1

6 Samenvatting Onverzekerd in Utrecht bijstandsgerechtigden bleek slechts 0,7% onverzekerd te zijn ofwel 70 personen. Ook onder eenoudergezinnen, een groep die vaak een laag inkomen heeft, zijn er erg weinig onverzekerden (0,8% ofwel 60 personen). Eén van de meest opvallende uitkomsten van dit onderzoek is wel het lage percentage onverzekerden onder Marokkaanse Utrechters. Slechts 1,3% van de Marokkanen in Utrecht heeft geen ziektekostenverzekering. Landelijk is dit 2,4%. Ook bij Turkse Utrechters is het percentage onverzekerden lager dan gemiddeld: 1,7% versus 2,0% gemiddeld in Utrecht. Een andere doelgroep van gemeentelijk beleid, de sociaal kwetsbaren, dak- en thuislozen en verslaafden, kunnen met de gegevens van het CBS niet in kaart gebracht worden. Vanuit de afdeling Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en Zorg (MGZ) van de GG&GD Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de onverzekerden in deze groep. Een rapportage hierover wordt binnenkort verwacht. Uit dit onderzoek komen niet de GSB wijken, maar de wijken Oost en Binnenstad naar voren als wijken met een hoog percentage onverzekerden. In Oost is 4,0% van de wijkpopulatie onverzekerd, in Binnenstad 3,2%. Absoluut gezien gaat het om onverzekerden in de wijk Oost en 500 onverzekerden in de wijk Binnenstad. Een andere groep die opvalt zijn onverzekerden in institutionele huishoudens. Absoluut betreft dit geen grote groep (340 personen), maar relatief zijn erg veel personen die in een institutioneel huishouden wonen onverzekerd, namelijk 9,3%. Op basis van dit onderzoek is het niet mogelijk meer inzicht te geven in deze groep onverzekerden. Aangezien dit een kwetsbare groep betreft die (deels) afhankelijk is van anderen, is nader onderzoek gewenst. Ook kinderen vormen een extra kwetsbare groep. Op 1 mei 2006 waren in Utrecht 380 minderjarige kinderen onverzekerd; 240 van hen waren jonger dan 5 jaar. Ook deze groep verdient, hoewel gering in aantal, extra aandacht. Gedacht kan worden aan het checken van verzekeringsgegevens door de Jeugdgezondheidszorg en het opnemen van verzekeringsgegevens in de het Elektronisch Kinddossier. Het onverzekerd zijn van (groepen) mensen is niet alleen een probleem voor deze mensen zelf, maar is ook een maatschappelijk probleem. Onverzekerden mijden mogelijk medisch noodzakelijke zorg met alle daarbij komende risico s voor de volksgezondheid. Zorgaanbieders ervaren veel problemen met onverzekerden en kunnen hiervan ook financiële schade ondervinden. Ook de toegankelijkheid van de zorg kan in het geding komen. Op 1 juli 2007 is de coulanceregeling van de zorgverzekeraars afgelopen. Het risico bestaat dat wanbetalers door de zorgverzekeraars geroyeerd gaan worden. In Utrecht gaat het om 2% van de bevolking, waaronder een groot aandeel mensen met een uitkering, eenoudergezinnen, paren met kinderen, allochtonen en mensen uit de lagere inkomensgroepen. Het risico bestaat dat deze mensen onverzekerd raken. Aanbevolen wordt de situatie te blijven monitoren. De CBS gegevens blijken hiervoor een geschikt instrument te zijn. 2

7 Onverzekerd in Utrecht Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Methode Resultaten Omvang Onverzekerden naar leeftijd Onverzekerden naar geslacht Land van herkomst Studenten Uitkeringsgerechtigden Plaats in het huishouden Wijkverschillen Bespreking resultaten Conclusies en aanbevelingen:...25 Literatuur...27 Bijlagen

8

9 Onverzekerd in Utrecht Inleiding 1 Inleiding De nieuwe Zorgverzekeringswet Op 1 januari 2006 is in Nederland de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht geworden. Hierdoor zijn een aantal veranderingen opgetreden: Op een aantal bijzondere groepen na, is iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren. Voordien gold dit alleen voor mensen met een inkomen onder de ziekenfondsgrens. Voor de oude ziekenfondspopulatie is het nominale gedeelte van de premie (dat deel dat mensen zelf moeten betalen) aanzienlijk hoger geworden: van zo n 300 euro naar zo n 1000 euro per jaar. Uitgezonderd zijn kinderen tot 18 jaar. Als de ouders verzekerd zijn, zijn zij geen premie verschuldigd. (1) Risicogroepen Om de financiële gevolgen voor de mensen met een laag inkomen te beperken is landelijk een inkomensafhankelijke zorgtoeslag in het leven geroepen. Deze kan via de Belastingdienst worden aangevraagd. Het CBS constateert dat desondanks de vrees bestond dat de hoge nominale premie mensen met een laag inkomen zou weerhouden zich aan te melden bij een ziektekostenverzekeraar (1). Partijen in het veld verwachtten dat mensen met psychiatrische problemen of verslavingsproblemen moeite zouden hebben met procedures en maandelijkse betaling van de premie en daardoor onverzekerd zouden blijven of worden. Voor mensen zonder geldige verblijfsstatus heeft de invoering van de nieuwe wet geen directe gevolgen gehad. Zij kunnen zich binnen de nieuwe zorgverzekeringwet niet verzekeren tegen ziektekosten en dat was voorheen ook niet mogelijk. Wel hebben zij recht op medische noodzakelijke zorg. In dit rapport wordt niet nader ingegaan op deze groep. Situatie in Utrecht Voor bijstandsgerechtigden en mensen met een laag inkomen (tot maximaal 120% van het sociaal minimum) was het in Utrecht al langer mogelijk via SoZaWe een collectieve verzekering af te sluiten bij AGIS. Daarbij kreeg men een aanvullende ziektekostenverzekering door SoZaWe vergoed. Voorafgaand aan de invoering van de zorgverzekeringswet heeft de Gemeente extra inspanningen geleverd om deze groep zo goed mogelijk verzekerd te krijgen en de gevolgen van de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet voor deze groep te beperken. Bij de invoering op 1 januari 2006, had driekwart van de betreffende huishoudens in Utrecht een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. In 2004 was dit nog minder dan de helft (46%). (2) Voor de groep sociaal kwetsbaren, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met ernstige psychische problemen, is in september 2005 op initiatief van de afdeling MGZ van de GG&GD Utrecht een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke opvanginstellingen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de GG&GD. (3) Onverzekerden werden in kaart gebracht en via (of samen met) hun casemanagers benaderd om een verzekering af te sluiten. Veranderingen in verzekeringsgegevens worden bij de GG&GD gemonitored door periodiek de 5

10 Inleiding Onverzekerd in Utrecht gegevensstatus van deze groep ( sociaal kwetsbaren) te controleren in VECOZO, de landelijke database van de zorgverzekeraars (4). Zorgverleners in Utrecht is gevraagd reguliere zorg te blijven verlenen en onverzekerden te melden bij het Meldpunt OGGZ. Verder is intensief campagne gevoerd om deze groep te bereiken Onderzoek CBS Om de gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet te monitoren heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven aan het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) de groep onverzekerden in Nederland in kaart te brengen. In november 2006 maakte het CBS een voorlopige raming van het aantal onverzekerden in Nederland bekend. Het aantal onverzekerden op 1 mei 2006 werd geschat op 182 duizend (1). Dit is ruim 1% van de bevolking. In mei 2007 werd het aantal onverzekerden definitief vastgesteld op ofwel 1,5% van de bevolking (5). Dit cijfer was tot stand gekomen door middel van een nieuwe, nauwkeuriger methode de zogenaamde micromethode. Uit het onderzoek bleek dat in Utrecht 2,0% van de bevolking niet verzekerd was tegen ziektekosten. Vraagstelling Vanuit haar rol op het terrein van de openbare gezondheidszorg wil de gemeente Utrecht de situatie van onverzekerden in Utrecht verder in kaart brengen. De Gemeente wil graag inzicht in de samenstelling van de groep onverzekerden in Utrecht. Ook wil men weten welke groepen vaker onverzekerd zijn en hoe de situatie in Utrecht zich verhoudt tot landelijk. Om deze vragen te beantwoorden zijn specifiek voor Utrecht gegevens opgevraagd bij het CBS. Deze gegevens worden in dit rapport gepresenteerd. Dit rapport beperkt zich tot de groep onverzekerden die in de GBA is opgenomen. Illegalen, onverzekerden onder grensarbeiders die in het buitenland wonen en in Nederland werken en Nederlanders die in het buitenland wonen blijven buiten beschouwing. Leeswijzer Hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijft de methode van het onderzoek zoals uitgevoerd door het CBS. De resultaten van het onderzoek staan vermeld in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 tenslotte worden de resultaten kort besproken. In hoofdstuk 5 staan de conclusies vermeld en worden enkele aanbevelingen gegeven. 6

11 Onverzekerd in Utrecht Methode 2 Methode Onderzoek CBS Voor dit rapport is gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek van het CBS naar het aantal onverzekerden tegen ziektekosten in Nederland. De resultaten hiervan zijn deels voor iedereen toegankelijk via de website van het CBS (www.cbs.nl). Met behulp van StatLine kunnen aantallen en percentages onverzekerden naar achtergrondkenmerken worden verkregen. Een uitsplitsing naar gemeente is echter niet mogelijk, wel naar GGD-regio of provincie. Voor de Gemeente Utrecht levert dit geen probleem op aangezien de GGD-regio samenvalt met de gemeente. Echter binnen de geografische gebieden is uitsplitsing naar achtergrondkenmerken beperkt. Zo is uitsplitsing naar etniciteit, wat relevant is in de Utrechtse situatie, niet mogelijk. Op verzoek van de GG&GD Utrecht zijn door het CBS specifiek voor Utrecht gegevens geleverd. Deze worden in dit rapport gepresenteerd. De gegevens die betrekking hebben op Nederland of op andere GGD-regio s of provincies, zijn afkomstig van StatLine. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de methodiek van het CBS onderzoek. Voor meer details wordt verwezen naar de rapporten en website van het CBS. Micromethode Het Centraal Bureau voor de Statistiek monitort sinds 1995 de omvang van de groep onverzekerden tegen ziektekosten in Nederland. Hiervoor gebruikte men de zogenaamde macromethode. Bij deze methode wordt het aantal onverzekerden berekend door het totale aantal verzekerden uit de verschillende verzekerdenadministraties te vergelijken met het totale aantal verzekeringsplichtigen in de GBA. Voor de bepaling van het aantal onverzekerden in 2005 heeft het CBS een nieuwe methode ontwikkeld, de zogenaamde micromethode. Hierbij worden gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie op persoonsniveau gekoppeld aan de landelijke polisadministratie van verzekerden tegen ziektekosten (basisverzekering). Voor het bepalen van het aantal onverzekerden is de geactualiseerde GBA van 10 januari 2007 gebruikt, het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ) van 2 maart 2007 en aanvullende bestanden over bijzondere groepen die niet verzekeringsplichtig zijn. Dit betreft militairen in actieve dienst, gemoedsbezwaarden, asielzoekers, personen met inkomsten uit het buitenland (verdragsverzekerden en niet verdragsverzekerden), gedetacheerden vanuit het buitenland, diplomaten en werknemers van volkenrechtelijke organisaties. Voor Nidos-pupillen en buitenlandse studenten, twee groepen die niet verzekeringsplichtig zijn, waren geen microbestanden voorhanden. Hiervoor heeft het CBS additionele gedaan. Voor meer details en een beschrijving van deze groepen wordt verwezen naar de publicatie van het CBS (5). De micromethode levert nauwkeuriger resultaten op dan de eerder gebruikte macromethode. Om de nauwkeurigheid nog verder te vergroten is gecorrigeerd voor personen die op de peildatum ten onrechte nog in de GBA stonden (overleden of gemigreerd), voor personen die kort na de peildatum zijn geëmigreerd en personen die zich kort na de peildatum alsnog verzekerd hebben. Dit levert een 7

12 Methode Onverzekerd in Utrecht gecorrigeerd cijfer op. Het CBS noemt dit het aantal nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum. Vóór correctie spreekt men van het aantal formeel onverzekerd op peildatum. Voor een toelichting op de gehanteerde definities wordt verwezen naar bijlage 1. In dit rapport worden, tenzij anders vermeld, de gecorrigeerde cijfers gegeven. Achtergrondskenmerken Het gebruik van de micromethode waarbij gegevens op persoonsniveau gekoppeld worden, maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de kenmerken van de groep onverzekerden. In dit rapport wordt de groep onverzekerden uitgesplitst naar leeftijd (5 jaarscategorieën), herkomst (autochtoon, Marokkaans, Turks, Surinaams, Antilliaans/Arubaans, Overig westers en Overig niet-westers), studenten (WO en HBO), personen met een uitkering (WAO/Wajong/WAZ, ABW, WW en IOAW/IOAZ), plaats in huishouden (kind minderjarig, kind meerderjarig, alleenstaande, partner in gehuwd stel zonder kinderen, partner in gehuwd stel met kinderen, partner in ongehuwd stel zonder kinderen, partner in ongehuwd stel met kinderen, ouder in eenoudergezin, in institutioneel huishouden en overig/onbekend), eerste en tweede generatie allochtoon en wijk. In bijlage 2 wordt een toelichting gegeven op de gebruikte definities. Analyses Door het CBS zijn tabellen geleverd zoals die ook op Statline (www.cbs.nl) staan, maar dan specifiek gericht op de bewoners van de gemeente Utrecht. Daarnaast zijn tabellen per wijk geleverd. In bijlage 4 zijn de door het CBS geleverde tabellen opgenomen. Alle tabellen hebben betrekking op de personen die op 1 mei 2006 (peildatum) onverzekerd waren en dat een half jaar later (1 november 2006) nog steeds waren. In de tabellen wordt zowel het absoluut aantal onverzekerden, afgerond op tientallen, als het percentage van het totale aantal personen binnen de betreffende categorie gegeven. Alle tabellen zijn door het CBS gecontroleerd op statistische veiligheid zodat geen cijfers naar buiten gebracht worden die tot herkenning van personen kunnen leiden. 8

13 Onverzekerd in Utrecht Resultaten 3 Resultaten 3.1 Omvang Utrecht Op de peildatum 1 mei 2006 waren in de gemeente Utrecht personen formeel onverzekerd tegen ziektekosten. Deze personen waren op 1 mei 2006 verzekeringsplichtig én geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie. Deze groep bevat ook mensen die op de peildatum van 1 mei 2006 ten onrechte nog in de GBA stonden, omdat zij geëmigreerd zijn zonder zich uit te (laten) schrijven. Ook zijn er mensen bij die binnen een half jaar na de peildatum geëmigreerd zijn en mensen die zich binnen een half jaar na de peildatum alsnog verzekerd hebben. Het CBS heeft hiervoor gecorrigeerd en komt voor Utrecht, na correctie, op personen die 6 maanden na de peildatum van 1 mei 2006 nog onverzekerd waren, ofwel 2,0% van de Utrechtse bevolking. Het CBS hanteert in publicaties het gecorrigeerde cijfer. In het vervolg van dit rapport worden dan ook uitsluitend de gecorrigeerde cijfers gebruikt. Overal waar gesproken wordt over onverzekerden wordt bedoeld: 'nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum'. Totaal Nederland Provincie Utrecht Gemeente Utrecht GGD Den Haag GGD Rotterdam e.o. GGD Amsterdam 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Figuur 1 Percentage onverzekerden tegen ziektekosten in Nederland, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en GGD-regio s overige G4. 2. Elders Het percentage onverzekerden op 1 mei 2006 is landelijk 1,5% en ligt daarmee lager dan in Utrecht (figuur 1). Ook in de provincie Utrecht is het percentage onverzekerden lager (1,4%) dan in de gemeente Utrecht. Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat het percentage onverzekerden sterk samenhangt met de stedelijkheidsgraad. In niet stedelijke gebieden is 0,9% van de bevolking niet 2 Het servicegebied van de GGD Den Haag en GGD Amsterdam omvat resp. de gemeenten Den Haag en Amsterdam. Het servicegebied van de GGD Rotterdam e.o. omvat naast de gemeente Rotterdam ook de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Lansingerland. 9

14 Resultaten Onverzekerd in Utrecht verzekerd tegen ziektekosten. Dit percentage loopt op met de stedelijkheidsgraad naar 2,7% in de zeer sterk stedelijke gebieden van Nederland. Van de onverzekerden in Nederland woont meer dan 60% in sterk tot zeer sterk stedelijke gebieden. Ten opzichte van de overige grote steden lijkt de situatie in Utrecht gunstig. In de gemeenten Den Haag en Amsterdam ligt het percentage onverzekerden hoger dan in de gemeente Utrecht (resp.3,5 % en 3,4%). In de GGD-regio Rotterdam e.o. is het percentage gelijk (2,0%). Deze regio omvat naast de Gemeente Rotterdam ook omliggende gemeenten. 3.2 Onverzekerden naar leeftijd In figuur 2 is het percentage onverzekerden in Utrecht weergegeven naar leeftijdscategorie. Jongvolwassenen blijken een belangrijke risicogroep te zijn. In de leeftijdscategorie van 20 tot en met 24 jaar wordt het hoogste percentage onverzekerden gevonden, namelijk 4,2%. Van de 25 tot en met 29 jarige Utrechters is 3,7% onverzekerd. Vanaf 30 jaar neemt het percentage onverzekerden langzaam af tot minder dan 1% bij de leeftijdsgroepen ouder dan 55 jaar. Landelijk ziet men dit zelfde beeld terug, met dit verschil dat de piek bij de jarigen in Utrecht aanzienlijk hoger ligt dan landelijk. Nederland Utrecht 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 2 Percentage onverzekerden in Utrecht en Nederland naar 5-jaars leeftijdscategorie. In figuur 3 is de groep Utrechters zonder ziektekostenverzekering uitgesplitst naar leeftijdscategorie. Ook hier valt de groep 20 tot 30 jarigen op. Zij vormen veruit de grootste groep in Utrecht. Van de onverzekerden is 44% tussen de 20 en 30 jaar oud en 25% valt in de leeftijdsklasse van 30 tot 40 jaar. 12% van de onverzekerden is jonger dan 20 jaar. In totaal gaat dit om 630 kinderen en jongeren onder de 20 jaar, waarvan 240 kinderen jonger dan 5 jaar, 90 kinderen van 5 tot 10 jaar, 60 kinderen van 10 tot 15 jaar en 240 van 15 tot 20 jaar oud plus Figuur 3 Onverzekerden in Utrecht naar leeftijdscategorie. 10

15 Onverzekerd in Utrecht Resultaten 3.3 Onverzekerden naar geslacht Mannen blijken vaker onverzekerd te zijn tegen ziektekosten dan vrouwen. In Utrecht is gemiddeld 2,3% van de mannen en 1,7% van de vrouwen onverzekerd tegen ziektekosten. Landelijk zijn deze percentages resp. 1,7%, voor mannen en 1,3% voor vrouwen. In figuur 4 is het percentage onverzekerden in Utrecht uitgesplitst naar leeftijdscategorie en geslacht. In deze figuur is te zien dat de verschillen naar geslacht zich beperken tot de leeftijd van 20 tot 60 jaar. Bij jeugdigen en ouderen tot 90 jaar zijn er geen verschillen naar geslacht: vrouwen in die leeftijdscategorieën zijn even vaak onverzekerd als mannen. Ook landelijk ziet men dat vooral in de leeftijdscategorieën tussen 20 tot 60 jaar mannen vaker onverzekerd zijn dan vrouwen. Man Vrouw 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 4 Percentage onverzekerden in Utrecht naar leeftijd en geslacht. In paragraaf 3.2 werd geconstateerd dat Utrechters in de leeftijd van 20 tot 55 jaar vaker onverzekerd zijn dan hun leeftijdsgenoten landelijk. Dit blijkt verschillend te zijn voor mannen en vrouwen. In de figuren 5 en 6 is het percentage onverzekerden niet alleen uitgesplitst naar leeftijd maar ook naar geslacht. In figuur 5 is te zien dat bij vrouwen alleen de leeftijdsgroep van 20 tot 35 jaar in Utrecht vaker onverzekerd is dan landelijk. Bij mannen geldt dit ook voor de leeftijdscategorieën van 35 tot 55 jaar (figuur 6) Nederland vrouwen Utrecht vrouwen 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 5 Percentage onverzekerden vrouwen in Utrecht en Nederland naar 5-jaars leeftijdscategorie. 11

16 Resultaten Onverzekerd in Utrecht Nederland mannen Utrecht mannen 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 6 Percentage onverzekerde mannen in Utrecht en Nederland naar 5-jaars leeftijdscategorie. 3.4 Land van herkomst Uit het CBS onderzoek blijkt dat allochtone Nederlanders vaker onverzekerd zijn dan autochtone Nederlanders. Het CBS noemt personen allochtoon wanneer ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Autochtonen zijn volgens de definitie van het CBS personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar ze zelf zijn geboren. Ook in Utrecht zijn allochtone inwoners vaker onverzekerd dan autochtone inwoners. Van de Utrechters van Nederlandse afkomst is 1,1% niet verzekerd tegen ziektekosten, bij de Utrechters van allochtone afkomst is dit 3,9%. Dit hoge percentage is vooral te wijten aan de eerste generatie allochtonen. Deze groep omvat allochtonen uit verschillende landen van herkomst, zoals bijv. Marokko en Turkije maar ook westerse landen. Van de eerste generatie allochtonen is 6,0% niet verzekerd. Landelijk ligt dit percentage nog hoger: op 6,6%. Van de tweede generatie allochtonen in Utrecht is 1,5% onverzekerd. In figuur 7 zijn deze gegevens grafisch weergegeven. 7% 6% 5% 4% 3% 2% Nederland Utrecht 1% 0% Autochtoon Allochtoon Eerste generatie Tweede generatie Figuur 7 Percentage onverzekerden naar herkomst (autochtoon, allochtoon) en generatie, landelijk en Utrecht. Binnen de allochtone populatie zijn er niet alleen verschillen tussen eerst en tweede generatie, maar ook naar land van herkomst. In figuur 8 is het percentage onverzekerden weergegeven naar land van herkomst. Zowel de Utrechtse als landelijke cijfers worden weergegeven. Opvallend is het lage 12

17 Onverzekerd in Utrecht Resultaten percentage Marokkaanse Utrechters dat onverzekerd is: 1,3% ofwel 330 personen. Ook Turkse Utrechters zijn relatief goed verzekerd, zowel ten opzicht van andere allochtone groepen als ten opzichte van Turken elders in Nederland. In figuur 8 is te zien dat vooral de overige westerse en niet westerse allochtone groepen vaak onverzekerd zijn. In vergelijking met landelijk steekt met name de groep afkomstig uit westerse landen in Utrecht ongunstig af. Tot de categorie 'overig westers' rekent het CBS allochtonen uit Europa (exclusief Nederland), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. In Utrecht wonen vooral veel personen afkomstig uit Indonesië/Ned. Indië (8.473), Duitsland (4851), Joegoslavië (1.772), Griekenland (1.475), Groot Brittanië (1.433) en België (1.366) (6). Nederland Utrecht 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Autochtoon Marokko Turkije Suriname Nederlandse Antillen en Aruba Overige niet- Westerse landen Overige Westerse landen Figuur 8 Percentage onverzekerden naar etniciteit, landelijk en Utrecht. De groep overig westerse allochtonen zonder zorgverzekering is niet alleen relatief maar ook absoluut een grote groep. Dit is goed te zien in figuur 9. Nederlanders vormen met onverzekerden de grootste groep, gevolgd door onverzekerden uit overige westerse landen (1.800) en onverzekerden uit overige niet-westerse landen (800). Voor meer details wordt verwezen naar bijlage 4 tabellen 2 en 3. Nederlands Marokko Turkije Suriname Nederlandse Antillen en Aruba Overige niet-westerse landen Overige Westerse landen Figuur 9 Onverzekerden in Utrecht naar afkomst. Gemiddeld genomen zijn allochtone Utrechters vaker onverzekerd dan autochtone Utrechters, maar dit geldt niet voor alle leeftijdsgroepen. Zo blijken Marokkaanse, Turkse en Surinaamse kinderen juist minder vaak onverzekerd te zijn dat autochtone kinderen (figuur 10). Bij de 18 tot 35 jarigen ziet men 13

18 Resultaten Onverzekerd in Utrecht juist het omgekeerde beeld. In deze leeftijdsgroep zijn allochtone Utrechters twee keer zo vaak onverzekerd als autochtone Utrechters. Met name allochtonen van overig niet westerse en westers afkomst in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar blijken zeer vaak onverzekerd te zijn: 11% van de jarige allochtonen van overig niet westerse afkomst en 12% van de jarige westerse allochtonen heeft geen ziektekostenverzekering afgesloten. In totaal zijn dit 550 personen uit overig niet-westerse landen (300 mannen en 250 vrouwen) en personen uit westers landen (610 mannen en 740 vrouwen). Voor meer details wordt verwezen naar tabel 2 in de bijlage. In Utrecht zijn 65-plussers in het algemeen goed verzekerd tegen ziektekosten. In figuur 10 valt wel op dat allochtone ouderen relatief vaker onverzekerd zijn Nederland Marokko en Turkije Suriname, Ned. Antillen en Aruba Overige niet-westerse landen Overige Westerse landen 0-17 jr jr jr jr 65 plus Figuur 10 Percentage onverzekerden naar afkomst en brede leeftijdscategorie. 3.5 Studenten Studenten aan Universiteit of Hogeschool blijken relatief vaker onverzekerd te zijn tegen ziektekosten dan de gemiddeld in Utrecht: 2,7% van de in Utrecht wonende HBO studenten en 2,3% van de WO studenten heeft geen zorgverzekering. Gemiddeld is het percentage onverzekerden in Utrecht 2,0%. Ook landelijk gezien zijn studenten aan het hoger onderwijs minder vaak verzekerd tegen ziektekosten dan gemiddeld (2,0% versus 1,5%). Wanneer men studenten echter vergelijkt met hun niet studerende leeftijdsgenoten, krijgt men een heel ander beeld. In figuur 11 is te zien dat personen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar die niet studeren aan het hoger onderwijs, vaker onverzekerd zijn dan studenten. Met name in Utrecht is het verschil tussen studenten en niet studenten opvallend groot. Verder valt op dat het percentage onverzekerden onder HBO-studenten in Utrecht hoger is dan landelijk. 14

19 Onverzekerd in Utrecht Resultaten 5,0 4,0 3,0 2,0 Nederland Utrecht 1,0 0,0 student HBO student WO niet-studenten jaar Figuur 11 Percentage onverzekerden in Nederland en Utrecht: studenten HBO, WO en niet studenten 18 tot en met 29 jaar. 3.6 Uitkeringsgerechtigden Uitkeringsgerechtigden in Utrecht zijn minder vaak onverzekerd dan gemiddeld In Utrecht. Slechts 0,7% van de personen met een uitkering heeft geen zorgverzekering. In totaal gaat dit om 190 personen, waarvan 70 personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, 70 een bijstandsuitkering ontvangen op grond van de ABW en 40 een werkeloosheidsuitkering volgens de WW. Ook landelijk is het percentage onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden lager dan gemiddeld (0,7% versus 1,5% gemiddeld). 2,0 1,5 1,0 Nederland Utrecht 0,5 0,0 WAO/Wajong/WAZ uitkering ABW uitkering WW uitkering IOAW/IOAZ uitkering Totaal Figuur 12 Percentage onverzekerden in Nederland en Utrecht naar type uitkering. In figuur 12 is de situatie in Utrecht vergeleken met landelijk. In Utrecht blijken uitkeringsgerechtigden gemiddeld genomen minder vaak onverzekerd te zijn dan landelijk het geval is. Het percentage onverzekerden bij personen met een werkeloosheidsuitkering ligt echter hoger dan landelijk (figuur 12). In Utrecht zijn geen onverzekerde personen met een uitkering in het kader van de IOAW/IOAZ 3. Dit type uitkering komt over het algemeen weinig voor: slechts 1% van alle uitkeringen in Nederland betreft een uitkering in het kader van de IOAW/IOAZ. 3 IOAW = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; IOAZ = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 15

20 Resultaten Onverzekerd in Utrecht 3.7 Plaats in het huishouden In figuur 13 is het percentage onverzekerden aangegeven naar de plaats van de persoon in het huishouden. In bijlage 2 staan de door het CBS gebruikte definities vermeld. Kind - minderjarig Kind - meerderjarig Alleenstaande Partner in Ongehuwd Stel zonder Kinderen Partner in Gehuwd Stel zonder Kinderen Partner in Ongehuwd Stel met Kinderen Nederland Utrecht Partner in Gehuwd Stel met Kinderen Ouder in eenoudergezin In Institutioneel huishouden Overig lid huishouden / Onbekend Figuur 13 Percentage onverzekerden in Nederland en Utrecht naar plaats in het huishouden. Wat opvalt in figuur 13 is het hoge percentage onverzekerden onder personen in een institutioneel huishouden (9,3% in Utrecht). Onder institutionele huishoudens worden huishoudens gerekend van twee of meer personen die daar bedrijfsmatig worden voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften. Dit betreft bijvoorbeeld bewoners van instellingen zoals verpleeg-, bejaarden, en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en gevangenissen. Landelijk ligt het percentage onverzekerden in deze groep aanzienlijk lager namelijk op 2,7%. Absoluut gezien gaat het in Utrecht om een groep van 340 personen in institutionele huishoudens die onverzekerd is tegen ziektekosten. In figuur 13 valt ook het hoge percentage onverzekerden onder de groep overige leden van een huishouding op. Bij overige leden van het huishouden kan men denken aan een kostganger die bij een gezin woont, pleegkinderen en alleenstaande minderjarige asielzoekers. Ook twee broers die samen één huishouding vormen behoren tot deze categorie. Verder zijn hierin alle personen opgenomen waarvan ten tijde van het onderzoek geen informatie bekend was over zijn/haar plaats in het huishouden. Het percentage onverzekerden onder overige leden van het huishouden is in Utrecht ongeveer gelijk aan landelijk (7,2%). Absoluut gezien gaat het om een groep van 770 personen. Verder is het percentage onverzekerden verhoogd bij meerderjarige thuiswonende kinderen (in Utrecht 3,2%) en alleenstaanden (in Utrecht 3,0%). Absoluut gezien gaat het in Utrecht om 450 meerderjarige thuiswonenden kinderen en onverzekerde alleenstaanden. 16

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie SRS Sector SAV MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001 H.M. Ammerlaan Samenvatting: Sommige gedetineerden kunnen het laatste deel van hun

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk?

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Maaike Hersevoort en Mariëtte Goedhuys Van alle bijstandsontvangers van 15 tot en met 64 jaar is het grootste deel alleenstaand. Het gaat daarbij voor een

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Kenmerken van personen overleden door zelfdoding

Kenmerken van personen overleden door zelfdoding 7 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 4 Kenmerken van personen overleden door zelfdoding Renske Gilissen, Kim de Bruin, Irene Burger, Bert van Hemert Medio 2013 bracht het Epidemiologisch

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Publicatiedatum CBS-website: 2 mei 2007. Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 nieuwe methode

Publicatiedatum CBS-website: 2 mei 2007. Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 nieuwe methode Publicatiedatum CBS-website: 2 mei 2007 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 nieuwe methode Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Landelijke abortusregistratie 2011

Landelijke abortusregistratie 2011 Landelijke abortusregistratie 2011 Deze factsheet doet verslag van de abortuscijfers, gebaseerd op gegevens die zijn verzameld voor de Landelijke abortusregistratie (LAR). Als aanvulling hierop wordt ook

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen?

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Zeeuwse Verhuisatlas deel II Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Middelburg, maart 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon Scoop 2012 Samenstelling Ankie Smit Han Schellekens Scoop Zeeuws instituut

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 december 2012 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland

Nadere informatie

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG 1 Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg Aantal cliënten in de GGZ naar land van herkomst Aantal cliënten in 2006 Aantal

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepen Resto VanHarte richt zich op groepen binnen de samenleving die een verhoogde kans hebben om in een sociaal isolement terecht te komen. Hieronder vallen

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 Utrecht, 12 februari 2013 Martin Heekelaar, tel 06-23152767 Ad Baan, tel 06-55364740 1 Gemeenten kunnen (feitelijk: moeten) een MAU aanvragen als: Voldoen

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015

Armoede in de Stad. Armoedemonitor Groningen 2015 B A S I S V O O R B E L E I D Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Armoede in de Stad Armoedemonitor Groningen 2015 Erik van der Werff Klaas Kloosterman Onderzoek en Statistiek Groningen, januari

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Osman Baydar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Vijfmeting, fase 3 29-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Inleiding 5 1. Beschrijving van het onderzoek 6 1.1 Populatie 6 1.2 Onderzoeksmethode 7 1.3 Bronnen

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie

Armoede in Utrecht Factsheet

Armoede in Utrecht Factsheet Armoede in Utrecht Factsheet Hier komt tekst Afdeling Onderzoek, maart 2015 Margriet de Haan, Linda Scheelbeek, Robin Tromp Inhoudsopgave 1. Ontwikkelingen armoede algemeen 2. Utrecht vergeleken: Wettelijk

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel III

Zeeuwse Verhuisatlas deel III Zeeuwse Verhuisatlas deel III Verhuizen meer mensen naar de stad of naar het platteland? Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, augustus 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon SCOOP 2012 Samenstelling Ankie Smit

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Armoedemonitor Zoetermeer 2010

Armoedemonitor Zoetermeer 2010 Armoedemonitor Zoetermeer 2010 mei 2011 Opdrachtgever: Hoofdafdeling Welzijn, afdeling WZI, beleid en implementatie Marieke Bosch Uitvoering: KWIZ, Groningen Databewerking Gemeente Zoetermeer, hoofdafdeling

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Allochtonen in de politiek

Allochtonen in de politiek Allochtonen in de politiek In dit dossier kunt u informatie vinden over de participatie van allochtonen in de Nederlandse politiek. Wie heeft recht om te stemmen? Hoeveel allochtonen zijn volksvertegenwoordiger?

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

AOW-aanspraken: De consequenties van een opbouwverzekering

AOW-aanspraken: De consequenties van een opbouwverzekering AOW-aanspraken: De consequenties van een opbouwverzekering Luc Verschuren Ongeveer 13 procent van de inwoners van Nederland tussen de 15 en 65 jaar had eind 24 onvolledige AOW-aanspraken. Van de 65-plussers

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Januari 2011 Fred

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Samenloop voorzieningen sociale zekerheid, zorg en onderwijs Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting De gemeente krijgt er diverse nieuwe taken bij in verband

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

Verhuizers onder in- en uitstroom WWB

Verhuizers onder in- en uitstroom WWB Verhuizers onder in- en uitstroom WWB Februari 2013 Afdeling Onderzoek en Statistiek i.o.v. afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 1 omvang onbekend Conclusie: rol van verhuizingen in ontwikkeling WWB-bestand

Nadere informatie