SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VERZEKERINGSADVISEURS ONDERGETEKENDEN: Statutaire naam kantoor : Handelsnaam kantoor (evt.) : Aanstelling / RC nummer :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VERZEKERINGSADVISEURS ONDERGETEKENDEN: Statutaire naam kantoor : Handelsnaam kantoor (evt.) : Aanstelling / RC nummer :"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VERZEKERINGSADVISEURS ONDERGETEKENDEN: Statutaire naam kantoor : Handelsnaam kantoor (evt.) : Aanstelling / RC nummer : Bezoekadres + woonplaats : Hierna te noemen: de verzekeringsadviseur en ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. en ONVZ Benefits B.V., alle gevestigd te Houten aan De Molen 66, hierna gezamenlijk te noemen: ONVZ Zorgverzekeraar Pagina 1 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

2 Inhoud Artikel 1 Samenwerking 1.1 Kader bemiddeling verzekeringsadviseur 1.2 Voorgaande overeenkomsten Artikel 2 Verplichtingen 2.1 Naleving wet- en regelgeving 2.2 Onderbemiddeling 2.3 Wijzigingen onderneming verzekeringsadviseur 2.4 Melding incidenten en maatregelen 2.5 Doorleiden stukken en berichten 2.6 Gebruik informatie en logo/huisstijl/hyperlink ONVZ Zorgverzekeraar 2.7 Aard zaken Artikel 3 Informatieplicht en verantwoordelijkheid advies 3.1 Informatieplicht 3.2 Verantwoordelijkheid advies Artikel 4 Directe benadering Artikel 5 Beloning 5.1 Hoogte beloning 5.2 Wijziging van verzekeringsadviseur Individuele verzekeringen Collectieve zorg- en ziektekostenverzekeringen Artikel 6 Incassoregeling en rekening-courant Artikel 7 Digitaal portaal ONVZ Zorgverzekeraar 7.1 Digitaal portaal 7.2 Rechten 7.3 Zorg 7.4 Aansprakelijkheid Artikel 8 Software ONVZ Zorgverzekeraar 8.1 Software 8.2 Rechten 8.3 Zorg 8.4 Aansprakelijkheid Artikel 9 Wijziging overeenkomst Artikel 10 Beëindigen overeenkomst en vervallen premie-incasso 10.1 Opzeggen samenwerking 10.2 Vervallen premie-incasso 10.3 Afkoop beloning Pagina 2 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

3 Artikel 11 Fraude 11.1 Omschrijving 11.2 Consequenties Artikel 12 Mededelingen Artikel 13 Privacy Artikel 14 Collectiviteit voor werknemers samenwerkende verzekeringsadviseur Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 15.1 Toepasselijk recht 15.2 Bevoegde rechter Pagina 3 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

4 DE VERZEKERINGSADVISEUR EN ONVZ ZORGVERZEKERAAR ZIJN EEN OVEREENKOMST TOT SAMENWERKING AANGEGAAN CONFORM ONDERSTAANDE BEPALINGEN: Artikel 1 Samenwerking 1.1 Kader bemiddeling verzekeringsadviseur De verzekeringsadviseur is een samenwerking aangegaan met ONVZ Zorgverzekeraar en kan bemiddelen als bemiddelaar in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bij het sluiten van verzekeringen bij ONVZ Zorgverzekeraar. Alle door bemiddeling van de verzekeringsadviseur bij ONVZ Zorgverzekeraar tot stand gebrachte en naar hem overgeboekte verzekeringen behoren tot zijn portefeuille. 1.2 Voorgaande overeenkomsten Deze overeenkomst vervangt per de datum van ondertekening alle voorgaande overeenkomsten terzake die partijen hebben gesloten. Artikel 2 Verplichtingen 2.1 Naleving wet- en regelgeving Partijen zijn op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving (onder meer de Wft, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, titel 7.17 BW en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)) en verbinden zich jegens elkaar tot het naleven ervan. Partijen zullen ook toekomstige wet- en regelgeving correct naleven. Zij verbinden zich jegens elkaar tot het naleven van de afspraken waaraan ze zich conformeren in het kader van zelfregulering binnen de bedrijfstak. 2.2 Onderbemiddeling De verzekeringsadviseur bemiddelt bij het tot stand komen van verzekeringen van ONVZ Zorgverzekeraar. Indien hij terzake wil samenwerken met een onderbemiddelaar kan dit uitsluitend na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONVZ Zorgverzekeraar en als de onderbemiddelaar voldoet aan het gestelde in artikel Wijzigingen onderneming verzekeringsadviseur Wijzigingen binnen de onderneming van de verzekeringsadviseur die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen hem en ONVZ Zorgverzekeraar zal hij onverwijld aan ONVZ Zorgverzekeraar meedelen. Dat betreft onder meer wijzigingen aangaande de tenaamstelling, het adres, de bestuurssamenstelling, de feitelijke leiding, de rechtsvorm van de onderneming alsmede wijzigingen in de eigendomsverhouding van (i) de onderneming van de verzekeringsadviseur en van (ii) de assurantieportefeuille. 2.4 Melding incidenten en maatregelen De verzekeringadviseur maakt onverwijld melding aan ONVZ Zorgverzekeraar van incidenten binnen zijn onderneming in de zin van artikel 29 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Stb. 2006, 520), dan wel van door een toezichthouder ten aanzien van verzekeringsadviseur en/of zijn onderneming genomen maatregelen. Onder die maatregelen worden uitdrukkelijk ook begrepen boetes en/of lasten onder dwangsom. 2.5 Doorleiden stukken en berichten De verzekeringsadviseur leidt stukken en (elektronische) berichten bestemd voor verzekeringnemers, verzekerden en contractanten die ONVZ Zorgverzekeraar via hem verzendt onverwijld aan hen door. Pagina 4 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

5 2.6 Gebruik informatie en logo/huisstijl/hyperlink ONVZ Zorgverzekeraar De verzekeringsadviseur gaat uit van de door ONVZ Zorgverzekeraar ter beschikking gestelde informatie. Het is hem zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONVZ Zorgverzekeraar niet toegestaan diens logo of huisstijl te gebruiken of een hyperlink (waaronder begrepen andersoortige koppelingen) naar (de) internetsite(s) van ONVZ aan te brengen op zijn internetsite(s). 2.7 Aard zaken De verzekeringsadviseur zal alleen zaken doen met personen, bedrijven of instellingen indien deze zaken geen verband houden met activiteiten die verboden zijn of worden aangemerkt als maatschappelijk onaanvaardbaar. Hij zal derhalve niet bemiddelen indien hij vermoedt dat een aanvraag verband houdt met hiervoor bedoelde zaken. ONVZ Zorgverzekeraar zal niet tot acceptatie overgaan -behoudens bij aanvragen voor zorgverzekeringen in de zin van de Zvw- indien hij het vermoeden heeft dat een aanvraag verband houdt met een en ander. Artikel 3 Informatieplicht en verantwoordelijkheid advies 3.1 Informatieplicht De verzekeringsadviseur verstrekt voorafgaande aan de totstandkoming van een verzekering aan betrokkene informatie voor een adequate beoordeling van de betreffende verzekering(en) voor zover verplicht bij of krachtens de Wft. Gedurende de looptijd van een verzekering verstrekt de verzekeringsadviseur tijdig informatie over wezenlijke wijzigingen van een en ander. 3.2 Verantwoordelijkheid advies De verzekeringsadviseur draagt als zelfstandig en onafhankelijk adviseur de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het door hem uitgebrachte advies en staat jegens ONVZ Zorgverzekeraar in voor de juistheid en de kwaliteit ervan. Artikel 4 Directe benadering ONVZ Zorgverzekeraar zal zich -zo dit voortvloeit uit gemaakte afspraken- zoveel mogelijk onthouden van directe benadering van verzekeringnemers van wie de verzekering behoort tot de portefeuille van de verzekeringsadviseur. Hij zal daarvan afwijken indien de wet dit eist of dit in het kader van de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst redelijkerwijs nodig is. Artikel 5 Beloning 5.1 Hoogte beloning De beloning voor de verzekeringsadviseur ten behoeve van zijn activiteiten wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2014 luidt de betreffende regeling als is uiteengezet in bijlage 1 (Provisieen incassoregeling ONVZ Zorgverzekeraar 2014) die integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. Voor de verdere toekomst geldt steeds de op het Digitaal portaal van ONVZ Zorgverzekeraar gepubliceerde regeling. Pagina 5 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

6 5.2 Wijziging van verzekeringsadviseur Individuele verzekeringen Indien een verzekering op verzoek van de verzekeringnemer wordt overgevoerd naar de portefeuille van een andere verzekeringsadviseur behoudt de overdragende verzekeringsadviseur aanspraak op provisie tot de eerstkomende contractsvervaldatum. Als de verzekering op de datum van overboeking volgens de dan geldende polisvoorwaarden niet meer kan worden opgezegd per eerstkomende contractsvervaldatum, loopt het provisierecht van de overdragende verzekeringsadviseur door tot de daaropvolgende contractsvervaldatum of tot een eerdere beëindiging door opzegging Collectieve zorg- en ziektekostenverzekeringen Voor collectieve zorg- en ziektekostenverzekeringen geldt de regeling bedoeld in artikel 5.2.1, met dien verstande dat voor deze verzekeringen niet de contractsvervaldatum van de individuele verzekeringen bepalend is maar de contractsvervaldatum van het collectieve contract. Daarnaast kan een verzoek tot wijziging van verzekeringsadviseur alleen gedaan worden door de contractant en niet door de individuele verzekeringnemer. Artikel 6 Incassoregeling en rekening-courant De regeling terzake de incasso (waaronder begrepen maatschappij-incasso) en de rekeningcourant luidt als volgt. De verzekeringsadviseur verzorgt voor ONVZ Zorgverzekeraar het incasso van de premies, tenzij maatschappij-incasso is overeengekomen. In het geval de verzekeringsadviseur incasseert, is het volgende van toepassing: 1. Indien de verzekeringsadviseur de premie incasseert, zal hij de door de verzekeringnemer aan ONVZ Zorgverzekeraar verschuldigde bedragen innen en maandelijks het saldo aan ONVZ Zorgverzekeraar betalen. Voor maatschappij-incasso zijn de voorwaarden opgenomen in bijlage Het financiële verkeer tussen ONVZ Zorgverzekeraar en de verzekeringsadviseur wordt geadministreerd via een rekening-courant verhouding. De over en weer verschuldigde bedragen worden in rekening-courant verrekend. ONVZ Zorgverzekeraar is gerechtigd per vennootschap, werkmaatschappij, divisie etc. van de verzekeringsadviseur een aparte rekening-courant te voeren en de saldi daarvan met elkaar te verrekenen. ONVZ Zorgverzekeraar draagt zorg voor een maandelijkse opstelling en toezending aan de verzekeringsadviseur van dit rekening-courant overzicht. 3. De verzekeringsadviseur zal hetgeen hij voor ONVZ Zorgverzekeraar ontvangt beschikbaar houden voor de maandelijkse afdracht aan ONVZ Zorgverzekeraar. De verzekeringsadviseur zal deze gelden niet voor andere doeleinden aanwenden. 4. De rekening-courant wordt maandelijks afgesloten met een rekeningafschrift dat de in de betreffende kalendermaand gedane boekingen vermeldt en aan de verzekeringsadviseur wordt toegezonden. Het aan de verzekeringsadviseur toe te zenden rekeningafschrift wordt geacht juist te zijn, tenzij hij binnen vier weken na dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt tegen een en ander. 5. Een debetsaldo moet uiterlijk voor de 30ste van iedere kalendermaand volgend op de kalendermaand waarop het debetsaldo betrekking heeft door de verzekeringsadviseur zijn aangezuiverd. 6. Een creditsaldo zal uiterlijk voor de 30ste van iedere kalendermaand volgend op de kalendermaand waarop het creditsaldo betrekking heeft, worden overgemaakt naar het door de verzekeringsadviseur opgegeven bankrekeningnummer. Pagina 6 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

7 7. Indien ONVZ Zorgverzekeraar in redelijkheid genoodzaakt is de incasso van de premie uit handen te geven, zullen de niet op verzekeringnemer verhaalde incassokosten (zoals kosten van het incassobureau en de deurwaarder, informatiekosten etc.) aan de verzekeringsadviseur in rekening worden gebracht. Daarbij geldt als maximum het betreffende provisiebedrag. 8. Indien de verzekeringsadviseur het saldo niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, kan ONVZ Zorgverzekeraar hem de wettelijke rente ex artikel 6 : 119a Burgerlijk Wetboek over het niet -tijdig- afgedragen saldo in rekening brengen, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. 9. Indien de verzekeringsadviseur de door verzekeringnemer aan ONVZ Zorgverzekeraar verschuldigde premie niet heeft kunnen innen en hij dit binnen 60 dagen na de dag waarop de premie verschuldigd is schriftelijk aan ONVZ Zorgverzekeraar heeft kenbaar gemaakt, wordt de betreffende premie gecrediteerd. Voor de verdere toekomst geldt steeds de op het Digitaal portaal van ONVZ Zorgverzekeraar gepubliceerde regeling. Artikel 7 Digitaal portaal ONVZ Zorgverzekeraar 7.1 Digitaal portaal ONVZ Zorgverzekeraar kan de verzekeringsadviseur toegang verschaffen tot zijn Digitaal portaal. Daarmee verkrijgt de verzekeringsadviseur online inzicht in zijn portefeuille. In een beveiligde omgeving kunnen op verzekerdenniveau -collectiviteiten inbegrepen- de relevante gegevens worden geraadpleegd en aangepast; ook kunnen nieuwe verzekeringen worden aangevraagd (waarbij in bepaalde gevallen sprake is van medische acceptatie). Tevens bestaat de mogelijkheid premieberekeningen te maken. 7.2 Rechten Alle rechten aangaande het Digitaal portaal -waaronder de intellectuele eigendomsrechtenbehoren ONVZ Zorgverzekeraar toe. 7.3 Verplichtingen Gebruik van het Digitaal portaal geschiedt conform de instructies van ONVZ Zorgverzekeraar. De verzekeringsadviseur staat ervoor in dat van ONVZ Zorgverzekeraar verkregen toegangscodes niet ter kennis komen van onbevoegden. De verzekeringsadviseur staat in voor een adequaat beveiligingsniveau van zijn IT-systeem en hij zal geen gebruik maken van illegale software. 7.4 Aansprakelijkheid De totale aansprakelijkheid van ONVZ Zorgverzekeraar terzake eventuele schade veroorzaakt door het Digitaal portaal is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -redelijke kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of herstel van schade -redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade Pagina 7 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

8 Artikel 8 Software ONVZ Zorgverzekeraar 8.1 Software ONVZ Zorgverzekeraar kan aan de verzekeringsadviseur software ter beschikking stellen. 8.2 Rechten Alle rechten op de software -waaronder de intellectuele eigendomsrechten- behoren ONVZ Zorgverzekeraar toe. Indien ONVZ Zorgverzekeraar echter geen rechthebbende zou zijn, berusten de rechten bij degene van wie ONVZ Zorgverzekeraar ze, al dan niet in licentie, heeft verkregen. Hij is te allen tijde gerechtigd een en ander te vervangen, terug te nemen of er op andere wijze over te beschikken. Alsdan zal de verzekeringsadviseur in staat worden gesteld een back-up te maken van zijn gegevensbestanden die zich op een en ander bevinden. Het is de verzekeringsadviseur niet toegestaan het ter beschikking gestelde aan derden uit te lenen, te verhuren, te verkopen, te schenken, in gebruik te geven of op andere wijze over te dragen. Het is hem verder niet toegestaan een en ander te kopiëren, te wijzigen, te verkopen of op andere wijze te verspreiden. 8.3 Zorg Gebruik van de software geschiedt conform het bepaalde in artikel Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van ONVZ Zorgverzekeraar is beperkt conform het bepaalde in artikel 7.4. Artikel 9 Wijziging overeenkomst Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor wijziging van deze overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is, heeft ONVZ Zorgverzekeraar het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. ONVZ Zorgverzekeraar zal van voorgenomen wijzigingen -die van kracht worden op een door hem te bepalen tijdstip- gemotiveerd mededeling doen aan de verzekeringsadviseur. Deze heeft het recht een en ander te weigeren hetgeen hij schriftelijk voor de ingangsdatum van de wijziging aan ONVZ Zorgverzekeraar dient mee te delen. Indien de verzekeringsadviseur daarvan gebruik maakt, wordt de overeenkomst beëindigd op de dertigste dag na voormeld tijdstip waarbij artikel 10. van overeenkomstige toepassing is. Indien ONVZ Zorgverzekeraar vóór bedoeld tijdstip geen bericht heeft ontvangen van de verzekeringsadviseur wordt deze geacht te hebben ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Artikel 10 Beëindigen overeenkomst en vervallen premie-incasso 10.1 Opzeggen samenwerking Zowel de verzekeringsadviseur als ONVZ Zorgverzekeraar kan de samenwerking schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden. Vanaf het tijdstip waarop de opzegging is gedaan, neemt ONVZ Zorgverzekeraar niet meer in behandeling nieuwe aanvragen die via de verzekeringsadviseur zijn ingediend (uitgezonderd aanvragen in het kader van de Zvw); overboekingen naar zijn portefeuille kunnen nog slechts plaatsvinden conform de betreffende wettelijke voorschriften. Betreffende aanvragen in het kader van de Zvw geldt dat deze conform de Zvw zullen worden behandeld waarbij voor het overige de onderhavige bepaling geldt en de verzekeringsadviseur in de gelegenheid zal worden gesteld de aanvraag elders in te dienen. Pagina 8 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

9 Terzake de opgebouwde portefeuille bij ONVZ Zorgverzekeraar blijven de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing. Indien de samenwerking wordt opgezegd, kan de verzekeringsadviseur vanaf de beëindigingdatum de portefeuille overdragen naar een door hem aan te zoeken (zorg)verzekeraar of verzekeringsadviseur. Indien hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt binnen een jaar na de beëindigingdatum kan ONVZ Zorgverzekeraar de portefeuille in eigen beheer nemen tegen vergoeding van een koopsom vast te stellen conform het bepaalde in artikel Op verzoek van de verzekeringsadviseur zal ONVZ Zorgverzekeraar echter -na ommekomst van bedoelde termijn- de portefeuille niet in eigen beheer nemen maar behandelen als een niet-actieve portefeuille. Daarbij geldt dat ONVZ Zorgverzekeraar geen nieuwe verzekeringen sluit, behoudens voor zover het betreft wijzigingen binnen de op het moment van niet-actief worden bestaande portefeuille Vervallen premie-incasso Indien de verzekeringsadviseur zorgdraagt voor de premie-incasso is ONVZ Zorgverzekeraar bevoegd deze met onmiddellijke ingang over te nemen indien: 1. de verzekeringsadviseur niet meer voldoet aan de wettelijke vereisten om als zodanig (in Nederland) te mogen opereren; 2. de verzekeringsadviseur schuldsanering, surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of in liquidatie is getreden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 3. de verzekeringsadviseur naar de mening van ONVZ Zorgverzekeraar niet langer in staat is tot een adequate bedrijfsvoering; 4. door een toezichthouder ten aanzien van de verzekeringsadviseur een maatregel is genomen op grond waarvan ONVZ Zorgverzekeraar in redelijkheid kan concluderen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan (een) gedraging(en) die de goede naam van de verzekeringsbranche ernstig heeft/hebben geschaad of kan/kunnen schaden; 5. de verzekeringsadviseur fraude pleegt met het kennelijke doel ONVZ Zorgverzekeraar te misleiden teneinde voor zichzelf of voor derden financieel voordeel te behalen; 6. de verzekeringsadviseur de premie-incasso (in ernstige mate) verwaarloost; 7. de verzekeringsadviseur zich schuldig heeft gemaakt aan andere handelingen die de vrees aantoonbaar rechtvaardigen dat hij niet zal voldoen aan zijn uit de premieincasso voortvloeiende verplichtingen; 8. de verzekeringsadviseur ondanks aanmaning een debetstand in zijn rekeningcourant niet binnen de gestelde termijn heeft betaald; 9. de verzekeringsadviseur zich niet houdt aan de bepalingen uit de overeenkomst; 10. de verzekeringsadviseur overlijdt 10.3 Afkoop beloning Indien ONVZ Zorgverzekeraar op grond van artikel 10.2 de premie-incasso overneemt, laat dit het recht op de beloning van de verzekeringsadviseur onverlet. Artikel 11 Fraude 11.1 Omschrijving Onder fraude wordt verstaan het -trachten te- plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden of verduistering, althans wederrechtelijk handelen of nalaten gericht op het verkrijgen van een prestatie waarop geen recht bestaat. Pagina 9 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

10 11.2 Consequenties Wanneer de verzekeringsadviseur, degene die -de formele of feitelijke- zeggenschap over de onderneming van de verzekeringsadviseur heeft of een medewerker binnen deze onderneming, met medeweten van degene die de zeggenschap heeft, frauduleus heeft gehandeld in zijn relatie tot ONVZ Zorgverzekeraar kan ONVZ Zorgverzekeraar de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. ONVZ Zorgverzekeraar zal daarbij de portefeuille onmiddellijk innemen waarbij ONVZ Zorgverzekeraar gerechtigd is de aanspraak op toekomstige provisie af te kopen conform de marktwaarde van een en ander. Voorts kan ONVZ Zorgverzekeraar melding/aangifte doen conform het Protocol betreffende preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche van het Verbond van Verzekeraars. Artikel 12 Mededelingen Indien ONVZ Zorgverzekeraar een mededeling zendt aan de verzekeringsadviseur kan hij volstaan met verzending van een faxbericht, elektronisch bericht of een niet-aangetekende brief aan het laatste aan haar opgegeven faxnummer/( )adres. Van de verzending van een en ander strekt tot volledig bewijs de aanwezigheid van een kopie of een aantekening in het betreffende IT-systeem van ONVZ Zorgverzekeraar waaruit dit blijkt. Artikel 13 Privacy Partijen zullen bij de uitvoering van deze overeenkomst hun verplichtingen uit hoofde van de Wbp naleven. Zij zullen de in het kader van deze overeenkomst ter beschikking gestelde (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van het naleven van de onderhavige overeenkomst. De verzekeringsadviseur neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. De verzekeringsadviseur, zijn medewerkers en andere door hem in te schakelen derden zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van ONVZ Zorgverzekeraar, zijn verzekeringnemers, verzekerden en wederpartijen. Ten aanzien van medewerkers en andere door hem in te schakelen derden staat de verzekeringsadviseur in voor naleving van deze bepaling. Dit artikel geldt ook na beëindiging van deze overeenkomst. Artikel 14 Collectiviteit voor werknemer(s) verzekeringsadviseur Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal ONVZ Zorgverzekeraar de werknemer(s) van de verzekeringsadviseur toelaten in een collectieve zorgverzekering zoals door ONVZ Zorgverzekeraar aangeboden, een en ander als bedoeld in artikel 18 Zvw. Bij het beëindigen van deze overeenkomst, dan wel indien een werknemer van de verzekeringsadviseur uit dienst treedt bij de verzekeringsadviseur, is ONVZ Zorgverzekeraar gerechtigd de verzekering(en) deel uitmakende van de collectieve zorgverzekering te beëindigen. ONVZ Zorgverzekeraar zal in dat geval een aanbod doen om de betreffende verzekering(en) voort te zetten op individuele basis. De verzekeringsadviseur is verplicht de uitdiensttreding binnen 30 dagen na het uit dienst treden te melden aan ONVZ Zorgverzekeraar. Pagina 10 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

11 Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 15.1 Toepasselijk recht Op deze overeenkomst en de verhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing Bevoegde rechter Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen in eerste instantie worden berecht door de rechtbank Utrecht. Door ondertekening gaan partijen akkoord met de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen. Aldus tussen partijen overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (plaats). Houten, d.d.. d.d (naam).. Kenneth Schuit Commercieel Directeur (naam kantoor) ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. ONVZ Benefits B.V. Pagina 11 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

12 Bijlage 1 Provisie- en incassoregeling ONVZ Zorgverzekeraar Provisieregeling ONVZ Zorgverzekeraar Aan de hand van de door ONVZ Zorgverzekeraar vastgestelde provisiepercentages wordt per lopende verzekering doorlopende provisie berekend. De provisie wordt verdiend wanneer de betreffende premie is betaald. De provisiepercentages zijn maximumpercentages. Zij worden berekend over de premie voor verzekeringen gesloten op standaardpolisvoorwaarden en tegen de standaardpremies. Voor verzekeringen op afwijkende voorwaarden of voor collectieve contracten kan een afwijkend provisiepercentage door ONVZ Zorgverzekeraar worden vastgesteld. In gevallen van gehele of gedeeltelijke premierestitutie, door ONVZ Zorgverzekeraar verleend, dient de verzekeringsadviseur de over de gerestitueerde premie genoten provisie terug te betalen. De provisieregeling en de provisiepercentages gelden tot nadere aankondiging. ONVZ Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen in de provisieregeling en de provisiepercentages door te voeren. Pagina 12 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

13 Provisiepercentages: Producten Individueel Collectief* ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 3% 2% ONVZ Vrije Keuze aanvullende verzekeringen 10% 5% ONVZ Basisfit Internationaal en aanvullende verzekeringen 10% 5% Privé Zorgpakket 10 % 5% Preventieverzuim Module Inkomensproducten Product is niet individueel af te sluiten. Product is alleen collectief af te sluiten 5% 10% Module zorgmanagement 0% * onder collectief wordt verstaan: werkgever werknemercollectief, MKB collectief, Individueel collectief, loyaal collectief, medisch collectief, mantelcontract. Maatschappij-incassoregeling ONVZ Zorgverzekeraar De voorwaarden voor maatschappij-incasso van ONVZ Zorgverzekeraar luiden als volgt. De verzekeringsadviseur kan kiezen of hij zelf int, dan wel of hij dit aan ONVZ overlaat. ONVZ is bereid de premie-inning van de ONVZ-portefeuille voor een verzekeringsadviseur te verzorgen. De verzekeringsadviseur kan op postniveau aangeven of de premie-inning door ONVZ moet worden uitgevoerd. Wat betreft vergoedingen gelden de volgende regels: 1. Bij een afgegeven machtiging tot automatische afschrijving zal de inning kosteloos worden uitgevoerd. 2. Bij een andere wijze van inning dan onder 1 genoemd, zal ONVZ een vergoeding in rekening brengen van 25% van de incassoprovisie met een maximum van 2,25 per incasso. Pagina 13 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VERZEKERINGSADVISEURS ONDERGETEKENDEN: Statutaire naam kantoor. Handelsnaam kantoor. Aanstelling / RC nummer

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VERZEKERINGSADVISEURS ONDERGETEKENDEN: Statutaire naam kantoor. Handelsnaam kantoor. Aanstelling / RC nummer SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VERZEKERINGSADVISEURS ONDERGETEKENDEN: Statutaire naam kantoor Handelsnaam kantoor Aanstelling / RC nummer : XXX : XXX : XXX Bezoekadres + woonplaats : XXXXX XXXXX Hierna te noemen:

Nadere informatie

de Aanbieder en de Bemiddelaar, hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen,

de Aanbieder en de Bemiddelaar, hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen, S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T M A R K E L O N L I N E De ondergetekenden, 1. Markel International Insurance Company Limited, handelend onder de naam Markel International Nederland,

Nadere informatie

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij Addendum inzake Zorgverzekeringen behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst (met voetnoot 2011-01-06 vs 1 incasso Maatschappij incl. addenda dd 2011-09-21, 2012-05-21 en 2013-03-21 ) Tussen Voogd & Voogd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst De ondergetekenden: 1 [i.g.v. BV] de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid...[naam BV] BV, gevestigd te........ [plaats], hierna te noemen de Verzekeringsadviseur,

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Juridische naam: Vestigingsadres: Postcode en vestigingsplaats:

Samenwerkingsovereenkomst. Juridische naam: Vestigingsadres: Postcode en vestigingsplaats: Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden: Juridische naam: Vestigingsadres:.. Postcode en vestigingsplaats:, verder te noemen 'de Onderbemiddelaar' en Ditiszorg gevestigd te Volendam aan de Edammerweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch DezealgemenevoorwaardenwordengehanteerddoordebeslotenvennootschappenAEVITAE

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Samenwerkingsvoorwaarden Oom verzekeringen Bemiddelaar Artikel 1. Definities Artikel 2. Werkingssfeer

oom VERZEKERINGEN Samenwerkingsvoorwaarden Oom verzekeringen Bemiddelaar Artikel 1. Definities Artikel 2. Werkingssfeer oom VERZEKERINGEN Samenwerkingsvoorwaarden Oom verzekeringen Bemiddelaar SVB2010 Artikel 1. Definities Artikel 2. Werkingssfeer 1.1 Bemiddelaar a. Degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) Partijen: [... naam], gevestigd/woonachtig te [... plaats] aan de [... adres], geboren op.. te, paspoortnummer./rijbewijsnummer../kvk-nummer hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3D Financieel Advies KvK 52090523 AFM 12039942 Gevestigd te Gerrit Achterberghove 18 3437 ZE Nieuwegein Pagina 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Koppe Hypotheken en Verzekeringen, gevestigd te Apeldoorn aan IJzerweg 24, hierna te noemen: het Financieel Intermediair.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer»

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» PARTIJEN: De besloten vennootschap UNIS Group B.V., gevestigd te (9001 XZ) Grou aan de Biensma 33A-35A, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006 Zaaknummer : 2010.00829 Zittingsdatum : 27 oktober 2010

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baartman Assurantiën B.V. gevestigd te Borne aan de Grotestraat 87, 7622 GC,hierna te noemen: Baartman

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Artikel 1: Algemene/Toepassingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle projectondersteuningsovereenkomsten tussen Stichting Educatieve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Algemene Voorwaarden. Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Algemene Voorwaarden Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Thoma Exploitatie BV en haar

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN BIKERPOLIS.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bikerpolis.nl, gevestigd te Ermelo aan de Kerklaan 10d 3851 JV, hierna te noemen: Bikerpolis.nl, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Onder Buro Schaaf wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro Schaaf B.V. 1.2 Onder

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Geertsma assurantiën bv, gevestigd te Balk aan Eigen Haard 33 8561 EX, hierna te noemen: Geertsma,

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Model-overeenkomst van opdracht

Model-overeenkomst van opdracht Model-overeenkomst van opdracht (opdrachtnemer = BV/ dga) De ondergetekenden: [naam onderneming voluit], gevestigd te ( [postcode]) [plaats] aan de [adres], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie