SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VERZEKERINGSADVISEURS ONDERGETEKENDEN: Statutaire naam kantoor : Handelsnaam kantoor (evt.) : Aanstelling / RC nummer :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VERZEKERINGSADVISEURS ONDERGETEKENDEN: Statutaire naam kantoor : Handelsnaam kantoor (evt.) : Aanstelling / RC nummer :"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VERZEKERINGSADVISEURS ONDERGETEKENDEN: Statutaire naam kantoor : Handelsnaam kantoor (evt.) : Aanstelling / RC nummer : Bezoekadres + woonplaats : Hierna te noemen: de verzekeringsadviseur en ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. en ONVZ Benefits B.V., alle gevestigd te Houten aan De Molen 66, hierna gezamenlijk te noemen: ONVZ Zorgverzekeraar Pagina 1 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

2 Inhoud Artikel 1 Samenwerking 1.1 Kader bemiddeling verzekeringsadviseur 1.2 Voorgaande overeenkomsten Artikel 2 Verplichtingen 2.1 Naleving wet- en regelgeving 2.2 Onderbemiddeling 2.3 Wijzigingen onderneming verzekeringsadviseur 2.4 Melding incidenten en maatregelen 2.5 Doorleiden stukken en berichten 2.6 Gebruik informatie en logo/huisstijl/hyperlink ONVZ Zorgverzekeraar 2.7 Aard zaken Artikel 3 Informatieplicht en verantwoordelijkheid advies 3.1 Informatieplicht 3.2 Verantwoordelijkheid advies Artikel 4 Directe benadering Artikel 5 Beloning 5.1 Hoogte beloning 5.2 Wijziging van verzekeringsadviseur Individuele verzekeringen Collectieve zorg- en ziektekostenverzekeringen Artikel 6 Incassoregeling en rekening-courant Artikel 7 Digitaal portaal ONVZ Zorgverzekeraar 7.1 Digitaal portaal 7.2 Rechten 7.3 Zorg 7.4 Aansprakelijkheid Artikel 8 Software ONVZ Zorgverzekeraar 8.1 Software 8.2 Rechten 8.3 Zorg 8.4 Aansprakelijkheid Artikel 9 Wijziging overeenkomst Artikel 10 Beëindigen overeenkomst en vervallen premie-incasso 10.1 Opzeggen samenwerking 10.2 Vervallen premie-incasso 10.3 Afkoop beloning Pagina 2 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

3 Artikel 11 Fraude 11.1 Omschrijving 11.2 Consequenties Artikel 12 Mededelingen Artikel 13 Privacy Artikel 14 Collectiviteit voor werknemers samenwerkende verzekeringsadviseur Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 15.1 Toepasselijk recht 15.2 Bevoegde rechter Pagina 3 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

4 DE VERZEKERINGSADVISEUR EN ONVZ ZORGVERZEKERAAR ZIJN EEN OVEREENKOMST TOT SAMENWERKING AANGEGAAN CONFORM ONDERSTAANDE BEPALINGEN: Artikel 1 Samenwerking 1.1 Kader bemiddeling verzekeringsadviseur De verzekeringsadviseur is een samenwerking aangegaan met ONVZ Zorgverzekeraar en kan bemiddelen als bemiddelaar in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bij het sluiten van verzekeringen bij ONVZ Zorgverzekeraar. Alle door bemiddeling van de verzekeringsadviseur bij ONVZ Zorgverzekeraar tot stand gebrachte en naar hem overgeboekte verzekeringen behoren tot zijn portefeuille. 1.2 Voorgaande overeenkomsten Deze overeenkomst vervangt per de datum van ondertekening alle voorgaande overeenkomsten terzake die partijen hebben gesloten. Artikel 2 Verplichtingen 2.1 Naleving wet- en regelgeving Partijen zijn op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving (onder meer de Wft, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, titel 7.17 BW en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)) en verbinden zich jegens elkaar tot het naleven ervan. Partijen zullen ook toekomstige wet- en regelgeving correct naleven. Zij verbinden zich jegens elkaar tot het naleven van de afspraken waaraan ze zich conformeren in het kader van zelfregulering binnen de bedrijfstak. 2.2 Onderbemiddeling De verzekeringsadviseur bemiddelt bij het tot stand komen van verzekeringen van ONVZ Zorgverzekeraar. Indien hij terzake wil samenwerken met een onderbemiddelaar kan dit uitsluitend na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONVZ Zorgverzekeraar en als de onderbemiddelaar voldoet aan het gestelde in artikel Wijzigingen onderneming verzekeringsadviseur Wijzigingen binnen de onderneming van de verzekeringsadviseur die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen hem en ONVZ Zorgverzekeraar zal hij onverwijld aan ONVZ Zorgverzekeraar meedelen. Dat betreft onder meer wijzigingen aangaande de tenaamstelling, het adres, de bestuurssamenstelling, de feitelijke leiding, de rechtsvorm van de onderneming alsmede wijzigingen in de eigendomsverhouding van (i) de onderneming van de verzekeringsadviseur en van (ii) de assurantieportefeuille. 2.4 Melding incidenten en maatregelen De verzekeringadviseur maakt onverwijld melding aan ONVZ Zorgverzekeraar van incidenten binnen zijn onderneming in de zin van artikel 29 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Stb. 2006, 520), dan wel van door een toezichthouder ten aanzien van verzekeringsadviseur en/of zijn onderneming genomen maatregelen. Onder die maatregelen worden uitdrukkelijk ook begrepen boetes en/of lasten onder dwangsom. 2.5 Doorleiden stukken en berichten De verzekeringsadviseur leidt stukken en (elektronische) berichten bestemd voor verzekeringnemers, verzekerden en contractanten die ONVZ Zorgverzekeraar via hem verzendt onverwijld aan hen door. Pagina 4 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

5 2.6 Gebruik informatie en logo/huisstijl/hyperlink ONVZ Zorgverzekeraar De verzekeringsadviseur gaat uit van de door ONVZ Zorgverzekeraar ter beschikking gestelde informatie. Het is hem zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONVZ Zorgverzekeraar niet toegestaan diens logo of huisstijl te gebruiken of een hyperlink (waaronder begrepen andersoortige koppelingen) naar (de) internetsite(s) van ONVZ aan te brengen op zijn internetsite(s). 2.7 Aard zaken De verzekeringsadviseur zal alleen zaken doen met personen, bedrijven of instellingen indien deze zaken geen verband houden met activiteiten die verboden zijn of worden aangemerkt als maatschappelijk onaanvaardbaar. Hij zal derhalve niet bemiddelen indien hij vermoedt dat een aanvraag verband houdt met hiervoor bedoelde zaken. ONVZ Zorgverzekeraar zal niet tot acceptatie overgaan -behoudens bij aanvragen voor zorgverzekeringen in de zin van de Zvw- indien hij het vermoeden heeft dat een aanvraag verband houdt met een en ander. Artikel 3 Informatieplicht en verantwoordelijkheid advies 3.1 Informatieplicht De verzekeringsadviseur verstrekt voorafgaande aan de totstandkoming van een verzekering aan betrokkene informatie voor een adequate beoordeling van de betreffende verzekering(en) voor zover verplicht bij of krachtens de Wft. Gedurende de looptijd van een verzekering verstrekt de verzekeringsadviseur tijdig informatie over wezenlijke wijzigingen van een en ander. 3.2 Verantwoordelijkheid advies De verzekeringsadviseur draagt als zelfstandig en onafhankelijk adviseur de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het door hem uitgebrachte advies en staat jegens ONVZ Zorgverzekeraar in voor de juistheid en de kwaliteit ervan. Artikel 4 Directe benadering ONVZ Zorgverzekeraar zal zich -zo dit voortvloeit uit gemaakte afspraken- zoveel mogelijk onthouden van directe benadering van verzekeringnemers van wie de verzekering behoort tot de portefeuille van de verzekeringsadviseur. Hij zal daarvan afwijken indien de wet dit eist of dit in het kader van de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst redelijkerwijs nodig is. Artikel 5 Beloning 5.1 Hoogte beloning De beloning voor de verzekeringsadviseur ten behoeve van zijn activiteiten wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2014 luidt de betreffende regeling als is uiteengezet in bijlage 1 (Provisieen incassoregeling ONVZ Zorgverzekeraar 2014) die integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. Voor de verdere toekomst geldt steeds de op het Digitaal portaal van ONVZ Zorgverzekeraar gepubliceerde regeling. Pagina 5 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

6 5.2 Wijziging van verzekeringsadviseur Individuele verzekeringen Indien een verzekering op verzoek van de verzekeringnemer wordt overgevoerd naar de portefeuille van een andere verzekeringsadviseur behoudt de overdragende verzekeringsadviseur aanspraak op provisie tot de eerstkomende contractsvervaldatum. Als de verzekering op de datum van overboeking volgens de dan geldende polisvoorwaarden niet meer kan worden opgezegd per eerstkomende contractsvervaldatum, loopt het provisierecht van de overdragende verzekeringsadviseur door tot de daaropvolgende contractsvervaldatum of tot een eerdere beëindiging door opzegging Collectieve zorg- en ziektekostenverzekeringen Voor collectieve zorg- en ziektekostenverzekeringen geldt de regeling bedoeld in artikel 5.2.1, met dien verstande dat voor deze verzekeringen niet de contractsvervaldatum van de individuele verzekeringen bepalend is maar de contractsvervaldatum van het collectieve contract. Daarnaast kan een verzoek tot wijziging van verzekeringsadviseur alleen gedaan worden door de contractant en niet door de individuele verzekeringnemer. Artikel 6 Incassoregeling en rekening-courant De regeling terzake de incasso (waaronder begrepen maatschappij-incasso) en de rekeningcourant luidt als volgt. De verzekeringsadviseur verzorgt voor ONVZ Zorgverzekeraar het incasso van de premies, tenzij maatschappij-incasso is overeengekomen. In het geval de verzekeringsadviseur incasseert, is het volgende van toepassing: 1. Indien de verzekeringsadviseur de premie incasseert, zal hij de door de verzekeringnemer aan ONVZ Zorgverzekeraar verschuldigde bedragen innen en maandelijks het saldo aan ONVZ Zorgverzekeraar betalen. Voor maatschappij-incasso zijn de voorwaarden opgenomen in bijlage Het financiële verkeer tussen ONVZ Zorgverzekeraar en de verzekeringsadviseur wordt geadministreerd via een rekening-courant verhouding. De over en weer verschuldigde bedragen worden in rekening-courant verrekend. ONVZ Zorgverzekeraar is gerechtigd per vennootschap, werkmaatschappij, divisie etc. van de verzekeringsadviseur een aparte rekening-courant te voeren en de saldi daarvan met elkaar te verrekenen. ONVZ Zorgverzekeraar draagt zorg voor een maandelijkse opstelling en toezending aan de verzekeringsadviseur van dit rekening-courant overzicht. 3. De verzekeringsadviseur zal hetgeen hij voor ONVZ Zorgverzekeraar ontvangt beschikbaar houden voor de maandelijkse afdracht aan ONVZ Zorgverzekeraar. De verzekeringsadviseur zal deze gelden niet voor andere doeleinden aanwenden. 4. De rekening-courant wordt maandelijks afgesloten met een rekeningafschrift dat de in de betreffende kalendermaand gedane boekingen vermeldt en aan de verzekeringsadviseur wordt toegezonden. Het aan de verzekeringsadviseur toe te zenden rekeningafschrift wordt geacht juist te zijn, tenzij hij binnen vier weken na dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt tegen een en ander. 5. Een debetsaldo moet uiterlijk voor de 30ste van iedere kalendermaand volgend op de kalendermaand waarop het debetsaldo betrekking heeft door de verzekeringsadviseur zijn aangezuiverd. 6. Een creditsaldo zal uiterlijk voor de 30ste van iedere kalendermaand volgend op de kalendermaand waarop het creditsaldo betrekking heeft, worden overgemaakt naar het door de verzekeringsadviseur opgegeven bankrekeningnummer. Pagina 6 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

7 7. Indien ONVZ Zorgverzekeraar in redelijkheid genoodzaakt is de incasso van de premie uit handen te geven, zullen de niet op verzekeringnemer verhaalde incassokosten (zoals kosten van het incassobureau en de deurwaarder, informatiekosten etc.) aan de verzekeringsadviseur in rekening worden gebracht. Daarbij geldt als maximum het betreffende provisiebedrag. 8. Indien de verzekeringsadviseur het saldo niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, kan ONVZ Zorgverzekeraar hem de wettelijke rente ex artikel 6 : 119a Burgerlijk Wetboek over het niet -tijdig- afgedragen saldo in rekening brengen, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. 9. Indien de verzekeringsadviseur de door verzekeringnemer aan ONVZ Zorgverzekeraar verschuldigde premie niet heeft kunnen innen en hij dit binnen 60 dagen na de dag waarop de premie verschuldigd is schriftelijk aan ONVZ Zorgverzekeraar heeft kenbaar gemaakt, wordt de betreffende premie gecrediteerd. Voor de verdere toekomst geldt steeds de op het Digitaal portaal van ONVZ Zorgverzekeraar gepubliceerde regeling. Artikel 7 Digitaal portaal ONVZ Zorgverzekeraar 7.1 Digitaal portaal ONVZ Zorgverzekeraar kan de verzekeringsadviseur toegang verschaffen tot zijn Digitaal portaal. Daarmee verkrijgt de verzekeringsadviseur online inzicht in zijn portefeuille. In een beveiligde omgeving kunnen op verzekerdenniveau -collectiviteiten inbegrepen- de relevante gegevens worden geraadpleegd en aangepast; ook kunnen nieuwe verzekeringen worden aangevraagd (waarbij in bepaalde gevallen sprake is van medische acceptatie). Tevens bestaat de mogelijkheid premieberekeningen te maken. 7.2 Rechten Alle rechten aangaande het Digitaal portaal -waaronder de intellectuele eigendomsrechtenbehoren ONVZ Zorgverzekeraar toe. 7.3 Verplichtingen Gebruik van het Digitaal portaal geschiedt conform de instructies van ONVZ Zorgverzekeraar. De verzekeringsadviseur staat ervoor in dat van ONVZ Zorgverzekeraar verkregen toegangscodes niet ter kennis komen van onbevoegden. De verzekeringsadviseur staat in voor een adequaat beveiligingsniveau van zijn IT-systeem en hij zal geen gebruik maken van illegale software. 7.4 Aansprakelijkheid De totale aansprakelijkheid van ONVZ Zorgverzekeraar terzake eventuele schade veroorzaakt door het Digitaal portaal is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -redelijke kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of herstel van schade -redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade Pagina 7 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

8 Artikel 8 Software ONVZ Zorgverzekeraar 8.1 Software ONVZ Zorgverzekeraar kan aan de verzekeringsadviseur software ter beschikking stellen. 8.2 Rechten Alle rechten op de software -waaronder de intellectuele eigendomsrechten- behoren ONVZ Zorgverzekeraar toe. Indien ONVZ Zorgverzekeraar echter geen rechthebbende zou zijn, berusten de rechten bij degene van wie ONVZ Zorgverzekeraar ze, al dan niet in licentie, heeft verkregen. Hij is te allen tijde gerechtigd een en ander te vervangen, terug te nemen of er op andere wijze over te beschikken. Alsdan zal de verzekeringsadviseur in staat worden gesteld een back-up te maken van zijn gegevensbestanden die zich op een en ander bevinden. Het is de verzekeringsadviseur niet toegestaan het ter beschikking gestelde aan derden uit te lenen, te verhuren, te verkopen, te schenken, in gebruik te geven of op andere wijze over te dragen. Het is hem verder niet toegestaan een en ander te kopiëren, te wijzigen, te verkopen of op andere wijze te verspreiden. 8.3 Zorg Gebruik van de software geschiedt conform het bepaalde in artikel Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van ONVZ Zorgverzekeraar is beperkt conform het bepaalde in artikel 7.4. Artikel 9 Wijziging overeenkomst Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor wijziging van deze overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is, heeft ONVZ Zorgverzekeraar het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. ONVZ Zorgverzekeraar zal van voorgenomen wijzigingen -die van kracht worden op een door hem te bepalen tijdstip- gemotiveerd mededeling doen aan de verzekeringsadviseur. Deze heeft het recht een en ander te weigeren hetgeen hij schriftelijk voor de ingangsdatum van de wijziging aan ONVZ Zorgverzekeraar dient mee te delen. Indien de verzekeringsadviseur daarvan gebruik maakt, wordt de overeenkomst beëindigd op de dertigste dag na voormeld tijdstip waarbij artikel 10. van overeenkomstige toepassing is. Indien ONVZ Zorgverzekeraar vóór bedoeld tijdstip geen bericht heeft ontvangen van de verzekeringsadviseur wordt deze geacht te hebben ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Artikel 10 Beëindigen overeenkomst en vervallen premie-incasso 10.1 Opzeggen samenwerking Zowel de verzekeringsadviseur als ONVZ Zorgverzekeraar kan de samenwerking schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden. Vanaf het tijdstip waarop de opzegging is gedaan, neemt ONVZ Zorgverzekeraar niet meer in behandeling nieuwe aanvragen die via de verzekeringsadviseur zijn ingediend (uitgezonderd aanvragen in het kader van de Zvw); overboekingen naar zijn portefeuille kunnen nog slechts plaatsvinden conform de betreffende wettelijke voorschriften. Betreffende aanvragen in het kader van de Zvw geldt dat deze conform de Zvw zullen worden behandeld waarbij voor het overige de onderhavige bepaling geldt en de verzekeringsadviseur in de gelegenheid zal worden gesteld de aanvraag elders in te dienen. Pagina 8 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

9 Terzake de opgebouwde portefeuille bij ONVZ Zorgverzekeraar blijven de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing. Indien de samenwerking wordt opgezegd, kan de verzekeringsadviseur vanaf de beëindigingdatum de portefeuille overdragen naar een door hem aan te zoeken (zorg)verzekeraar of verzekeringsadviseur. Indien hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt binnen een jaar na de beëindigingdatum kan ONVZ Zorgverzekeraar de portefeuille in eigen beheer nemen tegen vergoeding van een koopsom vast te stellen conform het bepaalde in artikel Op verzoek van de verzekeringsadviseur zal ONVZ Zorgverzekeraar echter -na ommekomst van bedoelde termijn- de portefeuille niet in eigen beheer nemen maar behandelen als een niet-actieve portefeuille. Daarbij geldt dat ONVZ Zorgverzekeraar geen nieuwe verzekeringen sluit, behoudens voor zover het betreft wijzigingen binnen de op het moment van niet-actief worden bestaande portefeuille Vervallen premie-incasso Indien de verzekeringsadviseur zorgdraagt voor de premie-incasso is ONVZ Zorgverzekeraar bevoegd deze met onmiddellijke ingang over te nemen indien: 1. de verzekeringsadviseur niet meer voldoet aan de wettelijke vereisten om als zodanig (in Nederland) te mogen opereren; 2. de verzekeringsadviseur schuldsanering, surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of in liquidatie is getreden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 3. de verzekeringsadviseur naar de mening van ONVZ Zorgverzekeraar niet langer in staat is tot een adequate bedrijfsvoering; 4. door een toezichthouder ten aanzien van de verzekeringsadviseur een maatregel is genomen op grond waarvan ONVZ Zorgverzekeraar in redelijkheid kan concluderen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan (een) gedraging(en) die de goede naam van de verzekeringsbranche ernstig heeft/hebben geschaad of kan/kunnen schaden; 5. de verzekeringsadviseur fraude pleegt met het kennelijke doel ONVZ Zorgverzekeraar te misleiden teneinde voor zichzelf of voor derden financieel voordeel te behalen; 6. de verzekeringsadviseur de premie-incasso (in ernstige mate) verwaarloost; 7. de verzekeringsadviseur zich schuldig heeft gemaakt aan andere handelingen die de vrees aantoonbaar rechtvaardigen dat hij niet zal voldoen aan zijn uit de premieincasso voortvloeiende verplichtingen; 8. de verzekeringsadviseur ondanks aanmaning een debetstand in zijn rekeningcourant niet binnen de gestelde termijn heeft betaald; 9. de verzekeringsadviseur zich niet houdt aan de bepalingen uit de overeenkomst; 10. de verzekeringsadviseur overlijdt 10.3 Afkoop beloning Indien ONVZ Zorgverzekeraar op grond van artikel 10.2 de premie-incasso overneemt, laat dit het recht op de beloning van de verzekeringsadviseur onverlet. Artikel 11 Fraude 11.1 Omschrijving Onder fraude wordt verstaan het -trachten te- plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden of verduistering, althans wederrechtelijk handelen of nalaten gericht op het verkrijgen van een prestatie waarop geen recht bestaat. Pagina 9 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

10 11.2 Consequenties Wanneer de verzekeringsadviseur, degene die -de formele of feitelijke- zeggenschap over de onderneming van de verzekeringsadviseur heeft of een medewerker binnen deze onderneming, met medeweten van degene die de zeggenschap heeft, frauduleus heeft gehandeld in zijn relatie tot ONVZ Zorgverzekeraar kan ONVZ Zorgverzekeraar de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. ONVZ Zorgverzekeraar zal daarbij de portefeuille onmiddellijk innemen waarbij ONVZ Zorgverzekeraar gerechtigd is de aanspraak op toekomstige provisie af te kopen conform de marktwaarde van een en ander. Voorts kan ONVZ Zorgverzekeraar melding/aangifte doen conform het Protocol betreffende preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche van het Verbond van Verzekeraars. Artikel 12 Mededelingen Indien ONVZ Zorgverzekeraar een mededeling zendt aan de verzekeringsadviseur kan hij volstaan met verzending van een faxbericht, elektronisch bericht of een niet-aangetekende brief aan het laatste aan haar opgegeven faxnummer/( )adres. Van de verzending van een en ander strekt tot volledig bewijs de aanwezigheid van een kopie of een aantekening in het betreffende IT-systeem van ONVZ Zorgverzekeraar waaruit dit blijkt. Artikel 13 Privacy Partijen zullen bij de uitvoering van deze overeenkomst hun verplichtingen uit hoofde van de Wbp naleven. Zij zullen de in het kader van deze overeenkomst ter beschikking gestelde (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van het naleven van de onderhavige overeenkomst. De verzekeringsadviseur neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. De verzekeringsadviseur, zijn medewerkers en andere door hem in te schakelen derden zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van ONVZ Zorgverzekeraar, zijn verzekeringnemers, verzekerden en wederpartijen. Ten aanzien van medewerkers en andere door hem in te schakelen derden staat de verzekeringsadviseur in voor naleving van deze bepaling. Dit artikel geldt ook na beëindiging van deze overeenkomst. Artikel 14 Collectiviteit voor werknemer(s) verzekeringsadviseur Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal ONVZ Zorgverzekeraar de werknemer(s) van de verzekeringsadviseur toelaten in een collectieve zorgverzekering zoals door ONVZ Zorgverzekeraar aangeboden, een en ander als bedoeld in artikel 18 Zvw. Bij het beëindigen van deze overeenkomst, dan wel indien een werknemer van de verzekeringsadviseur uit dienst treedt bij de verzekeringsadviseur, is ONVZ Zorgverzekeraar gerechtigd de verzekering(en) deel uitmakende van de collectieve zorgverzekering te beëindigen. ONVZ Zorgverzekeraar zal in dat geval een aanbod doen om de betreffende verzekering(en) voort te zetten op individuele basis. De verzekeringsadviseur is verplicht de uitdiensttreding binnen 30 dagen na het uit dienst treden te melden aan ONVZ Zorgverzekeraar. Pagina 10 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

11 Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 15.1 Toepasselijk recht Op deze overeenkomst en de verhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing Bevoegde rechter Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen in eerste instantie worden berecht door de rechtbank Utrecht. Door ondertekening gaan partijen akkoord met de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen. Aldus tussen partijen overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (plaats). Houten, d.d.. d.d (naam).. Kenneth Schuit Commercieel Directeur (naam kantoor) ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. ONVZ Benefits B.V. Pagina 11 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

12 Bijlage 1 Provisie- en incassoregeling ONVZ Zorgverzekeraar Provisieregeling ONVZ Zorgverzekeraar Aan de hand van de door ONVZ Zorgverzekeraar vastgestelde provisiepercentages wordt per lopende verzekering doorlopende provisie berekend. De provisie wordt verdiend wanneer de betreffende premie is betaald. De provisiepercentages zijn maximumpercentages. Zij worden berekend over de premie voor verzekeringen gesloten op standaardpolisvoorwaarden en tegen de standaardpremies. Voor verzekeringen op afwijkende voorwaarden of voor collectieve contracten kan een afwijkend provisiepercentage door ONVZ Zorgverzekeraar worden vastgesteld. In gevallen van gehele of gedeeltelijke premierestitutie, door ONVZ Zorgverzekeraar verleend, dient de verzekeringsadviseur de over de gerestitueerde premie genoten provisie terug te betalen. De provisieregeling en de provisiepercentages gelden tot nadere aankondiging. ONVZ Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen in de provisieregeling en de provisiepercentages door te voeren. Pagina 12 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

13 Provisiepercentages: Producten Individueel Collectief* ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 3% 2% ONVZ Vrije Keuze aanvullende verzekeringen 10% 5% ONVZ Basisfit Internationaal en aanvullende verzekeringen 10% 5% Privé Zorgpakket 10 % 5% Preventieverzuim Module Inkomensproducten Product is niet individueel af te sluiten. Product is alleen collectief af te sluiten 5% 10% Module zorgmanagement 0% * onder collectief wordt verstaan: werkgever werknemercollectief, MKB collectief, Individueel collectief, loyaal collectief, medisch collectief, mantelcontract. Maatschappij-incassoregeling ONVZ Zorgverzekeraar De voorwaarden voor maatschappij-incasso van ONVZ Zorgverzekeraar luiden als volgt. De verzekeringsadviseur kan kiezen of hij zelf int, dan wel of hij dit aan ONVZ overlaat. ONVZ is bereid de premie-inning van de ONVZ-portefeuille voor een verzekeringsadviseur te verzorgen. De verzekeringsadviseur kan op postniveau aangeven of de premie-inning door ONVZ moet worden uitgevoerd. Wat betreft vergoedingen gelden de volgende regels: 1. Bij een afgegeven machtiging tot automatische afschrijving zal de inning kosteloos worden uitgevoerd. 2. Bij een andere wijze van inning dan onder 1 genoemd, zal ONVZ een vergoeding in rekening brengen van 25% van de incassoprovisie met een maximum van 2,25 per incasso. Pagina 13 van 13 Samenwerkingsovereenkomst Verzekeringsadviseurs versie april 2014

Samenwerkingsovereenkomst. met. Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. Voogd & Voogd Diensten B.V.

Samenwerkingsovereenkomst. met. Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. Voogd & Voogd Diensten B.V. Samenwerkingsovereenkomst met Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. en Voogd & Voogd Diensten B.V. INDEX Artikel Omschrijving Pagina Artikel 1 Wet- en Regelgeving 3 Artikel 2 Vergunning en inschrijving 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Algemene voorwaarden Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Insurance Manager.nl en No cure No pay Insurance Manager, KvK Leiden nummer 28116041 Artikel 1: Definities InsuranceManager.nl: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Medigarant" wordt de volgende vennootschap verstaan: Medigarant handelend onder de naam Medigarant, onderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatie Diensten van KPN

Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatie Diensten van KPN Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatie Diensten van KPN 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Het aanbod 5 Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 6 Artikel 4 Het in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: VOORWAARDEN BETAALDIENSTVERLENING PAY FAST FORWARD B.V. De voorwaarden voor de betaalrekeningen van Pay Fast Forward B.V. (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op de door Pay Fast Forward B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. NewChannel B.V. Consultancy en Dienstverlening

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. NewChannel B.V. Consultancy en Dienstverlening Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden NewChannel B.V. Consultancy en Dienstverlening Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen.comheroes en een Opdrachtgever waarop.comheroes deze voorwaarden van

Nadere informatie

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens,

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overeenkomst: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden: Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Youname.nl / e-sign B.V. een overeenkomst is aangegaan Opdrachtnemer: Youname.nl

Nadere informatie