Onverzekerd in Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onverzekerd in Utrecht"

Transcriptie

1 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Onverzekerd in Utrecht Omvang en kenmerken van onverzekerden tegen ziektekosten in Utrecht. Analyse van CBS gegevens

2

3 Colofon uitgave Unit Epidemiologie en informatie GG&GD Gemeente Utrecht Postbus GK Utrecht in opdracht van Unit Beleid Strategie en Communicatie GG&GD Gemeente Utrecht internet rapportage Addi van Bergen, Ronald Smit en Rita van de Meulen informatie Inge Mutsaers (030) foto omslag Bert Spiertz en Anton van Daal drukwerk Nashuatec, Utrecht bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding. December 2007

4

5 Onverzekerd in Utrecht Samenvatting Samenvatting Op 1 januari 2006 is in Nederland de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht geworden. Hierdoor zijn een aantal veranderingen opgetreden. Zo zijn alle inwoners van Nederland, op enkele bijzondere groepen na, verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren en is de premie voor voormalig ziekenfondsverzekerden aanmerkelijk hoger geworden. De vrees bestond dat bepaalde groepen zoals mensen met een laag inkomen, dak- en thuislozen en verslaafden zich niet zouden verzekeren. Vanuit haar rol op het terrein van de openbare gezondheidszorg heeft de GG&GD Utrecht de situatie van onverzekerden in de gemeente Utrecht in kaart gebracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft hiervoor, specifiek voor Utrechtse situatie, onderzoeksgegevens geleverd. Op de peildatum 1 mei 2006 waren in de gemeente Utrecht inwoners onverzekerd tegen ziektekosten 1, ofwel 2,0% van de Utrechtse bevolking. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 1,5% is dit percentage hoog. In vergelijking met andere grote steden zoals Den Haag en Amsterdam, waar resp. 3,5% en 3,4% van de bevolking onverzekerd was, is de situatie in Utrecht minder ongunstig. De grootste groep onverzekerden in Utrecht wordt gevormd door de jongvolwassenen van 20 tot 30 jaar. Gemiddeld is 3,9% van deze groep onverzekerd, absoluut gaat het om personen ofwel 44% van alle onverzekerden in Utrecht. Dit hoge aantal is niet, zoals vaak gedacht wordt, te wijten aan de grote studentenpopulatie in Utrecht. Het zijn vooral de niet (aan het hoger onderwijs) studerende jongvolwassenen die onverzekerd door het leven gaan. Een andere grote groep onverzekerden in Utrecht zijn de westerse allochtonen: 6,5% van hen is onverzekerd. Absoluut gaat het om personen ofwel 32% van alle onverzekerden in Utrecht. De helft van hen is in de leeftijd van jaar. Landelijk ligt het percentage onverzekerden onder westers allochtonen ook hoog, maar een stuk lager dan in Utrecht, namelijk 4,6%. De reden voor het hoge percentage onverzekerden in Utrecht is niet bekend. Ook de groep overig niet-westerse allochtonen in Utrecht is vaak onverzekerd. Gemiddeld is maar liefst 6,7% van deze groep onverzekerd tegen ziektekosten. Absoluut gaat het om 800 personen. ofwel 14% van alle onverzekerden in Utrecht. Ook landelijk ligt het percentage onverzekerden onder niet-westers allochtonen hoog, nog hoger zelfs dan in Utrecht, namelijk op 6,8%. Het betreft dus geen typisch Utrechts probleem. Het merendeel van de onverzekerden in deze groep is jong: 70% is in de leeftijd van jaar. Maar ook in de oudere leeftijdscategorieën behoort de groep overig niet-westerse allochtonen tot de minst goed verzekerden in Utrecht. De groepen waaraan bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel lokaal extra aandacht aan is besteed, blijken vaker dan gemiddeld verzekerd te zijn. Van de bijna Utrechtse 1 Volgens de CBS definitie: nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum. Voor uitleg verder in dit rapport of bijlage 1. 1

6 Samenvatting Onverzekerd in Utrecht bijstandsgerechtigden bleek slechts 0,7% onverzekerd te zijn ofwel 70 personen. Ook onder eenoudergezinnen, een groep die vaak een laag inkomen heeft, zijn er erg weinig onverzekerden (0,8% ofwel 60 personen). Eén van de meest opvallende uitkomsten van dit onderzoek is wel het lage percentage onverzekerden onder Marokkaanse Utrechters. Slechts 1,3% van de Marokkanen in Utrecht heeft geen ziektekostenverzekering. Landelijk is dit 2,4%. Ook bij Turkse Utrechters is het percentage onverzekerden lager dan gemiddeld: 1,7% versus 2,0% gemiddeld in Utrecht. Een andere doelgroep van gemeentelijk beleid, de sociaal kwetsbaren, dak- en thuislozen en verslaafden, kunnen met de gegevens van het CBS niet in kaart gebracht worden. Vanuit de afdeling Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en Zorg (MGZ) van de GG&GD Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de onverzekerden in deze groep. Een rapportage hierover wordt binnenkort verwacht. Uit dit onderzoek komen niet de GSB wijken, maar de wijken Oost en Binnenstad naar voren als wijken met een hoog percentage onverzekerden. In Oost is 4,0% van de wijkpopulatie onverzekerd, in Binnenstad 3,2%. Absoluut gezien gaat het om onverzekerden in de wijk Oost en 500 onverzekerden in de wijk Binnenstad. Een andere groep die opvalt zijn onverzekerden in institutionele huishoudens. Absoluut betreft dit geen grote groep (340 personen), maar relatief zijn erg veel personen die in een institutioneel huishouden wonen onverzekerd, namelijk 9,3%. Op basis van dit onderzoek is het niet mogelijk meer inzicht te geven in deze groep onverzekerden. Aangezien dit een kwetsbare groep betreft die (deels) afhankelijk is van anderen, is nader onderzoek gewenst. Ook kinderen vormen een extra kwetsbare groep. Op 1 mei 2006 waren in Utrecht 380 minderjarige kinderen onverzekerd; 240 van hen waren jonger dan 5 jaar. Ook deze groep verdient, hoewel gering in aantal, extra aandacht. Gedacht kan worden aan het checken van verzekeringsgegevens door de Jeugdgezondheidszorg en het opnemen van verzekeringsgegevens in de het Elektronisch Kinddossier. Het onverzekerd zijn van (groepen) mensen is niet alleen een probleem voor deze mensen zelf, maar is ook een maatschappelijk probleem. Onverzekerden mijden mogelijk medisch noodzakelijke zorg met alle daarbij komende risico s voor de volksgezondheid. Zorgaanbieders ervaren veel problemen met onverzekerden en kunnen hiervan ook financiële schade ondervinden. Ook de toegankelijkheid van de zorg kan in het geding komen. Op 1 juli 2007 is de coulanceregeling van de zorgverzekeraars afgelopen. Het risico bestaat dat wanbetalers door de zorgverzekeraars geroyeerd gaan worden. In Utrecht gaat het om 2% van de bevolking, waaronder een groot aandeel mensen met een uitkering, eenoudergezinnen, paren met kinderen, allochtonen en mensen uit de lagere inkomensgroepen. Het risico bestaat dat deze mensen onverzekerd raken. Aanbevolen wordt de situatie te blijven monitoren. De CBS gegevens blijken hiervoor een geschikt instrument te zijn. 2

7 Onverzekerd in Utrecht Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Methode Resultaten Omvang Onverzekerden naar leeftijd Onverzekerden naar geslacht Land van herkomst Studenten Uitkeringsgerechtigden Plaats in het huishouden Wijkverschillen Bespreking resultaten Conclusies en aanbevelingen:...25 Literatuur...27 Bijlagen

8

9 Onverzekerd in Utrecht Inleiding 1 Inleiding De nieuwe Zorgverzekeringswet Op 1 januari 2006 is in Nederland de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht geworden. Hierdoor zijn een aantal veranderingen opgetreden: Op een aantal bijzondere groepen na, is iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren. Voordien gold dit alleen voor mensen met een inkomen onder de ziekenfondsgrens. Voor de oude ziekenfondspopulatie is het nominale gedeelte van de premie (dat deel dat mensen zelf moeten betalen) aanzienlijk hoger geworden: van zo n 300 euro naar zo n 1000 euro per jaar. Uitgezonderd zijn kinderen tot 18 jaar. Als de ouders verzekerd zijn, zijn zij geen premie verschuldigd. (1) Risicogroepen Om de financiële gevolgen voor de mensen met een laag inkomen te beperken is landelijk een inkomensafhankelijke zorgtoeslag in het leven geroepen. Deze kan via de Belastingdienst worden aangevraagd. Het CBS constateert dat desondanks de vrees bestond dat de hoge nominale premie mensen met een laag inkomen zou weerhouden zich aan te melden bij een ziektekostenverzekeraar (1). Partijen in het veld verwachtten dat mensen met psychiatrische problemen of verslavingsproblemen moeite zouden hebben met procedures en maandelijkse betaling van de premie en daardoor onverzekerd zouden blijven of worden. Voor mensen zonder geldige verblijfsstatus heeft de invoering van de nieuwe wet geen directe gevolgen gehad. Zij kunnen zich binnen de nieuwe zorgverzekeringwet niet verzekeren tegen ziektekosten en dat was voorheen ook niet mogelijk. Wel hebben zij recht op medische noodzakelijke zorg. In dit rapport wordt niet nader ingegaan op deze groep. Situatie in Utrecht Voor bijstandsgerechtigden en mensen met een laag inkomen (tot maximaal 120% van het sociaal minimum) was het in Utrecht al langer mogelijk via SoZaWe een collectieve verzekering af te sluiten bij AGIS. Daarbij kreeg men een aanvullende ziektekostenverzekering door SoZaWe vergoed. Voorafgaand aan de invoering van de zorgverzekeringswet heeft de Gemeente extra inspanningen geleverd om deze groep zo goed mogelijk verzekerd te krijgen en de gevolgen van de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet voor deze groep te beperken. Bij de invoering op 1 januari 2006, had driekwart van de betreffende huishoudens in Utrecht een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. In 2004 was dit nog minder dan de helft (46%). (2) Voor de groep sociaal kwetsbaren, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met ernstige psychische problemen, is in september 2005 op initiatief van de afdeling MGZ van de GG&GD Utrecht een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke opvanginstellingen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de GG&GD. (3) Onverzekerden werden in kaart gebracht en via (of samen met) hun casemanagers benaderd om een verzekering af te sluiten. Veranderingen in verzekeringsgegevens worden bij de GG&GD gemonitored door periodiek de 5

10 Inleiding Onverzekerd in Utrecht gegevensstatus van deze groep ( sociaal kwetsbaren) te controleren in VECOZO, de landelijke database van de zorgverzekeraars (4). Zorgverleners in Utrecht is gevraagd reguliere zorg te blijven verlenen en onverzekerden te melden bij het Meldpunt OGGZ. Verder is intensief campagne gevoerd om deze groep te bereiken Onderzoek CBS Om de gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet te monitoren heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven aan het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) de groep onverzekerden in Nederland in kaart te brengen. In november 2006 maakte het CBS een voorlopige raming van het aantal onverzekerden in Nederland bekend. Het aantal onverzekerden op 1 mei 2006 werd geschat op 182 duizend (1). Dit is ruim 1% van de bevolking. In mei 2007 werd het aantal onverzekerden definitief vastgesteld op ofwel 1,5% van de bevolking (5). Dit cijfer was tot stand gekomen door middel van een nieuwe, nauwkeuriger methode de zogenaamde micromethode. Uit het onderzoek bleek dat in Utrecht 2,0% van de bevolking niet verzekerd was tegen ziektekosten. Vraagstelling Vanuit haar rol op het terrein van de openbare gezondheidszorg wil de gemeente Utrecht de situatie van onverzekerden in Utrecht verder in kaart brengen. De Gemeente wil graag inzicht in de samenstelling van de groep onverzekerden in Utrecht. Ook wil men weten welke groepen vaker onverzekerd zijn en hoe de situatie in Utrecht zich verhoudt tot landelijk. Om deze vragen te beantwoorden zijn specifiek voor Utrecht gegevens opgevraagd bij het CBS. Deze gegevens worden in dit rapport gepresenteerd. Dit rapport beperkt zich tot de groep onverzekerden die in de GBA is opgenomen. Illegalen, onverzekerden onder grensarbeiders die in het buitenland wonen en in Nederland werken en Nederlanders die in het buitenland wonen blijven buiten beschouwing. Leeswijzer Hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijft de methode van het onderzoek zoals uitgevoerd door het CBS. De resultaten van het onderzoek staan vermeld in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 tenslotte worden de resultaten kort besproken. In hoofdstuk 5 staan de conclusies vermeld en worden enkele aanbevelingen gegeven. 6

11 Onverzekerd in Utrecht Methode 2 Methode Onderzoek CBS Voor dit rapport is gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek van het CBS naar het aantal onverzekerden tegen ziektekosten in Nederland. De resultaten hiervan zijn deels voor iedereen toegankelijk via de website van het CBS (www.cbs.nl). Met behulp van StatLine kunnen aantallen en percentages onverzekerden naar achtergrondkenmerken worden verkregen. Een uitsplitsing naar gemeente is echter niet mogelijk, wel naar GGD-regio of provincie. Voor de Gemeente Utrecht levert dit geen probleem op aangezien de GGD-regio samenvalt met de gemeente. Echter binnen de geografische gebieden is uitsplitsing naar achtergrondkenmerken beperkt. Zo is uitsplitsing naar etniciteit, wat relevant is in de Utrechtse situatie, niet mogelijk. Op verzoek van de GG&GD Utrecht zijn door het CBS specifiek voor Utrecht gegevens geleverd. Deze worden in dit rapport gepresenteerd. De gegevens die betrekking hebben op Nederland of op andere GGD-regio s of provincies, zijn afkomstig van StatLine. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de methodiek van het CBS onderzoek. Voor meer details wordt verwezen naar de rapporten en website van het CBS. Micromethode Het Centraal Bureau voor de Statistiek monitort sinds 1995 de omvang van de groep onverzekerden tegen ziektekosten in Nederland. Hiervoor gebruikte men de zogenaamde macromethode. Bij deze methode wordt het aantal onverzekerden berekend door het totale aantal verzekerden uit de verschillende verzekerdenadministraties te vergelijken met het totale aantal verzekeringsplichtigen in de GBA. Voor de bepaling van het aantal onverzekerden in 2005 heeft het CBS een nieuwe methode ontwikkeld, de zogenaamde micromethode. Hierbij worden gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie op persoonsniveau gekoppeld aan de landelijke polisadministratie van verzekerden tegen ziektekosten (basisverzekering). Voor het bepalen van het aantal onverzekerden is de geactualiseerde GBA van 10 januari 2007 gebruikt, het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ) van 2 maart 2007 en aanvullende bestanden over bijzondere groepen die niet verzekeringsplichtig zijn. Dit betreft militairen in actieve dienst, gemoedsbezwaarden, asielzoekers, personen met inkomsten uit het buitenland (verdragsverzekerden en niet verdragsverzekerden), gedetacheerden vanuit het buitenland, diplomaten en werknemers van volkenrechtelijke organisaties. Voor Nidos-pupillen en buitenlandse studenten, twee groepen die niet verzekeringsplichtig zijn, waren geen microbestanden voorhanden. Hiervoor heeft het CBS additionele gedaan. Voor meer details en een beschrijving van deze groepen wordt verwezen naar de publicatie van het CBS (5). De micromethode levert nauwkeuriger resultaten op dan de eerder gebruikte macromethode. Om de nauwkeurigheid nog verder te vergroten is gecorrigeerd voor personen die op de peildatum ten onrechte nog in de GBA stonden (overleden of gemigreerd), voor personen die kort na de peildatum zijn geëmigreerd en personen die zich kort na de peildatum alsnog verzekerd hebben. Dit levert een 7

12 Methode Onverzekerd in Utrecht gecorrigeerd cijfer op. Het CBS noemt dit het aantal nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum. Vóór correctie spreekt men van het aantal formeel onverzekerd op peildatum. Voor een toelichting op de gehanteerde definities wordt verwezen naar bijlage 1. In dit rapport worden, tenzij anders vermeld, de gecorrigeerde cijfers gegeven. Achtergrondskenmerken Het gebruik van de micromethode waarbij gegevens op persoonsniveau gekoppeld worden, maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de kenmerken van de groep onverzekerden. In dit rapport wordt de groep onverzekerden uitgesplitst naar leeftijd (5 jaarscategorieën), herkomst (autochtoon, Marokkaans, Turks, Surinaams, Antilliaans/Arubaans, Overig westers en Overig niet-westers), studenten (WO en HBO), personen met een uitkering (WAO/Wajong/WAZ, ABW, WW en IOAW/IOAZ), plaats in huishouden (kind minderjarig, kind meerderjarig, alleenstaande, partner in gehuwd stel zonder kinderen, partner in gehuwd stel met kinderen, partner in ongehuwd stel zonder kinderen, partner in ongehuwd stel met kinderen, ouder in eenoudergezin, in institutioneel huishouden en overig/onbekend), eerste en tweede generatie allochtoon en wijk. In bijlage 2 wordt een toelichting gegeven op de gebruikte definities. Analyses Door het CBS zijn tabellen geleverd zoals die ook op Statline (www.cbs.nl) staan, maar dan specifiek gericht op de bewoners van de gemeente Utrecht. Daarnaast zijn tabellen per wijk geleverd. In bijlage 4 zijn de door het CBS geleverde tabellen opgenomen. Alle tabellen hebben betrekking op de personen die op 1 mei 2006 (peildatum) onverzekerd waren en dat een half jaar later (1 november 2006) nog steeds waren. In de tabellen wordt zowel het absoluut aantal onverzekerden, afgerond op tientallen, als het percentage van het totale aantal personen binnen de betreffende categorie gegeven. Alle tabellen zijn door het CBS gecontroleerd op statistische veiligheid zodat geen cijfers naar buiten gebracht worden die tot herkenning van personen kunnen leiden. 8

13 Onverzekerd in Utrecht Resultaten 3 Resultaten 3.1 Omvang Utrecht Op de peildatum 1 mei 2006 waren in de gemeente Utrecht personen formeel onverzekerd tegen ziektekosten. Deze personen waren op 1 mei 2006 verzekeringsplichtig én geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie. Deze groep bevat ook mensen die op de peildatum van 1 mei 2006 ten onrechte nog in de GBA stonden, omdat zij geëmigreerd zijn zonder zich uit te (laten) schrijven. Ook zijn er mensen bij die binnen een half jaar na de peildatum geëmigreerd zijn en mensen die zich binnen een half jaar na de peildatum alsnog verzekerd hebben. Het CBS heeft hiervoor gecorrigeerd en komt voor Utrecht, na correctie, op personen die 6 maanden na de peildatum van 1 mei 2006 nog onverzekerd waren, ofwel 2,0% van de Utrechtse bevolking. Het CBS hanteert in publicaties het gecorrigeerde cijfer. In het vervolg van dit rapport worden dan ook uitsluitend de gecorrigeerde cijfers gebruikt. Overal waar gesproken wordt over onverzekerden wordt bedoeld: 'nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum'. Totaal Nederland Provincie Utrecht Gemeente Utrecht GGD Den Haag GGD Rotterdam e.o. GGD Amsterdam 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Figuur 1 Percentage onverzekerden tegen ziektekosten in Nederland, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en GGD-regio s overige G4. 2. Elders Het percentage onverzekerden op 1 mei 2006 is landelijk 1,5% en ligt daarmee lager dan in Utrecht (figuur 1). Ook in de provincie Utrecht is het percentage onverzekerden lager (1,4%) dan in de gemeente Utrecht. Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat het percentage onverzekerden sterk samenhangt met de stedelijkheidsgraad. In niet stedelijke gebieden is 0,9% van de bevolking niet 2 Het servicegebied van de GGD Den Haag en GGD Amsterdam omvat resp. de gemeenten Den Haag en Amsterdam. Het servicegebied van de GGD Rotterdam e.o. omvat naast de gemeente Rotterdam ook de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Lansingerland. 9

14 Resultaten Onverzekerd in Utrecht verzekerd tegen ziektekosten. Dit percentage loopt op met de stedelijkheidsgraad naar 2,7% in de zeer sterk stedelijke gebieden van Nederland. Van de onverzekerden in Nederland woont meer dan 60% in sterk tot zeer sterk stedelijke gebieden. Ten opzichte van de overige grote steden lijkt de situatie in Utrecht gunstig. In de gemeenten Den Haag en Amsterdam ligt het percentage onverzekerden hoger dan in de gemeente Utrecht (resp.3,5 % en 3,4%). In de GGD-regio Rotterdam e.o. is het percentage gelijk (2,0%). Deze regio omvat naast de Gemeente Rotterdam ook omliggende gemeenten. 3.2 Onverzekerden naar leeftijd In figuur 2 is het percentage onverzekerden in Utrecht weergegeven naar leeftijdscategorie. Jongvolwassenen blijken een belangrijke risicogroep te zijn. In de leeftijdscategorie van 20 tot en met 24 jaar wordt het hoogste percentage onverzekerden gevonden, namelijk 4,2%. Van de 25 tot en met 29 jarige Utrechters is 3,7% onverzekerd. Vanaf 30 jaar neemt het percentage onverzekerden langzaam af tot minder dan 1% bij de leeftijdsgroepen ouder dan 55 jaar. Landelijk ziet men dit zelfde beeld terug, met dit verschil dat de piek bij de jarigen in Utrecht aanzienlijk hoger ligt dan landelijk. Nederland Utrecht 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 2 Percentage onverzekerden in Utrecht en Nederland naar 5-jaars leeftijdscategorie. In figuur 3 is de groep Utrechters zonder ziektekostenverzekering uitgesplitst naar leeftijdscategorie. Ook hier valt de groep 20 tot 30 jarigen op. Zij vormen veruit de grootste groep in Utrecht. Van de onverzekerden is 44% tussen de 20 en 30 jaar oud en 25% valt in de leeftijdsklasse van 30 tot 40 jaar. 12% van de onverzekerden is jonger dan 20 jaar. In totaal gaat dit om 630 kinderen en jongeren onder de 20 jaar, waarvan 240 kinderen jonger dan 5 jaar, 90 kinderen van 5 tot 10 jaar, 60 kinderen van 10 tot 15 jaar en 240 van 15 tot 20 jaar oud plus Figuur 3 Onverzekerden in Utrecht naar leeftijdscategorie. 10

15 Onverzekerd in Utrecht Resultaten 3.3 Onverzekerden naar geslacht Mannen blijken vaker onverzekerd te zijn tegen ziektekosten dan vrouwen. In Utrecht is gemiddeld 2,3% van de mannen en 1,7% van de vrouwen onverzekerd tegen ziektekosten. Landelijk zijn deze percentages resp. 1,7%, voor mannen en 1,3% voor vrouwen. In figuur 4 is het percentage onverzekerden in Utrecht uitgesplitst naar leeftijdscategorie en geslacht. In deze figuur is te zien dat de verschillen naar geslacht zich beperken tot de leeftijd van 20 tot 60 jaar. Bij jeugdigen en ouderen tot 90 jaar zijn er geen verschillen naar geslacht: vrouwen in die leeftijdscategorieën zijn even vaak onverzekerd als mannen. Ook landelijk ziet men dat vooral in de leeftijdscategorieën tussen 20 tot 60 jaar mannen vaker onverzekerd zijn dan vrouwen. Man Vrouw 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 4 Percentage onverzekerden in Utrecht naar leeftijd en geslacht. In paragraaf 3.2 werd geconstateerd dat Utrechters in de leeftijd van 20 tot 55 jaar vaker onverzekerd zijn dan hun leeftijdsgenoten landelijk. Dit blijkt verschillend te zijn voor mannen en vrouwen. In de figuren 5 en 6 is het percentage onverzekerden niet alleen uitgesplitst naar leeftijd maar ook naar geslacht. In figuur 5 is te zien dat bij vrouwen alleen de leeftijdsgroep van 20 tot 35 jaar in Utrecht vaker onverzekerd is dan landelijk. Bij mannen geldt dit ook voor de leeftijdscategorieën van 35 tot 55 jaar (figuur 6) Nederland vrouwen Utrecht vrouwen 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 5 Percentage onverzekerden vrouwen in Utrecht en Nederland naar 5-jaars leeftijdscategorie. 11

16 Resultaten Onverzekerd in Utrecht Nederland mannen Utrecht mannen 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 6 Percentage onverzekerde mannen in Utrecht en Nederland naar 5-jaars leeftijdscategorie. 3.4 Land van herkomst Uit het CBS onderzoek blijkt dat allochtone Nederlanders vaker onverzekerd zijn dan autochtone Nederlanders. Het CBS noemt personen allochtoon wanneer ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Autochtonen zijn volgens de definitie van het CBS personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar ze zelf zijn geboren. Ook in Utrecht zijn allochtone inwoners vaker onverzekerd dan autochtone inwoners. Van de Utrechters van Nederlandse afkomst is 1,1% niet verzekerd tegen ziektekosten, bij de Utrechters van allochtone afkomst is dit 3,9%. Dit hoge percentage is vooral te wijten aan de eerste generatie allochtonen. Deze groep omvat allochtonen uit verschillende landen van herkomst, zoals bijv. Marokko en Turkije maar ook westerse landen. Van de eerste generatie allochtonen is 6,0% niet verzekerd. Landelijk ligt dit percentage nog hoger: op 6,6%. Van de tweede generatie allochtonen in Utrecht is 1,5% onverzekerd. In figuur 7 zijn deze gegevens grafisch weergegeven. 7% 6% 5% 4% 3% 2% Nederland Utrecht 1% 0% Autochtoon Allochtoon Eerste generatie Tweede generatie Figuur 7 Percentage onverzekerden naar herkomst (autochtoon, allochtoon) en generatie, landelijk en Utrecht. Binnen de allochtone populatie zijn er niet alleen verschillen tussen eerst en tweede generatie, maar ook naar land van herkomst. In figuur 8 is het percentage onverzekerden weergegeven naar land van herkomst. Zowel de Utrechtse als landelijke cijfers worden weergegeven. Opvallend is het lage 12

17 Onverzekerd in Utrecht Resultaten percentage Marokkaanse Utrechters dat onverzekerd is: 1,3% ofwel 330 personen. Ook Turkse Utrechters zijn relatief goed verzekerd, zowel ten opzicht van andere allochtone groepen als ten opzichte van Turken elders in Nederland. In figuur 8 is te zien dat vooral de overige westerse en niet westerse allochtone groepen vaak onverzekerd zijn. In vergelijking met landelijk steekt met name de groep afkomstig uit westerse landen in Utrecht ongunstig af. Tot de categorie 'overig westers' rekent het CBS allochtonen uit Europa (exclusief Nederland), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. In Utrecht wonen vooral veel personen afkomstig uit Indonesië/Ned. Indië (8.473), Duitsland (4851), Joegoslavië (1.772), Griekenland (1.475), Groot Brittanië (1.433) en België (1.366) (6). Nederland Utrecht 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Autochtoon Marokko Turkije Suriname Nederlandse Antillen en Aruba Overige niet- Westerse landen Overige Westerse landen Figuur 8 Percentage onverzekerden naar etniciteit, landelijk en Utrecht. De groep overig westerse allochtonen zonder zorgverzekering is niet alleen relatief maar ook absoluut een grote groep. Dit is goed te zien in figuur 9. Nederlanders vormen met onverzekerden de grootste groep, gevolgd door onverzekerden uit overige westerse landen (1.800) en onverzekerden uit overige niet-westerse landen (800). Voor meer details wordt verwezen naar bijlage 4 tabellen 2 en 3. Nederlands Marokko Turkije Suriname Nederlandse Antillen en Aruba Overige niet-westerse landen Overige Westerse landen Figuur 9 Onverzekerden in Utrecht naar afkomst. Gemiddeld genomen zijn allochtone Utrechters vaker onverzekerd dan autochtone Utrechters, maar dit geldt niet voor alle leeftijdsgroepen. Zo blijken Marokkaanse, Turkse en Surinaamse kinderen juist minder vaak onverzekerd te zijn dat autochtone kinderen (figuur 10). Bij de 18 tot 35 jarigen ziet men 13

18 Resultaten Onverzekerd in Utrecht juist het omgekeerde beeld. In deze leeftijdsgroep zijn allochtone Utrechters twee keer zo vaak onverzekerd als autochtone Utrechters. Met name allochtonen van overig niet westerse en westers afkomst in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar blijken zeer vaak onverzekerd te zijn: 11% van de jarige allochtonen van overig niet westerse afkomst en 12% van de jarige westerse allochtonen heeft geen ziektekostenverzekering afgesloten. In totaal zijn dit 550 personen uit overig niet-westerse landen (300 mannen en 250 vrouwen) en personen uit westers landen (610 mannen en 740 vrouwen). Voor meer details wordt verwezen naar tabel 2 in de bijlage. In Utrecht zijn 65-plussers in het algemeen goed verzekerd tegen ziektekosten. In figuur 10 valt wel op dat allochtone ouderen relatief vaker onverzekerd zijn Nederland Marokko en Turkije Suriname, Ned. Antillen en Aruba Overige niet-westerse landen Overige Westerse landen 0-17 jr jr jr jr 65 plus Figuur 10 Percentage onverzekerden naar afkomst en brede leeftijdscategorie. 3.5 Studenten Studenten aan Universiteit of Hogeschool blijken relatief vaker onverzekerd te zijn tegen ziektekosten dan de gemiddeld in Utrecht: 2,7% van de in Utrecht wonende HBO studenten en 2,3% van de WO studenten heeft geen zorgverzekering. Gemiddeld is het percentage onverzekerden in Utrecht 2,0%. Ook landelijk gezien zijn studenten aan het hoger onderwijs minder vaak verzekerd tegen ziektekosten dan gemiddeld (2,0% versus 1,5%). Wanneer men studenten echter vergelijkt met hun niet studerende leeftijdsgenoten, krijgt men een heel ander beeld. In figuur 11 is te zien dat personen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar die niet studeren aan het hoger onderwijs, vaker onverzekerd zijn dan studenten. Met name in Utrecht is het verschil tussen studenten en niet studenten opvallend groot. Verder valt op dat het percentage onverzekerden onder HBO-studenten in Utrecht hoger is dan landelijk. 14

19 Onverzekerd in Utrecht Resultaten 5,0 4,0 3,0 2,0 Nederland Utrecht 1,0 0,0 student HBO student WO niet-studenten jaar Figuur 11 Percentage onverzekerden in Nederland en Utrecht: studenten HBO, WO en niet studenten 18 tot en met 29 jaar. 3.6 Uitkeringsgerechtigden Uitkeringsgerechtigden in Utrecht zijn minder vaak onverzekerd dan gemiddeld In Utrecht. Slechts 0,7% van de personen met een uitkering heeft geen zorgverzekering. In totaal gaat dit om 190 personen, waarvan 70 personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, 70 een bijstandsuitkering ontvangen op grond van de ABW en 40 een werkeloosheidsuitkering volgens de WW. Ook landelijk is het percentage onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden lager dan gemiddeld (0,7% versus 1,5% gemiddeld). 2,0 1,5 1,0 Nederland Utrecht 0,5 0,0 WAO/Wajong/WAZ uitkering ABW uitkering WW uitkering IOAW/IOAZ uitkering Totaal Figuur 12 Percentage onverzekerden in Nederland en Utrecht naar type uitkering. In figuur 12 is de situatie in Utrecht vergeleken met landelijk. In Utrecht blijken uitkeringsgerechtigden gemiddeld genomen minder vaak onverzekerd te zijn dan landelijk het geval is. Het percentage onverzekerden bij personen met een werkeloosheidsuitkering ligt echter hoger dan landelijk (figuur 12). In Utrecht zijn geen onverzekerde personen met een uitkering in het kader van de IOAW/IOAZ 3. Dit type uitkering komt over het algemeen weinig voor: slechts 1% van alle uitkeringen in Nederland betreft een uitkering in het kader van de IOAW/IOAZ. 3 IOAW = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; IOAZ = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 15

20 Resultaten Onverzekerd in Utrecht 3.7 Plaats in het huishouden In figuur 13 is het percentage onverzekerden aangegeven naar de plaats van de persoon in het huishouden. In bijlage 2 staan de door het CBS gebruikte definities vermeld. Kind - minderjarig Kind - meerderjarig Alleenstaande Partner in Ongehuwd Stel zonder Kinderen Partner in Gehuwd Stel zonder Kinderen Partner in Ongehuwd Stel met Kinderen Nederland Utrecht Partner in Gehuwd Stel met Kinderen Ouder in eenoudergezin In Institutioneel huishouden Overig lid huishouden / Onbekend Figuur 13 Percentage onverzekerden in Nederland en Utrecht naar plaats in het huishouden. Wat opvalt in figuur 13 is het hoge percentage onverzekerden onder personen in een institutioneel huishouden (9,3% in Utrecht). Onder institutionele huishoudens worden huishoudens gerekend van twee of meer personen die daar bedrijfsmatig worden voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften. Dit betreft bijvoorbeeld bewoners van instellingen zoals verpleeg-, bejaarden, en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en gevangenissen. Landelijk ligt het percentage onverzekerden in deze groep aanzienlijk lager namelijk op 2,7%. Absoluut gezien gaat het in Utrecht om een groep van 340 personen in institutionele huishoudens die onverzekerd is tegen ziektekosten. In figuur 13 valt ook het hoge percentage onverzekerden onder de groep overige leden van een huishouding op. Bij overige leden van het huishouden kan men denken aan een kostganger die bij een gezin woont, pleegkinderen en alleenstaande minderjarige asielzoekers. Ook twee broers die samen één huishouding vormen behoren tot deze categorie. Verder zijn hierin alle personen opgenomen waarvan ten tijde van het onderzoek geen informatie bekend was over zijn/haar plaats in het huishouden. Het percentage onverzekerden onder overige leden van het huishouden is in Utrecht ongeveer gelijk aan landelijk (7,2%). Absoluut gezien gaat het om een groep van 770 personen. Verder is het percentage onverzekerden verhoogd bij meerderjarige thuiswonende kinderen (in Utrecht 3,2%) en alleenstaanden (in Utrecht 3,0%). Absoluut gezien gaat het in Utrecht om 450 meerderjarige thuiswonenden kinderen en onverzekerde alleenstaanden. 16

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

Inhoudsopgave hoofdstuk 1 -18- Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Samenvatting hoofdstuk 1 Tabellen: 1.1 Bevolking in Delft naar geslacht en bevolking in Nederland op 1 januari 1.2 Doelgroepen op basis van leeftijd in de bevolking per wijk

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 Cumulatieonderzoek gemeente Emmen 2015 Een onderzoek naar het gebruik en meervoudig gebruik van de Wmo, Schuldhulpverlening en het Leerlingenvervoer in de gemeente

Nadere informatie

Leeswijzer levensverwachting tabellen

Leeswijzer levensverwachting tabellen Leeswijzer levensverwachting tabellen Om inzicht te krijgen in de lokale gezondheidssituatie zijn de levensverwachting (LV) en varianten van de gezonde levensverwachting belangrijke gezondheidsmaten. Dit

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie SRS Sector SAV MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001 H.M. Ammerlaan Samenvatting: Sommige gedetineerden kunnen het laatste deel van hun

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk?

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Maaike Hersevoort en Mariëtte Goedhuys Van alle bijstandsontvangers van 15 tot en met 64 jaar is het grootste deel alleenstaand. Het gaat daarbij voor een

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Publicatiedatum CBS-website: 2 mei 2007. Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 nieuwe methode

Publicatiedatum CBS-website: 2 mei 2007. Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 nieuwe methode Publicatiedatum CBS-website: 2 mei 2007 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 nieuwe methode Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Kenmerken van personen overleden door zelfdoding

Kenmerken van personen overleden door zelfdoding 7 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 4 Kenmerken van personen overleden door zelfdoding Renske Gilissen, Kim de Bruin, Irene Burger, Bert van Hemert Medio 2013 bracht het Epidemiologisch

Nadere informatie

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Begin 2009 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2006 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 Wijk of woonplaats oppervlakte (m2) oppervlakte (km2) aantal inwoners (aantal inwoners/km2) aantal inwoners (aantal inwoners/km2)

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 december 2012 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen?

Zeeuwse Verhuisatlas deel II. Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Zeeuwse Verhuisatlas deel II Waar gaan mensen van buiten Zeeland wonen? Middelburg, maart 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon Scoop 2012 Samenstelling Ankie Smit Han Schellekens Scoop Zeeuws instituut

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek

Kinderopvang. Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS. 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Kinderopvang Selectie van een aantal Arnhemse cijfers uit het rapport van het CBS 15 maart 2015 Onderzoek & Statistiek Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Kinderen in de formele kinderopvang (aantal en uren)

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG 1 Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg Aantal cliënten in de GGZ naar land van herkomst Aantal cliënten in 2006 Aantal

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Landelijke abortusregistratie 2011

Landelijke abortusregistratie 2011 Landelijke abortusregistratie 2011 Deze factsheet doet verslag van de abortuscijfers, gebaseerd op gegevens die zijn verzameld voor de Landelijke abortusregistratie (LAR). Als aanvulling hierop wordt ook

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie