Onverzekerd in Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onverzekerd in Utrecht"

Transcriptie

1 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Onverzekerd in Utrecht Omvang en kenmerken van onverzekerden tegen ziektekosten in Utrecht. Analyse van CBS gegevens

2

3 Colofon uitgave Unit Epidemiologie en informatie GG&GD Gemeente Utrecht Postbus GK Utrecht in opdracht van Unit Beleid Strategie en Communicatie GG&GD Gemeente Utrecht internet rapportage Addi van Bergen, Ronald Smit en Rita van de Meulen informatie Inge Mutsaers (030) foto omslag Bert Spiertz en Anton van Daal drukwerk Nashuatec, Utrecht bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding. December 2007

4

5 Onverzekerd in Utrecht Samenvatting Samenvatting Op 1 januari 2006 is in Nederland de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht geworden. Hierdoor zijn een aantal veranderingen opgetreden. Zo zijn alle inwoners van Nederland, op enkele bijzondere groepen na, verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren en is de premie voor voormalig ziekenfondsverzekerden aanmerkelijk hoger geworden. De vrees bestond dat bepaalde groepen zoals mensen met een laag inkomen, dak- en thuislozen en verslaafden zich niet zouden verzekeren. Vanuit haar rol op het terrein van de openbare gezondheidszorg heeft de GG&GD Utrecht de situatie van onverzekerden in de gemeente Utrecht in kaart gebracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft hiervoor, specifiek voor Utrechtse situatie, onderzoeksgegevens geleverd. Op de peildatum 1 mei 2006 waren in de gemeente Utrecht inwoners onverzekerd tegen ziektekosten 1, ofwel 2,0% van de Utrechtse bevolking. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 1,5% is dit percentage hoog. In vergelijking met andere grote steden zoals Den Haag en Amsterdam, waar resp. 3,5% en 3,4% van de bevolking onverzekerd was, is de situatie in Utrecht minder ongunstig. De grootste groep onverzekerden in Utrecht wordt gevormd door de jongvolwassenen van 20 tot 30 jaar. Gemiddeld is 3,9% van deze groep onverzekerd, absoluut gaat het om personen ofwel 44% van alle onverzekerden in Utrecht. Dit hoge aantal is niet, zoals vaak gedacht wordt, te wijten aan de grote studentenpopulatie in Utrecht. Het zijn vooral de niet (aan het hoger onderwijs) studerende jongvolwassenen die onverzekerd door het leven gaan. Een andere grote groep onverzekerden in Utrecht zijn de westerse allochtonen: 6,5% van hen is onverzekerd. Absoluut gaat het om personen ofwel 32% van alle onverzekerden in Utrecht. De helft van hen is in de leeftijd van jaar. Landelijk ligt het percentage onverzekerden onder westers allochtonen ook hoog, maar een stuk lager dan in Utrecht, namelijk 4,6%. De reden voor het hoge percentage onverzekerden in Utrecht is niet bekend. Ook de groep overig niet-westerse allochtonen in Utrecht is vaak onverzekerd. Gemiddeld is maar liefst 6,7% van deze groep onverzekerd tegen ziektekosten. Absoluut gaat het om 800 personen. ofwel 14% van alle onverzekerden in Utrecht. Ook landelijk ligt het percentage onverzekerden onder niet-westers allochtonen hoog, nog hoger zelfs dan in Utrecht, namelijk op 6,8%. Het betreft dus geen typisch Utrechts probleem. Het merendeel van de onverzekerden in deze groep is jong: 70% is in de leeftijd van jaar. Maar ook in de oudere leeftijdscategorieën behoort de groep overig niet-westerse allochtonen tot de minst goed verzekerden in Utrecht. De groepen waaraan bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel lokaal extra aandacht aan is besteed, blijken vaker dan gemiddeld verzekerd te zijn. Van de bijna Utrechtse 1 Volgens de CBS definitie: nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum. Voor uitleg verder in dit rapport of bijlage 1. 1

6 Samenvatting Onverzekerd in Utrecht bijstandsgerechtigden bleek slechts 0,7% onverzekerd te zijn ofwel 70 personen. Ook onder eenoudergezinnen, een groep die vaak een laag inkomen heeft, zijn er erg weinig onverzekerden (0,8% ofwel 60 personen). Eén van de meest opvallende uitkomsten van dit onderzoek is wel het lage percentage onverzekerden onder Marokkaanse Utrechters. Slechts 1,3% van de Marokkanen in Utrecht heeft geen ziektekostenverzekering. Landelijk is dit 2,4%. Ook bij Turkse Utrechters is het percentage onverzekerden lager dan gemiddeld: 1,7% versus 2,0% gemiddeld in Utrecht. Een andere doelgroep van gemeentelijk beleid, de sociaal kwetsbaren, dak- en thuislozen en verslaafden, kunnen met de gegevens van het CBS niet in kaart gebracht worden. Vanuit de afdeling Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en Zorg (MGZ) van de GG&GD Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de onverzekerden in deze groep. Een rapportage hierover wordt binnenkort verwacht. Uit dit onderzoek komen niet de GSB wijken, maar de wijken Oost en Binnenstad naar voren als wijken met een hoog percentage onverzekerden. In Oost is 4,0% van de wijkpopulatie onverzekerd, in Binnenstad 3,2%. Absoluut gezien gaat het om onverzekerden in de wijk Oost en 500 onverzekerden in de wijk Binnenstad. Een andere groep die opvalt zijn onverzekerden in institutionele huishoudens. Absoluut betreft dit geen grote groep (340 personen), maar relatief zijn erg veel personen die in een institutioneel huishouden wonen onverzekerd, namelijk 9,3%. Op basis van dit onderzoek is het niet mogelijk meer inzicht te geven in deze groep onverzekerden. Aangezien dit een kwetsbare groep betreft die (deels) afhankelijk is van anderen, is nader onderzoek gewenst. Ook kinderen vormen een extra kwetsbare groep. Op 1 mei 2006 waren in Utrecht 380 minderjarige kinderen onverzekerd; 240 van hen waren jonger dan 5 jaar. Ook deze groep verdient, hoewel gering in aantal, extra aandacht. Gedacht kan worden aan het checken van verzekeringsgegevens door de Jeugdgezondheidszorg en het opnemen van verzekeringsgegevens in de het Elektronisch Kinddossier. Het onverzekerd zijn van (groepen) mensen is niet alleen een probleem voor deze mensen zelf, maar is ook een maatschappelijk probleem. Onverzekerden mijden mogelijk medisch noodzakelijke zorg met alle daarbij komende risico s voor de volksgezondheid. Zorgaanbieders ervaren veel problemen met onverzekerden en kunnen hiervan ook financiële schade ondervinden. Ook de toegankelijkheid van de zorg kan in het geding komen. Op 1 juli 2007 is de coulanceregeling van de zorgverzekeraars afgelopen. Het risico bestaat dat wanbetalers door de zorgverzekeraars geroyeerd gaan worden. In Utrecht gaat het om 2% van de bevolking, waaronder een groot aandeel mensen met een uitkering, eenoudergezinnen, paren met kinderen, allochtonen en mensen uit de lagere inkomensgroepen. Het risico bestaat dat deze mensen onverzekerd raken. Aanbevolen wordt de situatie te blijven monitoren. De CBS gegevens blijken hiervoor een geschikt instrument te zijn. 2

7 Onverzekerd in Utrecht Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Methode Resultaten Omvang Onverzekerden naar leeftijd Onverzekerden naar geslacht Land van herkomst Studenten Uitkeringsgerechtigden Plaats in het huishouden Wijkverschillen Bespreking resultaten Conclusies en aanbevelingen:...25 Literatuur...27 Bijlagen

8

9 Onverzekerd in Utrecht Inleiding 1 Inleiding De nieuwe Zorgverzekeringswet Op 1 januari 2006 is in Nederland de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht geworden. Hierdoor zijn een aantal veranderingen opgetreden: Op een aantal bijzondere groepen na, is iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren. Voordien gold dit alleen voor mensen met een inkomen onder de ziekenfondsgrens. Voor de oude ziekenfondspopulatie is het nominale gedeelte van de premie (dat deel dat mensen zelf moeten betalen) aanzienlijk hoger geworden: van zo n 300 euro naar zo n 1000 euro per jaar. Uitgezonderd zijn kinderen tot 18 jaar. Als de ouders verzekerd zijn, zijn zij geen premie verschuldigd. (1) Risicogroepen Om de financiële gevolgen voor de mensen met een laag inkomen te beperken is landelijk een inkomensafhankelijke zorgtoeslag in het leven geroepen. Deze kan via de Belastingdienst worden aangevraagd. Het CBS constateert dat desondanks de vrees bestond dat de hoge nominale premie mensen met een laag inkomen zou weerhouden zich aan te melden bij een ziektekostenverzekeraar (1). Partijen in het veld verwachtten dat mensen met psychiatrische problemen of verslavingsproblemen moeite zouden hebben met procedures en maandelijkse betaling van de premie en daardoor onverzekerd zouden blijven of worden. Voor mensen zonder geldige verblijfsstatus heeft de invoering van de nieuwe wet geen directe gevolgen gehad. Zij kunnen zich binnen de nieuwe zorgverzekeringwet niet verzekeren tegen ziektekosten en dat was voorheen ook niet mogelijk. Wel hebben zij recht op medische noodzakelijke zorg. In dit rapport wordt niet nader ingegaan op deze groep. Situatie in Utrecht Voor bijstandsgerechtigden en mensen met een laag inkomen (tot maximaal 120% van het sociaal minimum) was het in Utrecht al langer mogelijk via SoZaWe een collectieve verzekering af te sluiten bij AGIS. Daarbij kreeg men een aanvullende ziektekostenverzekering door SoZaWe vergoed. Voorafgaand aan de invoering van de zorgverzekeringswet heeft de Gemeente extra inspanningen geleverd om deze groep zo goed mogelijk verzekerd te krijgen en de gevolgen van de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet voor deze groep te beperken. Bij de invoering op 1 januari 2006, had driekwart van de betreffende huishoudens in Utrecht een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. In 2004 was dit nog minder dan de helft (46%). (2) Voor de groep sociaal kwetsbaren, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met ernstige psychische problemen, is in september 2005 op initiatief van de afdeling MGZ van de GG&GD Utrecht een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke opvanginstellingen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de GG&GD. (3) Onverzekerden werden in kaart gebracht en via (of samen met) hun casemanagers benaderd om een verzekering af te sluiten. Veranderingen in verzekeringsgegevens worden bij de GG&GD gemonitored door periodiek de 5

10 Inleiding Onverzekerd in Utrecht gegevensstatus van deze groep ( sociaal kwetsbaren) te controleren in VECOZO, de landelijke database van de zorgverzekeraars (4). Zorgverleners in Utrecht is gevraagd reguliere zorg te blijven verlenen en onverzekerden te melden bij het Meldpunt OGGZ. Verder is intensief campagne gevoerd om deze groep te bereiken Onderzoek CBS Om de gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet te monitoren heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven aan het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) de groep onverzekerden in Nederland in kaart te brengen. In november 2006 maakte het CBS een voorlopige raming van het aantal onverzekerden in Nederland bekend. Het aantal onverzekerden op 1 mei 2006 werd geschat op 182 duizend (1). Dit is ruim 1% van de bevolking. In mei 2007 werd het aantal onverzekerden definitief vastgesteld op ofwel 1,5% van de bevolking (5). Dit cijfer was tot stand gekomen door middel van een nieuwe, nauwkeuriger methode de zogenaamde micromethode. Uit het onderzoek bleek dat in Utrecht 2,0% van de bevolking niet verzekerd was tegen ziektekosten. Vraagstelling Vanuit haar rol op het terrein van de openbare gezondheidszorg wil de gemeente Utrecht de situatie van onverzekerden in Utrecht verder in kaart brengen. De Gemeente wil graag inzicht in de samenstelling van de groep onverzekerden in Utrecht. Ook wil men weten welke groepen vaker onverzekerd zijn en hoe de situatie in Utrecht zich verhoudt tot landelijk. Om deze vragen te beantwoorden zijn specifiek voor Utrecht gegevens opgevraagd bij het CBS. Deze gegevens worden in dit rapport gepresenteerd. Dit rapport beperkt zich tot de groep onverzekerden die in de GBA is opgenomen. Illegalen, onverzekerden onder grensarbeiders die in het buitenland wonen en in Nederland werken en Nederlanders die in het buitenland wonen blijven buiten beschouwing. Leeswijzer Hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijft de methode van het onderzoek zoals uitgevoerd door het CBS. De resultaten van het onderzoek staan vermeld in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 tenslotte worden de resultaten kort besproken. In hoofdstuk 5 staan de conclusies vermeld en worden enkele aanbevelingen gegeven. 6

11 Onverzekerd in Utrecht Methode 2 Methode Onderzoek CBS Voor dit rapport is gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek van het CBS naar het aantal onverzekerden tegen ziektekosten in Nederland. De resultaten hiervan zijn deels voor iedereen toegankelijk via de website van het CBS (www.cbs.nl). Met behulp van StatLine kunnen aantallen en percentages onverzekerden naar achtergrondkenmerken worden verkregen. Een uitsplitsing naar gemeente is echter niet mogelijk, wel naar GGD-regio of provincie. Voor de Gemeente Utrecht levert dit geen probleem op aangezien de GGD-regio samenvalt met de gemeente. Echter binnen de geografische gebieden is uitsplitsing naar achtergrondkenmerken beperkt. Zo is uitsplitsing naar etniciteit, wat relevant is in de Utrechtse situatie, niet mogelijk. Op verzoek van de GG&GD Utrecht zijn door het CBS specifiek voor Utrecht gegevens geleverd. Deze worden in dit rapport gepresenteerd. De gegevens die betrekking hebben op Nederland of op andere GGD-regio s of provincies, zijn afkomstig van StatLine. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de methodiek van het CBS onderzoek. Voor meer details wordt verwezen naar de rapporten en website van het CBS. Micromethode Het Centraal Bureau voor de Statistiek monitort sinds 1995 de omvang van de groep onverzekerden tegen ziektekosten in Nederland. Hiervoor gebruikte men de zogenaamde macromethode. Bij deze methode wordt het aantal onverzekerden berekend door het totale aantal verzekerden uit de verschillende verzekerdenadministraties te vergelijken met het totale aantal verzekeringsplichtigen in de GBA. Voor de bepaling van het aantal onverzekerden in 2005 heeft het CBS een nieuwe methode ontwikkeld, de zogenaamde micromethode. Hierbij worden gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie op persoonsniveau gekoppeld aan de landelijke polisadministratie van verzekerden tegen ziektekosten (basisverzekering). Voor het bepalen van het aantal onverzekerden is de geactualiseerde GBA van 10 januari 2007 gebruikt, het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ) van 2 maart 2007 en aanvullende bestanden over bijzondere groepen die niet verzekeringsplichtig zijn. Dit betreft militairen in actieve dienst, gemoedsbezwaarden, asielzoekers, personen met inkomsten uit het buitenland (verdragsverzekerden en niet verdragsverzekerden), gedetacheerden vanuit het buitenland, diplomaten en werknemers van volkenrechtelijke organisaties. Voor Nidos-pupillen en buitenlandse studenten, twee groepen die niet verzekeringsplichtig zijn, waren geen microbestanden voorhanden. Hiervoor heeft het CBS additionele gedaan. Voor meer details en een beschrijving van deze groepen wordt verwezen naar de publicatie van het CBS (5). De micromethode levert nauwkeuriger resultaten op dan de eerder gebruikte macromethode. Om de nauwkeurigheid nog verder te vergroten is gecorrigeerd voor personen die op de peildatum ten onrechte nog in de GBA stonden (overleden of gemigreerd), voor personen die kort na de peildatum zijn geëmigreerd en personen die zich kort na de peildatum alsnog verzekerd hebben. Dit levert een 7

12 Methode Onverzekerd in Utrecht gecorrigeerd cijfer op. Het CBS noemt dit het aantal nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum. Vóór correctie spreekt men van het aantal formeel onverzekerd op peildatum. Voor een toelichting op de gehanteerde definities wordt verwezen naar bijlage 1. In dit rapport worden, tenzij anders vermeld, de gecorrigeerde cijfers gegeven. Achtergrondskenmerken Het gebruik van de micromethode waarbij gegevens op persoonsniveau gekoppeld worden, maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de kenmerken van de groep onverzekerden. In dit rapport wordt de groep onverzekerden uitgesplitst naar leeftijd (5 jaarscategorieën), herkomst (autochtoon, Marokkaans, Turks, Surinaams, Antilliaans/Arubaans, Overig westers en Overig niet-westers), studenten (WO en HBO), personen met een uitkering (WAO/Wajong/WAZ, ABW, WW en IOAW/IOAZ), plaats in huishouden (kind minderjarig, kind meerderjarig, alleenstaande, partner in gehuwd stel zonder kinderen, partner in gehuwd stel met kinderen, partner in ongehuwd stel zonder kinderen, partner in ongehuwd stel met kinderen, ouder in eenoudergezin, in institutioneel huishouden en overig/onbekend), eerste en tweede generatie allochtoon en wijk. In bijlage 2 wordt een toelichting gegeven op de gebruikte definities. Analyses Door het CBS zijn tabellen geleverd zoals die ook op Statline (www.cbs.nl) staan, maar dan specifiek gericht op de bewoners van de gemeente Utrecht. Daarnaast zijn tabellen per wijk geleverd. In bijlage 4 zijn de door het CBS geleverde tabellen opgenomen. Alle tabellen hebben betrekking op de personen die op 1 mei 2006 (peildatum) onverzekerd waren en dat een half jaar later (1 november 2006) nog steeds waren. In de tabellen wordt zowel het absoluut aantal onverzekerden, afgerond op tientallen, als het percentage van het totale aantal personen binnen de betreffende categorie gegeven. Alle tabellen zijn door het CBS gecontroleerd op statistische veiligheid zodat geen cijfers naar buiten gebracht worden die tot herkenning van personen kunnen leiden. 8

13 Onverzekerd in Utrecht Resultaten 3 Resultaten 3.1 Omvang Utrecht Op de peildatum 1 mei 2006 waren in de gemeente Utrecht personen formeel onverzekerd tegen ziektekosten. Deze personen waren op 1 mei 2006 verzekeringsplichtig én geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie. Deze groep bevat ook mensen die op de peildatum van 1 mei 2006 ten onrechte nog in de GBA stonden, omdat zij geëmigreerd zijn zonder zich uit te (laten) schrijven. Ook zijn er mensen bij die binnen een half jaar na de peildatum geëmigreerd zijn en mensen die zich binnen een half jaar na de peildatum alsnog verzekerd hebben. Het CBS heeft hiervoor gecorrigeerd en komt voor Utrecht, na correctie, op personen die 6 maanden na de peildatum van 1 mei 2006 nog onverzekerd waren, ofwel 2,0% van de Utrechtse bevolking. Het CBS hanteert in publicaties het gecorrigeerde cijfer. In het vervolg van dit rapport worden dan ook uitsluitend de gecorrigeerde cijfers gebruikt. Overal waar gesproken wordt over onverzekerden wordt bedoeld: 'nog steeds onverzekerd 6 maanden na peildatum'. Totaal Nederland Provincie Utrecht Gemeente Utrecht GGD Den Haag GGD Rotterdam e.o. GGD Amsterdam 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Figuur 1 Percentage onverzekerden tegen ziektekosten in Nederland, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en GGD-regio s overige G4. 2. Elders Het percentage onverzekerden op 1 mei 2006 is landelijk 1,5% en ligt daarmee lager dan in Utrecht (figuur 1). Ook in de provincie Utrecht is het percentage onverzekerden lager (1,4%) dan in de gemeente Utrecht. Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat het percentage onverzekerden sterk samenhangt met de stedelijkheidsgraad. In niet stedelijke gebieden is 0,9% van de bevolking niet 2 Het servicegebied van de GGD Den Haag en GGD Amsterdam omvat resp. de gemeenten Den Haag en Amsterdam. Het servicegebied van de GGD Rotterdam e.o. omvat naast de gemeente Rotterdam ook de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Lansingerland. 9

14 Resultaten Onverzekerd in Utrecht verzekerd tegen ziektekosten. Dit percentage loopt op met de stedelijkheidsgraad naar 2,7% in de zeer sterk stedelijke gebieden van Nederland. Van de onverzekerden in Nederland woont meer dan 60% in sterk tot zeer sterk stedelijke gebieden. Ten opzichte van de overige grote steden lijkt de situatie in Utrecht gunstig. In de gemeenten Den Haag en Amsterdam ligt het percentage onverzekerden hoger dan in de gemeente Utrecht (resp.3,5 % en 3,4%). In de GGD-regio Rotterdam e.o. is het percentage gelijk (2,0%). Deze regio omvat naast de Gemeente Rotterdam ook omliggende gemeenten. 3.2 Onverzekerden naar leeftijd In figuur 2 is het percentage onverzekerden in Utrecht weergegeven naar leeftijdscategorie. Jongvolwassenen blijken een belangrijke risicogroep te zijn. In de leeftijdscategorie van 20 tot en met 24 jaar wordt het hoogste percentage onverzekerden gevonden, namelijk 4,2%. Van de 25 tot en met 29 jarige Utrechters is 3,7% onverzekerd. Vanaf 30 jaar neemt het percentage onverzekerden langzaam af tot minder dan 1% bij de leeftijdsgroepen ouder dan 55 jaar. Landelijk ziet men dit zelfde beeld terug, met dit verschil dat de piek bij de jarigen in Utrecht aanzienlijk hoger ligt dan landelijk. Nederland Utrecht 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 2 Percentage onverzekerden in Utrecht en Nederland naar 5-jaars leeftijdscategorie. In figuur 3 is de groep Utrechters zonder ziektekostenverzekering uitgesplitst naar leeftijdscategorie. Ook hier valt de groep 20 tot 30 jarigen op. Zij vormen veruit de grootste groep in Utrecht. Van de onverzekerden is 44% tussen de 20 en 30 jaar oud en 25% valt in de leeftijdsklasse van 30 tot 40 jaar. 12% van de onverzekerden is jonger dan 20 jaar. In totaal gaat dit om 630 kinderen en jongeren onder de 20 jaar, waarvan 240 kinderen jonger dan 5 jaar, 90 kinderen van 5 tot 10 jaar, 60 kinderen van 10 tot 15 jaar en 240 van 15 tot 20 jaar oud plus Figuur 3 Onverzekerden in Utrecht naar leeftijdscategorie. 10

15 Onverzekerd in Utrecht Resultaten 3.3 Onverzekerden naar geslacht Mannen blijken vaker onverzekerd te zijn tegen ziektekosten dan vrouwen. In Utrecht is gemiddeld 2,3% van de mannen en 1,7% van de vrouwen onverzekerd tegen ziektekosten. Landelijk zijn deze percentages resp. 1,7%, voor mannen en 1,3% voor vrouwen. In figuur 4 is het percentage onverzekerden in Utrecht uitgesplitst naar leeftijdscategorie en geslacht. In deze figuur is te zien dat de verschillen naar geslacht zich beperken tot de leeftijd van 20 tot 60 jaar. Bij jeugdigen en ouderen tot 90 jaar zijn er geen verschillen naar geslacht: vrouwen in die leeftijdscategorieën zijn even vaak onverzekerd als mannen. Ook landelijk ziet men dat vooral in de leeftijdscategorieën tussen 20 tot 60 jaar mannen vaker onverzekerd zijn dan vrouwen. Man Vrouw 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 4 Percentage onverzekerden in Utrecht naar leeftijd en geslacht. In paragraaf 3.2 werd geconstateerd dat Utrechters in de leeftijd van 20 tot 55 jaar vaker onverzekerd zijn dan hun leeftijdsgenoten landelijk. Dit blijkt verschillend te zijn voor mannen en vrouwen. In de figuren 5 en 6 is het percentage onverzekerden niet alleen uitgesplitst naar leeftijd maar ook naar geslacht. In figuur 5 is te zien dat bij vrouwen alleen de leeftijdsgroep van 20 tot 35 jaar in Utrecht vaker onverzekerd is dan landelijk. Bij mannen geldt dit ook voor de leeftijdscategorieën van 35 tot 55 jaar (figuur 6) Nederland vrouwen Utrecht vrouwen 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 5 Percentage onverzekerden vrouwen in Utrecht en Nederland naar 5-jaars leeftijdscategorie. 11

16 Resultaten Onverzekerd in Utrecht Nederland mannen Utrecht mannen 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figuur 6 Percentage onverzekerde mannen in Utrecht en Nederland naar 5-jaars leeftijdscategorie. 3.4 Land van herkomst Uit het CBS onderzoek blijkt dat allochtone Nederlanders vaker onverzekerd zijn dan autochtone Nederlanders. Het CBS noemt personen allochtoon wanneer ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Autochtonen zijn volgens de definitie van het CBS personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar ze zelf zijn geboren. Ook in Utrecht zijn allochtone inwoners vaker onverzekerd dan autochtone inwoners. Van de Utrechters van Nederlandse afkomst is 1,1% niet verzekerd tegen ziektekosten, bij de Utrechters van allochtone afkomst is dit 3,9%. Dit hoge percentage is vooral te wijten aan de eerste generatie allochtonen. Deze groep omvat allochtonen uit verschillende landen van herkomst, zoals bijv. Marokko en Turkije maar ook westerse landen. Van de eerste generatie allochtonen is 6,0% niet verzekerd. Landelijk ligt dit percentage nog hoger: op 6,6%. Van de tweede generatie allochtonen in Utrecht is 1,5% onverzekerd. In figuur 7 zijn deze gegevens grafisch weergegeven. 7% 6% 5% 4% 3% 2% Nederland Utrecht 1% 0% Autochtoon Allochtoon Eerste generatie Tweede generatie Figuur 7 Percentage onverzekerden naar herkomst (autochtoon, allochtoon) en generatie, landelijk en Utrecht. Binnen de allochtone populatie zijn er niet alleen verschillen tussen eerst en tweede generatie, maar ook naar land van herkomst. In figuur 8 is het percentage onverzekerden weergegeven naar land van herkomst. Zowel de Utrechtse als landelijke cijfers worden weergegeven. Opvallend is het lage 12

17 Onverzekerd in Utrecht Resultaten percentage Marokkaanse Utrechters dat onverzekerd is: 1,3% ofwel 330 personen. Ook Turkse Utrechters zijn relatief goed verzekerd, zowel ten opzicht van andere allochtone groepen als ten opzichte van Turken elders in Nederland. In figuur 8 is te zien dat vooral de overige westerse en niet westerse allochtone groepen vaak onverzekerd zijn. In vergelijking met landelijk steekt met name de groep afkomstig uit westerse landen in Utrecht ongunstig af. Tot de categorie 'overig westers' rekent het CBS allochtonen uit Europa (exclusief Nederland), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. In Utrecht wonen vooral veel personen afkomstig uit Indonesië/Ned. Indië (8.473), Duitsland (4851), Joegoslavië (1.772), Griekenland (1.475), Groot Brittanië (1.433) en België (1.366) (6). Nederland Utrecht 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Autochtoon Marokko Turkije Suriname Nederlandse Antillen en Aruba Overige niet- Westerse landen Overige Westerse landen Figuur 8 Percentage onverzekerden naar etniciteit, landelijk en Utrecht. De groep overig westerse allochtonen zonder zorgverzekering is niet alleen relatief maar ook absoluut een grote groep. Dit is goed te zien in figuur 9. Nederlanders vormen met onverzekerden de grootste groep, gevolgd door onverzekerden uit overige westerse landen (1.800) en onverzekerden uit overige niet-westerse landen (800). Voor meer details wordt verwezen naar bijlage 4 tabellen 2 en 3. Nederlands Marokko Turkije Suriname Nederlandse Antillen en Aruba Overige niet-westerse landen Overige Westerse landen Figuur 9 Onverzekerden in Utrecht naar afkomst. Gemiddeld genomen zijn allochtone Utrechters vaker onverzekerd dan autochtone Utrechters, maar dit geldt niet voor alle leeftijdsgroepen. Zo blijken Marokkaanse, Turkse en Surinaamse kinderen juist minder vaak onverzekerd te zijn dat autochtone kinderen (figuur 10). Bij de 18 tot 35 jarigen ziet men 13

18 Resultaten Onverzekerd in Utrecht juist het omgekeerde beeld. In deze leeftijdsgroep zijn allochtone Utrechters twee keer zo vaak onverzekerd als autochtone Utrechters. Met name allochtonen van overig niet westerse en westers afkomst in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar blijken zeer vaak onverzekerd te zijn: 11% van de jarige allochtonen van overig niet westerse afkomst en 12% van de jarige westerse allochtonen heeft geen ziektekostenverzekering afgesloten. In totaal zijn dit 550 personen uit overig niet-westerse landen (300 mannen en 250 vrouwen) en personen uit westers landen (610 mannen en 740 vrouwen). Voor meer details wordt verwezen naar tabel 2 in de bijlage. In Utrecht zijn 65-plussers in het algemeen goed verzekerd tegen ziektekosten. In figuur 10 valt wel op dat allochtone ouderen relatief vaker onverzekerd zijn Nederland Marokko en Turkije Suriname, Ned. Antillen en Aruba Overige niet-westerse landen Overige Westerse landen 0-17 jr jr jr jr 65 plus Figuur 10 Percentage onverzekerden naar afkomst en brede leeftijdscategorie. 3.5 Studenten Studenten aan Universiteit of Hogeschool blijken relatief vaker onverzekerd te zijn tegen ziektekosten dan de gemiddeld in Utrecht: 2,7% van de in Utrecht wonende HBO studenten en 2,3% van de WO studenten heeft geen zorgverzekering. Gemiddeld is het percentage onverzekerden in Utrecht 2,0%. Ook landelijk gezien zijn studenten aan het hoger onderwijs minder vaak verzekerd tegen ziektekosten dan gemiddeld (2,0% versus 1,5%). Wanneer men studenten echter vergelijkt met hun niet studerende leeftijdsgenoten, krijgt men een heel ander beeld. In figuur 11 is te zien dat personen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar die niet studeren aan het hoger onderwijs, vaker onverzekerd zijn dan studenten. Met name in Utrecht is het verschil tussen studenten en niet studenten opvallend groot. Verder valt op dat het percentage onverzekerden onder HBO-studenten in Utrecht hoger is dan landelijk. 14

19 Onverzekerd in Utrecht Resultaten 5,0 4,0 3,0 2,0 Nederland Utrecht 1,0 0,0 student HBO student WO niet-studenten jaar Figuur 11 Percentage onverzekerden in Nederland en Utrecht: studenten HBO, WO en niet studenten 18 tot en met 29 jaar. 3.6 Uitkeringsgerechtigden Uitkeringsgerechtigden in Utrecht zijn minder vaak onverzekerd dan gemiddeld In Utrecht. Slechts 0,7% van de personen met een uitkering heeft geen zorgverzekering. In totaal gaat dit om 190 personen, waarvan 70 personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, 70 een bijstandsuitkering ontvangen op grond van de ABW en 40 een werkeloosheidsuitkering volgens de WW. Ook landelijk is het percentage onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden lager dan gemiddeld (0,7% versus 1,5% gemiddeld). 2,0 1,5 1,0 Nederland Utrecht 0,5 0,0 WAO/Wajong/WAZ uitkering ABW uitkering WW uitkering IOAW/IOAZ uitkering Totaal Figuur 12 Percentage onverzekerden in Nederland en Utrecht naar type uitkering. In figuur 12 is de situatie in Utrecht vergeleken met landelijk. In Utrecht blijken uitkeringsgerechtigden gemiddeld genomen minder vaak onverzekerd te zijn dan landelijk het geval is. Het percentage onverzekerden bij personen met een werkeloosheidsuitkering ligt echter hoger dan landelijk (figuur 12). In Utrecht zijn geen onverzekerde personen met een uitkering in het kader van de IOAW/IOAZ 3. Dit type uitkering komt over het algemeen weinig voor: slechts 1% van alle uitkeringen in Nederland betreft een uitkering in het kader van de IOAW/IOAZ. 3 IOAW = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; IOAZ = Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 15

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek.

Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Zorg Verzekerd De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Den Haag, 12 december 2005 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter werkgroep... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid

SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten

Nadere informatie

Armoedesignalement 2014

Armoedesignalement 2014 Armoedesignalement 2014 Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, december 2014 scp/cbs, Den Haag 2014 Zet- en binnenwerk: Textcetera, Den Haag Figuren: Mantext, Moerkapelle

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Allochtonen en de thuiszorg: Bereik, verrichtingen en opbrengsten

Allochtonen en de thuiszorg: Bereik, verrichtingen en opbrengsten Allochtonen en de thuiszorg: Bereik, verrichtingen en opbrengsten A.J.E. de Veer A.L. Francke J.B. Hutten Met medewerking van: R. van den Berg E.M. Weijzen Utrecht, 2001 Het onderzoek is uitgevoerd door

Nadere informatie

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand Cahier 2007-10 Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand Kenmerken, problemen en inkomenspositie G.C. Maas E. Niemeijer a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum Exemplaren van deze publicatie

Nadere informatie

WOR 736 Buitenlandse seizoenarbeiders

WOR 736 Buitenlandse seizoenarbeiders WOR 736 Buitenlandse seizoenarbeiders Amsterdam, juni 2015 In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WOR 736 Buitenlandse seizoenarbeiders Compensatie in de risicoverevening

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

De economische impact van. Bulgarije en Roemenië. Conclusie

De economische impact van. Bulgarije en Roemenië. Conclusie Opdrachtgever SZW De economische impact van arbeidsmigratie uit de MOElanden, Bulgarije en Roemenië Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek / A. Heyma, E. Berkhout, S. van der Werff... [et al.] Onderzoek

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie

Nadere informatie

Annemieke Benschop Dirk J. Korf. Flevomonitor 2010. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks

Annemieke Benschop Dirk J. Korf. Flevomonitor 2010. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks Annemieke Benschop Dirk J. Korf Flevomonitor Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld 9 Bonger Reeks FLEVOMONITOR FLEVOMONITOR Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v.

Nadere informatie

Annemieke Benschop Susan Place Marije Wouters Dirk J. Korf. Flevomonitor 2006. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks

Annemieke Benschop Susan Place Marije Wouters Dirk J. Korf. Flevomonitor 2006. Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Bonger Reeks Annemieke Benschop Susan Place Marije Wouters Dirk J. Korf Flevomonitor 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld 8 Bonger Reeks FLEVOMONITOR 2006 FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Gezondheidsverschillen

Gezondheidsverschillen Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997 II Gezondheidsverschillen onderzoek in dienst van mens en milieu RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997 Volksgezondheid

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Een studie naar de keuzes die Turkse en Nederlandse vrouwen maken met betrekking tot arbeid en zorg en de invloed van cultureel kapitaal.

Een studie naar de keuzes die Turkse en Nederlandse vrouwen maken met betrekking tot arbeid en zorg en de invloed van cultureel kapitaal. Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Een studie naar de keuzes die Turkse en Nederlandse vrouwen maken met betrekking tot arbeid en zorg en de invloed van cultureel kapitaal. Auteur: Marijke Scholten Studentnr.:

Nadere informatie

Verdachten in kaart. Analyse van verdachte personen 2001-2003 in Amersfoort. Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA)

Verdachten in kaart. Analyse van verdachte personen 2001-2003 in Amersfoort. Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Verdachten in kaart Analyse van verdachte personen 2001-2003 in Amersfoort Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek drs. B. van de Burgwal Uitgave

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Joris van der Veer Geeke Waverijn Peter Spreeuwenberg

Nadere informatie

Mensenhandel Aanvullende kwantitatieve gegevens

Mensenhandel Aanvullende kwantitatieve gegevens Mensenhandel Aanvullende kwantitatieve gegevens Tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur A.G. Korvinus (Nationaal Rapporteur Mensenhandel) E.M.H. van Dijk D.A.C. Koster M. Smit bureau nrm den haag

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie